Page 1

17 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: I. číslo 9/2014 Dátum vydania: 20. 5. 2014

n a š e

Námestovo

Výmena riaditeľov

Podpora projektov

Pravidlá eurovolieb

Triumf Box Clubu Triebeľ

str. 2 Oznam na  internetovej stránke mesta hovorí o výmene riaditeľov tunajších školských zariadení. Výberové konanie prebehne naraz v šiestich zariadeniach.

str. 3 Žilinský kraj každoročne zo svojho rozpočtu podporuje kultúrne, spoločenské, športové či verejnoprospešné aktivity. Nevynechal ani námestovský okres.

str. 10 Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia už 24. mája. Ako správne využiť svoj hlas a podporiť preferovaného kandidáta? Čítajte vo vnútri.

str. 15 V Leviciach sa konali v poradí druhé majstrovstvá Únie boxerských klubov Slovenska. Najviac titulov získal oravský Box Club Triebeľ z Klina.

Premnožené mačky znepríjemňujú ľuďom život.

TÚLAVÉ MAČKY NA SÍDLISKU BREHY Viacerým obyvateľom sídliska Brehy znepríjemňujú život podľa ich slov premnožené túlajúce sa mačky. Podľa našich informácií jedna z nich pohrýzla pána, ktorý sa ju snažil vyhnať z priestorov bytového domu.

že sa hrabú v kontajneroch a robia neporiadok, ktovie aké choroby prenášajú,“ opisoval situáciu Anton.

Tento incident si mal vyžiadať hospitalizáciu dotyčného, uviedol náš zdroj. Ozval sa nám občan, ktorý s týmto problémom kontaktoval aj

Vec postúpili polícii

radnicu. „Človek si už nemôže poriadne umyť auto, lebo ho má hneď pochodené a tlačia sa aj do motorového priestoru. Nehovoriac o tom,

Na radnici nám potvrdili, že o probléme vedia. „Občania nám aj fotky s mačkami poslali. Vieme aj, že mač-

ky prikrmuje jedna obyvateľka bytovky, kde sa mačky nachádzajú. Vec sme postúpili mestskej polícii, uvidíme, ako problém dovoľuje riešiť súčasná legislatíva,“ uviedol prednosta Milan Rentka. Pokračovanie na strane 2

VOĽTE TIP DAJTE ŠANCU MLADÝM Michal BUBÁN, Ivana AUGUSTINSKÁ kandidáti na europoslancov

NSR 3267/14

voľte stranu

TIP č.

10

244_TIP_Novinky_posl.vydanie.indd 1

Voľby 24. mája

postavme Slovensko z hlavy na nohy tvoríme inú politiku, tvoríme našu budúcnosť dajte šancu mladým dajte zbohom politickým dinosaurom

www.strana-tip.sk/eurovolby Strana TIP 5/12/14 9:36 AM


2

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

KLIKNITE NA SVOJE MESTO! Online portĂĄl pre vĂĄs

Od 1. måja sme spustili inIRUPDÞQêRQOLQHSRUWiO1DãLFK1RYLQLHN1DDGUHVH ZZZQDVHQRYLQN\VNVDQDFKiG]DQDMYlÞãtVSUDYRGDMVNêSRUWiOQD6ORYHQVNX 1iMGHWHWXVSUiY\]FHOpKR 6ORYHQVND]NDüGpKRNUDMD ]R YãHWNêFK RNUHVQêFK PLHVW2DNWXiOQHVSUDYRGDMVWYRVDVWDUiWDNPHUGYHVWRVN~VHQêFKUHJLRQiOQ\FK UHGDNWRURY

TĂšLAVÉ MAÄŒKY...

9ĂŞVWtĂĽQpIRWRDNUiWN\WH[WYiV QLHOHQSREDYtDOHPQRKRNUiW ĂŁRNXMHĂžLPLQLPiOQHSULQ~WL ]DP\VOLHĢVD6~WRĂžLWDWHÄ?VNp UXEULN\DQDYDĂŁHSRGQHW\VD WHĂŁtPHXĂĽWHUD]8UĂžLWHVLWLHĂĽ QHQHFKDMWHXMVĢWpP\YDQNHWHSR]ULWHVLVYRMKRURVNRS NXU]RYĂŞOtVWRNNDĂĽGRGHQQ~ SUHGSRYHćSRĂžDVLD

MS v hokeji

1D QDĂŁRP QRYRP SRUWiOL ZZZQDVHQRYLQN\VNVDGR]YLHWHYĂŁHWN\]DXMtPDYpLQIRUHlavnĂĄ strĂĄnka PiFLHQLHOHQRQDĂŁLFKKRNHMLV1DKODYQHMVWUiQNHNOLNQH- WRFKQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD WHQDQiSLV6ORYHQVNRDUR]- YELHORUXVNRP0LQVNX7pPD EDOtVDYiPSRQXNDYĂŁHW- NWRU~DYL]XMHQiĂŁNDSLWiQYiV NĂŞFKNUDMRYDRNUHVRYQDĂŁHM EXGHVSUHYiG]DĢDĂĽGRNRQFD NUiVQHMNUDMLQ\9\EHULHWHVL VYHWRYpKRĂŁDPSLRQiWX YDĂŁHPHVWRNOLNQHWHDPiWH YĂŁHWN\LQIRUPiFLHSUHGVH- NaĹĄe Novinky ERX6DPR]UHMPHSUH]ULHĢ .DĂĽGpGYDWĂŞĂĽGQHGRVWiYDWH VLP{ĂĽHWHDMLQpPHVWi GRVFKUiQRN1DĂŁH1RYLQN\YR 9HGÄ?DUXEULN\6ORYHQVNR YDĂŁRPPHVWH2GWHUD]VLEXXYLGtWHćDOĂŁLHNDWHJyULHÂą GHWHP{FĢSUHĂžtWDĢĂžOiQN\DM VSUDYRGDMVWYR NXOW~UD D ]LQĂŞFKPLHVW6WDĂžtNOLNQ~Ģ DYLHWHYĂŁHWNRĂžRVDGHMHQD ĹĄport. 3RGÄ?DYiĂŁKR]iXMPXVLP{- FHORP6ORYHQVNX$NVDYiP ĂĽHWHY\EHUDĢWLHĂĽ]UXEUtNÂą QiĂŁSRUWiOEXGHSiĂžLĢSRYHG]]DKUDQLĂžLH]GUDYLHUHOD[ WHWRSULDWHÄ?RPDNEXGHWHPDĢ UR]KRYRUSXEOLFLVWLND QHMDNpSULSRPLHQN\QDStĂŁWH to nĂĄm na adresu: nazorcitatela@14news.eu PravĂ˝ stÄşpec 9SUDYRYiPGRSRUXĂžXMHPH UXEULN\Ă„$MWDNWRVLWXĂĽLMHPHÂłDĂ„.WRPLGDOYRGLĂžiNÂł UHGDNFLD

VeÄžkĂ˝m problĂŠmom je prikrmovanie maÄ?iek. Foto: TASR/Pavol FuntĂĄl

DokonÄ?enie zo strany 1 Ukazuje sa, Ĺže problĂŠm je opäż v ÄžuÄ?och, ktorĂ­ zaÄ?ali maÄ?ky prikrmovaĹĽ, a preto je moĹžnĂŠ, Ĺže sa aj premnoĹžili. Podobne sa vyjadril aj nĂĄÄ?elnĂ­k mestskej polĂ­cie Jozef BalcerÄ?Ă­k: „S odchytom je to ĹĽaŞťie, pretoĹže ho niektorĂ­ Äžudia sabotovali. Pripravili sme viacero klietok s nĂĄvnadami, ktorĂŠ nĂĄm vĹĄak pozatvĂĄrali.“ PrisĞúbili, Ĺže sa rieĹĄenĂ­m problĂŠmu a odchytom tĂ˝chto maÄ?iek budĂş naÄ?alej zaoberaĹĽ.

Ako rieĹĄiĹĽ problĂŠm

Za stĂşpajĂşci poÄ?et tĂşlavĂ˝ch maÄ?iek si pravdepodobne mĂ´Ĺžeme sami, a to uĹž spomĂ­nanĂ˝m prikrmovanĂ­m. ProblĂŠm s premnoĹženĂ­m ĹĄtvornohĂ˝ch zvierat sa eviduje vĹĄeobecne najmä na sĂ­dliskĂĄch. HĂşfy maÄ?iek sa pohybujĂş najmä v okolĂ­ smetnĂ˝ch nĂĄdob. O tom, Ĺže kĹ•miĹĽ tĂşlavĂŠ maÄ?ky nie je prĂĄve najlepĹĄĂ­ nĂĄpad, vedia svoje aj veterinĂĄri. V praxi to teda znamenĂĄ, Ĺže kĹ•menie samo osebe nie je nebezpeÄ?nĂŠ, ak

sa o tĂşlavĂŠ maÄ?ky starĂĄme aj po inĂ˝ch strĂĄnkach. Okrem toho, Ĺže tieto zvieratĂĄ treba oÄ?kovaĹĽ a odÄ?erviĹĽ, aby neboli nositeÄžmi mnohĂ˝ch, aj pre Ä?loveka nebezpeÄ?nĂ˝ch chorĂ´b, treba aj eliminovaĹĽ ich poÄ?et. VeterinĂĄrna starostlivosĹĽ a kastrovanie alebo sterilizovanie tĂşlavĂ˝ch maÄ?iek vĹĄak väÄ?ĹĄinou zostĂĄva na pleciach Ăştulku zvierat. Text a foto: Michal KolÄ?ĂĄk

VĂ?MENA RIADITEÄ˝OV NA Ĺ KOLĂ CH Oznam na internetovej strĂĄnke mesta NĂĄmestovo hovorĂ­ o vĂ˝mene riaditeÄžov tunajĹĄĂ­ch ĹĄkolskĂ˝ch zariadenĂ­. VĂ˝berovĂŠ konanie na miesto riaditeÄža prebehne naraz v ťiestich zariadeniach. Zaujal nĂĄs poÄ?et, pĂ˝tali sme sa preto na dĂ´vod tejto veÄžkej obmeny. „Na webe sĂş zverejnenĂŠ vĂ˝berovĂŠ konania, Ä?o eĹĄte neznamenĂĄ, Ĺže sa ide konaĹĽ veÄžkĂĄ obmena. Riaditelia sĂş menovanĂ­ na 5 rokov a vĹĄetci, ktorĂ˝ch sa to tĂ˝ka, tam sĂş uĹž 5 rokov. Zo zĂĄkona musia prebehnúż novĂŠ vĂ˝berovĂŠ konania. VĂ˝berovĂ˝mi komisiami sĂş prĂ­sluĹĄnĂŠ ĹĄkolskĂŠ rady, menovanie schvaÄžuje mestskĂŠ zastupiteÄžstvo,“ vysvetlil situĂĄciu prednosta Milan Rentka.

V meste vyhlåsili výberovÊ konanie na miesto riaditeĞa. Foto: namestovo.sk

Podmienky pre uchĂĄdzaÄ?a

VĂ˝berovĂŠ konanie sa tĂ˝ka ZĂĄkladnej ĹĄkoly SlneÄ?nĂĄ, troch materskĂ˝ch ĹĄkĂ´l na ulici BernolĂĄkovĂĄ, KomenskĂŠho a VeternĂĄ, ZĂĄkladnej umeleckej ĹĄkoly IgnĂĄca KolÄ?ĂĄka a Centra voÄžnĂŠ-

ho Ä?asu MajĂĄk. BliŞťie informĂĄcie o predpokladoch, ktorĂŠ musĂ­ spÄşĹˆaĹĽ uchĂĄdzaÄ?, nĂĄjdete na mestskej strĂĄnke. ZĂĄujemcovia musia zaslaĹĽ prihlĂĄĹĄku do 23. mĂĄja. Michal KolÄ?ĂĄk


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

3

ZAČIATOK SEZÓNY Novú návštevnícku sezónu otvorili 15. mája na Slanickom ostrove umenia uprostred Oravskej priehrady, kde sa nachádza stála expozícia ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie (OG) v Dolnom Kubíne.

Žilinský kraj podporil kultúru aj na Orave. Ilustračné foto: TASR/Lýdia Vojtaššáková

PODPORA PROJEKTOV Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) každoročne zo svojho rozpočtu podporuje akcie, podujatia a aktivity občanov, združení, spolkov, škôl či klubov. Tento rok zatiaľ finančne prispel na 115 aktivít v Turci, Liptove, Orave, Hornom Považí a Kysuciach. Predseda ŽSK Juraj Blanár zdôraznil, že podpora projektov je zameraná na kultúrne, spoločenské, športové či verejnoprospešné aktivity. „V apríli sme uzavreli prvé kolo a finančne podporili projekty vo všetkých piatich regiónoch,“ uviedol Blanár.

Zmysluplné aktivity

NNO 3141/14

Dotácie do maximálnej výšky 1 300 eur pre jeden projekt sú podľa hovorkyne ŽSK Hany Danovej prideľované na základe odporúčania príslušnej komisie a finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK. „Jednou z podmienok je, aby mal žiadateľ sídlo alebo trvalý pobyt na území ŽSK a súčasne na tomto území rozvíjal

činnosť. ŽSK finančnou podporou už niekoľko rokov participuje na tradičných podujatiach v regiónoch, dáva však dotáciu aj novým, zmysluplným aktivitám. V minulom roku rozdal ŽSK do regiónov 130 000 eur,“ informovala hovorkyňa ŽSK.

Podporia aj námestovský okres

S finančnou podporou 100 eur od ŽSK môže z námestovského okresu rátať obec Oravská Lesná pri príprave podujatia Lesňanská heligónka. Pre Občianske združenie Symbióza generácií v Zákamennom vyčlenil 500 eur, ktoré ich použije na prípravu tanečnej súťaže pre seniorov. S príspevkom ŽSK v sume 700 eur budú zorganizované Obecné slávnosti na sv. Annu v Oravskej Lesnej.

Návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. Iba to jediné sa zachovalo z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v roku 1953. V obci Slanica, dnes zatopenej vodami Oravskej priehrady, stál v minulosti na kopci kostol. Aj dnes ešte stojí na svojom pôvodnom mieste, len s tým rozdielom, že z kopca sa stal ostrov uprostred Oravskej priehrady. Ostrov tak dostal názov Slanický ostrov umenia. Je teda akýmsi jedinečným pozostatkom zaplavenej osady, preto toto miesto nezostalo nevyužité.

Kultúrny priestor

O niekoľko rokov vznikla myšlienka vytvoriť trvalé expozície OG, ktoré boli otvorené v rokoch 1971 – 1973. V interiéri barokovo-klasicistického kostola je nainštalovaná expozícia Slovenská tradičná ľudová plastika a maľba a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia. Expozície budú sprístupnené do 15. septembra. Na ostrov sa turisti môžu dostať aj prostredníctvom výletnej lode, ktorá premáva od začiatku sezóny. (šu)

Ostatné projekty

Medzi 115 podporenými žiadateľmi je aj Centrum pre rodinu a mládež v Terchovej, Krajské centrum nepočujúcich Žilina, Florbalový klub Tvrdošín, Folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou, Horolezecký klub Rajecké Teplice, Ľubeľské ochotnícke divadlo K. O. Urbana, Model klub LIPTOV či Občianske združenie Pôvabnica Turca. S fi nančnou podporou župy sa tento rok uskutočnia aj podujatia ako Prvé boje SNP, medzinárodný folklórny festival Folklórne Oravice, Kysucký maratón, Žilinský triatlon, Tatranský slalom či Znievske dni cyklistiky. (šu)

Na Slanickom ostrove umenia sa začala sezóna. Foto: namestovo.sk

Predaj vstupeniek: Elektronický predaj vstupeniek na http://ticket.trstena.sk/ alebo v kancelárii Domu kultúry v prac. dňoch od 7.00 – 15.00 hod., TIC Trstená v prac. dňoch od 8.00 – 16.00 hod., v Mestskej knižnici: pondelok, streda, piatok od 8.00-17.00 a utorok, štvrtok 8.00-16.00 a v pokladni Kina Mier 1 hod. pred predstavením. REZERVÁCIAVSTUPENIEKNIEJEMOŽNÁ!!! Zmena programu vyhradená. Viac info na www.trstena.sk a FB Kino Mier Trstená


naše novinky

SPEKTRUM

EUROVOĽBY 2014 AK SA ZÚČASTNÍTE EUROVOLIEB, DÁTE HLAS MLADÝM POLITIKOM, NOVÝM TVÁRAM A NOVÝM STRANÁM, ALEBO PÔJDETE VOLIŤ OSVEDČENÉ STRANY A UPREDNOSTNÍTE KANDIDÁTOV, KTORÍ SÚ UŽ DLHÉ ROKY V POLITIKE? Martin Dám šancu mladým a neopozeraným tváram. Aj keď sa až tak v politike nevyznám. Myslím si, že  je lepšie dať priestor mladým, pretože nie sú tak poznačení rôznymi kauzami, majú väčší a lepší prehľad a sú aj jazykovo zdatnejší. Tibor Eurovolieb sa nezúčastním, pretože ma žiadna politická strana nedokázala dostatočne svojim programom osloviť.

Milan Nepôjdem voliť, lebo neuznávam volebný systém podľa strán, ale som za odbornosť. Keby tam boli odborníci, nebolo by schvaľovanie zákonov len o dvíhaní rúk. Voloďa Mám už svojho favorita. Vsadím na mladosť a  chuť zmeniť súčasnosť. Navyše noví mladí ľudia nie sú poznačení rôznymi škandálmi.

Zdenka Svoju občiansku povinnosť si určite pôjdem splniť, a preto k  Eurovoľbám pristúpim zodpovedne. Vyberať si budem predovšetkým zo súčasných politických strán, ktoré sú v politike dlhodobo a majú skúsenosti.

ANKETA

4

Ernest Osvedčeným politikom som už dal viac šancí, dosiaľ ich nevyužili a myslím, že už ani nevyužijú. Aj keď mladých politikov nepoznám, dám im svoj hlas.

Natália Týchto eurovolieb sa určite zúčastním. A asi dám priestor mladším ľuďom, nie sú tak poznačení bývalým režimom a vedia viac o dnešných problémoch.

Michal Pôjdem voliť a mám už aj vybratého kadidáta. Budem voliť osvedčenú stranu, ktorá je už dlhšie v politike.

Miroslav Ešte nie som rozhodnutý, či pôjdem voliť. Ak však pôjdem, určite nebudem voliť súčasných politikov. Podľa mňa Slovensko nejde dobrou cestou a je čas to zastaviť. A to môže urobiť len nová krv, ktorá má skutočne záujem o zmenu.

LIETALI VALAŠKY Juraj Jánošík a jeho legenda opäť ožili. V podaní choreografa a režiséra Jána Ďurovčíka vzniklo jedinečné spojenie folklóru s moderným divadlom, ktoré oslovilo všetky vekové kategórie. O tom, že išlo o naozaj úspešný projekt s názvom Na skle maľované svedčia aj vypredané predstavenia. Z pôvodného jedného sa nakoniec odohrali tri. Hrdina a zbojník Juraj Jánošík je v našom regióne obzvlášť známy, keďže pochádza z neďalekej obce Terchová. Jeho meno je oprášené niekoľkými legendami. Jedna z nich ožíva v kultovom muzikáli, ktorý zavítal aj do nášho mesta. Prvé predstavenie sa začalo sobotu v podvečerných hodinách. Parkovisko pri kultúrnom dome sa pomaly zaplnilo. Pár minút po šiestej začalo veľkolepé predstavenie. Do úvodného deja priviedla divákov v úlohe rozprávačov známa dvojica hercov Pavol Topoľský a Roman Féder. Pódium a drevená konštrukcia sa otriasali pod nohami výborných tanečníkov. Najsympatickejšou dvojicou boli azda Ivan Vojtek v roli čerta a Marta

Andrej Mám dosť rozhodnutí súčasných politikov, mali už dosť možností ma presvedčiť o svojich schopnostiach. Nastal čas, dať priestor novým ľuďom. Dúfam, že nesklamú.

(red)

Legenda opäť ožila. Foto: archív DK NO

Sládečková v úlohe anjela, ktorí predviedli naozaj vtipný dialóg pri Jánošíkovej kolíske. Samotného zbojníka z Terchovej predstavil opäť po ôsmich rokoch Ján Slezák, čomu sa potešili hlavne dámy v hľadisku.

Diváci sa zabávali

Hoci sa hrdina pýšil dlhými vrkočmi, jeho predstaviteľ to také jednoduché nemá. V najbližšom čase sa však chystá na zákrok, ktorý by mal tento problém vyriešiť a na predstaveniach možno nebude potrebovať ani parochňu. Jánošíka na poslednej ceste vyprevadila smrť v podaní atraktívnej herečky a speváčky Kataríny Hasprovej. Diváci si predstavenie užívali plnými dúškami a hercov povzbudzovali svojím potleskom, aj keď sa občas nejaká tá vážna scénka zmenila neumýselne na zábavnú. Na záver predstavenia umelcov za ich výborne odvedenú prácu odmenili dlhým standing ovation. V nedeľu pokračovali ďalšie dve predstavenia, medzi ktorými mali herci naozaj krátky čas na oddych, no napriek tomu svoje posledné predstavenie odohrali s obrovskou energiou ako na začiatku. Monika Janovičová


Ä?Ă­slo 9/2014

ROZHOVOR

5

MILOĹ BUBĂ N:$.ĂŠ-(0,&+$/" RYODVWQpYĂŞKRG\7HQGUXKĂŞ SRFLWEROĂĽH0LFKDOWREXGH PDĢYHÄ?PLĢDĂĽNpNHćEXGH ~VSHĂŁQĂŞYRYRÄ?EiFK3R]QiP MHKRK~ĂĽHYQDWRVĢMHKRSUDFRYLWRVĢDWDNPXQHEXGHVWDĂžLĢQD GRVLDKQXWLHYĂŁHWNĂŞFKMHKRFLHÄ?RYDQLKRGtQGHQQH

VNRQĂžLOLY\VRNpĂŁNRO\NDĂĽGpSUi]GQLQ\EROLURERWQtFNH 7DNĂĽHNDĂĽGĂŞ]QiVSUHĂŁLHOYHÄ?D povolanĂ­, zamestnanĂ­ a poznĂĄ, DNRVDQDFKOLHE]DUiED

]Strana TIP, v ktorej je Michal lĂ­drom kandidĂĄtky, je strana ]PreÄ?o by mal byĹĽ mladĂ˝ch ÄžudĂ­ bez podÄža vĂĄs Michal BubĂĄn politickej skĂşsenosti. v europarlamente? Nie je to pre zaÄ?Ă­najĂşcich 6RPSUHVYHGĂžHQĂŞĂĽH0LFKDO politikov skĂ´r VSÄ?Ä–DYĂŁHWNRĂžRPXVtPDĢĂžORvek na tomto poste. AktĂ­vne ]AkĂĄ bola vaĹĄa prvĂĄ RYOiGDFXG]LHMD]\N\Pi reakcia, keÄ? ste sa Y]GHODQLHQDNYDOLWQHMXQLYHUdozvedeli, Ĺže vĂĄĹĄ synovec ]LWHYR9LHGQLPiHXUySVNX sa chce aktĂ­vne zĂşÄ?astniĹĽ SUD[QDNRÄ?NRURELOYRYLDFHvolieb do EurĂłpskeho UĂŞFKĂŁWiWRFK(XUyS\DYSUYRP parlamentu? UDGHVDQHÄ?DNiSUHNiĂĽRN-HWR Mal som dva pocity, ktorĂŠ sa VWUDQD7,3NWRUiKÄ?DGiVS{VRE navzĂĄjom mieĹĄali. NajskĂ´r ten, DNRQLHĂžRXURELĢDQLHDNRVD ĂĽHEXGHGREUpNHćVDSDUOD- WRQHGi7ĂŞPĂĽHKRSR]QiP PHQWRPODGtQLHOHQHXUySVN\ URNRYYLHPĂžRYÄ–RPMH ale aj slovenskĂ˝. NemyslĂ­m si, DVRPQDQHKRSDWULĂžQHKUGĂŞ ĂĽHE\WLHWRIXQNFLHPDOLE\ĢV~- V rodine sme mali tvrdĂŠ podĂžDVĢRXSULOHSĂŁHQLDVLNG{FKRG- PLHQN\Ă’VSHFKYQDĂŁHMURGLNX0\VOtPWĂŞPWHGDĂĽHVWD- QHEROYĂĽG\]DORĂĽHQĂŞQDWYUGHM UĂŞFKSRVODQFRYXĂĽQHOiND]D SUiFL9ĂŁHWFLVPHPDOLDMVN~QLHĂžRERMRYDĢDOHERMRYDĢOHQ senosti od zĂĄkladov. KĂ˝m sme

NSR 3145/14

Dr. MiloĹĄ BubĂĄn

nevýhoda, ak nemajú za sebou niekoho so skúsenosżami?

]Konzultuje s vami Michal svoje politickĂŠ Ä?i mediĂĄlne vystĂşpenia?

1LNWRQHSDGRO]QHEDSULSUDYHQêQDSROLWLNX9ãHWFLWt NWRUtV~YSROLWLNHUD]]DÞtQDOL$M*RUEDÞRYDM2EDPDDM7,39SUYRPUDGHWtWR PODGtPDM~WROHUDQFLXVOXãQRVĢDYHNNWRUêYüG\QDVYHWHYãHWNRSRV~YD1LHOHQYR YHGHWHFKQLNHPHGLFtQHDOH aj v politike.

6DPR]UHMPH .Hć QLHNWR YURGLQHSRWUHEXMH]GUDYRWQ~SRPRFWDNLGH]DPQRX ako za lekĂĄrom. Ak potreEXMHQLHNWRSUDFRYDĢVNDPHURXDPLNURIyQRPWLHĂĽ PDRVORYt0LFKDOYĂĽG\RVORYtYHÄ?DRGERUQtNRYQDNDĂĽG~WpPXOHERMH]DYĂŞPHQX Qi]RURYDGLVNXVLHOHERWR NQLHĂžRPXYHGLH6QDĂĽtVD YĂĽG\RNRQVHQ]XVNWRUĂŞMH SRWRPXVSRNRMXM~FLSUHYĂŁHWNĂŞFK]~ĂžDVWQHQĂŞFK

]ÄŒo radĂ­te Michalovi, aby uspel vo voÄžbĂĄch a aj v politickom Ĺživote? $E\]RVWDOWDNĂŞDNRGRWHUD] 1iURĂžQĂŞQDVHEDLRNROLHSUDFRYLWĂŞQDćDOHMVDY]GHOiYDO DE\EROVWiOHWDNĂŞGREUĂŞV\Q PDQĂĽHOEUDWV\QRYHFYQXN $E\ERODMWDNĂŞGREUĂŞSROLWLN $NWRPXPXGUĂĽLDSDOFHYĂŁHWFL%XEiQRYFL Michal BubĂĄn a MiloĹĄ BubĂĄn (vpravo)

(red)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

-*2/21.$32/,7,.20 Charizmatický hokejista, športovec telom i dušou Jozef Golonka je členom Siene slávy IIHF i Siene slávy slovenského hokeja. V najvyššej federálnej súťaži odohral 330 zápasov a strelil 298 gólov, v reprezentácii 134 zápasov a dal 82 gólov. Na majstrovstvách sveta získal štyri strieborné a tri bronzové medaily, navyše sa z troch olympijských štartov môže pýšiť bronzom z Innsbrucku 1964 a striebrom z Grenoblu 1968. 'QHVDNRNDQGLGiWVWUDQ\606 YHXURYRĐEiFK3iUMHKRP\ãOLHQRN]GOKpKRUR]KRYRUXYiP WHUD]SULQiãDPH

G{FKRGRNGQHVGRVLDKROSR DNRSUDFXM~FLYNUDMLQiFK(Ò URNRFKYêãNXHXU0DQåHO- $E\PDOLG{FKRGFRYLDG{VWRMNDFHOêåLYRWSUDFRYDODDQHPi Q~MHVHĖåLYRWD&KFHPHSRGG{FKRGRNDQLDNRMD3ODWtPH SRULĢPODGêFKĐXGtPRGHUGFpUHãNROXYãHWNR]QDãLFKWH- QpãNROVWYR]DPHUDQpQDSUD[ Ste hokejová legenda. UDMãtFKSUtMPRY9LHPåHWDNWR 7DNWLHåPDOpDVWUHGQpSRGQLPrečo ste sa rozhodli na DOHERDMKRUãLHåLMHYlþãLQDG{- N\9ãHWNRE\PDORVPHURYDĢ staré hokejové kolená Tomáš Hudec, predseda strany TIP. FKRGFRYQD6ORYHQVNX$SUH- NRGVWUiQHQLXFKXGRE\YQDãHM ísť do politiky? WRVDSêWDP±NDPVPHVDWR NUDMLQH$E\QLNWRQHPXVHOXWH1LNG\VRPQHEROYSROLWLFNHM XQiVGRSUDFRYDOL" NDĢ]DSUiFRXGR]DKUDQLþLD VWUDQH$OHNHćYLGtPþRVD XQiVGHMHNDPVPHUXMH6OR- Prečo práve strana SMS? Myslíte si, že je čas, YHQVNRUR]KRGROVRPVDåHQD .HćVRPQD]iYHUVYRMHMND- aby do politiky vstúpili Naša strana TIP stojí pred najväčšou udalosťou od svojho QLHNWRUpYHFLPXVtPSRXNi]DĢ ULpU\S{VRELOYR=YROHQHQDM- mladí ľudia? Aby sa vzniku – uchádzame sa o vašu priazeň vo voľbách do âSRUWRYFDDNRNRĐYHN~VSHãQp- YlþãtP NRQNXUHQWRP EROD začali starať o svoju Európskeho parlamentu. KRQHSRþ~YDQLNWR]iVOXK\]D DVWiOHMH %DQVNi%\VWULFD budúcnosť, o budúcnosť UHSUH]HQWiFLXNUDMLQ\QH]QD- 2GWLDĐSR]QiP0LODQD8UEi- Slovenska? .DPNRĐYHNVPHGRSRVLDĐSUL- VWUDQ\6WUDQD7,3MHOHJLWtP- PHQDM~QLþ7DNVRPVLSRYH- QLKR.HćPDWHUD]RVORYLOVSR- ýDVPRåQRiQRDOHWtVWDUtÄ]DãOLY\VWHQiPY\MDGURYDOLãLUR- QRXSROLWLFNRXVWUDQRXVSĎĖD- GDOåHDNRSROLWLNDPDPRå- QXNRX]R]QiPLOVRPVDVLFK VO~åLOt³SROLWLFLLFKNWRPXEXG~ N~SRGSRUXVNRPHQWiUPLDNR PHYãHWN\]DNRQQpSUHGSRNOD- QREXG~SRþ~YDĢ9\EUDOVRP SURJUDPRPDSULNêYROVRPQD S~ãĢDĢYHĐPLQHRFKRWQH3DUODÄ0ODGtXåERORQDþDVH³DOHER G\DQHYLGtPHG{YRGQDWDN~WR VLVWUDQXYNWRUHMV~ĐXGLDþR VSROXSUiFX PHQWQpVWUDQ\GLVSRQXM~¿QDQFKF~DYHGLDY\XåLĢPRMHVN~Ä$NGHVWHEROLWDNGOKR"³8U- GLVNULPLQiFLX FLDPLNXNWRUêPVDQRYpVWUDVHQRVWLDHOiQ þLWHQiVWRYåG\YHĐPLSRWHãLHlavné body vášho Q\DQLOHQQHSULEOtåLD3UHWRWR .DPWHGDVPHUXMH6ORYHQVNR" programu? EXGHYHĐPLĢDåNp ORÒWRN\QDQiV]ĐDYHMLSUDYHM Ďalšia šanca o 5 rokov VWUDQ\SROLWLFNpKRVSHNWUDYãDN 1HERORĐDKNpVDPHGLiOQHSUH- 3RSUtNODGQHPXVtPFKRGLĢ 3RYLHPWRMHGQRGXFKR$E\ QHQHFKDOLQDVHEDGOKRþDNDW VDGLĢ'RVWDĢVDGRWHOHYt]LH ćDOHNR0iPURNRYDP{M QDãLSUDFXM~FL]DUiEDOLURYQDNR MDK

3UHPLpUWHMWRNUDMLQ\NULWL]R- DOHERSULOiNDĢKRFLNWRU~WHYDOY]QLNQRYêFKSROLWLFNêFK OHYt]LXQDQDãXWODþRYNXEROR VWUiQDGRNRQFDY\]YDOREþD- SUDNWLFN\QHPRåQp3RYROHQLH QRYYROLĢOHQW]YãWDQGDUGQp þRDNRPXRGY\VLHODĢWRWLåEORSROLWLFNpVWUDQ\3RGĐDQiVV~ NXMHPHGLiOQ\NRPSORWPDWDWROHQWLHVNWRUêPLVDYLHYåG\ GRURYYOiGQXFHMVWUDQ\DYODVW- Mladá strana TIP pokračuje QDSRNRQY]iNXOLVtGRKRGQ~Ģ QtNRYPpGLt3UHWRVDFKFHP v rokovaniach s podobne ÒWRN\VSUDYDVPHþDNDOLWLHå WRXWRIRUPRXSRćDNRYDĢ1D- zmýšľajúcimi stranami DOHQDYLDFNXOWLYRYDQHMDDU- ãLP1RYLQNiPNWRUpQiPDNR v zahraničí. Po nadviazaní JXPHQWDþQHY\VSHOHMãHM~URY- MHGLQpSRVN\WOLSULHVWRUSUH]YL- spolupráce s rakúskou QL1DMSUYQiVREYLQLOLåHVPH GLWHĐQHQLHVD$åYSRVOHGQêFK stranou NEOS sa tento GĖRFKYROHEQHMNDPSDQHVDRE- týždeň stretla so stranou „Rovnaká šanca MDYXMHPHDMYLQêFKPpGLiFK Andreja Babiša v Ostrave. 1DãDNDPSDĖVDYêUD]QHOtãL TIP sa snaží o spoluprácu VDQDVN\WQHDå RGYãHWNêFKRVWDWQêFKSROLWLF- s cieľom lepšiť podmienky NêFKVWUiQ1iMGHWHYQHMYiåQH života na Slovensku. o 5 rokov.“ L~VPHYQpPRPHQW\NDULNDW~U\DUiGLRVSRW\SUHYãHWN\JH- 6WUHWQXWLDVD]~þDVWQLOLOtGUL Tomáš Hudec QHUiFLH=DSRYãLPQXWLHVWRMtDM VWUDQ\$12DVWUDQ\7,31D KXGREQpWXUQpMHGQpKR]NDQ- SRVOHGQ~FKYtĐXRGYRODOVYRUR]EtMDþLSUDYLFHDNHćVPHVD GLGiWRY9LGHOLVWHQiVQDQDãHM MX~þDVĢSUHGVHGDKQXWLD$12 LPY\VPLDOLåHQLHþRWDNUR]- URDGVKRZSRFHORP6ORYHQVNX D]iURYHĖPLQLVWHU¿QDQFLtý5 $QGUHM%DELãNWRUêVDPXVHO ELWpVDXåYLDFHMDQLQHGiUR]- þDVWRVPHVDVSROX]DVPLDOL ELĢ]PHQLOLWDNWLNXDKĐDGDM~ 3UHWRSiUGQtSUHGYRĐEDPLYiV ]~þDVWQLĢ]DVDGQXWLD3RVODQHF- 5RNRYDQLHVORYHQVNHMVWUDQ\7,3DþHVNHMVWUDQ\$12 VWiOHQRYpQH]P\VHOQpLQYHN- FKFHPYãHWN\FKY\]YDĢDE\ NHMVQHPRYQHY3UDKH WtY\1DãDVWUDQDVDULDGLSUH- VWHPiMDSULãOLYROLĢ3UtćWH =DVSRORþQêURNRYDFtVW{O]D Yi0DUWLQD'ODEDMRYi3DYHO DNRDMPRåQRVWLVSROXSUiFHNWRGRYãHWNêPKHVORPVOXãQRVĢ SURVtPYROLĢDDNFKFHWHDE\ VORYHQVN~VWUDQX7,3]DVDGRO 6]WXUF UiVDWêNDLQIUDãWUXNW~U\Y\WROHUDQFLDDNRPSURPLVDSUH- 6ORYHQVNRPDORY(XUySVNRP MHMSUHGVHGD7RPiã+XGHFSUYi 6WUHWQXWLH]iVWXSFRYVWUiQEROR XåLWLDSUDFRYQpKRSRWHQFLiOX WRVDY\KêEDPHDNêPNRĐYHN SDUODPHQWH]DVW~SHQLHDMPOD- SRGSUHGVHGQtþND-DQD9RORãL- Y\~VWHQtPSUHGFKiG]DM~FLFKUR- RE\YDWHĐVWYDGXiOQHKRV\VWpDURJDQWQêPUHDNFLiP3iQD GHMY]GHODQHMDPELFLy]QHMJH- QRYiSRGSUHGVHGQtþND,YDQD NRYDQtQD~URYQLULDGHQLDRUJD- PXY]GHOiYDQLDYêPHQ\ãWXSUHPLpUDWêPWRYHUHMQHY\- QHUiFLHRGKRGODQHMPHQLĢYHFL $XJXVWtQVNDDOtGHUHXURNDQGL- QL]DþQêFKãWUXNW~UVWUiQ3RGĐD GHQWRYULHãHQLDUyPVNHMRWi]]êYDPHDE\RGYRODODOHER NOHSãLHPXSUtćWHYROLĢVWUDQX GiWN\0LFKDO%XEiQ1DRVRE- Y\MDGUHQt~þDVWQtNRYVDćDOãLH N\3RWHQFLiOVSROXSUiFHMHYHĐPL NRULJRYDOVYRMYUFKROQHGLV- 7,3ĆDOãLXãDQFXSUHWDN~WR QRPVWUHWQXWtVD]DVWUDQX$12 VWUHWQXWLHXVNXWRþQtY3UDKHSR Y\VRNêDMQD~URYQLHXURSDUODNULPLQDþQêYêURNRWRP]H YRĐEXEXGHWHPDĢRURNRY ý5 ]~þDVWQLOOtGHUNDQGLGiW- YRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUOD- PHQWXYSUtSDGHåHREHVWUDQ\ REþDQLDYRYRĐEiFKGR(X- 1HSUHPHãNDMPHMXVSRORþQH N\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX PHQWX2EHVWUDQ\VSiMDVSRORþ- XVSHM~YHXURYRĐEiFKPiMD 3DYHO7HOLþNDDćDOãtNDQGLGi- Qê]iXMHPRULHãHQLHDNWXiOQ\FK UySVNHKRSDUODPHQWXE\PDOL YROLĢW]YãWDQGDUGQpSROLWLFNp 7RPiã+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3 WL3HWU-HåHN'LWD&KDUDQ]R- SUREOpPRYYRERFKNUDMLQiFK MDK

35ËĆ7(92/,ġ

SPOLUPRÁCA STRÁN TIP A ANO


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

92/,ý200È320Ð&ġ $-,1)2/,1.$ S otázkami, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu (EP), sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku, ktorú zriadi Ministerstvo vnútra SR. Ä=DPHVWQDQFLPLQLVWHUVWYD YQ~WUDWXEXG~SRVN\WRYDĢ LQIRUPiFLHSUHYROLþRYWêNDM~FHVDLFKSUiYDSRYLQQRVWt RUJDQL]DþQpKR]DEH]SHþHQLD YROLHEDSRG³LQIRUPRYDOD ]DSLVRYDWHĐNDÒVWUHGQHMYROHEQHMNRPLVLH Ò9. (YD &KPHORYi

,QIROLQNDEXGHSUtVWXSQiRG GRPiMDYSUDFRYQêFK GĖRFKYþDVHRGKGR KDYGHĖYROLHEPiMD RGKGRKQDWHOHIyQQ\FKþtVODFK DÄ,QIRUPDþQi OLQNDMHXUþHQiYêOXþQHSUH YROLþRYDQHEXG~QDQHMSR-

VN\WRYDQpLQIRUPiFLHSUiYQLFNêPRVREiPPpGLiPSROLWLFNêPVWUDQiPDREFLDP³ ]G{UD]QLOD&KPHORYi 9RĐE\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVDQD6ORYHQVNXXVNXWRþQLDYVRERWXPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNêFKVWUiQ .DQGLGiWLPXVLDPDĢQDMPHQHMURNRY9ROLĢVDEXGH HXURSRVODQFRY

VOLIČSKÝ PREUKAZ PRE EUROVOĽBY Europoslancov môžeme voliť aj mimo miesta svojho trvalého bydliska. Umožní to voličský preukaz. Voliči si ho môžu vybaviť cez svoju obec v čase úradných hodín. Čas majú do 22. mája. 2Y\GDQLHYROLþVNpKRSUHXND]XVDGiSRåLDGDĢRVREQHFH] VSOQRPRFQHQ~RVREXStVRPQHDOHDMHOHNWURQLFN\9\EDYHQLHGRNODGXVLQHWUHEDQHFKiYDĢQDSRVOHGQ~FKYtĐX $NQDY\EDYHQLHSUHXND]X YROLþVSOQRPRFQtLQ~RVREX YVSOQRPRFQHQtPXVtXYLHVĢ VYRMHRVREQp~GDMHDM~GDMH VSOQRPRFQHQHMRVRE\9SUt-

SDGHStVRPQHMDOHERHOHNWURQLFNHMåLDGRVWLWUHEDQDStVDĢ DMNRUHãSRQGHQþQ~DGUHVXQD NWRU~PiREHFåLDGDWHĐRYLYROLþVNêSUHXND]]DVODĢ 3UiYRYROLĢGR(XUySVNHKR SDUODPHQWXQD~]HPt65PDM~ SOQROHWt YGHĖYROLHEDVSRĖ URNRY VORYHQVNtREþDQLDVWUYDOêPSRE\WRPQD6ORYHQVNX 7LHåSOQROHWtVORYHQVNtREþD-

MICHAL HORSKÝ: BUĎME EURÓPANIA! Keď pred štvrťstoročím padol Berlínsky múr a tisíce kilometrov ostnatého drôtu obopínajúceho impérium Sovietskeho zväzu od Berlína až po Vladivostok, milióny ľudí nadobudlo dojem, že končí doba plná napätia, nevraživosti, zápasov a studenej vojny.

7$65

9ROLþVNpSUHXND]\,OXVWUDþQpIRWR7$65

QLDNWRUtQHPDM~WUYDOêSRE\W QD6ORYHQVNXþLYLQRPþOHQVNRPãWiWH(Ò9GHĖNRQDQLDYROLHEYãDNPXVLDE\ĢQD 6ORYHQVNX9ROLĢP{åXQLHOHQVORYHQVNtREþDQLDDOHDM REþDQLDLQêFKþOHQVNêFKãWiWRY(Ò0XVLDYãDNE\ĢSOQROHWtPDĢSRYROHQêWUYDOê SRE\WQD6ORYHQVNXDPXVLD E\Ģ]DStVDQtGR]R]QDPXYROLþRY3RåLDGDĢR]iSLVPRKOL GRDSUtOD

7$65

7

9SRVWNRPXQLVWLFNRPVYHWH]RVWDOLVWRYN\SRKURENRY EêYDOpKRUHåLPXNWRUêPVD PRKOR]GDĢåHQDVWDOSULDP NRQLHFVYHWD1DSULHNWRPX WRPQRKt]QLFKSUHåtYDM~ GRGQHVDYQHMHGQHMNUDMLQHRSlWRYQH]GYtKDM~KODY\ 7HQWRNUiWQLHYPHQHURYQRVWiUVWYDDXWRULWiUVWYDþLYOiG\ MHGQHMSULYLOHJRYDQHMYUVWY\ DSDUiWQLNRY6~WRÄRVREQRVWL³NWRUpGHãWUXXM~GHPRNUDFLXQLHOHQYQDãHMNUDMLQHDOH DMY(XUySH3UHWRWDNDNRJHQHUiFLHQDãLFKRWFRYVWiOLQD MHVHQQêFKQiPHVWLDFKYURNX WDNDMGQHVYþDVHSRNRMDDPLHUXMHG{OHåLWpDE\ SUHGRYãHWNêPPODGtĐXGLD LãOLNYRĐEiPGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX .RKRYROLĢ"%H]WRKRDE\ VPHVDSULNOiĖDOLYĐDYRDOHERYSUDYRWUHEDSRYHGDĢåH YROtPHNDQGLGiWN\SROLWLFNêFKVWUiQ=QLFKE\VPH PDOL Y\EHUDĢ WDNp NWRUp VYRMRXVHULy]QRVĢRXGOKRGRERSUHXND]XM~VYRMY]ĢDK NQDãHMNUDMLQHNMHGQRWQHM (XUySHNKRVSRGiUVNHPX DVRFLiOQHPXUR]YRMXDOH DMNRFKUDQHĐXGVNêFKSUiY YWRPWRREURYVNRPJHRSROLWLFNRPSULHVWRUH=NDQGLGiWRNE\VPHVLPDOLY\EHUDĢĐXGtNWRUtV~RGERUQtFL ]iVWDQFRYLDGHPRNUDFLHMHGQR]QDþQHSURHXUySVNL]DPHUDQt$OHWUHEDGDĢãDQFXDM PODGêPĐXćRPPODGêPSRVODQFRPNWRUtP{åXSULQLHVĢ LQRYiFLXYFHORPUDGHVSRORþHQVNRSROLWLFNêFKDNWLYtW

QLHOHQSUHQDãXNUDMLQXDOH SUHFHO~(XUySX 9PQRKêFKHXUySVN\FKNUDMLQiFKVDSUHGSRNODGiåHDå WUHWLQD]YROHQêFKVWUiQDSRVODQFRYEXGHPDĢPLHUQH SRYHGDQpQHJDWtYQ\Y]ĢDK NHXUySVNHMLQWHJUiFLL1D6ORYHQVNXPiPHKĚVWNXSROLWLNRYNWRUtGOKRGRERPDQLSXODWtYQHSUDFXM~VREUD]RP W]YÄWXþQpKR*UpND³NWRUêVL SRKRGOQHåLMHQD~NRUÄFKXGREQpKRSHQ]LVWX]R6ORYHQVND³7LHWRRMHGLQHOpKODV\QLH V~GHãWUXNWtYQHOHQYRþL(XUySHDOHDMYRþLYODVWQHMNUDMLQHþRVDXNi]DORQHGiYQRDM XQiVNGHEH]YiKDQLDD]RGSRYHGQRVWLSRORåLOLWtWRÄSROLWLFL³DMYOiGX -HG{OHåLWp]G{UD]QLĢåHQDãD NUDMLQDVD]DGHVDĢURNRYMDVQHSULKOiVLODNWHMVNXSLQHQRYRSULVWXSXM~FLFKãWiWRYGR (ÒNGHXåQLHMHKODYQRX ~ORKRX]YLGLWHĐĖRYDQLHVD 6ORYHQVNRVDVWDORSULURG]HQRXV~þDVĢRXURGLQ\HXUySVN\FKQiURGRY3UHQiãSDWULRWL]PXVDMSUHQiVVDPêFK MHG{OHåLWpDE\VPHSDWULOL NWêPQiURGRPNWRUpQDMHGQHMVWUDQH(XUySXSRGSRUXM~ DV~SULSUDYHQtSOQRKRGQRWQHSDUWLFLSRYDĢQDHXUySVNHM EH]SHþQRVWLRFKUDQHVSRORþQêFKKUDQtFPHQHDQDVWUDQHGUXKHMV~SULSUDYHQtDMSUL YROHEQêFKXUQiFKYHUHMQHPDQLIHVWRYDĢVYRMXSRGSRUX VDPR]UHMPHDMYêKUDG\ HXUySVNHMEXG~FQRVWL -HQDREþDQRFKDE\VDUR]KRGOLþLEXG~YROLĢHXUySVNXLQWHJUiFLXþLEXG~YROLĢ VYRMLFK]iVWXSFRYNWRUtEXG~ SUHVDG]RYDĢQDãHRSUiYQHQp ]iXMP\Y(XUySHDNWRUtWLHå FKiSXåH(XUySDDNRFHORN PXVtREKDMRYDĢQiURGQp]iXMP\NDåGHMNUDMLQ\YV~ODGH VFHORHXUySVN\PL]iXMPDPL $E\QH]GYtKDOLKODY\VW~SHQFLWêFKUHåLPRYNWRUpSUHG GYDGVLDWLPLSLDWLPLURNPL SRVODODKLVWyULDGRPLQXORVWL MDK


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N: 35,1ĂˆĂ˘$0( 0/$'26ÄĄ6/8â126ÄĄ =0(18 Vo voÄžbĂĄch do europarlamentu je na vĂ˝ber mnoĹžstvo politickĂ˝ch strĂĄn. Jednou z nich je aj novic na naĹĄej politickej scĂŠne, strana TIP. LĂ­drom jej kandidĂĄtky je Michal BubĂĄn. Rozhovor, ktorĂ˝ redakcii poskytol tesne pred voÄžbami, prinĂĄĹĄame nielen kvĂ´li jeho kandidĂĄtĂşre, ale predovĹĄetkĂ˝m preto, aby sme dokumentovali snahu mladej, novej politickej vlny o pozitĂ­vnu zmenu v stojacĂ­ch slovenskĂ˝ch vodĂĄch. Michal BubĂĄn, lĂ­der eurokandidĂĄtky strany TIP.

]AkĂş motivĂĄciu majĂş obÄ?ania zĂşÄ?astniĹĽ sa volieb do europarlamentu? (XUySVND~QLDWRQLHV~OHQ Y]GLDOHQt~UDGQtFLSUDFXM~FL Y%UXVHOL(XUySVND~QLDVPH P\YĂŁHWFL9HÄ?D]iNRQRYSRGÄ?DNWRUĂŞFKĂĽLMHPHQD6ORYHQVNX SRFKiG]DSUiYHRG(XUySVNHM ~QLHWDNĂĽHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQpY(XUySVNRPSDUODPHQWHPDM~SULDP\GRVDKDM QDQiV6ORYiNRY

]PreÄ?o mĂĄ voliÄ? z toÄžkĂ˝ch moĹžnostĂ­ voliĹĽ prĂĄve vĂĄs a stranu TIP? 3UHYDĂĽQiYlÞãLQDSROLWLFNĂŞFK VWUiQQRPLQRYDODGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVWDUĂŞFKSR-

OLWLFNĂŞFKĂ„PDWDGRURYÂłNWRUtVL VN~VPHVDPLSR]LWtYQHPHQLĢ VĹĄetci sme WDPFKF~SlĢURNRYRGVHGLHĢ VYRMHRNROLH7UHED]ORGHMRP E\ĢWDPWDNSRYHGLDFQDĂ„YĂŞEH]SROLWLFNHM NOHSQ~ĢSRSUVWRFKQDUXĂŁLĢ]DVOXKRYĂŞÂłG{FKRGRN0\VPH XĂĽtYDQpQH]GUDYpY]ĢDK\-HWR minulosti, PODGtDG\QDPLFNtDFKFHPH QDĂŁDNUDMLQDQDĂŁDEXG~FQRVĢ SULVSLHĢVYRMRXHQHUJLRXNSRideme do toho ]LWtYQHM]PHQHQLHOHQQD6OR]NiektorĂ­ politici vyjadrili nĂĄzor, Ĺže ste bĂŠÄ?ko YHQVNXDOHDMY(XUySVNHM~QLL ]YODVWQpKR &KFHPHSUHY]LDĢ]RGSRYHGSMER-u alebo rozvracaÄ? QRVĢQLHOHQ]DVHEDDOHDM]D pravice. SUHVYHGĂžHQLD QDĂŁLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFKUR5R]KRGQHQLH9ĂŁHWFLVPHEH] SROLWLFNHMPLQXORVWLLGHPHGR GLĂžRYDIRUPRYDĢ(XUySXWDN DE\QiPSULQLHVODYLDFHMPRĂĽ- VtYQHSUL]HUDĢ3UHGRYĂŁHWNĂŞP WRKR]YODVWQpKRSUHVYHGĂžHQLD PODGtÄ?XGLDE\VDPDOLDNWtY- DNHćQiPQLHNWRGiYDWDN~WR QRVWtXSODWQHQLD QH]DSiMDĢGRGLDQLDYRVYRMRP QiOHSNXMHWRQHKRUi]QHNODP]ÄŒĂ­m si chce strana TIP RNROtSRPiKDĢSULVSUiYHYHFt VWYR3RSUYpVPHVWUHGRSUDzĂ­skaĹĽ dĂ´veru obÄ?anov? YHUHMQĂŞFK3ROLWLFLQiVPDM~]D- YiOLEHUiOQDVWUDQDQLHÄ?DYLFR&KFHPHPRWLYRYDĢÄ?XGtDE\ VWXSRYDĢQLHQiPYOiGQXĢWDN Yi1HPiPHSUHSRMHQLDQDLQp LPQHERORÄ?DKRVWDMQpĂžREXGH VN~VPHNWRPXSULVSLHĢDMP\ VWUDQ\DQLLFKVSRQ]RURY3R VR6ORYHQVNRP7R]QDPHQiĂĽH %XćPHDNWtYQLQHQHFKDMPHVL GUXKpQHP{ĂĽHPHSUHGVDUR]Ä?XGLDE\VDXĂĽQHPDOLćDOHMSD- RGSROLWLNRYOHQGLNWRYDĢDOH YUDFDĢQLHĂžRĂžRXĂĽGiYQRUR]-

YUiWHQpMH7RMHMHGHQ]KODYQĂŞFKG{YRGRYSUHĂžRGRWRKR LGHPHSUHĂžRVPHLQYHVWRYDOL NYDQWXPĂžDVXDHQHUJLH8YHGRPXMHPHVLĂĽHSUDYLFDXĂĽDQL QHH[LVWXMHVDPLVDGLVNYDOLÂżNRYDOLVYRMLPLSRVWRMPLDĂžLQPLP\PiPH]DFLHÄ?XURELĢ JHQHUDĂžQ~YĂŞPHQXQDVORYHQVNHMSROLWLFNHMVFpQH

]Ako ste sa stali lĂ­drom kandidĂĄtky do eurovolieb? 9RÄ?E\GRHXURSDUODPHQWXV~ SUYpNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWÄ–XMHPHSUHWRĂĽHVWUDQDY]QLNOD OHQSUHGQHGiYQRP6PHOHQ QD]DĂžLDWNXQDĂŁHMFHVW\DOH WHĂŁtQiVYHÄ?NĂŞ]iXMHPRQDĂŁH P\ĂŁOLHQN\1D(XURNDVWLQJXNGHVDSULDPRQDLQWHUQHWHUR]KRGRYDORRQDĂŁHMNDQGLGiWNHDRQOLQHKODVRYDQLD VD]~ĂžDVWQLORWDNPHUWLVtF Ä?XGtNWRUtKODVRYDOL]DMHGQRWOLYĂŞFKNDQGLGiWRY'RVWDO VRPY\ĂŁHKODVRYDVWDO VRPVDWDNOtGURPQDĂŁHMVWUDQ\GRHXURYROLHE'RVWDOVRP PDQGiWNWRUĂŞMHSUH]DĂžLDWRN YHÄ?PL]DYl]XM~FL

]Online hlasovanie, tzv. Eurokasting, bolo len výnimkou alebo to bude trend v komunikåcii?

6PDQĂĽHONRXDVYODVWQRUXĂžQHXSOHWHQĂŞPNRUEiĂžRPSRĂžDV9HÄ?NRQRĂžQpKRYtNHQGXY5tPH

7R]iYLVtRGćDOĂŁLHKRYĂŞYRMD -HGQDNFKFHPHPDĢSULDPX DRVREQ~NRPXQLNiFLXVÄ?XćPLSUHWRFKRGtPHRGIHEUXiUDSRQiPHVWLDFKYUiPFLQDĂŁHMURDGVKRZ$OHY\XĂĽtYDĢ LQWHUQHWMHWLHĂĽQHY\KQXWQp 0iKRVNRURNDĂĽGĂŞDQDMPl PODGtÄ?XGLDWDPWUiYLDPQRKRĂžDVX3UHWRLPQDĂŁHP\ĂŁ-


číslo 9/2014

ROZHOVOR

9

OLHQN\VSURVWUHGN~YDPHFH] WLHWRVRFLiOQHVLHWHNWRUpV~ LPEOt]NH

]Roadshow bol váš pilotný projekt. O čo ide? -HWRMHGHQ]QDãLFKVS{VRERYNRPXQLNiFLHVREþDQPL =ELHUDPHRGĐXGtSRGQHW\þR ]PHQLĢþRLQDNQDVWDYLĢþR LFKQDMYLDFWUiSL$NRVRPXå YPLQXORVWLVSRPtQDOQHFKFHPHE\ĢSDSLHURYtELOERUGRYt þLWHOHYt]QLSROLWLFLDOHFKFHPHE\ĢPHG]LĐXGPL7RMHWi ]PHQDSUHWRGRWRKRGiYDPH WRĐNRþDVXHQHUJLHDSURVWULHGNRY=iPHURPQDãHMURDGVKRZ MHDMPRWLYRYDĢĐXGtDE\LãOL YROLĢDXYHGRPLOLVLåHNDåGp YRĐE\V~G{OHåLWp1LHMHMHGQRNWRQiV]DVWXSXMHMHOHQQD QiVNRKRVLY\EHULHPH(XUySVNHYRĐE\V~WLHåYHĐPLG{OHåLWpSUHWRåHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQp(XUySVN\PSDUODPHQWRPV~]DYl]QpDMSUHQiV QD6ORYHQVNX

]O činnosti europoslancov veľa informácií občania nemajú.

0LFKDO%XEiQSULSUHEHUDQt&,-DZDUG]DQDMOHSãtSURMHNWURNDY5XPXQVNX

-HWRSUDYGDDDMWRFKFHPH]PHQLĢ6QDåtPHVDLQIRUPRYDĢDNi MH(ÒG{OHåLWiDNpG{OHåLWpMH MHM]DFKRYDQLHþL]HIHNWtYQHQLH$OHWLHåMHYHĐPLG{OHåLWp NWRQiVWDP]DVWXSXMHDSUHWRDM WRDE\ĐXGLDY\XåLOLVYRMHSUiYRDLãOLYROLĢDE\LPWRQHEROR MHGQR0iPHPRåQRVĢRYSO\YQLĢVYRMXEXG~FQRVĢDMQDHXUySVNHM~URYQLQLHOHQQD6ORYHQVNX9\XåLPHMX

9HĐPLQiVSUHNYDSXMHDSDWLD PODGêFKĐXGtďXGLDRGNWRUêFKVPHþDNDOL]iXMHPQLHþR ]PHQLĢ]iXMHPRYODVWQ~EXG~FQRVĢ3UiYHRQLPDM~YSULHPHUHQHJDWtYQHMãLHUHDNFLHDNR SRYHG]PHĐXGLDYVWUHGQRP DVWDUãRPYHNX7tVN{UQDURGHQtþDVWRUHDJXM~VS{VRERPåH ÄNRQHþQHY\PODGtNGHVWHEROL

]Strana TIP má najnižší vekový priemer kandidátov, nemáte medzi sebou žiadneho „zaslúžilého“ politika. Nemyslíte si, že Vám chýba politická skúsenosť? 1DW~WRRWi]NXRGSRYHGiP ]DNDåGêP$MV~þDVQtSROLWLFL ]DþtQDOLPODGtDQHPDOL]ćDOHNDWRĐNRURNRYDVN~VHQRVWt ]SUD[HDNRMD$QLPDQDåpUVNHDQLNRQWDNW\VR]DKUDQLþtPQHYHGHOLSO\QXORãW\UL FXG]LHMD]\N\QHåLOLY(XUySHWDNQDSOQRDNRQDãDJHQHUiFLD1HERMtPVDWRKRåH VRPPODGêSROLWLNP\VOtPVL åHMHWRPRMDYêKRGD$EXGH WRYêKRGDQLHOHQSUH6ORYHQVNRDOHSUHFHO~(XUySXNHć WDPS{MGXPODGtãLNRYQtĐXGLDNWRUtV~]SUD[HUR]XPHM~ EHåQpPXREþDQRYLDQHåLYLOL VDYPLQXORVWLOHQSROLWLNRX

]Ako hodnotíte vašu volebnú kampaň?

1DãtP]iPHURP MHPRWLYRYDĢĐXGt DE\LãOLYROLĢ 1LHMHMHGQR kto nás ]DVWXSXMH GRWHUD]åHVWHVDDM]REXGLOL³ 8PODGêFKĐXGtUH]RQRYDOLGYH YHFL±ÄGDMWHPLSRNRMVSROLWLNRX³DÄMDVDFKFHPRGVĢDKRYDĢ GR]DKUDQLþLD³$WRWRMHDODUPXM~FH8WYUG]XMHQiVWRYWRP åHMHQDMY\ããtþDV]DþDĢVJHQHUDþQRXYêPHQRXSROLWLNRY

]Prečo utekajú mladí ľudia do zahraničia?

MHWRPXGQHV7RMHKODYQêG{YRGåHVDQHYUiWLDVSlĢDQHXVDGLDVDWX3{VRELOVRPDM Y%XOKDUVNXWDP]{VPLFK PLOLyQRYREþDQRYWDNPHUMHGHQPLOLyQSUHYDåQHPODGêFK VFKRSQêFKĐXGtRGLãORDRVWDORåLĢY]DKUDQLþt%RORWR XåGiYQHMãLHDOHNUDMLQDVD ]WRKRVSDPlWiYDGRGQHVWt ĐXGLDFKêEDM~YV\VWpPH$P\ QHFKFHPHDE\VDQLHþRWDNp VWDORDMQD6ORYHQVNX

]Ako je financovaná vaša strana?

výhradne len nejakú skupinu? &KFHPHRVORYLĢWêFKYROLþRY NWRUt VL XYHGRPXM~ SRWUHEX ]PHQ\QD6ORYHQVNXDSRWUHE\JHQHUDþQHMYêPHQ\SROLWLNRY DFKF~GDĢãDQFXPODGêPĐXćRPDE\SULVSHOLVYRMRXHQHUJLRXG\QDPLFNRVĢRXDY{ĐRX QLHþR]PHQLĢ

]Plánujete ísť aj do najbližších parlamentných volieb v roku 2016?

1DãLPKODYQêPFLHĐRPV~ YRĐE\GRVORYHQVNpKRSDUODPHQWXYURNX3UYêP NURNRPDE\VPHPRKOLPHQLĢ6ORYHQVNRMHGRVWDĢVDGR SDUODPHQWX$VDPR]UHMPH DNFKFHPHQLHþR]PHQLĢDM GRYOiG\DWDPSRWRP]DEH]SHþLĢSR]LWtYQX]PHQXQD6ORYHQVNX=~þDVWQtPHVDDMNRPXQiOQ\FKYROLHEQDMHVHĖ WRKWRURNX

9êKUDGQH]SUtVSHYNRYDGDURY QDãLFKþOHQRYQDãLFKV\PSDWL]DQWRY0iPHWUDQVSDUHQWQp¿QDQFRYDQLHYãHWN\GDU\NWRUpGRVWDQHPHV~QHDQRQ\PQp GDURYDFLH]POXY\V~QRWiUVN\ RYHUHQpDGDUFRY]YHUHMĖXMHPH QDQDãRPZHEHGRNRQFDþDVWHMãLHDNRXUþXMH]iNRQ&KFHPHE\ĢSUtNODGRPWUDQVSDUHQWQRVWLDMSUHLQpVWUDQ\FKFHPH SULQLHVĢQLHOHQSR]LWtYQHP\ãOLHQN\DOHDMVOXãQpVS{VRE\ GRSROLWLN\9\PHG]LOLVPHVD YRþLGDURPRGSUiYQLFNêFK RV{EQHFKFHPHE\Ģ]DYLD]DQtåLDGQHM¿UPHDOHER¿QDQþQHMVNXSLQH&KFHPHDE\QiP ĐXGLDGDOLSUtSDGQêGDUDNRV~NURPQpRVRE\]SUHVYHGþHQLD OHERFKF~SRGSRULĢQiVQDãH P\ãOLHQN\

3UHWRåHYQtPDM~þRVDWXGHMH 1HYLGLDSR]LWtYQHVPHURYDQLH QDãHMNUDMLQ\.HćVLSUHGVWDYLD6ORYHQVNRRGHVDĢURNRY ]Vymedzujete sa aj voči WDNKRYLGLDQHJDWtYQHMãLHDNR voličom, chcete osloviť

1DMOHSãLHVDUHOD[XMHYVORYHQVNêFKKRUiFK

MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

=9(60(8ä'2/(7,(Ä9(ý1( 0/$'e³32/,7,&.e79È5( Demokracia je bytostne spojená so slobodnými voľbami a Pán Boh zaplať, že oboje dnes máme. V sobotu 24. mája budeme voliť našich zástupcov v Európskom parlamente. Tieto voľby sú zväčša politikmi účelovo zahmlievané a deklasované, aj keď poslanci Európskeho parlamentu rozhodujú o veciach ekonomicky i politicky závažnejších, ako môže napríklad prezident našej republiky. 9RĐE\VDEOtåLDDNHG\NRĐYHNY\MGHPHYRQ]RYãHWNêFKVWUiQVDQDQiV]RV\S~WLHLVWpVWDUp]QiPH SROLWLFNpWYiUH'REUHMH SUHGYROHEQiNDPSDĖDWUHEDWRUHãSHNWRYDĢ5HãSHNWXMHPDOHSRKĐDG]DVHQD IRWRJUD¿HSROLWLNRYVSUHG LURNRYPDXåQHEDYt &KiSHPHVWHWLFNpY\UHWXãRYDQLHQLHNWRUêFKNRåQêFK ]PLHQ$YãDNSUH]HQWiFLX VYRMKRLPLGåXRWRĐNRURNRY PHQHMYQtPDPDNRIDORãQp ]DNUêYDQLHVYRMHMVNXWRþQHM

WYiUHDNRYê]RURYêSRGvod a politickú pretvárku v priamom prenose! Je naR]DMQHIpUQiVWDNWRNODPDĢ YVQDKHSUHVYHGþLĢQiVåHDM SRWRĐNêFKURNRFKV~VWile ešte mladí, vitálni a eviGHQWQHQHVWDUQ~FL$NLFK SRWRPVWUHWQHWHQDåLYRGLY QHVSDGQHWH]Q{KNRKRWR SUHGVHERXPiWH'{YRGMH YãDNLQêGiYDM~QiPWêP MDVQêVLJQiOåHJHQHUDþQi REPHQDSROLWLNRYY{EHFQLH MHSRWUHEQi1DRSDNMHDå YHĐPLSRWUHEQi

9ROLĢFKRGtPDSUHWRS{Mdem aj v sobotu 24. mája. 8UþLWHXåYLHPåHQHGiP VYRMKODVQLNRPX]WêFKSUHVWDUQXWêFKXPHORRPODGHQêFKWYiUtVRGND]RPåHXå ERORGRVĢLFKSRNU\WHFWYD VSRORþQpKRGOKRURþQpKRNRlaborovania, delenia strán DQiVOHGQHY]QLNXLFKQRYêFKNySLtSROLWLFNHMSURVWLW~FLHDSUH]OLHNDQLDNDEiWRY&KFHPE\ĢMHGHQ]WêFK YROLþRYQD6ORYHQVNXNWRUt YSRVOHGQêFKGYRFKYRĐEiFK 9Ò&DSUH]LGHQW XNi]DOL

åHFKF~YêPHQXH[LVWXM~FLFK SROLWLNRY1DãDSURVSHUXM~FDEXG~FQRVĢXUþLWHQLHMH VSRMHQiXåOHQVGQHãQêPL SROLWLNPL7DNDNRGRLQêFK ãSLþNRYêFKREODVWtVSRORþQRVWL LQIRUPDþQpWHFKQROyJLHYêVNXPDYêYRM¿QDQþQtFWYRDWć VPHEH] REiYSXVWLOLPODGêFKY]GHODQêFKDDPELFLy]Q\FKĐXGt WRLVWpMHSRWUHEQpXURELĢDM v politike! Preto, prosím, minimálne YãHWNêFKWêFKNWRUtOHQQHGiYQREROLYROLĢSUH]LGHQWD našej republiky, aby si uveGRPLOLåHPiPHRSlĢPRåQRVĢPHQLĢSROLWLFN~VFpQX QD6ORYHQVNXDSULQLHVĢGR SROLWLN\QRYpWYiUHQRYp myšlienky a novú kultúru.

3RćWHSURVtPYiVYVRERWXPiMDYROLĢ -DYWêFKWRYRĐEiFKFKFHP ]ELOERUGRY]YHVLĢUD]DQDYåG\PQRKpVWDUpSROLWLFNp WYiUHNWRUpPDWXGHVLDXå mnoho rokov a vyberiem si QRY~PODG~DOWHUQDWtYX$M YKRNHMLVDXNi]DORþRWDNp RPODGHQLHGRNiåHXURELĢ +QHćMHKUDNUDMãLD 9WêFKWRYRĐEiFKGiYDP jednoducho šancu mlaGêPDSRVLHODPXåW~VWDrú generáciu politikov na G{FKRGRN ġDåNR SRYHGDĢåH]DVO~åHQêDOHXUþLWH]DVO~åHQH Roman T., Martin UHG

PRAVIDLÁ SLOVENSKÝCH EUROVOLIEB Možno ste si všimli, že už začala kampaň do májových eurovolieb. Po nedávnych prezidentských voľbách sa v mestách objavilo množstvo billbordov jednotlivých kandidátov, ktorých je tentoraz 333 z 29 kandidujúcich politických strán a koalícií.

Aké sú pravidlá voľby 13 slovenských europoslancov? 3UiYRYROLĢSRVODQFRY(XUySVNHKR SDUODPHQWX (3  Pi NDåGêNWRYGHĖYROLHEGRYĚãL URNRYDPiWUYDOêSRE\WQD ~]HPt65 QHPXVtPDĢREþLDQVWYR 9ROLĢPRåQROHQYMHGQRPãWiWH(Ò .DQGLGRYDĢGR(3P{åHY65 NDåGêNWRWXPiWUYDOêSRE\W DGRYĚãLOURNRY.DQGLGRYDĢMHPRåQpOHQYMHGQRPþOHQVNRPãWiWH(Ò9RĐE\VDNRQDM~ YVRERWXPiMDRGGR KRGÒ]HPLH6ORYHQVNDMH MHGHQYROHEQêREYRG 1DNDQGLGiWNDFKMHGQRWOLYêFK SROLWLFNêFKVWUiQDOHERNRDOtFLt MHPD[LPiOQHPLHQ.DåGê ]NDQGLGXM~FLFKVXEMHNWRYPXVHO ]ORåLĢYROHEQ~NDXFLXYRYêãNH HXUQD~þHWPLQLVWHUVWYD YQ~WUD.DXFLDVDYUiWLOHQWêP VWUDQiPNWRUp]tVNDM~DVSRĖ SHUFHQWiRGRY]GDQêFKKODVRYLQDNVDNDXFLHVWDQ~SUtMPRPãWiWQHKRUR]SRþWX

9ROLþLGRVWDQ~SRãWRX]R]QDP NDQGLGXM~FLFKVWUiQDNDQGLGiWRYQDMQHVN{UGQtSUHGYRĐEDPL3ROLWLFNiUHNODPDMHSUtSXVWQiGQtSUHGYRĐEDPL WRWRSUDYLGORVDYãDN]MDYQHDNR SULLQêFKYRĐEiFKQHGRGUåLDYD9GHĖYROLHEMHPRUDWyULXP QDSUHGYROHEQpSULHVNXP\1D WRDE\SROLWLFNêVXEMHNW]tVNDO DVSRĖMHGHQPDQGiWY(XUySVNRPSDUODPHQWHPXVtSUHNURþLĢNYyUXPSHUFHQWKODVRY 'R(XUySVNHKRSDUODPHQWXVD YROtSRPHUQêPV\VWpPRPSRGREQHDNRGR1iURGQHMUDG\ 659ROLþVLY\EHULHNDQGLGiWNXMHGQHMVWUDQ\QDNWRUHMP{åH ]DNU~åNRYDĢPD[LPiOQHGYH PHQi9UiPFLMHGQRWOLYêFKSROLWLFNêFKVWUiQNDQGLGiWL]tVNDYDM~PDQGiWYSRUDGtYDNRPV~ XYHGHQtQDKODVRYDFRPOtVWNX 3UHGQRVĢPiDOHNDQGLGiWNWRUê GRVWDOSUHGQRVWQêKODVRGPLQLPiOQHYROLþRYWHMWRVWUDQ\ 8SO\QXOêFKSlĢURNRY]DVWXSRYDOL6ORYHQVNRY(XUySVNRP SDUODPHQWHWtWRSRVODQFL0RQL-

ND)ODãtNRYi%HĖRYi0RQLND 6PRONRYi.DWDUtQD1HYHćDORYi%RULV=DODD9ODGLPtU0DĖND 6PHU6' (GXDUG.XNDQ D3HWHUâĢDVWQê 6'.Ò'6  $QQD =iERUVNi D 0LURVODY 0LNROiãLN .'+ (GLW%DXHUD$ODMRV0pV]iURV 60.  -DURVODY3DãND 616 D6HUJHM .R]OtN ď6+='6  =DXMtPDYRVĢRXMHåHWHQWRUD] YPiMRYêFKHXURYRĐEiFKNDQ-

GLGXM~DMQLHNWRUtV~þDVQtHXURNRPLViUL-HGQêP]QLFKMH0DURãâHIþRYLþ±OtGHUNDQGLGiWN\ 60(56'Ä6~þDVĢRXNyGH[X VSUiYDQLDVDNWRUêSULQiVWXSH GRIXQNFLHNRPLViULSRGSLVXM~ MHDMWRåHNDåGêNRPLViUNWRUêVDEXGHXFKiG]DĢRSRVWHXURSRVODQFDY(XUySVNRPSDUODPHQWHVLPXVt]REUDĢYROHEQ~ GRYROHQNX QHSODWHQpYRĐQREH] Y\XåtYDQLDVOXåLHE(XUySVNHM NRPLVLH 7iVD]DþtQDGĖRP NHćVDNRQþtPDQGiW(3WHGD SRSRVOHGQRPSOHQiUQRP]DVDGQXWt(3þRYQDãRPSUtSD-

(XUySVN\SDUODPHQWYâWUDVEXUJX)RWR7$65$3

GHMHDSUtOD³GRGiYDVORYHQVNêHXURNRPLViU 3RGĐDâHIþRYLþDLGHRQRY~SROLWLFN~NXOW~UXNHćDMHXURNRPLViUNWRUpKRLQDNYROt(XUySVN\ SDUODPHQWVDEXGHXFKiG]DĢ RG{YHUXREþDQRYYULDGQ\FK HXURYRĐEiFK9EXG~FQRVWLE\ VDPDORVWDĢHXUySVN\PãWDQGDUGRPåHFHVWDGRNRPLVLH (ÒSRYHGLHFH]HXURYRĐE\þtP HXURNRPLViU]tVNDVLOQêPDQGiWRGVYRMKRYODVWQpKRãWiWX

E\V


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

11

(85Ï36.8Ò1,891Ë0$0(9,$& 32=,7Ë91($.21(*$7Ë91( Väčšina Európanov, 34 percent, tvrdí, že o Európskej únii má všeobecne pozitívnu predstavu. Negatívne vníma úniu 26 percent respondentov. Vyplýva to zo zverejneného prieskumu Eurobarometra s názvom Európania 2014. Slováci zdieľajú na EÚ 34-percentný pozitívny názor, negatívne ju vníma 23 percent Slovákov a neutrálny postoj k únii má 42 percent občanov SR. 3ULHVNXP\]MHVHQHQD]QDþRYDOLLEDSHUFHQWQ~ SR]LWtYQXSUHGVWDYX(XUySDQRYR(Ò5DVW~FLRSWLPL]PXVQDPHUDOSULHVNXP (XUREDURPHWUDDMSRNLDĐLGH RHNRQRPLFNêYêKĐDGY(XUySHDćDOãLHVPHURYDQLH(Ò (XUySDQLDY]þOHQVNêFKãWiWRYXYLHGOLåHXå YSULHEHKXURNDRþDNiYDM~ ]OHSãHQLHHNRQRPLFNHMVLWXiFLHYRVYRMHMNUDMLQH

Skleptickí k ekonomike 6ORYiFLV~VNHSWLFNtþRVDWêND V~þDVQpKRVWDYXHNRQRPLN\ VYRMHMNUDMLQ\NHć]DGREUê KRR]QDþLORSHUFHQWD]D]Oê SHUFHQW3RGĐDSULHVNXPX SHUFHQW6ORYiNRYYHUtåH

VD]DMHGHQURNVLWXiFLDVORYHQVNHMHNRQRPLN\]OHSãtSHUFHQWVLP\VOtåHVLWXiFLDEXGH URYQDNiDSHUFHQWSUHGYtGD]KRUãHQLHVWDYX 6ORYiFLYãDNYLDFYHULDHXUySVNHMHNRQRPLNHNHćSRGĐD SHUFHQW]QLFKVDVLWXiFLD ]OHSãtURYQDNêVWDYSUHGSRNODGiSHUFHQW6ORYiNRY DFHORHXUySVNH]KRUãHQLHKRVSRGiUVWYDQD]QDþLORSHUFHQWREþDQRY65 2SURWLSULHPHUX(ÒV~6ORYiFLRþRVLRSWLPLVWLFNHMãtYV~YLVORVWLVHNRQRPLFNRXNUt]RXNHćSHUFHQWWYUGtåH YUFKRONUt]\MHXå]DQDPL (Ò–SHUFHQW DDNSHU FHQW(XUySDQRYVDERMtåH WR QDMKRUãLH HãWH OHQ SUtGH

X 6ORYiNRY WRPX YHUt OHQ SHUFHQWĐXGt9LDF6ORYiNRY SHUFHQW QHåMHSULHPHU(Ò  SHUFHQW  YHUt URYQDNR Y RSWLPLVWLFN~ EXG~FQRVĢ (XUySVNHM~QLH1HJDWtYQ\ YêKĐDGREXG~FQRVWL(ÒPi SHUFHQW(XUySDQRYDSHU FHQWREþDQRY65

Vedie nezamestnanosť (XUREDURPHWHUQD]QDþLOåH 6ORYiNRYYURNXQDMYLDF WUiSLQH]DPHVWQDQRVĢ SHUFHQW ]OiHNRQRPLFNiVLWXiFLD SHUFHQW UDVW~FHFHQ\DLQÀiFLD SHUFHQW ]GUDYRWQi DVRFLiOQDVWDURVWOLYRVĢ SHU FHQW ]ORþLQQRVĢ SHUFHQW  G{FKRGN\ SHUFHQW DY\VRNpGDQH SHUFHQW DDåSRWRP

6ORYiNRYYURNXQDMYLDFWUiSLQH]DPHVWQDQRVĢ,OXVWUDþQpIRWR7$65

VWDYY]GHODQLD SHUFHQWi  NOLPDWLFNpRWi]N\ SHUFHQWi  RWi]NDLPLJUiFLH SHUFHQWR  2VRELWQêSULHVNXP(XUREDURPHWUDMH]DORåHQêQDUHSUH]HQWDWtYQHMY]RUNHĐXGt]RYãHWNêFKþOHQVNêFKãWiWRY~QLH &HONRYR EROR Y REGREt RG

GRPDUFDRVORYHQêFKWDNPHUREþDQRY YRYHNXURNRYDYLDF1D 6ORYHQVNXERORRVORYHQêFK UHVSRQGHQWRY

NSR 3265/14

0\YLHPHæHVD72]EDONyQDURELĨQHVOXät

VoĖte slušnosĨ! VOĕTE stranu TIP!

7$65


naše novinky

KRÍŽOVKA

HASIČI ZASAHOVALI Profesionálni hasiči absolvovali 15. mája na území Žilinského kraja až 88 zásahov súvisiacich s odstraňovaním následkov nepriaznivého počasia a silného vetra. Najviac, až 25 zásahov, si vyžiadala situácia v Ružomberskom okrese, 18 ich bolo v okrese Čadca.

KRÁTKE SPRÁVY

12

1

3

REPER KANDIDUJE ZA EUROPOSLANCA Na kandidátke strany TIP (Tvoríme inú politiku) sa objavil aj mladý 25-ročný reper Rétos (Oliver Domaracký). Zapojil sa do eurokastingu strany TIP, získal dostatočný počet hlasov verejnosti, a stal sa tak jedným z 13 oficiálnych kandidátov strany v nadchádzajúcich eurovoľbách. V rámci kampane spustil klip pesničky Máme to v rukách. Svojou skladbou vyzýva na zmenu, na koniec politickým dinosaurom. Dokonca sa objavuje v klipe skladby aj hákový kríž, ale len ako súčasť antifašistického symbolu. Video nájdete na: www.nasenovinky.sk/retos

2

ako sa volá veštica tv8 na obrázku?

Soňa alebo erika

POŠLITE ODPOVEĎ CEZ SMS V TVARE:

Nalaďte si televíziu tv8!

tv8 (medzera) sona alebo erika NA ČÍSLO: 7011

šíritelia: digi slovakia, skylink, UPC Digital, UPC Analog, Orange Fiber TV, Magio, Slovanet, Movio tv, Progres, Bnnet, Optosat, Inštal, Kates, s. r. o., Antik Computers&Communications, SBD - Šaľa, Artos, a.s., Mipas, s.r.o., Dsi Data s.r.o., B&H Media Group s,r,o., Kabel Telecom, s. r. o., Homayer TV, spol.s.r.o., Súťaž trvá do 30.6.2014. Cena spätnej SMS je 0,50€ s DPH. Televízne Káblové rozvody, CondorNet, s. r. o., Rupkki, s.r.o., GeCom, s.r.o., Krom-Sat

trápi Vás vaša budúcnosť? zavolajte našim vešticiam!

0900 718 118

NSR 3245/14

VYHRAJTE 1 000 € s televíziou tv8!

Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava. Cena 2,00 € s DPH /min. 18+

NNO 3263/14

NNO 2131/14

TASR, (ts)


Ä?Ă­slo 9/2014

ROZHOVOR

13

-85$-7,/(6&+.$1','Ăˆ71$ (852326/$1&$=$675$187,3 VysokĂŠ ĹĄkolstvo, pedagĂłgovia, ĹĄtudenti, mladĂ­ Äžudia. To sĂş tĂŠmy, ktorĂŠ prioritne zaujĂ­majĂş kandidĂĄta do eurovolieb za stranu TIP JURAJA TILESCHA. Chce zastupovaĹĽ zĂĄujmy mladĂ˝ch a moderne zaloĹženĂ˝ch ÄžudĂ­ tak, aby sa eurĂłpske zmeny diali v prospech, nie na Ăşkor Slovenska, a taktieĹž chce lepĹĄie podmienky pre strednĂş a starĹĄiu generĂĄciu. Jeho skĂşsenosti zo ĹĄkolskĂŠho prostredia a jeho osobnĂŠ poznatky sĂş kĞúÄ?om, na zĂĄklade ktorĂŠho chce tento cieÄž napÄşĹˆaĹĽ so vĹĄetkou vĂĄĹžnosĹĽou a najlepĹĄie, ako bude mĂ´cĹĽ. HnacĂ­m motorom spoloÄ?nosti sĂş mladĂ­, avĹĄak ani tĂ˝ch ostatnĂ˝ch by sme nemali nechaĹĽ ĹživoriĹĽ. PrinĂĄĹĄame vĂĄm jeho vĂ­ziu a predsavzatia, s ktorĂ˝mi ide do boja o miesto v europarlamente.

]O vĂĄs je znĂĄme, Ĺže ste svetobeĹžnĂ­k, dokonca ste Ä?asĹĽ svojho detstva strĂĄvili mimo EurĂłpy. AkĂŠ boli vaĹĄe „detskĂŠ osudy“?

OXVRPDEVROYRYDOY0DURNXYR IUDQF~]VNRPMD]\NX8ĂĽYWRPWRPODGRPYHNXVRPVDFtWLO E\ĢGRPDNGHNRÄ?YHNYRVYHWH 1DSULHNWRPXVRPVDYĂĽG\UiG $NRURĂžQĂŞVRPVURGLĂžPL YUDFDODYUDFLDPQD6ORYHQVNR DPODGĂŁRXVHVWURXRGLĂŁLHOGR ]DVYRMRXURGLQRXNDPDUiWPL 0DURND0{MRWHFMHVWURMiUVN\ SUtURGRXDWUDGtFLDPL LQĂĽLQLHUDYWRPWRRGERUHEROY\VODQĂŞSUDFRYDĢQDDIULFNĂŞNRQ- ]Kedy ste si uvedomili, WLQHQW9]KÄ?DGRPQDWRĂĽHVPH Ĺže chcete a mĂ´Ĺžete meniĹĽ VDSUHVĢDKRYDOLGRFXG]HMNUDML- veci okolo seba? Q\PRMDPDPDPXVHODRSXVWLĢ 3RĂžDVĂŁW~GLDVDYRPQH]DĂžDOL SUiFXâN{ONXDM]iNODGQ~ĂŁNR- REMDYRYDĢRUJDQL]DĂžQpVFKRS-

QRVWLSULRUJDQL]iFLLKRNHMEDORYĂŞFKWXUQDMRY3RXNRQĂžHQtJ\PQi]LDVRPVDUR]KRGRO VSR]QDĢćDOĂŁLXNUDMLQXDWDN VRPRGLĂŁLHOQDWULURN\GR$QJOLFNDNGHVRPSRSUYĂŞNUiW ]DĂžDOSRGQLNDĢ1D]iNODGH YODVWQHMVN~VHQRVWLVSUREOpPDPLSULKÄ?DGDQtXE\WRYDQLD Y$QJOLFNXVPHVSROXVNDPDUiWRP]DORĂĽLOLDJHQW~UX QDVSURVWUHGNRYDQLHXE\WRYDQLDSUHPODGĂŞFKÄ?XGtNWRUt VDUR]KRGOLtVĢ]D]iURENRP

voÄžte stranu

TIP Ä?.

10

VOĽTE TIP

DAJTE Ĺ ANCU MLADĂ?M Juraj TILESCH, BSBA 28 rokov, TrenÄ?Ă­n

4

Ä?.

facebook.com/tilesch.juraj

NSR 3266/14

KRÚŽKUJTE

MojĂ­m hlavnĂ˝m cieÄžom je sĂşstrediĹĽ sa vysokĂŠ ĹĄkolstvo a mobility ĹĄtudentov, pedagĂłgov a mladĂ˝ch ÄžudĂ­. Moja vĂ­zia Slovenska spoÄ?Ă­va vo vzdelanostnej ekonomike a  nie vo fabrikĂĄch s  lacnou pracovnou silou pre zahraniÄ?nĂ˝ch investorov. KvalitnĂŠ vzdelanie a moĹžnosĹĽ vycestovaĹĽ a spoznaĹĽ novĂŠ skĂşsenosti, zĂ­skaĹĽ novĂŠ vedomosti sĂş pridanou hodnotou pre kaĹždĂŠho jednĂŠho absolventa.

]MĂĄte uĹž vo svojej doterajĹĄej kariĂŠre nejakĂŠ „parlamentnĂŠ skĂşsenosti“?

]UHJHQHURYDĢLFKMHYHÄ?PLG{OHĂĽLWĂŞDVSHNWSRNLDÄ?FKFHĂžORYHNQLHĂžR]PHQLĢ'~IDPSULDWHOLDĂĽHVWHVLWHQWRYtNHQGQDĂŁOL 5RNVRPS{VRELODNRSUH]LGHQW ĂžDVVDPLSUHVHEDDVYRMHKREE\ ĂŁWXGHQWVNpKRSDUODPHQWX6SRORĂžQHVRVWDWQĂŞPLĂžOHQPLVPH ]PreÄ?o chcete Ă­sĹĽ do SULSUDYRYDOLU{]QHDNWLYLW\SUH eurĂłpskej politiky? ĂŁWXGHQWRYDNRV~ĂŁSRUWRYpGQL ÄŒo v nej chcete dosiahnuĹĽ? SOHV\ZRUNVKRS\JXHVWOHFWX- &KFHPVDSRGLHÄ?DĢQDWYRUEHHXUHVDLQp9URNXVRPERO UySVNHMOHJLVODWtY\NWRUiPi]i]YROHQĂŞDNDGHPLFNĂŞPVHQi- VDGQĂŞGRSDGQDYĂŁHWNĂŞFKREĂžDWRPGRâWXGHQWVNHMUDG\Y\VR- QRY(XUySVNHM~QLH9HUtPĂĽH NĂŞFKĂŁN{ONGHVRPSR]YROHQt PRMHVN~VHQRVWL]RĂŁNROVNpKR GRGYRMURĂžQpKRIXQNĂžQpKRRE- SURVWUHGLD]PRMHMSUiFHL]PRGRELD]DVWiYDOIXQNFLXSUHGVHGX MLFKRVREQĂŞFKSR]QDWNRY(XUySâWXGHQWVNHMUDG\6ORYHQVND$M VNHM~QLHPLSRP{ĂĽXQDSÄŽÄ–DĢ NHćXĂĽQLHVRPMHMĂžOHQRPVWi- WHQWRFLHÄ?VRYĂŁHWNRXYiĂĽQRVOHVDVQDĂĽtPXGUĂĽLDYDĢNRQWDNW ĢRX0RMtPKODYQĂŞPFLHÄ?RPMH VGHOHJiWPLDE\ĢQiSRPRFQĂŞ V~VWUHGLĢVDQDY\VRNpĂŁNROVWYR SULULHĂŁHQtDRUJDQL]RYDQtU{]- DPRELOLW\ĂŁWXGHQWRYSHGDJyJRY DPODGĂŞFKÄ?XGt0RMDYt]LD6ORQ\FKSURMHNWRY YHQVNDVSRĂžtYDYRY]GHODQRVW]MĂ´Ĺžete nĂĄm nejakĂ˝ QHMHNRQRPLNHDQLHYRIDEULz nich priblĂ­ĹžiĹĽ? AkĂŠ reĂĄlne NiFKVODFQRXSUDFRYQRXVLORX moĹžnosti ĹĄtudentom SUH]DKUDQLĂžQĂŞFKLQYHVWRURY prinĂĄĹĄajĂş? 0RPHQWiOQHVDSRGLHÄ?DPQD 3RVOHGQĂŞSURMHNWMH%RDUG0H- SURMHNWH&R60L&( 9ĂŞ]Y\ĂŁWXHWLQJ (XUySVNHM ĂŁWXGHQWVNHM GHQWVNĂŞFKPRELOtW NWRUĂŞDQDO\~QLHNWRUĂŞVDQHGiYQRNR- ]XMHPRPHQWiOQXVLWXiFLXY(XQDOY%UDWLVODYHDYR9LHGQLSRG UySHYUiPFLĂ„FHORVWXSÄ–RYĂŞFKÂł ]iĂŁWLWRXVORYHQVNHMDUDN~VNHM PRELOtW3URMHNWVD]DPHULDYD ĂŁWXGHQWVNHMUDG\6HPLQiUQD QDRWi]N\JUDQWRYYĂŞXĂžE\SRĂžDVĢWRKWRYDOQpKR]KURPDĂĽ- VN\WQXWLDMD]\NRYĂŞFKNXU]RY GHQLDMH]DPHUDQiQDDNDGHPLF- RGFKRGXSUtFKRGXLQWHOLJHQFLH NpDĂŁWXGHQWVNpPRELOLW\NWRUp ]NUDMLQ\DGRNUDMLQ\DL=iYHV~]P{MKRSRKÄ?DGXQHRGGHOL- U\]SURMHNWXEXG~]YHUHMQHQp WHÄ?QRXV~ĂžDVĢRXĂŁW~GLD9ćDND QDMHVHÄ– PRELOLWiPPDM~ĂŁWXGHQWLPRĂĽQRVĢY\FHVWRYDĢGR]DKUDQLĂžLD ]PoÄ?me eĹĄte k vĂĄĹĄmu VSR]QDĢQRY~NXOW~UXWUDGtFLH rodnĂŠmu regiĂłnu. V Ä?om Ä?XGtDYQHSRVOHGQRPUDGH]GR- je pre vĂĄs vĂ˝nimoÄ?nĂ˝? NRQDOLĢVDYFXG]RPMD]\NX +RFLVRPSRPHUQHGOK~ĂžDVĢ P{MKRĂĽLYRWDVWUiYLOY]DKUDQL]ÄŒomu sa venujete okrem ĂžtNVYRMHMNUDMLQHDURGQpPX prĂĄce? Ako relaxujete? PHVWXPDYĂĽG\YLD]DORSHYQp 7XULVWLNDKRUROH]HFWYRDNDUD- SXWR7UHQĂžtQSHUOD3RYDĂĽLD WHV~SUHPÄ–DYHÄ?NĂŞPSRVLOQH- MHPRMRXVUGFRYNRX3RYDĂĽVNĂŞ QtPSRĢDĂĽNĂŞFKGÄ–RFK3UiYH ,QRYHF9UĂŁDWHFĂžL.iOQLFDV~ SRĂžDVWĂŞFKWRDNWLYtWPiPĂžDV PLHVWDNGHVDGRVWDQHP]7UHQXVSRULDGDĢVLVYRMHP\ĂŁOLHQN\ ĂžtQD]DSiUGHVLDWRNPLQ~WDFtDXSRNRMLĢP\VHÄ?9ćDNDPRMHM WLPVDDNRYLQRPVYHWH3ULDPR URGLQHDPRMLP]iXMPRPVRP Y7UHQĂžtQHMHWLHĂĽQLHNRÄ?NRYHÄ?PDOPRĂĽQRVĢVWUHWQ~ĢPQRĂĽVWYR PLSHNQĂŞFKN~WRYNGHUiGWUi]DXMtPDYĂŞFKÄ?XGtNWRUtSULVSHOL YLPĂžDVDNRQDSUtNODG2VWURY VYRMLPLQi]RUPLGRP{MKRĂĽLYR- =iEODWVNpO~N\ĂžL%UH]LQD WD2ĂžLVWHQLHP\VOHDGUHQDOtQ I\]LFN\]DSRMLĢVLO\ĂžLQDRSDN WV


14

naše novinky

ŠPORT

RADOSŤ Z VÍŤAZSTVA NAD ČESKOM Ak chcú slovenskí futbalisti do 21 rokov postúpiť v kvalifikácii ME 2015 do baráže z 3. skupiny, musia ešte zlepšiť svoje výkony. Po výhre nad českou dvadsaťjednotkou 3:1 v Senci to uviedol tréner slovenských mladíkov Ivan Galád. Prípravný duel pri Slnečných jazerách sa hral v silnom veternom počasí, ktorý robil problémy obom tímom. Slováci však boli na rozdiel od svojho súpera efektívnejší v zakončení. „Ten zápas by som rozdelil na také dva pohľady. Jeden výsledkový a jeden výkonnostný. Výsledok je vynikajúci, po prvýkrát sme vyhrali nad českou dvadsaťjednotkou za môjho pôsobenia. Na výkone ale musia chlapci ešte popracovať, aby to bolo také futbalovejšie. Dôležité je však pre nás naučiť sa vyhrávať, a to sa nám podarilo, preto sa treba z toho tešiť,“ povedal tréner Galád a dodal, „s tým počasím sme sa ťažšie vyrovnávali, hoci sme sa o tom bavili na predzápasovej porade. Súper sa s tými veternými podmienkami popasoval lepšie, ale vyhrali sme 3:1.“ Mladí Slováci ťažili proti Čechom z rýchlych gólov na úvod oboch polčasov. Skóre už v 5. mi-

Na snímke vpravo útočník Adam Zreľák (Slovensko) a vľavo obranca Tomáš Holeš (Česko). Foto: TASR/Martin Baumann

núte otvoril Michal Škvarka a v 48. minúte ho napodobnil Adam Zreľák svojím prvým z dvoch stredajších gólov. Zreľák tak zaznamenal dva góly v druhom zápase v rade, dvakrát skóroval aj v marci proti tureckému výberu do 23 rokov (4:4).

Zreľákovi sa darí

„Hlavne sme chceli do zápasu vstúpiť úspešne. Pripravovali sme sa na to, chceli sme hrať pressing a kolmo dopredu. Mišo Škvarka strelil krásny gól a k nemu sa pri-

dal Adam Zreľák. Možno, že v kluboch až toľko gólov nedávajú, ale v reprezentácii sa im darí. Obaja navyše skórovali v druhom zápase v rade,“ skonštatoval tréner slovenskej dvadsaťjednotky. Doplnil ho kanonier Zreľák: „Pri prvom góle som si pýtal loptu za obranu od kapitána Lásika, pričom najprv som aj chcel strieľať, ale videl som, že mi nabieha Škvarka, tak som mu to poslal falšom a on to pekne uložil. Pri druhom góle Česi stratili loptu, čo som využil. Išiel som sám

na brankára, a tak som ho obstrelil po ľavej ruke. Pri treťom góle išiel na mňa center z kraja na šestnástku, tak som sa to snažil trafiť z prvej a hoci sa brankár trochu dotkol, išlo to k žrdi.“

Prípravný duel

Slovenská dvadsaťjednotka odohrá najbližší prípravný duel 24. mája v Poprade proti anglickej reprezentácii do 23 rokov. V júni majú „Galádovci“ naplánovanú generálku na kvalifikáciu proti švédskym rovesníkom

a 4. septembra potom privítajú už v súťažnom zápase škótsku dvadsaťjednotku. Mladí Slováci sú na čele 3. kvalifikačnej skupiny so ziskom 13 bodov, druhé Holandsko stráca tri body, ale má k dobru dva zápasy. „Ak chceme postúpiť v kvalifikácii ME 2015 do baráže, tak musíme trochu pridať. Teraz sme boli s chlapcami štyri dni, snažili sa tvrdo pracovať a prijali náš program. Myslím, že odchádzajú do svojich klubov spokojní,“ uzavrel Galád. TASR


číslo 9/2014

ŠPORT

15

BOX CLUB TRIEBEĽ TRIUMFOVAL V Leviciach sa konali druhé majstrovstvá Únie boxerských klubov Slovenska (UBCS). Odovzdaných bolo 29 titulov. Najviac získal oravský Box Club (BC) Triebeľ z Klina. Priestor dostali najprv vyraďovacie zápasy v kategórii žiakov. Hneď v prvom zápase sa predviedol najmladší boxer klubu Filip Podstrelený. Súpera z Galanty poriadne potrápil, napriek tomu mu rozhodcovia víťazstvo nepripísali. „Výhra jednoznačne patrila Filipovi, mal čisté a presné údery,“ dodal tréner Chebanu. Jeho o dva roky staršiemu bratovi sa darilo o niečo viac, z vyraďovacieho súboja postúpil do finále, tam ho však zdolal skúsenejší Alexander Tanko. Zaujímavý duel sa zrodil medzi oboma boxermi z BC Triebeľ Mariánom Podstreleným a Alexom Triebľom. Hoci si Marián

trúfal na svojho staršieho kolegu, Alex je predsa len držiteľom titulu Majster Slovenska, a tak sa zápas od začiatku odohrával v jeho réžii. Ďalším postupujúcim bojovníkom bol Janko Fajčák. Prvenstvo mu tesne po prehre 2:1 na body prevzal Marián Parči z BC Dubnica. V kategórii do 59 kg sa nepodarilo prebojovať Kristiánovi Durdíkovi, technicky však odboxoval jeho najlepší zápas. Prvé miesto si svojimi presnými údermi vybojoval nádejný boxer Lukáš Halka, ktorý jednoznačne prevyšoval svojho protivníka Samuela Mikulu z BC Global Východ. Víťazstvo pre BC Triebeľ vy-

Klub si domov priniesol cenné výhry. Foto: archív klubu

boxoval aj fyzicky kvalitne pripravený dorastenec Marián Štefaňák. Súperovi v modrom rohu nedal od začiatku až do konca najmenšiu šancu. Rozhodca

zdvihol Mariánovi ruku s výsledkom 3:0 na body. Osemčlenná posádka pod vedením ukrajinského trénera Mykhaila Chebanu sa stala najúspeš-

nejším klubom na tohtoročných majstrovstvách Únie Boxerských klubov Slovenska. Monika Janovičová

a Bežím n o níctv zdravot zany,... sa Zu spýtaĨ

Ro a ka bo, m letí tak š??

osĨ, slušn promis á t i Ā a kom Ėmi ancia naozaj ve r e l o t ú tike s é. v poli nákazliv

NSR 2824/14

Verte nám, sú nákazlivé! Preto voĖte stranu TIP! 214_TIP_Karikatury_1 6

5/9/14 4:52 PM

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Námestovo, náklad 17 000 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NSR 3266/14

16

Nno 09 2014 web  
Nno 09 2014 web  
Advertisement