Page 1

33 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: III. číslo. 23/2013 Dátum vydania: 5. 12. 2013

Martin

Pamätná medaila

Začala sa zimná údržba

S čistými rukami Odkaz svätého v školách Martina

str. 3 Andrej Hrnčiar prevzal pamätnú medailu, ktorá mu bola udelená pri príležitosti 20. výročia vzniku Ozbrojených síl SR.

str. 4 Podľa operačného plánu zimnej údržby mestských komunikácií tohtoročná zimná údržba odštartovala 24. novembra od 8. hodiny ráno.

str. 4 Deti v troch martinských školách sa zapojili do projektu Čisté ruky v školách a aktívne bojujú proti šíreniu mikroorganizmov.

str. 5 Dvestodvadsať detí sa vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu zúčastnilo súťažnej prezentácie projektu Odkaz sv. Martina.

POSLANCI SCHVÁLILI MESTSKÝ ZÁKON ROKA

Budúcoročný rozpočet myslí aj na deti. Poslanci podporili pozmeňovací návrh, aby boli vyčlenené finančné prostriedky na zaradenie environmentálnej výchovy do osnov základnej školy.

Najvýznamnejším všeobecne záväzným nariadením je každoročne rozpočet mesta, ktorý martinskí poslanci schválili na novembrovom zasadnutí. Podobne ako je v parlamente štátny rozpočet považovaný za zákon roka, na úrovni samosprávy je to rozpočet, ktorý na obdobie nastávajúceho roka ovplyvní dianie v meste na všetkých úrovniach a určí priority. Dobrou správou je, že 29-miliónový rozpočet na rok 2014 nepočíta so zvyšovaním daní a poplatkov pre občanov mesta, výrazne mení spôsob podpory športu a na sociálnu oblasť či školstvo myslí aspoň tak, ako doteraz.

„Schválili sme rozpočet na rok 2014 a som veľmi rád, že zaň zahlasovali takmer všetci poslanci. Teší ma, že môžem opäť potvrdiť, že mesto Martin sa správa zodpovedne voči svojim občanom, ale aj voči našim nástupcom, pretože aj tento rozpočet je opäť vyrovnaný a konzervatívny. Sme finančne zdravé mesto,

aj keď, samozrejme, máme problémy takisto ako štát, či takmer každá samospráva. S problémami sme sa však vysporiadali takým spôsobom, že sme občanom nezvyšovali poplatky ani dane. Pokračovanie na strane 2


novinky

SPRAVODAJSTVO

V MARTINE VZNIKOL CECH TAXIKÁROV

KRÁTKE SPRÁVY

2

Dôstojnejšie rokovanie s mestom Martin, skvalitnenie služieb občanom i podpora cestovného ruchu. To sú dôvody založenia Občianskeho združenia CECH TAXI MARTIN, ktoré vzniklo 18. októbra. „Založili sme orgán, prostredníctvom ktorého chceme rokovať s mestom Martin a dohodnúťlepšie podmienky nielen pre taxikárov, ale aj pre občanov. Chceli by sme hlavne zdokonaľovať služby a zjednotiť sumy, a tým aj podporiť cestovný ruch v meste,“ povedal Michal Štylec z martinského cechu. Nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin vyvolalo medzi taxikármi búrlivú debatu. Martinská radnica ním reagovala na zmenu v zákone o cestnej doprave, čo jej umožnilo vytvoriť vhodnejšie a jasné podmienky na poskytovanie taxislužby nielen pre taxikárov, ale aj pre občanov. Mesto Martin vznik cechu martinských taxikárov víta. „Som rád, že prevádzkovatelia taxislužby v Martine majú záujem rokovať s mestom Martin. Protesty s transparentmi môžu na problém upozorniť, reálne riešenia však vznikajú za spoločným stolom,“ reagoval primátor mesta Andrej Hrnčiar.

VIAC AKO JEDEN KRÚŽOK S PRÍSPEVKOM Mesto reaguje na zmenu systému financovania škôl a školských zariadení a od budúceho roka zavádza príspevok pre člena základnej umeleckej školy a člena centra voľného času. K tomuto kroku muselo pristúpiť po tom, ako štát zmenil pravidlá financovania škôl a školských zariadení, ktoré sú účinné od septembra tohto roku. Hoci dieťa navštevuje viacero základných umeleckých škôl, financie budú poukázané len jednej umeleckej škole a to tej, ktorej zákonný zástupca dieťaťa odovzdá čestné prehlásenie. Tým školám a školským zariadeniam, ktorým však rodičia nedoručili čestné prehlásenia, síce vzniknú náklady na vyučovanie, no finančné príspevky od štátu nedostanú. Napríklad v Základnej umeleckej škole na Ul. P. Mudroňa nebolo doručených 15 čestných prehlásení a v Centre voľného času Kamarát to bolo až 84 čestných prehlásení. Preto je od 1. januára 2014 potrebné náklady na výučbu pokryť príspevkom od rodičov, pričom príspevok pre člena základnej umeleckej školy bude v jednotlivých odboroch v priemere 12 € mesačne a pre člena centra voľného času od 5 do 30 rokov bude príspevok vo výške 6 € mesačne.

DETI STAVALI MOSTY Tridsať detí vo veku od 8 do 12 rokov zo sociálne znevýhodneného a ekonomicky slabšieho prostredia sa počas štyroch dní v novembri zúčastnili výchovného opatrenia Staviame mosty. Projekt mesta Martin a neziskovej organizácie Leureola – Staviame mosty –sa uskutočnil od 14. do 17. novembra. Deti v rámci neho absolvovali v rekreačnom zariadení Snowland vo Valčianskej doline viaceré aktivity, ktorých hlavným cieľom bolo pozitívne ovplyvniť hodnotovú orientáciu detí, priviesť ich k zmysluplnému využívaniu času a dať im dostatok námetov pre vhodné naplnenie voľného času. Projekt mal tiež poukázať na význam rodiny, a teda, že členovia rodiny by mali predstavovať jeden tím, kto sú autority a vzory v rodine a taktiež na dôležitosť spoločne stráveného času všetkých členov rodiny.

POSLANCI SCHVÁLILI MESTSKÝ ZÁKON ROKA

Martinskí poslanci schválili návrh budúcoročného rozpočtu.

Dokončenie zo strany 1 Veľké finančné prostriedky idú tradične do sociálnych služieb, do školstva, kde sme nechceli znižovať štandard. Tohto roku sa nám podarilo prvýkrát v histórii mesta vyčleniť finančné prostriedky na priamu podporu najväčších športových klubov, ako je hokej, futbal, hádzaná a atletika, čiže týmto klubom už nebude prideľovať finančné prostriedky športová komisia. Tá sa už bude sústreďovať na prideľovanie financií pre iné kluby, ktoré nemajú takú masovú základňu,“ uviedol primátor mesta Andrej Hrnčiar po rokovaní zastupiteľstva 25. novembra. Rozpočet mesta Martin na rok 2014 bol schválený na novembrovom zasadnutí ako vyrovnaný v celkovej výške viac ako 29 miliónov eur, pričom bežné príjmy sú vovýške 28 446 212 €, bežné výdavky predstavujú sumu 27 259 702 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 195 000 € a kapitálové výdavky vo výške 1 287 562 €.

Zvyšovanie poplatkov nebude

Budúcoročný rozpočet nesie hneď viacero dobrých správ pre občanov. Prvou je, že nepočíta so zvyšovaním daní a poplatkov. „Som rád, že od občanov nemusíme pýtať viac, je to

určite výsledok dlhoročného triezveho a zodpovedného hospodárenia. Nemusíme od nich pýtať viac aj vďaka transparentnosti. Napríklad len elektronické aukcie nám ušetrili už viac ako milión eur,“ dodal Andrej Hrnčiar. Pomaly sa stabilizujúca situácia v Európe umožnila rátať s vyrovnanejšou príjmovou časťou rozpočtu. Mesto neplánuje šetriť na sociálnej oblasti ani v tomto roku, práve naopak, výdavky sa za posledných šesť rokov takmer strojnásobili.

Aké budú výdavky?

Sociálna oblasť teda ostáva jednou z priorít mesta a v budúcom roku v nej mesto plánuje použiť viac ako 1,5 mil. eur. Na vzdelávanie pôjde aj v budúcom roku veľká čiastka, viac než 11 miliónov eur. Poslanci podporili v pozmeňovacích návrhoch aj zaradenie environmentálnej výchovy do základných škôl, kde sa ráta s financovaním vo výške 50 tisíc eur a 5 tisíc eur schválili na výstavbu atletickej dráhy pri Jahodníckej základnej škole. V položke služby občanom, kde sú zahrnuté napríklad náklady na činnosť matriky a údržbu sobášnej siene, informovanosť občanov či evidenciu obyvateľstva, je viac ako 470 tisíc eur. Do kultúry pôjde celkovo viac ako 160 tisíc eur. V budúcom roku si pripomenieme výročie vzniku zákona

o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov, pozmeňovacím návrhom v tejto položke oproti návrhu rozpočtu pribudlo 5 tisíc eur. Dobrou správou pre mestské časti je aj fakt, že každá mestská časť tak ako doteraz získa do kasy 5 € na občana. O ich použití rozhodujú poslanci, ktorí najlepšie poznajú potreby vo svojich mestských častiach. Na údržbu, rekonštrukciu komunikácií, chodníkov a parkovísk sa v bežných výdavkoch ráta so sumou 307 800 €. Na zimnú údržbu, čistenie verejných priestranstiev, zastávok MHD či dopravné značenie sa plánuje minúť 740 tisíc eur. Najväčšie kluby a združenia budú už na začiatku vedieť výšku dotácie na svoju celoročnú činnosť a tým sa budú môcť správať zodpovednejšie. Prerozdeliť dotácie bude môcť naďalej aj športová komisia medzi ostatné športové kluby a organizácie. Celkovo sa do športu preinvestuje 906 980 €. Pozmeňovacím návrhom poslanci schválili aj 5 tisíc eur na dobudovanie nového turistického chodníka Ferrata, vedúceho na Martinské hole. Rozpočet sa zároveň snaží zrovnoprávniť dotačný systém tým, že kľúčové komisie, ktoré prideľujú dotácie v oblasti kultúry, školstva, vzdelávania, športu a sociálno-zdravotnej oblasti, majú disponovať rovnakou sumou po 40 tisíc eur.


číslo 23/2013

SPRAVODAJSTVO

3

POSOLSTVO ZDRAVIA

Poslanci zdravotné vyšetrenia uvítali, 14 z nich sa spolu s primátorom podrobili takmer všetkým testom. Možnosť dať si zmerať krvný tlak využila aj Zita Sekerková.

Martinskí poslanci sa počas novembrového rokovania v zastupiteľstve zúčastnili viacerých zdravotníckych vyšetrení, čím sa snažili spopularizovať preventívne vyšetrenia a ich význam pre ľudské zdravie. Meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a meranie krvného tlaku, zisťovanie a meranie funkcie dýchacích ciest a pľúc (spirometria), zisťovanie hladiny HDL cholesterolu z krvného séra, onkopneumologické poradenstvo a prevencia chronickej obštrukčnej choroby pľúc či odborné poradenstvo v odvykaní od fajčenia. To boli aktivity v rámci zdravotníckej akcie Posolstvo zdravia, ktorá sa konala v pondelok 25. novembra pri príležitosti Dňa chronickej obštrukčnej choroby pľúc a Medzinárodného dňa bez fajčenia v priestoroch pred

veľkou zasadačkou v budove Mestského úradu. Zapojilo sa do nich celkovo 14 poslancov a primátor mesta, ako aj niektorí vedúci oddelení Mestského úradu. Na akcii spolupracovalo viacero zdravotníckych subjektov, ako Liga proti rakovine – Centrum pomoci Martin, Jesseniova Lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin, Kancelária zdravé mesto Martin, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin a Martinský klub medikov. Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť volených predstaviteľov mesta na potrebu prevencie, zameranej na predchádzanie hlavným rizikovým faktorom chronických civilizačných ochorení, ktorá by smerovala k ich podpore a spolupráci s predstavou organizovania aktivít v oblasti prinášania potrebných preventívnych informácií pre obyvateľov Martina.

OZBROJENÉ SILY UDELILI PRIMÁTOROVI MESTA PAMÄTNÚ MEDAILU V utorok 19. novembra si primátor mesta Andrej Hrnčiar prevzal pamätnú medailu, ktorá mu bola udelená pri príležitosti 20. výročia vzniku Ozbrojených síl SR za dobrú spoluprácu vojenských útvarov a mesta Martin. Primátorovi mesta Andrejovi Hrnčiarovi pamätnú medailu udelil náčelník generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Peter Vojtek. Stalo sa tak pri prí-

Primátor mesta Andrej Hrnčiar s pamätnou medailou a príslušníkmi OS SR.

ležitosti 20. výročia vzniku Ozbrojených síl SR. „Je to na

základe veľmi dobrej spolupráce útvarov a zariadení OS

SR v meste Martin, s mestom Martin a jeho funkcionármi ako s primátorom mesta, tak s jeho zástupcami pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií, štátnych akcií, pri akciách kladenia vencov na pamätných miestach tu v meste Martin a ďalej vzájomnej spolupráce pri riešení krízových situácií v prípade ich vzniku,“ reagoval podplukovník Roman Petrík, ktorý je veliteľom Práporu výcviku. Počas slávnostného stretnutia v kancelárii primátora sa rozprávali aj o údajnom sťahovaní martinskej posádky. „Vnímame

to tak, že je proces reorganizácie OS SR a hľadajú sa najvhodnejšie riešenia, kde umiestniť útvary a zariadenia OS SR. Posádka Martin je veľmi veľká, z hľadiska počtu profesionálnych vojakov, nachádzame sa v dvoch objektoch v Martine. Je samozrejmé, že sa diskutuje, či obidva objekty, alebo nejaký bude opustený. Ale zatiaľ tak, ako sa vyslovil pán primátor, aj z našej strany vojaci ostávajú v Posádke Martin tak ako doteraz,“ uviedol Roman Petrík. Dvojstranu pripravilo mesto Martin


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

MESTO MARTIN VYHLÁSILO ZIMNÚ ÚDRŽBU

Ilustračné foto: TASR/Milan Kapusta

Mesto Martin vyhlásilo tohtoročný začiatok zimnej údržby na nedeľu 24. novembra od ôsmej hodiny ráno. Podľa operačného plánu zimnej údržby mestských komunikácií, ktorý schvaľujú poslanci spravidla na jeseň, trvá zimná údržba priemerne od 15. novembra do 15.marca. Mesto však priebežne sleduje vývoj počasia a pružne reaguje na výzvy a predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na základe meteorologických predpovedí operačný štáb zimnej údržby vyhlásil I. stu-

peň zimnej údržby od nedele 24. novembra od 8. hodiny.

Údržba podľa kategórií

Plán zimnej údržby vrátane mapy územia mesta je k dispozícii na webe mesta v sekcii doprava – zimná údržba. V meste Martin sa udržiava celkom 105 km chodníkov, z toho na 35 km zabezpečuje zimnú údržbu mesto, na 70 km si zabezpečujú údržbu majitelia, správcovia či nájomníci

V ŠKOLÁCH S ČISTÝMI RUKAMI Vďaka sponzorskej aktivite sa deti v troch martinských školách zapojili do projektu Čisté ruky v školách a aktívne bojujú proti šíreniu mikroorganizmov pravidelným čistením rúk. Deti sú obzvlášť citlivé na ochorenia, akými sú kašeľ, prechladnutie či črevné virózy, a veľkú časť dňa trávia v škole, kde sa v tesnej blízkosti učia, jedia a trávia spoločný čas. Ich imunitný systém však ešte nie je úplne vyvinutý a nevie čeliť rôznym vírusom a baktériám, čo je predpokladom rýchleho šírenia infekčných ochorení. Umývanie rúk mydlom je najjednoduchší a najúčinnej-

ší spôsob akým môžu školy bojovať s chorobnosťou, znížiť absenciu a udržať deti zdravé. Firma LORIKA Slovakia, s. r. o., preto podala pomocnú ruku a v rámci pilotného projektu Čisté ruky v školách vybavila toalety v troch základných školách v martinskom okrese dávkovačmi mydla, toaletným papierom a sušičmi rúk. Zároveň v priebehu školského roka na týchto školách dodá aj spotrebné hygienické náplne. Cieľom projektu je pomáhať zlepšiť kvalitu hygieny na školách, vytvoriť zdravé prostredie a znížiť celkovú chorobnosť žiakov, ale aj naučiť deti umývať si ruky mydlom, dostať do ich povedomia možné následky s cieľom vychovať zdravšiu populáciu.

nehnuteľnosti samostatne alebo prostredníctvom podnikateľských subjektov. V zimnom období 2013/2014 sa bude vykonávať zimná údržba na mestských komunikáciách I., II., III. a IV. kategórie a chodníkoch I., II. a III. kategórie. Ďalej bude vykonávaná zimná údržba na parkoviskách, cintorínoch, schodoch, nadchodoch, lávkach a zastávkach mestskej hromadnej dopravy a prímestskej dopravy. Kategória komunikácie určuje poradie a spôsob výkonu zimnej údržby, čo v praxi znamená, že ako prvé sú ošetrené komunikácie I. kategórie, následne II., III. a IV. kategórie. Napríklad na mestských komunikáciách I. kategórie musí byť zabezpečená zjazdnosť do štyroch hodín od začiatku nepriaznivej situácie. Údržba sa vykonáva pluhovaním, posypom a v prípade potreby odvozom snehu. Na mestských komunikáciách II. kategórie sa vykonáva údržba pluhovaním a posypom a zjazdnosť musí

byť zabezpečená do ôsmich hodín od skončenia nepriaznivej situácie. V prípade trvalého sneženia sa s údržbou mestských komunikácií II. kategórie začne až po úplnom zabezpečení zjazdnosti komunikácií I. kategórie, čo je maximálne štyri hodiny po ukončení nepriaznivej situácie.

Dlhá zima – vyššie náklady

Minulú sezónu bola zimná údržba vyhlásená až 3. decembra a vzhľadom na dlhý priebeh zimného počasia sa skončila 8. apríla. Náklady na zimnú údržbu v sezóne 2012/2013 boli oproti sezóne 2011/2012 vyššie o 222 933,83 €, z dôvodu trvania zimnej údržby až do 8. apríla, zvýšenia snehových zrážok a nepriaznivých poveternostných podmienok ako sú dlho trvajúce mrazy a nárazový vysoký úhrn snehových zrážok, väčšie množstvo použitých posypových materiálov, viac najazdených kilometrov, vyššie náklady na ručné odstraňova-

nie snehu a odvoz snehu. Vodiči, ale aj chodci by však mali mať na pamäti, že zimná údržba síce výrazne zmierňuje následky prejavov zimného počasia, nedokáže ich však úplne eliminovať. Je teda potrebné, aby sme primerane prispôsobili spôsob užívania ich aktuálnemu stavu a v prvom rade dbali na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Zimná údržba, ktorú zabezpečuje mesto, však nepokrýva všetky komunikácie na území mesta. Mestom prechádzajú aj komunikácie I. triedy, ktoré sú vo vlastníctve a správe Slovenskej správy ciest. Väčšinou ide o hlavné a najviac využívané ťahy, ako napríklad ulice Kollárova, Jahodnícka, Jesenského, P. O. Hviezdoslava, L. Novomeského, M. R. Štefánika, Jilemnického, Červenej armády, A. Pietra, P. Mudroňa, Kohútova, Jesenského či mestský obchvat. Správcom a vlastníkom komunikácií III. triedy, ktorých je celkovo šesť, je Vyšší územný celok Žilina.

DRUŽBA S ČESKÝMI HASIČMI SLÁVI UŽ 55 ROKOV V piatok 15. novembra zavítali do Martina zástupcovia družobného mesta Nový Jičín, aby si pripomenuli 55. výročie založenia družby medzi Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Martin (OV DPO) a Okresným združením hasičov Čiech, Moravy a Sliezska Nový Jičín. Delegáciu z Čiech prijal v piatok 15. novembra aj primátor mesta Andrej Hrnčiar. Na stretnutie prišlo do Martina celkovo viac ako 50 hasičov, aby si vymenili skúsenosti z dobrovoľníckej, súťažnej, kultúrnej a spoločenskej oblasti, ale aj v oblasti práce s mládežou. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Martin Tomáš Zanovit a riaditeľka Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Martin Michaela Pavolková. „Družba je

Hasiči si na stretnutí okrem výmeny skúseností pripomenuli významné výročie vzniku družby.

výnimočná tým, že je najdlhšou spomedzi všetkých družobných partnerstiev a počas tohto obdobia je stále aktív-

na. Nevynechali sme ani jedno stretnutie, naposledy sme vycestovali za našimi partnermi do Nového Jičína pri príležitosti 50. výročia tejto družby. Veríme, že naša spolupráca, ktorú za tie roky utužujú už aj osobné priateľstvá, bude pokračovať aj naďalej,“ vyjadril spokojnosť predseda OV DPO Tomáš Zanovit. Hasiči strávili v Martine dva dni, počas ktorých absolvovali cvičenie dobrovoľných hasičov a profesionálnej jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, ktoré sa odohralo v Záturčí, absolvovali prehliadku Strednej odbornej školy Ministerstva vnútra v Žiline, prehliadku Dobrovoľného hasičského zboru v Sučanoch a Hasičského múzea v Priekope.


číslo 23/2013

SPRAVODAJSTVO

5

PATRÓN MESTA V DETSKÝCH PRÁCACH

Ocenenia si šikovní víťazi preberali z rúk primátora mesta Andreja Hrnčiara.

Dvestodvadsať detí sa 18. novembra vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu zúčastnilo súťažnej prezentácie projektu Odkaz sv. Martina, ktorá sa konala v Martine už po deviaty raz.

SENIORI VYRÁBALI OZDOBY NA STROMČEK Z NOVÍN Členovia ôsmich seniorských klubov sa stretli v stredu 20. novembra o 13. hodine v Dennom centre na Škultétyho ulici na predvianočnom posedení. Mesiac pred Štedrým dňom sa martinskí seniori stretli, aby si vyrobili vianočné ozdoby. Na predvianočnom posedení, ktoré organizovalo mesto Martin, si seniori vďaka svojej šikovnosti, ale aj vďaka odbornej inštruktáži Janky Kubalákovej uplietli rôzne vianočné ozdoby z novinového papiera.

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa téma projektu týkala Svätého Martina, patróna mesta Martin, jeho života, vlastností a odkazu pre ostatných. Témou tohtoročného projektu bol Európsky rok občanov 2013. Deti a žiaci tvorili práce zamerané na vlastné skúsenosti, stretnutia a priateľstvá s deťmi, ľuďmi inej kultúry, národnosti, rasy či vierovyznania vo forme príbehu, ktorý vykreslili v poézii, próze, kresbe, komiksoch či v prezentáciách. Súťažná prehliadka prác detí sa konala 18. novembra vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Martine a celkovo sa ho zúčastnilo viac ako 220 detí. Súťaž bola vyhlásená v štyroch kategóriách. Ceny získali autori tých prác, ktoré získali najvyšší počet bodov. Šikovní žiaci si ich prevzali z rúk primátora mesta Andreja Hrnčiara.

Štyri kategórie

Seniori v zápale práce počas predvianočného posedenia.

V prvej a druhej kategórii súťažili deti zo škôlok a žiaci prvého stupňa základných škôl s výtvarnými prácami a projektmi. Do prvej kategórie sa zapojilo 19 detí z desiatich škôlok a porota hodnotila výtvarné spracovanie témy. V druhej kategó-

rii porota hodnotila výtvarný projekt, teda maľbu, koláž či text a zapojilo sa do nej 40 žiakov z desiatich základných škôl. V rámci tejto kategórie sa posudzovalo obsahové spracovanie témy a výtvarný prejav. V tretej a štvrtej kategórii súťažili žiaci druhého stupňa základných škôl s literárnymi prácami a prezentáciami. Do tretej kategórie sa zapojilo celkovo jedenásť žiakov z ôsmich základných škôl, pričom porota hodnotila spracovanie témy a prednes. V štvrtej kategórii súťažilo 17 žiakov zo siedmich základných škôl a porota hodnotila obsahové spracovanie témy, spracovanie témy v prezentácii a prednes.

Malí víťazi

V každej kategórii boli ocenené tri práce s najvyšším počtom získaných bodov. V prvej kategórii sa na prvom mieste umiestnili Lea Brestovanská, Timea Uhrínová a Ella Trylčová z Materskej školy na Ul. Hviezdoslava. V druhej kategórii patrí prvé miesto Lucii Ťapušíkovej a Eme Kalnickej zo Základnej školy Ul. Kronera. Prvé miesto v tretej kategórii získal projekt Martiny Majerovej zo Základnej školy Ul. Kronera a vo štvrtej kategórii sa na prvom mieste umiestnili Kristián Demčík a Alexandra Kubisová z Gymnázia J. Lettricha s prezentáciou Cesta poznania. Kompletný zoznam výhercov je zverejnený na webovej stránke mesta. Dvojstranu pripravilo mesto Martin


6

novinky

SPRAVODAJSTVO

AKTÍVNI ČLENOVIA ORGANIZÁCIÍ

MESTO MARTIN POZÝVA NA PODUJATIA

KLUB SKLERÓZA MULTIPLEX TURIEC A ICH AKTIVITY

DECEMBROVÉ PODUJATIA mesta Martin

Tak ako sa seniori stretávajú vo viacerých kluboch, v meste Martin pôsobia aj neziskové organizácie. Jednou z nich je Klub Skleróza Multiplex Turiec, ktorý sa napriek chýbajúcim financiám snaží vytvárať podmienky pre zdravší a aktívnejší život svojich členov.

1. 12.2013 nedeľa o 15.00 h Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54 LOMIDREVO Divadlo na hojdačke

19. 12.2013 štvrtok o 14.30 h VIANOČNÝ POCHÔDZKOVÝ KONCERT

6. 12.2013 piatok o 16.30 h

19. 12.2013 štvrtok o 17.00 h

MIKULÁŠ V MESTE

VIANOČNÝ KATALÓG Adventný program Evanjelického gymnázia v Martine

6. 12.2013 piatok o 17.00 h Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54 O HLÚPOM JANOVI Divadlo Portál

20. 12.2013 piatok o 16.30 h

Divadelné námestie

na námestí v podaní Dychovej hudby Turčianka

Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54

MIKULÁŠSKA NÁDIELKA, ROZSVIETENIE VIANOČNEJ VÝZDOBY

Divadelné námestie

ŽIVÝ BETLEHEM Divadelné stvárnenie betlehemského

príbehu narodenia Ježiša Krista ochotníkmi z farnosti Kláštor pod Znievom a zo Znievskeho rado(sť)dajného divadla a živými zvieratami

7. 12.2013 sobota o 20.00 h

šovciach, zúčastnili sme sa aj na odborných prednáškach. Je problém zohnať financie na tieto akcie, takže si ich musíme platiť z vlastných peňazí, ktorých je však málo. Vďaka dotácii mesta Martin sa devätnásť členov zúčastnilo na rekondičnom pobyte v Bojniciach a absolvovalo tu liečebné procedúry,“ dodala.

Čo je skleróza multiplex?

Skleróza multiplex (SM) je ochorenie nervového systému. To,čo človek postihnutý SM prežíva závisí od toho, k čomu sa pripája konkrétny postihnutý nerv. Ak je to nervový axón v mieche, ktorý prenáša senzorické impulzy hore smerom od nôh, môže človek pociťovať v končatine mravčenie alebo tŕpnutie. Ak prenáša motorické impulzy z mozgu smerom do svalu dolnej končatiny, človek môže pociťovať slabosť. Ak ide o nervy v mozgu zodpovedné napríklad za schopnosť udržať rovnováhu, človek nebude schopný kráčať bez toho, aby sa nenakláňal do strán. Určiť ale správnu diagnózu nie je ľahké. Ľudia s touto diagnózou sú väčšinou na čiastočnom alebo plnom invalidnom dôchodku. Stranu pripravilo mesto Martin

POD ORECHOM TMA Krst knihy Matheja Thomku

Literárno-hudobný program s pesničkármi Petrom Piatkom a

21. 12.2013 sobota o 20.00 h Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54 VIANOČNÉ TOUR SZIDI TOBIAS & band

Petrom Petiarom Lachkým, číta Mathej Thomka

Vstupné: 15 €, držitelia Mestskej karty Martin 13 €

13. 12.2013 piatok o 20.00 h

31. 12.2013 utorok o 21.00 h

DANO HERIBAN S KAPELOU

SILVESTER 2013

Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54

Divadelné námestie

Vstupné: 5 €, držitelia Mestskej karty Martin 4 €

RASŤO NOVOTNÝ S KAPELOU, GASTROJAZZ, VIDEODISKOTÉKA S JÁNOM HALIENOM, VIDEOMAPPING

14. 12.2013 sobota o 20.00 h

Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54

LenArt koncert martinskej rockovej kapely spojený s vernisážou výstavy sochára Mária Nguyena

Vstupné: 3 €, držitelia Mestskej karty Martin 2€

15. 12. 2013 nedeľa o 15.00 h

Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54

O ŠÍPKOVEJ RUŽENKE, JEŽ A ZAJAC

Viac na www.martin.sk

Divadelný klub Makovice Organizátori:

SMS-ky od mesta už dostáva 2 459 občanov Čo? informácie o meste a mestskom úrade,

krízové a kalamitné situácie, uzávierky a opravy ciest, stretnutia poslancov s občanmi, kultúrne a spoločenské podujatia

Registrácia: na stránke www.martin.sk/sms zadať svoje telefónne číslo alebo poslať sms správu s textom:

IKmedzeraMARTINmedzeraREGmedzeraMARTINmedzeraULICA medzera na telefónne číslo 0902 020 707

Zmena programu vyhradená.

Klub Skleróza Multiplex pri Slovenskom zväze sclerosis multiplex (SZSM) Turiec založil pred 16 rokmi Ján Žúbor. V súčasnosti klub vedie Emília Hoštáková a má 29 členov, ktorí sa stretávajú raz mesačne v priestoroch Klubu Úsmev. Členovia sa venujú ručným prácam i pečeniu, najbližšie chcú zaradiť do svojej činnosti tvorivé dielne. „Nedávno sa jedna členka klubu zúčastnila 9. ročníka Abiolympiády SZSM 2013, čo je medzinárodná súťaž v zručnosti SM-károv,“ spomenula Emília Hoštáková, ktorá sa zase venuje šitiu patchworku. „V klube sa často stretávame s tým, že ľudia s touto diagnózou sa väčšinou uzatvárajú a nechcú sa stretávať, ale môžem povedať, že určite je lepšie ak sú v kruhu ľudí s tým istým ochorením a môžu si navzájom vymieňať skúsenosti,“ povedala predsedníčka a dodáva, že klub je pripravený prijať aj nových členov na telefónnom čísle +421 949 217 978 alebo e-mailom na hostakova.emilia@gmail.com. Počas roka absolvovali členovia klubu viaceré semináre. „Zúčastnila som sa semináru o kvalite života so Sklerózou multiplex v Bratislave. Ako klub sme boli na Šlágerparáde v Kine Strojár, zorganizovali sme guláš v Mo-

Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54

SMS Infokanál

Členovia klubu na rehabilitácii v Turčianskych Tepliciach.


číslo 23/2013

INZERCIA

7

PORADÍME VÁM, ČO ROBIŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI V prípade akejkoľvek poistnej udalosti odporúčame vždy s druhým účastníkom poistnej udalosti spísať medzinárodný formulár Správa o nehode. Je to určitá zábezpeka voči tomu, aby druhý účastník nezačal dodatočne meniť okolnosti dopravnej nehody. Odporúčame urobiť fotografie miesta nehody aj detailov poškodenia, napr. mobilným telefónom. Do Správy uveďte prípadných svedkov nehody, najmä ak neexistuje zhoda medzi vodičmi, kto zavinil dopravnú nehodu. Formulár je aj v anglickom a nemeckom jazyku a je totožný s formulármi iných poisťovní aj s medzinárodným formulárom. Je možné ho použiť pri všetkých dopravných nehodách aj v zahraničí. Jedna podpísaná kópia je pre vás, druhá pre vinníka nehody. Vyplnenú a podpísanú Správu o nehode nemožno dodatočne meniť a dopĺňať.

Čo robiť v prípade škody spôsobenej na území Slovenska

NMT 1648/13

Vyplňte s vinníkom Správu o nehode. Vinník nehody je povinný písomne nahlásiť vznik dopravnej nehody do 15 dní svojej poisťovni, v ktorej má uzatvorené Povinné zmluvné poistenie. V Oznámení o škodovej udalosti je potrebné doplniť ďalšie údaje, ktoré sa v Správe o nehode nenachádzajú, napr. náhrada škody, ak už vinník čiastočne škodu

uhradil na mieste, škoda na inom majetku (zvodidlá, stĺp a pod.). Vy si môžete uplatniť svoje nároky na náhradu vzniknutej škody buď priamo z vášho havarijného poistenia, alebo sa môžete obrátiť na poisťovňu vinníka, pokiaľ nemáte uzatvorené havarijné poistenie. Union poisťovňa odporúča klientom, aby na miesto nehody volali políciu v prípade, že sa nevedia dohodnúť, kto škodu spôsobil. Polícia je potrebná aj v prípade, ak poškodený ne-

vie odhadnúť výšku škody na mieste (hlavne pri drahších vozidlách).

Čo robiť v prípade škody spôsobenej v zahraničí

Formulár Správa o nehode je plne totožný s medzinárodným formulárom. Môžete ho použiť pri všetkých dopravných nehodách a slúži ako záznam skutkového stavu. Na vyplnenie tohto dokumentu nie je potrebná dohoda účastníkov dopravnej nehody o miere zavinenia a vo

formulári môžu byť uvedené aj protichodné tvrdenia. V prípade, že nerozumiete textu, nesúhlasíte s obsahom Správy o nehode, policajného záznamu alebo iného písomného dokumentu, ktorý je vám predložený na podpis, vyznačte túto skutočnosť v slovenskom jazyku. Rovnako môžete v slovenskom jazyku zapísať vašu verziu priebehu nehody alebo iné dôležité fakty.

Ako si uplatniť náhradu škody

Ak došlo k nehode s následkom škody na území ktoréhokoľvek štátu uvedeného v Zelenej karte, môžete si uplatniť svoje nároky na náhradu vzniknutej škody prostredníctvom likvidačného zástupcu poisťovne vinníka. Likvidačným zástupcom je spravidla nejaká konkrétna poisťovňa, prípadne špe-

cializovaná firma, ktorá zastupuje zahraničnú poisťovňu na Slovensku. Likvidačného zástupcu si môžete vyhľadať na internetovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov www.skp.sk. Ak je slovenský občan vinníkom dopravnej nehody v zahraničí, mal by ju čo najskôr písomne ohlásiť vo svojej poisťovni, taktiež aj v prípade, ak polícia na mieste nerozhodla o vine. V prípade, že sa nehoda stala v zahraničí, klient je povinný nahlásiť poistnú udalosť do 30 dní od vzniku.

Viac informácii nájdete na www.union.sk alebo na zvýhodnenej Zákazníckej linke 0850 111 211.


8

novinky

SPRAVODAJSTVO

35(0,e5),&29%,(/20'20( Predsedu vlády SR Roberta Fica prijal 21. novembra vo Washingtone americký prezident Barack Obama a viceprezident Joe Biden. Stretnutie v Bielom dome trvalo hodinu. Obama a Fico konštatovali, že partnerstvo USA so Slovenskom je založené na spoločných demokratických hodnotách a princípoch. Premiér pripomenul rozhodujúcu úlohu Spojených štátov v procese demokratických zmien v strednej Európe, ktoré sa začali pred vyše 20 rokmi. 'LVNXVLDV%LGHQRPVDWêNDOD RSHUiFLH,6$)Y$IJDQLVWDQH YUiWDQHDQJDåRYDQLDVD6ORYHQVNDYNUDMLQHDMSRURNX NHG\PiRGWLDĐRGtVĢ YlþãLQDPHG]LQiURGQêFKYRMHQVNêFKMHGQRWLHN

Naše dobré meno $NRSRVWUHWQXWt]G{UD]QLO )LFR~þDVĢ65YWHMWRYRMHQVNHMPLVLLUREtNUDMLQHGREUp PHQRÄ6PHSULSUDYHQtSRPiKDĢYWUpQLQJXDIJDQVNêP R]EURMHQêPVLOiPDVYRMXSUt-

YSURFHVHOLNYLGiFLHFKHPLFNêFK]EUDQt6êULHSULþRP SUHPLpU SRWYUGLO SULSUDYHQRVĢ6ORYHQVNDSRP{FĢ SULWRPWRSURFHVH )LFR]G{UD]QLOYê]QDPUHJLRQiOQHMNRRUGLQiFLHPHG]LNUDMLQDPL9\ãHKUDGVNHMãWYRUN\ NWRUHMSUtQRVYUiPFL(XUySVNHM~QLHQHXVWiOHUDVWLH 6YLFHSUH]LGHQWRPVD]KRGOLWLHåQDSRWUHEHY\WYiUDQLD QRYêFKSUDFRYQêFKSUtOHåLWRVWtDSRGSRU\HNRQRPLFNpKRUDVWXQDRERFKEUHKRFK $WODQWLNXSURVWUHGQtFWYRP SULSUDYRYDQHMREFKRGQHMGRKRG\PHG]L(ÒD6SRMHQêPLãWiWPL Ä=DXMtPDOLFKVWDYVORYHQVNHM HNRQRPLN\6~YãDNSUHVYHGþHQtåHWUHEDYLDFLQYHVWRYDĢ DNRLEDãNUWLĢ7iWRSROLWLND MHUR]GLHOQDY86$D(ÒþR WUHEDUHãSHNWRYDĢ³SR]QDPHQDO)LFR 9 UR]KRYRUH QHRELãOL DQL ãNDQGiOVRGSRþ~YDQtPDPHULFNHM1iURGQHMEH]SHþQRVWQHMDJHQW~U\ 16$ $NRGRGDOVORYHQVNêSUHPLpUWiWR 3RþDVVWUHWQXWLDY2YiOQHMSUDFRYQL WpPDVDRWYRULODSUHGRYãHWWRPQRVĢEXGHPHNRRUGLQR- QLVWDQHSUtWRPQp³DYL]RYDO NêPYRY]ĢDKXY]iMRPQHMG{YDĢVRYãHWNêPLRVWDWQêPL +RYRULORVDDMRSRNURNX YHU\PHG]L86$D(ÒÄ1DNUDMLQDPLNWRUpV~Y$IJD- NWRUêVDSRGDULORGRVLDKQXĢ YUKOLVPHDE\VDHOLPLQRYDOL

G{VOHGN\WRKWRãNDQGiOXDE\ VDþRQDMVN{UXVNXWRþQLOVXPPLWQD~URYQL6SRMHQêFKãWiWRYD~QLHDQDãLHOVDPRGHO DNRY\ULHãLĢRWi]NXY]iMRPQpKRRGSRþ~YDQLDVD³R]UHMPLOVWêPåHGHWDLOQHQHSUHEHUDOL NWRUi NUDMLQD EROD SUHGPHWRP RGSRþ~YDQLD DNWRUiQLH

Ponúkli sme skúsenosti 6ORYHQVNR E\ RNUHP WRKWRVXPPLWXSULYtWDORDMþR QDMUêFKOHMãLH SRGStVDQLH REFKRGQHMGRKRG\)LFRMX SRYDåXMH ]D QHXYHULWHĐQH YêKRGQ~SUHREHVWUDQ\DOH SUHGRYãHWNêPSUH6ORYHQVNR6SROXVSUHPLpURPVD VWUHWQXWLD]~þDVWQLOLDMPLQLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLĖiNDPLQLVWHU]DKUDQLþQêFK YHFt0LURVODY/DMþiNÄ3RQ~NOLVPHREURYVNpVN~VHQRVWL QiãKRGLSORPDWLFNpKR]ERUX ]SURVWUHGLD]iSDGQpKR%DONiQXD9êFKRGQpKRSDUWQHUVWYD6RPYHĐPLUiGåHSR]RUQHSRþ~YDOLQi]RU\NWRUp SUH]HQWRYDO0LURVODY/DMþiN³GRGDOSUHPLpU

7H[WDIRWR7$65

PRVÁ OFICIÁLNA NÁVŠTEVA ZO SINGAPURU Prezident Singapurskej republiky Tony Tan Keng Yama spolu s manželkou Mary Tan pricestoval v dňoch 14. až 18. novembra na oficiálnu návštevu Slovenska. Išlo o vôbec historicky prvú návštevu SR, ale aj o prvú návštevu reprezentantov tejto krajiny v Európskej únii. 3RVNRQþHQtURNRYDQtSUH]LGHQW,YDQ*DãSDURYLþNRQãWDWRYDOEH]SUREOpPRYpY]ĢDK\ PHG]LRERPDNUDMLQDPLÄ7Hãt PDåHQiYãWHYDMH~VSHãQêP QDGYLD]DQtPQDPRMXQiYãWHYX6LQJDSXUXYURNX NHG\VPHWLHåKRYRULOLRPRåQRVWLDFKVSROXSUiFHYREODVWL HNRQRPLN\DREFKRGXDNWRUi VDDMUR]YLQXOD³SRYHGDOSUH]LGHQW65

QRVWLY\WYiUDQDMSULD]QLYHMãLHSRGPLHQN\SUHSRGQLNDQLH QDVYHWH³GRGDO,YDQ*DãSDURYLþ3RGĐDMHKRVORYMH6ORYHQVNRSRGREQHDNR6LQJDSXU NUDMLQRXVRVWUDWHJLFNRXSRORKRXÄ6PHQDNULåRYDWNHFLHVW VGREUêPQDSRMHQtPQDWUK\ ]iSDGQHMDYêFKRGQHM(XUyS\³ SRNUDþRYDO9\MDGULOWLHåSUHVYHGþHQLHåH]POXYDRYRĐQRPREFKRGHPHG]L(ÒD6LQJDSXURPXPRåQtHãWHEOLåãLX Dve malé krajiny RERMVWUDQQHYêKRGQ~KRVSR6LQJDSXUFKDUDNWHUL]RYDODNR GiUVNXVSROXSUiFXPHG]LQDLQãSLUDWtYQXPDO~NUDMLQXNWR- ãLPL NUDMLQDPL 6ORYHQVNê UiP{åHPDĢ]QDþQêPHG]LQi- SUH]LGHQWXYLHGROåHMHGQRX URGQêSROLWLFNêDMHNRQRPLF- ]SULRUtW6ORYHQVNDMHWUDQVNêYSO\YQDGLDQLHYRVYHWH IRUPiFLDQiãKRKRVSRGiUVWYD Ä6LQJDSXUMHVYHWRYêPLRG- VPHURPN]QDORVWQHMHNRQRPLERUQêPLNUXKPLKRGQRWHQê NHVY\ããRXSULGDQRXKRGQRDNRNUDMLQDNWRUiYV~þDV- WRXDÄ6LQJDSXUSDWUtPHG]L

3UH]LGHQW6LQJDSXUVNHMUHSXEOLN\7RQ\7DQDSUH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþ Sy]XM~IRWRJUDIRPSRþDVVWUHWQXWLDY%UDWLVODYH)RWR7$659ODGLPtU%HQNR

6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DRFHQLO NYDOLWXY]iMRPQêFKY]ĢDKRY RERFKNUDMtQÄ6ORYHQVNRDM Dohoda odstraňuje 6LQJDSXUV~]iVWDQFDPLYRĐprekážky QpKRREFKRGXDMSUHWRFKFHP 6LQJDSXUVNêSUH]LGHQW7RQ\ SRćDNRYDĢ]DSRGSRUX6OR7DQ.HQJ<DPQiP]DEOD- YHQVNHMUHSXEOLN\SULSRGSLVH KRåHODONYêURþLXY]QLNX GRKRG\PHG]L(ÒD6LQJDSXVYHWRYêFKOtGURYYRYêVNXPHQLHNWRUêFKWHFKQROyJLt³

URPRYRĐQRPREFKRGH³7iWR GRKRGDRGVWUDĖXMHPQRKpSUHNiåN\SULY]iMRPQRPREFKRGRYDQtRERFKNUDMtQ 7RQ\7DQ.HQJ<DP]G{UD]QLOåHMHKRNUDMLQDE\UDGDSRGSRULODDMY]iMRPQpVSR]QiYDQLHVDREþDQRYDGRGDOåHYLGt SRWHQFLiODMYSUHKĎEHQtVSROXSUiFHYREODVWLFHVWRYQpKRUXFKX2VRELWQHRFHQLOQDGYLD]DQLHSRGQLNDWHĐVNêFKNRQWDNWRY PHG]LVORYHQVNêPLDVLQJDSXUVNêPL¿UPDPLDSULHVWRU QDVSROXSUiFXYREODVWLYHG\ DYêVNXPXÄ6ORYHQVNRP{åH Y\XåtYDĢ6LQJDSXUDNRYVWXSQ~ EUiQXGRMXKRYêFKRGQHMÈ]LH DWDNWLHåVLQJDSXUVNtSRGQLNDWHOLDP{åXY\XåLĢ6ORYHQVNRDNRYVWXSQêSULHVWRUQDHXUySVNHWUK\6ORYHQVNRMHYHĐPL NRQNXUHQFLHVFKRSQRXHNRQRPLNRXDSUHWRW~WRSUtOHåLWRVĢ UDGLY\XåLMHPH³GRGDODVLQJDSXUVNiKODYDãWiWX ZZZSUH]LGHQWVN


číslo 23/2013

SPRAVODAJSTVO / INZERCIA

9

SENIOR MARTIN – TO PRAVÉ ORECHOVÉ PRE SENIOROV Nový domov sociálnych služieb pre seniorov Senior Martin, n. o., otvoril svoje dvere 11. novembra 2013. Poslaním zariadenia je priniesť klientom vyšší štandard sociálnych služieb. Ľuďom v dôchodkovom veku s rôznymi potrebami a znevýhodneniami ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť s prihliadnutím na ich osobné potreby a požiadavky. Odborný kolektív pracovníkov Senior Martin sa teší na vzájomnú spoluprácu, pri ktorej bude mať vždy prioritu význam slov dôstojnosť, úcta, starostlivosť, dôvera, radosť, úsmev, rodina, priateľstvo, individuálny prístup, ohľaduplnosť, spokojnosť. V zariadení pre seniorov s celoročným pobytom sú klientom k dispozícii jednolôžkové a dvojlôžkové izby typu štandard, komfort a deluxe. Základná cena pre ubytovaných je 333,50 € na mesiac. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0911 661 291 u vedúcej zariadenia Mgr. Pauly Ruttkayovej, ktorej sme položili nekoľko otázok.

Kde sa nachádza Senior Martin, n. o.?

Naša novozrekonštruovaná budova má martinskú adresu na Ulici Ambra Pietra 406/42.

Pre koho je Senior Martin, n. o., určený?

Sme plne pripravení poskytnúť kompletnú starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku bez rozdielu stupňa mobility.

Ako mám postupovať, keď sa rozhodnem, že chcem byť umiestnený v Senior Martin, n. o.?

Najlepšie ak sa osobne u nás zastavíte a skúsený pracovník vám ochotne podá všetky informácie a pomôže vyplniť tlačivá potrebné k vydaniu rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Tie sa vybavujú vždy v mieste trvalého bydliska na mestskom, prípadne obecnom úrade. Samozrejme, radi vám poradíme aj telefonicky na čísle 0911 661 291. Všeobecne však platí, že pre umiestnenie v zariadení pre seniorov je potrebné mať stupeň odkázanosti na sociálnu službu minimálne IV., V., VI. V de-

Klientov poteší aj výhľad na panorámu Martinských holí z jedálne.

cembri umiestnime klientov aj bez rozhodnutia, je ale potrebné, aby si podali žiadosť na mestskom či obecnom úrade, kde bude spracovaná.

aby ste si napríklad mohli vybrať typ izby vyhovujúci vašim potrebám.

Sú ešte voľné miesta na celodennú pobytovú službu?

Áno, naše služby od januára rozšírime aj o starostlivosť formou denného stacionára, ktorý budeme poskytovať od 8. do 17. hodiny aj s možnosťou stravovania. Aj tu je však potrebné, aby si záujemca o tento typ služby vybavil rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Pre umiestne-

Teší nás pomerne veľký záujem a s ním aj pomerne rýchlo narastajúci počet našich klientov. Aj keď ešte máme voľné miesta, odporúčame v prípade reálneho záujmu kontaktovať našich kolegov čím skôr,

Budete otvárať aj denný stacionár?

nie v zariadení pre seniorov je potrebné mať stupeň odkázanosti na sociálnu službu minimálne druhého stupňa.

Ak už využívam služby iného zariadenia, je možné, aby som zmenil svoje rozhodnutie a začal využívať služby Seniora Martin?

Áno, dokonca je to vaše právo. Aj v tomto prípade vám radi poradíme a pomôžeme s vybavovaním administratívnych formalít.


10

novinky

TÉMA

Šek na 35-tisíc eur odovzdala Gordana Turuk (druhá sprava) spolu s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou podpredsedovi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Josefovi Zbranekovi.

VÝTVARNÍČKA GORDANA TURUK OVLÁDA UMENIE ROBIŤ DOBRO Daždivá bratislavská tma, upchaté ulice, hlavy v dáždnikoch. Okná hotela Double Tree na Trnavskej ceste maľujú na mokrý asfalt matné obrazce. Náhodný chodec však netuší, že dnes sa nasťahovalo umenie aj do spoločenských priestorov hotela. Umenie vyžarujúce zo sklených plastík anjelov. Ale predovšetkým umenie výtvarníčky Gordany Turuk a jej hostí ukázať na 5. Večere dobra pravú tvár filantropie, pojmu zloženého z gréckych slov philein – milovať, a anthropos – človek. Už po piaty raz zaletia anjeli z autorkinho lamačského ateliéru k novým majiteľom a získané prostriedky poputujú k ďalšej skupine detí na skvalitnenie ich života.

Tentoraz obohatia účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá ich použije na nákup prístroja Plusoptix na včasnú diagnostiku zrakových porúch detí v materských školách. Nad vlaňajším Večerom dobra, keď obdarovanou bola Asociácia organizácií sluchovo postihnutých v SR, mala záštitu podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová. Teraz sa tejto čestnej úlohy ujala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

S Luckou a Stankou

Gordana Turuk vyštudovala textilné výtvarníctvo v Záhrebe, neskôr súkromne aj maľbu a módne návrhárstvo. Už pätnásť rokov sa však venuje práci so sklom. Učarovala jej technika líhaného skla, fusing, pri ktorej sa tabuľové sklo po zahriatí reliéfne tvaruje a farbí pigmentami a listrami. Významné miesto v jej portfóliu zaujímajú práve anje-

li, ktorí sú symbolom aj materiálnou základňou jej Večerov dobra. Pre ľudí z podnikateľských aj politických kruhov má ich kúpa viacnásobné čaro. Popri zaslúženom dobrom pocite z filantropie získajú skvelé dielo známej umelkyne aj s tvorivým vkladom samotných detí zo skupiny, pre ktorú je výnos z Večera určený, ba aj samotných zúčastnených osobností. Na tvorbe anjelov z podujatia v Double Tree by Hilton sa priamo v ateliéri Gordany Turuk v bratislavskom Lamači podieľali dievčatá so zrakovým postihnutím, Lucka a Stanka, spolu so svojimi vidiacimi kamarátkami. Umelkyňa diela vo finále napokon vyzdobila farbami z drahých kovov.

vrhárky Jitky Mikulovej-Klett, ktorej originálne modely sú známe na celom svete. Po dynamickej šou, nabitej eleganciou a šarmom, už prítomní s napätím čakali na vyčíslenie zisku z priameho predaja an-

jelov, ale aj zo skrytej dražby jedného z vystavených diel, ktorá mala pridať čerešničku na tortu celej akcie. Napokon v prítomnosti ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej a podpredsedu Únie nevidia-

Fluidum večera

Večer dobra akoby preniesol svoje fluidum aj na atmosféru celého podujatia v Double Tree. Príjemným osviežením bola aj módna prehliadka ná-

Gordana Turuk s partnermi projektu zo spoločnosti MEDICAL GROUP SK Erikou Bilou a Danielom Chovanom.


číslo 23/2013

cich a slabozrakých Slovenska Josefa Zbraneka vystúpila na pódium Gordana Turuk s maketou šeku, na ktorom bola jej rukou napísaná cifra 35 500 eur! Sálou sa rozľahol vďačný potlesk a ja som očami hľadal človeka, ktorý by mohol byť tým tajomným anonymným víťazom skrytej aukcie. Zvlášť jeden muž v mladšom strednom veku sa usmieval mimoriadne spokojne, ale hneď sa zasa stiahol do ulity. Vysvitlo, že je to úspešný slovenský manažér Michal Bubán, ktorý po štúdiu ekonómie vo Viedni so svojou dokonalou nemčinou, angličtinou, španielčinou a ruštinou, nehovoriac už o odborných predpokladoch, dosiahol významné posty v zahraničných firmách. V tomto čase zo svojej pracovne na 22. poschodí moskovského mrakodrapu zabezpečuje dokončenie a spustenie obrovského obchodného centra, na ktorom pracuje tritisíc ľudí. V kruhu jeho spoločníkov pri stole sedel aj Tomáš Hudec, bývalý vynikajúci slovenský lyžiar a dnes odborník v tejto oblasti športu a rekreácie doma aj v európskom meradle. Bolo to príjemné zistenie, že ľudia, ktorých život obdaril intelektom a zdravím, prišli podporiť deti so zrakovým hendikepom a uľahčiť im vstup do života.

Druhý domov v Lamači

Umelecké diela Gordany Turuk z pretaveného tabuľového skla dotvorené farbami, sú vyhľadávané medzi znalcami a slúžia aj ako vzácna odmena pri rozličných slávnostných príležitos-

Michal Bubán a Gordana Turuk

TÉMA

Michal Bubán (tretí zľava) v spoločnosti svojich priateľov. Zľava: Peter Packaň, Tomáš Hudec, Mikuláš Marcinko a Miloš Bubán.

tiach. Výtvarníčka tvorí svoje diela v ateliéri v mestskej časti Lamač. Ako sama hovorí, cíti tu závan domoviny svojich predkov, pretože v tomto regióne sa pred stáročiami usadili utečenci z Chorvátska.

Očarená Malými Karpatmi

Gordanu Turuk na Lamači okrem toho očarila aj prekrásna príroda, svahy Malých Karpát prekypujúce po väčšinu roka sýtou zeleňou alebo farbami jesene. Zalesnené vŕšky jej pripomínajú okolie Záhrebu. Jej ateliér sa nachádza priamo pod horami a v lamačských lesoch nachádza duševný pokoj, ale aj inšpiráciu. Príjemne jej padnú aj

stretnutia s obyvateľmi Lamača, ktorých hodnotí ako veľmi príjemných susedov so srdcom na dlani. Textilný dizajn a módne návrhárstvo, ktoré pôvodne vyštudovala, vymenila za sklo pre jeho tvárnosť a veľké možnosti využitia farieb i rozmerov diela. Fascinuje ju, ako sklo pod jej rukami ožíva a dostáva dušu. Umelkyňa sa zapája aj do činnosti občianskeho združenia Lamačania, víta ich aktivity, kultúrne podujatia či programy pre deti a rada k nim prispieva svojou tvorivosťou a energiou. Nezanedbáva však ani občianske združenie Arte Bene, ktorého je dušou, a riadi jeho činnosť v duchu motta Konať dobro prostredníctvom umenia.

Ďalším priestorom pre uplatnenie jej nevídanej vitality a kreativity je aj Maják nádeje, s ktorým niektoré činnosti koordinuje.

Päť dielov dobra

Projekt Gordany Turuk Večer dobra má za sebou už päť pokračovaní. Tak ako po minulé roky, aj vo štvrtok 21. novembra našla umelkyňa pochopenie pre svoje zámery u viacerých osobností a subjektov. Generálnym partnerom večera bol Novartis Slovakia, pobočka švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Novartis AG, ktorá je jednou z najväčších a najuznávanejších farmaceutických spoločností na svete.

Program odštartovali deti z tanečnej skupiny Jumbo Chicks.

11

Sídlo má v Bazileji vo Švajčiarsku. Hlavným partnerom bol hotel Double Tree by Hilton, kde sa piaty Večer dobra konal. Projekt zastrešovala ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská a organizátormi boli spoločnosti Euboia Glass a Únia nevidiach a slabozrakých Slovenska. Ducha prítomných povzniesol popri hlavnom, filantropickom motíve večera, aj vysoko hodnotný sprievodný program. Moderátori Andrea Pálffy – Belányiová a Roman Juraško uviedli najprv prehliadku špeciálnej kolekcie návrhárky Jitky Klett, ktorá zaujala neuveriteľnou symbiózou s umeleckým sklom Gordany Turuk maľovaným zlatom a platinou. Oživením bolo dynamické vystúpenie detskej tanečnej skupiny Jumbo Chicks. Silný umelecký zážitok v prítomných zanechalo klavírne a spevácke majstrovstvo Natalie Dongovej.

Slnko v očiach

Deti, ku ktorým suma za predaj anjelov poputuje, v tom čase, samozrejme, dávno spali. Ani najmenej netušili, že sa im, respektíve ich rodičom, práve splnil dôležitý sen. Občianske združenie Arte Bene, ktoré na šírenie dobra prostredníctvom umenia založila Gordana Turuk, umelkyňa s koreňmi v slnečnej Dalmácii, sa aj im práve postaralo o jasnejší svit v očiach. Text a foto: Benjamín Škreko


novinky

KRĂ?Ĺ˝OVKA / SĂ&#x161;ŤAĹ˝

LĂ&#x161;Ĺ TITE A VYHRAJTE POUKĂ Ĺ˝KU

Ovos, po latinsky

10 â&#x201A;Ź

PrĂ­pravok MasseneOdhadzu- na Ä&#x152;eskĂŠ tova jem hnoj Ä?istenie sĂ­dlo opera okien

Chuchvalec, chlp

Ľudský jedinec

Žolík

1 NosnĂĄ Ä?asĹĽ strechy

Raj

Hrdina (zastar.) VeÄžkĂ˝ oheĹ&#x2C6;

StarĹĄĂ­ Naplavenina

NĂĄĹĄ kraj

Milenec (zastar.)

NĂĄdobka na atrament

EÄ&#x152;V KoĹĄĂ­c MravnosĹĽ

3

Tohto roku

POUKà ŽKY VENOVALO KN�HKUPECTVO MARTINUS.SK

RozdeÄžovala na Ä?asti

DobytkĂĄrska farma

ZmenkovĂ˝ ruÄ?iteÄž

VĂ˝herca z Noviniek 21/2013: OÄžga VeÄ?erekovĂĄ, Martin

Chybný výrobok

Vo, po Ä?esky Lepidlo

JedovatĂĄ rastlina horkej chuti

ď&#x20AC;Ś

kupĂłn

Pohrebnå BeŞí hostina

Ĺ tĂĄt v Ă zii

Vylúťtenie krĂ­Ĺžovky posielajte na koreĹĄpondenÄ?nom lĂ­stku s nalepenĂ˝m kupĂłnom do 19. 12. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ mesto

MTÂ 23/2013

Typ ruských lietadiel

Hovor znova to istĂŠ

TroĹĄku, mĂĄliÄ?ko

VÂ HODNOTE

krĂ­Ĺžovka

MuĹžskĂŠ meno (29.6.)

KrĂ­Ĺžovku dodala redakcia Ä?asopisu RELAX.

12

PrĂĄzdne slovĂĄ

Výzva

PROBLĂ&#x2030;MY S VLASMI KrĂĄtky muĹžskĂ˝ kabĂĄt

KvĂ´li mnohĂ˝m otĂĄzkam Ä?itateÄžov znovu zverejĹ&#x2C6;ujeme adresu firmy KVATROFIN s.r.o., ktorĂĄ sa ĂşspeĹĄne zaoberĂĄ predajom vlasovej kĂşry SALON TEXTURES. Je to KVATROFIN s.r.o., Ĺ karniclovskĂĄ 1, 909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35. www.vlasovakura.sk QpUD]DÂź3RGÄ?DREURYVNpKRRKODVX VSRNRMQĂŞFK]iND]QtNRYVDNRQHĂžQH RVYHGĂžLOSUHSDUiWNWRUĂŞVNXWRĂžQH]DVWDYtSDGDQLHYODVRYDREQRYtLFKQRYĂŞ UDVW=iURYHÄ&#x2013;QiV]iVWXSFRYLDÂżUP\ XEH]SHĂžLOLĂĽHWLHWRSUtSUDYN\MHPRĂĽQp ]tVNDĢQLHOHQYPLHVWHÂżUP\DOHYHÄ?PL UĂŞFKORY\EDYXM~StVRPQpDMWHOHIRQLFNp REMHGQiYN\DWR]DVODQtPWRYDUXQD GRELHUNX

2 TisĂ­c metrov

Univerzita

RĂĄdium

PloĹĄnĂĄ miera

UmelĂ˝ Ä?lovek

KomenskĂŠho

RutĂŠnium KtorĂĄ TrhovkyĹ&#x2C6;a

Prezent

Skratka sĂşhvezdia Virgo

Talianska metropola RehoÄža

Ä&#x152;asĹĽ noĹža

Frekventant ĹĄkoly

PredveÄ?

Živå bytosż

NMT 802/13

PrednedĂĄvnom sme priniesli rozhovor VYHGHQtPWHMWRÂżUP\RSUREOHPDWLNH Y\SDGiYDQLDYODVRYDRYĂŞURENRFK6$/217(;785(6NWRUpWiWRÂżUPD YHÄ?PL~VSHĂŁQHXYLHGODQDWX]HPVNĂŞWUK 'R]YHGHOLVPHVDRSUtSUDYNRFKNWRUp Y\YLQXOLSRGÄ?DQDMQRYĂŁHMWHFKQROyJLH ĂŁSLĂžNRYtRGERUQtFL]86$.RPSOHWQi YODVRYiN~UDVDVNODGi]WHUDSHXWLFNpKR YODVRYpKRĂŁDPSyQD]DÂźDNRQGLFLR-

UrobĂ­me udanie

PlúŞ

Lebo (bĂĄsn.)

LĂĄkam SelĂŠn

DomĂĄcke meno Olympie

Decht

SĂ­dlo v Bahrajne

NMT 1728/13

Plod VyhynutĂ­ Udrel niektorĂ˝ch koÄ?ovnĂ­ci nohou rastlĂ­n

NĂĄpoveÄ?: AVAL, AVARI, AVENA, MANON.

Teraz


Ä?Ă­slo 23/2013

Ĺ PORT

PROBLĂ&#x2030;MOM PENIAZE A NEDOSTATOK HRĂ Ä&#x152;OV Na budĂşcoroÄ?nĂ˝ch mlĂĄdeĹžnĂ­ckych eurĂłpskych ĹĄampionĂĄtoch v basketbale budĂş Slovensko zastupovaĹĽ iba dva reprezentaÄ?nĂŠ vĂ˝bery - druĹžstvo dievÄ?at do 16 a do 20 rokov. PodÄža generĂĄlneho sekretĂĄra Slovenskej basketbalovej asociĂĄcie (SBA) Ä˝ubomĂ­ra RyĹĄavĂŠho stojĂ­ za tĂ˝mto rozhodnutĂ­m najmä zlĂĄ finanÄ?nĂĄ situĂĄcia organizĂĄcie a nedostatok hrĂĄÄ?ov. â&#x20AC;&#x17E;NemĂĄme povinnosĹĽ ani zĂĄujem prihlasovaĹĽ reprezentaÄ?nĂŠ druĹžstvĂĄ do B-kategĂłriĂ­. ProblĂŠmom v reprezentĂĄcii 18-roÄ?nĂ˝ch dievÄ?at je zase to, Ĺže ich nevieme obsadiĹĽ hrĂĄÄ?sky tak, aby sme hrali na takom podujatĂ­ dĂ´stojnĂş Ăşlohu. Preto sme sa rozhodli potenciĂĄlne a zaujĂ­mavĂŠ hrĂĄÄ?ky preradiĹĽ medzi,dvadsiatkyâ&#x20AC;&#x2DC;,â&#x20AC;&#x153; vysvetlil RyĹĄavĂ˝, podobnĂĄ situĂĄcia je aj u chlapÄ?enskĂ˝ch muĹžstvĂĄch: â&#x20AC;&#x17E;V prĂ­pade chlapcov investujeme peniaze a zameriame sa na kategĂłrie do 12 a 14 rokov, ktorĂŠ spustĂ­me v novom roku. Nechceme vyhadzovaĹĽ financie do druĹžstiev, ktorĂŠ uĹž dnes ne-

majĂş perspektĂ­vu a navyĹĄe ani poÄ?tom nevieme vyplniĹĽ tĂ­my.â&#x20AC;&#x153; RyĹĄavĂ˝ sa vĹĄak neobĂĄva, Ĺže by tento krok ohrozil existenciu niektorĂ˝ch mlĂĄdeĹžnĂ­ckych celkov. â&#x20AC;&#x17E;ZĂĄnik im nehrozĂ­. MyslĂ­m, Ĺže to nebude ani demotivujĂşce. UrÄ?ite sa to dotkne Ăşzkej skupiny hrĂĄÄ?ov, ktorĂ­ mĂ´Ĺžu byĹĽ trochu frustrovanĂ­ alebo nahnevanĂ­. ZĂĄujmy SBA sĂş vĹĄak nad zĂĄujmami jednotlivcov alebo Ăşzkych skupĂ­n.â&#x20AC;&#x153; Aj napriek neĂşÄ?asti na vrcholnom eurĂłpskom podujatĂ­ budĂş maĹĽ tĂ­my nĂĄhradnĂ˝ program. â&#x20AC;&#x17E;BudĂş fungovaĹĽ, pĂ´jdu na vytipovanĂŠ akcie, naprĂ­klad 14-roÄ?nĂ­ na

medzinĂĄrodnĂ˝ turnaj do Slovinska. OdohrĂĄme tieĹž turnaje, na ktorĂŠ nĂĄs pozvĂş, moĹžno my nieÄ?o zorganizujeme. Jednoducho iba nepĂ´jdeme na predraĹženĂŠ FIBA podujatie.â&#x20AC;&#x153; Riadiaci orgĂĄn slovenskĂŠho basketbalu dlhodobo bojuje s finanÄ?nĂ˝mi ĹĽaĹžkosĹĽami. RyĹĄavĂ˝ priznal, Ĺže situĂĄcia stĂĄle nie je ideĂĄlna. â&#x20AC;&#x17E;Nie je dob-

rĂĄ, preto sme urobili urÄ?itĂŠ kroky a rozhodnutia. Podali sme na sĂşd nĂĄvrh na reĹĄtrukturalizĂĄciu asociĂĄcie a Ä?akĂĄme na rozhodnutie. MĂ´Ĺžem vĹĄak povedaĹĽ, Ĺže sa nĂĄm podarilo finanÄ?ne vyrovnaĹĽ s reprezentaÄ?nĂ˝mi trĂŠnermi za rok 2013.â&#x20AC;&#x153; MajstrovstvĂĄ EurĂłpy 16-roÄ?nĂ˝ch dievÄ?at sa uskutoÄ?nia v MaÄ?arsku od 31. jĂşla do 10. augusta. DvadsaĹĽroÄ?nĂŠ Ä?akĂĄ kontinentĂĄlny ĹĄampionĂĄt od 3. do 13. jĂşla v Taliansku. TASR

IlustraÄ?nĂŠ foto: TASR

95&+2/32'8-$7,$ '5$ä%$80(/(&.e+2',(/$ 9ĂŠ79$51Ă&#x160;Ä&#x2020;.<$/(;$1'5<+8'(&29(-$52Ä&#x2020;1(-1,1.< 676&â3(&,Ă&#x2C6;/1(1$0$ÄĽ29$1ĂŠ95Ă&#x2C6;0&,.2/(.&,(2%5$=29 6<0%2/,=8-Ă&#x2019;&,&+ä,9271Ă&#x2019;3Ă&#x2019;Ä˝672872',$*1Ă&#x17D;=28

Od 14:00 do 16:20 9Ă&#x2C6;6Ä&#x2020;$.Ă&#x2C6;80(/(&.2+8'2%1ĂŠ 352*5$03/1ĂŠ=Ă&#x2C6;ä,7.29 0$ÄĽ29$1,(1$79Ă&#x2C6;569ĂŠ79$51Ă&#x160;Ä&#x2020;.28 $/(;$1'528+8'(&2928 7925,9e',(/1(65,28%(1.296.28 ,17(5$.7Ă&#x160;91(%Ă&#x2C6;%.29e',9$'/2%$%(1$ $02ä1235Ă&#x160;'($-0,.8/Ă&#x2C6;â6'$5Ä&#x2020;(.0, $.7208$-0$/e35(.9$3(1,( O 16:20 .21&(5761,.2/$-201,.,7,120$ÄĽ8%2â20 â5Ă&#x2C6;0(.20021,.280$6$529,Ä&#x2020;2928 .$52/200$/ĂŠ0 '(76.ĂŠ063(9Ă&#x2C6;&.<0=%252035(66%85*6,1*(56 $729â(7.2602'(5Ă&#x2C6;725.28 ÄĽ8%,&28-$1Ă&#x160;.2928

&,(ÄĽ

AsociĂĄcia tuberĂłznej sklerĂłzy

ASTUS o.z.

9<%$9(1,( $ 635(9Ă&#x2C6;'=.29$1,(  ',$*1267,&.2   7(5$3(87,&.(- v spoluprĂĄci 0,(671267, 1$ 6/29(16.8 35( 3$&,(1729 6 76& 32' 9('(1Ă&#x160;0 /,(Ä&#x2020;(%1(- 3('$*2*,Ä&#x2020;.< 3$(''5 S KLINIKOU DETSKEJ (9< 85%$1(.29(- 35( '(76.ĂŠ&+ , '263(/ĂŠ&+ 3$&,(172962=5,('.$928&+252%2878%(5Ă&#x17D;=1$ NEUROLĂ&#x201C;GIE DFNsP 6./(5Ă&#x17D;=$ $ 35,'58ä(1ĂŠ0, ',$*1Ă&#x17D;=$0, Ä&#x2020;$6Ä˝ na KramĂĄroch =2 =$.Ă&#x2019;3(1ĂŠ&+ 320Ă?&2. %8'( 9(129$1Ă&#x2C6; 1$ ./,1,.8 '(76.(- 1(852/Ă&#x17D;*,( 9iVVUGHÄ&#x2021;QHSR]ĂŞYDM~ ')163 .5$0Ă&#x2C6;5( 32' 9('(1Ă&#x160;0 '2& 08'5 3$9/$ QDEHQHÂżÄ&#x2021;QpSRGXMDWLH 6ĂŠ.258&6&

9,$12Ä&#x2020;1Ă&#x2C6;+9,(='$ 69,(7,35(9â(7.ĂŠ&+ KEDY? 6.12.2013 Od 14.00hod do 18.00hod KDE? =,&+<+23$/Ă&#x2C6;& 9HQW~UVNDXOY%UDWLVODYH

NMT 1738/13

3RGXMDWLHVDXVNXWRÄ&#x2021;Qt SRG]iĂŁWLWRXSRVODQN\QH1565-DQ\ä,7Ä­$16.(-

13


14

novinky

ŠPORT

NOVÍ MAJSTRI TURISTIKY SÚ Z TURCA

Manželia Povodovci.

Klub slovenských turistov (KST), organizácia pre športovú turistiku v Slovenskej republike, udelil začiatkom novembra čestný titul majster turistiky dvom turčianskym turistickým aktivistom – manželom Vladimírovi a Márii Povodovcom.

Vladimír Povoda, hlavný inžinier mesta Martin, začal so športovou turistikou ako mládežník v pätnástich rokoch. Organizovaným turistom sa stal v roku 1975 v turistickom oddieli Slávia SVŠT Bratislava. Mária Povodová, martinská advokátka, sa venuje športovej turistike od svojich sedemnástich rokov, organizovanou turistkou je od roku 1977 po prvýkrát v turistickom oddieliv telovýchovnej jednote Martinských strojárov. Na sklonku sedemdesiatych rokov minulého storočia to bola práve turistika, ktorá spojila ich životné cesty. Osudnou spojnicou sa im stala stavbárska stovka, v tých časoch veľmi populárne podujatie – stokilometrový prechod hlavným hrebeňom Malých Karpát. Je to už viac ako tridsať rokov čo spolu zdolávajú vrcholy, hrebene a údolia slovenských, ale i európskych pohorí. Majstrovské tituly im boli udelené po splnení náročných kritérií turistickej klasifikácie, získaním

majstrovskej výkonnostnej triedy a zlatého odznaku turistu. Bola to viac ako dvadsaťročná cesta dláždená tisíckami kilometrov strávených v horských masívoch Balkánskych hôr, Karpát, Dolomitov, Álp a stredomorských ostrovov – pešo, bicyklom, na lyžiach i vo vysokých horách. Udelenie titulu vyžaduje majstrovsky ovládať štyri z piatich presunových prostriedkov športovej turistiky. „V našom prípade išlo predovšetkým v čo najväčšej miere spoznať západnú časť karpatského oblúka, pešo, na bicykli a bežeckých lyžiach,“ hovorí Vladimír Povoda, ktorý je aj predsedom regionálnej organizácie Turčianskych turistov a členom ústredných orgánov KST v Bratislave. „Najpríjemnejšie si spomínam na viac ako dvestoštyridsať kilometrov na bežkách z Duklianskeho priesmyku cez Ondavskú a Laboreckú vrchovinu okolím Svidníka za desať dní,“ pridáva sa Majka Povodová. Manželia Povodovci okrem

toho, že sú neúnavní organizátori klubových, regionálnych, ale i celoslovenských turistických podujatí pre verejnosť, robia aj záslužnú dobrovoľnícku činnosť pri značení turistických chodníkov na hrebeňoch a v dolinách Malej a Veľkej Fatry a v Turčianskej kotline. Za pätnásť rokov, čo sa značeniu turistických chodníkov venujú, obnovili spolu turistické značky, tabuľky a smerovky na viac ako stotridsiatich kilometroch peších turistických trás. Ako nám prezradili, ich turistickým cieľom v blízkej budúcnosti je získať zlatý odznak za zdolanie najvyšších vrcholov Slovenských pohorí, čím chcú doplniť mozaiku poznania Západných Karpát. K tomuto cieľu nezostáva nič iné, len popriať sympatickým majstrom turistiky z Turca na ceste za týmto cieľom, ale i na spoločnej životnej a turistickej púti, veľa zdravia a turistického elánu.

sekúnd po spustení skenovania sa posúva po čele smerom k spánku. V týchto miestach vyžaruje spánková tepna teplo privádzané z hypotalamu, ktorý riadi telesnú teplotu. Každý spôsob má iné výhody a ideálne je mať možnosti obidve.To spĺňa iba teplomer Thermoval duo scan. Kúpi-

te ho na webe, v lekárňach alebo predajniach zdravotníckych potrieb za približne 36 €. Aktuálne je možné kúpiť aj darčekové balenie s príslušenstvom pre najmenších v cene 42 €.

(mavopo)

MERANIE TEPLOTY TROCHU INAK V júni 2009 ukončila smernica Európskej únie predaj ortuťových teplomerov. Ich úlohu prevzali teplomery digitálne. Neskôr, využitím novších technológií, prišli teplomery infračervené. Tie dokážu zmerať teplotu komfortne, na ľahko dostupných miestach a behom pár sekúnd.

Zásady a faktory merania

S využitím výhod moderných teplomerov sa spájajú nové postupy merania, resp. faktory, ktoré môžu ovplyvniť presnosť merania teploty. Pol stupňa Celzia rozhoduje u detí o podaní antipyretík (liekov proti horúčke), preto je potrebné venovať náležitú

pozornosť návodu na použitie teplomera. Pri správnom meraní má byť v miestnosti primeraná teplota a meraná osoba by mala byť 30 minút pred meraním vo fyzickom kľude, teda bez prehriatia po výraznej fyzickej námahe. Ak použijete dotykový teplomer na meranie na čele, nesmie byť jeho pokožka spotená či vlhká a senzor sa jej musí dotýkať. Pri meraní v uchu je potrebné jemným ťahom ušnice nahor napriamiť zvukovod a vložený senzor namieriť na bubienok. Zvukovod musí byť čistý, bez ušnej zátky či nahromadeného mazu. Ak je potrebné očistiť snímač, urobte tak jemne vlhkou utierkou aspoň

15 minút pred meraním. Dôležité je aj miesto merania. Pre správne posúdenie vývoja teploty ju merajte vždy na rovnakom mieste, napr. v tom istom uchu.

Čelo aj ucho

Meranie v uchu je veľmi presné. Je z vonku chránené a tak sa jeho teplota najviac približuje teplote telesného jadra. Výhodou je aj rýchlosť merania, trvá len 1 sekundu. Tento spôsob však nie je možné použiť pri zápale ucha a pre veľkosť snímača ani u detí do 6 mesiacov. Druhou metódou je meranie teploty na čele. Snímač s násadou sa priloží 1 cm nad stred obočia a v priebehu 3

Zdroj: HARTMANN-RICO


číslo 23/2013

ŠPORT

15

DOSTAL PORIADNE PO PRSTOCH Český hokejista Lukáš Říha odišiel z Martina v roku 2010. Známy búrlivák pôsobil v Turci tri sezóny, počas ktorých sa vypracoval na jedného z najlepších hráčov mužstva. Říha nevynikal iba v kanadskom bodovaní, ale martinskí diváci si ho obľúbili aj kvôli jeho uvoľnenej povahe. Po zápasoch zvykol baviť tribúny rôznymi kúskami, raz sa na ľade objavil dokonca na bežkách. Pamätný je aj moment z play-off 2010, keď v dramatickom zápase semifi nálovej série proti Košiciam poňal trestné strieľanie vskutku netradične. Pri svojom nájazde od stredového kruhu najskôr ležérne obkorčuľoval vlastnú bránku a až potom sa vydal smerom ku košickému brankárovi. „To je Lukáš Říha. Takéto veci ku mne jednoducho patria,“ komentoval vtedy situáciu český útočník. Domáci priaznivci ho za jeho kúsky zbožňovali, súperi naopak skôr zatracovali. Martinčania však v sezóne 2009/2010 aj s jeho prispením získali historický extraligový bronz. Duel proti Košiciam, v ktorom zaujal spomínaným nájazdom, bol však zároveň jeden z jeho posledných, ktorý za Martin kedy odohral.

Upozornil problémami

Uplynulé dva roky hrával Říha v poľskom Osvienčime. Už počas pôsobenia na Slovensku sa nevyhol viacerým excesom a aj v Poľsku na seba upozornil problémami v osobnom živote. Po náhodnej kontrole v marci 2012 mu dopingoví komisári našli vo vzorke stopy po amfetamíne. Říha dostal dvojročný trest za pozitívny dopingový nález. Neskôr sa priznal, že počas jednej diskotéky užil nešpecifikovaný druh drogy. Svoj čin vzápätí oľutoval. „Keď niečo robíte od troch rokov a zrazu vám to vezmú, je to ako keby malému chlapcovi zobrali hračku. V ten moment som bol veľmi nahnevaný sám na seba, na to, čo sa mi stalo. Viete, ak by som bral steroidy, EPO, efedrín alebo hocičo iné, asi by mi to v hokejovom výkone pomohlo. Toto ale bolo úplne bokom, mimo hokeja a moje výkony na ľade to nemohlo ovplyvniť. V osob-

Lukáš Říha v martinskom drese. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

nom živote som však urobil obrovskú chybu a prejavilo sa to pri dopingových testoch. Nejaké zostatky mi ostali v tele, čo kontrola odhalila,“ povedal Říha v jedinom rozhovore, ktorý poskytol pre hokejportal.sk.

Dvojročný trest

Hneď po odbere vedel, že dostane trest a na hokejovú kariéru bude musieť aspoň na určitú dobu zabudnúť. Říha dostal dvojročný trest od poľského zväzu, ale jeho zákaz čin-

HOKEJBALISTI SÚ SPOKOJNÍ, ZIMUJÚ AKO DRUHÍ Po skončení jesennej časti hokejbalovej extraligy sú hráči Imperial Vitamins Martin na solídnom druhom mieste. Cieľom klubu je vytvoriť si pred play-off čo najlepšiu východiskovú pozíciu. Lídrom súťaže je ŠK 98 Pruské, klub z dvojtisícovej obce v okrese Ilava. Martinčania strácajú po jeseni na Pruské dva body. K dobru však majú

jeden zápas, keďže stretnutie s bratislavským Jokeritom bolo presunuté na jar. Za určitých okolností tak mohli hráči z Turca zimovať na prvej priečke. Pre rokom skončili martinskí hokejbalisti na štvrtom mieste, vo štvrťfinále play-off zdolali práve súčasného lídra extraligy. Najznámejší martinský hokejbalový klub funguje už od roku 1986 a medzi slovenskú elitu sa zaradil o šesť rokov ne-

skôr. Domáce zápasy hráva na ihrisku Sokolovňa na ulici Osloboditeľov. Za Martin nastupuje v určitých prípadoch aj hokejový reprezentant Tomáš Starosta. Obranca tímu KHL Jugra Chanty-Mansijsk zvykne hokejbal hrávať po skončení klubových a reprezentačných povinností hlavne na spestrenie letnej prípravy. Najproduktívnejším hráčom mužstva je dvadsaťpäťročný útočník Michal Wagner, kto-

nosti sa vzťahuje aj na ďalšie hokejové súťaže, vrátane slovenských. Pomocnú ruku mu podali v prvoligovej Prievidzi, ktorá mu umožnila pripravovať sa s mužstvom. Říha môže nezávisle na treste trénovať, prípadne s tímom cestovať na zápasy ako divák. Do samotného zápasu však môže zasiahnuť, až keď mu v marci 2014 uplynie dvojročný zákaz, prípadne, ak dôjde k jeho skráteniu. Život bez hokeja znáša Říha veľmi ťažko. „Dosť mi to zmenilo život.

Dostal som poriadne cez obe ruky, a naozaj silno. Osobné vnímanie života mám teraz úplne iné, dosť som sa upokojil. Ale na ľade to určite bude ten istý Říha ako predtým. Takého ma ľudia poznali a takého ma fanúšikovia, pre ktorých som hral, mali radi. Niečo sa muselo zmeniť, ale určite nie ten Lukáš Říha, ktorý hral hokej,“ dodal Říha. (jk)

TABUĽKA HOKEJBALOVEJ EXTRALIGY PO JESENI 1. Pruské 2. Martin 3. LG Bratislava 4. Nitra 5. Vrútky 6. Skalica 7. Ružinov 8. Petržalka 9. Kežmarok 10. Pov. Bystrica 11. Svidník 12. Pohronie BB

14 13 13 13 14 11 13 12 14 11 14 12

rý doposiaľ nazbieral 18 kanadských bodov. Martinčania v tejto sezóne vyhrali deväť z trinástich zápasov, prehrali však stretnutie na ihrisku

10 9 9 8 6 6 4 4 4 2 1 0

0 2 1 0 3 2 0 0 0 1 3 2

4 0 1 1 0 3 1 4 1 4 0 3 2 7 1 7 1 9 2 6 1 9 0 10

58:40 44:17 50:23 62:32 54:35 44:32 41:60 36:37 52:57 27:48 37:86 24:62

34 32 29 25 25 22 14 13 13 10 10 4

regionálneho rivala. Zápas s Kometou Vrútky sa skončil výsledkom 3:4 po predĺžení. (jk)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Martin, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 33 000 ks Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4464/11  E-mail: novinky.mt@14news.eu  Inzertné oddelenie: Alena Špirková, t. č. : 0917 77 50 06  Vedúci vydania: Janka Kršiaková  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


INZERCIA

novinky

NMT 1159/13

16

Nmt 23 2013 web  
Advertisement