Page 1

21 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a fi firiem

n a š e

kliknite si na svoje mesto

Ročník: IV. číslo 9/2014 Dátum vydania: 8. 5. 2014

Martin

Nová posilňovňa

Jarná očista mesta

Odporúčania pre cyklistov

Martin Réway

str. 3 V piatok 25. apríla pri Dennom centre seniorov slávnostne otvoril primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar novú prírodnú posilňovňu.

str. 5 Každoročné upratovanie mestských častí sa v rámci Jarnej očisty tohto roku odštartovalo v mestskej časti Ľadoveň, pokračovalo sa na Podháji, v Záturčí, Košútoch i na Severe.

str. 12 Po  dlhoročnom zákaze vjazdu cyklistov do martinskej pešej zóny, nastáva od mája 2014 zmena, ktorá umožňuje cyklistom vjazd do pešej zóny.

str. 15 Tréner Vladimír Vůjtek sa rozhodol vytiahnuť Martina Réwaya z kanadskej juniorskej súťaže a zapojiť ho do prípravy Slovenska na MS v ľadovom hokeji.

Mesto bude pri opravách výtlkov využívať prevažne klasickú technológiu.

MESTO MARTIN ZAČALO S OPRAVOU KOMUNIKÁCIÍ Zodpovední pracovníci mesta spoločne s poslancami mestských častí podrobne zmapovali stav mestských komunikácií a ich poškodenie. Jednotlivé poškodenia zaradili do troch kategórií, podľa urgentnosti ich odstránia. Už v týchto dňoch sa začínajú odstraňovať výtlky, ktoré dostali prioritu číslo I. (nebezpečné). Na odstraňovanie výtlkov bude v roku 2014 použitých cca 250 000 eur z mestského rozpočtu a ďalších minimálne 100 000 eur z prostriedkov mestských častí bude použitých na opravu chodníkov. Mesto, rovnako ako v minulosti, bude pri opravách výtlkov v roku 2014

v 90 % prípadov využívať prevažne klasickú technológiu, čo predstavuje vyre-

zanie poškodeného miesta a nahradenie novým, prípadne recyklovaným asfaltom. Približne 10 % – 15 % opráv bude vykonaných technológiou opráv tryskom, prípadne infra technológiou.

Klasická technológia

Každá z používaných technológií na opravu komunikácie má svoje pozitíva aj negatíva. Pri klasickej oprave výtlkov vyrezaním poškodenej časti a jej nahradenie

novým alebo recyklovaným asfaltom je nevýhodou predovšetkým jej prašnosť a hlučnosť počas procesu realizácie. Výhodou je však jej trvácnosť, možnosť opravy aj podkladových vrstiev asfaltov, ktoré je potrebné opravovať minimálne pri 30 % poškodení komunikácie a tiež možnosť opravovať akékoľvek veľké výtlky či dokonca celé časti komunikácie. Pokračovanie na strane 2


naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

DEŇ ZEME V MARTINE

SENIORI POSILŇUJÚ

KRĂ TKE SPRĂ VY

Na Divadelnom nĂĄmestĂ­ sa 23. aprĂ­la 2014 uskutoÄ?nil uĹž 5. roÄ?nĂ­k podujatia DeĹˆ Zeme, ktorĂ˝ pripravila spoloÄ?nosĹĽ Brantner Fatra, s. r. o. v spoluprĂĄci s mestom Martin a ZdravĂ˝m mestom Martin. Ekologicky motivovanĂ˝m sviatkom aj deti upozornili ĹĄirokĂş verejnosĹĽ na dosahy niÄ?enia ĹživotnĂŠho prostredia. Do projektu zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l s nĂĄzvom Dajme veciam druhĂş ĹĄancu 2014 sa zapojilo takmer 150 Ĺžiakov z 13 zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ktorĂ­ kreatĂ­vne tvorili z odpadovĂ˝ch materiĂĄlov novĂŠ vĂ˝robky. ZĂşÄ?astnenĂ­ Ĺžiaci si merali sily a svoju nĂĄpaditosĹĽ v dvoch súżaĹžnĂ˝ch kategĂłriĂĄch. V prvej mali zhotoviĹĽ najnĂĄpaditejĹĄie vyzdobenĂ˝ malĂ˝ elektrospotrebiÄ? z prĂ­rodnĂ˝ch materiĂĄlov, ale aj z materiĂĄlovo vyuĹžiteÄžnĂ˝ch surovĂ­n. V druhej zas mali vytvoriĹĽ najkreatĂ­vnejĹĄiu vec dennej spotreby z odpadu – „Second Life“. Po dvoch hodinĂĄch tvorivej prĂĄce, jednotlivĂŠ vĂ˝tvory vyhodnotila porota zo zĂĄstupcov Brantner Fatra.s.r. o. a MsĂš Martin a spoloÄ?ne ocenili najzaujĂ­mavejĹĄie moĹžnosti vyuĹžitia odpadovĂŠho materiĂĄlu.

V piatok 25. aprĂ­la sa pri Dennom centre seniorov slĂĄvnostne otvorila novĂĄ prĂ­rodnĂĄ posilĹˆovĹˆa. Prestrihnutia pĂĄsky a symbolickĂŠho odovzdania ĹĄportoviska do uŞívania sa ujal primĂĄtor mesta Martin Andrej HrnÄ?iar.

S KOSBOU ZAÄŒALI SKORO Aj tento rok zaÄ?ala v meste Martin pravidelnĂĄ kosba verejnĂ˝ch priestranstiev. TentokrĂĄt netradiÄ?ne, uĹž 17. aprĂ­la sa zaÄ?alo s Ăşpravou trĂĄvnatĂ˝ch plĂ´ch v meste. Kosba, ktorĂĄ sa zaÄ?ala skĂ´r prĂĄve vÄ?aka priaznivĂ˝m klimatickĂ˝m podmienkam, spĂ´sobenĂ˝ch miernou zimou bude postupne smerovaĹĽ z centra mesta do jednotlivĂ˝ch mestskĂ˝ch Ä?astĂ­. Mesto Ä?akajĂş eĹĄte dve kosby, v rĂĄmci ktorĂ˝ch budĂş oĹĄetrenĂŠ vĹĄetky verejnĂŠ trĂĄvnatĂŠ plochy. BliŞťie informĂĄcie, rovnako ako harmonogram kosby je moĹžnĂŠ nĂĄjsĹĽ na webovej strĂĄnke spoloÄ?nosti Brantner Fatra www.brantnerfatra.sk.

PrimĂĄtor Martina Andrej HrnÄ?iar odovzdal ĹĄportovisko do uŞívania.

„S nĂĄpadom tejto posilĹˆovne nepriĹĄlo mesto a ani ja, ale sami seniori. Dozvedeli sa, Ĺže nieÄ?o podobnĂŠ majĂş kolegovia v ÄŒesku. KeÄ? ma oslovili mailom s fotkami, hneÄ? som dal za Ăşlohu zistiĹĽ, kde sa dajĂş stroje kĂşpiĹĽ, koÄžko stoja

DruhĂŠ kolo desiateho roÄ?nĂ­ka Martinskej celoroÄ?nej olympiĂĄdy rekreaÄ?nĂ˝ch ĹĄportovcov – beĹžeckĂŠ preteky sa uskutoÄ?nili v novom termĂ­ne – 8. mĂĄja 2014. Potom, ako bolo podujatie kvĂ´li nepriaznivĂŠmu poÄ?asiu zruĹĄenĂŠ, organizĂĄtori posunuli termĂ­n o dva týŞdne. Pretek sa zaÄ?al podÄža pĂ´vodnĂŠho plĂĄnu o 9.30 hod. registrĂĄciou v MĂşzeu slovenskej dediny v Martine a beĹžci odĹĄtartovali o 10. hodine. SúżaĹžiĹĽ sa konala v piatich kategĂłriĂĄch – deti, dorast, Ĺženy, muĹži a veterĂĄni a kaĹždej kategĂłrii bola prispĂ´sobenĂĄ aj dĺŞka trate. Pre vĂ­ĹĽazov sĂş pripravenĂŠ vecnĂŠ ceny a diplomy.

DokonÄ?enie zo strany 1 Pri pouĹžitĂ­ tejto technolĂłgie, ĹživotnosĹĽ takto opravenĂŠho vĂ˝tlku Ä?asto presahuje 10 rokov.

Opravy tryskom

(mm)    

! ' '    

 !!!

           

       

  ! "#$%& 

NZA 3200/14

 

      

a Ä?i si to mĂ´Ĺžeme dovoliĹĽ. Som rĂĄd, Ĺže sme v rozpoÄ?te naĹĄli finanÄ?nĂŠ prostriedky a dnes sa nĂĄm podarilo posilĹˆovĹˆu otvoriĹĽ. KondĂ­ciu je treba udrĹžovaĹĽ v kaĹždom veku a pre seniorov je pohyb zvlĂĄĹĄĹĽ potrebnĂ˝. Aj preto sme ĹĄportovisko situo-

PoÄ?as otvorenia, v ktorom mala ĂşvodnĂŠ slovo vedĂşca odboru spoloÄ?enskĂ˝ch sluĹžieb, ĹĄportovkyĹˆa KatarĂ­na TomĂĄĹĄovĂĄ, cviÄ?itelia seniorom nĂĄzorne ukĂĄzali, ako sa na strojoch cviÄ?Ă­. VäÄ?ĹĄina z nich totiĹž funguje na princĂ­pe cviÄ?enia s vĂĄhou tela. Na cviÄ?enie je tak treba ĹĄportovĂŠho partnera. „Ľudia sa na to zo zaÄ?iatku pozerali s nedĂ´verou, ale myslĂ­m, Ĺže keÄ? tu pribudnĂş aj laviÄ?ky a budeme pozeraĹĽ na tĂ˝ch zdatnejĹĄĂ­ch, tak naberieme odvahu aj my. Ä˝udia sĂş zvedavĂ­, a keÄ? to vyskúťajĂş raz, urÄ?ite dostanĂş väÄ?ĹĄiu chuĹĽ na cviÄ?enie aj ostatnĂ­,“ povedala Gizela FerentzovĂĄ predsednĂ­Ä?ka Senior klubu. Text a foto: (mm)

MESTO MARTIN...

BEĹ˝ECKÉ PRETEKY MCORĹvali do areĂĄlu DennĂŠho centra pre seniorov, v ktorom sa denne stretĂĄvajĂş. VerĂ­m, Ĺže pohyb v prĂ­rode a na Ä?erstvom vzduchu bude len v prospech ich zdravia,“ vyjadril sa primĂĄtor mesta Andrej HrnÄ?iar.

CviÄ?enie s vĂĄhou tela

NMT 2084/14

2

Pri technolĂłgiĂ­ oprĂĄv tryskom je veÄžkĂ˝m negatĂ­vom znĂ­ĹženĂ˝ komfort uŞívania komunikĂĄcie z dĂ´vodu praĹĄnosti bezprostredne po jej aplikĂĄcii aĹž do doby pozametania komunikĂĄcie. Naopak, vĂ˝hodou je rĂ˝chlosĹĽ jej aplikĂĄcie na veÄžkĂ˝ rozsah potrebnĂ˝ch oprĂĄv. Ĺ˝ivotnosĹĽ oprĂĄv vykonanĂ˝ch touto technolĂłgiou je niŞťia ako pri klasickĂ˝ch opravĂĄch vĂ˝tlkov a je prĂĄvom rozporovanĂĄ. TĂĄto technolĂłgia by sa totiĹž mala pouŞívaĹĽ len na urÄ?itĂ˝ druh malĂ˝ch vĂ˝tlkov a prasklĂ­n. Ĺ˝iaÄž, aj Ä?asto podceĹˆovanĂĄ prĂ­prava vĂ˝tlku, predovĹĄetkĂ˝m jeho kvalitnĂŠ vyÄ?istenie, mĂĄ dosĹĽ zĂĄsadnĂ˝ vplyv na ĹživotnosĹĽ takto vykonanej opravy. VĂ˝hodou tejto technolĂłgie vĹĄak je, Ĺže pri dĂ´sledne vykonanej oprave touto technolĂłgiou je v budĂşcnos-

ti moŞnÊ uťetriż na nåsledných opravåch danej komunikåcie rådovo tisícky eur. Aj pre tieto dôvody ju mesto pouŞíva len ako doplnkovú a len v prípade úzko ťpecifických typoch výtlkov a prasklín.

InfraĹžiarenie

Opravy vĂ˝tlkov pomocou infraĹžiariÄ?ov uĹž mesto v minulosti tieĹž pouĹžilo. TĂĄto technolĂłgia je vĹĄak vhodnĂĄ predovĹĄetkĂ˝m pri opravĂĄch relatĂ­vne novĂ˝ch, prĂ­padne uĹž rekonĹĄtruovanĂ˝ch komunikĂĄciĂ­, ktorĂŠ nevyĹžadujĂş opravy podkladovĂ˝ch vrstiev. NepopierateÄžnou vĂ˝hodou tejto technolĂłgie je, Ĺže spojenie pĂ´vodnej asfaltovej vrstvy s opravovanou sa dĂĄ vykonaĹĽ bezĹĄpĂĄrovo, takĹže v budĂşcnosti sa zniĹžuje nĂĄslednĂŠ riziko vnikaniu vody do asfaltovĂŠho povrchu komunikĂĄcie a teda nedochĂĄdza k jej poĹĄkodzovaniu, predovĹĄetkĂ˝m poÄ?as zimnĂ˝ch mesiacov. KeÄ?Ĺže je tĂĄto metĂłda oprĂĄv bezhluÄ?nĂĄ a bezpraĹĄnĂĄ, je aj veÄžmi ohÄžaduplnĂĄ voÄ?i obÄ?anov. Ĺ˝iaÄž, nie je to technolĂłgia, kto-

rĂĄ je vhodnĂĄ na veÄžkĂŠ a rozsiahle poĹĄkodenia starĂ˝ch komunikĂĄciĂ­, ktorĂ˝ch je v mestĂĄch cez 50 % a uĹž vĂ´bec nie na opravy, kde je potrebnĂŠ opravovaĹĽ aj podkladovĂŠ vrstvy. Rovnako ako technolĂłgiu tryskom, aj tĂşto technolĂłgiu, mesto vyuŞíva len na opravy urÄ?itĂŠho ĹĄpecifickĂŠho druhu vĂ˝tlkov. VzhÄžadom na mnoĹžstvo a rozsah poĹĄkodenĂ­ komunikĂĄciĂ­, ale aj na ich vek a nerentabilnosĹĽ Ä?iastkovĂ˝ch oprĂĄv, mesto Martin si uvedomuje nevyhnutnosĹĽ rozsiahlejĹĄĂ­ch komplexnĂ˝ch rekonĹĄtrukciĂ­ najviac poĹĄkodenĂ˝ch a frekventovanĂ˝ch komunikĂĄciĂ­ aspoĹˆ vĂ˝menou ich obrusnĂ˝ch vrstiev a oprĂĄv poĹĄkodenĂ˝ch podkladovĂ˝ch vrstiev. V sĂşÄ?asnosti sa dokonÄ?ujĂş prĂ­pravnĂŠ prĂĄce na materiĂĄly, ktorĂŠ obsahujĂş rieĹĄenie rekonĹĄtrukciĂ­ 33 komunikĂĄciĂ­ mesta Martin. PredpokladanĂĄ suma potrebnĂĄ na takĂşto rekonĹĄtrukciu cestnej siete sa pohybuje na Ăşrovni 5 miliĂłnov eur. Text a foto: (mm)


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

3

BUĎTE FIT AJ VĎAKA NOVÝM ŠPORTOVISKÁM Zacvičiť v prírode si môžete už aj v ďalších mestských častiach. V Záturčí a na Severe pribudli dve športové ihriská s názvom Buď fit. Slávnostné otvorenie športovísk sa uskutočnilo v piatok 25. apríla pri ZŠ A. Stodolu v mestskej časti Záturčie. Fitness trať Buď fit so športovo-rekreačnými zariadeniami nájdete v mestskej časti Sever na Ul. Východná pri SZŠ T. Zanovita a v blízkosti areálu školy A. Stodolu v Záturčí. Novovybudované ihriská odovzdalo do užívania vedenie mesta Martin, poslanci mestských častí a zástupcovia spoločnosti STEFE Martin, a. s. v piatok 25. apríla v mestskej časti Záturčie. „Otvorenie športových ihrísk je pre mňa vždy výnimočným okamihom, predovšetkým dnes, keďže otvárame ihriská určené predovšetkým pre deti a mládež. Som veľmi rád, že spoločnosť STEFE Martin, a. s. nám pomáha pri budovaní športových areálov pre deti a mládež aj dnes, keď ekonomická situácia na Slovensku nie je najpriaznivejšia. Pevne verím, že fungovanie týchto ihrísk bude deti a mládež motivovať k aktívnemu využitiu voľného času,“ vyjadril sa pri otvorení primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.

Slávnostné otvorenie športovísk sa uskutočnilo v piatok 25. apríla pri ZŠ A. Stodolu.

Na posilňovanie

Outdoorové športovisko Buď fit zahŕňa 18 stanovíšť, ktoré slúžia na posilňovanie rôznych svalových partií, vykonávanie statického či dynamického strečingu, ale aj na realizovanie funkčného tréningu a to i za pomoci závesného posilňovacieho zariadenia TRX (Total – body resistance exercise). Obe ihriská obsahujú strečingové stĺpy, kladiny, hrazdy, veľké bradlá, zariadenia na rúčkovanie, šikmé i vodorovné lavičky. Každé stanovisko je doplnené grafickou ilustráciou s informáciou o používaní a podrobnou inštruk-

ciou ku cvičeniu. Prvky športovo-rekreačného cvičenia sú určené pre všetkých od 15 rokov a sú vyrobené zo smrekového dreva a ocele.

Široké využitie

Vďaka finančnej podpore spoločnosti STEFE Martin, a. s. tak boli v Martine vytvorené nové priestory pre podporu pohybovej aktivity u mladých. „Tento priestor je určený hlavne mladým ľuďom, ktorí vysedávajú pri počítačoch. Mnohí z nich, v tak nízkom veku, trpia obezitou. Aj týmto ihriskom im dávame možnosť a priestor oddychovať aktív-

nym spôsobom,“ povedal Peter Török, poslanec za mestskú časť Záturčie. „Veľmi sa tešíme, že ihrisko je tak blízko školy. Využité tak bude aj počas školy i vo voľnom čase po vyučovaní. Je to úžasná vec,“ dodala Žofia Kučerová, vychovávateľka zo ZŠ A. Stodolu. „Vo chvíli, keď sme sa dozvedeli, že tu je možnosť postaviť ihrisko, hneď sme sa tejto myšlienky chopili. Som rád, že ho máme. Navyše tu máme ambíciu vybudovať ešte ďalšie a ďalšie ihriská,“ prezradil na záver Peter Sovík, poslanec za mestskú časť Záturčie.

Zdravie obyvateľov

Mesto Martin podporuje zdravý životný štýl svojich obyvateľov, záleží mu na tom, aby občania mali kde aktívne športovať, či tráviť voľný čas v prírode. V minulom roku mesto otvorilo prírodnú posilňovňu pri ZŠ s MŠ Hurbanova v mestskej časti Košúty či v roku 2012 Chodník zdravia pre seniorov na Severe. Nezabúda sa ani na seniorov, pre ktorých sa priamo v Dennom centre na Škultétyho ulici pred pár dňami otvorila prírodná posilňovňa. Text a foto: (mm)

PROJEKT HYPERTENZIA.SK 1. téema:. situaêná hypertenzia 2. téema:. soü, cukor a krvný tlak Projekt je realizovaný pri príležitosti Svetového dĀa hypertenzie 17. mája 2014

SúêasČou je podujatie: MARTIN PROTI HYPERTENZII

www.ligaprotihypertenzii.sk

(sobota 17. mája, od 11.00, areál hotela Turiec) Generálny partner:

Partneri:

Mediálni partneri:

ÉGYUVOY

CEST

VATEĽ ®

Y\Â{ÓU[VXKIKYZU\GTOK


4

naše novinky

SPRAVODAJSTO

MÁJOVÉ PODUJATIA mesta Martin 7.5.2014 streda o 14.00 h a o 14.30 h

11.5.2014 nedeľa od 8.30 h

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 69. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom

LETO V TURČIANSKEJ ZÁHRADKE

Pamätník SNP na Severe, Cintorín hrdinov SNP v Priekope

9.5.2014 piatok o 15.00 h Divadelné námestie

FREESTYLE JAM

Cyklofestival – preteky, barman show, nočná show vrátane plameňov, svetiel a hudby 10.5.2014 sobota od 10.00 h

Areál SIM, Ul. Sučianska, Martin - Priekopa

Zažite 3 podujatia v 1 deň!

LETO V TURČIANSKEJ ZÁHRADKE OSLAVA sv. FLORIÁNA FOLK ROCK ARMY

• od 10.00 h - cyklojazda, súťaže a atrakcie pre deti,

ukážky záchranárskych zložiek, hasičská a armádna technika, otvorenie hasičského múzea, ZOO farma, maskovanie tváre • od 11.00 h - koncerty kapiel: HSPK, MINCE VO FONTÁNE, PREŠOVSKÝ DIXIELAND JAZZ BAND, S.H.O.P. , BeGun • od 17.00 h - voľná zábava

Vstupné: dospelí 2 €/zľavnené 1 € (účastníci cyklojazdy vstup voľný)

10.5.2014 sobota od 11.00 h Námestie SNP (OD Prior)

MARTINSKÝ MESTSKÝ DUATLON 8. ročník Detský duatlon – štart 12.00 h Open duatlon – štart 13.00 h Slovenský pohár v duatlone – štart 13.00 h

Snowland Valčianska dolina

Preteky na horských bicykloch, ukážky geocatching, remeselné stánky, preteky downhill slalom 17.5.2014 sobota Hotel TURIEC - areál

Projekt HYPERTENZIA.SK pri príležitosti

Svetového dňa hypertenzie

Martin proti hypertenzii Športovo-kultúrno-spoločenský program 23.5.2014 piatok o 10.00 h

Mestská scéna Martin, M.R. Štefánika 54

MÔJ MARTIN alebo KTO TO SEDÍ

NA BIELOM KONI Beseda a vedomostné súťaže pre školy s Igorom Válekom 24.5.2014 sobota o 10.00 h Divadelné námestie

MARTINSKÝ POLMARATÓN Beh k srdcu SNP

Príďte si zabehať so Sajfom a vyhrajte zaujímavé ceny! Prezentácia od 8.00 h, štart o 10.00 h Tombola, atrakcie a animátori pre deti, vystúpenie The Pastels, Shakers a Homosapiens

25.5.2014 nedeľa o 10.00 h Divadelné námestie

RETROJAZDA Cezhraničná hradná cesta a Martinský bicyklový deň v retroštýle.

10.5.2014 sobota od 15.30 h

Parkovisko pod Slovenskou národnou knižnicou

MÍĽA PRE MAMU Spoločná prechádzka na pešiu zónu Organizátor:

Zmena programu vyhradená.


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

5

JARNÁ OČISTA MESTSKÝCH ČASTÍ cu sa severne od cintorína, ktorá je v jeho vlastníctve,“ povedal Juraj Mikula, poslanec za mestskú časť Sever. Tí, ktorí sa zúčastnili očisty na Severe sa následne presunuli na miesto, kde sa ráno všetci spolu streli, teda až k prírodnej posilňovni, ktorá je situovaná za Základnou školou Hurbanova.

Každoročné upratovanie mestských častí v rámci Jarnej očisty sa tohto roku odštartovalo v mestskej časti Ľadoveň. Následne sa pokračovalo na Podháji, v Záturčí, Košútoch i na Severe. Definitívnu bodku za Jarnou očistou však dali poslanci, mestskí hasiči, urbárnici i dobrovoľníci 26. apríla na brigáde v Lesoparku Jedľoviny, kde všetkých už tradične hostil vlastnoručne uvareným guľášom primátor mesta Andrej Hrnčiar. Ani hustý dážď neodradil dobrovoľníkov, ktorí prišli do lesoparku v Jedľovinách so spoločným cieľom – upratať oddychovú zónu od odpadu. Desiatky vriec plných odpadkov, opakovane naložené korby automobilov i prívesné vozíky plné veľkoobjemného odpadu po pár hodinách naplnili 3 plné veľkokapacit-

Jazierko i Attilák

Z Košút až k Attilovmu hrobu čistilo tento priestor zhruba 20 – 25 dobrovoľníkov.

né kontajnery. Očistou prešli ohniská, lúka, okolie potoka i cintorína v Priekope.

Guláš ako poďakovanie „Chcem sa poďakovať ľuďom, že prišli aj napriek tomu, že prší a počasie je také, aké je. Ráno

som mal obavy, že ľudia neprídu, ale i napriek nepriaznivému počasiu je nás tu viac ako štyridsať. Som rád, že sa očista Jedľovín stala tradíciou, ja sa starám tradične o guľáš pre ľudí, ktorí prídu pozbierať odpadky po neporiadnych návštevníkoch lesoparku a nevadí nám ani upršané počasie,“ netajil spokojnosť primátor mesta Andrej Hrnčiar. I napriek tomu, že odpadkov nebolo málo, je možné skonštatovať, že v predchádzajúcich rokoch sa tu počas očisty vyzbieralo päťkrát viac odpadu, čo možno hodnotiť pozitívne. „Ja by som si prial, aby sme sa tu raz stretli iba na guláši, aby tu nebolo čo zbierať,“ dodal primátor.

Chodník zdravia

Dobrovoľníci pri upratovaní naplnili 3 plné veľkokapacitné kontajnery.

Lekáreň

U sv. Martina

NMT 2908/14

Ponúkame Vám široký výber: liekov doplnkového sortimentu zdravotníckych pomôcok Mudroňova 16, 036 01 Martin e-mail: objednavky@leksvmartin.sk Telefón: 043 / 400 73 11

V mestskej časti Sever a Košúty sa očista začala v sobotu 5. apríla stretnutím brigádnikov za Základnou školou Hur-

banova. Tu sa ich cesty rozdelili. Jedna skupinka išla smerom na Sever po Chodníku zdravia a druhá zas riečnou terasou nad školou až k Attilovmu hrobu. V mestskej časti Sever sa prioritne čistil priestor v okolí Základnej školy Tomáša Zanovita, popri ktorej vedie obľúbený náučný Chodník zdravia. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo vyčistiť Chodník zdravia, i keď účasť na brigáde bola veľmi nízka. Vyzbierali sme odpadky v jeho tesnej blízkosti a horičku pri cintoríne. Najviac znečistený bol priestor okolo jedinej lavičky nachádzajúcej sa na Chodníku zdravia. Medzi odpadkami prevažovali plastové fľaše od piva a igelitové sáčky, ale našli sme aj rôzne časti odevov, ktoré patrili zrejme bezdomovcom. V budúcnosti by ma potešilo, keby spoločnosť Turiec, a. s. vyčistila od odpadkov aj veľkú jamu nachádzajú-

Z Košút od prírodnej posilňovne až k Attilovmu hrobu čistilo tento priestor zhruba 20 – 25 dobrovoľníkov. Rozdelení na menšie skupinky, sústredili svoje sily na husto zarastené plochy s náletovými drevinami, ktoré boli doslova zasypané papiermi, sklenými i plastovými fľašami, plechovkami a inými druhmi odpadov. Pomocnú ruku, okrem poslancov a aktívnych obyvateľov, podali aj dobrovoľní hasiči, ktorí na štvorkolke s vozíkom odvážali vrecia plné odpadkov do vopred pripravených veľkokapacitných kontajnerov. „Je úžasné, že sme za doobedie vyčistili od odpadkov taký veľký priestor. Paradoxom je, že zbierali práve takí ľudia, ktorí k tomu neporiadku nijako neprispeli. Ale tak to už býva. Táto sobota bola fajn a ja ďakujem všetkým, ktorí prišli a pomohli. Posledné zvyšky prírody, ktoré v Košútoch máme si musíme oveľa viac vážiť a starať sa o ne. Verím, že k tomu prispeje aj nový projekt znovuoživenia jazierka v Košútoch, ktorý práve v tomto období rozbiehame,“ povedal Dušan Kubička, poslanec za mestskú časť Košúty. Text a foto: (mm)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

SPOMIENKA NA ŠTEFÁNIKA Pietnym kladením vencov na Bradle sa v sobotu začala spomienková slávnosť pri príležitosti 95. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Aj napriek silnému vetru a dažďu prišli vzdať úctu tomuto slovenskému politikovi desiatky ľudí, medzi nimi i zahraniční veľvyslanci, či predstavitelia historických vojenských spolkov zo Slovenska, Česka a ďalších krajín. Prezident SR Ivan GašpaURYLþYRVYRMRPSUtKRYRUH SULSRPHQXOåH05âWHIiQLN]DK\QXOPiMD Ä-HKRY]iFQ\åLYRWY\KDVRO SUiYHYWHG\NHćVDSOQêVtO DQDGãHQLDYUDFDOQDVORERGQ~VORYHQVN~]HP6ORERGQêVORYHQVNêQiURGQHPRKROSULMDĢJHQHUiOD0LODQD 5DVWLVODYDâWHIiQLNDVSUtVOXãQêPLSRFWDPLDNRVYRMKR KUGLQX1DPLHVWRWRKRDE\ VDVWDOYHG~FRXSRVWDYRXVORYHQVNHMSROLWLN\VWUiFDåLYRW-HKRåLYRWQêRGND]MH WXGRGQHVPHG]LQDPL³]G{UD]QLO*DãSDURYLþ 3UH]LGHQW]iURYHĖVNRQãWDWRYDOåHV~þDVQp6ORYHQVNR DMHKRRE\YDWHOLDV~G{VWRM-

QêPLSRNUDþRYDWHĐPLâWHIiQLNRYKRGLHODÄ9HUtPåHV~ QiPMHKRP\ãOLHQN\QLHOHQ EOt]NHDOHDMYODVWQp/HER VPHLFKSULMDOLGQHV]DVYRMH6ORYHQVNiVSRORþQRVĢPi SRYLQQRVĢVWiOHUR]YtMDĢRGND]NWRUêQiP]DQHFKDO0LODQ5DVWLVODYâWHIiQLN3ODWtWRQDMPlSULUR]YtMDQtMHKR KXPDQLVWLFNêFKGHPRNUDWLFNêFKDOHDMUHSXEOLNiQVN\FKP\ãOLHQRN³SRYHGDO SUH]LGHQW âWHIiQLNRYSUtQRVSUHPLHU DLQWHJUiFLX(XUyS\QD%UDGOH RFHQLODMYHĐY\VODQHF)UDQF~]VNHMUHSXEOLN\QD6ORYHQVNX'LGLHU/RSLQRW TASR

3UH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþNODGLHYHQLHFQDSLHWQHMVSRPLHQNRYHMVOiYQRVti. Foto: TASR

PRÍDU AJ PREMIÉRI Na zahranično-bezpečnostnej konferencii GLOBSEC, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. až 16. mája v Bratislave, sa zúčastnia všetci predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky. $NRLQIRUPRYDONRPXQLNDþQê WtPNRQIHUHQFLHSRSUHPLpURFK6ORYHQVNDD0DćDUVND 5REHUWRYL)LFRYLD9LNWRURYL2UEiQRYLSRWYUGLOL~þDVĢDM LFKNROHJRYLD]3RĐVNDDýHVNHMUHSXEOLN\'RQDOG7XVN D%RKXVODY6RERWND 5yEHUW 9DVV YêNRQQê YLFHSUH]LGHQW 6WUHGRHXUySVNHMVWUDWHJLFNHMUDG\NWRUi */2%6(&RUJDQL]XMHSULSRPHQXOåHMHWRY{EHFSR

SUYêUD]NHG\VDQDNRQIHUHQFLL]~þDVWQLDYãHWFLSUHPLpULNUDMtQ9 Ä,FK~þDVĢSRWYUG]XMHåHWRWR IyUXPNDåGêPURNRP]tVNDYD þRUD]YlþãLXSROLWLFN~YiKX DOH]iURYHĖMHDMVLJQiORPåH SUHGVHGRYLDYOiGSULNODGDM~ PLPRULDGQXG{OHåLWRVĢV~þDVQêPXGDORVWLDPQD8NUDMLQH³SRYHGDO9DVV TASR

âWYUWêVSUDYDEDQVNRE\VWULFNêåXSDQ0DULDQ.RWOHED)RWR7$65

1(02+/$35,9Ë7$ġď8'Ë .725ËâË5,$1(1È9,6ġ Prítomnosť predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Mariana Kotlebu na Národnej slávnosti na Devíne 2014 pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v sobotu vzbudila vášne. 6WDURVWNDPHVWVNHMþDVWL'HYtQďXELFD.RONRYi QH]iYLVOi YRVYRMRPSUtKRYRUHSRYHGDODåHQHP{åHSULYtWDĢ ĐXGtNWRUtãtULDQHQiYLVĢQH]QiãDQOLYRVĢD]OREX Ä7DNtWRĐXGLDQLNG\Y'HYtQHYtWDQtQHEXG~9HUtP åH'HYtQQLNG\YLDFQHEXGH DNêPVL]QHXåLWêPPLHVWRP SUHQH]QiãDQOLYpP\ãOLHQ-

N\³SRYHGDOD-HMVORYiþDVĢ SXEOLNDSULYtWDODSRWOHVNRP þDVĢQHV~KODVQêPLSRNULNPL .RONRYiGRSOQLODåHDNEXGH 0DULDQ.RWOHEDSR]YDQêDM QDEXG~FLURNMHMPHVWVNi þDVĢQHSRVN\WQHQDRVODY\ VYRMH SULHVWRU\ 6OiYQRVWQpSUtKRYRU\VDWRWLåWHQWR URNSUHQHSULD]QLYpSRþDVLHSUHVXQXOL]KUDGX'HYtQ

GRPLHVWQHKRGRPXNXOW~U\ 3UHGVHGD0DWLFHVORYHQVNHM 0DULiQ7NiþSRWêFKWRVORYiFKVWDURVWN\DSHORYDODE\ 6ORYiFLEROLNRQHþQHGREUêPLĐXćPLDNêPLYåG\EROL Ä1LNWRQHP{åH]DWRDNRVD QDURGLODOHNDåGêP{åH]D WRDNRVDVSUiYD%\ĢVORYHQVNêPYODVWHQFRP]QDPHQi PDĢUiG6ORYHQVNRVRYãHWNêPþR6ORYHQVNRPiDOH DMþRQHPi³SRYHGDO TASR

VSTÚPILI DO OFICIÁLNEJ PREDVOLEBNEJ KAMPANE Kandidáti na europoslancov vstúpili v sobotu do oficiálnej predvolebnej kampane pred blížiacimi sa eurovoľbami. V rámci nej prezentujú svoje programy a ciele. 3ROLWLFN~UHNODPXPRåQRY\VLHODĢGRPiMD9WHQGHĖ RVLHGPHMUiQR]DþQHSODWLĢ PRUDWyULXP9RĐE\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVDQD6ORYHQVNXXVNXWRþQLDYVRERWX PiMD.DQGLGXMHSROLWLFNêFKVWUiQ.DQGLGiWLPXVLD PDĢQDMPHQHMURNRY9ROLĢ VLEXGHPHHXURSRVODQFRY .DQGLGXM~129$.RQ]HUYDWtYQLGHPRNUDWL6ORYHQVND 2EþLDQVNDNRQ]HUYDWtYQDVWUDQD .UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNpKQXWLH 6PHUVRFLiOQD

GHPRNUDFLD 6ORYHQVNiĐXGRYiVWUDQD 1iURGD6SUDYRGOLYRVĢQDãD VWUDQD  0DJQL¿FDW6ORYDNLD 'HPRNUDWLFNiREþLDQVNDVWUDQD VWDWRþQêFKUHJLRQiOQD VWUDQD6ORYHQVND 0DćDUVNiNUHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNi DOLDQFLD 6WUDQD7,3  ďXGRYiVWUDQD1DãH6ORYHQVNR (XUySVNDGHPRNUDWLFNi VWUDQD 1RYêSDUODPHQW 0RVW+tG .UHVĢDQVNiVORYHQVNiQiURGQiVWUDQD 6WUDQDGHPRNUDWLFNpKR

6ORYHQVND 6WUDQD]HOHQêFK 9='25VWUDQDSUiFH 2E\þDMQtĐXGLDDQH]iYLVOpRVREQRVWL 3UiYR DVSUDYRGOLYRVĢ 6ORERGD D6ROLGDULWD 6WUDQDPRGHUQpKR6ORYHQVND .RPXQLVWLFNiVWUDQD6ORYHQVND Ò69,7 6WUDQDREþLDQVNHMĐDYLFH 6ORYHQVNi QiURGQiVWUDQD 6ORYHQVNiGHPRNUDWLFNiDNUHVĢDQVNi~QLD'HPRNUDWLFNiVWUDQD 3ULDPDGHPRNUDFLD .UHVĢDQVNi ĐXGRYi VWUDQD 6WUDQDPDćDUVNHMNRPXQLW\  TASR


TÉMA

,1Ăˆ32/,7,.$" 'Ă?9(58-0( 0/$'ĂŠ0 BudĂşcnosĹĽ nĂĄroda je v rukĂĄch mladĂ˝ch. PrevlĂĄdajĂşcu skepsu nad (ne)Ä?innosĹĽou mnohĂ˝ch „skĂşsenĂ˝ch“ politikov mĂ´Ĺžu a musia zmeniĹĽ prĂĄve mladĂ­ Äžudia. MladosĹĽ neznamenĂĄ vĹždy neskĂşsenosĹĽ, ale skĂ´r dravosĹĽ, nadĹĄenie a novĂ˝ prĂ­stup. Je tĂĄto Ăşloha zvlĂĄdnuteÄžnĂĄ pre nastupujĂşcu generĂĄciu politikov? UrÄ?ite ĂĄno!

FDWRKWRURNXMHSUHPLpURP (VWyQVND9(XUySVNHM~QLLMH YRVYRMLFKURNRFKQDMPODGĂŁtPSUHPLpURP

Mojca Kleva KekuĹĄ, Slovinsko (1976) 9RYHNXURNRYS{VRELOD YURNRFKÂąDNR REHFQiSRUDGN\Ä–DYURGQHM REFL9URNXVDVWDODSRGSUHGVHGQtĂžNRX'HOHJiFLHSUL 3DUODPHQWQĂŞFKYĂŞERURFKSUH VSROXSUiFX(Ă’Âą$UPpQVNR $]HUEDMGĂĽDQD*UX]tQVNR-H ]iURYHÄ–ĂžOHQNRXYĂŞNRQQpKR YĂŞERUX(XUySVNHMĂĽHQVNHMORE\ ĂžOHQNRX6NXSLQ\SURJUHVtYQHM DOLDQFLHVRFLDOLVWRYDGHPRNUDWRYY(XUySVNRPSDUODPHQWH 9URNRFKDĂĽS{VRELODDNRVWiO\]iVWXSFD1iURGQpKR]KURPDĂĽGHQLD6ORYLQVNHMUHSXEOLN\Y(XUySVNRP SDUODPHQWH

8üYVWRURÞtVDYNRQ]HUYDWtYQHM%ULWiQLLVWDO:LOOLDP 3LWWPOSUHPLpURPYRYHNX URNRYDQDSULHNSRFK\EQRVWLDPERO~VSHãQêPSROLWLNRP3UHSUtNODG\DLQãSLUiFLX DOHQHWUHEDFKRGLĢWDNćDOHNR GRPLQXORVWL9HXUySVNRP SULHVWRUHQiMGHPHDMYV~ÞDVQRVWLPQRKRSROLWLNRYNWRUt YPODGRPYHNXQLHOHQS{VRELOLYSROLWLNHDOHMXQDY\VRNêFKSRVWRFKDMRYSO\YĖRYDOL DQDćDOHMRYSO\YĖXM~ Matteo Renzi,

Taliansko (1975) Sebastian Kurz, RakĂşsko (1986) 9WLFKURNRFKYVW~SLOGRSROLWLN\DYDSUtOLERODNR URĂžQĂŞPHQRYDQĂŞGRY\VRNHMIXQNFLHĂŁWiWQHKRVHNUHWiUDSUHLQWHJUiFLXPLQLVWHUVWYDYQ~WUD$NRURĂžQĂŞ VDVWDOQDMPODGĂŁtPPLQLVWURP ]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFtYGHMLQiFK 5DN~VND

Franziska Maria Keller, Nemecko (1981) 2GURNXS{VREtDNRĂžOHQNDNRPLVLHSUHQHPHFN~]HOHQ~POiGHĂĽ9URNRFKDĂĽ VDVWDODKRYRUN\Ä&#x2013;RXDNRRUGLQiWRUNRXNDPSDQHSUH)HGHUiFLXPODGĂŞFKHXUySVN\FK ]HOHQĂŞFK )<(* D]DVWiYDOD DMÄ&#x2021;DOĂŁLHYĂŞ]QDPQpIXQNFLH 9RYHNXURNRYEROD]YROHQiGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXNDPNDQGLGXMHDMYWĂŞFKWR HXURYRÄ?EiFK

Taavi Roivas, Estónsko (1979) %ROSlĢURNRYYSDUODPHQWH YLHGRO¿QDQÞQêYêERUQHVN{U YêERUSUHHXUySVNH]iOHüLWRVWLDYURNXVDVWDOPLQLVWURPVRFLiOQ\FKYHFt2GPDU-

9URNRFKDĂĽNHÄ&#x2021; ]tVNDOSHUFHQWKODVRY]DVWiYDOIXQNFLXSUH]LGHQWDSURYLQFLH)ORUHQFLDDYURNRFK DĂĽERO]YROHQĂŞ]D VWDURVWX)ORUHQFLH2GURNX EROWDMRPQtNRP'HPRNUDWLFNHMVWUDQ\DRGIHEUXiUD MHPLQLVWHUVNĂŞPSUHGVHGRP9QRYRGREHMKLVWyULL7DOLDQVNDVDWDNVWDOQDMPODGĂŁtP SUHGVHGRPYOiG\ %OtĂĽLDFHVDHXURYRÄ?E\Ă&#x201E;Y\SODYLOLÂłDMQD6ORYHQVNXPQRKR QiGHMQĂŞFKSROLWLNRYNWRUtV~ YHNRPHĂŁWHQD]DĂžLDWNXDOH VYRMLPSUHKÄ?DGRPYt]LDPL DPRGHUQĂŞPLQi]RUPLEXG~ WYUGRNRQNXURYDĢGOKRURĂžQĂŞPSROLWLFNĂŞPVWiOLFLDP 3ULHPHUQĂŞYHNNDQGLGiWRYGR (XUySVNHKRSDUODPHQWXMHQLHĂžRY\ĂŁHURNRY1DMQLĂĽĂŁt SULHPHUQĂŞYHNPiNDQGLGDĂžQiOLVWLQDVWUDQ\7,3,FKOtGHU 0LFKDO%XEiQPiURNRY $MRÄ&#x2013;RPVLSUHĂžtWDWHYQDVOHGXM~FRPY\GDQt1DĂŁLFK1RYLQLHN$DNSR]QiWHDMYRYDĂŁRPPHVWHQHMDNpKRPODGpKR SROLWLNDQDStĂŁWHQiPRÄ&#x2013;RP 'XĂŁDQ.R]RYVNĂŞ

MLADĂ? POLITICI MENIA EURĂ&#x201C;PU. DĂ ME TAKĂ&#x161;TO Ĺ ANCU MLADĂ?M Ä˝UÄ&#x17D;OM AJ NA SLOVENSKU?

7

ANKETA

Ä?Ă­slo 9/2014

AktĂ­vne zapĂĄjanie mladĂ˝ch ÄžudĂ­ do politiky na Slovensku je stĂĄle nedostaÄ?ujĂşce. Prelomenie tejto bariĂŠry je v sĂşÄ?asnej dobe viac ako nevyhnutnĂŠ. KeÄ?Ĺže prĂĄve v mladĂ˝ch ÄžuÄ?och mĂĄme naĹĄu budĂşcnosĹĽ, nesmie nĂĄm byĹĽ tĂĄto otĂĄzka ÄžahostajnĂĄ. MiloĹĄ, 56 rokov (Ĺ enkvice): Neviem, Ä?i je dosĹĽ ĹĄikovnĂ˝ch mladĂ˝ch ÄžudĂ­. Teda aspoĹ&#x2C6;, Ä?i ich zaujĂ­ma politika. Ale zas je asi doba, kedy sa musia meniĹĽ generĂĄcie. Osobne nepoznĂĄm mladĂŠho politika, ale ak sĂş, tak nech sa presadia. Viac ako dvadsaĹĽ rokov mĂĄme demokraciu, ale pri vesle sĂş stĂĄle tĂ­ istĂ­. KeÄ? prĂ­du novĂ­, mladĂ­ a bude nĂĄm lepĹĄie, tak som za!

Daniela, 47 rokov (Bratislava III): Potrebujeme zĂĄstupcov, ktorĂ­ sa budĂş vedieĹĽ presadiĹĽ, ktorĂ­ budĂş vhodne prezentovaĹĽ poĹžiadavky nĂĄs a naĹĄej krajiny. MyslĂ­m si, Ĺže v tomto vynikajĂş mladĂ­ politici, ktorĂ­ majĂş dar reÄ?i a snaĹžia sa nastolenĂ˝ problĂŠm efektĂ­vne rieĹĄiĹĽ. Ĺ ancu by mal dostaĹĽ kaĹždĂ˝, kto sa do politiky rozumie a chce pokraÄ?ovaĹĽ s cieÄžom zlepĹĄovaĹĽ ju.

MiĹĄo, 27 rokov (Bratislava V): JasnĂŠ! Nech idĂş starĂ­ politici do dĂ´chodku, veÄ? je to tu stĂĄle to istĂŠ. MladĂ­ sa oĹĽukajĂş a moĹžno to bude lepĹĄie ako teraz. Len neviem, Ä?i sĂş tu takĂ­ mladĂ­, ktorĂ­ majĂş zĂĄujem pĂ´sobiĹĽ v politike.

Peter, 42 rokov (Sabinov): MladĂ­ Äžudia by mali byĹĽ v tĂ˝chto veciach omnoho aktĂ­vnejĹĄĂ­ a malo by im na tom viac zĂĄleĹžaĹĽ. SĂş to oni, ktorĂ­ budĂş urÄ?ovaĹĽ, ako to bude vyzeraĹĽ v najbliŞťích rokoch, ale aj v budĂşcnosti. MladĂ˝m patrĂ­ budĂşcnosĹĽ a zĂĄleŞí na nich, ako to uchopia do svojich rĂşk.

JĂĄn, 57 rokov (Bratislava V): MladĂ­ sĂş dosĹĽ pohodlnĂ­, ale uĹž by to mali zobraĹĽ do rĂşk. Je to ich budĂşcnosĹĽ. KeÄ? budĂş maĹĽ moje roky, kto sa postarĂĄ o nich? TakĹže nech sa zaÄ?nĂş staraĹĽ uĹž teraz. DrŞím im palce! Lucia, 34 rokov (Prievidza): Nie vĹĄetko, Ä?o je novĂŠ, je aj dobrĂŠ. Ale v prĂ­pade naĹĄich politikov som vĹĄetkĂ˝mi desiatimi za nĂĄstup mladĂ˝ch, ktorĂ­ nie sĂş zaĹĽaĹženĂ­ minulosĹĽou. A skĂşsenosti, tie zĂ­skajĂş Ä?asom. Zuzana, 35 rokov (Ä&#x152;adca): Priestor mladĂ˝m ÄžuÄ?om urÄ?ite treba daĹĽ. PretoĹže ich nĂĄzor bude ovplyvĹ&#x2C6;ovaĹĽ budĂşce obdobia. A na zĂĄklade toho, ako sa rozhodnĂş, ovplyvnia aj budĂşcnosĹĽ nĂĄs vĹĄetkĂ˝ch. Ten starĹĄĂ­ nĂĄzor mĂ´Ĺže byĹĽ ovplyvnenĂ˝ aj dobou minulĂ˝ch obdobĂ­ a mladĂ­ to vnĂ­majĂş predsa len inak.

Jozef, 65 rokov (Bratislava II): MladĂ­ by mali dostaĹĽ ĹĄancu. Vedia jazyky, najmä dobre anglicky, Ä?o nĂĄm starĹĄĂ­m chĂ˝ba a ak prezentujeme Slovensko ako mladĂş krajinu, mali by aj naĹĄi zĂĄstupcovia zodpovedaĹĽ tomuto popisu. Teda byĹĽ mladĂ­. Viktor, 20 rokov (Bratislava III): MyslĂ­m si, Ĺže urÄ?ite treba daĹĽ moĹžnosĹĽ novĂ˝m kandidĂĄtom vstĂşpiĹĽ do politiky. Do politiky by mali vstĂşpiĹĽ preto, lebo prĂĄve oni sĂş skĂ´r otvorenĂ­ novĂ˝m pohÄžadom na problĂŠmy. Norbert, 38 rokov (Bratislava II): UrÄ?ite. UĹž len preto, Ĺže majĂş odliĹĄnĂ˝ nĂĄzor na veci verejnĂŠ ako starĹĄĂ­ Äžudia.

7H[WDIRWR MP QJ VWD WN MV


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

35(%8'Ă&#x2019;&126ÄĄ(85Ă?3<-('Ă?/(ä,7e $%<-89<79Ă&#x2C6;5$/,0/$'Ă&#x2039;Ä?8',$ RakĂşska strana NEOS bola zaloĹženĂĄ v oktĂłbri 2012 a po necelom roku sa dostala do nĂĄrodnĂŠho parlamentu. Na Slovensku sa o nieÄ?o podobnĂŠ snaŞí mladĂĄ strana TIP. LiberĂĄlne hodnoty, sluĹĄnosĹĽ v politike, chuĹĽ a schopnosĹĽ byĹĽ pri zmenĂĄch doma i v EurĂłpe a, samozrejme, zmysluplnĂ˝ program. DosĹĽ spoloÄ?nĂŠho pre vznik inĹĄpiratĂ­vnej spoluprĂĄce. Nielen o tom nĂĄm porozprĂĄval kandidĂĄt na europoslanca za NEOS Stefan Gara.

]MajĂş mladĂ­ Äžudia zĂĄujem vstupovaĹĽ do vaĹĄej strany? 6WiOHYLDFVDRSROLWLNX]DXMtPDPODGiJHQHUiFLD1DĂŁLPL ĂžOHQPLDOHERV\PSDWL]DQWPL VDVWiYDM~EĂŞYDOtSRGSRURYDWHOLDNRQ]HUYDWtYQHMVWUDQ\ DWLHĂĽ6WUDQ\]HOHQĂŞFK+OiVLVDNQiPDMYHÄ?DSUYRYROLĂžRYĂžRMHQH]DQHGEDWHÄ?Qp PQRĂĽVWYRNHÄ&#x2021;ĂĽHY5DN~VNX VDGiYROLĢXĂĽRGWLFKURNRY9QHSRVOHGQRPUDGHMH WRWLHĂĽYHÄ?DĂ&#x201E;QHYROLĂžRYÂłNWRUt GRWHUD]QHYLGHOLDOWHUQDWtYX NRKRYROLĢDOHWHUD]MXYLGLD YQDĂŁHMVWUDQH1(26

Ă&#x201E;9VWXS0LFKDOD

]V komunålnych voĞbåch v Salzburgu ste získali uŞ viac ako 12 percent hlasov, takŞe ide vťetko podĞa plånu?

PLQXORVĢRX³

%ROWRYHÄ?NĂŞ~VSHFK7HQWRURNQiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR (XUySVNHKR SDUODPHQWX NGHRĂžDNiYDPHGYDPDQGiW\DWLHĂĽGYRMFLIHUQĂŞYĂŞVOHGRN %XG~FL URN EXG~ YRÄ?E\GRREHFQĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHY1DMG{OHĂĽLWHMĂŁLHEXG~ WLH YR 9LHGQL NGH PiPH VLOQp ]DVW~SHQLH D YHÄ?Np RĂžDNiYDQLD

%XEiQDGRSROLWLN\ MHGREUpUR]KRGQXWLH SUHWRĂĽHY(XUySH SRWUHEXMHPHDM PODGĂŞFKSROLWLNRY QH]DĢDĂĽHQĂŞFK SROLWLFNRX StefDQ*DUDNDQGLGiWQD HXURSRVODQFD1(26 ]Ä&#x152;o prvĂŠ by ste rieĹĄili ako poslanec v europarlamente? 1LH VPH Y HXURSDUODPHQWHVDPLVPHV~ĂžDVĢRXVNX-

SLQ\$/'(NWRUi]GUXĂĽXMHOLEHUiOQHVWUDQ\$NWtYQH Y\NRQiYDPHĂžLQQRVĢYV~ODGHVMHMSURJUDPRP3UH PÄ&#x2013;DNRQNUpWQHE\SULRULWRX ERODHQHUJHWLFNiHXUySVND SROLWLNDOHEREH]VSRORĂžQHM HQHUJHWLFNHMSROLWLN\QHP{ĂĽHPHPDĢDQLGOKRGRERVSRORĂžQ~KRVSRGiUVNXSROLWLNX 1HKRYRUtPOHQRREQRYLWHÄ?QĂŞFK]GURMRFKDOHRQRYRP HQHUJHWLFNRPNRPSOH[QRP V\VWpPH

]Ako ste sa dostali k spoluprĂĄci so stranou TIP? 0iPHWRKRYHÄ?DVSRORĂžQpKR YQDĂŁLFKSURJUDPRFK6SRPHQLHPLGHXSRVLOÄ&#x2013;RYDQLD PDOĂŞFKLVWUHGQĂŞFKSRGQLNRYNWRUpV~]iNODGRPKRVSRGiUVWYDLY\WYiUDM~QDMYLDF SUDFRYQĂŞFKPLHVWDVSROXSUiFXYREODVWLGXiOQHKRY]GHOiYDQLD NWRUp Y 5DN~VNX YHÄ?PLGREUHIXQJXMH7HQWRV\VWpPP{ĂĽHE\ĢSUHYiV

]Akå by mala byż podĞa vås Európa o pår rokov?

Stefan Gara.

]Ste mladå strana, napriek tomu måte v nårodnom parlamente uŞ 9 kresiel. Kam siahajú vaťe ambície?

krajina je uŞ pripravenå na takýto typ liberålnej strany, na nových a mladých Ğudí, na novú politiku?

1DĂŁtPFLHÄ?RPMHREQRYLĢSROLWLFN~VFpQXREQRYLĢ5DN~VNR-HGQRX]QDĂŁLFKSULRUtW MHY]GHODQLHFKFHPHNUDMLQX SHUVSHNWtYQXYKRGQ~DMSUH EXG~FHJHQHUiFLH0iPHDPEtFLX]DWLDKQXĢGRSROLWLN\ YLDFÄ?XGtDE\PRKOLYĂžRQDMYlÞãHMPLHUHVDPLUR]KRGRYDĢVDPLVDSRGLHÄ?DĢQDVSUiYHYHFtYHUHMQĂŞFK=DYHÄ?PL G{OHĂĽLW~SRYDĂĽXMHPHWUDQVSDUHQWQRVĢ&KFHPHDE\Ä?XGLD YHGHOLQDĂžRVDSRXĂĽtYDM~SHQLD]HNWRUpGiYDM~ĂŁWiWXYR IRUPHGDQt

0\VOtPĂĽHiQRÂąG{ND]RP VPHP\3UYĂŞNUiWYKLVWyULL 5DN~VNDSRVYHWRYHMYRMQHVDVWDORĂĽH~SOQHQRYRY]QLNQXWiVWUDQDVDGRVWDOD GRSDUODPHQWXÄ?XGLDSRFLĢXM~YHÄ?N~QHVSRNRMQRVĢVR ]DYHGHQĂŞPLVWUDQDPLĂžLXĂĽ VRFLiOQRGHPRNUDWLFNRXDOHERNRQ]HUYDWtYQRXSUHWRĂĽH VDQLĂžQHPHQt9LGtPHĂĽH WDNpWRSURVWUHGLHSUDMHQRYHMVWUDQHNWRUiMHRWYRUHQi YĂŁHWNpPXQRYpPXDKODYQH Ä?XÄ&#x2021;RP'{ND]RPWRKRV~DM PRPHQWiOQHSULHVNXP\YHUHMQHMPLHQN\'RUDN~VNHKRSDUODPHQWXE\VPHLĂŁOL VGYRMQiVRENRPWRKRĂžRVPH ]tVNDOLQDSRVOHG\

]RakĂşsko je pomerne konzervatĂ­vna krajina. MyslĂ­te si, Ĺže vaĹĄa

KRGQ~ĢQLHOHQYUiPFLNUDMLQ\DOHDMFH]KUDQLÞQH

0iPHYt]LX6SRMHQĂŞFKĂŁWiWRYHXUySVN\FK1DMHGQHM VWUDQHSRVLOQLĢWRVSRORĂžQp QDHXUySVNHM~URYQLĂžLXĂĽ MHWRVSRORĂžQĂŞWUKDOHERVSRORĂžQi¿ãNiOQDSROLWLNDDOH QDGUXKHMVWUDQHSRVN\WQ~Ģ YHÄ?N~SRGSRUXORNiOQ\PUHJLyQRP$WRQLHOHQYUiPFL GDQHMNUDMLQ\DOHDMYUiPFL YLDFHUĂŞFKNUDMtQSRGSRULĢ FH]KUDQLĂžQpUHJLyQ\ 'REUĂŞSUtNODGMHUHJLyQ%UDWLVODYDÂą9LHGHÄ&#x2013;NGHE\VPH VDPDOLVSRORĂžQH]DVDG]RYDĢRUR]YRMLQIUDĂŁWUXNW~U\ ĂžLXĂĽYODNRYHMOHWHFNHMDOHERFHVWQHM6SRORĂžQHMXY\XĂĽtYDPHVSRORĂžQHE\VPH MXPDOLDMSOiQRYDĢ-HQH]P\VHOĂĽHSRWUHEXMHPHtVĢ GR9LHGQHYODNRPYLDFDNR KRGLQX$OHGLVNXVLXRWRP E\VPH]%UXVHOXPDOLSUHQLHVĢGRQiĂŁKRUHJLyQXDUR]-

3UHGVHGDVWUDQ\1(260DWWKLDV6WURO]OtGHUNDNDQGLGiWN\GRHXURSDUODPHQWX


číslo 9/2014

ROZHOVOR

9

SRGQHWRPDE\VWHKRYLDF UR]YLQXOLDMXYiVQD6ORYHQVNXDSULVSHOLWDNN]QtåHQLX QH]DPHVWQDQRVWLPODGêFK ĐXGt&KFHPHKĐDGDĢNRQNUpWQHULHãHQLDDNR]OHSãLĢ VSROXSUiFXPHG]L%UDWLVODYRXD9LHGĖRXYQDãRPHXUySVNRPPLNURUHJLyQHQLHOHQYVSRPtQDQHMGRSUDYHþL PRELOLWHĐXGt

]Michal Bubán vstupuje do politiky ako veľmi mladý, odhodlaný človek, nie je však „diplomovaný“ politik. Aký máte na to názor? -DWLHåQLHVRPSRYRODQtP SROLWLNDSUHYVWXSGRSROLWLN\VRPPDOSRGREQpG{YRG\DNR0LFKDO%XEiQ6RP XåGYDGVDĢURNRYSRGQLNDWHĐDP\VOtPVLåHMHG{OHåLWpDE\ĐXGLDNWRUtGRVLDKOL YRVYRMHMSURIHVLL~VSHFK\VD DNWtYQH]DSiMDOLGRSROLWLN\ 0DM~VN~VHQRVWL]SUDNWLFNpKRåLYRWDDP{åXYê]QDPQH NRQNXURYDĢ ÄSURIHVLRQiOQ\P³SROLWLNRPNWRUêP þDVWRFKêEDSUiYHWiVN~VHQRVĢVUHDOLWRXVRE\þDMQêP åLYRWRPĐXGt 5R]KRGQXWLH0LFKDOD%XEiQDMHGREUpUR]KRGQXWLH SUHWRåHSRWUHEXMHPHY(X-

0LFKDO%XEiQVWUDQD7,3 YĐDYR D6WHIDQ*DUD1(26

UySHDMPODGêFKSROLWLNRY 3UHGSDUODPHQWQêPLYRĐEDQH]DĢDåHQêFK SROLWLFNRX PLVPHDNRQRYiVWUDQDEROL GRVORYDXPOþDQt1HGRVWDOL PLQXORVĢRX VPHåLDGQ\SULHVWRUYWHOHYt]Máte spoločnú novosť, ]LLþLYUR]KODVHYSULQWRYêFK mladosť, dôraz PpGLiFKOHQYHĐPLPiOR3UHna internet. WRVPHDNRSUYiVWUDQDY5DN~VNXY\XåLOLQDSOQRSRWHQFLiOVRFLiOQ\FKPpGLt 9êVOHGNRP EROD Y\VRNi HIHNWLYLWD D YHĐNê SRþHW KODVRY $ PHG]L ]DVLDKQXWp FLHĐRYp VNXSLQ\ SUHWR SULURG]HQH SDWULOL DMSUYRYROLþL

Qp Y]GHOiYDFLH SURJUDP\ QHPRKOD.HćVL]REHULHDQDLQRYDWtYQHSULHP\VHOQp PHHXURRNWRURPVDWRĐNR RGYHWYLD GLVNXWXMHQDSULHNNUt]HMH VWiOHYHĐPLVWDELOQRXPH]Spolupracujete QRX3ULPHQiFKMHGQRWOLs podobnými stranami YêFKãWiWRYE\VDĢDåNRGDOR v Čechách, Poľsku alebo RGROiYDĢSRNXVRPU{]Q\FK v Maďarsku? ãSHNXODQWRY0iPHYRĐQRVĢ =DWLDĐ QLH DNWtYQX VSR„Strana TIP OXSUiFX UR]YtMDPH ]DWLDĐOHQVRVWUDQRX7,3QD E\UDGD 6ORYHQVNX

]Momentálne sú v Európe na vzostupe extrémistické strany, ]Viete si predstaviť nielen na Slovensku či vašu spoluprácu, keď sa v Rakúsku. NEOS chce strana TIP dostane tvoriť nové Rakúsko, do europarlamentu? strana TIP zasa inú, 6WUDQ\ NWRUp VD GRVWDQ~ slušnejšiu politiku, je tu GRHXURSDUODPHQWXDPDM~ podobnosť programov. SRGREQp VPHURYDQLH DNR Ako presvedčiť občanov, VNXSLQD$/'(V~YtWDQê- aby dali svoju podporu PLþOHQPL8UþLWHSRP{åH mladým stranám NHćVD]DQLFKQLHNWRSUL- a aby povedali NIE KRYRUt IRUPiOQH DM QHIRU- extrémizmu? 0XVtPHĐXćRPY\VYHWĐRYDĢDNRVDDNWtYQH]DSiMDĢGRHXUySVNHKRGLDQLD 3UHVYHGþLĢLFKåH(XUySVND ~QLDMHVSRORþHQVWYRNWRUp SRVN\WXMHãDQFHGREXG~FQRVWLQLHOHQUL]LNi ]Aké body programu strany TIP sú vám blízke, äLDĐPpGLDVDGRVĢNRQFHQprípadne totožné? WUXM~SUiYHQDWLHQHJDWtYD =HIHNWtYQHQLH IXQJRYD- NWRUp(XUySVND~QLDVRVHQLD(XUySVNHM~QLHSRGSR- ERXSULQiãD6SRORþQHDNR UDPDOêFKDVWUHGQêFKSRG- (XUySDP{åHPHE\ĢYKRVQLNRYYQHSRVOHGQRPUDGH SRGiUVWYHYHG~FRXVLORXQD G{UD] QD Y]GHOiYDQLH QD VYHWRYRPIyUHþRE\åLDGPODGêFKĐXGtQDYêPHQ- QD]MHGQRWOLYêFKNUDMtQE\Ģ PiOQH 9VWXS VWUDQ\ 7,3 GR $/'( E\ VPH SRGSRULOLDSRWRPYUiPFLWHMWR IUDNFLHE\VPHXåDNWtYQH VSROXSUDFRYDOL

$QJHOLND0OLQDU GUXKêDWUHWLD]ĐDYD 6WHIDQ*DUD GUXKêVSUDYD 

VSROXSUDFRYDOD V1(26QLHOHQ YHXURSDUODPHQWH DOHDMQD UHJLRQiOQHM~URYQL³ 0LFKDO%XEiQNDQGLGiW QDHXURSRVODQFD7,3 SRK\EXPRåQRVWLãWXGRYDĢ DSUDFRYDĢYFHORPHXUySVNRPSULHVWRUH ([WUpPLVWLFKF~RVODELĢ(XUySXDOHWêPSiGRPRVODELDDMMHGQRWOLYpãWiW\9(XUySVNHM~QLLQLHMHYãHWNR SHUIHNWQpPQRKRYHFtWUHED]PHQLĢDOHYêKRG\MHGQR]QDþQHSUHYDåXM~ÒORKRXQDãLFKVWUiQE\PDORE\Ģ SUiYH]G{UD]ĖRYDQLHWêFKWRSR]LWtY

MDK


10

naše novinkyy

TÉMA

NADÁCIA RENÁTY ZMAJKOVIČOVEJ

320È+$=265'&$

YHNGHEXGHSULSUDYHQêGHĖ SOQêãSRUWX]iEDY\DSUH]HQWiFLD]GUDYêFKSRWUDYtQ ýRYiVþDNi"3UtćWHVLVNRPSRQRYDĢKXGEXSRPRFRXãOLDSDQLDGRSHGiORYELF\NODþL QDPL[RYDĢVL]GUDYêQiSRM YODVWQRXHQHUJLRX2NUHP WRKRVD]DEDYtWHVR]QiP\PLRVREQRVĢDPLãSRUWXQD YHĐNRSORãQHMREUD]RYNHXYLGtWHQDãHVSRW\QDRFKUDQXåLYRWDD]GUDYLDDQLHOHQWR%XGHWHQDQHMP{FĢYLGLHĢWêFK NWRUtQDEHU~RGYDKXDRGKRGODM~VDXURELĢQLHþRSUHVYRMH]GUDYLH9HUtPHåHPHG]L QLPLQHEXGHWHFKêEDĢ

)RWR0DUWLQ)ULGQHU

0HG]LSULRULW\QDGiFLHSDWUt RFKUDQDSUiYGHWtSRGSRUD VRFLiOQHMSRPRFLRFKUDQD ĐXGVNêFKSUiY]GUDYLDåLYRWQpKRSURVWUHGLDDOHLSRGSRUDãSRUWXWHORYêFKRY\þL UR]YRMY]GHOiYDQLDDXPHOHFNêFKþLQQRVWt 1DGiFLDWDN]DVWUHãLODYãHWN\ WLHWRDNWLYLW\DSRPRFRXQHM VDP{åHSRVODQN\ĖD5HQiWD =PDMNRYLþRYiYHQRYDĢWêP NWRUtSRPRFUDGXþLSRGSRUXSRWUHEXM~

QtDOHDMRQXWQRVWL]Y\ãRYDĢSUiYQHYHGRPLHNWRUp MHQDQt]NHM~URYQL1DSUYê SRKĐDGGUREQRVĢDOHPQRKt]QiVQHSRVWUHKOLåHRG MDQXiUDWRKWRURNXV~FKRGFLSRK\EXM~FLVDQDYHUHMQêFK SULHVWUDQVWYiFKSRYLQQtQRVLĢ UHÀH[QpSUYN\7HMWRSUREOHPDWLNHVDWêNDODMSURMHNW± NDPSDĖQDGiFLHVQi]YRP Ä&KUiĖVLVYRMåLYRW±]YLGLWHĐQLVD³]DPHUDQiQD]YêãHQLHLQIRUPRYDQRVWLRSRWUHEH QRVHQLD UHÀH[QêFK SUYNRY 9UiPFLWHMWRNDPSDQH1DGiFLD5=Y\WYRULODDQLPRYDQê VSRWQDWpPXRFKUDQDåLYRWD DLQLFLRYDODMHKRSUHPLHWDQLH YVLHWLNtQSRFHORP6ORYHQVNX6SRWMHYHUHMQHGRVWXSQêQDVWUiQNHQDGiFLHZZZ QDGDFLDU]VN

3UHGVHGQtþNDQDGiFLHS{VREt SULDPRY]iNRQRGDUQRP]ER- 3UHGVHGQtþNDQDGiFLHQDYãWtUHPiSUHWRGRNRQDOêSUHKĐDG YLOD]iNODGQpãNRO\Y7UQDYROHJLVODWtYHDMHMIXQJRYD- VNRPNUDMLNGHUR]GDOD

UHÀH[QêFKSiVRNDSURVWUHGQtFWYRPLQWHUDNWtYQHMSUHGQiãN\SRXþLODGHWLRSRWUHEHLFKQRVHQLD3UHWRåHQLH MHYVLOiFKQDGiFLHQDYãWtYLĢ YãHWN\ãNRO\Y\StVDODFHORãWiWQXV~ĢDåYNUHVOHQtQD WpPXÄ$NRVSUiYQHQRVtP UHÀH[QpSUYN\³%OLåãLHLQIRUPiFLHRSUHELHKDM~FHMV~ĢDåLQiMGHWHQDQDãHMZHERYHMVWUiQNH

WRNSRK\EX]OiåLYRWRVSUiYDNRQ]XPiFLDQHYKRGQêFK SRWUDYtQDOHDMSRGFHĖRYDQLHSUHYHQWtYQ\FKOHNiUVN\FK SUHKOLDGRN

7RYãDN]ćDOHNDQLHMHYãHWNRþRSUHYiV1DGiFLD5HQiW\=PDMNRYLþRYHMSULSUDYLOD 9VSROXSUiFLVR6SUiYRXNXOW~UQ\FKDãSRUWRYêFK]DULDGHQtPHVWD7UQDYDSRVN\WQH 0pGLiDMLQWHUQHWV~SOQpYê- YãHWNêPRE\YDWHĐRP±DQLH]LHYDQiYRGRYDNR]OHSãLĢ OHQ]7UQDY\±PRåQRVĢFYL]GUDYLH1RĐXGLDV~SUHVê- þLĢDXURELĢWDNSUYêNURNQD WHQtRGSRU~þDQLDPLDQiYUK- FHVWHYVWDURVWOLYRVWLRVYRPLDWiWRP\ãOLHQNDLFKVN{U MH]GUDYLH ]DĢDåXMHDY\YROiYDYQLFK DSDWLX2GPLHWDM~YãHREHFQp 2GPiMDGRVHSWHPK tejto mimoriadne UDG\0RWLYRYDĢLFKGRNiåH EUDEXGHNDåG~VRER~VSHãQHM D QDMPl XåL- SUtNODGDY\WYRUHQLHLQãSLUX- WXYþDVHRGGR WRþQHM DNWLYLWH Ä&KUiĖ M~FHKRSULHVWRUXDSURVWUHGLD KRGY\KUDGHQê$WOHWLFNê VL VYRM åLYRW ± ]YLGLWHĐ- QDWDN~WRDNWLYLWX±DSUi- ãWDGLyQQDXOLFL-iQD+DMQLVD³QDGiFLDSULFKiG]D YHW~SRQ~ND1DGiFLD5HQi- GyF]\KRY7UQDYH pre všetVćDOãtPSURMHNWRP W\=PDMNRYLþRYHM$NWLYLWD NêFKFYLþHQLDFKWLYêFKREþDÄ3Rć]D]GUDYtP³RSlĢY\- QRY.GLVSR]tFLLYiPEXG~ XåLMHLQWHUDNWtYQHIRUP\YUi- SURIHVLRQiOQLFYLþLWHOLDNWRUt WDQHYêUD]QpKRLQIRUPDþQpKR YiVEXG~VSUHYiG]DĢQDFHVVSRWXDEXGHVNXWRþQHKRGQRW- WHNOHSãHMNRQGtFLLL]GUDYLX QRXXNiåNRXWRKRDNRVDGi 6WDþtVLSULQLHVĢSRGORåNXQD GRVSLHĢNOHSãLHPX]GUDYLX FYLþHQLHFKXĢDGREU~QiODGX &YLþHQLHMHXUþHQpSUHYãHW8åMHKRQi]RYQDSRYHGiåH VDEXGH]DREHUDĢFLYLOL]DþQê- .DPSDĖVDR¿FLiOQH]DþtQD N\YHNRYpNDWHJyULHSUHWRVD PLSUREOpPDPLGQHãQHMGRE\ PiMDRKRG WHãtPHDMQDURGLQ\VGHĢPL PHG]LNWRUpSDWUtQHGRVWD- QD+ODYQHMXOLFLY7UQD- 9VWXSMHYRĐQê

Ä3RćVL]DFYLþLĢV1DGiFLRX5=³

NTT 3129/14

Vznik Nadácie Renáty Zmajkovičovej bol prirodzeným vyústením úsilia podpredsedníčky Národnej rady SR smerujúcej k podpore charitatívnych akcií a organizácií.

3URJUDPRPYiVEXGHVSUHYiG]DĢSUHGVHGQtþNDQDGiFLH 5HQiWD=PDMNRYLþRYiNWRU~SRGSRUtPODGiPRGHUiWRUVNiGYRMLFD6SRORþQHY\VSRYHGDM~]DXMtPDYpRVREQRVWL ]REODVWLãSRUWXDOHL]GUDYHMYêåLY\


NSR 2826/14

číslo 9/2014

INZERCIA

Volte stranu TIP, nie JURSKÝ PARK! Dajte zbohom politickým dinosaurom.

11


12

naše novinky

TÉMA

ODPORÚČANIA PRE CYKLISTOV bude vládnuť pozitívna nálada, bezpečnosť a nebudú vznikať zbytočné konflikty. 8. Cyklisti dbajú na očný kontakt s pešími. Chodci musia byť uistení, že ich cyklisti vnímajú, majú jazdu pod kontrolou a sú schopní okamžite zastaviť. 9. Pri prejazde pešou zónou využívajte prednostne Divadelnú ulicu a Ulica 29. augusta. 10. Pokiaľ nevyhnutne nepotrebujete vchádzať na bicykli do pešej zóny, využite jej objazd cez Štúrovu štvrť a Moskovskú ulicu.

Po dlhoročnom zákaze vjazdu cyklistov do martinskej pešej zóny, nastáva od mája 2014 zmena, ktorá umožňuje cyklistom vjazd do pešej zóny. Je to príležitosť, ktorá preverí, či sú cyklisti dostatočne ohľaduplní a dokážu cez pešiu zónu prechádzať bez ohrozenia chodcov. Preto vám ponúkame odporúčania, ktorých dodržiavanie vám umožní vyhnúť sa možným kolíziám. 1. CHODEC MÁ VŽDY PREDNOSŤ! – Je najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. 2. Cyklisti prechádzajú pešou zónou čo NAJPOMALŠIE a počas jazdy majú ruky pripravené na brzdách pre prípad okamžitého zastavenia. 3. Pokiaľ je v pešej zóne väčšia skupina ľudí, kultúrne či iné podujatie, je po-

Cyklisti majú prechádzať pešou zónou čo najpomalšie. Foto: (mm)

trebné SPOMALIŤ, a ak si to situácia vyžaduje, cyklisti zastavia, zosadnú z bicykla a bicykel tlačia pred sebou. 4. Cyklisti jazdia čo najďalej od vchodov do predajní, brán či letných terás, pretože z týchto priestorov môže nečakane vyjsť chodec a hrozí tu zvýšené riziko kolízie.

5. Cyklisti v pešej zóne jazdia čo najviac priamočiaro, bez zbytočného kľučkovania. Iba tak môže chodec z diaľky predpokladať dráhu vášho pohybu a vytvoriť koridor na váš bezpečný prechod. Na pešej zóne nie sú dovolené žiadne freestylové aktivity cyklistov.

6. Pokiaľ to situácia vyžaduje, používajte zvonček na bicykli, aby ste na seba upozornili chodcov. Znížite tak riziko kolízie. 7. Pešiu zónu a priľahlé námestia využívajú hlavne všetci nemotorizovaní účastníci premávky. Snažte sa preto aj vy vytvárať priestor, kde

Počas mája budú v pešej zóne preventívne pôsobiť zvýšené počty hliadok Mestskej polície, ktoré budú usmerňovať cyklistov a dbať o to, aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám. (mm), MsP Martin, Turčianska bicyklová skupina JUS


číslo 9/2014

SPEKTRUM

13

VEĽKÁ NOC V SENIOR MARTIN pačie, husacie, ale aj pštrosie veľkonočné vajíčka. Sme tiež veľmi radi, že sme mohli privítať aj pani Vieru Švarcovú, ktorá sa venuje výrobe veľkonočných vajíčok zaujímavou patchworkovou technikou. Naši klienti v rámci ergoterapie vyrábali rôzne veľkonočné vajíčka, farbili, lepili, vyrábali jarné kvietky, kuriatka a pozdravy pre príbuzných. Pri práci si neraz aj pospevovali. Spoločne s klientami sme na prvom poschodí vytvorili veľkonočnú výstavku všetkých našich výrobkov, rôznych ozdôb, dečiek, vajíčok, korbáčov, pohľadníc, ktoré sú

Na veľkonočný pondelok sme v Senior Martin n.o. mali typickú šibačku a oblievačku.

typické pre tento pekný jarný sviatok. Na veľkonočný pondelok sme v Senior Martin n.o. mali typickú šibačku a oblievačku, dámy si pre pánov pripravili aj sladkú odmenu. Momentálne máme v zariadení Senior Martin n.o. ešte voľné miesta v dennom stacionári, kde medzi nami veľmi radi privítame nových klientov. Ide o dennú pobytovú formu, kde si klient môže objednať obed za 1,70 € a poplatok je symbolické 1 € mesačne. Bližšie informácie poskytujeme na telefónnom čísle 043/3241871 pondelok - piatok od 8.00 16.00 hod.

Veľkonočné sviatky sú významné kresťanské sviatky na Slovensku. Veľká noc je typická tradičným slovenským jedlom, kraslicami a veľkonočnými zvykmi ako je oblievačka, šibačka, ktorých charakter a priebeh sa mierne líši podľa oblastí Slovenska. V stredu 9. 4. 2014 sme v našom zariadení Senior Martin n. o. privítali našich už známych hostí z klubu Senior v Martine pod vedením pani Mgr. Gizky Ferenczovej. Dámy zo speváckeho súboru Lúč pod vedením pani Ľud-

mily Jamborovej si pre našich klientov pripravili pestrý program. Prostredníctvom spevu, tanca a recitácie nám priblížili tradície a zvyky Veľkej noci v Turci a priblížili nám aj prebúdzajúcu sa jar. Nádherný spev si vypočuli

starší ľudia s veľkou radosťou, pretože ľudové piesne im pripomenuli mladosť a samozrejme si so speváčkami aj zaspievali. Prišiel medzi nás aj pán Juraj Vrabec, ktorý prezentoval nádherné, ručne maľované sle-

VYHODNOTILI BANKÁRA ROKA

SNK ZDIGITALIZOVALA HVIEZDOSLAVOVE PREKLADY DVOCH SHAKESPEAROVÝCH HIER

Klienti vytvorili veľkonočnú výstavku všetkých výrobkov.

Ocenenie Bankár roka po prvýkrát vyhlásil týždenník Trend tento rok v spolupráci s partnerom Fincentrum ako súčasť produktovej súťaže Hypotéka roka. Udeľovanie cien prebehlo 9. apríla 2014. V ankete vyhral Jozef Síkelazo Slovenskej sporiteľne pred Imrichom Bérešom, šéfom Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), ktorý sa o striebornú priečku delil s Igorom Vidom z Tatra banky. „Je pre mňa cťou, že som takéto vysoké umiestnenie získal hneď v prvom ročníku. Vnímam ho aj ako ocenenie mojej práce v súčasnosti najdlhšie slúžiaceho predsedu predstavenstva medzi mojimi kolegami v celom slovenskom bankovom sektore,“ povedal Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS. (ts)

Slovenská národná knižnica v Martine. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Slovenská národná knižnica (SNK) zdigitalizovala a sprístupnila na internetovej stránke www.dikda.eu pri príležitosti 450. výročia narodenia najznámejšieho anglického spisovateľa, dramatika a herca Williama Shakespeara rukopisy slovenského prekladu jeho divadelných hier Rómeo a Júlia a Hamlet z pera Pavla Országha Hviezdoslava.

Hviezdoslav túžil podľa generálnej riaditeľky SNK Kataríny Krištofovej čítať a prekladať Shakespearovo dielo až do takej miery, že sa v pokročilejšom veku sám naučil po anglicky. „SNK uchováva

v depozitoch v Literárnom archíve Hviezdoslavove rukopisy prekladov dvoch Shakespearových divadelných hier, ktoré vďaka národnému projektu Digitálna knižnica a digitálny archív ponúkame

širokej verejnosti,“ uviedla Krištofová.

Dátum narodenia nie je známy

Pripomenula, že presný dátum narodenia Williama Sha-

kespeara nie je známy. „Matriky Strafforf-upon-Avon obsahujú iba zápis o jeho krste z 26. apríla 1564. Dielo Williama Shakespeara (26. apríl 1564 – 23. apríl 1616) pozostáva z 39 divadelných hier, 154 sonetov a niekoľkých poém, ktoré boli a stále sú prekladané do väčšiny svetových jazykov. Medzi najznámejšie Shakespearove hry bezpochyby patria tragédia lásky medzi milencami z dvoch znepriatelených rodov Verony Rómeo a Júlia a tragédia Hamleta, princa dánskeho. Obe divadelné hry boli preložené aj do slovenčiny,“ doplnila generálna riaditeľka SNK. „V dejinách slovenskej literatúry bol napríklad Shakespearov Hamlet preložený doteraz deväťkrát. Okrem Pavla Országha Hviezdoslava sa prekladu zhostili napríklad aj Ľubomír Feldek, Samo Vozár či Pavol Dobšinský,“ uzatvorila Krištofová. TASR


naše novinky

14

HOKEJBALISTI SO STAROSTOM VYPADLI V REGIONÁLNOM DERBY Postavenie v tabuľke hokejbalovej extraligy rozhodlo o tom, že v prvom kole play-off sa stretli regionálni rivali z Martina a Vrútok. Napínavá séria sa nakoniec skončila v prospech Kométy Vrútky po výsledku 3:1 na zápasy. Do semifinále, okrem klubu z Turca, postúpili aj Nitra so Skalicou. Štvrtý účastník vzišiel o niečo neskôr z dvojice Pruské – Považská Bystrica. Regionálne derby prinieslo výsledky 1:2pp, 6:0, 0:1 a 1:4. ŠKB Imperial Vitamins Martin pritom vstupoval do vyraďovacej časti ako lepšie postavený tím, keďže obsadil tretie miesto. Kométa Vrútky bola po základnej časti šiesta. V prospech Martina hovorila aj lepšia bilancia zo vzájomných zápasov.

Odchod trénera J. Ďuriša

Hokejbalisti však v súčasnosti neprežívajú práve najlepšie obdobie. V závere základnej časti sa im príliš nedarilo, keď ani raz nedokázali zvíťaziť v dvoch zápasoch po sebe. Slabšie výsledky a s tým spojená ponurá nálada v tíme, viedli k od-

chodu trénera Jozefa Ďuriša mladšieho. Hráči verili, že situácia sa zmení k lepšiemu práve počas play-off.

Nepomohol ani Starosta

V drese ŠKB nastúpil aj slovenský hokejový reprezentant Tomáš Starosta. Ani jeho výkony však nepomohli k postupu martinského klubu. Starosta sa po skončení klubovej sezóny v ruskom tíme Jugra Chanty-Mansijsk nezapojil do prípravy hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta. Tréner Vladimír Vůjtek, ako dôvod jeho absencie uviedol, že Starostovi sa v klube skončila zmluva a počas svetového šampionátu

Tomáš Starosta. Foto: TASR/Baumann

nechce riskovať prípadné zranenie. Aj keď Starosta nie je martinským odchovancom, s tunajším hokejbalovým klubom má dobré vzťahy a už viackrát sa objavil v jeho drese. Hokejbal

vníma najmä ako spestrenie letnej prípravy. Pred rokom skončili martinskí hokejbalisti na štvrtom mieste, vo štvrťfinále play-off vtedy zdolali Pruské. Najznámejší martinský ho-

kejbalový klub funguje už od roku 1986 a medzi slovenskú elitu sa zaradil o šesť rokov neskôr. (jk)

TABAČEK MÁ UŽ OSEM TITULOV Martinský hokejový odchovanec Ján Tabaček sa stal s tímom Zürich Lions majstrom Švajčiarska. Jeho klub zdolal vo finálovej sérii Kloten Flyers jednoznačne 4:0 na zápasy. Tabaček sa po dvoch rokoch tešil z ďalšieho majstrovského titulu, keď v roku 2012 oslavoval so Slovanom Bratislava víťazstvo v slovenskej extralige. Tabaček prišiel do klubu iba krátko pred koncom prestupového obdobia. Predtým hrával vo fínskom tíme Tappara Tampere. Náš obranca bol najskôr v Zürichu iba na skúške a počas olympijskej prestávky s tímom absolvoval prípravný kemp. Až neskôr sa dohodol na zmluve do konca sezóny. Počas play-off však Tabaček dlho nehrával a v zostave ZSC

Ján Tabaček (vpravo). Foto ZSC

chýbal. Zmenilo sa to až v samotnom fi nále. V rozhodujúcich súbojoch totiž kanadský tréner Marc Crawford zaradil Tabačeka do zostavy. Zo zdravot-

ných dôvodov totiž vypadol Marc-André Bergeron a martinský odchovanec nastúpil namiesto neho. Vo finále odohral všetky štyri zápasy. Tabaček zväčša na-

stupoval v tretej obrannej dvojici spolu s domácim obrancom Severinom Blindenbacherom. Proti Klotenu zaznamenal dve asistencie. Zürich potreboval na titul

vyhrať dvanásť zápasov, Tabaček naskočil až v poslednom kole play-off. Počas základnej časti odohral za Lions tri zápasy. Či bude Tabaček v klube pokračovať aj v nasledujúcej sezóne, nie je ešte jasné. V zozname hráčov, ktorí už podpísali zmluvu aj na budúcu sezónu však zatiaľ jeho meno chýba. Martinský odchovanec má už na svojom konte osem majstrovských titulov. K súčasnému prvenstvu zo Švajčiarska je potrebné pripočítať aj ďalšie dva v drese Sparty Praha. Na Slovensku sa z titulu tešil celkovo päťkrát, tri razy s Košicami a dvakrát so Slovanom Bratislava. V tomto smere patrí k najúspešnejším hráčom v histórii slovenského hokeja. (jk)


číslo 9/2014

ŠPORT

15

RÉWAYA PRIROVNÁVAJÚ K PÁLFFYMU Počas tejto sezóny sa v drese slovenskej reprezentácie objavili traja hokejisti z Martina: Rastislav Špirko, Richard Pánik a Peter Galamboš. Pár týždňov pred začiatkom majstrovstiev sveta sa do prípravy Slovenska zapojil ďalší hokejista, ktorý v minulosti pôsobil v Martine. Tréner Vladimír Vůjtek sa rozhodol vytiahnuť Martina Réwaya z kanadskej juniorskej súťaže. Devätnásťročný Réway sa narodil v Prahe a hokejovo začínal v tamojšej Slavii. Keď mal štrnásť rokov s rodinou sa presťahoval na Slovensko. Mladý útočník sa stal hráčom mládežníckych tried v Dolnom Kubíne. Nad spoluhráčmi vyčnieval, veď už ako štrnásťročný hral v dorasteneckej súťaži. Hoci nastupoval proti o tri roky starším protihráčom, na ľade vynikal a strieľal góly. Vtedy si jeho talent všimli aj v neďalekom Martine. Jeho kariéra nabrala rýchly spád. Prvý štart v seniorskej reprezentácii a pôsobenie v martinskom doraste totiž delia iba tri roky.

Prvý bod proti Fínom

„Teraz si užívam každý deň. Veľmi sa teším, že môžem byť súčasťou národného tímu a byť mu prospešný,“ hovoril Réway. Prvý bod na seniorskej úrovni zaznamenal v zápase proti Fínsku (2:1) na popradskom ľade. Jeho prínos pre mužstvo ocenil aj tréner Vladimír Vůjtek, ktorý povedal: „Martin je veľký talent slovenského hokeja. Sledujeme ho už dlhšiu dobu a sme radi, že svoje nadanie potvrdzuje aj v súčasnosti.“ Réwaya už dlho prirovnávajú k Žigmundovi Pálffymu. Obaja totiž vynikajú v hokejových prvkoch ako predvídavosť, rýchle a nečakané

Réway (vľavo) v pästiarskom súboji s lotyšským súperom. Foto: TASR/ Michal Svítok

riešenie situácií alebo zdravá sebadôvera. Réway sa síce narodil v Prahe a pri rozhovore s ním cítiť český prízvuk, vždy však hrával iba za Slovensko. Réwayova situácia je špecifická v tom, že prvý kontakt so seniorských hokejom zažil hneď na reprezentačnej úrovni. „Je to rozdielny hokej. V prvom rade sa snažím hrať jednoducho a bez zbytočných chýb. Je to pre mňa skvelá príležitosť, keďže takto sa môžem veľa naučiť od skúsených hráčov, akými sú Miroslav Šatan alebo Ladislav Nagy.“ Doposiaľ totiž hrával iba v juniorských súťažiach, respektíve sa zúčastňoval mládežníckych majstrovstiev sveta.

Strelil gól Careymu Priceovi Jedným z vrcholom jeho začínajúcej sa kariéry bola účasť v kempe Montrealu Canadiens. Foto: TASR/Michal Svítok

Po odchode z Martina zamieril do Sparty Praha. Po dvoch rokoch sa rozhodol skúsiť šťastie v zámorí, stal sa hrá-

čom klubu Gatineau Olympiques v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL. Jedným z vrcholom jeho začínajúcej sa kariéry bola účasť v predsezónnom kempe Montrealu Canadiens. „Vtedy sa mi počas prípravného zápasu, keď boli všetci hráči rozdelení do dvoch družstiev a hrali proti sebe, podarilo streliť gól Careymu Priceovi,“ podotkol Réway. Kanaďan Price patrí v súčasnosti k najlepším svetovým brankárom, na olympijských hrách v Soči vychytal pre Kanadu zlatú medailu.

Žolíkom mužstva?

Ťah trénera Vůjteka, keď mladého útočníka pozval do prípravného kempu, bol pre mnohých fanúšikov nečakaný, no zatiaľ sa ukazuje, že to môže byť dobré oživenie národného tímu. Réway by sa mohol v budúcnosti stať žolíkom mužstva, tak ako nedávno Tomáš Tatar alebo Tomáš Jur-

čo. „Bolo to pre mňa príjemné prekvapenie, keď mi zavolali z reprezentácie. Samozrejme, na jednej strane ma mrzelo, že sa po vypadnutí môjho klubu skončila sezóna v zámorí, na druhej strane som prišiel na zraz reprezentácie s cieľom prebojovať sa na majstrovstvá sveta,“ podotkol Réway. Počas prípravy zaradili tréneri šikovného útočníka do formácie k ďalšiemu bývalému hráčovi Martina Rastislavovi Špirkovi. Obaja dostávali na ľade dôveru, v zápasoch hrávali presilovky aj oslabenia. K svojej pozícii v mužstve Réway podotkol: „Mám ešte len devätnásť rokov. Už len táto možnosť byť v reprezentačnej šatni a zažiť spoločnú prípravu mi dáva veľmi veľa do budúcnosti. Užívam si už len samotnú skutočnosť, že som súčasťou tímu.“ (jk)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Martin, náklad 21 800 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NZA 3149/20

16

Nmt 09 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you