Page 1

17 300 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 13

Ročník: 1. číslo 1/2014 Dátum vydania: 13. 2. 2014

Levice

Projekt Voda nad zlato

Kuzminová má zlato

Stretnutie parkinsonikov

str. 3 V materskej škole sa uskutočnil projekt „Voda nad zlato“. Cieľom projektu bolo zabezpečiť deťom stály prístup k zdroju vody.

str. 16 Slovenskej biatlonistke Anastasii Kuzminovej sa podarilo na Zimných olympijských hrách v ruskom Soči obhájiť zlatú medailu v šprinte žien na 7,5 kilometra.

str. 5 Členovia klubu parkinsonikov sa zúčastnili celoslovenského stretnutia, aby spojili príjemné s užitočným a zašportovali si.

Tekovské múzeum. Foto: Alexander Vojček

MODERNÉ NOVINY PRE MODERNÉ MESTO Milí čitatelia! Informácie vládnu svetom, aj tým slovenským. Televízia, rozhlas, noviny, internet – médiá všetkých druhov chrlia jednu správu za druhou. Nie je jednoduché sa v nich orientovať, vybrať si tie skutočne hodnotné Správy v médiách majú krátky život. Sú ich tisíce, nemôžeme všetky počuť, vidieť, prečítať. Preto sa z nich musíme naučiť vyberať tie,

ktoré nás obohatia, potešia. Žiaľ, často nám médiá podsúvajú informácie bez hodnoty, nedozvieme sa nič o tom, čo sa deje v našom meste, v našom vlastnom regióne.Rozhodli sme sa preto aj vo Vašom okrese ponúknuť alternatívu ku všetkým spomínaným nosičom správ.Do rúk sa Vám dostávajú Naše Novinky Levice, prvé číslo dvojtýždenníka, ktorý je určený obyvateľom mesta. Vo februári k päťdesiatim siedmim čle-

nom našej rodiny regionálnych periodík pribudlo ďalších trinásť!A medzi nimi je aj Vaše okresné mesto. Každý druhý týždeň budeme prinášať správy z diania vo Vašom okolí, z kultúrnych udalostí i zo športu, predstavíme čitateľom významné osobnosti mesta a regiónu, podnikateľské aktivity. Spektrum správ a zaujímavostí prinesie rady, nápady či užitočné informácie týkajúce sa všetkých občanov. Samozrejme, nebu-

de chýbať niečo na pobavenie, krížovka či súťaž. Naše Novinky budú predovšetkým Vašimi novinkami, pretože Vy ste tí, pre ktorých noviny tvoríme, Vy ste tí, o kom noviny budú. Naše Novinky Levice do Vašich schránok bezplatne doručí Slovenská pošta.

Príjemné čítanie želá redakcia


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VÝSTAVBA KANALIZÁCIE

KRÁTKE SPRÁVY

2

Výstavba kanalizácie v Kalinčiakove, mestskej časti Levíc, je ukončená. Samotné stavebné práce sa skončili v auguste minulého roka, finalizácia prác sa uskutočnila v polovici októbra. Obyvatelia Kalinčiakova si pripojenie na kanalizáciu zabezpečujú samostatne, napojeniu však musí predchádzať podpis dohody o pripojení so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Vybudovanie kanalizačného systému v dĺžke 4,3 kilometra si vyžiadalo celkové oprávnené výdavky vo výške takmer 2,3 milióna eur. Nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR dosiahol 95 percent, čo predstavuje 2,16 milióna eur. Spolufinancovanie mesta bolo päť percent oprávnených výdavkov, vo finančnom vyjadrení to je 113.670 eur. Keďže projekt generuje príjmy, mesto bolo povinné zabezpečiť ďalšie zdroje na úhradu neoprávnených výdavkov projektu. Tie vyčíslil rozpočet zmluvy o poskytnutí príspevku na 123.245 eur.

VEREJNÁ ZBIERKA Mesto Levice chce vyhlásiť verejnú zbierku pre rodinu, ktorá prišla v decembri minulého roka pri požiari o bývanie. Primátor Levíc Štefan Mišák predložil mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie vyhlásenia verejnej zbierky pre rodinu Magdaleny Pliškovej.Podľa hovorcu Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Viliama Pánskeho sa v byte v čase požiaru nikto nenachádzal, obyvateľov bytovky však museli evakuovať. V dôsledku požiaru došlo v byte k narušeniu statiky. Byt, v ktorom bývala pani Plišková spolu so svojimi deťmi, je v súčasnosti neobývateľný. „Zhorelo v ňom všetko zariadenie, oblečenie, veci každodennej potreby. Dňa 13. januára požiadala pani Plišková Mesto Levice o finančnú pomoc na preklenutie ťažkej životnej situácie,“ zdôvodnil návrh na vyhlásenie verejnej zbierky primátor Štefan Mišák. Zbierka by sa mala uskutočniť formou zasielania finančných prostriedkov bezhotovostným spôsobom na osobitný účet zriadený na uvedený účel v peňažnom ústave v termíne od začiatku marca do konca augusta tohto roka.

HI  TEC ROBOT S EK  INTELIGENCIOU Študenti Gymnázia Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Leviciach vytvorili hi – tec stacionárneho robota s eko – inteligenciou. Robot efektívne využíva obnoviteľnú energiu z okolitého prostredia a poskytuje užitočné služby pre verejnosť. „Robot dokáže vytvoriť voľne prístupnú Wi – Fi sieť, je vybavený pohybovými a zvukovými senzormi a s okolím komunikuje hlasom. Pomocou vstavaného USB portu umožňuje nabíjať tzv. zelenou energiou mobilné telefóny, tablety a ostatné prenosné zariadenia,“ informoval pedagóg a vedúci krúžku robotiky na gymnáziu Ernest Dálnoky. Projekt e – Slnečnica s podporou 6000 eur z Nadačného fondu ZSE Živá energia realizovalo v spolupráci s externými odborníkmi 11 študentov z krúžku robotiky. (TASR)

Primátor mesta Ing. Štefan Mišák. Foto: archív mesta

SLOVENSKÁ POŠTA VYDALA ZNÁMKU SO SYNAGÓGOU Levická synagóga, ktorej revitalizácia prinavrátila bývalú krásu a ktorá je po dlhých rokoch chátrania opäť prístupná verejnosti, sa odo dňa 8.1.2014 hrdo vyníma na poštovej známke z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska. Vyšla ako jedna z nových eurových výplatných známok, ktoré sú vydávane od roku 2009 a prezentujú významné kultúrne pamiatky podľa jednotlivých umeleckých slohov. Témou na novú výplatnú poštovú známku z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska bola pamiatka z neoslohov 19. storočia, na základe čoho bola komisiou odporučená práve významná pamiatka synagógy v Leviciach z roku 1883. Na túto poštovú známku bola vybratá neoslohová architektúra romantizmu z 2. polovice 19. storočia. Slávnostná inaugurácia poštovej známky sa uskutočnila 8. januára 2014 o 14:00 hod. za prítomnosti predstaviteľov mesta

Levice, zástupcov Slovenskej pošty, a. s., Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a ďalších vzácnych hostí, vrátane nadšencov filatelistiky, ktorí si bezpochyby prišli na svoje. Tlačový list poštovej známky pozostáva zo 100 známok s rozmermi 22 × 26,5 mm. Známka s vyobrazením synagógy má nominálnu hodnotu 0,65 eur a je adekvátna cene listovej zásielky 1. triedy do 50 gramov vo vnútroštátnom styku. Bola vydaná v náklade dva milió-

ny kusov a vzhľadom na to, že ide o typ výplatnej známky, bude ďalej dotláčaná podľa potrieb prevádzky Slovenskej pošty. Spolu s poštovou známkou bola vydaná i obálka prvého dňa s pečiatkou. Keďže sa jedná o výplatnú známku, ktorá primárne slúži na úhradu poštovného, je táto poštová známka k dispozícii od dňa jej vydania, t.j. 2. januára 2014 na všetkých poštách na Slovensku. Historická budova levickej synagógy sa tak prostredníctvom poštovej známky dostane do všetkých kútov sveta a rovnako, ako v deň jej inaugurácie, poteší aj mnohých zberateľov poštových známok, lístkov, pečiatok či cením. www.leviceonline.sk


číslo 1 /2014

SPRAVODAJSTVO

3

PROJEKT VODA NAD ZLATO

Foto: archív mesta

Rodičovskému združeniu pri Materskej škole Ul. P. O. Hviezdoslava v Leviciach sa podarilo od Nadácie Tatra banky prostredníctvom zamestnaneckého programu „Dobré srdce“ získať 250 eur na projekt „Voda nad zlato“. Cieľom projektu bolo zabezpečiť deťom stály prístup k zdroju vody počas celého pobytu v materskej škole, motivovať ich k dostatočnému pitiu, skvalitnenie procesu podávania pitného režimu. Vymeniť a doplniť gastronomický inventár školskej jedálne. Zlepšiť povedo-

mie o potrebe dostatočného pitného režimu detí aj dospelých. Upevňovať vzťahy rodiny a školy. Riaditeľka materskej školy Katarína Olejárová vyzdvihla odbornú prednášku k projektu „Voda nad zlato“ MUDr. Alexandri Krištofovej. Zúčastnilo sa jej

43 rodičov. Po pripravenej prezentácii zameranej na skvalitnenie vedomostí o ochrannej funkcii vody v“ ľudskom organizme si pripili rodičia, starí rodičia a deti pohárom vody, ktorý symbolizoval význam celého projektu. Sprievodné aktivity – otvorené hodiny, boli v troch triedach. Experimentovanie s vodou potešilo všetkých zúčastnených. Novému gastronomickému inventáru školskej jedálne sa potešila Bc. Ivana Psárska – vedúca ŠJ, spoluautorka projektu. Zatiaľ sa nám nepodarilo zabezpečiť dostatok financií na zakúpenie nerezovej pitnej fontánky na školský dvor. Podali sme ďalší projekt, ktorý bol žiaľ neúspešný. V lete prostredníctvom získaných fi nancií z 2% z daní určite náš projekt dokončíme aj s montážou pitnej fontánky a vybudovaním pokojného centra pitného režimu. (lv)

Foto: archív mesta

ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU Mesto Levice v rámci projektu „Bezpečné mesto – rozšírenie kamerového systému“ získalo dotáciu na rozšírenie kamerového systému. Uvedená dotácia bola poskytnutá „Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“ vo výške 10 000 eur.

Foto: archív mesta

Spolufi nancovanie mesta bolo vo výške 13 624,88 eur. Rozšírením kamerového systému sa zabezpečí vyhľadávanie, identifi kácia a pomenovanie problémov, monitorovanie priestranstiev pre zabezpečenie dôkazov pre potreby objasňovania spáchaných trestných činov, lepšia kontrola dopravnej situácie ako aj prínos pri dokazovaní páchania priestupkov a trestných činov v súčinnosti s Policajným zborom SR pri využití záznamov kamerového systému. Boli osade-

né dve kamery na Národnej kultúrnej pamiatke – Synagóge a výmena jednej kamery v centre mesta na Námestí hrdinov, ďalej sa doplnili monitory na sledovanie prenosu obrazu kamerami a centrálneho servera, prebudovanie miestnosti sledovania kamier z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a zlepšenie ich sledovania pre operátorov kamerového systému – pracovníkov chránenej dielne. www.levice.sk


naše novinky

SPEKTRUM

AKO VNÍMATE SVIATOK SV. VALENTÍNA?

ANKETA

4

Blíži sa sviatok zamilovaných. Zaujímalo nás, ako prežívajú tento deň občania nášho mesta.

Tomáš, 15 rokov: Valentín je celkom pekný sviatok, ale zatiaľ ho neoslavujem. Určité je milé, keď si ľudia v tento deň prejavia svoje city viac ako inokedy.

Marta, 54 rokov: Valentín by sa mal oslavovať, pretože láska je nekonečno. Tento sviatok sa oslavuje na počesť manželstva. Tým sa vzdáva úcta manželskej láske a láske k deťom. Akýkoľvek prejav lásky v tento deň určite poteší. Každý sviatok by sa mal oslavovať, pretože po práci treba odpočinok a príjemné chvíle.

Ilustračné foto: TASR/František Iván

Martin, 33 rokov: Valentín je komerčný sviatok. Ľudia by si mali prejavovať lásku k sebe počas celého roka a nie len v jeden deň, keď to prikazuje kalendár. Bol by som rád, aby ľudia na seba s láskou mysleli aj po iné dni, potom by bol svet v poriadku.

Eva, 62 rokov: Na Valentína je viac reklamy a komercie. Každý sa snaží predať nejaké to srdce. Myslím si, že ľudia by mali dávať svoje srdce milovaným osobám každý deň, nielen na Valentína. Mohli by darovať nejaký predmet, ktorý sa podobá na srdce.

Zuzana, 49 rokov: Valentín je krásny sviatok, pretože láska je nadovšetko. Je veľmi krásne, keď sa na chvíľku v tomto uponáhľanom svete zastavíme a prejavíme si lásku navzájom.

-ada-

KRAJSKÝM NEMOCNICIAM SA DARÍ HOSPODÁRIŤ S PREBYTKOM Krajským nemocniciam v Topoľčanoch a Leviciach sa v minulom roku darilo hospodáriť s prebytkom. Obe zdravotnícke zariadenia spravuje nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Ako uviedla riaditeľka neziskovky Marta Eckhardtová, v predbežnej uzávierke k 30. novembru 2013 vykázali nemocnice kladný hospodársky výsledok v sume 801.788 eur. Podľa jej slov sa plusové hospodárenie podarilo dosiahnuť predovšetkým v dôsledku úsporných opatrení a hlavne vďaka pokračujúcim rozsiahlym rokovaniam so zdravotnými poisťovňami. Ich výsledkom bolo, že pre obe nemocnice boli zazmluvnené ceny za ukončené hospitalizácie vo výške, ktorá je porovnateľná s ostatnými všeobecnými nemocnicami. Aký bude konečný hospo-

dársky výsledok nemocníc za rok 2013, ukáže až konečná účtovná uzávierka. Či sa podarí kladné čísla udržať aj v roku 2014, nie je podľa Eckhardtovej vôbec isté. „Ďalšie pôsobenie oboch nemocníc sa nesie naďalej v podmienkach možného vzniku finančného deficitu, čo vyplýva z viacerých skutočností. Ide napríklad o zúčtovanie rezervy na nevyčerpanú dovolenku v roku 2013. Tá v našich zariadeniach z dôvodu nepretržitej prevádzky predstavuje značný objem finančných prostriedkov,“ povedala. Ako pripomenula, problémy v hospodárení nemocníc môže spôsobiť aj lekármi požadované ďalšie navýšenie platov. „Od začiatku roku 2014 to je zvýšenie miezd atestovaných lekárov na 2,1 – násobok priemernej mzdy a platov neatestovaných lekárov na 1,25 – násobok. K 1. januáru 2015 by malo dôjsť k ďalšiemu zvýšeniu platov atestovaných lekárov na 2,3-násobok prie-

mernej mzdy. Tieto mzdové nároky nie sú v nemocniciach podobne ako v celom rezorte zdravotníctva doteraz plne zabezpečené dostatočným finančným krytím,“ konštatovala Eckhardtová. Ekonomiku nemocníc v Topoľčanoch a Leviciach môže ovplyvniť aj päťpercentné navýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov, ktoré im zaručuje kolektívna zmluva. K ďalším rizikovým faktorom patria podľa riaditeľky aj penalizácia oneskorených úhrad od dodávateľských firiem či zníženie platieb štátu za ekonomicky neaktívne obyvateľstvo v roku 2014. Ďalšie zdroje z rozpočtu nemocníc odčerpá i pripravovaná rekonštrukcia centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie v Topoľčanoch. „Tá minimálne na obdobie 6 mesiacov obmedzí operatívu a spôsobí zníženie objemu finančných zdrojov za poskytovanú zdravotnú starostlivosť,“ dodala Eckhardtová. TASR


číslo 1 /2014

TÉMA

5

PARKINSONICI Z CELÉHO SLOVENSKA SA ZIŠLI V LEVICIACH dela som, že sa so mnou niečo deje, ale nevedela som, čo to je. Keď mi diagnostikovali Parkinsonovu chorobu, doslova mi odľahlo. Konečne som vedela, čo mi je a jednoducho som to

Parkinsona netreba skrývať!

Foto: archív autorky

„Najlepším liekom na Parkinsonovu chorobu je šport. Parkinsonik musí byť vždy v pohybe, preto je našim mottom heslo: život je pohyb a pohyb je život,“ prízvukovala počas nášho rozhovoru Katarína Félixová, predsedníčka celoslovenskej Spoločnosti Parkinson Slovensko. Jej členovia z rôznych kútov Slovenska sa 29. januára stretli v Leviciach, aby spojili príjemné s užitočným. Najprv si zmerali sily v bowlingu, potom prišla na rad odborná prednáška o Parkinsonovej chorobe a možnostiach liečby, a čo je najdôležitejšie – stretli sa ľudia s rovnakou diagnózou, mohli sa porozprávať, vymeniť si skúsenosti a vzájomne sa podporiť. Spoločnosť Parkinson Slovensko (SPS) má podľa slov predsedníčky K. Félixovej približne tristo členov. „Je to minimum,

keď si uvedomíme, že nás je asi 15 – tisíc chorých na Parkinsonovu chorobu. Ľudia sa boja, mnohí aj hanbia, jednoducho nechcú byť členmi nášho klubu. Myslia si, že keď to budú tajiť, choroba sa stratí. Veľa ľudí sa s touto chorobou uzavrie doma, utiahnu sa do svojej ulity, ale to nie je dobre. Členstvo v našom klube je dobrovoľné a na našich stretnutiach môžete vidieť spontánnosť, ľu-

dia sa zabavia a odreagujú sa,“ povedala Félixová.

Prvé príznaky

Svoj príbeh s priebehom choroby má aj Katarína Félixová. Oficiálne jej chorobu diagnostikovali pred štyrmi rokmi, ale príznaky zbadala už pred deviatimi. „Úplne prvý príznak bol ten, že som mala zvláštne čuchové vnemy. Išla som po ulici a zrazu som cítila zalievanú kávu, hoci tam nikde nebola. Potom som prestala používať pravú ruku, zostala som spomalená a začala krívať. Zmenilo sa mi aj písmo. Rozum vedel, ako treba písať, ale ruka ten ťah nevedela urobiť. Chodila som stále na vyšetrenia, trvalo to skoro dva roky. Ve-

prijala,“ rozhovorila sa Katarína. Lekári ju vraj upozornili, že v niektorých mestách na Slovensku existujú kluby parkinsonikov. Vyhľadala najbližší, ktorý sa nachádza v Bánove. V júni 2011 ju diagnostikovali, v auguste už bola členkou ich klubu a v marci založila klub aj v Leviciach. „Veľa ľudí príde s touto diagnózou za mnou, chcú sa porozprávať, no zároveň priznajú, že rodina o ich chorobe nevie. Taja to, a to určite nie je dobre. Parkinsona netreba skrývať! Treba sa s ním naučiť žiť. My sme sa mu prispôsobili celá rodina. Keď treba niečo robiť, tak robím vtedy, keď mi to Parkinson dovolí. Keď nedovolí, nerobím. Napríklad kysnuté cesto miesim ráno veľmi zavčasu o tej štvrtej – piatej. Vtedy ma to pustí a dokážem robiť. Ale už keď mám robiť buchty, dupkám okolo stola, neviem postáť. Pravá ruka je zrazu stuhnutá a neviem s ňou spraviť pohyb, ktorý potrebu-

jem. Niekedy zostanem stuhnutá doslova z minúty na minútu,“ vysvetľuje Katka, ktorá v 46 rokoch zostala na invalidnom dôchodku a podľa všetkého je najmladšou registrovanou parkinsoničkou na Slovensku.

Nové kluby

Spoločnosť Parkinson Slovensko chce zakladať nové klub aj v ďalších mestách na Slovensku. Hovorilo sa o tom v Leviciach počas zasadnutia celoslovenského výboru. Nový klub by chceli založiť v Žiline a chcú zastrešiť aj Bardejov, kde majú veľa členov. Tento rok by chceli tiež rozšíriť členskú základňu, pokračovať v rekondičných pobytoch, v organizovaní športových podujatí a zúčastniť sa medzinárodnej Parkinsoniády v susedných Čechách. Podujatie v Leviciach podporil osobnou účasťou Roman Pošta, nový predseda Spoločnosti Parkinson v Čechách, ktorý dokonca súťažil aj v bowlingu a v mužskej kategórii vyhral. Z plánovaných akcií parkinsonikov na Slovensku spomeňme Výstup na Pustý hrad vo Zvolene pri príležitosti svetového dňa Parkinsonovej choroby, ktorý sa uskutoční 11. apríla 2014. -ada


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DLH NA ZDRAVOTNOM POISTENÍ AJ NA SPLÁTKY Dlh na zdravotnom poistení, ktorého nesplácanie môže skončiť vymáhaním exekútorom či treťou osobou, umožňujú zdravotné poisťovne zaplatiť v niektorých prípadoch aj postupne. Splátkový kalendár umožňujú všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku, každá má však vlastné podmienky. „Dlžník má možnosť požiadať o splátkový kalendár, ak splní podmienky na uzatvorenie. Jednou z podmienok je preukázanie platobnej schopnosti uhradením časti z dlžnej sumy pred uzatvorením splátkového kalendára,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková. Zvyšnú časť pohľadávky následne dlžník musí uhradiť

v šiestich splátkach. Zdravotná poisťovňa Dôvera povolí splátkový kalendár, ak dlžná suma u samostatne zárobkovo činnej osoby alebo nezamestnaného je viac ako 60 eur a u zamestnávateľov viac ako 200 eur. Podmienkou je tiež, aby mal poistenec uhradené preddavky za posledné tri splatné obdobia. Na dlžné poistné, ktoré je predmetom dohody,

musí byť vystavený tiež výkaz nedoplatkov. V prípade, že klient nebude uhrádzať splátky v dohodnutej výške, v stanovenom termíne a bežné preddavky v lehote splatnosti, celá dlžná suma sa stáva splatnou, tvrdí PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová. Union zdravotná poisťovňa povolí splátky, ak možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako deväť mesiacov bude poistenec schopný svoj dlh uhradiť. Ako priblížila hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová, poistenec zároveň musí preukázať, že v čase posudzovania žia-

NAVRHNI LOGO A PRECESTUJ SVET

Ilustračné foto: TASR

dosti o splátkový kalendár je schopný riadne plniť povinnosť platiť preddavky na poistné. Výšku a termín splát-

ky určí Union ZP po dohode s platiteľom. TASR

MZ SR: POKUTA PRE FARMAFIRMY Ministerstvo zdravotníctva SR pokutovalo dve farmafirmy za nedostupnosť liekov. Obe dostali sankciu vo výške 10 000 eur a ministerstvo oba lieky zároveň vyradilo z kategorizačného zoznamu. Ide o Aceclofenac Accord a Spatizalex. Prvý z liekov pacienti užívajú proti bolesti a zápalu alebo pri liečbe reumatoidnej artritídy. Druhý nedostupný liek slúži na zníženie cholesterolu. „Ministerstvo pri oboch nedostupných liekoch začalo konať na základe podnetu občanov,“ povedala jeho hovorkyňa Martina Lidinská.

Ilustračné foto: TASR

Rezort diplomacie zapojí prvý raz do prípravy predsedníctva SR vo Vyšehradskej štvorke vysokoškolských študentov. Tí môžu svojou účasťou v súťaži o návrh loga a motta predviesť nielen svoj talent, ale aj získať medzinárodné uznanie a vyhrať exkluzívnu stáž alebo pobyt v zahraničí. Súťaž, ktorá sa spustila na internetovej platforme Challengest, potrvá do nedele 9. marca. Odštartovala aj kampaň k nej na sociálnych sieťach. Na zapojenie sa do nej je potrebná registrácia na www.challengest.com, vytvorenie profi lu študenta

a prijatie výzvy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pod názvom „Navrhni logo a precestuj svet.“ Víťazné logo spolu s mottom bude viditeľné na všetkých oficiálnych stretnutiach, ale aj na propagačných materiáloch sloven-

ského predsedníctva. To začína 1. júla tohto roku. Rotujúce ročné predsedníctvo prevezme od Maďarska. Vysokoškoláci môžu podľa ministerstva získať zaujímavé veci-štvortýždňovú stáž s ubytovaním na ktoromkoľvek z veľvyslanectiev SR vo svete, dvojdňový pobyt v Bruseli s ubytovaním na slovenskej ambasáde a ubytovanie, rovnako na veľvyslanectve, pre dve osoby na dve noci v Ríme. TASR

Prvú pokutu vo výške 10 000 eur uložilo ministerstvo podľa jej slov vlani v novembri pre nedostupnosť lieku na liečbu vysokého krvného tlaku. Aj v tomto prípade konalo na základe podnetu pacienta. Text a foto: TASR


číslo 1 /2014

SPRAVODAJSTVO

7

ZAČÍNA SA VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI Od pondelka 10. februára sa na celom Slovensku začala kampaň na podporu darcovstva životodarnej tekutiny Valentínska kvapka krvi. Kampaň Slovenského Červeného kríža (SČK) potrvá do 14. marca, jej heslom je „Pre niekoho si ten pravý“. Kampaň štartuje odbermi krvi nielen na klasických odberových miestach, ale aj na mobilných odberoch krvi v školách,

vo firmách a organizáciách na viacerých miestach Slovenska. V Bratislave v priestoroch Obchodnej akadémie Imricha Karvaša na Hrobákovej ulici. Informácie, kde všade môžu záujemcovia krv darovať, sú na www.redcross.sk. „Heslo tohtoročnej kampane sa neprihovára len zaľúbencom. Chce všetkým pripomenúť, že každé rozhodnutie človeka darovať krv zachraňuje niekomu život, a práve tá jeho môže byť tou pravou v rozhodujúcom mo-

mente pre odkázaného,“ informovala Silvia Kostelná zo SČK. Celoslovenská kampaň je podľa jej slov zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí, no oslovuje aj pravidelných darcov krvi. Táto náborová kampaň je druhou najväčšou, ktorú organizuje SČK v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologickotransfúziologickými oddeleniami nemocníc. TASR

Ilustračné foto: TASR

PILOTNÝ PROJEKT V. MASÁR: TASR MUSÍ ŠTUDENTSKÉ VOĽBY PLNIŤ ZÁKONNÉ ÚLOHY Inštitút pre verejné otázky (IVO) spustil pilotný projekt Študentské voľby 2014. V rámci projektu študenti stredných škôl v SR zrealizujú v marci pilotné modelové voľby prezidenta SR. V máji to budú Študentské voľby do Európskeho parlamentu a v novembri Študentské komunálne voľby. „Cieľom projektu je bližšie zoznámiť študentov stredných škôl v Slovenskej republike so základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti a zvýšiť informovanosť a povedomie o fungovaní volebných systémov v Slovenskej republike v cieľovej skupine 15 až 18-roč-

ných študentov stredných škôl,“ uviedol programový koordinátor Ján Bartoš. Ako dodal, ambíciou projektu je vtiahnuť túto skupinu intenzívnejšie do verejného priestoru a zvýšiť jej občiansku angažovanosť prostredníctvom realizovania modelových volieb. IVO tiež v rámci projektu poskytne učiteľom dotknutých predmetov na stredných školách doplnkové nástroje na zvýšenie efektivity výučby týchto predmetov. TASR

Druhú päťročnicu verejnoprávnej TASR začína agentúra v pozícii, keď má stabilizované vzťahy so štátom, plní si úlohy dané zákonom, je komerčne úspešná a zároveň drží krok s dobou aj v oblasti využívania najmodernejších technológií. Jej úlohou bude tieto pozitívne trendy udržať. Uviedol to predseda Správnej rady TASR Vladimír Masár potom, ako v budove Národnej rady prevzali štyria novozvolení členovia rady menovacie dekréty z rúk podpredsedníčky parlamentu Jany Laššákovej. Národná rada 30. januára zvolila štyroch členov

Správnej rady TASR, v oblasti ekonómie opäť uspel súčasný predseda rady, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska, Vladimír Masár, Ján Sand bol zvolený za oblasť žurnalistiky. Ako odborník na informačné technológie bol úspešný Peter Alakša a ako expert na právo bol zvolený Boris Chovanec. Všetci štyria boli členmi rady aj prvých päť rokov po vstupe nového zákona o TASR do účinnosti v roku 2009. Piateho člena rady budú voliť samotní zamestnanci TASR. Parlament volí kandidátov podľa špecifikácií, ktoré určuje zákon - jeden musí byť odborníkom v ekonomickej oblasti, ďalší v žurnalistike, tretí člen Správnej rady TASR

musí byť právnik a štvrtý expert v oblasti informačných technológií. Funkčné obdobie člena Správnej rady TASR je päťročné, medzi právomoci rady patrí napríklad voľba generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry. Potreba voľby Správnej rady TASR vyplýva zo zákona o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, ktorý parlament schválil v septembri 2008. Podľa zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009, sa Tlačová agentúra SR pretransformovala z príspevkovej organizácie na verejnoprávnu inštitúciu. Funkčné obdobie novozvolených členov Správnej rady TASR začne plynúť 27. februára 2014. TASR

PROTESTY A UPOZORNENIA SA BUDÚ ZVEREJŇOVAŤ Protesty a upozorňovania prokurátorov voči porušovaniu zákonov orgánmi verejnej správy budú zverejňované na webe.

Ilustračné foto: TASR

Informoval o tom prvý námestník generálneho prokurátora René Vanek, ktorý o tejto novinke rozhodol. „Každý prokurátor, ktorý podáva protest proti rozhodnutiu nejakého orgánu verejnej správy, musí preukázať, že sa skutočne tej veci ve-

noval, a že ten protest je vyargumentovaný,“ zdôvodnil Vanek. Zverejňovanie protestov a upozornení k tomu má podľa neho pomôcť. Podľa zákona o prokuratúre môžu prokurátori podať protest proti všeobecne záväznému právnemu predpisu, ktorý

vydal orgán verejnej správy, ak ním bol porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. Ak orgán verejnej správy svojim konaním, alebo nečinnosťou porušuje zákon, alebo všeobecne záväzné predpisy, prokurátor je oprávnený vydať upozornenie. TASR


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MILIÓNY PRE VYSOKÉ ŠKOLY Ministerstvo školstva má k dispozícii 15 miliónov eur pre vysoké školy, ktoré majú prísť podľa schváleného rozpočtu na tento rok o vyše 21 miliónov eur.

MICHAL HORSKÝ PARLAMENTARIZMUS Korene európskeho parlamentarizmu siahajú až do čias Francúzskej revolúcie. Pravicová časť francúzskeho parlamentu – royalisti, držali líniu politickej tradície Francúzska ako kráľovstva. Proti ním stáli girondisti – republikáni, zástupcovia strednej vrstvy, ktorá sa predierala k hospodárskej politike v Európe. Naľavo stáli jakobíni (história ich poznala ako deti revolúcie), ktorí požierali sami seba a žiadali radikálne zmeny vo Francúzsku. A časť francúzskeho parlamentu tvorilo aj tzv. bahno. Boli to poslanci, ktorí sa nechceli zapojiť do žiadneho z profilovaných prúdov. V  našich reáliách môžeme za „bahno“ považovať tých stúpencov politických tradícii francúzskeho parlamentu, ktorí nepatria ani k ľavici, ani k pravici, ani ku stredu. Majú svoje osobitné pravidlá, subjektívne ciele, pre ktoré vstúpili do politiky a presadzujú tam svoj politický vplyv. Práve takíto poslanci veľmi často hádžu „blatom“ po iných parlamentných zoskupeniach, po lídroch ostatných politických strán. Keďže sami stoja po krk v bahne a nemajú čo stratiť, hádžu blato na svojich súperov. Dobre vedia, že keby sa tí od bahna chceli čistiť, len by sa ním zamazali. Niečo podobné mi napadlo, keď poslanci niektorých klubov zvolávajú počas prezidentskej volebnej kampane mimoriadne zasadnutie nášho parlamentu. Nie preto, aby po rokoch otvárali kauzu predaja emisných kvót, ale preto, aby hodili blato a čakali, kto sa od neho bude čistiť. A kto sa zamaže.

„Robíme všetko preto, aby sme v rámci vnútorného prerozdelenia tento deficit vykryli. Momentálne na to už máme 15 miliónov eur,″ uviedol minister školstva Dušan Čaplovič. Rezort má podľa neho k dispozícii aj vyše 10 miliónov na zvýšenie platov vysokoškolských zamestnancov. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár hovorí, že od ministerstva školstva aj financií má informáciu, že spomínaných 15 miliónov eur sa dá získať presunmi výdavkov v rezorte školstva. „Bol som požiadať štátneho tajomníka minis-

Minister školstva Dušan Čaplovič.

terstva financií, aby sa pokúsil nájsť šesť miliónov eur alebo aspoň nejakú sumu z toho v rámci ministerstva financií. Prerušili sme rokovanie, ktoré bude pokračovať,″ povedal Vozár pre TASR. Dodal, že takú-

to sumu školy nedokážu ušetriť na prevádzke. Vysoké školy stále nemajú rozpis dotácií na tento rok a sú v rozpočtovom provizóriu. Mesačne tak dostávajú menej ako dvanástinu minuloročné-

ho rozpočtu. Hovorca ministra školstva Michal Kaliňák povedal, že organizáciám, ktoré zastupujú vysoké školy, má prísť rozpis v týchto dňoch. Text a foto: TASR

POSLANCI BUDÚ ROKOVAŤ TAJNE Poslanci Národnej rady SR sa v utorok (11. 2.) zatvorili pred verejnosťou. V rámci pokračujúcej 29. schôdze ich totiž čakala správa o plnení úloh Vojenského spravodajstva, ktorá sa prerokúvala vo vyhradenom režime. Predseda Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Martin Fedor (SDKÚ-DS) pre TASR povedal, že každá správa o činnosti VS sa orien-

tuje na plnenie základných úloh a vysporiadava sa s tým, čo boli najdôležitejšie aktivity služby. „Keďže rok 2013 priniesol podozrenia z nehospodárneho nakladania s majet-

kom vo vtedajšej Vojenskej spravodajskej službe, dúfam a verím, že pripravovaný nový zákon o spravodajských službách bude reflektovať škandály a zavedú sa tam aj prvky externej kontroly. Budem presadzovať, aby sa externá kontrola týkala aj ich financovania,“ avizoval. Text a foto: TASR

Poslanec Martin Fedor.

KDH O ŠTIPENDIÁCH

BAŠKOV PLAT NA CHARITU

Študenti zahraničných vysokých škôl pôsobiacich v SR, ale aj mimo nášho územia a majúci trvalý pobyt na Slovensku, by mali mať možnosť získať sociálne štipendium.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška venuje až do konca volebného obdobia svoj plat poslanca Národnej rady SR na charitatívne účely. Informoval o tom na brífingu v Trenčíne.

Počíta s tým návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý predstavili poslanci KDH. Reagovali tak na situáciu študentov, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín a z rozličných

dôvodov sa rozhodnú pre vysokoškolské štúdium na zahraničných vysokých školách. „Študenti, ktorí si vyberú študijný program, ktorý nie je možné študovať na slovenských univerzitách alebo vysokých školách, sa dostávajú do nevýhodného postavenia voči študentom študujúcim v SR, ktorí sú poberateľmi sociálneho štipendia,“ argumentujú. Text a foto: TASR

„S účinnosťou od februára tohto roku som sa rozhodol poslanecký plat (3 079 eur) z NR SR venovať na charitatívne účely pre ľudí tu, v Trenčianskom kraji, či už sú to sociálne slabšie rodiny, resp. zdravotne postihnutí. Rozhodol som sa preto, lebo tí ľudia to naozaj potrebujú,“ priblížil Baška s tým, že je na ostatných po-

slancoch TSK, ktorí sú zároveň poslancami NR SR, či budú jeho príklad nasledovať. „Podobnú charitu som robil aj v minulosti, finančne som podporoval Centrum sociálnych služieb v Trenčíne či deti postihnuté autizmom v Považskej Bystrici,″ doplnil predseda TSK. TASR


číslo 1 /2014

SPRAVODAJSTVO

9

P. PAŠKA A G. S. POLTAVČENKO BY CHCELI JEDNODUCHŠIE VÍZOVÉ PRAVIDLÁ Vízové pravidlá medzi Slovenskom a Ruskom by bolo dobré zjednodušiť. Zhodli sa na tom predseda Národnej rady SR Pavol Paška a petrohradský gubernátor Georgij S. Poltavčenko počas oficiálnej návštevy slovenskej delegácie v Petrohrade. Zjednodušenie vízovej povinnosti závisí podľa Pašku aj od podpísania strategického partnerstva EÚ a Ruska. „My ako členská krajina Schengenu musíme rešpektovať pravidlá. Ruská strana už dnes pre zjednodušenie umožňuje ľuďom z EÚ navštíviť bez víz Ruskú federáciu na 72 hodín,“ uviedol Paška s tým, že zjednodušeniu vízovej povinnosti musí predchádzať dohovor v rámci schengenského priestoru. Podľa neho by bolo dobré nájsť taký mechanizmus schengenského vízového systému, ktorý by nekomplikoval rozvoj ekonomických

vzťahov či turizmu. Podľa Pašku Slovensko má záujem o ruských investorov, preto treba bariéry ich podnikania odstraňovať. „Stačí sa pozrieť na naše hory, ako nám klesá počet návštevníkov z Ruska alebo z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. A často je ten dôvod drahý a komplikovaný vízový režim. A takisto je to potom aj v obchode a vzájomnej ekonomickej spolupráci,“ povedal Paška. Paškova delegácia pricestovala na oficiálnu návštevu Ruska v stredu večer 5. februára. Počas návštevy absolvoval Paška sé-

Letecký pohľad na palác Petrodvorec v Petrohrade.

riu rokovaní vrátane stretnutia s predsedom Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie (FZ RF) Sergejom J. Naryškinom. Na Piskariev-

skom cintoríne si kladením vencov pripomenul 70. výročie oslobodenia Leningradu od fašistickej blokády. Počas blokády zomreli stovky tisíc

ľudí, väčšina z nich je pochovaných na tomto cintoríne. Text a foto: TASR

ČESKÝ PREMIÉR BEZPEČNÝ NÁVRAT DOMOV NA NÁVŠTEVE SR Bezpečný návrat domov je názov propagačného projektu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR orientovaného na mládež.

Novovymenovaný český premiér Bohuslav Sobotka pricestoval na pozvanie svojho slovenského partnera Roberta Fica na návštevu SR. Týmto sa pokračuje v tradícii prvých slovensko-českých návštev po zvolení najvyšších ústavných činiteľov. B. Sobotku čakali bilaterálne rozhovory s R. Ficom, stretol sa s ministrom financií Petrom Kažimírom a s predsedom parlamentu Pavlom Paškom. Vyplynulo to z návrhu na prijatie delegácie vlády ČR, ktoré ministerstvo zahraničných vecí odoslalo na schválenie slovenskému kabinetu. Diskusie sa týkali bilaterálnych vzťahov a východísk pre najbližšie obdobie, skúseností SR s výberom daní, spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny a tiež aktuálnych európskych záležitostí. Okrem toho bolo na programe prerokovanie prípravy a obsahu plánovaného spoločného zasadnutia vlád SR a ČR. Obaja premiéri taktiež verejne vystúpili v rámci zasadnutia Národného konventu o Európskej únii na tému „Spoločne

10 rokov v EÚ – akú Európu chceme?“ Podujatie bolo naplánované do Rektorskej siene Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Text a foto: TASR

„Je zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov. Pri tejto vekovej skupine často dochádza k úrazom a úmrtiam pri návrate zo zábavných podujatí v skorých ranných hodinách cez víkendové dni,“ uviedla Viktória Jakubková z ÚVZ SR. Projektom sa snažia vytvoriť informačnú kampaň, ktorá by cieľovej skupine pripomínala riziká dopravných úrazov v čase, v ktorom sú mladí ľudia nesústredení, neraz rozšantení, majú sklony predvádzať sa, často aj

pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Úrazy vznikli najmä pri jazde motorovým vozidlom, či už u mladých vodičov alebo ich spolujazdcov vracajúcich sa zo zábavných podujatí a aj pri riskantnom prechádzaní cez vozovku cez vyznačený priechod alebo mimo neho.

V rámci projektu je pripravený plagát s výzvou na vyššiu opatrnosť v správaní, ktorý by mal byť distribuovaný predovšetkým do stredných škôl na Slovensku. Tvárou projektu na plagáte sa stala speváčka Celeste Buckingham. Text a foto: TASR

NÁSILIE V BOSNE A HERCEGOVINE

Český premiér Bohuslav Sobotka.

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák dňa 7. februára v reakcii na vývoj udalostí vo viacerých mestách Bosny a Hercegoviny, keď pri demonštráciách došlo k zraneniam

viacerých osôb, vyjadril svoje vážne znepokojenie: „Násilím sa nahromadené problémy nevyriešia. Vyzývam preto na vyvarovanie sa útokov a riešenie nahromadených problémov konštruktívnym dialógom všetkých zaintere-

sovaných,“ povedal M. Lajčák a dodal, že vôľu po zmene, ktorú občania krajiny v týchto dňoch vyjadrili, treba využiť na naštartovanie modernizačných procesov. TASR


10

naše novinky

PROFIL

Najlepšie miesto na relax je v slovenských horách.

MICHAL BUBÁN: RODINA JE NAJDÔLEŽITEJŠIA Usilovnosťou sa vo svojom mladom veku prepracoval na vrcholovú pozíciu v nadnárodnej spoločnosti. Zamestnávateľ mu platí komfortný hotel v Moskve. Viac si však vychutná chalupu na Spiši bez tečúcej vody a krásnu slovenskú prírodu. Miluje svoju rodinu a považuje ju za základ, ktorý mu dodáva v živote silu. Rozprávali sme sa s Michalom Bubánom (33) o jeho pestrom a aktívnom živote.

Prečo je rodina pre vás taká dôležitá?

Puto k rodine sa u nás dedí alebo skôr odovzdáva z generácie na generáciu. Od malička som vyrastal v prostredí, kde rodina z otcovej aj z maminej strany držala veľmi silno spolu. Toto puto sa následne prenieslo aj na mňa so sestrou – hoci nás delia tisíce kilometrov, sme neustále v kontakte a navštevujeme sa tak často ako sa len dá. Vedomie, že za mnou stojí rodina čokoľvek by sa stalo, mi dodáva silu napredovať. Rodina je to najcennejšie, oveľa cennejšie ako úspech, kariéra alebo peniaze.

si potom pribral ako voliteľný predmet ruštinu.

Vyštudovali ste odbor medzinárodný podnikový manažment vo Viedni. Kde ste zbierali prvé pracovné skúsenosti?

Začal som pracovať už popri škole. Aby som si zarobil na internát a na školu, pracoval som aj ako predavač suvenírov v hoteli alebo doučoval rakúske deti matematiku. V treťom ročníku sa mi podarilo prejsť trojkolovým vý-

berom do známej a prestížnej firmy zaoberajúcej sa auditom a finančným a daňovým poradenstvom. Následne som pracoval v novovzniknutej konzultantskej spoločnosti. To bol jediný rok, kedy som pracoval na Slovensku a dochádzal do školy do Viedne. V ďalšom roku sa mi podarilo získať trvalé povolenie na prácu v Rakúsku a začal som pracovať vo Viedni ako audítor v medzinárodnej spoločnosti, pričom som neskôr prestúpil do od-

delenia poskytujúceho poradenstvo pri transakciách. Zameriaval som sa pritom najmä na klientov z oblasti nehnuteľností.

Dnes ste vo významnej pozícii v nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v realitách. Nie je jednoduché dostať sa na taký post v takej veľkej spoločnosti.

V júli 2007 som nastúpil do developerského oddelenia vo fi rme Immofi nanz, pričom som sa mal venovať

Ovládate vynikajúco viacero jazykov. Kedy ste sa ich stihli naučiť?

Rodičia nás vždy viedli k jazykom. Ešte pred revolúciou som chodil na základnú jazykovú nemeckú školu. Strednú školu som absolvoval na nemeckom bilingválnom gymnáziu a maturoval som z nemčiny aj angličtiny. Na vysokej škole sme si už v prvom ročníku museli zvoliť ďalší jazyk a ja som si vybral španielčinu. Od druhého ročníka som

hlavne Slovensku a Českej republike. Nakoniec som ale skončil v Bulharsku, kde som tri roky pracoval na obrovskom office projekte. Neskôr som dostal na starosť riadenie projektu výstavby nákupného centra v rumunskej Konstanci. Po dvoch rokoch sa centrum úspešne a načas otvorilo, pričom na jeho realizácii sa v mojom tíme podieľali ľudia z celej Európy. Projekt dokonca získal cenu za Najlepší projekt roka 2011 spomedzi nákupných centier v Rumunsku. Po ukončení práce v Rumunsku som mal našetrenej toľko dovolenky, že som si zobral viacmesačné voľno na oddych a načerpanie nových síl. Hneď po návrate som sa však dostal k projektu v Moskve, kde riadim výstavbu nákupného centra.

Ako vyzerá váš pracovný život?

So starostom mesta Konstanca a CEO Immofinanz pri otváraní nákupného strediska.

V pondelok väčšinou idem do Viedne, kde je sídlo našej spoločnosti a nočným letom sa potom presúvam do Moskvy. Do piatka som plne vyťažený, venujem sa práci priemerne 12 – 14 hodín


číslo 1 /2014

denne. V piatok sa posledným letom vraciam na víkend domov na Slovensko, ale aj cez víkend musím často aspoň jeden deň pracovať. Po ukončení predošlého projektu v Rumunsku som si myslel, že nič ťažšieho ma už nečaká, no mýlil som sa. Aktuálny projekt v Rusku je ešte náročnejší. Vo firme som takpovediac „troubleshooter“, to je ten, kto dostáva tie najnáročnejšie projekty.

Ako vnímate Moskvu?

Moskva je obrovská metropola a Rusi sú hrdý a silný národ. Je to energické a fascinujúce mesto, v ktorom je poriadok, minimálna nezamestnanosť a zároveň koncentrácia bohatstva, moci a vplyvných ľudí. Moskva je bohaté a drahé mesto, v ktorom v dnešnej dobe vidíte viac áut značky Porsche ako Lada. Moskovčania radi utrácajú peniaze a je tam veľmi veľa milionárov. Potrpia si na to, aby bolo vidieť, že sú majetní, čo majú oblečené, v čom sa vozia. Samozrejme, nákupné centrá z tohto životného štýlu profitujú, je to pre ne veľká obchodná príležitosť. Pre cudzincov je ťažké sa v Moskve presadiť, beriem to ako výzvu.

Na čo si neviete v Moskve zvyknúť?

Na šero a zimu. Nemám rád zimné obdobie v Moskve.

PROFIL

11

Ráno do deviatej je ešte tma. Potom je často len také šero a od pol štvrtej popoludní je znova tma. Veľmi často je tam v zime nízka oblačnosť a slnko vidno len výnimočne. Pre mňa je to o to náročnejšie, že sa musím každý týždeň vyrovnať s časovým posunom, ktorý je v zimnom období až tri hodiny. Zato leto v Moskve vie byť veľmi pekné, sú tam krásne dlhé a často slnečné dni, takže sa to kompenzuje.

Pri tomto pracovnom nasadení stíhate aj súkromný život?

Minulý rok som sa stihol oženiť, no nebyť manželky, nezvládol by som to. Som jej vďačný, že všetko zorganizovala a že stále stojí za mnou a je mi oporou. Momentálne som taký víkendový manžel. Žiaľ, na Slovensku to nie je nič výnimočné, keďže veľa slovenských mužov chodí za prácou mimo svojho bydliska, aby uživili rodinu. Snažím sa aspoň cez víkend venovať rodine a kamarátom, ale žiaľ, nevychádza mi na to toľko času, koľko by som chcel. Keď sa dá, idem si zašportovať. Veľmi ma vie nabiť energiou čas strávený v slovenských horách, kam v lete s manželkou často chodíme na výlety. Keď sa dá, chodíme tiež navštevovať naše sestry, ktoré žijú v zahraničí.

Michal Bubán pri preberaní CIJ award za najlepší projekt roka v Rumunsku.

Takže máte takpovediac „európsku“ rodinu?

Dá sa to tak povedať. Moja sestra Katarína žije vo Švajčiarsku, rodičia sú na Slovensku a ja cez týždeň v Rusku alebo v Rakúsku. Manželkina sestra zasa žije dlhodobo v Londýne. Žiaľ, všetci spolu sa vídame počas roka len veľmi málo, väčšinou len na Vianoce alebo na Veľkú noc. Okrem toho máme ale pekný rodinný zvyk – raz za rok spoločne na víkend navštíviť nejaké

Michal Bubán s manželkou a so strýkom na jednej z početných rodinných osláv a stretnutí.

európske mesto. Naposledy to bola Praha.

Nechýba Vám Slovensko?

Slovensko mám veľmi rád a je to môj domov. Ja mám to šťastie, že aspoň cez víkendy môžem byť tu, doma na Slovensku. No zdá sa mi, že medzičasom je na Slovensku už každá druhá rodina „európska“. Mnohí, najmä mladí ľudia, odchádzajú zo Slovenska za štúdiom alebo za prácou do zahraničia. Je skvelé, že vďaka

Európskej únii máme možnosť žiť a pracovať v zahraničí, naučiť sa cudzie jazyky a získať nové poznatky a skúsenosti. No zároveň je smutné, že len malá časť z týchto mladých, šikovných ľudí sa vracia naspäť na Slovensko, pretože tu nemajú také uplatnenie a kvalitu života, ako inde v Európe. Myslím si, že je potrebné začať meniť spoločnosť, či skôr spôsob fungovania štátu, aby sa Slovensko konečne vyrovnalo modernej Európe. (mi)


12

naše novinky

ZDRAVIE

78.296$1(75(%$%Èġ 1,(.725e6Ò='5$9e Poznáte to? Do nového roka vstupujete s novými predsavzatiami, že prestanete fajčiť, že začnete zdravšie žiť a že schudnete. V januári takmer všetky fitká praskajú vo švíkoch a naše chladničky, naopak, zívajú prázdnotou. Pár týždňov všetko ide podľa plánu, ale potom to na niečom stroskotá.

=YlþãD SUHWR OHER Y KRQEH ]DVXSHU¿J~URX]QiãKRMHGiOQLþNDY\O~þLPHYãHWN\WXN\ DþRVLEXGHPHQDKRYiUDĢQiã RUJDQL]PXVMHGQRGXFKRXWUiSLPHKODGRP$NDOHGRGUåLDYDPHVWULNWQ~GLpWXD]RVYRMHM VWUDY\QDGREURY\O~þLPHWXN\ ULVNXMHPHRKO~SQXWLHOHERQiP NOHVQH,4

Bez tukov niet nálady 1DWpPXWXN\YVWUDYHVDXå QDStVDORYãHOLþRDOHYãHREHFQê ]iYHU R LFK ãNRGOLYRVWL SUHQiãRUJDQL]PXVQDMQRYãLH Xå QHSODWt 3RGĐD RGERUQtNRYQD]GUDY~YêåLYX~SOQp Y\O~þHQLHWXNRY]MHGiOQLþNDMHYHĐNRXFK\ERX'{OHåLWHMãLHMHYHGLHĢVLXVWUiåLĢLFK PQRåVWYRDWLHåVSUiYQHWXN\ Y\EHUDĢ7XN\E\PDOLWYRULĢ DåSHUFHQWFHONRYpKR GHQQpKRHQHUJHWLFNpKRSUtMPX1DSR]RUHVDWUHEDPDĢ

ÒSOQpY\O~þHQLHWXNRY]MHGiOQLþNDMHYHĐNRXFK\ERX)RWRDUFKtYDXWRUD

SUHGVNU\WêPLWXNPLYPOLHþQ\FKRELOQLQRYêFKDPlVRYêFK YêURENRFK D VDPR]UHMPH SUHG VODGNRVĢDPL NWRUpVDQDSUtMPHSRGLHĐDM~ DåSHUFHQWDPL1DGPHUQiNRQ]XPiFLD]OêFKWXNRY ]Y\ãXMHKODGLQXFKROHVWHUROX YNUYLDWêPDMUL]LNRY]QLNX VUGFRYRFLHYQ\FKRFKRUHQt 'REUp WXN\ PDM~ RSDþQê HIHNW±FKUiQLDVUGFHSRGSR-

UXM~FHONRYp]GUDYLHVWDUDM~ VDRGREU~QiODGXSRPiKDM~ SURWL~QDYHDVQLPLGRNiåHPHVFKXGQ~Ģ 1DSUtNODGYODãVNêRUHFKREVDKXMHPDVWQpN\VHOLQ\NWRUpV~ ]GURMRPYêåLY\DHQHUJLHSUH þLQQRVĢPR]JX3ULDPRYSOêYDM~QDYêNRQQRVĢPR]JRYêFK þLQQRVWtDWHGDDM,40RåQR DMSUHWRYODãVNêRUHFKQiSDGQHSULSRPtQDPR]RJ'RND-

WHJyULHÄGREUêFKWXNRY³SDWUt Q1DFKiG]DVDYUDVWOLQQêFK DMROLYRYêþLVH]DPRYêROHM ROHMRFKDNYDOLWQêFKUDVWOLQQêFK DYRNiGRROLY\þLWXþQHU\E\ PDUJDUtQRFK 7UHWLDWUHWLQDE\PDODSR]RStrážcovia cholesterolu VWiYDĢ]SRO\QHQDVêWHQêFKQ 8GUåDĢ]OpWXN\DFKROHVWHURO DQPDVWQêFKN\VHOtQNWRQDX]GHP{åHSRP{FĢPRGHU- UpV~SUH]GUDYLHPLPRULDGQH QiWHFKQLND1DSUtNODGVPDUW- Yê]QDPQp1iMGHPHLFKQLHIyQ\VRãSHFLiOQ\PLþtWDþNDPL OHQYUDVWOLQQêFKROHMRFKDOHDM XåYSULHEHKXPLQ~W\GRNiåX YWXNXPRUVNêFKUêEDåLYRþtGLDJQRVWLNRYDĢKODGLQXFKR- FKRY0DM~VFKRSQRVĢ]QLåRYDĢ OHVWHUROXYNUYL$NYiP]QH- KODGLQXÄ]OpKR³/'/FKROHVMDNpKRG{YRGXÄQHYRQLD³LQWH- WHUROXYNUYLDQDRSDN]Y\ãXM~ OLJHQWQiDSOLNiFLD]DSDPlWDMWH KODGLQXÄGREUpKR³+'/FKRVLMHGQRGXFK~DOHYHĐPLG{OH- OHVWHUROX'{OHåLWêPGRSOQNRP åLW~UDGX±ULDćWHVDWUHWLQR- ]GUDYêFKWXNRYV~VHPLHQND YêPSUDYLGORP,GHRWRåH DRULHãN\NWRUpGRNiåXPLHUMHGQRXWUHWLQRXE\VDQDWYRU- QH]QtåLĢKODGLQXFKROHVWHUROX EHHQHUJLHPDOLSRGLHĐDĢåLYR- $NVDWêPWRSUDYLGORPEXGHþtãQHWXN\DNRMHPDVĢPlVR PHULDGLĢFHOêURNQHPXVtPHVL VODQLQDPDVORPOLHNRDPOLHþ- GiYDĢåLDGQHQRYRURþQpSUHGQHYêUREN\'UXK~WUHWLQXE\ VDY]DWLDDY\KQHPHVD]E\WRþVPHPDOLSUHQHFKDĢPRQRQH- QHMIUXVWUiFLL]LFKQHGRGUåDQLD QDVêWHQêPPDVWQêPN\VHOLQiPNWRUêFKKODYQRXKUGLQNRXMHN\VHOLQDROHMRYi]UDGX \]

Košík „dobrých tukov“ Oleje:

Orechy: Semienka: Ryby: Iné: 9ODãVNêRUHFKMH]GURMRPYêåLY\DHQHUJLHSUHPR]RJ,OXVWUDþQpIRWR7$65âWHIDQ3XãNiã

olivový, repkový, slnečnicový, arašidový, sezamový, kukuričný, sójový mandle, arašidy, makadamské, lieskové, pekanové, kešu, vlašské slnečnice, sezamu, tekvicové, ľanové tuniak, losos, makrela avokádo, olivy, arašidové maslo


KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

číslo 1 /2014

13

DEŇ SVÄTÉHO VALENTÍNA .DåGRURþQHVOiYLDIHEUXiUD]DPLORYDQtĐXGLDGHĖVY9DOHQWtQD1DMSRSXOiUQHMãtPSUtEHKRPRY]QLNXWRKWRVYLDWNX MHOHJHQGDRNĖD]RYL9DOHQWtQRYL9WHGDMãtSDQRYQtN5tPDFLViU&ODXGLXV,,]DND]RYDOVYRMLPYRMDNRPVREiãLĢVD%iOVD WRKRåHPXåL]RVWDQ~GRPDSUL VYRMLFK PDQåHONiFK D Y MHKR YRMVNXQHEXGHPDĢNWRERMRYDĢ .ĖD]9DOHQWtQVDYãDNY]RSUHO WRPXWR QDULDGHQLX D YRMDNRY DLFKPLOpWDMQHRGGiYDOÒUDG\ YãDNþRVNRURMHKRþLQQRVĢRGKDOLOL$MQDSULHNWRPXåHKR PXþLOLVYRMHMYLHU\VDRGPLHWRO Y]GDĢ%ROSRSUDYHQêVĢDWtPSUiYHIHEUXiUDQD]iNODGHþRKR VDWHQWRGHĖDMVOiYL3RGĐDPHQHM UR]ãtUHQpKRSUtEHKXMH'HĖVY 9DOHQWtQDRGYRGHQêRGVYLDWNX /XSHUFDOLDNWRUêVOiYLOLYVWDURYHNRP5tPH9SUHGYHþHUWRKWR GĖDVDGRÄXUQ\OiVN\³YNODGDOL OtVWN\VPHQDPLPODGêFKGLHYþDĢYKRGQêFKQDY\GDM0OiGHQFLVLWLHWROtVWN\SRVWXSQHĢDKDOLDVWRXNWRUHMPHQRWDPEROR QDStVDQpVDPDOLSRGĐDWUDGtFLH GRURND]RVREiãLĢ


14

naše novinky

ŠPORT

JÁN JANČO SI TO ZAMIERI DO BRATISLAVY Koncom januára prestúpil dvadsaťštyriročný rodák z Levíc Ján Jančo z Futsal Teamu Levice do bratislavského klubu Across Pinerola. Zmena dresu bola síce prekvapujúca pre mnohých, ale zas nie neočakávaná, nakoľko tento loptový technik má bohaté futsalové skúsenosti. Svoju kariéru začínal v mužstve Sped – Transu, dva roky obliekal dres MIMA Trnavy a pred odchodom do Bratislavy hral za Futsal Team Levice.

Ako došlo k vášmu prestupu? V období vianočných sviatkov pravidelne chodím na futsalový turnaj do Nového Mesta nad Váhom, kde s chalanmi z miestneho Futbalshopu, ktorí hrajú Open ligu, sa snažíme už tretí rok dosiahnuť prvenstvo. Žiaľ, naše mužstvo Varion skončilo aj tentokrát na druhom mieste. Po skončení vianočného turnaja mi manažér spomínaného Futbalshopu pán Hrehor navrhol, či by som neabsolvoval skúšku v Pinerole. Priznám sa, bol som v prvom momente prekvapený a trošku skeptický, ale zároveň potešený. Prečo nie? Bývam v Bratislave a hrávať za Pinerolu by bolo pre mňa ideálne riešenie. Nakoniec ma kontaktoval pán Zwinger, ma-

jiteľ Pineroly, že mal by záujem o mňa. Prebehli rokovania, zúčastnil som sa niekoľkých tré-

Dohoda medzi klubmi padla na úrodnú pôdu. ningov. Konečné rozhodnutie však bolo na vedení levického klubu. Trošku sa to naťahovalo, ale nakoniec som veľmi rád, že dohoda medzi oboma klubmi padla na úrodnú pôdu. Je takou zaujímavosťou, že som práve v zápase proti Pinerole bol vylúčený a následne vyfasoval štvorzápasový dištanc. Chcel by som vyjadriť vďaku vedeniu Levíc, že nakoniec súhlasili s podmienkami prestupu. Veľmi si to vážim.

Aké máte ciele a čo očakávate od zmeny dresu? Pre mňa osobne je to určite krok vpred. Som nesmierne rád, že budem môcť pravidelne trénovať. Toto je pre mňa tá najväčšia devíza. Čo sa týka osobných cieľov, chcem na sebe tvrdo pracovať a svojimi výkonmi pomôcť Pinerole k najlepším výsledkom. Ambície klubu sú len tie najvyššie.

V čom je rozdiel medzi vaším bývalým a terajším klubom? Ešte som v klube pomerne krátko na to, aby som to mohol objektívne porovnať. O miesto v zostave je veľká konkurencia. Na každom tréningu je 15 hráčov, z toho dvanásť môže kedykoľvek nastúpiť na súťažný zápas. Zvyšok tvoria chalani z B mužstva. Som pozitívne prekvapený – čo sa týka nasadenia počas tréningov, každý ide na sto percent. (jj)

Ján Jančo. Foto: lk

PREDSTAVUJEME FUTBALISTU ADAMA KONVICKÉHO, HRÁČA FK SLOVAN LEVICE v mladšom doraste som sa vrátil späť do Hronských Kľačian, kde hral dorast vtedy 5. ligu. Po pol roku odohratého v Kľačanoch som išiel späť do Levíc. Mal som ešte rok hrať za mladší dorast, ale tréner Ladislav Éhn ma zobral do staršieho dorastu, kde hrávam momentálne.

Mladý talentovaný futbalista Adam Konvický sa narodil v Hronských Kľačanoch v obci neďaleko Levíc, kde začal svoju futbalovú kariéru rozvíjať. Má brata Viktora, ktorý sa tiež venuje futbalu. Po skončení dochádzky siedmeho ročníka nasledoval bratove kroky, aj on prestúpil do športovej triedy na druhú základnú školu v Leviciach.

Spoznal si niekoľko trénerov, ktorí ovplyvnili najviac tvoje futbalové myslenie?

V koľkých rokoch si začal s futbalom a kde? S futbalom som začínal ako osemročný v Športovom klube Hronské Kľačany.

Prečo ťa uchvátil práve futbal? Futbal ma uchvátil hlavne kvôli môjmu staršiemu bratovi Viktorovi, ktorý ma vždy viedol futbalovou cestou.

Adam Konvický vľavo s bratom Viktorom. Foto: jj

Odmalička som chodil na jeho zápasy a učil som sa popri ňom.

Opíš nám tvoju doterajšiu futbalovú karieru. Ako som už spomínal, za-

čínal som ako žiak v rodnej dedine v Hronských Kľačanoch, v ktorej som pôsobil skoro celé žiacke obdobie. Od 14 rokov hrávam za Slovan Levice. V Leviciach som prešiel postupne všetkými kategóriami. Po pol roku pôsobenia

Moje futbalové myslenie najviac ovplyvnili hlavne tréneri v starších kategóriách, či už to bol môj terajší tréner Ladislav Éhn a jeho syn Peter Éhn, ktorí ma vždy vedeli nabudiť a vyhecovať na zápas, aby som podal čo najlepší výkon.

Čo by si chcel dosiahnuť vo futbale a samozrejme aj v osobnom živote? Samozrejme, že môj najväčší úspech by bol, keby som sa

dostal na svetovú špičku futbalu. Teraz ma určite teší aj to, že mám len 18 rokov a bol som angažovaný trénerom Szegényom do A mužstva dospelých. Hrať tretiu ligu v takto mladom veku sa nepodarí hrať hoci komu. Zatiaľ som mladý, určite mám nejaké sny, ale všetko má svoj čas. Keď už mám možnosť hrať za A mužstvo Levíc, chcel by som sa presadiť a hrať čo najvyššiu súťaž.

Kto je tvoj futbalový vzor a prečo? Môj najväčší futbalový vzor je môj brat. Viktor dosiahol toho fakt veľa, ale nemal to vo futbalovom živote vôbec ľahké, no nikdy sa nevzdával. Vždy bojoval zato, čo chcel a dosiahol svoj cieľ. Bohužiaľ, prišli zranenia, ktoré mu nedovolili pokračovať v jeho futbalovej dráhe. (jj)


číslo 1 /2014

ŠPORT

15

JAKUB DRAPÁK: NAŠI FANÚŠIKOVIA SÚ JEDNI Z NAJLEPŠÍCH NA SLOVENSKU Je to nováčikom na trénerskom poste. Aký je tvoj názor na jeho tréningy?

Levice sú jedno z mála miest na Slovensku, v ktorom dominuje basketbal. Práve preto sme pre vás pripravili rozhovor s jedným z basketbalistov miestneho klubu BK Levickí Patrioti-Jakubom Drapákom.

Poznám ho už dlho, nakoľko sme spolu hrávali v Leviciach. Je to jeho prvá sezóna v pozícii trénera a verím, že to nie je ľahké. Snaží sa a je vidieť, že chce, aby sme sa neustále zlepšovali a ženie nás dopredu. Skúša rôzne tréningové techniky, dbá o to, aby naša kondícia bola na vynikajúcej úrovni a dokáže aj individuálne pristupovať ku každému jednému hráčovi. Je to profesionál a plne mu dôverujem.

Kde si začínal s basketbalom a ako si sa k nemu dostal? S basketbalom som začínal v Leviciach ešte na základnej škole. Myslím, že to bolo v štvrtej triede ZŠ, keď robil pán Polák nábor do basketbalovej triedy. Už som predtým nejaké športy skúsil, tak som išiel aj do tohto a basketbal sa mi zapáčil.

Koľko ľudí pracuje na chode vášho klubu? V basketbalovom mužstve pracuje tím ľudí, ktorí musia spolupracovať najlepšie, ako sa dá. Začína to hráčmi a trénerom, pokračuje to cez vedenie klubu, manažérov, maséra, lekárov, asistenta trénera a mnoho ďalších. Je veľmi dôležité, aby v tíme bola tá správna chémia a všetci spolu dobre vychádzali, pretože len tak sa dá skutočne dosiahnuť úspech.

Na akom poste hrávaš? Momentálne hrávam na pozícii krídla s číslom 30.

Aký ste kolektív a aké máte podmienky na trénovanie? S chalanmi sme veľmi dobrá partia aj napriek tomu, že táto sezóna je diametrálne odlišná od tých predchádzajúcich dvoch alebo troch. Máme tu vytvorené skvelé podmienky na trénovanie, či už v podobe modernej športovej haly alebo posilňovne.

Aké má váš klub ciele v tejto sezóne? Pred začiatkom sezóny sa nevedelo, či vôbec budeme hrať, ale nakoniec sa to podarilo a hráme. Ťažko hovoriť o nejakých cieľoch, čo sa klubu týka. Hlavné je, že sa podarilo zachrániť basketbal v Leviciach. Pomaly sa blíži play-off a tam sa môže stať hocičo, uvidíme.

Cítite na zápasoch podporu fanúšikov?

Jakub Drapák. Foto: archív autora

Veľká vďaka patrí našim fanúšikom, ktorí napriek momentálnemu postaveniu a situácii v klube nezanevreli na nás a sú jedni z najlepších fanúšikov na Slovensku. V domácich zápasoch nás podporujú a ženú dopredu, sú naším šiestym hráčom. Je fantastické postaviť sa pred plnú tribúnu a počuť nadšené zvuky z každej našej dobre zahranej akcie. Stoja pri nás a my stojíme pri nich.

Je táto sezóna pre teba náročná a aké máš ambície do budúcna? Pre mňa je táto sezóna o to náročnejšia, že som musel

kvôli zraneniu pauzovať dva roky. Nebolo ľahké dostať sa do tempa a do správneho rytmu, ale pracujem na sebe a snažím sa zlepšovať. Od letnej prípravy som mal ešte trochu problémy s kolenami, ktoré ma vyradili približne na týždeň, ale musím si zaklopať, že to nič vážne nebolo. O nejakých ambíciách je ťažko hovoriť. Chcem hlavne dohrať túto sezónu bez nejakého vážneho zranenia a potom budem riešiť kam povedú moje basketbalové kroky ďalej.

Vaším trénerom je Ladislav Lutovský.

Ako by si charakterizoval mesto Levice? Keďže som rodený Levičan, tak mesto poznám veľmi dobre. Nie je to žiadne rušné veľkomesto a zas až tak veľa sa tu toho nedeje. Myslím, že basketbal patrí medzi najväčšie podujatia v Leviciach a teší ma, že si ľudia nájdu cestu do haly, aby nás prišli povzbudiť, čo pre nás naozaj veľa znamená.

Tvoje najväčšie úspechy v kariére? Najväčší úspech v kariére boli asi účasti na majstrovstvách Slovenska v mládežníckych

kategóriách, nominácia v mládežníckych reprezentáciách a nejaké tie individuálne ocenenia, ale to by nebolo možné bez mojich spoluhráčov. Basketbal je kolektívny šport, a preto spolu nesieme na svojich pleciach víťazstvá rovnako ako aj prehry.

Čo ti do života dal basketbal a naopak čo ti vzal? Zažil som vďaka nemu veľmi veľa, či už vtipné, alebo nepríjemné zážitky, do ktorých by som zaradil najmä zranenia. Keď som bol mladší, tak som sa vždy tešil na sústredenia a basketbalové kempy. Vďaka basketbalu mám pochodené takmer celé Slovensko. Bol som v Chorvátsku, Česku, Litve, Maďarsku a iných krajinách. Spoznal som vďaka nemu veľa zaujímavých ľudí, našiel som si mnoho priateľov, s ktorými som v kontakte dodnes. Nemám pocit, že by mi niečo vzal, hodnotím to ako správny krok, keď som sa rozhodol stať basketbalistom.

V čom je život basketbalistu iný od životov ostatných ľudí? Zatiaľ čo niekto chodí do práce na osem hodín a poobede je už doma, my máme dva tréningy za deň, jeden doobeda a druhý poobede. Máme istý režim, ktorý musíme dodržiavať, či ide o vnútorné pravidlá klubu, tak aj o pravidlá, na ktorých sa dohodneme s chalanmi. Mali by sme dodržiavať správnu životosprávu. Samozrejme aj tu platí, že ak chceš byť lepší a hrať v lepšom klube, tak na sebe musíš pracovať. Celé je to o zvyku, odhodlaní a najmä o talente, ktorý treba mať v každom športe. Matej Brath

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Levice, náklad 17 300 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


16

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

6/29(16.20Ăˆ=/$72 Ć$.8-(0(1$6ÄĄ$ Pred odchodom slovenskej vĂ˝pravy do SoÄ?i sa mnoĹžstvo SlovĂĄkov pozeralo pesimisticky na moĹžnosĹĽ, Ĺže Slovensko zĂ­ska na olympijskĂ˝ch hrĂĄch cennĂ˝ kov. Zabudli vĹĄak na jedno, Ĺže Anastasia KuzminovĂĄ je veÄžkĂĄ bojovnĂ­Ä?ka, ktorĂĄ vie sprĂĄvne naÄ?asovaĹĽ formu. DokĂĄzala to pred ĹĄtyrmi rokmi vo Vancouveri a na olympiĂĄde v SoÄ?i to ĂşspeĹĄnou obhajobou zlata potvrdila. 6UGFLD 6ORYiNRY Y QHGHÄ?X SRREHGHSRRNULDOL9tĢD]QRX HXIyULRXLFKQDSOQLODVORYHQVNiUHSUH]HQWDQWND$QDVWDVLD.X]PLQRYiNWRUiGRVLDKODIDQWDVWLFNĂŞ~VSHFK1D=2+ Y6RĂžLYĂŁSULQWHELDWORQLVWLHNQD NPREKiMLOD]ODWR]9DQFRXYHUXDRWYRULODPHGDLORYĂŞ~ĂžHW Y6RĂžLFHOHMVORYHQVNHMYĂŞSUDYH6ORYHQVNĂŞELDWORQVDYKLVWyULL=2+UDGRYDOXĂĽ]RĂŁWYUWHM PHGDLO\DWUL]QLFKGYH]ODWp DMHGQDVWULHERUQiSDWULDSUiYH .X]PLQRYHM

ÄŒistĂĄ streÄžba $QDVWDVLD.X]PLQRYiY~YRGHĂŁHWULODEHĂĽHFNpVLO\DSUHG VWUHÄ?ERXOHĂĽPRVD]DPHUDODYR Y\VRNHMQDGPRUVNHMYĂŞĂŁNHQD RSWLPiOQXWHSRY~IUHNYHQFLX 9OHĂĽNHQH]DYiKDODDY\WYRULOD VLRSWLPiOQXSR]tFLXQDPHGDLORYĂŞ~WRN1DPHG]LĂžDVHEROD WUHWLD9VWRMNHERODWDNLVWRQHRP\OQiQDPHG]LĂžDVHXĂĽSUYi VQiVNRNRPYLDFDNRGYDGVDĢ VHN~QG.X]PLQRYiVDQHRGYUDWQHUR]EHKODQD]RVWiYDM~FLFKNPY~VWUHW\]ODWHM

PHGDLO\1DPHG]LĂžDVRFKSUL MHMPHQHYĂĽG\]DVYLHWLODMHGQRWNDDY\GUĂĽDODYSR]tFLLOtGHUN\DĂĽGRFLHÄ?D9FLHOLEROR ]UHMPpĂĽHY\GDOD]RVHEDYĂŁHWN\VLO\SRKODOHQUXNRXQDG KODYXY]QDPHQtĂĽHWREROR KUR]QHQDPiKDYpDOHDMYHÄ?PLNUiVQH2O\PSLMVNĂŞĂŁSULQW VDY\GDULO.X]PLQRYHMGRNRQDOHDOHQSRWYUGLODĂĽHDNĂžLVWR]DVWULHÄ?DWDNVLQDÄ–XPiORNWRP{ĂĽHWU~IDĢ

Dúfala, Şe sa jej nesníva 1DVĢD.X]PLQRYiVDSRVNRQÞHQtSUHWHNRYYNWRUêFKVLXGUüDOD]ODW~SR]tFLXRGãĢDVWLD Y]QiãDODÄ0DOE\PDQLHNWR XãWLSQ~ĢDE\VRPYHGHODüH MHWRUHDOLWD'~IDPüHQHVQtYDPOHQQHMDNêVHQQHFKFHVD PLYHULĢüHVRPRSlĢ]ODWi 9FLHOLVRPQHWUSH]OLYRÞDNDODÞREXGHćDOHMDÞLPDQLHNWR ]PHGDLORYpKRVWXSĖDQHY\WODÞt$QLVRPVDQHSUH]OLHNODDDü NHćVRPVLERODLVWiWDNVRP UDGRVĢXND]RYDODDMQDYRQRN³ 2EKDMN\ĖDSUYHQVWYDQHFKFHOD VYRMH]ODWpRO\PSLMVNp~VSHFK\

KuzminovĂĄ sa teĹĄĂ­ na pĂłdiu zo zisku zlatej medaily. Foto: TASR/Michal SvĂ­tok

SRURYQiYDĢĂ„0iPQHRStVDWHÄ?QpSRFLW\WXQDWHMWRRO\PSLiGH DMĂŁSHFLiOQH$OHV9DQFRXYHURPWRQHFKFHPSRURYQiYDĢ 7DPWRERORQHĂžDNDQpDOHWX VPHQDWRPV\VWHPDWLFN\SUDFRYDOLDE\VRPYĂžDVPDODW~ QDMVSUiYQHMĂŁLXIRUPXDWRMHYĂŞVOHGRNĂŁWYRUURĂžQHMURERW\9HULOLVPHĂĽHSULWHMWRGULQHVDWR PXVtSRGDULĢÂł

Sen sa stal realitou -XUDM6DQLWUDVWUHOHFNêWUpQHU.X]PLQRYHMPDO]DXMPDYêDQDSRNRQDMVSOQHQê VHQÄ0QHVDDMVQtYDORRWêFK GHVLDWLFKY\ELHOHQêFKWHUÞtNRFKDNHćVRPVDUiQR]REXGLOPDOVRPLFKQHXVWiOH SUHGRÞDPL2]ODWHVRPERO SUHVYHGÞHQêYWHG\NHć1DVĢDWUD¿ODWHQSRYHVWQêGHVLD-

W\WHUĂž9WUpQLQJXS{VRELOD YHÄ?PLGREUHSRĂžDVQiVWUHOX XĂĽQDGREXGODLVWRWXDSHUIHNWQHVDVNRQFHQWURYDODÂł =RVWiYDYHULĢĂĽHWRQHEROSRVOHGQĂŞ6DQLWURYSRGREQĂŞVHQ Y6RĂžLDQLSRVOHGQĂŞ~VSHFK 6ORYiNRYQDWHMWRRO\PSLiGH

PRIHLĂ S SA A POMÔŽ NĂ M S KAMPAŇOU HÄ˝ADĂ ME Ä˝UDĂ? DO VOLEBNĂ?CH KOMISIĂ? K VOÄ˝BĂ M NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOÄŒNIA 24. MĂ JA 2014, KDE PREDSTAVĂ?ME 13 KANDIDĂ TOV.

DELEGĂ T VO VOLEBNEJ KOMISII InformĂĄcie, ktorĂŠ od vĂĄs potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade zåujmu zastupovaż stranu TIP vo volebných komisiåch, kontaktujte nås:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dĂĄtum narodenia telefĂłn

NLV 1894/14

e-mail

DelegĂĄtom vo volebnej komisii sa stanete zloĹženĂ­m sÄžubu tomu, kto zvolĂĄ zasadnutie volebnej komisie. Do volebnej komisie sa mĂ´Ĺžete hlĂĄsiĹĽ do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597

EE 7$65

Nlv 01 2014 web  
Nlv 01 2014 web  
Advertisement