Page 1

16 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem Ročník: I. číslo. 14/2013 Dátum vydania: 19. 12. 2013

Liptovský Mikuláš

Pocta dvom umelcom

Mesto bez bariér

Jarmok zasypal sneh

Triumf slalomárov

str. 2 V rámci emisie Deň poštovej známky sa dostalo pocty výnimočným osobnostiam, ktoré sa podieľali na tvorbe poštových známok.

str. 3 Metropola Liptova sa aj tento rok zaradila medzi mestá bez bariér. Prispel k tomu projekt Športový deň zdravotne postihnutých.

str. 5 Mikulášsky jarmok bol tento rok okrem bohatého kultúrneho programu, vianočných lahôdok či medoviny aj plný snehu.

str. 12 Najúspešnejšími slalomármi sezóny sa podľa ankety Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode o Kanoistu roka 2013 stali singlista Slafkovský a kajakárka Dukátová.

VIANOČNÉ TRHY MAJÚ ÚSPECH Predvianočnú atmosféru v centre Liptovského Mikuláša oživuje po tradičnom dvojdňovom Mikulášskom jarmoku (uskutočnil sa 6. a 7. decembra) premiéra vianočných trhov podľa vzoru oveľa väčších metropol. Trhy sa realizujú od 13. do 23. decembra. „V rámci možností sme podporili iniciatívu skupinky mladých podnikateľov, ktorí sa podujali zrealizovať svoj odvážny a veľmi zaujímavý zámer. Veríme, že sa ujme a čarovná vianočná atmosféra priláka do našej pešej zóny čo najširšiu verejnosť,“ uviedol primátor Alexander Slafkovský v súvislosti so spustením prvých vianočných trhov v meste. Zároveň ubezpečil, že organizovanie vianočných trhov by nemalo významnejšie zasiahnuť do mestskej pokladnice. „Minimálne nároky si vyžiadali iba nevyhnutné technické úpravy stánkov, aby sa dali uzatvárať. Čo bola dlhodobá investícia, ktorú využijeme aj pri mnohých ďalších podujatiach,“ vysvetlil. Súčasťou vianočných trhov so sprievodným kultúrnym progra-

Šťastné a veselé Vianoce

želá čitateľom redakcia periodika Novinky mom je aj syntetická plocha na verejné korčuľovanie uprostred pešej zóny. „Záujemcovia si môžu priamo na mieste požičať korčule. Or-

Chystáte sa na operáciu bedrového alebo kolenného kĺbu?

ganizované školské skupiny sa môžu korčuľovať úplne zadarmo,“ dodal primátor. Vianočné trhy potrvajú v centre Lip-

NEBOJTE SA PÝTAJTE SA

tovského kého Mikuláša Mik l až do pondelka 23. decembra. Text a foto: TASR

OrthoPilot®

Navigačný systém pre presné umiestnenie kĺbnej protézy

NLM 1803/13

www.orthopilot.cz


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

MLADÍ ĽUDIA CHCÚ POMÁHAŤ A RADIŤ Mladým ľuďom záleží na prostredí a meste, v ktorom žijú. Dôkazom toho je skupina študentov z novootvoreného Ekonomického lýcea pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Predstaviteľom mesta predniesli niekoľko návrhov, ako skrášliť a zlepšiť životné podmienky v našom meste. Niektorými nápadmi sa mesto nechalo inšpirovať. Študenti učebného predmetu rétorika a projektové vyučovanie prišli za predstaviteľmi mesta s niekoľkými myšlienkami, ktoré by sa dali ľahko realizovať v praxi. Na sídlisku Podbreziny chýba mikulášskej mládeži kvalitnejší stav ciest a chodníkov, predstaviteľov mesta upozornili na estetiku a hroziace nebezpečenstvo z niektorých budov, na nedostatočnú vybavenosť niektorých parkov či „vyšľapané“ chodníčky namiesto spevnených chodníkov. „Zamerali sme sa v podstate na drobnosti, ktoré by však obyvateľom skutočne slúžili. V Okoličnom by si detské ihriská zaslúžili oplotenie, osvetlenie a tiež výmenu preliezok, ktoré sú staršieho dáta. Ľudia, ktorí bývajú v Okoličnom, sa do mesta dostanú len cez hlavnú cestu. Určite by privítali výstavbu men-

šieho mostíka, ktorý by spájal mestskú časť cez Smrečianku v časti bližšie pri Váhu a spevnenie chodníka popri Váhu smerom na sídlisko Nábrežie, ktoré má tiež množstvo nevyužitého priestoru,“ priblížil Oskar Karafa, študent Ekonomického lýcea. „Niektorými z nedostatkov, na ktoré žiaci poukázali, sa už zaoberáme. Upozornili nás napríklad na potrebu rozšírenia parkoviska pri železničnej stanici, alebo na úpravu Rohonciho parku. Na týchto záležitostiach sa už pracuje,“ povedal primátor Alexander Slafkovský. Študentov vyzval, aby si zo svojich projektov určili priority a v budúcoročnom rozpočte vyčlení čiastku, ktorá pokryje realizáciu zamýšľaných aktivít. Študenti prisľúbili, že sami priložia ruku k dielu. MsÚ

MINISTER OCENIL PÁLKOVO CENTRUM Ocenenie Sociálny čin roka 2013 si spomedzi štyroch ocenených subjektov, ktoré poskytujú služby a vykonávajú sociálnu prácu, prevzalo z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera aj Krízové stredisko Pálkovo centrum. Ďalšími ocenenými boli organizácia Áno pre život, n. o., Rajecké Teplice, Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov, ako aj mesto Banská Bystrica. „Sú to ľudia, ktorí vykonávajú túto činnosť celkom iste nie pre nejaké veľké finančné ohodnotenie, pretože, bohužiaľ, tam sme ešte nedospeli. Je to otázka ich vnútorného presvedčenia, je to otázka srdca, je to otázka vzťahu. Treba povedať, že pomáhajú práve ľuďom, ktorí sa veľakrát nie svojím vlastným pričinením dostávajú do ťažkých životných situácií,“ zdôraznil Richter. Ministerstvo práce sa po prvýkrát rozhodlo udeľovať toto ocenenie v roku 2003 a v tejto tradícii pokračuje nepretržite, s výnimkou roku 2011. Podstatou Sociál-

neho činu roka je ocenenie fyzickej alebo právnickej osoby. Každoročne je tematicky zamerané na vybrané témy a cieľové skupiny z oblasti sociálnych vecí. Po minulé roky to bola napríklad pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, pomoc rodine pri starostlivosti o ich zdravotne ťažko postihnutého člena, podpora náhradnej starostlivosti o deti a osamostatňovania sa mladých ľudí, zlepšovanie podmienok klientov v zariadení sociálnych služieb. TASR, (ts)

NOVÉ ZNÁMKY ZVIDITEĽŇUJÚ MESTO A JEHO OSBNOSTI Slovenská pošta vydala v uplynulom mesiaci dve známky týkajúce sa významných osobností mesta. Motívom prvej poštovej známky je fotografia jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej fotografie 20. storočia Martina Martinčeka s názvom Po dojení. Súčasne s poštovou známkou vyšla obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC a domicilom mesta Liptovský Mikuláš. Motívom FDC je ďalšia z Martinčekových fotografií. Druhá poštová známka je venovaná výtvarníkovi Igorovi Rumanskému. Dielo jeho žiaka Rudolfa Cigánika pripomína odkaz významného grafika, ilustrátora a v neposlednom rade autora návrhov poštových známok. „Igor by bol určite nadšený, že sa mu dostalo takejto pocty. Na druhej strane, keby si to nezaslúžil, asi by táto známka neuzrela svetlo sveta. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí dokážu oceniť jeho nezastupiteľné miesto a vplyv

Motívom je fotografia Martina Martinčeka s názvom Po dojení.

v slovenskej výtvarnej tvorbe,“ uviedol Michal Rumanský, brat zosnulých výtvarníkov a zakladateľ súkromnej galérie. Vedúci Poštovej filatelistickej služby Slovenskej pošty Martin Vančo vysvetlil, že v rámci emisie Deň poštovej známky

sa dostáva pocty výnimočným osobnostiam, ktoré sa podieľali na tvorbe poštových známok. „Viac ako symbolické je, že autorom tohto umeleckého holdu Igorovi Rumanskému je jeden z najobľúbenejších žiakov a blízky priateľ,“ zdôraznil Vančo. „Je úžasné, že sa v našich zemepisných šírkach zaužívali takéto dôstojné inaugurácie nových známok. Stretávajú sa na nich nielen filatelisti, ale aj milovníci umenia. Zberateľské albumy plné vzácnych poštových známok z celého sveta sú predsa jedinečnými umeleckými galériami,“ dodal predseda Zväzu slovenských filatelistov Miroslav Ňaršík. TASR, (ts), foto: MsÚ

Príležitostnú známku Igora Rumanského uviedli do života vetvičkou smreku jeho brat Michal Rumanský (vľavo) a primátor Alexander Slafkovský (tretí zľava).

OFICIÁLNE NÁZVY ULÍC V DEMÄNOVEJ Ďalšou z mestských častí, ktoré budú mať zavedené oficiálne názvy všetkých ulíc, je Demänová. Sedemnásť názvov ulíc, ktoré obyvatelia používajú, ale nemajú ich v dokladoch a nie sú väčšinou ani v mapách a navigáciách, schválilo už aj mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí. S obyvateľmi Demänovej o nich vedenie mesta hovorilo v októbri a koncom novembra na verejných stretnutiach. Tí sa k návrhom oficiálnych názvov mohli vyjadriť. Odmietli tak napríklad, aby jedna z ulíc niesla meno generála Tegzu. „Opäť ide v prvom rade o zosúladenie legislatívy, ktorou chceme zároveň vyjsť v ústrety všetkým záchranným zlož-

kám, aby sme im uľahčili orientáciu v tejto mestskej časti,“ vysvetlila prednostka mestského úradu Anna Rašiová. Zavedenie oficiálnych názvov ulíc prinesie aj poriadok v číslovaní domov na jednotlivých uliciach. Pre občanov Demänovej zavedenie oficiálnych názvov ulíc bude znamenať zadováženie si tabuľky s orientač-

ným číslom domu. Za päť eur ich bude ponúkať aj mestský úrad. Výmena občianskeho preukazu a ďalších dokladov, do ktorých bude treba zapísať zmenenú adresu, je bezplatná. „Požiadali sme o spoluprácu takmer všetky organizácie, ktoré sú zmenou adries dotknuté a všetky nám vyšli maximálne v ústrety. Máme dobrú skúsenosť na polícii, živnostenskom úrade či sociálnej poisťovni. Žiadne vážne problémy sme doteraz nezaznamenali ani u iných organizácií,“ uviedla A. Rašiová. (hr)


číslo 14/2013

SPRAVODAJSTVO

3

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE OPÄŤ MESTOM BEZ BARIÉR Metropola Liptova sa aj tento rok zaradila medzi mestá bez bariér. Prispel k tomu projekt Športový deň zdravotne postihnutých. Práve ním liptovská samospráva búra bariéry medzi skupinami v spoločnosti i medzi komunitami s rôznym zdravotným postihnutím. Ocenenie Samospráva bez bariér v kategórii kontinuálna priestorová spoločenská debarierizácia sa mestu dostalo spoločne so sedmičkou ďalších slovenských miest. „Filozofiou tohto projektu je okrem vytvárania mostov medzi skupinami aj boj s nepriaznivým zdravotným stavom. Projekt je zároveň súčasťou

pridanej hodnoty pri prekonávaní sociálnych a psychických bariér zdravotne postihnutých,“ uviedla realizátorka projektu Dana Guráňová, vedúca útvaru mládeže, športu a kultúry Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Diplom prevzal počas galavečera v bratislavskom Kultúrnom dome Ružinov v utorok

Športovým dňom zdravotne postihnutých sa mesto snaží zapojiť hendikepované osoby do spoločenského života.

3. decembra z rúk podpredsedu Národnej rady SR Jána Figeľa zástupca primátora mesta Milan Kružliak. „V našom meste sa skutočne snažíme rešpektovať práva zdravotne postihnutých osôb na plné spoločenské uplatnenie. Jedným z dôkazov je organizovanie aj tohto športového podujatia, ktoré tento rok napísalo svoj štvrtý ročník. Toto ocenenie je dôkazom, že aj malé

činy môžu znamenať veľa,“ povedal M. Kružliak. Každým ročníkom si Športový deň zdravotne postihnutých získava čoraz väčšiu obľubu u tých, ktorých sa týka. „Tento rok si prišlo na Lodenicu zašportovať viac ako 90 ľudí s rôznym zdravotným postihnutím. Nedá sa povedať, že je to podujatie masové, ani to nie je naším cieľom. Teší nás však, že každý

rok sa nájdu ďalší, ktorí nemajú problém sa prezentovať pred ľuďmi mimo vlastnej komunity, aj to je jedna z našich priorít,“ dodala na záver D. Guráňová. Ocenenie za bezbariérovosť získal Liptovský Mikuláš aj v roku 2003 za bezbariérové priechody na území mesta.

níci, Vážení zákaz jdete á n s á n i š lá u Mik v Liptovskom HOP, S P O T S e r t n ce v obchodnom ja 41. na Ulici 1. má

NLM 1332/13

áme m s á V e r p é 0:00 hod. n 2 o d . d Otvore o h 0 ase od 9:0 č v i n d ž ý t v í 7 dn

MsÚ, foto: (hr)


novinky

SPEKTRUM

KOĽKO INVESTUJETE DO VIANOČNÝCH DARČEKOV?

ANKETA

4

Ľubica, 25 rokov: Podľa rozpočtu. Myslím, že to bude do tých 50 eur, pretože študentský rozpočet ďalej nepustí. Darčeky sú dôležité, radosť z nich je na tom najkrajšia. Niektoré vyrobím aj vlastnoručne, ale keďže doma moje práce už všetci poznajú, musí tam byť aj niečo kúpené. Ešte nemám nakúpené ani z polovice. Peťo, 33 rokov:

Vystavené práce seniorov zaujali aj širokú verejnosť.

Darčeky kupujem priebežne počas roka. Nemám rád ten zhon a preplnené obchodné domy pred Vianocami. Darčeky kupujem pre svojich blízkych, a keďže sa to snažím riešiť už v priebehu roka, neviem presne, koľko na ne miniem. Na svojich najbližších však rozhodne nešetrím.

SENIORI UKÁZALI SVOJE VÝTVORY

Miška, 22 rokov: Tento rok sme sa s rodinkou dohodli, že si kúpime spoločné darčeky. Teda jeden spoločný darček pre rodičov, na ktorý prispejem sumou zhruba 20 eur a jeden darček pre mňa a sestru. Hoci som študentka a nemám stály príjem, veľmi rada obdarúvam svojich blízkych darčekmi, ktoré sú praktické a zároveň potešia. Tento rok miniem na darčeky zhruba 60 eur.

Šikovnosť svojich rúk predviedli liptovskí seniori na výstave s vianočnou tematikou. Členovia liptovskomikulášskych Klubov seniorov a občianskych združení sa spojili, aby predviedli výsledky svojich voľnočasových aktivít.

Stando, 21 rokov: Tieto Vianoce som sa okrem svojich najbližších rozhodol obdarovať aj sám seba. Nakoľko som študentom Právnickej fakulty, urobím si radosť nejakou dobrou právnickou literatúrou. Som ochotný investovať do 100 eur, pretože si myslím, že investícia do dobrej literatúry niekedy nie je zlá. Text a foto: (ssa)

ROZPOČET MESTA NA ROK 2014 JE ROZVOJOVÝ Mesto bude hospodáriť v budúcom roku so sumou viac ako 23 miliónov eur. Rozpočet, ktorý poslanci 12. decembra schválili, je vyrovnaný, otvára priestor na investície do nových parkovacích miest na Podbrezinách, verejného osvetlenia, dokončenia cyklochodníka na Nábreží, kompostárne v Okoličnom

či protipovodňových opatrení. „Viac peňazí pôjde do správy a údržby miestnych komunikácií, športu, kultúry a výšku finančných prostriedkov sme zdvihli aj pre sociálnu oblasť,“ povedal primátor mesta Alexander Slafkovský. (hr)

Spolu pätnásť vystavovateľov so sebou prinieslo v pondelok 2. decembra do vestibulu mestského úradu výrobky od výmyslu sveta. Vianočné ozdoby na stromček, izbové doplnky, sviatočné prestieranie, adventné vence, vyrezávané jasličky a množstvo ďalších drobností, ktoré vytvárajú tú pravú atmosféru Vianoc. „V minulom roku sme túto tradíciu

Vlastnoručne vyrobené ozdoby na stromček.

obnovili, aby všetci videli, akých máme šikovných starých rodičov,“ povedala Ľubomíra Gloneková, vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu. O kultúrne spestrenie sa postaral spevácky zbor Klubu seniorov. Vystavovateľov prišli pozdraviť aj zástupcovia

primátora mesta Jozef Repaský a Milan Kružliak. „Mám rád takéto podujatia, kde sa človek na chvíľu zastaví, porozpráva. Veď obdobie adventu a vianočné sviatky sú práve o tom,“ povedal Jozef Repaský. Text a foto: MsÚ

VIANOČNÝ DARČEK OD MESTA SLABOZRAKÝM A DIABETIKOM Mesto dalo občanom so zdravotným znevýhodnením krásny vianočný darček. Slabozrakí občania a diabetici získali nové priestory. Odteraz sa môžu stretávať v priestoroch Domu kultúry. Klub seniorov v Palúdzke im neposkytoval potrebný komfort. „Často sa nám prelínali časy stretnutí so seniormi, chýbal nám tam aj priestor pre vybavovanie povinnej agendy,“ povedal Vladimír Skubík, ktorý je predsedom

mestskej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých. Pre svojich návštevníkov poskytuje organizácia aj v nových priestoroch kurzy komunikačnej zručnosti, čítania a písania Braillovho písma. „Priestory využíva-

me aj na bežné stretávanie sa či rôzne podujatia vrátane kultúrnych,“ vysvetlil V. Skubík. „Verím, že nové priestory a vybavenie prinesú diabetikom a slabozrakým väčšie pohodlie a umožnia im spríjemniť už aj tak ťažký život,“ povedal primátor Alexander Slafkovský. (hr)


číslo 14/2013

ZAUJÍMAVOSTI

5

MIKULÁŠSKY JARMOK ZASYPAL SNEH Stánky plné tradičných remeselníckych výrobkov z kože i prútia, vianočné lahôdky, medovina, kolotoče a bohatý kultúrny program. Taký bol ostatný Mikulášsky jarmok. Tohto roku ho spestrila aj snehová nádielka, ktorá podčiarkla jeho predvianočnú atmosféru. Od štvrtka 5. decembra do soboty 7. decembra jarmok oživil centrum Liptovského Mikuláša. „Jarmok je každý december predzvesťou, že sa blížia vianočné sviatky a s nimi aj koniec roka. Všetkým obyvateľom nášho mesta prajem, aby prežili v spokojnosti a pohode nadchádzajúce sviatky a aby si ducha Vianoc zanechali vo svojich srdciach aj v nastávajúcom roku 2014,“ povedal primátor mesta Alexander Slafkovský. Kultúrny program Mikulášskeho jarmoku pozostával z vystúpení domácich umelcov i hviezd z Bratislavy. Vrcholom piatkovej zábavy bola

tradične kapela Ploštín Punk, ktorá každoročne zapĺňa hlavné liptovskomikulášskej námestie. V piatok diváci oce-

nili aj obľúbené Helenine oči z Prešova a bystrický orchester Slovak Tango hrajúci slovenské hity 30. a 40. rokov 20. storočia.

V sobotu námestie zaplnili priaznivci Vratka Rohoňa a jeho skupiny Iné Kafe. Domáca formácia Aga Zaga pod taktovkou gitaristu Mariána Kubíka zahrala pesničky z éry skupín Shadows, Beatles a Led Zeppelin, známym evergreenom z dielne Art Septet Nicolaus Orchestra tlieskala predovšetkým staršia generácia návštevníkov Mikulášskeho jarmoku. Mladým bolo určené vystúpenie domácej rockovej kapely Page Not Found. „Výberom interpretov sme sa opäť

snažili naplniť hudobné chúťky všetkých návštevníkov,“ komentoval tohtoročný program jarmoku riaditeľ Domu kultúry René Devečka. Podčiarkol, že veľký priestor v programe dostal aj folklór. Na Mikulášsky jarmok nadviazali v piatok 13. decembra Vianočné trhy. Trvať majú celých desať dní až do pondelka 23. decembra. Trhy sú pre mesto novinkou, ich ambíciou je vytvoriť novú tradíciu. (dm), foto: (hr)

PROJEKT SEPARÁCIE ODPADOV SA BLÍŽI DO ÚSPEŠNÉHO FINÁLE

O

VS

Š

op zp

TE S UJ N R

L

Á

V novej separačnej hale, ktorá je vybavená klimatizáciou sa výrazne zlepšia pracovné podmienky pre zamestnancov. V dôsledku realizácie projektu bude vytvorených celkom 6 pracovných miest obsadených ženami aj znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie. V rámci publicity projektu boli uskutočnené odborné semináre na tému „Trendy v separovaní odpadov“,

SEP A

ru jednotlivých komodít a nepriamo zníži výdavky na odvoz odpadu. Zakúpené zberné nádoby a kontajnery umožnia zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu v meste Liptovský Mikuláš a v 21 spádových obciach. Na sídlisku Podbreziny bola v rámci projektu postavená nová separačná hala s modernou technológiou, ktorá zaistí zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadu na recyklačné účely. Doposiaľ sa odpad dotrieďoval v nevyhovujúcich pracovných a prevádzkových podmienkach na triediacej linke vo vedľajšej hale.

MI A

vaného odpadu, 5 veľkokapacitných kontajnerov, 100 zberných nádob). V rámci projektu zakúpené zberné vozidlo s lisovaním odpadu umožní odvoz väčšieho množstva odpadu na jeden zvoz a tým prispeje k úspore prevádzkových nákladov. Ďalšie v projekte zakúpené autá zabezpečia častejší odvoz vyseparovaného odpadu, zabránia tým ukladaniu odpadu mimo plných zberných nádob, čo prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia, predovšetkým na sídliskách. Pomocou zabudovaného systému digitalizácie v zberných vozidlách sa získa možnosť monitorovania celého pracovného procesu, optimalizácie ich trasy a celkovej vyťaženosti. Informačný systém zabezpečí vykazovanie výsledkov zbe-

T

Projekt v celkovej hodnote takmer 2,5 milióna eur, spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš bude dokončený do konca tohto roka. Projektová dokumentácia výstavby separačnej haly na sídlisku Podbreziny bola spracovaná ešte v roku 2008, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná v roku 2009. Po zdĺhavom procese verejného obstarávania bolo možné začať až v marci 2013 samotnú výstavbu separačnej haly a nákup jednotlivých predmetov verejného obstarávania (technológia separačnej linky, hardvér a softvér, 5 špeciálnych automobilov na zber separo-

označené zberné kontajnery a zberné vozidlá nálepkami so sloganom kampane „Separujte s nami“ a publikovaná inzercia projektu v regionálnej tlači. Do konca roku 2013 budú v meste a okolitých obciach distribuované informačné letáky a plagáty o projekte, bude zverejnená webová stránka projektu (www. separovanyzber.sk), ktorá poskytne informácie o problematike separovaného zberu a triedenia odpadov, bude oznamovať občanom pripravované aktivity v záujme podpory a osvety separovaného zberu a triedenia odpadov. Uvedená informačná kampaň projektu je zameraná na informovanie o dôležitosti separovania odpadov pre zlepšenie prostredia a kvality života obyvateľov Liptovského Mikuláša ako aj celej spádovej oblasti.

LIP

NLM 1782/13

Cieľom projektu „Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš“ je skvalitnenie separovaného zberu v meste Liptovský Mikuláš a v spádových obciach, zníženie množstva ukladaného odpadu na skládke a negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Investícia do Vašej budúcnosti. Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie.

MI

KU


6

novinky

TÉMA

VIANOČNÁ HVIEZDA SVIETI PRE VŠETKÝCH, CHORÝCH I ZDRAVÝCH Deti s diagnózou tuberózna skleróza sa na Mikuláša tešia rovnako ako tie zdravé. So zatajeným dychom čakajú, kedy sa za zvuku zvončekov objaví mýtický deduško s bielou bradou a rozdelí im darčeky. Prekvapené, že existuje, v očiach už majú kopu otázok. Či prišiel zo severného pólu na saniach ťahaných sobmi a či naozaj stihne precestovať celý svet a obdarovať všetky deti. Magická atmosféra zavládla 6. decembra počas mikulášskeho benefičného popoludnia pre deti s tuberóznou sklerózou a inými zriedkavými diagnózami v bratislavskom Zichyho paláci. Program pre deti zabezpečili Alexandra Hudecová s Riou Benkovskou. Foto: OZ ASTUS/Andrej Melicher

Cieľom podujatia v réžii Asociácie tuberóznej sklerózy (ASTUS) s podporou Kliniky detskej neurológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (DFNsP), Slovenskej asociácie zriedkavých chorôb (SZACH) a ďalších partnerov bolo upozorniť na situáciu pacientov s touto zriedkavou diagnózou a vyzbierať prostriedky na vybavenie a sprevádzkovanie prvej diagnosticko-terapeutickej miestnosti pre pacientov s tuberóznou sklerózou (TSC) a sprievodnými ochoreniami.

Bohatý program pre malých aj veľkých

Za dobrovoľné vstupné si každý návštevník okrem dobrého pocitu odniesol aj keramickú hviezdičku, symbol vianočného posolstva akcie. Z dobrovoľného vstupného sa podarilo vyzbierať 300 eur, ktoré však na realizáciu projektu 1. terapeutickej miestnosti pre pacientov s TSC nestačia. Deti si počas tvorivých dielní s Riou Benkovskou mohli vyskúšať prácu s papierom a nožničkami či maľovanie na tvár s výtvarníčkou Alexandrou Hudecovou. Tá do dražby okrem grafík a ďalších diel poskytla aj unikátnu kolekciu piatich obrazov, podmaľbu ktorých pripravila so 6-ročnou Ninou s TSC.

Ninka si podľa nej maľovanie užívala, fascinovali ju napríklad zvuky, ktoré pri nanášaní farby vydáva maliarske plátno. Projekt pokračuje a diela stále čakajú na nového majiteľa či majiteľov, ktorí kúpou obrazov podporia pacientov s TSC. Mikuláš pri rozdeľovaní darčekov výstižnými poznámkami pobavil aj rodičov. Vďaka interaktívnej rozprávke v podaní bábkového divadielka Babena sa deti spolu s psíčkom a mačičkou naučili, že pred Vianocami treba upratať, ako sa varí kapustnica a pečú medovníky a ako zabaliť darčeky a ozdobiť stromček. Prekvapením bola krásna poschodová torta, ktorú OZ ASTUS dostalo k 1. výročiu založenia. „Ako zástupca ‚nositeľov zlých správ‘, ktorí musia rodičom povedať, že ich dieťa trpí nevyliečiteľnou chorobou, som rád, že sa do kontaktu s deťmi dostanem aj mimo nemocničných priestorov,“ uviedol prednosta Kliniky detskej neurológie DFNsP, doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc. Podľa zakladateľky Barbory Zajačkovej je hlavným cieľom Asociácie tuberóznej sklerózy spájať rodičov detí s TSC, stretávať sa s odborníkmi a poskytovať si navzájom psychickú podporu či vymieňať si skúse-

nosti. „Organizácie združujúce pacientov so zriedkavým ochorením by mali mať každoročnú benefíciu rovnako, ako ostatné diagnózy. Po roku fungovania je to pre nás veľká výzva,“ uviedla organizátorka, ktorú k založeniu OZ ASTUS viedlo práve diagnostikovanie TSC u jej dcéry, dnes 6-ročnej Ninky. Liečebná pedagogička PaeDr. Eva Urbaneková bude viesť prvú diagnosticko-terapeutickú miestnosť pre pacientov s TSC a sprievodnými ochoreniami na Slovensku, ktorá bude slúžiť na socializáciu a zvýšenie kvality života detí i dospelých. Okrem realizácie terapeutických programov ako tvorivé dielne, arteterapia, muzikotera-

pia či animoterapia by zariadenie malo fungovať ako styčný bod medzi primárnou lekárskou starostlivosťou a odborníkmi z oblasti sociálnej starostlivosti či školstva. Náklady na kvalitné vybavenie a prevádzkovanie miestnosti v centrále OZ ASTUS na Súbežnej ul. v Bratislave sa pohybujú v desiatkach tisíc eur a práve sem poputujú prostriedky, získané benefíciou.

z najvýraznejších slovenských saxofonistov, skladateľ Nikolaj Nikitin spolu s Gabrielom Jonášom odľahčili atmosféru jazzovými verziami niekoľkých známych vianočných skladieb. Svojím hlasom deti aj dospelých pohladila Monika Masarovičová z formácie Soulmates. Na záver zazneli vianočné skladby speváka, skladateľa a gitaristu Karola Malého. Všetci umelci vystúpili bez nároku na honorár.

Hudba lieči

Príjemné popoludnie svojimi vystúpeniami obohatili a vianočne rozochveli známi operní speváci Lenka Máčíková a Ondrej Šeling s klavírnym sprievodom úžasného jazzového hudobníka Gabriela Jonáša. Jeden

Maľovanie na tvár sa deťom veľmi páčilo. Foto: OZ ASTUS/Andrej Melicher

Nezvyčajná diagnóza

V starostlivosti Kliniky detskej neurológie DFNsP na Kramároch je podľa doc. Sýkoru v súčasnosti 33 pacientov s TSC do 18 rokov. Na ochorenie zatiaľ neexistuje komplexná liečba, jednotlivé prejavy a symptómy sa však dajú veľmi dobre manažovať. V dôsledku zriedkavosti ochorenia je prístup k špecifickým liekom v zdravotných poisťovniach možný len pre výnimky. Preto existuje tendencia k združovaniu pacientov a ich rodín do celoeurópskych asociácií. Nádej spočíva v objavení lieku, ktorý by dokázal zamedziť rozvoju ochorenia bez výrazných vedľajších účinkov na organizmus pacienta. (mi)


číslo 14/2013

INZERCIA

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí. Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení. Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy. Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v  jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

NZV 1771/13

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01 tel.: +421 44 434 26 22

7


8

novinky

SPRAVODAJSTVO

PREZIDENT PRIJAL VEĽVYSLANKYŇU ČR LIVIU KLAUSOVÚ Nová česká veľvyslankyňa na Slovensku Livia Klausová 16. decembra odovzdala prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi poverovacie listiny.

Opustiť Irán mohli slovenskí paraglajdisti po náročných rokovaniach R. Fica a M. Lajčáka.

Ivan Gašparovič ju privítal v rodnej Bratislave a konštatoval, že s Českou republikou má Slovensko nadštandardné vzťahy vo všetkých oblastiach. Spolu s novou ambasádorkou sa zhodli na tom, že blízke vzťahy by sa mohli viac využiť na trhoch tretích krajín. Medzi perspektívne oblasti spolupráce patria aj projekty dopravnej a energetickej infraštruktúry a oblasť obrany. „Som rád, že popri tradične vynikajúcej politickej a ekono-

mickej spolupráci sa nám darí udržiavať aj kultúrnu a ľudskú blízkosť našich národov. Vítame každú iniciatívu na udržiavanie a posilňovanie slovensko-českej vzájomnosti,“ poznamenal prezident. Klausovú ešte v piatok 13. decembra prijal šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák, ktorému odovzdala kópie poverovacích listín. TASR

TROJICA ODCHÁDZA Z SDKÚDS Predsedníčka poslaneckého klubu SDKÚ-DS Lucia Žitňanská a poslanci Národnej rady SR Miroslav Beblavý a Magdaléna Vášáryová odchádzajú zo strany. Svoje rozhodnutie predniesli na rokovaní Prezídia SDKÚ-DS. „Nejasnosť postojov strany, strata obsahu politiky, neschopnosť prijímať rozhodnutia a riešiť situáciu pre mňa znamená, že som opakovane v rozpore s Pavlom Frešom a vedením strany. Ukázalo sa, že tento stav je neriešiteľný a dlhodobo neudržateľný. Lepšie je preto nezaťažovať stranu ani seba zbytočnými konfliktmi a zo strany odísť,“ uviedla na margo svojho odchodu Žitňanská. Či spojí svoju politickú budúcnosť s inou stranou, zatiaľ nevie. „Naozaj je to otázka, ktorou som sa zatiaľ nezaoberala. Nemám predstavu o tom, že by som chcela zaťažiť obča-

nov tým, že by som participovala na ďalšom päťpercentnom projekte. To určite nie,“ uistila. Beblavý podľa vlastných slov nevie ďalej zotrvávať v strane, ktorej najväčším cieľom aj výsledkom je udržanie postu predsedu samosprávneho kraja. K svojmu odchodu zo strany sa vyjadrila aj Vášáryová. Podľa vlastných slov už dlhšie necíti podporu vedenia strany, ale ani členskej základne. O Žitňanskej nespokojnosti sa hovorilo už od času, keď v súboji o predsednícky post prehrala práve s Frešom. TASR

PARAGLAJDISTI KONEČNE DOMA Aj zvyšní dvaja z osemčlennej skupiny slovenských paraglajdistov zadržiavaných v Iráne sú už na Slovensku. Po vyše 200 dňoch ich v piatok 13. decembra krátko po 1.30 hodine priviezol vládny špeciál na bratislavské letisko. Opustiť krajinu mohli po niekoľkohodinových rokovaniach, do ktorých boli zainteresovaní premiér Robert Fico a šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Tí sa v Teheráne stretli s hlavným zástupcom iránskeho prezidenta a prvým viceprezidentom Eshákom Džahángírím. Rokovania potom pokračovali na expertnej úrovni. Ako po prílete priblížil premiér Fico, proces ich prepustenia bol veľmi komplikovaný. „Štvrtkový deň ukázal, že sme si tak trošku ťukali na nervy, pretože sme v rámci dohody absolvovali aj stretnutie s viceprezidentom. Potom trvalo ešte niekoľko neuveriteľne dlhých hodín, kým sa nám podarilo vybaviť potrebné povolenia,“ uviedol s tým, že oboch Slovákov síce prepustili, ale nemohli opustiť krajinu. Premiér je presvedčený o tom, že ak by sa SR v tomto neangažovala a nevyvinula maxi-

Miroslav Lajčák, Pavol Šeliga a Marek Stolarčík

málne politické, diplomatické a spravodajské úsilie, tak by určite neboli na slobode, ale čelili by vysokým trestom odňatia slobody. Lajčák doplnil, že situácia v Iráne bola ako šachová partia, pričom bola zložitejšia než sa vo štvrtok (12. 12. 2013), keď tam odlietali, zdala. „Faktom je, že sa tam za podobné záležitosti sedí mnoho rokov vo väzení. Dôležité je, že sa podarilo splniť to, pre čo sme do Iránu išli,“ dodal šéf slovenskej diplomacie. Stolarčík sa po návrate poďakoval za snahu a úsilie tak premiérovi, ministrovi, všetkým zainteresovaným, ako aj rodinám a priateľom. „Je to skvelý pocit, že sme konečne doma,“ povedal po vystúpení z lietadla.

Podmienky, v ktorých ich zadržiavali, opísal ako korektné a správanie k nim za ústretové. Po prepustení šiestich členov ich skupiny mali lepšie aj horšie chvíle, snažili sa však situáciu brať s nadhľadom a optimizmom a verili, že to aj pre nich jedného dňa skončí. Podľa Šeligu mali v posledných týždňoch takmer pravidelný kontakt s rodinou aj veľvyslanectvom SR v Teheráne. Ako poznamenal, pred zatknutím stretli všade priateľských a ústretových ľudí, preto by nechcel svojou skúsenosťou negatívne prispieť k predsudkom voči tejto krajine. TASR


číslo 14/2013

SPRAVODAJSTVO

9

POSLANCI SCHVÁLILI ROZPOČET DEFICIT MÁ KLESNÚŤ Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 12. 12. 2013 definitívne schválili rozpočet verejnej správy na budúci rok s plánovaným deficitom na úrovni 2,64 % hrubého domáceho produktu. Za návrh hlasovalo 81 zo 145 prítomných zákonodarcov, proti bolo 62 poslancov. Rozpočet podporili všetci prítomní poslanci vládneho Smeru-SD, odmietli ho, naopak, skoro všetci zákonodarcovia opozičných strán. Hlasovania sa zdržal Štefan Kuffa (OĽaNO), nehlasoval Radoslav Procházka (nezaradený). Schválený štátny rozpočet počíta vďaka zlepšeným daňovým prognózam s hotovostným deficitom na úrovni 3,284 miliardy eur pri príjmoch 14,108 miliardy eur a výdavkoch 17,392 miliardy eur. Pôvodný vládny materiál predpokladal vyšší schodok

na úrovni 3,386 miliardy eur, nižšie príjmy 13,837 miliardy eur aj výdavky 17,223 miliardy eur. Parlament oproti pôvodnému návrhu dodatočne zvýšil napríklad výdavky v kapitole ministerstva školstva o 30 miliónov eur na plnenie nových kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Rezort zdravotníctva získa na poistné platené štátom viac o 52,4 milióna eur. Výdavky na sociálne služby v kapitole ministerstva práce sa zvyšujú o 10 miliónov eur, rezort dopravy zase získa ďalších

91,8 milióna eur na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Najviac z rozpočtu dostane ministerstvo dopravy, a to

2,257 miliardy eur. Výdavky rezortu práce sú plánované na úrovni 2,111 miliardy eur a ministerstva vnútra v

objeme 2,018 miliardy eur. Rezort školstva očakáva výdavky 1,482 miliardy eur, ministerstvo zdravotníctva 1,304 miliardy eur a agrorezort 1,108 miliardy eur. Šéf rezortu Peter Kažimír (Smer-SD) vyzdvihol najmä fakt, že sa zlepšuje výber daní, čím sa otáča doterajší dlhoročný trend. V tomto roku sa zlepšil najmä výber dane z pridanej hodnoty. Práve vďaka tomu sa do štátnej kasy podarí vybrať toľko peňazí, ako keby vzrástla DPH o jedno percento. Ďalšie znižovanie deficitu podľa Kažimíra potvrdzuje, že konsolidácia verejných financií pokračuje. TASR

MIROSLAV LAJČÁK: JE POTREBNÉ NÁJSŤ SYSTÉMOVÉ EURÓPSKE RIEŠENIE Európska únia si uvedomuje riziká vyplývajúce z toho, že medzi tisícky migrantov sa môžu vmiešavať aj islamskí teroristi. Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák tak reagoval na varovanie svojej talianskej kolegyne Emmy Boninovej. Podľa nej sa medzi ženy a deti miešajú aj „menej priateľskí“ migranti, pričom môže ísť o bývalých džihádistov, členov al-Káidy či iných skupín. Boninová si myslí, že Únia si nie je plne vedomá bezpečnostného rizika. Podľa jej slov by bolo celkom nezodpovedné, aby EÚ ponechala riešenie problému len na Taliansku. To je totiž kľúčovou tranzitnou krajinou pre ľudí, ktorí utekajú zo severnej Afriky a iných častí sveta pred vojnou a chudobou.

Miroslav Lajčák

O bezpečnostných dôsledkoch ilegálnej imigrácie pre 28-členný blok rokovali v novembri ministri zahraničných vecí. „Bola o tom debata, zatiaľ bez nejakých záverov, aké má Európa nástroje, aby sa voči tomu postavila,“ poznamenal Lajčák

s tým, že ide o začiatočnú fázu diskusie, pričom k sformulovaniu praktickej politiky, ktorá bude mať príslušné nástroje a fi nančné zdroje, je ešte dosť dlhá cesta. Na otázku, či by Slovensko nemalo pomôcť, podobne ako iné štáty v tom, že prijme na svoje územie viac utečencov, reagoval, že SR je v podstate tranzitnou krajinou, pričom migrácia ide ďalej na západ. „Asi by nebolo seriózne, aby sme robili nejaké gestá, že budeme brať ľudí a pritom by nám bolo jasné, že po niekoľkých týždňoch pôjdu inam. Avšak to, že je potrebné nájsť európske riešenie a rozdeliť si ťarchu, to nikto nespochybňuje a Slovensko to podporuje. Ale chce to systémové riešenie,“ upozornil šéf slovenskej diplomacie. TASR

Americkí senátori - republikán John McCain (uprostred), demokrat Chris Murphy (druhý vľavo) a predseda opozičnej strany Sloboda Oleh Ťahnybok (vpravo)

DEMONŠTRÁCIE V KYJEVE POKRAČUJÚ Podľa oficiálnych údajov z ministerstva vnútra sa na provládnom mítingu pri budove parlamentu zúčastnilo asi 15 000 ľudí, na demonštrácii opozície na Námestí nezávislosti bolo približne 18 000 ľudí. Západné médiá však informujú, že na tzv. Majdane bolo do 200 000 prívržencov opozície. Účastníci opozičnej demonštrácie sa vyslovili proti vstupu Ukrajiny do colnej únie s Ruskom a ďalšími bývalými republikami Sovietskeho zväzu. Americký senátor John McCain pred protivládnymi demonštrantmi v Kyjeve vyhlásil, že osudom Ukrajiny je Európa, a dodal, že Ukrajina bude pre

Európu prínosom. „Ukrajina urobí Európu lepšou a Európa urobí Ukrajinu lepšou,“ vyhlásil McCain pred demonštrantmi. V Kyjeve sa počas víkendu konala aj protidemonštrácia prívržencov súčasnej ukrajinskej vlády. TASR


10

novinky

PORADŇA

S BOLESŤAMI KĹBOV SA DÁ BOJOVAŤ Naše kĺby sú dennodenne vystavované veľkej záťaži. Kolená nesú celú našu telesnú hmotnosť a spolu s bedrami patria medzi najviac namáhané kĺby v našom tele. Opotrebovanie kolenného kĺbu, takzvaná artróza, je najčastejším ochorením. Artróza môže byť dôsledkom opotrebovania kĺbovej chrupavky vekom, ktoré vedie k bolestiam a obmedzeniu pohybu. Ide o ochorenie, ktoré vzniká následkom úrazu, alebo sa vyvíja opotrebovaním či systémovým ochorením (reumatizmus, dna a podobne). Navyše sa netýka iba populácie nad 65 rokov, ale aj mladých ľudí a športovcov. Vo veku 70 rokov artróza postihuje až 90 percent ľudí. Príčiny opotrebovania môžu byť vrodené alebo ich pacienti získajú v priebehu života. Konkrétne ide o deformácie nôh (nohy do O alebo nohy do X), staré zranenia alebo zápaly v kolennom kĺbe. V prípade, že je artróza už v pokročilom štádiu, trpíte silnými bolesťami aj v noci a konzervatívna liečba nie je dostatočne účinná. Vtedy prichádza do úvahy implantácia umelého kĺbu, tzv. endoprotézy. Kĺbová náhrada zastupuje zničené časti kĺbu a je vnímaná podobne ako zdravý ľudský kĺb. Pre kvalitu života pacienta a životnosť umelého kĺbu je kľúčová presnosť operácie. Operácia, ktorá je riadená počítačom, patrí k najmodernejším operačným technikám. Zvyšuje presnosť operácie kolennej náhrady približne z 80-tich až na 95 percent, čím narastá aj životnosť a funkčnosť umelého kĺbu. Každý človek je iný. A to ešte vo väčšej miere platí o jeho kolenách! Počítačom riadená operácia počíta s každou veľkosťou a tvarom tela pacienta a umožňuje chirurgovi použiť niečo ako mini GPS systém. Počítač mapuje polohu kostí, ktoré tvoria kolenný kĺb každého pacienta, pomocou senzorov. Tie sú umiestnené na oboch stranách kolena a na obrazovke počítača

poskytujú detailný obraz vytvorený v reálnom čase. Dané informácie chirurgovi pomáhajú naviesť implantát presne na svoje miesto. Navigačné systémy ako je Orthopilot však operáciu nevykonávajú! Nenahradzujú kvalifikáciu a skúsenosť vášho operatéra, ale sú neoceniteľným nástrojom, ktorý zlepšuje výsledky operácií celkovej náhrady kolena. O tom, čo sa dá s nepríjemným ochorením ako je artróza robiť a aké ma moderná medicína riešenia pre pacientov, hovorí jeden z popredných špecialistov v odbore ortopédie Profesor Tomáš Trč z Fakultnej nemocnice Motol v Prahe.

Ako vlastne človek zistí, že jeho zdravotné problémy súvisia s artrózou kĺbov?

Verte mi, že to zistí relatívne ľahko. Kĺby začnú po námahe bolieť alebo sa začnú meniť (napr. opúchať) – to je signálom, že niečo nie je v poriadku. Človek by vtedy mal vyhľadať odbornú pomoc, najlepšie ortopéda alebo reumatológa. Tí potom na základe klinického vyšetrenia a röntgenového snímku zistia závažnosť zmien, ktoré sa udiali na kĺbe a zaradia poškodenie kĺbu do jedného zo štyroch stupňov.

Ako prebieha samotné vyšetrenie? Čo všetko zahŕňa a ako dlho trvá?

Prehliadka sa nijako nelíši od bežných klinických vyšetrení. Zisťuje sa, ako kĺb vyzerá, aká je jeho pohyblivosť, ako sa správa pri záťaži a na ktorých miestach je pre pacienta bolestivý. Potom ortopéd vykoná rádiologické vyšetrenie,

a ak potrebuje pre stanovenie diagnózy detailnejšie informácie, urobí naviac CT, ultrazvukové vyšetrenie alebo magnetickú rezonanciu. Artróza kĺbov sa totiž netýka iba kostí, ale aj mäkkých tkanív v ich okolí. Na všetky otázky, samozrejme, röntgenový snímok lekárovi neodpovie.

Keď budeme hovoriť konkrétne o endoprotézach kolien, prípadne o bedrových kĺboch, ako dlho umelé kĺby v tele vydržia a aký vplyv na ich životnosť majú schopnosti operatéra?

Na to je veľmi ťažké odpovedať, pretože každý prípad je iný. Dalo by sa povedať, že tak ako s nimi pacienti zaobchádzajú, tak dlho im vydržia. Endoprotéza vydrží priemerne desať rokov a viac. Kolenné endoprotézy vydržia zvyčajne o niečo dlhšie než bedrové, ale je to naozaj individuálne. Výnimkou nie sú ani pacienti, ktorí majú endoprotézu dlhšie ako dvadsať rokov a stále im veľmi dobre slúži. Druhá časť otázky je zásadná. Najdôležitejšie je, ako je endoprotéza umiestnená a ako je pacientovi voperovaná. Závisí od toho životnosť náhrady. Pokiaľ je endoprotéza zle umiestnená, je úplne jedno, či je to vysoko kvalitný, alebo priemerný implantát. Samozrejme, že implantát môže zlyhať. Je to mechanická vec a môže sa zlomiť alebo môže dôjsť k inému mechanickému zlyhaniu. Je to však niečo, čo sa dá riešiť a stáva sa to skôr výnimočne.

Podľa čoho sa vlastne posudzuje kvalita implantátu?

Implantát sa posudzuje podľa toho, z akého materiálu je vy-

robený, aký má dizajn, nakoľko presné je inštrumentárium využívané pri operácii a hlavne podľa toho, aký úspešný je vo vlastnom používaní, teda ako dlho funguje v ľudskom tele bez problémov. Drahý implantát neznamená automaticky kvalitnejší, ale celkom logicky sa to od neho očakáva. Existujú napríklad implantáty, ktoré sú veľmi jednoduché a nie príliš sofistikované a napriek tomu, ak sú v rukách skúseného operatéra, vydržia pacientovi veľa rokov. Na druhej strane, existujú veľmi drahé implantáty zo špeciálnych zliatin, ktoré sú predurčené k tomu, aby vydržali pacientovi desiatky rokov. Ak ich však implantuje niekto neskúsený, môže sa stať, že vydržia len pár rokov a pacient musí ísť na reoperáciu. Máme však k dispozícii registre, v ktorých sú evidované implantáty od rôznych výrobcov v mnohých krajinách a môžeme tak sledovať, nakoľko je určitý implantát spoľahlivý, či sa pri ňom vyskytujú komplikácie a ak áno, tak akého typu a podobne.

Môžete nám priblížiť, do akej miery sa ľuďom zmení život po úspešnej operácii (kolena, bedrového kĺbu, ramena)?

Majú títo ľudia nejaké obmedzenie, alebo môžu fungovať rovnako, ako keď boli zdraví? Život sa im zmení významne. Pacienti, ktorí sa rozhodnú podstúpiť úplnú endoprotézu alebo im to niekto odporučí, totiž mávajú veľké bolesti a obmedzený spoločenský život. Zle spia, trpia duševnými problémami a väčšinou majú celý rad sekundárnych zdravotných komplikácií, ktoré s problémom súvisia. Po správne vykonanej náhrade by nemali trpieť žiadnymi bolesťami a mali by žiť prakticky rovnaký život, aký žili pred tým, než sa u nich artróza kĺbov prejavila. Aj tak by mali na seba dávať väčší pozor a nepreháňať to so záťažou. Je to slobodné rozhodnutie každého pacienta. Buď bude opatrný a kĺb mu vydrží dlhšie, alebo bude žiť aktívne, čím bude dochádzať k väčšiemu opotrebeniu implantátu a na reoperáciu pôjde o pár rokov skôr. Je to len a len jeho slobodné rozhodnutie. Pokiaľ teda trpíte bolesťami kolien alebo bedier, nenechajte sa nimi obmedzovať a zbytočne neodkladajte návštevu lekára. Správna liečba, nech už vedie k operácii alebo nie, vám môže zmeniť život.

TIP REDAKCIE Viac informácií nájdete v brožúre pacienta, ktorá je volne prístupná na stránke: www.orthopilot.cz

(tmv)


číslo 14/2013

ŠPORT

11

K FUTBALISTOM PRIŠIEL TRÉNER, KTORÝ VIEDOL SLOVAN AJ MALDIVY Počas jesennej časti druhej futbalovej ligy vystriedal Tatran Liptovský Mikuláš až troch trénerov. K lepšiemu umiestneniu mužstva v tabuľke má tentoraz pomôcť Vladimír Goffa. V júli vstúpili Liptáci do súťaže s trénerom Jozefom Škrlíkom, ktorý ich viedol iba osem kôl. Jeho funkciu prebral domáci Roman Vavrovič, ale ani jemu sa nepodarilo dostať mužstvo z dna tabuľky. Predstavenstvo klubu sa preto rozhodlo pre zmenu a angažovalo známeho kouča Vladimíra Goffu. K výmene trénera pritom nedošlo počas zimnej prestávky, ale ešte pred posledným zápasom jesennej časti. Špecifický krok vedenie zdôvodnilo dôležitosťou zápasu proti FK Pohronie. Liptáci nakoniec toto stretnutie vyhrali gólom Kubenu 1:0. „V prvom polčase nehralo mužstvo tak, ako som si predstavoval. Preto som hráčom cez prestávku dohovoril, čo sa odzrkadlilo aj na zlepšenom výkone. Kľúčová bola hra našej kostry v zložení Šavol, Lišivka, Hoferica a Latiak. Potvrdilo sa, že starších hráčov ešte netre-

ba za žiadnych okolností odpisovať,“ povedal po zápase nový tréner.

Pôsobiskom aj Maldivy

Vladimír Goffa v minulosti viedol ako hlavný tréner Slovan Bratislava, Petržalku, Dolný Kubín a niektoré ďalšie slovenské kluby. Bol taktiež asistentom českého trénera Pavla Vrbu v MŠK Žilina. Časť kariéry strávil na exotických Maldivách, ostrovnej krajine v Indickom oceáne. Titul v tamojšej ligovej súťaži pritom získal s dvomi rôznymi klubmi – Hurriyya a New Radiant. Goffa je rodákom zo Žiliny. Tatran sa aktuálne nachádza na poslednej dvanástej priečke so stratou štyroch bodov na Pohronie. V jarnej časti odohrá mužstvo ešte trinásť zápasov, prvé kolo po zimnej prestávke je na programe v sobotu 8. marca. V úvode

V Liptovskom Mikuláši oceňovali najlepších futbalistov.

pritom Tatran čakajú zápasy proti najlepším tímom ligy. Postupne sa stretne s Prešovom, Podbrezovou, Sencom, Bardejovom a Michalovcami, teda s mužstvami, ktoré sú po jeseni na prvej až piatej pozícii. Posledný tím súťaže však tentoraz priamo nevypadáva, ale čaká ho baráž s tímom regionálnej úrovne. Od budúcej sezóny totiž dôjde k rozšíreniu druhej najvyššej súťaže a jej rozdeleniu na západnú a východnú vetvu.

Vyzbierali viac ako 1 000 eur

Nedávno verejnosť spoznala aj najlepšieho hráča Tatrana za rok 2013. Stal sa ním stredopoliar Miroslav Latiak. Po Martinovi Labaškovi a Ivanovi Lišivkovi je v poradí tretím hráčom, ktorý získal toto klubové ocenenie. Cenu si prevzal počas slávnostného podujatia, ktoré Tatran organizoval začiatkom decembra. Na druhom mieste v kategórii seniorov skončil obranca Ivan Lišivka, tretí bol brankár Matej

Šavol. Celkovo ocenili najlepších hráčov v dvanástich rôznych kategóriách od prípraviek až po seniorské A-mužstvo. Podujatie sa nieslo v znamení hesla: „Futbal je hra a hrať by sa mal človek pre radosť.“ Tatran sa v súčasnosti zameriava na výchovu vlastných hráčov, ktorých chce postupne zapracovať do seniorského tímu. „Ak to mám nadnesene povedať, chceme byť Barcelonou, ktorá vychováva a nie Realom Madrid, ktorý hráčov kupuje,“ podotkol výkonný riaditeľ MFK Martin Pohlod. Podujatie zaznamenalo aj v treťom ročníku pozitívne odozvy a na charitatívne účely bolo vyzbieraných viac ako 1 000 eur. Priaznivci a partneri klubu zaplnili veľkú sálu v Dome kultúry. Medzi hosťami bol aj slovenský reprezentant a dlhoročný hráč Ružomberka Marek Sapara, ktorý odovzdával ceny pre najlepších. Na Liptov taktiež prišli tréner reprezentácie do 21 rokov Ivan Galád a generálny manažér SFZ Jozef Kliment. (jk)

V KÁDRI HOKEJISTOV NASTALO VIACERO ZMIEN Po slabom štarte do sezóny bojujú mikulášski hokejisti predovšetkým o účasť v play-off prvej ligy. Aktuálne sa pohybujú na hrane postupu a pred sebou majú ešte tretinu základnej časti. V poslednom období došlo k viacerým zmenám v kádri MHK32. Po piatich sezónach sa do tímu vrátil obranca Michal Školiak. Jeho prvoradou úlohou je priniesť medzi mladých obrancov potrebné skúsenosti a pokoj v rozohrávke. Mladší z bratov Školiakovcov začínal sezónu v B-tíme v tre-

tej najvyššej súťaži, po prechode do A-mužstva ho tréneri zaradili do prvej obrannej formácie. Niekdajší mládežnícky reprezentant v minulosti pôsobil v Skalici, Nitre či Spišskej Novej Vsi. Obranu Liptákov môže vystužiť aj ďalší hráč s extraligovou minulosťou. Do úvahy

totiž pripadá pôsobenie mikulášskeho odchovanca Vladimíra Urbana, ktorý ukončil zmluvu v poľskom Sanoku. Do klubu prišiel v úvode sezóny a nastúpil zaň na 22 zápasov. Tridsaťtriročný Urban opustil Sanok po tom, ako vedenie angažovalo nových hráčov zo zahraničia. Premiéru v mikulášskom drese má za sebou brankár Juraj Hollý, vychytal v nej víťazstvo na ľade Topoľčian. Na Liptov prišiel v rámci spo-

lupráce s extraligovou Banskou Bystricou. V brankárskej hierarchii „baranov“ bol totiž až na tretej pozícii za Američanom Zaneom Kalembom a Andrejom Košarišťanom. Do povedomia hokejovej verejnosti sa rodák z Bratislavy dostal ako brankár slovenskej reprezentácie do dvadsať rokov. Hollý (193 cm, 87 kg) je už piatym gólmanom, ktorý sa v tejto sezóne postavil do bránky MHK32. Okrem neho príležitosť dostali aj Matúš Pal-

ko, Mário Duchoň, Peter Pútec a Juraj Sedlačko. Z prvoligového kádra nedávno odišli dvaja hráči. Klub ukončil spoluprácu s Milanom Machom. Dvadsaťšesťročný útočník si aj vinou zranení nedokázal upevniť pozíciu v kádri. Do extraligového Martina sa presunul obranca Erik Nitriansky, ktorý v tejto sezóne skúsil najvyššiu súťaž aj v drese Popradu. (jk)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Vedúci vydania: Janka Kršiaková  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Nitra, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 16 000 ks  Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu  Inzertné oddelenie: Helena Šiandorová, t. č. : 0917 77 50 22  E-mail redakcie: novinky.lm@14news.eu Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


12

novinky

ŠPORT

SLAFKOVSKÝ TRIUMFOVAL CELÝ ROK. SPOLU S NÍM ĎALŠÍ NAŠI VODÁCI „Navyše 4. októbra sa mi narodil syn Alex, ani sa mu veľmi na svet nechcelo, cisársky rez Jelke pri pôrode pomohol. Meno je príznačné, síce sme nevedeli, či to bude chlapec, alebo dievča, no teraz, keď vidím malého Alexa, tak viem, že sa dielo podarilo.“

Najúspešnejšími vodákmi sezóny sa podľa ankety Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode (SZKDV) o Kanoistu roka 2013 stali singlista Alexander Slafkovský a kajakárka Jana Dukátová. Všetkých laureátov v rôznych kategóriách vyhlásili slávnostne v piatok 6. decembra v Elesko Wine Parku v Modre. Singlista A. Slafkovský naplno zabral na najdôležitejšom podujatí roka, keď sa na majstrovstvách sveta v pražskej Troji stal vicemajstrom sveta a k striebru pridal aj zlato v pretekoch družstiev. Prvýkrát sa stalo, že prenikol až na úplné výslnie ankety, kajakárke Jane Dukátovej sa to podarilo už tretí raz po rokoch 2010, 2012 a teraz, štvrtýkrát za sebou tri-

Naladenie na olympijské hry

Úspešný Alexander Slafkovský spolu s trénerom Stanislavom Gejdošom (vľavo). Výročné ocenenia dostali obaja. Foto: TASR/Michal Svítok

umfovala v kategórii kajakárka roka. Alexander Slafkovský mal úžasný rok v športe i súkromí. „Všetko sa mi splnilo, viac som ani k šťastiu nepotreboval. Aj keď sa zdá, že v seriá-

Výsledky ankety: Hlavné kategórie Športovec roka SZKDV: Alexander Slafkovský Športovkyňa roka SZKDV: Jana Dukátová

Ďalšie kategórie Kajakárka roka: Jana Dukátová Kanoistka roka: Katarína Macová Kanoista roka: Alexander Slafkovský Deblkanoisti roka: Ladislav a Peter Škantárovci

li Svetového pohára mohlo byť lepšie, bolo to na hrane, stačilo, aby mi rozhodcovia vo finále v Čunove neprisúdili ťuk na 12. bránke a bol by som triumfoval v celkovom poradí,“ hodnotil sezónu.

Úspešný slovenský reprezentant sa v sezóne optimálne naladil na niečo, čo ho mimoriadne inšpiruje. „Pochopiteľne, na olympijské hry. Rio sa blíži, zdá sa, že cesta je dosť zarúbaná, no teraz som v podstate začal cestu, z ktorej by som nechcel zísť. Dúfam, že v našom internom súperení o olympijskú miestenku nebudem musieť nič dobiehať a keď sa ocitneme v rovnocennej pozícii, všetko bude otvorené. Systém no-

Kajakár roka: Martin Halčin Talent roka: Jakub Grigar, Matúš Gewissler – Juraj Skákala Zjazdár roka: Ján Šutek – Štefan Grega Téner roka: Stanislav Gejdoš Mládežnícky tréner roka: Jozef Martikán Rozhodca roka: Dušan Kollár

Špeciálne kategórie Cena za dlhoročný prínos: Vojtech Potočný Sieň slávy SZKDV: Vladimír Vala – Jaroslav Slučik

Víťaz v kategórii kajakár roka Martin Halčin. Foto: TASR/Michal Svítok

minačky sa nezmenil, v jednych pretekoch sa rozhodne.“

Šesť z dvanástich

Popri Alexandrovi Slafkovskom, ktorý v ankete SZKDV získal hneď dve ocenenia – okrem trofeje za kanoistu roka je aj športovcom roka 2013 – triumfovali aj ďalší mikulášski vodáci. Trénerom roka je Stanislav Gejdoš, ktorý trénuje práve mladého Slafkovského, kajakárom roka sa stal Martin Halčin, talentom roka aj vďaka majstrovstvám sveta juniorov Jakub Grigar, juniorským trénerom Jozef Martikán. Z dvanástich kategórií ankety bodovali mikulášski vodáci v šiestich. TASR, (red.)

✔ Najväčšia predajňa kníh v regióne ✔ 7 dní v týždni ✔ Široký výber sortimentu ✔ Ľahká a rýchla dostupnosť

poschodie Nákupného centra RGB LIPTOV (pri Golden Appel Cinema) Kamenné pole 3, Liptovský Mikuláš

✔ Možnosť zľavy pri každom nákupe ✔ Ochotný personál ✔ Rezervovanie kníh od dodávateľov ✔ Možnosť objednávok cez e-mail Kontakt: e-mail: knihaliptov@tranoscius.sk tel.: 044/38 11 329

NLM 1783/13

Novootvorená predajňa KNÍHKUPECTVA

Nlm 14 2013 web  
Advertisement