Page 1

15 700 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 12

Ročník: II. číslo 11/2014 Dátum vydania: 5. 6. 2014

Liptovský Mikuláš

Nový riaditeľ

V meste konečne kosia

Úspešný novinár

Talent z Liptova

str. 3 Liptovský Dom Matice slovenskej má od 1. apríla nového riaditeľa. Marek Nemec prezradil o poslaní a činnosti Matice slovenskej viac.

str. 4 Obyvatelia Liptovského Mikuláša sa dočkali vytúženého kosenia. Obdobie ďažďov si totiž vyžiadalo daň v podobe vysokej trávy.

str. 5 Ján Dzúr, ktorý začínal v okresných novinách Liptov, sa dočkal uznania. Získal ocenenie Výročná cena Literárneho fondu.

str. 16 Rýchlokorčuľovanie nie je práve tradičným športom. Výborné výsledky v ňom dosahuje mladý Lipták, 18-ročný Denis Kutnár.

Kto získa takmer 12-tisíc m 2 a ako bude vyzerať centrum mesta sa dozvieme už o týždeň. Foto: (cf)

KTO PONÚKA MILIÓN ZA DOM SLUŽIEB? Po takmer troch rokoch prejavili o Dom služieb v Liptovskom Mikuláši záujem investori. Stalo sa tak až po vyhlásení šiestej súťaže, znížení ceny na tretinu a výraznej úprave podmienok. Svoje ponuky predložila ružomberská firma Autouniversal (1,006 milióna eur) a popradská spoločnosť AF Development (1,03 milióna eur). Obidve spoločnosti majú záujem investovať dosť veľké finančné pros-

triedky, no ani pri jednej nie je možné vyhľadať vlastnú internetovú stránku a v prípade druhej firmy dokonca ani telefón. Vo vyhľadávačoch sa dopátrate iba k adrese, ktorá je zverejnená aj na obchodnom registri. Za povšimnutie stojí aj fakt, že ružomberská firma sa vo svojej takmer 20-ročnej činnosti nikdy nezaoberala stavebníctvom. Tieto činnosti nemá v obchodnom registri zapísané ani dnes. Popis firmy na internete hovorí jas-

ne: „Poskytovanie komplexných služieb značky ŠKODA – predaj, servis, zabezpečenie náhradných dielov a príslušenstva“.

naký deň pribudli aj ďalšie zmeny – v predmete podnikania sa objavili prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb, ako aj realitná činnosť.

Developerský nádych

Popradský AF Development, ktorý vznikol pred tromi rokmi, má nádych developerstva už v názve. Dostal sa tam však dva dni po schválení súťaže mestským zastupiteľstvom, ktoré bolo 6. marca 2014. Dovtedy sa spoločnosť volala Interces. V rov-

Mesto pýta tretinu

Prvú súťaž mesto vyhlásilo ešte na jeseň 2011, kde požadovalo minimálne 2,98 milióna eur. Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

KRÁTKE SPRÁVY

2

V rámci medzinárodného vzdelávacieho programu Erasmus pôsobili na Katedre strojárstva Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v dňoch 12. – 16. mája vysokoškolskí pedagógovia z Univerzity obrany (UO) Brno. Českí učitelia – Jan Furch a Josef Glos z katedry bojových a špeciálnych vozidiel, Fakulty vojenských technológií z UO, vystúpili s prednáškami o trendoch vývoja tribotechnickej diagnostiky bojových špeciálnych vozidiel. Zaoberali sa aj otázkami vývoja údržbových systémov týchto vozidiel.

ROZDELILI DOTÁCIE Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) každoročne zo svojho rozpočtu podporuje akcie, podujatia a aktivity občanov, združení, spolkov, škôl či klubov. Tento rok zatiaľ finančne prispel na 115 aktivít v Turci, Liptove, Orave, Hornom Považí a Kysuciach. V regióne horného Liptova ŽSK podporil 66. ročník Medzinárodného Tatranského slalomu sumou 900 eur. S 800 eurami môže rátať Lubelské ochotnícke divadlo K.O. Urbana, ktoré ho využije na prípravu Ľubela festu. Príspevok dostane aj Model klub Liptov v Liptovskom Mikuláši. Pre neho je určených 500 eur na zorganizovanie medzinárodného letecko-modelárskeho podujatia Obry 2014 v Gôtovanoch. Na zorganizovanie osláv 70. výročia Slovenského národného povstania na deň obce v Podturni je vyčlenených z rozpočtu ŽSK 500 eur. Informoval člen finančnej komisie a poslanec ŽSK Ján Blcháč. „Prijímatelia dotácií sa budú tešiť podpore významných aktivít zo strany žilinskej župy. Vzhľadom k tomu, že sa z rozdeľovaných prostriedkov dostalo Liptovu v porovnaní s ostatnými regiónmi menej zdrojov, očakávame, že v druhom kole sa tento pomer napraví,“ dodal Blcháč.

JÁNOŠÍK V POĽSKU Výstavu Jánošík – karpatský zbojník, ktorú pripravilo Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, vzhliadli už aj v Poľsku. Najskôr ju uviedli v meste Pil a uvedú ju okrem Niedzice aj v meste Przemysl, kde bude súčasťou festivalu Galícia a potom aj v Novom Sadczi. Poľská strana vďaka Slovenskému inštitútu vo Varšave financuje všetky náklady spojené s prevozmi a inštaláciami výstavy. Túto zrealizovalo MJK s finančnou podporou Európskej únie v rámci projektu cezhraničnej spolupráce SR – Poľsko.

Vizualizácia AF Development.

KTO PONÚKA MILIÓN ZA DOM SLUŽIEB? Dokončenie zo strany 1 Keďže sa nikto neprihlásil, v ďalších súťažiach mesto postupne zo sumy ukrajovalo, až sa v piatej súťaži v novembri 2013 dostalo na sumu jeden milión a šesťtisíc eur. Verejne deklarovalo, že o Dom služieb prejavil záujem zahraničný investor, ktorý súhlasil aj s podmienkami súťaže. Nakoniec sa však neprihlásil. Preto sa radnica rozhodla vyhlásiť ďalšiu, v poradí šiestu súťaž, kde ponechala výšku minimálnej sumy na 1,006 milióna eur, no výrazne zjemnila podmienky súťaže. Investor mal pôvodne vybudovať 350 parkovacích miest a mestu poskytnúť za euro na dobu 30 rokov nebytové priestory o rozlohe 200 m², ktoré mali slúžiť informačnému centru mesta. V nových podmienkach požaduje radnica už iba

OCENENIE ZA CESTOVNÝ RUCH Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov získala tretie miesto v medzinárodnom hodnotení Koalície značiek horských krajín v Poľsku. Patrí jej v kategórii mimovládna organizácia, čím sa definitívne etablovala medzi významnými subjektmi cestovného ruchu na poľskoslovenskom pohraničí. (šu) Vizualizácia Autouniversal.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

150 nových miest na parkovanie a priestory pre informačné centrum sa zmenšili o 40 percent na 120 metrov štvorcových.

Stačí dokončiť časť

Najvýraznejší ústupok urobilo mesto pri časovej realizácii projektu. V prvých piatich súťažiach požadovalo skolaudovanie celého projektu do približne štyroch rokov od začiatku výstavby. V poslednej súťaži už trvá iba na dokončení prvej fázy projektu, a to do 31. marca 2020, čo je takmer šesť rokov. Ostatné časti výstavby už u investora nelimituje. V praxi sa tak môže stať, že celkový architektonický návrh, tak ako bol predložený, nemusí byť nikdy dokončený. Komisia súťaž vyhodnotí 10. júna. Dovtedy si môžu vystavené návrhy v priestoroch mestského úradu prezrieť aj občania.

Cena nezohráva hlavnú rolu

Pri hodnotení cena nezohráva najdôležitejšiu úlohu, 60 pecent bodov je možné získať za urbanisticko-architektoniký návrh a jeho nadväznosť na okolitú zástavbu. Čistý výnos z nájmu priestorov v Dome služieb bol v roku 2012 pre mesto Liptovský Mikuláš viac ako 33-tisíc eur a pre bytový podnik takmer 37-tisíc eur. Komisia finančná, majetkovo-právna a cestovného ruchu ešte v januári 2013 neodporučila vyhlásenie ďalšieho kola obchodnej verejnej súťaže a navrhla ho ďalej využívať doterajším spôsobom. Podľa znaleckého posudku je hodnota budovy a priľahlých zariadení viac ako 1,8 milióna eur a hodnota pozemku o rozlohe 11 856 m² je 930-tisíc eur. (rt)


číslo 11/2014

SPRAVODAJSTVO

MATICA MÁ NOVÉHO RIADITEĽA Združujú mladých

V Žilinskom kraji má Matica slovenská dve pracoviská, Domy Matice slovenskej, ktoré sú v Žiline a v Liptovskom Mikuláši. Liptovský Dom Matice slovenskej (DMS) ma svoju pôsobnosť pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín. Na jeho čele stojí od 1. apríla tohto roku poverený riaditeľ Marek Nemec, ktorý nám porozprával viac o ich činnosti. Nový riaditeľ Marek Nemec.

Nemec je už od roku 2010 aj členom najvyššieho voleného orgánu MS, a to celoslovenského Výboru MS, ako jediný zástupca Liptova a Oravy. „Naším poslaním je koordinovať prácu miestnych odborov MS v regiónoch Liptova a Oravy. Okrem toho vyvíjame aj rozmanitú činnosť

v našom liptovskomikulášskom dome. Nachádza sa v priestoroch, ktoré nám v roku 2009 dala do prenájmu za symbolické jedno euro tamojšia samospráva. Náklady na jeho energie a prevádzku hradíme z prostriedkov MS,“ povedal Nemec.

Liptovskomikulášsky DMS využíva pre svoje aktivity prednáškovú aj výstavnú miestnosť. Organizujú v nich podujatia, ktoré vyzdvihujú osobnosti Matice slovenskej, ako aj národovcov, slovenských dejateľov. „K našim tradičným podujatiam patria napríklad oslavy Žiadostí slovenského národa, s klubom turistov Národný turistický výstup na Kriváň, spoločne s RKC a ECAV a aj mestom pripravujeme každoročne Pamiatku zosnulých na Vrbickom cintoríne v panteóne liptovských osobností, pripomíname si aj Deň Ústavy SR a od minulého roku pripravujeme cyklistickú štafetu naprieč celím Liptovom,“ konštatoval Nemec, ktorý stojí už od roku 2007 aj na čele mladých matičiarov v L. Mikuláši. Text a foto: Tibor Šuľa

VYHLIADKOVÁ VEŽA, ČI ČÍNSKE MESTEČKO? Pribudne v centre mesta vyhliadková veža s viac ako desiatimi poschodiami, alebo budeme navštevovať množstvo obchodov v „čínskom mestečku“? O tom, ktorý investor prebuduje starý Dom služieb a ako bude centrum vyzerať, sa dozvieme už o týždeň, keď komisia vyhodnotí obe predložené ponuky. Postaviť novú dominantu v centre mesta – vyhliadkovú vežu, navrhuje ružomberská firma Autouniversal. Na súčasnom parkovisku by vyrástla radová zástavba. V blízkosti Rohonciho záhrady pribudnú byty. Ich riešenie predpokladá vytvorenie 173 parkovacích miest. „Veža určite nie, podobná presklená kocka chátra v centre iného mesta, som za zachovanie zelene,“ zhodnotil návrh na sociálnej sieti Majo. AF Development z Popradu chce pracovať so súčasným skeletom, ktorý prejde rozsiahlou rekonštrukciou, vnútorné átrium plánujú preskliť. Z Domu služieb chcú vytvoriť novodobý outlet,

do ktorého by mali chodiť zákazníci z okruhu 100 kilometrov. V ich návrhu nechýba ani hotel. Časť strechy zatrávnia. „Pripomína mi to malé čínske mestečko, našťastie, nešli príliš do výšky,“ zhodnotil študent architektúry Peter. Ak by bolo nevyhnutné vybrať z týchto dvoch variantov, ľudia sa v diskusii prikláňali skôr k popradskému návrhu. Veľká časť z nich však navrhovala aj úplné odstránenie starého Domu služieb a predĺženie Rohonciho záhrady až k pešej zóne, čím by v centre vznikla veľká zelená oddychová zóna .

užite si domácu pohodu kdekoľkvek

Príďte si po program Orange pre rodinu s internetom zadarmo do predajne Orange v OC STOP SHOP, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Tel.č.: 0905 44 66 44

NLM 3441/14

Viac informácií na predajni

3

(rt)


naše novinky

SPEKTRUM

KAM PO SKONČENÍ ŠKOLY?

ANKETA

4

Nachádzame sa v období, keď sa maturity na Slovensku pomaličky dostávajú do záverečnej fázy. Stredoškoláci získajú osvedčenie svojich znalostí, ktoré ich oprávňuje rozhodnúť sa, ako v živote budú pokračovať ďalej. Niektorí sa rozhodnú vstúpiť do pracovného kolotoča, niektorí sa rozhodnú odísť za skúsenosťami do zahraničia a mnohí nastúpia na vysokoškolské štúdium. Erika Po maturite už neplánujem ďalej študovať vysokú školu, pretože ma to nebaví. Prípadne si plánujem urobiť len dva roky na hasičskej škole v Martine, a potom si budem hľadať prácu.

Iveta Po škole by som chcela začať pracovať. Pretože si chcem zarobiť nejaké peniaze, a potom prípadne ďalej študovať. Alebo, ak sa mi bude dariť v práci, tak sa budem venovať iba tomu.

Mária Plánujem ísť študovať psychológiu na Trnavskú univerzitu. Bavil by ma ten odbor. Popritom sa ale budem venovať práci, ktorú robím aj teraz. Privyrábam si v jednej kaviarni v Žiline. Budem neustále v kontakte s novými ľuďmi, čo ma teší, pretože prácu s ľuďmi milujem. Možno aj preto sa chcem uberať týmto smerom. Daniel Po strednej chcem ísť na vysokú školu ekonomického zamerania. Chcel by som študovať marketing. Plánujem ísť študovať do Ostravy s dvoma kamarátmi. Vysokoškolské vzdelanie je podľa mňa dnes veľmi potrebné.

Kristína V prvom rade si chcem po škole užívať leto a zaslúžený oddych. Potom budem už len čakať, či ma prijmú na vysokú školu. Chcela by som ísť študovať na stavebnú fakultu v Žiline.

7H[WDIRWR6WDQLVODYD/DX¿NRYi

Verejnoprospešné služby sa pustili do kosenia.

KONEČNE POKOSENÉ Vytúžené kosenie prišlo. Po dlhom období upršaných dní vykuklo slnko a v našom meste konečne kosia trávniky. Dlhotrvajúce obdobie dažďov si vybralo svoju daň aj v podobe vyrastenej vysokej trávy na zelených plochách mesta Liptovský Mikuláš. Verejnoprospešné služby spolu so súkromnou firmou sa pustili do jarných prác.

Situácia nie je kritická

Tráva na mnohých miestach dosahuje výšku aj viac ako 80 cm a semení. „V súčasnom období je peľ tráv z čeľade lipnicovitých najsilnejším a najvýznamnejším peľovým alergénom,“ tvrdí Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z Banskej Bystrice. V monitorovacej stanici v Banskej Bystrici minulý týždeň namerali až 183 peľových zŕn v m³ vzduchu s rastúcou tendenciou, čo aj pre náš región neznamená dobré správy. „Situácia však nie je ešte tak kritická, pretože trávy ešte nie sú v strope svojho kvitnutia a oproti Banskej Bystrici sme v približne týždňovom posune,“ dodala imunoalergiologička Adriana Skusilová z Liptovského Mikuláša. Počas druhého a tretieho májového týždňa bolo relatívne stabilné pekné počasie. Verejnoprospešné služby mesta tak mohli zmobilizovať svojich zamestnancov, ako i techniku a akútne riešiť problematickú situáciu v meste. Okrem zvýšeného rizika pre alergikov vznikali i problémy so stále pribúdajúcim hmyzom, najmä s kliešťami. Práve kliešte obľubujú vy-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

sokú trávu, ktorá im na rozdiel od nízkej pokosenej poskytuje ideálne tienisté spoločenstvo.

Okrem zvýšeného rizika pre alergikov vznikali i problémy so stále pribúdajúcim hmyzom. Riešia reklamácie

Verejnoprospešné služby tak porušili Všeobecne záväzne nariadenie mesta Liptovský Mikuláš o zeleni, podľa ktorého je správca pozemku povinný kosiť zeleň pri maximálnej výške porastu 20 cm. Najkritickejšia situácia bola na sídlisku Podbrezi-

V meste vyrástla vysoká tráva.

ny, ktoré začali kosiť 19. mája. Niektorí občania preto kosenie trávnikov v okolí svojich činžiakov zobrali do vlastných rúk. „Tráva bola tak vysoká, že nebolo vidno ani náš kvetinový záhon pred činžiakom,“ prezradil domový dôverník z ul. Kemi. „Východnú stranu sídliska už kosili, no na tú západnú úplne zabudli,“ tvrdí Milan Jurčo z Podbrezín. Podľa stanoviska VPS vzhľadom na daždivé počasie tráva vyrástla naozaj veľmi rýchlo a VPS sa snaží splniť úlohu a čo najrýchlejšie pokosiť mesto. Aj preto zadali v subdodávke súkromnej firme pokosiť sídlisko Podbreziny. Z tejto mestskej časti sa však ozvali viacerí občania s reklamáciami, ktoré už VPS aj rieši. Text a foto: Matej Šiculiak


číslo 11/2014

OSOBNOSŤ

5

ÚSPEŠNÝ NOVINÁR Z LIPTOVA MÁ SLOVENSKO „V NOHÁCH“ Mnohí Liptáci poznajú Jána Dzúra ako člena a zakladateľa známej liptovskej skupiny Ploštín Punk. On je ale najmä novinár. Novinárčine sa venuje už 25 rokov a začiatkom mája získal výročnú cenu Literárneho fondu za novinársku tvorbu za rok 2013 v kategórii publicistika, tlač.

Prvýkrát dostal šancu písať v redakcii okresných novín Liptov. cích skúškach na iné odbory. Nakoniec vyštudoval žurnalistiku, ktorá sa stala jeho životnou cestou.

Začínal ako elév

Prvýkrát dostal šancu písať v redakcii okresných novín Liptov. Popritom s Jožkom Fašánkom založili najznámejšiu liptovskú kapelu – Ploštín Punk. Ako hovorí Ján, sú viacgeneračná kapela, čo je v týchto končinách veľký úspech. Vo svojich novinárskych začiatkoch pôso-

Žurnalistické ocenenie.

bil ako elév, prepisoval výsledkové futbalové tabuľky, robil spravodajstvo. Až neskôr sa dostal k publicistike. V máji tohto roku mu Literárny fond Slovenskej republiky, ako jednému z dvoch slovenských novinárov vôbec, udelil svoje najvyššie žurnalistické ocenenie – Výročnú cenu Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2013. Získal ju za tri svoje reportáže, ktoré publikoval v časopise Šarm. „Som veľmi hrdý, pretože je to to najprestížnejšie novinárske ocenenie, bolo tam 200 príspevkov, hodnotila to komisia, ktorá mala osem členov. Ľudsky ma to nadchlo,“ vyznal sa Dzúr.

Na bulvár má svoj názor

Ján sa zameriava na ľudské príbehy. „Ja mám asi to šťastie, že ľudia sa mi dokážu otvoriť, nie je to jednoduché, lebo stretávate ľudí, ktorým vstupujete do súkromia. Nevedia, ako ten článok bude vyzerať. Ja im dávam príspevok k nahliadnutiu pred tlačou, aby skontrolovali, či všetko sedí, aby nedošlo k nedorozumeniam,“ povedal Dzúr. Chodí na dve reportáže do týždňa a píše príbehy o zložitých ľudských osudoch či komplikovaných problémoch

Ján Dzúr s ocenením.

miest a obcí. Navždy sa mu vryl do pamäte napríklad aj príbeh rodiny, ktorá mala synčeka s rázštepom podnebia a nikto mu nedával veľa šancí na normálny život. Nakoniec mu pomohol špecialista a chlapček sa naučil komunikovať, je zaradený do života. Samozrejme, sú skutočné príbehy, kde napriek tomu, že redaktor publicitou problému veľmi pomohol rodine, napriek tomu s ním prerušili kontakt, aj keď im situáciu vyriešil. To je občas problém aj pri novinárskych návratoch k príbehu. „Nie vždy ma príjmu, aj to sú nástrahy tejto práce. Niekomu pomôžete a potom sa vám ten človek otočí chrbtom,“ priznal novinár. Na bulvár má svoj názor. S týmto druhom žurnalistiky sa nestotožňuje. „To je taká hraničná téma. Časopis, kde ja pracujem, mnohí považujú za bulvár, aj keď ja ho považujem za spoločenský časopis. Niektoré známe osobnosti si na seba často samé povedia „pikošky“, ich PR manažéri pošlú fotografie, aby sme to uverejnili a oni

ostali stredobodom pozornosti. S takouto žurnalistikou sa ja nestotožňujem,“ priznal.

Novinárčina nie je ľahký chlebík

Každé povolanie či poslanie zahŕňa prácu na sebe. Ján má na to svojský pohľad. „To je tá tragédia, že práca na mne nezahŕňa nič. Rád by som sa vzdelával nejakým spôsobom, ale nie je to možné. Táto práca je tak

NLM 3445/14

Autor reportáží Posledný, Biznis v Las Ľubovni či Potemkinove mosty uverejnených v jednom zo známych slovenských týždenníkov, za ktoré bol ocenený, prežil šťastné detstvo v Liptove-Ploštíne. Počas svojho dospievania inklinoval k archeológii. Na vysnívaný odbor ho však nevzali a neuspel ani v prijíma-

nepravidelná, že keby som mal prísť domov a zobrať si nejakú angličtinu, nie som schopný. Som schopný rúbať drevo, ísť sa voziť na bicykli, robiť rôzne fyzické roboty, ktoré má očisťujú, ale žeby som si sadol a začal písať knihu alebo opakovať slovíčka, nechce sa mi, ani ma to nenadchýna. Mám dokonca na nočnom stolíku dva alebo tri roky jednu hrubú knihu, je to história Európy po druhej svetovej vojne, ale mám ju rád a história ma nadchýna, tak ju čítam dokola, aj keď sa mi okolie smeje,“ priznal sa Dzúr. Ako hovorí úspešný novinár, keď rúbe drevo a na druhý deň ho bolia svaly, vie z čoho. Pracovné problémy duševného charakteru cítiť v žalúdku ešte minimálne týždeň po. Jeho najväčším relaxom je cestovanie. Novinársky chlebík nie je ľahký a odmenu v podobe ocenení si treba zaslúžiť. Potom sa veľmi dobre počúvajú slová poroty, ktorá udelila Jánovi špeciálnu výročnú cenu. „Autor týždenníka s náznakom bulvárneho typu si však vie obhájiť svoje inak zamerané témy. Naplno využíva tradične dobré tipy a ako jeden z mála novinárov má Slovensko „v nohách“. A čo je dôležité, dokáže nájsť širšie súvislosti. Čitateľom ponúkne rôzne názory bez toho, aby ich vedome navigoval jedným smerom. A navyše, jeho články sa veľmi dobre čítajú,“ uzatvoril Dzúr. (rt)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VIAC ČI MENEJ EURÓPY?

=9Ëġ$=,/60(5$9â$. 675$7,/-('(10$1'È7

Viac či menej právomocí európskym inštitúciám, Európskej komisii, Európskemu parlamentu?

Predminulú sobotu sa uskutočnili na Slovensku voľby poslancov do Európskeho parlamentu. V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán Smer-SD, KDH, SDKÚ-DS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia.

MICHAL HORSKÝ:

2GSRYHGLDPQDWLHWRRWi]N\VDYRYROHEQHMNDPSDQL XVLORYDOLVORYHQVNpSROLWLFNpVXEMHNW\DOHDMNDQGLGiWL QDSRVODQFRYY\KQ~Ģ2NUHP QLHNWRUêFKSVHXGRUDGLNiOQ\FK DH[WUpPQ\FKSROLWLFNêFKVtO EROLYãHWFL]DMHGQRWQ~(XUySXDM]DY\VRNpSUiYRPRFL QiURGQêFKSROLWLFNêFKRUJiQRY7iWRGYRMWYiUQRVĢVSROX VFHOêPUDGRPćDOãtFKRNROQRVWtVD]UHMPHSRGStVDOLSRG ]DKDQEXM~FXUHNRUGQHQt]NX YROHEQ~~þDVĢVORYHQVNpKRYROLþD9ROLHEVDVD]~þDVWQLOD ]PRåQêFKPLOyQDYROLþRY DQLQLHSlWLQDNYROHEQêPXUQiPSULãOROHQSHUFHQWREþDQRY$MSUHWRKĐDGDM~SROLWLFLVN{URGSRYHGHQDWRNWR ]DWRP{åH7tVÄKURãRXNRåRX³VDGRNRQFDRKiĖDM~YtĢD]VWYRPþLSRWYUGHQtPSROLWLFNHMG{YHU\KRGQRVWLYODVWQHM VWUDQ\DNDQGLGiWRY2VWDWQiYHUHMQRVĢYãDNYêVOHGN\ YROLHESULMtPDVUR]SDNPL 1D6ORYHQVNXXVSHODVWUDQD 60(56'NWRUiGRIUDNFLH VRFLDOLVWRYYHXURSDUODPHQWHGRGiãW\URFKNDQGLGiWRY ďXGRYFLSUHNYDSXM~FR]tVNDOLãHVĢPDQGiWRY±SRGYD .'+6'.Ò'6DSRMHGQRP 60.D0RVW+tG9HXUySVNRPNRQWH[WHMHWRSRWYUGHQtPPLPRULDGQHSULD]QLYêFK YêVOHGNRYYROLHESUDYLFRYpKR]RVNXSHQLD-HGREUpåH YãHWNêFKSRVODQFRYDMNHć VPLHUQHGLIHUHQFRYDQêPLSRVWRMPLGiYD(XUySVNHM~QLL iQR3R]LWtYQêPMHWLHåIDNWåH VWUDQ\SVHXGRUDGLNiORYDH[WUpPLVWRYU{]QHKRUD]HQLD]RVWDOLKOERNRSRGKUDQLFRX]YROLWHĐQRVWLDERORE\GREUpNHE\ WREROWUYDOêMDY MDK

9HXUySVNRPSDUODPHQWHEXGH6ORYHQVNR]DVWXSRYDĢWULQiVĢSRVODQFRY)RWR7$65

6PHU6']tVNDOSHUFHQWD þR]QDPHQiãW\ULPDQGiW\7R MHRMHGHQPHQHMDNRPiVWUDQD YV~þDVQRVWL.'+PiSHUFHQWDREVDGtGYDPDQGiW\1DVOHGXMH6'.Ò'6 SHUFHQWD WLHåWDN]tVNDODGYDPDQGiW\ 2ďD12VRSHUFHQWDPLKODVRY]tVNDORMHGHQPDQGiW6WUDQ\ 129$ SHUFHQWD 6D6 SHUFHQWD 60. SHUFHQWD 

D0RVW+tG SHUFHQWD ]tVNDOLYćDNDYROHEQpPXYêVOHGNXSRMHGQRPPDQGiWHÒþDVĢ ERODQLåãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFKYRĐEiFKSUHGSLDWLPLURNPLDWRSHUFHQWD

Poslanci europarlamentu 7ULQiVĢPLHVWVORYHQVNêFKHXURSRVODQFRYY(XUySVNRPSDU-

ODPHQWHREVDGLD0DURãâHIþRYLþ0RQLND)ODãtNRYi%HĖRYi %RULV=DOD9ODGLPtU0DĖND YãHWFL6PHU6' $QQD=iERUVNi0LURVODY0LNROiãLN REDMD.'+ ,YDQâWHIDQHF (GXDUG.XNDQ REDMD6'.Ò'6 %UDQLVODYâNULSHN 2ďD12 -y]VHI1DJ\ 0RVW+tG 5LFKDUG6XOtN 6D6 3iO&Vi-

Výsledky volieb *UDIXND]XMHYãHWN\VWUDQ\NWRUp]tVNDOLDVSRĖWULSHUFHQWi

N\ 60. D-DQDäLWĖDQVNi 129$.'62.6 

Pokojné voľby $NR XYLHGOD ]DSLVRYDWHĐND ÒVWUHGQHM YROHEQHM NRPLVLH Ò9. (YD&KPHORYiYRĐE\ PDOLEH]SUREOpPRYêSULHEHK Ä9RĐE\SUHEHKOLSRNRMQHEH]UXãLYêFKPRPHQWRYRþRPVYHGþt REVDKDSRþHWSRGQHWRY3RþDV FHOpKRS{VREHQLDNRPLVLHSULãORSRGQHWRY]WRKRSRORYLFDVDWêNDODYHGHQLDNDPSDQH DQLHWHFKQLFNpKR]DEH]SHþHQLDYROLHE³XYLHGOD&KPHORYi âWDWLVWLFNê~UDG65WDNWLHåQH]D]QDPHQDONRPSOLNiFLHSULVþtWDQtKODVRYÄ6XPDUL]iFLDSUHEHKOD SRNRMQHYãHWNRSUHELHKDORWDN DNRVPHEROLSULSUDYHQtåLDGQH PLPRULDGQHRNROQRVWLDQLXGDORVWLVDQHY\VN\WOL³SRWYUGLOD ãpINDâWDWLVWLFNpKR~UDGXďXGPLOD%HQNRYLþRYi 7$65

OPÄŤ SME NAJHORŠÍ V EURÓPSKEJ ÚNII Na Slovensku volilo nových europoslancov historicky najmenej ľudí. Volebná účasť bola 13,05 percenta.

Najviac v Bratislave

1DMYLDFYROLþRYSULãORNYROHEQêPXUQiPYRYROHEQRPREYRGH%UDWLVODYDNGHRGRY]GDOR VYRMKODVĐXGt1DMQLå9ROHEQi~þDVĢMHSRGREQH ãLDYROHEQi~þDVĢERODYREYRGH DNRSRPLQXOpURN\QDMQLå- ýDGFDNGHYROLORREþDãLDYFHOHM(XUySVNHM~QLL6OR- QRY3RNLDĐLGHRREFHQDMYLDF YHQVNi~þDVĢMHGRNRQFDQLå- DåĐXGtYROLORY5HJHWRYãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFK NHY%DUGHMRYVNRPRNUHVHQDMGYRFKKODVRYDQLDFK]URNRY PHQHMĐXGtKODVRYDOR  D9WHG\KODVRYD- YNRãLFNRP/XQtNX,; ORD]RSUiYQHQêFKYROLþRY 7$65

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

9ROHEQpPLHVWQRVWLYVRERWXþDVWR]tYDOLSUi]GQRWRX)RWR7$65


Ä?Ă­slo 11/2014

SPRAVODAJSTVO

7

1$-/(3â,($1$-+25â,( CHCE POKRAÄ&#x152;OVAŤ V PRĂ CI EUROKOMISĂ RA 92/(%1e9ĂŠ6/('.< VĂ­ĹĽazovi eurovolieb, Smeru-SD, sa darilo najlepĹĄie vo volebnom obvode StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, kde ho volilo 41,46 % ÄžudĂ­. NajhorĹĄĂ­ volebnĂ˝ vĂ˝sledok mĂĄ strana v obvode DunajskĂĄ Streda (3,5 %). Informovala o tom pri prezentĂĄcii oficiĂĄlnych volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov ĹĄĂŠfka Ĺ tatistickĂŠho Ăşradu SR Ä˝udmila BenkoviÄ?ovĂĄ. .'+GRVLDKORQDMYlÞãt~VSHFK YREYRGH1iPHVWRYRNGH]tVNDORQDMPHQHMÄ?XGt YROLORKQXWLHYREYRGH.RPiUQR 6'.Ă&#x2019;'6YROLOR QDMYLDFÄ?XGtYREYRGH6HQLFD QDMPHQHMYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD  2Ä?D12GRVLDKOLQDMOHSĂŁtYROHEQĂŞYĂŞVOHGRNYREYRGH%DQVNi%\VWULFDNGHKQXWLHYROLOR

Ä?XGtQDMPHQHMKODVRY]tVNDORYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD .RDOtFLD 129$.'62.6ERODQDM~VSHĂŁQHMĂŁLDYREYRGH%UDWLVODYD QDMPHQHM~VSHĂŁQi YREYRGH.RPiUQR  6D6PDODQDMYlÞãLXSRGSRUX YREYRGH%UDWLVODYDNGHMXYROLORÄ?XGtQDMVODEĂŁtYĂŞVOHGRNGRVLDKOLOLEHUiOLYREYR-

GH'XQDMVNi6WUHGD  60.]tVNDODQDMYLDFKODVRY YREYRGH.RPiUQR  QDMPHQHMYREYRGH1iPHVWRYR 0RVW+tGPDOQDMOHSãtYêVOHGRNYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD DQDMVODEãt YREYRGH1iPHVWRYRNGHVWUDQXSRGSRULORYROLþRY 7$65 0DURãâHIþRYLþ)RWR7$65

NajpreferovanejĹĄĂ­ kandidĂĄt strany Smer-SD v eurovoÄžbĂĄch MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ? mĂĄ aj naÄ?alej zĂĄujem o post eurokomisĂĄra. V EurĂłpskej komisii (EK) sa chce venovaĹĽ ekonomicko-politickej agende.

7ODĂžRYiNRQIHUHQFLDQDNWRUHMĂ&#x2019;VWUHGQiYROHEQiNRPLVLDR]QiPLODYĂŞVOHGN\YROLHEGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX)RWR7$65

Ă&#x201E;$NE\VRPDMPDOXUĂžLĢSUHIHUHQFLXFKFHOE\VRPVDYHQRYDĢ REODVWLDPDNRMHPHG]LQiURGQĂŞ REFKRGGLJLWiOQDDJHQGDHQHUJHWLFNpWpP\ÂłSULEOtĂĽLO~VSHĂŁQĂŞ NDQGLGiW6PHUX 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDEXGHYHÄ?D]iOHĂĽDĢQDWRPNWRVDVWDQHSUHGVHGRP(.DDNpEXGHVDPRWQp ]ORĂĽHQLHNRPLVLH0\VOtVLĂĽH QRYpKRSUHGVHGXYWRPWRVPH-

UHQHĂžDNiMHGQRGXFKi~ORKD Ă&#x201E;.RPLVLDE\PDODQDR]DMY\YiĂĽHQĂŞPVS{VRERPUHSUH]HQWRYDĢQRYpLVWDUpĂžOHQVNpNUDMLQ\ PDOpLYHÄ?NpĂŁWiW\LKODYQpSROLWLFNpVWUDQ\Y(XUySVNRPSDUODPHQWHEXGHWRWHGDSUHSUHGVHGXGRVĢ]ORĂĽLWiPDWHPDWLNDÂł VNRQĂŁWDWRYDOâHIĂžRYLĂž 7$65

PREKRĂ&#x161;Ĺ˝KOVALI LĂ?DROV RIEĹ ILI PODOZRENIA Richard SulĂ­k (SaS), Jana Ĺ˝itĹ&#x2C6;anskĂĄ (Nova, KDS, OKS), Branislav Ĺ kripek (OÄ˝aNO), JĂłzsef Nagy (Most-HĂ­d) a Eduard Kukan (SDKĂ&#x161;DS). To sĂş novĂ­ aj staronovĂ­ europoslanci, ktorĂ˝m sa podarilo prekrúŞkovaĹĽ lĂ­drov kandidaÄ?nĂ˝ch listĂ­n svojich strĂĄn. 9NU~ĂĽNRYDQtXVSHOLDM%RULV =DODD9ODGLPtU0DÄ&#x2013;ND]R6PHUX6'3UHIHUHQĂžQpNU~ĂĽN\LP SRPRKOLSUHGEHKQ~ĢVWUDQtFNX NROHJ\Ä&#x2013;X0RQLNX6PRONRY~ 0DÄ&#x2013;NDNDQGLGRYDO]RĂŁWYUWpKR PLHVWD=DOD]SLDWHKR6PRONRYiERODWURMND0DÄ&#x2013;NXD6PRONRY~GHOtSULEOLĂĽQHKODVRY =DOXRG6PRONRYHMSULEOLĂĽQH KODVRY0HG]L0DÄ&#x2013;NRP D=DORPMHUR]GLHODVL NU~ĂĽNRYYSURVSHFK=DOX

äLWÄ&#x2013;DQVNi1DJ\D.XNDQVD SUHNU~ĂĽNRYDOL]GUXKpKRPLHVWDVYRMLFKNDQGLGDĂžQĂŞFKOLVWtQ6XOtN]WUHWLHKRâNULSHN ]RĂŁWYUWpKR -DQXäLWÄ&#x2013;DQVN~NU~ĂĽNRYDOR ĂžRMHRQHFHOĂŞFK YLDFDNROtGUDNDQGLGiWN\-R]HID.ROOiUD-y]VHID1DJ\DYROLORÄ?XGtĂžRMHRY\ĂŁH KODVRYYLDFDNR=VROWD 6LPRQD5LFKDUG6XOtNDNU~ĂĽNRYDORYROLĂžRYWHGD WDNPHURYLDFDNR-iQD 2UDYFD%UDQLVODYâNULSHN]tVNDONU~ĂĽNRYĂžtPSRUD]LO-R]HID9LVNXSLĂžDRQHFHOĂŞFK KODVRY.XNDQGRVWDO NU~ĂĽNRYĂžRMHRY\ĂŁH YLDFQHĂĽPDOOtGHUNDQGLGiWN\,YDQâWHIDQHF

7$65

Z KUPOVANIA HLASOV WiĂŁNRGDĂžRVDWĂŞNDSHÄ&#x2013;DĂĽQpKR Y\MDGUHQLD ĂžLQLOD RNROR HXU3UtSDGEROXNRQĂžHQĂŞ PiMDVQiYUKRPQDGRKRGX RYLQHDWUHVWHÂłSULEOtĂĽLOSROLFDMQĂŞYLFHSUH]LGHQW$NRGRGDO 3RGÄ?DMHKRVORYMHGHQSUtSDG XNRQĂžLODĂ&#x201E;2EĂžDQVDSRGXMDO YWURFKSUtSDGRFKSUHELHKDGRNWRUĂŞVDY\VN\WROYREFL9HÄ?- ]DEH]SHĂžLĢKODVRYFHQX SOÄ&#x2013;RYDQLHSRGDQLDDYMHGQRP NĂŞ0HGHUDRNROLHSROtFLDXĂĽ VLXUĂžLOĂŁW\ULHXUi]DKODVĂ˝LĂĽH SUtSDGHEROSRGQHWRGVW~SHQĂŞ LQpPXRUJiQX Ă&#x2C6;EHOR]QDĂžLOYROHEQĂŞGHÄ&#x2013;DNR SRNRMQĂŞĂ&#x201E;3RĂžDVYROHEQpKRGÄ&#x2013;D SROtFLDQH]D]QDPHQDODYV~YLVORVWLVYRÄ?EDPLGR(3ĂĽLDGQ\ WUHVWQĂŞĂžLQÂłXYLHGRO3ROtFLD YWHQWRGHÄ&#x2013;HYLGRYDODĂŁHVĢXGDORVWtNWRUpYĂŁDNQHPDOLSRGVWDWQĂŞYSO\YQDKODVRYDQLH V obdobĂ­ pred voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu (EP) polĂ­cia zaznamenala sedem podnetov, ktorĂŠ sa tĂ˝kali volieb. V piatich prĂ­padoch iĹĄlo o podozrenie z trestnĂŠho Ä?inu kupovania hlasov. PoÄ?as oficiĂĄlneho vyhlĂĄsenia volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov to uviedol policajnĂ˝ viceprezident Ä˝ubomĂ­r Ă bel.

,OXVWUDĂžQpIRWR7$65

7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MINISTRI SI VYMIEŇALI 086Ë0(=02'(51,=29$ġ SKÚSENOSTI $=0(1,ġ1$â8$50È'8 Skúsenosti s aplikáciou nového českého občianskeho zákonníka, s prípravou zákona o štátnom zastupiteľstve, elektronizácia justície či skúsenosti Slovenska ohľadne elektronického monitorovania odsúdených osôb boli v Prahe témou rokovaní českej ministerky spravodlivosti Heleny Válkovej so slovenským ministrom spravodlivosti Tomášom Borecom.

Napriek tomu, že NATO vysoko hodnotí príspevok Slovenska v jeho misiách, SR musí podľa prezidenta Ivana Gašparoviča do budúcna zmeniť a zmodernizovať svoju armádu.

7pPRXUR]KRYRURYEROLDMVN~VHQRVWL6ORYHQVNDVUHNRGL¿NiFLRXSURFHVQpKRSUiYDÄ6RP UiGåHVLP{åHPHVUH]RUWQêPLNROHJDPLY]iMRPQHY\PHQLĢVN~VHQRVWL]QDãHMVWUDQ\ RGRY]GiPHVN~VHQRVWL]SURFHVXUHNRGL¿NiFLHREþLDQVNHKRV~GQHKRSRULDGNXD]þHVNHM VWUDQ\P{åHPHþHUSDĢVN~VHQRVWLQDSUtNODG]Xå~þLQQpKR QRYpKRREþLDQVNHKR]iNRQQtND³SRYHGDOPLQLVWHU%RUHF 3RGĐDQHKRMHHOHNWURQLFNiMXVWtFLDYPRGHUQHMGREHQHY\KQXWQRXSRWUHERXÄ6ORYHQVNRFKFH GRFLHOLĢDE\RNUHPSDSLHURYHM ]ELHUN\]iNRQRYERODSODWQêP ]GURMRPLQIRUPiFLtDMHOHNWUR-

Ä8NUDMLQVNiNUt]DMHGQR]QDþQH XND]XMHåHDMNHćVPHþOHQPLDOLDQFLHNGHPiPH]DEH]SHþHQ~NROHNWtYQXRFKUDQX QHP{åHPHVHGLHĢDþDNDĢåH QiPQLHNWRSRP{åH0XVtPHPDĢWDNY\EXGRYDQpVYRMHR]EURMHQpVLO\VDPR]UHMPHDNRV~þDVĢDOLDQFLHNWRUp EXG~VFKRSQp6ORYHQVNRVDPp XEUiQLĢ³]G{UD]QLOYQDãRP UR]KRYRUH 6ORYHQVNRVLGOKRGRERQHSOQt VYRM]iYl]RNDNRþOHQVNêãWiW 1$72NWRUêPiY\GiYDĢQD REUDQXGYHSHUFHQWi+'37HQWRIDNWNULWL]RYDOSRþDVQHGiYQHKRUR]KRYRUXVSUH]LGHQWRP

QLFNi]ELHUND0XVtPHDOHQDSUtNODGY\ULHãLĢDNR]DEH]SHþLĢHOHNWURQLFNpGRNXPHQW\ DE\QHGRãORNXMPH(OHNWURQLFNêV~GQ\VSLVXPRåQtåH YãHWFL~þDVWQtFLV~GQHKRNRQDQLDEXG~PDĢSUtVWXSNXVSLVXKRGtQGHQQHVHGHPGQt YWêåGQLVSLV\QHEXG~PXVLHĢ SXWRYDĢI\]LFN\]RV~GXQDV~G DFHOpNRQDQLHVDWDNXUêFKOL³ NRQãWDWRYDO%RUHF =URNRYDQLDPLQLVWURYY\SO\QXOD SRWUHEDYêPHQ\VN~VHQRVWt]SUtSUDY\YHĐNêFKSUiYQ\FKNyGH[RYDMYREODVWL]QLåRYDQLDUL]LNDRSDNRYDQLDWUHVWQHMþLQQRVWL

3UH]LGHQW6ORYHQVND,YDQ*DãSDURYLþ)RWR7$65

DMãpIDOLDQFLH$QGHUV)RJK5DV PXVVHQ*DãSDURYLþY\VYHWOLO5DVPXVVHQRYLåH6ORYHQVNRPXVHOR]DSUHGFKiG]DM~FH REGRELHGRY\EDYLĢVYRMHSROLFDMQpD]iFKUDQiUVNH]ORåN\ Ä0LQLVWHUVWYRYQ~WUDMH]WRKWRSRKĐDGXXVSRNRMHQpDWHUD] VDP{åHPHV~VWUHGLĢQDREUDQX³GHNODURYDOSUH]LGHQWSRGĐDNWRUpKRWR5DVPXVVHQSULMDOVSRFKRSHQtP

1DMY\ããt~VWDYQêþLQLWHĐFHONRP QHV~KODVtVWYUGHQtPåH6ORYHQVNRREUDQX]DQHGEDORVN{U VDQDWRSR]HUiWDNåHPRKOR YWHMWRREODVWLXURELĢYLDF3ULSRPHQXOåHY]KĐDGRPQDHNRQRPLFN~NUt]XVD65VSUiYDOD UDFLRQiOQHWDNDE\~SOQHQH]QtåLODVRFLiOQHSRVWDYHQLHVYRMLFKREþDQRY 7$65 NUiWHQp

7$65

KANDIDÁTI NA POST ŠÉFA OSN

0LQLVWHUVSUDYRGOLYRVWL7RPiã%RUHF)RWR7$65

TERMÍN VOLIEB BUDE ZNÁMY NAJSKÔR V JÚNI Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) vyhlási termín jesenných komunálnych volieb až po júnových doplňovacích voľbách, ktoré sa uskutočnia v 16 obciach. Potvrdil to Paškov hovorca Pavol Chovanec s tým, že šéf parlamentu tak urobí pravdepodobne v júli.

-iQ.XELã YĐDYR D0LURVODY/DMþiN

Medzi vážnymi uchádzačmi o post nového generálneho tajomníka OSN sú aj dvaja slovenskí diplomati, minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a niekdajší šéf rezortu Ján Kubiš. Informoval o tom britský týždenník Economist.

0DQGiWV~þDVQpKRãpIDVYHWRYHMRUJDQL]iFLH-XKRNyUHMþDQD3DQ.LPXQDY\SUãt YURNX3RGĐDQRYtQ(FR=iNRQKRYRUtåHYRĐE\GRREHF- PiHãWHMHGQXSRGPLHQNXDWR QRPLVWYlþãLQDSR]RURYDWHQêFKþLPHVWVNêFK]DVWXSLWHĐ- åHWHUPtQYROLHEPXVtY\KOiVLĢ ĐRYRþDNiYDåH3DQ.LPXVWLHYDYRĐE\VWDURVWRYDSUL- GRGQtSUHGLFKNRQDQtPþR QRYQiVWXSFDY]tGH]QLHNWRUHM PiWRURYVDNRQDM~YSRVOHGQêFK MHQDMQHVN{UYSRORYLFLDXJXVWD ]SRVWNRPXQLVWLFNêFKNUDMtQ ãWUQiVWLFKGĖRFKLFKYROHEQpKR 3ROLWLFNpVWUDQ\P{åXQiVOHG- 2NUHP.XELãDD/DMþiNDVD REGRELD7RVDVNRQþtQR- QHSUHGNODGDĢNDQGLGDþQpOLVWL- PHG]LSRWHQFLiOQ\PLNDQGLYHPEUDQDMQHVNRUãtPRåQêWHU- Q\DYãDNQDMQHVN{UGRWHUPtQX GiWPLQDQRYpKRJHQHUiOQHKR PtQQRYêFKYROLHEMHWHGDVRER- GQtSUHGYRĐEDPL WDMRPQtNDVSRPtQDM~DMEêYDWDQRYHPEUD'R~YDK\ OêVORYLQVNêSUH]LGHQW'DQLSULSDGiDMQRYHPEHU3DãND 7$65 OR7UNDãpIND81(6&2

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

EXOKDUVNiSROLWLþND,ULQD%RNRYRYi-iQ.XELãV~þDVQê RVRELWQêSUHGVWDYLWHĐJHQHUiOQHKRWDMRPQtND261SUH $IJDQLVWDQDãpI$VLVWHQþQHMPLVLH6SRMHQêFKQiURGRY Y$IJDQLVWDQH 81$0$ SUL]QDOåHSUtSDGQ~NDQGLGDW~UXQDIXQNFLXãpID261]YDåXMHÄ5R]PêãĐDPRWDNHMWR PRåQRVWLDNE\VDPLSRGDULOR]DLVWLĢVLSRGSRUXYOiG\ UiGE\VRPDE\VDRPQHXYDåRYDOR DNRRNDQGLGiWRYL QD

WHQWRSRVW³FLWRYDO(FRQRPLVW ~U\YRN].XELãRYKRHPDLOX âpIVORYHQVNHMGLSORPDFLH0LURVODY/DMþiNSRGĐDEULWVNêFK QRYtQVYRM]iXMHPRW~WRSUHVWtåQXSR]tFLXQHSRWYUGLODOH DQLQHSRSUHO*HQHUiOQHKRWDMRPQtNDVYHWRYHMRUJDQL]iFLH Y\PHQ~YDQDSlĢURNRY9DOQp]KURPDåGHQLH261'HMH VDWDNSRSUHGFKiG]DM~FRPRGSRU~þDQt%H]SHþQRVWQHMUDG\ 261WDNåHSlĢVWiO\FKþOHQRY UDG\PiYWHMWRRWi]NHSUDNWLFN\SUiYRYHWD9V~ODGHVQHStVDQêPLSUDYLGODPLJHQHUiOQ\ WDMRPQtNQHSRFKiG]D]RåLDGQHM]WêFKWRSLDWLFKPRFQRVWt 'RGUåLDYDVDWLHåWUDGtFLDURWiFLHSRVWXPHG]LMHGQRWOLYêPL NRQWLQHQWPL3RVOHGQtãW\ULD JHQHUiOQLWDMRPQtFLSRFKiG]DOL]3HUX(J\SWD*KDQ\ D-XåQHM.yUH\3R]RURYDWHOLD SUHGSRNODGDM~åHWHQWRUD]E\ SRVWãpID261PRKRORSlĢREVDGLĢXFKiG]Dþ](XUyS\DWR ]iVWXSFDQLHNWRUHM]SRVWNRPXQLVWLFNêFKNUDMtQXYLHGRO WêåGHQQtN(FRQRPLVW

7$65


číslo 11/2014

SPRAVODAJSTVO

9

2%&($0(67ÈÒ63(â1( 1$3/1,/,0(025$1'80 Mestá a obce vykázali za rok 2013 prebytok hospodárenia v sume 121,8 milióna eur, čo pri zohľadnení určitého výpadku plánovaných príjmov z dane z príjmov fyzických osôb znamená úspešné naplnenie cieľov Memoranda o spolupráci medzi vládou a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

5REHUW)LFR)RWR7$65

9~YRGHVQHPX=026WR Y\KOiVLOSUHPLpU5REHUW)LFR 6PHU6' VWêPåHGREUpYêVOHGN\NRQVROLGiFLHYQDMEOLåãRPþDVHXPRåQLDYOiGHSULSUDYLĢSUHREþDQRYEDOtþHN SR]LWtYQ\FKRSDWUHQtÄ$NWtYQ\PVS{VRERPVWHVD]~þDVWQLOL QDGREUêFKYêVOHGNRFKNWRUp 6ORYHQVNiUHSXEOLNDGRVLDKOD³NRQãWDWRYDO5REHUW)LFR VWêPåHNRQãWUXNWtYQ\GLDOyJPHG]LYOiGRXD=026VL PLPRULDGQHYiåL3ULSRPHQXO åH6ORYHQVNRGRVLDKOR]DURN ]QtåHQLHGH¿FLWXãWiWQHKRUR]SRþWXQDSHUFHQWD +'3DERORY\UDGHQp]SURFHG~U\QDGPHUQpKRGH¿FLWX $NWXiOQHVLSUHWRQD¿QDQþQêFKWUKRFKSRåLþLDYD]DKLVWRULFN\QDMQLåãLH~URN\ Ä+RVSRGiUVN\UDVWYURNX PiSUHGVWDYRYDĢSHUFHQWD DQDEXG~FLURNE\WRPDOE\Ģ ãWYUWêQDMYlþãtUDVWY(Ò³SR-

YHGDOSUHPLpU7LHWRþtVODVD SRGĐDQHKRSRGDUtGRVLDKQXĢ OHQYSUtSDGHåH(ÒQHSULVW~SLNQDMSUtVQHMãLHPXYDULDQWX VDQNFLtYRþL5XVNXNWRUpE\ VORYHQVN~HNRQRPLNXYêUD]QHSRãNRGLOL

Nezamestnanosť sa znižuje =DYHĐNêSUREOpPSRYDåXMH SUHGVHGDYOiG\QH]DPHVWQDQRVĢ NWRU~VDYãDNSRGĐDMHKRVORY GDUtSRPDO\]QLåRYDĢÄ'QHV MHQDMQLåãLDPLHUDQH]DPHVWQDQRVWLRGMDQXiUD³SR]QDPHQDO5REHUW)LFR =G{UD]QLO åH NRQVROLGDþQê ~VSHFKQHPiSULQLHVĢSR]LWtYD OHQPHG]LQiURGQêP¿QDQþQêP WUKRPDOHDMPHVWiPDREFLDP DNRDMREþDQRPSUHNWRUêFK YWRPWR]P\VOHYOiGDSULSUDYXMHSR]LWtYQ\EDOtþHNRSDWUHQt Ä1HERODWRPRMDYOiGDNWRUi ]QtåLODSRGLHOPLHVWDREFtQDGD-

QLDFKI\]LFNêFKRV{E³SRYHGDO SUHPLpUVWêPåHMHKRNDELQHW XåWHQWRSRGLHOþLDVWRþQH]YêãLOÄ6PHSULSUDYHQtSULMDĢUR]KRGQXWLDNWRUp]DEH]SHþLDDE\ NMDQXiUXERO]QRYX SHUFHQWD³GRGDO3RGĐDSUHGVHGXYOiG\MHSULSUDYHQiDMQRYHOD]iNRQDRPLHVWQ\FKGDQLDFK

Proti korupcii 3UHPLpUY\]YDOVWDURVWRYDSULPiWRURYDE\QHPOþDOLDNVD VWUHWQ~VSUtSDGPLSRGR]UHQt]QHHWLFNpKRNRQDQLDDOHER NOLHQWHOL]PXDNRUXSFLH'RGDO åHYWDNRPWRSUtSDGHVDP{åX REUiWLĢDMQDMHKR~UDGÄ$NVD QLHNWR]YiVVWUHWQHVDNWLYLWRX NWRU~EXGHSRYDåRYDĢ]DQHHWLFN~QHPRUiOQXQHEXćWHWLFKR 3RNLDĐQH]DþQHPHVSROXSUDFRYDĢVWiOHWREXGHOHQQD~URYQL FKêURYDNOHELHW³GRGDO 7$65

V JASNEJ OLYMPIÁDA NEBUDE ČASŤ TRESTU BY SI Poľské mesto Krakov oznámilo odstúpenie od kandidatúry na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2022. Informáciu potvrdila pre portál gazeta.pl hovorkyňa magistrátu Monika Chylaszeková. 0HVWRVWLDKORSURMHNWNUiWNR SRWRPþREROL]QiPHR¿FLiOQHYêVOHGN\UHIHUHQGD 9ĖRPVDRE\YDWHOLD.UDNRYD Y\VORYLOLMDVQHSURWLNDQGLGDW~UHSRĐVNpKRPHVWDQDXVSRULDGDQLH=2+6NDQGLGDW~URXQHV~KODVLOLY\ãHGYH WUHWLQ\]~þDVWQHQêFKYROLþRY SUHVQHSHUFHQWD9ROHEQi~þDVĢQDUHIHUHQGHNWRUp SUHELHKDORV~þDVQHVYRĐEDPLGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXGRVLDKODSHUFHQWD.HćåH~þDVĢERODFH] 9-DVQHMVDPDOLNRQDĢV~ĢDåHYDOSVNRPO\åRYDQt)RWR7$65 SHUFHQWYêVOHGN\UHIHUHQGD V~SODWQpD]iYl]QpSUHRU- ,%5L6+RPR+RPLQLFHQWHU ([HNXWtYD0HG]LQiURGQpKR JiQ\PHVWDLQIRUPRYDOVHU- YNWRURPVNDQGLGDW~URXQHV~- RO\PSLMVNpKRYêERUX 029 YHUJD]HWDSO KODVLORSHUFHQWRSêWDQêFK UR]KRGQH– M~ODY/DX.UDNRYNDQGLGRYDOQD]LPQ~ VDQQHNWRUpPHVWiSRVW~SLD V hre už len štyria RO\PSLiGXYURNXVSROX GR]iYHUHþQHMIi]\YêEHUX kandidáti VR=DNRSDQêPDVORYHQVNêP 'HMLVNRRO\PSLiG\SULGHOLD 1HV~KODVQpVWDQRYLVNRRE\- VWUHGLVNRP-DVQiNGHVDPDOL M~OD QD ]DVDGQXWt YDWHĐRYSRĐVNpKRPHVWDVD XVNXWRþQLĢV~ĢDåHYDOSVNRP 029Y.XDOD/XPSXU GDORSUHGSRNODGDĢXåQD]i- O\åRYDQt3RMHKRRGVW~SHNODGHDSUtORYpKRWHOHIRQLF- Qt]RVWiYDM~YKUHXåLED$ONpKR SULHVNXPX DJHQW~U\ PDW\3HNLQJďYRYD2VOR 7$65

MOHLI ODPYKAŤ DOMA Odsúdení na maximálne tri roky v najmiernejšom väzení, by si mohli časť trestu odsedieť doma, teda v domácom väzení. V novele Trestného zákona a Trestného poriadku to navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ä2GV~GHQpKR NWRUê Y\NRQiYD WUHVW RGĖDWLD VORERG\ Y~VWDYHQDYêNRQWUHVWXVPL QLPiOQ\PVWXSĖRPVWUiåHQLD P{åHV~GSUHUDGLĢGRYêNRQX WUHVWXGRPiFHKRYl]HQLDQD GREX]Y\ãNXXORåHQpKRWUHVWXRGĖDWLDVORERG\NWRUêQHSUHVDKXMHMHGHQURN³XYiG]D VDYQRYHOH]iNRQD3ULWRPSODWtåHRGV~GHQêPRKROE\ĢSRWUHVWDQêRGĖDWtPVORERG\PD[LPiOQHWULURN\

VWUiåHQLDĆDOãtFKPX åRYDåLHQQDYêNRQWUHVWX GRYl]HQLDVQDMPLHUQHMãtPUHåLPRPHãWHQHQDVW~SLOR

Podpísali zmluvu

0LQLVWHUVWYRVSUDYRGOLYRVWLQDNRQFLDSUtODSRGStVDOR]POXYXQDGRGiYNXV\VWpPXNWRUêPiVIXQNþQLĢDM XNODGDQLHWUHVWRYGRPiFHKR Yl]HQLD,GHR]DULDGHQLHQD HOHNWURQLFNpPRQLWRURYDQLH RV{ERNUHPLQpKREXGHVO~åLĢ Počty odsúdených QDNRQWUROXWRKRþLRGV~GHQê QDGRPiFHYl]HQLHGRGUåLDa obvinených 1D]DþLDWNXPiMDERORYVOR- YDXUþHQpSUDYLGOi6\VWpP YHQVNêFK Yl]QLFLDFK YLDF GRNWRUpKREXGHPRåQp]DSRDNR  RGV~GHQêFK MLĢRV{EE\PDOIXQJRDREYLQHQêFKD]WRKRWDNPHU YDĢRGMDQXiUD PXåRYDåLHQVL RGS\NiYDOLWUHVW\Y]DULDGHQLDFKVPLQLPiOQ\PVWXSĖRP 7$65


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 11/2014

ROZHOVOR

11

TOMĂ Ĺ HUDEC:Ä&#x2020;$.8-(0(=$ .$ä'ĂŠ+/$6,'(0(Ä&#x2020;$/(- DĂĄ sa povedaĹĽ, Ĺže TomĂĄĹĄ Hudec z Banskej Bystrice patrĂ­ medzi ĹĄĹĽastnĂ˝ch ÄžudĂ­. Postupne sa mu splnili vĹĄetky jeho sny â&#x20AC;&#x201C; stal sa ĂşspeĹĄnĂ˝m lyĹžiarom, pilotom lietadla, trĂŠnerom. PoÄ?as aktivĂ­t vo vrcholovom ĹĄporte pĂ´sobil aj v podnikateÄžskej sfĂŠre, otvoril si vlastnĂş kaviareĹ&#x2C6; a v sĂşÄ?asnosti vedie neĹĄtĂĄtne zdravotnĂ­cke zariadenie v Banskej Bystrici. Na sklonku minulĂŠho roka zaloĹžil spolu s priateÄžmi politickĂş stranu TIP s jasnĂ˝m cieÄžom, skoncovaĹĽ s apatiou a zaÄ?aĹĽ vlastnĂ˝mi silami budovaĹĽ modernĂŠ a ťżastnejĹĄie Slovensko. Po prvĂ˝ch voÄžbĂĄch, ktorĂ˝ch sa strana TIP zĂşÄ?astnila, sme sa s jej predsedom porozprĂĄvali.

]Ako hodnotĂ­te prvĂŠ voÄžby strany TIP?

ovplyvnilo våť volebný výsledok?

6YĂŞVOHGNRPVPHVSRNRMQt DSRYDĂĽXMHPHKR]D~VSHFK 7ĂŞPWRVDFKFHPHSRÄ&#x2021;DNRYDĢ YĂŁHWNĂŞPREĂžDQRPNWRUtQiP GDOLVYRMKODVDG{YHUX6WUDQD7,3PDODXVWDQRYXM~FL VQHPMDQXiUDQDĂŁHSUHIHUHQFLHEROLYWRPĂžDVHQXORYp=DQHFHOĂŞFKSlĢPHVLDFRY VDQiPSRGDULORYRYRÄ?EiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX ]tVNDĢĂžRSRYDĂĽXMHP]DQHVPLHUQ\~VSHFK -HWRSUHQiVYHÄ?NpSRY]EXGHQLHGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFHDG{ND] SRWUHEQHM JHQHUDĂžQHM YĂŞPHQ\QDVORYHQVNHMSROL WLFNHMVFpQH

6PHPODGiVWUDQDDQDSROLWLFNHMVFpQHVPHOHQRGQRYHPEUDNHÄ&#x2021;ERODVWUDQD RÂżFLiOQH]DUHJLVWURYDQi0pGLiQHMDYLOLRQiV]iXMHPDM QDSULHNSR]YDQLDPNWRUpRG QiVGRVWiYDOLQDWODĂžRYpEHVHG\3RGFHÄ&#x2013;RYDOLQiVSUHWRG~IDPĂĽHSRHXURSDUODPHQWQĂŞFK YRÄ?EiFKDYĂŞVOHGNXNWRUĂŞVPH GRVLDKOLQiPEXGH]LFKVWUDQ\SRVN\WQXWĂŞYlÞãtSULHVWRU -HPLÄ?~WRĂĽHPpGLiSRGÄ?DKOLQHIpURYHMNDPSDQLQDĂŁLFK QHSUDMQtNRY

]Oproti zavedenĂ˝m tradiÄ?nĂ˝m stranĂĄm sa TIP prĂ­liĹĄ v mĂŠdiĂĄch neobjavovala. Ä&#x152;omu to pripisujete a ako to

]Kritici vĂĄm vyÄ?Ă­tali skrytĂŠ spojenectvo so stranou SMER-SD a rozbĂ­janie pravice. Ako to v skutoÄ?nosti je?

7RPiĂŁ+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

VWUDQDÂłQHVN{UĂĽHVPHWUyMVN\ N{Ä&#x2013;60(5XQDVDGHQĂŞQDUR]ELWLHSUDYLFHYSRVOHGQHMGREH VPHPODGi6'Ä?ĂžLĂžRY{EHFQLHMHSUDYGD2ĂžOHQVWYR YVWUDQHP{ĂĽXSRĂĽLDGDĢYĂŁHWFL REĂžDQLDEH]DNWtYQHMSROLWLFNHMPLQXORVWL7RKWRSUDYLGOD VDEXGHPHDMQDÄ&#x2021;DOHMGUĂĽDĢ DGRGUĂĽLDYDĢKR

1HIpURYiNDPSDÄ&#x2013;RVWDWQĂŞFK ]Ako strana ste VWUiQPDODY\YRODĢQD]DĂžLDW- boli prvou medzi NXGRMHPĂĽHVPHĂ&#x201E;5DGLĂžRYHM â&#x20AC;&#x17E;nepostupujĂşcimiâ&#x20AC;&#x153;.

Je to povzbudzujĂşce alebo, naopak, frustrujĂşce? $NRVRPXĂĽSRYHGDOYĂŞVOHGRNYHXURSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFKSRYDĂĽXMHPH]D~VSHFK SUHIHUHQFLHKRYRULD]DYĂŁHWNR 6PHHĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDGRVLDKQXWĂŞYĂŞVOHGRNQiVPRWLYXMHNÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFLXUĂžLWHQiV WRSRY]EXGLORtVĢÄ&#x2021;DOHM

]AkĂş skĂşsenosĹĽ ste zĂ­skali zo svojej premiĂŠrovej ĂşÄ?asti v tĂ˝chto voÄžbĂĄch? 3UHGRVLDKQXWLHGREUpKRYĂŞV OHGNXMHSRWUHEQiRVREQiNRPXQLNiFLDVREĂžDQPLSUiFDYUHJLyQRFKMHGLQHWDN VDGiSUHORPLĢDSDWLDQH]iXMHPD]tVNDĢG{YHUDREĂžDQRY2EĂžDQLDYQtPDM~ĂĽHVD V~ĂžDVQiSROLWLNDY]GLDOLODRG REĂžDQRYSROLWLFLVDREMDYXM~ PHG]LREĂžDQPLOHQNHÄ&#x2021;SUtGXYRÄ?E\3UHWREXGHPHDNWtYQHS{VRELĢYUHJLyQRFK DNRPXQLNRYDĢVREĂžDQPL DMQDÄ&#x2021;DOHM

7RPiĂŁ+XGHFâ&#x20AC;&#x201C;SUHGVHGDVWUDQ\7,3D-DQD9RORĂŁLQRYiSUYiSRGSUHGVHGQtĂžNDVWUDQ\7,3SULYRÄ?EHGR(3

]PokraÄ?ujete v snahe o zmenu v politike na Slovensku Ä?alej, alebo sa vaĹĄa snaha skonÄ?ila eurovoÄžbami?

1DĂŁRX KODYQRX VQDKRX MH GRVLDKQXWLHJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\YVORYHQVNHMSROLWLNH DXVSLHĢYRYRÄ?EiFKGR15 65YURNX6PHHĂŁWHOHQ QD]DĂžLDWNXDFHVWD]DGRVLDKQXWtPQiĂŁKRFLHÄ?DEXGH QiURĂžQi7HQWRURNQDMHVHÄ&#x2013; QiVĂžDNDM~NRPXQiOQHYRÄ?E\GRPLHVWQ\FKREHFQĂŞFK DPHVWVNĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHY NWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWQtPH3RYDĂĽXMHPHLFK]DYHÄ?PLG{OHĂĽLWp9\]ĂŞYDPHNDĂĽGpKRNWR FKFH]PHQLĢGRWHUDMĂŁtYĂŞNRQSROLWLN\QDOHSĂŁtQHFK VDQiPR]YHQDQDĂŁHMVWUiQNH ZZZVWUDQDWLSVNQHFKVD ]DSRMtGR]PHQ\QD6ORYHQVNX3RWUHEXMHPHĂŁLNRYQĂŞFK Ä?XGt]DSULPiWRURYVWDURVWRY SRVODQFRYPHVWVNĂŞFKLPLHVWQ\FK]DVWXSLWHÄ?VWLHY

]AkĂŠ sĂş vaĹĄe osobnĂŠ plĂĄny pre najbliŞťie obdobie? 9RÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXEROLSUHQiVQiURĂžQp3RWUHEXMHPVLKODYQHRGGĂŞFKQXĢĂ˝DVEXGHPWUiYLĢ VGHĢPLS{MGHPHVSROXQD SiUGQtQDFKDOXSXQDĂžHUSDĢHQHUJLXGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFH MDK


naše novinky

KRÍŽOVKA

CHODNÍK ALEBO MLÁKA?

1

2

Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

Tento chodník sa po daždi premení na mláku. A tak pomerne frekventovaný chodník na Podbrezinách vôbec neslúži svojmu účelu. Pred dvomi rokmi som písal do Liptovského ucha, prosil som mesto o opravu. Odpísali mi, že v budúcoročnom rozpočte na to nájdu peniaze. Výsledok je zjavný z obrázku.

4

Text a foto: (mm)

RISKUJÚ POKUTU Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na priechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

Niektorí vodiči radšej riskujú pokutu a zaparkujú auto na zelenej ploche. Často si neuvedomujú, že môžu trávnik úplne zničiť. Text a foto: (and)

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

3

Nápoveď: ATA, NEA, NEM, OSAKA, TANA.

12


číslo 11/2014

RELAX

BÁBÄTKÁ PRETEKALI Na preteky batoliat po štvornožky sa v nedeľu 18. mája v liptovskomikulášskom nákupnom centre mohli prísť už po piatykrát pozrieť všetci fanúšikovia lezúnstva.

NLM 3442/14

Preteku v lezení sa tento rok zúčastnilo až 65 detičiek vo veku od 7 do 12 mesiacov. Účasť bola rekordná, minulý rok sa totiž preteku zúčastnilo iba 25 ratolestí. Všetci pretekári dostali od sponzorov podujatia štedrú odmenu v podobe darčekovej tašky so sladkosťami, ako aj diplom účastníka ako spomienku na podujatie. Traja najrýchlejší lezúni získali obrovské darčekové balíčky s potravinami a drogériou od sponzorov a takisto spomienkový diplom. Najrýchlejší spomedzi všetkých Jarko Galuška získal aj víkendový pobyt pre celú rodinu.

Kľúče ako motivácia

Povrch pretekárskej dráhy bol kvalitný, koberec šetrný pre detské rúčky a kolienka, na ktorom súťažili vždy dvaja pretekári. Odhodlanie nechýbalo, motivovať sa mohlo akýmikoľvek predmetmi. Najčastejšie to boli mobily, kľúče, obľúbené hračky, rožky, tablety alebo lízanky. Jediné, čo sa nemohlo, bolo dotknúť sa malého športovca. Aj tak sa niektorí športovci rozhodli na trati dlhej 5 metrov oddychovať, spravili si „leháro“ alebo si jednoducho sadli a predýchavali ich prvý náročný pretek. Iným zas stúpla do hlavičky sláva a po každom zdolanom metri mávali publiku. Našlo sa aj zopár takých cieľavedomých, že aj napriek horlivému plaču nezostali na štarte, zavreli oči a šli hlava nehlava k mamine do cieľa.

Rekord nepadol

Pár športovcov sa rozhodlo zvítať sa s každou „tribúnou“ a lozili krížom krážom po trati. Našiel sa aj malý hladoško, ktorý šiel radšej za súperovým rožkom. Mnoho detičiek ani nechápalo, čo od nich rodičia chcú a tak si radšej sadli a čakali vysvetlenie. Pretekári, ktorí do cieľa nedošli, dostali diplom so smajlíkom, aby potešil aj rodinu, ktorá často zostala po ich výkone smutná. No dôležité bolo, že sa nikto nezranil a všetko dopadlo dobre. Absolútny rekord zo všetkých nákupných centier na Slovensku (7,9 s) sa síce v Liptovskom Mikuláši nepodarilo zdolať, ale rodičia na svoje ratolesti môžu byť právom pyšní. Predsa nešlo ani tak o súťaž, ako o zábavu. Text a foto: Matej Šiculiak

Na niektorých lezúňov zaberali kľúče.

13


14

naše novinky

ŠPORT

PRÍPRAVA V PLNOM PRÚDE tov. Aktuálny počet sa však zredukoval na číslo 17. „Teraz nás už nie je tak veľa ako na začiatku. Chalani majú maturity, skúšky a niektorí trénujú spolu s áčkom,“ dopĺňa Pútec.

Letná príprava mikulášskej juniorky MHK32 Liptovský Mikuláš sa začala minulý mesiac. Všetci hráči si pritom uvedomujú jej dôležitosť. Hokejisti začali s letnou prípravou začiatkom mája na zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši. Juniorka v poslednej sezóne vypadla vo štvrťfinále so Slovanom Bratislava.

Trénerskou dvojicou dve známe mená

Brankár začal skôr

„Minulá sezóna nedopadla pre nás najlepšie. Chceli sme nadviazať na úspešný minulý rok z dorastu, keď sme tešili všetkých ľudí na Liptove dobrým hokejom. Zápasy so Slovanom neboli pre nás veľmi šťastné, rozhodli drobnosti, ktoré nás stáli naozaj veľa,“ spomína na minulú sezónu brankárska jednotka Peter Pútec. Mikulášsky brankár však s letnou

Hokejisti začali s letnou prípravou.

Vtedy som prvé dva týždne chodil hrávať squash alebo na bicykel. Potom po dvoch týždňoch sme začali chodiť po troške do rýchlosti. Všet-

prípravou začal skôr ako ostatní. „Ja som začal s trénovaním už začiatkom apríla, keďže sme skončili sezónu oproti minulému roku skôr.

ko treba robiť pomaly, lebo pohyby v sezóne sú iné, telo by si na to len tak nezvyklo,“ dodáva Pútec. Úvod prípravy v máji začalo 27 hokejis-

Hlavným trénerom ostáva po minulej sezóne Pavol Paukovček. Zmena však prišla na poste asistenta. Jána Plevu vystriedal Juraj Halaj. „V tíme panuje dobrá nálada. Všetci si navzájom medzi sebou rozumieme a to je podstatné. Osobne si myslím, že tréningy sú kvalitné a tréneri nás dokážu dobre pripraviť na novú sezónu,“ vysvetľuje Pútec, ktorého spolu s jeho ďalšími spoluhráčmi čakajú prvé prípravné zápasy už začiatkom augusta. Text a foto: Tomáš Batiz

J. CIBUĽA: EXTRALIGA MA DOBRE PRIPRAVILA NA ZAHRANIČIE Hokejista Ján Cibuľa už štyri roky pôsobí vo Francúzsku. Mikulášsky odchovanec je hráčom Štrasburgu, ktorý v tejto sezóne skončil v lige na dvanástom mieste. „Rovnako ako Jano Pardavý mám s tímom podpísaný kontrakt ešte na najbližšiu sezónu. Potom sa v závislosti od okolností rozhodneme, ako ďalej,“ hovorí Cibuľa.

2SHUiWRUYêURE\äLOLQDDRNROLH $XWRPRELORYêSULHP\VHO

NZA 3422/14

Výhodné mzdové podmienky 'RSUDYDGRSUiFH]DEH]SHþHQi Práca v 3-zmennej prevádzke

Vo Francúzsku pôsobí množstvo slovenských hokejistov, v Ligue Magnus ich bolo naposledy pätnásť. Čo si teda Francúzi vážia na našich hráčoch? „Pracovitosť a profesionalitu. Francúzi majú totiž odlišnú povahu a oddanosť hokeju pre nich nie je vždy na prvom mieste. Veľa tamojších hráčov berie hokej skôr ako zábavu či hobby, kým pre nás hráčov zo Slovenska je to živobytie,“ hovorí niekdajší útočník Zvolena a Košíc.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Ján Cibuľa. Foto: TASR/Jozef Ďurník

Aj keď Cibuľa pôsobí od roku 2010 vo Francúzsku, stále patrí k rekordérom slovenskej extraligy, v ktorej ako jeden z mála odohral viac ako osemsto zápasov. „Odchod do zahraničia však vnímam ako veľmi dobrý krok. Niežeby som sa na Slovensku cítil zle. Práve naopak,

na svoje bývalé kluby L. Mikuláš, Zvolen a Košice nedám dopustiť a slovenskú extraligu si veľmi vážim. Dobre ma pripravila na hokej v zahraničí. Som však rád, že som mohol zažiť niečo nové. Vo Francúzsku sa páči aj mojej rodine,“ hovorí Cibuľa, ktorý letnú prípravu absolvuje rovnako ako v minulosti na Liptove. „Cez leto sa už ako tradične pripravujem spolu s ďalšími mikulášskymi odchovancami. Do Štrasburgu odcestujem až začiatkom augusta. Počas môjho prvého roku v klube sa nám podarilo prebojovať až do finále. Potom ľudia v každej ďalšej sezóne očakávali niečo podobné. Nie je to však vôbec ľahké, keď sa napríklad pozriete na taký Rouen, ktorý má rozpočet na úrovni troch miliónov eur,“ podotýka Cibuľa. S takým objemom financií nepracujú ani majstrovské Košice, Štrasburg má rozpočet pod milión eur. (jk)


číslo 11/2014

ŠPORT

15

GOFFA SKONČIL NA TRÉNERSKEJ LAVIČKE V TATRANE Vedenie MFK Tatran Liptovský Mikuláš po 31. kole druhej slovenskej ligy rozhodlo o odvolaní 54-ročného Vladimíra Goffu. Hlavným trénerom do konca sezóny sa stane výkonný riaditeľ klubu Martin Pohlod. Sezónu v mikulášskom klube odštartoval Jozef Škrlík, ktorý odstúpil po niekoľkých nevydarených stretnutiach. Náhradou bol mládežnícky tréner Roman Vavrovič, ktorého na záver jesennej časti vystriedal Vladimír Goffa, ten však po prehre s tímom Dolná Ždaňa 1:2 končí na trénerskej lavičke.

Dráma až do konca

NSR 3427/14

V zápase 31. kola mali Liptáci nôž na krku, keďže stále bojovali o záchranu druhej ligy. Mikulášski futbalisti mali však do zápasu lepší štart, keďže vyhrávali gólom Matiča z 21. minúty. V závere polčasu vyrovnal na 1:1 Abrahám. Zlomové momenty prišli v dru-

hom polčase. Pohronie najskôr v 69. minúte nepremenilo pokutový kop, ale o pár minút neskôr sa už tešilo z vedenia po druhom presnom zásahu Abraháma. Liptákov môže mrzieť záver stretnutia, v ktorom nevyužili šancu na vyrovnanie z pokutového kopu. „Zápas bol dramatický až do konca. My sme si vytvorili veľa šancí, ale nepresadili sme sa. Tešila ma hlavne úvodná tridsaťminútovka, v ktorej sme súpera absolútne prevalcovali. Nespokojný som však s konečným výsledkom,“ povedal po zápase vtedajší tréner Goffa. Vladimír Goffa sa po prvýkrát ocitol na lavičke v závere jesennej časti. Pod jeho vedením zís-

Zápas Tatran – Pohronie.

kali Liptáci v dvanástich zápasoch 19 bodov.

Tím prevzal v katastrofálnom stave

„V dnešnom futbale sa každý pozerá tým istým smerom. Všetci chcú baviť futbalom a byť najlepší. Moja trénerská stratégia pozostáva z hráčskej

disciplíny, pracovitosti, dobrej tréningovej morálky a hlavne pracovitosti. V Tatrane sa mi však nepodarilo presvedčiť hráčov a vedenie, že cesta k poriadku v kabíne je spojená s motivačnými metódami,“ vysvetľuje Goffa, pre ktorého bol odchod menším sklamaním, pretože odišiel od nedokončenej roboty.

„Vedeniu Tatrana ďakujem za to, že som mohol trénovať tento klub. Mrzí ma však, že som musel prerušiť trénerskú činnosť v tomto klube pred koncom sezóny v ťažších záchranárskych prácach,“ dodáva na záver Vladimír Goffa. Text a foto: Tomáš Batiz


16

naše novinky

ŠPORT

RÝCHLOKORČULIARSKY TALENT

korčúľ je pomerne zložitý, pretože ak chcete niečo dosiahnuť, musíte sa do toho vložiť celý a ísť na 100 percent. Ak idete iba o trochu menej, nemá to význam. Posledné roky skúšam zapájať do tréningov atletiku a bicykel, čo je celkom vhodné, keďže sa už špecializujem na dlhšie trate do 42km,“ vysvetľuje Denis, ktorý korčuľovanie preferuje aj po zdravotnej stránke. Podľa jeho slov korčule neničia kĺby, pretože je to kĺzavý pohyb, pri ktorom sa zapája celé telo.

Rýchlokorčuľovanie v Liptovskom Mikuláši nie je tradičným športom a venuje sa mu minimum ľudí. Mladý 18-ročný Lipták Denis Kutnár má za sebou viaceré štarty na prestížnych korčuliarskych súťažiach. Denis Kutnár si po prvýkrát obul korčule vďaka známemu mikulášskemu maratóncovi Dušanovi Kutnárovi, ktorý je jeho starým otcom, a ako malého ho priviedol k tomu netradičnému športu. „Všetko sa začalo kvôli môjmu dedovi, ktorý beháva maratóny. V minulosti začal zo zdravotných dôvodov jazdiť na korčuliach a popritom sa ma spýtal, či by som aj ja nechcel jazdiť. Nebránil som sa tomu a dal som šancu korčuliam pred basketbalom, ktorý som v tom čase hrával,“ spomína na svoje začiatky mladý Denis Kutnár, ktorý ľuďom zvyčajne musí vysvetľovať rozdiel medzi krasokorčuľovaním a rýchlokorčuľovaním.

Začínal na fitnes korčuliach

Športové začiatky majú u každého svoje čaro. Nebolo tomu inak ani v prípade Denisa,

Cez leto chce trénovať v Dánsku

Na maratóne. Foto: archív D. K.

ktorý sa po prvýkrát postavil na štart v roku 2006 a to na pretek v Žiline. „Štartoval som vo fitnesových korčuliach celý roztrasený, ale uvidel som v tom určité čaro, ktoré ma začalo napĺňať. Po určitom čase som dostal „speedové korčule“ a začala sa moja korčuliarska kariéra,“ spomína na svoje začiatky mladý študent Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Aktuálne navštevuje tretí ročník.

Na Liptove je tento šport ešte neznámy

Rýchlokorčuľovanie na Liptove je ešte v plienkach. Na otázku, ako to vidí Denis s týmto športom v Liptovskom Mikuláši odpovedá takto: „Hlavným problémom je, že v Liptove nie je klub. Ľudia sa nemajú kde korčuľovať. Nie je tu žiadna hrádza, čo znamená, že je tu málo korčuliarov, takže nemal by byť kto v tom klube. V Liptovskom Mikuláši nie sú vytvorené žiadne akcie na podpo-

ru tejto aktivity. Minulý rok sa obec Bobrovec pokúsila o nultý ročník Bobroveckej korčule, kde bola pomerne slušná

Vo svojom mladom veku získal už cez 120 medailí. účasť mladých ľudí, ktoré by sa mali podchytiť v mladom veku a vychovávať ich v tomto duchu.“ Denis Kutnár je v súčasnosti členom klubu CSRC Košice, v ktorom je sústredená prevažne väčšina korčuliarov z východu Slovenska.

Zdravý šport

Okrem korčúľ sa Denis Kutnár venuje hlavne škole, keďže je študentom gymnázia v Liptovskom Mikuláši, kde navštevuje tretí ročník. Posledné roky to športovec z Liptova skúša najmä v atletike. „Život mimo

Najbližšie čaká mladého Liptáka maratón v Krakowe, kde sa stretne európska špička. Začiatkom júna Denis odchádza na prípravu do Dánska, kde by chcel nadviazať kontakt s dánskym tímom sketeschool. „V Dánsku je tento šport dosť preferovaný a sú tam vytvorené dobré podmienky s dobrými športovým zázemím.“ Okrem toho by sa Kutnár rád sústredil na slovenský pohár a jednotlivé preteky svetového pohára v Ostrave a Berlíne. „Som posledný rok junior, takže by som sa rád zúčastnil majstrovstiev Európy, čo však nebude možné kvôli finančnej situácii a neúspechu nájsť si sponzora, keďže rýchlokorčuľovanie nie je až také atraktívne pre sponzorov,“ dodáva s menším sklamaním Kutnár, ktorý už vo svojom mladom veku získal cez 120 medailí a viackrát sa prebojoval medzi športovú rýchlokorčuliarsku elitu na Svetových pohároch. Tomáš Batiz

NAJCENNEJŠIE OCENENIA: 1. miesto svetový pohár WIC Ostrave. Víťaz česko-slovenského pohára 2. miesto Open Praha 2. miesto v úplnom poradí v česko-slovenskom pohári 10 km. Svetový pohár WIC Ostrava 3. miesto Denis Kutnár. Foto: Tomáš Batiz

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Liptovský Mikuláš, náklad 15 700 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

info@14news.eu

Nlm 11 2014 web