Page 1

14 700 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

40 rád, ako |r~ÑrÀun}xÚ str. 8-9 Ročník: III. číslo 11/2014 Dátum vydania: 12. 6. 2014

Lučenec

Maturitné vysvedčenia

Rybí chodník v parku

Tanečná súťaž

Úspešný pästiar

str. 2 Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení prebehlo za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dušana Čaploviča.

str. 4 Vedenie mesta otvorilo koncom mája rybí chodník, ktorý plní aj náučný charakter. Na vyučovanie slúži nový drevený altánok umiestnený v parku.

str. 13 Na medzinárodnej súťaži v tanci sa zúčastnili aj tanečníci z nášho mesta. Súťažili vo viacerých kategóriách a zožali úspech v podobe ocenenia.

str. 14 Talentovaného Róberta Rácza priviedol k boxu jeho otec. Úspechy tohto pästiara si všimli aj na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Deti mali deň plný zábavy. Foto: archív Stanice colného úradu

DETI SI UŽILI SLÁVNOSTNÝ DEŇ Základná škola M. R. Štefánika v našom meste pripravila pre svojich žiakov Deň detí plný zábavy a hier. Školáci si poriadne zasúťažili a videli aj ukážku práce colníkov. Neskôr si pochutnali na párkoch a guľášiku od rodičov. Po víkende oslávilo 647 žiakov Deň detí aj vo svojej škole. Najprv si všetci spoločne s dvoma mamičkami školákov poriadne zacvičili. Nasledovali

rôzne zábavné hry a súťaže, ktoré im pripravili a vymysleli pedagógovia. Školáci si zmerali sily aj vo florbale a futbale. Najviac však deti zaujala ukážka práce colníkov. „Každoročne robíme na Deň detí takéto akcie, no väčšinou to býva len v krajskom meste. Po dohode s pani riaditeľkou základnej školy Evou Markovou sme predviedli ukážky z našej práce aj v Lučenci,“ objasnil vedúci lučenskej Stanice colného úradu Jozef Oravec.

Na deti čakali aj dobroty

Colníci priviedli so sebou aj rôzne veci, ktoré zadržali na hraniciach ako vzácne kožušiny či kabelky z krokodíla a hadej kože. Nechýbala ich kompletná výstroj s rôznymi druhmi zbraní a technika. Do ukážky zapojili aj štyri služobné vozidlá s majákmi a húkačkami, do ktorých deti s radosťou nasadli. Predviedol sa psovod s dvoma psíkmi, z ktorých jeden je vycvičený na prehľadávanie taba-

kových výrobkov a druhý na drogy a iné psychotropné látky. „Deťom sa ukážky colníkov veľmi páčili. Následne si pochutnali na párkoch a guľáši, ktoré im pripravili oteckovia – Oravec a Jezerský,“ dodala riaditeľka školy Marková s tým, že o rok úspešný Deň detí určite znova zopakujú. (cor)


naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

HASIÄŒSKĂ SÚŤAĹ˝ V MESTE

ODOVZDĂ VANIE VYSVEDÄŒENĂ?

KRĂ TKE SPRĂ VY

2

AbsolĂştnym vĂ­ĹĽazom 18. roÄ?nĂ­ka krajskej súżaĹže hasiÄ?skĂ˝ch jednotiek v hasiÄ?skom ĹĄporte sa stalo druĹžstvo prĂ­sluĹĄnĂ­kov OkresnĂŠho riaditeÄžstva (OR) HasiÄ?skĂŠho a zĂĄchrannĂŠho zboru (HaZZ) z LuÄ?enca. LuÄ?eneckĂ­ hasiÄ?i najlepĹĄie obstĂĄli v poĹžiarnom Ăştoku aj ĹĄtafetovom behu cez prekĂĄĹžky. Medzi jednotlivcami vyhral zĂĄsahovĂ˝ hasiÄ? a reprezentant v hasiÄ?skom ĹĄporte Ä˝ubomĂ­r LĂśrinÄ?Ă­k z LuÄ?enca. NajvyĹĄĹĄie bodoval v behu na 100 metrov cez prekĂĄĹžky a napokon aj v dvojboji, ktorĂ˝ pozostĂĄval z vĂ˝stupu do tretieho podlaĹžia cviÄ?nej veĹže a v behu na 100 metrov cez prekĂĄĹžky. CieÄžom kaĹždoroÄ?nej súżaĹže vo vĹĄetkĂ˝ch krajoch Slovenska je preveriĹĽ najmä fyzickĂş zdatnosĹĽ hasiÄ?ov.

SlĂĄvnostnĂŠ odovzdĂĄvanie maturitnĂ˝ch vysvedÄ?enĂ­ absolventom GymnĂĄzia B. S. Timravy prebehlo v zasadaÄ?ke ObvodnĂŠho Ăşradu na NĂĄmestĂ­ republiky. TentokrĂĄt s ministerskou ĂşÄ?asĹĽou. UĹž po druhĂ˝krĂĄt sa vedenie GymnĂĄzia B. S. Timravy v LuÄ?enci rozhodlo, Ĺže odovzdĂĄvanie maturitnĂ˝ch vysvedÄ?enĂ­ bude nanajvýť slĂĄvnostnĂŠ. VeÄžkĂş sĂĄlu ObvodnĂŠho Ăşradu zaplnili v piatok 30. mĂĄja hrdĂ­ rodiÄ?ia a vysmiati maturanti, aby si spoloÄ?ne zaspievali ĹĄtudetskĂş hymnu a preĹžili spolu slĂĄvnostnĂş chvĂ­Äžu. ZĂşroÄ?enĂŠ vedomosti 4 Ä?i 8 rokov si teraz ĹĄtudenti priĹĄli prevziaĹĽ v podobe maturitnĂŠho vysvedÄ?enia z rĂşk riaditeÄžky gymnĂĄzia Eleny Melicherovej a svojich triednych profesorov.

VANDALI POĹ KODILI HROBY Koncom mĂĄja v obci Bulhary, okres LuÄ?enec, ĹĄtyria mladĂ­ Äžudia, z toho dvaja maloletĂ­, poĹĄkodili niekoÄžko hrobov. PodÄža starostu obce Dezidera SzakĂła, vandalizmus na cintorĂ­ne objavil nĂĄhodnĂ˝ chodec. BezcitnĂ­ Äžudia vyvalili z podstavca ĹĄesĹĽ pomnĂ­kov, dva sa rozlomili, ostatnĂŠ zĂĄzraÄ?nĂ˝m spĂ´sobom preĹžili zĂĄsah s menĹĄĂ­mi poĹĄkodeniami. KrĂĄtko po Ä?ine dva pomnĂ­ky prĂ­buznĂ­ opäż postavili. „Tam, kde sme rodinu pochovanĂ˝ch nezastihli, hroby sme dali do poriadku na nĂĄklady miestnej samosprĂĄvy,“ uviedol starosta.

ÄŒakĂĄ ich neÄžahkĂĄ budĂşcnosĹĽ

Tohto roku odovzdĂĄvanie vysvedÄ?enĂ­ prebehlo aj za ĂşÄ?as-

VYDIERALI SA FOTOGRAFIAMI

MaturitnĂŠ vysvedÄ?enia si absolventi prebrali z rĂşk riaditeÄžky.

ti ministra ĹĄkolstva, vedy, vĂ˝skumu a ĹĄportu Slovenskej republiky, DuĹĄana ÄŒaploviÄ?a. V ĹĄkolskom roku 2013/2014 v GymnĂĄziu B. S. Timravy zmaturovalo vyĹĄe stodvadsaĹĽ ĹĄtvrtĂĄkov. PoÄ?as slĂĄvnostnĂŠho prĂ­hovoru riaditeÄžka ĹĄkoly oznaÄ?ila ich budĂşcnosĹĽ ako ĹĽaĹžkĂş, keÄ?Ĺže podmienky na trhu prĂĄce sĂş veÄžmi neÄžahkĂŠ, a tak ich schopnosti a vedomosti teraz

OrganizĂĄtori rozliÄ?nĂ˝ch podujatĂ­ chcĂş Ä?asto uĹĄetriĹĽ na reklame tĂ˝m, Ĺže si propagĂĄciu urobia sami, prostrednĂ­ctvom plagĂĄtov, ktorĂŠ vylepia na ÄžubovoÄžnĂŠ miesto.

TASR

   

MnohĂ­ si propagĂĄciu svojich aktivĂ­t urobia sami a nelegĂĄlne.  !"# $ % #& #' $ ( $)"* + )" , $-./

NLC 3528/14

  

     

Text a foto: (mha)

NELEGĂ LNY VĂ?LEP PLAGĂ TOV

Ĺ esĹĽ osĂ´b z okresu LuÄ?enec zadrĹžali policajti z odboru kriminĂĄlnej polĂ­cie KrajskĂŠho riaditeÄžstva PolicajnĂŠho zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici a obvinili ich zo zloÄ?inu vydierania spĂĄchanĂŠho formou spolupĂĄchateÄžstva. ZĂĄstupca riaditeÄža KR PZ v Banskej Bystrici Ĺ tefan Ĺ urka informoval o tom, Ĺže ĹĄestica podozrivĂ˝ch, z ktorĂ˝ch traja sĂş muĹži a tri Ĺženy, vydierala ÄžudĂ­ cez sociĂĄlne siete ich vlastnĂ˝mi intĂ­mnymi fotkami. „PĂĄchateÄž sa na sociĂĄlnej sieti skontaktoval s inou osobou, priÄ?om navrhol, Ä?i si nechce vymeniĹĽ intĂ­mne fotografie. Potom niektorĂ˝ch poĹĄkodenĂ˝ch kontaktoval inĂ˝ pĂĄchateÄž, Ĺže ho ide udaĹĽ na polĂ­ciu, lebo poslal fotku jeho maloletej dcĂŠre,“ priblĂ­Ĺžil Ĺ urka trestnĂş Ä?innosĹĽ.

  !    "# $ % &"    % '  $  $ #

preverĂ­ sĂĄm Ĺživot. Napriek tomu dĂşfa, Ĺže sa v Ĺživote uplatnia a budĂş hĂĄjiĹĽ dobrĂŠ meno svojej alma mater. Maturantom a ich rodiÄ?om sa prihovorila tieĹž primĂĄtorka mesta LuÄ?enec Alexandra PivkovĂĄ a poslanec BBSK, Peter CsĂşsz. V zĂĄvere vystĂşpil aj ĹĄtudent opernĂŠho spevu, Martin MorhĂĄÄ?.

VäÄ?ĹĄinou to konÄ?Ă­ neestetickĂ˝mi plochami. Ako nĂĄm povedal Stanislav SpiĹĄiak z MestskĂŠho Ăşradu v LuÄ?enci, na takĂŠto ĂşÄ?ely slúŞia vĂ˝lepovĂŠ plochy v meste, ide o 13 vĂ˝lepnĂ˝ch valcov a 4 sklenenĂŠ tabule na zastĂĄv-

aktuĂĄlne sprĂĄvy z vĂĄĹĄho okolia na webe: www.nasenovinky.sk noovi

kach MHD. VĂ˝lep na tĂ˝chto plochĂĄch zabezpeÄ?uje mesto a stojĂ­ len pĂĄr eur. Ak chcete vyuĹžiĹĽ vĹĄetky vĂ˝lepovĂŠ plochy, spolu ide o 17 a ak chcete maĹĽ plagĂĄty zviditeÄžnenĂŠ zhruba dva týŞdne, zaplatĂ­te za kaĹždĂ˝ plagĂĄt 1,10 eur.

Blokovå pokuta za výlep

Ak vyuĹžijete vlastnĂş aktivitu a vylepĂ­te plagĂĄty, kde vĂĄm napadne, mĂ´Ĺže sa staĹĽ, Ĺže takĂĄto reklama vĂĄs vyjde o nieÄ?o drahĹĄie. „Postupujeme v zmysle zĂĄkona 372/1990 zb. § 47 odst. 1/d – snaŞíme sa zistiĹĽ pĂĄchateÄža priestupku, urobĂ­me fotodokumentĂĄciu priestupku a podÄža zĂĄvaĹžnosti priestupku udelĂ­me blokovĂş pokutu do 33 eur. V zĂĄvaĹžnejĹĄĂ­ch prĂ­padoch spracujeme spis a odstĂşpime ho na prĂ­sl. odd. MsĂš, ktorĂ˝ mĂ´Ĺže udeliĹĽ vyĹĄĹĄiu pokutu,“ vysvetÄžuje Dana DomokovĂĄ z Mestskej polĂ­cie LuÄ?enec. Ak nebudete ochotnĂ­ pokutu zaplatiĹĽ, vĂĄĹĄ spis odstĂşpia z MP na OĂš LC. Text a foto: Ä˝ubomĂ­ra PavloviÄ?ovĂĄ


Ä?Ă­slo 11/2014

SPRAVODAJSTVO

3

1$Ă˝21Ăˆ0-(ä83$1" TĂşto otĂĄzku si kladie Ä?oraz viac ÄžudĂ­ v naĹĄom kraji, vrĂĄtane protestnĂ˝ch voliÄ?ov vodcu Ä˝SNS. PoloĹžil si ju aj autor tohto komentĂĄra, hÄžadajĂşc na Ĺˆu adekvĂĄtnu odpoveÄ?. KeÄ?Ĺže od nĂĄstupu Mariana Kotlebu do funkcie bystrickĂŠho Ĺžupana uĹž uplynulo takmer 6 mesiacov a mĂĄ ich pred sebou eĹĄte 42 (ak sa nestane nieÄ?o nepredvĂ­dateÄžnĂŠ), mĂ´Ĺžeme sa odraziĹĽ od jeho praktickĂ˝ch krokov najvyĹĄĹĄieho ĂşradnĂ­ka BanskobystrickĂŠho samosprĂĄvneho kraja. TakĹže, Ä?o konkrĂŠtne urobil pre obÄ?anov? 6Ä?XERYDO SUiFX SUH Ä?XGt YNUDMLVGUXKRXQDMY\ĂŁĂŁRX PLHURX QH]DPHVWQDQRVWLQD6ORYHQVNX7RVSOQLO WDNPHURNDPĂĽLWHLEDĂĽHYĂŞKUDGQH SUH ĂžOHQRY Ä?616 1D Ă’UDGH %%6. SUDFXM~ QDMY\ĂŁĂŁtIXQNFLRQiULWHMWR VWUDQ\RG%UDWLVODY\DĂĽSR %DQVN~ %\VWULFX YUiWDQH RFKUDQN\DMVMHKREUDWRP 7HUD]]DĂžDORYHGHQLDNUDMD XYiG]DĢGRSUD[H.RWOHERY SURMHNWĂ„/RSDW\DNURPSiĂžHÂł ]NUDMVNĂŞFKSHÄ–D]tNWRUĂŞPL SODWtQDPHVLDFRYSRPRFQp UXĂžQpSUiFHSULUHJLRQiOQ\FK FHVWiFK]DPHVWQDQFRPQLHNWRUĂŞFKREFtKRFLW~WRSUiFXE\EH]SUREOpPRYXURELOL SUDFRYQtFL5HJLRQiOQHMVSUiY\FLHVWVRVYRMtPVWURMQĂŞP Y\EDYHQtP

Studenå vojna äXSDQ.RWOHEDKQHćSRVYRMRP QiVWXSH Y\KOiVLO VWXGHQ~YRMQX(XUySVNHM~QLL 2NUHPWRKRüHVSROXVYODMNRX %%6.GDOVWUKQ~Ģ]SULHÞHOLD VYRMKR~UDGXDMYODMNX(Ò

Kotleba stihol za pol roka L]RORYDĢUHJLyQRG normålneho sveta.

F\NORWUDV\5RGLQQiFHVWLĂžND%DQVNi%\VWULFDÂą6OLDÞ¹ =YROHQ3ULVFKYDÄ?RYDQt]iYHUHĂžQpKR~ĂžWX%%6.]DURN VPHVDGR]YHGHOLĂĽHNUDM KRVSRGiULOVSUHE\WNRPY\ĂŁH PLOLyQRYHXU]NWRUpKRP{ĂĽH QRYĂŞĂĽXSDQXKUDGLĢ]iYl]N\ DHĂŁWHPX]RVWDQHPLOLyQD HXUQDUR]YRMRYpLQYHVWLĂžQp SURMHNW\3RNLDÄ?LFKYĂŁDNQHY\P\VOLDSRVODQFLMHKRVWUDQtFN\PDQDĂĽPHQWQD~UDGHWR DVLQHEXGH

Marian Kotleba. Foto: TASR/Michal SvĂ­tok

QDQĂžQH]DEH]SHĂžHQpQDĂŁW\UL URN\VOXĂŁQĂŞPL~UDGQtFN\PL ]DVWDYLO VSROXILQDQFRYD- .RWOHEXDVSROYVNXWRĂžQRV- SODWPLDP{ĂĽXVLQHSRNU\WHURQLH VFKYiOHQĂŞFK HXURSUR- WLY{EHFQHWUiSLĂžRMH]R]i- ELĢVWUDQtFNXNDPSDÄ–]DNUDMMHNWRY Y KRGQRWH WDNPHU NRQDKODYQRX~ORKRXYHGHQLD VNpSHQLD]HGRćDOĂŁtFKYRPLOLyQDHXUSUHVWUHG- NUDMD9HćYćDNDSURWHVWQĂŞP OLHEÂąNRPXQiOQ\FK  QĂŞFKĂŁN{O$NRMHGQX]SU- YROLĂžRP]GUXKpKRNRODYR- SDUODPHQWQĂŞFK DUHJLYĂŞFK LQYHVWtFLt VD SRN~VLO OLHEĂĽXSDQDMHFHOpVWUDQtFNH RQiOQ\FK $]GDXĂĽYLD]UXĂŁLĢSULSUDYHQ~YĂŞVWDYEX MDGURÄ?616YUiWDQHQHKRÂż- FHUtSRVWUHKOLĂĽH.RWOHEDVWLKRO

Príprava do budúcnosti

]DSROURNDGHIDFWRL]RORYDĢ WHQWRUHJLyQRGQRUPiOQHKR VYHWD2Wi]NDQH]QLHNRÄ?NR PXWRY\GUĂĽtDOHGRNHG\WR EXGHWROHURYDĢPOĂžLDFDYlÞãLQD]YLDFDNRWLVtFREĂžDQRY%DQVNRE\VWULFNpKRNUDMD 0LURVODY7RPDQ

ULICA POZNANIA V NAĹ OM MESTE KatastrofĂĄlny stav vozovky na Ulici J. A. KomenskĂŠho viedol vedenie mesta k uvaĹžovaniu nad jeho rekonĹĄtrukciou. V tĂ˝chto dĹˆoch sa koneÄ?ne dostalo aj na realizĂĄciu projektu, ktorĂ˝ tentokrĂĄt nie je zameranĂ˝ len na samotnĂş opravu cesty, ale bol vytĂ˝Ä?enĂ˝ komplexnejĹĄie. „Pracovne sme tĂşto ulicu nazvali bulvĂĄrom. Komunikovali sme so ĹĄtĂĄtnym archĂ­vom a jeho pracovnĂ­kmi, ale aj pamiatkovĂ˝m Ăşradom. Zvolali sme niekoÄžko pracovnĂ˝ch stretnutĂ­, na ktorĂŠ sme pozvali odbornĂ­kov, poslancov, projektantov. VziĹĄlĂĄ myĹĄlienka sa odvĂ­ja od nĂĄzvu Ulice J. A. KomenskĂŠho, historickĂŠho ĹĄtĂĄtneho pedagogickĂŠho Ăşstavu a terajĹĄej pedagogickej a sociĂĄlnej akadĂŠmie. Tematicky sa chceme drĹžaĹĽ myĹĄlienky, vytvoriĹĽ priestor s nĂĄzvom Ulica poznania, vo väzbe na poznanie nĂĄĹĄho mesta a histĂłrie,“ povedala primĂĄtorka Alexandra PivkovĂĄ.

PomĂ´Ĺžu aj mladĂ­

Na realizĂĄciu tohto projektu existuje projektovĂĄ dokumentĂĄcia, ako nĂĄm prezradil JĂĄn Ĺ nĂşrik z MestskĂŠho Ăşradu LuÄ?enec, vizualizĂĄcia zatiaÄž nie je vytvorenĂĄ, a tak ani nie je k dispozĂ­cii. PrimĂĄtorka mesta mĂĄ o vĂ˝slednom efekte projektu jasnĂş predstavu. „KeÄ?Ĺže mesto intenzĂ­vne a ĂşspeĹĄne spolupracuje s mladĂ˝mi ÄžuÄ?mi, ktorĂ­ sĂş zĂĄroveĹˆ aj budĂşcimi architektmi, poĹžiadala som ich o spoluprĂĄcu pri stvĂĄrnenĂ­ nĂĄĹĄho pracovnĂŠho nĂĄvrhu. Ich konkrĂŠtne nĂĄvrhy mobiliĂĄrov na KomenskĂŠho bulvĂĄri sme spoloÄ?ne upravovali. Vyjadrovali sa k tomu vĹĄetci zainteresovanĂ­ odbornĂ­ci, ale aj poslanci, ktorĂ­ prejavili zĂĄujem pracovaĹĽ na tomto nĂĄroÄ?nom stvĂĄrnenĂ­ ulice, ktorĂş sme pojali ako nie obyÄ?ajnĂş ulicu. VerĂ­m, Ĺže sa nĂĄm podarĂ­ zvlĂĄdnuĹĽ tĂşto nĂĄroÄ?nĂş rekonĹĄtrukciu a odovzdĂĄme obÄ?anom dielo, ktorĂŠ bude zdobiĹĽ naĹĄe mesto a splnĂ­ nielen Ăşlohu zaistenia bezpeÄ?nosti, ale aj prĂ­jemnĂŠ-

ÄŒoskoro sa Ulica J. A. KomenskĂŠho zmenĂ­ na Ulicu poznania.

ho umeleckĂŠho stvĂĄrnenia verejnĂŠho priestranstva,“ dodala primĂĄtorka PivkovĂĄ.

Obmedzenie premĂĄvky

V sĂşvislosti s realizĂĄciou uvedenĂŠho projektu doĹĄlo na Ăşseku Ulice J. A. KomenskĂŠho k obmedzeniu premĂĄvky. Rekon-

ĹĄtrukcia v tĂ˝chto dĹˆoch prebieha popri Materskej ĹĄkole Dr. Herza aĹž po Ulicu Dr. Vodu. „Z dĂ´vodu zaÄ?atia prĂĄc na rekonĹĄtrukcii jestvujĂşcej miestnej komunikĂĄcie a chodnĂ­kov dochĂĄdza v obdobĂ­ mĂĄj aĹž august roku 2014 k obmedzeniu premĂĄvky. ĂšÄ?astnĂ­kov cestnej

premĂĄvky preto Ĺžiadame o prispĂ´sobenie jazdy stavu vozovky a reĹĄpektovanie prenosnĂŠho dopravnĂŠho znaÄ?enia,“ povedal vedĂşci odboru dopravy a ĹživotnĂŠho prostredia MsĂš v LuÄ?enci, RĂłbert LadoĹĄ. Text a foto: Ä˝ubomĂ­ra PavloviÄ?ovĂĄ


naše novinky

SPEKTRUM

NA AKÉ MIESTA SA V LETE RADI VRACIATE?

ANKETA

4

Blíži sa leto a s ním spojený čas dovoleniek a výletov. Zaujímalo nás, kam ľudia radi cestujú a kde trávia svoj voľný čas.

OTVORILI RYBÍ CHODNÍK

Marta (dôchodkyňa) Chodievame do Vydrova, Čierneho Balogu, tam je krásne. A potom chodievam na Liptov, kde mám sestru.

Mária (referentka) Na Sitno, lebo je tam ľahká nenáročná túra aj pre deti. Z vrchu je krásny výhľad a aj okolie je pekné.

Peter (učiteľ) Chodíme na Hrb, tam sa nám páči a ešte sa radi vraciame na Krížnu, tam je pekný výhľad. Naposledy sme boli na Kráľovej Studni, aj tam bolo krásne.

V mestskom parku v našom meste otvorili rybí chodník.

V mestskom parku v Lučenci otvorili rybí chodníček. Návštevníci pomocou neho zistia, čo všetko sa skrýva v jazierku a jeho okolí. Veselú správu zatienila smutná udalosť, vandali v parku zabili jedno z mláďat labutí.

Dominika (študentka) Chodíme do Krpáčova, k jazeru. Alebo na Tále, aj teraz sme tam boli.

Lucia (administratívna pracovníčka) Chodievame na Horehronskú železničku. Je tam krásne prostredie a malý syn má rád vlaky.

Dominika (asistentka) Rada sa vraciam do Banskej Štiavnice. V lete navštevujem prírodné tajchy, ktoré sú, podľa mňa, na Slovensku unikátne, a potom sa rada prechádzam po tých historických uličkách.

Rybí chodníček slávnostne otvorilo vedenie mesta Lučenec v piatok 30. mája. Zároveň vtedy prebehla na ostrovčeku jazierka aj prvá hodina environmentálnej výchovy so žiakmi základných škôl mesta Lučenec. „Deti sa dozvedeli viac z histórie parku, aké druhy rýb plávajú v jazierku, aké živočíchy žijú v parku a aké dreviny sú vysadené v okolí jazierka,“ uviedol Ján Šnúrik z Mestského úradu v Lučenci.

Náučný charakter chodníka

6RĖDâWXEĖRYi

Na vyučovanie slúži nový drevený altánok, kde si deti môžu posedieť a dozvedieť sa zaujímavosti o mestskom parku. Ten patrí k najkrajším objektom zelene vo svojej kategórii na Slovensku. Na ploche 17 ha sa nachádza 35 cudzokrajných drevín. Park je dlhý 1 030 m. Pri

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk noovi

jeho budovaní boli využité francúzsky, anglický a voľný krajinársky záhradný sloh. Cez park tečie Tuhársky potok a umelý potok, ktorý napĺňa umelé jazierko. Rastie tam 55 druhov okrasných drevín. V parku je zriadená aj mini ZOO, kde je v časti výbehu vidieť ovcu skrutkorohú. V časti voliéry sa nachádza páv korunkatý, bažant biely-mongolský, poštový holub, holub king, holub pávik a sliepočky – liliputky.

Možno tu nájsť množstvo rýb

Šnúrik informoval o tom, že labutie jazierko bolo pôvodne vojenskou plavárňou, neskôr člnkárňou a dnes spĺňa funkciu rybníka. „Jazierko bolo vyhĺbené v roku 1884 pri vojenskej plavárni. Dĺžkou 145 m a šírkou 40 m zaberá plochu 0,58 ha. Priemerná hĺbka jazierka je 1,5 m. Spočiatku sa jazero využívalo na člnkovanie, polievanie ulíc, kúpanie, neskôr aj na chov rýb,“ doplnil Šnúrik. O ryby v jazierku sa stará Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu od roku 1975. Každú jeseň sa lovia chované ryby, ktoré sa vysadia do nádrže Ľadovo

a slúžia pre rybolov. Od roku 1975 sa v jazierku vychovalo približne 30 ton rýb. Môžeme tam nájsť ryby ako kapor obecný, kapor koi, amur biely, šťuka, sumec, zubáč, lieň sliznatý, karas či úhor. Z obojživelníkov

Jazierko bolo pôvodne vojenskou plavárňou. a plazov sa v jazierku a blízkom okolí nachádza rosnička zelená, skokan zelený, ropucha bradavičnatá, užovka obojková a žltobruchá.

Žijú tu i pôvabné labute

Z vtákov tu žije labuť veľká-biela, ktorej sa prednedávnom narodili štyri mláďatká. Žiaľ, jedno bezcitní vandali zabili. „Pravdepodobne ho silno kopli alebo udreli,“ uviedol Šnúrik. Okrem dvoch párov labutí a ich mláďat v parku je aj množstvo kačíc divých, volavka popolavá a biela. V jazierku žije ešte potkan vodný a z Tuhárskeho potoka chodí do jazierka loviť vydra riečna. Text a foto: (cor)


číslo 11/2014

SPRAVODAJSTVO

5

NA NÁMESTÍ SA PREDVIEDLI MOTORKY Silné a pekné stroje, adrenalín aj skvelú zábavu priniesla tohtoročná Haličská motorkáreň. Niekoľko stoviek motorkárov sa predviedlo aj na lučenskom námestí. Jeden z najväčších motozrazov v širokom okolí hostila počas posledného májového víkendu susedná Halič. Po štvrtýkrát v histórii Haličskej motorkárne sa námestie v Lučenci zaplnilo najrôznejšími dvojkolesovými tátošmi. Jeden z exhibičných výjazdov totiž smeroval z Haliče do nášho mesta. V sobotu 31. mája približne o 14.00 hod. sa mestom ozýval rev motoriek a počas niekoľkých minút sa námestie zaplnilo motorkármi aj zvedavcami.

Motozraz bez rozdielu

NLC 3353/14

„Haličská motorkáreň má už devätročnú tradíciu. Každý rok sa tu stretávajú motorkári bez rozdielu značky, veku a obje-

mu svojich motoriek. Je to jedinečné európske podujatie,“ predstavil motozraz organizátor Jozef Pročko. Tohto roku sa na motorkárni zúčastnilo vyše 1 200 milovníkov vetra vo vlasoch na viac ako 800 motorkách. „Musím povedať, že nám vyšlo aj počasie a prišlo aj rekordne veľa motoriek,“ teší sa Pročko. Ťažisko programu pre všetkých bolo tradične v Haliči. Varil sa dobrý guľáš, vystúpila skupina Maduar a dokonca ste mohli v tombole vyhrať aj skúter. „Každoročne máme dva výjazdy. Jeden je z Haliče do Lučenca na námestie. Druhý je dlhší a vedie cez Podrečany, Tuhár, Ružinú do Divína a späť do Haliče. Veľmi ma mrzí stav ciest medzi týmito obcami. Chcel by som poprosiť kompetentných, aby s tým už konečne niečo robili,“ dodal s vráskou na čele organizátor.

Adrenalínová jazda

Počas asi polhodinového programu na námestí si pri-

to hneď aj využili a veru, nebolo im všetko jedno.

Prišli z rôznych krajín

Adrenalín na terénnej motorke. Neodvážil sa každý.

šli na svoje aj deti. Mali možnosť povoziť sa na terénnej motorke. Samozrejme pod vedením motocrosso-

vého pretekára Paľa Silarda. Zdvihnuté predné koleso a vytočený motor – na to nemal odvahu každý. Niektorí

Na Haličskú motorkáreň prišli tohto roku aj Maďari, Češi, Ukrajinci, Poliaci či Taliani. Samozrejme, najviac bolo Slovákov. Do Lučenca prišli na motozraz aj Jozef Staš z Martina s manželkou. „Veľmi sa nám tu páči, je tu úžasná atmosféra aj počasie vyšlo na jednotku. Horšie je to už s tunajšími cestami,“ hovoria. Doviezli sa na parádnom chopri Yamaha DragStar s objemom valcov 650 ccm. „Už dávnejšie sme aj s manželkou prepadli tomuto koníčku, najskôr to boli skútre a neskôr sme si kúpili aj túto väčšiu motorku,“ dodal Jozef Staš. Ako ďalej uviedli, tento rok sa určite zúčastnia ďalšieho motozrazu. Text a foto: (mha)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

8.5$-,1$2&(1,/$3202& 6/29(16.$ Ukrajinská strana ocenila doterajšiu pomoc Slovenskej republiky v rámci celkového prístupu Severoatlantickej aliancie k situácii na Ukrajine. Povedal to slovenský minister obrany Martin Glváč počas konferencie ministrov obrany NATO v Bruseli. Šéf slovenského rezortu obraQ\SULSRPHQXOåHQD]DVDGQXWt 5DG\1$728NUDMLQDXNUDMLQVNêPLQLVWHUREUDQ\0\FKDMOR.RYDĐSUHGVWDYLODNWXiOQX VLWXiFLXQD8NUDMLQHDRFHQLO SUtVWXSDSRVWRMMHGQRWOLYêFK NUDMtQ$OLDQFLHNGLDQLXYMHKR ãWiWHÄ7X6ORYHQVNiUHSXEOLND QH]DRVWiYD1DRSDNþLXåWR ERODKXPDQLWiUQDSRPRFSR]RURYDWHOLD2%6(DOHERSUHOHW\ OLHWDGLHODGRNRQFDDMUHYHU]Qê WRNSO\QX6ORYHQVNRQDWRPWR IRUPiWHQH]DRVWiYDOR³NRQãWDWRYDO*OYiþ 'LSORPDWLFNp]GURMH]SURVWUHGLD1$72WLHåSRWYUGLOLåH XNUDMLQVNiVWUDQDY\VRNRRFH-

ĖXMHVORYHQVN~SRPRFSULSUHVXQHDSURYL]yUQRPXE\WRYDQt D]DULDGHQtWêFKXNUDMLQVNêFK YRMDNRYNWRUtVDSRDQH[LL.U\PXUR]KRGOLQHSULþOHQLĢNUXVNêPR]EURMHQêPMHGQRWNiP DYUiWLĢVDQDXNUDMLQVNp~]HPLH SRGNRQWURORX~VWUHGQHMYOiG\ 6ORYHQVNRERORYWHMWRLQLFLDWtYHSUYpDGRNi]DORUêFKORUHDJRYDĢQDXNUDMLQVNpSRWUHE\ 1DRWi]NXQRYLQiURYþL¿QDQþQiSRPRFYRYêãNHMHGQHMPLOLDUG\GROiURYNWRU~GQHVDPHULFNêSUH]LGHQW%DUDFN2EDPD YR9DUãDYHSULVĐ~ELOSUHYêFKRGRHXUySVN\FKþOHQRY$OLDQFLHVDEXGHWêNDĢDM65PLQLVWHU*OYiþXYLHGROåH]DWLDĐ

0DUWLQ*OYiþPLQLVWHUREUDQ\

FKêEDM~SRGUREQRVWLDNpEXG~ SRGPLHQN\DPRåQRVWLSUHþHUSDQLHWêFKWR]GURMRYÄ=DWLDĐ QHYLHPHSRGUREQRVWL$NpEXG~ PRåQRVWLDSRGPLHQN\QDþHUSDQLHþLWREXGHLEDQDYêFYLN DOHERDMQDWHFKQLFNpGRY\EDYHQLH1DSRGUREQRVWLVLSRþ-

NiPH³XYLHGRO*OYiþ 0LQLVWHUSULSRPHQXOåHYUiPFL SRQ~NDQêFKNDSDFtW65SRQ~NDQDSUtNODGPRåQRVĢY\XåLWLD QDãLFKFYLþtVNSUHGRYãHWNêP OHWLVNRY/HãWLDWRDMYUiPFL VNXSLQ\9\ãHKUDGVNHMãWYRUN\ UR]ãtUHQHMR]iVWXSFRY8NUDMLQ\

'RGDOåHYãHWN\QDãHSRQXN\ $OLDQFLDSR]RUQHY\KRGQRWt XUREtSUtVOXãQêDXGLWDUR]KRGQHVDSUHWRþREXGHYGDQRP PRPHQWHQDMYêKRGQHMãLHSUH 1$72 7H[WDIRWR7$65

MENŠINY SA ÚSPEŠNE PREZENTOVALI NA DNI OTVORENÝCH DVERÍ NA ÚRADE VLÁDY SR YHĐDćDOãtFK]DXMtPDYêFK LQIRUPiFLt D KRGQRWQêFK SXEOLNiFLt

Letáky, brožúry, knihy a vystúpenia súborov – tým všetkým sa predstavilo počas sobotňajšieho Dňa otvorených dverí 13 národnostných menšín, ktorých aktivity sú podporované aj dotačným programom úradu vlády Kultúra národnostných menšín. 9 ãSHFLiOQRP VWiQNX VPQRåVWYRPSURSDJDþQêFK PDWHULiORYQiYãWHYQtFLRFHĖRYDOLQDMPlSUHW~WRSUtOHåLWRVĢVSUDFRYDQpLQIRUPDþQp EURå~U\NWRUpYVSROXSUiFL VR]iVWXSFDPLQiURGQRVWQêFKPHQãtQSULSUDYLOÒUDG VSOQRPRFQHQFDYOiG\65SUH QiURGQRVWQpPHQãLQ\

Propagačné materiály 9 EURå~UH VD QDFKiG]DM~ QDMG{OHåLWHMãLH LQIRUPiFLHRKLVWyULLDNXOW~UH YãHWNêFKWULQiVWLFKQiURGQRVWQêFKPHQãtQåLM~FLFK QD6ORYHQVNXĆDOãLDSXEOLNiFLDREVDKXMH]DXMtPDYRVWL RQiURGQRVWQêFKPHQãLQiFK ÄYNRFNH³VSROXVNUiWN\P

Kultúrne vystúpenia %RKDWRVĢWUDGtFLtQiURGQRVWQêFKPHQãtQSUH]HQWRYDOLDM Y\VW~SHQLD7DPEXUiãVNHM VNXSLQ\ÄýXQRYVNLEHüDUL³ ]ýXQRYDIRONOyUQHKRV~ERUX5XWKHQLDV~ERUX2KQLYp VUGFLDSULREþLDQVNRP]GUXåHQt=921ý(.D+XGREQRGUDPDWLFNpKRV~ERUX7DUDVDâHYþHQND

VORYQtNRP]iNODGQêFKVORY DIUi]YMD]\NRFKQiURGQRVWQêFKPHQãtQ3XEOLNiFLHV~ NGLVSR]tFLLDMQDVWUiQNH ZZZQDURGQRVWQHPHQVLQ\ JRYVN

Mimoriadny záujem 2VWiQRNEROPLPRULDGQ\ ]iXMHPDMSUHWRåHLQIRUPiFLH RNUHP ]DPHVWQDQNêĖ~UDGXVSOQRPRFQHQFD ±SUHGVWDYLWHOLHNQiURGQRVWQêFKPHQãtQ±SRGiYDOLDM VDPRWQt]iVWXSFRYLDQiURGQRVWQêFKPHQãtQQDMPlåLGRYVNHMUyPVNHMUXVtQVNHM þHVNHM FKRUYiWVNHM VUEVNHMDXNUDMLQVNHM9RVREných rozhovoroch poskytOLQiYãWHYQtNRPSRGXMDWLD

Vzácna návšteva 1D'QLRWYRUHQêFKGYHUtVD ]~þDVWQLOD VSOQRPRFQHQi PLQLVWHUND$QNLFD9ODãLþRYi]9HĐY\VODQHFWYD&KRUYiWVNHMUHSXEOLN\DNRDM0iULD -HGOLþNRYiSRYHUHQiSOQHQtP ~ORKVSOQRPRFQHQFDYOiG\ 65SUHQiURGQRVWQpPHQãLQ\ 0iULD-HGOLþNRYiSRYHUHQiSOQHQtP~ORKVSOQRPRFQHQFDYOiG\65 SUHQiURGQRVWQpPHQãLQ\

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk noovi

7H[WDIRWR7$65


číslo 11/2014

SPRAVODAJSTVO

7

3$5/$0(1732.5$ý8-(935È&, Rozsiahle diskusie o novele Ústavy SR, geologickom zákone, ale aj o druhom dôchodkovom pilieri spôsobili, že poslancom Národnej rady (NR) SR sa nepodarilo vyčerpať program 35. schôdze podľa pôvodného plánu. Do lavíc tak zasadnú aj štvrtý rokovací týždeň. Z celkovo 97-bodového programu musia otvoriť ešte 41 návrhov. 9GUYLYHMYlþãLQHLGHRSRVODQHFNpLQLFLDWtY\.'+FKFH VYRMtPQiYUKRP]iNRQDFKUiQLĢR]QDPRYDWHĐRYNRUXSFLH GDĖRYêFKDPDMHWNRYêFKWUHVWQêFKþLQRYSURWL]iXMPRPãWiWXREFtþLY\ããtFK~]HPQêFK FHONRY0LQXOêURNYVHSWHPEULYOiGQ\6PHU6'WHQWRQiYUKQHSRGSRULODPLQLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLĖiN 6PHU6' R]QiPLOåHMHKRUH]RUWSULSUDYXMHYODVWQ~~SUDYX=DSUiYQX QRUPXYWHG\KODVRYDOLSRVODQFL].'+2ďD120RVW+tG 6'.Ò'6 6D6 QH]DUDGHQtD5HQiWD=PDMNRYLþRYi]R 6PHUX6'6YRMVS{VRERFKUDQ\ERMRYQtNRYSURWLNRUXSFLL SUHGVWDYLDDM2ďD12

,JRU0DWRYLþD0DUWLQ)HFNR REDMD2ďD12 FKF~]DVH WUHVWDĢ¿UP\NWRUpQHY\SOiFDM~åLYQRVWQtNRPIDNW~U\]D QLPLY\NRQDQ~SUiFX7UHVWQRSUiYQXRFKUDQXSUHåLYQRVWQtNRYQDYUKXM~YQRYHOH7UHVWQpKR]iNRQD 3RVODQFLKQXWLD129$'DQLHOD /LSãLFDVDSRN~VLD]PHQLĢV~þDVQêSRPHUQêV\VWpPYRĐE\ SRVODQFRYGR1565QD]PLHãDQêďXGLDE\WDNPRKOLYROLĢ MHGQXSRORYLFXSRVODQFRYFH] VWUDQtFNHNDQGLGiWN\DNRGRWHUD] SRPHUQêV\VWpP DGUXK~ YlþãLQRYêPV\VWpPRP7HGD WDNåH]DNDåGêYROHEQêREYRGEXGH]YROHQêMHGHQSRVODQHF9QRYHOHÒVWDY\QDYUKXM~

7RPiã%RUHFPLQLVWHUVSUDYRGOLYRVWL

DM]UXãHQLHPLQLPiOQHKRNYyUDSUHSODWQRVĢYêVOHGNRYUHIHUHQGD3RGĐDV~þDVQpKR]iNRQDV~SODWQpDNVDQDĐXGRYRP KODVRYDQt]~þDVWQtPLQLPiOQH SHUFHQWRSUiYQHQêFKYROLþRY3RQRYRPE\UR]KRGRYDODQDGSRORYLþQiYlþãLQD]~þDVWQHQêFKYROLþRY ĆDOãLD UR]VLDKOD GLVNXVLD YUiPFLVFK{G]HVDRþDNiYDSUL6SUiYHRSOQHQt~ORK

]DKUDQLþQHMDHXUySVNHMSROLWLN\65YURNXSUL9êURþQHMVSUiYHRþOHQVWYH65Y(Ò DSUL+RGQRWLDFHMVSUiYHRGHVLDWLFKURNRFKQiãKRþOHQVWYD YÒQLL9ãHWN\WULGRNXPHQW\ SRVODQFRPSUHGVWDYtPLQLVWHU ]DKUDQLþQêFKYHFt0LURVODY /DMþiN QRPLQDQW6PHUX6' 'RGLVNXVLHVDRNUHPLQêFK FK\VWiDMGYRMQiVREQêH[SUHPLpUDH[PLQLVWHU]DKUDQLþ-

QêFKYHFt0LNXOiã']XULQGD =iXMHPSRVODQFRYPRåQRRþDNiYDĢDMSUL6SUiYHRS{VREHQt~åHUQtFN\FKQHEDQNRYêFK VSRORþQRVWtDHQRUPQRPQiUDVWHH[HNXþQêFKNRQDQtNWRU~ XYHGLHPLQLVWHUVSUDYRGOLYRVWL 7RPiã%RUHF QRPLQDQW6PHUX6' 7HQYGRNXPHQWHNRQãWDWXMHåHQHNDOpDDJUHVtYQH REFKRGQpSUDNWLN\]RVWUDQ\ QHEDQNRYêFKVSRORþQRVWtYRVtatných rokoch enormne narasWDM~DåHQD6ORYHQVNXV~WLVtFH VSRWUHELWHĐRYNWRUtEROLSRãNRGHQtDVWiOHV~SRãNRG]RYDQt QHEDQNRYêPLVXEMHNWPLÄ2WR KRUãLHMHWRWRNRQãWDWRYDQLHåH þDVWRLGHRVNXWRþQHPDUJLQDOL]RYDQpYUVWY\RE\YDWHĐVWYD NWRUpVDQDFKiG]DM~YRYHĐPL ]ORåLWHM¿QDQþQHMVLWXiFLLDMHGLQpYêFKRGLVNRYLGLDYUêFKOHM S{åLþNHRGQHEDQNRYpKRVXEMHNWX³XSR]RUQLO%RUHF 7H[WDIRWR7$65

PREZIDENTSKÁ RENTA SA ZVYŠOVAŤ HRNČIAR VERSUS MATOVIČ NEBUDE

Igor Matovič koná v mene svojej firmy, je preto otázne, či by mu nemal pre tento konflikt záujmov zaniknúť mandát. Myslí si to Andrej Hrnčiar zo Siete.

Odchádzajúca hlava štátu Ivan Gašparovič nemieni iniciovať zvýšenie doživotnej renty, ktorá podľa zákona patrí exprezidentom. 1HVSUDYtWDNQDSULHNWRPXåH MHKRSUHGFKRGFD0LFKDO.RYiþ XåQLHNRĐNRNUiWåLDGDOYOiGX65 RGRWiFLXQDVYRMHOLHþHEQp~þHO\Ä$NE\VRPWRVSUDYLOYHUHMQRVĢE\YWRPYLGHODQLHþR ~SOQHLQpDNRVRFLiOQXSRPRF H[SUH]LGHQWRYLNHćåHPQRKt ĐXGLDQD6ORYHQVNXPXVLDY\åLĢ]DPHQHMHXU³Y\VYHWOLO*DãSDURYLþ

Peniaze z rezervy .RYiþ]tVNDO]UH]HUY\SUHGVHGXYOiG\¿QDQFLHWDN]DSUHPLpUD5REHUWD)LFDDNRDM]D,YHW\ 5DGLþRYHM9URNXWREROR HXUQD~KUDGXRSDWURYDWHĐVNHMVOXåE\YVWDYHQHYOiGQRVWLYćDOãRPURNXHXUQD WHQLVWê~þHO9WRPREGREtãpIRYDODYOiGH5DGLþRYi3RQiVWXSHV~þDVQpKRNDELQHWXGRVWDOYODQLGRWiFLXHXUQD

,YDQ*DãSDURYLþSUH]LGHQW65

PHGLNDPHQWy]QXDRSDWURYDWHĐVN~OLHþEXDWHQWRURNWLVtFHXUQD~KUDGXQiNODGRYVSRMHQêFKVOLHþHQtP]GUDYRWQêFK SUREOpPRY

Zvýšenie renty nechce inciovať *DãSDURYLþVLYWHMWRV~YLVORVWL P\VOtåHYSRURYQDQtVRNROLWêPLãWiWPLQLHMHSRVWDYHQLHEêYDOêFKVORYHQVNêFKQDMY\ããtFK ~VWDYQêFKþLQLWHĐRYFHONRPG{VWRMQpÄ$OHRSDNXMHPQHPiP ]iXMHPDE\VRPLQLFLRYDOQLHþR NSUH]LGHQWVNHMUHQWH³]G{UD]QLO VWêPåHVDRWHMWRRWi]NHQHEDYLODQLVRåLDGQ\PLYUFKROQêPL SROLWLNPLýLWDNPLHQLYEXG~FQRVWLVSUDYLĢQLHNWR]SRVODQFRY SUtSDGQHYOiGDQHFKiYD*DãSD-

URYLþQDLFKXYiåHQLH3ULSRPHQXOåHYURNXVDYWHGDMãtQH]iYLVOêSRVODQHF)UDQWLãHN 0LNORãNRSRN~ãDOQRYHORX]ikona o platových pomeroch nieNWRUêFK~VWDYQêFKþLQLWHĐRY65 ]YêãLĢGRåLYRWQêSODWSUH]LGHQWD QD~URYHĖYêãN\SODWXþOHQD]iNRQRGDUQpKR]ERUX3DUODPHQW WRYWHG\RGPLHWRO 1D]iNODGHYV~þDVQRVWLSODWQpKR]iNRQDSDWUtSUH]LGHQWRYLSR VNRQþHQtYêNRQXMHKRIXQNFLH GRåLYRWQHSODWYRYêãNH HXUD1DRWi]NXþLEXGHNDELQHWLQLFLRYDĢQRYHOXVSRPtQDQHMOHJLVODWtY\NWRURXE\VDWiWR VXPD]YêãLODÒUDGYOiG\65 QHRGSRYHGDO 7$65

9êERUSUHQH]OXþLWHĐQRVĢIXQNFLtVDQDWHUD]0DWRYLþRYêP ~GDMQêPNRQDWHĐVWYRPYR¿UPHNWRU~SUHStVDOQDPDQåHONXQH]DREHUi-HKRãpI9LOLDP 1RYRWQê 6'.Ò'6 QHY\OXþXMHåHNWRPXSUtGH1D]iNODGH0DWRYLþRYêFKYêURNRYVD PX]GiåHOtGHU2ďD12KRYRUtDNRNRQDWHĐVSRORþQRVWLDQLH DNRþORYHNNWRUê¿UPXSUHYLHGROQDPDQåHONXÄ9êERUP{åH ]DþDĢNRQDQLHQD]iNODGHYODVWQHMLQLFLDWtY\DOHERP{åHSUtVĢ SRGQHW]YRQNX$NPiQLHNWR WDNpWRYHGRPRVWLQHFKGiSRGQHWYêERUX³SRYHGDO1RYRWQê 1DRWi]NXþLWHGDVWDþtNHćVD SRVODQHFIRUPiOQHY]GiWHMWRSR]tFLHQDSDSLHULPiYHFL Y\VSRULDGDQpDSRWRPNRQDQLHYPHQH¿UP\QLHMHNRQÀLNW]iXMPRY1RYRWQêSRYHGDOåHE\WRWDNWRQH]ĐDKþRYDO 0DWRYLþSUHGPpGLDPLSUL]QDO åHGRKDGRYDOFHQX]DLQ]HUFLX V5DGRVODYRP3URFKi]NRP SRWYUGLODMNRPXQLNiFLXVSUiYDPL606RSODWEiFK5RYQDNRY\KOiVLOåHEXGHVYRMHM¿U-

PHSRPiKDĢViPVDR]QDþLO ]DSRUDGFXVSRORþQRVWL.RQDWHĐRPMHSRGĐDMHKRVORYQLHNWRLQêÄ3RVODQHFPi]DNi]DQpE\ĢNRQDWHĐRPVSRORþQRVWL þLSRGQLNDĢYRYODVWQRPPHQH 7RV~GYHYHFLNWRUpPi]DNi]DQpRVWDWQpP{åH=iNRQPL YQLþRPQH]DND]XMHDE\VRP SRPiKDOREFKRGQtNRPDE\ VRPY\WYiUDOREFKRGQpVWUDWpJLHDE\VRPULHãLOURWDþNX³ Y\KOiVLO0DWRYLþ 7H[WDIRWR7$65

$QGUHM+UQþLDUSRVODQHF1565


8

naše novinky

LETO

10 VECÍ, KTORÉ MUSÍTE CEZ LETO URČITE STIHNÚŤ

QLHPHSRþDVWHSOêFKOHWQêFK YHþHURY7DNSUHþRMHGHQ]QLFK QHVWUiYLĢYSUtURGH"6WDQRYDQLHRSHNDþNDWRMHLEDSiU WLSRYDNROHWQ~QRFY\XåLĢ 3HNQêPVSHVWUHQtPMHSR]RURYDQLHDXJXVWRYHMQRþQHMREORK\PHWHRULFNpKRURMD3HU]HtG $NVLFKFHWHY\FKXWQDĢ SOiYDQLHYVUGFLSUtURG\QD-

KêPLSUHFKiG]NDPLYRNROt $NVDYiPQHFKFHWUiYLĢþDV RVDPRWH]REHUWHVYRMXSRORYLþNXDOHERSVtNDNWRUêWRXUþLWHRFHQt$NSVtNDQHPiWH GOKãHMSUHFKiG]NHVDEXGHWHãLĢDMSVtN]~WXONX &KêEDM~YiPVWDUtSULDWHOLD]RãNRO\DLFKQiYãWHYX VWHVtFHSOiQRYDOLDOHQHXVWiOHRGNODGDOL"'OKRVWHQHYLGHOL VYRMXURGLQXQDRSDþQRPN~WH UHSXEOLN\"8UREWHWRFH]OHWR 6ORYHQVNRXNUêYDPQRKRNUiV NWRUpVWHPRåQRHãWHDQLQHREMDYLOL3URVWUHGQtFWYRPWDNHMWR QiYãWHY\WDNPRåQRRSUiãLWH VWDUpSULDWHĐVWYiD]iURYHĖ REMDYtWHQRYpPLHVWD 3RG YSO\YRP KRU~þDYREþDVUREtPH ]YOiãWQH UR]KRGQXWLD 1DYãWtYLPH ĐDGRY~ MDVN\ĖXSUHWRåHFH]]LPX MH SUtOLã ]LPD7DN-

WLHåP{åHWHSUHNRQDĢRVREQê UHNRUGYMHGHQt]PU]OLQ\þL SUHþtWDĢPQRåVWYRNQtKRU\EiUVWYH$NVDSêWDWHSUHþR P\VDSêWDPHSUHþRQLH" .RPELQiFLDERGRY -HGQRWOLYpERG\P{åHWHNRPELQRYDĢ-HOHQQDYiVDNRVL VYRMYRĐQêþDV]RUJDQL]XMHWH 6N~VWHVLXURELĢYODVWQê]R]QDPPRåQRWURãNXLQãSLURYDQêDMWêPQDãtP DY\XåLWHOHWR QDSOQR

'RYROHQNRYDĢFH]FHVWRYQ~NDQFHOiULXMHXUþLWHSRKRdlné, avšak skúste v sebe obMDYLĢGREURGUXåQpKRGXFKD DVSUDYWHVLSURJUDPVDPL6DPR]UHMPHWDNWRVLY\SOQLĢþDV MHQDPiKDYpVWRMtWRYãDN]DWR DWDNêWRYêOHWEXGHPRåQRSDWULĢPHG]LWLHQDMNUDMãLH 2GVOQNDVLUDGLRGSRþL-

PLHVWRSUHSOQHQêFKN~SDOtVN 6ORYHQVNRSRQ~NDPQRåVWYR MD]LHUYNUiVQRPSURVWUHGt NWRUpYiã]iåLWRN]SOiYDQLD ]LQWHQ]tYQLD /HWQpNLQRVDWHãtYHĐNHMREĐXEH3R]ULHĢVLVNYHOê ¿OPQDQHYãHGQRPPLHVWHOiND QLHOHQ¿OPRYêFKQDGãHQFRY &HOêURNVLYUDYtWHåHNRQHþQHQDSHþLHWHFKXWQêDãĢDYQDWêRYRFQêNROiþDOHQHQDãOLVWHVLþDV"=iMGLWHQDWUK DXSHþWHEXEODQLQXSRNWRUHM VLYDãDURGLQDEXGHHãWHGOKR REOL]RYDĢSUVW\ 0iWH]iĐXE\QDNWRUpVL QHYLHWHSRþDVURNDQiMVĢþDV" 3RþDVGRYROHQN\WRP{åHWHGREHKQ~ĢýRWDNWRMHGQRGĖRYê PDUDWyQþtWDQLDNQtKSR]HUDQLD¿OPRYELF\NORYDQLDDOHER WXULVWLN\"$OHERVLMHGQRGXFKR ĐDKQLWHQDSRVWHĐDRGG\FKXMWH3URNUDVWLQiFLDMHVtFHPUKDQLHþDVRPDOHQLNWRQHYUDYtåHQLHMHSUtMHPQi $NYiPSRþDVURNDFKêED SRK\EP{åHWHWRGRKQDĢGO-

d

o k ,a

40

Leto býva zvyčajne najočakávanejším ročným obdobím. Nielen pre slnečné dni, ktoré ho sprevádzajú, ale i pre možnosť vychutnať si počas dovolenky to, čo sme si odopierali počas celého roka. Tu je pár tipov na letné aktivity, ktoré by ste určite nemali vynechať.

10 TIPOV NA CHALUPU Niektoré veci alebo osoby si so sebou na chalupu môžeme, musíme, alebo nesmieme zobrať. Kombináciu týchto vecí sme zhrnuli v desiatich tipoch. Tipy nie sú radené podľa dôležitosti a je možné ich čítať aj zdola nahor. 3U~WHQêN{ãVPDþLDWNDPLDOHERVPDþNRXNWRUiSRURGt3RGREQêN{ãPDOD %DELþND%RåHQ\1HPFRYHM %DELþND %RåHQ\ 1HPFRYHMDNRYãHWFLYLHPHYLHGODSUtNODGQêLG\OLFNêåLYRW na vidieku. 1LHþRVNOHQHQp$NR VDKRYRUtQHH[LVWXMHåLDGQH SUDYLGORåHYFKDOXSHPXVt E\ĢYãHWNR]GUHYD =DSHNQ~]iFORQNXVD GDM~XNU\ĢU{]QHQHGRVWDWN\NWRUpP{åHPDĢFKDOXSD=iFORQN\GRFKDO~SSDWULDDRGSDGN\V~NUDMãLHNHć LFKQHYLGLHĢ =iSLVQtNDE\VPHVL ]DStVDOL]iåLWN\]FKDOXS\ 3tVDĢ VL GR QRWHVX DOHER YLHVĢVLGHQQtNPiSR]LWtYQ\YSO\YQDSV\FKLNX-HOHQ PiOR]iĐXENWRUpQLþQHVWRMD3tVDQLHMHMHGQêP]QDMHNRQRPLFNHMãtFKNRQtþNRY

$NEXGHWHVWH[WRPVSRNRMQtDGRWNQHWHVDUHJLRQiOQHMSUREOHPDWLN\SRNRMQH QiPWH[W]DãOLWHGR1DãLFK Noviniek. -HGOR Y NRQ]HUYH 6RYHUHQêPGiWXPRPVSRWUHE\$E\VPHVDY\KOLQi-

NXSRPYGHGLQVNêFKSRWUDYLQiFKNWRUêFKRWYiUDFLH KRGLQ\V~YlþãLQRXRSRORYLFXNUDWãLHDNRWLHYPHVWiFK 'HWL$NPiPHYODVWQpGHWLMHGREUpQDQHQH]DEXGQ~ĢDE\QiVSRQiYUDWH GRPRYQHþDNDORQHPLOpSUHNYDSHQLH$OHERGHĢRPQHFKDĢGRPDGRVWDWRþQ~]iVREXY\ããLHVSRPtQDQêFK NRQ]HUY 7. Milovanú osobu. V noYRPSURVWUHGtVDĐXGLDþDVWRNUiWVSUiYDM~LQDN1DPLHVWHNWRUpMHL]RORYDQpPiPH ãDQFXVSR]QDĢþORYHNDDM ]GUXKHMDWUHWHMVWUDQ\0LORYDQ~RVREXP{åHPHY\VWDYLĢU{]Q\PVN~ãNDPNWRUpSR]QiPH]URPDQWLFNêFK ¿OPRYDDNRYLHPHURPDQWLFNp¿OP\VDNRQþLDãĢDVWQHDOHERVYDGERX=DXMtPDYêP]GURMRPLQãSLUiFLHMHDM UR]SUiYNDR3HUQtNRYHMFKD-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk noovi

O~SNH2GRKUiYDVDYKOERNRP OHVHDSRQ~NDQHNRQYHQþQêQiKĐDG DNRVLSRUDGLĢVSUHE\WRþQêPLRVREDPLDOH RSlĢYãHWNRVNRQþtãĢDVWQH D]ORMHSRWUHVWDQp 9tQRDOHERQLHþRRVWUHMãLH1DGOKpOHWQpYHþHU\ DOHERNĐDKãLHPXQDGYLD]DQLX]QiPRVWt7DNWRP{åHPH]tVNDĢQRYêFKSULDWHĐRYNWRUtQiPFH]]LPX FKDOXSXSRVWUiåLD9SUtSDGHåHVDDONRKROLFNêPQiSRMRPY\KêEDPHGHVWLOiW\ VDGDM~Y\XåLĢDNRGH]LQIHNFLD.DåGiURGLQDPiYODVWQpWLS\DVN~VHQRVWL 9OQXDLKOLFH3OHWHQLHMHXSRNRMXM~FHDYþDVRFK]LP\QiVEXGHãiOXSOHWHQêQDFKDOXSHKULDĢDNR VSRPLHQNDQDOHWR3HNQp ãiO\VLP{åHN~SLĢNDåGê

9\U R E L Ģ si šál vlastQRUXþQHMHVNXWRþQRXYê]YRXSUHY\WUYDOêFK 1DãH1RYLQN\$OH MHSUDYGHSRGREQpåH1DãH 1RYLQN\QRVtQDFKDOXSX SRãWiUNDDXåWDPQDYiVþDNDM~$NQDFKDOXSXSUHGVDOHQ1RYLQN\QHFKRGLD R]QiPWH WR UHGDNFLL $N YiP1RYLQN\QDFKDOXSX QRVt SRãWiUND D SULQHVLHWHVLDMYODVWQp]GRPRYD P{åHWHSRURYQiYDĢGLDQLH YRNUHVRFK


LETO

číslo 11/2014

9

10 RÁD PRED CESTOU DO ZAHRANIČIA Ak sa chystáte v lete na zahraničnú dovolenku, ponúkame vám 10 dôležitých rád na čo nezabudnúť pred odchodom, či už pojdete autom do Chorvátska, letecky do Španielska alebo vláčikom do Nemecka. 9ãHWN\GRNODG\SUHGRGFKRGRPGYDNUiWVNRStURYDĢ± MHGQXNySLXVL]REHUWHVRVHERXGUXK~QHFKDMWHURGLQH 9SUtSDGHVWUDW\GRNODGRYþL RGFXG]HQLDXĐDKþtWHY\EDYRYDQLHVHEHDMSROtFLt 3UHGNRStURYDQtP sa

si u å

le t

YãDNXLVWLWHåHYãHWN\GRNODG\V~SODWQp1LHNWRUpNUDMLQ\Y\åDGXM~PLQLPiOQXSODWQRVĢ FHVWRYQêFK GRNODGRY ±PHVLDFRYDMSRQiYUDWH ]GRYROHQN\ 1LHYãHWFLVDFK\VWiWHGRYROHQNRYDWYOX[XVQêFKKRWHORFKVSULSRMHQtPQDLQWHUQHW SUHWRVLQH]DEXGQLWHYãHWN\ G{OHåLWpNRQWDNW\QDVORYHQVN~DPEDViGXDVLVWHQþQp VOXåE\þL]iFKUDQQp]ORåN\]LVWLĢHãWHYSRKRGOtGRPRYD 3UL FHVWHGRþOHQVNêFK NUDMtQ (Ò MH SRWUHEQpPDĢ VRVHERXSUHXND] SRL V W H Q F D 'R LQêFK NUDMtQ VL

o!

YãDN QH]DEXGQLWH SUHG Y\FHVWRYDQtPX]DYULHĢFHVWRYQpSRLVWHQLH2NUHP]iNODGQêFKVOXåLHEDNRMHSRLVWHQLH OLHþHEQêFKYêORKþLSRLVWHQLH SULVWUDWHEDWRåLQ\VDP{åHWHSULSRLVWLĢDMQDH[WUpPQH ãSRUW\þLDNFKFHWHPDĢQiURN SULPHãNDQtOHWHFNHMGRSUDY\ =EDĐWHVLVRVHERXFHVWRYQ~OHNiUQLþNXVR]iNODGQêPL SRWUHEDPL1HPDOLE\YQHM FKêEDĢSDUDOHQUHK\GUDWDþQê UR]WRNSUL~SDORFKVSUHMVREVDKRPSDQWKHQROXSULVSiOHQLQiFKSULRGUHQLQiFKVD]tGH OHXNRSODWþLREYl]DOHDMGH]LQIHNþQêSURVWULHGRNþLSLQ]HWDQHEXGHQD]DKRGHQLH 'DMWHURGLQHDOHER]QiP\FKYHGLHĢNHG\DNDPFHVWXMHWH1HFKDMWHLPLQIRUPiFLHYDNRPKRWHOLVDEXGHWH SRþDVGRYROHQN\QDFKiG]DĢ DGRKRGQLWHVLVQLPLSUDYLdelný kontakt. =iNODGQp LQIRUPiFLH R NDåGHM NUDMLQH QiMGHWH QDVWUiQNH0LQLVWHUVWYD]D-

KUDQLþQêFKYHFL65DOHERDM QDVWUiQNDFKMHGQRWOLYêFKYHĐY\VODQHFWLHYDNUHGLWRYDQêFK Y651DMG{OHåLWHMãLHV~QDMPl LQIRUPiFLHREH]SHþQRVWQHMVLWXiFLLYNUDMLQHSRYLQQRPRþNRYDQtþLPLHVWQ\FK]Y\NRFK 3UHRGFKRGRPQH]DEXGQLWH]DYULHĢRNQi]DWLDKQXĢ åDO~]LHDUROHW\Y\SQLWHYRGX SO\QDYãHWN\HOHNWURVSRWUHELþH1HFKDMWHQiKUDGQpNĐ~þH VYRMLPVXVHGRPDE\KRDVSRĖGYDNUiWGRWêåGĖDVNRQWURORYDOL9HćþRDNYiVY\WRSLDVXVHGLD"1D]R]QDPVL ]DStãWHDMY\SUi]GQHQLHFKODGQLþN\DY\V\SDQLHVPHWtLQDN E\VWHWRSRQiYUDWH]GRYROHQN\PRKOLĐXWRYDĢ 1DMYKRGQHMãLDQDVWUiåHQLHPD]QiþLNDMHQHMDNiEOt]ND RVREDNWRUi]YLHUDWNRSR]Qi 2SDWURYQtNRYLQHFKDMWHSRGUREQpLQãWUXNFLHRYDãRPPLOiþLNRYLDDMVXPXQDSUtSDGQpYêGDYN\ âWDQGDUGQHKRWHO\XE\WRYiYDM~ NOLHQWRY Då SR

KRGLQHSUHWRLVWHRFHQtWHDNVLEXGHP{FĢVSUtMHPQLĢ þDNDQLHQDSOiåLDOHERSULKRWHORYRPED]pQHDQHEXGHPXVLHĢ KĐDGDĢSODYN\QDVSRGXNXIUD 3ULEH]SHþQRVWQHMNRQWUROHQDOHWLVNXQDMþDVWHMãLH ]SUtUXþQHMEDWRåLQ\Y\KDG]XM~PDQLN~URY~V~SUDYXYUHFNRYêQRåtNåLOHWN\DGRNRQFDDMWHNXWLQ\NWRUpPDM~YLDF DNRPO1DþLHUQXOLVWLQX SDWULDDMPHþHPtQ\JUDQiW\UR]EXãN\DOHDMOXN\ãtS\ DRãWHS\

10 RÁD, AKO SA UDRŽAŤ FIT Prichádza čas, kedy každý z nás premýšľa o tom, ako sa dostať pred letom do formy. Namiesto rád, ako by ste mohli schudnúť do plaviek, vám ponúkame cenné ponaučenia overené rokmi. Pretože udržať sa fit nezávisí len od cvičenia a diétneho mučenia...

 &KRćte na turistiNX±þtPY\ããLHWêPOHSãLH ýR QD WRP åH MH YRQNXƒ&9iãSRFLWEXGH QDÄQHY\SRWHQLH³ %HUWHQDY\FKiG]N\ DMYDãLFKãWYRUQRKêFKPLOiþLNRYWUiYWHVQLPLYHĐD þDVX9iãUR]PD]QDQêGêFKDYLþQêDOHQLYêIUDQF~]VN\EXOGRþHNYiP]DWRLVWR SRćDNXMH $MYQDGFKiG]DM~FLFK WHSOHMãtFKGĖRFKMHSRWUHEQpXGUåLDYDĢPR]JRYp]i-

YLW\YÄNXU]H³ 8þWHVDVRVYRMLPLGHĢPL±QDMOHSãLHPDWHPDWLNX ±GHWLYiV]DWREXG~ PLORYDĢ -HG]WH GDU\ PRUD 1H]DE~GDMWHYãDNåHQDSU YHĐUêEMHQDVYHWHPiORDKRPiUHVDWHSHOQHSULSUDYXM~ ]DåLYD7LHSUHWR]MHGiOQLþNDY\ãNUWQLWHäUDORNRYQHORYWHVDPLDNQDWRQHPiWH SRWUHEQ~SUD[ 9\YDĐRYDĢVDQDOHKiWNXXEDEN\QDFKDOXSHWLHå QLHMHQDMOHSãLH=REHUWHPRW\NXDRNRSWHMDKRGRYp]iKRQ\ âĐDKDþNRYp SRKiUH WDNEXG~FKXWQDĢHãWHOHSãLH$YiãVSiOHQêFKUEiWþDVRPWURFKXVWPDYQHGRSULMDWHĐQHMSRGRE\ 1HQDGiYDMWHQDQDãXVORYHQVN~GRPRYLQX6SR]QiYDMWHNUiV\URGQHM]HPH±þL

WHRþDPLQDGPyGQ\PLþDVRSLVPLäHQ\EXG~ãĢDVWQpDPRåQRYiVSXVWLDQDWUL GQL QD ÄR]GUDYQ~³ FKDWX VNDPRãPL 0HGLWXMWH.HG\NRĐYHN DNGHNRĐYHN1LHMHQLþOHSãLH DNRSRþ~YDĢ]YXN\SUtURG\ ãXPPRUDDOHERGêFKDĢþHUVWYêKRUVNêY]GXFK3R]QiPND±Y\VN~ãDMWHPHGLWRYDĢ YNDQFHOiULLDOHERYRIDEULNH +ODV\YDãLFKQDGULDGHQêFK P{åX]QLHĢDNRSR]HPVNêUDM 6WUiYWHYHĐDþDVXVĐXćPLNWRUêFKQHPiWHUDGL1Lþ WDN QHSRVLOQt RUJDQL]PXV DYiãKRYQ~WRUQpKRGXFKD XåYDXWHDOHER]NRQVNpKR PDUiWRY&KODSLEXG~ãĢDVWQt DNRNHćVDEXGHWHXVPLHYDĢ FKUEWD1D6ORYHQVNXMHYåG\ DPRåQRYiPSRåLþDM~VYRMX QDVYRMKRQDMYlþãLHKRQHSULDYHĐDPLHVWNGHVDĐXGLDPDM~ NUHGLWNXQDUêFKORPDUDWyQ WHĐD%XGHWHVDFtWLĢDNRE\VWH RYHĐDKRUãLHDNRY\ SRREFKRGRFK SUiYH]GRODOL0RXQW(YHUHVW âSHFLiOQDUDGDSUHåHQ\ âSHFLiOQDUDGDSUHPX±EXćWHPLOpQDVYRMLFKSDUW- åRY±EXćWHPLOtQDVYRMHSDUWQHURY3R]HUDMWHVQLPLKR- QHUN\3RFKYiĐWHLPREHG 'YRMVWUDQXSULSUDYLODUHGDNFLD )RWRGUHDPVWLPHFRP NHMIXWEDOQHLJQRUXMWHLFKND- QRYêNRVWêPQHSUHYUDFDM-


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

9é6/('.<0$785Ë7 Slovenská literatúra, anglická gramatika či priestorová geometria. V týchto oblastiach sa na tohtoročných písomných maturitách žiakom darilo najslabšie. Gymnazisti aj tento rok výrazne viedli pred žiakmi stredných odborných škôl. 0DWXUDQWL]YOiGOLVORYHQþLQX SULHPHUQHQDSRGREQHM~URYQLDNRYODQL=DQJOLþWLQ\VD J\PQD]LVWLDMåLDFLQDRGERUQêFKãNROiFKRQLHþR]KRUãLOL 2QLHNRĐNRSHUFHQWKRUãLHDNR v minulom školskom roku naStVDOLåLDFLQDPHQãLQRYêFK ãNROiFKWHVW\]PDćDUþLQ\DM VORYHQþLQ\

Literatúra 7HVW]RVORYHQþLQ\QDStVDOLPDWXUDQWLSULHPHUQHQDSHUFHQWDERGRY*\PQD]LVWLGRVLDKOL~VSHãQRVĢSHUFHQWD åLDFL62âDNRQ]HUYDWyULtR SHUFHQWPHQHM±SHUFHQWD0DWXUDQWRPQDMOHSãLHLãOR þtWDQLHVSRUR]XPHQtPQDMKRUãtEROLYOLWHUiUQHM]ORåNH 5RYQêFKSHUFHQWDOHERPHQHM]WHVWX]RVORYHQþLQ\PDOL WDNPHUãW\ULSHUFHQWiPDWXUDQWRYÄ&LUNHYQpãNRO\GRVLDKOLYê]QDPQHOHSãLHYêVOHGN\

DNRãNRO\V~NURPQp³XYLHGOR W\]QHPþLQ\7~VLDNRFXG]t YVSUiYHPLQLVWHUVWYR MD]\NWHQWRURNY\EUDORY\ãH 1DMOHSãLH]RVORYHQþLQ\REVWiOL åLDNRY åLDFLELOLQJYiOQ\FKJ\PQi]Lt

Matematika Jazyky =MD]\NRYVLQDMYLDFåLDNRY YROLORDQJOLþWLQX*\PQD]LVWLPXVLDStVDĢWHVW]Y\ããHM ~URYQH%WHQWRURNMXDEVROYRYDORY\ãHåLDNRYWHVWQD~URYQL%StVDOR Y\ãHåLDNRY3ULHPHUQi~VSHãQRVĢWHVWXXJ\PQD]LVWRYERODQD~URYQL SHUFHQWDQDRGERUQêFKãNROiFKDNRQ]HUYDWyULiFK SHUFHQWDÄ1DMOHSãLHYêVOHGN\GRVDKXM~åLDFLYRERFK ~URYQLDFKYþDVWLSRþ~YDQLH VSRUR]XPHQtP1DMYlþãLH SUREOpP\YãHWNêPåLDNRP SUDYLGHOQHUREtþDVĢJUDPDWLND³]KRGQRWLORPLQLVWHUVWYR+RUãLHQHåDQJOLþWLQX QDStVDOLDMWHQWRURNåLDFLWHV-

0DWHPDWLNXVLåLDFLDNRPDWXULWQêSUHGPHWY\EHUDM~GREURYRĐQH7HQWRURN]QHMPDWXURYDORåLDNRYWHGD DVL SHUFHQW 9lþãLQX SHUFHQWWYRULOLJ\PQD]LVWL3ULHPHUQHWHVWQDStVDOLPDWXUDQWLQDSHUFHQWD2YHĐDOHSãLHREVWiOLJ\PQD]LVWL WtWHVWQDStVDOLQDSHUFHQW NêPåLDFLVWUHGQêFKãN{OQD SHUFHQW

Maturanti sa zhoršili aj v maďarčine .êPYPLQXORPURNXQDStVDOL åLDFLWHVW]PDćDUþLQ\SULHPHUQHWDNPHUQDSHUFHQWWHQWR URNERODSULHPHUQi~VSHãQRVĢ SHUFHQW0DWXUDQWLYãNROiFKVY\XþRYDFtPMD]\NRP

,OXVWUDþQpIRWR7$65

PDćDUVNêPVD]KRUãLOLDMYVORYHQþLQH9PLQXORPãNROVNRP URNXQDStVDOLWHVW]RVORYHQVNpKRMD]\NDDOLWHUDW~U\QD 55 percent, tento rok to bolo SHUFHQW 3tVRPQpPDWXULW\QD6ORYHQsku tento rok absolvovalo åLDNRYQDVWUHGQêFK ãNROiFK5LDGQ\WHUPtQERO YPDUFLQiKUDGQêYDSUtOL1D WRDE\åLDN]PDWXURYDO]Y\XþRYDFLHKRDFXG]LHKRMD]\ND

PXVtPDĢYLDFDNRSHUFHQW ERGRY]WHVWXDOHERYLDFDNR SHUFHQWERGRY]RVORKXäLDFL NWRUtQHXVSHOLYStVRPQHMPDWXULWQHMVN~ãNHYULDGQRPWHUPtQHVLP{åXY\EUDQ~þDVĢ]RSDNRYDĢYVHSWHPEUL2SUDYQê WHUPtQMHVWDQRYHQêYþDVHRG ±VHSWHPEUD1DUHSDUiWVDPXVLDSULKOiVLĢULDGLWHĐRYLGRM~QD 7$65

NAJLEPŠIE VÝSLEDKY ŠKÔL V DEVIATACKOM MONITORE Ministerstvo školstva a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zverejnili výsledky tohtoročného Testovania 9. Priemerne dosiahli deviataci na Slovensku z testu z matematiky 54,67 percenta a zo slovenčiny 62 percent.

äLDFLURþQtND=âY6QLQH

7$65SULQiãD]R]QDPãN{ONWRUpYMHGQRWOLYêFKNUDMRFKGRVLDKOLY7HVWRYDQtQDMOHSãLH YêVOHGN\]PDWHPDWLN\DVORYHQVNpKRMD]\ND9.RãLFNRP NUDMLERGRYDOD=iNODGQiãNROD =â 7-0RXVVRQDY0LFKDORYFLDFK-HMåLDFLGRVLDKOL]PDWHPDWLN\YSULHPHUHSHUFHQWDD]RVORYHQþLQ\SHUFHQWD

1DMOHSãRXãNRORXY3UHãRYVNRP NUDMLMH=ââWXGHQWVNiY6QLQH NGHPRQLWRU]PDWHPDWLN\QDStVDOLGHYLDWDFLYSULHPHUHQD SHUFHQWDD]RVORYHQþLQ\QD SHUFHQWD9%DQVNRE\VWULFNRP NUDMLMHQDSUYRPPLHVWH=â6ORERGQpKRVORYHQVNpKRY\VLHODþD Y%DQVNHM%\VWULFL=PDWHPDWLN\WXåLDFLSULHPHUQHGRVLDKOLSHUFHQWDD]RVORYHQþLQ\SHUFHQWD 1DMOHSãLHYêVOHGN\YäLOLQVNRP NUDMLPDOD=â1iEUHåQiY.\VXFNRP1RYRP0HVWH7HVW ]PDWHPDWLN\WXåLDFLQDStVDOLQDSHUFHQWDD]RVORYHQþLQ\QDSHUFHQWD 91LWULDQVNRPNUDMLMHQDM~VSHãQHMãRXãNRORX=âVY'RQ%RVFDQD8OLFLď)XOOXY7RSRĐþDQRFK3ULHPHUQêYêVOHGRN z testu z matematiky tu bol

SHUFHQWD]RVORYHQþLQ\ SHUFHQWDâNRODNWRUHMVD QDMYLDFGDULORY7UHQþLDQVNRP NUDMLMH=â.XEUDQVNiY7UHQþtQH'HYLDWDFLGRVLDKOL]WHVWX]PDWHPDWLN\SHUFHQWD]RVORYHQþLQ\SHUFHQWD 97UQDYVNRPNUDMLVDQDMOHSãLHXPLHVWQLOD=â.RPHQVNpKRY6HQLFL3ULHPHUQêYêVOHGRN]WHVWX]PDWHPDWLN\WXERO SHUFHQWDD]RVORYHQþLQ\ SHUFHQWD 5HEUtþHNãN{OY%UDWLVODYVNRP NUDMLYHGLH=âVY)UDQWLãND ]$VVLVLQD.DUORYHVNHMY%UDWLVODYH=RERFKSUHGPHWRYWX GHYLDWDFLGRVLDKOLYLDFDNR SHUFHQW=PDWHPDWLN\QDStVDOLWHVWQDSHUFHQWD]RVORYHQþLQ\]DVQDSHUFHQWD

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk noovi

7$65

'R9HĐNHM%ULWiQLHFKRGtPHKODYQH]DSUiFRXåLDĐQLHYãHWFL)RWR7$65

TRESTNÉ ČINY SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ Slovenské zastupiteľské úrady (ZÚ) boli minulý rok informované o 1 946 prípadoch trestnej činnosti Slovákov spáchaných v 41 štátoch sveta. 1HMGHYãDNRYãHWN\SUtSDG\ SUHWRåHQD]iNODGH9LHGHQVNpKRGRKRYRUXRNRQ]XOiUQ\FKVW\NRFKSUtVOXãQpRUJiQ\GDQpKRãWiWXLQIRUPXM~R ]DWNQXWtXYl]QHQtþL]DGUåDQtLEDYWHG\NHćRWRGRW\þQiRVREDSRåLDGD =R VSRPHQXWpKR SRþWX VD QDMþDVWHMãLHWHGDYSUtSDGRFK GRSXVWLOL 6ORYiFL WUHVWQHMþLQQRVWLYR9HĐNHM

%ULWiQLL 1DVOHGXM~ ýHVNR 5DN~VNR 0DćDUVNR 3RĐVNR  D1HPHFNR Ä,GHRãWiW\ VQDMY\ããtPSRþWRPGOKRGREêFKþLNUiWNRGREêFKSRE\WRY REþDQRY65Y]DKUDQLþt,FK WUHVWQiþLQQRVĢY]iPRUVNêFK NUDMLQiFKMHVN{URNUDMRYêP MDYRP³NRQãWDWXMH0=9 7$65


číslo 11/2014

SPRAVODAJSTVO

11

3$&,(17,%<6$ý26.2520$/,=%$9,ġ 1,(.725é&+323/$7.298/(.È5$ Vypísanie receptu, potvrdenie priepustky do práce pri ošetrení, objednanie na prednostné vyšetrenie, ak lekár pacientovi nedá termín do piatich dní-v týchto prípadoch by lekári v ambulanciách už čoskoro nemali vyberať poplatky. 0LQLVWHUVWYR ]GUDYRWQtFWYD SUHGVWDYLOR ]PHQ\ Y SRSODWkoch, ktoré pripravilo v spoOXSUiFLVOHNiUPLSDFLHQWPLD Y\ããtPL~]HPQêPLFHONDPL 3RGĐDãpIN\UH]RUWX]GUDYRWQtFWYD=X]DQ\=YROHQVNHM QRPLQDQWND6PHUX6' E\QRYê V\VWpPPRKROSODWLĢXåQDMHVHĖWRKWRURNX

Nejasný systém 'RWHUDMãtV\VWpPSRSODWNRYSRGĐDPLQLVWHUN\QHMDVQHVWDQRYRYDO]DþRSDFLHQWP{åHDPXVt SODWLĢ6WiYDOLVDWDNSUtSDG\ åHSDFLHQWLSODWLOL]DSRVN\WQXWLHPRELOXQDOHNiUDY\VWDYHQLH UHFHSWXEH]þDNDQLDREMHGQDQLH na vyšetrenie formou e-mailu, NRPIRUWSULþDNDQtþR]QDPHQDORYRGXDSODVWRYpSRKiUHD ćDOãLH3RGĐDQRYpKRV\VWpPX SDFLHQWQHPiSODWLĢSRSODWN\]D åLDGQH~NRQ\V~YLVLDFHVY\ãHWUHQtPNWRUpOHNiURPSOQHKUDGLDSRLVĢRYQHÄ'RWRKWRY\ãHWUHQLDVSDGiREMHGQiYDQLHRNUHP REMHGQiYDQLDNWRUpMHVNXWRþ-

QHSUHGQRVWQpWHGDGRSLDWLFK GQt7DNLVWRDMYãHWN\YêVWXS\ DSRWYUGHQLDV~YLVLDFHVY\ãHWUHQtPNWRUpSUHEHKORV~V~þDVĢRXSODWE\NWRU~GRVWiYDOHNiU ]YHUHMQpKR]GUDYRWQpKRSRLVWHQLDDQHP{åHSêWDĢ]DWRSRSODWN\RGVYRMKRSDFLHQWD´Y\KOiVLOD=YROHQVNi3ODWLĢE\VDWDN po novom nemalo ani za potvrGHQLHRVSUDYHGOQHQN\SUHGLHĢD þLY\StVDQLHQiYUKXQDN~SHĐQ~ OLHþEXÄ3RSODWN\EXG~P{FĢY\EHUDĢ]DVOXåE\V~YLVLDFHVSRVN\WRYDQtP]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWLD]DYêNRQ\SULFKRUREiFK NWRUpQLHV~KUDGHQp]YHUHMQpKR ]GUDYRWQpKRSRLVWHQLD´GRSOQLODJHQHUiOQDULDGLWHĐNDOHJLVODWtYQRSUiYQHMVHNFLH0=.ULVWtQD1HGLHONRYi

=X]DQD=YROHQVNiPLQLVWHUND]GUDYRWQtFWYD

SUHVQ~YêãNXSRSODWNRYDQLLFK OLPLW\3RSODWN\VLVWDQRYLDVDPRWQtOHNiULFHQQtN\LPEXG~ VFKYDĐRYDĢVDPRVSUiYQHNUDMH Ä9\ããLH~]HPQpFHON\PDM~]iURYHĖNRPSHWHQFLXNRQWURORYDĢ LFKGRGUåLDYDQLHDMLFKSRNXWRPoplatky stanovia lekári YDĢYSUtSDGHQHGRGUåLDYDQLD´ =iNRQVWDQRYtåHOHNiUQHVPLH GRGDODPLQLVWHUND SRGPLHĖRYDĢSRVN\WQXWLH]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWLSOQHKUDGH- Zjednotenie dokladov QHM]YHUHMQpKRSRLVWHQLDDNR- 1RYHOD]iNRQDWLHåVSUHVQtDNR XNRĐYHNSODWERXRGSDFLHQWD PiY\]HUDĢGRNODGR]DSODWH1RYiOHJLVODWtYDQHVWDQRYXMH Qt5H]RUWXSR]RUĖXMHåHOHNiU

=YêVOHGNRYY\SOêYDåHRSURWL SUHGFKiG]DM~FLP]LVWHQLDPYêUD]QHQDUiVWROSRGLHOSUREOpPRYêFKåLDNRYQDSUYRPVWXSQL=â 1HJDWtYQHSUHMDY\VDWDNPHUY\URYQDQHWêNDM~åLDNRYYãHWNêFK YHNRYêFKVNXStQSULþRPYêUD]QHVW~SROSRþHWSUREOpPRYêFK GLHYþDW$NRSULEOtåLORGERUQê

,OXVWUDþQiIRWR7$65

JDUDQWSURMHNWXâWHIDQ0DWXOD QD]iNODGHSULHVNXPXSHUFHQWSUREOpPRYêFKåLDNRYY\ND]XMHSRUXFK\YXþHQtDćDOãtFK SHUFHQWPiSRUXFK\YVSUiYDQt3RUXFK\YXþHQtVDSUHMDYXM~QDMPlYãSHFL¿FNêFKQDUXãHQLDFKSULþtWDQtDStVDQt7ULHGQL XþLWHOLDåLDNRYXYLHGOLåHSUL

Pozitívna úprava =PHQ\YSRSODWNRFKYtWD$VRFLiFLDQDRFKUDQXSUiYSDFLHQWRY 65Ä7RWRMHSR]LWtYQD~SUDYD´

]KRGQRWLOGQHVSUH]LGHQWDVRFLiFLH3HWU.XþHUDNWRUêRFHĖXMHåHVDQDQHMSRGLHĐDOLRNUHP PLQLVWHUVWYDDMSDFLHQWLDOHNiUL3RGĐDSUYpKRYLFHSUH]LGHQWD$VRFLiFLHV~NURPQêFKOHNiURY0DULDQDâyWKDMHGREUpåH UH]RUWFKFHXURELĢSRULDGRNY V\VWpPHSRSODWNRY1DGUXKHM VWUDQHGRGiYDåHOHNiULNWRUt Y\EHUDM~DEVXUGQpSRSODWN\ V~VN{UYêQLPNDPL 7H[WDIRWR7$65

NOVÝ SPRÁVCA MS

PROBLÉMOVÍ ŽIACI Aktuálne výsledky výskytu sociálnej patológie v správaní sa žiakov v základných školách na Slovensku predstavili garanti tohto národného projektu na tlačovej konferencii.

KRPiY\GDĢDXWRPDWLFN\QLH QDY\åLDGDQLHSDFLHQWD1DGRNODGHPiE\ĢSUHVQHXYHGHQp ]DþRSDFLHQW]DSODWLOQLHOHQWR åHLãORRDGPLQLVWUDWtYQ\SRSODWRNDNRVDVWiYDORYQLHNWRUêFK SUtSDGRFK$PEXODQFLDPXVtQD GRNODGHSUHVQHXYLHVĢDMFHQXD GiWXPSRVN\WQXWLD

SRUXFKiFKVSUiYDQLDSUHYOiGD LPSXO]tYQHNRQDQLHQHJDWLYLVWLFNpSRVWRMHDLQNOLQRYDQLHåLDNRYNSUREOpPRYêPVNXSLQiP $NRGRSOQLO0DWXODSUHWUYiYDM~ SUREOpP\VR]iãNROiFWYRP3UL SULHVNXPHVD]LVWLORåLDNRY NWRUtXå]DSROURNãNROVNpKR URNDPDOLY\PHãNDQêFKDYLDFQHRVSUDYHGOQHQêFKY\XþRYDFtFKKRGtQ3RGĐD WULHGQ\FKXþLWHĐRYNDåGêGHVLDW\åLDN=âPiVN~VHQRVWLVIDMþHQtPNDåGêGYDGVLDW\VSLWtP DONRKROX=SUREOpPRYêFKåLDNRYERORSHUFHQWDDVSRĖUD] Y\ãHWURYDQêFKQDSROtFLLD åLDNRPERODSUHXNi]DQiWUHVWQi þLQQRVĢ1DMY\ããtSRþHWSUREOpPRYêFKåLDNRYMHY.RãLFNRP NUDML Y3UHãRYVNRP DY%DQVNRE\VWULFNRP NUDML  7$65

Novým správcom Matice slovenskej (MS) sa stal súčasný šéfredaktor Slovenských národných novín Maroš Smolec. Hlasovaním o tom rozhodli členovia Výboru MS, ktorý zasadal piatykrát vo svojom funkčnom období. =SUtWRPQêFKþOHQRY9êER- YLQQRVĢD~ORKD0DWLFH0DWLUX06SRGSRULOLQRYpKRVSUiY- FDSRWUHEXMHVNXWRþQHUHãWDUW³ FXRVHPERORSURWLMHGHQ VNRQãWDWRYDO6PROHF QHKODVRYDOÄ9SHUFHQWXiOQRP SUHSRþWHKODVRYSUtWRPQêFK 7H[WDIRWR7$65 þOHQRYVRP]tVNDOSRGSRUXVHGHPGHVLDWSHUFHQW3RYDåXMHP WR]DSRGSRUXPRMHMYt]LHQD REGRELHGRNRQFDURNX NGHVDEXGHPXVLORYDĢãHWULDFLPLRSDWUHQLDPLVWDELOL]RYDĢ HNRQRPLFN~VLWXiFLX0DWLFH $RGMHVHQH]DþDĢSUDFRYDĢ QDUHiOQRPUR]SRþWHQDURN NWRUêEXGHY\FKiG]DĢ ]MDVQêFKDUHiOQ\FKSUtMPRY ustanovizne zo strany MinisWHUVWYDNXOW~U\65D]YODVWQêFK]GURMRY6DPR]UHMPH DE\VD]DFKRYDOD]iNRQQiSR- 6QHP0DWLFHVORYHQVNHM


12

naše novinky

KRÍŽOVKA

AKO OBOHATIŤ SVOJ ŠATNÍK?

1

2

Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

4

Text a foto: (šev)

RISKUJÚ POKUTU Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na priechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

Niektorí vodiči radšej riskujú pokutu a zaparkujú auto na zelenej ploche. Často si neuvedomujú, že môžu trávnik úplne zničiť. Text a foto: (and)

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk noovi

3

Nápoveď: ATA, NEA, NEM, OSAKA, TANA.

Nákup oblečenia mnohým z nás odčerpá nemálo peňazí z mesačného rozpočtu. Niektorí vynachádzavejší občania však prišli na spôsob, ako ušetriť. Svoj šatník si „obohatia“ výberom oblečenia z kontajnerov na šatstvo.


číslo 11/2014

SPEKTRUM

Talentovaní tanečníci.

SÚŤAŽ V TANCI Medzinárodnú súťaž v tanečnom športe pod názvom Dance Attack Dance Cup 2014 zorganizovala lučenská tanečná škola, ktorá tancom útočí nielen na regionálnych podujatiach, ale aj na tanečné parkety v zahraničí. Reprezentatívne priestory športového areálu v Lučenci hostili počas tohto súťažného dňa páry zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Pozvanie organizátorov prijali aj známe osobnosti ako manželia Plačkovci, pán Fáber alebo pán Chren. „Svojou prítomnosťou nás poctila aj čestná prezidentka tanečnej školy pani Vierka Jackuliaková a finalisti všetkých majstrovstiev Slovenska či už v latinskoamerických, štandardných, ale aj desiatich tancoch,“ povedal nám organizátor Pavel Imre.

Vytancovali si medaily

Od rána až do neskorých večerných hodín súťažili tanečníci v 16 vekových a výkonnostných kategóriách. V rámci jednotlivých súťaží hodnotilo výkony tanečných párov 16 porotcov. Hostiteľská tanečná škola si zo súťaže odniesla cen-

né finálové umiestnenia. Až 11 tanečných párov sa umiestnilo v silnej konkurencii vo finále. Z najvyšších priečok si odniesli

Tanečníci súťažili vo viacerých kategóriách. 3 zlaté a 2 bronzové medaily. „Takto úspešne nás reprezentovali naši tanečníci v kategórii juniorov Adrián Belko s Nikolkou Petrovou, David Zajíc s Táňou Križovou, Marian Detvan s Kristínou Hroncovou a v kategórii dospelých tanečníkov súrodenci Jozef Rácz a Bianka Ráczová, Juraj Marcinek a Nikola Hrončeková, Richard Gorči a Nina Gáliková, Ján Kokavec a Dominika Belková. Nedá sa však nespomenúť ďalších tanečníkov, ktorí aj napriek junior-

skému veku súťažili v staršej vekovej kategórii a umiestnili sa v semifinále: Roman Berky a Nicole Farkašová.

Druhý ročník sa vydaril

Úspešní boli aj ďalší tanečníci: Dominik Kubaník s Minou Azizi, Peter Budáč s Adrianou Svoreňovou, Rudolf Zajíc s Katarínou Csúzovou a Norbert Polyak s Dominikou Paučovou,“ menuje tanečníkov tréner Pavel Imre. V súťaži získali úspešné umiestnenia aj ďalší Lučenčania. Druhý ročník medzinárodnej súťaže v tanečnom športe sa organizátorom vydaril. „Na základe ohlasov zo strany tanečných párov, porotcov, ale aj ostatných návštevníkov už teraz prebiehajú aktivity s cieľom zorganizovať ďalšiu súťaž v tanečnom športe,“ prezradil na záver Imre. Text a foto: Ľubomíra Pavlovičová

POLICAJTI NA BICYKLOCH Momentálne majú mestskí policajti v Lučenci k dispozícii štyri bicykle. „Doposiaľ bola činnosť cyklohliadky zameraná len na okrajové oblasti Lučenca, avšak v súčasnosti zvažujeme vysielanie cyklohliadok aj do oblastí, v ktorých by mohli čiastočne nahradiť pešie hliadky. Výhodou je, že sa dokážu po-

hybovať i v náročnejších terénoch a v prípade, keď naháňajú páchateľa, ho dostihnú omnoho skôr,“ povedal náčelník mestskej polície Ján Tuček.

Kontrolujú okolie

Poslanci mestského zastupiteľstva navrhli ešte v apríli, aby sa rozšíril aj počet peších hliadok

v rizikových častiach mesta. Mestská polícia tam už spolupôsobí s príslušníkmi Policajného zboru pri ochrane obyvateľov a majetku. Na sídliská Rúbanisko I., II. a III. ráno posielajú pešie hliadky najmä na kontrolu venčenia psov. TASR

NBB 3444/14

Okrem motorizovaných a peších hliadok sa mestská polícia v Lučenci rozšírila aj o hliadky na bicykloch. Informoval o tom Ján Šnúrik z mestského úradu, po výberovom konaní na dokúpenie bicyklov obyvatelia mesta už môžu cyklohliadku stretnúť v uliciach.

13


14

naše novinky

ŠPORT

NÁDYCH FUTBALOVEJ RADOSTI Malí futbalisti z ŠK Novohrad, hoci nefungujú ešte ani rok, už trénujú v siedmich skupinách a ich počet sa blíži k stovke. Vďaka nim má Lučenec po prvýkrát účastníka v minilige prípraviek. Šancu predstaviť sa v súťaži riadenej Stredoslovenským futbalovým zväzom dostali aj mladší žiaci ŠK Novohrad, ktorí síce nemajú staršiu dvojičku, ale zväz im vyšiel v ústrety. Miroslav Beran, predseda ŠK Novohrad spolu s podpredsedom Petrom Imrem začali uvažovať o vytvorení vlastného ihriska s prírodným povrchom a ich nápad už má aj reálne kontúry. ŠK Novohrad sa od apríla môže popýšiť vlastným ihriskom a to aj vďaka ústretovosti vedenia Základnej školy Vajanského v Lučenci. Mladí futbalisti nielen trénujú, ale aj bojujú so súpermi z rôznych kútov Slovenska. Vedú ich

Spoločný tréning chlapcov ŠK Novohrad s futbalistami Ružinej.

skúsení tréneri a pomáhajú tiež rodičia, najmä otcovia s futbalovou minulosťou. „V zime sme si odkrútili premiéru v halách, no a aktuálne sa sústreďujeme najmä na miniligu prípraviek, ktorá sa hrá na umelom povrchu a akcie, ktoré zorganizujeme už čoskoro. Chcem sa

poďakovať mestu Lučenec a nášmu sponzorovi, keďže súhlasili, aby sme dvakrát do týždňa využívali umelý trávnik na štadióne LAFC-u. Okrem toho máme každý piatok k dispozícii krytú plaváreň, čo je pre deti vynikajúca forma rehabilitácie,“ uviedol Beran.

Klub žije ako jedna rodina

Kategória U8 z ŠK Novohrad sa v polovici mája zúčastnila turnaja za účasti tímov zo Šace, Rožnavy, Rimavskej Soboty, Zvolena, Žiaru nad Hronom a Pobrezovej. Deň detí chcú zasa zorganizovať turnaj na ihrisku vo

Veľkej nad Ipľom. „Náš klub žije ako jedna veľká rodina. Do diania sa zapájajú nielen deti, ale aj ich rodičia, a tak by to mala byť akcia rodinného charakteru,“ ozrejmil Beran. Plánujú aj futbalový kemp, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. 6. – 4. 7. Mladí hráči ŠK Novohrad Lučenec sa už predviedli aj pred svojimi staršími kolegami z futbalovej brandže. Vycestovali do Ružinej, kde má svoj domovský stánok oddiel TJ Baník. Aktuálny líder Tipos III. ligy Východ si našiel čas na to, aby sa po trávniku popreháňali s malými hráčmi a čo-to im z futbalového kumštu ukázali. Kategórii U10 pod vedením Andreja Kamendyho sa tréning veľmi páčil a chlapci ukázali na trávniku bojovnosť, zápal pre hru a nasadenie. Potvrdili tak, že v centre Novohradu vyrastajú nové futbalové nádeje. Text a foto: (cor)

BOX SA MU POSTUPNE DOSTAL POD KOŽU Úspechy pästiara Róberta Rácza z Box Clubu Lučenec si všimli aj na Ministerstve vnútra SR, ktoré ocenilo olympijských medailistov, úspešných trénerov aj športovcov. A nechýbal medzi nimi ani náš mladý zástupca. Boxu sa Robo začal venovať pred siedmimi rokmi a priviedol ho k nemu otec. „Boli sme sa pozrieť na turnaji, ktorý sa konal na základnej škole Vajanského v Lučenci a tam sa mi to zapáčilo,“ hovorí šikovný boxer, ktorého kroky smerovali do Box Clubu Lučenec. V tomto oddieli sa svojim zverencom už roky venujú Hugo Hojtel so Štefanom Bohinským. Spočiatku si Róbert až tak neuvedomoval, čo je to vlastne box a čo všetko tento šport obnáša. Za tie roky sa mu však box dostal úplne pod kožu a stal sa jeho životným štýlom. Na svoju premiéru v boxerskom ringu si spomína veľmi dobre. „Bolo to vo Vranove. Súťažil som v žiackej kategórii do 40 kg. Môj debut bol víťazný a motivoval ma, aby som ešte viac na

sebe pracoval,“ prezrádza Róbert s tým, že potom mal dva smoliarske roky, počas ktorých sa kopila jedna prehra za druhou. Čo je však podstatné, vôbec ho to neodradilo.

Úspešný aj v kickboxe

Prvýkrát sa mohol popýšiť majstrovským titulom v boxe, keď mal 12 rokov. Teraz už má titulov z pästiarskeho ringu na konte viac. Je štvornásobným majstrom Slovenska v kategórii mladších a starších žiakov. V roku 2012 na slovenskom šampionáte dosiahol bronzovú priečku a vlani sa stal vicemajstrom. Rovnako ako v boxe, aj v kickboxe má štyri majstrovské tituly zo slovenských šampionátov. Navyše, na majstrovstvách Európy vo svojej hmotnostnej kategórii obsadil tretie miesto

Róbert Rácz (v modrom) počas domáceho šampionátu v boxe mužov 2013. Foto: TASR/ Henrich Mišovič

a na svetovom šampionáte si vybojoval striebro.

Klub ako druhá rodina

Pästiar Rácz sa v domovskom Box Clube cíti fantasticky. „Sme tu skvelá partia mladých pästiarov, ktorých vedú vynikajúci tréneri. Je to moja druhá rodina,“ hovorí. Tento

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk noovi

rok prešiel lučenský športovec oficiálne do kategórie mužov. Domnieva sa, že tieto zápasy budú určite ťažšie. Aktuálne veľký význam prikladá príprave na galavečer, ktorý už čoskoro zorganizuje jeho klub. „Akcia sa uskutoční v Lučenci, čo je pre mňa veľká výzva. Domácemu publiku sa chcem

predstaviť v čo najlepšej forme a spolu s našimi fanúšikmi si vychutnať radostný pocit z víťazstva,“ ozrejmuje Robo, ktorý chce napredovať a dosiahnuť čo najviac úspechov nielen na domácej, ale i na medzinárodnej pôde. (cor)


číslo 11/2014

ŠPORT

POSLEDNÉ DUELY SO ZMIEŠANÝMI POCITMI

15

26. kolo FK Čadca - FK LAFC Lučenec 0:0 LAFC: Bajzík - Kovanič, Fízeľ, Boháčik, Schvantner - Rácz, Pipíška, Sarvaš - Imrovič, Husanik, Iskra (Vilhan, J. Marcinek)

27. kolo FK LAFC Lučenec - 1.FC Teplička nad Váhom 1:2 (1:1) Góly: 2. Husanik - 5. a 47. Knapec LAFC: Bajzík - Kovanič, Fízeľ, Boháčik, Schvantner - Sarvaš, Pipíška, Rácz, Lavrík - Husanik, Iskra (Imrovič, J. Marcinek)k)

Za posledné dva zápasy získali futbalisti LAFC Lučenec iba bod a momentálne okupujú 9. priečku tabuľky. Na ihrisku v Čadci remizovali, doma utrpeli prvú prehru s Tepličkou nad Váhom. V 26. kole Majstrovstiev regiónu Stred cestovali naši hráči na Kysuce. Ich úmyslom bolo naplno bodovať, no napokon im musela stačiť aj remíza. Nepodarilo sa im totiž premeniť štyri tutovky.

Doplatili na nepremenené šance

„Žiaľ, nemohli sme čakať výhru, keď sme nedali ani jeden gól. Mali sme dosť smoly. Iskra mal dve veľké šance. Raz trafi l iba žrď a jeho druhú strelu zastavila obrancova ruka, čo si však rozhodcovia vôbec nevšimli,“ povedal tréner Lučenca Štefan Dohnálek. Dodal, že našťastie aj remíza stačila na to, aby bol postup LAFC-u do vyššej súťaže spečatený.

Dobrý začiatok, zlý koniec

Žiaľ, posledný domáci zápas proti Tepličke nad Váhom sa Lučenčanom vôbec nevydaril a so svojimi fanúšikmi sa rozlúčili prehrou. „Prehrali sme si to sami. Chlapci urobili dve obrovské chyby, za ktoré nás súper gólovo potrestal,“ zhodnotil priebeh stretnutia kouč Dohnálek. Podľa jeho slov mužstvo nezahralo svoj štandard, ako doma zvykne. Súper hral umne, takticky a LAFC ho nedokázal pokoriť.

Tréner svojich zverencov nespoznával

„V niektorých fázach som svojich zverencov nespoznával,“ priznal náš kormidelník s tým,

Z dvoch zápasov získali Lučenčania len bod. Ilustračné foto

že je to ich prvá prehra na domácej pôde a zároveň aj posledná, čo ich veľmi mrzí. Dohnálek uviedol, že lučenskí futbalisti splnili to, čo si zaumienili, no mohli viac bo-

dovať. „Mužstvo nepodrástlo. Navyše, všetky posty nie sú dostatočne obsadené. Určite bude treba do ďalšej sezóny doplniť káder,“ doplnil tréner. LAFC čaká v nedeľu posledný majstrovský zápas na pôde vedúceho Makova, ktorý chcú naši futbalisti odohrať

so cťou a bodovať. Potom sa už po krátkej dovolenke začnú pripravovať na nasledujúcu sezónu. V tejto chvíli ešte nie je jasné, s akým kádrom LAFC vstúpi do budúcej sezóny. Text a foto: (cor)

Tabuľka: 1. Makov 2. Kalinovo 3. Brusno 4. Teplička nad Váhom 5. Krásno nad Kysucou 6. Rakytovce 7. Bytča 8. Nová Baňa 9. Lučenec 10. Čadca 11. Pohronie 12. Liptovská Štiavnica 13. Kysucké Nové Mesto 14. Závažná Poruba 15. Badín 16. Tisovec

61 b. 59 b. 54 b. 46 b. 46 b. 43 b. 43 b. 42 b. 41 b. 40 b. 38 b. 36 b. 32 b. 28 b. 25 b. 19 b.

Posledný domáci zápas sezóny hráči LAFC nezvládli. Ilustračné foto

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Lučenec, náklad 14 700 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


16

INFO

naše novinky

Nlc 11 2014 web