Page 1

3 700 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: IV. číslo 10/2014 Dátum vydania: 29. 5. 2014

Krupina

Ústretový krok Ocenili pri odpadoch kalendár

Nová mobilná aplikácia

Žiacke tímy idú za titulom

str. 3 Prevádzkovatelia reštauračných, kaviarenských, pohostinských služieb a ubytovacích zariadení môžu požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatkov za niektoré druhy odpadu.

str. 5 Mesto Krupina spustilo v uplynulých dňoch mobilnú aplikáciu Mesto v mobile, s ktorou majú obyvatelia k dispozícii všetky dôležité informácie zo svojho mesta, obce či kraja.

str. 16 Futbalová omladina robí nášmu mestu naďalej veľmi dobrú reklamu. Obe žiacke družstvá pokračujú v skvelých výsledkoch a smerujú za titulom.

str. 4 Kalendár Krupina na historických pohľadniciach II. získal ocenenie od Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v súťaži o najkrajší kalendár.

Budova Domu služieb (vpravo) susediaca s historickou radnicou už nutne potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu.

REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB Centrum Krupiny, najmä Svätotrojičné námestie, sa môže pýšiť viacerými pamiatkami, vkusnými stavbami, parkovými plochami. Skrášleniu tejto časti mesta určite ešte viac prospeje plánovaná rekonštrukcia jednej z menej vzhľadných stavieb – Domu služieb. Pokračovanie v príprave realizácie investičnej akcie Rekonštrukcia Domu služieb schválili aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Krupine. Táto budova vo vlastníctve Mesta Krupina je v podstate posledným objektom na Svätotrojičnom námestí, na ktorom od doby jeho vybudovania nebola

vykonaná generálna oprava a údržba. Ako konštatovalo vedenie mesta, práve toto sa podpísalo aj na zlom stavebno-technickom stave budovy a na jej vzhľade. Nevhodný stavebno-technický stav a vysoká energetická náročnosť bola preto dôvodom na začatie aktivít spojených s prípravou projek-

tu rekonštrukcie. Hlavným cieľom je podstatné zníženie energetickej náročnosti. Potrebná je najmä výmena okien, zateplenie fasád a strechy. Uvažuje sa aj nad reguláciou vykurovacieho systému, montážou regulačných armatúr na radiátory, opravou schodísk, rekonštrukciou a opravou hygienických zariadení, úpravou osvetlenia atď.

Financie z EÚ?

Ako nás informoval prednosta Mestského úradu v Krupine Štefan Schni-

tzer, Mesto Krupina už oslovilo niekoľko bankových subjektov za účelom predloženia ponúk financovania tejto investičnej akcie. Počíta sa, že po vyriešení financovania a po úspešnom zrealizovaní projektu, ktorý podstatne zníži energetickú náročnosť budovy, by mohlo mesto získať nenávratný finančný príspevok aj z grantových zdrojov Európskej únie. Text a foto: (nym)


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

POTVRDILI ENCEFALITÍDU

PRÍDE AJ JEHO VELIČENSTVO BELO IV.

KRÁTKE SPRÁVY

Spolu 162 prípadov kliešťovej encefalitídy, čo je takmer 59-percentný medziročný nárast, zaznamenali vlani lekári na Slovensku. Oproti päťročnému priemeru je to dokonca až o 77 percent prípadov viac. Uviedla to hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom (65 prípadov) a v Žilinskom kraji (44 prípadov), ale aj v Banskobystrickom kraji, kde epidemiológovia zachytili 23 prípadov tejto nebezpečnej choroby.

Počas nasledujúceho víkendu bude Krupina asi praskať vo švíkoch. Do metropoly Hontu sa totiž chystajú mnohí návštevníci, rodáci, hostia a osobnosti. Veď, kto by si nechal ujsť veľkú slávu – Dni mesta Krupina, spojené s oslavami 770. výročia udeľovania kráľovských výsad tomuto historickému mestu?

HASIČOV ZAMESTNALO POČASIE

„Vitajte v starobylom kráľovskom meste Krupina, ktoré sa rozprestiera na pomedzí Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny v údolí rieky Krupinica, ktorá už od pradávna ovplyvňovala vznik sídiel na Honte,“ týmito slovami zvykne vítať návštevníkov mesta primátor Radoslav Vazan, ako potvrdzuje aj oficiálna internetová stránka mesta. „Krupina sa vyvíjala v historickom regióne Hont, v jednom z najstarších na území Slovenska. Často na svojej pôde vítala uhorských kráľov. Jej význam vyzdvihli privilegiálnymi listinami, vďaka čomu patrí medzi najstaršie mestá v strednej Európe.“

Výkon a výdrž príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na celom území Slovenska preverilo počasie. Najviac výjazdov, až 101, zaznamenali hasiči v Bankobystrickom kraji. Išlo o prípady, v ktorých bolo potrebné odstrániť následky nepriaznivého počasia, najmä silného nárazového vetra. Bernadeta Múdra z Prezídia HaZZ informovala, že hasiči najčastejšie odstraňovali spadnuté stromy na vozovke, riešili však aj prípady uvoľnených plechov, odtrhnutých častí striech či spadnutých elektrických vedení. Podľa štatistiky zásahov sa po Banskobystrickom kraji najviac zapotili hasiči v Košickom a Prešovskom kraji, kde museli zasahovať v 84, resp. 72 prípadoch.

VÝBUŠNINA U ŠKOLÁKOV Na jednej zo stredných škôl v Brezne manipulovali dvaja 17-roční študenti na toalete s doposiaľ presne nezistenou výbušnou látkou, pričom došlo k výbuchu a následnému zraneniu mladíkov. Podľa doterajších zistení mali na mieste dve tuby s neznámou látkou. Krajská hovorkyňa policajného zboru mjr. PhDr. Petra Vašková uviedla, že jeden zo študentov utrpel devastačné poranenia hornej končatiny. Takže sa v nemocnici musel podrobiť operáciil. V prípade druhého študenta by podľa doterajších informácii malo ísť o ľahké povrchové zranenia. Podľa predbežného vyjadrenia pyrotechnikov išlo v tomto prípade delostreleckú muníciu z obdobia II. svetovej vojny.

História i súčasnosť

Bohatá história mesta je prepletená s dejinami Slovenska tak výrazne, že niekedy bola centrom ich diania. Každý kameň, každá budova, mestské hradby i historická veža Vartovka, sú svedectvom úsilia jeho obyvateľov od najstarších čias dodnes. Krupina pomáhala úspešne brániť kresťanskú Európu pred náporom

TASR, KR PZ BB

Na prípravu osláv 770. výročia mesta dohliadal primátor Ing. Radoslav Vazan.

osmanských Turkov. Banské mestá na strednom Slovensku sa tak mohli nerušene rozvíjať. V 17. – 18. storočí bola významným centrom evanjelického a katolíckeho školstva, kde študovali žiaci z Hontu, Tekova, Novohradu i Zvolena. Historický význam Krupiny podporujú i jedinečné osobnosti, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili. Krupina dala Slovensku štúrovského básnika Andreja Braxatorisa – Sládkoviča, spisovateľku Elenu Maróthy – Šoltésovú, pôsobil tu jeden z najväčších ružiarov sveta Rudolf Geschwind, či významný predstaviteľ „zlatej hereckej generácie“ Viliam Polónyi, ktorý bol dlhé roky „Kráľom Hontu“ a zároveň čestným občanom mesta Krupina. Milovníci poznania by určite mali navštíviť Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine – jedinečnú kultúrnu inštitúciu, ale aj pamiatky v historickom centre a prírodné krásy okolia Krupiny, ako sú Štangarígeľ, čiPONUKA, KTORÁ SA UŽ NEZOPAKUJE! vyhlasujeme konkurz na

finan¡ného poradcu

PONÚKAME FINAN NÉ OHODNOTENIE, ktoré momentálne nedosiahnete v žiadnej konkuren¢nej poisÓovni

POZOR - FINAN NÉ ZVÝHODNENIE je len pre mesiac - jún Zaru¢ujeme príjem 1000 EUR pri plnení minimálnych štandardov Marianna Schneiderová, manažér univerzálnej siete, 0905 712 491

NKA 3371/14

2

Krupina – okresné mesto s bohatou históriou.

Mäsiarsky bok. Krupina je zároveň aj centrom hospodárskeho a kultúrneho diania severného Hontu.

Dni mesta

Na najbližšie dni pripravilo Mesto Krupina v spolupráci s ďalšími podporovateľmi bohatý spoločenský a kultúrny program. V historickej reminiscencii si obyvatelia pripomenú udeľovanie mestských privilégií uhorským kráľom Belom IV., prídu významní hostia, predstavitelia partnerských miest, ale aj osobnosti, ktoré si za svoje zásluhy o rozvoj mesta prevezmú vysoké ocenenia. Pripravené sú vystúpenia umelcov, športové podujatia, zábavné podujatia pre deti. Program trojdňových osláv VIII. ročníka Dní mesta Krupina sa záujemcovia dozvedia z plagátov či internetového portálu mesta. Text a foto: (nym)


Ä?Ă­slo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

3

STAROSTA BACĂšCHA: .27/(%$=1(8ä,/ 02-(0(121$692-83523$*Ăˆ&,8 QRYDQLHNWRUĂŞFKSRVODQFRY %%6.Ă„6YRMHSUREOpP\VLEXGHPHQD+RUHKURQtULHĂŁLĢOHQ YV~ODGHVSODWQĂŞPL]iNRQPL 65EH]QHRYHUHQĂŞFKH[SHULPHQWRYVO~ĂĽLDFLFKQDSROLWLFNpFLHOHÄ?616ÂłY\KOiVLO.iQ „DĂ´razne 3RGÄ?DVWDURVWXEROLIRWRJUDÂżHYLQNULPLQRYDQHMWODĂžRYLQHXYHUHMQHQpEH]MHKRYHGRprotestujem PLD1LNG\QHSDWULODQHSDWUt NSULD]QLYFRPÄ?616GLĂŁWDQproti tomu, aby FXMHVDRGYĂŁHWNĂŞFKIRULHPUDVRYHMQH]QiĂŁDQOLYRVWLD[HQRpredseda BBSK IyELHĂ„'{UD]QHSURWHVWXMHP ]QHXĂĽtYDOVWDURVWRY SURWL WRPX DE\ SUHGVHGD 9RĂžLREVDKXVDYHUHMQHRKUD%%6.]QHXĂĽtYDOVWDURVWRY GLO VWDURVWD REFH %DF~FK +RUHKURQLDQDYODVWQpSRHorehronia na )UDQWLĂŁHN.iQNWRUĂŞ]DVODO OLWLFNpFLHOHSRYHGDO.iQ PpGLiP VYRMH VWDQRYLVNR 9 ĂžOiQNRFK Ă„SURSDJDĂžQRYODVWQpSROLWLFNp Ă„'LĂŁWDQFXMHPVDRGVSiMDLQIRUPDĂžQpKR PDWHULiOX QLDP{MKRPHQDYStVRPQHM %\VWULFNĂŞNUDMÂłVDYLDFNUiW FLHOHÂł YQHJDWtYQRP]P\VOHVORYD LIRWRJUDÂżFNHMSRGREHV0D)UDQWLĂŁHN.iQ ULDQRP.RWOHERPD]YHUHMVSRPtQDM~DMPHQiQLHNWRQHQĂŞPLY\MDGUHQLDPLYWODUĂŞFKSRVODQFRY%%6.1HĂžRYLQH%\VWULFNĂŞNUDM2EHF Ä?RPNUDMDVPHGDOLSUiFXÂł PHQRYDQiRE\YDWHÄ?NDNUDMD %DF~FKLEDSUHQDMDODVYRMH 5RYQDNR VD VWDURVWD GLĂŁ- LFKREYLÄ–XMH]WRKRĂĽHVLGRSULHVWRU\QDVWUHWQXWLHVWDURV- WDQFXMHRGY\MDGUHQt.RWOH- YROLOLYHUHMQHNULWL]RYDĢ0DWRYRNUHVX%UH]QRVSUHGVH- EXYSURSDJDĂžQRPĂžOiQNX ULDQD.RWOHEX]DMHKRYĂŞURN\ GRP%%6.SUHGYĂŞMD]GRYĂŞP Ă„&KUiQLPHVOXĂŁQĂŞFKÄ?XGtÂł RYRMQRYRP6ORYHQVNRPĂŁWiWH ]DVDGQXWtP ]DVWXSLWHÄ?VWYD VKDQOLYĂŞPLYĂŞUD]PLQDDG- Ă„9DGtPLĂĽH%\VWULFNĂŞNUDM DSUtOD Y 3RORP- UHVXUyPVN\FKVSROXREĂžD- ERO]DSODWHQĂŞ]SHÄ–D]tYĂŁHWNajnovĹĄia tlaÄ?ovina vedenia BBSK pod nĂĄzvom „BystrickĂ˝ kraj“, ktorĂĄ sa napriek zruĹĄeniu financovania oficiĂĄlneho mesaÄ?nĂ­ka „NĂĄĹĄ kraj“ zastupiteÄžstvom nedĂĄvno objavila v schrĂĄnkach obyvateÄžov BanskobystrickĂŠho kraja, opäż vyvolĂĄva verejnĂ˝ rozruch. ReagujĂş aj dotknutĂ­ verejnĂ­ funkcionĂĄri, ktorĂ­ sa naĹĄli v tejto tlaÄ?ovine hradenej z rozpoÄ?tu BBSK.

NH 0RMD VSRORĂžQi IRWRJUDÂżDVSUHGVHGRP%%6. ] WRKWR VWUHWQXWLD QD WLWXONHWODĂžRYLQ\%\VWULFNĂŞNUDM QHPi QLĂž VSRORĂžQp V WH[WRPĂžOiQNXÂąRE\YDWH-

1DMQRYãLDWODÞRYLQD%\VWULFNêNUDMRSlĢY\YRODODUR]UXFK)RWRE\VWULFRYLQ\VN

NĂŞFKREĂžDQRY7LHEROLXUĂžHQpQDSRĂŁWRYQpNUDMVNpKR~UDGXDQDUHNODPQRSURSDJDĂžQp ~ĂžHO\%%6.QLHMHGQHMRVRE\ DVWUDQ\ĂžRPDKOERNRXUiĂĽDÂł XYLHGODSRVODQN\Ä–D%%6. Ä?XELFD/DĂŁĂŁiNRYi9WHMWRWODĂžRYLQHV~RVRĂžRYDQtDMćDOĂŁt SRVODQFL6YRMtPREVDKRPVD YHÄ?PLQHOtĂŁLRGNRQWURYHU]QpKRPHVDĂžQtND1iĂŁNUDMĂž NWRUpKRY\GiYDQLHDSUt-

ODVWRSORNUDMVNp]DVWXSLWHÄ?VWYR3RGR]UHQLHEDQVNRE\VWULFNHM2NUHVQHMSURNXUDW~U\ ]RVSiFKDQLDSUHĂžLQXSRSLHUDQLHDVFKYDÄ?RYDQLHKRORNDXVWXD]ORĂžLQRYSROLWLFNĂŞFKUHĂĽLPRYSROtFLDQHSRWYUGLOD-H YĂŁDNSUDYGHSRGREQpĂĽHDQL WHUDMĂŁtSRVWXSYHGHQLD%%6. QH]RVWDQHEH]QiVOHGNRY GHP

ĂšSTRETOVĂ? KROK PRI ODPADOCH Mesto Krupina zĂĄroveĹˆ upozorĹˆuje podnikateÄžov a prĂĄvnickĂŠ osoby na povinnosti vyplĂ˝vajĂşce im zo zĂĄkona Ä?. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnenĂ­ niektorĂ˝ch predpisov v sĂşvislosti so zabezpeÄ?enĂ­m vĂ˝vozu triedenĂŠho odpadu, vznikajĂşceho z ich podnikateÄžskej Ä?innosti, t.j. triedenĂŠho odpadu, biologicky rozloĹžiteÄžnĂŠho kuchynskĂŠho a reĹĄtauraÄ?nĂŠho odpadu a inĂŠho. MagistrĂĄt upozorĹˆuje, Ĺže uvedenĂŠ druhy odpadu nie sĂş komunĂĄlnym odpadom a ich vĂ˝voz mĂĄ byĹĽ v zmysle legislatĂ­vy zabezpeÄ?enĂ˝ oddelene od vĂ˝vozu komunĂĄlneho odpadu (uzatvorenie zmluvy s firmou oprĂĄvnenou na vĂ˝voz a zhodnotenie odpadu). NedodrĹžanie povinnostĂ­ vyplĂ˝vajĂşcich z platnej legislatĂ­vy mĂ´Ĺže maĹĽ za nĂĄsledok finanÄ?nĂŠ sankcie, ktorĂŠ sĂş v kompetencii prĂ­sluĹĄnĂ˝ch ĹĄtĂĄtnych orgĂĄnov.

PrevĂĄdzkovateÄžom reĹĄtauraÄ?nĂ˝ch, kaviarenskĂ˝ch alebo inĂ˝ch pohostinskĂ˝ch sluĹžieb a ubytovacĂ­ch zariadenĂ­ vyĹĄlo Mesto Krupina v Ăşstrety. V roku 2014 mĂ´Ĺžu poĹžiadaĹĽ o znĂ­Ĺženie alebo odpustenie poplatkov za niektorĂŠ druhy odpadu. VyplĂ˝va to z vykonĂĄvacej Smernice Ä?. 3/2013 k VZN Ä?. 8/2013 pre urÄ?enie podmienok k znĂ­Ĺženiu alebo odpusteniu poplatku za komunĂĄlny odpad a drobnĂ˝ stavebnĂ˝ odpad na ĂşzemĂ­ mesta. Mesto Krupina mĂ´Ĺže na zĂĄklade Ĺžiadosti o zmiernenie tvrdosti zĂĄkona vyrubenĂ˝ poplatok znĂ­ĹžiĹĽ sadzbu poplatku za miesta urÄ?enĂŠ na poskytovanie sluĹžby na 0,01 EUR na deĹˆ. Ako sa vĹĄak uvĂĄdza aj na internetovej strĂĄnke mesta, ĹžiadosĹĽ treba doruÄ?iĹĽ do 31. mĂĄja 2014.

IlustraÄ?nĂŠ foto: (nym)

(nym)


naše novinky

SPEKTRUM

KAM PO SKONČENÍ ŠKOLY?

OCENENIE PRE NÁSTENNÝ KALENDÁR KRUPINY

ANKETA

Nachádzame sa v období, keď sa maturity na Slovensku pomaličky dostávajú do záverečnej fázy. Stredoškoláci získajú osvedčenie svojich znalostí, ktoré ich oprávňuje rozhodnúť sa, ako v živote budú pokračovať ďalej. Niektorí sa rozhodnú vstúpiť do pracovného kolotoča, niektorí sa rozhodnú odísť za skúsenosťami do zahraničia a mnohí nastúpia na vysokoškolské štúdium.

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov každoročne vyhlasuje a hodnotí súťaž o najkrajší kalendár Slovenska. Tento rok získal ocenenie aj kalendár Krupina na historických pohľadniciach II.

Tomáš Po skončení strednej školy by som chcel ísť pracovať, len neviem, či sa mi podarí nájsť práca.

Do celoslovenskej súťaže Najkrajší kalendár Slovenska na rok 2014 bolo prihlásených 34 kalendárov. Išlo o nástenné, stolové a plagátové kalendáre od tridsiatich vydavateľov, ktoré súťažili v desiatich kategóriách. Najviac kalendá-

Stanislava Rozmýšľam, že by som chcela ísť po skončení strednej na vysokú školu. Ale možno budem musieť ísť pracovať, takže ešte uvidím.

rov poslali do celoslovenskej súťaže mestské a obecné úrady, početne boli obsadené aj kategórie voľne predajných fotografických kalendárov, či stolové kalendáre. Medzi súťažnými dielami nechýbal ani tohtoročný kalendár mesta Krupina. Išlo o nástenný kalendár s názvom Krupina na historických pohľadniciach II., v ktorom sú uverejnené pohľadnice z archívnej zbierky Miroslava Lukáča. Sú to pohľadnice väčšinou zo začiatku 20. storočia a sú medzi nimi aj vzácne snímky ešte z čias Rakúsko-

Rastislav Do skončenia strednej školy mi chýba ešte viac ako rok, ale po jej skončení by som chcel ísť na vysokú školu. Nerozmýšľam nad prácou, túžim pokračovať v štúdiu.

Radovan Po škole som neváhal a chcel som pokračovať v štúdiu na vysokej škole, čo odporúčam všetkým, ktorí by sa chceli naďalej vzdelávať. V dnešnej dobe je vzdelanie a stretnutie s novým prostredím a ľuďmi veľmi dôležité pri naberaní skúseností. Zlé riešenie nie je ani ísť pracovať a prípadne neskôr študovať.

-Uhorska. Kalendár je venovaný 770. výročiu obnovenia mestských privilégií Krupiny. Texty spracoval editor PhDr. Miroslav Lukáč, grafickú úpravu mal Rudolf Žiak, o tlač sa postaral Róbert Jurových – Nikara. Práve toto vydarené dielo súťažilo v kategórii A5 – Mestá. V nej ho odborná porota ocenila tretím miestom. Víťazstvo prisúdila Spišskej Novej Vsi za kalendár Moje mesto má narodeniny. Druhé miesto získal kalendár Návrat do dedovizne – Poľov, ktorý predstavila Mestská časť Košice-Poľov. Čestné uznania v tejto kategórii udelila porota kalendárom mesta Hriňová a mesta Medzev. Najvyššie ocenenie zo všetkých kategórií kalendárov získal Filip Kulisev za kalendár Amazing planet. Výstavy najkrajších kalendárov, ale aj súbežných súťaží Najkrajšia Kniha o Slovensku a Najkrajšie propagačné materiály o regiónoch, mestách a obciach Slovenska boli v apríli vystavené v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. V súčasnosti už putujú po jednotlivých mestách Slovenska, aby sa s nimi zoznámila aj široká slovenská verejnosť. Text a foto: (nym)

Ocenený kalendár zdobí steny mnohých krupinských domácností a inštitúcií.

NESCHVÁLILI VÝSTAVBU ŠPORTOVEJ HALY

Lucia Vycestovala by som do zahraničia, kde by som nazbierala nové skúsenosti. Našla by som si tam prácu, pretože ma nebaví čakať ďalších päť rokov na vysokej škole, a preto chcem radšej robiť.

Výstavba novej športovej haly v Krupine, ktorú obyvatelia mesta vyhlásili v nedávnom internetovom hlasovaní za jednu z tohtoročných investičných top priorít, sa zrejme oddiali. Mesto totiž nenašlo konsenzus s poslancami, ktorí zamietli predloženú štúdiu.

Zdeno Šmondrk, (V.C)

NBB 3373/14

4

„Štúdiu vypracovala pražská projektová kancelária. Halu navrhla ako modulový systém, ktorý sa veľmi ľahko postaví a ani náklady nie sú také

vysoké, ako keby sme stavali úplne novú halu,“ povedal prednosta Mestského úradu v Krupine Štefan Schnitzer. Hala by mala stáť na mieste telocvične v susedstve krupinských základných škôl. Podľa štúdie by mala vyrásť na ploche 50 x 27 metrov s tým, že by sa v nej dali realizovať všetky základné druhy halových športov. Mala by mať aj 100-miestne hľadisko. Okrem krupinských základných a stredných škôl by ju využívali aj miestne športové kluby. Náklady boli vyčísle-

né približne na 788 000 eur. Mesto by financovanie riešilo úverom. Podľa prednostu sa bude musieť o stavbe haly čoskoro rozhodnúť, pretože školská telocvičňa je už stará a nevyhovuje viacerým kritériám. „Niektorí poslanci chceli postaviť napríklad aj úplne novú športovú halu, niekde na okraji mesta. Ostatní sa však zhodli na vypracovaní novej štúdie,“ uzatvoril prednosta. TASR


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

5

NOVÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA Mesto Krupina spustilo v uplynulých dňoch mobilnú aplikáciu Mesto v mobile, s ktorou majú obyvatelia k dispozícii všetky dôležité informácie zo svojho mesta, obce či kraja.

Nácvik zboru Collegium Cantus. Foto: archív súboru

COLLEGIUM CANTUS V KRUPINE V Krupine je veľa ľudí, ktorým učaroval zborový spev. Už niekoľko rokov sú zvyknutí minimálne dva či trikrát v roku potešiť sa z vystúpenia krupinského miešaného speváckeho zboru, ktorý účinkuje pri Rímskokatolíckom kostole narodenia Panny Márie v Krupine. Tentoraz zavítal do mesta aj miešaný spevácky zbor pri Dome Matice Slovenskej v Banskej Bystrici Collegium Cantus. Zbormajsterkou spomenutého speváckeho zboru je už dlhé roky Anna Ližbetinová, učiteľka Základnej umeleckej školy v Krupine. Tento spevácky zbor sa zúčastňuje rôznych súťaží, a to nielen na Slovensku. Nemožno sa čudovať, že prizanivcov tohto kultúrneho vyžitia potešilo, že v Rímskokatolíckom kostole narodenia Panny Márie vystúpil miešaný spevácky zbor pri Dome Matice Slovenskej v Banskej Bystrici Collegium Cantus. Jeho dirigentom a umeleckým vedúcim je od jeho vzniku až po súčasnosť Milan Pazúrik z Pedagogicekj fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Miešaný spevácky zbor Collegium Cantus, ktorého repertoár tvorí sakrálna a profánna chrámová tvorba, ale aj úpravy ľudových piesní rôznych národov, slovenské národné a vlastenecké piesne, spirituály a populárne piesne svetových skladateľov, prišiel do Krupiny o niečo skôr, aby sa rozcvičil a dôkladne pripravil na vystúpenie. Vy-

užili sme ich nácvik a položili pár otázok profesorovi Milanovi Pazúrikovi.

Kedy vznikol spevácky zbor Collegium Cantus? Miešaný spevácky zbor vznikol v roku 1985, keď začal svoju činnosť ako komorný ženský spevácky zbor Družba, ktorý založili abslovnetky Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. V roku 1990 zbor rozšíril svoje rady o mužskú spevácku zložku,

„Svoje vystúpenie sme prispôsobili tzv. Mariánskemu mesiacu.“ zmenil názov do dnešnej podoby a jeho zriaďovateľom sa stal Dom Matice Slovenskej v Banskej Bystrici. Repertoár zboru tvorí sakrálna a profánna chrámová tvorba, ale aj úpravy ľudových piesní rôznych národov, slovenské národné a vlastenecké piesne, spirituály a populárne piesne svetových skladateľov.

Aký bol vývoj speváckeho zboru? Kde všade ste už vystupovali? Naše zoskupenie rástlo na domácich a zahraničných podujatiach. Od roku 1986 je stálym účastníkom Festivalu Viliama Figuša – Bystrého v B. Bystrici. Predstavil sa na festivaloch vo Vranove n./Topľou, v Olomouci na festivale Mládí zpívá a v iných mestách na Slovensku a v Čechách.

Akými oceneniami sa môžete pochváliť?

Mobilná aplikácia, ktorá vyhrala aj prvé miesto v kategórii Nové služby na Cenu ITAPA 2012 a získala tiež užšiu nomináciu v rámci IT PROJEKTOV roka 2012 na výročnom oceňovaní IT GALA, bude slúžiť aj obyvateľom Krupiny. Veľkou výhodou tejto aplikácie je možnosť informovať občanov o aktuálnych udalostiach či zrealizovať anketu. Zároveň môžu byť prostedníctvom nej pozvaní na blížiacu sa akciu alebo upozornení na dôležité stretnutie. Keďže ide o mobilnú apliká-

ciu, jej obrovským plusom je, že v reálnom čase može užívateľov informovať o výstrahách, či možných hrozbách. Pre občanov je výhodou možnosť upozorniť na nedostatky s ktorými sa stretnú, poprípade zaslať tipy na zlepšenie služieb. S mobilnou aplikáciou môžu obyvatelia, ale aj návštevníci mesta nájsť najbližšiu lekáreň, policajnú stanicu, či mestský úrad. Majú tak poruke všetky dôležité kontakty. TASR

V Smetanovej Litomyšli sme v roku 1994 získali strieborný diplom. Na podujatí Crystalex v Novom Bore nám bol v roku 1997 bol udelený bronzový diplom. A na súťažnom festivale speváckych zborov Matice Slovenskej v Banskej Bystrici v r. 1997 nám bolo udelené Zlaté pásmo. Ilustračné foto: TASR

V Krupine nevystupujete po prvýkrát. Čo ste pripravili pre priaznivcov zborového spevu v tomto meste?

NAJVIAC SAMOVRÁŽD

V tomto meste sme sa v roku 1997 zúčastnili festivalu speváckych zborov. Teraz sme si pre krupinčanov pripravili 14 skladieb. Svoj repertoár sme trochu upravili, nakoľko je mesiac máj v rímskokatolíckej cirkvi tzv. Mariánskym mesiacom. Vystúpenie začneme spevmi z Taizé s názvom „Gloria patri et filia“. Uvedieme aj skladbu Ave Maria od Mikuláša Schneidera-Trnavského. Záver bude patriť piesni Alleluja od Gordona Yonga. Prítomní poslucháči nakoniec každú skladbu ocenili vytrvalým potleskom. Za vystúpenie miešaného speváckeho zboru Collegium Cantus poďakoval krupinský rímskokatolícky farár Emil Gallo so želaním, aby si toto spevácke zoskupenie našlo aj v budúcnosti cestu na svoje vystúpenie v Krupine.

Na Slovensku vlani pribudlo samovrahov. Podľa trvalého bydliska sa najviac samovrážd eviduje v Banskobystrickom kraji (110), najmenej v Trnavskom kraji (61). Počet samovražedných pokusov bol najvyšší v Bratislavskom kraji (210), naopak, najnižší v Nitrianskom kraji (45).

(an).

TASR

Oproti roku 2012 sa počet samovrážd podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zvýšil o 57 na celkovo 628 prípadov. Najvyšší počet bol v roku 2008, keď sa pre smrť rozhodlo 631 ľudí. V minulom roku sa tiež zaznamenalo 972 pokusov o samovraždu s následným poskytnutím psychiatrickej zdravotnej starostlivosti. „Celkovo sa počet úmyselných sebapoškodení, samovrážd a pokusov vyšplhal na 1 600 prípadov, čo je oproti roku 2012 nárast o 11 prípadov,” uviedol hovorca NCZI Peter Bubla. Priblížil, že dlhodobo si dobrovoľný odchod zo sveta volia najmä muži, vlani dobrovoľne odišlo zo sveta 544 mužov a 84 žien. Pri pokusoch o samo-

vraždu je podiel takmer vyrovnaný. „Najviac samovrážd spáchali ľudia vo veku 50-59 rokov. Samovražedné pokusy sú posunuté do mladších vekových skupín. Najviac pokusov bolo zaznamenaných u osôb vo veku 30-39 rokov,” priblížil Bubla. Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy u mužov aj u žien bolo obesenie. Ženy volili viackrát aj skok z výšky. „Samovražedné pokusy boli u mužov najčastejšie vykonané poškodením ostrým predmetom, u žien otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedenými inde,” pokračoval.


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ:

VIAC ČI MENEJ EURÓPY?

Viac či menej právomocí európskym inštitúciám, Európskej komisii, Európskemu parlamentu? 2GSRYHGLDPQDWLHWRRWi]N\VDYRYROHEQHMNDPSDQL XVLORYDOLVORYHQVNpSROLWLFNpVXEMHNW\DOHDMNDQGLGiWL QDSRVODQFRYY\KQ~Ģ2NUHP QLHNWRUêFKSVHXGRUDGLNiOQ\FK DH[WUpPQ\FKSROLWLFNêFKVtO EROLYãHWFL]DMHGQRWQ~(XUySXDM]DY\VRNpSUiYRPRFL QiURGQêFKSROLWLFNêFKRUJiQRY7iWRGYRMWYiUQRVĢVSROX VFHOêPUDGRPćDOãtFKRNROQRVWtVD]UHMPHSRGStVDOLSRG ]DKDQEXM~FXUHNRUGQHQt]NX YROHEQ~~þDVĢVORYHQVNpKRYROLþD9ROLHEVDVD]~þDVWQLOD ]PRåQêFKPLOyQDYROLþRY DQLQLHSlWLQDNYROHEQêPXUQiPSULãOROHQSHUFHQWREþDQRY$MSUHWRKĐDGDM~SROLWLFLVN{URGSRYHGHQDWRNWR ]DWRP{åH7tVÄKURãRXNRåRX³VDGRNRQFDRKiĖDM~YtĢD]VWYRPþLSRWYUGHQtPSROLWLFNHMG{YHU\KRGQRVWLYODVWQHM VWUDQ\DNDQGLGiWRY2VWDWQiYHUHMQRVĢYãDNYêVOHGN\ YROLHESULMtPDVUR]SDNPL 1D6ORYHQVNXXVSHODVWUDQD 60(56'NWRUiGRIUDNFLH VRFLDOLVWRYYHXURSDUODPHQWHGRGiãW\URFKNDQGLGiWRY ďXGRYFLSUHNYDSXM~FR]tVNDOLãHVĢPDQGiWRY±SRGYD .'+6'.Ò'6DSRMHGQRP 60.D0RVW+tG9HXUySVNRPNRQWH[WHMHWRSRWYUGHQtPPLPRULDGQHSULD]QLYêFK YêVOHGNRYYROLHESUDYLFRYpKR]RVNXSHQLD-HGREUpåH YãHWNêFKSRVODQFRYDMNHć VPLHUQHGLIHUHQFRYDQêPLSRVWRMPLGiYD(XUySVNHM~QLL iQR3R]LWtYQêPMHWLHåIDNWåH VWUDQ\SVHXGRUDGLNiORYDH[WUpPLVWRYU{]QHKRUD]HQLD]RVWDOLKOERNRSRGKUDQLFRX]YROLWHĐQRVWLDERORE\GREUpNHE\ WREROWUYDOêMDY MDK

=9Ëġ$=,/60(5$9â$. 675$7,/-('(10$1'È7 V sobotu sa uskutočnili na Slovensku voľby poslancov do Európskeho parlamentu. V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán Smer-SD, KDH, SDKÚDS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia. 6PHU6']tVNDOSHUFHQWD þR]QDPHQiãW\ULPDQGiW\7R MHRMHGHQPHQHMDNRPiVWUDQDYV~þDVQRVWL.'+Pi SHUFHQWDREVDGtGYDPDQGiW\ 1DVOHGXMH6'.Ò'6 SHUFHQWD WLHåWDN]tVNDODGYDPDQGiW\2ďD12VRSHUFHQWDPLKODVRY]tVNDORMHGHQPDQGiW 6WUDQ\129$ SHUFHQWD 6D6 SHUFHQWD 60. SHUFHQWD D0RVW+tG SHU-

9HXUySVNRPSDUODPHQWHEXGH6ORYHQVNR]DVWXSRYDĢWULQiVĢSRVODQFRY)RWR7$65

FHQWD ]tVNDOLYćDNDYROHEQpPX YêVOHGNXSRMHGQRPPDQGiWH ÒþDVĢERODQLåãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFKYRĐEiFKSUHGSLDWLPLURNPLDWRSHUFHQWD

Poslanci europarlamentu 7ULQiVĢPLHVWVORYHQVNêFKHXURSRVODQFRYY(XUySVNRPSDU-

ODPHQWHREVDGLD0DURãâHIþRYLþ0RQLND)ODãtNRYi%HĖRYi %RULV=DOD9ODGLPtU0DĖND YãHWFL6PHU6' $QQD=iERUVNi0LURVODY0LNROiãLN REDMD .'+ ,YDQâWHIDQHF(GXDUG .XNDQ REDMD6'.Ò'6 %UDQLVODYâNULSHN 2ďD12 -y]VHI1DJ\ 0RVW+tG 5LFKDUG 6XOtN 6D6 3iO&ViN\ 60. 

Výsledky volieb *UDIXND]XMHYãHWN\VWUDQ\NWRUp]tVNDOLDVSRĖWULSHUFHQWi

D-DQDäLWĖDQVNi 129$.'6 2.6 

Pokojné voľby $NR XYLHGOD ]DSLVRYDWHĐND ÒVWUHGQHM YROHEQHM NRPLVLH Ò9. (YD&KPHORYiYRĐE\ PDOLEH]SUREOpPRYêSULHEHK Ä9RĐE\SUHEHKOLSRNRMQHEH]UXãLYêFKPRPHQWRYRþRPVYHGþt REVDKDSRþHWSRGQHWRY3RþDV FHOpKRS{VREHQLDNRPLVLHSULãORSRGQHWRY]WRKRSRORYLFDVDWêNDODYHGHQLDNDPSDQH DQLHWHFKQLFNpKR]DEH]SHþHQLDYROLHE³XYLHGOD&KPHORYi âWDWLVWLFNê~UDG65WDNWLHåQH]D]QDPHQDONRPSOLNiFLHSUL VþtWDQtKODVRYÄ6XPDUL]iFLD SUHEHKODSRNRMQHYãHWNRSUHELHKDORWDNDNRVPHEROLSULSUDYHQtåLDGQHPLPRULDGQH RNROQRVWLDQLXGDORVWLVDQHY\VN\WOL³ SRWYUGLOD ãpIND âWDWLVWLFNpKR~UDGXďXGPLOD %HQNRYLþRYi 7$65

OPÄŤ SME NAJHORŠÍ V EURÓPSKEJ ÚNII Na Slovensku volilo nových europoslancov historicky najmenej ľudí. Volebná účasť bola 13,05 percenta.

Najviac v Bratislave

1DMYLDFYROLþRYSULãORNYROHEQêPXUQiPYRYROHEQRPREYRGH%UDWLVODYDNGHRGRY]GDOR VYRMKODVĐXGt1DMQLå9ROHEQi~þDVĢMHSRGREQH ãLDYROHEQi~þDVĢERODYREYRGH DNRSRPLQXOpURN\QDMQLå- ýDGFDNGHYROLORREþDãLDYFHOHM(XUySVNHM~QLL6OR- QRY3RNLDĐLGHRREFHQDMYLDF YHQVNi~þDVĢMHGRNRQFDQLå- DåĐXGtYROLORY5HJHWRYãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFK NHY%DUGHMRYVNRPRNUHVHQDMGYRFKKODVRYDQLDFK]URNRY PHQHMĐXGtKODVRYDOR  D9WHG\KODVRYD- YNRãLFNRP/XQtNX,; ORD]RSUiYQHQêFKYROLþRY 7$65

9ROHEQpPLHVWQRVWLYVRERWXþDVWR]tYDOLSUi]GQRWRX)RWR7$65


Ä?Ă­slo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

7

1$-/(3â,($1$-+25â,( CHCE POKRAÄ&#x152;OVAŤ V PRĂ CI EUROKOMISĂ RA 92/(%1e9ĂŠ6/('.< VĂ­ĹĽazovi sobotĹ&#x2C6;ajĹĄĂ­ch eurovolieb, Smeru-SD, sa darilo najlepĹĄie vo volebnom obvode StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, kde ho volilo 41,46 % ÄžudĂ­. NajhorĹĄĂ­ volebnĂ˝ vĂ˝sledok mĂĄ strana v obvode DunajskĂĄ Streda (3,5 %). Informovala o tom pri prezentĂĄcii oficiĂĄlnych volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov ĹĄĂŠfka Ĺ tatistickĂŠho Ăşradu SR Ä˝udmila BenkoviÄ?ovĂĄ. .'+GRVLDKORQDMYlÞãt~VSHFK YREYRGH1iPHVWRYRNGH]tVNDORQDMPHQHMÄ?XGt YROLORKQXWLHYREYRGH.RPiUQR 6'.Ă&#x2019;'6YROLOR QDMYLDFÄ?XGtYREYRGH6HQLFD QDMPHQHMYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD  2Ä?D12GRVLDKOLQDMOHSĂŁtYROHEQĂŞYĂŞVOHGRNYREYRGH%DQVNi%\VWULFDNGHKQXWLHYROLOR

Ä?XGtQDMPHQHMKODVRY]tVNDORYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD .RDOtFLD 129$.'62.6ERODQDM~VSHĂŁQHMĂŁLDYREYRGH%UDWLVODYD QDMPHQHM~VSHĂŁQi YREYRGH.RPiUQR  6D6PDODQDMYlÞãLXSRGSRUX YREYRGH%UDWLVODYDNGHMXYROLORÄ?XGtQDMVODEĂŁtYĂŞVOHGRNGRVLDKOLOLEHUiOLYREYR-

GH'XQDMVNi6WUHGD  60.]tVNDODQDMYLDFKODVRY YREYRGH.RPiUQR  QDMPHQHMYREYRGH1iPHVWRYR 0RVW+tGPDOQDMOHSĂŁtYĂŞVOHGRNYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD DQDMVODEĂŁt YREYRGH1iPHVWRYRNGHVWUDQXSRGSRULORYROLĂžRY 7$65

0DURãâHIÞRYLÞ)RWR7$65

NajpreferovanejĹĄĂ­ kandidĂĄt strany Smer-SD v eurovoÄžbĂĄch MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ? mĂĄ aj naÄ?alej zĂĄujem o post eurokomisĂĄra. V EurĂłpskej komisii (EK) sa chce venovaĹĽ ekonomicko-politickej agende.

7ODĂžRYiNRQIHUHQFLDQDNWRUHMĂ&#x2019;VWUHGQiYROHEQiNRPLVLDR]QiPLODYĂŞVOHGN\YROLHEGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX)RWR7$65

Ă&#x201E;$NE\VRPDMPDOXUĂžLĢSUHIHUHQFLXFKFHOE\VRPVDYHQRYDĢ REODVWLDPDNRMHPHG]LQiURGQĂŞ REFKRGGLJLWiOQDDJHQGDHQHUJHWLFNpWpP\ÂłSULEOtĂĽLO~VSHĂŁQĂŞ NDQGLGiW6PHUX 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDEXGHYHÄ?D]iOHĂĽDĢQDWRPNWRVDVWDQHSUHGVHGRP(.DDNpEXGHVDPRWQp ]ORĂĽHQLHNRPLVLH0\VOtVLĂĽH QRYpKRSUHGVHGXYWRPWRVPH-

UHQHĂžDNiMHGQRGXFKi~ORKD Ă&#x201E;.RPLVLDE\PDODQDR]DMY\YiĂĽHQĂŞPVS{VRERPUHSUH]HQWRYDĢQRYpLVWDUpĂžOHQVNpNUDMLQ\ PDOpLYHÄ?NpĂŁWiW\LKODYQpSROLWLFNpVWUDQ\Y(XUySVNRPSDUODPHQWHEXGHWRWHGDSUHSUHGVHGXGRVĢ]ORĂĽLWiPDWHPDWLNDÂł VNRQĂŁWDWRYDOâHIĂžRYLĂž 7$65

VOÄ˝BY ICH PREKRĂ&#x161;Ĺ˝KOVALI LĂ?DROV RIEĹ ILI PODOZRENIA NEZAUJALI Z KUPOVANIA HLASOV

Richard SulĂ­k (SaS), Jana Ĺ˝itĹ&#x2C6;anskĂĄ (Nova, KDS, OKS), Branislav Ĺ kripek (OÄ˝aNO), JĂłzsef Nagy (Most-HĂ­d) VeÄžmi nĂ­zku volebnĂş a Eduard Kukan (SDKĂ&#x161;ĂşÄ?asĹĽ â&#x20AC;&#x201C; len 2,06 percenta DS). To sĂş novĂ­ aj staronovĂ­ zaznamenali vo voÄžbĂĄch do EurĂłpskeho parlamentu (EP) europoslanci, ktorĂ˝m sa podarilo prekrúŞkovaĹĽ v slovenskĂ˝ch väzniciach. lĂ­drov kandidaÄ?nĂ˝ch listĂ­n 1DMY\ĂŁĂŁLXYROHEQ~~ĂžDVĢ svojich strĂĄn. SHUFHQWD]D]QDPHQDOLYĂ&#x2019;VWDYHQDYĂŞNRQYl]E\YäLOLQHDQD 9NU~ĂĽNRYDQtXVSHOLDM%RULV VWUDQHGUXKHM]DVDYĂ&#x2019;VWDYHQD =DODD9ODGLPtU0DÄ&#x2013;ND]R6PHYĂŞNRQWUHVWXRGÄ&#x2013;DWLDVORERG\ UX6'3UHIHUHQĂžQpNU~ĂĽN\LP Y.RĂŁLFLDFKâDFLQHRGYROLODQL SRPRKOLSUHGEHKQ~ĢVWUDQtFNX MHGHQYl]HÄ&#x2013;9GHÄ&#x2013;YROLHEVD NROHJ\Ä&#x2013;X0RQLNX6PRONRY~ YVORYHQVNĂŞFK~VWDYRFKDYl- 0DÄ&#x2013;NDNDQGLGRYDO]RĂŁWYUWpKR ]HQVNHMQHPRFQLFLY7UHQĂžtQH PLHVWD=DOD]SLDWHKR6PRONRQDFKiG]DORGRYHGQDRE- YiERODWURMND0DÄ&#x2013;NXD6PROYLQHQĂŞFKDRGV~GHQĂŞFK NRY~GHOtSULEOLĂĽQHKODVRY =QLFKPDORSUiYRYROLĢ =DOXRG6PRONRYHMSULEOLĂĽQH REYLQHQĂŞFKDRGV~GHQĂŞFK KODVRY0HG]L0DÄ&#x2013;NRP D=DORPMHUR]GLHODVL 7$65 NU~ĂĽNRYYSURVSHFK=DOX

äLWÄ&#x2013;DQVNi1DJ\D.XNDQVD SUHNU~ĂĽNRYDOL]GUXKpKRPLHVWDVYRMLFKNDQGLGDĂžQĂŞFKOLVWtQ6XOtN]WUHWLHKRâNULSHN ]RĂŁWYUWpKR -DQXäLWÄ&#x2013;DQVN~NU~ĂĽNRYDOR ĂžRMHRQHFHOĂŞFK YLDFDNROtGUDNDQGLGiWN\-R]HID.ROOiUD-y]VHID1DJ\DYROLORÄ?XGtĂžRMHRY\ĂŁH KODVRYYLDFDNR=VROWD 6LPRQD5LFKDUG6XOtNDNU~ĂĽNRYDORYROLĂžRYWHGD WDNPHURYLDFDNR-iQD 2UDYFD%UDQLVODYâNULSHN]tVNDONU~ĂĽNRYĂžtPSRUD]LO-R]HID9LVNXSLĂžDRQHFHOĂŞFK KODVRY.XNDQGRVWDO NU~ĂĽNRYĂžRMHRY\ĂŁH YLDFQHĂĽPDOOtGHUNDQGLGiWN\,YDQâWHIDQHF

7$65

V obdobĂ­ pred voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu (EP) polĂ­cia zaznamenala sedem podnetov, ktorĂŠ sa tĂ˝kali volieb. V piatich prĂ­padoch iĹĄlo o podozrenie z trestnĂŠho Ä?inu kupovania hlasov. PoÄ?as oficiĂĄlneho vyhlĂĄsenia volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov to uviedol policajnĂ˝ viceprezident Ä˝ubomĂ­r Ă bel. 3RGÄ?DMHKRVORYMHGHQSUtSDG NWRUĂŞVDY\VN\WROYREFL9HÄ?NĂŞ0HGHUDRNROLHSROtFLDXĂĽ XNRQĂžLODĂ&#x201E;2EĂžDQVDSRGXMDO ]DEH]SHĂžLĢKODVRYFHQX VLXUĂžLOĂŁW\ULHXUi]DKODVĂ˝LĂĽH WiĂŁNRGDĂžRVDWĂŞNDSHÄ&#x2013;DĂĽQpKRY\MDGUHQLDĂžLQLODRNROR HXU3UtSDGEROXNRQĂžHQĂŞPiMDVQiYUKRPQD GRKRGXRYLQHDWUHVWHÂłSULEOtĂĽLOSROLFDMQĂŞYLFHSUH]LGHQW $NRGRGDOYWURFKSUtSDGRFK SUHELHKDGRSOÄ&#x2013;RYDQLHSRGDQLD

DYMHGQRPSUtSDGHEROSRGQHWRGVW~SHQĂŞLQpPXRUJiQX Ă&#x2C6;EHOR]QDĂžLOYROHEQĂŞGHÄ&#x2013;DNR SRNRMQĂŞĂ&#x201E;3RĂžDVYROHEQpKR GÄ&#x2013;DSROtFLDQH]D]QDPHQDOD YV~YLVORVWLVYRÄ?EDPLGR(3 ĂĽLDGQ\WUHVWQĂŞĂžLQÂłXYLHGRO 3ROtFLDYWHQWRGHÄ&#x2013;HYLGRYDODĂŁHVĢXGDORVWtNWRUpYĂŁDN QHPDOLSRGVWDWQĂŞYSO\YQD KODVRYDQLH

7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VYMENOVAL REKTOROV =0(1<9326/$1(&.20 VYSOKÝCH ŠKÔL =%25( Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval šiestich rektorov vysokých škôl. Traja z nich túto pozíciu vykonávali už predtým, na troch školách bude viesť tento najvyšší akademický post nový človek. =DVWDURQRYêFKUHNWRURY]YROLOLDNDGHPLFNpVHQiW\6ORYHQVNHMSRĐQRKRVSRGiUVNHM XQLYHU]LW\Y1LWUH3HWUD%LHOLNDäLOLQVNHMXQLYHU]LW\YäLOLQH7DWLDQXýRUHMRY~D8QLYHU]LW\VY&\ULODD0HWRGD Y7UQDYH-R]HID0DW~ãD 1DãWYRUURþQpREGRELH]DVDGQHGRUHNWRUVNpKRNUHVOD6ORYHQVNHM]GUDYRWQtFNHM XQLYHU]LW\ Y %UDWLVODYH RG RNWyEUD3HWHUâLPNR8QLYHU]LW\.RQãWDQWtQD)LOR]RID Y1LWUHRGM~ODďXERPtU=HOHQLFNêD9\VRNHMãNRO\PDQDåPHQWXY7UHQþtQH(GLWD +HNHORYiNWRUiERODSRYHUHQiYHGHQtPãNRO\RGMD QXiUDWRKWRURND9ãHWFLVL

]U~NSUH]LGHQWDSUHY]DOLPHQRYDFLHGHNUpW\ +ODYDãWiWXMHSUHVYHGþHQi RWRPåHUHNWRULGRVWDOLG{YHUX RGDNDGHPLFNêFKVHQiWRYSUHWROHERSUHXNi]DOLVYRMHĐXGVNpDRVREQpVFKRSQRVWLVYRMH Y\VRNpSRVWDYHQLHYSHGDJRJLNHYHGHDYREODVWLULDGHQLD Ä9DãRXSRYLQQRVĢRXD~ORKRX MHDE\VWHKĐDGDOLUDFLRQiOQH þtVORPHG]LY]GHODQtPDSRWUHERXMHKRXSODWQHQLD9WRPWRQDVWiYD]YUDWY\VRNpãNRO\ KĐDGDM~VSROXSUiFXVSUD[RX þRMHQHY\KQXWQp³NRQãWDWRYDO*DãSDURYLþ

7$65

5DGRVODY3URFKi]ND QH]DUDGHQê QHGiYQRDYL]RYDOåHSR VNRQþHQtPiMRYHMVFK{G]H15 65VDY]GiVYRMKRPDQGiWX-HKR QiKUDGQtNRPPiE\ĢSUHGVHGD .UDMVNHMUDG\.'+Y1LWULDQVNRPNUDMLDEêYDOêSRVODQHF 15650DULiQ5DGRãRYVNê .HćåHYHXURYRĐEiFKXVSHODYR IDUEiFKKQXWLD129$DMEêYDOD þOHQND.'+-DQDäLWĖDQVNiMHM RGFKRGRPVDRWYRULDGYHUHSUH SUHGVHGX.UDMVNHMUDG\.'+ Y.RãLFNRPNUDML-R]HID%REtND 'YRMLFX SRVODQFRY PHQt DM $QGUHM+UQþLDUVDSOiQXMHY]GDĢVYRMKRSRVODQHFNpKRPDQGiWX)RWR7$65 0RVW+tG0DQGiWXVDSOiQXZloženie Národnej rady Slovenskej republiky sa čoskoro MHY]GDĢVSROXV3URFKi]NRP zmení. Keďže vo voľbách do Európskeho parlamentu $QGUHM+UQþLDUYHXURYRĐEiFK uspeli aj viacerí poslanci NR SR, podľa zákona musia ]DVHXVSHO-y]VHI1DJ\'RSDUzo slovenského parlamentu odísť a nechať priestor ODPHQWXE\VDWDNPDOLYUiWLĢ náhradníkom. EêYDOtSRVODQFL(GLWD3IXQGWQHUD3pWHU9|U|V 96D6XVSHOOtGHUVWUDQ\5LFKDUG âtSRãRYHMULDGLWHĐNHQH]LVNR- 'RUDGRYSRVODQHFNpKRNOXEX 6XOtNPLHVWRWDNXYRĐQLOJHQH- YHMRUJDQL]iFLH3RPRFREHWLDP 6'.Ò'6VDPiYUiWLĢH[PLUiOQHMPDQDåpUNHVWUDQ\DEê- QiVLOLDDGRWHUDMãHMSRVODQHFNHM QLVWHUãNROVWYD(XJHQ-XU]\FD YDOHMSRVODQN\QL1565-DQH DVLVWHQWNHSRGSUHGVHGQtþN\15 NWRUpPXXYRĐQLOPLHVWRQRYê .LããRYHMÒVSHFK%UDQLVODYD 65(ULN\-XULQRYHM 2ďD12 HXURSRVODQHF,YDQâWHIDQHF âNULSHND 2ďD12 ]DVHRWYR- =PHQ\ þDNDM~ SRVODQHFNê ULOGYHUHGRSDUODPHQWX-DQH NOXE.'+-HKREêYDOêþOHQ 7$65

LAJČÁK POZVAL DIPLOMATOV DO NITRIANSKEHO KRAJA 1RYRY\PHQRYDQtUHNWRULY\VRNêFKãN{O)RWR7$65

TERMÍN VOLIEB BUDE ZNÁMY NAJSKÔR V JÚNI Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) vyhlási termín jesenných komunálnych volieb až po júnových doplňovacích voľbách, ktoré sa uskutočnia v 16 obciach. Potvrdil to Paškov hovorca Pavol Chovanec s tým, že šéf parlamentu tak urobí pravdepodobne v júli.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák pozval vyše 60 zahraničných diplomatov na dvojdňový pracovný výjazd do Nitrianskeho kraja. Cesta začala v hlavnom meste, odkiaľ sa preplavili loďou do Gabčíkova, prezreli si vodné dielo a potom zamierili do hurbanovského pivovaru.

Ä7LHWRYêMD]G\PLPR%UDWLVODYX VDYåG\WHãLDPHG]L]DKUDQLþQêPLGLSORPDWPLYHĐNHMREĐXEH DSUHQiVSUHGVWDYXM~SUtOHåLWRVĢ =iNRQKRYRUtåHYRĐE\GRREHF- GRGQtSUHGLFKNRQDQtPþR VWUHWQ~ĢVDVQLPLDSRUR]SUiYDĢ QêFKþLPHVWVNêFK]DVWXSLWHĐ- MHQDMQHVN{UYSRORYLFLDXJXVWD YXYRĐQHQHMãHMPHQHMIRUPiOVWLHYDYRĐE\VWDURVWRYDSUL- 3ROLWLFNpVWUDQ\P{åXQiVOHG- QHMDWPRVIpUH=iURYHĖVSiMDPiWRURYVDNRQDM~YSRVOHGQêFK QHSUHGNODGDĢNDQGLGDþQpOLV- PHDMSUtMHPQpVXåLWRþQêPSRãWUQiVWLFKGĖRFKLFKYROHEQpKR WLQ\DYãDNQDMQHVN{UGRWHUPt- Q~NDPHPRåQRVĢ]R]QiPLĢVD REGRELD7RVDVNRQþtQR- QXGQtSUHGYRĐEDPL3UH VN~WPL6ORYHQVNDNWRUpE\ YHPEUDQDMQHVNRUãtPRåQêWHU- ãW\UPLURNPLVLREþDQLDY\EH- LQDNPRåQR]RVWDOLGLSORPDWPL PtQQRYêFKYROLHEMHWHGDVRER- UDOLVYRMLFKNRPXQiOQ\FKSR- QHSR]QDQpDEXGXMHPHSRWHQFLWDQRYHPEUD'R~YDK\ VODQFRYVWDURVWRYDSULPiWRURY iOQDUR]YtMDQLHY]iMRPQHMVSRSULSDGiDMQRYHPEHU3DãND QRYHPEUD OXSUiFH³SRYHGDO/DMþiN PiHãWHMHGQXSRGPLHQNXDWR 'LSORPDWLPDOLYSURJUDPHQD åHWHUPtQYROLHEPXVtY\KOiVLĢ 7$65 DPiMDDMSUHKOLDGNX

KLVWRULFNHMNQLåQLFHYNDãWLHOL&KDWHDX$SSRQ\RFKXWQDOL QLHNWRUp]NXOLQiUVN\FKãSHFLDOtWäLWQpKRRVWURYD]~þDVWQLOLVDH[NXU]LHYNUiĐRYVNRP PHVWH1LWUDDSUHFKiG]N\DUERUpWRPY7HViUVN\FK0O\ĖDQRFK 1DSURJUDPHRNUHP0LQLVWHUVWYD]DKUDQLþQêFKYHFtDHXUySVN\FK]iOHåLWRVWtVSROXSUDFRYDO DM1LWULDQVN\VDPRVSUiYQ\NUDM

=P\VORPYêMD]GXSUHGLSORPDWRYNWRUêPLQLVWHUVWYRRUJDQL]XMHNDåGêURNDYåG\GRLQpKR UHJLyQX6ORYHQVNDMHSRQ~NQXĢ ]iVWXSFRPLQêFKãWiWRYSUtOHåLWRVĢRER]QiPLĢVDVNXOW~URX KLVWyULXDKRVSRGiUVWYRPWêFKWRNUDMRYDVPRåQRVĢDPLVSROXSUiFHVR]DKUDQLþtP

$UERUpWXP0O\ĖDQ\VDUR]NODGiQDSORFKHKHNWiURY)RWR7$65

7$65


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

9

9/È'$75,.ďÒý29eÒ/2+<3/1Ë Konsolidácia verejných financií, podpora hospodárskeho rastu a cenovej stability, ako aj zníženie vysokej nezamestnanosti sú tri kľúčové úlohy, ktoré si vládny kabinet od svojho nástupu plní. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii pri hodnotení dvojročného pôsobenia svojej vlády. Ä$NE\VRPPDO]KRGQRWLĢWUL NĐ~þRYp~ORK\NWRUpV~QDSUYHM VWUDQHSURJUDPRYpKRY\KOiVHQLDYOiG\65P{åHPNRQãWDWRYDĢåHVPHQDGREUHMFHVWH 6DPR]UHMPH åH SRNUDþXMHPHćDOHM7ULXYHGHQpNĐ~þRYp~ORK\VLYãDNSOQtPHDW~WR VNXWRþQRVĢQiPQHP{åHQLNWRSRSULHĢSUHWRåHSRNLDĐLGH RKRVSRGiUVN\UDVWWHQMHSRGSRURYDQêD]DEH]SHþHQêSRNLDĐLGHRNRQVROLGiFLX–MH]UHDOL]RYDQiSRNLDĐLGHRSRNOHV QH]DPHVWQDQRVWLWHQSRNUDþXMH7HãtPVDWDNWLHåQD~þLQN\ NWRUpSULQHVLHPLOLyQRYi LQYHVWtFLDGRPODGêFKQH]DPHVWQDQêFKĐXGtNWRU~VS~ãĢDPHYNUiWNRPþDVH³VSUHVQLO

QRPLNiPÄ(ÒDM2(&'RþDNiYDM~åHQD6ORYHQVNXEXGH YURNXDYURNXY\YiåHQêKRVSRGiUVN\UDVW9WRPWR URNXQD~URYQLDYURNX DåYRYêãNH.UDVWX EXGHY\YiåHQHSULVSLHYDĢ]DKUDQLþQêGRS\WDOHDMGRPiFD VSRWUHEDNWRUiYSRVOHGQêFK ãW\URFKURNRFKNOHVDOD'LVSRQLELOQpSUtMP\GRPiFQRVWt EXG~YWRPWRURNXUiVĢPLHUQH UDVW~DMUHiOQHP]G\³]G{UD]QLOSUHGVHGDYOiG\YV~YLVORVWL VKRVSRGiUVN\PUDVWRP9OiGDYãDNQLHMHSRGĐDQHKRQDNORQHQićDOãtPHNRQRPLFNêP VDQNFLiPYV~YLVORVWLVNUt]RX QD8NUDMLQHOHERHNRQRPLFNp VDQNFLHQDMY\ããLHKRVWXSĖDE\ VS{VRELOLSRNOHVRGKDGRYDQpKRKRVSRGiUVNHKRUDVWX6ORYHQVNDDåQD

FLtVPH]YOiGOLDVSOQLOLVPH NĐ~þRY~~ORKX]SURJUDPRYpKRY\KOiVHQLDYOiG\'RNRQFD FKFHPWYUGLĢåH]RVRFLiOQHKRKĐDGLVNDMXUREtPHQDY\ãH ãHWUQHMãLHQHåSUHGFKiG]DM~FD SUDYLFRYiYOiGD9OiGDMH]RGSRYHGQHMãLDSUHWRåHVWDYQD~þWRFKãWiWQ\FK¿QDQþQêFKDNWtY ERONRQFRPURNXYRYêãNH PLOLyQDHXUNêPYURNX WRERORYLDFDNRPLOLDUGD HXUWHGDVHGHPNUiWYLDF$MWR SRWYUG]XMHDNRYLHPHQDNODGDĢ VRãWiWQ\PLDNWtYDPLQHKRYRULDFRWRPåHVPHPDOLRYLDF DNRWUHWLQXQLåãtGH¿FLWãWiWQHKRUR]SRþWXDNRSUDYLFRYiYOi- Na správnej ceste GDYURNX³NRQãWDWRYDO 3UL]QLåRYDQtY\VRNHMPLHU\ QH]DPHVWQDQRVWLMH65SRGRastúca ekonomika ĐDSUHPLpURYêFKVORYWDNWLHå Vláda je zodpovednejšia =G{UD]QLO]iURYHĖåH6ORYHQ- QDVSUiYQHMFHVWHÄ0LHUDHYLÄ'RYROtPVLNRQãWDWRYDĢåH VNRSDWUtY(ÒDYHXUR]yQH GRYDQHMQH]DPHVWQDQRVWLEROD NRQVROLGiFLXYHUHMQêFK¿QDQ- NQDMUêFKOHMãLHUDVW~FLPHNR- QD6ORYHQVNXYDSUtOLQDM-

QLåãLDRGMDQXiUDNHć RPHQHM9DSUtOL ERODQD~URYQL9V~- EROWRWLåSRþHWQH]DPHVWQDQêFK þDVQRVWLPiPHNGLVSR]tFLL QD~URYQLRV{E³GRGDO GLVSRQLELOQêFKXFKiG]DþRYRSUiFXþRMHPHG]LURþQêSRNOHVRRV{EWHGD 7$65

5REHUW)LFR)RWR7$65

V JASNEJ OLYMPIÁDA NEBUDE ČASŤ TRESTU BY SI Poľské mesto Krakov oznámilo odstúpenie od kandidatúry na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2022. Informáciu potvrdila pre portál gazeta.pl hovorkyňa magistrátu Monika Chylaszeková. 0HVWRVWLDKORSURMHNWNUiWNR SRWRPþREROL]QiPHR¿FLiOQHYêVOHGN\UHIHUHQGD 9ĖRPVDRE\YDWHOLD.UDNRYD Y\VORYLOLMDVQHSURWLNDQGLGDW~UHSRĐVNpKRPHVWDQDXVSRULDGDQLH=2+6NDQGLGDW~URXQHV~KODVLOLY\ãHGYH WUHWLQ\]~þDVWQHQêFKYROLþRY SUHVQHSHUFHQWD9ROHEQi~þDVĢQDUHIHUHQGHNWRUp SUHELHKDORV~þDVQHVYRĐEDPLGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXGRVLDKODSHUFHQWD.HćåH~þDVĢERODFH] SHUFHQWYêVOHGN\UHIHUHQGD V~SODWQpD]iYl]QpSUHRU- 9-DVQHMVDPDOLNRQDĢV~ĢDåHYDOSVNRPO\åRYDQt)RWR7$65 JiQ\PHVWDLQIRUPRYDOVHUYHUJD]HWDSO YNWRURPVNDQGLGDW~URXQHV~- ([HNXWtYD0HG]LQiURGQpKR KODVLORSHUFHQWRSêWDQêFK RO\PSLMVNpKRYêERUX 029 V hre už len štyria .UDNRYNDQGLGRYDOQD]LPQ~ UR]KRGQH– M~ODY/DXkandidáti RO\PSLiGXYURNXVSROX VDQQHNWRUpPHVWiSRVW~SLD 1HV~KODVQpVWDQRYLVNRRE\- VR=DNRSDQêPDVORYHQVNêP GR]iYHUHþQHMIi]\YêEHUX YDWHĐRYSRĐVNpKRPHVWDVD VWUHGLVNRP-DVQiNGHVDPDOL 'HMLVNRRO\PSLiG\SULGHOLD GDORSUHGSRNODGDĢXåQD]i- XVNXWRþQLĢV~ĢDåHYDOSVNRP M~OD QD ]DVDGQXWt NODGHDSUtORYpKRWHOHIRQLF- O\åRYDQt3RMHKRRGVW~SH- 029Y.XDOD/XPSXU NpKR SULHVNXPX DJHQW~U\ Qt]RVWiYDM~YKUHXåLED$O,%5L6+RPR+RPLQLFHQWHU PDW\3HNLQJďYRYD2VOR 7$65

MOHLI ODPYKAŤ DOMA

Odsúdení na maximálne tri roky v najmiernejšom väzení, by si mohli časť trestu odsedieť doma, teda v domácom väzení. V novele Trestného zákona a Trestného poriadku to navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ä2GV~GHQpKRNWRUêY\NRQiYDWUHVWRGĖDWLDVORERG\ Y~VWDYHQDYêNRQWUHVWXVPL QLPiOQ\PVWXSĖRPVWUiåHQLDP{åHV~GSUHUDGLĢGR YêNRQXWUHVWXGRPiFHKRYl]HQLDQDGREX]Y\ãNXXORåHQpKRWUHVWXRGĖDWLDVORERG\NWRUêQHSUHVDKXMHMHGHQ URN³XYiG]DVDYQRYHOH]iNRQD3ULWRPSODWtåHRGV~GHQêPRKROE\ĢSRWUHVWDQê RGĖDWtPVORERG\PD[LPiOQHWULURN\

VWUiåHQLDĆDOãtFKPX åRYDåLHQQDYêNRQWUHVWXGRYl]HQLDVQDMPLHUQHMãtP UHåLPRPHãWHQHQDVW~SLOR

Podpísali zmluvu

0LQLVWHUVWYRVSUDYRGOLYRVWLQDNRQFLDSUtODSRGStVDOR]POXYXQDGRGiYNXV\VWpPXNWRUêPiVIXQNþQLĢDM XNODGDQLHWUHVWRYGRPiFHKR Yl]HQLD,GHR]DULDGHQLHQD HOHNWURQLFNpPRQLWRURYDQLH RV{ERNUHPLQpKREXGHVO~åLĢQDNRQWUROXWRKRþLRGPočty odsúdených V~GHQêQDGRPiFHYl]HQLH a obvinených GRGUåLDYDXUþHQpSUDYLGOi 1D]DþLDWNXPiMDERORYVOR- 6\VWpP GR NWRUpKR EXGH YHQVNêFKYl]QLFLDFKYLDF PRåQp]DSRMLĢRV{E, DNR  RGV~GHQêFK E\PDOIXQJRYDĢRGMDQXiDREYLQHQêFKD]WRKRWDNPHU UD PXåRYDåLHQVL RGS\NiYDOLWUHVW\Y]DULDGHQLDFKVPLQLPiOQ\PVWXSĖRP 7$65


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 10/2014

ROZHOVOR

11

TOMĂ Ĺ HUDEC:Ä&#x2020;$.8-(0(=$ .$ä'ĂŠ+/$6,'(0(Ä&#x2020;$/(- DĂĄ sa povedaĹĽ, Ĺže TomĂĄĹĄ Hudec z Banskej Bystrice patrĂ­ medzi ĹĄĹĽastnĂ˝ch ÄžudĂ­. Postupne sa mu splnili vĹĄetky jeho sny â&#x20AC;&#x201C; stal sa ĂşspeĹĄnĂ˝m lyĹžiarom, pilotom lietadla, trĂŠnerom. PoÄ?as aktivĂ­t vo vrcholovom ĹĄporte pĂ´sobil aj v podnikateÄžskej sfĂŠre, otvoril si vlastnĂş kaviareĹ&#x2C6; a v sĂşÄ?asnosti vedie neĹĄtĂĄtne zdravotnĂ­cke zariadenie v Banskej Bystrici. Na sklonku minulĂŠho roka zaloĹžil spolu s priateÄžmi politickĂş stranu TIP s jasnĂ˝m cieÄžom, skoncovaĹĽ s apatiou a zaÄ?aĹĽ vlastnĂ˝mi silami budovaĹĽ modernĂŠ a ťżastnejĹĄie Slovensko. Po prvĂ˝ch voÄžbĂĄch, ktorĂ˝ch sa strana TIP zĂşÄ?astnila, sme sa s jej predsedom porozprĂĄvali.

]Ako hodnotĂ­te prvĂŠ voÄžby strany TIP?

ovplyvnilo våť volebný výsledok?

6YĂŞVOHGNRPVPHVSRNRMQt DSRYDĂĽXMHPHKR]D~VSHFK 7ĂŞPWRVDFKFHPHSRÄ&#x2021;DNRYDĢ YĂŁHWNĂŞPREĂžDQRPNWRUtQiP GDOLVYRMKODVDG{YHUX6WUDQD7,3PDODXVWDQRYXM~FL VQHPMDQXiUDQDĂŁHSUHIHUHQFLHEROLYWRPĂžDVHQXORYp=DQHFHOĂŞFKSlĢPHVLDFRY VDQiPSRGDULORYRYRÄ?EiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX ]tVNDĢĂžRSRYDĂĽXMHP]DQHVPLHUQ\~VSHFK-H WRSUHQiVYHÄ?NpSRY]EXGHQLHGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFHDG{ND] SRWUHEQHMJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\QDVORYHQVNHMSROLWLFNHM VFpQH

6PHPODGiVWUDQDDQDSROLWLFNHMVFpQHVPHOHQRGQRYHPEUDNHÄ&#x2021;ERODVWUDQD RÂżFLiOQH]DUHJLVWURYDQi0pGLiQHMDYLOLRQiV]iXMHPDM QDSULHNSR]YDQLDPNWRUpRG QiVGRVWiYDOLQDWODĂžRYpEHVHG\3RGFHÄ&#x2013;RYDOLQiVSUHWRG~IDPĂĽHSRHXURSDUODPHQWQĂŞFK YRÄ?EiFKDYĂŞVOHGNXNWRUĂŞVPH GRVLDKOLQiPEXGH]LFKVWUDQ\SRVN\WQXWĂŞYlÞãtSULHVWRU -HPLÄ?~WRĂĽHPpGLiSRGÄ?DKOLQHIpURYHMNDPSDQLQDĂŁLFK QHSUDMQtNRY

]Oproti zavedenĂ˝m tradiÄ?nĂ˝m stranĂĄm sa TIP prĂ­liĹĄ v mĂŠdiĂĄch neobjavovala. Ä&#x152;omu to pripisujete a ako to

]Kritici vĂĄm vyÄ?Ă­tali skrytĂŠ spojenectvo so stranou SMER-SD a rozbĂ­janie pravice. Ako to v skutoÄ?nosti je?

7RPiĂŁ+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

VWUDQDÂłQHVN{UĂĽHVPHWUyMVN\ N{Ä&#x2013;60(5XQDVDGHQĂŞQDUR]ELWLHSUDYLFHYSRVOHGQHMGREH VPHPODGi6'Ä?ĂžLĂžRY{EHFQLHMHSUDYGD2ĂžOHQVWYR YVWUDQHP{ĂĽXSRĂĽLDGDĢYĂŁHWFL REĂžDQLDEH]DNWtYQHMSROLWLFNHMPLQXORVWL7RKWRSUDYLGOD VDEXGHPHDMQDÄ&#x2021;DOHMGUĂĽDĢ DGRGUĂĽLDYDĢKR

1HIpURYiNDPSDÄ&#x2013;RVWDWQĂŞFK VWUiQPDODY\YRODĢQD]DĂžLDW- ]Ako strana ste NXGRMHPĂĽHVPHĂ&#x201E;5DGLĂžRYHM boli prvou medzi

â&#x20AC;&#x17E;nepostupujĂşcimiâ&#x20AC;&#x153;. Je to povzbudzujĂşce alebo, naopak, frustrujĂşce? $NRVRPXĂĽSRYHGDOYĂŞVOHGRN YHXURSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK SRYDĂĽXMHPH]D~VSHFKSUHIHUHQFLHKRYRULD]DYĂŁHWNR6PH HĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDGRVLDKQXWĂŞYĂŞVOHGRNQiVPRWLYXMHNÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFLXUĂžLWHQiVWRSRY]EXGLORtVĢÄ&#x2021;DOHM

]AkĂş skĂşsenosĹĽ ste zĂ­skali zo svojej premiĂŠrovej ĂşÄ?asti v tĂ˝chto voÄžbĂĄch? 3UHGRVLDKQXWLHGREUpKRYĂŞV OHGNXMHSRWUHEQiRVREQiNRPXQLNiFLDVREĂžDQPLSUiFDYUHJLyQRFKMHGLQHWDN VDGiSUHORPLĢDSDWLDQH]iXMHPD]tVNDĢG{YHUDREĂžDQRY2EĂžDQLDYQtPDM~ĂĽHVD V~ĂžDVQiSROLWLNDY]GLDOLODRG REĂžDQRYSROLWLFLVDREMDYXM~ PHG]LREĂžDQPLOHQNHÄ&#x2021;SUtGXYRÄ?E\3UHWREXGHPHDNWtYQHS{VRELĢYUHJLyQRFK DNRPXQLNRYDĢVREĂžDQPL DMQDÄ&#x2021;DOHM

7RPiĂŁ+XGHFâ&#x20AC;&#x201C;SUHGVHGDVWUDQ\7,3D-DQD9RORĂŁLQRYiSUYiSRGSUHGVHGQtĂžNDVWUDQ\7,3SULYRÄ?EHGR(3

]PokraÄ?ujete v snahe o zmenu v politike na Slovensku Ä?alej, alebo sa vaĹĄa snaha skonÄ?ila eurovoÄžbami?

1DĂŁRXKODYQRXVQDKRXMHGRVLDKQXWLHJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\ YVORYHQVNHMSROLWLNHDXVSLHĢ YRYRÄ?EiFKGR1565YURNX 6PHHĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDFHVWD]DGRVLDKQXWtPQiĂŁKRFLHÄ?DEXGHQiURĂžQi7HQWR URNQDMHVHÄ&#x2013;QiVĂžDNDM~NRPXQiOQHYRÄ?E\GRPLHVWQ\FK REHFQĂŞFKDPHVWVNĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHYNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWQtPH3RYDĂĽXMHPHLFK]DYHÄ?PL G{OHĂĽLWp9\]ĂŞYDPHNDĂĽGpKRNWRFKFH]PHQLĢGRWHUDMĂŁt YĂŞNRQSROLWLN\QDOHSĂŁtQHFK VDQiPR]YHQDQDĂŁHMVWUiQNH ZZZVWUDQDWLSVNQHFKVD]DSRMtGR]PHQ\QD6ORYHQVNX 3RWUHEXMHPHĂŁLNRYQĂŞFKÄ?XGt ]DSULPiWRURYVWDURVWRYSRVODQFRYPHVWVNĂŞFKLPLHVWQ\FK ]DVWXSLWHÄ?VWLHY

]AkĂŠ sĂş vaĹĄe osobnĂŠ plĂĄny pre najbliŞťie obdobie? 9RÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXEROLSUHQiVQiURĂžQp 3RWUHEXMHPVLKODYQHRGGĂŞFKQXĢĂ˝DVEXGHPWUiYLĢVGHĢPLS{MGHPHVSROXQDSiUGQt QDFKDOXSXQDĂžHUSDĢHQHUJLX GRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFH

MDK


12

naše novinky

SPEKTRUM

VARTOVKA – HISTORICKÁ DOMINANTA ZO 16. STOROČIA Jednou z dominánt Krupiny je už po stáročia strážna veža Vartovka, ktorá sa v nadmorskej výške 396 metrov týči nad mestom východným smerom. Ide o pôvodnú vojenskú pozorovaciu vežu, ktorá bola súčasťou protitureckých opatrení mesta. Krupinská Vartovka bola zároveň súčasťou veľkého obranného systému na Slovensku, v rámci ktorého boli podobné vartovky postavené na viacerých miestach, vhodných na pozorovanie príjazdových ciest k významným sídlam. Postavili ju okolo roku 1564. Jej hlavnou úlohou bolo spolu s ďalšími vartovkami v širokom regióne (na Sitne, pri hrade Čabraď, pri Banskej Štiavnici, nad Zvolenom, v Banskej Bystrici atď.)

informovať obyvateľstvo i vojenské posádky o možnom nebezpečenstve. V čase jej postavenia sledovala stráž vo veži najmä pohyby blížiacich sa tureckých vojsk, neskôr aj možné ohrozenie povstaleckými či cisárskymi vojskami. Ešte v 16. storočí ju na čas obsadili práve Turci. Čoskoro ich však domáce vojská z tejto pozície vytlačili. Na strážne účely slúžila do začiatku 18. storočia, potom postupne pustla. Obnovená bola až v druhej polovici 20. storočia ako historická pamiatka.

TURISTICKÁ ROZHĽADŇA

Tabuľa na múre Vartovky pripomína rok vzniku strážnej veže.

Dnes slúži Vartovka ako rozhľadňa s kruhovým výhľadom na široké okolie Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny. Vidieť z nej nádhernú panorámu celého mesta Krupi-

Jednou z výrazných historických dominánt Krupiny je aj Vartovka.

na, laznícke usadlosti na okolitých kopcoch, ale napríklad aj Bzovícky zámok, Saský vrch, Sitno, Štangarígel či Hanišberg, vo väčšej vzdialenosti Javorie, hrad Čabraď, ba i časť Maďarska. Veža má štvorcový pôdorys s rozmermi približne 5 krát

5 metrov s kamennými konzolami, úzkymi strieľňami, na vrchole s drevenou ochodzou a pyramídovitou strechou. Vysoká je približne 13 m, pôvodne bola o dva metre vyššia. Na vrchol veže vedie po vonkajšej strane kamenitého trupu úzke schodisko so zábrad-

lím. V tesnom okolí Vartovky je v súčasnosti rozmiestnených niekoľko drevených stolov s lavicami a vybudované ohnisko pre turistov. Vedie z nej náučný chodník popri Bzovíku do Uňatína. Text a foto: (nym)

GAZDOVSKÝ JARMOK V KRUPINE V Krupine sa po rokoch konalo podujatie s názvom Gazdovský jarmok, ktorý organizovalo Mesto Krupina v spolupráci so Slovenským zväzom chovateľov ZO v Hontianskych Nemciach. Podujatie sa konalo v amfiteátri, ktorý nesie meno krupinského rodáka, herca, zabávača Viliama Polónyiho.

Návštevníkov potešilo vystúpenie folklórneho súboru.

Začiatok jarmoku bol stanovený na ôsmu hodinu ráno. Gazdovia si však museli privstať. Mnohí z nich tam boli už okolo šiestej ráno. Organizátori vynaložili nemalú snahu na to, aby všetko prebehlo tak ako má. Nech sa návštevníci cítia príjemne. Jarmoku sa zúčastnilo vyše 150 vystavovateľov, čo malo za následok, že priestory amfiteátra sa zaplnili príliš rýchlo. Vystavovatelia tak okrem neho využili aj priľahlé bočné ulice. Už deň vopred sem dovážali rôzne konštrukcie a osadzovali ich na vytýčené miesta, aby ich následne zaplnili domácimi hospodárskymi zvieratami. Našli sa tu sliepky, ovce, jahňatá, kozy, kozľatá, a podobne. Popri domácich hospodárskych zvieratách ste tam mali možnosť kúpiť aj priesady, kvety, cukrovinky, medovinu.

Spokojnosť nad účasťou vystavovateľov, ale aj návštevníkov netajil ani samotný krupinský primátor Radoslav Vazan. Vystavovatelia a predajcovia sa nedali zahanbiť. Na jarmok doviezli to najlepšie a najkrajšie. Potvrdil nám to jeden z nich, dôchodca Ladislav Bahna, ktorý predával zajace. Prezradil nám, že pri chove nemá problémy s chorobami. Zajacom dáva len usušené krmivo, žiadne zelené trávy. Spestrením nálady na jarmoku bolo aj vystúpenie folklórneho súboru HONT. Bez ich vystúpení, muziky, spevu či tancov si už Krupinčania ani nevedia predstaviť takéto podujatia. Podľa odhadu organizátorov jarmok navštívilo viac ako 1 500 návštevníkov. Text a foto: (an)


Ä?Ă­slo 10/2014

SPEKTRUM

TURISTI NA SITNE

13

VZRĂ STLA CHOROBNOSŤ ChrĂ­pkovĂŠ obdobie je na svojom konci, ale aktuĂĄlne Ä?Ă­sla chorobnosti na akĂştne respiraÄ?nĂŠ ochorenia (ARO) a na chrĂ­pke podobnĂ˝ch ochorenĂ­ (CHPO) tomu nenasvedÄ?ujĂş. V uplynulom týŞdni sa vĂ˝skyt ARO v porovnanĂ­ s predchĂĄdzajĂşcim týŞdĹ&#x2C6;om zvýťil o 18,4 percenta a vĂ˝skyt chrĂ­pky vzrĂĄstol o 112 percent.

Krupinskí turisti na jednom zo svojich výstupov.

V prvej polovici mĂĄja zorganizoval Klub slovenskĂ˝ch turistov v Krupine uĹž 32. roÄ?nĂ­k vĂ˝stupu na Sitno. Tentoraz turisti zaÄ?ali samotnĂ˝ peĹĄĂ­ vĂ˝stup zo sedla KrĂ­Ĺžna vo výťke cca 700 m, na severozĂĄpadnom ĂşpätĂ­ Sitna. V tomto sedle sa v minulosti kriĹžovali zĂĄchytnĂŠ a prĂ­vodnĂŠ vodovody, kde sa podÄža potreby urÄ?oval prĂ­vod vody do PoÄ?uvadlianskeho, RichĹ&#x2C6;avskĂŠho alebo VindĹĄachtskĂŠho tajchu. Z tohto miesta trasa vĂ˝stupu viedla zmieĹĄanĂ˝mi lesmi cez TatĂĄrsku

lĂşku na vrchol Sitna. VĂ˝hÄžady z vrcholu Sitna boli po noÄ?nom daĹždi Ä?istĂŠ a aj voÄžnĂ˝m okom sa dali pozorovaĹĽ zreteÄžnĂŠ obrysy naĹĄej Vartovky. Turisti sa mohli obÄ?erstviĹĽ vo vrcholovej drevenej vyhliadke, kde je umiestnenĂŠ malĂŠ vlastivednĂŠ mĂşzeum a bufet.

Navťtívili aj historický kostol sv. Egídia

Po hodinovej pauze zostupovali po modrej znaÄ?ke popri zrĂşcaninĂĄch hradu Sitno do sedla VlÄ?ia jama, kde sa nachĂĄdza kriĹžovatka turistickĂ˝ch trĂĄs. Z VlÄ?ej Jamy trasa vied-

la do malebnej obce Ilija, kde sa nachĂĄdza historickĂ˝ kostol sv. EgĂ­dia. Pri nĂĄvĹĄteve kostola urÄ?ite najviac z architektonickĂŠho hÄžadiska upĂşta romĂĄnsky portĂĄl. PoslednĂĄ etapa tĂşry viedla ĂşdolĂ­m IlijskĂŠho potoka a miernym traverzovanĂ­m svahu do obce SvätĂ˝ Anton. Na miestnom ranÄ?i NĂĄdej si najmladĹĄĂ­ turisti spestrili celodennĂ˝ vĂ˝let jazdou na koĹ&#x2C6;och a starĹĄĂ­ prĂ­jemnĂ˝m obÄ?erstvenĂ­m a spevom. Cestu domov si turisti sprĂ­jemnili Äžudovou hudbou a vzĂĄjomnĂ˝mi rozhovormi. Text a foto: Jozef Capuliak

V porovnanĂ­ s rovnakĂ˝m obdobĂ­m vlaĹ&#x2C6;ajĹĄka je vĂ˝skyt tĂ˝chto typov ochorenĂ­ v populĂĄcii obyvateÄžstva BanskobystrickĂŠho kraja v prĂ­pade ARO vyĹĄĹĄĂ­ o viac ako 21 percent. V prĂ­pade CHPO je vĹĄak niŞťí o 42 percent. Ĺ tatisticky sa tieto ochorenia sledujĂş po celĂ˝ rok, pretoĹže lekĂĄri zachovĂĄvajĂş epidemiologickĂş bdelosĹĽ, zverejĹ&#x2C6;ujĂş sa vĹĄak vĹždy od 40. týŞdĹ&#x2C6;a uplynulĂŠho roka do 20. týŞdĹ&#x2C6;a nasledujĂşceho roka. Pre nĂĄrast ochorenĂ­ bude RegionĂĄlny Ăşrad verejnĂŠho zdravotnĂ­ctva (RĂ&#x161;VZ) B. Bystrica informovaĹĽ verejnosĹĽ o situĂĄcii v ich vĂ˝skyte aj naÄ?alej. V 20. kalendĂĄrnom týŞdni na zĂĄklade analĂ˝z hlĂĄsiacich lekĂĄrov evidoval banskobystrickĂ˝ RĂ&#x161;VZ, ktorĂ˝ zbiera Ăşdaje

o chorobnosti za celĂ˝ BanskobystrickĂ˝ kraj, v absolĂştnych Ä?Ă­slach 4 084 chorĂ˝ch na akĂştne respiraÄ?nĂŠ ochorenia, Ä?o reprezentuje prepoÄ?Ă­tanĂş chorobnosĹĽ 1 228 osĂ´b na 100 000 obyvateÄžov. ChrĂ­pka a jej podobnĂŠ ochorenia sa vyskytli v 281 prĂ­padoch, Ä?o je chorobnosĹĽ 85 osĂ´b na 100 000 obyvateÄžov. Najviac chorĂ˝ch na ARO, ale aj chrĂ­pku je vo vekovej skupine Ĺžiakov zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l, adolescentov a seniorov. CHPO najviac postihli pacientov v okrese VeÄžkĂ˝ KrtĂ­ĹĄ, BanskĂĄ Ĺ tiavnica, Ĺ˝iar nad Hronom, PoltĂĄr a RevĂşca. Informovala o tom hovorkyĹ&#x2C6;a RĂ&#x161;VZ v Banskej Bystrici MĂĄria TolnayovĂĄ. TASR

FILMY Z CELĂ&#x2030;HO SVETA ROZPRĂ VALI O OCHRANE PRĂ?RODY Envirofilm, Ä?len medzinĂĄrodnej asociĂĄcie environmentĂĄlnych festivalov Ecomove internacional, oslĂĄvil uĹž 20. vĂ˝roÄ?ie svojej existencie. Aj tento rok boli na podujatĂ­, ktorĂŠ sa konalo v Banskej Bystrici, odprezentovanĂŠ filmy, televĂ­zne programy a videoprogramy s tematikou ochrany prĂ­rody a ŞivotnĂŠho prostredia. 1DWHQWRURĂžQtNSULVSHORVYRMLPLÂżOPDPLVSROXNUDMtQ DWRYNDWHJyULiFKVSUDYRGDMVNpDSXEOLFLVWLFNpSURJUDP\ PDJD]tQ\DÂżOP\GRNXPHQWiUQHÂżOP\Y]GHOiYDFLHDQiXĂžQpYLGHRSURJUDP\DÂżOP\ YRÄ?QiWYRUEDDÂżOP\SUHGHWL DPOiGHĂĽÂżOP\DPDWpUVN\FK DXWRURYSUHPHG]LQiURGQ~SRURWXDÂżOP\SUHGHWVN~SRURWX 1iYĂŁWHYQtFLLFKPRKOLEH]SODWQH]KOLDGQXĢYSULHVWRURFK0~]HD613Y%DQVNHM%\VWULFL

ÂżOP\]Y\ĂŁHNUDMtQFHOpKR VYHWDDWHQWRURNVDLFKSRĂžHW RSlĢ]YĂŞĂŁLO6YRMRXSUtWRPQRVĢRXSULVSHORYLDFDNRWULVWR SULDP\FK~ĂžDVWQtNRYIHVWLYDOX QLHOHQRGQiVDOHDM]R]DKUDQLĂžLD6SRPtQDQĂŞÂżOPRYĂŞIHVWLYDO]tVNDOQLHNRÄ?NRRFHQHQt DEROSUH]HQWRYDQĂŞQDVYHWRYRP VXPPLWH=HPHY-RKDQQHVEXUJXY-XKRDIULFNHMUHSXEOLNHĂžL QDIHVWLYDOH6HQVHRI:RQGHU (QYLURÂżOPRVOiYLOXĂĽVYRMHYĂŞURĂžLH :RUOG(QYLURPHQWDO)LOP)HVWLYDOY-DSRQVNX ĢDPLYĂŞVWDY\ĂžLSRNXVRUHNRUGYRY\WYRUHQtĂĽLYpKRORJD Filmy z celĂŠho sveta Ekofilmy aj (QYLURÂżOPXâSHFLÂżNRPIHVWL=DĂžLDWN\SRGXMDWLDVDGDWXM~ enviroaktivity YDOXERORRVOiYHQLHMXELOHDÂżOURNRPDYLDĂĽXVDNUR]- 3RSULSUHPLHWDQtÂżOPRYERO PRYpKRDWHOHYt]QHKRUHĂĽLVpUD KRGQXWLXYWHGDMĂŁLHKRPLQLVWUD SURJUDPRĂĽLYHQĂŞRHQYLURDN- ]QiPHMVQtPN\9ODNiULĂžLVHĂĽLYRWQpKRSURVWUHGLD6ORYHQ- WLYLW\SRGQi]YRP=YHGDYND ULiOXNUiWN\FKUR]SUiYRN%DPVNHMUHSXEOLN\2GWRKWRGiWX- HNR PHVWVNiSUHPOiGHĂĽEH- EXONLQHGREURGUXĂĽVWYi-XUDMD PXVDQDIHVWLYDOHSUHPLHWDOL VHG\VÂżOPiUVN\PLRVREQRV- /LKRVLWDDOHDMSRFWDKHUHFNp-

PXPDMVWURYVWYX-R]HID.UyQHUD3UHPLHWDQpÂżOP\5DGRVĢ ]RĂĽLYRWDD6WDWRĂžQĂŞ]ORGHMPDOL E\ĢVSHVWUHQpEHVHGRXVMHKR GFpURXVORYHQVNRXKHUHĂžNRX =X]DQRX.UyQHURYRX7iVD ERKXĂĽLDÄ?QDIHVWLYDOQHPRKOD GRVWDYLĢ$NRMHXĂĽ]Y\NRPDM WHQWRURN(QYLURÂżOPSR-

Q~NROSHVWUĂŞSURJUDP3RGREQp SRGXMDWLDV~QD6ORYHQVNXYHÄ?PLSRGQHWQpSUHWRĂĽHMHG{OHĂĽLWp GRVWDĢGRSRYHGRPLDÄ?XGtYĂŞFKRYXNVWDURVWOLYRVWLRSUtURGXDĂĽLYRWQpSURVWUHGLH

7H[WDIRWRÄ?XERPtU.RVD


14

naše novinky

KRÍŽOVKA

DEKORÁCIA ULICE

1

Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

3

2

Mnohí z nás určite vnímajú parkovanie ako jeden z najväčších problémov v meste. Miest je nedostatok, o to viac nahnevá, keď je niekde dlhodobo odstavený na verejnom parkovisku vrak auta. Dokonca tak dlho, že pred ním stihol vyrásť aj malý stromček. Možno ho niekto, vrátane kompetentných, vníma ako dekoráciu ulice.

NBB 3370/14

Foto: (gem)


číslo 10/2014

ŠPORT

15

6/29È&,'23/$7,/,1$1(6.Ò6(126ġ Striebro z Helsínk 2012, vlani v rovnakom dejisku vydretý postup a ôsme miesto, tento rok v Minsku štvrťfinálová neúčasť a celková deviata priečka. Výsledky slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta pod vedením trénera Vladimíra Vůjtka majú zostupnú tendenciu.

NSR 2823/14

Boli však najmä odrazom stáOHVD]QLåXM~FHMNYDOLW\PXåVWYDNWRUpPDOþHVNêNRXþQD ãDPSLRQiWRFK N GLVSR]tFLL 3UHGWRKWRURþQêPL06REGUåDO9ĤMWHNVSROXVJHQHUiOQ\PPDQDåpURP2WWRP6êNRURPGRNRS\KUiþVN\FK ospravedlneniek, a tak im ne]RVWiYDORQLþLQpQHå]RVWDYLĢ PODGpPXåVWYRSOQpQHVN~VHQêFKKUiþRYÄ0DOLVPHY0LQVNXGUXKêQDMPODGãtWtPVSRPHG]LYãHWNêFK~þDVWQtNRY GYDQiVĢKUiþRYDEVROYRYDOR SUHPLpUXQDVYHWRYRPãDPSLRQiWH=WRKWRSRKĐDGXVRP VSRNRMQêDNRPXåVWYRQDWXU-

7UDMDQDMOHSãtKUiþL6ORYHQVNDQD06]ĐDYDEUDQNiU-iQ/DFR0LFKHO0LNOtND0DUHNĆDORJD)RWR7$653DYHO1HXEDXHU

QDMLKUDORWHGDDåQDQLHNRĐNR PRPHQWRY³Y\VORYLOVD9ĤMWHN SRSRVOHGQRP]iSDVHYVNXSLQHV'iQVNRP VNWRUêP VDMHKRWtPUR]O~þLOV~þLQNRYDQtPYELHORUXVNHMPHWURSROH

Štvrťfinále nám uniklo Ä3RVWXSQiPXQLNRORPDOLþNêN~VRN9ODQLVPHWLHåQD]ELHUDOLGHVDĢERGRYDEROLVPH YURYQDNHMSR]tFLL9WHG\QiP WRY\ãORNHćYQiãSURVSHFK ]DKUDOLYêVOHGN\RVWDWQêFK

WtPRY 7HQWR URN QiP QLNWRQHSRPRKRO9]KĐDGRPQD VNODGEXPXåVWYDVPHVXPLHVWQHQtPVSRNRMQtSOD\RIIE\ ERODQDGVWDYED³KRGQRWLOWUpQHUVORYHQVNpY\VW~SHQLH-HKR PODGêWtPVDSUH]HQWRYDOV\PSDWLFNêPLYêNRQPLGRSODWLO YãDNQDVYRMXQHVN~VHQRVĢ 60LQVNRPVDO~þLVELODQFLRXWULYtĢD]VWYiWULSUHKU\ YULDGQRPKUDFRPþDVHDMHGQDSRSUHGĎåHQt9ĤMWHNE\QD ãDPSLRQiWHYHĐDYHFtQHPHQLO

Prehra s Francúzskom mrzí 0U]tYãDN]EDEUDQê]iYHUGXHOXV)UDQF~]VNRPYNWRURP 6ORYiFLGUåDOLGRPLQ~W\VWDYQRSRWRPLQNDVRYDOLãW\ULJyO\DSUHKUDOL =DVWDYXSULWRPQHY\XåLOLSUHVLORYNXRGYRFKKUiþRY Ä0DOLVPHVDVWLDKQXĢGR]DGX DGUåDĢMHGHQERG9WHG\VPH VLP\VOHOLåHWREXGHPiOR 'QHVYLHPHåHE\WRVWDþLOR³ 7tPGRSODWLOQD]E\WRþQpY\-

O~þHQLD+UiþL]NUDMLQ\JDOVNpKRNRK~WDPXQDVWULHĐDOL WULJyO\]SUHVLORYLHNÄ3URWL )UDQF~]VNXVPHQHPDOLVSUDYLĢWLHIDXO\$OHWêFKVPHVD GRS~ãĢDOLFHOêãDPSLRQiW6~ RYSO\YQHQpDMKUiþVNRXNYDOLWRX1DãLFKDODQLþDVWRQHYHGHOLDNRVLPDM~V~SHURYKRKUiþDSRNU\Ģ90LQVNX VDStVNDLQDNDNRYVORYHQVNHMþLþHVNHMH[WUDOLJH9HĐDNUiWVDVWDORåHKUiþVDV~SHUD LEDGRWNRODXåERODUR]KRGFRYDUXNDKRUHDVWUiFDWH]iSDV³SRNUDþRYDO.UiWNRSR VYHWRYRPãDPSLRQiWHQHFKFHO9ĤMWHNULHãLĢVYRMXćDOãLX EXG~FQRVĢÄ1HFKFHOE\VRP MXWHUD]UR]REHUDĢ-HSULVNRUR RQHMKRYRULĢ0XVtPHQDMSUY G{NODGQH]DQDO\]RYDĢQDãH Y\VW~SHQLHQDãDPSLRQiWH SR]ULHĢVDQDSUHDSURWL=iYLVLHĢEXGHDMRGVORYHQVNpKR ]Yl]X³SRYHGDOUHSUH]HQWDþQêWUpQHUNWRUpPXVDNRQþt ]POXYDM~QD

MY 7$65


16

naše novinky

ŠPORT

ŽIACKE TÍMY SMERUJÚ ZA TITULOM Futbalová omladina robí nášmu mestu naďalej veľmi dobrú reklamu. Obe žiacke družstvá pokračujú v skvelých výsledkoch. Obzvlášť mladší žiaci kategórie U 13, ktorí pokračujú vo svojej spanilej jazde. Naopak, dorastenci vydolovali v náročnom dvojzápase len bod. Najmladšie kategórie prípraviek dosiahli zmiešané rezultáty, hoci pri týchto ročníkoch nie je výsledkový úspech zďaleka prioritou číslo jeden. Začnime však pri seniorskom A-družstve. Tomu sa, bohužiaľ, výsledkovo nedarí a posledné dve kolá na ihriskách súperov znamenali prehry. Najprv nestačila naša jedenástka na súpera z Podlavíc (prehra 0:2), aby prehrala aj v druhom zápase vonku. Tentoraz v Sásovej vysoko v pomere 1:5. Treba však dodať, že tréner Vaškor mal k dispozícii jediného náhradníka. Maródka a ultra úzky káder si však vybrali svoju daň. Aj preto sa Krupinčania prepadli až na predposledné 13. miesto ligovej tabuľky. Na výhru čaká Strojár už štyri kolá (0-2-2). Najbližšie budú

mať naši hráči možnosť zastaviť nepriaznivú sériu v domácom stretnutí proti vedúcemu tímu zo Šalkovej.

Góly našich najmenších

V najmladších kategóriách prípraviek padalo, ako vždy, množstvo gólov. Družstvá hrajú na zmenšených rozmeroch ihriska. Prvý týždeň si naši prípravkári zmerali sily s rovesníkmi z oddielu ŠK Novohrad Lučenec. Gólovo najbohatší bol zápas kategórie U 11, kde padlo spolu 27 presných zásahov. Výhru našich farieb režírovali predovšetkým dvaja hráči, Výboch s Bariakom. Tento zápas bol tiež jediný,

ktorý naši najmladší zástupcovia vyhrali. Ročníky 2004, respektíve 2005 na súperov nestačili. Za pozornosť stojí tiež hetrik Karolíny Illešovej v kategórii U 9. Strelecky disponovaná futbalistka potvrdila gólový inštinkt aj v ďalšom kole na pôde Detvy. Zaujímavosťou je, že v predchádzajúcom kole bola bilancia prípravkárskych tímov 1 výhra a 2 prehry. Naopak, o týždeň v Detve zaznamenali triumfy práve minulotýždňoví porazení, teda družstvá kategórie U 9 a U 10.

Žiaci naďalej dominujú

Svojim ligovým súťažiam kraľujú obe žiacke kategórie. Aj v tomto prípade nájdeme jeden zaujímavý paradox, a to, že ako starší, tak aj mladší žiaci majú v rámci II. ligy Juh na konte rovnaký počet bodov. Po 23 kolách nazbierali 64 bodov (21-1-1) a obe družstvá prekročili v rámci strelených gólov

100-gólovú hranicu! Mladší žiaci nezaváhali ani v jednom z dvojice zápasov, starší kolegovia remizovali na trávniku tretieho tímu tabuľky z Fiľakova, pričom išlo len o druhú bodovú stratu zverencov Maroša Skopala v tomto ročníku.

Dorastenci mali na viac

Najstarší mládežníci hrali posledné dva zápasy vonku a dosiahli len bod, a to za remízu v prvom dueli na pôde Fiľakova. Nerozhodný výsledok sa musí zverencom Mariána Valicu, vzhľadom na priebeh, máliť. Po prvom dejstve totiž viedli 2:4, aby nakoniec remizovali 4:4. V ďalšom zápase srdnato bojovali na pôde suverénneho Veľkého Krtíša, ktorý nestratil v súťaži ani bod! Po polčase naši dorastenci držali remízový stav 1:1, no nakoniec favoritovi podľahli. V tabuľke im patrí 5. miesto so ziskom 31 bodov. (mr)

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: Prípravka: I. liga Stredoslovenský kraj: 15. kolo: U 9: MFK Strojár - ŠK Novohrad Lučenec 4:5 góly: Illešová 3, Kráľ U 10: MFK Strojár - ŠK Novohrad Lučenec 3:14 góly: Dedok 3 U 11: MFK Strojár - ŠK Novohrad Lučenec 22: 5 góly: Výboch 7, Bariak 6, Ungvarský 4, Bukovčan 3, Vaščák 2 16. kolo: U 9: MFK Detrva - MFK Strojár 0:10 góly: Gálus 4, Illešová 2, Kráľ 2, Pálka, Palkovič U 10: MFK Detva - MFK Strojár 4:6 góly: Gyerpál 2, Frčka 2, Šimko Š, Šimko J. U 11: MFK Detva - MFK Strojár 4: 1 góly: Bariak Mladší žiaci - 2. liga skupina JUH: 22. kolo FTC Fiľakovo - MFK Strojár Krupina 1:4 (0:2) góly: Mistrík 2, Martinka, Výboch 23. kolo: MFK Žarnovica - MFK Strojár Krupina 0:3 (0:1) góly: Martinka, Mistrík, Sporiš Starší žiaci - 2. liga skupina JUH: 22. kolo FTC Fiľakovo - MFK Strojár Krupina 3:3 (1:1) gól: Valica, Tuček, Čižmár 23. kolo MFK Žarnovica - MFK Strojár Krupina 0:2 (0:1) góly: Valica, Strelec dorast 3. liga skupina JUH: 22. kolo: FTC Fiľakovo - MFK Strojár Krupina 4:4 (2:4) góly: Križan, Packa, Paľov, Mokoš 23. kolo: Baník Veľký Krtíš - MFK Strojár 3:1 (1:0) gól: Packa

Mladší žiaci potvrdzujú skvelú fazónu. Foto: Martin Selecký

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Krupina, náklad 3 700 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nka 10 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you