Page 1

8 200 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: IV. číslo 9/2014 Dátum vydania: 15. 5. 2014

n a š e

Krupina

Schválili plat primátorovi

Čestné občianstvo

Zdravotný stav Príprava na kvalifikáciu Krupinčanov

str. 2 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Krupine sa na svojom aprílovom zasadnutí zaoberali aj schvaľovaním platu primátora mesta, Radoslava Vazana.

str. 3 V Krupine sa rozhodli oceniť osobnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj mesta a jeho zviditeľnenie v rôznych kultúrnych či spoločenských oblastiach života.

str. 4 V roku 2013 sa v meste Krupina začal riešiť projekt, ktorý sa zaoberá vplyvom životného prostredia na zdravotný stav obyvateľov okresu Krupina.

str. 14 V Púchove sa stretli slovenské volejbalové reprezentácie mužov aj žien. Zverenci trénera Flavia Gulinelliho sa tu pripravujú už viac ako týždeň.

STREDOŠKOLÁCI NA STÁŽI V PORTUGALSKU Začiatkom mája sa z trojtýždňovej pracovnej stáže v Portugalsku vrátila domov skupina žiakov Strednej odbornej školy v Krupine. Umožnil im to program s názvom Leonardo da Vinci – pracovné mobility žiakov stredných škôl. Tento program sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

Pracovná stáž stredoškolákov

„Po schválení finančného príspevku na základe podaného projektu cez program Leonardo da Vinci sa 11 žiakov a majsterka odborného výcviku Alena Kaufmanová zapojili do trojtýždňovej pracovnej stáže v Portugalsku ako v partnerskej krajine, v meste Montijo na pobreží Atlantického oceánu,“ informovala nás Anna Borbuliaková, riaditeľka Strednej odbornej školy v Krupine. Pokračovanie na strane 2

Krupinskí stredoškoláci spoznávali v Portugalsku prácu i krajinu. Foto: archív SOŠ

VOĽTE TIP DAJTE ŠANCU MLADÝM Michal BUBÁN, Ivana AUGUSTINSKÁ kandidáti na europoslancov

NSR 3217/14

voľte stranu

TIP č.

10

244_TIP_Novinky_posl.vydanie.indd 1

Voľby 24. mája

postavme Slovensko z hlavy na nohy tvoríme inú politiku, tvoríme našu budúcnosť dajte šancu mladým dajte zbohom politickým dinosaurom

www.strana-tip.sk/eurovolby Strana TIP 5/12/14 9:36 AM


2

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

STREDOŠKOLà CI NA STà ŽI...

KLIKNITE NA SVOJE MESTO! Online portĂĄl pre vĂĄs

Od 1. måja sme spustili inIRUPDÞQêRQOLQHSRUWiO1DãLFK1RYLQLHN1DDGUHVH ZZZQDVHQRYLQN\VNVDQDFKiG]DQDMYlÞãtVSUDYRGDMVNêSRUWiOQD6ORYHQVNX 1iMGHWHWXVSUiY\]FHOpKR 6ORYHQVND]NDüGpKRNUDMD ]R YãHWNêFK RNUHVQêFK PLHVW2DNWXiOQHVSUDYRGDMVWYRVDVWDUiWDNPHUGYHVWRVN~VHQêFKUHJLRQiOQ\FK UHGDNWRURY

PravĂ˝ stÄşpec 9SUDYRYiPGRSRUXĂžXMHPH UXEULN\Ă„$MWDNWRVLWXĂĽLMHPHÂłDĂ„.WRPLGDOYRGLĂžiNÂł 9ĂŞVWtĂĽQpIRWRDNUiWN\WH[WYiV QLHOHQSREDYtDOHPQRKRNUiW ĂŁRNXMHĂžLPLQLPiOQHSULQ~WL ]DP\VOLHĢVD6~WRĂžLWDWHÄ?VNp UXEULN\DQDYDĂŁHSRGQHW\VD WHĂŁtPHXĂĽWHUD]8UĂžLWHVLWLHĂĽ QHQHFKDMWHXMVĢWpP\YDQNHWHSR]ULWHVLVYRMKRURVNRS NXU]RYĂŞOtVWRNNDĂĽGRGHQQ~ SUHGSRYHćSRĂžDVLD Ĺ tudentky na stĂĄĹži v pekĂĄrni nĂĄkupnĂŠho centra. Foto: archĂ­v SOĹ 

HlavnĂĄ strĂĄnka

MS v hokeji

1DKODYQHMVWUiQNHNOLNQHWHQDQiSLV6ORYHQVNRDUR]EDOtVDYiPSRQXNDYĂŁHWNĂŞFKNUDMRYDRNUHVRYQDĂŁHM NUiVQHMNUDMLQ\9\EHULHWHVL YDĂŁHPHVWRNOLNQHWHDPiWH YĂŁHWN\LQIRUPiFLHSUHGVHERX6DPR]UHMPHSUH]ULHĢ VLP{ĂĽHWHDMLQpPHVWi 9HGÄ?DUXEULN\6ORYHQVNR XYLGtWHćDOĂŁLHNDWHJyULHÂą VSUDYRGDMVWYR NXOW~UD D ĹĄport. 3RGÄ?DYiĂŁKR]iXMPXVLP{ĂĽHWHY\EHUDĢWLHĂĽ]UXEUtNÂą ]DKUDQLĂžLH]GUDYLHUHOD[ UR]KRYRUSXEOLFLVWLND

1D QDĂŁRP QRYRP SRUWiOL ZZZQDVHQRYLQN\VNVDGR]YLHWHYĂŁHWN\]DXMtPDYpLQIRUPiFLHQLHOHQRQDĂŁLFKKRNHMLVWRFKQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD YELHORUXVNRP0LQVNX7pPD NWRU~DYL]XMHQiĂŁNDSLWiQYiV EXGHVSUHYiG]DĢDĂĽGRNRQFD VYHWRYpKRĂŁDPSLRQiWX $NVDYiPQiĂŁSRUWiOEXGHSiĂžLĢSRYHG]WHWRSULDWHÄ?RPDN EXGHWHPDĢQHMDNpSULSRPLHQN\QDStĂŁWHWRQiPQDDGUHVX

DokonÄ?enie zo strany 1 „Po prĂ­lete, ubytovanĂ­ a privĂ­tanĂ­ zoznĂĄmili zĂĄstupcovia sprostredkovateÄžskĂ˝ch organizĂĄciĂ­ ĂşÄ?astnĂ­kov s prostredĂ­m a podmienkami pobytu. ÄŽalĹĄĂ­ deĹˆ ĂşÄ?astnĂ­ci absolvovali ĂşvodnĂŠ zoznĂĄmenie sa s pracovnĂ˝mi miestami a podmienkami pre vykonĂĄvanie pracovnej mobility i s majiteÄžmi prijĂ­majĂşcich organizĂĄciĂ­. Potom zaÄ?ali pracovaĹĽ,“ dodala Anna BorguliakovĂĄ, riaditeÄžka SOĹ  v Krupine. PrvĂ˝ týŞdeĹˆ ubehol ako voda a Ĺžia-

nazorcitatela@14news.eu UHGDNFLD

ci mali pred sebou dva dni voÄžna a zĂĄroveĹˆ aj veÄžkonoÄ?nĂŠ sviatky. V sobotu sa vybrali spolu so sprievodcom Brunom navĹĄtĂ­viĹĽ pobreĹžnĂŠ mesteÄ?ko Palmela – Praija. Pozreli si miesta kadiaÄž krĂĄÄ?ala histĂłria EurĂłpy, a potom chvĂ­Äžu oddychovali na pobreŞí AtlantickĂŠho oceĂĄnu. V nedeÄžu si spoloÄ?ne uvarili obed a zbierali sily na Ä?alĹĄiu prĂĄcu, ktorĂĄ ich Ä?akala uĹž v pondelok. V Portugalsku nie je veÄžkonoÄ?nĂ˝ pondelok sviatkom, takĹže museli nastĂşpiĹĽ do prĂĄce. Po nĂĄvrate z prĂĄce vĹĄak

MestskÊ zastupiteĞstvo (MsZ) v Krupine pristúpilo k voĞbe novÊho hlavnÊho kontrolóra mesta Krupina.

Poslanci MestskÊho zastupiteĞstva (MsZ) v Krupine sa na svojom aprílovom zasadnutí zaoberali aj schvaĞovaním platu prvÊho muŞa mesta, primåtora Krupiny Ing. Radoslava Vazana.

NKA 3157/14

(nym)

NOVĂ? HLAVNĂ? KONTROLĂ“R

SCHVĂ LILI PLAT PRIMĂ TOROVI

PredloĹženĂŠ nĂĄvrhy vychĂĄdzali zo zĂĄkona o prĂĄvnom postavenĂ­ a platovĂ˝ch pomeroch starostov obcĂ­ a primĂĄtorov miest, ktorĂ˝ urÄ?uje výťku platu v sume 2,34-nĂĄsobku priemernej mzdy v nĂĄrodnom hospodĂĄrstve za predchĂĄdzajĂşci rok. TĂĄ bola v roku 2013 vo výťke 824 eur. K tejto sume mĂ´Ĺžu poslanci MsZ podÄža zĂĄkona pridaĹĽ zvýťenie o urÄ?itĂŠ percentĂĄ. V prĂ­pade krupinskĂŠho primĂĄtora schvĂĄlili poslanci 10 hlasmi z 12 prĂ­tomnĂ˝ch zvýťenie zĂĄkladnej sumy

chlapci nezabudli na tradiÄ?nĂş oblievaÄ?ku a pekne dievÄ?ence vykĂşpali v sprche, pre kaĹždĂ˝ prĂ­pad v teplej vode aby neochoreli. ZaÄ?al pre nich Ä?alĹĄĂ­ pracovnĂ˝ týŞdeĹˆ. Chlapci strojĂĄri pracovali spoloÄ?ne vo firme, dievÄ?atĂĄ v pekĂĄrni nĂĄkupnĂŠho centra a autoopravĂĄri v autoservisoch mesta Montijo. PoÄ?as stĂĄĹže spoznĂĄvali novĂŠ prostredie, zvyky a kultĂşru tejto krajiny. V plĂĄne pobytu nechĂ˝bala ani nĂĄvĹĄteva hlavnĂŠho mesta Portugalska Lisabonu.

PrimĂĄtor mesta Krupina Radoslav Vazan. Foto: archĂ­v mesta Krupina

o 17,5 percent. S ĂşÄ?innosĹĽou od 1. aprĂ­la 2014 mĂĄ teda primĂĄtor plat vo výťke 2 266 eur. (nym)

JednotlivĂ­ kandidĂĄti na tĂşto funkciu sa predstavili na aprĂ­lovom zasadnutĂ­ MsZ, na ktorom mali poslanci moĹžnosĹĽ zoznĂĄmiĹĽ sa s ich kvalifikĂĄciou i profesijnĂ˝m Ĺživotopisom. Hlasovalo sa verejne zdvihnutĂ­m ruky, priÄ?om poslanci mali moĹžnosĹĽ zahlasovaĹĽ kladne aj za viacerĂ˝ch kandidĂĄtov. VoÄžbu hlavnĂŠho kontrolĂłra mesta napokon vyhral AdriĂĄn Macko, ktorĂ˝ zĂ­skal 8 hlasov z 11 prĂ­tomnĂ˝ch poslancov. Do funkcie nastĂşpi 1. jĂşla tohto roku. FunkÄ?nĂŠ obdobie potrvĂĄ ĹĄesĹĽ rokov. (nym)


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

3

NOVÝM CESTNÝM KONTROLÓROM JE KAMARÁT MARIANA KOTLEBU Nedávno prekvapilo verejnosť kompletné obsadenie predstavenstva a dozornej rady Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC a.s.) členmi Ľudovej strany Naše Slovensko. Postupne vychádzajú na povrch ďalšie čudné personálne praktiky v tejto 100-percentne krajskej akciovke. Zatiaľ, čo v meste Banská Bystrica sa po zime postupne opravujú aj celé úseky ciest, v BBSK zatiaľ počuť len o výmenách ľudí na regionálnej správe ciest. Novým generálnym riaditeľom BBRSC a.s. sa stal advokát Mgr. Róbert Vágvölgyi, ktorý s cestami nemal doteraz nič spoločné. Odvolaný generálny riaditeľ Ing. Ján Butkovský, ktorý bol vo funkcii takmer štyri roky, dostal od Kotlebu tri kontroverzné darčeky: vysokú odmenu za hospodárske výsledky v rokoch 2012 – 13, odvolanie a trestné oznámenie.

Kontrolórom trikrát odsúdený Lučenčan

Najnovšie vyplával na povrch ďalší škandál v súvislosti s personálnymi zmenami v BBRSC a.s. Na jej generálnom riaditeľstve v Banskej Bystrici vznikol odbor vnútornej kontroly so šiestimi novými zamestnancami. Predtým túto prácu vykonávali traja inšpektori z odboru hospodárskej stratégie majetku, ktorých prepustili. Jedným z nových referentov odboru vnútornej kontroly BBRSC a.s. je Róbert Martinák z Lučenca. Je o ňom známe, že patrí k veľkým obdivovateľom Mariana Kotlebu a ĽSNS,

Nový cestný kontrolór Róbert Martinák. Foto: bystricoviny.sk

o čom svedčí aj jeho facebookový profil. Už menej známe je to, že má za sebou viacero priestupkov. „Bol šesťkrát uznaný vinným z priestupku proti majetku a dvakrát proti občianskemu spolunažívaniu,“ povedal k veci prednosta Okresného úradu v Lučenci Branislav Hámorník. Podľa záznamov OÚ Lučenec zatiaľ posledný priestupok spáchal

Martinák v septembri 2013 a za vinného ho priestupkový úrad uznal 21. februára 2014. Teda krátko predtým, ako vznikol nový odbor kontroly na generálnom riaditeľstve BBRSC a.s. To nie je všetko. Róbert Martinák bol v minulosti trikrát odsúdený za krádež a výtržníctvo, ale v roku 2012 došlo k zahladeniu týchto trestov. „V súčasnosti sa

na neho hľadí, akoby nebol odsúdený,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v B. Bystrici Nina Spurná. Hovorca BBSK a člen predstavenstva BBRSC a.s. Miroslav Belička na novinárske otázky v súvislosti s čudnými personálnymi praktikami neodpovedá. Mlčí aj predseda BBSK M. Kotleba. (tom)

NOVÁ DOZORNÁ RADA BBRSC A.S.:

 predseda Mgr. Stanislav Mizík (krajský predseda ĽSNS Banská Bystrica, učiteľ z Rimavskej Soboty)  člen Rastislav Kysel (ĽSNS Žiar nad Hronom, skladník)  člen Jozef Forgáč (zo zákona zvolený zamestnancami BBRSC a.s., jediný nečlen ĽSNS)

NOVÉ PREDSTAVENSTVO BBRSC A.S.:

 predseda Mgr. Rastislav Schlosár (krajský predseda ĽSNS Bratislava a vedúci oddelenia regionálneho rozvoja na Úrade BBSK)  podpredseda Ing. Martin Beluský (predseda ĽSNS a riaditeľ Úradu BBSK)  člen Miroslav Belička (miestny predseda ĽSNS v Banskej Bystrici a vedúci oddelenia pre styk s verejnosťou na Úrade BBSK) Marian Kolteba s Róbertom Martinákom. Foto: bystricoviny.sk

OCENIA OSOBNOSTI KRUPINY Krupinčania sa rozhodli oceniť osobnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj mesta a jeho zviditeľnenie. Magistrát preto už pred niekoľkými mesiacmi vyzval verejnosť, aby predložila návrhy na jednotlivé ocenenia.

hospodárskeho a vedeckého života, ktoré budú ocenené za zásluhy o rozvoj spoločnosti, vedy, kultúry, športu, hospodárstva a za celkový prínos týkajúci sa rozvoja mesta Krupina.

Ako uviedol primátor Ing. Radoslav Vazan a Ing. Albert Macko, predseda Komisie pre mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Krupine, ide o osobnosti z kultúrneho, spoločenského, športového,

S menami kandidátov na ocenenia sa zoznámili aj poslanci MsZ na svojom aprílovom zasadnutí. Vzali na vedomie návrh primátora na ocenenie Cenou primátora pre Mgr. Miloša Bátovského za úspešnú reprezentáciu mesta v športovej

Čestné občianstvo pre Žbirku

chôdzi a Mgr. Annu Kolesovú za celoživotnú pedagogickú činnosť a za aktívne angažovanie sa do života v meste. Zároveň schválili ocenenie Cenou Mesta Krupina pre doc. MUDr. Ing. RNDr. Petra Celeca, PhD. MPH, prof. Ing. Vladimíra Krajčoviča, CSc., a Bc. Hiláriu Michalkovú. Na zasadnutí schválili aj udelenie Čestného občianstva Mesta Krupina a to známemu spevákovi, hudobníkovi a skladateľovi Miroslavovi Žbirkovi. (nym)

M. Žbirka sa stane čestným občanom Krupiny. Foto: TASR/Martin Baumann


naše novinky

SPEKTRUM

EUROVOĽBY 2014 AK SA ZÚČASTNÍTE EUROVOLIEB, DÁTE HLAS MLADÝM POLITIKOM, NOVÝM TVÁRAM A NOVÝM STRANÁM, ALEBO PÔJDETE VOLIŤ OSVEDČENÉ STRANY A UPREDNOSTNÍTE KANDIDÁTOV, KTORÍ SÚ UŽ DLHÉ ROKY V POLITIKE? Martin Dám šancu mladým a neopozeraným tváram. Aj keď sa až tak v politike nevyznám. Myslím si, že  je lepšie dať priestor mladým, pretože nie sú tak poznačení rôznymi kauzami, majú väčší a lepší prehľad a sú aj jazykovo zdatnejší.

ANKETA

4

ZDRAVOTNÝ STAV V OKRESE

Ernest Osvedčeným politikom som už dal viac šancí, dosiaľ ich nevyužili a myslím, že už ani nevyužijú. Aj keď mladých politikov nepoznám, dám im svoj hlas.

Zástupkyňa projektového kolektívu Dajana Belláková.

Tibor Eurovolieb sa nezúčastním, pretože ma žiadna politická strana nedokázala dostatočne svojim programom osloviť.

Milan Nepôjdem voliť, lebo neuznávam volebný systém podľa strán, ale som za odbornosť. Keby tam boli odborníci, nebolo by schvaľovanie zákonov len o dvíhaní rúk. Voloďa Mám už svojho favorita. Vsadím na mladosť a  chuť zmeniť súčasnosť. Navyše noví mladí ľudia nie sú poznačení rôznymi škandálmi.

Zdenka Svoju občiansku povinnosť si určite pôjdem splniť, a preto k  Eurovoľbám pristúpim zodpovedne. Vyberať si budem predovšetkým zo súčasných politických strán, ktoré sú v politike dlhodobo a majú skúsenosti.

Natália Týchto eurovolieb sa určite zúčastním. A asi dám priestor mladším ľuďom, nie sú tak poznačení bývalým režimom a vedia viac o dnešných problémoch.

Michal Pôjdem voliť a mám už aj vybratého kadidáta. Budem voliť osvedčenú stranu, ktorá je už dlhšie v politike.

Miroslav Ešte nie som rozhodnutý, či pôjdem voliť. Ak však pôjdem, určite nebudem voliť súčasných politikov. Podľa mňa Slovensko nejde dobrou cestou a je čas to zastaviť. A to môže urobiť len nová krv, ktorá má skutočne záujem o zmenu. Andrej Mám dosť rozhodnutí súčasných politikov, mali už dosť možností ma presvedčiť o  svojich schopnostiach. Nastal čas, dať priestor novým ľuďom. Dúfam, že nesklamú.

(red)

V roku 2013 začal riešiť Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v spolupráci s mestom Krupina a Okresným úradom Krupina projekt „Eliminácia negatívneho vplyvu geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva okresu Krupina“ (Life for Krupina). „Hlavným cieľom projektu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva okresu Krupina, ktorý je jedným z najnepriaznivejších v rámci celej Slovenskej republiky,“ informovala nás zástupkyňa projektového kolektívu Ing. Dajana Belláková z Mestského úradu v Krupine. „Je to spôsobené hlavne nedostatkom vápnika a horčíka v podzemnej (pitnej) vode z horninového prostredia vulkanických hornín, na ktorých celý okres Krupina leží. Tento nedostatok vápnika a horčíka v pitnej vode spôsobuje najmä zvýšený výskyt srdcovo-cievnych a onkologických ochorení, a tým aj kratšiu strednú dobu života. Pre obyvateľov miest a obcí okresu preto pripravujeme informačné besedy o tejto problematike.“

Stretnutia s občanmi

Prvé stretnutia sa uskutočnia v máji a júni. V Krupine to bude v budove mestského úradu 27. mája o 17.00 hod., V Hontianskych Nemciach 28. mája o 17.30 hod. v obecnom úrade, v obci Devičie 29. mája o 17.00 hod. v budove bývalého obecného úradu, v Lišove 4. júna o 17-tej hod. v kultúrnom

dome a v Sudinciach 5. júna o 17.00 hod. tiež v kultúrnom dome. Na týchto informačných mítingoch sa občania zoznámia s celým projektom. Projektový kolektív žiada o spoluprácu na projekte najmä občanov, ktorí používajú vlastný zdroj (studňa, prameň, vrt) ako zdroj pitnej vody a majú trvalý pobyt v okrese aspoň 5 rokov. Občania, ktorí sú ochotní zapojiť sa do projektu by mali vyplniť jednoduchý dotazník o životnom štýle (celkovo ich projekt potrebuje od 400 občanov), odovzdať vzorky vody z ich zdroja na chemickú analýzu (od 20 občanov), odovzdať vzorky pôdy z ich záhrady na chemickú analýzu (od 20 občanov) i vzorky ich biologického materiálu – vlasy, nechty (od 65 občanov). „Všetci občania, ktorí sú ochotní sa zapojiť do projektu, nám musia počas informačných mítingov dať písomný súhlas so zapojením sa do projektu,“ uviedla Ing. Belláková.

Liter vzorky

Občania, ktorí sú ochotní poskytnúť vzorku vody alebo si ju dajú upraviť, by mali priniesť na informačný míting 1 liter vzorky vody na predbežnú analýzu, za účelom zistenia, či ich voda nie je príliš znečistená. Na PVC fľaši má byť označená obec, číslo domu a meno. Bližšie informácie poskytne záujemcom doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc., na tel.: 02 593 75 213, e-mail: stanislav.rapant@geology.sk. Text a foto: (nym)


Ä?Ă­slo 9/2014

ROZHOVOR

5

MILOĹ BUBĂ N:$.ĂŠ-(0,&+$/" RYODVWQpYĂŞKRG\7HQGUXKĂŞ SRFLWEROĂĽH0LFKDOWREXGH PDĢYHÄ?PLĢDĂĽNpNHćEXGH ~VSHĂŁQĂŞYRYRÄ?EiFK3R]QiP MHKRK~ĂĽHYQDWRVĢMHKRSUDFRYLWRVĢDWDNPXQHEXGHVWDĂžLĢQD GRVLDKQXWLHYĂŁHWNĂŞFKMHKRFLHÄ?RYDQLKRGtQGHQQH

VNRQĂžLOLY\VRNpĂŁNRO\NDĂĽGpSUi]GQLQ\EROLURERWQtFNH 7DNĂĽHNDĂĽGĂŞ]QiVSUHĂŁLHOYHÄ?D povolanĂ­, zamestnanĂ­ a poznĂĄ, DNRVDQDFKOLHE]DUiED

]Strana TIP, v ktorej je Michal lĂ­drom kandidĂĄtky, je strana ]PreÄ?o by mal byĹĽ mladĂ˝ch ÄžudĂ­ bez podÄža vĂĄs Michal BubĂĄn politickej skĂşsenosti. v europarlamente? Nie je to pre zaÄ?Ă­najĂşcich 6RPSUHVYHGĂžHQĂŞĂĽH0LFKDO politikov skĂ´r VSÄ?Ä–DYĂŁHWNRĂžRPXVtPDĢĂžORvek na tomto poste. AktĂ­vne ]AkĂĄ bola vaĹĄa prvĂĄ RYOiGDFXG]LHMD]\N\Pi reakcia, keÄ? ste sa Y]GHODQLHQDNYDOLWQHMXQLYHUdozvedeli, Ĺže vĂĄĹĄ synovec ]LWHYR9LHGQLPiHXUySVNX SUD[QDNRÄ?NRURELOYRYLDFHsa chce aktĂ­vne zĂşÄ?astniĹĽ UĂŞFKĂŁWiWRFK(XUyS\DYSUYRP volieb do EurĂłpskeho parlamentu? UDGHVDQHÄ?DNiSUHNiĂĽRN-HWR Mal som dva pocity, ktorĂŠ sa VWUDQD7,3NWRUiKÄ?DGiVS{VRE navzĂĄjom mieĹĄali. NajskĂ´r ten, DNRQLHĂžRXURELĢDQLHDNRVD ĂĽHEXGHGREUpNHćVDSDUOD- WRQHGi7ĂŞPĂĽHKRSR]QiP PHQWRPODGtQLHOHQHXUySVN\ URNRYYLHPĂžRYÄ–RPMH ale aj slovenskĂ˝. NemyslĂ­m si, DVRPQDQHKRSDWULĂžQHKUGĂŞ ĂĽHE\WLHWRIXQNFLHPDOLE\ĢV~- V rodine sme mali tvrdĂŠ podĂžDVĢRXSULOHSĂŁHQLDVLNG{FKRG- PLHQN\Ă’VSHFKYQDĂŁHMURGLNX0\VOtPWĂŞPWHGDĂĽHVWD- QHEROYĂĽG\]DORĂĽHQĂŞQDWYUGHM UĂŞFKSRVODQFRYXĂĽQHOiND]D SUiFL9ĂŁHWFLVPHPDOLDMVN~QLHĂžRERMRYDĢDOHERMRYDĢOHQ senosti od zĂĄkladov. KĂ˝m sme

NSR 3146/14

Dr. MiloĹĄ BubĂĄn

nevýhoda, ak nemajú za sebou niekoho so skúsenosżami?

]Konzultuje s vami Michal svoje politickĂŠ Ä?i mediĂĄlne vystĂşpenia?

1LNWRQHSDGRO]QHEDSULSUDYHQêQDSROLWLNX9ãHWFLWt NWRUtV~YSROLWLNHUD]]DÞtQDOL$M*RUEDÞRYDM2EDPDDM7,39SUYRPUDGHWtWR PODGtPDM~WROHUDQFLXVOXãQRVĢDYHNNWRUêYüG\QDVYHWHYãHWNRSRV~YD1LHOHQYR YHGHWHFKQLNHPHGLFtQHDOH aj v politike.

6DPR]UHMPH .Hć QLHNWR YURGLQHSRWUHEXMH]GUDYRWQ~SRPRFWDNLGH]DPQRX ako za lekĂĄrom. Ak potreEXMHQLHNWRSUDFRYDĢVNDPHURXDPLNURIyQRPWLHĂĽ PDRVORYt0LFKDOYĂĽG\RVORYtYHÄ?DRGERUQtNRYQDNDĂĽG~WpPXOHERMH]DYĂŞPHQX Qi]RURYDGLVNXVLHOHERWR NQLHĂžRPXYHGLH6QDĂĽtVD YĂĽG\RNRQVHQ]XVNWRUĂŞMH SRWRPXVSRNRMXM~FLSUHYĂŁHWNĂŞFK]~ĂžDVWQHQĂŞFK

]ÄŒo radĂ­te Michalovi, aby uspel vo voÄžbĂĄch a aj v politickom Ĺživote? $E\]RVWDOWDNĂŞDNRGRWHUD] 1iURĂžQĂŞQDVHEDLRNROLHSUDFRYLWĂŞQDćDOHMVDY]GHOiYDO DE\EROVWiOHWDNĂŞGREUĂŞV\Q PDQĂĽHOEUDWV\QRYHFYQXN $E\ERODMWDNĂŞGREUĂŞSROLWLN $NWRPXPXGUĂĽLDSDOFHYĂŁHWFL%XEiQRYFL Michal BubĂĄn a MiloĹĄ BubĂĄn (vpravo)

(red)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

-*2/21.$32/,7,.20 Charizmatický hokejista, športovec telom i dušou Jozef Golonka je členom Siene slávy IIHF i Siene slávy slovenského hokeja. V najvyššej federálnej súťaži odohral 330 zápasov a strelil 298 gólov, v reprezentácii 134 zápasov a dal 82 gólov. Na majstrovstvách sveta získal štyri strieborné a tri bronzové medaily, navyše sa z troch olympijských štartov môže pýšiť bronzom z Innsbrucku 1964 a striebrom z Grenoblu 1968. 'QHVDNRNDQGLGiWVWUDQ\606 YHXURYRĐEiFK3iUMHKRP\ãOLHQRN]GOKpKRUR]KRYRUXYiP WHUD]SULQiãDPH

Ste hokejová legenda. Prečo ste sa rozhodli na staré hokejové kolená ísť do politiky?

Tomáš Hudec, predseda strany TIP.

35ËĆ7(92/,ġ Naša strana TIP stojí pred najväčšou udalosťou od svojho vzniku – uchádzame sa o vašu priazeň vo voľbách do Európskeho parlamentu. .DPNRĐYHNVPHGRSRVLDĐSULãOLY\VWHQiPY\MDGURYDOLãLURN~SRGSRUXVNRPHQWiUPLDNR Ä0ODGtXåERORQDþDVH³DOHER Ä$NGHVWHEROLWDNGOKR"³8UþLWHQiVWRYåG\YHĐPLSRWHãLORÒWRN\QDQiV]ĐDYHMLSUDYHM VWUDQ\SROLWLFNpKRVSHNWUDYãDN QHQHFKDOLQDVHEDGOKRþDNDW 3UHPLpUWHMWRNUDMLQ\NULWL]RYDOY]QLNQRYêFKSROLWLFNêFK VWUiQDGRNRQFDY\]YDOREþDQRYYROLĢOHQW]YãWDQGDUGQp SROLWLFNpVWUDQ\3RGĐDQiVV~ WROHQWLHVNWRUêPLVDYLHYåG\ QDSRNRQY]iNXOLVtGRKRGQ~Ģ ÒWRN\VSUDYDVPHþDNDOLWLHå DOHQDYLDFNXOWLYRYDQHMDDUJXPHQWDþQHY\VSHOHMãHM~URYQL1DMSUYQiVREYLQLOLåHVPH

„Rovnaká šanca VDQDVN\WQHDå o 5 rokov.“ Tomáš Hudec UR]EtMDþLSUDYLFHDNHćVPHVD LPY\VPLDOLåHQLHþRWDNUR]ELWpVDXåYLDFHMDQLQHGiUR]ELĢ]PHQLOLWDNWLNXDKĐDGDM~ VWiOHQRYpQH]P\VHOQpLQYHNWtY\1DãDVWUDQDVDULDGLSUHGRYãHWNêPKHVORPVOXãQRVĢ WROHUDQFLDDNRPSURPLVDSUHWRVDY\KêEDPHDNêPNRĐYHN DURJDQWQêPUHDNFLiP3iQD SUHPLpUDWêPWRYHUHMQHY\]êYDPHDE\RGYRODODOHER NRULJRYDOVYRMYUFKROQHGLVNULPLQDþQêYêURNRWRP]H REþDQLDYRYRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXE\PDOL YROLĢW]YãWDQGDUGQpSROLWLFNp

VWUDQ\6WUDQD7,3MHOHJLWtPQRXSROLWLFNRXVWUDQRXVSĎĖDPHYãHWN\]DNRQQpSUHGSRNODG\DQHYLGtPHG{YRGQDWDN~WR GLVNULPLQiFLX

Ďalšia šanca o 5 rokov 1HERORĐDKNpVDPHGLiOQHSUHVDGLĢ'RVWDĢVDGRWHOHYt]LH DOHERSULOiNDĢKRFLNWRU~WHOHYt]LXQDQDãXWODþRYNXEROR SUDNWLFN\QHPRåQp3RYROHQLH þRDNRPXRGY\VLHODĢWRWLåEORNXMHPHGLiOQ\NRPSORWPDWDGRURYYOiGQXFHMVWUDQ\DYODVWQtNRYPpGLt3UHWRVDFKFHP WRXWRIRUPRXSRćDNRYDĢ1DãLP1RYLQNiPNWRUpQiPDNR MHGLQpSRVN\WOLSULHVWRUSUH]YLGLWHĐQHQLHVD$åYSRVOHGQêFK GĖRFKYROHEQHMNDPSDQHVDREMDYXMHPHDMYLQêFKPpGLiFK 1DãDNDPSDĖVDYêUD]QHOtãL RGYãHWNêFKRVWDWQêFKSROLWLFNêFKVWUiQ1iMGHWHYQHMYiåQH L~VPHYQpPRPHQW\NDULNDW~U\DUiGLRVSRW\SUHYãHWN\JHQHUiFLH=DSRYãLPQXWLHVWRMtDM KXGREQpWXUQpMHGQpKR]NDQGLGiWRY9LGHOLVWHQiVQDQDãHM URDGVKRZSRFHORP6ORYHQVNX þDVWRVPHVDVSROX]DVPLDOL 3UHWRSiUGQtSUHGYRĐEDPLYiV FKFHPYãHWN\FKY\]YDĢDE\ VWHPiMDSULãOLYROLĢ3UtćWH SURVtPYROLĢDDNFKFHWHDE\ 6ORYHQVNRPDORY(XUySVNRP SDUODPHQWH]DVW~SHQLHDMPODGHMY]GHODQHMDPELFLy]QHMJHQHUiFLHRGKRGODQHMPHQLĢYHFL NOHSãLHPXSUtćWHYROLĢVWUDQX 7,3ĆDOãLXãDQFXSUHWDN~WR YRĐEXEXGHWHPDĢRURNRY 1HSUHPHãNDMPHMXVSRORþQH 7RPiã+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

1LNG\VRPQHEROYSROLWLFNHM VWUDQH$OHNHćYLGtPþRVD XQiVGHMHNDPVPHUXMH6ORYHQVNRUR]KRGROVRPVDåHQD QLHNWRUpYHFLPXVtPSRXNi]DĢ âSRUWRYFDDNRNRĐYHN~VSHãQpKRQHSRþ~YDQLNWR]iVOXK\]D UHSUH]HQWiFLXNUDMLQ\QH]QDPHQDM~QLþ7DNVRPVLSRYHGDOåH DNRSROLWLNDPDPRåQREXG~ SRþ~YDĢ9\EUDOVRPVLVWUDQX YNWRUHMV~ĐXGLDþRFKF~DYHGLD Y\XåLĢPRMHVN~VHQRVWLDHOiQ .DPWHGDVPHUXMH6ORYHQVNR" 3RSUtNODGQHPXVtPFKRGLĢćDOHNR0iPURNRYDP{MG{FKRGRNGQHVGRVLDKROSRURNRFKYêãNXHXU0DQåHOND FHOêåLYRWSUDFRYDODDQHPiG{FKRGRNDQLDNRMD3ODWtPHGFpUH ãNROXYãHWNR]QDãLFKWHUDMãtFK SUtMPRY9LHPåHWDNWRDOHER DMKRUãLHåLMHYlþãLQDG{FKRGFRYQD6ORYHQVNX$SUHWRVD SêWDP±NDPVPHVDWRXQiV GRSUDFRYDOL"

YlþãtP NRQNXUHQWRP EROD DVWiOHMH %DQVNi%\VWULFD 2GWLDĐSR]QiP0LODQD8UEiQLKR.HćPDWHUD]RVORYLOVSRQXNRX]R]QiPLOVRPVDVLFK SURJUDPRPDSULNêYROVRPQD VSROXSUiFX

Hlavné body vášho programu? 3RYLHPWRMHGQRGXFKR$E\ QDãLSUDFXM~FL]DUiEDOLURYQDNR DNRSUDFXM~FLYNUDMLQiFK(Ò $E\PDOLG{FKRGFRYLDG{VWRMQ~MHVHĖåLYRWD&KFHPHSRGSRULĢPODGêFKĐXGtPRGHUQpãNROVWYR]DPHUDQpQDSUD[ 7DNWLHåPDOpDVWUHGQpSRGQLN\9ãHWNRE\PDORVPHURYDĢ

NRGVWUiQHQLXFKXGRE\YQDãHM NUDMLQH$E\QLNWRQHPXVHOXWHNDĢ]DSUiFRXGR]DKUDQLþLD

Myslíte si, že je čas, aby do politiky vstúpili mladí ľudia? Aby sa začali starať o svoju budúcnosť, o budúcnosť Slovenska? ýDVPRåQRiQRDOHWtVWDUtÄ]DVO~åLOt³SROLWLFLLFKNWRPXEXG~ S~ãĢDĢYHĐPLQHRFKRWQH3DUODPHQWQpVWUDQ\GLVSRQXM~¿QDQFLDPLNXNWRUêPVDQRYp VWUDQ\DQLOHQQHSULEOtåLD3UHWRWREXGHYHĐPLĢDåNp MDK

Prečo práve strana SMS? .HćVRPQD]iYHUVYRMHMNDULpU\S{VRELOYR=YROHQHQDM-

Jozef Golonka, foto: TASR

EURÓPA PRE OBČANOV V rámci nového finančného obdobia 2014 – 2020 vyčlenila Európska únia (EÚ) 185,5 milióna eur na program Európa pre občanov. O granty z neho sa môžu uchádzať projekty približujúce ľuďom európsku históriu a aktívne občianstvo. Termín prvej uzávierky je 4. júna, druhej 1. septembra. Na niektoré dlhodobé projekty možno získať až 150 000 eur. Ä6~WR]QDþQpSURVWULHGN\NWRUpPRåQRY\XåLĢ9URNX EROR]WRKWRSURJUDPXSRGSRUHQêFKSURMHNWRYVORYHQVNêFKåLDGDWHĐRY]WRKR YUiPFLRSDWUHQLD3DUWQHUVNpPHVWi³XYLHGROQDWODþRYHMNRQIHUHQFLLY%UDWLVODYH YHG~FL=DVW~SHQLD(XUySVNHM NRPLVLHQD6ORYHQVNX'XãDQ &KUHQHN 2NUHPGYRFKKODYQêFKWpP NWRUêPLV~(XUySVNDSDPLDWNDD3RGSRUDGHPRNUDFLHDRE-

þLDQVNHMSDUWLFLSiFLHV~YWRPWRURNXWLHWRSULRULW\URNRY RGY\SXNQXWLDVYHWRYHMYRMQ\URNRYRGSiGX%HUOtQVNHKRP~UXURNRYRGUR]ãtUHQLD(ÒRãWiW\VWUHGQHM DYêFKRGQHM(XUyS\YRĐE\GR (XUySVNHKRSDUODPHQWXDDNWtYQD~þDVĢREþDQRYQDGHPRNUDWLFNRPåLYRWH(ÒSUHKOERYDQLHGHEDW\REXG~FQRVWL(Ò 3RGĐDäHOPtU\*HURYHM](XUySVNHKRNRQWDNWQpKRERGX 6ORYHQVNR NWRUê UDGt ]iX-

MHPFRPDSULMtPDåLDGRVWL SURJUDPRNUHPVDPRVSUiY\ P{åXY\XåLĢDMRUJDQL]iFLHYHUHMQHMVSUiY\DNRV~P~]HiþL YHGHFNpSUDFRYLVNiWLHåQH]LVNRYpDPOiGHåQtFNHRUJDQL]iFLHÄ9êKRGRXMHåHSUHGNODGDQLHåLDGRVWLMHMHGQRGXFKp SRPRFRXIRUPXOiUDDSURMHNW\QHY\åDGXM~VSROX¿QDQFRYDQLH³GRGDOD*HURYi

7$65


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

92/,ý200È320Ð&ġ $-,1)2/,1.$ S otázkami, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu (EP), sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku, ktorú zriadi Ministerstvo vnútra SR. Ä=DPHVWQDQFLPLQLVWHUVWYD YQ~WUDWXEXG~SRVN\WRYDĢ LQIRUPiFLHSUHYROLþRYWêNDM~FHVDLFKSUiYDSRYLQQRVWt RUJDQL]DþQpKR]DEH]SHþHQLD YROLHEDSRG³LQIRUPRYDOD ]DSLVRYDWHĐNDÒVWUHGQHMYROHEQHMNRPLVLH Ò9. (YD &KPHORYi

,QIROLQNDEXGHSUtVWXSQiRG GRPiMDYSUDFRYQêFK GĖRFKYþDVHRGKGR KDYGHĖYROLHEPiMD RGKGRKQDWHOHIyQQ\FKþtVODFK DÄ,QIRUPDþQi OLQNDMHXUþHQiYêOXþQHSUH YROLþRYDQHEXG~QDQHMSR-

VN\WRYDQpLQIRUPiFLHSUiYQLFNêPRVREiPPpGLiPSROLWLFNêPVWUDQiPDREFLDP³ ]G{UD]QLOD&KPHORYi 9RĐE\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVDQD6ORYHQVNXXVNXWRþQLDYVRERWXPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNêFKVWUiQ .DQGLGiWLPXVLDPDĢQDMPHQHMURNRY9ROLĢVDEXGH HXURSRVODQFRY

VOLIČSKÝ PREUKAZ PRE EUROVOĽBY Europoslancov môžeme voliť aj mimo miesta svojho trvalého bydliska. Umožní to voličský preukaz. Voliči si ho môžu vybaviť cez svoju obec v čase úradných hodín. Čas majú do 22. mája. 2Y\GDQLHYROLþVNpKRSUHXND]XVDGiSRåLDGDĢRVREQHFH] VSOQRPRFQHQ~RVREXStVRPQHDOHDMHOHNWURQLFN\9\EDYHQLHGRNODGXVLQHWUHEDQHFKiYDĢQDSRVOHGQ~FKYtĐX $NQDY\EDYHQLHSUHXND]X YROLþVSOQRPRFQtLQ~RVREX YVSOQRPRFQHQtPXVtXYLHVĢ VYRMHRVREQp~GDMHDM~GDMH VSOQRPRFQHQHMRVRE\9SUt-

SDGHStVRPQHMDOHERHOHNWURQLFNHMåLDGRVWLWUHEDQDStVDĢ DMNRUHãSRQGHQþQ~DGUHVXQD NWRU~PiREHFåLDGDWHĐRYLYROLþVNêSUHXND]]DVODĢ 3UiYRYROLĢGR(XUySVNHKR SDUODPHQWXQD~]HPt65PDM~ SOQROHWt YGHĖYROLHEDVSRĖ URNRY VORYHQVNtREþDQLDVWUYDOêPSRE\WRPQD6ORYHQVNX 7LHåSOQROHWtVORYHQVNtREþD-

MICHAL HORSKÝ: BUĎME EURÓPANIA! Keď pred štvrťstoročím padol Berlínsky múr a tisíce kilometrov ostnatého drôtu obopínajúceho impérium Sovietskeho zväzu od Berlína až po Vladivostok, milióny ľudí nadobudlo dojem, že končí doba plná napätia, nevraživosti, zápasov a studenej vojny.

7$65

9ROLþVNpSUHXND]\,OXVWUDþQpIRWR7$65

QLDNWRUtQHPDM~WUYDOêSRE\W QD6ORYHQVNXþLYLQRPþOHQVNRPãWiWH(Ò9GHĖNRQDQLDYROLHEYãDNPXVLDE\ĢQD 6ORYHQVNX9ROLĢP{åXQLHOHQVORYHQVNtREþDQLDDOHDM REþDQLDLQêFKþOHQVNêFKãWiWRY(Ò0XVLDYãDNE\ĢSOQROHWtPDĢSRYROHQêWUYDOê SRE\WQD6ORYHQVNXDPXVLD E\Ģ]DStVDQtGR]R]QDPXYROLþRY3RåLDGDĢR]iSLVPRKOL GRDSUtOD

7$65

7

9SRVWNRPXQLVWLFNRPVYHWH]RVWDOLVWRYN\SRKURENRY EêYDOpKRUHåLPXNWRUêPVD PRKOR]GDĢåHQDVWDOSULDP NRQLHFVYHWD1DSULHNWRPX WRPQRKt]QLFKSUHåtYDM~ GRGQHVDYQHMHGQHMNUDMLQHRSlWRYQH]GYtKDM~KODY\ 7HQWRNUiWQLHYPHQHURYQRVWiUVWYDDXWRULWiUVWYDþLYOiG\ MHGQHMSULYLOHJRYDQHMYUVWY\ DSDUiWQLNRY6~WRÄRVREQRVWL³NWRUpGHãWUXXM~GHPRNUDFLXQLHOHQYQDãHMNUDMLQHDOH DMY(XUySH3UHWRWDNDNRJHQHUiFLHQDãLFKRWFRYVWiOLQD MHVHQQêFKQiPHVWLDFKYURNX WDNDMGQHVYþDVHSRNRMDDPLHUXMHG{OHåLWpDE\ SUHGRYãHWNêPPODGtĐXGLD LãOLNYRĐEiPGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX .RKRYROLĢ"%H]WRKRDE\ VPHVDSULNOiĖDOLYĐDYRDOHERYSUDYRWUHEDSRYHGDĢåH YROtPHNDQGLGiWN\SROLWLFNêFKVWUiQ=QLFKE\VPH PDOL Y\EHUDĢ WDNp NWRUp VYRMRXVHULy]QRVĢRXGOKRGRERSUHXND]XM~VYRMY]ĢDK NQDãHMNUDMLQHNMHGQRWQHM (XUySHNKRVSRGiUVNHPX DVRFLiOQHPXUR]YRMXDOH DMNRFKUDQHĐXGVNêFKSUiY YWRPWRREURYVNRPJHRSROLWLFNRPSULHVWRUH=NDQGLGiWRNE\VPHVLPDOLY\EHUDĢĐXGtNWRUtV~RGERUQtFL ]iVWDQFRYLDGHPRNUDFLHMHGQR]QDþQHSURHXUySVNL]DPHUDQt$OHWUHEDGDĢãDQFXDM PODGêPĐXćRPPODGêPSRVODQFRPNWRUtP{åXSULQLHVĢ LQRYiFLXYFHORPUDGHVSRORþHQVNRSROLWLFNêFKDNWLYtW

QLHOHQSUHQDãXNUDMLQXDOH SUHFHO~(XUySX 9PQRKêFKHXUySVN\FKNUDMLQiFKVDSUHGSRNODGiåHDå WUHWLQD]YROHQêFKVWUiQDSRVODQFRYEXGHPDĢPLHUQH SRYHGDQpQHJDWtYQ\Y]ĢDK NHXUySVNHMLQWHJUiFLL1D6ORYHQVNXPiPHKĚVWNXSROLWLNRYNWRUtGOKRGRERPDQLSXODWtYQHSUDFXM~VREUD]RP W]YÄWXþQpKR*UpND³NWRUêVL SRKRGOQHåLMHQD~NRUÄFKXGREQpKRSHQ]LVWX]R6ORYHQVND³7LHWRRMHGLQHOpKODV\QLH V~GHãWUXNWtYQHOHQYRþL(XUySHDOHDMYRþLYODVWQHMNUDMLQHþRVDXNi]DORQHGiYQRDM XQiVNGHEH]YiKDQLDD]RGSRYHGQRVWLSRORåLOLWtWRÄSROLWLFL³DMYOiGX -HG{OHåLWp]G{UD]QLĢåHQDãD NUDMLQDVD]DGHVDĢURNRYMDVQHSULKOiVLODNWHMVNXSLQHQRYRSULVWXSXM~FLFKãWiWRYGR (ÒNGHXåQLHMHKODYQRX ~ORKRX]YLGLWHĐĖRYDQLHVD 6ORYHQVNRVDVWDORSULURG]HQRXV~þDVĢRXURGLQ\HXUySVN\FKQiURGRY3UHQiãSDWULRWL]PXVDMSUHQiVVDPêFK MHG{OHåLWpDE\VPHSDWULOL NWêPQiURGRPNWRUpQDMHGQHMVWUDQH(XUySXSRGSRUXM~ DV~SULSUDYHQtSOQRKRGQRWQHSDUWLFLSRYDĢQDHXUySVNHM EH]SHþQRVWLRFKUDQHVSRORþQêFKKUDQtFPHQHDQDVWUDQHGUXKHMV~SULSUDYHQtDMSUL YROHEQêFKXUQiFKYHUHMQHPDQLIHVWRYDĢVYRMXSRGSRUX VDPR]UHMPHDMYêKUDG\ HXUySVNHMEXG~FQRVWL -HQDREþDQRFKDE\VDUR]KRGOLþLEXG~YROLĢHXUySVNXLQWHJUiFLXþLEXG~YROLĢ VYRMLFK]iVWXSFRYNWRUtEXG~ SUHVDG]RYDĢQDãHRSUiYQHQp ]iXMP\Y(XUySHDNWRUtWLHå FKiSXåH(XUySDDNRFHORN PXVtREKDMRYDĢQiURGQp]iXMP\NDåGHMNUDMLQ\YV~ODGH VFHORHXUySVN\PL]iXMPDPL $E\QH]GYtKDOLKODY\VW~SHQFLWêFKUHåLPRYNWRUpSUHG GYDGVLDWLPLSLDWLPLURNPL SRVODODKLVWyULDGRPLQXORVWL MDK


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N: 35,1ĂˆĂ˘$0( 0/$'26ÄĄ6/8â126ÄĄ =0(18 Vo voÄžbĂĄch do europarlamentu je na vĂ˝ber mnoĹžstvo politickĂ˝ch strĂĄn. Jednou z nich je aj novic na naĹĄej politickej scĂŠne, strana TIP. LĂ­drom jej kandidĂĄtky je Michal BubĂĄn. Rozhovor, ktorĂ˝ redakcii poskytol tesne pred voÄžbami, prinĂĄĹĄame nielen kvĂ´li jeho kandidĂĄtĂşre, ale predovĹĄetkĂ˝m preto, aby sme dokumentovali snahu mladej, novej politickej vlny o pozitĂ­vnu zmenu v stojacĂ­ch slovenskĂ˝ch vodĂĄch. Michal BubĂĄn, lĂ­der eurokandidĂĄtky strany TIP.

]AkĂş motivĂĄciu majĂş obÄ?ania zĂşÄ?astniĹĽ sa volieb do europarlamentu? (XUySVND~QLDWRQLHV~OHQ Y]GLDOHQt~UDGQtFLSUDFXM~FL Y%UXVHOL(XUySVND~QLDVPH P\YĂŁHWFL9HÄ?D]iNRQRYSRGÄ?DNWRUĂŞFKĂĽLMHPHQD6ORYHQVNX SRFKiG]DSUiYHRG(XUySVNHM ~QLHWDNĂĽHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQpY(XUySVNRPSDUODPHQWHPDM~SULDP\GRVDKDM QDQiV6ORYiNRY

]PreÄ?o mĂĄ voliÄ? z toÄžkĂ˝ch moĹžnostĂ­ voliĹĽ prĂĄve vĂĄs a stranu TIP? 3UHYDĂĽQiYlÞãLQDSROLWLFNĂŞFK VWUiQQRPLQRYDODGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVWDUĂŞFKSR-

OLWLFNĂŞFKĂ„PDWDGRURYÂłNWRUtVL VN~VPHVDPLSR]LWtYQHPHQLĢ VĹĄetci sme WDPFKF~SlĢURNRYRGVHGLHĢ VYRMHRNROLH7UHED]ORGHMRP E\ĢWDPWDNSRYHGLDFQDĂ„YĂŞbez politickej NOHSQ~ĢSRSUVWRFKQDUXĂŁLĢ]DVOXKRYĂŞÂłG{FKRGRN0\VPH XĂĽtYDQpQH]GUDYpY]ĢDK\-HWR minulosti, PODGtDG\QDPLFNtDFKFHPH QDĂŁDNUDMLQDQDĂŁDEXG~FQRVĢ SULVSLHĢVYRMRXHQHUJLRXNSRideme do toho ]LWtYQHM]PHQHQLHOHQQD6OR]NiektorĂ­ politici vyjadrili nĂĄzor, Ĺže ste bĂŠÄ?ko YHQVNXDOHDMY(XUySVNHM~QLL ]YODVWQpKR &KFHPHSUHY]LDĢ]RGSRYHGSMER-u alebo rozvracaÄ? QRVĢQLHOHQ]DVHEDDOHDM]D pravice. SUHVYHGĂžHQLD QDĂŁLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFKUR5R]KRGQHQLH9ĂŁHWFLVPHEH] SROLWLFNHMPLQXORVWLLGHPHGR GLĂžRYDIRUPRYDĢ(XUySXWDN DE\QiPSULQLHVODYLDFHMPRĂĽ- VtYQHSUL]HUDĢ3UHGRYĂŁHWNĂŞP WRKR]YODVWQpKRSUHVYHGĂžHQLD PODGtÄ?XGLDE\VDPDOLDNWtY- DNHćQiPQLHNWRGiYDWDN~WR QRVWtXSODWQHQLD QH]DSiMDĢGRGLDQLDYRVYRMRP QiOHSNXMHWRQHKRUi]QHNODP]ÄŒĂ­m si chce strana TIP RNROtSRPiKDĢSULVSUiYHYHFt VWYR3RSUYpVPHVWUHGRSUDzĂ­skaĹĽ dĂ´veru obÄ?anov? YHUHMQĂŞFK3ROLWLFLQiVPDM~]D- YiOLEHUiOQDVWUDQDQLHÄ?DYLFR&KFHPHPRWLYRYDĢÄ?XGtDE\ VWXSRYDĢQLHQiPYOiGQXĢWDN Yi1HPiPHSUHSRMHQLDQDLQp LPQHERORÄ?DKRVWDMQpĂžREXGH VN~VPHNWRPXSULVSLHĢDMP\ VWUDQ\DQLLFKVSRQ]RURY3R VR6ORYHQVNRP7R]QDPHQiĂĽH %XćPHDNWtYQLQHQHFKDMPHVL GUXKpQHP{ĂĽHPHSUHGVDUR]Ä?XGLDE\VDXĂĽQHPDOLćDOHMSD- RGSROLWLNRYOHQGLNWRYDĢDOH YUDFDĢQLHĂžRĂžRXĂĽGiYQRUR]-

YUiWHQpMH7RMHMHGHQ]KODYQĂŞFKG{YRGRYSUHĂžRGRWRKR LGHPHSUHĂžRVPHLQYHVWRYDOL NYDQWXPĂžDVXDHQHUJLH8YHGRPXMHPHVLĂĽHSUDYLFDXĂĽDQL QHH[LVWXMHVDPLVDGLVNYDOLÂżNRYDOLVYRMLPLSRVWRMPLDĂžLQPLP\PiPH]DFLHÄ?XURELĢ JHQHUDĂžQ~YĂŞPHQXQDVORYHQVNHMSROLWLFNHMVFpQH

]Ako ste sa stali lĂ­drom kandidĂĄtky do eurovolieb? 9RÄ?E\GRHXURSDUODPHQWXV~ SUYpNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWÄ–XMHPHSUHWRĂĽHVWUDQDY]QLNOD OHQSUHGQHGiYQRP6PHOHQ QD]DĂžLDWNXQDĂŁHMFHVW\DOH WHĂŁtQiVYHÄ?NĂŞ]iXMHPRQDĂŁH P\ĂŁOLHQN\1D(XURNDVWLQJXNGHVDSULDPRQDLQWHUQHWHUR]KRGRYDORRQDĂŁHMNDQGLGiWNHDRQOLQHKODVRYDQLD VD]~ĂžDVWQLORWDNPHUWLVtF Ä?XGtNWRUtKODVRYDOL]DMHGQRWOLYĂŞFKNDQGLGiWRY'RVWDO VRPY\ĂŁHKODVRYDVWDO VRPVDWDNOtGURPQDĂŁHMVWUDQ\GRHXURYROLHE'RVWDOVRP PDQGiWNWRUĂŞMHSUH]DĂžLDWRN YHÄ?PL]DYl]XM~FL

]Online hlasovanie, tzv. Eurokasting, bolo len výnimkou alebo to bude trend v komunikåcii?

6PDQĂĽHONRXDVYODVWQRUXĂžQHXSOHWHQĂŞPNRUEiĂžRPSRĂžDV9HÄ?NRQRĂžQpKRYtNHQGXY5tPH

7R]iYLVtRGćDOĂŁLHKRYĂŞYRMD -HGQDNFKFHPHPDĢSULDPX DRVREQ~NRPXQLNiFLXVÄ?XćPLSUHWRFKRGtPHRGIHEUXiUDSRQiPHVWLDFKYUiPFLQDĂŁHMURDGVKRZ$OHY\XĂĽtYDĢ LQWHUQHWMHWLHĂĽQHY\KQXWQp 0iKRVNRURNDĂĽGĂŞDQDMPl PODGtÄ?XGLDWDPWUiYLDPQRKRĂžDVX3UHWRLPQDĂŁHP\ĂŁ-


číslo 9/2014

ROZHOVOR

9

OLHQN\VSURVWUHGN~YDPHFH] WLHWRVRFLiOQHVLHWHNWRUpV~ LPEOt]NH

]Roadshow bol váš pilotný projekt. O čo ide? -HWRMHGHQ]QDãLFKVS{VRERYNRPXQLNiFLHVREþDQPL =ELHUDPHRGĐXGtSRGQHW\þR ]PHQLĢþRLQDNQDVWDYLĢþR LFKQDMYLDFWUiSL$NRVRPXå YPLQXORVWLVSRPtQDOQHFKFHPHE\ĢSDSLHURYtELOERUGRYt þLWHOHYt]QLSROLWLFLDOHFKFHPHE\ĢPHG]LĐXGPL7RMHWi ]PHQDSUHWRGRWRKRGiYDPH WRĐNRþDVXHQHUJLHDSURVWULHGNRY=iPHURPQDãHMURDGVKRZ MHDMPRWLYRYDĢĐXGtDE\LãOL YROLĢDXYHGRPLOLVLåHNDåGp YRĐE\V~G{OHåLWp1LHMHMHGQRNWRQiV]DVWXSXMHMHOHQQD QiVNRKRVLY\EHULHPH(XUySVNHYRĐE\V~WLHåYHĐPLG{OHåLWpSUHWRåHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQp(XUySVN\PSDUODPHQWRPV~]DYl]QpDMSUHQiV QD6ORYHQVNX

]O činnosti europoslancov veľa informácií občania nemajú.

Michal Bubán pri preberaní CIJ award za najlepší projekt roka v Rumunsku.

-HWRSUDYGDDDMWRFKFHPH]PHQLĢ6QDåtPHVDLQIRUPRYDĢDNi MH(ÒG{OHåLWiDNpG{OHåLWpMH MHM]DFKRYDQLHþL]HIHNWtYQHQLH$OHWLHåMHYHĐPLG{OHåLWp NWRQiVWDP]DVWXSXMHDSUHWRDM WRDE\ĐXGLDY\XåLOLVYRMHSUiYRDLãOLYROLĢDE\LPWRQHEROR MHGQR0iPHPRåQRVĢRYSO\YQLĢVYRMXEXG~FQRVĢDMQDHXUySVNHM~URYQLQLHOHQQD6ORYHQVNX9\XåLPHMX

9HĐPLQiVSUHNYDSXMHDSDWLD PODGêFKĐXGtďXGLDRGNWRUêFKVPHþDNDOL]iXMHPQLHþR ]PHQLĢ]iXMHPRYODVWQ~EXG~FQRVĢ3UiYHRQLPDM~YSULHPHUHQHJDWtYQHMãLHUHDNFLHDNR SRYHG]PHĐXGLDYVWUHGQRP DVWDUãRPYHNX7tVN{UQDURGHQtþDVWRUHDJXM~VS{VRERPåH ÄNRQHþQHY\PODGtNGHVWHEROL

]Strana TIP má najnižší vekový priemer kandidátov, nemáte medzi sebou žiadneho „zaslúžilého“ politika. Nemyslíte si, že Vám chýba politická skúsenosť? 1DW~WRRWi]NXRGSRYHGiP ]DNDåGêP$MV~þDVQtSROLWLFL ]DþtQDOLPODGtDQHPDOL]ćDOHNDWRĐNRURNRYDVN~VHQRVWt ]SUD[HDNRMD$QLPDQDåpUVNHDQLNRQWDNW\VR]DKUDQLþtPQHYHGHOLSO\QXORãW\UL FXG]LHMD]\N\QHåLOLY(XUySHWDNQDSOQRDNRQDãDJHQHUiFLD1HERMtPVDWRKRåH VRPPODGêSROLWLNP\VOtPVL åHMHWRPRMDYêKRGD$EXGH WRYêKRGDQLHOHQSUH6ORYHQVNRDOHSUHFHO~(XUySXNHć WDPS{MGXPODGtãLNRYQtĐXGLDNWRUtV~]SUD[HUR]XPHM~ EHåQpPXREþDQRYLDQHåLYLOL VDYPLQXORVWLOHQSROLWLNRX

]Ako hodnotíte vašu volebnú kampaň?

Naším zámerom MHPRWLYRYDĢĐXGt DE\LãOLYROLĢ Nie je jedno, kto nás zastupuje. GRWHUD]åHVWHVDDM]REXGLOL³ 8PODGêFKĐXGtUH]RQRYDOLGYH YHFL±ÄGDMWHPLSRNRMVSROLWLNRX³DÄMDVDFKFHPRGVĢDKRYDĢ GR]DKUDQLþLD³$WRWRMHDODUPXM~FH8WYUG]XMHQiVWRYWRP åHMHQDMY\ããtþDV]DþDĢVJHQHUDþQRXYêPHQRXSROLWLNRY

]Prečo utekajú mladí ľudia do zahraničia?

MHWRPXGQHV7RMHKODYQêG{YRGåHVDQHYUiWLDVSlĢDQHXVDGLDVDWX3{VRELOVRPDM Y%XOKDUVNXWDP]{VPLFK PLOLyQRYREþDQRYWDNPHUMHGHQPLOLyQSUHYDåQHPODGêFK VFKRSQêFKĐXGtRGLãORDRVWDORåLĢY]DKUDQLþt%RORWR XåGiYQHMãLHDOHNUDMLQDVD ]WRKRVSDPlWiYDGRGQHVWt ĐXGLDFKêEDM~YV\VWpPH$P\ QHFKFHPHDE\VDQLHþRWDNp VWDORDMQD6ORYHQVNX

]Ako je financovaná vaša strana?

výhradne len nejakú skupinu? &KFHPHRVORYLĢWêFKYROLþRY NWRUt VL XYHGRPXM~ SRWUHEX ]PHQ\QD6ORYHQVNXDSRWUHE\JHQHUDþQHMYêPHQ\SROLWLNRY DFKF~GDĢãDQFXPODGêPĐXćRPDE\SULVSHOLVYRMRXHQHUJLRXG\QDPLFNRVĢRXDY{ĐRX QLHþR]PHQLĢ

]Plánujete ísť aj do najbližších parlamentných volieb v roku 2016?

1DãLPKODYQêPFLHĐRPV~ YRĐE\GRVORYHQVNpKRSDUODPHQWXYURNX3UYêP NURNRPDE\VPHPRKOLPHQLĢ6ORYHQVNRMHGRVWDĢVDGR SDUODPHQWX$VDPR]UHMPH DNFKFHPHQLHþR]PHQLĢDM GRYOiG\DWDPSRWRP]DEH]SHþLĢSR]LWtYQX]PHQXQD6ORYHQVNX=~þDVWQtPHVDDMNRPXQiOQ\FKYROLHEQDMHVHĖ WRKWRURNX

9êKUDGQH]SUtVSHYNRYDGDURY QDãLFKþOHQRYQDãLFKV\PSDWL]DQWRY0iPHWUDQVSDUHQWQp¿QDQFRYDQLHYãHWN\GDU\NWRUpGRVWDQHPHV~QHDQRQ\PQp GDURYDFLH]POXY\V~QRWiUVN\ RYHUHQpDGDUFRY]YHUHMĖXMHPH QDQDãRPZHEHGRNRQFDþDVWHMãLHDNRXUþXMH]iNRQ&KFHPHE\ĢSUtNODGRPWUDQVSDUHQWQRVWLDMSUHLQpVWUDQ\FKFHPH SULQLHVĢQLHOHQSR]LWtYQHP\ãOLHQN\DOHDMVOXãQpVS{VRE\ GRSROLWLN\9\PHG]LOLVPHVD YRþLGDURPRGSUiYQLFNêFK RV{EQHFKFHPHE\Ģ]DYLD]DQtåLDGQHM¿UPHDOHER¿QDQþQHMVNXSLQH&KFHPHDE\QiP ĐXGLDGDOLSUtSDGQêGDUDNRV~NURPQpRVRE\]SUHVYHGþHQLD OHERFKF~SRGSRULĢQiVQDãH P\ãOLHQN\

3UHWRåHYQtPDM~þRVDWXGHMH 1HYLGLDSR]LWtYQHVPHURYDQLH QDãHMNUDMLQ\.HćVLSUHGVWDYLD6ORYHQVNRRGHVDĢURNRY ]Vymedzujete sa aj voči WDNKRYLGLDQHJDWtYQHMãLHDNR voličom, chcete osloviť

1DMOHSãLHVDUHOD[XMHYVORYHQVNêFKKRUiFK

MDK


10

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

=9(60(8ä'2/(7,(Ă„9(Ă˝1( 0/$'eÂł32/,7,&.e79Ăˆ5( Demokracia je bytostne spojenĂĄ so slobodnĂ˝mi voÄžbami a PĂĄn Boh zaplaĹĽ, Ĺže oboje dnes mĂĄme. V sobotu 24. mĂĄja budeme voliĹĽ naĹĄich zĂĄstupcov v EurĂłpskom parlamente. Tieto voÄžby sĂş zväÄ?ĹĄa politikmi ĂşÄ?elovo zahmlievanĂŠ a deklasovanĂŠ, aj keÄ? poslanci EurĂłpskeho parlamentu rozhodujĂş o veciach ekonomicky i politicky zĂĄvaĹžnejĹĄĂ­ch, ako mĂ´Ĺže naprĂ­klad prezident naĹĄej republiky. 9RÄ?E\VDEOtĂĽLDDNHG\NRÄ?vek vyjdeme von, zo vĹĄetNĂŞFKVWUiQVDQDQiV]RV\S~WLHLVWpVWDUp]QiPH SROLWLFNpWYiUH'REUHMH SUHGYROHEQiNDPSDÄ–DWUHEDWRUHĂŁSHNWRYDĢ5HĂŁSHNWXMHPDOHSRKÄ?DG]DVHQD IRWRJUDÂżHSROLWLNRYVSUHG LURNRYPDXĂĽQHEDYt &KiSHPHVWHWLFNpY\UHWXĂŁRYDQLHQLHNWRUĂŞFKNRĂĽQĂŞFK zmien. AvĹĄak, prezentĂĄciu VYRMKRLPLGĂĽXRWRÄ?NRURNRY PHQHMYQtPDPDNRIDORĂŁQp ]DNUĂŞYDQLHVYRMHMVNXWRĂžQHM

WYiUHDNRYĂŞ]RURYĂŞSRGvod a politickĂş pretvĂĄrku v priamom prenose! Je naR]DMQHIpUQiVWDNWRNODPDĢ YVQDKHSUHVYHGĂžLĢQiVĂĽHDM SRWRÄ?NĂŞFKURNRFKV~VWile eĹĄte mladĂ­, vitĂĄlni a evidentne nestarnĂşci. Ak ich SRWRPVWUHWQHWHQDĂĽLYRGLY nespadnete z nĂ´h, koho to SUHGVHERXPiWH'{YRGMH YĂŁDNLQĂŞGiYDM~QiPWĂŞP MDVQĂŞVLJQiOĂĽHJHQHUDĂžQi obmena politikov vĂ´bec nie MHSRWUHEQi1DRSDNMHDĂĽ YHÄ?PLSRWUHEQi

9ROLĢFKRGtPDSUHWRS{Mdem aj v sobotu 24. mĂĄja. 8UĂžLWHXĂĽYLHPĂĽHQHGiP VYRMKODVQLNRPX]WĂŞFKSUHVWDUQXWĂŞFKXPHORRPODGHQĂŞFKWYiUtVRGND]RPĂĽHXĂĽ ERORGRVĢLFKSRNU\WHFWYD VSRORĂžQpKRGOKRURĂžQpKRNRlaborovania, delenia strĂĄn a nĂĄsledne vzniku ich noYĂŞFKNySLtSROLWLFNHMSURVtitĂşcie a prezliekania kabĂĄWRY&KFHPE\ĢMHGHQ]WĂŞFK YROLĂžRYQD6ORYHQVNXNWRUt YSRVOHGQĂŞFKGYRFKYRÄ?EiFK (VĂšC a prezident) ukĂĄzali,

ĂĽHFKF~YĂŞPHQXH[LVWXM~FLFK politikov. NaĹĄa prosperujĂşFDEXG~FQRVĢXUĂžLWHQLHMH VSRMHQiXĂĽOHQVGQHĂŁQĂŞPL SROLWLNPL7DNDNRGRLQĂŞFK ĂŁSLĂžNRYĂŞFKREODVWtVSRORĂžQRVWL LQIRUPDĂžQpWHFKQROyJLHYĂŞVNXPDYĂŞYRMÂżQDQĂžQtFWYRDWć VPHEH] REiYSXVWLOLPODGĂŞFKY]GHODQĂŞFKDDPELFLy]Q\FKÄ?XGt WRLVWpMHSRWUHEQpXURELĢDM v politike! Preto, prosĂ­m, minimĂĄlne YĂŁHWNĂŞFKWĂŞFKNWRUtOHQQHGiYQREROLYROLĢSUH]LGHQWD naĹĄej republiky, aby si uveGRPLOLĂĽHPiPHRSlĢPRĂĽQRVĢPHQLĢSROLWLFN~VFpQX QD6ORYHQVNXDSULQLHVĢGR SROLWLN\QRYpWYiUHQRYp myĹĄlienky a novĂş kultĂşru.

3RćWHSURVtPYiVYVRERWXPiMDYROLĢ -DYWĂŞFKWRYRÄ?EiFKFKFHP ]ELOERUGRY]YHVLĢUD]DQDYĂĽG\PQRKpVWDUpSROLWLFNp WYiUHNWRUpPDWXGHVLDXĂĽ mnoho rokov a vyberiem si novĂş, mladĂş alternatĂ­vu. Aj YKRNHMLVDXNi]DORĂžRWDNp RPODGHQLHGRNiĂĽHXURELĢ +QHćMHKUDNUDMĂŁLD 9WĂŞFKWRYRÄ?EiFKGiYDP jednoducho ĹĄancu mlaGĂŞPDSRVLHODPXĂĽW~VWDrĂş generĂĄciu politikov na G{FKRGRN ÄĄDĂĽNR SRYHGDĢĂĽH]DVO~ĂĽHQĂŞDOHXUĂžLWH]DVO~ĂĽHQH Roman T., Martin (red)

PRAVIDLĂ SLOVENSKĂ?CH EUROVOLIEB MoĹžno ste si vĹĄimli, Ĺže uĹž zaÄ?ala kampaĹˆ do mĂĄjovĂ˝ch eurovolieb. Po nedĂĄvnych prezidentskĂ˝ch voÄžbĂĄch sa v mestĂĄch objavilo mnoĹžstvo billbordov jednotlivĂ˝ch kandidĂĄtov, ktorĂ˝ch je tentoraz 333 z 29 kandidujĂşcich politickĂ˝ch strĂĄn a koalĂ­ciĂ­.

AkĂŠ sĂş pravidlĂĄ voÄžby 13 slovenskĂ˝ch europoslancov? 3UiYRYROLĢSRVODQFRY(XUySVNHKR SDUODPHQWX (3 Pi NDĂĽGĂŞNWRYGHÄ–YROLHEGRYĚãL URNRYDPiWUYDOĂŞSRE\WQD ~]HPt65 QHPXVtPDĢREĂžLDQVWYR 9ROLĢPRĂĽQROHQYMHGQRPĂŁWiWH(Ă’ .DQGLGRYDĢGR(3P{ĂĽHY65 NDĂĽGĂŞNWRWXPiWUYDOĂŞSRE\W DGRYĚãLOURNRY.DQGLGRYDĢMHPRĂĽQpOHQYMHGQRPĂžOHQVNRPĂŁWiWH(Ă’9RÄ?E\VDNRQDM~ YVRERWXPiMDRGGR KRGĂ’]HPLH6ORYHQVNDMH MHGHQYROHEQĂŞREYRG 1DNDQGLGiWNDFKMHGQRWOLYĂŞFK SROLWLFNĂŞFKVWUiQDOHERNRDOtFLt MHPD[LPiOQHPLHQ.DĂĽGĂŞ ]NDQGLGXM~FLFKVXEMHNWRYPXVHO ]ORĂĽLĢYROHEQ~NDXFLXYRYĂŞĂŁNH HXUQD~ĂžHWPLQLVWHUVWYD YQ~WUD.DXFLDVDYUiWLOHQWĂŞP VWUDQiPNWRUp]tVNDM~DVSRÄ– SHUFHQWiRGRY]GDQĂŞFKKODVRYLQDNVDNDXFLHVWDQ~SUtMPRPĂŁWiWQHKRUR]SRĂžWX

9ROLĂžLGRVWDQ~SRĂŁWRX]R]QDP NDQGLGXM~FLFKVWUiQDNDQGLGiWRYQDMQHVN{UGQtSUHGYRÄ?EDPL3ROLWLFNiUHNODPDMHSUtSXVWQiGQtSUHGYRÄ?EDPL WRWRSUDYLGORVDYĂŁDN]MDYQHDNR SULLQĂŞFKYRÄ?EiFKQHGRGUĂĽLDYD9GHÄ–YROLHEMHPRUDWyULXP QDSUHGYROHEQpSULHVNXP\1D WRDE\SROLWLFNĂŞVXEMHNW]tVNDO DVSRÄ–MHGHQPDQGiWY(XUySVNRPSDUODPHQWHPXVtSUHNURĂžLĢNYyUXPSHUFHQWKODVRY 'R(XUySVNHKRSDUODPHQWXVD YROtSRPHUQĂŞPV\VWpPRPSRGREQHDNRGR1iURGQHMUDG\ 659ROLĂžVLY\EHULHNDQGLGiWNXMHGQHMVWUDQ\QDNWRUHMP{ĂĽH ]DNU~ĂĽNRYDĢPD[LPiOQHGYH PHQi9UiPFLMHGQRWOLYĂŞFKSROLWLFNĂŞFKVWUiQNDQGLGiWL]tVNDYDM~PDQGiWYSRUDGtYDNRPV~ XYHGHQtQDKODVRYDFRPOtVWNX 3UHGQRVĢPiDOHNDQGLGiWNWRUĂŞ GRVWDOSUHGQRVWQĂŞKODVRGPLQLPiOQHYROLĂžRYWHMWRVWUDQ\ 8SO\QXOĂŞFKSlĢURNRY]DVWXSRYDOL6ORYHQVNRY(XUySVNRP SDUODPHQWHWtWRSRVODQFL0RQL-

ND)ODĂŁtNRYi%HÄ–RYi0RQLND 6PRONRYi.DWDUtQD1HYHćDORYi%RULV=DODD9ODGLPtU0DÄ–ND 6PHU6' (GXDUG.XNDQ D3HWHUâĢDVWQĂŞ 6'.Ă’'6 $QQD =iERUVNi D 0LURVODY 0LNROiĂŁLN .'+ (GLW%DXHUD$ODMRV0pV]iURV 60. -DURVODY3DĂŁND 616 D6HUJHM .R]OtN Ä?6+='6 =DXMtPDYRVĢRXMHĂĽHWHQWRUD] YPiMRYĂŞFKHXURYRÄ?EiFKNDQ-

GLGXM~DMQLHNWRUtV~ĂžDVQtHXURNRPLViUL-HGQĂŞP]QLFKMH0DURĂŁâHIĂžRYLÞ¹OtGHUNDQGLGiWN\ 60(56'Ă„6~ĂžDVĢRXNyGH[X VSUiYDQLDVDNWRUĂŞSULQiVWXSH GRIXQNFLHNRPLViULSRGSLVXM~ MHDMWRĂĽHNDĂĽGĂŞNRPLViUNWRUĂŞVDEXGHXFKiG]DĢRSRVWHXURSRVODQFDY(XUySVNRPSDUODPHQWHVLPXVt]REUDĢYROHEQ~ GRYROHQNX QHSODWHQpYRÄ?QREH] Y\XĂĽtYDQLDVOXĂĽLHE(XUySVNHM NRPLVLH 7iVD]DĂžtQDGÄ–RP NHćVDNRQĂžtPDQGiW(3WHGD SRSRVOHGQRPSOHQiUQRP]DVDGQXWt(3ĂžRYQDĂŁRPSUtSD-

EurĂłpsky parlament v Ĺ trasburgu. Foto: TASR/AP

GHMHDSUtODÂłGRGiYDVORYHQVNĂŞHXURNRPLViU 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDLGHRQRY~SROLWLFN~NXOW~UXNHćDMHXURNRPLViUNWRUpKRLQDNYROt(XUySVN\ SDUODPHQWVDEXGHXFKiG]DĢ RG{YHUXREĂžDQRYYULDGQ\FK HXURYRÄ?EiFK9EXG~FQRVWLE\ VDPDORVWDĢHXUySVN\PĂŁWDQGDUGRPĂĽHFHVWDGRNRPLVLH (Ă’SRYHGLHFH]HXURYRÄ?E\ĂžtP HXURNRPLViU]tVNDVLOQĂŞPDQGiWRGVYRMKRYODVWQpKRĂŁWiWX

E\V


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

11

(85Ï36.8Ò1,891Ë0$0(9,$& 32=,7Ë91($.21(*$7Ë91( Väčšina Európanov, 34 percent, tvrdí, že o Európskej únii má všeobecne pozitívnu predstavu. Negatívne vníma úniu 26 percent respondentov. Vyplýva to zo zverejneného prieskumu Eurobarometra s názvom Európania 2014. Slováci zdieľajú na EÚ 34-percentný pozitívny názor, negatívne ju vníma 23 percent Slovákov a neutrálny postoj k únii má 42 percent občanov SR. 3ULHVNXP\]MHVHQHQD]QDþRYDOLLEDSHUFHQWQ~ SR]LWtYQXSUHGVWDYX(XUySDQRYR(Ò5DVW~FLRSWLPL]PXVQDPHUDOSULHVNXP (XUREDURPHWUDDMSRNLDĐLGH RHNRQRPLFNêYêKĐDGY(XUySHDćDOãLHVPHURYDQLH(Ò (XUySDQLDY]þOHQVNêFKãWiWRYXYLHGOLåHXå YSULHEHKXURNDRþDNiYDM~ ]OHSãHQLHHNRQRPLFNHMVLWXiFLHYRVYRMHMNUDMLQH

Skleptickí k ekonomike

NSR 2825/14

6ORYiFLV~VNHSWLFNtþRVDWêND V~þDVQpKRVWDYXHNRQRPLN\ VYRMHMNUDMLQ\NHć]DGREUê KRR]QDþLORSHUFHQWD]D]Oê SHUFHQW3RGĐDSULHVNXPX SHUFHQW6ORYiNRYYHUtåH

VD]DMHGHQURNVLWXiFLDVORYHQVNHMHNRQRPLN\]OHSãtSHUFHQWVLP\VOtåHVLWXiFLDEXGH URYQDNiDSHUFHQWSUHGYtGD]KRUãHQLHVWDYX 6ORYiFLYãDNYLDFYHULDHXUySVNHMHNRQRPLNHNHćSRGĐD SHUFHQW]QLFKVDVLWXiFLD ]OHSãtURYQDNêVWDYSUHGSRNODGiSHUFHQW6ORYiNRY DFHORHXUySVNH]KRUãHQLHKRVSRGiUVWYDQD]QDþLORSHUFHQWREþDQRY65 2SURWLSULHPHUX(ÒV~6ORYiFLRþRVLRSWLPLVWLFNHMãtYV~YLVORVWLVHNRQRPLFNRXNUt]RXNHćSHUFHQWWYUGtåH YUFKRONUt]\MHXå]DQDPL (Ò–SHUFHQW DDNSHU FHQW(XUySDQRYVDERMtåH WR QDMKRUãLH HãWH OHQ SUtGH

X 6ORYiNRY WRPX YHUt OHQ SHUFHQWĐXGt9LDF6ORYiNRY SHUFHQW QHåMHSULHPHU(Ò SHUFHQW YHUt URYQDNR Y RSWLPLVWLFN~ EXG~FQRVĢ (XUySVNHM~QLH1HJDWtYQ\ YêKĐDGREXG~FQRVWL(ÒPi SHUFHQW(XUySDQRYDSHU FHQWREþDQRY65

Vedie nezamestnanosť (XUREDURPHWHUQD]QDþLOåH 6ORYiNRYYURNXQDMYLDF WUiSLQH]DPHVWQDQRVĢ SHUFHQW ]OiHNRQRPLFNiVLWXiFLD SHUFHQW UDVW~FHFHQ\DLQÀiFLD SHUFHQW ]GUDYRWQi DVRFLiOQDVWDURVWOLYRVĢ SHU FHQW ]ORþLQQRVĢ SHUFHQW G{FKRGN\ SHUFHQW DY\VRNpGDQH SHUFHQW DDåSRWRP

6ORYiNRYYURNXQDMYLDFWUiSLQH]DPHVWQDQRVĢ,OXVWUDþQpIRWR7$65

VWDYY]GHODQLD SHUFHQWi NOLPDWLFNpRWi]N\ SHUFHQWi RWi]NDLPLJUiFLH SHUFHQWR 2VRELWQêSULHVNXP(XUREDURPHWUDMH]DORåHQêQDUHSUH]HQWDWtYQHMY]RUNHĐXGt]RYãHWNêFKþOHQVNêFKãWiWRY~QLH &HONRYR EROR Y REGREt RG

GRPDUFDRVORYHQêFKWDNPHUREþDQRY YRYHNXURNRYDYLDF1D 6ORYHQVNXERORRVORYHQêFK UHVSRQGHQWRY

VoĖte stranu TIP, nie JURSKÝ PARK! Dajte zbohom politickým dinosaurom.

7$65


KRÁTKE SPRÁVY

S názvom Chlapci Viničiari pripravilo Pohronské múzeum výstavu, ktorá predstaví výber obrazov z tvorby dvoch Novobančanov Petra Kopernického a Vladimíra Tužinského. Ako informovala Katarína Konečná, riaditeľka Pohronského múzea, výstava bude pre verejnosť otvorená od 12. mája do 27. júna 2014. Po skončení základnej školy viedli kroky Petra Kopernického na Strednú umeleckú školu v Kremnici, ktorú po dvoch rokoch opustil. Neskôr študoval kamenársku učňovku v Krupine. Po jej ukončení nastúpil na základnú vojenskú službu a potom pôsobil ako kamenár po celom Slovensku. Príležitostne spolupracoval s rôznymi sochármi.

1

3

REPER KANDIDUJE NA EUROPOSLANCA Na kandidátke strany TIP (Tvoríme inú politiku) sa objavil aj mladý 25 ročný reper Rétos (Oliver Domaracký). Zapojil sa do eurokastingu strany TIP, získal dostatočný počet hlasov verejnosti, a sa stal sa tak jedným z 13 oficiálnych kandidátov strany v nadchádzajúcich eurovoľbách. V rámci kampane spustil klip k pesničke Máme to v rukách. Svojou skladbou vyzýva na zmenu, na koniec politickým dinosaurom. Dokonca sa objavuje v klipe skladby aj hákový kríž, ale len ako súčasť antifašistického symbolu. Video nájdete na: www.nasenovinky.sk/retos

5 2

CHRÍPKA SA VYTRÁCA Na základe analýz z hlásení 57 percent lekárov pre deti a dorast a 47 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 3 850 chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO), čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1 170 osôb na 100-tisíc obyvateľov. TASR

VYHRAJTE 1 000 € s televíziou tv8! ktorej téme sa prevažne venuje tv8?

A) spravodajstvu B) ezoterike POŠLITE ODPOVEĎ CEZ SMS V TVARE: Nalaďte si televíziu tv8!

tv8 (medzera) A alebo B NA ČÍSLO: 7011

šíritelia: digi slovakia, skylink, UPC Digital, UPC Analog, Orange Fiber TV, Magio, Slovanet, Movio tv, Progres, Bnnet, Optosat, Inštal, Kates, s. r. o., Antik Computers&Communications, SBD - Šaľa, Artos, a.s., Mipas, s.r.o., Dsi Data s.r.o., B&H Media Group s,r,o., Kabel Telecom, s. r. o., Homayer TV, spol.s.r.o., Súťaž trvá do 30.6.2014. Cena spätnej SMS je 0,50€ s DPH. Televízne Káblové rozvody, CondorNet, s. r. o., Rupkki, s.r.o., GeCom, s.r.o., Krom-Sat

trápi Vás vaša budúcnosť? zavolajte našim vešticiam!

0900 718 018

Nápoveď: ACHT, ALAP, ANIS, DAN, OMA, SAVE, ŠUT.

4

Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava. Cena 2,00 € s DPH /min. 18+

„CHLAPCI VINIČIARI“

.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

naše novinky

KRÍŽOVKA

NSR 3246/IN

12


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

13

129e35$&291e0,(67$932/7È5, Vláda SR na svojom zasadnutí 7. mája 2014 rozhodla o poskytnutí investičnej pomoci vo výške takmer 11,9 milióna eur pre spoločnosť Poltár Crystal & Steel, a. s., ktorá v rámci svojho podnikateľského zámeru vytvorí do konca roka 2015 v obnovených miestnych sklárňach 400 nových pracovných miest. Pre región so štvrtou najY\ããRXQH]DPHVWQDQRVĢRX na Slovensku (okolo 30 perFHQW MH WR NRQHþQH GREUi VSUiYD3OiQRYDQpQiNODG\ LQYHVWRUD VSRMHQp V REQRYHQtPþLQQRVWLYEêYDOêFK VNOiUĖDFK6ORYJODVVY3ROWiUL V~ RNROR PLO HXU 0LQLVWHUVWYRKRVSRGiUVWYD SRVN\WQHVSRORþQRVWL3ROWiU &U\VWDO 6WHHODVLQYHVWLþQ~SRPRFYRIRUPHGRWiFLH QDQiNXSPRGHUQêFKVWURMRY DWHFKQROyJLt~ĐDY\QDGDQL 6NOiUVNDYêUREDPiYRNUHVH3ROWiUWDNPHUURþQ~WUDGtFLX)RWR7$655DGRYDQ6WRNODVD ]SUtMPXSUiYQLFNêFKRV{E a príspevku na vytvorenie VWDURVWRY]%DQVNRE\VWULF- ]DSUHGSRNODGXåHVDWDNê- SROWiUVN\FKVNOiUQtQDMVN{U QRYêFKSUDFRYQêFKPLHVW NpKRNUDMDYWHG\XSR]RUQLO WRLQYHVWRUQiMGH³ VRVWURMiUHQVNRXYêURERX Ä1HEXGHPHGiYDĢSHQLD]H 0LQLVWHUVWYRKRVSRGiUVWYD -HMSUHGVHGDSUHGVWDYHQVWYD Podporia QRYêPYODVWQtNRPVNOiUQt VR 6ORYHQVNRX DJHQW~URX DJHQHUiOQ\ULDGLWHĐ3DYHO serióznu firmu 3ROWiUNWRUtVDREMDYLDRG- SUHUR]YRMLQYHVWtFLtDRE- 3HWUHFKYODQLXYLHGROÄ=D9OiGD65GHNODURYDODSRPRF QLNDGLDĐ0XVtWRE\ĢYHĐ- FKRGX 6$5,2 YVSROXSUi- SiOLĢSHFHD]DþDĢVYêURVNOiUĖDPY3ROWiULXåQDVYR- Ni¿UPDNWRUiS{VREtYWHM- FLV¿UPDPL]DREHUDM~FLPL ERXEH]G{NODGQHMSUtSUDY\ MRPSUYRPYêMD]GRYRP]D- WRREODVWLDPi]iXMHP]DþDĢ VDYêURERXVNODWDNpKRWRLQ- E\QHPDOR]P\VHO9LHPH VDGQXWtNUiWNRSRYRĐEiFK RSlWRYQHYêUREXY3ROWiUL YHVWRUDQDSRNRQQDãOL6SR- åHSUYêFKSiUURNRYEXGH YURNX3UHPLpU5R- 7DNHMWRVSRORþQRVWLMHYOi- ORþQRVĢ3ROWiU&U\VWDO 6WH- WUHEDGRIDEULN\YHĐDLQYHVEHUW)LFRYãDNSUtWRPQêFK GD65SULSUDYHQiSRP{FĢ HO]DþDODYDUHiOLEêYDOêFK WRYDĢDOHGRGYRFKURNRY E\VPHPRKOL]DPHVWQDĢGR ĐXGt³

9êUREDVNODY3ROWiUL)RWR7$65

NWRUiPiPDĢVSROXVYêURERXVNOHQHQêFKYOiNLHQNDSDFLWXWDYHQLDYlþãLXDNR WRQ]DGHĖ

Nové pracovné miesta

9\WYiUDQLHQRYêFKSUDFRYQêFKPLHVWVRãWiWQRXSRPRcou pre investorov aj prosWUHGQtFWYRPHXURIRQGRYMH SUHUR]YRM%DQVNRE\VWULFNpKRNUDMDQHY\KQXWQRVĢRX .RQNUpWQHSUH3ROWiUMHWR SRURNRFK~SDGNXQHRSDÄ0XVtWRE\ĢYHĐNi NRYDWHĐQiPRåQRVĢåH]DþDWtPYêURE\VDWX]QRYDRWYR¿UPDNWRUiS{VREt UtãDQFDE\ĢMHGQêP]OtGURY YREODVWLVNOiUVNHMYêURE\ YWHMWRREODVWL RORYQDWpKRNULãWiĐXãSLþNRYHMNYDOLW\YQRYRPGL]DMQH DPi]iXMHP 6QDKRX LQYHVWRUD MH QDGYLD]DĢQDSUHGFKiG]DM~FH ]DþDĢRSlWRYQH ~VSHFK\DWUDGtFLXYREODVWL VNOiUVNHM YêURE\ NWRUi YêUREXY3ROWiUL³ PiYRNUHVH3ROWiUWDNPHU URþQ~WUDGtFLX 5REHUW)LFR -HGLQêPYê]QDPQêPYêUREFRPNYDOLWQpKRQiSRMRYpKR 6SROXVUHNRQãWUXNFLRXYê- VNODVWRORYDFtFKGRSOQNRY UREQêFK KiO VL REQRYHQLH DGHNRUDþQêFKSUHGPHWRY VNOiUVNHMYêURE\Y3ROWi- zo skla na Slovensku zostaULY\åLDGDQDMPlYêPHQX ODVNOiUHĖ5RQDDV/HGWDYLDFLFKDJUHJiWRYDYê- QLFNp5RYQH7HUD]VDNQHM UREQêFKOLQLHNDOHDMćDO- P{åHSULGDĢ3ROWiU&U\VWDO ãLXYêPHQXDPRGHUQL]i- 6WHHODV FLXWHFKQROyJLHYH[LVWXM~FHM SUHYiG]NHQDYêUREXVNOD E\V


14

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

NOMINà CIA SLOVENSKEJ VOLEJBALOVEJ REPREZENTà CIE MUŽOV:

ReprezentaÄ?nĂŠ druĹžstvo muĹžov 2014. Foto: Pavol Uhrin

NAĹ I VOLEJBALISTI SA PRIPRAVUJĂš NA KVALIFIKĂ CIU ME V utorok sa na jednom mieste stretli slovenskĂŠ volejbalovĂŠ reprezentĂĄcie muĹžov aj Ĺžien. Zverenci trĂŠnera Flavia Gulinelliho sa v pĂşchovskom Ĺ port Centre pripravujĂş uĹž viac ako týŞdeĹˆ. Obe reprezentaÄ?nĂŠ druĹžstvĂĄ absolvovali oficiĂĄlne fotografovanie a tĂ­my navĹĄtĂ­vil aj prezident Slovenskej volejbalovej federĂĄcie (SVF) Ä˝ubor Halanda. NominĂĄcia muĹžskej reprezentĂĄcie preĹĄla prvĂ˝m preriedenĂ­m a momentĂĄlne je v tĂ­me 16 hrĂĄÄ?ov. S tĂ­mom sa uĹž Ä?alej nepripravujĂş smeÄ?iari Martin Sopko st., TomĂĄĹĄ Halanda, nahrĂĄvaÄ? Filip Palgut, blokĂĄri Jozef PiovarÄ?i a Peter OndroviÄ? a univerzĂĄl Igor RehĂĄk. Na PovaĹžie dorazil v pondelok veÄ?er blokĂĄr Michal ÄŒerveĹˆ, pre zranenie chĂ˝ba Martin Nemec. „Nemec si lieÄ?i zranenĂŠ rameno a absolvuje rĂ´zne terapie. NechĂĄvame mu eĹĄte otvorenĂŠ

malĂŠ okienko do ĹĄirĹĄej nominĂĄcie pre kvalifikaÄ?nĂ˝ turnaj o postup na majstrovstvĂĄ EurĂłpy, ale v nominĂĄcii pre SvetovĂş ligu nefiguruje. DefinitĂ­vne sa v jeho prĂ­pade rozhodneme do konca týŞdĹˆa. Sopko opustil tĂ­m z osobnĂ˝ch dĂ´vodov a PiovarÄ?i mĂĄ zdravotnĂ˝ problĂŠm. V jeho prĂ­pade eĹĄte uvidĂ­me, Ä?i sa stihne daĹĽ do poriadku, konzultujeme jeho stav s doktorom Berecom,“ povedal trĂŠner Flavio Gulinelli. V zĂĄvere týŞdĹˆa odohrali slovenskĂ­ reprezentanti tri prĂ­pravnĂŠ zĂĄpasy s ChorvĂĄtskom. „V zĂĄpase s ChorvĂĄtskom sme dali ĹĄancu vĹĄetkĂ˝m hrĂĄÄ?om, zostavu sme rotovali,“ prezradil Gulinelli. V stredu odiĹĄlo druĹžstvo na prĂ­pravu do Turecka a v Izmire odohrĂĄ dva prĂ­pravnĂŠ zĂĄpasy proti domĂĄcej reprezentĂĄcii.

Do Turecka so ťtrnĂĄstimi hrĂĄÄ?mi

„Do Turecka budeme cestovaĹĽ uĹž len so ĹĄtrnĂĄstimi hrĂĄÄ?mi a v tomto zloĹženĂ­ to uĹž

potiahneme aĹž do konca,“ dodal hlavnĂ˝ kouÄ? SlovĂĄkov. Z Turecka sa druĹžstvo presunie uĹž do Popradu, kde od 23. do 25. mĂĄja odohrĂĄ prvĂ˝ turnaj C-skupiny 2. kola kvalifikĂĄcie majstrovstiev EurĂłpy. SĂşpermi SlovĂĄkov budĂş GrĂŠcko, EstĂłnsko a postupujĂşci z 1. kola kvalifikĂĄcie (druhĂ˝ tĂ­m zo skupiny Bosna a Hercegovina, MaÄ?arsko, Ĺ vajÄ?iarsko, NĂłrsko-hrĂĄ sa 9.-11. mĂĄja). DruhĂ˝ turnaj sa uskutoÄ?nĂ­ od 29. do 31. mĂĄja v grĂŠckom meste Rentis. Priamo na majstrovstvĂĄ EurĂłpy, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia od 9. do 18. oktĂłbra 2015 v Bulharsku a v Taliansku, postĂşpi vĂ­ĹĽaz skupiny, druĹžstvo na druhom mieste eĹĄte dostane ĹĄancu v barĂĄĹžovom 3. kole kvalifikĂĄcie. DruhĂ˝ z naĹĄej C-skupiny sa stretne s druhĂ˝m z F-skupiny na budĂşci rok v aprĂ­li a v mĂĄji.HneÄ? po kvalifikĂĄcii ME sa slovenskĂ˝ tĂ­m predstavĂ­ v Svetovej lige. Priamo z GrĂŠcka odlieta druĹžstvo na prvĂ˝ turnaj G-skupiny do Por-

NahrĂĄvaÄ?i: Michal MasnĂ˝ (Jastrzebski Wegiel/PoÄž.), Martin RepĂĄk (Saint-Nazaire Volley-Ball/Fr.), Juraj ZaĹĽko (AZS Politechnika VarĹĄava/PoÄž.), SmeÄ?iari: FrantiĹĄek OgurÄ?ĂĄk (Tonno Callipo Vibo Valentia/Tal.), Matej PatĂĄk (Beauvais Oise/Fr.), Ä˝uboĹĄ KostolĂĄni (Fatra ZlĂ­n/ÄŒR), TomĂĄĹĄ KriĹĄko (Spartak VKP Myjava), Miroslav Jakubov (Ĺ K Chemes HumennĂŠ), Peter JanuĹĄek (Foinikas Syros, GrĂŠc.) BlokĂĄri: Emanuel KohĂşt (Bre Banca Cuneo/Tal.), Michal ÄŒerveĹˆ (GFC Ajaccio Volley-Ball/Fr.), Michal HruĹĄka (SK Posojilnica Aich/Dob / Rak.), Ĺ imon KrajÄ?oviÄ? (obaja COP TrenÄ?Ă­n) UniverzĂĄl: Milan Bencz (Itely Milano/Tal.) LiberĂĄ: Martin Vlk (BBTS Bielsko-Biala/PoÄž.) Matej KubĹĄ (VK Prievidza) RealizaÄ?nĂ˝ tĂ­m: HlavnĂ˝ trĂŠner: Flavio Gulinelli ManaŞÊr: SlavomĂ­r Huba Asistent trĂŠnera: Marek KardoĹĄ KondiÄ?nĂ˝ trĂŠner: Pasquale Piraino Ĺ tatistik: Daniel Bruch Fyzioterapeut: Roman KriĹĄtofĂ­k

Flavio Gulinelli. Foto: TASR/Oliver OndrĂĄĹĄ

torika (Carolina, 6.-8. jĂşna) a o týŞdeĹˆ neskĂ´r zavĂ­ta tĂĄto prestĂ­Ĺžna súżaĹž prvĂ˝krĂĄt v histĂłrii aj na Slovensko. V termĂ­ne od 13. do 15. jĂşna sa SlovĂĄci predstavia v koĹĄickej Steel ArĂŠne

a budĂş bojovaĹĽ o postup na zĂĄvereÄ?nĂ˝ turnaj Final Four, ktorĂ˝ sa uskutoÄ?nĂ­ od 27. do 29. jĂşna v tureckej Burse. Zdroj: SVF

2EHF%DGtQVRVtGORP6OiGNRYLĂžRYD%DGtQSRQ~NDGRQiMPXQDGREXXUĂžLW~ URNRY QHKQXWHÄ?QRVWLQDGRĂžDVQpXĂĽtYDQLHNWRUpV~YHGHQp2NUHVQĂŞP ~UDGRPY%DQVNHM%\VWULFLNDWDVWUiOQ\RGERURNUHV%DQVNi%\VWULFDREHF%DGtQNDWDVWUiOQH~]HPLH%DGtQHYLGRYDQpQD/9ĂžDNRSDUFHODUHJLVWUDĂ„&Âł ĂžtVORWUYDOpWUiYQHSRUDVW\RYĂŞPHUHPDSDUFHODUHJLVWUDĂ„(³ÞtVORRUQiS{GDRYĂŞPHUHP /HKRWDQDGRUXĂžHQLHFHQRYĂŞFKSRQ~N]iXMHPFRYMHGRM~QD=iXMHPFDMHSRYLQQĂŞGRXYHGHQpKRWHUPtQXGRUXĂžLĢVYRMXFHQRY~SRQXNXStVRPQHQDDGUHVX 2EHF%DGtQ6OiGNRYLĂžRYD%DGtQDYSRQXNHXYLHVĢYĂŞĂŁNXQiMRPQpKRNWRUpSRQ~ND2EHF%DGtQEXGHDNFHSWRYDĢOHQWDNpFHQRYpSRQXN\NWRUp EXG~Y\MDGUHQpSHYQRXVXPRX$NFHQRYiSRQXNDĂĽLDGQHKR]iXMHPFXQHGRVLDKQHWUKRYpQiMRPQpWMQiMRPQp]DDNpVDYGDQRPĂžDVHDYREFL%DGtQREY\NOH SUHQHFKiYDM~GRQiMPXQDGRKRGQXWĂŞ~ĂžHOSRURYQDWHÄ?QpQHKQXWHÄ?QRVWLREHF%DGtQRGWHMWRSRQXN\RGVW~SL

NBB 3214/14

=iXMHPFRYLDEXG~StVRPQHSR]YDQtQDY\KRGQRWHQLHFHQRYêFKSRQ~NYãHWNêFK]iXMHPFRYQDMQHVN{UGQtSUHGNRQDQtPY\KRGQRWHQLD1H~ÞDVĢQLHNWRUpKR ]iXMHPFXQLHMHSUHNiüNRXXVNXWRÞQHQLDY\KRGQRWHQLD2EHF%DGtQX]DWYRUtQiMRPQ~]POXYXOHQVWêP]iXMHPFRPNWRUêSRQ~NQHQDMY\ããLHWUKRYpQiMRPQp


číslo 9/2014

ŠPORT

15

KARATISTI ZÍSKALI ĎALŠÍCH 6 MEDAILÍ V sobotu 3. mája sa v Športovej hale v Žiari nad Hronom konal už tradičný Memoriál Jozefa Juhaňáka. Tento turnaj je určený najmä pre súťažne menej ostrieľaných karatistov. V početnej konkurencii sa zverenci Ľubomíra Výbocha z Karate klubu Krupina nestratili a domov si odniesli jednu zlatú, dve strieborné a tri bronzové medaily.

Roman Ruman zlatý i bronzový

Najúspešnejším karatistom z Krupiny bol Roman Ruman, ktorý pre klub získal jediné zlato v kategórii kata mladších dorastencov a vybojoval aj bronz v kumite nad 50 kg. Úspešná bola aj jeho sestra. Adriana Rumanová získala striebro v kategórii mladších dorasteniek nad 40 kg. Druhé striebro v kumite začínajúcich zápasníčiek získala Veronika Fildušová. Nestači-

la na Mišejovú z ŠŠK Prievidza. Potom už Krupinčania zbierali len bronz. V kata dorasteniek sa ziskom bronzu zviditeľnila Andrea Zoštiaková. Bronz získala aj Žofia Jumbáková v kumite dievčat – začiatočníčiek. Na medailu nedosiahli Sára Davidíková, Samuel Daniel Valach, David Priškin a Jaroslav Povalač. „Deti predviedli snaživý výkon. Najmä tie, čo boli na súťaži po prvýkrát. Pochvalu si zaslúžia všetci. Okrem medailí deti zís-

kali aj väčšiu chuť do tréningu. Takýmto prístupom môžu byť v budúcnosti úspešní nielen na regionálnych turnajoch,“ okomentoval výkony svojich zverencov Ľubomír Výboch.

Majstrovstvá Slovenska

Tento víkend sa budú v Partizánskom konať majstrovstvá Slovenska detí, žiakov a mladších dorastencov. Predstaví sa na nich jediný zástupca Karate klubu Krupina Roman Ruman, ktorý si svoj postup v kata mladších dorastencov vybojoval na 3. kole Stredoslovenského pohára karate v Žiline uplynulý mesiac.

Naši úspešní karatisti.

VÝSLEDKY MEMORIÁLU JOZEFA JUHAŇÁKA 1. miesto Roman Ruman 2. miesto Veronika Fidlušová Adriana Rumanová 3. miesto Andrea Zošiaková Žofia Jombíková Roman Ruman

kata, mladší dorastenci, 12-13 r. kumite, mladšie žiačky, 8-9 r. kumite +40 kg, staršie žiačky, 10-11 r. kata, staršie dorastenky, 14-15 r. kumite, dievčatá bez STV 5-7 r. kumite, mladší dorastenci +50 kg, 12-13 r.

Text a foto: DČ

a Bežím n o níctv zdravot zany,... sa Zu spýtaĨ

Ro a ka bo, m letí tak š??

osĨ, slušn promis á t i Ā kom mi ncia a aozaj veĖ a r e l to ún tike s é. v poli nákazliv

NSR 3251/14

Verte nám, sú nákazlivé! Preto voĖte stranu TIP! 214_TIP_Karikatury_1 6

5/9/14 4:52 PM

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Krupina, náklad 8 200 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


INZERCIA

naše novinky

NSR 3215/14

16

Nka 09 2014 web