Page 1

22 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: I. číslo 9/2014 Dátum vydania: 20. 5. 2014

n a š e

Humenné

Oldrati sa nesťahuje

Deň víťazstva nad fašizmom

Jedno hovorí, druhé robí

Paraskovi sa darí

str. 3 Spoločnosť OLDRATI hrozila prepúšťaním a odsťahovaním. Situácia sa zmenila a spoločnosť zostáva v Humennom.

str. 3 Oslavy 69. výročia víťazstva nad fašizmom sa začali sprievodom od mestského úradu k obnovenému vojenskému cintorínu.

str. 4 U pána „poslanca“ Ivana Hoptu by sa na to malo zvyknúť, ale to sa nedá, nakoľko tak ako on, by sa poslanec správať nemal.

str. 14 Paraskovi sa v Radvani darí a TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom je po dvadsiatom piatom kole piatej ligy jedným z najlepších tímov.

EUROKOMISÁR MAROŠ ŠEFČOVIČ V HUMENNOM Voľby do europarlamentu sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 24. mája. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a Gabriela Keckéšová, ktorí budú v tohtoročných eurovoľbách kandidovať za poslancov Európskeho parlamentu navštívili mesto Humenné. Spoločne sa stretli so seniormi počas prebiehajúceho projektu z fondov EÚ Aktívni seniori. Rovnako preberali témy čerpania EÚ fondov so starostami z okolitých obcí. Počas slávností, ktoré sa konali na námestí, sa Maroš Šefčovič a Gabriela Kečkéšova stretli s mnohými Humenčanmi, aby poznali aj ich názory o fungovaní Európskej únie. Humenné musí bojovať o investorov. Primátorka sa spolieha na pomoc a na osvedčené mená v európskej politike. Pokračovanie na strane 2

Eurokomisár Maroš Šefčovič a Gabriela Keckéšová navštívili mesto Humenné. Diskutovali s dôchodcami aj so starostami z okolitých obcí. Foto: (eh)

VOĽTE TIP DAJTE ŠANCU MLADÝM Michal BUBÁN, Ivana AUGUSTINSKÁ kandidáti na europoslancov

NSR 3267/14

voľte stranu

TIP č.

10

244_TIP_Novinky_posl.vydanie.indd 1

Voľby 24. mája

postavme Slovensko z hlavy na nohy tvoríme inú politiku, tvoríme našu budúcnosť dajte šancu mladým dajte zbohom politickým dinosaurom

www.strana-tip.sk/eurovolby Strana TIP 5/12/14 9:36 AM


2

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

KLIKNITE NA SVOJE MESTO! Online portĂĄl pre vĂĄs

Od 1. måja sme spustili inIRUPDÞQêRQOLQHSRUWiO1DãLFK1RYLQLHN1DDGUHVH ZZZQDVHQRYLQN\VNVDQDFKiG]DQDMYlÞãtVSUDYRGDMVNêSRUWiOQD6ORYHQVNX 1iMGHWHWXVSUiY\]FHOpKR 6ORYHQVND]NDüGpKRNUDMD ]R YãHWNêFK RNUHVQêFK PLHVW2DNWXiOQHVSUDYRGDMVWYRVDVWDUiWDNPHUGYHVWRVN~VHQêFKUHJLRQiOQ\FK UHGDNWRURY

9ĂŞVWtĂĽQpIRWRDNUiWN\WH[WYiV QLHOHQSREDYtDOHPQRKRNUiW ĂŁRNXMHĂžLPLQLPiOQHSULQ~WL ]DP\VOLHĢVD6~WRĂžLWDWHÄ?VNp UXEULN\DQDYDĂŁHSRGQHW\VD WHĂŁtPHXĂĽWHUD]8UĂžLWHVLWLHĂĽ QHQHFKDMWHXMVĢWpP\YDQNHWHSR]ULWHVLVYRMKRURVNRS NXU]RYĂŞOtVWRNNDĂĽGRGHQQ~ SUHGSRYHćSRĂžDVLD

MS v hokeji

1D QDĂŁRP QRYRP SRUWiOL ZZZQDVHQRYLQN\VNVDGR]YLHWHYĂŁHWN\]DXMtPDYpLQIRUHlavnĂĄ strĂĄnka PiFLHQLHOHQRQDĂŁLFKKRNHMLV1DKODYQHMVWUiQNHNOLNQH- WRFKQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD WHQDQiSLV6ORYHQVNRDUR]- YELHORUXVNRP0LQVNX7pPD EDOtVDYiPSRQXNDYĂŁHW- NWRU~DYL]XMHQiĂŁNDSLWiQYiV NĂŞFKNUDMRYDRNUHVRYQDĂŁHM EXGHVSUHYiG]DĢDĂĽGRNRQFD NUiVQHMNUDMLQ\9\EHULHWHVL VYHWRYpKRĂŁDPSLRQiWX YDĂŁHPHVWRNOLNQHWHDPiWH YĂŁHWN\LQIRUPiFLHSUHGVH- NaĹĄe Novinky ERX6DPR]UHMPHSUH]ULHĢ .DĂĽGpGYDWĂŞĂĽGQHGRVWiYDWH VLP{ĂĽHWHDMLQpPHVWi GRVFKUiQRN1DĂŁH1RYLQN\YR 9HGÄ?DUXEULN\6ORYHQVNR YDĂŁRPPHVWH2GWHUD]VLEXXYLGtWHćDOĂŁLHNDWHJyULHÂą GHWHP{FĢSUHĂžtWDĢĂžOiQN\DM VSUDYRGDMVWYR NXOW~UD D ]LQĂŞFKPLHVW6WDĂžtNOLNQ~Ģ DYLHWHYĂŁHWNRĂžRVDGHMHQD ĹĄport. 3RGÄ?DYiĂŁKR]iXMPXVLP{- FHORP6ORYHQVNX$NVDYiP ĂĽHWHY\EHUDĢWLHĂĽ]UXEUtNÂą QiĂŁSRUWiOEXGHSiĂžLĢSRYHG]]DKUDQLĂžLH]GUDYLHUHOD[ WHWRSULDWHÄ?RPDNEXGHWHPDĢ UR]KRYRUSXEOLFLVWLND QHMDNpSULSRPLHQN\QDStĂŁWH to nĂĄm na adresu: nazorcitatela@14news.eu PravĂ˝ stÄşpec 9SUDYRYiPGRSRUXĂžXMHPH UXEULN\Ă„$MWDNWRVLWXĂĽLMHPHÂłDĂ„.WRPLGDOYRGLĂžiNÂł UHGDNFLD

Podpredseda EurĂłpskej komisie MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ? kandiduje za europoslanca za stranu SMER-SD s Ä?Ă­slom 1. Foto: archĂ­v

EUROKOMISĂ R ... DokonÄ?enie zo strany 1 PrimĂĄtorka mesta Jana VaÄžovĂĄ vidĂ­ po konsolidĂĄcii financiĂ­ mesta a zveÄžaÄ?ovanĂ­ infraĹĄtruktĂşry ako jednu z Ä?alĹĄĂ­ch dĂ´leĹžitĂ˝ch Ăşloh nĂĄjsĹĽ pre HumennĂŠ investora, ktorĂ˝ by dlhodobo garantoval dostatok pracovnĂ˝ch prĂ­leĹžitostĂ­ pre vĹĄetkĂ˝ch. EurovoÄžby sĂş preto pre mesto podÄža nej veÄžkou prĂ­leĹžitosĹĽou. PomĂ´cĹĽ mestu by mohli podpredseda EurĂłpskej komisie MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ?, ale aj Gabriela KeckĂŠĹĄovĂĄ, ktorĂ­ aĹĄpirujĂş na post poslancov EurĂłpskeho parlamentu. PrvĂŠ rokovania o moĹžnostiach bliŞťej spoluprĂĄce absolvovali obe strany len nedĂĄvno v Humennom. Podpredseda EurĂłpskej komisie MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ? ako aj jeho kolegyĹˆa Gabriela KeckĂŠĹĄovĂĄ s dlhoroÄ?nou praxou s eurĂłpskymi inĹĄtitĂşciami v Bruseli si prezreli mesto a prerokovali jeho ambĂ­cie a moĹžnosti osloviĹĽ zahraniÄ?nĂŠho investora. HumennĂŠ chce vyuĹžiĹĽ skĂşsenosti Ĺ efÄ?oviÄ?a a KeckĂŠĹĄovej na pĂ´de Ăšnie v oblasti hospodĂĄrskej politiky. Vedenie mesta je zĂĄroveĹˆ presvedÄ?enĂŠ, Ĺže ak uspejĂş vo voÄžbĂĄch a stanĂş sa europoslancami, vidina investora v Humennom by mohla byĹĽ reĂĄlnejĹĄia. „Samozrejme, nie je to jedinĂĄ cesta, akou sa snaŞíme prilĂĄkaĹĽ eurĂłpske peniaze vo forme investorov Ä?i eurofondov do mesta. No voÄžby do EurĂłpskeho parlamentu sĂş veÄžkou prĂ­leĹžitosĹĽou, ako v Ĺˆom posilniĹĽ prĂ­tomnosĹĽ naĹĄich zĂĄujmov. S ÄžuÄ?mi ako je Ĺ efÄ?oviÄ? mĂ´Ĺžeme vylepĹĄiĹĽ svoju pozĂ­ciu

AKO VOLIŤ V EUROVOÄ˝BĂ CH? UĹž tĂşto sobotu sa na Slovensku uskutoÄ?nia voÄžby do EurĂłpskeho parlamentu. TermĂ­n volieb vyhlĂĄsil predseda NĂĄrodnej rady Slovenskej republiky eĹĄte v decembri 2013. Na ĂşzemĂ­ Slovenskej republiky sa volĂ­ 13 poslancov. VolebnĂŠ miestnosti sa otvoria rĂĄno o 7. hod. a zatvoria o 22. hod. VoliĹĽ mĂ´Ĺžu vĹĄetci obÄ?ania, ktorĂ­ v deĹˆ volieb dovĹ•ĹĄia 18 rokov. ObÄ?an, ktorĂ˝ sa rozhodne Ă­sĹĽ voliĹĽ, sa dostavĂ­ do volebnej miestnosti, kde je zapĂ­sanĂ˝ do voliÄ?skĂ˝ch zoznamov a po preukĂĄzanĂ­ svojej totoĹžnosti mu volebnĂĄ komisia vydĂĄ jednu ĂşradnĂş obĂĄlku a 29 hlasovacĂ­ch lĂ­stkov jednotlivĂ˝ch politickĂ˝ch subjektov. VoliÄ? si tĂ˝m pĂĄdom vyberie hlasovacĂ­ lĂ­stok toho politickĂŠho subjektu, ktorĂ˝ chce voliĹĽ a na Ĺˆom mĂ´Ĺže vyuĹžiĹĽ moĹžnosĹĽ odovzdania preferenÄ?nĂŠho hlasu kandidĂĄtom a zakrúŞkuje maximĂĄlne dvoch kandidĂĄtov. VoliÄ? mĂ´Ĺže mimo svojho okrsku voliĹĽ v prĂ­pade, ak si vyĹžiada voliÄ?skĂ˝ preukaz, a to najneskĂ´r do 22. mĂĄja na prĂ­sluĹĄnom obecnom alebo mestskom Ăşrade, podÄža miesta svojho trvalĂŠho pobytu.

Gabriela KeckĂŠĹĄovĂĄ kandiduje za europoslankyĹˆu za stranu SMER-SD s Ä?Ă­slom 7. Foto: archĂ­v

pri rokovaniach a zvýťiĹĽ ĹĄance na Ăşspech. V takomto prĂ­pade vĹždy zaberĂş osvedÄ?enĂŠ menĂĄ s dlhodobĂ˝mi skĂşsenosĹĽami

a kreditom,“ hovorĂ­ primĂĄtorka mesta Jana VaÄžovĂĄ. (eh)


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

3

DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

Vjazd pre kamióny povolili. Značku Zákaz odbočovania vpravo doplnili dodatkovou tabuľou – Okrem dopravnej obsluhy.

Oslavy 69. výročia víťazstva nad fašizmom sa v Humennom uskutočnili 6. mája. Začali sa slávnostným sprievodom od mestského úradu k obnovenému vojenskému cintorínu, kde sa konala panychída pravoslávnej cirkvi a slávnostný akt kladenia vencov.

Foto: (eh)

Významní hostia v Humennom

OLDRATI ZOSTÁVA V HUMENNOM Humenská spoločnosť OLDRATI pred niekoľkými dňami hrozila hromadným prepúšťaním. O prácu v Humennom tak malo prísť až 500 ľudí, pričom talianski majitelia továrne produkujúcej priemyselné tesnenia zároveň v tom čase ohlásili sťahovanie výroby do Turecka. A všetko vraj kvôli dopravnej značke, ktorá blokovala vjazd kamiónov do spoločnosti.

Obvodný úrad osadil spornú značku

Celý rozruch ohľadom prepúšťania spôsobila zlá dopravná značka zakazajúca vjazd kamiónov dlhších ako 9 metrov. Išlo práve o tú odbočku, ktorú firma OLDRATI využívala na zásobovanie fabriky ako aj odvoz hotových výrobkov. Rozhodnutie o zákazovej dopravnej značke vydal Okresný úrad v Humennom na základe stanoviska, ktoré vydalo okresné riaditeľstvo polície. K výrobným priestorom spomínanej fabriky sa síce dá dostať aj z opačnej strany po miestnej komunikácii, ale tá je pre nákladné vozidlá nevyhovujúca. Pri krajnici zároveň často parkujú autá obyvateľov okolitých domov. Tí si však kamióny v tejto časti mesta neželajú, proti čomu spísali pred časom aj petíciu. Na dopravné obmedzenia v susedstve fabriky, ktoré komplikujú jej výrobný proces, sa rozhodla zareagovať spoločnosť hromad-

ným prepúšťaním, o čom v tom čase informoval aj Úrad práce v Humennom.

Mesto s firmou OLDRATI pravidelne rokovalo

Primátorka mesta Jana Vaľová pravidelne komunikovala s firmou OLDRATI. V marci tohto roka pri druhom spoločnom stretnutí mesto a firma OLDRATI pokladali za prijateľnú časovo obmedzujúcu značku pre kamióny, ktoré prechádzajú cestou III. triedy do areálu OLDRATI. Mesto o tom oboznámilo Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, keďže je to v ich kompetencii a nie v kompetencii mesta, ako si to viacerí mylne vysvetľovali. Mesto nemá kompetencie rozhodovať o danej komunikácii ani možnosť osadzovať dopravné značky akéhokoľvek druhu.

Vjazd pre kamióny napokon povolili

Okresný úrad v Humennom napokon vydal rozhodnutie o odstránení tejto dopravnej značky. Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ v Humennom odporučila odstrániť značku na ceste III. triedy na Jasenovskej ulici a vydať značku Zákaz odbočenia vpravo s dodatkovou tabuľou – Okrem dopravnej obsluhy, ktorú aj v týchto dňoch osadili, čím vyhovela oprávnenej požiadavke petícii občanov na Jasenovskej ulici. „Primátorka sa osobne zúčastnila zasa-

dania komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ, aby to ozrejmila poslancom a členom komisie, pretože osobne trikrát rokovala s firmou OLDRATI, okresným úradom, ale aj so zástupcami okresnej polície, aby rozhodnutie komisie bolo prijaté v prospech väčšiny občanov, ktorí podpísali petíciu a v prospech ľudí, ktorí sú zamestnancami firmy OLDRATI. Mesto Humenné bude naďalej nápomocné, a to aj vtedy, ak OLDRATI požiada o rozšírenie nájazdovej cesty, teda o odkúpenie niekoľkých metrov z mestských pozemkov, radnica to predloží mestskému zastupiteľstvu a verí, že poslanci tejto požiadavke vyhovejú,“ informoval tlačový referát mesta.

Tichú spomienku padlým vojakom si okrem verejnosti uctili aj významní hostia: generálna konzulka Ukrajiny Oľga Benč, konzulka Ukrajiny Oksana Liščyšyn, vedúci oddelenia vnútorných vecí a vojnových memoárov ministerstva vnútra SR Gejza Petrík, veliteľ 2. mechanizovanej brigády, Pozemných síl, Ozbrojených síl SR v Prešove Martin Michalko, honorárny konzul Ruskej federácie SR v Košiciach Ladislav Štefko a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár. Uctenie večnej pamiatky padlých si minútou ticha uctili aj predstavitelia miestnej sa-

mosprávy, štátnej správy, Zväz vojakov SR – klub Humenné, ako aj organizácie pôsobiace na území mesta.

Pietny akt na vynovenom cintoríne

Oslavy 69. výročia nad fašizmom sa konali na vynovenom vojenskom cintoríne. Projekt pod názvom Obnova Pamätného cintorína a Pamätníka padlých sovietskej armády v Humennom mesto odštartovalo ešte v novembri minulého roka. Finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu dostalo mesto zo štátneho rozpočtu, a taktiež prispelo aj veľvyslanectvo Ruskej federácie. „Mesto Humenné venuje sústavnú pozornosť morálnemu odkazu osloboditeľov a má v úcte miesto ich posledného odpočinku. A aj preto mesto s výraznou podporou Ministerstva vnútra SR dali nový šat vojenskému cintorínu, a tým aj dôstojnosť aká práve tomuto miestu patrí,“ uviedla primátorka mesta Jana Vaľová. Text a foto: (eh)

Prepúšťanie nehrozí

Zbytočný a nepochopiteľný rozruch vyvolal však článok v týždenníku Slovenský východ z dňa 5. mája, v ktorom už rozhodli o osude 500 zamestnancov, kde doslova píšu: „Veď o zdroj obživy príde 500 ľudí.“ Dnes je jasné, že žiadne prepúšťanie nehrozí a firma naďalej pokračuje vo výrobe. Mesto Humenné nepochybilo vo svojom rozhodnutí a viacnásobné rokovania primátorky mesta Jany Vaľovej so všetkými kompetentnými orgánmi sa zaslúžili nemalou mierou o zachovanie sociálneho zmieru a vyriešenie situácie. TASR, (eh)

Oslavy výročia Dňa víťazstva nad fašizmom sa v Humennom uskutočnili 6. mája.


naše novinky

SPEKTRUM

EUROVOĽBY 2014 AK SA ZÚČASTNÍTE EUROVOLIEB, DÁTE HLAS MLADÝM POLITIKOM, NOVÝM TVÁRAM A NOVÝM STRANÁM, ALEBO PÔJDETE VOLIŤ OSVEDČENÉ STRANY A UPREDNOSTNÍTE KANDIDÁTOV, KTORÍ SÚ UŽ DLHÉ ROKY V POLITIKE? Martin Dám šancu mladým a neopozeraným tváram. Aj keď sa až tak v politike nevyznám. Myslím si, že  je lepšie dať priestor mladým, pretože nie sú tak poznačení rôznymi kauzami, majú väčší a lepší prehľad a sú aj jazykovo zdatnejší. Tibor Eurovolieb sa nezúčastním, pretože ma žiadna politická strana nedokázala dostatočne svojim programom osloviť.

Milan Nepôjdem voliť, lebo neuznávam volebný systém podľa strán, ale som za odbornosť. Keby tam boli odborníci, nebolo by schvaľovanie zákonov len o dvíhaní rúk. Voloďa Mám už svojho favorita. Vsadím na mladosť a  chuť zmeniť súčasnosť. Navyše noví mladí ľudia nie sú poznačení rôznymi škandálmi.

Zdenka Svoju občiansku povinnosť si určite pôjdem splniť, a preto k  Eurovoľbám pristúpim zodpovedne. Vyberať si budem predovšetkým zo súčasných politických strán, ktoré sú v politike dlhodobo a majú skúsenosti.

ANKETA

4

Ernest Osvedčeným politikom som už dal viac šancí, dosiaľ ich nevyužili a myslím, že už ani nevyužijú. Aj keď mladých politikov nepoznám, dám im svoj hlas. Ivan Hopta. Foto: TASR/Milan Kapusta

JEDNO HOVORÍ, DRUHÉ ROBÍ!

Natália Týchto eurovolieb sa určite zúčastním. A asi dám priestor mladším ľuďom, nie sú tak poznačení bývalým režimom a vedia viac o dnešných problémoch.

U pána „poslanca“ Hoptu by som si na to mal zvyknúť, ale to sa nedá. Aj slovo „poslanca“ som dal do úvodzoviek, nakoľko tak ako on, sa poslanec nespráva (o jeho nespisovnom vyjadrovaní ani nehovoriac).

Michal Pôjdem voliť a mám už aj vybratého kadidáta. Budem voliť osvedčenú stranu, ktorá je už dlhšie v politike.

Miroslav Ešte nie som rozhodnutý, či pôjdem voliť. Ak však pôjdem, určite nebudem voliť súčasných politikov. Podľa mňa Slovensko nejde dobrou cestou a je čas to zastaviť. A to môže urobiť len nová krv, ktorá má skutočne záujem o zmenu. Andrej Mám dosť rozhodnutí súčasných politikov, mali už dosť možností ma presvedčiť o  svojich schopnostiach. Nastal čas, dať priestor novým ľuďom. Dúfam, že nesklamú.

(red)

Nie, nebudem sa tu zastávať primátorky Jany Vaľovej, ale jednu vec musím povedať, nech si myslí kto, čo chce! Čo povie, to splní, prípadne sa o to aspoň pokúsi. A to je fér! Bije sa za občana tohto mesta! Zatiaľ, čo u poslanca Ivana Hoptu to povedať nemôžem. Vyčíta primátorke, čo len môže, najmä jej funkcie, že sedí na dvoch stoličkách. Nápodobne, pán Hopta! Okrem toho, že je mestský poslanec, je totiž aj poslancom VÚC! A aby toho nebolo málo, kandiduje za poslanca do europarlamentu, čo znamená, že ak by sa tam (neviem, akým zázrakom) dostal, bude mať tri(!) funkcie – čiže, nerozumiem jeho kritike, keďže, ako som písal v úvode, jedno hovorí – druhé robí. Ak by mi teraz niekto povedal, že nechce vyhrať voľby do europarlamentu, tak tomu neuverím. Prečo by potom niekto išiel do volieb, ak by ich nechcel vyhrať? Za ostatné roky v našom mestskom zastupiteľstve ma tento pán presvedčil o jednom. Nikdy v živote mu svoj hlas nedám! A verím, že nebudem jediný. Je totiž obrovský rozdiel medzi tým – dostať sa niekam a keď už tam som,

urobiť aj niečo pre občana, svojho voliča, na ktorého pán Hopta myslí len vtedy, keď potrebuje podporiť vo voľbách. Chcel by som vedieť aspoň o jednej veci, ktorú pán Hopta vybavil pre mesto ako poslanec NR SR alebo ako poslanec VÚC! Veď napr. v rokoch 2002 – 2006 ako vtedajší poslanec NR SR nepredložil žiadny poslanecký návrh zákona, ani taký, ktorý by nebol schválený. Ide do volieb, aby opäť na pár rokov bral pekný plat, naďalej zmýšľal „ľavicovo“, tváril sa ako majster sveta, kritizoval všetko okolo seba, s ničím neprišiel, nič zo svojich volebných sľubov nesplnil a navážal sa do každého, najmä do primátorky mesta, ktorá, na rozdiel od tohto pána, pre mesto Humenné urobila veľmi veľa, a to sa jej nezastávam! Hovorím iba to, čo vidím, to, ako sa zmenilo mesto a naše sídliská za posledné roky. P.S.: Tento príspevok som požiadal uverejniť v novinách, ktoré vychádzajú v meste Humenné, a to v Podvihorlatských novinách, Slovenskom východe a Našich Novinkách mesta Humenné. Kamil Kobák


Ä?Ă­slo 9/2014

ROZHOVOR

5

MILOĹ BUBĂ N:$.ĂŠ-(0,&+$/" RYODVWQpYĂŞKRG\7HQGUXKĂŞ SRFLWEROĂĽH0LFKDOWREXGH PDĢYHÄ?PLĢDĂĽNpNHćEXGH ~VSHĂŁQĂŞYRYRÄ?EiFK3R]QiP MHKRK~ĂĽHYQDWRVĢMHKRSUDFRYLWRVĢDWDNPXQHEXGHVWDĂžLĢQD GRVLDKQXWLHYĂŁHWNĂŞFKMHKRFLHÄ?RYDQLKRGtQGHQQH

VNRQĂžLOLY\VRNpĂŁNRO\NDĂĽGpSUi]GQLQ\EROLURERWQtFNH 7DNĂĽHNDĂĽGĂŞ]QiVSUHĂŁLHOYHÄ?D povolanĂ­, zamestnanĂ­ a poznĂĄ, DNRVDQDFKOLHE]DUiED

]Strana TIP, v ktorej je Michal lĂ­drom kandidĂĄtky, je strana ]PreÄ?o by mal byĹĽ mladĂ˝ch ÄžudĂ­ bez podÄža vĂĄs Michal BubĂĄn politickej skĂşsenosti. v europarlamente? Nie je to pre zaÄ?Ă­najĂşcich 6RPSUHVYHGĂžHQĂŞĂĽH0LFKDO politikov skĂ´r VSÄ?Ä–DYĂŁHWNRĂžRPXVtPDĢĂžORvek na tomto poste. AktĂ­vne ]AkĂĄ bola vaĹĄa prvĂĄ RYOiGDFXG]LHMD]\N\Pi reakcia, keÄ? ste sa Y]GHODQLHQDNYDOLWQHMXQLYHUdozvedeli, Ĺže vĂĄĹĄ synovec ]LWHYR9LHGQLPiHXUySVNX sa chce aktĂ­vne zĂşÄ?astniĹĽ SUD[QDNRÄ?NRURELOYRYLDFHvolieb do EurĂłpskeho UĂŞFKĂŁWiWRFK(XUyS\DYSUYRP parlamentu? UDGHVDQHÄ?DNiSUHNiĂĽRN-HWR Mal som dva pocity, ktorĂŠ sa VWUDQD7,3NWRUiKÄ?DGiVS{VRE navzĂĄjom mieĹĄali. NajskĂ´r ten, DNRQLHĂžRXURELĢDQLHDNRVD ĂĽHEXGHGREUpNHćVDSDUOD- WRQHGi7ĂŞPĂĽHKRSR]QiP PHQWRPODGtQLHOHQHXUySVN\ URNRYYLHPĂžRYÄ–RPMH ale aj slovenskĂ˝. NemyslĂ­m si, DVRPQDQHKRSDWULĂžQHKUGĂŞ ĂĽHE\WLHWRIXQNFLHPDOLE\ĢV~- V rodine sme mali tvrdĂŠ podĂžDVĢRXSULOHSĂŁHQLDVLNG{FKRG- PLHQN\Ă’VSHFKYQDĂŁHMURGLNX0\VOtPWĂŞPWHGDĂĽHVWD- QHEROYĂĽG\]DORĂĽHQĂŞQDWYUGHM UĂŞFKSRVODQFRYXĂĽQHOiND]D SUiFL9ĂŁHWFLVPHPDOLDMVN~QLHĂžRERMRYDĢDOHERMRYDĢOHQ senosti od zĂĄkladov. KĂ˝m sme

NSR 3145/14

Dr. MiloĹĄ BubĂĄn

nevýhoda, ak nemajú za sebou niekoho so skúsenosżami?

]Konzultuje s vami Michal svoje politickĂŠ Ä?i mediĂĄlne vystĂşpenia?

1LNWRQHSDGRO]QHEDSULSUDYHQêQDSROLWLNX9ãHWFLWt NWRUtV~YSROLWLNHUD]]DÞtQDOL$M*RUEDÞRYDM2EDPDDM7,39SUYRPUDGHWtWR PODGtPDM~WROHUDQFLXVOXãQRVĢDYHNNWRUêYüG\QDVYHWHYãHWNRSRV~YD1LHOHQYR YHGHWHFKQLNHPHGLFtQHDOH aj v politike.

6DPR]UHMPH .Hć QLHNWR YURGLQHSRWUHEXMH]GUDYRWQ~SRPRFWDNLGH]DPQRX ako za lekĂĄrom. Ak potreEXMHQLHNWRSUDFRYDĢVNDPHURXDPLNURIyQRPWLHĂĽ PDRVORYt0LFKDOYĂĽG\RVORYtYHÄ?DRGERUQtNRYQDNDĂĽG~WpPXOHERMH]DYĂŞPHQX Qi]RURYDGLVNXVLHOHERWR NQLHĂžRPXYHGLH6QDĂĽtVD YĂĽG\RNRQVHQ]XVNWRUĂŞMH SRWRPXVSRNRMXM~FLSUHYĂŁHWNĂŞFK]~ĂžDVWQHQĂŞFK

]ÄŒo radĂ­te Michalovi, aby uspel vo voÄžbĂĄch a aj v politickom Ĺživote? $E\]RVWDOWDNĂŞDNRGRWHUD] 1iURĂžQĂŞQDVHEDLRNROLHSUDFRYLWĂŞQDćDOHMVDY]GHOiYDO DE\EROVWiOHWDNĂŞGREUĂŞV\Q PDQĂĽHOEUDWV\QRYHFYQXN $E\ERODMWDNĂŞGREUĂŞSROLWLN $NWRPXPXGUĂĽLDSDOFHYĂŁHWFL%XEiQRYFL Michal BubĂĄn a MiloĹĄ BubĂĄn (vpravo)

(red)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

-*2/21.$32/,7,.20 Charizmatický hokejista, športovec telom i dušou Jozef Golonka je členom Siene slávy IIHF i Siene slávy slovenského hokeja. V najvyššej federálnej súťaži odohral 330 zápasov a strelil 298 gólov, v reprezentácii 134 zápasov a dal 82 gólov. Na majstrovstvách sveta získal štyri strieborné a tri bronzové medaily, navyše sa z troch olympijských štartov môže pýšiť bronzom z Innsbrucku 1964 a striebrom z Grenoblu 1968. 'QHVDNRNDQGLGiWVWUDQ\606 YHXURYRĐEiFK3iUMHKRP\ãOLHQRN]GOKpKRUR]KRYRUXYiP WHUD]SULQiãDPH

G{FKRGRNGQHVGRVLDKROSR DNRSUDFXM~FLYNUDMLQiFK(Ò URNRFKYêãNXHXU0DQåHO- $E\PDOLG{FKRGFRYLDG{VWRMNDFHOêåLYRWSUDFRYDODDQHPi Q~MHVHĖåLYRWD&KFHPHSRGG{FKRGRNDQLDNRMD3ODWtPH SRULĢPODGêFKĐXGtPRGHUGFpUHãNROXYãHWNR]QDãLFKWH- QpãNROVWYR]DPHUDQpQDSUD[ Ste hokejová legenda. UDMãtFKSUtMPRY9LHPåHWDNWR 7DNWLHåPDOpDVWUHGQpSRGQLPrečo ste sa rozhodli na DOHERDMKRUãLHåLMHYlþãLQDG{- N\9ãHWNRE\PDORVPHURYDĢ staré hokejové kolená Tomáš Hudec, predseda strany TIP. FKRGFRYQD6ORYHQVNX$SUH- NRGVWUiQHQLXFKXGRE\YQDãHM ísť do politiky? WRVDSêWDP±NDPVPHVDWR NUDMLQH$E\QLNWRQHPXVHOXWH1LNG\VRPQHEROYSROLWLFNHM XQiVGRSUDFRYDOL" NDĢ]DSUiFRXGR]DKUDQLþLD VWUDQH$OHNHćYLGtPþRVD XQiVGHMHNDPVPHUXMH6OR- Prečo práve strana SMS? Myslíte si, že je čas, YHQVNRUR]KRGROVRPVDåHQD .HćVRPQD]iYHUVYRMHMND- aby do politiky vstúpili Naša strana TIP stojí pred najväčšou udalosťou od svojho QLHNWRUpYHFLPXVtPSRXNi]DĢ ULpU\S{VRELOYR=YROHQHQDM- mladí ľudia? Aby sa vzniku – uchádzame sa o vašu priazeň vo voľbách do âSRUWRYFDDNRNRĐYHN~VSHãQp- YlþãtP NRQNXUHQWRP EROD začali starať o svoju Európskeho parlamentu. KRQHSRþ~YDQLNWR]iVOXK\]D DVWiOHMH %DQVNi%\VWULFD budúcnosť, o budúcnosť UHSUH]HQWiFLXNUDMLQ\QH]QD- 2GWLDĐSR]QiP0LODQD8UEi- Slovenska? .DPNRĐYHNVPHGRSRVLDĐSUL- VWUDQ\6WUDQD7,3MHOHJLWtP- PHQDM~QLþ7DNVRPVLSRYH- QLKR.HćPDWHUD]RVORYLOVSR- ýDVPRåQRiQRDOHWtVWDUtÄ]DãOLY\VWHQiPY\MDGURYDOLãLUR- QRXSROLWLFNRXVWUDQRXVSĎĖD- GDOåHDNRSROLWLNDPDPRå- QXNRX]R]QiPLOVRPVDVLFK VO~åLOt³SROLWLFLLFKNWRPXEXG~ N~SRGSRUXVNRPHQWiUPLDNR PHYãHWN\]DNRQQpSUHGSRNOD- QREXG~SRþ~YDĢ9\EUDOVRP SURJUDPRPDSULNêYROVRPQD S~ãĢDĢYHĐPLQHRFKRWQH3DUODÄ0ODGtXåERORQDþDVH³DOHER G\DQHYLGtPHG{YRGQDWDN~WR VLVWUDQXYNWRUHMV~ĐXGLDþR VSROXSUiFX PHQWQpVWUDQ\GLVSRQXM~¿QDQFKF~DYHGLDY\XåLĢPRMHVN~Ä$NGHVWHEROLWDNGOKR"³8U- GLVNULPLQiFLX FLDPLNXNWRUêPVDQRYpVWUDVHQRVWLDHOiQ þLWHQiVWRYåG\YHĐPLSRWHãLHlavné body vášho Q\DQLOHQQHSULEOtåLD3UHWRWR .DPWHGDVPHUXMH6ORYHQVNR" programu? EXGHYHĐPLĢDåNp ORÒWRN\QDQiV]ĐDYHMLSUDYHM Ďalšia šanca o 5 rokov VWUDQ\SROLWLFNpKRVSHNWUDYãDN 1HERORĐDKNpVDPHGLiOQHSUH- 3RSUtNODGQHPXVtPFKRGLĢ 3RYLHPWRMHGQRGXFKR$E\ QHQHFKDOLQDVHEDGOKRþDNDW VDGLĢ'RVWDĢVDGRWHOHYt]LH ćDOHNR0iPURNRYDP{M QDãLSUDFXM~FL]DUiEDOLURYQDNR MDK

3UHPLpUWHMWRNUDMLQ\NULWL]R- DOHERSULOiNDĢKRFLNWRU~WHYDOY]QLNQRYêFKSROLWLFNêFK OHYt]LXQDQDãXWODþRYNXEROR VWUiQDGRNRQFDY\]YDOREþD- SUDNWLFN\QHPRåQp3RYROHQLH QRYYROLĢOHQW]YãWDQGDUGQp þRDNRPXRGY\VLHODĢWRWLåEORSROLWLFNpVWUDQ\3RGĐDQiVV~ NXMHPHGLiOQ\NRPSORWPDWDWROHQWLHVNWRUêPLVDYLHYåG\ GRURYYOiGQXFHMVWUDQ\DYODVW- Mladá strana TIP pokračuje QDSRNRQY]iNXOLVtGRKRGQ~Ģ QtNRYPpGLt3UHWRVDFKFHP v rokovaniach s podobne ÒWRN\VSUDYDVPHþDNDOLWLHå WRXWRIRUPRXSRćDNRYDĢ1D- zmýšľajúcimi stranami DOHQDYLDFNXOWLYRYDQHMDDU- ãLP1RYLQNiPNWRUpQiPDNR v zahraničí. Po nadviazaní JXPHQWDþQHY\VSHOHMãHM~URY- MHGLQpSRVN\WOLSULHVWRUSUH]YL- spolupráce s rakúskou QL1DMSUYQiVREYLQLOLåHVPH GLWHĐQHQLHVD$åYSRVOHGQêFK stranou NEOS sa tento GĖRFKYROHEQHMNDPSDQHVDRE- týždeň stretla so stranou „Rovnaká šanca MDYXMHPHDMYLQêFKPpGLiFK Andreja Babiša v Ostrave. 1DãDNDPSDĖVDYêUD]QHOtãL TIP sa snaží o spoluprácu VDQDVN\WQHDå RGYãHWNêFKRVWDWQêFKSROLWLF- s cieľom lepšiť podmienky NêFKVWUiQ1iMGHWHYQHMYiåQH života na Slovensku. o 5 rokov.“ L~VPHYQpPRPHQW\NDULNDW~U\DUiGLRVSRW\SUHYãHWN\JH- 6WUHWQXWLDVD]~þDVWQLOLOtGUL Tomáš Hudec QHUiFLH=DSRYãLPQXWLHVWRMtDM VWUDQ\$12DVWUDQ\7,31D KXGREQpWXUQpMHGQpKR]NDQ- SRVOHGQ~FKYtĐXRGYRODOVYRUR]EtMDþLSUDYLFHDNHćVPHVD GLGiWRY9LGHOLVWHQiVQDQDãHM MX~þDVĢSUHGVHGDKQXWLD$12 LPY\VPLDOLåHQLHþRWDNUR]- URDGVKRZSRFHORP6ORYHQVNX D]iURYHĖPLQLVWHU¿QDQFLtý5 $QGUHM%DELãNWRUêVDPXVHO ELWpVDXåYLDFHMDQLQHGiUR]- þDVWRVPHVDVSROX]DVPLDOL ELĢ]PHQLOLWDNWLNXDKĐDGDM~ 3UHWRSiUGQtSUHGYRĐEDPLYiV ]~þDVWQLĢ]DVDGQXWLD3RVODQHF- 5RNRYDQLHVORYHQVNHMVWUDQ\7,3DþHVNHMVWUDQ\$12 VWiOHQRYpQH]P\VHOQpLQYHN- FKFHPYãHWN\FKY\]YDĢDE\ NHMVQHPRYQHY3UDKH WtY\1DãDVWUDQDVDULDGLSUH- VWHPiMDSULãOLYROLĢ3UtćWH =DVSRORþQêURNRYDFtVW{O]D Yi0DUWLQD'ODEDMRYi3DYHO DNRDMPRåQRVWLVSROXSUiFHNWRGRYãHWNêPKHVORPVOXãQRVĢ SURVtPYROLĢDDNFKFHWHDE\ VORYHQVN~VWUDQX7,3]DVDGRO 6]WXUF UiVDWêNDLQIUDãWUXNW~U\Y\WROHUDQFLDDNRPSURPLVDSUH- 6ORYHQVNRPDORY(XUySVNRP MHMSUHGVHGD7RPiã+XGHFSUYi 6WUHWQXWLH]iVWXSFRYVWUiQEROR XåLWLDSUDFRYQpKRSRWHQFLiOX WRVDY\KêEDPHDNêPNRĐYHN SDUODPHQWH]DVW~SHQLHDMPOD- SRGSUHGVHGQtþND-DQD9RORãL- Y\~VWHQtPSUHGFKiG]DM~FLFKUR- RE\YDWHĐVWYDGXiOQHKRV\VWpDURJDQWQêPUHDNFLiP3iQD GHMY]GHODQHMDPELFLy]QHMJH- QRYiSRGSUHGVHGQtþND,YDQD NRYDQtQD~URYQLULDGHQLDRUJD- PXY]GHOiYDQLDYêPHQ\ãWXSUHPLpUDWêPWRYHUHMQHY\- QHUiFLHRGKRGODQHMPHQLĢYHFL $XJXVWtQVNDDOtGHUHXURNDQGL- QL]DþQêFKãWUXNW~UVWUiQ3RGĐD GHQWRYULHãHQLDUyPVNHMRWi]]êYDPHDE\RGYRODODOHER NOHSãLHPXSUtćWHYROLĢVWUDQX GiWN\0LFKDO%XEiQ1DRVRE- Y\MDGUHQt~þDVWQtNRYVDćDOãLH N\3RWHQFLiOVSROXSUiFHMHYHĐPL NRULJRYDOVYRMYUFKROQHGLV- 7,3ĆDOãLXãDQFXSUHWDN~WR QRPVWUHWQXWtVD]DVWUDQX$12 VWUHWQXWLHXVNXWRþQtY3UDKHSR Y\VRNêDMQD~URYQLHXURSDUODNULPLQDþQêYêURNRWRP]H YRĐEXEXGHWHPDĢRURNRY ý5 ]~þDVWQLOOtGHUNDQGLGiW- YRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUOD- PHQWXYSUtSDGHåHREHVWUDQ\ REþDQLDYRYRĐEiFKGR(X- 1HSUHPHãNDMPHMXVSRORþQH N\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX PHQWX2EHVWUDQ\VSiMDVSRORþ- XVSHM~YHXURYRĐEiFKPiMD 3DYHO7HOLþNDDćDOãtNDQGLGi- Qê]iXMHPRULHãHQLHDNWXiOQ\FK UySVNHKRSDUODPHQWXE\PDOL YROLĢW]YãWDQGDUGQpSROLWLFNp 7RPiã+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3 WL3HWU-HåHN'LWD&KDUDQ]R- SUREOpPRYYRERFKNUDMLQiFK MDK

35ËĆ7(92/,ġ

SPOLUPRÁCA STRÁN TIP A ANO


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

92/,ý200È320Ð&ġ $-,1)2/,1.$ S otázkami, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu (EP), sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku, ktorú zriadi Ministerstvo vnútra SR. Ä=DPHVWQDQFLPLQLVWHUVWYD YQ~WUDWXEXG~SRVN\WRYDĢ LQIRUPiFLHSUHYROLþRYWêNDM~FHVDLFKSUiYDSRYLQQRVWt RUJDQL]DþQpKR]DEH]SHþHQLD YROLHEDSRG³LQIRUPRYDOD ]DSLVRYDWHĐNDÒVWUHGQHMYROHEQHMNRPLVLH Ò9. (YD &KPHORYi

,QIROLQNDEXGHSUtVWXSQiRG GRPiMDYSUDFRYQêFK GĖRFKYþDVHRGKGR KDYGHĖYROLHEPiMD RGKGRKQDWHOHIyQQ\FKþtVODFK DÄ,QIRUPDþQi OLQNDMHXUþHQiYêOXþQHSUH YROLþRYDQHEXG~QDQHMSR-

VN\WRYDQpLQIRUPiFLHSUiYQLFNêPRVREiPPpGLiPSROLWLFNêPVWUDQiPDREFLDP³ ]G{UD]QLOD&KPHORYi 9RĐE\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVDQD6ORYHQVNXXVNXWRþQLDYVRERWXPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNêFKVWUiQ .DQGLGiWLPXVLDPDĢQDMPHQHMURNRY9ROLĢVDEXGH HXURSRVODQFRY

VOLIČSKÝ PREUKAZ PRE EUROVOĽBY Europoslancov môžeme voliť aj mimo miesta svojho trvalého bydliska. Umožní to voličský preukaz. Voliči si ho môžu vybaviť cez svoju obec v čase úradných hodín. Čas majú do 22. mája. 2Y\GDQLHYROLþVNpKRSUHXND]XVDGiSRåLDGDĢRVREQHFH] VSOQRPRFQHQ~RVREXStVRPQHDOHDMHOHNWURQLFN\9\EDYHQLHGRNODGXVLQHWUHEDQHFKiYDĢQDSRVOHGQ~FKYtĐX $NQDY\EDYHQLHSUHXND]X YROLþVSOQRPRFQtLQ~RVREX YVSOQRPRFQHQtPXVtXYLHVĢ VYRMHRVREQp~GDMHDM~GDMH VSOQRPRFQHQHMRVRE\9SUt-

SDGHStVRPQHMDOHERHOHNWURQLFNHMåLDGRVWLWUHEDQDStVDĢ DMNRUHãSRQGHQþQ~DGUHVXQD NWRU~PiREHFåLDGDWHĐRYLYROLþVNêSUHXND]]DVODĢ 3UiYRYROLĢGR(XUySVNHKR SDUODPHQWXQD~]HPt65PDM~ SOQROHWt YGHĖYROLHEDVSRĖ URNRY VORYHQVNtREþDQLDVWUYDOêPSRE\WRPQD6ORYHQVNX 7LHåSOQROHWtVORYHQVNtREþD-

MICHAL HORSKÝ: BUĎME EURÓPANIA! Keď pred štvrťstoročím padol Berlínsky múr a tisíce kilometrov ostnatého drôtu obopínajúceho impérium Sovietskeho zväzu od Berlína až po Vladivostok, milióny ľudí nadobudlo dojem, že končí doba plná napätia, nevraživosti, zápasov a studenej vojny.

7$65

9ROLþVNpSUHXND]\,OXVWUDþQpIRWR7$65

QLDNWRUtQHPDM~WUYDOêSRE\W QD6ORYHQVNXþLYLQRPþOHQVNRPãWiWH(Ò9GHĖNRQDQLDYROLHEYãDNPXVLDE\ĢQD 6ORYHQVNX9ROLĢP{åXQLHOHQVORYHQVNtREþDQLDDOHDM REþDQLDLQêFKþOHQVNêFKãWiWRY(Ò0XVLDYãDNE\ĢSOQROHWtPDĢSRYROHQêWUYDOê SRE\WQD6ORYHQVNXDPXVLD E\Ģ]DStVDQtGR]R]QDPXYROLþRY3RåLDGDĢR]iSLVPRKOL GRDSUtOD

7$65

7

9SRVWNRPXQLVWLFNRPVYHWH]RVWDOLVWRYN\SRKURENRY EêYDOpKRUHåLPXNWRUêPVD PRKOR]GDĢåHQDVWDOSULDP NRQLHFVYHWD1DSULHNWRPX WRPQRKt]QLFKSUHåtYDM~ GRGQHVDYQHMHGQHMNUDMLQHRSlWRYQH]GYtKDM~KODY\ 7HQWRNUiWQLHYPHQHURYQRVWiUVWYDDXWRULWiUVWYDþLYOiG\ MHGQHMSULYLOHJRYDQHMYUVWY\ DSDUiWQLNRY6~WRÄRVREQRVWL³NWRUpGHãWUXXM~GHPRNUDFLXQLHOHQYQDãHMNUDMLQHDOH DMY(XUySH3UHWRWDNDNRJHQHUiFLHQDãLFKRWFRYVWiOLQD MHVHQQêFKQiPHVWLDFKYURNX WDNDMGQHVYþDVHSRNRMDDPLHUXMHG{OHåLWpDE\ SUHGRYãHWNêPPODGtĐXGLD LãOLNYRĐEiPGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX .RKRYROLĢ"%H]WRKRDE\ VPHVDSULNOiĖDOLYĐDYRDOHERYSUDYRWUHEDSRYHGDĢåH YROtPHNDQGLGiWN\SROLWLFNêFKVWUiQ=QLFKE\VPH PDOL Y\EHUDĢ WDNp NWRUp VYRMRXVHULy]QRVĢRXGOKRGRERSUHXND]XM~VYRMY]ĢDK NQDãHMNUDMLQHNMHGQRWQHM (XUySHNKRVSRGiUVNHPX DVRFLiOQHPXUR]YRMXDOH DMNRFKUDQHĐXGVNêFKSUiY YWRPWRREURYVNRPJHRSROLWLFNRPSULHVWRUH=NDQGLGiWRNE\VPHVLPDOLY\EHUDĢĐXGtNWRUtV~RGERUQtFL ]iVWDQFRYLDGHPRNUDFLHMHGQR]QDþQHSURHXUySVNL]DPHUDQt$OHWUHEDGDĢãDQFXDM PODGêPĐXćRPPODGêPSRVODQFRPNWRUtP{åXSULQLHVĢ LQRYiFLXYFHORPUDGHVSRORþHQVNRSROLWLFNêFKDNWLYtW

QLHOHQSUHQDãXNUDMLQXDOH SUHFHO~(XUySX 9PQRKêFKHXUySVN\FKNUDMLQiFKVDSUHGSRNODGiåHDå WUHWLQD]YROHQêFKVWUiQDSRVODQFRYEXGHPDĢPLHUQH SRYHGDQpQHJDWtYQ\Y]ĢDK NHXUySVNHMLQWHJUiFLL1D6ORYHQVNXPiPHKĚVWNXSROLWLNRYNWRUtGOKRGRERPDQLSXODWtYQHSUDFXM~VREUD]RP W]YÄWXþQpKR*UpND³NWRUêVL SRKRGOQHåLMHQD~NRUÄFKXGREQpKRSHQ]LVWX]R6ORYHQVND³7LHWRRMHGLQHOpKODV\QLH V~GHãWUXNWtYQHOHQYRþL(XUySHDOHDMYRþLYODVWQHMNUDMLQHþRVDXNi]DORQHGiYQRDM XQiVNGHEH]YiKDQLDD]RGSRYHGQRVWLSRORåLOLWtWRÄSROLWLFL³DMYOiGX -HG{OHåLWp]G{UD]QLĢåHQDãD NUDMLQDVD]DGHVDĢURNRYMDVQHSULKOiVLODNWHMVNXSLQHQRYRSULVWXSXM~FLFKãWiWRYGR (ÒNGHXåQLHMHKODYQRX ~ORKRX]YLGLWHĐĖRYDQLHVD 6ORYHQVNRVDVWDORSULURG]HQRXV~þDVĢRXURGLQ\HXUySVN\FKQiURGRY3UHQiãSDWULRWL]PXVDMSUHQiVVDPêFK MHG{OHåLWpDE\VPHSDWULOL NWêPQiURGRPNWRUpQDMHGQHMVWUDQH(XUySXSRGSRUXM~ DV~SULSUDYHQtSOQRKRGQRWQHSDUWLFLSRYDĢQDHXUySVNHM EH]SHþQRVWLRFKUDQHVSRORþQêFKKUDQtFPHQHDQDVWUDQHGUXKHMV~SULSUDYHQtDMSUL YROHEQêFKXUQiFKYHUHMQHPDQLIHVWRYDĢVYRMXSRGSRUX VDPR]UHMPHDMYêKUDG\ HXUySVNHMEXG~FQRVWL -HQDREþDQRFKDE\VDUR]KRGOLþLEXG~YROLĢHXUySVNXLQWHJUiFLXþLEXG~YROLĢ VYRMLFK]iVWXSFRYNWRUtEXG~ SUHVDG]RYDĢQDãHRSUiYQHQp ]iXMP\Y(XUySHDNWRUtWLHå FKiSXåH(XUySDDNRFHORN PXVtREKDMRYDĢQiURGQp]iXMP\NDåGHMNUDMLQ\YV~ODGH VFHORHXUySVN\PL]iXMPDPL $E\QH]GYtKDOLKODY\VW~SHQFLWêFKUHåLPRYNWRUpSUHG GYDGVLDWLPLSLDWLPLURNPL SRVODODKLVWyULDGRPLQXORVWL MDK


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N: 35,1ĂˆĂ˘$0( 0/$'26ÄĄ6/8â126ÄĄ =0(18 Vo voÄžbĂĄch do europarlamentu je na vĂ˝ber mnoĹžstvo politickĂ˝ch strĂĄn. Jednou z nich je aj novic na naĹĄej politickej scĂŠne, strana TIP. LĂ­drom jej kandidĂĄtky je Michal BubĂĄn. Rozhovor, ktorĂ˝ redakcii poskytol tesne pred voÄžbami, prinĂĄĹĄame nielen kvĂ´li jeho kandidĂĄtĂşre, ale predovĹĄetkĂ˝m preto, aby sme dokumentovali snahu mladej, novej politickej vlny o pozitĂ­vnu zmenu v stojacĂ­ch slovenskĂ˝ch vodĂĄch. Michal BubĂĄn, lĂ­der eurokandidĂĄtky strany TIP.

]AkĂş motivĂĄciu majĂş obÄ?ania zĂşÄ?astniĹĽ sa volieb do europarlamentu? (XUySVND~QLDWRQLHV~OHQ Y]GLDOHQt~UDGQtFLSUDFXM~FL Y%UXVHOL(XUySVND~QLDVPH P\YĂŁHWFL9HÄ?D]iNRQRYSRGÄ?DNWRUĂŞFKĂĽLMHPHQD6ORYHQVNX SRFKiG]DSUiYHRG(XUySVNHM ~QLHWDNĂĽHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQpY(XUySVNRPSDUODPHQWHPDM~SULDP\GRVDKDM QDQiV6ORYiNRY

]PreÄ?o mĂĄ voliÄ? z toÄžkĂ˝ch moĹžnostĂ­ voliĹĽ prĂĄve vĂĄs a stranu TIP? 3UHYDĂĽQiYlÞãLQDSROLWLFNĂŞFK VWUiQQRPLQRYDODGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVWDUĂŞFKSR-

OLWLFNĂŞFKĂ„PDWDGRURYÂłNWRUtVL VĹĄetci sme VN~VPHVDPLSR]LWtYQHPHQLĢ WDPFKF~SlĢURNRYRGVHGLHĢ VYRMHRNROLH7UHED]ORGHMRP E\ĢWDPWDNSRYHGLDFQDĂ„YĂŞEH]SROLWLFNHM NOHSQ~ĢSRSUVWRFKQDUXĂŁLĢ]DVOXKRYĂŞÂłG{FKRGRN0\VPH XĂĽtYDQpQH]GUDYpY]ĢDK\-HWR minulosti, PODGtDG\QDPLFNtDFKFHPH QDĂŁDNUDMLQDQDĂŁDEXG~FQRVĢ SULVSLHĢVYRMRXHQHUJLRXNSRideme do toho ]LWtYQHM]PHQHQLHOHQQD6OR]NiektorĂ­ politici vyjadrili nĂĄzor, Ĺže ste bĂŠÄ?ko YHQVNXDOHDMY(XUySVNHM~QLL ]YODVWQpKR SMER-u alebo rozvracaÄ? &KFHPHSUHY]LDĢ]RGSRYHGpravice. QRVĢQLHOHQ]DVHEDDOHDM]D SUHVYHGĂžHQLD QDĂŁLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFKUR5R]KRGQHQLH9ĂŁHWFLVPHEH] SROLWLFNHMPLQXORVWLLGHPHGR GLĂžRYDIRUPRYDĢ(XUySXWDN DE\QiPSULQLHVODYLDFHMPRĂĽ- VtYQHSUL]HUDĢ3UHGRYĂŁHWNĂŞP WRKR]YODVWQpKRSUHVYHGĂžHQLD PODGtÄ?XGLDE\VDPDOLDNWtY- DNHćQiPQLHNWRGiYDWDN~WR QRVWtXSODWQHQLD QH]DSiMDĢGRGLDQLDYRVYRMRP QiOHSNXMHWRQHKRUi]QHNODP]ÄŒĂ­m si chce strana TIP RNROtSRPiKDĢSULVSUiYHYHFt VWYR3RSUYpVPHVWUHGRSUDzĂ­skaĹĽ dĂ´veru obÄ?anov? YHUHMQĂŞFK3ROLWLFLQiVPDM~]D- YiOLEHUiOQDVWUDQDQLHÄ?DYLFR&KFHPHPRWLYRYDĢÄ?XGtDE\ VWXSRYDĢQLHQiPYOiGQXĢWDN Yi1HPiPHSUHSRMHQLDQDLQp LPQHERORÄ?DKRVWDMQpĂžREXGH VN~VPHNWRPXSULVSLHĢDMP\ VWUDQ\DQLLFKVSRQ]RURY3R VR6ORYHQVNRP7R]QDPHQiĂĽH %XćPHDNWtYQLQHQHFKDMPHVL GUXKpQHP{ĂĽHPHSUHGVDUR]Ä?XGLDE\VDXĂĽQHPDOLćDOHMSD- RGSROLWLNRYOHQGLNWRYDĢDOH YUDFDĢQLHĂžRĂžRXĂĽGiYQRUR]-

YUiWHQpMH7RMHMHGHQ]KODYQĂŞFKG{YRGRYSUHĂžRGRWRKR LGHPHSUHĂžRVPHLQYHVWRYDOL NYDQWXPĂžDVXDHQHUJLH8YHGRPXMHPHVLĂĽHSUDYLFDXĂĽDQL QHH[LVWXMHVDPLVDGLVNYDOLÂżNRYDOLVYRMLPLSRVWRMPLDĂžLQPLP\PiPH]DFLHÄ?XURELĢ JHQHUDĂžQ~YĂŞPHQXQDVORYHQVNHMSROLWLFNHMVFpQH

]Ako ste sa stali lĂ­drom kandidĂĄtky do eurovolieb? 9RÄ?E\GRHXURSDUODPHQWXV~ SUYpNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWÄ–XMHPHSUHWRĂĽHVWUDQDY]QLNOD OHQSUHGQHGiYQRP6PHOHQ QD]DĂžLDWNXQDĂŁHMFHVW\DOH WHĂŁtQiVYHÄ?NĂŞ]iXMHPRQDĂŁH P\ĂŁOLHQN\1D(XURNDVWLQJXNGHVDSULDPRQDLQWHUQHWHUR]KRGRYDORRQDĂŁHMNDQGLGiWNHDRQOLQHKODVRYDQLD VD]~ĂžDVWQLORWDNPHUWLVtF Ä?XGtNWRUtKODVRYDOL]DMHGQRWOLYĂŞFKNDQGLGiWRY'RVWDO VRPY\ĂŁHKODVRYDVWDO VRPVDWDNOtGURPQDĂŁHMVWUDQ\GRHXURYROLHE'RVWDOVRP PDQGiWNWRUĂŞMHSUH]DĂžLDWRN YHÄ?PL]DYl]XM~FL

]Online hlasovanie, tzv. Eurokasting, bolo len výnimkou alebo to bude trend v komunikåcii?

6PDQĂĽHONRXDVYODVWQRUXĂžQHXSOHWHQĂŞPNRUEiĂžRPSRĂžDV9HÄ?NRQRĂžQpKRYtNHQGXY5tPH

7R]iYLVtRGćDOĂŁLHKRYĂŞYRMD -HGQDNFKFHPHPDĢSULDPX DRVREQ~NRPXQLNiFLXVÄ?XćPLSUHWRFKRGtPHRGIHEUXiUDSRQiPHVWLDFKYUiPFLQDĂŁHMURDGVKRZ$OHY\XĂĽtYDĢ LQWHUQHWMHWLHĂĽQHY\KQXWQp 0iKRVNRURNDĂĽGĂŞDQDMPl PODGtÄ?XGLDWDPWUiYLDPQRKRĂžDVX3UHWRLPQDĂŁHP\ĂŁ-


číslo 9/2014

ROZHOVOR

9

OLHQN\VSURVWUHGN~YDPHFH] WLHWRVRFLiOQHVLHWHNWRUpV~ LPEOt]NH

]Roadshow bol váš pilotný projekt. O čo ide? -HWRMHGHQ]QDãLFKVS{VRERYNRPXQLNiFLHVREþDQPL =ELHUDPHRGĐXGtSRGQHW\þR ]PHQLĢþRLQDNQDVWDYLĢþR LFKQDMYLDFWUiSL$NRVRPXå YPLQXORVWLVSRPtQDOQHFKFHPHE\ĢSDSLHURYtELOERUGRYt þLWHOHYt]QLSROLWLFLDOHFKFHPHE\ĢPHG]LĐXGPL7RMHWi ]PHQDSUHWRGRWRKRGiYDPH WRĐNRþDVXHQHUJLHDSURVWULHGNRY=iPHURPQDãHMURDGVKRZ MHDMPRWLYRYDĢĐXGtDE\LãOL YROLĢDXYHGRPLOLVLåHNDåGp YRĐE\V~G{OHåLWp1LHMHMHGQRNWRQiV]DVWXSXMHMHOHQQD QiVNRKRVLY\EHULHPH(XUySVNHYRĐE\V~WLHåYHĐPLG{OHåLWpSUHWRåHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQp(XUySVN\PSDUODPHQWRPV~]DYl]QpDMSUHQiV QD6ORYHQVNX

]O činnosti europoslancov veľa informácií občania nemajú.

0LFKDO%XEiQSULSUHEHUDQt&,-DZDUG]DQDMOHSãtSURMHNWURNDY5XPXQVNX

-HWRSUDYGDDDMWRFKFHPH]PHQLĢ6QDåtPHVDLQIRUPRYDĢDNi MH(ÒG{OHåLWiDNpG{OHåLWpMH MHM]DFKRYDQLHþL]HIHNWtYQHQLH$OHWLHåMHYHĐPLG{OHåLWp NWRQiVWDP]DVWXSXMHDSUHWRDM WRDE\ĐXGLDY\XåLOLVYRMHSUiYRDLãOLYROLĢDE\LPWRQHEROR MHGQR0iPHPRåQRVĢRYSO\YQLĢVYRMXEXG~FQRVĢDMQDHXUySVNHM~URYQLQLHOHQQD6ORYHQVNX9\XåLPHMX

9HĐPLQiVSUHNYDSXMHDSDWLD PODGêFKĐXGtďXGLDRGNWRUêFKVPHþDNDOL]iXMHPQLHþR ]PHQLĢ]iXMHPRYODVWQ~EXG~FQRVĢ3UiYHRQLPDM~YSULHPHUHQHJDWtYQHMãLHUHDNFLHDNR SRYHG]PHĐXGLDYVWUHGQRP DVWDUãRPYHNX7tVN{UQDURGHQtþDVWRUHDJXM~VS{VRERPåH ÄNRQHþQHY\PODGtNGHVWHEROL

]Strana TIP má najnižší vekový priemer kandidátov, nemáte medzi sebou žiadneho „zaslúžilého“ politika. Nemyslíte si, že Vám chýba politická skúsenosť? 1DW~WRRWi]NXRGSRYHGiP ]DNDåGêP$MV~þDVQtSROLWLFL ]DþtQDOLPODGtDQHPDOL]ćDOHNDWRĐNRURNRYDVN~VHQRVWt ]SUD[HDNRMD$QLPDQDåpUVNHDQLNRQWDNW\VR]DKUDQLþtPQHYHGHOLSO\QXORãW\UL FXG]LHMD]\N\QHåLOLY(XUySHWDNQDSOQRDNRQDãDJHQHUiFLD1HERMtPVDWRKRåH VRPPODGêSROLWLNP\VOtPVL åHMHWRPRMDYêKRGD$EXGH WRYêKRGDQLHOHQSUH6ORYHQVNRDOHSUHFHO~(XUySXNHć WDPS{MGXPODGtãLNRYQtĐXGLDNWRUtV~]SUD[HUR]XPHM~ EHåQpPXREþDQRYLDQHåLYLOL VDYPLQXORVWLOHQSROLWLNRX

]Ako hodnotíte vašu volebnú kampaň?

1DãtP]iPHURP MHPRWLYRYDĢĐXGt DE\LãOLYROLĢ 1LHMHMHGQR kto nás ]DVWXSXMH GRWHUD]åHVWHVDDM]REXGLOL³ 8PODGêFKĐXGtUH]RQRYDOLGYH YHFL±ÄGDMWHPLSRNRMVSROLWLNRX³DÄMDVDFKFHPRGVĢDKRYDĢ GR]DKUDQLþLD³$WRWRMHDODUPXM~FH8WYUG]XMHQiVWRYWRP åHMHQDMY\ããtþDV]DþDĢVJHQHUDþQRXYêPHQRXSROLWLNRY

]Prečo utekajú mladí ľudia do zahraničia?

MHWRPXGQHV7RMHKODYQêG{YRGåHVDQHYUiWLDVSlĢDQHXVDGLDVDWX3{VRELOVRPDM Y%XOKDUVNXWDP]{VPLFK PLOLyQRYREþDQRYWDNPHUMHGHQPLOLyQSUHYDåQHPODGêFK VFKRSQêFKĐXGtRGLãORDRVWDORåLĢY]DKUDQLþt%RORWR XåGiYQHMãLHDOHNUDMLQDVD ]WRKRVSDPlWiYDGRGQHVWt ĐXGLDFKêEDM~YV\VWpPH$P\ QHFKFHPHDE\VDQLHþRWDNp VWDORDMQD6ORYHQVNX

]Ako je financovaná vaša strana?

výhradne len nejakú skupinu? &KFHPHRVORYLĢWêFKYROLþRY NWRUt VL XYHGRPXM~ SRWUHEX ]PHQ\QD6ORYHQVNXDSRWUHE\JHQHUDþQHMYêPHQ\SROLWLNRY DFKF~GDĢãDQFXPODGêPĐXćRPDE\SULVSHOLVYRMRXHQHUJLRXG\QDPLFNRVĢRXDY{ĐRX QLHþR]PHQLĢ

]Plánujete ísť aj do najbližších parlamentných volieb v roku 2016?

1DãLPKODYQêPFLHĐRPV~ YRĐE\GRVORYHQVNpKRSDUODPHQWXYURNX3UYêP NURNRPDE\VPHPRKOLPHQLĢ6ORYHQVNRMHGRVWDĢVDGR SDUODPHQWX$VDPR]UHMPH DNFKFHPHQLHþR]PHQLĢDM GRYOiG\DWDPSRWRP]DEH]SHþLĢSR]LWtYQX]PHQXQD6ORYHQVNX=~þDVWQtPHVDDMNRPXQiOQ\FKYROLHEQDMHVHĖ WRKWRURNX

9êKUDGQH]SUtVSHYNRYDGDURY QDãLFKþOHQRYQDãLFKV\PSDWL]DQWRY0iPHWUDQVSDUHQWQp¿QDQFRYDQLHYãHWN\GDU\NWRUpGRVWDQHPHV~QHDQRQ\PQp GDURYDFLH]POXY\V~QRWiUVN\ RYHUHQpDGDUFRY]YHUHMĖXMHPH QDQDãRPZHEHGRNRQFDþDVWHMãLHDNRXUþXMH]iNRQ&KFHPHE\ĢSUtNODGRPWUDQVSDUHQWQRVWLDMSUHLQpVWUDQ\FKFHPH SULQLHVĢQLHOHQSR]LWtYQHP\ãOLHQN\DOHDMVOXãQpVS{VRE\ GRSROLWLN\9\PHG]LOLVPHVD YRþLGDURPRGSUiYQLFNêFK RV{EQHFKFHPHE\Ģ]DYLD]DQtåLDGQHM¿UPHDOHER¿QDQþQHMVNXSLQH&KFHPHDE\QiP ĐXGLDGDOLSUtSDGQêGDUDNRV~NURPQpRVRE\]SUHVYHGþHQLD OHERFKF~SRGSRULĢQiVQDãH P\ãOLHQN\

3UHWRåHYQtPDM~þRVDWXGHMH 1HYLGLDSR]LWtYQHVPHURYDQLH QDãHMNUDMLQ\.HćVLSUHGVWDYLD6ORYHQVNRRGHVDĢURNRY ]Vymedzujete sa aj voči WDNKRYLGLDQHJDWtYQHMãLHDNR voličom, chcete osloviť

1DMOHSãLHVDUHOD[XMHYVORYHQVNêFKKRUiFK

MDK


10

naše novinky

SPEKTRUM

KARTA VÝHOD VÁM UĽAHČÍ ŽIVOT Mesto presadilo ešte koncom januára pre Humenčanov novinku, tzv. Kartu výhod, ktorá im umožní rôzne zľavy na mestských športoviskách a kultúrnych podujatiach. Každý deň sa niekoľko občanov telefonicky informuje o tejto Karte výhod, ktorú mesto začalo vydávať už od 1. marca 2014. Aj touto formou chce mesto občanom odpovedať. Stále si môžete podať žiadosť o vydanie Karty výhod, a tak získať zľavy až do 75 percent. Všetci tí, ktorí si podajú žiadosť o vydanie Karty výhod, budú mať zľavy od 18, 20, 50 až do 75 percent na vstupnom do bazéna, na kúpalisku, do sauny, na futbal či hokej. Taktiež budú mať zľavu na nájom športovej haly, na parkovanie a rôz-

ne kultúrne podujatia. O Kartu výhod môžu však požiadať len tí Humenčania, ktorí nemajú voči mestu žiaden dlh. Ide o tri typy kariet: KARTA JUNIOR pre mládež od 15 do 20 rokov, KARTA HUMENČAN, o ktorú môžu požiadať obyvatelia od 25 do 62 rokov, a KARTA SE-

Žiadosť o vydanie ktorejkoľvek Karty výhod, musí občan na Mestský úrad v Humennom predložiť tieto uvedené dokumenty:  vyplnenú žiadosť o vydanie Karty výhod  potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky voči mestu (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.) a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne neukončené súdne alebo exekučné konania, kde je navrhovateľom mesto Humenné  aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške priznaného dôchodku (platí pre žiadateľov o vydanie SENIOR KARTY)  fotografiu s rozmermi 3 cm x 3,5 cm

TRANSPARENTNÉ PRIDEĽOVANIE BYTOV? Na Mestskom úrade v Humennom zasadala 14. mája bytová komisia, na ktorej chýbal iba jeden člen. Ako prizvaní sa tejto komisie zúčastnili: zástupca primátorky mesta, prednosta mestského úradu a vedúci odboru sociálneho a bytového. Na jednom z posledných zasadnutí komisia odporučila do žrebovania na 43 nových bytov 43 žiadateľov. Primátorka už v roku 2013 verejne deklarovala, že nevyužije svoju kompetenciu v zmysle platného VZN, ktoré jej umožňuje prideľovať byty, ale byty sa budú žrebovať samotnými občanmi. Týmto krokom sa zabezpečí transparentnosť pridelenia jednotlivých bytov. Okrem programu uvedeného v pozvánke v bode rôzne zástupca primátorky Ondrej Semanco predložil komisii návrh na doplnenie zoznamu žiadateľov o mestské byty na ulici Komenského, pretože podľa názoru mesta žrebovanie zo 43 žiadateľov

na 43 nových bytov evokuje podozrenia a pochybnosti o transparentnosti celého procesu prideľovania nových bytov. Členka komisie a poslankyňa mestského zastupiteľstva Monika Karaffová vyjadrila nesúhlas s rozšírením zoznamu záujemcov o žiadateľov, ktorí boli vyzvaní mestom. Aj napriek tomu, že mesto pripravilo pre členov komisie zoznam s podrobným prehľadom žiadateľov, ktorí zareagovali a spĺňajú podmienky na pridelenie mestského bytu, predsedníčka bytovej komisie Darina Barančíková presunula prerokovanie návrhu mesta o týždeň, čím sa opäť oddiali proces žrebovania a prideľovania nových mestských bytov. Ondrej Bartko Prednosta MsÚ Humenné

NIOR je určená pre občanov nad 62 rokov.

Požiadať o vydanie Karty výhod môžete aj elektronicky

Všetky žiadosti o vydanie Karty výhod sú k dispozícii na Mestskom úrade v Humennom – klientske centrum, informácie, odbor sociálny a bytový, odbor všeobecnej správy, ako aj na webovej stránke mesta. „O vydanie SENIOR KARTY je možné požiadať osobne na odbore sociálnom a bytovom a na odbore všeobecnej správy môžete požiadať o vydanie JUNIOR KARTY a KARTY HUMENČANA. Taktiež o vydanie Karty výhod môžu Humenčania požiadať aj elektronicky, a to prostredníctvom e-mailu: kartavyhod@humenne.sk. V prípade, ak žiadateľ požiada o vydanie karty elektronicky,

Tí, ktorí si zabezpečia Kartu výhod, budú mať zľavy na športové a kultúrne podujatia, parkovné ale aj na kúpaliská. Ilustračné foto: TASR/Martin Baumann

je treba, aby do 10 dní doručil na Mestský úrad v Humennom fotografiu a potrebné doklady,“ informoval tlačový referát mesta. Platnosť karty je 1 rok, je neprenosná a o jej opätovné vydanie si bude môcť občan požiadať po splnení požadovaných podmienok.

Odmena pre zodpovedného občana

občanov, ktorí si poctivo plnia svoje povinnosti voči mestu, a hlavne to, že platia mestské dane načas,“ povedala primátorka mesta Jana Vaľová. Mesto verí, že táto motivácia bude iniciatívou pre viacerých občanov, a to aj pre tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti, čo sa týka výberu daní. Vedenie mesta si taktiež myslí, že tieto karty môžu finančne pomôcť slabším skupinám, ako sú mládež a seniori.

„Cieľom vydania týchto kariet je odmeniť zodpovedných

(eh)

ZMENA ČASU ÚRADNÝCH HODÍN NA MESTSKOM ÚRADE Pokladňa, matrika a jednotlivé oddelenia Mestského úradu v Humennom od piatku 2. mája 2014 fungujú v „letnom režime“. Pre občanov to znamená, že ich

úradníci vybavia už od pol ôsmej. Na „zimný režim“ úradných hoV pondelok, utorok a štvrtok sú dín, t. j. od 8. hod., prejde mestúradné hodiny od 7.30 do 15.30 ský úrad opäť od 1. októbra 2014. hod., v stredu od 7.30 do 16. hod. a v piatok od 7.30 do 15. hod. www.humenne.sk

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

„Projekt je spoluÀnancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpoÿtom v rámci Programu cezhraniÿnej spolupráce Pođsko – Slovenská republika 2007-2013“

Mesto Humenné ako prijímateđ Ànanÿného príspevku spolu so svojím partnerským mestom Sanok realizuje v období 05/2013 – 04/2014 mikroprojekt s názvom:

„HUMENNÉ A SANOK, MESTÁ V POHYBE“ PL-SK/PO/IPP/III/169

Cieđom projektu je prehĎbovanie a zintenzívnenie cezhraniþnej spolupráce v oblasti zlepšenia turistických služieb miest Humenné a Sanok a vytvorenia nových produktov cestovného ruchu.

AKTIVITY PROJEKTU 1. Aktivita: Spoloþné stretnutie žiadateĐa a partnerov 2. Aktivita: Verejné obstarávanie 3. Aktivita: Vybudovanie multifunkþného areálu

4. Aktivita: Humenné a Sanok, mestá v pohybe 5. Aktivita: Publicita projektu 6. Aktivita: Workshop 7. Aktivita: Ukonþenie realizácie projektu

NHE 3302/14

Ide o tri typy kariet


Ä?Ă­slo 9/2014

SPEKTRUM

=9(60(8ä'2/(7,(Ă„9(Ă˝1( 0/$'eÂł32/,7,&.e79Ăˆ5( Demokracia je bytostne spojenĂĄ so slobodnĂ˝mi voÄžbami a PĂĄn Boh zaplaĹĽ, Ĺže oboje dnes mĂĄme. V sobotu 24. mĂĄja budeme voliĹĽ naĹĄich zĂĄstupcov v EurĂłpskom parlamente. Tieto voÄžby sĂş zväÄ?ĹĄa politikmi ĂşÄ?elovo zahmlievanĂŠ a deklasovanĂŠ, aj keÄ? poslanci EurĂłpskeho parlamentu rozhodujĂş o veciach ekonomicky i politicky zĂĄvaĹžnejĹĄĂ­ch, ako mĂ´Ĺže naprĂ­klad prezident naĹĄej republiky. 9RÄ?E\VDEOtĂĽLDDNHG\NRÄ?YHNY\MGHPHYRQ]RYĂŁHWNĂŞFKVWUiQVDQDQiV]RV\S~WLHLVWpVWDUp]QiPH SROLWLFNpWYiUH'REUHMH SUHGYROHEQiNDPSDÄ–DWUHEDWRUHĂŁSHNWRYDĢ5HĂŁSHNWXMHPDOHSRKÄ?DG]DVHQD IRWRJUDÂżHSROLWLNRYVSUHG LURNRYPDXĂĽQHEDYt &KiSHPHVWHWLFNpY\UHWXĂŁRYDQLHQLHNWRUĂŞFKNRĂĽQĂŞFK ]PLHQ$YĂŁDNSUH]HQWiFLX VYRMKRLPLGĂĽXRWRÄ?NRURNRY PHQHMYQtPDPDNRIDORĂŁQp ]DNUĂŞYDQLHVYRMHMVNXWRĂžQHM

WYiUHDNRYĂŞ]RURYĂŞSRGvod a politickĂş pretvĂĄrku v priamom prenose! Je naR]DMQHIpUQiVWDNWRNODPDĢ YVQDKHSUHVYHGĂžLĢQiVĂĽHDM SRWRÄ?NĂŞFKURNRFKV~VWile eĹĄte mladĂ­, vitĂĄlni a eviGHQWQHQHVWDUQ~FL$NLFK SRWRPVWUHWQHWHQDĂĽLYRGLY QHVSDGQHWH]Q{KNRKRWR SUHGVHERXPiWH'{YRGMH YĂŁDNLQĂŞGiYDM~QiPWĂŞP MDVQĂŞVLJQiOĂĽHJHQHUDĂžQi REPHQDSROLWLNRYY{EHFQLH MHSRWUHEQi1DRSDNMHDĂĽ YHÄ?PLSRWUHEQi

9ROLĢFKRGtPDSUHWRS{Mdem aj v sobotu 24. mĂĄja. 8UĂžLWHXĂĽYLHPĂĽHQHGiP VYRMKODVQLNRPX]WĂŞFKSUHVWDUQXWĂŞFKXPHORRPODGHQĂŞFKWYiUtVRGND]RPĂĽHXĂĽ ERORGRVĢLFKSRNU\WHFWYD VSRORĂžQpKRGOKRURĂžQpKRNRlaborovania, delenia strĂĄn DQiVOHGQHY]QLNXLFKQRYĂŞFKNySLtSROLWLFNHMSURVWLW~FLHDSUH]OLHNDQLDNDEiWRY&KFHPE\ĢMHGHQ]WĂŞFK YROLĂžRYQD6ORYHQVNXNWRUt YSRVOHGQĂŞFKGYRFKYRÄ?EiFK 9Ă’&DSUH]LGHQW XNi]DOL

ĂĽHFKF~YĂŞPHQXH[LVWXM~FLFK SROLWLNRY1DĂŁDSURVSHUXM~FDEXG~FQRVĢXUĂžLWHQLHMH VSRMHQiXĂĽOHQVGQHĂŁQĂŞPL SROLWLNPL7DNDNRGRLQĂŞFK ĂŁSLĂžNRYĂŞFKREODVWtVSRORĂžQRVWL LQIRUPDĂžQpWHFKQROyJLHYĂŞVNXPDYĂŞYRMÂżQDQĂžQtFWYRDWć VPHEH] REiYSXVWLOLPODGĂŞFKY]GHODQĂŞFKDDPELFLy]Q\FKÄ?XGt WRLVWpMHSRWUHEQpXURELĢDM v politike! Preto, prosĂ­m, minimĂĄlne YĂŁHWNĂŞFKWĂŞFKNWRUtOHQQHGiYQREROLYROLĢSUH]LGHQWD naĹĄej republiky, aby si uveGRPLOLĂĽHPiPHRSlĢPRĂĽQRVĢPHQLĢSROLWLFN~VFpQX QD6ORYHQVNXDSULQLHVĢGR SROLWLN\QRYpWYiUHQRYp myĹĄlienky a novĂş kultĂşru.

3RćWHSURVtPYiVYVRERWXPiMDYROLĢ -DYWĂŞFKWRYRÄ?EiFKFKFHP ]ELOERUGRY]YHVLĢUD]DQDYĂĽG\PQRKpVWDUpSROLWLFNp WYiUHNWRUpPDWXGHVLDXĂĽ mnoho rokov a vyberiem si QRY~PODG~DOWHUQDWtYX$M YKRNHMLVDXNi]DORĂžRWDNp RPODGHQLHGRNiĂĽHXURELĢ +QHćMHKUDNUDMĂŁLD 9WĂŞFKWRYRÄ?EiFKGiYDP jednoducho ĹĄancu mlaGĂŞPDSRVLHODPXĂĽW~VWDrĂş generĂĄciu politikov na G{FKRGRN ÄĄDĂĽNR SRYHGDĢĂĽH]DVO~ĂĽHQĂŞDOHXUĂžLWH]DVO~ĂĽHQH

NSR 3265/14

0\YLHPHÌHVD72]EDONyQDURELĨQHVOXät

VoĖte sluťnosĨ! VOĕTE stranu TIP!

Roman T., Martin UHG

11


12

naše novinky

KRÍŽOVKA

KRÁTKE SPRÁVY

DEŇ MATIEK

Mesto Humenné si v piatok 9. mája pri príležitosti Dňa matiek pripravilo pre mamičky príjemné popoludnie. V humenskom renesančnom kaštieli privítalo 45 pozvaných mamičiek, ktoré pracujú v reštauračných, obchodných a poštových službách. Pre ocenené matky bol pripravený program, ktorý pripravili žiaci ľudovej školy. Po slávnostnom príhovore prednostu mestského úradu Ondreja Bartka a primátorky mesta Jany Vaľovej spoločne obdarili ženy darčekmi a kvetmi.

VYPILO SA 11 000 LITROV ZLATISTÉHO MOKU

1

3

2

Na prelome apríla a mája sa v Humennom uskutočnili Švejkove pivné dni. Išlo o prvý ročník tejto jedinečnej akcie, ktorá na námestie prilákala tisícky návštevníkov nielen z Humenného. Ľudia mohli ochutnávať zo 40 druhov piva. Labužníci tohto zlatistého moku vypili viac než 11 000 litrov piva, čo je 22 000 veľkých pív. Najviac si objednávali české pivá, a to bez ohľadu na farbu či percentuálny obsah alkoholu. Švejkove pivné dni mali úspech a rozmýšľa sa nad druhým ročníkom.

REPER KANDIDUJE NA EUROPOSLANCA Na kandidátke strany TIP (Tvoríme inú politiku) sa objavil aj mladý 25-ročný reper Rétos (Oliver Domaracký). Zapojil sa do eurokastingu strany TIP, získal dostatočný počet hlasov verejnosti, a stal sa tak jedným z 13 oficiálnych kandidátov strany v nadchádzajúcich eurovoľbách. V rámci kampane spustil klip pesničky Máme to v rukách. Svojou skladbou vyzýva na zmenu, na koniec politickým dinosaurom. Dokonca sa objavuje v klipe skladby aj hákový kríž, ale len ako súčasť antifašistického symbolu. Video nájdete na: www.nasenovinky.sk/retos

ako sa volá veštica tv8 na obrázku?

Soňa alebo erika

POŠLITE ODPOVEĎ CEZ SMS V TVARE:

Nalaďte si televíziu tv8!

tv8 (medzera) sona alebo erika NA ČÍSLO: 7011

šíritelia: digi slovakia, skylink, UPC Digital, UPC Analog, Orange Fiber TV, Magio, Slovanet, Movio tv, Progres, Bnnet, Optosat, Inštal, Kates, s. r. o., Antik Computers&Communications, SBD - Šaľa, Artos, a.s., Mipas, s.r.o., Dsi Data s.r.o., B&H Media Group s,r,o., Kabel Telecom, s. r. o., Homayer TV, spol.s.r.o., Súťaž trvá do 30.6.2014. Cena spätnej SMS je 0,50€ s DPH. Televízne Káblové rozvody, CondorNet, s. r. o., Rupkki, s.r.o., GeCom, s.r.o., Krom-Sat

trápi Vás vaša budúcnosť? zavolajte našim vešticiam!

0900 718 118

NSR 3245/14

VYHRAJTE 1 000 € s televíziou tv8!

Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava. Cena 2,00 € s DPH /min. 18+

(eh), (ts)


Ä?Ă­slo 9/2014

ROZHOVOR

13

3(7(5%,=296.ĂŠ.$1','Ăˆ7 1$(852326/$1&$ GRćDOĂŁLHKRSURJUDPRYDFLHKRREGRELDNHćNQiPSUtGH YLDFDNRPLOLiUGHXU0XVt QiP]iOHĂĽDĢQDWRPDE\WLHWRSHQLD]HEROLY\XĂĽLWpHIHNWtYQHDVSUDYRGOLYR6SUiYD (Ă’YERMLSURWLNRUXSFLLKRYRUtĂĽHNRUXSFLDYRYĂŁHWNĂŞFK ĂžOHQVNĂŞFKĂŁWiWRFKSUHGVWDYXMH YiĂĽQ\DSUHWUYiYDM~FLSUREOpP 7UDQVSDUHQWQRVĢ ~ĂžHOQRVĢ DVSUDYRGOLYRVĢSULĂžHUSDQt ÂżQDQĂžQĂŞFKSURVWULHGNRY](Ă’ MHP{MYHUHMQĂŞ]iYl]RNYRĂžL REĂžDQRP6ORYHQVND

MUDr. Peter BizovskĂ˝, MPH, po skonÄ?enĂ­ LekĂĄrskej fakulty Univerzity KomenskĂŠho (1982), nastĂşpil ako lekĂĄr do Nemocnice s poliklinikou v Starej Ä˝ubovni. Po zĂ­skanĂ­ odbornĂ˝ch ĹĄpecializĂĄciĂ­ sa od roku 1991 venoval manaŞÊrskej Ä?innosti, najprv ako zĂĄstupca riaditeÄža a od roku 2005 ako riaditeÄž Ä˝ubovnianskej nemocnice, transformovanej na neziskovĂş organizĂĄciu. Od roku 1990, s vĂ˝nimkou jednĂŠho volebnĂŠho obdobia, je mestskĂ˝m poslancom a Ä?lenom mestskej rady v Starej Ä˝ubovni. V roku 2001 sa ako poslanec PSK stal predsedom zdravotnĂ­ckej komisie a tĂşto funkciu vykonĂĄva uĹž tri volebnĂŠ obdobia. AngaĹžuje sa aj v AsociĂĄcii nemocnĂ­c Slovenska, kde je od roku 2014 jej viceprezidentom.

]Ak by ste vo voĞbåch uspeli, kde vidíte svoje miesto v europarlamente? =GUDYRWQiSROLWLNDMHVN{UV~ÞDVĢRXQiURGQêFKYOiGDOHUiG E\VRPVYRMHRGERUQpVN~VHQRVWL]~URÞLOYRYêERUHNWRUê VD]DREHUiYHUHMQêP]GUDYtP üLYRWQêPSURVWUHGtPDEH]SHÞQRVĢRXSRWUDYtQ=GUDYLH MHWRÞRRYSO\YĖXMHQiãNDüGRGHQQêüLYRWDSUHYHQFLD RFKUDQD]GUDYLDNYDOLWQpSRWUDYLQ\ÞLHNROyJLDNWRPXMHGQR]QDÞQHSDWULD0RMHS{VREHQLHY(3YLGtPDOHDMYLQêFK REODVWLDFK9ãDGHWDPNGH EXGHWUHEDREKDMRYDĢ]iXMP\ 6ORYHQVNDLMHKRREÞDQRY

]PreÄ?o ste sa rozhodli kandidovaĹĽ do eurovolieb? 9SUYRPUDGHSUHWRĂĽHPiP SUHKÄ?DG R ]GUDYRWQtFWYH DRĂžLQQRVWLQHPRFQtFYUHJLyQHLQD6ORYHQVNXD]iURYHÄ– RVREQ~VN~VHQRVĢDNRY\EXGRYDĢIXQJXM~FH]GUDYRWQtFNH]DULDGHQLH3UHGGHYLDWLPL URNPLVRPVSRGSRURX9Ă’& QDĂŁWDUWRYDOWUDQVIRUPiFLXQHPRFQLFHY6WDUHMÄ?XERYQLQD QH]LVNRY~RUJDQL]iFLX%ROWR YHÄ?PLQiURĂžQĂŞSURFHVNHćüH QHPRFQLFDKODYQĂŞ]DPHVWQiYDWHÄ?YUHJLyQHSURGXNRYDODGOK\5RĂžQHWRY\FKiG]DORQDPLOHXU1HPDOL VPHQDP]G\DQLQDUHSURGXNFLX]GUDYRWQtFNHMWHFKQLN\'QHVVDXND]XMHĂĽHYĂŁHWN\QHSRSXOiUQHRSDWUHQLDQD ]QtĂĽHQLHQiNODGRYD]YĂŞĂŁHQLHYODVWQĂŞFKYĂŞQRVRY SULMDWLH~YHUXQDVNYDOLWQHQLH VOXĂĽLHEDVWDURVWOLYRVWL EROL VSUiYQ\PNURNRP1HPRFQLFDSUDFXMHYRY\URYQDQRP KRVSRGiUVWYHVSUHE\WNRP NWRUĂŞLQYHVWRYDODGRNRPSOHWQHMREQRY\PDWHULiOQHKR

Peter BizovskĂ˝. Foto: archĂ­v PB

Y\EDYHQLDLGR]DPHVWQDQFRY =DGOĂĽHQRVĢSUHGVWDYXMHDNWXiOQHOHQRNROR]URĂžQpKR SUtMPXDPDMHWRNQHPRFQLFH QDUiVWRO]S{YRGQĂŞFKWLV HXUQDPLOHXU3ULGDQRX KRGQRWRXMHDMIDNWĂĽHPiPH FH]SDFLHQWRY]LQĂŞFK RNUHVRYDSDWUtPHPHG]LY\KÄ?DGiYDQpPRGHUQp]GUDYRWQtFNH]DULDGHQLD0\VOtPVL ĂĽHDMWiWRPDQDĂĽpUVNDVN~VHQRVĢRGERUQp]QDORVWLDDNWLYLW\Y$VRFLiFLLQHPRFQtF 6ORYHQVNDPDGRVWDWRĂžQHNYDOLÂżNXM~QDYĂŞ]YXNWRU~VRP GRVWDO]DVWUDQX6PHU6'$QJDĂĽRYDĢVDY]GUDYRWQHMSROLWLNHSRGLHÄ?DĢVDQDWYDURYDQt HXUySVN\FK]iNRQRYDVPHU-

]Slovensko je Ä?lenom EurĂłpskej Ăşnie ]MyslĂ­te si,Ĺže (EĂš) rovnĂ˝ch desaĹĽ europoslanci, ktorĂ­ rokov s pozitĂ­vnymi zastupujĂş naĹĄu krajinu, i negatĂ­vnymi majĂş dostatoÄ?nĂş silu skĂşsenosĹĽami. KtorĂŠ presadzovaĹĽ v Bruseli tĂŠmy eurĂłpskej zĂĄujmy Slovenska? politiky povaĹžujete za 8UĂžLWH 6ORYHQVNR Pi OHQ najhlavnejĹĄie z pohÄžadu SRVODQFRYDKODVMHGQRW- naĹĄej krajiny? QtFYUiPFL(XUySVNHM~QLH

OLYFDQHP{ĂĽHYHÄ?D]PHQLĢ QRVLODQiURGQĂŞFKSRVODQFRYMHYUiPFL(XUySVNHKR SDUODPHQWX (3 YMHGQRWOLYĂŞFKSODWIRUPiFK6RFLiOQD GHPRNUDFLDSDWUtSUiYHPHG]L WLHNWRUpV~YHÄ?PLYĂŞ]QDPQp DMHMUR]KRGRYDFLHSUiYRDNWtYQHRYSO\YÄ–XMHUR]KRGRYDQLH%UXVHOX

0RWWRP~QLHMHY\URYQiYDĢUHJLRQiOQHUR]GLHO\DWRQLHOHQ YUiPFLĂŁWiWRYDOHDMYMHGQRWOLYĂŞFKNUDMLQiFK3HQLD]HQLH EDQNiPDOHQDKRVSRGiUVN\ UR]YRMDSUiFXÄ?XćRPQDMPl PODGĂŞPQD6ORYHQVNX7RV~ SUHPÄ–DKODYQpWpP\VNWRUĂŞPL~]NRV~YLVtQDMPlĂžHUSDQLHHXURIRQGRY6ORYHQVNRLGH

]V kampani ste si zvolili heslo „VĂ˝chod volĂ­ vĂ˝chod!“, znamenĂĄ to, Ĺže na obyvateÄžov vĂ˝chodnĂŠho Slovenska budete pamätaĹĽ aj v Bruseli? -HGQR]QDĂžQHVRPORNiOSDWULRWäLMHPQDYĂŞFKRGHQDURGLOVRPVDWXDYLGtPYHÄ?Np UHJLRQiOQHUR]GLHO\YUiPFL ĂĽLYRWQĂŞFKLVW{W]DPHVWQDQRVWLFHVWQHMLQIUDĂŁWUXNW~U\DSRG -HWRSUHPÄ–DREURYVNiYĂŞ]YD ]DVLDKQXĢDNRHXURSRVODQHF LQDGRPiFHMS{GHDE\Ä?XGLD ]QiĂŁKRNUDMDQHXWHNDOL]DSUiFRXGR%UDWLVODY\DK~IQHQHRS~ãĢDOLNUDMLQX$E\VLVOXĂŁQH ]DURELOLDMGRPDQDG{FKRGNXQHĂĽLYRULOLPDOLVSUDYRGOLYĂŞVRFLiOQ\V\VWpPDOHSĂŁLH SRGPLHQN\SUHĂĽLYRW2WRVD FKFHPXVLORYDĢ WV


14

naše novinky

ŠPORT

PARASKOVI SA V RADVANI DARÍ Po dvadsiatom piatom kole piatej ligy (skupina Sever) je z našej trojice najlepším tímom TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom. V tabuľke im patrilo tretie miesto so 44 bodmi, pričom deviaty Ajax Pakostov ich mal na konte 38, a vtedy dvanásty MŠK Spartak Medzilaborce 31 bodov. Vlajková piatoligová loď nášho regiónu má teda radvanskú posádku.

Hrajúci tréner

I keď káder počas zimnej prestávky neprešiel výraznou obmenou, pár nových tvárí sa objavilo. Medzi nimi aj Michal Paraska. Futbalový odchovanec humenského futbalu je už skúseným harcovníkom zelených trávnikov, jesennú časť sezóny odohral v susednom Pakostove a počnúc odvetou zmenil dres za radvanský. A nielen ako hráč. Po prvýkrát sa dostal aj do pozície trénera – keďže je stále aktívny aj na trávniku, tak hrajúceho trénera.

tov (4:0) a naostatok v po „divokom“ priebehu Kľušov (5:4). Pridali k tomu aj tri body z Kežmarku (5:1), takže suma summárum ich mali osemnásť. Aby sme boli zápasovo úplní, prehrali v Zámutove (0:2) a u susedov v Medzilaborciach gólom v poslednej minúte (2:3).

Michal Paraska začal v útoku, skončil v obrane. Dva plus jeden

Doma stopercentne

Vychádzajúc zo štatistiky do 25. kola, môžu sa futbalisti TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom pochváliť v odvete stopercentnou domácou bilanciou. Postupne zdolali Hanušovce (2:0), Kračúnovce (3:2), Ľubotice (1:0), v derby Pakos-

Hrajúci radvanský tréner začal stretnutie v útočných radoch a zapísal sa aj do štatistík. „Nebolo to od začiatku optimálne, lebo dve čisté šance som nevyužil a platilo nedáš-dostaneš, keď sa vedenia ujali hostia. Dvakrát som hlavičkami skóroval po štandardkách, mohlo to byť

ObFZ Humenné zdolalo Radvaň n/L. 2:1.

však ešte lepšie,“ poznamenal Michal Paraska, ktorý sa výrazne podieľal aj na domácom pokutovom kope, keďže práve on bol faulovaný. Poslednú štvrťhodinu už operoval v obranných radoch, aby tri body ostali doma. Ostali.

Priateľsky s ObFZ Humenné

Po dlhšom čase sa v rámci ObFZ Humenné rozbieha aktívna činnosť prípravných vý-

berov. V kategórii seniorov odohral výber ObFZ Humenné svoj prípravný zápas na humenskom futbalovom štadióne práve s radvanským tímom. Od úvodných minút sa hralo vo vysokom tempe. Oba celky si vypracovali viacero gólových príležitostí. Druhý polčas mali viac loptu na kopačkách Radvančania, ale v 60. minúte sa dostal k slovu „humenský“ Čokina, ktorý krásnou strelou otvoril gólový účet stretnutia.

Hostia mohli vyrovnať Salákom, no toho v sľubnej šanci vychytal brankár Nazad. Vyrovnanie prišlo v 75. minúte, keď po ruke Gnipa si loptu na biely bod postavil hrajúci tréner Michal Paraska a strelou k žrdi nedal brankárovi šancu. Výber ObFZ Humenné však opäť získal vedenie, krásna strela Černegu v 82. minúte určila jeho víťazstvo. Text a foto: (ps)

V EURÓPE VOLÍME ÚSPEŠNÉ SLOVENSKO VÝCHOD VOLÍ VÝCHOD

Peter Bizovský

9

NPO 3213/14

EUROVOĽBY

2014

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Humenné, náklad 22 800 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 9/2014

ŠPORT

15

NENAŠLI RECEPT NA ZDOLANIE LÍDRA Na ihrisku lídra súťaže sa Futura nepredstavila v najlepšom svetle. Aj keď v 25. kole ligy chvíľu vyhrávala, domov si nakoniec neodniesla ani bod a v tabuľke im momentálne patrí siedma pozícia.

Zranenie Hreška mužstvo oslabilo

Oba celky mali možnosť hrať na štadióne slovenskej reprezentácie, čo veľmi skvalitňovalo predvádzanú hru. Trávnik nebol napriek vytrvalému dažďu podmáčaný. Prvých pätnásť minút zápasu sa odohralo medzi šestnástkami, bez veľkých príležitostí na jednej či druhej strane. MŠK Žilina B mal však vyššie držanie lopty. Po faule na kapitána Futury Ruslana Ljubarskijho nasledoval priamy kop, ktorý zahral Marek Mihok. Na bližšej žrdi číhal útočník Lovska, ktorému sa podarilo prekonať brankára domácich Placha. Žilina sa z inkasovaného gólu rýchlo

Humenné s béčkom Žiliny neuspelo. Foto: Martin Šuľák

spamätala. V 27. minúte sa v súboji v strede ihriska zranil záložník Hreško a Humenné muselo prvýkrát striedať. Hostia chvíľu hrali bez jedného hráča a Žilina presilovku dokonale využila, keď sa jej podarilo vyrovnať zásluhou Hrbeka. Po tomto góle

si domáci začali viac veriť a vytvorili si tri čisté šance. Futuru však podržal gólman Peter Pillár.

Druhý polčas v réžii domácich

Domáci po výmene strán hrozili zo štandardných situácií

a vypracovali si aj viac šancí na skórovanie. Po rohovom kope v 75. minúte Pillár vyrážal loptu, ale tá sa dostala k nedostatočne bránenému Jasenovskému, ktorý zvýšil na 2:1. Po góle sa Humenné zobudilo a začalo preberať iniciatívu. Ani tri šance nesta-

čili na prekonanie žilinskej brány, ktorú si ustrážil Plach. Gólová rana prišla na opačnej strane. Domáci využili brejk, prenikli rozhádzanou obranou Futury a Guba upravil na 3:1. Výsledok sa do konca stretnutia nezmenil. „Víťazstvo je zaslúžené, náš tlak bol v určitých fázach hry až drvivý,“ vyjadril sa tréner MŠK Žilina B Vladimír Veselý. „Hrali sme rýchlo a priamočiaro. Som rád, že sme potvrdili pozíciu lídra a v nastavenom trende chceme pokračovať,“ dodal Veselý. Martin Tongeľ z ŠK Futura Humenné nám po stretnutí povedal: „Šli sme k najlepšiemu mužstvu súťaže, prispôsobili sme tomu aj hru. Prekvapili sme sami seba aj súpera. Zlomovým bodom zápasu bol nešetrný zákrok na defenzívneho hráča Hreška. Žilina mala viac z hry, boli lepší a zaslúžili si vyhrať, ale keby nebolo Hreškovho zranenia, možno by sme mohli pomýšľať o remíze.“ Lukáš Mano

a Bežím n o c ní tv zdravot zany,... sa Zu spýtaĨ

Ro a ka bo, m letí tak š??

osĨ, is slušn Āi tá a komprom mi Ė a e i v aj anc toler e sú naoz tik é. v poli nákazliv

NSR 2824/14

Verte nám, sú nákazlivé! Preto voĖte stranu TIP! 214_TIP_Karikatury_1 6

5/9/14 4:52 PM


INZERCIA

naše novinky

NSR 3266/14

16

Nhe 09 2014 web  
Advertisement