Page 1

9 500 ks

n a ĹĄ e

DvojtýŞdennĂ­k do domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Lúťtite kríŞovku

str. 12

RoÄ?nĂ­k: II. Ä?Ă­slo 10/2014 DĂĄtum vydania: 29. 5. 2014

Hlohovec

Viac kompetenciĂ­

OcenenĂŠ osobnosti

NĂĄvrat do stredoveku

VeÄžkĂ˝ krok

str. 2 Prechod kompetencií z bývalých Obvodných úradov ŞivotnÊho prostredia na novovzniknutý Okresný úrad v Hlohovci prebehol plynulo.

str. 3 HlohovÄ?anka Zuzana HorvĂĄthovĂĄ svojou tvorbou prispieva k rozvoju a prezentĂĄcii fotografie nielen na Slovensku, ale aj v zahraniÄ?Ă­.

str. 5 Hrad ÄŒervenĂ˝ KameĹˆ sa stal opäż stredovekĂ˝m centrom. Rytieri z viacerĂ˝ch kĂştov EurĂłpy sa tu streti poÄ?as vĂ­kendu 17. a 18. mĂĄja.

str. 15 Tenistky HTC Hlohovec majú za sebou úspeťne prvÊ dve kolå prvej ligy. Týmito víżazstvami urobili veĞký krok k postupu do extraligy.

TRETĂ? V HODNOTENĂ? KOMUNIKĂ CIE Hlohovec je jednĂ˝m zo 40 miest, ktorĂŠ sa zapojili do projektu neziskovej mimovlĂĄdnej organizĂĄcie InĹĄtitĂştu pre dobre spravovanĂş spoloÄ?nosĹĽ (SGI) Odkaz pre starostu. V hodnotenĂ­ komunikĂĄcie s miestnym zastupiteÄžstvom a rieĹĄenĂ­ podnetov obÄ?anov bol v jednej kategĂłrii Hlohovec vyhodnotenĂ˝ ako tretĂ­. PodÄža SGI si uznanie zaslúŞia vĹĄetky obce a mestĂĄ, ktorĂŠ sa do projektu zapojili, nakoÄžko je to znĂĄmka transparentnosti. „VĹĄetky samosprĂĄvy, ktorĂŠ sa rozhodnĂş transparentne komunikovaĹĽ so svojimi obyvateÄžmi, si zaslúŞia uznanie. NiektorĂŠ to vĹĄak robia lepĹĄie ako inĂŠ,“ uvĂĄdza sa v hodnotenĂ­ SGI. InternetovĂ˝ portĂĄl Odkaz pre starostu prevĂĄdzkuje neziskovĂĄ organizĂĄcia SGI, ktorĂĄ vytvorila spoloÄ?nĂ˝ internetovĂ˝ priestor, kde mĂ´Ĺžu obÄ?ania komunikovaĹĽ s predstavenstvom mesta a obce. KomunikĂĄciu na portĂĄli a rieĹĄenie podnetov v roku 2013 hodnotilo SGI rebrĂ­Ä?kom v niekoÄžkĂ˝ch kategĂłriĂĄch, priÄ?om hodnotenĂ˝ch bolo spolu 37 miest. PokraÄ?ovanie na strane 2

PohÄžad na mesto Hlohovec. Foto: archĂ­v TASR/Ĺ tefan PuĹĄkĂĄĹĄ

Prvým krokom k úspechu je dobrý imidŞ! Presżahujte sa! OM OD

KANCELĂ RIE NA PRENĂ J

6,50 â‚Ź/m

NHC 3291/14

2

(bez DPH mesaÄ?ne* od 22

m2)

p p p p p

7ZTPLÕtUBOEBSE #F[QSPCMà NPWà QBSLPWBOJFWHBSšxJ 7ÕCPSOšEPTUVQOPTw IPETFDVSJUZTFSWJDF ,WBMJUOà TUSBWPWBOJF ċUOFTDFOUSVN LBWJBSFÊ

www.aquapolis.sk | 0904 166 627


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DARUJ KRV, DARUJ LÁSKU

KRÁTKE SPRÁVY

2

Pod týmto mottom, pozval dobrovoľných darcov krvi z Hlohovca a okolia Slovenský Červený kríž na bezpríspevkový odber krvi do Domu kultúry v Hlohovci, ktorý sa uskutočnil 20. mája v raňajších hodinách. Odber uskutočnila Mobilná jednotka transfúzno–hematologického oddelenia Národnej transfúznej služby Trnava pod vedením MUDr. Jána Šišku. Krv prišlo darovať 32 darcov (14 žien a 18 mužov). Prvýkrát odber absolvovalo 9 darcov krvi.

POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Prechod kompetencií z bývalých Obvodných úradov životného prostredia na novovzniknutý Okresný úrad v Hlohovci - Odbor starostlivosti o životné prostredie prebehol plynulo.

Viac kompetencií v Hlohovci

DÚHAFEST 2014 Centrum voľného času Dúha Hlohovec vás pozýva 1. júna o 15.00 hod. do Kultúrneho domu v Hlohovci na VIII. ročník voľnočasových aktivít detí, mládeže a dospelých z Hlohovca a okolia – DÚHAFEST 2014. Súčasťou programu budú vystúpenia detí, mládeže a členov záujmových útvarov MŠ, ZŠ, SŠ, CVČ, občianskych združení a iných neformálnych skupín, ktoré sa budú prezentovať speváckymi, tanečnými, folklórnymi, literárno-dramatickými pásmami, besiedkami a inými aktivitami. Na DÚHAFESTE sa budú oceňovať aj talenty a aktivity škôl.

VÝBEROVÉ KONANIE MsZ v Hlohovci sa 24. apríla uznieslo, že voľba hlavného kontrolóra mesta sa vykoná 10. júla. Záujemcovia musia prihlášky podať do 26. júna poštou na adresu MsÚ Hlohovec alebo do podateľne MsÚ. Požaduje sa minimálne stredoškolské vzdelanie a 5 rokov praxe, znalosť problematiky účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií. Treba zaslať písomnú prihlášku, životopis, doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov a písomný súhlas so zverejnením osobných údajov. Viac info na: www.hlohovec.sk

PO STOPÁCH STRATENÉHO GRÓFA Zaujímate sa, ako žili naši predkovia, čo dostali naši zámockí páni do hrobu? Čo z nich napokon zostalo? Ak áno, tak vás zaujme prezentácia archeologických nálezov z hrobky grófa Jozefa Erdődyho 3. júna o 16.30 hod. vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci, v budove kláštora na Františkánskom námestí 1.

ZÁPIS ŽIAKOV DO ZUŠ Zápis žiakov sa koná 2. – 4. júna od 10.00 do 11.30 hod. a od 14.00 do 17.00 hod. v miestnosti č. 20 na 1. poschodí v budove školy na Pribinovej ulici. V budúcom školskom roku sa záujemcovia o štúdium od 5 do 25 rokov môžu vzdelávať v hudobnom odbore v hre na klavíri, keyboarde, akordeóne, zobcovej flaute, gitare, husliach a tiež v speve. Ďalej v odboroch výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Viac informácií získate na: www.zushlohovec.sk a pri zápise. (jas)

Na Odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ v Hlohovci, ako Naše Novinky informovala vedúca odboru Alica Fridrichová, boli delegované aj činnosti, ktoré sa vykonávali na Obvodnom úrade životného prostredia Trnava. Do Hlohovca pribudlo posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., taktiež bola zriadená na Okresnom úrade v Hlohovci obvodná povodňová komisia a technický štáb v zmysle zákona č. 71/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Významný

Alica Fridrichová, vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ v Hlohovci.

z hľadiska sústredenia priemyselných podnikov v našom meste je taktiež výkon zákona č. 261/2002 o závažných priemyselných haváriách, ktorý tiež pribudol do Hlohovca.

Vo štvrtok je nestránkový deň

Odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ v Hlohovci má štyri úseky: 1. vedúca odboru a ochrana ovzdušia,

2. odpadové hospodárstvo, SEA a priemyselné havárie, 3. ochrana vôd, 4. ochrana prírody, EIA a podateľňa. Pracujú denne, v pondelok a utorok od 8.00 do 15.00 hod., v stredu od 8.00 do 17.00 hod., vo štvrtok je nestránkový deň a v piatok sa pracuje od 8.00 do 14.00 hod. Text a foto: (jas)

TRETÍ V HODNOTENÍ KOMUNIKÁCIE Dokončenie zo strany 1 Hlohovec bol do hodnotenia zaradený napriek tomu, že sa do projektu Odkaz pre starostu zapojil až v priebehu tohto roku. V indexe úspešnosti riešenia podnetov sa Hlohovec umiestnil na deviatom mieste, pričom prvá bola obec Dobšiná. V tejto kategórii bol rebríček zostavený na základe percenta vyriešených podnetov. Ide teda o podnety občanov, na ktoré príslušný mestský orgán nielen zaslal odpoveď, ale sa aj postaral o ich riešenie. V indexe kvality komunikácie, kde bola Prievidza vyhodnotená ako najlepšia, skončil Hlohovec na treťom mieste. „V prípade komunikácie hodnotíme, či sa samospráva k podnetu vyjadrila, ako rýchlo to urobila, či napísala, ako plánuje problém riešiť a kedy a či nás informovala o jeho vyriešení,“ uvádza sa v blogu SGI. V ďalších dvoch kategóriách „Zlatého vedra Milana Capáka“ SGI už hodnotila aj vážnosť podne-

tu, na ktorý samospráva reagovala, resp. postarala sa o jeho riešenie. „V každej z týchto kategórií odlišujeme náročnosť toho-ktorého podnetu. Na základe diskusie s administrátormi jednotlivých miest a obcí, ako aj s pracovníkmi samospráv, sme rozdelili podnety do kategórií, za ktoré získavajú odlišný počet bodov – od 1 do 9. Je totiž rozdiel, keď samospráva pokosí trávu, keď odstráni čiernu skládku, alebo keď opraví výtlk na ceste,“ uvádza sa v blogu. Ak sa brala do úvahy aj náročnosť podnetov, v prínose pre samosprávu aj v kvalite komunikácie bol Hlohovec v tabuľke na 13. mieste – teda približne v prvej tretine. Portál Odkaz pre starostu funguje tak, že občan nahrá svoj podnet s krátkym popisom a presnou lokalizáciou a dokumentáciou, ktorý sa potom na portáli umiestni, pričom administrátor zašle podnet aj zodpovednému subjektu, ktorý by sa mal postarať o jeho riešenie. Ak odpoveď nepríde do desiatich pracovných

dní, vedľa podnetu zasvieti červený nápis „neriešený“. Tie sa v minuloročnom zozname podnetov z Hlohovca vyskytli iba trikrát. Dvakrát išlo o riadenie dopravy a raz o neskoré prenosy zo zasadaní metského zastupiteľstva. Zelený nápis „vyriešený“ sa vyskytol častejšie – pätnásťkrát. V uplynulom období sa občania Hlohovca sťažovali na chýbajúce smetné koše, smeti a záležitosti spojené s riadením premávky. Posledný podnet je reakciou na správu v Slovenskom rozhlase, podľa ktorej musí Slovensko vrátiť Európskej únii dotáciu na projekt modernizácie Nemocnice v Hlohovci vo výške 2 milióny eur. Mesto bolo menšinovým akcionárom v spoločnosti, ktorá o dotáciu žiadala. Primátor Peter Dvoran svoju odpoveď poslal – požiadal väčšinového akcionára a poskytnutie informácií a ministerku zdravotníctva SR o kontrolu. Klaudia Lászlóová


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

3

OCENENÉ OSOBNOSTI KULTÚRY V MESTE HLOHOVEC V priestoroch divadla Jána Palárika v Trnave sa 15. mája uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien osobnostiam z kultúry Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Dovedna bolo ocenených 21 osobností a päť kolektívov Pamätnou medailou predsedu TTSK. Tibor Mikuš, predseda TTSK vo svojom príhovore laureátom poďakoval za ich prácu, ktorou nás obohacujú, povzbudzujú, povznášajú a prinášajú pekné chvíle strávené na koncertoch, v divadlách, galériách alebo na folklórnych slávnostiach. Potom spolu s podpredsedami Józsefom Berényim a Zdenkom Čambalom odovzdali ocenenia laureátom.

Fotografka známa doma aj vo svete

Pamätnú medailu predsedu TTSK získala Hlohovčanka Zuzana Horváthová. Ocenenie jej bolo udelené za prínos v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby a pri príležitosti životného jubilea. Zuzana Horváthová svojou tvorbou a profesionalitou prispieva k rozvoju a prezentácii fotografie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jej fotografie boli vybrané medzinárodnou organizáciou FIAP do slovenských kolekcií a pre-

zentované na výstavách na Cypre, vo Fínsku a v Česku. Je členkou fotoklubu IRIS. Za posledných sedem rokov získala 19 ocenení na rôznych súťažiach a prehliadkach, od čestného uznania až po hlavnú cenu za farebnú fotografiu.

Umelecké ozdoby Hlohovca

diel, čím významnou mierou prispieva aj k záchrane nášho kultúrneho dedičstva. Je známy nielen ako umelecký kamenár a sochár, ale tiež aj ako náruživý bonsajista a zberateľ suiseky – zaujímavých kamienkov na estetických a umelecky spracovaných podložkách. Spolu s ďalšími členmi Bonsai klu-

Zuzana Horváthová svojou tvorbou

Vincent Vadovský bol ocenený Pamätnou medailou predsedu TTSK za prínos v oblasti umeleckej tvorby. Svoju zručnosť začal rozvíjať pri umeleckom spracovaní kovu, pod vedením sochára Ladislava Jurovatého. Koncom 80-tych rokov sa zameral na kamenárstvo a v súčasnosti sa podieľa na tvorbe pamätných tabúľ, ktoré sú pripomienkou významných historických udalostí a osobností Hlohovca. Jeho pomníky a obelisky sú umeleckou ozdobou Hlohoveckej kalvárie. Venuje sa aj reštaurovaniu historických sochársko-kamenárskych

a profesionalitou prispieva k rozvoju a prezentácii fotografie. bu Trnava popularizuje tieto druhy umenia cez výstavy, ale i praktické inštruktáže.

Zachovávatelia tradícií

Folklórny súbor Inovec pôsobí v meste Hlohovec. Vznikol z tanečného krúžku pri farmaceutickom podniku Slovakofarma, dnešná Zentiva, v roku 1979. Postupne

V. Vadovský, Z. Horváthová a Z. Čambál (zľava). Foto: Milada Kotlebová

sa vypracoval medzi najznámejšie folklórne súbory na Slovensku. Od roku 1984 sa pravidelne zúčastňuje na významných slovenských folklórnych festivaloch v Myjave, Východnej, ale aj na menších, ako napr. Červeník či Krakovany. Slovenský folklór reprezentoval aj v zahraničí, a to na medzinárodných festivaloch v Bulharsku, Slovinsku, Nemecku, vo Francúzsku, v Poľsku, Rusku, Belgicku. Súbor má okolo 25 členov rozdelených do tanečnej a speváckej zložky, ľudovej hudby a sólistov – inštrumentalistov. Vo svojom

programe má štylizované ľudové tradície, piesne a tance z Hlohovecka, ale i z iných regiónov Slovenska. Vysoká umelecká úroveň programu súboru a výkon sólistov boli viackrát ocenené na folklórnych súťažiach. Súbor Inovec, pod vedením Anny Jankovičovej, sa o priazeň širokej verejnosti usiluje neustálym obnovovaním svojho programu. Ocenenie mu bolo udelené za prínos v oblasti kultúry, za zachovávanie ľudových tradícií a pri príležitosti 35. výročia svojho založenia.

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov

NHC 3027/14

• Nedeštruktívne skúšanie Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

Jana Šimurková


naše novinky

SPEKTRUM

ZA ČO BY SA MALI POSLANCI NAJVIAC ANGAŽOVAŤ?

ANKETA

4

Zvolili sme nových poslancov Európskeho parlamentu. Aké by mali byť ich priority? Kristián Hlavne za zvýšenie zamestnanosti. Zlepšiť zdravotníctvo, školstvo. Na to budú v Európskom parlamente, aby sa o to pokúsili. A uvidíme tých mladých, čo sa im podarí dosiahnuť. Záleží teraz na nich. Robím v školstve, nuž poviem len jeden príklad – učiteľská výplata. Aj to je oblasť na zlepšenie. Lenka Za zachovanie istej suverenity, ktorá nám ešte zostáva, aby naša republika nestrácala svoje postavenie. Nielen sa prezentovať ako krajina Európy, ale Slovensko ako také. Pripadá mi to, že sa snažíme podriadiť sa, alebo sme tlačení podriaďovať sa. Malo by to zostať v takých hraniciach, aby sme si niečo svoje a naše zachovali.

Odbojárka v II. sv. vojne Adela Charvatová a predseda OO SZPB v Hlohovci Vladimír Kánsky.

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ

Alica Mali by sa najviac usilovať, aby u nás bola väčšia zamestnanosť. A aby mali viac výhod najmä mladé rodiny.

Pri príležitosti 69. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom sa 7. mája uskutočnil slávnostný akt kladenia vencov k pamätníku Oslobodenia na Námestí sv. Michala v Hlohovci. V roku 2004 vyhlásilo aj valné zhromaždenie OSN 8. a 9. máj za Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, ktorí zomreli v čase druhej svetovej vojny. Tento sviatok si prišli pripomenúť zástupcovia mesta Hlohovec, niektorí starostovia okolitých obcí, členovia politických strán okresných organizácií SMER-SD a KDH, členovia organizácií Denné centrum seniorov Peter,

Svetlana Predovšetkým nemyslieť na seba, ale na to, čo prospeje Slovensku. Dovážame jablká, ovocie či zeleninu… Mali by podporiť našich roľníkov, poľnohospodárstvo ako také, aby sa to nemuselo za drahé peniaze dovážať. Ján Aby boli rovnaké práva nielen veľkých a starých členov EÚ, ale aj nových ako sme my. Napríklad v poľnohospodárstve, ľudia žijú z ruky do huby. Chodia sem cudzie firmy. Všetko vyvážajú a peniaze zostávajú v zahraničí. Naši ľudia robia zadarmo. Martin Aby ľuďom pomohli získať prácu. Aby nebolo toľko nezamestnaných. Majú na to v Európskom parlamente možnosti, aby pre to niečo urobili.

Text a foto: Milan Soukup

OO Jednoty dôchodcov na čele s členmi Slovenského protifašistického odboja v Hlohovci, ale i žiaci II. ZŠ na ul. Koperníkova a príslušníci Dopravného práporu v Hlohovci, ktorí držali čestnú stráž a zabezpečili slávnostné salvy. Slávnostný príhovor predniesol viceprimátor Hlohovca Ján Tassy a predseda OO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Vladimír Kanský. Básňou z vlastnej tvorby slávnostnú chvíľu umocnila Andrea Kleimanová. V súčasnosti už väčšinou iba mená vyryté na pamätníkoch pripomínajú hrozné zverstvá vojny.

Žijúci svedkovia hrôz vojny

My tu v Hlohovci máme ešte žijúcich svedkov, a to aj z radov

odbojárov. Jednou z nich je stále čulá 94-ročná Adela Charvatová. Ako nám povedala, ešte aj v dnešných dňoch sa zo spánku strháva, keď sa jej sníva, ako jej gardisti vyvliekli a zastrelili rodičov. Narieka, keď si spomenie, ako ju gestapáci mučili a aj jej synčeka – novorodenca, ktorému kvapkali vosk z horiacej sviečky na tváričku. Nikdy viac nič podobné nedopusťme! Udalosti druhej svetovej vojny nám môžu priblížiť aj knihy. MsKC knižnica Hlohovec pripravila počas mesiaca máj výstavu kníh v náučnom oddelení knižnice: Druhá svetová vojna 1939 – 1945 a Osudy slávnych. Text a foto: Jana Šimurková

NÁMESTIE HLOHOVCA SA PREMENILO NA VEĽKÉ ZÁHRADKÁRSTVO Hlohovec patri k mestám, ktoré majú najdlhšiu tradíciu na Slovensku čoraz populárnejších kvetinových trhov. Pätnásty ročník sa mohol pýšiť nielen okrúhlou stovkou predajcov, ale aj stovkami spokojných zákazníkov. Námestie svätého Michala v Hlohovci 10. mája hýrilo všetkými farbami kvetov od výmyslu sveta: trvaliek, okrasných drevín, skalničiek, muškátov,

kaktusov, sadeníc, ozdobných tráv... Záhradkárstva zo širokého okolia ponúkali svoj sortiment, mesto ich totiž už po pätnástykrát zhromaždilo na obrovskom kvetinovom trhu Deň kvetov. Podujatie otvoril primátor Hlohovca Peter Dvoran.

Hitom kvitnúce kamene

Obyvatelia z Hlohovca a okolia si tak mohli vyberať sadenice do bytu, na balkóny, do záhradiek a k nim aj štýlové doplnky, keramiku, košikárske výrobky

a ďalšie ozdoby. Hitom boli takzvané kvitnúce kamene. Bol to trh, ako sa patrí – s bohatými možnosťami občerstvenia aj kultúrnym programom – mažoretkami, folklórom i moderným tancom. Tohtoročný trh sa konal práve deň pred Dňom matiek, a tak možno prispel aj k tomu, že mnohé mamičky z Hlohovca potešil kvetinový darček, a to z nie hocijakého výberu. Klaudia Lászlóová


číslo 10/2014

KULTÚRA

5

1È95$7'2675('29(.8 Hrad Červený Kameň sa po dlhých storočiach stal opäť stredovekým centrom. Rytieri z viacerých kútov Európy sa tu stretli počas víkendu 17. a 18. mája 2014, aby si vydobyli slávu a uznanie tisícov divákov. 5RWHQVWHLQMHMHGLQHþQêDQDMYlþãtKLVWRULFNêIHVWLYDOQD 6ORYHQVNX,GHRMHGLQêIHVWLYDONWRUêVYRMLPQiYãWHYQtNRPSUH]HQWXMHKLVWyULXQDãLFKSUHGNRYDXPRåĖXMHLP VWDĢVDV~þDVĢRXYHĐNROHSpKRU\WLHUVNHKRWXUQDMDQDNRĖRFK%RKDWêSURJUDP]DXMDO QiYãWHYQtNRYYãHWNêFKYHNRYêFKNDWHJyULt

þLORYHFNpSV\1DåLYRVWHVD PRKOLVWDĢV~þDVĢRXSRĐRYDþN\ Y%DYRUVNRPOHVHQDGKODYDPL YiPSROHWRYDOLGUDYFHDYãHWNêPYiVVSUHYiG]DOYWLSQêNRPHQWiUVWUHGRYHNêFKU\WLHURY 9PLQXORVWLEROLU\WLHUVNHWXUQDMHSRYDåRYDQp]DYHĐPLG{OHåLW~DSUHVWtåQXXGDORVĢ1D WXUQDMVDĐXGLDVFKiG]DOL]RãLURNpKRRNROLD3UHVQHW~WRDWPRVIpUXVDVQDåLOLRUJDQL]iStredoveké stany WRUL]DFK\WLĢ na lúke pod hradom 1DKUDGQHMO~NHVDQDFKiG]D+ODYQêSURJUDPVDRGRKUi- ORPQRåVWYRVWDQRYYNWRUêFK YDOYWDN]YDQRPNROELVNXNGH VWUHGRYHNtRE\YDWHOLDSULSUDVWHRNUHPXåVSRPtQDQêFK YRYDOLQDRKQLU{]QHGREURW\ MD]GFRFKQDNRĖRFKPRKOLYL- QDWUKRYLVNXVWH]DVRNUHP GLHĢUR]PDQLWêSURJUDP6YR- REFKRGRYQDãOLDMåRQJOpURY MHNYDOLW\WXSUHGYLHGOLQD- þLãHUPLDURYNWRUtQiYãWHYQtSUtNODGOXNRVWUHOFLVRNROLDUL NRPVSHVWURYDOL]iEDYX

+ODYQêSURJUDPRPKLVWRULFNpKRIHVWLYDOXVSUHYiG]DOLMD]GFLQDNRĖRFK

1DWUKRYLVNXSUHGKUDGRPVDQDFKiG]DORPQRåVWYRGRERYêFKVWiQNRY

Všadeprítomná stredoveká atmosféra

YDVDQD~]HPLHFHOHM(XUyS\ 9DUHiOLQHEROSUREOpP]DFK\2UJDQL]iWRULSRYRODOLWêFKQDM- WLĢQDSUtNODGDMþHãWLQX3UHOHSãtFKU\WLHURYWUXEDG~URY WRP{åHPHSRNRMQHY\KOiVLĢ åROGQLHURYPX]LNDQWRYNX- åHIHVWLYDOPDOPHG]LQiURGQê FKiURYNDXNOLDURYDUHPHVHO- FKDUDNWHU QtNRYNWRUtVSRORþQHVIDQWi]LRXSUtWRPQêFKĐXGtGRNi]DOL Náladu kazilo QHPRåQpDDVSRĖQDNUiWN\ iba počasie þDVYiVSUHQLHVOLGRG{EGiYQR 8åSULSUtFKRGHQDKUDGYiV PLQXOêFK1iYãWHYQtFLPRKOL SOQpSDUNRYLVNRXSR]RUQLOR VSR]QDĢGRERYp]EUDQHNDå- QDWRåHVDQDýHUYHQRP.DGRGHQQêåLYRWDNXOW~UXDQD PHQLQLHþRGHMH1iYãWHYQtNRY YODVWQpRþLYLGLHĢUR]OLþQpER- ERORQDR]DMQH~UHNRP1LHNWRUt MRYpWHFKQLN\ ]QLFKEROLPLORYQtFLVWUHGRYH1H]DEXGORVDDQLQDQDMPHQ- NHMNXOW~U\LQêFKSULYLHGODþLVãtFKSUHNWRUêFKERORSULSUDYH- Wi]YHGDYRVĢ=YLDFHUêFK~VW QpREURYVNpPQRåVWYRDWUDNFLt VPHSRþXOLFKYiOXQDRUJDQL]i=DEiYDĢVDPRKOLDMYVSULHYR- FLXDSURJUDPSR]LWtYQHRKODGHDQLPiWRURY V\QHGRVWDORDNXUiWSRþDVLH +LVWRULFNêIHVWLYDOPDO]DFLHĐ Ä9HĐPLVDPLSiþLOLVRNROLDUL SULEOtåLĢãLURNHMYHUHMQRVWLVWUH- DWDNLVWRDMSRĐRYDþND-HVNYHGRYHNpU\WLHUVWYRD]DPHULD- OpYLGLHĢRNRORVHEDWRĐNRĐXGt

YGRERYêFKNRVWêPRFK~SOQH YiVWRYWLDKQHDPiWHSRFLW åHVWHFHVWRYDOLYþDVH&HOêIHVWLYDOMHYêERUQH]RUJDQL]RYDQê DNXUiWMHWXYHĐNi]LPDDNY{OLWRPXYHWUXVRPQHY\GUåDOD SR]HUDĢFHOêSURJUDPYNROELVNX³SRGHOLODVDRVYRMHGRMP\ MHGQD]QiYãWHYQtþRNNWRUiQD 5RWHQVWHLQ]DYtWDODYVRERWX 2UJDQL]iWRULIHVWLYDOXP\VOHOL QDR]DMQDNDåGêGHWDLORGREOHþHQLDFH]KXGEXGRERYpRE\GOLDDåSRMHGORDSLWLH1HFKêEDORDQLWUDGLþQpSLYR1RYLQNRX WRKWRURþQpKRIHVWLYDOXEROL]iORKRYDQpNHUDPLFNpSRKiUH 7LHXPRåQLOLĐXćRPY\FKXWQDĢVLVWiOHFKODGQpSLYRDQDY\ãHWDNãHWULOLQDãXSUtURGX

7H[WDIRWR/HQND0ROQiURYi


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ:

VIAC ČI MENEJ EURÓPY?

Viac či menej právomocí európskym inštitúciám, Európskej komisii, Európskemu parlamentu? 2GSRYHGLDPQDWLHWRRWi]N\VDYRYROHEQHMNDPSDQL XVLORYDOLVORYHQVNpSROLWLFNpVXEMHNW\DOHDMNDQGLGiWL QDSRVODQFRYY\KQ~Ģ2NUHP QLHNWRUêFKSVHXGRUDGLNiOQ\FK DH[WUpPQ\FKSROLWLFNêFKVtO EROLYãHWFL]DMHGQRWQ~(XUySXDM]DY\VRNpSUiYRPRFL QiURGQêFKSROLWLFNêFKRUJiQRY7iWRGYRMWYiUQRVĢVSROX VFHOêPUDGRPćDOãtFKRNROQRVWtVD]UHMPHSRGStVDOLSRG ]DKDQEXM~FXUHNRUGQHQt]NX YROHEQ~~þDVĢVORYHQVNpKRYROLþD9ROLHEVDVD]~þDVWQLOD ]PRåQêFKPLOyQDYROLþRY DQLQLHSlWLQDNYROHEQêPXUQiPSULãOROHQSHUFHQWREþDQRY$MSUHWRKĐDGDM~SROLWLFLVN{URGSRYHGHQDWRNWR ]DWRP{åH7tVÄKURãRXNRåRX³VDGRNRQFDRKiĖDM~YtĢD]VWYRPþLSRWYUGHQtPSROLWLFNHMG{YHU\KRGQRVWLYODVWQHM VWUDQ\DNDQGLGiWRY2VWDWQiYHUHMQRVĢYãDNYêVOHGN\ YROLHESULMtPDVUR]SDNPL 1D6ORYHQVNXXVSHODVWUDQD 60(56'NWRUiGRIUDNFLH VRFLDOLVWRYYHXURSDUODPHQWHGRGiãW\URFKNDQGLGiWRY ďXGRYFLSUHNYDSXM~FR]tVNDOLãHVĢPDQGiWRY±SRGYD .'+6'.Ò'6DSRMHGQRP 60.D0RVW+tG9HXUySVNRPNRQWH[WHMHWRSRWYUGHQtPPLPRULDGQHSULD]QLYêFK YêVOHGNRYYROLHESUDYLFRYpKR]RVNXSHQLD-HGREUpåH YãHWNêFKSRVODQFRYDMNHć VPLHUQHGLIHUHQFRYDQêPLSRVWRMPLGiYD(XUySVNHM~QLL iQR3R]LWtYQêPMHWLHåIDNWåH VWUDQ\SVHXGRUDGLNiORYDH[WUpPLVWRYU{]QHKRUD]HQLD]RVWDOLKOERNRSRGKUDQLFRX]YROLWHĐQRVWLDERORE\GREUpNHE\ WREROWUYDOêMDY MDK

=9Ëġ$=,/60(5$9â$. 675$7,/-('(10$1'È7 V sobotu sa uskutočnili na Slovensku voľby poslancov do Európskeho parlamentu. V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán Smer-SD, KDH, SDKÚDS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia. 6PHU6']tVNDOSHUFHQWD þR]QDPHQiãW\ULPDQGiW\7R MHRMHGHQPHQHMDNRPiVWUDQDYV~þDVQRVWL.'+Pi SHUFHQWDREVDGtGYDPDQGiW\ 1DVOHGXMH6'.Ò'6 SHUFHQWD WLHåWDN]tVNDODGYDPDQGiW\2ďD12VRSHUFHQWDPLKODVRY]tVNDORMHGHQPDQGiW 6WUDQ\129$ SHUFHQWD 6D6 SHUFHQWD 60. SHUFHQWD D0RVW+tG SHU-

9HXUySVNRPSDUODPHQWHEXGH6ORYHQVNR]DVWXSRYDĢWULQiVĢSRVODQFRY)RWR7$65

FHQWD ]tVNDOLYćDNDYROHEQpPX YêVOHGNXSRMHGQRPPDQGiWH ÒþDVĢERODQLåãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFKYRĐEiFKSUHGSLDWLPLURNPLDWRSHUFHQWD

Poslanci europarlamentu 7ULQiVĢPLHVWVORYHQVNêFKHXURSRVODQFRYY(XUySVNRPSDU-

ODPHQWHREVDGLD0DURãâHIþRYLþ0RQLND)ODãtNRYi%HĖRYi %RULV=DOD9ODGLPtU0DĖND YãHWFL6PHU6' $QQD=iERUVNi0LURVODY0LNROiãLN REDMD .'+ ,YDQâWHIDQHF(GXDUG .XNDQ REDMD6'.Ò'6 %UDQLVODYâNULSHN 2ďD12 -y]VHI1DJ\ 0RVW+tG 5LFKDUG 6XOtN 6D6 3iO&ViN\ 60. 

Výsledky volieb *UDIXND]XMHYãHWN\VWUDQ\NWRUp]tVNDOLDVSRĖWULSHUFHQWi

D-DQDäLWĖDQVNi 129$.'6 2.6 

Pokojné voľby $NR XYLHGOD ]DSLVRYDWHĐND ÒVWUHGQHM YROHEQHM NRPLVLH Ò9. (YD&KPHORYiYRĐE\ PDOLEH]SUREOpPRYêSULHEHK Ä9RĐE\SUHEHKOLSRNRMQHEH]UXãLYêFKPRPHQWRYRþRPVYHGþt REVDKDSRþHWSRGQHWRY3RþDV FHOpKRS{VREHQLDNRPLVLHSULãORSRGQHWRY]WRKRSRORYLFDVDWêNDODYHGHQLDNDPSDQH DQLHWHFKQLFNpKR]DEH]SHþHQLDYROLHE³XYLHGOD&KPHORYi âWDWLVWLFNê~UDG65WDNWLHåQH]D]QDPHQDONRPSOLNiFLHSUL VþtWDQtKODVRYÄ6XPDUL]iFLD SUHEHKODSRNRMQHYãHWNRSUHELHKDORWDNDNRVPHEROLSULSUDYHQtåLDGQHPLPRULDGQH RNROQRVWLDQLXGDORVWLVDQHY\VN\WOL³ SRWYUGLOD ãpIND âWDWLVWLFNpKR~UDGXďXGPLOD %HQNRYLþRYi 7$65

OPÄŤ SME NAJHORŠÍ V EURÓPSKEJ ÚNII Na Slovensku volilo nových europoslancov historicky najmenej ľudí. Volebná účasť bola 13,05 percenta.

Najviac v Bratislave

1DMYLDFYROLþRYSULãORNYROHEQêPXUQiPYRYROHEQRPREYRGH%UDWLVODYDNGHRGRY]GDOR VYRMKODVĐXGt1DMQLå9ROHEQi~þDVĢMHSRGREQH ãLDYROHEQi~þDVĢERODYREYRGH DNRSRPLQXOpURN\QDMQLå- ýDGFDNGHYROLORREþDãLDYFHOHM(XUySVNHM~QLL6OR- QRY3RNLDĐLGHRREFHQDMYLDF YHQVNi~þDVĢMHGRNRQFDQLå- DåĐXGtYROLORY5HJHWRYãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFK NHY%DUGHMRYVNRPRNUHVHQDMGYRFKKODVRYDQLDFK]URNRY PHQHMĐXGtKODVRYDOR  D9WHG\KODVRYD- YNRãLFNRP/XQtNX,; ORD]RSUiYQHQêFKYROLþRY 7$65

9ROHEQpPLHVWQRVWLYVRERWXþDVWR]tYDOLSUi]GQRWRX)RWR7$65


Ä?Ă­slo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

7

1$-/(3â,($1$-+25â,( CHCE POKRAÄ&#x152;OVAŤ V PRĂ CI EUROKOMISĂ RA 92/(%1e9ĂŠ6/('.< VĂ­ĹĽazovi sobotĹ&#x2C6;ajĹĄĂ­ch eurovolieb, Smeru-SD, sa darilo najlepĹĄie vo volebnom obvode StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, kde ho volilo 41,46 % ÄžudĂ­. NajhorĹĄĂ­ volebnĂ˝ vĂ˝sledok mĂĄ strana v obvode DunajskĂĄ Streda (3,5 %). Informovala o tom pri prezentĂĄcii oficiĂĄlnych volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov ĹĄĂŠfka Ĺ tatistickĂŠho Ăşradu SR Ä˝udmila BenkoviÄ?ovĂĄ. .'+GRVLDKORQDMYlÞãt~VSHFK YREYRGH1iPHVWRYRNGH]tVNDORQDMPHQHMÄ?XGt YROLORKQXWLHYREYRGH.RPiUQR 6'.Ă&#x2019;'6YROLOR QDMYLDFÄ?XGtYREYRGH6HQLFD QDMPHQHMYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD  2Ä?D12GRVLDKOLQDMOHSĂŁtYROHEQĂŞYĂŞVOHGRNYREYRGH%DQVNi%\VWULFDNGHKQXWLHYROLOR

Ä?XGtQDMPHQHMKODVRY]tVNDORYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD .RDOtFLD 129$.'62.6ERODQDM~VSHĂŁQHMĂŁLDYREYRGH%UDWLVODYD QDMPHQHM~VSHĂŁQi YREYRGH.RPiUQR  6D6PDODQDMYlÞãLXSRGSRUX YREYRGH%UDWLVODYDNGHMXYROLORÄ?XGtQDMVODEĂŁtYĂŞVOHGRNGRVLDKOLOLEHUiOLYREYR-

GH'XQDMVNi6WUHGD  60.]tVNDODQDMYLDFKODVRY YREYRGH.RPiUQR  QDMPHQHMYREYRGH1iPHVWRYR 0RVW+tGPDOQDMOHSĂŁtYĂŞVOHGRNYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD DQDMVODEĂŁt YREYRGH1iPHVWRYRNGHVWUDQXSRGSRULORYROLĂžRY 7$65

0DURãâHIÞRYLÞ)RWR7$65

NajpreferovanejĹĄĂ­ kandidĂĄt strany Smer-SD v eurovoÄžbĂĄch MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ? mĂĄ aj naÄ?alej zĂĄujem o post eurokomisĂĄra. V EurĂłpskej komisii (EK) sa chce venovaĹĽ ekonomicko-politickej agende.

7ODĂžRYiNRQIHUHQFLDQDNWRUHMĂ&#x2019;VWUHGQiYROHEQiNRPLVLDR]QiPLODYĂŞVOHGN\YROLHEGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX)RWR7$65

Ă&#x201E;$NE\VRPDMPDOXUĂžLĢSUHIHUHQFLXFKFHOE\VRPVDYHQRYDĢ REODVWLDPDNRMHPHG]LQiURGQĂŞ REFKRGGLJLWiOQDDJHQGDHQHUJHWLFNpWpP\ÂłSULEOtĂĽLO~VSHĂŁQĂŞ NDQGLGiW6PHUX 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDEXGHYHÄ?D]iOHĂĽDĢQDWRPNWRVDVWDQHSUHGVHGRP(.DDNpEXGHVDPRWQp ]ORĂĽHQLHNRPLVLH0\VOtVLĂĽH QRYpKRSUHGVHGXYWRPWRVPH-

UHQHĂžDNiMHGQRGXFKi~ORKD Ă&#x201E;.RPLVLDE\PDODQDR]DMY\YiĂĽHQĂŞPVS{VRERPUHSUH]HQWRYDĢQRYpLVWDUpĂžOHQVNpNUDMLQ\ PDOpLYHÄ?NpĂŁWiW\LKODYQpSROLWLFNpVWUDQ\Y(XUySVNRPSDUODPHQWHEXGHWRWHGDSUHSUHGVHGXGRVĢ]ORĂĽLWiPDWHPDWLNDÂł VNRQĂŁWDWRYDOâHIĂžRYLĂž 7$65

VOÄ˝BY ICH PREKRĂ&#x161;Ĺ˝KOVALI LĂ?DROV RIEĹ ILI PODOZRENIA NEZAUJALI Z KUPOVANIA HLASOV

Richard SulĂ­k (SaS), Jana Ĺ˝itĹ&#x2C6;anskĂĄ (Nova, KDS, OKS), Branislav Ĺ kripek (OÄ˝aNO), JĂłzsef Nagy (Most-HĂ­d) VeÄžmi nĂ­zku volebnĂş a Eduard Kukan (SDKĂ&#x161;ĂşÄ?asĹĽ â&#x20AC;&#x201C; len 2,06 percenta DS). To sĂş novĂ­ aj staronovĂ­ zaznamenali vo voÄžbĂĄch do EurĂłpskeho parlamentu (EP) europoslanci, ktorĂ˝m sa podarilo prekrúŞkovaĹĽ v slovenskĂ˝ch väzniciach. lĂ­drov kandidaÄ?nĂ˝ch listĂ­n 1DMY\ĂŁĂŁLXYROHEQ~~ĂžDVĢ svojich strĂĄn. SHUFHQWD]D]QDPHQDOLYĂ&#x2019;VWDYHQDYĂŞNRQYl]E\YäLOLQHDQD 9NU~ĂĽNRYDQtXVSHOLDM%RULV VWUDQHGUXKHM]DVDYĂ&#x2019;VWDYHQD =DODD9ODGLPtU0DÄ&#x2013;ND]R6PHYĂŞNRQWUHVWXRGÄ&#x2013;DWLDVORERG\ UX6'3UHIHUHQĂžQpNU~ĂĽN\LP Y.RĂŁLFLDFKâDFLQHRGYROLODQL SRPRKOLSUHGEHKQ~ĢVWUDQtFNX MHGHQYl]HÄ&#x2013;9GHÄ&#x2013;YROLHEVD NROHJ\Ä&#x2013;X0RQLNX6PRONRY~ YVORYHQVNĂŞFK~VWDYRFKDYl- 0DÄ&#x2013;NDNDQGLGRYDO]RĂŁWYUWpKR ]HQVNHMQHPRFQLFLY7UHQĂžtQH PLHVWD=DOD]SLDWHKR6PRONRQDFKiG]DORGRYHGQDRE- YiERODWURMND0DÄ&#x2013;NXD6PROYLQHQĂŞFKDRGV~GHQĂŞFK NRY~GHOtSULEOLĂĽQHKODVRY =QLFKPDORSUiYRYROLĢ =DOXRG6PRONRYHMSULEOLĂĽQH REYLQHQĂŞFKDRGV~GHQĂŞFK KODVRY0HG]L0DÄ&#x2013;NRP D=DORPMHUR]GLHODVL 7$65 NU~ĂĽNRYYSURVSHFK=DOX

äLWÄ&#x2013;DQVNi1DJ\D.XNDQVD SUHNU~ĂĽNRYDOL]GUXKpKRPLHVWDVYRMLFKNDQGLGDĂžQĂŞFKOLVWtQ6XOtN]WUHWLHKRâNULSHN ]RĂŁWYUWpKR -DQXäLWÄ&#x2013;DQVN~NU~ĂĽNRYDOR ĂžRMHRQHFHOĂŞFK YLDFDNROtGUDNDQGLGiWN\-R]HID.ROOiUD-y]VHID1DJ\DYROLORÄ?XGtĂžRMHRY\ĂŁH KODVRYYLDFDNR=VROWD 6LPRQD5LFKDUG6XOtNDNU~ĂĽNRYDORYROLĂžRYWHGD WDNPHURYLDFDNR-iQD 2UDYFD%UDQLVODYâNULSHN]tVNDONU~ĂĽNRYĂžtPSRUD]LO-R]HID9LVNXSLĂžDRQHFHOĂŞFK KODVRY.XNDQGRVWDO NU~ĂĽNRYĂžRMHRY\ĂŁH YLDFQHĂĽPDOOtGHUNDQGLGiWN\,YDQâWHIDQHF

7$65

V obdobĂ­ pred voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu (EP) polĂ­cia zaznamenala sedem podnetov, ktorĂŠ sa tĂ˝kali volieb. V piatich prĂ­padoch iĹĄlo o podozrenie z trestnĂŠho Ä?inu kupovania hlasov. PoÄ?as oficiĂĄlneho vyhlĂĄsenia volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov to uviedol policajnĂ˝ viceprezident Ä˝ubomĂ­r Ă bel. 3RGÄ?DMHKRVORYMHGHQSUtSDG NWRUĂŞVDY\VN\WROYREFL9HÄ?NĂŞ0HGHUDRNROLHSROtFLDXĂĽ XNRQĂžLODĂ&#x201E;2EĂžDQVDSRGXMDO ]DEH]SHĂžLĢKODVRYFHQX VLXUĂžLOĂŁW\ULHXUi]DKODVĂ˝LĂĽH WiĂŁNRGDĂžRVDWĂŞNDSHÄ&#x2013;DĂĽQpKRY\MDGUHQLDĂžLQLODRNROR HXU3UtSDGEROXNRQĂžHQĂŞPiMDVQiYUKRPQD GRKRGXRYLQHDWUHVWHÂłSULEOtĂĽLOSROLFDMQĂŞYLFHSUH]LGHQW $NRGRGDOYWURFKSUtSDGRFK SUHELHKDGRSOÄ&#x2013;RYDQLHSRGDQLD

DYMHGQRPSUtSDGHEROSRGQHWRGVW~SHQĂŞLQpPXRUJiQX Ă&#x2C6;EHOR]QDĂžLOYROHEQĂŞGHÄ&#x2013;DNR SRNRMQĂŞĂ&#x201E;3RĂžDVYROHEQpKR GÄ&#x2013;DSROtFLDQH]D]QDPHQDOD YV~YLVORVWLVYRÄ?EDPLGR(3 ĂĽLDGQ\WUHVWQĂŞĂžLQÂłXYLHGRO 3ROtFLDYWHQWRGHÄ&#x2013;HYLGRYDODĂŁHVĢXGDORVWtNWRUpYĂŁDN QHPDOLSRGVWDWQĂŞYSO\YQD KODVRYDQLH

7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VYMENOVAL REKTOROV =0(1<9326/$1(&.20 VYSOKÝCH ŠKÔL =%25( Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval šiestich rektorov vysokých škôl. Traja z nich túto pozíciu vykonávali už predtým, na troch školách bude viesť tento najvyšší akademický post nový človek. =DVWDURQRYêFKUHNWRURY]YROLOLDNDGHPLFNpVHQiW\6ORYHQVNHMSRĐQRKRVSRGiUVNHM XQLYHU]LW\Y1LWUH3HWUD%LHOLNDäLOLQVNHMXQLYHU]LW\YäLOLQH7DWLDQXýRUHMRY~D8QLYHU]LW\VY&\ULODD0HWRGD Y7UQDYH-R]HID0DW~ãD 1DãWYRUURþQpREGRELH]DVDGQHGRUHNWRUVNpKRNUHVOD6ORYHQVNHM]GUDYRWQtFNHM XQLYHU]LW\ Y %UDWLVODYH RG RNWyEUD3HWHUâLPNR8QLYHU]LW\.RQãWDQWtQD)LOR]RID Y1LWUHRGM~ODďXERPtU=HOHQLFNêD9\VRNHMãNRO\PDQDåPHQWXY7UHQþtQH(GLWD +HNHORYiNWRUiERODSRYHUHQiYHGHQtPãNRO\RGMD QXiUDWRKWRURND9ãHWFLVL

]U~NSUH]LGHQWDSUHY]DOLPHQRYDFLHGHNUpW\ +ODYDãWiWXMHSUHVYHGþHQi RWRPåHUHNWRULGRVWDOLG{YHUX RGDNDGHPLFNêFKVHQiWRYSUHWROHERSUHXNi]DOLVYRMHĐXGVNpDRVREQpVFKRSQRVWLVYRMH Y\VRNpSRVWDYHQLHYSHGDJRJLNHYHGHDYREODVWLULDGHQLD Ä9DãRXSRYLQQRVĢRXD~ORKRX MHDE\VWHKĐDGDOLUDFLRQiOQH þtVORPHG]LY]GHODQtPDSRWUHERXMHKRXSODWQHQLD9WRPWRQDVWiYD]YUDWY\VRNpãNRO\ KĐDGDM~VSROXSUiFXVSUD[RX þRMHQHY\KQXWQp³NRQãWDWRYDO*DãSDURYLþ

7$65

5DGRVODY3URFKi]ND QH]DUDGHQê QHGiYQRDYL]RYDOåHSR VNRQþHQtPiMRYHMVFK{G]H15 65VDY]GiVYRMKRPDQGiWX-HKR QiKUDGQtNRPPiE\ĢSUHGVHGD .UDMVNHMUDG\.'+Y1LWULDQVNRPNUDMLDEêYDOêSRVODQHF 15650DULiQ5DGRãRYVNê .HćåHYHXURYRĐEiFKXVSHODYR IDUEiFKKQXWLD129$DMEêYDOD þOHQND.'+-DQDäLWĖDQVNiMHM RGFKRGRPVDRWYRULDGYHUHSUH SUHGVHGX.UDMVNHMUDG\.'+ Y.RãLFNRPNUDML-R]HID%REtND 'YRMLFX SRVODQFRY PHQt DM $QGUHM+UQþLDUVDSOiQXMHY]GDĢVYRMKRSRVODQHFNpKRPDQGiWX)RWR7$65 0RVW+tG0DQGiWXVDSOiQXZloženie Národnej rady Slovenskej republiky sa čoskoro MHY]GDĢVSROXV3URFKi]NRP zmení. Keďže vo voľbách do Európskeho parlamentu $QGUHM+UQþLDUYHXURYRĐEiFK uspeli aj viacerí poslanci NR SR, podľa zákona musia ]DVHXVSHO-y]VHI1DJ\'RSDUzo slovenského parlamentu odísť a nechať priestor ODPHQWXE\VDWDNPDOLYUiWLĢ náhradníkom. EêYDOtSRVODQFL(GLWD3IXQGWQHUD3pWHU9|U|V 96D6XVSHOOtGHUVWUDQ\5LFKDUG âtSRãRYHMULDGLWHĐNHQH]LVNR- 'RUDGRYSRVODQHFNpKRNOXEX 6XOtNPLHVWRWDNXYRĐQLOJHQH- YHMRUJDQL]iFLH3RPRFREHWLDP 6'.Ò'6VDPiYUiWLĢH[PLUiOQHMPDQDåpUNHVWUDQ\DEê- QiVLOLDDGRWHUDMãHMSRVODQHFNHM QLVWHUãNROVWYD(XJHQ-XU]\FD YDOHMSRVODQN\QL1565-DQH DVLVWHQWNHSRGSUHGVHGQtþN\15 NWRUpPXXYRĐQLOPLHVWRQRYê .LããRYHMÒVSHFK%UDQLVODYD 65(ULN\-XULQRYHM 2ďD12 HXURSRVODQHF,YDQâWHIDQHF âNULSHND 2ďD12 ]DVHRWYR- =PHQ\ þDNDM~ SRVODQHFNê ULOGYHUHGRSDUODPHQWX-DQH NOXE.'+-HKREêYDOêþOHQ 7$65

LAJČÁK POZVAL DIPLOMATOV DO NITRIANSKEHO KRAJA 1RYRY\PHQRYDQtUHNWRULY\VRNêFKãN{O)RWR7$65

TERMÍN VOLIEB BUDE ZNÁMY NAJSKÔR V JÚNI Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) vyhlási termín jesenných komunálnych volieb až po júnových doplňovacích voľbách, ktoré sa uskutočnia v 16 obciach. Potvrdil to Paškov hovorca Pavol Chovanec s tým, že šéf parlamentu tak urobí pravdepodobne v júli.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák pozval vyše 60 zahraničných diplomatov na dvojdňový pracovný výjazd do Nitrianskeho kraja. Cesta začala v hlavnom meste, odkiaľ sa preplavili loďou do Gabčíkova, prezreli si vodné dielo a potom zamierili do hurbanovského pivovaru.

Ä7LHWRYêMD]G\PLPR%UDWLVODYX VDYåG\WHãLDPHG]L]DKUDQLþQêPLGLSORPDWPLYHĐNHMREĐXEH DSUHQiVSUHGVWDYXM~SUtOHåLWRVĢ =iNRQKRYRUtåHYRĐE\GRREHF- GRGQtSUHGLFKNRQDQtPþR VWUHWQ~ĢVDVQLPLDSRUR]SUiYDĢ QêFKþLPHVWVNêFK]DVWXSLWHĐ- MHQDMQHVN{UYSRORYLFLDXJXVWD YXYRĐQHQHMãHMPHQHMIRUPiOVWLHYDYRĐE\VWDURVWRYDSUL- 3ROLWLFNpVWUDQ\P{åXQiVOHG- QHMDWPRVIpUH=iURYHĖVSiMDPiWRURYVDNRQDM~YSRVOHGQêFK QHSUHGNODGDĢNDQGLGDþQpOLV- PHDMSUtMHPQpVXåLWRþQêPSRãWUQiVWLFKGĖRFKLFKYROHEQpKR WLQ\DYãDNQDMQHVN{UGRWHUPt- Q~NDPHPRåQRVĢ]R]QiPLĢVD REGRELD7RVDVNRQþtQR- QXGQtSUHGYRĐEDPL3UH VN~WPL6ORYHQVNDNWRUpE\ YHPEUDQDMQHVNRUãtPRåQêWHU- ãW\UPLURNPLVLREþDQLDY\EH- LQDNPRåQR]RVWDOLGLSORPDWPL PtQQRYêFKYROLHEMHWHGDVRER- UDOLVYRMLFKNRPXQiOQ\FKSR- QHSR]QDQpDEXGXMHPHSRWHQFLWDQRYHPEUD'R~YDK\ VODQFRYVWDURVWRYDSULPiWRURY iOQDUR]YtMDQLHY]iMRPQHMVSRSULSDGiDMQRYHPEHU3DãND QRYHPEUD OXSUiFH³SRYHGDO/DMþiN PiHãWHMHGQXSRGPLHQNXDWR 'LSORPDWLPDOLYSURJUDPHQD åHWHUPtQYROLHEPXVtY\KOiVLĢ 7$65 DPiMDDMSUHKOLDGNX

KLVWRULFNHMNQLåQLFHYNDãWLHOL&KDWHDX$SSRQ\RFKXWQDOL QLHNWRUp]NXOLQiUVN\FKãSHFLDOtWäLWQpKRRVWURYD]~þDVWQLOLVDH[NXU]LHYNUiĐRYVNRP PHVWH1LWUDDSUHFKiG]N\DUERUpWRPY7HViUVN\FK0O\ĖDQRFK 1DSURJUDPHRNUHP0LQLVWHUVWYD]DKUDQLþQêFKYHFtDHXUySVN\FK]iOHåLWRVWtVSROXSUDFRYDO DM1LWULDQVN\VDPRVSUiYQ\NUDM

=P\VORPYêMD]GXSUHGLSORPDWRYNWRUêPLQLVWHUVWYRRUJDQL]XMHNDåGêURNDYåG\GRLQpKR UHJLyQX6ORYHQVNDMHSRQ~NQXĢ ]iVWXSFRPLQêFKãWiWRYSUtOHåLWRVĢRER]QiPLĢVDVNXOW~URX KLVWyULXDKRVSRGiUVWYRPWêFKWRNUDMRYDVPRåQRVĢDPLVSROXSUiFHVR]DKUDQLþtP

$UERUpWXP0O\ĖDQ\VDUR]NODGiQDSORFKHKHNWiURY)RWR7$65

7$65


číslo 10/2014

SPRAVODAJSTVO

9

9/È'$75,.ďÒý29eÒ/2+<3/1Ë Konsolidácia verejných financií, podpora hospodárskeho rastu a cenovej stability, ako aj zníženie vysokej nezamestnanosti sú tri kľúčové úlohy, ktoré si vládny kabinet od svojho nástupu plní. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii pri hodnotení dvojročného pôsobenia svojej vlády. Ä$NE\VRPPDO]KRGQRWLĢWUL NĐ~þRYp~ORK\NWRUpV~QDSUYHM VWUDQHSURJUDPRYpKRY\KOiVHQLDYOiG\65P{åHPNRQãWDWRYDĢåHVPHQDGREUHMFHVWH 6DPR]UHMPH åH SRNUDþXMHPHćDOHM7ULXYHGHQpNĐ~þRYp~ORK\VLYãDNSOQtPHDW~WR VNXWRþQRVĢQiPQHP{åHQLNWRSRSULHĢSUHWRåHSRNLDĐLGH RKRVSRGiUVN\UDVWWHQMHSRGSRURYDQêD]DEH]SHþHQêSRNLDĐLGHRNRQVROLGiFLX–MH]UHDOL]RYDQiSRNLDĐLGHRSRNOHV QH]DPHVWQDQRVWLWHQSRNUDþXMH7HãtPVDWDNWLHåQD~þLQN\ NWRUpSULQHVLHPLOLyQRYi LQYHVWtFLDGRPODGêFKQH]DPHVWQDQêFKĐXGtNWRU~VS~ãĢDPHYNUiWNRPþDVH³VSUHVQLO

QRPLNiPÄ(ÒDM2(&'RþDNiYDM~åHQD6ORYHQVNXEXGH YURNXDYURNXY\YiåHQêKRVSRGiUVN\UDVW9WRPWR URNXQD~URYQLDYURNX DåYRYêãNH.UDVWX EXGHY\YiåHQHSULVSLHYDĢ]DKUDQLþQêGRS\WDOHDMGRPiFD VSRWUHEDNWRUiYSRVOHGQêFK ãW\URFKURNRFKNOHVDOD'LVSRQLELOQpSUtMP\GRPiFQRVWt EXG~YWRPWRURNXUiVĢPLHUQH UDVW~DMUHiOQHP]G\³]G{UD]QLOSUHGVHGDYOiG\YV~YLVORVWL VKRVSRGiUVN\PUDVWRP9OiGDYãDNQLHMHSRGĐDQHKRQDNORQHQićDOãtPHNRQRPLFNêP VDQNFLiPYV~YLVORVWLVNUt]RX QD8NUDMLQHOHERHNRQRPLFNp VDQNFLHQDMY\ããLHKRVWXSĖDE\ VS{VRELOLSRNOHVRGKDGRYDQpKRKRVSRGiUVNHKRUDVWX6ORYHQVNDDåQD

FLtVPH]YOiGOLDVSOQLOLVPH NĐ~þRY~~ORKX]SURJUDPRYpKRY\KOiVHQLDYOiG\'RNRQFD FKFHPWYUGLĢåH]RVRFLiOQHKRKĐDGLVNDMXUREtPHQDY\ãH ãHWUQHMãLHQHåSUHGFKiG]DM~FD SUDYLFRYiYOiGD9OiGDMH]RGSRYHGQHMãLDSUHWRåHVWDYQD~þWRFKãWiWQ\FK¿QDQþQêFKDNWtY ERONRQFRPURNXYRYêãNH PLOLyQDHXUNêPYURNX WRERORYLDFDNRPLOLDUGD HXUWHGDVHGHPNUiWYLDF$MWR SRWYUG]XMHDNRYLHPHQDNODGDĢ VRãWiWQ\PLDNWtYDPLQHKRYRULDFRWRPåHVPHPDOLRYLDF DNRWUHWLQXQLåãtGH¿FLWãWiWQHKRUR]SRþWXDNRSUDYLFRYiYOi- Na správnej ceste GDYURNX³NRQãWDWRYDO 3UL]QLåRYDQtY\VRNHMPLHU\ QH]DPHVWQDQRVWLMH65SRGRastúca ekonomika ĐDSUHPLpURYêFKVORYWDNWLHå Vláda je zodpovednejšia =G{UD]QLO]iURYHĖåH6ORYHQ- QDVSUiYQHMFHVWHÄ0LHUDHYLÄ'RYROtPVLNRQãWDWRYDĢåH VNRSDWUtY(ÒDYHXUR]yQH GRYDQHMQH]DPHVWQDQRVWLEROD NRQVROLGiFLXYHUHMQêFK¿QDQ- NQDMUêFKOHMãLHUDVW~FLPHNR- QD6ORYHQVNXYDSUtOLQDM-

QLåãLDRGMDQXiUDNHć RPHQHM9DSUtOL ERODQD~URYQL9V~- EROWRWLåSRþHWQH]DPHVWQDQêFK þDVQRVWLPiPHNGLVSR]tFLL QD~URYQLRV{E³GRGDO GLVSRQLELOQêFKXFKiG]DþRYRSUiFXþRMHPHG]LURþQêSRNOHVRRV{EWHGD 7$65

5REHUW)LFR)RWR7$65

V JASNEJ OLYMPIÁDA NEBUDE ČASŤ TRESTU BY SI Poľské mesto Krakov oznámilo odstúpenie od kandidatúry na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2022. Informáciu potvrdila pre portál gazeta.pl hovorkyňa magistrátu Monika Chylaszeková. 0HVWRVWLDKORSURMHNWNUiWNR SRWRPþREROL]QiPHR¿FLiOQHYêVOHGN\UHIHUHQGD 9ĖRPVDRE\YDWHOLD.UDNRYD Y\VORYLOLMDVQHSURWLNDQGLGDW~UHSRĐVNpKRPHVWDQDXVSRULDGDQLH=2+6NDQGLGDW~URXQHV~KODVLOLY\ãHGYH WUHWLQ\]~þDVWQHQêFKYROLþRY SUHVQHSHUFHQWD9ROHEQi~þDVĢQDUHIHUHQGHNWRUp SUHELHKDORV~þDVQHVYRĐEDPLGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXGRVLDKODSHUFHQWD.HćåH~þDVĢERODFH] SHUFHQWYêVOHGN\UHIHUHQGD V~SODWQpD]iYl]QpSUHRU- 9-DVQHMVDPDOLNRQDĢV~ĢDåHYDOSVNRPO\åRYDQt)RWR7$65 JiQ\PHVWDLQIRUPRYDOVHUYHUJD]HWDSO YNWRURPVNDQGLGDW~URXQHV~- ([HNXWtYD0HG]LQiURGQpKR KODVLORSHUFHQWRSêWDQêFK RO\PSLMVNpKRYêERUX 029 V hre už len štyria .UDNRYNDQGLGRYDOQD]LPQ~ UR]KRGQH– M~ODY/DXkandidáti RO\PSLiGXYURNXVSROX VDQQHNWRUpPHVWiSRVW~SLD 1HV~KODVQpVWDQRYLVNRRE\- VR=DNRSDQêPDVORYHQVNêP GR]iYHUHþQHMIi]\YêEHUX YDWHĐRYSRĐVNpKRPHVWDVD VWUHGLVNRP-DVQiNGHVDPDOL 'HMLVNRRO\PSLiG\SULGHOLD GDORSUHGSRNODGDĢXåQD]i- XVNXWRþQLĢV~ĢDåHYDOSVNRP M~OD QD ]DVDGQXWt NODGHDSUtORYpKRWHOHIRQLF- O\åRYDQt3RMHKRRGVW~SH- 029Y.XDOD/XPSXU NpKR SULHVNXPX DJHQW~U\ Qt]RVWiYDM~YKUHXåLED$O,%5L6+RPR+RPLQLFHQWHU PDW\3HNLQJďYRYD2VOR 7$65

MOHLI ODPYKAŤ DOMA Odsúdení na maximálne tri roky v najmiernejšom väzení, by si mohli časť trestu odsedieť doma, teda v domácom väzení. V novele Trestného zákona a Trestného poriadku to navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ä2GV~GHQpKRNWRUêY\NRQiYDWUHVWRGĖDWLDVORERG\ Y~VWDYHQDYêNRQWUHVWXVPL QLPiOQ\PVWXSĖRPVWUiåHQLDP{åHV~GSUHUDGLĢGR YêNRQXWUHVWXGRPiFHKRYl]HQLDQDGREX]Y\ãNXXORåHQpKRWUHVWXRGĖDWLDVORERG\NWRUêQHSUHVDKXMHMHGHQ URN³XYiG]DVDYQRYHOH]iNRQD3ULWRPSODWtåHRGV~GHQêPRKROE\ĢSRWUHVWDQê RGĖDWtPVORERG\PD[LPiOQHWULURN\

VWUiåHQLDĆDOãtFKPX åRYDåLHQQDYêNRQWUHVWXGRYl]HQLDVQDMPLHUQHMãtP UHåLPRPHãWHQHQDVW~SLOR

Podpísali zmluvu

0LQLVWHUVWYRVSUDYRGOLYRVWLQDNRQFLDSUtODSRGStVDOR]POXYXQDGRGiYNXV\VWpPXNWRUêPiVIXQNþQLĢDM XNODGDQLHWUHVWRYGRPiFHKR Yl]HQLD,GHR]DULDGHQLHQD HOHNWURQLFNpPRQLWRURYDQLH RV{ERNUHPLQpKREXGHVO~åLĢQDNRQWUROXWRKRþLRGPočty odsúdených V~GHQêQDGRPiFHYl]HQLH a obvinených GRGUåLDYDXUþHQpSUDYLGOi 1D]DþLDWNXPiMDERORYVOR- 6\VWpP GR NWRUpKR EXGH YHQVNêFKYl]QLFLDFKYLDF PRåQp]DSRMLĢRV{E, DNR  RGV~GHQêFK E\PDOIXQJRYDĢRGMDQXiDREYLQHQêFKD]WRKRWDNPHU UD PXåRYDåLHQVL RGS\NiYDOLWUHVW\Y]DULDGHQLDFKVPLQLPiOQ\PVWXSĖRP 7$65


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 10/2014

ROZHOVOR

11

TOMĂ Ĺ HUDEC:Ä&#x2020;$.8-(0(=$ .$ä'ĂŠ+/$6,'(0(Ä&#x2020;$/(- DĂĄ sa povedaĹĽ, Ĺže TomĂĄĹĄ Hudec z Banskej Bystrice patrĂ­ medzi ĹĄĹĽastnĂ˝ch ÄžudĂ­. Postupne sa mu splnili vĹĄetky jeho sny â&#x20AC;&#x201C; stal sa ĂşspeĹĄnĂ˝m lyĹžiarom, pilotom lietadla, trĂŠnerom. PoÄ?as aktivĂ­t vo vrcholovom ĹĄporte pĂ´sobil aj v podnikateÄžskej sfĂŠre, otvoril si vlastnĂş kaviareĹ&#x2C6; a v sĂşÄ?asnosti vedie neĹĄtĂĄtne zdravotnĂ­cke zariadenie v Banskej Bystrici. Na sklonku minulĂŠho roka zaloĹžil spolu s priateÄžmi politickĂş stranu TIP s jasnĂ˝m cieÄžom, skoncovaĹĽ s apatiou a zaÄ?aĹĽ vlastnĂ˝mi silami budovaĹĽ modernĂŠ a ťżastnejĹĄie Slovensko. Po prvĂ˝ch voÄžbĂĄch, ktorĂ˝ch sa strana TIP zĂşÄ?astnila, sme sa s jej predsedom porozprĂĄvali.

]Ako hodnotĂ­te prvĂŠ voÄžby strany TIP?

ovplyvnilo våť volebný výsledok?

6YĂŞVOHGNRPVPHVSRNRMQt DSRYDĂĽXMHPHKR]D~VSHFK 7ĂŞPWRVDFKFHPHSRÄ&#x2021;DNRYDĢ YĂŁHWNĂŞPREĂžDQRPNWRUtQiP GDOLVYRMKODVDG{YHUX6WUDQD7,3PDODXVWDQRYXM~FL VQHPMDQXiUDQDĂŁHSUHIHUHQFLHEROLYWRPĂžDVHQXORYp=DQHFHOĂŞFKSlĢPHVLDFRY VDQiPSRGDULORYRYRÄ?EiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX ]tVNDĢĂžRSRYDĂĽXMHP]DQHVPLHUQ\~VSHFK-H WRSUHQiVYHÄ?NpSRY]EXGHQLHGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFHDG{ND] SRWUHEQHMJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\QDVORYHQVNHMSROLWLFNHM VFpQH

6PHPODGiVWUDQDDQDSROLWLFNHMVFpQHVPHOHQRGQRYHPEUDNHÄ&#x2021;ERODVWUDQD RÂżFLiOQH]DUHJLVWURYDQi0pGLiQHMDYLOLRQiV]iXMHPDM QDSULHNSR]YDQLDPNWRUpRG QiVGRVWiYDOLQDWODĂžRYpEHVHG\3RGFHÄ&#x2013;RYDOLQiVSUHWRG~IDPĂĽHSRHXURSDUODPHQWQĂŞFK YRÄ?EiFKDYĂŞVOHGNXNWRUĂŞVPH GRVLDKOLQiPEXGH]LFKVWUDQ\SRVN\WQXWĂŞYlÞãtSULHVWRU -HPLÄ?~WRĂĽHPpGLiSRGÄ?DKOLQHIpURYHMNDPSDQLQDĂŁLFK QHSUDMQtNRY

]Oproti zavedenĂ˝m tradiÄ?nĂ˝m stranĂĄm sa TIP prĂ­liĹĄ v mĂŠdiĂĄch neobjavovala. Ä&#x152;omu to pripisujete a ako to

]Kritici vĂĄm vyÄ?Ă­tali skrytĂŠ spojenectvo so stranou SMER-SD a rozbĂ­janie pravice. Ako to v skutoÄ?nosti je?

7RPiĂŁ+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

VWUDQDÂłQHVN{UĂĽHVPHWUyMVN\ N{Ä&#x2013;60(5XQDVDGHQĂŞQDUR]ELWLHSUDYLFHYSRVOHGQHMGREH VPHPODGi6'Ä?ĂžLĂžRY{EHFQLHMHSUDYGD2ĂžOHQVWYR YVWUDQHP{ĂĽXSRĂĽLDGDĢYĂŁHWFL REĂžDQLDEH]DNWtYQHMSROLWLFNHMPLQXORVWL7RKWRSUDYLGOD VDEXGHPHDMQDÄ&#x2021;DOHMGUĂĽDĢ DGRGUĂĽLDYDĢKR

1HIpURYiNDPSDÄ&#x2013;RVWDWQĂŞFK VWUiQPDODY\YRODĢQD]DĂžLDW- ]Ako strana ste NXGRMHPĂĽHVPHĂ&#x201E;5DGLĂžRYHM boli prvou medzi

â&#x20AC;&#x17E;nepostupujĂşcimiâ&#x20AC;&#x153;. Je to povzbudzujĂşce alebo, naopak, frustrujĂşce? $NRVRPXĂĽSRYHGDOYĂŞVOHGRN YHXURSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK SRYDĂĽXMHPH]D~VSHFKSUHIHUHQFLHKRYRULD]DYĂŁHWNR6PH HĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDGRVLDKQXWĂŞYĂŞVOHGRNQiVPRWLYXMHNÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFLXUĂžLWHQiVWRSRY]EXGLORtVĢÄ&#x2021;DOHM

]AkĂş skĂşsenosĹĽ ste zĂ­skali zo svojej premiĂŠrovej ĂşÄ?asti v tĂ˝chto voÄžbĂĄch? 3UHGRVLDKQXWLHGREUpKRYĂŞV OHGNXMHSRWUHEQiRVREQiNRPXQLNiFLDVREĂžDQPLSUiFDYUHJLyQRFKMHGLQHWDN VDGiSUHORPLĢDSDWLDQH]iXMHPD]tVNDĢG{YHUDREĂžDQRY2EĂžDQLDYQtPDM~ĂĽHVD V~ĂžDVQiSROLWLNDY]GLDOLODRG REĂžDQRYSROLWLFLVDREMDYXM~ PHG]LREĂžDQPLOHQNHÄ&#x2021;SUtGXYRÄ?E\3UHWREXGHPHDNWtYQHS{VRELĢYUHJLyQRFK DNRPXQLNRYDĢVREĂžDQPL DMQDÄ&#x2021;DOHM

7RPiĂŁ+XGHFâ&#x20AC;&#x201C;SUHGVHGDVWUDQ\7,3D-DQD9RORĂŁLQRYiSUYiSRGSUHGVHGQtĂžNDVWUDQ\7,3SULYRÄ?EHGR(3

]PokraÄ?ujete v snahe o zmenu v politike na Slovensku Ä?alej, alebo sa vaĹĄa snaha skonÄ?ila eurovoÄžbami?

1DĂŁRXKODYQRXVQDKRXMHGRVLDKQXWLHJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\ YVORYHQVNHMSROLWLNHDXVSLHĢ YRYRÄ?EiFKGR1565YURNX 6PHHĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDFHVWD]DGRVLDKQXWtPQiĂŁKRFLHÄ?DEXGHQiURĂžQi7HQWR URNQDMHVHÄ&#x2013;QiVĂžDNDM~NRPXQiOQHYRÄ?E\GRPLHVWQ\FK REHFQĂŞFKDPHVWVNĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHYNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWQtPH3RYDĂĽXMHPHLFK]DYHÄ?PL G{OHĂĽLWp9\]ĂŞYDPHNDĂĽGpKRNWRFKFH]PHQLĢGRWHUDMĂŁt YĂŞNRQSROLWLN\QDOHSĂŁtQHFK VDQiPR]YHQDQDĂŁHMVWUiQNH ZZZVWUDQDWLSVNQHFKVD]DSRMtGR]PHQ\QD6ORYHQVNX 3RWUHEXMHPHĂŁLNRYQĂŞFKÄ?XGt ]DSULPiWRURYVWDURVWRYSRVODQFRYPHVWVNĂŞFKLPLHVWQ\FK ]DVWXSLWHÄ?VWLHY

]AkĂŠ sĂş vaĹĄe osobnĂŠ plĂĄny pre najbliŞťie obdobie? 9RÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXEROLSUHQiVQiURĂžQp 3RWUHEXMHPVLKODYQHRGGĂŞFKQXĢĂ˝DVEXGHPWUiYLĢVGHĢPLS{MGHPHVSROXQDSiUGQt QDFKDOXSXQDĂžHUSDĢHQHUJLX GRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFH

MDK


12

naše novinky

KRÍŽOVKA

DEKORÁCIA ULICE

1

Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

3

2

Mnohí z nás určite vnímajú parkovanie ako jeden z najväčších problémov v meste. Miest je nedostatok, o to viac nahnevá, keď je niekde dlhodobo odstavený na verejnom parkovisku vrak auta. Dokonca tak dlho, že pred ním stihol vyrásť aj malý stromček. Možno ho niekto, vrátane kompetentných, vníma ako dekoráciu ulice. Foto: (gem)

PARKOVANIE NA PRIECHODE Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na priechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

Zaparkované auto na trávniku či mieste, kde by nemalo byť, nie je v dnešnej dobe netradičným javom. No zaparkovať na priechode pre chodcov, to už je trúfalosť. Hoci tento „expert na parkovanie“ spustil výstražné svetlá, určite to neubralo na hneve mamičkám s kočíkmi, ale aj ďalším chodcom, ktorí chceli bezpečne prejsť na druhú stranu ulice. Foto: (kyk)


Ä?Ă­slo 10/2014

INZERCIA

JEDNODUCHĹ IA ORIENTĂ CIA VO FAKTĂ&#x161;RE )DNW~UD]DHQHUJLHDVLPiORNRKR SRWHĂ&#x2026;tLVWHVDYĂ&#x2026;DN]KRGQHPHĂ?H MHMFKFHPHUR]XPLHĂ&#x160;

elektriny a plynu ZSE prĂĄve z tohWRG{YRGXRGXSUDYLO a sprehÂ&#x17E;adnil svoje vyĂşmtovacie faktĂşry za dodĂĄvanĂŠ komodity. 9Ă&#x2026;HWN\G{OHĂ?LWp~GDMHDNRILQDQmnĂŠ vyrovnanie, harmonogram platieb a uDOĂ&#x2026;LHG{OHĂ?LWpXSR]RUQHQLDWHUD] zĂĄkaznĂ­ci nĂĄjdu prehÂ&#x17E;adne usporiadanĂŠ na prvej strane. PodrobnejĹĄie vysvetlenie nĂĄjdete v priORĂ?HQRPOHWiNXNIDNW~UHDOHER na ZZZ]VHVN.

NovĂŠ vyĂşmtovacie faktĂşry od ZSE sa vĂĄm budĂş mĂ­taĂ&#x160; Â&#x17E;ahĹĄie. KeuĂ?HIDN tĂşra od dodĂĄvateÂ&#x17E;a je najmastejĹĄie prijĂ­manĂ˝ dokument, zĂĄkaznĂ­kovi veÂ&#x17E;a napovie o snahe poskytovaĂ&#x160; mu mo najlepĹĄĂ­ servis. DodĂĄvateÂ&#x17E;

OTVORENĂ? ZMENĂ M K LEPĹ IEMU 6NYDOLWÂŹRYDQLHVOXĂ?LHEDVQDKDRYlmĂ&#x2026;LX~VWUHWRYRVĂ&#x160;YRmL]iND]QtNRP SRGQLHWLOL]PHQ\QDNRQWDNWQĂ&#x161;FKPLHVWDFKNWRUpV~SRQRYRP=6( &HQWUi

5DGLVLVYRMH]iOHĂ?LWRVWLY\EDYXMHWH osobne? Rozumieme vĂĄm. Roz-

rekonĹĄtruujete, povinnosti vlastniĂ&#x160; energetickĂ˝ certifikĂĄt sa nevyhnete. Aj keu ide o povinnosĂ&#x160;, HQHUJHWLFNĂ&#x161;FHUWLILNiWMHG{OHĂ?LWĂ&#x161;P dokumentom na sprĂĄvny odhad budĂşcich nĂĄkladov na bĂ˝vanie. HovorĂ­ o tom, do akej miery je vĂĄĹĄ dom hospodĂĄrny, a zistĂ­te aj, kde P{Ă?HWHHQHUJHWLFNpYODVWQRVWLHĂ&#x2026;WH zlepĹĄiĂ&#x160;. VuDND=6(P{Ă?HWH]tVNDĂ&#x160; energetickĂ˝ certifikĂĄt za bezkonkurenmnĂş cenu.

OBÄ˝Ă&#x161;BENOSŤ SLUĹ˝BY ZSE ASISTUJE RASTIE ZabuchnutĂŠ dvere, rozbitĂŠ okno mi prasknutĂ˝ radiĂĄtor? Do 2 hodĂ­n mĂ´Ă?HWHPDĂ&#x160; na mieste havĂĄrie elektrikĂĄra, plynĂĄra, inĹĄtalatĂŠra alebo inĂŠho majstra. StamĂ­ iba telefonĂĄt na jedno telefĂłnne mtVOR6OXĂ?ED=6($VLVWXMH je zĂĄkaznĂ­kom, ktorĂ­ si ju objednali, k dispozĂ­cii 24 hodĂ­n denne QDQRQ VWRSOLQNH. Za opravy pri havĂĄrii alebo pri zablokovanĂ­ GYHUtSULWRPDĂ?GRYĂ&#x161;Ă&#x2026;N\HXU

9Ă&#x161;KRGQpQiNXS\UHOD[D]i EDYD mL ]Â&#x17E;DY\ QD VWDYHEQĂ&#x161; PDWHULiOWHFKQLFNp]DULDGH QLDDY\EDYHQLHGRURGLQQpKR GRPXWRYĂ&#x2026;HWNRMHNGLVSR]tFLL ]iND]QtNRP=6(YuDND=6( .OXEX

NHC 2746/14

3RUXFKiPDLFKQHJDWtYQ\PQi VOHGNRPVDQDMOHSĂ&#x2026;LHY\KQHPH LFKSUHGFKiG]DQtP

vody mi solĂĄrne zostavy. RelaxovaĂ&#x160; sa dĂĄ aj za vĂ˝hodnejĹĄie ceny, HOHNWURQLNX]RĂ?HQLHWHRQOLQHVR zÂ&#x17E;avami alebo sa rozhodnite pre skrĂĄĹĄlenie svojho bĂ˝vania. ByĂ&#x160; v klube sa oplatĂ­.

UDĂ VAME ZĂ KAZNĂ?CKE TRENDY Ako prvĂ­ mohli optimĂĄlne sadzby a Ăşsporu za plyn zistiĹĽ v mobile zĂĄkaznĂ­ci ZSE. 8Ă?YURNXVDQDWUKXREMDYLOD mobilnĂĄ aplikĂĄcia od ZSE 9Ă&#x161;EHU VSUiYQHMVDG]E\NWRUiXPRĂ?ÂŹuje optimalizovaĂ&#x160; vaĹĄe platby za elektrickĂş energiu. ZĂĄroveÂŹ poskytne prehÂ&#x17E;ad o tom, z moho sa skladĂĄ

vaĹĄa cena za elektrinu. Po vĂ˝pomte MHPRĂ?QpLKQHu z aplikĂĄcie prejsĂ&#x160;

BEZPEÄ&#x152;NOSŤ NA PRVOM MIESTE ZĂĄkaznĂ­kom ZSE poradĂ­ A ZÄ˝AVA 30 % K TOMU lekĂĄr na telefĂłne .DĂ?GĂ&#x161;NWRPiGRPDSO\QRYĂ&#x161;VSR trebim, by mal daĂ&#x160; na odporĂşmania odbornĂ­kov a vykonĂĄvaĂ&#x160; pravidelnĂş revĂ­ziu plynovĂ˝ch zariadenĂ­ a spotrebimov aspoÂŹ raz do roka. Aj keu povinnosĂ&#x160; vykonaĂ&#x160; revĂ­ziu nie je danĂĄ zĂĄkonom, zabezpemeQLHRFKUDQ\Ă?LYRWDD]GUDYLDÂ&#x17E;udĂ­ je prioritou. ZSE prichĂĄdza prĂĄve z bezpemnostnĂ˝ch dĂ´vodov a kvĂ´li ]YĂ&#x161;Ă&#x2026;HQLXGRVWXSQRVWLWHMWRVOXĂ?E\ s ponukou revĂ­zie plynovĂ˝ch zariadenĂ­ so zÂ&#x17E;DYRXDĂ?

neplatĂ­te. Doteraz takto vuDNDVOXĂ? be ZSE Asistuje zĂĄkaznĂ­ci uĹĄetrili HXU

Vitajte v klube a uŞívajte si výhody naplno

Ak odoberĂĄte plyn alebo elektrinu od ZSE, zamQLWHY\XĂ?tYDĂ&#x160; aj vĂ˝hody, ktorĂŠ vĂĄm z toho plynĂş. 1DNYDOLWQpSURGXNW\DVOXĂ?E\ poskytuje ZSE zÂ&#x17E;DY\DĂ?GRYĂ&#x161;Ă&#x2026;N\ 8SDUWQHURY=6(.OXEXVD dĂĄ vybraĂ&#x160; izolamnĂ˝ materiĂĄl, vykurovacie zariadenia a ohrievame

ĹĄĂ­renĂŠ otvĂĄracie hodiny a ponuku QRYĂ&#x161;FKVOXĂ?LHEVR]DXMtPDYĂ&#x161;PL

KĞúÄ?om ku kolaudĂĄcii je energetickĂ˝ certifikĂĄt

Ak sa púťĂ&#x160;ate do stavby vlastnĂŠho rodinnĂŠho domu alebo nejakĂ˝

zÂ&#x17E;DYDPLP{Ă?HWHWHUD]RmakĂĄvaĂ&#x160; vo vynovenĂ˝ch ZSE CentrĂĄch. Zastavte sa vtedy, keu vĂĄm to bude najviac vyhovovaĂ&#x160;. Sme tu pre vĂĄs v ponGHORNDYVWUHGXÂąK YXWRURNYRĂ&#x2026;WYUWRNDYSLDWRN ÂąK.

13

KeÄ? potrebujete radu lekĂĄra, nemusĂ­te hneÄ? volaĹĽ na pohotovosĹĽ. V pohotovosti je uĹž aj ZSE so sluĹžbou ZSE Zdravie.

Viac starostlivosti a podstatne menej VWDURVWtVLP{Ă?XXĂ?tYDĂ&#x160; zĂĄkaznĂ­-

ci ZSE vuDNDQRYHMVOXĂ?EH=6( Zdravie. RĂ˝chle telefonickĂŠ konzultĂĄcie s lekĂĄrom, nadĹĄtandardnĂŠ ubytovanie v nemocnici mi nĂĄkup liekov nevlĂĄdnemu pa cientovi po hospitalizĂĄcii spojenĂ˝ s donĂĄĹĄkou domov sĂş hlavnĂŠ vĂ˝hody ]GUDYRWQĂ&#x161;FKVOXĂ?LHESUHFHO~UR dinu ZSE Zdravie. Pomas prvĂ˝ch 6 PHVLDFRYMHVOXĂ?EDEH]SODWQiQi VOHGQHEXGHVSRSODWQHQiVXPRXXĂ? RGâ&#x201A;Ź mesamne. VĹĄetky vĂ˝hody rozĹĄĂ­renej zdravotnej starostlivosti nĂĄjdete na ZZZ]VHVN

na zmenu sadzby kontaktovanĂ­m dodĂĄvateÂ&#x17E;a priamo z mobilu. Aj vuaka uDOĂ&#x2026;HMLQRYiFLLP{Ă?X]iND] nĂ­ci ZSE uĹĄetriĂ&#x160;. S.DONXODmNRX ~VSRU\SO\QX si Â&#x17E;ahko vypomĂ­tate výťku zÂ&#x17E;avy na plyn, ktorĂş vĂĄm oproti dominantnĂŠmu dodĂĄvateÂ&#x17E;ovi poskytne ZSE. PraktickosĂ&#x160; tejto VOXĂ?E\RFHQtWHDMYWHG\NHu vĂĄm aplikĂĄcia vĂ˝sledok prepomtu odoĹĄle aj na zadanĂ˝ e-mail, aby ste sa k nemu mohli v pohodlĂ­ domova kedykoÂ&#x17E;vek vrĂĄtiĂ&#x160;.

Elektrina eĹĄte lacnejĹĄie Oproti minulĂŠmu roku je garantovanĂĄ cena za dodĂĄvku HOHNWULQ\QLĂ?Ă&#x2026;LDR=i kaznĂ­ci vĹĄak urmite ocenia aj ualĹĄie zÂ&#x17E;DY\NWRUpP{Ă?X zĂ­skaĂ&#x160; automaticky. S extra dodatomnou zÂ&#x17E;DYRXP{Ă?H pomĂ­taĂ&#x160; NDĂ?GĂ&#x161; ]iND]QtN DN pomas roka odoberie viac ako 2 MWh elektriny. StamĂ­ na strĂĄnke ZZZ]VHVN vyplniĂ&#x160; krĂĄtky formulĂĄr â&#x20AC;&#x17E;Chcem lacnejĹĄiu elektrinuâ&#x20AC;&#x153;.


14

naše novinky

ŠPORT

6/29È&,'23/$7,/,32'ď$ 9ģ-7(.$1$1(6.Ò6(126ġ Striebro z Helsínk 2012, vlani v rovnakom dejisku vydretý postup a ôsme miesto, tento rok v Minsku štvrťfinálová neúčasť a celková deviata priečka. Výsledky slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta pod vedením trénera Vladimír Vůjteka majú zostupnú tendenciu. Boli však najmä odrazom stáOHVD]QLåXM~FHMNYDOLW\PXåVWYD NWRUp PDO þHVNê NRXþ QDãDPSLRQiWRFKNGLVSR]tFLL 3UHGWRKWRURþQêPL06REGUåDO 9ĤMWHNVSROXVJHQHUiOQ\PPDQDåpURP2WWRP6êNRURPGRNRS\KUiþVN\FKRVSUDYHGOQHQLHNDWDNLPQH]RVWiYDORQLþ LQpQHå]RVWDYLĢPODGpPXåVWYR SOQpQHVN~VHQêFKKUiþRYÄ0DOL VPHY0LQVNXGUXKêQDMPODGãt WtPVSRPHG]LYãHWNêFK~þDVWQtNRYGYDQiVĢKUiþRYDEVROYRYDORSUHPLpUXQDVYHWRYRPãDPSLRQiWH=WRKWRSRKĐDGXVRP VSRNRMQêDNRPXåVWYRQDWXUQDMLKUDORWHGDDåQDQLHNRĐNR PRPHQWRY³Y\VORYLOVD9ĤMWHN SRSRVOHGQRP]iSDVHYVNXSLQHV'iQVNRP VNWRUêP VDMHKRWtPUR]O~þLOV~þLQNRYDQtPYELHORUXVNHMPHWURSROH

7UDMDQDMOHSãtKUiþL6ORYHQVNDQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD]ĐDYDEUDQNiU-iQ/DFR0LFKHO0LNOtND0DUHNĆDORJD)RWR7$653DYHO1HXEDXHU

Štvrťfinále nám uniklo Ä3RVWXSQiPXQLNRORPDOLþNêN~VRN9ODQLVPHWLHåQD]ELHUDOLGHVDĢERGRYDEROLVPH YURYQDNHMSR]tFLL9WHG\QiP WRY\ãORNHćYQiãSURVSHFK ]DKUDOLYêVOHGN\RVWDWQêFKWtPRY7HQWRURNQiPQLNWRQHSRPRKRO9]KĐDGRPQDVNODGEXPXåVWYDVPHVXPLHVWQHQtP VSRNRMQtSOD\RIIE\ERODQDGVWDYED³KRGQRWLOWUpQHUVORYHQVNpY\VW~SHQLH-HKRPODGê WtPVDSUH]HQWRYDOV\PSDWLFNêPLYêNRQPLGRSODWLOYãDN

QDVYRMXQHVN~VHQRVĢ60LQVNRPVDO~þLVELODQFLRXWULYtĢD]VWYiWULSUHKU\YULDGQRP KUDFRPþDVHDMHGQDSRSUHGĎåHQt9ĤMWHNE\QDãDPSLRQiWH YHĐDYHFtQHPHQLO$NRVSlWQH SUL]QDOPD[LPiOQHE\Y]iSDVHVýHVNRP SS QHSRVODO Y]iYHUHGRKU\REUDQFX3HWUD ýHUHãĖiNDNWRUêSUHGEUiQNRX QHXVWUiåLO-DURPtUD-iJUDÄ$OH NWRLQêPDOKUDĢ"-XUDM9DODFK" 9HĐDVN~VHQêFKREUDQFRYVPH QHPDOL2NUHPĆDORJXDâYDUQpKREROLYãHWFL]DGiFLSUYêNUiWQDPDMVWURYVWYiFK%ROWR LFKSUYê]iSDVSRGLFKYêNRQ VDSRGStVDODQHUYR]LWD'RYWHG\QHNLNVRYDOLýHUHãĖiNVSUDYLO]DFHOêãDPSLRQiWLEDGYH FK\ELþN\SURWLýHFKRPDSURWL 'iQRP7iSUYiQiVYãDNVWiODERG\NWRUpQiPYNRQHþQRP ]~þWRYDQtFKêEDOL³SRGRWNRO URþQêWUpQHU

Prehra s Francúzskom mrzí

9ODGLPtU9ĤMWHN)RWR7$653DYHO1HXEDXHU

,QêSUtVWXSE\]YROLOPRåQR Y]iYHUHGXHOXV)UDQF~]VNRPYNWRURP6ORYiFLGUåDOLGRPLQ~W\VWDYQR SRWRPLQNDVRYDOLãW\ULJyO\ DSUHKUDOL=DVWDYX SULWRPQHY\XåLOLSUHVLORYNX RGYRFKKUiþRYÄ0DOLVPHVD VWLDKQXĢGR]DGXDGUåDĢMHGHQERG9WHG\VPHVLP\VOHOLåHWREXGHPiOR'QHV YLHPHåHE\WRVWDþLOR³7tP GRSODWLOQD]E\WRþQpY\O~-

þHQLD+UiþL]NUDMLQ\JDOVNpKRNRK~WDPXQDVWULHĐDOL WULJyO\]SUHVLORYLHNÄ3URWL )UDQF~]VNXVPHQHPDOLVSUDYLĢWLHIDXO\$OHWêFKVPHVD GRS~ãĢDOLFHOêãDPSLRQiW6~

Ä9]KĐDGRP QDVNODGEX PXåVWYDVPH VXPLHVWQHQtP VSRNRMQt SOD\RIIE\EROD QDGVWDYED³ 9ODGLPtU9ĤMWHN RYSO\YQHQpDMKUiþVNRXNYDOLWRX1DãLFKDODQLþDVWRQHYHGHOLDNRVLPDM~V~SHURYKRKUiþDSRNU\Ģ90LQVNX VDStVNDLQiþDNRYVORYHQVNHMþLþHVNHMH[WUDOLJH9HĐDNUiWVDVWDORåHKUiþVD V~SHUDLEDGRWNRODXåEROD UR]KRGFRYDUXNDKRUHDVWUiFDWH]iSDV³SRNUDþRYDO7R åH0LURVODYâDWDQVDUR]KRGROXNRQþLĢSRãDPSLRQiWHVYRMXERKDW~KUiþVNX NDULpUXVDGR]YHGHO9ĤMWHN DåRGQRYLQiURY3UHG]iSDsom s Dánskom o tom repre]HQWDþQêNDSLWiQWUpQHURP QHSRYHGDOÄ0LURMHOtGHU

RVREQRVĢVORYHQVNpKRKRNHMD1DYãHWNêFKWURFKãDPSLRQiWRFKQDNWRUêFKKUDOSRþDVP{MKRS{VREHQLDSRGDO GREUêYêNRQDSRWYUGLOVYRMX NYDOLWX3UHKRYiUDĢKRNQiYUDWXQHEXGHPQDWRV~LQt³ SRYHGDOWUpQHUQDDGUHVXO~þLDFHKRVDXåOHJHQGiUQHKR KRNHMLVWX

Tesne po MS nechce riešiť budúcnosť

Krátko po svetovom šamSLRQiWHQHFKFHO9ĤMWHNULHãLĢVYRMXćDOãLXEXG~FQRVĢ Ä1HFKFHOE\VRPMXWHUD] UR]REHUDĢ-HSULVNRURRQHM KRYRULĢ0XVtPHQDMSUYG{NODGQH ]DQDO\]RYDĢ QDãH Y\VW~SHQLHQDãDPSLRQiWH SR]ULHĢVDQDSUHDSURWL=iYLVLHĢEXGHDMRGVORYHQVNpKR ]Yl]X³SRYHGDOUHSUH]HQWDþQêWUpQHUNWRUpPXVDNRQþt ]POXYDM~QD1HFKFHOE\ Y\GUåDĢSULNRUPLGOHDVSRĖ QDQDVOHGXM~FH06Y3UDKH D2VWUDYH"Ä8NRQþLĢNDULpUXYURGQRPPHVWHMHOiNDYp1HFKFHPYãDN]RVWiYDĢ QDUHSUH]HQWDþQHMVWROLþNH QDVLOX³XYLHGRO9ĤMWHNDY\O~þLOVYRMHćDOãLHS{VREHQLHQDNOXERYHM~URYQLSRþDVFHOHMVH]yQ\'R~YDK\ E\SULFKiG]DODLEDYêSRPRF QDGYDþLWULPHVLDFH

MY 7$65


číslo 10/2014

ŠPORT

15

UROBILI VEĽKÝ KROK K POSTUPU Tenistky HTC Hlohovec majú za sebou úspešne prvé dve kolá prvej ligy. Najskôr bez problémov zvíťazili v Ružomberku 6:1 a potom doma si v šlágri poradili so Žilinou 5:2. Týmto víťazstvom urobili veľký krok k postupu do extraligy. „V Ružomberku sme museli čakať na začiatok zápasu sedem hodín, keďže pršalo. Zápas mal však jednoznačný priebeh. Potom sme sa už mohli pokojne sústrediť na dôležitý zápas so Žilinou. Očakávali sme vyrovnaný priebeh, no nakoniec sa dráma nekonala. Už po dvojhrách bolo o osude zápasu rozhodnuté. Týmto víťazstvom sme urobili veľký krok k postupu do extraligy,“ povedal predseda klubu Miroslav Kollár. Tenisový klub HTC Hlohovec má v oficiálnych súťažiach organizovaných Slovenským tenisovým zväzom spolu 18 družstiev. Ženský a mužský tím v prvej lige. Potom deväť mládežníckych a sedem detských tímov. Hlohovec sa pred sezónou posilnil, keď získal

českú hráčku Darinu Šeděnkovú. Táto hráčka dosiahla najlepšie umiestnenie v rebríčku WTA v dvojhre 366., vo štvorhre 276. Má na svojom konte šesť víťazstiev na turnajoch ITF 10 000 USD vo dvojhre a päť vo štvorhre. Získala aj skalp Agnieszky Radwanskej z čias, keď sa ako najlepšia svetová juniorka začala presadzovať medzi dospelými. Za najtalentovanejšiu domácu hráčku sa považuje Barbora Kollarová, ktorá trénuje v Olomouci a začína hrať ženské profesionálne turnaje. Medzi ženami jej v rebríčku patrí 40. miesto. Tenisový klub HTC Hlohovec bol založený v roku 2006, presne 100 rokov od vzniku prvého hlohovského tenisového oddielu, pôvodne ako rodin-

HTC HLOHOVEC – TK ŽILINA B 5:2

NSR 2823/14

Výsledky: Demešová – Lacková 6:4, 6:4, Kollárová – Jankovská 6:7, 7:5, 6:1, Svatíková – Pucková 6:1, 6:1, Mikulčíková – Illová 4:6, 2:6, Šeděnková – Houbová 6:2, 6:1, Kollárová, Demešová – Houbová, Pucková 3:6, 4:6, Šeděnková, Svatíková – Veverková, Lacková 6:1, 6:0.

ný klub. Za šesť rokov činnosti však rozšíril rady hráčov a trénerov na viac ako 50 a stali sme sa výsledkovo najúspešnejším klubom v Hlohovci a okolí. V roku 2012 sa v rebríčku všetkých tenisových klubov na Slovensku umiestnil na 44. mieste (v mládežníckych kategóriách 38.) a v Trnavskom kraji na 5. mieste. Poskytuje priestor na tréning deťom od 5 rokov až po seniorov, organizuje tenisové turnaje, vrátane oficiálnych tenisových turnajov zaradených do termínovej listiny Slovenského tenisového zväzu. Momentálne je už HTC Hlohovec v rebríčku na 30. mieste. Ak sa Hlohovcu podarí vybojovať extraligu, mal by sa sťahovať do nového areálu. V prvej lige však musí ešte uspieť v štyroch stretnutiach (31. mája Šaľa, 7. júna Zlaté Moravce, 14. júna Senica a 21. júna Vrútky). (jv)

Darina Šeděnková. Foto: Miroslav Kollár


16

naše novinky

ŠPORT

DORASTENCI BOLI NA PRVOM MIESTE Starší dorastenci Hlohovca sa po 26. kole tretej ligy prepracovali na prvé miesto. Zvíťazili nad FK 2007 Dunajská Streda 2:1. Na čele mali jednobodový náskok pred druhou Šaľou. Do konca súťaže odohrajú ešte dve kolá. „Zápas proti FK 2007 Dunajská Streda sme mali od začiatku pod kontrolou. Dali sme prvý gól a musím povedať, že ho chlapci zvládli po taktickej stránke. V druhej časti domáci zmenili taktiku, pritvrdili a podarilo sa im aj vyrovnať. Nám sa však potom podarilo strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Najviac ma mrzí strata Suchánka, ktorý videl červenú kartu,“ hodnotil tréner Hlohovca Jozef Hudek. Náskok Hlohovčanov na čele mohol byť aj vyšší, no najmä nečakaná prehra v Štúrove ich môže na konci súťaže mrzieť. Ozývajú sa však hlasy, že do druhej dorasteneckej súťaže by mali postupovať až tri tímy. „Počul som o tejto informácii, no nebudeme sa na to spoliehať. Chlapci

to majú vo vlastných rukách. Naším cieľom je skončiť na prvom mieste.“ V závere súťaže sa do pozornosti dostávajú aj rozhodcovia. „Okrem vylúčenia Suchánka mal vidieť červenú kartu aj domáci hráč, jeho zákrok však rozhodca nechal bez povšimnutia. Vrcholom všetkého bola situácia v zápase mladšieho dorastu, keď divák vbehol na hraciu plochu a napadol nášho hráča. Rozhodca túto situáciu vôbec neriešil. So záverom súťaže sa tlaky zvyšujú, budeme sa s tým musieť vyrovnať,“ zdôraznil Jozef Hudek. V 27. kole prehrali s Jaslovskými Bohunicami 0:3 a v tabuľke klesli na tretie miesto.

Šimon Chalány rozhodol o víťazstve nad FK 2007 Dunajská Streda. Foto: www.fcslovanhlohovec.sk

FK 2007 Dunajská Streda – FC Slovan Hlohovec 1:2 (0:1) Góly: 63. Czibor – 37. Adamík, 78. Chalány. ŽK: Krajčír, Kmrhel – Loskot, ČK: 87. Suchánek. Zostava Hlohovca: Žemla – Sobolčiak, Andrássy, Habán, Farkaš – Veľký, Ondrejka, Suchánek, Adamík – Loskot, Chalány.

(jv)

BOJ O DRUHÉ MIESTO NEZVLÁDLI V piatej lige, v skupine Západ bol v 26. kole na programe šláger kola. Tretí Hlohovec privítal druhý Boleráz. Medzi týmito tímami bol sedembodový rozdiel, takže ak by domáci zvíťazili, zdramatizovali by boj o druhé miesto. Nakoniec hostia vyhrali 2:0 a pevnejšie sa usadili na druhom mieste. Pred Hlohovcom majú, štyri kolá pred koncom, desaťbodový náskok.

Prehre s Bolerázom nezabránil ani Ivan Chalány (vo výskoku). Foto: www.slavojboleraz.webnode.sk

Slovan Hlohovec – Slavoj Boleráz 0:2 (0:1) Góly: 4. Srnec, 65. Humel, ŽK: Vavruš, Chalány 2 ŽK/ČK: Vavruš – Dráb, Hrebík, Daniš. Pred 201 divákmi rozhodoval Benko. Zostava Hlohovca: Krajčovič – Švihla, Kováč, Pinček, vyskoč – Chalány, Vladimír Ďuriš (83. Krajčo), Pisár (66. Čulák), Ivanič – Vavruš, Jakub Ďuriš.

„Zápas sa pre nás nezačal dobre, už v štvrtej minúte sme inkasovali gól po rohovom kope. Nepokryli sme súperovho hráča, čo by sa nemalo stávať. Potom sme hostí do ničoho nepustili. Vypracovali sme si tri dobré šance, najväčšiu spálil Ivanič. Potom prišiel skrat Vavruša, nechal sa vylúčiť a o osude zápasu bolo prakticky rozhodnuté,“ hodnotil tréner Hlohovca Martin Kobora. V druhom polčase skúsený súper bez problémov kontroloval hru a doviedol zápas do víťazného konca. Hlohovec utrpel prvú jarnú prehru a stratil šancu na druhé miesto. Zápas s Bolerázom sa hral pred pek-

nou návštevou (201 divákov) „V zostávajúcich štyroch kolách sa musíme sústrediť na to, aby sme si udržali tretie miesto. Pred štvrtým Zvončínom máme šesťbodový náskok, navyše tohto súpera privítame v domácom prostredí. Chceme získať čo najviac bodov a udržať si nádej na postup,“ dodal Martin Kobora. Hlohovčania v predchádzajúcom zápase vyhrali v Horných Orešanoch 2:0. O víťazstve rozhodli už v prvom polčase. Hralo sa za stáleho dažďa, takže v druhej časti to bol boj s terénom. Hlohovec však splnil úlohu favorita. (jv)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Hlohovec, náklad 9 500 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nhc 10 2014 web