Page 1

17 300 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: II. číslo 9/2014 Dátum vydania: 15. 5. 2014

n a š e

Hlohovec

Dobrodružstvo Volebný so záchranármi program

Fraštacké putovanie

Akadémia mažoretiek

str. 2 Posledný aprílový víkend zažili deti v záhrade Hlohoveckého zámku akciu aj dobrodružstvo na podujatí „Budem záchranárom“ .

str. 14 Fraštacké putovanie za vínom bolo príležitosťou ochutnať najlepšie vína z celého Slovenska i produkciu vinárov z Hlohovca.

str. 15 Dievčatá z Akadémie mažoretiek reprezentujú naše mesto doma i v zahraničí. Teraz sa pripravujú na ďalšiu súťaž.

str. 3 Koncom roka sa skončí funkčné obdobie mestského zastupiteľstva. Prinášame volebný program P. Dvorana, kandidáta na primátora.

Návštevníkom podujatia sa prihovorili viacerí významní hostia.

OSLAVA SVIATKU PRÁCE Pravidelne, každým rokom Okresná organizácia strany SMER-SD a poslanec NR SR Ivan Varga organizujú oslavy 1. mája – Sviatku práce v Zámockej záhrade. Za pekného slnečného počasia mohli návštevníci tohto podujatia stráviť príjemný deň.

Bohatý program

Na oslavách 1. mája v Hlohovci v Zámockej záhrade už tradične zabáva-

la návštevníkov hudobná skupina Profi l. Aj tentokrát bolo zabezpečené občerstvenie, pre dospelých

guláš, od smädu pivo a kofola. Deti sa mohli vyšantiť na nafukovacom hrade s kĺzačkou, mohli si porovnať zručnosť medzi sebou v rôznych súťažiach, ktoré pre nich pripravila Okresná organizácia jednoty dôchodcov v Hlohovci pod vedením jej predsedu Jozefa Oravca. Nechýbali

pre ne sladkosti, džús, drobné darčeky a obľúbená cukrová vata.

Významní hostia

Účastníkov osláv i hostí srdečne privítal poslanec NR SR Ivan Varga. Pokračovanie na strane 4

VOĽTE TIP DAJTE ŠANCU MLADÝM Michal BUBÁN, Ivana AUGUSTINSKÁ kandidáti na europoslancov

NSR 3217/14

voľte stranu

TIP č.

10

244_TIP_Novinky_posl.vydanie.indd 1

Voľby 24. mája

postavme Slovensko z hlavy na nohy tvoríme inú politiku, tvoríme našu budúcnosť dajte šancu mladým dajte zbohom politickým dinosaurom

www.strana-tip.sk/eurovolby Strana TIP 5/12/14 9:36 AM


2

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

KLIKNITE NA SVOJE MESTO! Online portĂĄl pre vĂĄs

Od 1. måja sme spustili inIRUPDÞQêRQOLQHSRUWiO1DãLFK1RYLQLHN1DDGUHVH ZZZQDVHQRYLQN\VNVDQDFKiG]DQDMYlÞãtVSUDYRGDMVNêSRUWiOQD6ORYHQVNX 1iMGHWHWXVSUiY\]FHOpKR 6ORYHQVND]NDüGpKRNUDMD ]R YãHWNêFK RNUHVQêFK PLHVW2DNWXiOQHVSUDYRGDMVWYRVDVWDUiWDNPHUGYHVWRVN~VHQêFKUHJLRQiOQ\FK UHGDNWRURY

9ĂŞVWtĂĽQpIRWRDNUiWN\WH[WYiV QLHOHQSREDYtDOHPQRKRNUiW ĂŁRNXMHĂžLPLQLPiOQHSULQ~WL ]DP\VOLHĢVD6~WRĂžLWDWHÄ?VNp UXEULN\DQDYDĂŁHSRGQHW\VD WHĂŁtPHXĂĽWHUD]8UĂžLWHVLWLHĂĽ QHQHFKDMWHXMVĢWpP\YDQNHWHSR]ULWHVLVYRMKRURVNRS NXU]RYĂŞOtVWRNNDĂĽGRGHQQ~ SUHGSRYHćSRĂžDVLD

MS v hokeji

1D QDĂŁRP QRYRP SRUWiOL ZZZQDVHQRYLQN\VNVDGR]YLHWHYĂŁHWN\]DXMtPDYpLQIRUHlavnĂĄ strĂĄnka PiFLHQLHOHQRQDĂŁLFKKRNHMLV1DKODYQHMVWUiQNHNOLNQH- WRFKQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD WHQDQiSLV6ORYHQVNRDUR]- YELHORUXVNRP0LQVNX7pPD EDOtVDYiPSRQXNDYĂŁHW- NWRU~DYL]XMHQiĂŁNDSLWiQYiV NĂŞFKNUDMRYDRNUHVRYQDĂŁHM EXGHVSUHYiG]DĢDĂĽGRNRQFD NUiVQHMNUDMLQ\9\EHULHWHVL VYHWRYpKRĂŁDPSLRQiWX YDĂŁHPHVWRNOLNQHWHDPiWH YĂŁHWN\LQIRUPiFLHSUHGVH- NaĹĄe Novinky ERX6DPR]UHMPHSUH]ULHĢ .DĂĽGpGYDWĂŞĂĽGQHGRVWiYDWH VLP{ĂĽHWHDMLQpPHVWi GRVFKUiQRN1DĂŁH1RYLQN\YR 9HGÄ?DUXEULN\6ORYHQVNR YDĂŁRPPHVWH2GWHUD]VLEXXYLGtWHćDOĂŁLHNDWHJyULHÂą GHWHP{FĢSUHĂžtWDĢĂžOiQN\DM VSUDYRGDMVWYR NXOW~UD D ]LQĂŞFKPLHVW6WDĂžtNOLNQ~Ģ DYLHWHYĂŁHWNRĂžRVDGHMHQD ĹĄport. 3RGÄ?DYiĂŁKR]iXMPXVLP{- FHORP6ORYHQVNX$NVDYiP ĂĽHWHY\EHUDĢWLHĂĽ]UXEUtNÂą QiĂŁSRUWiOEXGHSiĂžLĢSRYHG]]DKUDQLĂžLH]GUDYLHUHOD[ WHWRSULDWHÄ?RPDNEXGHWHPDĢ UR]KRYRUSXEOLFLVWLND QHMDNpSULSRPLHQN\QDStĂŁWH to nĂĄm na adresu: nazorcitatela@14news.eu PravĂ˝ stÄşpec 9SUDYRYiPGRSRUXĂžXMHPH UXEULN\Ă„$MWDNWRVLWXĂĽLMHPHÂłDĂ„.WRPLGDOYRGLĂžiNÂł UHGDNFLD

Podujatie „Budem zĂĄchranĂĄrom“ sa konalo v zĂĄhrade HlohoveckĂŠho zĂĄmku.

DOBRODRUĹ˝STVO SO ZĂ CHRANĂ RMI Deti z detskĂ˝ch domovov, ale aj z domĂĄceho Hlohovca mohli poslednĂ˝ aprĂ­lovĂ˝ vĂ­kend zaĹžiĹĽ akciu aj dobrodruĹžstvo, ak priĹĄli na podujatie „Budem zĂĄchranĂĄrom“ do zĂĄhrady HlohoveckĂŠho zĂĄmku. Oboje totiĹž patria k Ĺživotu dobrovoÄžnĂ˝ch zĂĄchranĂĄrov, ktorĂ­ deĹĽom z detskĂ˝ch domovov a domovov sociĂĄlnych sluĹžieb uĹž po tretĂ­ rok po sebe predviedli ukĂĄĹžku svojej Ä?innosti. Nielen to, deti si mohli hravou a súżaĹživou formou vyskúťaĹĽ prĂĄcu zĂĄchranĂĄra – poĹžiarnika, lekĂĄra sanitky, ale aj prĂĄcu so psami, ktorĂŠ sĂş cviÄ?enĂŠ na zĂĄchranu Ĺživotov. Podujatia sa podÄža Ăşdajov na internetovej strĂĄnke Bratislavskej kynologickej zĂĄchranĂĄrskej brigĂĄdy (BKZB) zĂşÄ?astnilo pribliĹžne 60 detĂ­ z domovov v Pastuchove, Hlohovci, PeÄ?eĹˆadoch a v PieĹĄĹĽanoch.

FiktĂ­vny poĹžiar

Deti si mohli vyskúťaĹĽ hasiĹĽ fiktĂ­vny poĹžiar malou ruÄ?nou striekaÄ?kou, ktorou sa Ä?erpĂĄ voda zo studnĂ­ alebo pivnĂ­c. „TĂşto malĂş striekaÄ?ku mĂ´Ĺžeme pokojne zveriĹĽ do rĂşk aj ĹĄtvorroÄ?nĂ˝m deĹĽom. IsteĹže mali pokuĹĄenie postriekaĹĽ sa predovĹĄetkĂ˝m navzĂĄjom, ale darilo sa nĂĄm brĂĄniĹĽ im v tejto aktivite. Hoci, napokon trochu mokrĂ­ sme boli vĹĄetci, lebo prĹĄalo aj zhora,“ povedal pre NaĹĄe Novinky Viktor Chalas z DobrovoÄžnĂŠho hasiÄ?skĂŠho zboru Rusovce. Ako uviedol, ich dobrovoÄžnĂŠ zdruĹženie zasahuje pro-

ti poĹžiarom v okolĂ­ bratislavskĂ˝ch Rusoviec. Rekord bol 32-krĂĄt do roka, ale ako povedal, najradĹĄej sĂş, keÄ? netreba zasahovaĹĽ vĂ´bec. HasiÄ?i z Rusoviec, ale aj Leopoldova veÄžakrĂĄt poÄ?uli od detĂ­, „Şe budem zĂĄchranĂĄrom – hasiÄ?om“. VeÄ? stĂĄle to je jedno z povolanĂ­ detskĂ˝ch snov. Len mĂĄlokto si vĹĄak tento sen ponesie aĹž do dospelosti. „NemĂĄme vĂ´bec Ĺžiadne mladĂŠ posily, aj keÄ? ro-

NajradĹĄej sme, keÄ? netreba zasahovaĹĽ vĂ´bec. bĂ­me veÄža nĂĄborovĂ˝ch akciĂ­,“ sĹĽaĹžuje sa Viktor Chalas. DrĹžaĹĽ v ruke striekaÄ?ku, ktorou sa zachraĹˆujĂş Ĺživoty, muselo byĹĽ aspoĹˆ takĂŠ vzruĹĄujĂşce, ako pohladiĹĽ psĂ­ka, o ktorom je znĂĄme, Ĺže uĹž Ä?loveka zachrĂĄnil – naĹĄiel ho pod lavĂ­nou alebo v ruinĂĄch po zemetrasenĂ­. BratislavskĂĄ kynologickĂĄ zĂĄchranĂĄrska brigĂĄda a predstavitelia mantrailingovĂŠho tĂ­mu z Jarku dovolili deĹĽom vyhraĹĽ sa so psĂ­kmi do ÄžubovĂ´le – bez obĂĄv, veÄ? sĂş veÄžmi dobre vycviÄ?enĂŠ. NiektorĂŠ si na pamiatku odniesli aj farebnĂ˝ odtlaÄ?ok paciÄ?ky na triÄ?ku. Deti urÄ?ite prvĂ˝krĂĄt poÄ?uli slovo mantrailing – Ä?o je novĂĄ metĂłda stopĂĄrskej prĂĄce psov, ktorej sa venujĂş dobrovoÄžnĂ­ci v Jarku pri Nitre. Ĺ˝e sĂş naozaj dobrĂ˝mi stopĂĄrmi, sa presvedÄ?ili, keÄ? medzi krabicami porozkladanĂ˝mi v zĂĄhrade suverĂŠnne naĹĄli

tĂş, v ktorej sa ukrĂ˝valo dieĹĽa. „ÚÄ?astnĂ­ci podujatia v Hlohovci mohli vidieĹĽ cviky posluĹĄnosti, prekonĂĄvanie prekĂĄĹžok a simulovanĂŠ vyhÄžadĂĄvanie osĂ´b ukrytĂ˝ch v kartĂłnovĂ˝ch krabiciach. Deti mali moĹžnosĹĽ psĂ­kov obkresÄžovaĹĽ Ä?i odtlaÄ?iĹĽ si psiu packu na triÄ?ko. Aj takĂ˝mto spĂ´sobom sa so psĂ­kmi zoznamovali a zisĹĽovali, Ĺže zĂĄchranĂĄrske psy im neublĂ­Ĺžia. NiektorĂŠ deti boli spoÄ?iatku rezervovanĂŠ, ale po chvĂ­li sa rĂ˝chlo so psĂ­kmi skamarĂĄtili. VeÄžkĂ˝ Ăşspech malo aj zĂĄvereÄ?nĂŠ fotenie detĂ­ so psĂ­kom, ktorĂ˝ sa im pĂĄÄ?il najviac,“ povedala Iveta LipovskĂĄ, veliteÄžka brigĂĄdy BKZB. ĂšÄ?astnĂ­ci sa snaĹžili deĹĽom vysvetliĹĽ, Ä?o je to prĂĄca dobrovoÄžnĂŠho zĂĄchranĂĄra a tieĹž to, Ĺže byĹĽ zĂĄchranĂĄrom vo svojom voÄžnom Ä?ase, neznamenĂĄ byĹĽ amatĂŠrom. BratislavskĂĄ kynologickĂĄ zĂĄchranĂĄrska brigĂĄda aj AsociĂĄcia samaritĂĄnov – Ä?alĹĄĂ­ ĂşÄ?astnĂ­k podujatia, sa mĂ´Ĺžu pýťiĹĽ tĂ˝m, Ĺže za zĂşÄ?astnili aj na zĂĄchrannĂ˝ch akciĂĄch v zahraniÄ?Ă­, naprĂ­klad po zemetrasenĂ­ v Turecku a na Haiti. SamaritĂĄni budujĂş ĹĄpiÄ?kovĂŠ tĂ­my vybavenĂŠ ĹĄpiÄ?kovou technikou na zvlĂĄdanie neĹĄĹĽastĂ­ veÄžkĂŠho rozsahu a sĂş pripravenĂ­ pracovaĹĽ v terĂŠne dlhodobo. DeĹĽom predviedli svoju mobilnĂş jednotku. Do rĂ˝chlej zdravotnej pomoci sa deti snaĹžil zasvätiĹĽ aj Ä?alĹĄĂ­ ĂşÄ?astnĂ­k, ÄŒervenĂ˝ krĂ­Ĺž, s ktorĂ˝m si mohli vyskúťaĹĽ prvĂş pomoc na figurĂ­ne. Text a foto: Klaudia LĂĄszlĂłovĂĄ


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

3

VOLEBNÝ PROGRAM PRIMÁTORA HLOHOVCA Koncom roka sa skončí štvorročné funkčné obdobie mestského zastupiteľstva. Pamätáte sa ešte na predvolebné sľuby kandidátov? Prinášame vám volebný program Petra Dvorana, primátora mesta Hlohovec, ktorý je zároveň kandidátom na post primátora v jesenných komunálnych voľbách. Napriek tomu, že má ešte pol roka na jeho splnenie, v budúcom čísle prinesieme informácie o tom, ako sa mu to darilo. Milí spoluobčania, minulosť aj prítomnosť ma naučila, že iba spájanie ľudí, úzka spolupráca a blízky vzťah s občanom môže byť hlavným motívom môjho programu a nielen volebného. Realizujem ho už dávnejšie na poste zástupcu primátora a dnes pred vás predstupujem s volebnou podporou viacerých politických strán, ako kandidát na primátora mesta. Zhoda Kresťanskodemokratického hnutia, ktorého som členom, Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany a strany Smer-sociálna demokracia pre moju kandidatúru potvrdzuje predošlé slová. To dáva nádej na bližší vzťah k občanovi, záujem o občana a možnosť kompetentného riešenia potrieb mesta pre široký okruh obyvateľov. Je veľmi jednoduché a ľahké nasľubovať, čo sa dobre počúva. Moja povaha a moje svedomie mi to však nedovoľuje. Chcem vám ponúknuť reálnu perspektívu, ktorú môžeme, napriek rôznym problémom, tvoriť. Úskalia budú naozaj spoločné a bez vás sa riešiť nedajú. Preto vás pozývam k spoločnému dielu v prospech nášho spoločného domova. Hlavné priority môjho programu sú:

TRANSPARENTNOSŤ

- zverejňovať celú činnosť mesta v elektronickej forme (faktúry, výberové konania, zmluvy, a pod.), informovať občanov o celej činnosti mesta. Zapojiť sa do projektu „Transparentné mesto“. (V súčasnosti sú v tomto projekte zapojené v SR dve mestá). Zriadiť kancelárie prvého kontaktu, dobudovať informačný systém, miestny rozhlas, Hlohovskú televíziu, atď., zefektívniť činnosť Vodárenských a technických služieb, zefektívniť činnosť samosprávy s dôrazom na vzťah k občanovi, budovať

nájomné byty podľa záujmu občanov.

DOPRAVA

- dokončiť generel dopravy (podklad k projektu pre riešenie obchvatu mesta), 2010–2012 – na základe generelu dopravy začleniť požiadavky do územného plánu mesta, následne naniesť požiadavku na VÚC a ministerstvo dopravy z dôvodu riešenia obchvatu mesta, zabezpečiť rokovanie so starostami a primátormi okolitých miest na podporu realizácie obchvatu a riešenia dopravnej situácie, budovať parkovacie miesta na sídliskách a garáže, riešiť bežnú dopravnú premávku, ako sú retardéry (spomaľovače premávky), dopravné značenie, prechody pre chodcov a iné bezpečnostné prvky, doriešiť vybudovanie centrálneho parkoviska.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

- napomáhať skvalitňovaniu zdravotnej spravodlivosti, zorganizovať stretnutie so zdravotnými poisťovňami a rozšíriť lôžkovú časť v LDCH na Podzámskej ulici, rozšíriť zdravotné služby v objekte polikliniky, konzultovať a doriešiť s detskými lekármi obnovenie detskej pohotovosti, vyriešiť existenciu zdravotného strediska v miestnej časti Šulekovo.

ŠKOLSTVO

- v prípade vyhlásenia výziev z európskych fondov, zabezpečiť rekonštrukciu Základnej školy na ulici A. Felcána a Základnej školy Vilka Šuleka v Šulekove, vybudovať dopravné ihrisko v areáli MŠ v Šulekove pre všetky základné a materské školy mesta, rozšíriť objekt Základnej umeleckej školy prístavbou, iniciovať založenie športových krúžkov na ZŠ so zameraním na futbal a hádzanú, ktoré majú v našom meste tradíciu, riešiť havarijné situácie základných a materských škôl.

MLÁDEŽ

- budovať detské športové areály ako celky (preliezačky, hoj-

dačky) na sídliskách a v radovej zástavbe, vytvoriť materské centrum pre matky s deťmi, obnoviť mládežnícky klub AXA, podporovať mládežnícke a záujmové krúžky, ako je hudobný, literárny a pod.

SENIORI

- podporovať jednotlivé centrá pre seniorov a ich činnosť, zabezpečiť pre všetky centrá dôstojné priestory, angažovať sa pri kultúrnych podujatiach seniorov.

KULTÚRA

- vytvárať príležitosti na kultúrne podujatia pre mládež, podporovať mládežnícke kluby, spestriť kultúrne podujatia pre občanov mesta, podporovať Mestskú knižnicu nákupom kníh a iných náučno-propagačných materiálov, podporovať občianske združenia pri zviditeľňovaní nášho mesta a rodákov nášho mesta, vynaložiť úsilie na zabezpečenie fondov na záchranu nášho zámku (fondy z EÚ, nórske fondy), napomáhať pri prezentácii mesta, našim živnostníkom, spoločnostiam, školám a iným záujemcom.

ŠPORT

- vynaložiť všestranné úsilie na zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu športového areálu „Športový areál Zábranie“, kde je podaný projekt z fondov EÚ. Projekt rieši vybudovanie krytej plavárne, tenisových kurtov a futbalového štadióna, atď. Rozšíriť trasu cyklistického chodníka na Dolnú Sihoť, podporovať všetky športy v meste podľa možností, v spolupráci s VÚC napomáhať pri budovaní cyklistického chodníka smerom na Piešťany.

EKOLÓGIA

- pokračovať v rozširovaní kapacitných priestorov pre nádoby technicko-komunálneho odpadu – oplotenie a pod., zefektívniť činnosť mestských organizácií pri čistote mesta (napr. odpadkové koše, zametanie, kosenie), pravidelne vykonávať orez a výrub stromov, or-

Peter Dvoran, primátor mesta Hlohovec.

ganizovať výsadbu nových drevín, zabezpečiť obnovu zelene v Zámockej záhrade, sprísniť kontrolu dodržiavania čistoty verejného priestranstva majiteľmi psov, zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu mestských komunikácií, predovšetkým v zimnom období.

F. Lipku – výtlky, oprava komunikácie na Karpatskej ulici – možný zosuv, narušená statika, radikálny orez stromov, dokončenie športového ihriska na ZŠ A. Felcána, v budúcnosti riešenie vstupu do mesta v blízkosti Bekaertu, predovšetkým pre nákladné vozidlá.

SOCIÁLNA OBLASŤ

Miestna časť Šulekovo

- podporovať rozvoj sociálnych služieb, podporovať sociálne zariadenia, podporovať rodiny, ktoré sú v hmotnej núdzi, podporovať občianske združenia so zameraním na sociálnu pomoc, zabezpečiť vhodné priestory pre telesne a inak hendikepovaných občanov.

BEZPEČNOSŤ

- rozšíriť kamerový systém, zintenzívniť spoluprácu so štátnou políciou, zefektívniť prácu mestskej polície.

- dokončiť kanalizáciu, vybudovať chýbajúce vodovodné siete, vybudovanie detského kútika, detského ihriska v areáli školskej budovy na Seredskej ulici, vytvorenie trhového miesta, podľa možností vybudovanie tenisových kurtov, oprava chodníkov a cestných komunikácií, zveľadenie cintorína, okolia cintorína, prekládka kríža spoza autobusovej zastávky pred cintorín, vybudovanie sociálneho zariadenia pre sociálne slabšie vrstvy.

Rôzne Miestna časť mesta Sv. Peter

- vybudovať pietne miesto pri vstupe na bývalý cintorín (v súčasnosti komplex garáží), pamätnú tabuľu, parčík, prípadne v spolupráci s občanmi kríž, riešiť dopravnú situáciu premávky nákladných vozidiel po Šoltésovej a Čulenovej ulici, vyčistiť cestné vpuste na odtok dažďových vôd, iniciovať s občanmi a podnikateľmi výstavbu zvonice, ktorá bola v sedemdesiatych rokoch odstránená.

- vybudovať cestu k Urbánku a skrášliť jeho okolie, vybudovať parkovacie miesta pre Empírové divadlo, zabudovať nové hodiny na vežu farského kostola (sú majetkom mesta), zlepšiť spoluprácu medzi podnikateľmi a živnostníkmi, uprednostňovať zákazky mesta na práce miestnym podnikateľom a živnostníkom, riešiť možnosti pri zvyšovaní zamestnanosti v meste (priemyselný park a pod.), predkladať požiadavky na VÚC v oblasti majetku, ktorý mu podlieha.

Miestna časť Nová štvrť

oprava komunikácií na ul.

Peter Dvoran, primátor Hlohovca


naše novinky

SPEKTRUM

EUROVOĽBY 2014 AK SA ZÚČASTNÍTE EUROVOLIEB, DÁTE HLAS MLADÝM POLITIKOM, NOVÝM TVÁRAM A NOVÝM STRANÁM, ALEBO PÔJDETE VOLIŤ OSVEDČENÉ STRANY A UPREDNOSTNÍTE KANDIDÁTOV, KTORÍ SÚ UŽ DLHÉ ROKY V POLITIKE? Martin Dám šancu mladým a neopozeraným tváram. Aj keď sa až tak v politike nevyznám. Myslím si, že  je lepšie dať priestor mladým, pretože nie sú tak poznačení rôznymi kauzami, majú väčší a lepší prehľad a sú aj jazykovo zdatnejší. Tibor Eurovolieb sa nezúčastním, pretože ma žiadna politická strana nedokázala dostatočne svojim programom osloviť.

Milan Nepôjdem voliť, lebo neuznávam volebný systém podľa strán, ale som za odbornosť. Keby tam boli odborníci, nebolo by schvaľovanie zákonov len o dvíhaní rúk. Voloďa Mám už svojho favorita. Vsadím na mladosť a  chuť zmeniť súčasnosť. Navyše noví mladí ľudia nie sú poznačení rôznymi škandálmi.

Zdenka Svoju občiansku povinnosť si určite pôjdem splniť, a preto k  Eurovoľbám pristúpim zodpovedne. Vyberať si budem predovšetkým zo súčasných politických strán, ktoré sú v politike dlhodobo a majú skúsenosti.

ANKETA

4

Ernest Osvedčeným politikom som už dal viac šancí, dosiaľ ich nevyužili a myslím, že už ani nevyužijú. Aj keď mladých politikov nepoznám, dám im svoj hlas.

Ivan Varga, Renáta Zmajkovičová a Peter Spál (zľava).

OSLAVA SVIATKU... Dokončenie zo strany 1

Natália Týchto eurovolieb sa určite zúčastním. A asi dám priestor mladším ľuďom, nie sú tak poznačení bývalým režimom a vedia viac o dnešných problémoch.

Michal Pôjdem voliť a mám už aj vybratého kadidáta. Budem voliť osvedčenú stranu, ktorá je už dlhšie v politike.

Miroslav Ešte nie som rozhodnutý, či pôjdem voliť. Ak však pôjdem, určite nebudem voliť súčasných politikov. Podľa mňa Slovensko nejde dobrou cestou a je čas to zastaviť. A to môže urobiť len nová krv, ktorá má skutočne záujem o zmenu.

Ďalej sa prihovorili vzácni hostia, podpredsedníčka Národnej rady SR Renáta Zmajkovičová, podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová, primátor Hlohovca Peter Dvoran, prednosta OÚ v Hlohovci Peter Spál, ale i viceprimátor Hlohovca Ján Tassy. Návštevníkov pozdravili aj europoslanec Boris Zalla, noví kandidáti na europoslancov Gabriela Kečkešová a Ján Hrubý. Najväčší záujem a aplauz vyvolal príhovor predsedu vlády a strany SMER-SD Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Hostia prichádzali a odchádzali, aby mohli pozdraviť oslavujúcich aj v iných mestách. Viacerí návštevníci, medzi ktorými boli aj starostovia z okolitých obcí, využili príležitosť pohovoriť si s nimi o svojich problémoch aj individuálne. Na záver oficiálnej časti osláv stihol pozdraviť Hlohovčanov aj poslanec NR SR Marián Kovačócy.

2010 podpredsedom Európskej komisie a komisárom pre inštitucionálne vzťahy a administratívu, zdôraznil, že postavenie Slovenska v EÚ je dobré. Ako informoval Naše Novinky primátor Hlohovca Peter Dvoran, mesto získalo zo zdrojov EÚ dotácie na rekonštrukciu ZŠ Podzámska 1 165 787 eur, na ZŠ M. R. Štefánika 788 356 eur a na II. ZŠ Koperníkova 934 704 eur. Ďalej dotáciu na II. etapu odkanalizovania m. č. Šulekovo – Hlohovec vo výške 2 227 363 eur, na Via Hlohoviensis 222 767 eur a na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec 31 202 eur. Dotácie z eurofondov vo výške 1 692 270,68 eur sa podarilo získať aj NsP, s.r.o. Hlohovec na vybudovanie Diagnostického centra. Pripomeňme si, že vo voľbách 24. mája svojím hlasom rozhodujeme o tom, kto nás v Európskom parlamente bude zastupovať. Text a foto: Jana Šimurková

Pre deti aj dospelých

Andrej Mám dosť rozhodnutí súčasných politikov, mali už dosť možností ma presvedčiť o svojich schopnostiach. Nastal čas, dať priestor novým ľuďom. Dúfam, že nesklamú.

(red)

Oslavy 1. mája sa v Hlohovci vydarili. V príjemnom prostredí lesoparku, za krásneho slnečného počasia sa všetci výborne bavili a na svoje si prišli deti aj dospelí. Koho zaujímala politika, zaznamenal informáciu premiéra Fica, že za jeho vlády nezdražel plyn a elektrina a v najbližšom čase sa chystá zlacnenie elektrickej energie o 8 %. Oslava 1. mája bola zároveň aj oslavou 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ). Maroš Šefčovič, ktorý je od februára

Nafukovací hrad na skákanie.


Ä?Ă­slo 9/2014

ROZHOVOR

5

MILOĹ BUBĂ N:$.ĂŠ-(0,&+$/" RYODVWQpYĂŞKRG\7HQGUXKĂŞ SRFLWEROĂĽH0LFKDOWREXGH PDĢYHÄ?PLĢDĂĽNpNHćEXGH ~VSHĂŁQĂŞYRYRÄ?EiFK3R]QiP MHKRK~ĂĽHYQDWRVĢMHKRSUDFRYLWRVĢDWDNPXQHEXGHVWDĂžLĢQD GRVLDKQXWLHYĂŁHWNĂŞFKMHKRFLHÄ?RYDQLKRGtQGHQQH

VNRQĂžLOLY\VRNpĂŁNRO\NDĂĽGpSUi]GQLQ\EROLURERWQtFNH 7DNĂĽHNDĂĽGĂŞ]QiVSUHĂŁLHOYHÄ?D povolanĂ­, zamestnanĂ­ a poznĂĄ, DNRVDQDFKOLHE]DUiED

]Strana TIP, v ktorej je Michal lĂ­drom kandidĂĄtky, je strana ]PreÄ?o by mal byĹĽ mladĂ˝ch ÄžudĂ­ bez podÄža vĂĄs Michal BubĂĄn politickej skĂşsenosti. v europarlamente? Nie je to pre zaÄ?Ă­najĂşcich 6RPSUHVYHGĂžHQĂŞĂĽH0LFKDO politikov skĂ´r VSÄ?Ä–DYĂŁHWNRĂžRPXVtPDĢĂžORvek na tomto poste. AktĂ­vne ]AkĂĄ bola vaĹĄa prvĂĄ RYOiGDFXG]LHMD]\N\Pi reakcia, keÄ? ste sa Y]GHODQLHQDNYDOLWQHMXQLYHUdozvedeli, Ĺže vĂĄĹĄ synovec ]LWHYR9LHGQLPiHXUySVNX sa chce aktĂ­vne zĂşÄ?astniĹĽ SUD[QDNRÄ?NRURELOYRYLDFHvolieb do EurĂłpskeho UĂŞFKĂŁWiWRFK(XUyS\DYSUYRP parlamentu? UDGHVDQHÄ?DNiSUHNiĂĽRN-HWR Mal som dva pocity, ktorĂŠ sa VWUDQD7,3NWRUiKÄ?DGiVS{VRE navzĂĄjom mieĹĄali. NajskĂ´r ten, DNRQLHĂžRXURELĢDQLHDNRVD ĂĽHEXGHGREUpNHćVDSDUOD- WRQHGi7ĂŞPĂĽHKRSR]QiP PHQWRPODGtQLHOHQHXUySVN\ URNRYYLHPĂžRYÄ–RPMH ale aj slovenskĂ˝. NemyslĂ­m si, DVRPQDQHKRSDWULĂžQHKUGĂŞ ĂĽHE\WLHWRIXQNFLHPDOLE\ĢV~- V rodine sme mali tvrdĂŠ podĂžDVĢRXSULOHSĂŁHQLDVLNG{FKRG- PLHQN\Ă’VSHFKYQDĂŁHMURGLNX0\VOtPWĂŞPWHGDĂĽHVWD- QHEROYĂĽG\]DORĂĽHQĂŞQDWYUGHM UĂŞFKSRVODQFRYXĂĽQHOiND]D SUiFL9ĂŁHWFLVPHPDOLDMVN~QLHĂžRERMRYDĢDOHERMRYDĢOHQ senosti od zĂĄkladov. KĂ˝m sme

NSR 3146/14

Dr. MiloĹĄ BubĂĄn

nevýhoda, ak nemajú za sebou niekoho so skúsenosżami?

]Konzultuje s vami Michal svoje politickĂŠ Ä?i mediĂĄlne vystĂşpenia?

1LNWRQHSDGRO]QHEDSULSUDYHQêQDSROLWLNX9ãHWFLWt NWRUtV~YSROLWLNHUD]]DÞtQDOL$M*RUEDÞRYDM2EDPDDM7,39SUYRPUDGHWtWR PODGtPDM~WROHUDQFLXVOXãQRVĢDYHNNWRUêYüG\QDVYHWHYãHWNRSRV~YD1LHOHQYR YHGHWHFKQLNHPHGLFtQHDOH aj v politike.

6DPR]UHMPH .Hć QLHNWR YURGLQHSRWUHEXMH]GUDYRWQ~SRPRFWDNLGH]DPQRX ako za lekĂĄrom. Ak potreEXMHQLHNWRSUDFRYDĢVNDPHURXDPLNURIyQRPWLHĂĽ PDRVORYt0LFKDOYĂĽG\RVORYtYHÄ?DRGERUQtNRYQDNDĂĽG~WpPXOHERMH]DYĂŞPHQX Qi]RURYDGLVNXVLHOHERWR NQLHĂžRPXYHGLH6QDĂĽtVD YĂĽG\RNRQVHQ]XVNWRUĂŞMH SRWRPXVSRNRMXM~FLSUHYĂŁHWNĂŞFK]~ĂžDVWQHQĂŞFK

]ÄŒo radĂ­te Michalovi, aby uspel vo voÄžbĂĄch a aj v politickom Ĺživote? $E\]RVWDOWDNĂŞDNRGRWHUD] 1iURĂžQĂŞQDVHEDLRNROLHSUDFRYLWĂŞQDćDOHMVDY]GHOiYDO DE\EROVWiOHWDNĂŞGREUĂŞV\Q PDQĂĽHOEUDWV\QRYHFYQXN $E\ERODMWDNĂŞGREUĂŞSROLWLN $NWRPXPXGUĂĽLDSDOFHYĂŁHWFL%XEiQRYFL Michal BubĂĄn a MiloĹĄ BubĂĄn (vpravo)

(red)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

-*2/21.$32/,7,.20 Charizmatický hokejista, športovec telom i dušou Jozef Golonka je členom Siene slávy IIHF i Siene slávy slovenského hokeja. V najvyššej federálnej súťaži odohral 330 zápasov a strelil 298 gólov, v reprezentácii 134 zápasov a dal 82 gólov. Na majstrovstvách sveta získal štyri strieborné a tri bronzové medaily, navyše sa z troch olympijských štartov môže pýšiť bronzom z Innsbrucku 1964 a striebrom z Grenoblu 1968. 'QHVDNRNDQGLGiWVWUDQ\606 YHXURYRĐEiFK3iUMHKRP\ãOLHQRN]GOKpKRUR]KRYRUXYiP WHUD]SULQiãDPH

Ste hokejová legenda. Prečo ste sa rozhodli na staré hokejové kolená ísť do politiky?

Tomáš Hudec, predseda strany TIP.

35ËĆ7(92/,ġ Naša strana TIP stojí pred najväčšou udalosťou od svojho vzniku – uchádzame sa o vašu priazeň vo voľbách do Európskeho parlamentu. .DPNRĐYHNVPHGRSRVLDĐSULãOLY\VWHQiPY\MDGURYDOLãLURN~SRGSRUXVNRPHQWiUPLDNR Ä0ODGtXåERORQDþDVH³DOHER Ä$NGHVWHEROLWDNGOKR"³8UþLWHQiVWRYåG\YHĐPLSRWHãLORÒWRN\QDQiV]ĐDYHMLSUDYHM VWUDQ\SROLWLFNpKRVSHNWUDYãDN QHQHFKDOLQDVHEDGOKRþDNDW 3UHPLpUWHMWRNUDMLQ\NULWL]RYDOY]QLNQRYêFKSROLWLFNêFK VWUiQDGRNRQFDY\]YDOREþDQRYYROLĢOHQW]YãWDQGDUGQp SROLWLFNpVWUDQ\3RGĐDQiVV~ WROHQWLHVNWRUêPLVDYLHYåG\ QDSRNRQY]iNXOLVtGRKRGQ~Ģ ÒWRN\VSUDYDVPHþDNDOLWLHå DOHQDYLDFNXOWLYRYDQHMDDUJXPHQWDþQHY\VSHOHMãHM~URYQL1DMSUYQiVREYLQLOLåHVPH

„Rovnaká šanca VDQDVN\WQHDå o 5 rokov.“ Tomáš Hudec UR]EtMDþLSUDYLFHDNHćVPHVD LPY\VPLDOLåHQLHþRWDNUR]ELWpVDXåYLDFHMDQLQHGiUR]ELĢ]PHQLOLWDNWLNXDKĐDGDM~ VWiOHQRYpQH]P\VHOQpLQYHNWtY\1DãDVWUDQDVDULDGLSUHGRYãHWNêPKHVORPVOXãQRVĢ WROHUDQFLDDNRPSURPLVDSUHWRVDY\KêEDPHDNêPNRĐYHN DURJDQWQêPUHDNFLiP3iQD SUHPLpUDWêPWRYHUHMQHY\]êYDPHDE\RGYRODODOHER NRULJRYDOVYRMYUFKROQHGLVNULPLQDþQêYêURNRWRP]H REþDQLDYRYRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXE\PDOL YROLĢW]YãWDQGDUGQpSROLWLFNp

VWUDQ\6WUDQD7,3MHOHJLWtPQRXSROLWLFNRXVWUDQRXVSĎĖDPHYãHWN\]DNRQQpSUHGSRNODG\DQHYLGtPHG{YRGQDWDN~WR GLVNULPLQiFLX

Ďalšia šanca o 5 rokov 1HERORĐDKNpVDPHGLiOQHSUHVDGLĢ'RVWDĢVDGRWHOHYt]LH DOHERSULOiNDĢKRFLNWRU~WHOHYt]LXQDQDãXWODþRYNXEROR SUDNWLFN\QHPRåQp3RYROHQLH þRDNRPXRGY\VLHODĢWRWLåEORNXMHPHGLiOQ\NRPSORWPDWDGRURYYOiGQXFHMVWUDQ\DYODVWQtNRYPpGLt3UHWRVDFKFHP WRXWRIRUPRXSRćDNRYDĢ1DãLP1RYLQNiPNWRUpQiPDNR MHGLQpSRVN\WOLSULHVWRUSUH]YLGLWHĐQHQLHVD$åYSRVOHGQêFK GĖRFKYROHEQHMNDPSDQHVDREMDYXMHPHDMYLQêFKPpGLiFK 1DãDNDPSDĖVDYêUD]QHOtãL RGYãHWNêFKRVWDWQêFKSROLWLFNêFKVWUiQ1iMGHWHYQHMYiåQH L~VPHYQpPRPHQW\NDULNDW~U\DUiGLRVSRW\SUHYãHWN\JHQHUiFLH=DSRYãLPQXWLHVWRMtDM KXGREQpWXUQpMHGQpKR]NDQGLGiWRY9LGHOLVWHQiVQDQDãHM URDGVKRZSRFHORP6ORYHQVNX þDVWRVPHVDVSROX]DVPLDOL 3UHWRSiUGQtSUHGYRĐEDPLYiV FKFHPYãHWN\FKY\]YDĢDE\ VWHPiMDSULãOLYROLĢ3UtćWH SURVtPYROLĢDDNFKFHWHDE\ 6ORYHQVNRPDORY(XUySVNRP SDUODPHQWH]DVW~SHQLHDMPODGHMY]GHODQHMDPELFLy]QHMJHQHUiFLHRGKRGODQHMPHQLĢYHFL NOHSãLHPXSUtćWHYROLĢVWUDQX 7,3ĆDOãLXãDQFXSUHWDN~WR YRĐEXEXGHWHPDĢRURNRY 1HSUHPHãNDMPHMXVSRORþQH 7RPiã+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

1LNG\VRPQHEROYSROLWLFNHM VWUDQH$OHNHćYLGtPþRVD XQiVGHMHNDPVPHUXMH6ORYHQVNRUR]KRGROVRPVDåHQD QLHNWRUpYHFLPXVtPSRXNi]DĢ âSRUWRYFDDNRNRĐYHN~VSHãQpKRQHSRþ~YDQLNWR]iVOXK\]D UHSUH]HQWiFLXNUDMLQ\QH]QDPHQDM~QLþ7DNVRPVLSRYHGDOåH DNRSROLWLNDPDPRåQREXG~ SRþ~YDĢ9\EUDOVRPVLVWUDQX YNWRUHMV~ĐXGLDþRFKF~DYHGLD Y\XåLĢPRMHVN~VHQRVWLDHOiQ .DPWHGDVPHUXMH6ORYHQVNR" 3RSUtNODGQHPXVtPFKRGLĢćDOHNR0iPURNRYDP{MG{FKRGRNGQHVGRVLDKROSRURNRFKYêãNXHXU0DQåHOND FHOêåLYRWSUDFRYDODDQHPiG{FKRGRNDQLDNRMD3ODWtPHGFpUH ãNROXYãHWNR]QDãLFKWHUDMãtFK SUtMPRY9LHPåHWDNWRDOHER DMKRUãLHåLMHYlþãLQDG{FKRGFRYQD6ORYHQVNX$SUHWRVD SêWDP±NDPVPHVDWRXQiV GRSUDFRYDOL"

YlþãtP NRQNXUHQWRP EROD DVWiOHMH %DQVNi%\VWULFD 2GWLDĐSR]QiP0LODQD8UEiQLKR.HćPDWHUD]RVORYLOVSRQXNRX]R]QiPLOVRPVDVLFK SURJUDPRPDSULNêYROVRPQD VSROXSUiFX

Hlavné body vášho programu? 3RYLHPWRMHGQRGXFKR$E\ QDãLSUDFXM~FL]DUiEDOLURYQDNR DNRSUDFXM~FLYNUDMLQiFK(Ò $E\PDOLG{FKRGFRYLDG{VWRMQ~MHVHĖåLYRWD&KFHPHSRGSRULĢPODGêFKĐXGtPRGHUQpãNROVWYR]DPHUDQpQDSUD[ 7DNWLHåPDOpDVWUHGQpSRGQLN\9ãHWNRE\PDORVPHURYDĢ

NRGVWUiQHQLXFKXGRE\YQDãHM NUDMLQH$E\QLNWRQHPXVHOXWHNDĢ]DSUiFRXGR]DKUDQLþLD

Myslíte si, že je čas, aby do politiky vstúpili mladí ľudia? Aby sa začali starať o svoju budúcnosť, o budúcnosť Slovenska? ýDVPRåQRiQRDOHWtVWDUtÄ]DVO~åLOt³SROLWLFLLFKNWRPXEXG~ S~ãĢDĢYHĐPLQHRFKRWQH3DUODPHQWQpVWUDQ\GLVSRQXM~¿QDQFLDPLNXNWRUêPVDQRYp VWUDQ\DQLOHQQHSULEOtåLD3UHWRWREXGHYHĐPLĢDåNp MDK

Prečo práve strana SMS? .HćVRPQD]iYHUVYRMHMNDULpU\S{VRELOYR=YROHQHQDM-

Jozef Golonka, foto: TASR

EURÓPA PRE OBČANOV V rámci nového finančného obdobia 2014 – 2020 vyčlenila Európska únia (EÚ) 185,5 milióna eur na program Európa pre občanov. O granty z neho sa môžu uchádzať projekty približujúce ľuďom európsku históriu a aktívne občianstvo. Termín prvej uzávierky je 4. júna, druhej 1. septembra. Na niektoré dlhodobé projekty možno získať až 150 000 eur. Ä6~WR]QDþQpSURVWULHGN\NWRUpPRåQRY\XåLĢ9URNX EROR]WRKWRSURJUDPXSRGSRUHQêFKSURMHNWRYVORYHQVNêFKåLDGDWHĐRY]WRKR YUiPFLRSDWUHQLD3DUWQHUVNpPHVWi³XYLHGROQDWODþRYHMNRQIHUHQFLLY%UDWLVODYH YHG~FL=DVW~SHQLD(XUySVNHM NRPLVLHQD6ORYHQVNX'XãDQ &KUHQHN 2NUHPGYRFKKODYQêFKWpP NWRUêPLV~(XUySVNDSDPLDWNDD3RGSRUDGHPRNUDFLHDRE-

þLDQVNHMSDUWLFLSiFLHV~YWRPWRURNXWLHWRSULRULW\URNRY RGY\SXNQXWLDVYHWRYHMYRMQ\URNRYRGSiGX%HUOtQVNHKRP~UXURNRYRGUR]ãtUHQLD(ÒRãWiW\VWUHGQHM DYêFKRGQHM(XUyS\YRĐE\GR (XUySVNHKRSDUODPHQWXDDNWtYQD~þDVĢREþDQRYQDGHPRNUDWLFNRPåLYRWH(ÒSUHKOERYDQLHGHEDW\REXG~FQRVWL(Ò 3RGĐDäHOPtU\*HURYHM](XUySVNHKRNRQWDNWQpKRERGX 6ORYHQVNR NWRUê UDGt ]iX-

MHPFRPDSULMtPDåLDGRVWL SURJUDPRNUHPVDPRVSUiY\ P{åXY\XåLĢDMRUJDQL]iFLHYHUHMQHMVSUiY\DNRV~P~]HiþL YHGHFNpSUDFRYLVNiWLHåQH]LVNRYpDPOiGHåQtFNHRUJDQL]iFLHÄ9êKRGRXMHåHSUHGNODGDQLHåLDGRVWLMHMHGQRGXFKp SRPRFRXIRUPXOiUDDSURMHNW\QHY\åDGXM~VSROX¿QDQFRYDQLH³GRGDOD*HURYi

7$65


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

92/,ý200È320Ð&ġ $-,1)2/,1.$ S otázkami, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu (EP), sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku, ktorú zriadi Ministerstvo vnútra SR. Ä=DPHVWQDQFLPLQLVWHUVWYD YQ~WUDWXEXG~SRVN\WRYDĢ LQIRUPiFLHSUHYROLþRYWêNDM~FHVDLFKSUiYDSRYLQQRVWt RUJDQL]DþQpKR]DEH]SHþHQLD YROLHEDSRG³LQIRUPRYDOD ]DSLVRYDWHĐNDÒVWUHGQHMYROHEQHMNRPLVLH Ò9. (YD &KPHORYi

,QIROLQNDEXGHSUtVWXSQiRG GRPiMDYSUDFRYQêFK GĖRFKYþDVHRGKGR KDYGHĖYROLHEPiMD RGKGRKQDWHOHIyQQ\FKþtVODFK DÄ,QIRUPDþQi OLQNDMHXUþHQiYêOXþQHSUH YROLþRYDQHEXG~QDQHMSR-

VN\WRYDQpLQIRUPiFLHSUiYQLFNêPRVREiPPpGLiPSROLWLFNêPVWUDQiPDREFLDP³ ]G{UD]QLOD&KPHORYi 9RĐE\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVDQD6ORYHQVNXXVNXWRþQLDYVRERWXPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNêFKVWUiQ .DQGLGiWLPXVLDPDĢQDMPHQHMURNRY9ROLĢVDEXGH HXURSRVODQFRY

VOLIČSKÝ PREUKAZ PRE EUROVOĽBY Europoslancov môžeme voliť aj mimo miesta svojho trvalého bydliska. Umožní to voličský preukaz. Voliči si ho môžu vybaviť cez svoju obec v čase úradných hodín. Čas majú do 22. mája. 2Y\GDQLHYROLþVNpKRSUHXND]XVDGiSRåLDGDĢRVREQHFH] VSOQRPRFQHQ~RVREXStVRPQHDOHDMHOHNWURQLFN\9\EDYHQLHGRNODGXVLQHWUHEDQHFKiYDĢQDSRVOHGQ~FKYtĐX $NQDY\EDYHQLHSUHXND]X YROLþVSOQRPRFQtLQ~RVREX YVSOQRPRFQHQtPXVtXYLHVĢ VYRMHRVREQp~GDMHDM~GDMH VSOQRPRFQHQHMRVRE\9SUt-

SDGHStVRPQHMDOHERHOHNWURQLFNHMåLDGRVWLWUHEDQDStVDĢ DMNRUHãSRQGHQþQ~DGUHVXQD NWRU~PiREHFåLDGDWHĐRYLYROLþVNêSUHXND]]DVODĢ 3UiYRYROLĢGR(XUySVNHKR SDUODPHQWXQD~]HPt65PDM~ SOQROHWt YGHĖYROLHEDVSRĖ URNRY VORYHQVNtREþDQLDVWUYDOêPSRE\WRPQD6ORYHQVNX 7LHåSOQROHWtVORYHQVNtREþD-

MICHAL HORSKÝ: BUĎME EURÓPANIA! Keď pred štvrťstoročím padol Berlínsky múr a tisíce kilometrov ostnatého drôtu obopínajúceho impérium Sovietskeho zväzu od Berlína až po Vladivostok, milióny ľudí nadobudlo dojem, že končí doba plná napätia, nevraživosti, zápasov a studenej vojny.

7$65

9ROLþVNpSUHXND]\,OXVWUDþQpIRWR7$65

QLDNWRUtQHPDM~WUYDOêSRE\W QD6ORYHQVNXþLYLQRPþOHQVNRPãWiWH(Ò9GHĖNRQDQLDYROLHEYãDNPXVLDE\ĢQD 6ORYHQVNX9ROLĢP{åXQLHOHQVORYHQVNtREþDQLDDOHDM REþDQLDLQêFKþOHQVNêFKãWiWRY(Ò0XVLDYãDNE\ĢSOQROHWtPDĢSRYROHQêWUYDOê SRE\WQD6ORYHQVNXDPXVLD E\Ģ]DStVDQtGR]R]QDPXYROLþRY3RåLDGDĢR]iSLVPRKOL GRDSUtOD

7$65

7

9SRVWNRPXQLVWLFNRPVYHWH]RVWDOLVWRYN\SRKURENRY EêYDOpKRUHåLPXNWRUêPVD PRKOR]GDĢåHQDVWDOSULDP NRQLHFVYHWD1DSULHNWRPX WRPQRKt]QLFKSUHåtYDM~ GRGQHVDYQHMHGQHMNUDMLQHRSlWRYQH]GYtKDM~KODY\ 7HQWRNUiWQLHYPHQHURYQRVWiUVWYDDXWRULWiUVWYDþLYOiG\ MHGQHMSULYLOHJRYDQHMYUVWY\ DSDUiWQLNRY6~WRÄRVREQRVWL³NWRUpGHãWUXXM~GHPRNUDFLXQLHOHQYQDãHMNUDMLQHDOH DMY(XUySH3UHWRWDNDNRJHQHUiFLHQDãLFKRWFRYVWiOLQD MHVHQQêFKQiPHVWLDFKYURNX WDNDMGQHVYþDVHSRNRMDDPLHUXMHG{OHåLWpDE\ SUHGRYãHWNêPPODGtĐXGLD LãOLNYRĐEiPGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX .RKRYROLĢ"%H]WRKRDE\ VPHVDSULNOiĖDOLYĐDYRDOHERYSUDYRWUHEDSRYHGDĢåH YROtPHNDQGLGiWN\SROLWLFNêFKVWUiQ=QLFKE\VPH PDOL Y\EHUDĢ WDNp NWRUp VYRMRXVHULy]QRVĢRXGOKRGRERSUHXND]XM~VYRMY]ĢDK NQDãHMNUDMLQHNMHGQRWQHM (XUySHNKRVSRGiUVNHPX DVRFLiOQHPXUR]YRMXDOH DMNRFKUDQHĐXGVNêFKSUiY YWRPWRREURYVNRPJHRSROLWLFNRPSULHVWRUH=NDQGLGiWRNE\VPHVLPDOLY\EHUDĢĐXGtNWRUtV~RGERUQtFL ]iVWDQFRYLDGHPRNUDFLHMHGQR]QDþQHSURHXUySVNL]DPHUDQt$OHWUHEDGDĢãDQFXDM PODGêPĐXćRPPODGêPSRVODQFRPNWRUtP{åXSULQLHVĢ LQRYiFLXYFHORPUDGHVSRORþHQVNRSROLWLFNêFKDNWLYtW

QLHOHQSUHQDãXNUDMLQXDOH SUHFHO~(XUySX 9PQRKêFKHXUySVN\FKNUDMLQiFKVDSUHGSRNODGiåHDå WUHWLQD]YROHQêFKVWUiQDSRVODQFRYEXGHPDĢPLHUQH SRYHGDQpQHJDWtYQ\Y]ĢDK NHXUySVNHMLQWHJUiFLL1D6ORYHQVNXPiPHKĚVWNXSROLWLNRYNWRUtGOKRGRERPDQLSXODWtYQHSUDFXM~VREUD]RP W]YÄWXþQpKR*UpND³NWRUêVL SRKRGOQHåLMHQD~NRUÄFKXGREQpKRSHQ]LVWX]R6ORYHQVND³7LHWRRMHGLQHOpKODV\QLH V~GHãWUXNWtYQHOHQYRþL(XUySHDOHDMYRþLYODVWQHMNUDMLQHþRVDXNi]DORQHGiYQRDM XQiVNGHEH]YiKDQLDD]RGSRYHGQRVWLSRORåLOLWtWRÄSROLWLFL³DMYOiGX -HG{OHåLWp]G{UD]QLĢåHQDãD NUDMLQDVD]DGHVDĢURNRYMDVQHSULKOiVLODNWHMVNXSLQHQRYRSULVWXSXM~FLFKãWiWRYGR (ÒNGHXåQLHMHKODYQRX ~ORKRX]YLGLWHĐĖRYDQLHVD 6ORYHQVNRVDVWDORSULURG]HQRXV~þDVĢRXURGLQ\HXUySVN\FKQiURGRY3UHQiãSDWULRWL]PXVDMSUHQiVVDPêFK MHG{OHåLWpDE\VPHSDWULOL NWêPQiURGRPNWRUpQDMHGQHMVWUDQH(XUySXSRGSRUXM~ DV~SULSUDYHQtSOQRKRGQRWQHSDUWLFLSRYDĢQDHXUySVNHM EH]SHþQRVWLRFKUDQHVSRORþQêFKKUDQtFPHQHDQDVWUDQHGUXKHMV~SULSUDYHQtDMSUL YROHEQêFKXUQiFKYHUHMQHPDQLIHVWRYDĢVYRMXSRGSRUX VDPR]UHMPHDMYêKUDG\ HXUySVNHMEXG~FQRVWL -HQDREþDQRFKDE\VDUR]KRGOLþLEXG~YROLĢHXUySVNXLQWHJUiFLXþLEXG~YROLĢ VYRMLFK]iVWXSFRYNWRUtEXG~ SUHVDG]RYDĢQDãHRSUiYQHQp ]iXMP\Y(XUySHDNWRUtWLHå FKiSXåH(XUySDDNRFHORN PXVtREKDMRYDĢQiURGQp]iXMP\NDåGHMNUDMLQ\YV~ODGH VFHORHXUySVN\PL]iXMPDPL $E\QH]GYtKDOLKODY\VW~SHQFLWêFKUHåLPRYNWRUpSUHG GYDGVLDWLPLSLDWLPLURNPL SRVODODKLVWyULDGRPLQXORVWL MDK


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N: 35,1ĂˆĂ˘$0( 0/$'26ÄĄ6/8â126ÄĄ =0(18 Vo voÄžbĂĄch do europarlamentu je na vĂ˝ber mnoĹžstvo politickĂ˝ch strĂĄn. Jednou z nich je aj novic na naĹĄej politickej scĂŠne, strana TIP. LĂ­drom jej kandidĂĄtky je Michal BubĂĄn. Rozhovor, ktorĂ˝ redakcii poskytol tesne pred voÄžbami, prinĂĄĹĄame nielen kvĂ´li jeho kandidĂĄtĂşre, ale predovĹĄetkĂ˝m preto, aby sme dokumentovali snahu mladej, novej politickej vlny o pozitĂ­vnu zmenu v stojacĂ­ch slovenskĂ˝ch vodĂĄch. Michal BubĂĄn, lĂ­der eurokandidĂĄtky strany TIP.

]AkĂş motivĂĄciu majĂş obÄ?ania zĂşÄ?astniĹĽ sa volieb do europarlamentu? (XUySVND~QLDWRQLHV~OHQ Y]GLDOHQt~UDGQtFLSUDFXM~FL Y%UXVHOL(XUySVND~QLDVPH P\YĂŁHWFL9HÄ?D]iNRQRYSRGÄ?DNWRUĂŞFKĂĽLMHPHQD6ORYHQVNX SRFKiG]DSUiYHRG(XUySVNHM ~QLHWDNĂĽHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQpY(XUySVNRPSDUODPHQWHPDM~SULDP\GRVDKDM QDQiV6ORYiNRY

]PreÄ?o mĂĄ voliÄ? z toÄžkĂ˝ch moĹžnostĂ­ voliĹĽ prĂĄve vĂĄs a stranu TIP? 3UHYDĂĽQiYlÞãLQDSROLWLFNĂŞFK VWUiQQRPLQRYDODGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVWDUĂŞFKSR-

OLWLFNĂŞFKĂ„PDWDGRURYÂłNWRUtVL VĹĄetci sme VN~VPHVDPLSR]LWtYQHPHQLĢ WDPFKF~SlĢURNRYRGVHGLHĢ VYRMHRNROLH7UHED]ORGHMRP E\ĢWDPWDNSRYHGLDFQDĂ„YĂŞbez politickej NOHSQ~ĢSRSUVWRFKQDUXĂŁLĢ]DVOXKRYĂŞÂłG{FKRGRN0\VPH XĂĽtYDQpQH]GUDYpY]ĢDK\-HWR minulosti, PODGtDG\QDPLFNtDFKFHPH QDĂŁDNUDMLQDQDĂŁDEXG~FQRVĢ SULVSLHĢVYRMRXHQHUJLRXNSRideme do toho ]LWtYQHM]PHQHQLHOHQQD6OR]NiektorĂ­ politici vyjadrili nĂĄzor, Ĺže ste bĂŠÄ?ko YHQVNXDOHDMY(XUySVNHM~QLL ]YODVWQpKR SMER-u alebo rozvracaÄ? &KFHPHSUHY]LDĢ]RGSRYHGpravice. QRVĢQLHOHQ]DVHEDDOHDM]D SUHVYHGĂžHQLD QDĂŁLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFKUR5R]KRGQHQLH9ĂŁHWFLVPHEH] SROLWLFNHMPLQXORVWLLGHPHGR GLĂžRYDIRUPRYDĢ(XUySXWDN DE\QiPSULQLHVODYLDFHMPRĂĽ- VtYQHSUL]HUDĢ3UHGRYĂŁHWNĂŞP WRKR]YODVWQpKRSUHVYHGĂžHQLD PODGtÄ?XGLDE\VDPDOLDNWtY- DNHćQiPQLHNWRGiYDWDN~WR QRVWtXSODWQHQLD QH]DSiMDĢGRGLDQLDYRVYRMRP QiOHSNXMHWRQHKRUi]QHNODP]ÄŒĂ­m si chce strana TIP RNROtSRPiKDĢSULVSUiYHYHFt VWYR3RSUYpVPHVWUHGRSUDzĂ­skaĹĽ dĂ´veru obÄ?anov? YHUHMQĂŞFK3ROLWLFLQiVPDM~]D- YiOLEHUiOQDVWUDQDQLHÄ?DYLFR&KFHPHPRWLYRYDĢÄ?XGtDE\ VWXSRYDĢQLHQiPYOiGQXĢWDN Yi1HPiPHSUHSRMHQLDQDLQp LPQHERORÄ?DKRVWDMQpĂžREXGH VN~VPHNWRPXSULVSLHĢDMP\ VWUDQ\DQLLFKVSRQ]RURY3R VR6ORYHQVNRP7R]QDPHQiĂĽH %XćPHDNWtYQLQHQHFKDMPHVL GUXKpQHP{ĂĽHPHSUHGVDUR]Ä?XGLDE\VDXĂĽQHPDOLćDOHMSD- RGSROLWLNRYOHQGLNWRYDĢDOH YUDFDĢQLHĂžRĂžRXĂĽGiYQRUR]-

YUiWHQpMH7RMHMHGHQ]KODYQĂŞFKG{YRGRYSUHĂžRGRWRKR LGHPHSUHĂžRVPHLQYHVWRYDOL NYDQWXPĂžDVXDHQHUJLH8YHGRPXMHPHVLĂĽHSUDYLFDXĂĽDQL QHH[LVWXMHVDPLVDGLVNYDOLÂżNRYDOLVYRMLPLSRVWRMPLDĂžLQPLP\PiPH]DFLHÄ?XURELĢ JHQHUDĂžQ~YĂŞPHQXQDVORYHQVNHMSROLWLFNHMVFpQH

]Ako ste sa stali lĂ­drom kandidĂĄtky do eurovolieb? 9RÄ?E\GRHXURSDUODPHQWXV~ SUYpNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWÄ–XMHPHSUHWRĂĽHVWUDQDY]QLNOD OHQSUHGQHGiYQRP6PHOHQ QD]DĂžLDWNXQDĂŁHMFHVW\DOH WHĂŁtQiVYHÄ?NĂŞ]iXMHPRQDĂŁH P\ĂŁOLHQN\1D(XURNDVWLQJXNGHVDSULDPRQDLQWHUQHWHUR]KRGRYDORRQDĂŁHMNDQGLGiWNHDRQOLQHKODVRYDQLD VD]~ĂžDVWQLORWDNPHUWLVtF Ä?XGtNWRUtKODVRYDOL]DMHGQRWOLYĂŞFKNDQGLGiWRY'RVWDO VRPY\ĂŁHKODVRYDVWDO VRPVDWDNOtGURPQDĂŁHMVWUDQ\GRHXURYROLHE'RVWDOVRP PDQGiWNWRUĂŞMHSUH]DĂžLDWRN YHÄ?PL]DYl]XM~FL

]Online hlasovanie, tzv. Eurokasting, bolo len výnimkou alebo to bude trend v komunikåcii?

6PDQĂĽHONRXDVYODVWQRUXĂžQHXSOHWHQĂŞPNRUEiĂžRPSRĂžDV9HÄ?NRQRĂžQpKRYtNHQGXY5tPH

7R]iYLVtRGćDOĂŁLHKRYĂŞYRMD -HGQDNFKFHPHPDĢSULDPX DRVREQ~NRPXQLNiFLXVÄ?XćPLSUHWRFKRGtPHRGIHEUXiUDSRQiPHVWLDFKYUiPFLQDĂŁHMURDGVKRZ$OHY\XĂĽtYDĢ LQWHUQHWMHWLHĂĽQHY\KQXWQp 0iKRVNRURNDĂĽGĂŞDQDMPl PODGtÄ?XGLDWDPWUiYLDPQRKRĂžDVX3UHWRLPQDĂŁHP\ĂŁ-


číslo 9/2014

ROZHOVOR

9

OLHQN\VSURVWUHGN~YDPHFH] WLHWRVRFLiOQHVLHWHNWRUpV~ LPEOt]NH

]Roadshow bol váš pilotný projekt. O čo ide? -HWRMHGHQ]QDãLFKVS{VRERYNRPXQLNiFLHVREþDQPL =ELHUDPHRGĐXGtSRGQHW\þR ]PHQLĢþRLQDNQDVWDYLĢþR LFKQDMYLDFWUiSL$NRVRPXå YPLQXORVWLVSRPtQDOQHFKFHPHE\ĢSDSLHURYtELOERUGRYt þLWHOHYt]QLSROLWLFLDOHFKFHPHE\ĢPHG]LĐXGPL7RMHWi ]PHQDSUHWRGRWRKRGiYDPH WRĐNRþDVXHQHUJLHDSURVWULHGNRY=iPHURPQDãHMURDGVKRZ MHDMPRWLYRYDĢĐXGtDE\LãOL YROLĢDXYHGRPLOLVLåHNDåGp YRĐE\V~G{OHåLWp1LHMHMHGQRNWRQiV]DVWXSXMHMHOHQQD QiVNRKRVLY\EHULHPH(XUySVNHYRĐE\V~WLHåYHĐPLG{OHåLWpSUHWRåHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQp(XUySVN\PSDUODPHQWRPV~]DYl]QpDMSUHQiV QD6ORYHQVNX

]O činnosti europoslancov veľa informácií občania nemajú.

Michal Bubán pri preberaní CIJ award za najlepší projekt roka v Rumunsku.

-HWRSUDYGDDDMWRFKFHPH]PHQLĢ6QDåtPHVDLQIRUPRYDĢDNi MH(ÒG{OHåLWiDNpG{OHåLWpMH MHM]DFKRYDQLHþL]HIHNWtYQHQLH$OHWLHåMHYHĐPLG{OHåLWp NWRQiVWDP]DVWXSXMHDSUHWRDM WRDE\ĐXGLDY\XåLOLVYRMHSUiYRDLãOLYROLĢDE\LPWRQHEROR MHGQR0iPHPRåQRVĢRYSO\YQLĢVYRMXEXG~FQRVĢDMQDHXUySVNHM~URYQLQLHOHQQD6ORYHQVNX9\XåLPHMX

9HĐPLQiVSUHNYDSXMHDSDWLD PODGêFKĐXGtďXGLDRGNWRUêFKVPHþDNDOL]iXMHPQLHþR ]PHQLĢ]iXMHPRYODVWQ~EXG~FQRVĢ3UiYHRQLPDM~YSULHPHUHQHJDWtYQHMãLHUHDNFLHDNR SRYHG]PHĐXGLDYVWUHGQRP DVWDUãRPYHNX7tVN{UQDURGHQtþDVWRUHDJXM~VS{VRERPåH ÄNRQHþQHY\PODGtNGHVWHEROL

]Strana TIP má najnižší vekový priemer kandidátov, nemáte medzi sebou žiadneho „zaslúžilého“ politika. Nemyslíte si, že Vám chýba politická skúsenosť? 1DW~WRRWi]NXRGSRYHGiP ]DNDåGêP$MV~þDVQtSROLWLFL ]DþtQDOLPODGtDQHPDOL]ćDOHNDWRĐNRURNRYDVN~VHQRVWt ]SUD[HDNRMD$QLPDQDåpUVNHDQLNRQWDNW\VR]DKUDQLþtPQHYHGHOLSO\QXORãW\UL FXG]LHMD]\N\QHåLOLY(XUySHWDNQDSOQRDNRQDãDJHQHUiFLD1HERMtPVDWRKRåH VRPPODGêSROLWLNP\VOtPVL åHMHWRPRMDYêKRGD$EXGH WRYêKRGDQLHOHQSUH6ORYHQVNRDOHSUHFHO~(XUySXNHć WDPS{MGXPODGtãLNRYQtĐXGLDNWRUtV~]SUD[HUR]XPHM~ EHåQpPXREþDQRYLDQHåLYLOL VDYPLQXORVWLOHQSROLWLNRX

]Ako hodnotíte vašu volebnú kampaň?

Naším zámerom MHPRWLYRYDĢĐXGt DE\LãOLYROLĢ Nie je jedno, kto nás zastupuje. GRWHUD]åHVWHVDDM]REXGLOL³ 8PODGêFKĐXGtUH]RQRYDOLGYH YHFL±ÄGDMWHPLSRNRMVSROLWLNRX³DÄMDVDFKFHPRGVĢDKRYDĢ GR]DKUDQLþLD³$WRWRMHDODUPXM~FH8WYUG]XMHQiVWRYWRP åHMHQDMY\ããtþDV]DþDĢVJHQHUDþQRXYêPHQRXSROLWLNRY

]Prečo utekajú mladí ľudia do zahraničia?

MHWRPXGQHV7RMHKODYQêG{YRGåHVDQHYUiWLDVSlĢDQHXVDGLDVDWX3{VRELOVRPDM Y%XOKDUVNXWDP]{VPLFK PLOLyQRYREþDQRYWDNPHUMHGHQPLOLyQSUHYDåQHPODGêFK VFKRSQêFKĐXGtRGLãORDRVWDORåLĢY]DKUDQLþt%RORWR XåGiYQHMãLHDOHNUDMLQDVD ]WRKRVSDPlWiYDGRGQHVWt ĐXGLDFKêEDM~YV\VWpPH$P\ QHFKFHPHDE\VDQLHþRWDNp VWDORDMQD6ORYHQVNX

]Ako je financovaná vaša strana?

výhradne len nejakú skupinu? &KFHPHRVORYLĢWêFKYROLþRY NWRUt VL XYHGRPXM~ SRWUHEX ]PHQ\QD6ORYHQVNXDSRWUHE\JHQHUDþQHMYêPHQ\SROLWLNRY DFKF~GDĢãDQFXPODGêPĐXćRPDE\SULVSHOLVYRMRXHQHUJLRXG\QDPLFNRVĢRXDY{ĐRX QLHþR]PHQLĢ

]Plánujete ísť aj do najbližších parlamentných volieb v roku 2016?

1DãLPKODYQêPFLHĐRPV~ YRĐE\GRVORYHQVNpKRSDUODPHQWXYURNX3UYêP NURNRPDE\VPHPRKOLPHQLĢ6ORYHQVNRMHGRVWDĢVDGR SDUODPHQWX$VDPR]UHMPH DNFKFHPHQLHþR]PHQLĢDM GRYOiG\DWDPSRWRP]DEH]SHþLĢSR]LWtYQX]PHQXQD6ORYHQVNX=~þDVWQtPHVDDMNRPXQiOQ\FKYROLHEQDMHVHĖ WRKWRURNX

9êKUDGQH]SUtVSHYNRYDGDURY QDãLFKþOHQRYQDãLFKV\PSDWL]DQWRY0iPHWUDQVSDUHQWQp¿QDQFRYDQLHYãHWN\GDU\NWRUpGRVWDQHPHV~QHDQRQ\PQp GDURYDFLH]POXY\V~QRWiUVN\ RYHUHQpDGDUFRY]YHUHMĖXMHPH QDQDãRPZHEHGRNRQFDþDVWHMãLHDNRXUþXMH]iNRQ&KFHPHE\ĢSUtNODGRPWUDQVSDUHQWQRVWLDMSUHLQpVWUDQ\FKFHPH SULQLHVĢQLHOHQSR]LWtYQHP\ãOLHQN\DOHDMVOXãQpVS{VRE\ GRSROLWLN\9\PHG]LOLVPHVD YRþLGDURPRGSUiYQLFNêFK RV{EQHFKFHPHE\Ģ]DYLD]DQtåLDGQHM¿UPHDOHER¿QDQþQHMVNXSLQH&KFHPHDE\QiP ĐXGLDGDOLSUtSDGQêGDUDNRV~NURPQpRVRE\]SUHVYHGþHQLD OHERFKF~SRGSRULĢQiVQDãH P\ãOLHQN\

3UHWRåHYQtPDM~þRVDWXGHMH 1HYLGLDSR]LWtYQHVPHURYDQLH QDãHMNUDMLQ\.HćVLSUHGVWDYLD6ORYHQVNRRGHVDĢURNRY ]Vymedzujete sa aj voči WDNKRYLGLDQHJDWtYQHMãLHDNR voličom, chcete osloviť

1DMOHSãLHVDUHOD[XMHYVORYHQVNêFKKRUiFK

MDK


10

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

=9(60(8ä'2/(7,(9(Ă˝1( 0/$'e32/,7,&.e79Ăˆ5( Demokracia je bytostne spojenĂĄ so slobodnĂ˝mi voÄžbami a PĂĄn Boh zaplaĹĽ, Ĺže oboje dnes mĂĄme . V sobotu 24. mĂĄja budeme voliĹĽ naĹĄich zĂĄstupcov v EurĂłpskom parlamente. Tieto voÄžby sĂş zväÄ?ĹĄa politikmi ĂşÄ?elovo zahmlievanĂŠ a deklasovanĂŠ, aj ked poslanci EurĂłpskeho parlamentu rozhodujĂş o veciach ekonomicky i politicky zĂĄvaĹžnejsĂ­ch ako mĂ´Ĺže napriklad prezident naĹĄej republiky. 9RÄ?E\VDEOtĂĽLDDNHG\NRÄ?YHNY\MGHPHYRQ]RYVHWN\FKVWUDQVDQDQiV]RV\S~WLHLVWpVWDUp]QiPH SROLWLFNpWYiUH'REUHMH SUHGYROHEQiNDPSDÄ–DWUHEDWRUHĂŁSHNWRYDĢ5HĂŁSHNWXMHPDOHSRKÄ?DG]DVHQD IRWRJUDÂżHSROLWLNRYVSUHG LURNRYPDXĂĽQHEDYt &KiSHPHVWHWLFNpY\UHWXĂŁRYDQLHQLHNWRUĂŞFKNRĂĽQ\FK ]PLHQ$YĂŁDNSUH]HQWiFLX VYRMKRLPLGĂĽXRWRÄ?NRURNRYPHQHMYQtPDPDNRIDORĂŁQp]DNUĂŞYDQLHVYRMHMVNX-

WRĂžQHMWYiUHDNRYĂŞ]RURYĂŞ SRGYRGDSROLWLFN~SUHWYiUNXYSULDPRPREUD]H-H WRQDR]DMQHIpUQiVWDNWR NODPDWYVQDKHSUHVYHGĂžLĢ QiVĂĽHDMSRWRÄ?NĂŞFKURNRFK V~VWiOHHĂŁWHPODGtYLWiOQL DHYLGHQWQHQHVWDUQ~FL$N LFKSRWRPVWUHWQHWHQDĂĽLYR GLYQHVSDGQHWH]Q{KNRKR WRSUHGVHERXPiWH'{YRG MHYĂŁDNLQĂŞGiYDM~QiPWĂŞP MDVQĂŞVLJQiOĂĽHJHQHUDĂžQi REPHQDSROLWLNRYY{EHFQLH MHSRWUHEQi1DRSDNMHDĂĽ YHÄ?PLSRWUHEQi

9ROLĢFKRGtPDSUHWRS{MGHPDMYVRERWXPDMD 8UĂžLWHXĂĽYLHPĂĽHQHGiP VYRMKODVQLNRPX]WĂŞFKSUHVWDUQXWĂŞFKXPHORRPODGHQĂŞFKWYiULVRGND]RPĂĽHXĂĽ ERORGRVWLFKSRNU\WHFWYD VSRORĂžQpKRGOKRURĂžQpKRNRODERURYDQLDGHOHQLDVWUiQ DQiVOHGQHY]QLNXLFKQRYĂŞFKNySLtSROLWLFNHMSURVWLW~FLHDSUH]OLHNDQLDNDEDWRY&KFHPE\ĢMHGHQ]WĂŞFK YROLĂžRYQD6ORYHQVNXNWRUL YSRVOHGQĂŞFKGYRFKYRÄ?EDFK 9Ă’&DSUH]LGHQW XNi]DOL

ĂĽHFKF~YĂŞPHQXH[LVWXM~FLFK SROLWLNRY1DĂŁDSURVSHUXM~FDEXG~FQRVĢXUĂžLWHQLHMH VSRMHQiXĂĽOHQVGQHĂŁQĂŞPL SROLWLNPL7DNDNRGRLQ\FK ĂŁSLĂžNRYĂŞFKREODVWtVSRORĂžQRVWL LQIRUPDĂžQpWHFKQROyJLHYĂŞVNXPDYĂŞYRMÂżQDQĂžQtFWYRDWć VPHEH] REiYSXVWLOLPODGĂŞFKY]GHODQĂŞFKDDPELFLy]Q\FKÄ?XGt WRLVWpMHSRWUHEQpXURELĢDM YSROLWLNH 3UHWRSURVtPPLQLPiOQH YĂŁHWNĂŞFKWĂŞFKNWRUtOHQQHGiYQREROLYROLĢSUH]LGHQWD QDĂŁHMUHSXEOLN\DE\VLXYHGRPLOLĂĽHPiPHRSlĢPRĂĽQRVĢPHQLĢSROLWLFN~VFpQX QD6ORYHQVNXDSULQLHVĢGR SROLWLN\QRYpWYiUHQRYp P\ĂŁOLHQN\DQRY~NXOW~UX

3RćWHSURVtPYiVYVRERWXPDMDYROLW -DYWĂŞFKWRYRÄ?EiFKFKFHP ]ELOERDUGRY]YHVLĢUD]DQDYĂĽG\PQRKpVWDUpSROLWLFNp WYiUHNWRUpPDWXGHVLDXĂĽ PQRKRURNRYDY\EHULHPVL QRY~PODG~DOWHUQDWtYX$M YKRNHMLVDXNi]DORĂžRWDNp RPODGHQLHGRNiĂĽHXURELW +QHćMHKUDNUDMĂŁLD 9WĂŞFKWRYRÄ?EiFKGiYDP MHGQRGXFKR ĂŁDQFX PODGĂŞPDSRVLHODPXĂĽW~VWDU~JHQHUiFLXSROLWLNRYQD G{FKRGRNĢDĂĽNRSRYHGDĢ ĂĽH ]DVO~ĂĽHQĂŞ DOH XUĂžLWH ]DVO~ĂĽHQH 5RPDQ70DUWLQ UHG

PRAVIDLĂ SLOVENSKĂ?CH EUROVOLIEB ĂžLĢNYyUXPSHUFHQWKODVRY 'R(XUySVNHKRSDUODPHQWXVD YROtSRPHUQĂŞPV\VWpPRPSRGREQHDNRGR1iURGQHMUDG\ 9ROLĂžLGRVWDQ~SRĂŁWRX]R]QDP SXVWQiGQtSUHGYRÄ?EDPL QDSUHGYROHEQpSULHVNXP\1D 659ROLĂžVLY\EHULHNDQGLGiWNDQGLGXM~FLFKVWUiQDNDQGLGi- WRWRSUDYLGORVDYĂŁDN]MDYQHDNR WRDE\SROLWLFNĂŞVXEMHNW]tVNDO NXMHGQHMVWUDQ\QDNWRUHMP{ĂĽH WRYQDMQHVN{UGQtSUHGYRÄ?- SULLQĂŞFKYRÄ?EiFKQHGRGUĂĽLD- DVSRÄ–MHGHQPDQGiWY(XUyS- ]DNU~ĂĽNRYDĢPD[LPiOQHGYH EDPL3ROLWLFNiUHNODPDMHSUt- YD9GHÄ–YROLHEMHPRUDWyULXP VNRPSDUODPHQWHPXVtSUHNUR- PHQi9UiPFLMHGQRWOLYĂŞFKSRMoĹžno ste si vĹĄimli, Ĺže uĹž zaÄ?ala kampaĹˆ do mĂĄjovĂ˝ch eurovolieb. Po nedĂĄvnych prezidentskĂ˝ch voÄžbĂĄch sa v mestĂĄch objavilo mnoĹžstvo billboardov jednotlivĂ˝ch kandidĂĄtov, ktorĂ˝ch je tentoraz 333 z 29 kandidujĂşcich politickĂ˝ch strĂĄn a koalĂ­ciĂ­.

OLWLFNêFKVWUiQNDQGLGiWL]tVNDYDM~PDQGiWYSRUDGtYDNRPV~ XYHGHQtQDKODVRYDFRPOtVWNX 3UHGQRVĢPiDOHNDQGLGiWNWRUê GRVWDOSUHGQRVWQêKODVRGPLQLPiOQHYROLÞRYWHMWRVWUDQ\ E\V

CERTIFIKOVANĂ OPRAVĂ RENSKĂ DIELŇA A VĂ?ROBCA Ĺ˝ELEZNIÄŒNĂ?CH VOZIDIEL • Opravy a modernizĂĄcie osobnĂ˝ch a nĂĄkladnĂ˝ch vozĹˆov • VĂ˝roba komponentov nĂĄkladnĂ˝ch vozĹˆov • VĂ˝roba zvĂĄranĂ˝ch dielov • NedeĹĄtruktĂ­vne skúťanie Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, SlovenskĂĄ republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

NTT 2060/14

2008

• VĂ˝roba novĂ˝ch nĂĄkladnĂ˝ch vozĹˆov


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

11

OBYVATEĽOM HLOHOVCA POSLÚŽI KAMO Podstatou reformy verejnej správy ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa) je zefektívniť, zlacniť a zmodernizovať výkon štátnej správy pre občana. Jedným z očakávaných dopadov je odbremenenie občana od zbytočnej administratívnej záťaže, ako je napríklad obiehanie po rôznych úradoch, prípadne poskytovanie duplicitných informácií o sebe viacerým úradom, keď už štátna správa týmito údajmi disponuje. O aktuálnej situácii v zavádzaní tejto reformy v Hlohovci informoval Naše Novinky Peter Spál, prednosta Okresného úradu (OÚ) v Hlohovci.

Technicko– logistická rovina

V súčasnosti realizuje rezort vnútra procesy v rámci reformy v technicko-logistickej rovine. Ide o vytvorenie integrovanej siete miestnej štátnej

Peter Spál, prednosta Okresného úradu v Hlohovci.

správy a oddelenia kontaktného miesta občana vo forme minimálne jedného pracoviska v závislosti od veľkosti okresu. „Optimalizácia výkonu procesov a štruktúr je v Hlohovci v štádiu prípravy a bude realizovaná ako proces s cieľom

zabezpečiť občanovi pohodlné, rýchle a lacnejšie služby,“ objasňuje Peter Spál. Prvým krokom k realizácii projektu je zjednodušenie kontaktu občana so štátom. Slúžiť na to bude KAMO, teda Kontaktné administratívne miesto občana. Úče-

lom reformy je vytvorenie pracovísk pre kontakt s klientom a to na prízemí, hneď pri vstupe do budovy OÚ. Tam mu budú poskytnuté všetky potrebné informácie. Pre klienta sa tak zjednoduší kontakt so štátnou správou, lebo pracovníci KAMO budú pomocou výpočtovej techniky napojení na jednotlivé odbory a oni vybavia klienta potrebnými dokumentmi, čo prispeje k zjednodušeniu kontaktu so štátom. Na OÚ už vytypovali lokality na rozmiestnenie pracovísk KAMO. Návrh na rozmiestnenie pracovísk a realizáciu potrebných úprav v budove schválilo ministerstvo vnútra bez pripomienok.

Plánované pracoviská OÚ Hlohovec

Návrh Front Office klientskeho centra Hlohovec uvažuje s nasledovnými pracoviskami: Supervízor, Odbor všeobecnej a vnútornej správy (osvedčovanie listín, overovanie pod-

pisov), Pokladňa, Podateľňa, Odbor živnostenského podnikania, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Pozemkový a lesný odbor a Katastrálny odbor. V súčasnosti prebiehajú ďalšie potrebné kroky. Návrh musí byť predložený na odsúhlasenie regionálnemu hygienikovi, SVS MV SR, poradcovi ministra MV SR, SITB MV SR. Musí byť zabezpečené vyjadrenie požiarneho a bezpečnostného technika a pod. Ako podotkol Spál, v budove OÚ naďalej zostane sídliť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, detašované pracovisko Hlohovec a v priebehu júna odíde z ich priestorov Spoločný obecný úrad Hlohovec do nových priestorov v budove bývalého Daňového úradu na Podzámskej ulici. Text a foto: Jana Šimurková

VoĖte stranu TIP, nie JURSKÝ PARK! NSR 2825/14

Dajte zbohom politickým dinosaurom.

214_TIP_Karikatury_1 1

5/9/14 4:52 PM


naĹĄe novinky

KR�ŽOVKA

PRANOSTIKY

KRĂ TKE SPRĂ VY

ĂšSPEĹ NĂ? INOVÄŒEK

HlohoveckĂ˝ DFS InovÄ?ek 10. aprĂ­la v KriĹžovanoch obsadil prvĂŠ miesto v kategĂłrii spevĂĄcka skupina a postĂşpil na KrajskĂş súżaĹž do Skalice, ktorĂĄ sa konala 7. mĂĄja. PostĂşpil s pĂĄsmom SvadobnĂŠ piesne od FraĹĄtĂĄku. V kategĂłrii sĂłlista v KriĹžovanoch obsadila tretie miesto ViktĂłria NovosadovĂĄ, Ä?lenka DFS InovÄ?ek. V Skalici obsadili ĹĄtvrtĂŠ miesto a zĂ­skali aj Ä?estnĂŠ uznanie. FS InovÄ?ek mĂĄ v sĂşÄ?asnosti 16 Ä?lenov od 3 do 14 rokov.

1

3

.UtĂĽRYNXGRGDODUHGDNFLDĂžDVRSLVX5(/$;

12

NAĹ I ZLATĂ? BOWLINGISTI DruhĂ˝ roÄ?nĂ­k Slovenskej bowlingovej ligy nepoÄ?ujĂşcich v sezĂłne 2013/2014 odohralo 9 druĹžstiev. HrĂĄÄ?i zo Ĺ portovĂŠho klubu nepoÄ?ujĂşcich Hlohovec sa stali najlepĹĄĂ­m druĹžstvom sezĂłny 2013/2014 so ziskom 112 bodov. DruhĂŠ a tretie miesto obsadili .HćV~]DĂžLDWNRPPiMDQRFLPHVDĂžQpVWXGHQpUR druĹžstvĂĄ Ĺ KN Sokol Bratislava, so ziskom 102 bodov A tĂ­m,  B tĂ­m QDWpWDNĂŞE\PDOE\ĢFHOĂŞPiM so ziskom 98 bodov. NajlepĹĄĂ­m hrĂĄÄ?om sezĂłny 2013/2014 $NYSUYĂŞPiMRYĂŞWĂŞĂĽGHÄ–SUĂŁDORGiüćEROSUHG zo 40 hrajĂşcich sa s priemerom 171,33 stal V. CĂ­ferskĂ˝ zo Ĺ KN  Bratislava ]YHVĢRXERKDWHM~URG\ "A", druhĂ˝ bol s priemerom 167,44 F. PodhorskĂ˝ zo Ĺ KN Ĺ˝ilina, J. TesĂĄr zo Ĺ KN Hlohovec bol tretĂ­ s prieme$NSDGiVQHKYPiMLEXGHKRMQHWUiY\ 0iMRYpPUD]\D]LP\SRFKRYDM~VHME\ rom 165,50 a ĹĄtvrtĂ˝ jeho oddielovĂ˝ kolega D. KollĂĄr s priemerom 164,80. Priemer 157,40 zaradil nĂĄĹĄho M. TeplĂĄna na siedme  &KODGQĂŞPiMEH]PUD]XJD]GRYLMHPLOĂŞEXGH a ligovĂĄ hrĂĄÄ?ka bowlingu E. HalĂĄsovĂĄ s priemerom 122,27 miesto PQRKRVHQDEH]FK\E\YRELOt sa ocitla na 36. mieste. &KODGQĂŞPiMMDKRG\]UHOpQD7XULFHMDVQĂŞ8UEDQ

2

VYHRAJTE 1 000 â‚Ź s televĂ­ziou tv8! ktorej tĂŠme sa prevaĹžne venuje tv8?

A) spravodajstvu B) ezoterike POĹ LITE ODPOVEÄŽ CEZ SMS V TVARE: NalaÄ?te si televĂ­ziu tv8!

tv8 (medzera) A alebo B NA ÄŒĂ?SLO: 7011

ťíritelia: digi slovakia, skylink, UPC Digital, UPC Analog, Orange Fiber TV, Magio, Slovanet, Movio tv, Progres, Bnnet, Optosat, Inťtal, Kates, s. r. o., Antik Computers&Communications, SBD - ŠaĞa, Artos, a.s., Mipas, s.r.o., Dsi Data s.r.o., B&H Media Group s,r,o., Kabel Telecom, s. r. o., Homayer TV, spol.s.r.o., SúżaŞ trvå do 30.6.2014. Cena spätnej SMS je 0,50₏ s DPH. Televízne KåblovÊ rozvody, CondorNet, s. r. o., Rupkki, s.r.o., GeCom, s.r.o., Krom-Sat

trĂĄpi VĂĄs vaĹĄa budĂşcnosĹĽ? zavolajte naĹĄim veĹĄticiam!

0900 718 018

NĂĄpoveÄ?: ACHT, ALAP, ANIS, DAN, OMA, SAVE, Ĺ UT.

REPER NA EUROPOSLANCA

Technicky zabezpeÄ?uje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava. Cena 2,00 â‚Ź s DPH /min. 18+

5

NSR 3246/IN

 YtQRPQDSOQtSLYQLFH &KODGQĂŞPiMVPRNUĂŞPM~QRPSOQLDVWRGROX]ER   ĂĽtPDVWRK\VHQRP 6WXGHQĂŞPiMYVWRGROHUDMNUDY\QDSDĂŁXQHY\KiÄ–DM &KODGQĂŞPiMDM~QYODĂĽQĂŞMHSUHVĂŞSN\VXG\]GDUQĂŞ 9PiMLYOKNRFKODGQREXGHYtQDQDGQR Na kandidĂĄtke strany TIP (TvorĂ­me inĂş politiku) sa ob&KODGQĂŞPiMSUHRYRFLHUDM javil aj mladĂ˝ 25-roÄ?nĂ˝ reper RĂŠtos (Oliver DomarackĂ˝). 6WXGHQĂŞPiMYVWRGROHUDM Zapojil sa do eurokastingu strany TIP, zĂ­skal dostatoÄ?nĂ˝ =DPRNUĂŞPPiMRPLGHVXFKĂŞM~Q]DVXFKĂŞPPi poÄ?et hlasov verejnosti a stal sa tak jednĂ˝m z 13 oficiĂĄl-  nych MRPLGHPRNUĂŞM~Q kandidĂĄtov strany v nadchĂĄdzajĂşcich eurovoÄžbĂĄch. 'iüćGiüćPiMRYĂŞGiüćEXG~PLRGWHEDYODV\UiVĢ V rĂĄmci kampane spustil klip pesniÄ?ky MĂĄme to v ru9PiMLYHĂžHUQiURVDFKODGQiVÄ?XEXMHYHÄ?DYtQDDVHQD kĂĄch. Svojou skladbou vyzĂ˝va na zmenu, na koniec poli6WXGHQĂŞPDUHFPRNUĂŞPiMEXGHKXPQRDNRUDM tickĂ˝ch dinosaurov. Dokonca sa objavuje v klipe skladby 6XFKĂŞPDUHFPRNUĂŞPiMEXGHĂĽLWRDNRKiM aj hĂĄkovĂ˝ krĂ­Ĺž, ale len ako sĂşÄ?asĹĽ antifaĹĄistickĂŠho symbolu. $NMHPiM]iKUDGQtNRPEĂŞYDLURÄ?QtNRP Video nĂĄjdete na: www.nasenovinky.sk/retos 9PiMLDE\SDOLFDSDVWLHURPQHREVFKOD 9PHVLDFLPiMLSDGDM~QDMYlÞãLHURV\ (jas), (ts)

4


číslo 9/2014

INZERCIA

13

a Bežím n o níctv zdravot zany,... sa Zu spýtaĨ

Ro a ka bo, m letí tak š??

osĨ, is slušn Āi tá a komprom mi Ė aj ve ancia toler e sú naoz tik é. v poli nákazliv

NSR 3251/14

Verte nám, sú nákazlivé! Preto voĖte stranu TIP! 214_TIP_Karikatury_1 6

5/9/14 4:52 PM

K plynu aj k elektrine spoľahlivé zákaznícke služby Radi vám osobne poradíme v ZSE Centrách

NHC 2800/14

Žijeme s vami

ZSE_jar_NaseNovinky 206x90.indd 1

24/04/14 15:55

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Hlohovec, náklad 17 300 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


14

naše novinky

RELAX

ÔSMY ROČNÍK FRAŠTACKÉHO PUTOVANIA ZA VÍNOM Fraštacké putovanie za vínom, ktoré sa konalo 3. mája v Hlohovci, bola jedinečná príležitosť ochutnať najlepšie vína z celého Slovenska, ale taktiež sa aj zoznámiť s rôznorodou produkciou vinárov z Hlohovca. Z regiónu Hlohovca pochádza hrozno a technológie, z ktorého naši vinári vyrábajú víno, ktoré prináša medailové ocenenia aj z významných svetových výstav a predáva sa aj do zahraničia.

Pestré degustačné možnosti

Organizátorom z Cechu hostinských vinárov a Gastronómie v Hlohovci sa podarilo na 8. ročník Fraštackého putovania za vínom zabezpečiť 35 výrobcov kvalitného vína. Takmer tisícka návštevníkov mohla ochut-

nať produkciu od výrobcov: Víno Černý Hlohovec, JM Vinárstvo Doľany Villa Modur Modra, Chateau Freistadt Hlohovec, HR Winery Gbelce, Pivnica Radošina, Šulan Pavol Vinárstvo Dobrý pocit Ružindol, Víno Nichta, Čajkov, Frtus Winery Levice, Víno Čapičík Zeleneč, Chateau Modra, Apimed Dolná Krupá, Vinárstvo Igor Blaho Zeleneč, VVD Dvory nad Žitavou, Víno Kmeťo Modra, Vinárstvo Vinhor Doľany, Vinárstvo Berta Strekov, VINOP Packa František Vinosady, Krasňanský Štefan Veľká

Vinári z Turiansko-Gemerskej oblasti v doprovode Pavla Tuturu, predsedu Cechu vinárov v Hlohovci.

Fraštacké putovanie za vínom absolvoval aj hlohovecký primátor Peter Dvoran.

Paka, Food Farm „GOLGUZ“ Hlohovec, Vinidi Báb, Šintavan Šintava, Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Vinárstvo Kotúček Zemianske Sady, Vintop Karkó Búč, Víno Velkeer 1113 Veľký Kýr, Víno Ludvik Pezinok, Peter Ščepán Vinovin Pezinok, Ing. Richard Soják Hlohovec, Vinohradníctvo – vinárstvo Skovajsa Pezinok, Barčák Peter Madunice, Belko Dušan Trnava, VZ Topoľčianky, Vínna Pivnica Ing. Milan Chudý Vinohrady nad Váhom a Agro-Movino Veľký Krtíš.

Vysoká kultúra podujatia

Napriek tomu, že víno je opojný alkoholický nápoj, bola prezentačná vinárska akcia kultúrne a spoločensky na vysokej úrovni. Ocenili to všetci návštevníci, ale i tí náhodne stretávajúci putujúcich z prevádzky do prevádzky. Dopomohla k tomu vysoká hygiena i vhodné jedlo, ktoré ako bonus vo väčšine prevádzok po celý čas podujatia nechýbalo. Spokojnosť bola na strane vinárov, ale i návštevní-

kov. Raňajší dáždik priniesol osvieženie a od obeda slnečný deň ukázal mesto Hlohovec v celej jeho kráse. Na ochutnávku sa vybrali celé rodiny, ale aj účastníci zo zamestnaneckých podnikových akcií. Podujatie navštívili aj zahraniční hostia, napríklad z Taiwanu. Laici sa mohli mnohé o víne podučiť, ale i špecialisti – producenti mali čo porovnávať a o čom diskutovať. Text a foto: Jana Šimurková

K plynu aj k elektrine starostlivosť pre ľahší život

www.zse.sk

ZSE_jar_NaseNovinky 206x90 New.indd 2

Žijeme s vami

07/05/14 17:16

NHC 2801/14

Uhradíme vám opravy a havárie do 150 EUR


číslo 9/2014

ŠPORT

15

AKADÉMIA MAŽORETIEK HLOHOVEC POSTÚPILA DO PRAHY Mladosť, krása a disciplína, ale aj pôsobivé kostýmy, to všetko sa spája s mažoretkami. Mažoretky sú ozdobou každého kultúrneho či športového podujatia. Krása a pohyb jednoducho k mažoretkám patria. Dievčatá spája nielen rovnaký šport, ale i podvedomá potreba celistvosti pre podanie dobrého výkonu. Akadémia mažoretiek z Hlohovca sa 26. apríla zúčastnila na postupovej súťaži v Sobotišti, kde získali postup na medzinárodný festival do Prahy.

Najväčšia pýcha

Postúpili dve skupiny Pážatá a Celebrate and Magic stars, ktoré sú najväčšou pý-

chou Akadémie mažoretiek (dievčatá 15–18 rokov). Je to ďalšie víťazstvo Akadémie mažoretiek, ktoré re-

Svojimi výkonmi sa dostali do povedomia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. prezentujú naše mesto doma i v zahraničí. Teraz sa pripravujú na ďalšiu súťaž, ktorá bude 14. – 15. júna v Martine, na majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe 2014, ktoré organizuje Aso-

Akadémia mažoretiek v Sobotišti. Foto: archív Akadémie mažoretiek

ciácia mažoretkového športu Slovensko.

Excelentné výkony

Celebrate and Magic stars. Foto: archív Akadémie mažoretiek

Hlohovecké mažoretky založila Anna Náhliková v januári 1988, ktorá tvorí choreografiu vystúpení, navrhuje kostýmy i zabezpečuje finančné prostriedky. Svojimi excelentnými výkonmi sa dostali do povedomia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí: Rakúsku, Grécku, Monaku,

vo Francúzsku, v Chorvátsku, Taliansku, Maďarsku. Hlohovské mažoretky dosiahli už víťazné ocenenia na majstrovstvách Slovenska mažoretkových súborov i medzinárodné ocenenia na medzinárodných majstrovstvách mažoretkových súborov.

Dvojnásobné víťazky

Na medzinárodnej súťaži v Maďarsku skončili ako dvojnásobné víťazky. Hlo-

hovecký mažoretkový súbor z Akadémie mažoretiek dokáže taktiež kreovať zostavy na ľade na korčuliach. Dôkazom bolo aj ich premiérové vystúpenie na majstrovstvách Európy v ľadovom hokeji žien. V súčasnosti sa mažoretkovému športu v Akadémii mažoretiek v Hlohovci venuje 40 dievčat vo veku od 4 do 18 rokov. Jana Šimurková

K plynu aj k elektrine výhody v ZSE Klube

NHC 2802/14

Využite zľavy až do 35 % na stovky produktov

www.zse.sk

ZSE_jar_NaseNovinky 206x90 New.indd 4

Žijeme s vami

07/05/14 17:11


INZERCIA

naše novinky

NSR 3215/14

16

Nhc 09 2014 web  
Nhc 09 2014 web  
Advertisement