Page 1

9 500 ks

DvojtýŞdennĂ­k do domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Lúťtite kríŞovku

str. 14

a vyhrajte RoÄ?nĂ­k: I. Ä?Ă­slo. 3/2013 DĂĄtum vydania: 20. 11. 2013

Hlohovec

Zrkadielko opäż úspeťnÊ

Kraj udeÄžoval Ĺ ulekovskĂŠ ceny ĹĄtudentom trojvĂ˝roÄ?ie

RybĂĄri neĹĄetrili na nĂĄsadĂĄch

str. 2 Ĺ kolskĂ˝ Ä?asopis z dielne Materskej ĹĄkoly na HollĂŠho 3 v Hlohovci v tohtoroÄ?nom XV. roÄ?nĂ­ku súżaĹže Pro slavis obhĂĄjil 3. miesto.

str. 2 Vo vedomostnej olympiĂĄde Kraj, ktorĂ˝ je mojĂ­m domovom, spomedzi 32 ĹĄkĂ´l zvĂ­ĹĽazili ĹĄtudenti z GymnĂĄzia Ivana Kupca v Hlohovci.

str. 4 CelkovĂĄ suma za zarybnenie v tomto roku prekroÄ?Ă­ v hlohovskĂ˝ch revĂ­roch 72-tisĂ­c eur len z vlastnĂ˝ch prostriedkov mestskej organizĂĄcie.

str. 3 Pietny akt pri pamätníku Vilka Šuleka a Karola Holubyho na mieste ich popravy v meruôsmych rokoch v rÊŞii Şiakov zåkladnej ťkoly.

9 62%27852=+2'1 5 (0( 2751$ 1$96.20 0ä83$ 3 129,

40,04%

18,33%

MĂĄme za sebou voÄžby do vyĹĄĹĄĂ­ch ĂşzemnĂ˝ch celkov. Na celom Slovensku ich charakterizovala nĂ­zka volebnĂĄ ĂşÄ?asĹĽ, vĂ˝nimkou nebol ani TrnavskĂ˝ kraj. K volebnĂ˝m urnĂĄm tu priĹĄlo len 17,46 SHUFHQWD]DUHJLVWURYDQĂŞFKYROLĂžRY ĂžRMHR WULSHUFHQWiPHQHMDNRY ĂĽXSQĂŞFKYRÄ?EiFKY URNX2 SRVWH SUHGVHGX9Ă’&VDUR]KRGQHDĂĽY GUXKRPNROHQRYHPEUD6~ERMR KODV\ YROLĂžRY]YHG~V~ĂžDVQĂŞĂĽXSDQ7LERU 0LNXĂŁ QH]iYLVOĂŞV SRGSRURX6PHUX6'616D .66 YtĢD]SUYpKRNROD YROLHENWRUpKRSRGSRULOR YROLĂžRY SHUFHQWD D -y]VHI%H-

UpQ\L 60.0.32.6 NWRUĂŞ]tVNDO SHUFHQWD KODVRY 1DMYLDFSRVODQHFNĂŞFKVWROLĂžLHNY QDVOHGXM~FLFK ĂŁW\URFK URNRFK EXGH PDĢY NUDMVNRP]DVWXSLWHÄ?VWYHVWUDQD6PHU6'D WR60.0.3 ]tVNDODNUHVLHONRDOtFLX.'+ 6'.Ă’'6EXGH]DVWXSRYDĢVHGHP SRVODQFRYĂŁLHVWLVDGRVWDOLGR ĂĽXSQpKRSDUODPHQWXDNRQH]iYLVOtD 0RVW+tGEXGHPDĢĂŁW\URFKSRVODQFRY

3UHG QDPLMHGUXKpNRORYROLHEY NWRrom sa rozhodne o novom predsedoYL9Ă’&.WRYiKDĂžLtVĢYROLĢPDOE\ VLXYHGRPLĢĂĽH ĂĽXS\URĂžQHKRVSRGiULDDĂĽV PLOLDUG\HXUD GLVSRQXM~ UR]VLDKO\PLNRPSHWHQFLDPL=ULDćXM~D SUHYiG]NXM~LQĂŁWLW~FLHDNRVWUHGQpĂŁNRO\P~]HiGRPRY\VRFLiOQ\FK VOXĂĽLHENQLĂĽQLFHGLYDGOiQHPRFQLFH D ćDOĂŁLH]DULDGHQLDPDM~YSO\YQD NXOW~UQHDNWLYLW\QiURGQRVWQĂŞFKPHQĂŁtQ XUĂžXM~YĂŞĂŁNXSRSODWNRY]D VRFLiOQH VOXĂĽE\UR]KRGXM~R SR]HPQĂŞFKNRPXQLNiFLiFKLFKUHNRQĂŁWUXNFLiFK~GUĂĽEH D VSUiYHFLHVW,,D ,,,WULHG\XGHÄ?XM~

D RGQtPDM~GRSUDYQpOLFHQFLHQD SUDYLGHOQ~DXWREXVRY~GRSUDYXVFKYDÄ?XM~FHVWRYQpSRULDGN\D Y QHSRVOHGQRPUDGHVWUDWHJLFN\SOiQXM~ĂžHUSDQLH ÂżQDQFLt] HXURIRQGRYY REODVWLUHJLRQiOQHKRUR]YRMD 9\ĂŁĂŁt~]HPQĂŞFHORNMHVDPRVWDWQHKRVSRGiULDFLPVXEMHNWRPV YODVWQĂŞPPDMHWNRPD YODVWQĂŞPLSUtMPDPLNWRUpKR SRVODQtPMH]DEH]SHĂžRYDĢD FKUiQLĢ SUiYDD ]iXMP\VYRMLFKRE\YDWHÄ?RY 1LHMHWHGDMHGQRNWRKREXGHYLHVĢ

VLP


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

MEDZI OCENENÝMI SÚ AJ HLOHOVSKÍ ŠTUDENTI V Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave ocenili vo štvrtok 14. novembra predstavitelia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) najúspešnejších študentov stredných škôl. Na slávnosti sa zúčastnili podpredsedovia TTSK Zdenko Čambal a Augustín Hambálek i čestný predseda Slovenskej asociácie športu na školách Anton Javorka. Medzi prvými ocenili študentov za dosiahnuté výsledky v oblasti športu. Viacerí sa stali v uplynulom období majstrami Slovenska v plávaní, tenise, športovej streľbe, karate a softbale. Niektorí sa môžu pochváliť medailami z majstrovstiev Slovenska v ľahkej atletike a krasokorčuľovaní. Adam Bukor z Gymnázia Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v Galante sa stal víťazom Svetového pohára juniorov v plutvovom plávaní. Ema Neštáková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi získala druhé miesto na Majstrovstvách sveta ISBO v speed bedmintone. Matúš Remenár zo Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave je majster Európskej Shito Ryu karate federácie. V kategórii mimoriadne výsledky v celoštátnych a medzinárodných olympiádach, súťažiach a projektoch ocenili študentov najmä za víťazstvá v olympiádach. Jakub Konečný z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch získal prvé miesto na medzinárodnej geografickej olympiáde v japonskom meste Kjóto. Lenka Adamíčková z Gymnázia Ladislava Novomeské-

ho v Senici bola prvá v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku, René Valúšek z toho istého gymnázia získal prvé miesto v celoslovenskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v odbore zdravotníctvo a farmakológia a zúčastnil sa na medzinárodnej súťaži v Spojených arabských emirátoch. Na záver ocenili aj víťazné družstvá šiesteho ročníka vedomostnej olympiády Kraj, ktorý je mojím domovom. Táto olympiáda je určená pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Do súťaže sa zapojilo 32 stredných škôl. Zúčastnené družstvá si preverili svoje vedomosti zo štyroch oblastí-kultúry a umenia, športu, geografie, životného prostredia a cestovného ruchu v TTSK. Víťazom vedomostnej olympiády sa stali študenti Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci, druhí boli žiaci z Gymnázia Janka Matúšku v Galante a tretie miesto získala trojica študentov zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch.

TASR

NEZNÁMY BASTIÓN Hlohovecký zámok − Neznámy hradný bastión je názov publikácie, ktorej autorom je Anton Fábry. Ide o 48-stranovú knihu formátu 245 mm x 301 mm s tvrdou väzbou a listami z kvalitného kriedového papiera. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci. Autor na nej pracoval tri roky a kniha obsahuje zaují-

mavé fotografie stredovekého bastiónu. V poublikácii Hlohovecký zámok-Neznámy hradný bastión sú použité letecké fotografie, ktorých autorom je Ing. Ivan Pestún, a texty o histórii od Jozefa Urminského. Na grafickej úprave a fotografiách z roku 2008 sa podieľal Ing. Peter Fábry. (mh)

ZRKADIELKO OPÄŤ USPELO Školský časopis Zrkadielko z dielne Materskej školy Hollého 3 v Hlohovci v tohtoročnom XV. ročníku súťaže Pro slavis obhájil minuloročný úspech − 3. miesto. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline. Pro slavis je súťaž triednych a školských časopisov pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského. Súťaž podporuje a rozvíja tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby. Časopis Zrkadielko vychádza štyrikrát v každom školskom roku. Je určený rodičom a deťom. Do časopisu prispieva pedagogický zbor i deti a priestor majú aj rodičia. Každé číslo Zrkadielka je pre deti atraktívne vďaka fotografiám, zaujímavej súťaži a malému prekvapeniu.

Ja som vaša škôlka

Mottom Materskej školy na Hollého 3 v Hlohovci je: Ja som vaša škôlka, každý si v nej voľká... Nie je to úplne pravda. Netýka sa to určite pedagogického zboru, ktorý pod vedením riaditeľky Lívie Klostermannovej usilovne vzdeláva a rozvíja talent svojich zverencov. Minulý

mesiac ako jediná materská škola v Trnavskom kraji získala už po druhýkrát medzinárodný certifikát Zelená škola. Zaradili sa medzi 84 škôl z celého Slovenska ocenených týmto titulom. Program Zelená škola získal uznanie aj od Environmentálneho programu OSN. Titul získavajú školy, ktoré realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením detí, rodičov a okolitej komunity. Ich cieľom je ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby so zameraním na životné prostredie. Certifikát oceňuje aktivity škôl v ochrane životného prostredia a aktívnej spolupráce. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách sveta. Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň vyše 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Záhradnou slávnosťou s bohatým kultúrnym programom a vztyčovaním novej vlajky Zelenej školy

uviedli v materskej škole ďalšie dvojročné obdobie činnosti v medzinárodnej sieti škôl Eco Schools. Zablahoželať im a vysloviť slová uznania prišiel aj primátor mesta Peter Dvoran a viacerí hostia.

Od dvoch do šiestich

Materská škola je zapojená aj do ďalších projektov, ako je spomínaná Zelená škola, ING-Šanca pre deti, Školské ovocie, Školské mlieko, Štvorlístok I. – Grant Nadácie Orange, Štvorlístok II. – Lesinkovia, Nadácia Pontis I, Nadácia Pontis II, ProEnviro, Naučme piť deti čistú a zdravú vodu (garant Aquatrade Slovakia), Športujeme s Lesinkom, (garant NF Telecom), Brezinkove kráľovstvo (garant IKEA a CEEV Živica). Materská škola na Hollého 3 v Hlohovci je sedemtriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Pedagogický zbor pod vedením riaditeľky Lívie Klostermannovej poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom z Hlohovca, ale aj z blízkych obcí spravidla od dvoch do šiestich rokov. Jana Šimurková


číslo 3/2013

SPRAVODAJSTVO

3

ŠULEKOVSKÉ TROJVÝROČIE Slovensko má vraj málo hrdinov, ale slávnosť pri príležitosti 165 výročia popravy veľkých martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho verejnosť prakticky ignorovala. Česť miestnej časti Hlohovca Šulekova, pri ktorej stojí ich pamätník, zachraňovali žiaci tamojšej školy a predstavitelia mesta na čele s primátorom Petrom Dvoranom.

NHC 1688/13

S nimi sa našim hrdinom z rokov meruôsmych prišli pokloniť aj zástupcovia obecného a školského úradu, organizátori a účinkujúci-žiaci a pedagogickí pracovníci miestnej Základnej školy Vilka Šuleka. Dôstojná slávnosť sa konala blízko obce na mieste ich popravy pred 165 rokmi. Udalosť z roku 1948 súčasníkom pripomína monumentálny pamätník z dielne architekta Dušana Jurkoviča. Účastníci pietnej oslavy k nemu položili veniec a kytice kvetov. Žiaci Základnej školy Vilka Šuleka

zaspievali hymnické piesne, zaznela recitácia balady o martýroch a k prítomným sa prihovorila poslankyňa mestského zastupiteľstva Hlohovec, za miestnu časť Šulekovo Silvia Rybnikárova, riaditeľka ZŠ Vilka Šuleka Mária Ondrusová a primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran. Primátor využil túto slávnostnú príležitosť a nezabudol oceniť mimoriadne náročnú prácu pedagógov v tejto rôznorodej lokalite. Tiež prejavil nádej a očakávanie, že sa podarí udržať základnú školu v tejto miestnej časti Hlohovca zastave-

Foto: Alena Jurdová

ním tendencie rodičov posielať deti do iných základných škôl v okolí. Malá slávnosť so zarážajúco nízkou účasťou verejnosti pripomínala okrem 165. výročia úmrtia národovcov Šuleka a Holubyho aj 65. výročie zmeny názvu obce. Roku 1948 si občania Bereksegu

pripomenuli sté výročie hrdinskej smrti Šuleka a Holubyho. Pri tejto príležitosti premenovali najmä od tureckej okupácie slávnu dedinku Beregseg na Šulekovo. Do tretice svoje malé výročie má aj Základná škola Vilka Šuleka, ktorá pätnásť rokov nesie názov po tomto

martýrovi. Žiaci tejto základnej školy sa zo začiatku starali o pomník v rámci triednických hodín. Mesto občas naň zabudlo. Teraz sa o ňom a udalostiach tých čias učia v rámci regionálnej výchovy a v dejepise. Jana Šimurková


4

novinky

SPRAVODAJSTVO

SPRÁVY POLÍCIE Vandali ohrozujú bezpečnosť Tri vážne prípady vandalizmu riešila mestská polícia v miestnej časti Svätý Peter nsa prelome októbra a novembra na cyklochodníku od Svätopeterskej ulice smerom k železničnému mostu. Doteraz neznámi páchatelia 29. októbra do odľahčovacej kanalizačnej šachty hlbokej asi päť metrov, umiestnenej v tomto chodníku, vhodili jeden zo štyroch betónových panelov, ktorými šachta bola prekrytá. V ďalší deň, 31. októbra, poškodili opravenú časť prekrytia šachty a do šachty vhodili ďalšie dva panely a jeden pohodili mimo šachty. Následkom toho šachta opäť zostala neprikrytá a takmer do nej spadol aj s bicyklom 24-ročný muž, ktorý úsekom prechádzal. Otvorenú šachtu zbadal až v poslednej chvíli, neudržal bicykel, ktorý mu do nej spadol. Našťastie, sám z bicykla včas zoskočil. I po následnom opätovnom prekrytí tejto šachty dňa 1. novembra bol o 20.15 hod. hlásený na MsP tretí prípad, že prekrytie šachty je opäť odstránené. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP a privolaní boli i pracovníci VaTS, ktorí šachtu prekryli ťažkou železnou platňou.

Slušní ľudia ešte žijú Infomácia o takom čine, aký aký sa stal 27. októbra, vždy poteší. O tom, že žijú medzi nami i slušní ľudia, presvedčila príslušníkov mestskej polície 18-ročná slečna, keď na policajnú stanicu priniesla, ktoré našla v bankomate. Veliteľ zmeny nahliadnutím do záznamu kamerového systému spozoroval muža, ktorý odchádzal krátko pred nájdením finančnej hotovosti od bankomatu. Muž, ktorého policajt vďaka znalosti miesta poznal, veliteľa zmeny informoval, že si v bankomate zabudol peniaze. Uviedol aj hodnotu, ktorá sa zhodovala s nájdenou sumou. Peniaze sa tak vrátili k majiteľovi. (msp)

Chcel vybrať cudzích stotisíc Polícia vyšetruje zločin podvodu, o ktorý sa pokúsil neznámy páchateľ. Muž v šiltovke vošiel do pobočky banky v Hlohovci na Nám. Sv. Michala. Pracovníčke predložil občiansky preukaz na osobu Jozef P. a požiadal o výber stotisíc eur z konkrétneho účtu. Pracovníčke uviedol, že výber nahlásil v inej pobočke, vtedy však vraj nemal pri sebe občiansky preukaz, a preto teraz žiada hotovosť u nich. Keď mu pracovníčka vysvetlila, že požadovanú hotovosť mu vydať nemôže, tak požiadal o maximálny denný limit vo výške päťtisíc eur. Po zadaní čísla účtu klienta vysvitlo, že na účte je len 700 eur a zostávajúce prostriedky má na termínovanom účte, ku ktorému Jozef P. nemal podpisový vzor. Preto ho odkázala do domovskej pobočky v Trenčíne. Po odchode osoby vystupujúcej ako Jozef P. vysvitlo, že nejde o uvedenú osobu a výberom fi nančnej hotovosti by reálnemu klientovi vznikla škoda stotisíc eur. (mk)

Foto: Rastislav Gajdoš

REVÍRY ZARYBŇUJÚ NA JAR AJ NA JESEŇ Trofejná ryba je snom každého rybára. Aby týchto trofejných rýb bolo čo najviac, Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci pravidelne na jar a na jeseň zarybňuje svoj revír. Aj v roku 2013 má asi 2300 členov organizácie k dispozícii široký rybársky revír s dostatočným a aj rôznorodým zarybnením. Zarybňovanie má mimoriadne pozitívny vplyv na tvorbu ekologickej rovnováhy vodného prostredia i na záchranu genofondu rýb Slovenska, ktorý v súčasnosti tvorí 60 prírodných druhov a foriem rýb. O konkrétnejšie informácie o zarybňovaní hlohoveckého revíru sme požiadali hospodára Mestskej organizácie SRZ Hlohovec Viliama Ottingera.

Kapre aj amury

Na jar v revíri Váh č. 4 vypustili 350 kg pstruha dúhového, ktorého jedince dosahovali veľkosť 25 cm. Začiatkom jesene pribudlo k ním spolu päťtisíc kusov osemcentimetrových jalcov hlavatých a nosáľov sťahovavých. O dva mesiace nasadili 37 tisíc kusov jalcov hlavatých v kalibri 50 g a 480 kg dvojročných kaprov o hmotnosti jedincov 100 g. Na jar na štrkovisku Koplotovce nasadili tonu trojročných kaprov v priemernej hmotnosti 2,2 kg a 1,4 t pleskáča vysokého v hmotnostnom kalibri 1,4 kg. Hlavná vlna zarybňovania sa ale uskutočňuje na jeseň, keď sú zarybnené aj všetky ostatné revíry rybami o hmotnos-

ti od 1,3 do 2,5 kg. Prevláda dvoj- a trojročný kapor, ktorý je vysadzovaný do revírov v rovnakom pomere. V menšom podiele ku kaprom nasadzujú dvojročných amurov bielych. Viliam Ottinger uviedol, že celková suma za zarybnenie v roku 2013 prekročí 72-tisíc eur z vlastných prostriedkov MsO SRZ Hlohovec a za ďalších päťtisíc zarybnili z prostriedkov Rady SRZ Žilina. Na zarybnenie kupujú z domácich chovných zdrojov pstruha dúhového, jalca tmavého a hlavatého, nosáľa, podustvu, lieňa a zubáča. Kaprov dovážajú od stálych dodávateľov z Moravy zo strediska Studánka. Odtiaľ bol aj amur biely, ktorý bol prvýkrát na Slovensko dovezený v roku 1961 z niekdajšieho Sovietskeho zväzu a už je vynikajúco aklimatizovaný. Mestská organizácia SRZ Hlohovec spolupracuje s viacerými dodávateľmi, napríklad aj so Strednou rybárskou školou v Ivanke pri Dunaji. Zarybňovanie vychádza z minimálnej zarybňovacej povinnosti, ktorú určuje Ministerstvo životného prostredia SR. Mest-

ská organizácia SRZ v Hlohovci v spolupráci s oblastným ichtyológom Martinom Farským sa snaží zarybňovať revíry pôvodnými druhmi rýb v primeranom množstve a druhovej skladbe, ktorá odpovedá každej časti ich pásma.

Údaje na tabuliach

Nasadené ryby každého konkrétneho druhu sú hájené od 15 do 30 dní. Všetky údaje o zarybňovaní sa nachádzajú na tabuliach, na príjazdových cestách k revíru. Na dodržiavanie hájenia a plnenia rybárskeho práva dohliadajú členovia rybárskej stráže pod vedením svojho veliteľa Branislava Baranoviča a v spolupráci s miestnym policajným zborom. V hlohovských revíroch možno loviť ryby na miestne povolenky, na osobitné a zvláštne povolenia a na Váhu č. 4 a madunickom kanáli na zväzové povolenia. Ako podotkol hospodár MsO SRZ Hlohovec Viliam Ottinger, je možnosť si kúpiť i hosťovské povolenie na lov. Slovenský zväz rybárov si dáýva za cieľ nielen ryby loviť, ale sa aj v dostatočnej miere starať o pridelený revír v každom smere. Hlohovskí rybári patria v tomto smere medzi najlepších na Slovensku. Jana Šimurková


číslo 3/2013

TÉMA

5

&+é%$-Ò9$.&Ë1<3527,&+5Ë3.( Na celom Slovensku chýbajú vakcíny proti chrípke. Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo farmaceutické firmy, aby doplnili zásoby. +RYRUN\ĖDUH]RUWX=X]DQD ýLåPiULNRYiKRYRUtåHXåMH YOHNiUĖDFKYLDFDNR QRYêFKYDNFtQ,FKQHGRVWDWRNSRGĐDQHMVS{VRELORWR åHIDUPDFHXWLFNp¿UP\VD SULREMHGQiYDQtYDNFtQULDGLOLSRþWDPL]PLQXOpKRURND NHćEROD]DRþNRYDQRVĢSURWL FKUtSNHYHĐPLQt]ND Ä9\]YDOLVPHLFKDE\GRSOQLOL]iVRE\MHGQDIDUPDFHXWLFNi¿UPDXåWDNDMXURELOD SRGĐDQDãLFKLQIRUPiFLtMHXå YOHNiUĖDFKYLDFDNR QRYêFKYDNFtQ³SRYHGDOD KRYRUN\ĖDUH]RUWX]GUDYRWQtFWYD=X]DQDýLåPiULNRYi

DQHJDWtYDRþNRYDQLHSULQiãDÄ7êFKSR]LWtYSULQiãDYHĐPLYHĐDKODYQHXVWDUãtFK OHERDMNHćGRVWDQ~FKUtSNXPiĐDKãtSULHEHKDQHNRQþtKRVSLWDOL]iFLRX³REMDVQLO /LSWiN'RGDOåHY]iSDGQHM (XUySHVD]DRþNRYDQRVĢVWDUãtFKĐXGtSRK\EXMHQD~URYQLDåSHUFHQW 3UHYHQFLDFKUtSN\DMHMSRGREQêFKRFKRUHQtVD]DPHULDYDQD]DEUiQHQLHSUHQRVX YtUXVRY]FKRUpKRQD]GUDYpKRþORYHNDDNRDMQDSRVLOQHQLHFHONRYHMRGROQRVWL RUJDQL]PX1DMHIHNWtYQHM- 9DNFtQXGRVWDQHWHYOHNiUĖDFKOHQQDSUHGSLV,OXVWUDþQpIRWR7$655DGRYDQ6WRNODVD ãRXRFKUDQRXMHRþNRYDQLH NiURYLDWHQKR]DRþNXMH³ Príznaky chrípky VMDVQêPLSUt]QDNPLFKUtSGRGiYD Poisťovne očkovanie XYLHGODKRYRUN\ĖD9ãHREHF- &KUtSND MH ]DVD LQIHNþQp NH SRGREQpKR RFKRUHQLD uhradia Nápor chrípky QHM]GUDYRWQHMSRLVĢRYQH3HW- RFKRUHQLH Y\YRODQp YtUX- PiYODVWQHFKUtSNX]RVWD9LFHSUH]LGHQW $VRFLiFLH príde v decembri UD%DOiåRYi VRP.OLQLFN\SUHELHKDDNR WRNP{åHWUSLHĢQDLQ~YtUXV~NURPQêFKOHNiURYNWRUê 3UYê QiUDVW FKUtSNRYêFK &KUtSNRYi VH]yQD ]DþtQD DN~WQH]iSDORYpRFKRUHQLH VRY~LQIHNFLX YDVRFLiFLL]DVWXSXMHYãH- RFKRUHQtVDRþDNiYDQD]i- YRNWyEULGDQpKRURNDDWUYi KRUQêFKGêFKDFtFKFLHVW-HM REHFQêFKOHNiURYSUHGR- NODGHGOKRURþQêFKVOHGRYD- DåGRDSUtODQDVOHGXM~FHKR QiVWXSMHREY\NOHQiKO\]SO- Očkovanie proti chrípke VSHOêFK'XãDQ/LSWiNSR- QtYGHFHPEUL7R]QDPHQi URND QpKR]GUDYLDýDVWR]DþtQD 3RWYUGLĢYtUXVFKUtSN\DOHER WYUGLOåHYDNFtQ\FKêEDM~ åHRþNRYDQLHMHQDMYKRGQHM]LPQLFRXEROHVĢDPLKODY\ ELHONRYLQXYtUXVXXPRåĖXM~ WHSORWDVW~SDQD±ƒ& ODERUDWyUQHWHVW\]YêWHURY Ä9ãHWN\SRLVĢRYQHY\KOi- ãLHY\NRQDĢYSULHEHKXRN- Poznáte rozdiel VLOLåHXKUDGLDRþNRYDQLH WyEUDDåQRYHPEUDDE\VD medzi chrípkou &KRUêPiEROHVWLVYDORYDNĎ- KUGODDOHERQRVD5RYQDNRMH SUHYãHWNêFKVYRMLFKSRLV- YþDVVWLKOLY\WYRULĢSURWLOiW- a prechladnutím? ERYVXFKêGUiåGLYêNDãHĐ PRåQpGRNi]DĢY]RVWXSSURWHQFRYNWRUtEXG~PDĢ]iX- N\XYLHGROKODYQêK\JLHQLN 7XMHRGSRYHć'{OHåLWpMH QiGFKXSRFLWVXFKDDãNULD- WLOiWN\YNUYL/DERUDWyUQH MHPRRþNRYDQLHSURWLFKUtS- 65,YDQ5RYQê VSUiYQHVLRGPHUDĢWHOHVQ~ EDQLDYKUGOH.XNOLQLFNêP WHVW\VDYãDNQHURELDXNDåNHERKXåLDĐVWDORVDåHQLH 2þNRYDQLHVYRMLPSRLVWHQ- WHSORWXÄďXćRPE\PDOLE\Ģ SUt]QDNRPGRFKiG]D]DMH- GpKRRFKRUHQLD3URWLFKUtSV~YDNFtQ\³XYLHGRO/LSWiN FRPKUDGLDQDGUiPHF]i- SUDYLGHOQHVSURVWUHGNRYiYD- GHQDåWULGQLRGLQ¿NRYD- NRY~YDNFtQXMHPRåQpSRGDĢ 3UHG SLDWLPL Då ãLHVWLPL NRQDYãHWN\WUL]GUDYRWQp QpLQIRUPiFLHDE\VLQHPêOLOL QLDVD.~SOQpPXX]GUDYH- NDåGHMRVREH RNUHPNRQURNPLERORSRGĐD/LSWiND SRLVĢRYQHÄ3RVWXSMHMHG- FKUtSNXVSUHFKODGQXWtPDOH QLXREY\NOHG{MGHGRGYRFK WUDLQGLNRYDQêFKRV{EXYHQD6ORYHQVNXSURWLFKUtSNH QRGXFKêVWDþtDNSDFLHQW WLHåQHSRGFHĖRYDOLSUt]QDN\ DåãW\URFKWêåGĖRYRGSU- GHQêFKYSUtEDORYRPOHWi]DRþNRYDQêFK SHUFHQW QDYãWtYLVYRMKRYãHREHFQp- QD]iNODGHNWRUêFKVDFKUtS- YêFKSUt]QDNRYÄ3UHYlþãL- NXYDNFtQ\ NWRUiVLFKFH RE\YDWHĐRY0RPHQWiOQHVD KROHNiUDNWRUêPXSUHG- NRYpRFKRUHQLHGLDJQRVWLNX- QXĐXGtMHYtUXVFKUtSN\LED ]QtåLĢSUDYGHSRGREQRVĢLQWHQWR~GDMSRK\EXMHRNROR StãHYDNFtQXSURWLFKUtSNH MHDOLHþL³XSR]RUĖXMHYHG~FD QHSUtMHPQiVN~VHQRVĢDOH ¿NRYDQLDVDYtUXVRPFKUtSSLDWLFKSHUFHQW=DQt]NX]D- 3DFLHQWVLQiVOHGQHY\EHULH RGERUXHSLGHPLROyJLHEDQ- YQLHNWRUêFKSUtSDGRFKP{åH N\2þNRYDQLHVDRGSRU~þD RþNRYDQRVĢP{åHSRGĐDQHKR YDNFtQXYOHNiUQLYUiWLVD VNRE\VWULFNpKR5HJLRQiOQHKR PDĢYiåQ\SULHEHK1DMþDV- RVREiPYRY\VRNRPUL]LNX Qt]NDRVYHWDDNpSR]LWtYD NVYRMPXYãHREHFQpPXOH- ~UDGXYHUHMQpKR]GUDYRWQtF- WHMãLHNRPSOLNiFLHFKUtSN\V~ QiND]\Ä7iWRVNXSLQD]DWYD 5Ò9= 0iULD$YGLþR- ]iSDOSULHGXãLHN]iSDOVWUHG- KĚĖDRVRE\URþQpDVWDUYi3UiYHYREGREtNOHVDM~FHM QpKRXFKDSUtQRVRYêFKGX- ãLHGLVSHQ]DUL]RYDQêFKSDFKRUREQRVWLMHWLHåQDMYKRG- WtQD]iSDOSĐ~F³XSR]RUQL- FLHQWRY EH]RKĐDGXQDYHN VFKURQLFNêPLRFKRUHQLDPL QHMãtþDVGDĢVD]DRþNRYDĢ OD7ROQD\RYi 2þNRYDQLHMHQDM~þLQQHMãRX GêFKDFtFKFLHVWVUGFRFLHYQDMGRVWXSQHMãRXDQDMHIHN- Rizikové skupiny QHKRDSDUiWXPHWDEROLFNêWtYQHMãRXSUHYHQFLRXSUR- .RPSOLNiFLHþDVWRY\åDGX- PLUHQiOQ\PLDLPXQLWQêWLFKUtSNHGRSĎĖDKRYRUN\- M~KRVSLWDOL]iFLXYQHPRF- PLSRUXFKDPL2þNRYDQLHVD ĖD5Ò9=0iULD7ROQD\RYi QLFLDXY\VRNRUL]LNRYêFK URYQDNRRGSRU~þD]GUDYRWRV{EVWDUêFKĐXGtDĐXGtWU- QtFN\PSUDFRYQtNRPNWRPríznaky prechladnutia SLDFLFKQDFKURQLFNpRFKRUH- UtSULFKiG]DM~GRSULDPHKR 3Ut]QDNPL SUHFKODGQXWLD QLHVUGFDP{åXVS{VRELĢDå NRQWDNWXVSDFLHQWRPDNR V~QiGFKDNêFKDQLHVO]LD- RKUR]HQLHåLYRWD3RNLDĐLGH DM RVREiP XPLHVWQHQêP FHRþLDSRGUiåGHQpKUGOR RGLDJQRVWLNRYDQLHFKUtSN\ YOLHþHEQLDFKSUHGOKRGR7RWRRFKRUHQLHMHREPHG]HQp OHNiU]Y\þDMQHXUþXMHGLDJ- ERFKRUêFKJHULDWULFNêFK QDKRUQpGêFKDFLHFHVW\QH- Qy]XQD]iNODGHNOLQLFNêFK FHQWUiFKD~VWDYRFKVRFLiOY]QLNiQiKOH]SOQpKR]GUD- SUt]QDNRY-HQiURþQpUR]Ot- QHMVWDURVWOLYRVWL³GRGDOD YLDWULDãNRXDY\VRNRXWHSOR- ãLĢFKUtSNXRGLQêFKUHVSL- $YGLþRYi WRX7HSORWD]Y\þDMQHGR UDþQêFKLQIHNFLtSRGRWNOD ƒ&VDREMDYXMHMHGHQDåGYD KRYRUN\ĖD3RþDVHSLGpPLH 2þNRYDQLHE\QHPDOL]DQHGEDĢKODYQHVWDUãtĐXGLD GQLRG]DþLDWNXQiGFK\ ±SHUFHQWSDFLHQWRY 7$65 ,OXVWUDþQpIRWR7$655DGRYDQ6WRNODVD


6

novinky

INZERCIA

TVOJ HLAS

ROZHODNE

2

TIBOR MIKUŠ

Vážení spoluobčania, ďakujem Vám za podporu v prvom kole volieb do VÚC. Som zástancom spolupráce a nehľadám rozdiely medzi ľuďmi, národnosťami a politickou príslušnosťou. Žiaľ, zaznamenali sme obce i mestá, kde sa volilo výlučne na národnostnom princípe, v prospech ľudí, ktorí nikdy nepracovali v samospráve nášho kraja. Dokonca v ňom dlhodobo nemali ani trvalé bydlisko. Nemáme robiť politiku, ale zabezpečovať rozumnú a vecnú správu kraja.


číslo 3/2013

INZERCIA

Príďte 23. novembra 2013 k volebným urnám

2

a podporte rozumné spoločné riešenia.

Vážim si prácu lekárov, sestier a odborného personálu v nemocniciach. Dokázali sme prevziať pacientov z iných krajov, zrekonštruovať oddelenia a nakúpiť novú medicínsku techniku. Potrebujeme dostať aj ostatné nemocnice v kraji na úroveň, ktorá sa dosiahla v NsP Skalica, a.s. Stredné školstvo považujem za základný faktor kvality života v našom regióne, pretože umožní, aby mladí ľudia nachádzali v budúcnosti prácu doma. Pre tento účel zabezpečujeme väzbu stredných odborných škôl na firmy v našom regióne. Obnovujeme technické zručnosti a účinnejšie ich spájame s teoretickými vedomosťami. Vraciame úctu remeslu. Kvalitné cesty sú zárukou rozvoja zamestnanosti. Potrebujeme bezpečný kraj, pohodlný pre vlastných obyvateľov, s dostupnou infraštruktúrou pre podnikateľov i návštevníkov. Sme jediný región bez nehodových úsekov. Zasadzujeme sa o juhozápadný obchvat Trnavy, južnú rýchlostnú komunikáciu, cestný obchvat v Hlohovci a most v Piešťanoch. Dosiahli sme priemerne 85 percentnú zhodu pri hlasovaniach Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja zo strany všetkých prítomných poslancov. Táto vysoká podpora svedčí o transparentnosti voči občanovi a rovnakom prístupe k všetkým oblastiam nášho kraja. Razíme novú vzťahovú kultúru. Potreba väčšiny má prednosť pred individuálnymi názormi. Vedieme dialóg medzi všetkými inštitúciami v kraji bez rozdielu národnosti. Chápeme záujmy aj tých najmenších obcí a veľkých miest. Spolupracujeme s regionálnymi združeniami ZMO. Výsledky doterajšej práce sú dôkazom podpory národnostnej kultúry.

NTT 1694/13

V roku 2012 sme získali jedinečné ocenenie Výboru regiónov EÚ – Podnikateľský región roka, a to ako jediný región v Slovenskej republike i zo všetkých nových členských štátov Európskej únie. Potrebujeme nadviazať na sociálnoekonomický rozvoj, dlhodobé zlepšovanie kvality života a zvyšovanie atraktívnosti nášho kraja.

TIBOR MIKUŠ, číslo 2

7


8

novinky

SPRAVODAJSTVO

92ď%<'2 751$96.e+2 9292ď%È& 9 + ä83$1$ 3 1$-9,$& $ +/$629 29 35( 7,%25$ 2 0,.8â$ â V Trnavskom kraji v regionálnych voľbách získal najviac hlasov súčasný predseda kraja Tibor Mikuš (nezávislý). Podporilo ho 31 310 voličov, čo predstavuje 40,04 percenta hlasov. 7LERU 0LNXãVDY GUXKRP NROH UHJLRQiOQ\FK YROLHE Y V~ERMLR SRVWSUHGVHGXNUDMD VWUHWQHV GUXKêPY SRUDGt -y]VHIRP %HUpQ\LP 60. 2.6 NWRUpPX VYRM KODV

RGRY]GDOR YROLþRY WHGD]tVNDOSHUFHQWD KODVRY7UHWLHKR,YDQD8KOLDULND .'+D 6'.Ò'6

SUHGEHKROOHQR KODVRY 8KOLDULN]tVNDO KOD-

POLOVIČKA OBHÁJILA KRESLÁ Až 21 zo 40 zvolených poslancov v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) pôsobilo v zastupiteľstve aj vo volebnom období rokov 2009-2013. V každom zo siedmich obvodov sa vymenila po voľbách 9. novembra asi polovica poslancov, výnimkou je okres Skalica, kde zostáva pôvodná zostava.

Kandidát

Povolanie

Politická strana

Zisk v %

József Berényi y (46) Tibor Mikuš (60) József Nagy gy (45) Andrej Richnák (28) Ivan Uhliarik (45)

politológ p g predseda TTSK predseda NR SR ekonóm poslanec NR SR

SMK, OKS nezávislý kandidát MOST - HÍD Í NOVÝ Ý PARLAMENT KDH, SDKÚ Ú - DS

18,33 40,04 18,12 4,81 18,26

VRY SHUFHQWD =D QtP QDVOHGXMH -y]VHI1DJ\ 0RVW+tG V SHUFHQWDD $QGUHM5LFKQiN 1RYêSDUOD-

SULHNWRPXåH VDNDQGLGDW~U\HãWHSUHG YRĐEDPLY]GDO 9ROHEQi~þDVĢY 7UQDYVNRP NUDMLGRVLDKODSHUFHQWD

TRESTNÉ OZNÁMENIE NA IVANA UHLIARIKA

Na nekalé a neetické vedenie kampane kandidáta na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja 9 REYRGH 'XQDMVNi6WUHGDVD 2WWLQJHU .'+6'.Ò'6 (TTSK) Ivana Uhliarika RE\YDWHOLD776.EXG~QDćDOHM 9 REYRGH6HQLFDEXG~Y SUi- (KDH, SDKÚ-DS) VWUHWiYDĢVR ãW\UPL] FHONRYêFK FLSRNUDþRYDĢGYDMD] SLDWLFK upozorňuje predstaviteľov RVHPSRVODQFRY ±VR =ROWiQRP SRVODQFRY ±QH]iYLVOêďXER- miestnych a obecných +iMRVRP /iV]OyP%DFVyP PtU3DUt]HND 5DGRYDQ3UVWHN samospráv kraja -y]VHIRP.YDUGRPD ,YiQRP ]D 6PHU6'9 6NDOLFL]RVWi- na webovej stránke TTSK )HQHVRP YãHWFL60.0.3 3 YDWURMLFD=GHQNRýDPEDO QH- súčasný predseda Tibor 2.6 Y RNUHVH *DODQWD ]iYLVOê 6WDQLVODY&KRYDQHF Mikuš (nezávislý). VR ãW\UPL]R VLHGPLFK ±V-y]- D -R]HI+D]OLQJHU REDMD6PHUVHIRP%HUpQ\LP/iV]OyP%t- 6' 9 7UQDYH] GHYLDWLFK]R- 8KOLDULNVDY QHMXSULDPLO UyRP /iV]OyP3pNRP YãHWFL VWiYDM~Y NUDMVNRPSDUODPHQWH QD RWi]NXYVWXSXVWUDWHJLF60.0.3 3 2.6 D *iERURP SUH QDVOHGXM~FHãW\ULURN\ãW\- NpKRSDUWQHUDGR NUDMVNêFK *iORP 0RVW+tG 9 REYRGH ULDSRVODQFL ±9ODGLPtU%XWNR QHPRFQtFY'XQDMVNHM6WUH+ORKRYHFVLSRVODQHFNpSRVW\ D âWHIDQ%RãQiN REDMD.'+ GHD *DODQWH3R QHSUDYGLREKiMLOLGYDMD] WURFK ±-iQ'R- 6'.Ò'6 D $XJXVWtQ+DP- YêFKELOERUGRFKEROLURYQDPDUDFNê QH]iYLVOê DD 3HWHU EiOHNDD ďXERPtU$QWDO REDMD NpOåLR SULYDWL]iFLLQHPRFQtF 'YRUDQ .'+6'.Ò'6 6PHU6' ãtUHQpDMSURVWUHGQtFWYRPOHY LHãĢDQRFKGYDMD] SLDWLFK ± Y3 WiNRYSODJiWRYD VFKUiQNRQH]iYLVOê5HPR&LFXWWRDD 3HWHU VLP YDQLD &HOiNDPSDĖMH]DYiG]DM~FD]QHLVĢXMHSDFLHQWRY QHPRFQtFD LFKSUtEX]QêFK ,GHR ]iPHUQpãtUHQLHSRSODãQHMVSUiY\V FLHĐRP]tVNDĢYR YRĐEiFKYLDFSHUFHQW .'+QHEXGHY GUXKRPNROH KODVRYDĢSRGĐDVYRMKRYHGR- XSR]RUĖXMH 0LNXã YRĐE\SUHGVHGX776.RGSR- PLDD SUHVYHGþHQLD=iURYHĖ 8KOLDULN QHPi YODVWQê U~þDĢVYRMLPYROLþRPåLDG- VDGRPQLHYDåH SR QH~VSHFKX SURJUDPD LEDRþLHUĖXMHGOKRQHKR ] GYRFK NDQGLGiWRY ,YDQD8KOLDULND .'+6'- GRE~SUiFXSUHGVHGXD ]DVWX3UH 7$65WRSRWYUGLONUDM- .Ò'6SHUFHQWD Y SU- SLWHĐVWYD776.9]KĐDGRP VNêSUHGVHGD.'+Y 7UQD- YRPNROHVDSUH YlþãLQXYROL- QD WRåH LGHR OåLSRGiYDP YH $ORM] 3ĜLGDO V WêP åH þRY.'+YRĐE\Y WRPWRNUDML QDĖKRWUHVWQpR]QiPHQLH VYRMLPYROLþRPRGSRU~þDM~ VNRQþLOL 776.PiVR VYRMLPLREFD-

NEBUDÚ VPLÝVAŤ

PHQW VR SHUFHQWD -R]HI5DYDV] 6WUDQDUyPVNHM~QLH ]tVNDOKODVRY SHUFHQWD D WRDMQD-

Ivan Uhliarik. Foto: TASR

PLPHVWDPLL UHJLRQiOQ\PL ]GUXåHQLDPL=026GREU~ VSROXSUiFX1DMQRYãLH]D]QDPHQiYDPHSRNXVDE\ Y PLHVWQ\FK UR]KODVRFK EROLRGY\VLHODQpLQIRUPiFLHV URYQDNRRþLHUĖXM~FLP REVDKRPREUDFLDVD 0LNXãQD VWUiQNH776.QD VWDURVWRYD SULPiWRURY7UHVWQpR]QiPHQLHSRGDO0LNXã SRGĐDY\MDGUHQLDDVLVWHQWD SUHGVHGX776. -XUDMD âWDIIXQD SURNXUDW~UHY 7UQDYH ,YDQ8KOLDULNDNRUHDNFLX SRVODO7LERURYL 0LNXãRYL RWYRUHQêOLVWY ĖRPXYLHGRO åH VN{UþLQHVN{UEXGHPX-

VLHĢ0LNXãREþDQRPNUDMD RGKDOLĢSUDYGXR SULYDWL]iFLLåXSQêFKQHPRFQtF.Hćć åHSUHGVHGRYL776.SUHNiåDM~GRWHUDMãLH8KOLDULNRYH ELOERUG\SRQ~NROPXWULDOWHUQDWtYQHQiYUK\QD QRYp 6 P\ãOLHQNRX åH NHć MH QHPRFQLFDYODVWQHQiDOHER SUHYiG]NRYDQi¿QDQþQêPL åUDORNPLMHMKODYQêFLHĐVD ]iVDGQH]PHQt] SRVN\WRYDQLD]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWLQD ]DUiEDQLHSHĖD]t D WRMH]Op

7$65


č s o 3/2013 číslo 3/ 0 3

SPRAVODAJSTVO

6$02635È91 È (+2 .5$-$ KANDIDÁTI NA PREDSEDU TTSK DO 2. KOLA

Meno a priezvisko

Vek

Politická strana

Tibor Mikuš József Berényi

60 46

nezávislý kandidát SMK, OKS

Počet hlasov 40,04% 18,33%

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 1 - Dunajská Streda (zvolení 8 poslanci) József Nagy Gabriel Bárdos Zoltán Hájos László Bacsó József Menyhárt József Kvarda Arpád Érsek Iván Fenes

45 60 46 39 37 64 55 46

MOST-HÍD SMK SMK SMK SMK SMK MOST-HÍD SMK

8794 8614 8565 8507 8238 8177 8077 8002

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 2 - Galanta (zvolení 7 poslanci) József Berényi Krisztián Forró Gábor Gál László Biró Gergely Agócs László Pékk Ervin Chomča 9ROHEQpPLHVWQRVWLV~XåSULSUDYHQpQD GUXKpNRORYROLHEåXSDQRY)RWR7$65

ZLOŽENIE ZASTUPITEĽSTVA TRNAVSKÉHO VÚC V krajskom parlamente by mal PDĢY QDVOHGXM~FLFKãW\URFKURNRFKQDMYLDFSRVODQHFNêFKVWROLþLHN6PHU6'D WR Y WRPWRYROHEQRPREGREtQHPDODQL MHGQX 60.0.3EXGHPDĢ URYQDNêSRþHW NRDOtFLX.'+

6'.Ò'6EXGH]DVWXSRYDĢ SRVODQFRY GRWHUD] 0RVWW +tGSRVODQFL GRWHUD]DQLMHGHQ D QH]iYLVOtV~SRVODQFL GRWHUD]LFKEROR 'YRMVWUDQXSULSUDYLO Eã

POSLANCI PODĽA STRANÍCKEJ PRÍSLUŠNOSTI

46 37 38 44 27 62 49

SMK SMK MOST-HÍD SMK SMK SMK MOST-HÍD

4671 3698 3608 3576 3136 3126 3050

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 3 - Hlohovec (zvolení 3 poslanci) Milan Domaracký Alena Jelušová Peter Dvoran

60 57 58

nezávislý kandidát nezávislý kandidát KDH, SDKÚ-DS

1961 1691 1259

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 4 - Piešťany (zvolení 5 poslanci) Miloš Tamajka Remo Cicutto Iveta Babičová Jozef Drahovský Peter Ottinger

37 51 56 37 61

SMER-SD nezávislý kandidát KDH, SDKÚ-DS nezávislý kandidát KDH, SDKÚ-DS

2435 2007 1929 1701 1611

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 5 - Senica (zvolení 5 poslanci) Ľubomír Parízekk Radovan Prstekk Roman Sova Martin Lidaj Ján Kovár

50 46 45 36 60

nezávislý kandidát SMER-SD KDH, SDKÚ-DS SMER-SD SMER-SD

1815 1728 1670 1601 1551

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 6 - Skalica (zvolení 3 poslanci) Stanislav Chovanec Zdenko Čambal Jozef Hazlinger

54 51 45

SMER-SD nezávislý kandidát SMER-SD

3606 3180 3071

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 7 - Trnava (zvolení 9 poslanci)

SMER (12), SMK-MKP (11), KDH, SDKÚ-DS (7), MOST-HÍD (4), NEZÁVISL Á LÝ (6)

Vladimír Butko Štefan Bošnákk Augustín Hambálek Ľubomír Antal Bystrík Stanko Katarína Jelačičová Jozef Pobiecký Marta Gubrická Silvia Hojerová

58 66 56 56 44 48 44 54 48

KDH, SDKÚ-DS KDH, SDKÚ-DS SMER-SD SMER-SD SMER-SD SMER-SD KDH, SDKÚ-DS SMER-SD SMER-SD

4782 4465 4059 4015 3958 3810 3806 3718 3583

9


10

novinky

SPRAVODAJSTVO TÉMA

.'(35263(58-Òä(1< 35263(58-(,632/2ý126ġ

NRXÒVSHãQêFKåLHQDSR]LWtYQ\FKSUtNODGRYSULE~GD1DSULHNWHMWRVNXWRþQRVWL LFKHãWHVWiOHQLHMHGRVWDWRN=DKUDQLþQtPDQDåpULV~ QDåHQ\YULDGLDFLFKSR]tFLiFK]Y\NQXWtDWHQWRWUHQGVD VQDåLDSUHVDG]RYDĢLXQiV 3RGĐDPQRKêFKWDNGQHVXå QHUR]KRGXMHWRþLMHQLHNWR PXåDOHERåHQDDOHDNpPi RVREQRVWQpYODVWQRVWLUR]KRGQRVĢVFKRSQRVĢPRWLYiFLHY\WUYDORVĢDSRGREQH 5RGRYiSROLWLNDDERM]DURYQRVĢ SRKODYt MH V~þDVĢRX KRGQ{W(XUySVNHM~QLHXå RGURNX9V~þDVQRVWL VDDOHGRSRSUHGLDGRVWiYDM~ *HQHUiOQHULDGLWHĐN\GRPi- LQLFLDWtY\]DPHUDQpQDVWDFLFKDPHG]LQiURGQêFKVSR- QRYHQLHW]YURGRYêFKNYyW ORþQRVWtPDMLWHĐN\¿ULHPþL NWRUpE\SUHYHĐNpVSRORþQRVPDQDåpUN\QDYUFKRORYêFK WL]QDPHQDOLSRYLQQRVĢPDĢ SR]tFLiFKYRYãHWNêFKVIp- YRVYRMLFKãWDWXWiUQ\FKRUJiUDFKHNRQRPLN\YãDNXåDQL QRFKVWDQRYHQêPLQLPiOQ\ QD6ORYHQVNXQLHV~YêQLP- SRGLHOåLHQ.YyW\]DWLDĐ]DZastúpenie európskych žien vo vyšších a top manažérskych pozíciách v porovnaní s uplynulými desaťročiami postupne vzrastá. Napriek tomu však stále platí, že napr. v Európskej únii je medzi manažérmi viac mužov než žien. To isté možno konštatovať i o zastúpení v národných parlamentoch či vládach. Tu sú lídrami najmä Švédsko a Fínsko. Slovensko sa vo všetkých oblastiach zaraďuje do druhej polovice rebríčka.

YLHGORQDSU1yUVNR)tQVNR âSDQLHOVNR%HOJLFNR)UDQF~]VNR.DQDGD5DN~VNR 7DOLDQVNR'RSDGDY\KRGQRWHQLH]DYHGHQLDNYyWDOH EXGH]QiP\DåRQLHNRĐNR URNRY3RGĐD(XUySVNHMNRPLVLHEROQD]DþLDWNXURND SRGLHOåLHQYSUHGVWDYHQVWYiFKQDMYlþãtFKHXUySVN\FKYHUHMQHREFKRGRYDQêFKVSRORþQRVWtQLåãtDNR SHUFHQW

Slovenky to majú ťažké 6URYQRVĢRX]DVW~SHQLDåLHQ YULDGLDFLFKSR]tFLiFK¿ULHP V~KODVtSHUFHQW(XUySDQRY1DMYlþãtSRGLHO]iVWDQFRYWRKWRQi]RUXMHQD&\SUHYËUVNXD6ORYLQVNX YLDF QHåSHUFHQW 1DRSDNQDMPHQHMV~URYQRFHQQpPXSRVWDYHQLXåLHQYQDMY\ããtFK IXQNFLiFKQDNORQHQt6ORYiFL 6~KODVVWYUGHQtPåHåHQ\

E\PDOLE\ĢYUR]KRGRYDFtFK SRVWRFK]DVW~SHQpURYQDNR DNRPXåLY\MDGULORSHUFHQW6ORYiNRY 6ORYiFLV~YRWi]NHSRVWDYHQLDåLHQYRYUFKRORYêFK IXQNFLiFK VN{U VNHSWLFNt7DNPHUSRORYLFD]QLFK YSULHVNXPHXYLHGODåHåHQ\ YåG\QHPDM~SRWUHEQpNYDOLW\DVFKRSQRVWLQDWRDE\ REVDGLOLY\VRNpSRVW\=iURYHĖVDSHUFHQWGRS\WRYDQêFK6ORYiNRYGRPQLHYD åHåHQ\VDRY\VRNpSR]tFLH ]DXMtPDM~PHQHMDNRPXåL '{YRGRPMHSRGĐDQLFKVNXWRþQRVĢåHåHQ\PDM~Ylþãt VNORQVWDUDĢVDRURGLQXDGRPiFQRVĢ7HQWRQi]RU]DVWiYD DåSHUFHQW6ORYiNRYþRMH QDMY\ããtSRGLHOYUiPFL(Ò 1D]iNODGHXYHGHQêFKVNXWRþQRVWtVLGRYROtPNRQãWDWRYDĢåHSRGQLNDWHĐVNiVIpUD(XUyS\MHLQDćDOHMVYHWRP

PXåRY,EDNDåGêGHVLDW\ þOHQSUHGVWDYHQVWYDQDMYlþãtFKHXUySVN\FKVSRORþQRVWt MHåHQDDYSHUFHQWiFKSUtSDGRYV~SUHGVHGDPLSUHGVWDYHQVWLHY PXåL âW~GLH XND]XM~åHSRGQLN\VY\ããtPSRþWRPåLHQQDYHG~FLFKPLHVWDFKGRVDKXM~OHSãLH YêVOHGN\DNRÄþLVWRPXåVNp³ VSRORþQRVWL,FKSUHYiG]NRYp SUtMP\V~Y\ããLHDV~~VSHãQHMãLHSUL]tVNDYDQtQDGDQêFKĐXGtDOHSãLHUR]XPHM~]iND]QtNRP

Vzdelanie bez právomocí ýR QDMOHSãLH Y\XåLWLH QDGDQêFK HXUySVN\FK åLHQ QDWUKXSUiFHQLHMHOHQSUtQRVRPSUHSRGQLNDQLHDOHDM SUHKRVSRGiUVWYRDVSRORþQRVĢDNRFHORNäHQ\WYRULD SHUFHQW]DEVROYHQWRYY\VRNêFKãN{ODOHQDPLHVWDFK


číslo 3/2013

YHNRQRPLNHVUR]KRGRYDFRX SUiYRPRFRXMHLFK]DVW~SHQLHQHSRURYQDWHĐQp 9WHMWRV~YLVORVWLVFKYiOLOD (XUySVNDNRPLVLD6WUDWpJLX URYQRVWLåLHQDPXåRY 6WUDWpJLDVDULDGLSUtVWXSRP ]DPHUDQêPQDPXåRYDåHQ\ REVLDKQXWêPYNRQNUpWQ\FK LQLFLDWtYDFKD]DþOHĖXMH]iVDGXURYQRVWLPHG]LPXåPL DåHQDPLGRYãHWNêFKSROLWtNDþLQQRVWt(Ò-HMFLHĐRPMHSURSDJRYDĢURGRY~ URYQRVĢ6WUDWpJLDVLNODGLH ]DFLHĐSRGSRURYDĢYêYRM QD~URYQLMHGQRWOLYêFKãWiWRY DSRVN\WQ~Ģ]iNODGSUHVSROXSUiFXVćDOãtPLHXUySVN\PLRUJiQPLD]~þDVWQHQêPL VWUDQDPL ÒVSHFK\ (XUySVNHM ~QLH YREODVWLURYQRVWLåLHQDPXåRYSULVSHOLNSR]LWtYQ\P ]PHQiPYåLYRWHPQRKêFK HXUySVN\FKREþDQRYDWYRULD ]iNODG QD NWRURP WHUD]PXVtPHEXGRYDĢVSRORþQRVĢYNWRUHMPDM~åHQ\ DPXåLVNXWRþQHURYQRFHQQpSRVWDYHQLH .Đ~þRYpRSDWUHQLD(XUySVNHMNRPLVLHY\SOêYDM~FH ]R6WUDWpJLHURYQRVWLåLHQ DPXåRY .RPLVLDEXGH SRGSRURYDĢURGRY~URYQRVĢSULXSODWĖRYDQtYãHWNêFKDVSHNWRYDYODMNRYêFK LQLFLDWtY VWUDWpJLH (XUySDQDMPlSRNLDĐLGH RGH¿QtFLXDY\NRQiYDQLH SUtVOXãQêFKYQ~WURãWiWQ\FK RSDWUHQt SURVWUHGQtFWYRP WHFKQLFNHMSRGSRU\DNRDM ãWUXNWXUiOQ\FKIRQGRYDćDOãtFKYê]QDPQêFKSURJUDPRY ¿QDQFRYDQLDDNRMHUiPFRYêSURJUDPSUHYêVNXP YV~YLVORVWLVXVPHUQHQLDPLSUH]DPHVWQDQRVĢDY\KRGQRWHQtPYQ~WURãWiWQ\FK SROLWtN]DPHVWQDQRVWLEXGH SR]RUQH VOHGRYDĢ YQ~WURãWiWQHRSDWUHQLDSULMDWpVFLHĐRP]OHSãLĢURGRY~URYQRVĢ QDWUKXSUiFHDSRGSRURYDĢ VRFLiOQH]DþOHĖRYDQLHåLHQ SRGSRURYDĢSRGQLNDQLH DVDPRVWDWQ~]iURENRY~þLQQRVĢåLHQ VN~PDĢ]RVWiYDM~FHUR]GLHO\YQiURNRFKQDGRYROHQNX]URGLQQêFKG{YRGRY QDMPlQDRWFRYVN~GRYROHQNXDGRYROHQNXSULVWDURVWOLYRVWLRRVRE\DPRåQRVWLDNR LFKRGVWUiQLĢSRGiYDĢVSUiY\RþLQQRVWLþOHQVNêFKãWiWRYSRNLDĐLGHR]DULDGHQLD VWDURVWOLYRVWLRGHWL

SPEKTRUM TÉMA

SRGSRURYDĢURGRY~URYQRVĢYRYãHWNêFKLQLFLDWtYDFK YREODVWLLPLJUiFLHDLQWHJUiFLHPLJUDQWRY VSROXVHXUySVN\PLVRFLiOQ\PLSDUWQHUPLDSULUHãSHNWRYDQtQH]iYLVORVWLVRFLiOQHKR GLDOyJX VN~PDĢ PRåQpVS{VRE\DNR]OHSãLĢWUDQVSDUHQWQRVĢRGPHĖRYDQLDDNRDMYSO\YNWRUêPDM~GRKRG\DNRMHSUiFD QDþLDVWRþQê~Yl]RND]POXY\QDGREXXUþLW~QDURYQDNpRGPHĖRYDQLH SRGSRURYDĢ LQLFLDWtY\ ]D URYQDNp RGPHĖRYDQLH QDSUDFRYLVNXDNRV~FHUWL¿NiW\URYQRVWLÄFKDUW\³ DRFHQHQLDDNRDMYêYRMQiVWURMRYSUH]DPHVWQiYDWHĐRY QDQiSUDYXQHRG{YRGQHQêFK UR]GLHORYYRGPHĖRYDQtåLHQ DPXåRY

=DKUDQLþQt PDQDåpUL V~QDåHQ\ YULDGLDFLFK SR]tFLiFK ]Y\NQXWtDWHQWR WUHQGVDVQDåLD SUHVDG]RYDĢ LXQiV NDåGê URN XVSRUDG~YDĢ (XUySVN\GHĖURYQRVWLRGPHĖRYDQLDFLHĐRPNWRUpKR EXGHXSR]RUQLĢQDWRRNRĐNRYLDFþDVXPXVLDåHQ\SUDFRYDĢDE\]DURELOLURYQDN~ P]GXDNRPXåL SRGSRURYDĢåHQ\SULYêEHUHQHWUDGLþQêFKSURIHVLtQDSUtNODGYW]Y]HOHQêFKDLQRYDWtYQ\FKRGYHWYLDFK ]YDåRYDĢFLHOHQpLQLFLDWtY\ QD ]OHSãHQLH URGRYHM URYQRYiK\QDUR]KRGRYDFtFKSR]tFLiFK PRQLWRURYDĢFLHĐSHUFHQWQpKR ]DVW~SHQLD åLHQ QDQDMY\ããtFKUR]KRGRYDFtFKSR]tFLiFKYRYêVNXPH PRQLWRURYDĢ SRNURN SUL SOQHQt FLHĐD SHUFHQWQpKR]DVW~SHQLDSUtVOXãQtNRYMHGQpKRSRKODYLD YNDåGHMRGERUQHMVNXSLQH DYRYêERURFK]ULDGHQêFK .RPLVLRX SRGSRURYDĢ~VLOLHRYlþãLX~þDVĢåLHQQDYRĐEiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX DMDNRNDQGLGiWLHN SULMPHVWUDWpJLX(ÒERMD SURWLQiVLOLXQDåHQiFKNWRUHMFLHĐRPEXGHRNUHPLQp-

KRRGVWUiQHQLHPU]DþHQLD åHQVNêFKSRKODYQêFKRUJiQRYDWRSRXåLWtPYãHWNêFK YKRGQêFKQiVWURMRYYUiWDQHWUHVWQpKRSUiYDYUiPFL SUiYRPRFt(Ò]DSRGSRU\ FHORHXUySVNHMLQIRUPDþQHM NDPSDQHRQiVLOtSiFKDQRP QDåHQiFK ]DEH]SHþt DE\ SUiYQH SUHGSLV\(ÒWêNDM~FHVDD]\ORYHMSROLWLN\]RKĐDGĖRYDOLRWi]N\URGRYHMURYQRVWL YUiPFL(XUySVNHKR~UDGX QDSRGSRUXD]\ODQWRYDSURVWUHGQtFWYRP¿QDQFRYDQLD (XUySVNHKRIRQGXSUHXWHþHQFRYEXGHSRGSRURYDĢRGERUQ~SUtSUDYXDRVYHGþHQp SRVWXS\]DPHUDQpQDURGRY~WHPDWLNX PRQLWRURYDĢDSRGSRURYDĢGRGUåLDYDQLHNRGDĖVNêFK NULWpULtSUHYVWXSGR(ÒYREODVWL URYQDNpKR ]DREFKiG]DQLDVRåHQDPLDPXåPL DEXGHSRPiKDĢNUDMLQiP]iSDGQpKR%DONiQXD7XUHFNX VWUDQVSR]tFLRXDSUHVDG]RYDQtPSUtVOXãQêFKSUiYQ\FK SUHGSLVRY LPSOHPHQWRYDĢ $NþQê SOiQ(ÒRURGRYHMURYQRVWL

DSRVLOQHQtSRVWDYHQLDåLHQ YUiPFLUR]YRMRYHMVSROXSUiFH ± QDćDOHMVWLPXORYDĢSDUWQHUVNpNUDMLQ\(63SULSRGSRUHURGRYHMURYQRVWLSURVWUHGQtFWYRPV\VWHPDWLFNpKR SROLWLFNpKRGLDOyJXYêPHQ\ VN~VHQRVWtDKĐDGDQtPPRåQRVWtSUHSRPRFYUiPFLQiVWURMDHXUySVNHKRVXVHGVWYD DSDUWQHUVWYD YLDF]RKĐDGĖRYDĢURGRYp KĐDGLVNRYUiPFLKXPDQLWiUQHMSRPRFL(Ò EXGHVD]DREHUDĢ~ORKRX PXåRYSULKĐDGDQtURGRYHM URYQRVWLEXGHSRGSRURYDĢ RVYHGþHQpSRVWXS\WêNDM~FHVDURGRYêFK~ORKYREODVWLPOiGHåHY]GHOiYDQLD NXOW~U\DãSRUWX EXGHPRQLWRURYDĢVSUiYQH Y\NRQiYDQLHSUiYQ\FKSUHGSLVRY(ÒRURYQDNRP]DREFKiG]DQtVRVRELWQêPG{UD]RPQDVPHUQLFH (6D(6 EXGHPRQLWRURYDĢYDNRP UR]VDKXVDKĐDGLVNRSRKODYLD EUDORGR~YDK\SULXSODWĖRYDQtVPHUQtFRQHGLVNULPLQiFLL

11

EXGHSRGSRURYDĢ~SOQ~ LPSOHPHQWiFLX 3HNLQVNHM DNþQHMSODWIRUP\YUiWDQHYêYRMDDDNWXDOL]iFLHSUtVOXãQêFKXND]RYDWHĐRY]DSRGSRU\(XUySVNHKRLQãWLW~WX SUHURGRY~URYQRVĢ SUHGNDåGRURþQêPGLDOyJRP QD Y\VRNHM ~URYQLRURGRYHMURYQRVWLPHG]L3DUODPHQWRP.RPLVLRX þOHQVNêPLãWiWPLDNĐ~þRYêPL ]DLQWHUHVRYDQêPL VWUDQDPLSUHGORåtYêURþQ~ VSUiYXRSRNURNXYREODVWL URYQRVWLåLHQDPXåRYNWRUiVDEXGH]DPHULDYDĢQDMPlQDWpP\NWRUpV~V~þDVĢRXWHMWRVWUDWpJLH

$NQiPQDR]DM ]iOHåtQDPLHUL DEH]SHþQRVWL YRVYHWHPXVtPH XURELĢYLDF SUHSRGSRUXåLHQ Ä1HURGtPHVDDNRåHQ\VWiYDPHVDQLPL³QDStVDODXå YURNRFKPLQXOpKRVWRURþLD6LPRQHGH%HDXYRLU 1D]QDþLODWêPVNXWRþQRVĢ åHKRFLVDURGtPHVELRORJLFNêPSRKODYtPDNRPXåL DåHQ\DåSRþDVåLYRWDVDSRG YSO\YRPRþDNiYDQtDQRULHP VSRORþQRVWLYQiVIRUPXMH WRþRMHYãHREHFQHSRYDåRYDQp]DÄåHQVNp³DÄPXåVNp³7LHWRY]RU\VSUiYDQLD V~WDNpVLOQpåHYlþãLQD]QiV VDFHOêåLYRWVQDåtSULEOtåLĢVD NLGHiOQHPXREUD]XÄW\SLFNpKRPXåD³DOHERÄW\SLFNHM åHQ\³$NWLHWRY]RU\VSUiYDQLDRGPLHWDPHDOHERLJQRUXMHPHY\VWDYXMHPHVD ]RVWUDQ\VSRORþQRVWLþDVWR RGPLHWDQLX $NQiPQDR]DM]iOHåtQDPLHULDEH]SHþQRVWLYRVYHWHPXVtPHXURELĢYLDFSUHSRGSRUXåLHQäHQ\QDFHORPVYHWH PDM~YHĐNê]iXMHPSRGLHĐDĢ VDQDUR]YRMLVYRMLFKNUDMtQ DQDSURVSHULWHVYRMLFKNRPXQtWLFKSUHGVWDY\DYRGFRYVNpVFKRSQRVWLYãDNWUHED YRYlþãHMPLHUHSRGSRURYDĢ 9V~þDVQRPREGREtE\SUHWR PDORE\ĢY]iXMPHNDåGpKR DE\]DþOHQLOåHQ\GRNDåGHM ]ORåN\VSRORþQRVWLSUHWRåHNGHNRĐYHNQDVYHWHNGH SURVSHUXM~åHQ\SURVSHUXMH LVSRORþQRVĢ 5HQiWD=PDMNRYLþRYi SRGSUHGVHGQtþND1565


12

novinky

SPEKTRUM PORADŇA

1$-9<ââËý$61$9é0(1831(80$7Ë. Nadchádzajúce obdobie bude vodičom stále viac sťažovať podmienky na jazdu. Dážď a hmla znižujú viditeľnosť a mokrá vozovka zvyšuje pravdepodobnosť šmyku a tým aj dopravných kolízií. Základné pravidlo v sťažených podmienkach je prispôsobiť jazdu svojim schopnostiam a poveternostným podmienkam. 5LWXiORPPRWRULVWRYY]LPQRPREGREtMHYêPHQDSQHXPDWtN1LHNWRUt RGERUQtFL KRYRULDåHLGHiOQ\þDVQDYêPHQX]LPQêFKSQHXPDWtNQDVWiYDDNSULHPHUQiGHQQi WHSORWDSUHNURþtVHGHPVWXSĖRYWULGQLSRVHEH$YWHG\ XåQDGSUH]XWtPWUHED]DþDĢ YiåQHUR]PêãĐDĢ9êKRGRX MHQDMPlWRåHYWDNRPWRREGREtHãWHQHWUHEDVWUiYLĢGOKp KRGLQ\þDNDQtPYVHUYLVH SUHWRåHYHĐDĐXGtVDQHFKi VQHåHQtPSUHNYDSLĢDSUH]XWLHQHFKiYDM~QDSRVOHGQ~FKYtĐX 6SUtFKRGRPQt]N\FKWHSO{W MHGREUpSUH]~YDQLH]E\WRþQHQHRGNODGDĢDSRLVWLĢVD SUH]XWtPQD]LPQpSQHXPDWLN\1DYR]LGOHVDP{åXSRXåtYDĢOHQW\SRYRVFKYiOHQp DOHERKRPRORJL]RYDQpSQHXPDWLN\XUþHQpYêUREFRPYR]LGODDSQHXPDWtN7LHPXVLD

9êPHQRXOHWQêFKSQHXPDWtN]D]LPQpV~YWêFKWRGĖRFK]DPHVWQDQtSUDFRYQtFLSQHXVHUYLVRYSRFHORP6ORYHQVNX)RWR7$65

E\Ģ]DStVDQpDMYRVYHGþHQt RHYLGHQFLLDOHERYWHFKQLFNRPRVYHGþHQtYR]LGOD3QHXPDWLN\PXVLDE\Ģ]YROHQpWDNDE\LFKNRQãWUXNFLD Y\KRWRYHQLHUR]PHU\]DKXVWHQLH]RGSRYHGDOLSRGPLHQNDPSUHYiG]N\QDMPl SRYROHQêP]DĢDåHQLDPSULSDGDM~FLPQDQiSUDYXDQDMYlþãHMNRQãWUXNþQHMUêFKORVWL 1RVQRVĢSQHXPDWtNQHVPLH E\ĢQLåãLDDNRSRYROHQp]D-

AKO JE TO U SUSEDOV? Nie všade platia rovnaké pravidlá, týka sa to aj povinnosti výmeny zimných pneumatík. Pozreli sme sa, ako sú na tom so zimnými gumami u susedov. 9ýHVNXVDPXVLDRGQRYHPEUDDåGRDSUtODSRXåtYDĢ ]LPQpSQHXPDWLN\QDFHVWiFK R]QDþHQêFKGRSUDYQRX]QDþNRX3RYLQQRVĢMD]GLĢQD]LPQêFKSQHXPDWLNiFKPDM~YRGLþL YýHFKiFKDQD0RUDYHQDPQRKêFKKRUVNêFK~VHNRFKFLHVW 95DN~VNXV~RGQRYHPEUD GRDSUtODYRGLþLSRYLQQtSULVS{VRELĢY\EDYHQLHVYRMKRYR]LGOD]LPQêPSRGPLHQNDP 9WRPWRþDVHP{åHSROtFLDYRGLþRPLG~FLPQDOHWQêFKSQHXPDWLNiFKSR]DVQHåHQHMYR]RYNH

GDĢSRNXWXDåGRYêãN\ HXUWDNWLHåPXP{åHYR]LGOR]DEDYLĢ$QDY\ãHUDN~VNDSROtFLD]LPQpSQHXPDWLN\VKĎENRX Y]RUN\NWRUiMHPHQãLDDNRãW\ULPLOLPHWUHSRYDåXMH]DOHWQp 93RĐVNXSRYLQQRVĢSRXåtYDĢ ]LPQpSQHXPDWLN\QLHMHRGERUQtFLLFKYãDNVR]UHWHĐRP QDPQRåVWYRQHXGUåLDYDQêFK FLHVWDWXKp]LP\RGSRU~þDM~ 8 QDãLFK MXåQêFK VXVHGRY Y0DćDUVNX]LPQpSQHXPDWLN\QLHV~SRYLQQpYRGLþLYãDN PXVLDPDĢY]LPHYRYêEDYH DXWDVQHKRYpUHĢD]H7XULVWRP NWRUtLFKQHPDM~P{åHE\Ģ]DPLHWQXWêYVWXSGRNUDMLQ\ 8NUDMLQDD5XVNRQHPDM~]iNRQ ]DPHUDQêQDSRXåLWLHOHWQêFK D]LPQêFKSQHXPDWtN DXWRVNRO\VN

ĢDåHQLHSULSDGDM~FHQDQiSUDYXYR]LGOD 2NUHP]YêãHQHMEH]SHþQRVWL MHWRDMSRLVWNDSURWLSRNXWH DNQiKOHQDVQHåtDOHERY]QLNQHSRĐDGRYLFD=iNRQWRWLå KRYRUtåHDNVDQDYR]RYNH QDFKiG]DV~YLVOiVQHKRYiYUVWYDĐDGDOHERQiPUD]DYRGLþ RVREQpKRDXWDP{åHWDNpWR YR]LGORSRXåLĢYFHVWQHMSUHPiYNHOHQDNPiQDYãHWNêFK QiSUDYiFK]LPQpSQHXPDWLN\

1iNODGQpYR]LGOiDDXWREXV\PXVLDE\ĢY\EDYHQp]LPQêPLSQHXPDWLNDPLDVSRĖ QDMHGQHM]KQDFtFKQiSUDY YþDVHRGQRYHPEUDGR PDUFDDPLPRWRKWRREGRELD YSUtSDGRFKDNVDQDYR]RYNHQDFKiG]DV~YLVOiVQHKRYi YUVWYDĐDGDOHERQiPUD]D 9RGLþYR]LGODMHSUHGMD]GRX SRYLQQêRGVWUiQLĢ]YR]LGOD D]QiNODGXNXV\ĐDGXDVQHKX NWRUpE\VDSRþDVMD]G\PRKOL

XYRĐQLĢ=DQHSRXåLWLH]LPQêFKSQHXPDWtN]iNRQXNODGiVDQNFLXHXU1HRGVWUiQHQLHĐDGXDVQHKXNWRUêE\ VDPRKROSRþDVMD]G\XYRĐQLĢY\MGHYRGLþDQDHXU $NMHYR]LGORWHFKQLFN\QHVS{VRELOpQDFHVWQ~SUHPiYNXSROLFDMWMHRSUiYQHQê]DGUåDĢRVYHGþHQLHRHYLGHQFLL YR]LGOD PLQYVN

ZIMA, LETO, UNIVERZÁL... Neexistujú univerzálne pneumatiky, ktoré by boli vhodné pre celoročnú prevádzku. Pneumatiky majú buď dobré jazdné vlastnosti v lete, alebo sú vhodné pre prevádzku v zime-pri nižších teplotách.

Pravidlo štyroch pre používanie zimných pneumatík:

 QD YãHWNêFK NROHViFK PDĢ]LPQpSQHXPDWLN\ 3RXåtYDQLH]LPQêFKSQH- ]IDNWRURYQDNWRUêFKERO LEDQDKQDQHMQiSUDYHMH XPDWtN QH]QDPHQi XMPX EUDQê]UHWHĐNHćVDSULSUDYRYHĐPLQHEH]SHþQpQDMPl QDNRPIRUWHMD]G\9]LPH YDOWHVW]LPQêFKSQHX SULEU]GHQtDY]iNUXWiFK VNYDOLWQêPL]LPQêPLSQHX- 3ULSRXåLWt]LPQêFKSQHXPDWLNDPLMHMD]GDSRURYQD- PDWtNVDYR]LGORDåRSHU- PLQLPiOQDKĎENDGH]pQX WHĐQiVMD]GRXYOHWHQDOHW- FHQWNUDWãLXEU]GQ~GUiKX PP QêFK D WR YUiWDQH Qt]NHM 7RYãDNQLHMHMHGLQêDUJXKOXþQRVWL6~þDVQpPRGHU- PHQW1HPHQHMG{OHåLWiMH SRGREX]LPQêFKPHVLDQp]LPQpSQHXPDWLN\QH- SULĐQDYRVĢ]LPQêFKSQHXFRY UR]KRGXM~FLMHSULHPDM~QHJDWtYQHYODVWQRVWL PDWtNSULUR]MD]GHþLMD]PHUQiGHQQiWHSORWDSRG SUHGFKiG]DM~FLFK]LPQêFK GHGRNRSFD%RþQpYHGHQLH VWXSĖRY SQHXPDWtN ]LPQêFKSQHXPDWtNMHWLHå 0RGHUQp]LPQpSQHXPDWL- YêUD]QHOHSãLHQHåXOHW- VH]yQ\ PDWHULiO]LPQp N\PDM~XåWLHåQt]N\YDOLYê QêFK1iKODORNiOQHQiPUDSQHXPDWLN\þDVRPVWDUQH RGSRUWDNåHQHPDM~WDNPHU ]DY]iNUXWHP{åHPDĢVOHWDVWUiFDVYRMHYODVWQRVWL åLDGQ\YSO\YQDVSRWUHEXYR- QêPLSQHXPDWLNDPLWHGD ]LGOD9DOLYêRGSRUMHMHGQêP IDWiOQHG{VOHGN\ WHVW\SQHXPDWLNVN


číslo 3/2013

KRÍŽOVKA / SÚŤAŽ AKTUALITY

13

792-+/$6 52=+2'1( ]Pán Mikuš, mení sa teraz niečo pre druhé kolo z  hľadiska vašej ďalšej stratégie?

WLDYROLþRYWRQDMOHSãLHULHãHQLH1LHMHG{OHåLWpNRĐNRNUiWVDNDQGLGiWXFKiG]D RSULD]HĖYROLþRYDOHþtP LFKRVORYXMH0DOE\UR]KRGRYDĢSUHGFKiG]DM~FLåLYRW DSUiFDNDQGLGiWDQDPLHVWHRNWRUpVDXFKiG]D]QRYD9ROLþE\VDQHPDOUR]KRGRYDĢQD]iNODGHVĐXERY NDQGLGiWRYDNRNWRY\]HUi QDELOERUGRFKDNWRKRSRGSRUXMHDOHQD]iNODGHWRKR þRVD]PHQLĢQHGiWRMHRVREQiKLVWyULDYêVOHGN\SUiFH -DVDKOiVLPNYãHWNpPXþR VRPXURELODSUHWRVRPVD UR]KRGRO]QRYXNDQGLGRYDĢ OHERWDNP{åHPSRNUDþRYDĢ YWRPþRVPH]DSUHGRãOêFK RVHPURNRYUHDOL]RYDOL

-DVDEXGHPXUþLWHXFKiG]DĢ RSRGSRUXREþDQDWRKWRNUDMD WDNDNRGRWHUD]ýHVWQH+RYRUtPRFHORPNUDML9HćWR V~PRMLVSROXREþDQLDNWRUêFKPiPUiGNWRUêFKVLYiåLP$EH]RKĐDGXQDWRDNR YROLOLGRWHUD]DYSUYRPNROH MDVDXFKiG]DPRLFKSRGSRUXRSRGSRUXYãHWNêFKREþDQRY1HGHOtPLFKDQLSRGĐD QiURGQRVWLDQLSRGĐDVWUDQtFNHMSUtVOXãQRVWLDQLSRGĐDYLHURY\]QDQLD-DVDQH]QtåLPNQHþHVWQpPX]iSDVX 1LNG\VRPWRQHURELOMHWR SURWLP{MPXYQ~WRUQpPXSUHVYHGþHQLX9ćDNDþHVWQRVWL DMQDSULHNSRUiåNDPYåG\ ]Boli ste prekvapený níz]YtĢD]tWH kou účasťou voličov? 6ORERGQê REþDQ SUtGH ]Na post predsedu Tr- DYROt6ORERGQêWR]QDPHnavského samosprávne- Qi]RGSRYHGQêDMHMHGQR ho kraja kandidujete už þLYROtPĖDDOHERQLHNRKR tretíkrát, máte za sebou LQpKR6ORERGQêREþDQE\ dve po sebe idúce voleb- VDPDOQDR]DM]DPêãĐDĢQDG né obdobia v tejto funk- WêPDMHMHKRSRYLQQRVĢRX cii. Prečo by mal volič vsa- YHGLHĢþRUHJLRQiOQDVDPRdiť na kontinuitu namiesto VSUiYDUREtDNpPiNRPSHzmeny? WHQFLHþRSUHQHKRXUREL=NDåGêFKYROLHEE\PDOR ODDSRGĐDWRKRE\VDPDO Y]tVĢQD]iNODGHUR]KRGQX- UR]KRGRYDĢ

,OXVWUDþQpIRWR7$655DGRYDQ6WRNODVD

]Zmení sa podľa vás účasť voličov v druhom kole?

]Ktoré kroky počas vášho uplynulého štvorročného pôsobenia hodnotíte ako ÒþDVĢ YROLþRY Y GUXKRP najprínosnejšie pre obyvaNROHEêYDWUDGLþQHQLåãLD teľov TTSK? Čo je prioritou 6RPSUHVYHGþHQêåH~þDVĢ vášho programu?

VODQFRYYSOpQH=DWêPV~ GHVLDWN\KRGtQSUiFHGLVNXVLtKĐDGDQLDNRQVHQ]X 7DNERORGV~KODVHQê~YHU QDRSUDYXFLHVWYVWXSVWUDWHJLFNpKRSDUWQHUDGRQHPRFYRYRĐEiFKMHMHGQêP]R]iN- &HQtPVLåHNUDMVNêSDUOD- QtF N þRPX VPH ]DVDGDOL ODGQêFKVWDYHEQêFKNDPHĖRY PHQWSUDFRYDOYRY]GXãtY]i- YSDUODPHQWHYSULHEHKXURGHPRNUDFLHDY{EHFSUHMDYX MRPQHMG{YHU\D~FW\WRMH NRYDåGHYlWQiVĢNUiW9QDVORERGQHMY{OHþORYHND1H- QDMOHSãtUHFHSWQDDNpNRĐ- VOHGXM~FRPREGREtE\VRP PDOLE\VPHUR]PêãĐDĢDNR YHNDMNUt]RYpVLWXiFLH3UH- FKFHO]RGSRYHGQHDY\WUYROLþLDOHDNRREþDQLDQiãKR MDYLORVDWRYWRPåHQiYUK\ YDORSRNUDþRYDĢYQDþDWêFK UHJLyQXWHGDQiãKRGRPRYD NWRUp~UDG776.SULSUDYLO DNWLYLWiFK DWDNE\VPHPDOLNYRĐEiP PDOLYSULHPHUHSHUFHQWDMSULVWXSRYDĢ Q~SRGSRUXSUtWRPQêFKSR,YDQ.UDMþRYLþ

MINISTERSKÉ OCENENIE PRE ORGAN Z TRNAVY Minister kultúry Marek Maďarič odovzdal v Bratislave ceny v rámci VIII. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka za obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky v roku 2012. Medzi ocenenými je aj najstarší organ z Trnavy. Ä5RGtVDYHĐPLSHNQiWUDGtFLD ĕRXRFHĖXMHPHYODVWQtNRYSDPLDWRNUHãWDXUiWRURYSDPLDWNDURYDćDOãtFKNWRUtVDSRGLHĐDM~QDLFK]DFKRYiYDQt³ SRYHGDOYSUtKRYRUHPLQLVWHU 'HYlĢþOHQQiRGERUQiSRURWD YHGHQiSUHGVHGQtþNRX.DWDUtQRX.RVRYRXUR]KRGODRXGHOHQtãW\URFK)pQL[RYDWURFK þHVWQêFKX]QDQt+ODYQpFHQ\ YSRGREHEURQ]RYHMVRFK\)pQL[DRGPHQ\YRYêãNH HXUDGLSORPXVLSUHY]DOLUHDOL]iWRULãW\URFKVWDYLHE2SiW 0DUWLQâWUEiN]5iGXSUHPRQãWUiWRY2SiWVWYD-DVRYVUHãWDX-

UiWRUPL]R]GUXåHQLD9LOODUG ]DUHãWDXURYDQLHMXåQHMIDViG\ .RVWRODVY-iQD.UVWLWHĐDY-DVRYH)DViGDQDMYlþãHMVORYHQVNHMQHVNRUREDURNRYHMVWDYE\ ERODYKDYDULMQRPVWDYH.RVWROGRNRQþHQêYURNXMH QD SORFKH MHGQpKR KHNWiUD ćDOãtFKRVHPKHNWiURYWYRULD ]iKUDG\ 2FHQHQpEROLDMUHãWDXURYDQp PDĐE\]RVWRURþLDVWUHGRYHNpKRSUHVE\WpULDYHYDQMHOLFNRPNRVWROHY5LPDYVNRP %UH]RYH =iVWXSFRYLD UtPVNRNDWROtFNHMIDUQRVWL]7UQDY\VSRWRPNDPLVWDYLWHĐDQDM-

VWDUãLHKRRUJDQXYWRPWRPHVWH VLSUHY]DOLRFHQHQLH]DUHãWDXURYDQLH KXGREQpKR QiVWURMD2UJDQNWRUêVDQDFKiG]D Y%D]LOLNHVY0LNXOiãDY7UQDYHSRVWDYLO9DOHQWtQ$UQROG YURNX'RWHUD]VD]DFKRYDOLWDNPHUYãHWN\StãĢDO\-HWR SUYêKXGREQêQiVWURMRFHQHQê YWHMWRV~ĢDåLDQDMHKRREQRYX SULVSHOLDM$UQROGRYLSRWRPNRYLD=DUHãWDXURYDQLHQiVWHQQêFKPDOLHEYSUHVE\WpULX.RVWRODVY-DNXEDY/HYRþLVLFHQX SUHY]DOL]iVWXSFRYLDUtPVNRNDWROtFNHMIDUQRVWLVUHãWDXUiWRUPL 2MHGLQHOiJRWLFNiPDĐEDQD6ORYHQVNXMH]URNRYDå -HYþDVWLNGHVDQDFKiG]DROWiU0DMVWUD3DYOD 7H[WDIRWR7$65


Prenikol

10 €

V HODNOTE

Vážení čitatelia, pre všetkých, ktorí radi lúštia krížovky a čítajú knihy, sme pripravili novinku. Z korešpondenčných lístkov, pohľadníc alebo listov so správnym znením tajničky budeme žrebovať výhercu, ktorý dostane poukážku v hodnote 10 eur na nákup knihy podľa vlastného výberu z ponuky kníhkupectva Martinus. Potešiť darčekom v podobe peknej knihy tak môžete nielen seba, ale aj svojich blízkych.

Stanovená doba

Zlato

Hnev

Pochádza -júca z ťavy

Starší (skr.)

Pulz

Úžitok

Atletický klub

Pruhovaný kopytník

Letecké opravovne

1

Lek. pos. komisia

Interhotel

Číslovka

Poklopkaj

Smerom zvnútra

Meď, po latinsky Citosl. poskočenia

Len Predložka

Časť kozej Úmrtie

Otov prejav

Nepokrývalo rosou Vlastní

Vojenský odvod (zastar.)

Hrubý povraz

Pozýva (básn.) EČV Zvolena

Letzten Endes

Bielizeň

Mezzopiano

Bodavý hmyz

Nevadské sídlo Rímskych 549

EČV Žiliny Zhotov

Patriaci Apačovi

Príbytok baču

Stredný stupeň kambria

Kráčajú

Šplhá sa smerom hore

Orientálny Áno, rozprávkopo rusky vý hrdina

Zavesil MPZ dánskych lietadiel

Ošatenie

Únik

Domácke meno

Úrokuj

Hromad. diaľ-kové ovládanie

Neplúžia

kupón

Krídlo (odb.)

Veľká loď (zastar.)

Drevina

Vrch, po česky

Polovica

Anglické mužské meno

Konzervu-

3

HC 3/2013

Zľahka udrela

Ruské sídlo

Obyvateľ Oravy

Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 5. 12. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

krížovka

Futbal, po česky

Nekráčaj Domovina

Kujný nerast

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK

2

Akosť, po česky

Argón Irídium

Zafarbí na bielo

Majúca vodivé schopnosti

Bezohľadný ničiteľ

Orgány zraku vodných živočíchov

Nápoveď: AES, NED.

LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

novinky

SÚŤAŽ / KRÍŽOVKA

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov • Nedeštruktívne skúšanie Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

5/30/11 11:11 AM

NHC 1688/13

14


číslo 3/2013

ŠPORT

15

OSOBNOSŤ TRNAVSKÉHO REGIÓNU

DUŠAN KEKETI: 63$57$.%8'( 23bġÒ72ý,ġ1$7,78/< Dušan Keketi futbalovo vyrástol na ihrisku niekdajšej Červenej hviezdy Bratislava, kde pôsobil v rokoch 1967 – 1969. V roku 1969 prestúpil do trnavského Spartaka, v ktorého drese sa stal trojnásobným majstrom bývalého Československa. Keketi ešte zachytil éru veľkej Trnavy, ktorú vybudoval slávny tréner Anton Malatinský. V rokoch 1976 – 1977 si odkrútil vojenčinu v Dukle Banská Bystrica a spod Urpína sa opäť vrátil do Trnavy, v ktorej zotrval až do roku 1983. V rokoch 1983 – 1986 stihol ešte odchytať 67 majstrovských zápasov v rakúskom klube Austria Klagenfurt. V Rakúsku nadobro odložil brankárske rukavice a začal sa venovať manažérskej práci. Dušan Keketi, ktorý bol Y þDVRFK VYRMHM QDMYlþãHM VOiY\SRYHVWQêVYRMRXRGYDKRXYRVREQêFKV~ERMRFK VKUiþPLV~SHUDRGFK\WDO ]D7UQDYXDMGYDQiVĢVWUHWQXWtQDHXUySVNHMVFpQHYRYWHGDMãRP3RKiULHXUySVN\FK PDMVWURY 3(0 9URNRFK ±WHGDYREGREt NHćVDQDSRVWHEUDQNiURY þHVNRVORYHQVNHMUHSUH]HQWiFLHVWULHGDOL,YR9LNWRUD$OH[DQGHU9HQFHOVW'XãDQ.HNHWLVHGHPNUiWREOLHNRODM UHSUH]HQWDþQêGUHVEêYDOHM ý6659V~þDVQRVWL]DVWiYD IXQNFLXJHQHUiOQHKRPDQDåpUD6SDUWDND7UQDYD3RORåLOLVPHPXQLHNRĐNRRWi]RN

QtFN\WUpQHUSiQ+RGXOtN NWRUêVLPDDNRåLDNDDMY\KOLDGROYVXVHGQRPIXWEDORYRPNOXEHDNWRUê]RPĖD Y\FKRYDOXåYWHMGREHGRUDVWHQHFNpKRUHSUH]HQWDQWD ýHVNRVORYHQVND

]Prechod z dorastu k mužom je vždy ťažký. Ako to bolo u vás?

3RVNRQþHQtGRUDVWHQHFNpKR YHNX YWHMGREHERODYHNRYi KUDQLFDURNRY VRPERO RVORYHQêYWHGDMãtPWUpQHURP 6SDUWDND7UQDYDS+XFNRP NWRUêPDYOHWHGRWLDKRO GR7UQDY\NWRUiXåERODYWHM GREHGYRMQiVREQêPPDMVWURP OLJ\3UHFKRGNGRVSHOêPDQL XPĖDQHEROMHGQRGXFKêDM ]Chceli ste byť od za- NHćPRåQRXĐDKþHQêWêP čiatku brankárom alebo åHVRPYHĐPLUêFKOR]DSDGRO ste to skúšali aj na iných GRNDEtQ\ÄPDMVWURY³NWRUêFK postoch? VRPOHQNUiWNRSUHGWêPYHĐ=DþtQDOVRPDVLDNRYlþãLQD PLREGLYRYDODOHNWRUtDMQDRYãHWNêFKEUDQNiURYDNRKUiþ SDNUêFKORUHãSHNWRYDOLPRMH YSROLDDåRNROR± NYDOLW\DDMPODGêYHN%RO URNXVRPVDGRVWDOGREUiQ- VRPYWHMGREHćDOHNRQDMN\DRVWDOYQHMDåGRNRQ- PODGãtþOHQNiGUDDQHVN{U FDNDULpU\ DMQDMPODGãtEUDQNiUYSUYHM OLJHDDMYUHSUH]HQWiFLiFK

]Kto vám pomohol v začiatkoch? .IXWEDOXDNRWDNpPXPDSULYLHGROP{MVWDUãtEUDWNWRUê XåYWHMGREHKUDO]D'\QDPR6SRMH%UDWLVODYDVSRþLDWNXVRPFKRGLHYDOVQLP QDWUpQLQJ\DNRGLYiNQHVN{U VRPVDDMMD]DSRMLOGRWUpQLQJRYYåLDFN\FKNDWHJyULiFK0DOVRPãĢDVWLHQDYHĐPL GREUêFKWUpQHURY9'\QDPH 6SRMHPDYLHGROVWDUêSiQ+DVRĖ RWHFEêYDOpKROLJRYpKR EUDQNiUD6ORYDQD DYGRUDVWH ýHUYHQHMKYLH]G\%UDWLVODYD NDPVRPSUHãLHOSRVNRQþHQtåLDFNHKRYHNXPDYLHGROYHĐPLX]QiYDQêPOiGHå-

]Brankár musí trpezlivo čakať na svoju šancu. Bolo to aj vo vašom prípade po príchode do Trnavy? 2GSRYHćQDW~WRRWi]NX~]NR V~YLVtDMVWêPþRVRPXYLHGROYSUHGFKiG]DM~FHM9PRMRPSUYRPURNX~þLQNRYDQLD VRPSUHVHGHOOHQQDODYLþNHQiKUDGQtNRYDåVRPUR]PêãĐDORRGFKRGH]7UQDY\ 9GUXKRPURNXNHćVDVWDO WUpQHURPEêYDOêVSROXKUiþ9 âYHFVRPSRGRKRGHVQLP DVSRĖ]DþDOSUDYLGHOQHFK\WiYDĢ]D%±PXåVWYR6SDUWDND þRPLYHĐPLSRPRKORYćDOãRPYêNRQQRVWQRPUDVWH3UD-

YLGHOQHVRPYãDN]DþDOFK\WiYDĢDåYPRMHMWUHWHMVH]yQH Y7UQDYHNHćVDVWDOWUpQHURPSiQ0DODWLQVNêSRVYRMRPQiYUDWH]R]DKUDQLþQpKR S{VREHQLDDRVWDOVRPYWUQDYVNHMEUiQNHRNUHPMHGQHM VH]yQ\Y'XNOH%%\VWULFD DåGRVYRMKRRGFKRGXGR5DN~VNDYURNX

]Zažili ste slávny Spartak. V čom bola sila tohto družstva? 6LOD6SDUWDNDDåGRURNX VSRþtYDODYNRQVROLGRYDQRP NiGULPXåVWYDNWRUêGiYDO V PDOêPL REPHQDPL GRNRS\WUpQHU0DODWLQVNêXå YURNRFK SUHGPRMtPSUtFKRGRPGR7UQDY\3RVWXSQHGDOGRNRS\GRYWHG\QH]QiP\FKKUiþRYNWRUêFKVL ViPY\KĐDGiYDODYVSRMLWRVWLVYWHMGREHPRGHUQêPLWUpQLQJRYêPLPHWyGDPLGRNi]DOYãWHSLĢPXåVWYX PRGHUQêRIHQ]tYQ\VS{VRE KU\PXåVWYD]DORåHQêQDYêERUQHMNRQGLþQHMSUtSUDYHD YWHMGREHQHWUDGLþQHMUêFKOHMNRPELQiFLLVY\XåtYDQtP SRGSRU\D~WRþHQtPNUDMQêFK REUDQFRY 'RELiã+DJDUD DNRDMVNUHDWLYLWRXVWUHGRYêFK KUiþRY .XQD +UXãHFNê)DQGHO DYêERUQêPL ]DNRQþRYDWHĐVNêPLVFKRSQRVĢDPL~WRþQtNRY 0DUWLQNRYLþâYHF$GDPHF.DEiW 0DVUQD 6~VSHFKPLUiVWODDM SV\FKLFNiVLODPXåVWYDDVHEDYHGRPLHDWêPDMNRQNXUHQFLDVFKRSQRVĢKUDĢVQDMVLOQHMãtPLNOXEPLYWHGDMãHM (XUyS\6LODPXåVWYDUiVWOD DMþDVWRXDYWHMGREHQHYtGDQRXNRQIURQWiFLRXVRVLOQêPLPHG]LQiURGQêPLV~SHUPLQDPQRKêFK]DKUDQLþQêFK ]iMD]GRFKSRFHORPVYHWH

Dušan Keketi. Foto: TASR

]Boli vo vašich časoch lepší brankári ako sú teraz?

YSRVOHGQHMFKYtOL]DFKUiQLO Y&RUJRĖOLJHDV~þDVQHVD]DþDODSUHVWDYEDGRPiFHKRãWDGLyQD7DNåHSUiFHPDþDNDOR QH~UHNRP$WDNWREXGHDVLDM YćDOãtFKURNRFK1HVĢDåXMHP VLSUHWRåHFLHOHNWRUpVPH VLDMVQRYêPYHGHQtPDWUpQHUPLSUHG]DþLDWNRPV~ĢDåH VWDQRYLOLVDQiP]DWLDĐGDUt QDSĎĖDĢDVRPSUHVYHGþHQê åHWRPXWDNEXGHDMYEXG~FQRVWL1DãDVWUDWpJLDY\EXGRYDQLDVLOQpKRDNRQNXUHQFLH VFKRSQpKRWtPXVDþDVRYR NU\MHVGRERXSUHVWDYE\ãWDGLyQDWDNåHQDYêVOHGN\QDãHMVSRORþQHMSUiFHVLHãWHQHMDNêþDVWUHEDSRþNDĢDMDVRP DMYWRPWRVPHUHRSWLPLVWD

2VREQê Qi]RU PiP WDNê åHiQR9NDåGRPOLJRYRP PXåVWYHEROLYêUD]QpEUDQNiUVNHRVREQRVWLDMDVRPUiG åHVRPVDYWRPþDVHPHG]L QLFKPRKRO]DUDGLĢ9êUD]QiNRQNXUHQFLDERODWêPSiGRPDMYUHSUH]HQWiFLL-DVRP PDODMWRãĢDVWLHåHVRPYUHSUH]HQWiFLLýHVNRVORYHQVND PRKROXUþLWêþDVDMS{VRELĢ SRERNX,9LNWRUDNWRUêSDWULOYWHMGREHQLHOHQSRGĐD P{MKRQi]RUXPHG]L~]NX ãSLþNXYWHGDMãtFKQDMOHSãtFK VYHWRYêFKEUDQNiURY$YWRP ERODDVLDMPRMDVPRODåHSUiYHSUHWRVRPQHGRVWiYDODM YÄ$³UHSUH]HQWiFLLYLDFSUt- ]Nelákala vás trénerská OHåLWRVWtDQDNRQLHFWREROR kariéra? ÄOHQ³ãWDUWRY 7UpQHUVNêFKOHEtþHNVRPVL WLHåXåVN~VLOYPLQXORVWL9\]Ako sa vám darí ãWXGRYDOVRPSRSUL]DPHVWvo funkcii generálneho QDQtDMQDMY\ããLXWUpQHUVN~ manažéra? OLFHQFLX3RVN~VHQRVWLDFK 'RWHMWRIXQNFLHVRPSRQLH- ]SUD[HVRPVLYãDNViPXYHNRĐNRURþQHMSUHVWiYNHQD- GRPLOåHSUiFDYPDQDåPHQVW~SLORSlĢOHQM~ODWRKWR WHPDYLDFQDSĎĖDDSUHWRVD URNXWDNåHQHMDNpSRGUREQp MHDMQDSOQRYHQXMHPXåYHĐD KRGQRWHQLHMHHãWHSUHGþDVQp URNRY 1DVW~SLOVRPY]ORåLWRPREGREtNHG\VD6SDUWDNSUiYH MY


16

novinky

ŠPORT

V NÓRSKU MUSÍME UHRAŤ PRIJATEĽNÝ VÝSLEDOK Hádzanári Sporty Hlohovec už naplno myslia na svojho súpera v treťom kole Pohára EHF, nórsky Arendal. Tréner Hlohovca Martin Lipták je s priebehom prípravy na prvý pohárový zápas, ktorý je na programe v nedeľu v Nórsku, spokojný.

Aké informácie sa vám podarilo zistiť o nórskom súperovi? V podstate som si nazbieral dostatok informácii. V tomto smere mi veľmi pomohol súčasný tréner reprezentácie Slovenska Dušan Poloz, ktorý v Nórsku dlhé roky pôsobil. Získal som nejaké videá a aj posledné výsledky nášho súpera. Vo svojich radoch majú jedného hráča zo Švédska, Fínska a Islandu. Nie sú to však reprezentanti.

Pred žrebom ste si Arendal želali. Je v silách Hlohovca prejsť cez tohto súpera? Oproti minulej sezóny sme sa poučili, keď sme bojovali proti Kristianstadtu. Máme skúsenosti navyše, vieme, že to nebude ľahké. Ja som však presvedčený o tom, že máme na to, aby sme cez tohto súpera prešli do skupinovej fázy.

Ako prebieha príprava na tento dôležitý duel? Predminulý víkend sme odohrali zápas proti Pezinku a teraz naša snaha smeruje k tomuto zápasu. Som rád, že pred odvetou nebudeme musieť hrať extraligu. Prešov a Topoľčany nám vyšli v ústrety. Príprava prebieha od momentu, keď sme sa dozvedeli súpera. Zatiaľ som s ňou spokojný.

V Považskej Bystrici ste bez problémov vyhrali 33:24. Aký to bol zápas? Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. V druhom, keď už nebola na palubovke základná zostava, bolo to horšie.

Hovorili ste o menšej výhode, že hráte prvý zápas u súpera. Čo bude dôležité v prvom zápase?

Hlohovec čaká náročný súper z Nórska. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Prvých desať minút zápasu ukáže, či máme na to, aby sme uhrali dobrý výsledok. Našou snahou bude dosiahnuť taký výsledok, ktorý nám dá do odvety reálnu šancu vybojovať si postup. Najlepšie by bolo, keby sme v Nórsku vyhrali.

Kedy cestujete na sever Európy?

Aký je zdravotný stav mužstva?

Nakoniec sme sa rozhodli, že pôjdeme autobusom. Vyrazíme v piatok, na druhý deň budeme na mieste. Budeme mať dostatok času na oddych a prípravu na zápas.

Dlhodobé problémy má Ivanov a Holdoš. Menšie problémy s ramenom má Čačič, ktorý však do zápasu bude v poriadku. (jv)

FUTBALISTI SKONČILI PO JESENI NA PIATOM MIESTE Futbalisti Hlohovca majú za sebou jesennú časť piatej ligy. Nakoniec obsadili piate miesto so ziskom 26 bodov. Na druhý Boleráz strácajú tri body. V 15. kole sa im nepodarilo bodovať, keď prehrali vo Veľkých Kostoľanoch 0:1. Kolo predtým doma zdolali Petrovu Ves 4:2. „Zápas s Petrovou Vsou bol ten ľahší. Vyhrávali sme už 4:0 a potom po prestriedaní sme súperovi dovolili znížiť na prijateľný rozdiel. Vo Veľkých Kostoľanoch to bol zápas na 0:0. V tomto súboji hrali v našom tíme aj dvaja dorastenci a podali veľmi dobrý výkon. Aj stopérska

dvojica bola nová. Vypracovali sme si dostatok šancí, no ani jednu sme nedokázali využiť. A tak prišiel trest v podobe gólu. Súperovi sa vydarila strela z 25 m. Veľmi nás táto prehra mrzí, lebo nerád prehrávam v posledných zápasoch,“ povedal tréner Hlohovca Martin Kuna.

Postrácali body

Z piatej ligy budú do vyššej súťaže postupovať viaceré tímy, hovorí sa o troch, takže Hlohovec má na jar o čo bojovať. „Škoda, že sme v niektorých zápasoch postrácali zbytočne body. Bolo to v Mokrom Háji, Radošine, Bolerázi a teraz v Kostoľanoch. Mohli sme byť na druhom mieste. Aspoň máme o čo bojovať. Jar bude určite veľmi zaujímavá. Doma totiž privítame tabuľkových susedov, či už Boleráz, Oreské ale-

bo Zvončín. Ak tieto zápas zvládneme, mohli by sme sa posunúť vyššie. Vonku budeme hrať u tabuľkovo nižšie položených tímov.“

Vylepšiť útok

Hlohovec dal na jeseň 30 gólov a inkasoval 17, čo nie je zlá bilancia. „S obranou môžem vysloviť spokojnosť. Brankár Michal Zachar bol oporou, dobre mu sekundoval Viliam Hrudík, ktorý sa staral aj o dobrú náladu v tíme. Do stredovej formácie

by sme potrebovali kvalitného hráča a určite potrebujeme posilniť útok. Ak odrátam zápasy s Hornými Orešanmi a Petrovou Vsou, tak sme dali v ostatných zápasoch iba 17 gólov, čo je málo. Percento úspešnosti sa pohybuje na 25, čo znamená, že dáme gól z každej štvrtej šance. Naším cieľom do jarnej časti bude vylepšiť útok a prebojovať sa na druhé miesto,“ zakončil Martin Kuna. (jv)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Hlohovec, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 9 500 ks  Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4463/11  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu  Inzertné oddelenie: Jozef Čičmanec, t. č.: 0917 77 50 09  E-mail redakcie: novinky.tt@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Nhc 03 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you