Page 1

9 500 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

n a š e

str. 10 – 11

Daňové povinnosti

pre rok 2014 Ročník: II. číslo 1/2014 Dátum vydania: 16. 1. 2014

Hlohovec

Dočkáme sa plavárne?

Dane sa nezvýšia

Príbeh z Hlohovca

Zimná príprava

str. 2 Rozhodnutie o tom, či sa Hlohovčania dočkajú mestskej plavárne, padne už onedlho. Hlavným problémom je výber modelu financovania.

str. 3 Hlohovčania vstúpili do nového roka s rovnakými povinnosťami ako v roku predošlom. Poslanci im zvýšenie miestnych daní nepripravili.

str. 13 Editor Marián Kamenčík na svetlo sveta priniesol zabudnutý príbeh z prózy Komedianti, ktorej dej sa odohráva práve v prostredí Hlohovca.

str. 16 Futbalisti Hlohovca začali zimnú prípravu. Tréner Martin Bokora, ktorý naposledy pôsobil v Krakovanoch, s novým tímom myslí na postup.

Rok 2014 NOVINKY, ktoré vám po celý rok prinášame, sú tu aj v novom roku 2014. Obec, mesto, okres - miesta, kde žijete, pracujete, zabávate sa. Zo všadiaľ vám ponúkame tie najaktuálnejšie informácie, dôležité spravodajstvo, kaleidoskop zaujímavostí, navštevujeme kultúrne a športové podujatia. Ilustračná foto: archív TASR

NOVOROČNÝ VÝSTUP NA URBÁNOK Klub slovenských turistov Hlohovec oslávil Nový rok 2014 svojou tradičnou akciou výstupom na Urbánok. Dvadsiateho štvrtého ročníka novoročného výstupu k altánku Sv. Urbana, patróna hlohovských vinárov a vinohradníkov, sa zúčastnili okrem členov aj priatelia prírody, medzi ktorými sme mohli stretnúť omladiny aj niekoľkých seniorov, členov Jednoty dôchodcov Hlohovec. Obľúbený cieľ vychádzok sa dá dosiahnúť z námestia Sv. Micha-

la po vystúpaní asi 79 metrového prevýšenia na 1,5 km trase. Aj tento rok sa 1. januára skupinky ale i jednotlivci, ktorým sa zažiadalo vyvetrať po silvestrovskej oslave, stretlo na olovrante z vlastných zásob pri altánku Sv. Urbana. Viacerí volili rôzne trasy, z ktorých je miesto pod vyhliadkou Šianec dostupné. Stretnutie pri altánku Sv. Urbana nebolo časovo prísne rámcované, ale orientačne sa uskutočňuje v čase od 15.00 do 16.00 hodiny. Nestorom výstupu na privítanie nového roku turistami, ktorý patrí k veselým spoločenským ak-

ciám je predseda KST v Hlohovci Ján Bedeč. Ten je už niekoľko desiatok rokov organizátorom turistických vychádzok a aj výkonnostných akcií v Hlohovci. Tento rok na radosť ochrancov prírody vinšovanie nebolo prehlušované petardami a delobuchmi. Účastníci výstupu boli požiadaní, aby pyrotechniku nepoužívali. Viacerí účastníci vystúpili až na vyhliadku Šianec, kde sa mohli potešiť pohľadom na novoročné podvečerné okolie Hlohovca.

Regionálni redaktori, editori, spolupracovníci z celého Slovenska sa každé dva týždne tešia na stretnutie s vami. Na stránkach noviniek, pri mailovej komunikácii, pri žrebovaní výhercov súťaží, pri osobnom kontakte. S vďakou, že si nás prečítate, s ambíciou pomáhať dobrou radou, s predsavzatím priniesť vám novinky zadarmo až domov. Veríme, že rok 2014 bude pre vás plný pozitívnych noviniek. Radi k tomu aspoň malou mierou prispejeme. Preto nezabudnite - vaše novinky sú odteraz NAŠE NOVINKY! redakcia

(red)


2

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

DOČKÁME SA KRYTEJ MESTSKEJ PLAVÁRNE A VODNÝCH ATRAKCIÍ?

Krytá plaváreň v meste chýba. Ilustračné foto: TASR

Absencia takéhoto areálu v Hlohovci je výrazne citeľná najmä počas dní, ktorými boli tohtoročné zimné prázdniny. Bez snehu, s dažďom znemožňujúcim turistiku a korčuľovanie, k tomu preplnené plavárne v okolitých mestách. Krytá plaváreň pre návštevníkov celoročne prináša relax, regeneráciu, vodné športy ale i plavecké výcviky. Dáva príležitosť na stretnutia, zoznámenia, zážitky. Problematika vybudovania krytej mestskej plavárne je téma, ktorá je predmetom diskusií už niekoľko posledných desaťročí. Hlohovčania by určite vo väčšine uvítali existenciu športového stánku v našom meste, čo potvrdil aj prieskum verejnej mien-

ky počas posledného kalendárneho roka. Tým viac ak by projekt zahŕňal aj vybudovanie vodných atrakcií či wellness. K tomu, aby sa sny Hlohovčanov stali realitou, je potrebný aj súhlas mestského zastupiteľstva. Tak sa téma vybudovania zariade-

nia začala oficiálne diskutovať na pôde MsZ. Prvýkrát 28. 6. 2012, vtedy naši poslanci schválili spracovanie návrhu investičného zámeru vybudovania krytého 25 metrov dlhého plaveckého bazéna, vrátane bazéna pre batoľatá, saunového sveta,

detských vodných atrakcií, tobogánu a nevyhnutného technického zázemia, ktoré okrem iného v sebe zahŕňalo aj úpravu a ohrev vody pre existujúci vonkajší plavecký bazén. Celý návrh predpokladal vybudovanie zariadenia priamo v areáli letného kúpaliska v Zámockej záhrade. Čo však mestské zastupiteľstvo neschválilo bol navrhovaný spôsob financovania a výstavby prostredníctvom Bytového hospodárstva Hlohovec, s. r. o. MsZ zároveň na tom istom rokovaní zaviazalo mesto dopracovať návrh a predložiť ho na ďalšie prerokovanie v MsZ 13. 12. 2012. Vtedy ho poslanci prerokovali, zobrali na vedomie a uložili rozpracovať ho do ešte väčšieho detailu, ktorý mal obsahovať podrobnejší spôsob fi nancovania, vrátane posúdenia možnej spoluúčasti strategického partnera. Mesto Hlohovec uznesenie poslancov splnilo. Spracovaný projekt bol opäť predložený na prerokovanie MsZ, ktoré sa konalo 13. 9. 2013. Aký bol výsledok rokovania? MsZ vzalo návrh dopracovaného zámeru na vedomie a realizácia projektu bola odložená viac-menej

na neurčito. Odhliadnuc od toho, že takéto zariadenie by počas celého roka poskytovalo priestor pre regeneráciu a šport všetkým vekovým kategóriám a zvyšovalo by plaveckú gramotnosť, má aj ďalšiu obrovskú výhodu a tou je jeho poloha. Okrem toho, že by sa zariadenie nachádzalo v prostredí Zámockej záhrady, výhodou je i to, že hneď za plotom areálu kúpaliska sa nachádza tepelný napájač z Jaslovských Bohuníc, ktorý by mohol slúžiť ako zdroj pre ohrev vody v bazénoch či na vykurovanie objektov počas celého roka. Aby sa sen mnohých Hlohovčanov mohol stať skutočnosťou, je potrebné rozlúsknuť najdôležitejšiu hádanku, ktorou je nájdenie najefektívnejšieho modelu a zdroja financovania, čo je v dnešnej dobe pri aktuálnych potrebách nášho mesta veľmi ťažká úloha a náročná už len pri rozhodovaní o realizácií zámeru. Napriek tejto skutočnosti veríme, že poslanci MsZ projekt podporia pri najbližšom prerokovaní v Mestskom zastupiteľstve mesta Hlohovec. red

HLOHOVEC OCENIL DRŽITEĽOV JÁNSKEHO PLAKETY Pre mnohých z nás je táto hektická doba plná rizík a žiaľ, často platí: ráno som darca, večer môžem byť príjemca. Napriek tomu je isté, že každý bezplatný darca krvi je žičlivý a šľachetný človek, veď krv sa dá už aj predávať. Dostatočný počet darcov krvi je základnou podmienkou na úspešné zabezpečovanie záchrany životov. Považujeme za samozrejmosť, že krv dostaneme vždy, keď ju budeme potrebovať. Na záchrane jedného ľudského života sa však podieľajú desiatky až stovky darcov. Preto krvi nie je nikdy dosť. Samotný darcovia krvi nielenže získajú informácie o svojom zdravotnom stave, ale darova-

nie krvi prispieva aj k regenerácii organizmu. Náhly úbytok krvi darovaním vyprovokuje organizmus k tvorbe nových neopotrebovaných krviniek. Po odbere darca o chvíľu pocíti, že sa mu ľahšie dýcha. Pravidelní darcovia krvi sa väčšinou cítia lepšie ako nedarci. Malú ďakovnú slávnosť nazvanú Vianočná kvapka krvi Oddelenie spoločenských vecí MsÚ v Hlohovci usporiadalo pre deväť

hlohovských darcov krvi ocenených zlatou a osemnástich striebornou Jánskeho plaketou od Slovenského Červeného kríža za rok 2013. Slávnosť sa konala v piatok 13. decembra 2013 v refektári Vlastivedného múzea. Z rúk primátora mesta Petra Dvorana prevzali ako prejav vďaky mesta pamätný list, malý darček a zapísali ich do pamätnej knihy mesta Hlohovec. Slávnostný lesk podujatiu dodal krátky kultúrny program, v ktorom vystúpila študentka operného spevu maturitného ročníka konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľ-

Foto: MsÚ

čanoch Laura Bráchová. Na flaute hrala Mgr. art. Kristína Marečková a pásmo bolo pripravené pod vedením pedagogičky Mgr. art. Gabriely Drgoňovej, ktorá programom sprevádzala na klavíri. Najbližší odber dobrovoľ-

ným darcom krvi sa uskutoční 21. januára 2014 od 7.00 do 11.00 hodiny v Dome kultúry Hlohovec. Odber zrealizuje Národná transfúzna stanica Trnava. Jana Šimurková


číslo 1/2014

SPRAVODAJSTVO

3

CESTOU  NECESTOU S MIROSLAVOM DONUTILOM Vynikajúci český herec Miroslav Donutil vystúpi so svojou šou jedného herca plným humoru a živého rozprávania aj v Hlohovci. Foto: autorka

DOBRÁ SPRÁVA! DANE SA NEZVÝŠIA Mesiac január sa pravidelne nesie aj v znamení zmien, ktoré pre nás pripravili poslanci miestnych či celoštátnych zastupiteľstiev. Tí hlohoveckí miestne dane tento rok nemenili. Posledné Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti 12. 12. 2013 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 136/2013 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Toto nariadenie vstúpilo do platnosti 1. januára 2014. Dobrou správou pre obyvateľov mesta, chovateľov psov, majiteľov pozemkov v katastri Hlohovca a v katastri Miestnej časti Šulekovo a tiež spomínaných zariadení je, že daň nevzrástla oproti predchádzajúcemu obdobiu. Ak

by niekto konečne chcel svojho havkáča prihlásiť, pre informáciu uvádzame sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok. Za psa chovaného v rodinnom dome zaplatíme 6,63 eura, za psa chovného v rodinnom dome, ak vlastníkmi sú dôchodcovia 3,98 eura, za psa chovaného v bytovom dome 39,83 eura, za psa chovaného v bytovom dome, ak vlastníkmi sú dôchodcovia 11,61 eura, za psa ktorého vlastník je členom kynologického klubu je to iba 3,98 eura. Platí sa za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Od platenia dane sú oslobodení da-

ňovníci, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu. Toto všeobecne záväzné nariadenie má vplyv na rozpočet mesta Hlohovec približne v rovnakom rozsahu ako predchádzajúce VZN o miestnych daniach. Všetky všeobecne záväzné nariadenia sú zverejnené obvyklým spôsobom, ale najjednoduchšie sa dajú nájsť na internete na Oficiálnej stránke mesta Hlohovec. JAS

Predstavenie Cestou necestou, s ktorým Miroslav Donutil vypredal aj pražskú Lucernu, zažijú diváci z Hlohovca v Dome kultúry 15. januára. Okrem toho, že je Miroslav Donutil vynikajúci divadelný, filmový a televízny herec, má aj neopakovateľný rozprávačský talent. Svoje historky vydal na kazetách a CD. Cestou necestou má tri časti-Na cestách, Na love a Kamaráti, blízkí a známí. Historky zo života počas pred-

stavenia oživuje pesničkami. Miroslav Donutil stvárnil od 70. rokov minulého storočia viac ako päťdesiat nezabudnuteľných postáv v brnenskom divadle Husa na provázku. Od roku 1990 je členom Činohry Národného divadla v Prahe. Medzi jeho najznámejšie filmové postavy patrí poručík Troník z Čiernych barónov, advokát Ulrich z Dedičství aneb kurvahošigutentag, zarytý komunista a rázny otec rodiny major Šebek z Pelíšok, herec z Nudy v Brne a farár z filmu Želary, ktorý bol nominiovaný na Oscara. Klaudia Lászlóová

Miroslav Donutil Foto: TASR

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov • Nedeštruktívne skúšanie

NHC 1826/14

Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

5/30/11 11:11 AM


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ČO BY STE ZAŽELALI HLOHOVČANOM V ROKU 2014?

ANKETA

4

Oslavy začiatku nového roka sú spojené s hodnotením toho uplynulého ako aj s plánmi na ten aktuálny. Dávame si predsavzatia, vyslovujeme želania, čo by nám nadchádzajúcich 365 dní malo priniesť. V uliciach Hlohovca sme sa pýtali, čo domáci želajú Hlohovčanom v roku 2014. Ivan L., 79 r, herec a pedagóg Mám už čosi osobne odžité a to nielen cez stovky postáv, ktoré som stvárnil, a preto sa moje skúsenosti odrazia aj na mojom novoročnom želaní rodákom. Predovšetkým im prajem zdravie, pohodu a citlivé vnímanie okolia, ktoré nás obklopuje – teda absolútnu vzájomnú toleranciu. Marian K., 32 r, pedagóg: Nedávno sa moja rodina rozrástla, a preto zaželám to, čo si sám pre seba prajem. Aby boli Hlohovčania čo najčastejšie so svojimi blízkymi.

Milan Ch., vek tají, podnikateľ: Želám si, aby ľudia mali hlavne zdravý rozum. Potom všetko ustojíme.

BEÁTA KRASŇANSKÁ UKÁZALA SVOJU TVORBU Na prízemí novozrenovovaných obchodných priestorov pána Kopányho na Námestí sv. Michala v Hlohovci, v 51. týždni v roku 2013 a v druhom týždni tohto roku si návštevníci mohli pozrieť predajnú výstavu sakrálnych obrazov Beáty Krasňanskej. Umelkyňa sa Hlohovčanom priblížila už treťou samostatnou výstavou. Prvá bola v hoteli Jeleň v roku 2007 pri príležitosti jeho otvorenia po renovácií a následne vo Vlastivednom múzeu. Beáta Krasňanská, 32-ročná umelkyňa, pochádza z obce Pastuchov. Umeleckej tvorbe sa venuje už od detstva. Počas základnej školy absolvovala aj Základnú umeleckú školu v Hlohovci, kde podporili jej talent a naučili ju rôzno-

František K., 53 r, zamestnanec: Prajem veľa veľa zdravia, aby sa ľudia na seba usmievali a hlavne, aby mali aj zaujímavú a dobré platenú prácu.

Miroslav B., 55 rokov, elektrikár: V prvom rade prajem každému dobré zdravie, k tomu lásku a rodinnú pohodu.

Danka S., 52 r, zdrav. asistentka: Prajem všetko len to najlepšie z najlepšieho a to nielen v novom roku 2014, ale stále. Hlavne dobré zdravie, šťastie a pohodu.

jas Foto: autorka

rodým technikám. Vyštudovala Strednú umeleckú školu v Trenčíne - odbor módne návrhárstvo. Tam si vylepšila kresbu a rôzne techniky maľby pod vedením pedagógov Mgr. Moniky Uhríkovej a akademického maliara Petra Grísa. Po skončení štúdia absolvovala prípravný ročník - reštaurovanie maľby na VŠVU pod vedením akademickej maliarky Veroniky Gabčovej. Od roku 2006 je členkou Detvianskej umeleckej komunity. Zaujímala sa o vývoj maľby v chrámoch. Maľbou reprodukcií sa jej podarilo hlbšie vniknúť do tvorby svetoznámych umelcov, Leonarda da Vinciho, Michelangela a Alfonza Muchu. Na výstave si divák mohol vychutnať niekoľko kulantných obrazov so sakrálnou tematikou, ktoré namaľovala v Srbsku. Tam našla

svoj ďalší domov, kde nachádza mnohé podnety k tvorbe. Posledných sedem rokov sa venuje prednostne olejomaľbe sakrálneho charakteru, maľbe na kňazské ornáty, realistickej olejomaľbe portrétov, drobným reštaurátorským prácam obrazov a sôch do chrámov. Návštevníci si z výstavy odnášali nádherné a elegantné vianočné pozdravy vytvorené autorkou. Najnovšie sa venuje aj tvorbe objektov z dreva s využitím jeho prirodzenej štruktúry. Beáta Krasňanská od roku 1996 mala už 39 kolektívnych i samostatných výstav v rámci Slovenska i zahraničia. Vďaka svojmu talentu a zaujímavým kresliarskym a maliarskym technikám ale aj remeselnej zručnosti získala už niekoľko ocenení a uznaní. Jana Šimurková


číslo 1/2014

KULT[RA

5

Koncert v Trakoviciach Foto: ZUŠ

DETI Z UMELECKÝCH ODBOROV PREDVIEDLI SVOJE TALENTY December je každoročne plný sviatočných predstavení, ktoré pravidelné organizujú školy a vystupujú v nich mnohé naše deti. Pri týchto príležitostiach vynikajú najmä talenty profesionálne vedené. Jednou z týchto škôl, ktorá podchytáva a rozvíja talent detí, je aj Základná umelecká škola v Hlohovci. Ako nás informoval riaditeľ ZUŠ v Hlohovci Miroslav Váry tento školský rok sa jej 27 pedagógov venuje 617 žiakom od veku od 3 do 25 rokov vo viacerých odboroch. Vo výtvarnom odbore 160 žiakom, 355-tim v hre na hudobné nástroje, 47 študuje spev, 30-tim v tanečnom a 25 v literárne–dramatickom odbore. Okrem Hlohovca výučba prebieha aj na detašovaných pracoviskách v Červeníku, Leopoldove, Trakoviciach a v Ružindole. Jedným z prvých koncertov bol Adventný koncert, ktorý sa uskutočnil 1. decembra v rímsko-katolíckom kostole

v Červeníku. Popri žiakoch z červeníckeho detašovaného pracoviska účinkovali aj žiaci z Leopoldova a hostia. Najhonosnejším a jedným s najvyššou úrovňou vystúpení a aj najväčším programovým rozsahom bol Vianočný koncert v Empírovom divadle v Hlohovci 9. decembra, kde hlohovskí žiaci hudobného odboru pod vedením svojich pedagógov vystúpili v 16 číslach. Koncertu dodali pôsobivosť svojím vystúpením aj Mladí huslisti z Červeníka. Žiaci Margity Teplanskej a Ernesta Dömeho predviedli svoj predvianočný program

11. decembra v koncertnej miestnosti ZUŠ spoločne so žiakmi z detašovaného pracoviska v Ružindole. Dom Kultúry v Trakoviciach bol miestom konania Vianočného koncertu žiakov z Trakovíc, ktorý sa uskutočnil 16. decembra. Žiaci z Leopoldova predviedli svoj predvianočný program rodičom a hosťom 17. decembra v miestnom kine. Pod názvom Dobro z ľudských dlaní sa v hlohovskom Dome kultúry 19. decembra uskutočnil koncert speváckeho zboru Hlohovčatá. V programe vystúpili ako hostia žiaci tanečného odboru ZUŠ, deti

Koncert v Empírovom divadle Foto: ZUŠ

z Cirkevnej materskej školy v Hlohovci a Lukáčovské sakrálne komando. Samozrejme, okrem podujatí ZUŠ v Hlohovci ďalšie desiatky menších podujatí, ale i veľ-

kej akadémie sa uskutočnilo v réžií hlohoveckých materských a základných škôl. J.Š.


6

naše novinky

RELAX

TRAJA KRÁLI SPÁJAJÚ KATOLÍKOV AJ EVANJELIKOV

Ilustračná foto: archív TASR

Aj keď počasie vonku pripomína skôr jeseň ako zimu, kalendár sa oklamať nedá. A ten v pondelok 6. januára ukazoval sviatok Troch kráľov. Sviatok, ktorý má svoje pevné miesto v kalendári katolíkov i evanjelikov. Počas bohoslužieb si väčšina z nich pripomenula biblické udalosti, ktorých spoločným menovateľom je zjavenie Boha ľudstvu. Hviezda priviedla mudrcov z Východu k Ježišovi do Betlehema, Kristus bol pokrstený vo vodách Jordánu a na svadbe premenil vodu na víno,

čím ukázal svoju moc. Sviatok Epifánie, čiže zjavenia Boha ľuďom, sa slávil už v 3. storočí v Egypte. Dátum jeho slávenia sa neskôr ustálil na 6. januára pre premenu pohanského sviatku narodenia boha času a večnosti Eóna, ktorý pripadal na tento deň. V druhej polovici 4. storo-

JANUÁROVÉ PRANOSTIKY  Na Troch kráľov mnoho hviezd – mnoho zemiakov.  Na počiatku roka, keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.  Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.  V januári mráz – teší nás, v januári voda – to je večná škoda.  Január dobrý je, keď chotár biely je.  V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.  Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú.  Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.  Dážď keď nesie január, neteší sa hospodár.  Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.

čia Západ i Východ si vzájomne prevzali sviatok Kristovho narodenia 25. december a 6. január. Kým v prvom sviatku sa viac zdôrazňuje poníženie Božieho Syna, ktorý sa stal chudobným ľudským dieťaťom, v druhom je pohľad zameraný na božskú veľkosť dieťaťa, ktorému sa klaňajú mudrci z Východu. Dnešný deň je pre veľkú časť kresťanov posledným veľkým sviatkom vo vianočnom období. V 9. storočí sa prvýkrát objavujú mená mu-

drcov Gašpar, Melichar a Baltazár. Hoci Biblia neuvádza ich počet, podľa darov ktoré priniesli Ježišovi – zlato, kadidlo a myrhu – sa usudzuje, že by mohli byť traja. Zo stredoveku je známe žehnanie obydlí s použitím vody a kadidla. Nad dvere boli pritom požehnanou kriedou napísané písmená G + M + B ako prvé písmená mien mudrcov spolu s číslami letopočtu. Spomínané tri dary symbolizujú to, čo človek nevyhnutne po-

trebuje k tomu, aby si tu vytvoril kráľovstvo božie. Zlato symbolizuje niečo ako majetok (bohatstvo). Kadidlo je zmes vonných drevín a iných živíc, myrhy, semienok, koreňov i usušených kvetov. Oddávna sa v rôznych náboženstvách používalo ako „obätina“. Páli sa na rozžhavenom drevenom uhlí v kadidelniciach a vzniká vonný dym. Ten v chrámoch, modlitebniach a na posvätných miestach navodzuje cez čuchové vnemy slávnostné pocity. Kadidlo produkuje dym, niečo čo sa nedá chytiť, niečo cez čo ruka prejde, niečo nehmotné, no napriek tomu nenahraditeľné. Kadidlo je symbolom úcty a modlitby. Myrha, posvätná mystická rastlina, je krík či menší stromček, rastúci v Ázii, Arábii a Prednej Indii. Je to večne zelený krík, ktorý sa u židov používal na liečebné účely. Myrha sa dodnes využíva vo farmaceutickom i kozmetickom priemysle. Oddávna bola súčasťou liečivých mastí a používala sa aj ako pohrebná rastlina, ktorá sa zapaľovala pri pohreboch, sprevádzala ako masť mŕtve telá pri odchodu na onen svet. V období „Troch Kráľov“ na počiatku nášho letopočtu bola Myrha sedemkrát cennejšia než zlato. (sim)

OTÁZKA PRE VEDCA  VÝSKUMNÍKA ASTRONÓMA Je pravdivá Trojkráľová pranostika zo slovenských ľudových pranostík z hľadiska astronómie, ktorá hovorí o dĺžke dňa? Na Božie narodenie o blšie prevalenie. Na Nový rok o kurací krok, na Tri krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více. Na otázku odpovedal astronóm Mgr. Jozef Krištofovič, riaditeľ Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika Hlohovec: „Tieto pranostiky sú pravdi-

vé a vychádzajú z pozorovaní i obyčajných ľudí. Každoročne 21. decembra nastáva zimný slnovrat (pre zaujímavosť, tento rok 2014 to bude 22. decembra ale iba 3 minúty po polnoci) a začína sa zvyšovať výška slnka na oblohe, čím sa predlžuje jeho svit, a tým sa začína predlžovať denné svetlo. Aby to bolo všetkým zrozumiteľné, tieto pranostiky sa opierali o cirkevné sviatky. Prvé tri nehovoria konkrétny údaj, ale z astronomické-

ho hľadiska sa od Božieho narodenia do Troch kráľov deň predĺži o 12 minút, na Hromnice je to vyjadrené časovým údajom.“ Hlohovec patrí k malému počtu miest na Slovensku, kde sa nachádza hvezdáreň a planetárium. Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika Hlohovec slúži najmä na osvetovú a vzdelávaciu činnosť, popularizáciu astronómie a vedeckú činnosť. JAS


číslo 1/2014

RELAX

7

ETNOGRAFKA O SVIATKU TROCH KRÁĽOV

Ilustračná foto: archív TASR

PhDr. Viera Holicová z Národopisnej muzeológie a etnografie Čechov a Slovákov na Univerzite J.A. Komenského v Bratislave nám priblížila sviatok Troch kráľov. Táto naša popredná odborníčka sa po skončení vysokoškolského štúdia prisťahovala do Hlohovca a tu sa vo Vlastivednom múzeu 42 rokov venovala najmä etnografií Hlohovca a okolia.

Koleda: „My Tri krále ideme sen k vám, ščastí, zdraví neseme vám. Ščastí, zdraví, dlhé léta, my zme Tri krále zdaleka. Daleká je cesta naša, hledáme nážho Pána, Ježiša!“

Ktorý deň v januári je najpamätnejším?

Najpamätnejším dňom mesiaca január (zvaným aj veľký sečeň, ľadeň) boli Tri krále. Je to starobylý sviatok, v ktorom sa prelínali prvky staroslovanských roľníckych obradov zimného slnovratu, starorímskych slávností Calendae a kresťanské obrady spojené s biblickými mudrcmi z Východu, ich cestou, obetou a betlehemskou hviezdou. A tak nám tento deň predstavuje koledné obchôdzky

mladých mužov, cirkevnú koledu, účasť na posviacajúcej liturgii, množstvo ľudových obyčají aj miestnych zvykov, a tiež tajomný večer trojkráľový. Šiesty januárový deň tvoril záver zimného novoročia, určitý čas predstavoval aj začiatok nového roka a bol posledným dňom koledných obchôdzok vianočno-novoročného obdobia. V stredovekých mestách zvykli predvádzať trojkráľové hry učitelia a študenti, neskôr ich prevzala vo forme trojkráľových obchôdzok (s prvkami ľudového divadla a tzv. koledou – obradová pieseň a vinše) remeselnícka a roľnícka mládež tzv. chodenie s hviezdou alebo zavítanie Troch kráľov.

Mali tieto obchôdzky tradíciu aj u nás?

V našom okolí vynikali mládenci „beresečani“ (zo Šu-

lekova), ktorí obchádzali okolie v skupinke Traja králi a „hvizdonoš“ (nesúci hviezdu), alebo „andel“. Po domoch chodili aj chlapci majúci na sebe otcovu košeľu či „papírové saky“ exoticky pomaľované, polepené pozlátkom, na hlave čiapku s krížom „ze sakla“ od obchodníka, jeden bol zamúčený, druhý od sadzí a tretí prifarbený červeno, každý mal drevený „bunkoš“ ovešaný plieškami, ktorým pri speve a tanci klopali do taktu. Koledníci mali do domu priniesť šťastie v rodinnom živote a blahobyt v hospodárskom snažení a štedrosť ku koledníkom (drobné mince, „provijant“ v podobe múky a strukovín) mala zabezpečiť aj štedrosť v dome.

Čo znamenajú čísla a písmená napísané na veraje dverí?

K trojkráľovému dňu patrila aj tzv. kňažská koleda či „vysvácka“. Z domu do domu s piesňou „Rok nový zase k nám prišiel,“ prichádzali kňaz, kostolník, organista, „rechtor“, miništranti ako speváci a dvaja „mechonožci“ (pastieri s vrecom na dary). Kňaz príbytok prežehnal, očistil kadidlom a svätenou vodou, učiteľ napísal na dvere prvé dve číslice roka, iniciály Troch kráľov oddelené krížikom a druhé dve číslice. Pôvodne litery G+M+B predstavovali latinské Christus mansionem benedicat – Kristus požehnávaj tento dom. Sviatok Troch kráľov sa slávil aj účasťou na liturgii, ktorej súčasťou boli trojkráľové sväteniny – voda, krieda, sviečky i cesnak, posvätené znakom kríža s použitím svätenej vody. Slúžili ako magický liečebný prostriedok a na ochranu ľudí, zvierat, obydlia a úrody pred démonmi, strigami, vodníkmi a prírodnými živlami.

Aké rodinné tradície a magické zvyky sa viažu na sviatok Troch kráľov?

Starostlivé mamy pre deti a nevinné duše varili dlhé slíže posýpané makom. Ešte počas ich varenia pozháňali všetky deti aj od susedov a poslali ich na dlhú „šmýkačku či sánkovačku“, aby sa urodili dlhé konope. Robili tak aj starí, mladí, všetci na sánkach, veľkých saniach na drevo „vlačuhy“, ale-

Ilustračná foto: autorka

bo mali korčule aj „rodle“, tí čo nemohli, aspoň krokom vošli na ľad. Na Tri krále sa zvyčajne mohol oberať aj vianočný stromček, aj keď ho niektorí ponechávali až do Hromníc. Na čarovný trojkráľový večer zorganizoval pre slobodných, „mládenský richtár“ vo svojom dome „muziku“, zábavu s tancom a pohostením až do rána. Po Troch kráľoch sa už mohli nanovo začať priadky, páračky a najbližšou nedeľou začínali fašiangy. V tejto dobe boli prvé svadobné ohlášky, bol čas pre ochotnícke divadlá, vozil sa ľad do „ladovní“, štepári vyberali vrúble a konali sa prípravy na „vojanský asent“.

Z pohľadu ľudových zvykov bol ešte v januári niektorý deň zaujímavý?

Na Obrátenie Sv. Pavla (25. 1. ) tu bol od Lucie prvý jarmok a pre každého člena rodiny sa piekli malé bochníčky „pavlíčence“, do ktorých pred pečením zapichli ražnú slamku či holubie pierko a ten, ktorému zhoreli v peci, sa už ďalšieho roka nedožil. Podľa ľudových predstáv sa v tento deň medveď v pelechu obracia na druhý bok (zle je ak si labu líže – preberie sa), už je pol skutočnej zimy za nami. Hospodári obzerali, koľko ubudlo zo zásob krmiva, do budúcej paše ho bolo treba ešte toľko, čo dovtedy statok strovil. JAS


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ: O VOĽBÁCH 2014

PREZIDENTSKÉ VOĽBY: 10,78 MILIÓNA EUR

Uplynulý rok väčšina politických komentátorov na Slovensku hodnotila ako rok politickej stability, spoločenského zmieru, ale aj rok premárnených hospodárskych reforiem.

Prezidentské voľby by mali daňových poplatníkov vyjsť na 10,78 milióna eur.

Tento rok nás čakajú troje voľby. V prezidentských voľbách sa očakáva jasný postup lídra ľavice do druhého kola, nejasný je však osud vlády a vládnej strany, ktoré budú zostavované akoby nanovo. S tým súvisí aj mobilizácia opozičných politických strán, ktoré v uplynulých dvoch rokoch upadli do nevídanej krízy. Tieto strany sa rozdelili na skupinu strán, ktoré sa trieštia a strácajú poslancov a na skupinu strán platforiem, kde sa grupujú politickí dezertéri, ktorí snívajú o návrate k percentám, ktoré by ich oprávnili v nasledujúcich parlamentných voľbách v roku 2016 opäť sa stať alternatívou vládnej moci. Ich doterajšie výsledky však neveštia nič dobré a nie sú žiadnou alternatívou. Je ťažké si predstaviť, čo by znamenala prípadná dezintegrácia vládneho Smeru-SD, ktorú si stúpenci spomínaných strán želajú. Určite však nie politickú a sociálnu stabilitu či lepšiu výkonnosť slovenskej ekonomiky. Tak ako prvé jarné voľby do Prezidentského paláca, osobitnú pozornosť si zasluhujú aj voľby do Európskeho parlamentu. Paradoxne je v nich volebná účasť na Slovensku najnižšia, hoci dôvera k EP patrí naopak k najvyšším medzi európskou dvadsaťosmičkou. Čaká sa, že v týchto voľbách sa objaví niekoľko zaujímavých kandidátov. Medzi nimi napríklad referendum v stra-

ne SDKÚ-DS môže otvoriť cestu k politickej revitalizácii dvojnásobného premiéra Mikuláša Dzurindu, ktorý sa nepochybne pokúsi o volebný úspech do EP. Odchod tejto významnej osobnosti zo Slovenska by mohol umožniť nový pohyb medzi parlamentnými pravicovými stranami a platformami. Tretie, ale nie menej významné, budú voľby do miestnych samospráv, voľby starostov a primátorov. Tieto voľby sú dôležité nielen pre každodenný život občanov. Strana, ktorá pri nich bude dominovať, si otvorí cestu k volebnému úspechu aj vo „veľkých“ parlamentných voľbách v roku 2016. Vo voľbách do miestnej samosprávy bude zaujímavé sledovať aj osud relatívne vysokého počtu zastupiteľov HZDS, ktorých strana po 23 rokoch zanikla. Existuje len malý predpoklad, že prejdú do novozaloženej strany Mečiarových pohrobkov – Strany demokratického Slovenska. Skôr pribudne ďalšia vlna „nezávislých“ poslancov a starostov, pre ktorých už minulosť s HZDS nebude tým najlepším odporúčaním. Na Slovensku po 25 rokoch uplatňovania demokracie a trhovej ekonomiky začína prevládať nebezpečný názor, že nie politické osobnosti a ich skúsenosti, ale antipolitika, kandidáti, ktorí sa tvária, že sú nezávislí, strany, ktoré nie sú stranami, lebo nemajú žiadnych členov – že to sú tí praví zástupcovia ľudu. Treba veriť, že predovšetkým zavedené politické elity v troch volebných kampaniach túto falošnú domienku poopravia. Zároveň začnú vytvárať také sociálno-spoločenské podmienky, v ktorých občania znovu nájdu svoju nádej a stotožnia sa so skutočnou demokraciou v našej krajine.

Z celkovej sumy má 9,74 milióna eur hradiť rezort vnútra a 1,04 milióna eur Štatistický úrad SR. Ide o peniaze, ktoré pokryjú aj prípadné druhé kolo marcových prezidentských volieb. Finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov súvisiacich s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením voľby prezidenta SR, a to na zabezpečenie činnosti Ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií a na spracovanie výsledkov volieb.

Do boja o Prezidentský palác sa prihlásilo dovedna 15 kandidátov. Ak splnia všetky podmienky, bude mať Slovensko podľa hovorcu predsedu Národnej rady (NR) SR Pavla Chovanca rekordný počet prezidentských kandidátov. Oficiálnymi prezidentskými kandidátmi sú zatiaľ premiér Robert Fico (Smer-SD), filantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský, šéf klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), poslanec NR SR za SaS Peter Osuský, Jozef Behýl a expolitik Milan Kňažko. Kandidatúru s petičnými hárkami podali aj nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula

Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO. V čase uzávierky našich noviniek sa ešte overovali návrhy kandidatúry posledných troch menovaných. Voľba prezidenta SR je priama a dvojkolová. Prvé kolo sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. TASR

PRIJATIE U PREZIDENTA SR

Sprava: Košický samosprávny kraj – Zdenko Trebuľa, Banskobystrický samosprávny kraj – Marian Kotleba, Prešovský samosprávny kraj – Peter Chudík, Bratislavský samosprávny kraj – Pavol Frešo, Žilinský samosprávny kraj – Juraj Blanár, Nitriansky samosprávny kraj – Milan Belica, Trenčiansky samosprávny kraj – Jaroslav Baška a Trnavský samosprávny kraj – Tibor Mikuš. foto TASR – Štefan Puškáš

Novoročné stretnutie prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča s predstaviteľmi vyšších

územných celkov (VÚC) sa konalo vo štvrtok 9. januára 2014 v Zelenom salóne Prezidentského palá-

ZOMREL ARIEL ŠARON Bývalý izraelský generál a premiér Ariel Šaron, ktorý po porážke prežil osem rokov v kóme, zomrel vo veku 85 rokov v sobotu 11. januára 2014. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák poslal šéfovi izraelskej diplomacie Avigdorovi Libermanovi sústrastný telegram. Text a foto: TASR

ca na Hodžovom námestí v Bratislave. TASR


číslo 1/2014

SPRAVODAJSTVO

9

R. FICO: PREZIDENTSKÉ KOMPETENCIE SÚ DOSTATOČNÉ Strana Smer-SD sa nikdy nepokúsi o posilňovanie právomocí prezidenta. Na sobotnej tlačovej konferencii to deklaroval kandidát na hlavu štátu Robert Fico (Smer-SD). „Ústava SR obsahuje dostatočný okruh právomocí prezidenta. Niekedy mám pocit, že kandidáti si nepozreli, čo všetko môže prezident podľa ústavy – dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy, je vrchný veliteľ ozbrojených síl, menuje veľvyslancov, rektorov, profesorov, môže udeľovať amnestie, môže vrátiť zákony do NR SR,“ menoval Fico, ktorý definitívne vyhlásil, že strana Smer-SD nikdy nemala záujem ani úmysel zaoberať sa právomocami prezidenta a predkladať akékoľvek zmeny Ústavy SR. „Sme toho názoru, že kompetencie sú absolútne dostatočné,“ uistil. Fico zdôraznil, že Slovensko nepotrebuje prezidenta so silnými právomocami, ale so silnou prirodzenou autoritou, schopnosťou zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, so skúsenosťami z politiky. „Potrebujeme politického lídra,“ vyhlásil.

On sám sa chce ako vrchný veliteľ vojsk viac venovať armáde, viac spolupracovať s vládou a parlamentom. „Moja predstava je, aby sa právomoci prezidenta využívali dynamicky. Chcem tiež intenzívnejšie pôsobiť aj v zahranično-politických otázkach,“ podotkol. Voličov zároveň uistil, že o prezidentskú funkciu sa uchádza v najlepšej politickej kondícii. „Neutekám, ani nejdem završovať politickú kariéru,“ povedal s tým, že to nie je pozícia, kde sa čaká na dôchodok. Fico označil za nepochopiteľné, že tzv. demokrati obviňujú Smer-SD, že chce obsadiť všetky pozície v štáte. „Je to povrchné. Smer-SD má pozíciu predsedu vlády a NR SR na základe výsledkov demokratických volieb z roku 2012. Ak niekto chce spochybniť tieto voľby, nech to povie. Máme sa ospravedlňovať za to, že máme premiéra

a predsedu NR SR? Asi nie. Aj voľby prezidenta sú demokratický výber, nemôžeme diskriminovať kandidátov len preto, že je zo strany, ktorá bola úspešná v parlamentných voľbách,“ myslí si. Šéf Smeru-SD zároveň uistil, že ak bude zvolený za prezidenta, bude sa správať štan-

dardne európsky. „Ústava jasne hovorí, že prezident sa nemôže viazať na stranu. Ale áno, budem ľavicový prezident so silným sociálnym cítením,“ avizoval. Víkendový termín tlačovej konferencie vysvetlil tým, že sa chcel vyhnúť špekuláciám, či si vykonáva mandát

premiéra riadne. „Vykonávam ho na sto percent a budem až do okamihu rozhodnutia voličov,“ deklaroval. Počas kampane sa chce vyhnúť konfrontáciám. „Nenechám sa zatiahnuť do šarvátok a konfliktov,“ dodal. Text a foto: TASR

SLOVENSKÍ VOJACI V AFGANISTANE PRÁVA SENIOROV Problematikou postavenia seniorov v spoločnosti a dôsledkami starnutia populácie sa bude zaoberať samostatný poradný orgán vlády. Tá dnes schválila vznik rady pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík proce-

Začiatkom januára odišlo do operácie ISAF v Afganistane ďalších 57 slovenských vojakov. Na starosti budú mať najmä poradenské a mentorské úlohy. V súčasnosti pôsobí v operácií ISAF spolu 289 slovenských vojakov. V poradenskej skupine pre jednotky afganských špeciálnych síl (SOAG – Special Operation Advisory Group), ktorá plní úlohy poradenstva a podpory jednotkám afganských špeciálnych síl a ich veliacim štruktúram, bude pôsobiť 24 vojakov. Zvyšných 33 vojakov bude v poradenskom tíme pre Manévrový prápor rýchlej reakcie (MSF SFAT – Mobile Strike Force Security Forces Advi-

su starnutia populácie. Rada priamo nadviaže na činnosť doterajšieho výboru pre seniorov, ktorý bol odborným orgánom ľudskoprávnej rady vlády. TASR

„KALAMITNÉ” PENIAZE OD ŠTÁTU Ilustračné foto: TASR/Dušan Hein

sory Team). „V prípade potreby poskytuje podporu v operačnom plánovaní taktických nasadení v ofenzívnych, defenzívnych, bezpečnostných a stabilizačných operáciách,“

vysvetlila úlohy tímu hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková. TASR

Obce a mestá, ktoré vlani potrápili zosuvy pôdy, snehová kalamita, víchrice či prívalové dažde, dostanú od štátu takmer 193 000 eur. Rozhodla o tom vláda SR. Štát im tak nahradí výdavky, ktoré minuli

na záchranné práce počas týchto mimoriadnych situácií. Najväčšia čiastka, asi 117 623 eur, pôjde do Košíc. TASR


10

naše novinky

TÉMA

DAŇOVÉ POVINNOSTI Nový rok so sebou už tradične prináša zmeny či úpravy záväzkov voči štátu a jednotlivým úradom. ZDRAVOTNÉ POISTENIE

SOCIÁLNE POISTENIE

do 8 dní od zaniknutia verejného zdravotného poistenia – oznámte zdravotnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (ak, napríklad, vykonávate činnosť zamestnanca SZČO v cudzine a ste tam aj zdravotne poistený, alebo sa tam dlhodobo zdržiavate a ste zdravotne poistený, pričom na Slovensku nevykonávate zárobkovú činnosť)

do 8 dní od vzniku či zániku poistenia – povinnosť SZČO prihlásiť sa na nemocenské a dôchodkové poistenie v pobočke Sociálnej poisťovne (po dosiahnutí stanovenej hranice hrubého príjmu v predchádzajúcom období) a v rovnakej lehote sa z týchto poistení odhlásiť

do 8 dní odo dňa zmeny – ako zamestnávateľ alebo SZČO oznámte zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov a skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného; tiež zamestnanec musí oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne do 8 pracovných dní – ako zamestnávateľ alebo SZČO oznámte zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného kvôli vzniku či zániku podnikania (firma, ktorá má najmenej 3 zamestnancov, tak musí urobiť výlučne elektronicky); tiež treba písomne alebo elektronicky oznámiť na tlačive úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznik alebo zmenu platiteľa poistného do výplatného termínu – odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za predchádzajúci kalendárny mesiac do 3 dní po výplatnom termíne – vykážte zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za kalendárny mesiac (podľa zamestnancov, za ktorých odvádzate poistné) do 8 pracovných dní odo dňa vzniku pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru – ak ste prijali do zamestnania zamestnanca zvýhodneného pri odvodoch, písomne alebo elektronicky oznámte zdravotnej poisťovni, že ste neznížili počet zamestnancov kvôli nemu do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy – písomne alebo elektronicky vykážte zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend za účtovné obdobie, ktoré sa začalo najskôr 1. 1. 2013, a výšku preddavku na poistné z vyplatených dividend (ak vyplácate dividendy najmenej trom osobám, musíte výkaz doručiť výlučne elektronicky)

do 8 dní – ako SZČO oznámte Sociálnej poisťovni prerušenie nemocenského a dôchodkového poistenia, ďalej aj zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt do 8. dňa kalendárneho mesiaca (nasledujúceho po skončení pracovného či štátno-zamestnaneckého pomeru, v ktorom bol príjem zúčtovaný na výplatu) – odveďte ako zamestnávateľ poistné za zamestnanca zvýhodneného pri odvodoch, ak mu bol príjem vyplatený po skončení pracovného alebo štátno-zamestnaneckého pomeru a ktorému vzniklo povinné dôchodkové poistenie do 3 dní po 10. dni trvania PN – ako zamestnávateľ odstúpte Sociálnej poisťovni tlačivo, ktorým sa preukazuje dočasná práceneschopnosť zamestnanca do 8 dní – prihláste sa ako zamestnávateľ do registra zamestnávateľa, vedeného Sociálnou poisťovňou a v rovnakej lehote sa z registra odhláste – oznámte prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca – oznámte Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej a rodičovskej dovolenky – ako zamestnávateľ oznámte zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu príjmov; prípadne zmenu mena a priezviska zamestnanca – predkladajte Sociálnej poisťovni záznam o pracovnom úraze a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania

ZÁKON O SPRÁVE DANÍ do 30 dní odo dňa, keď zmeny nastali – oznámte miestnemu správcovi dane zmenu skutočností uvedených pri registrácii (napríklad pri zrušení registrácie k niektorej z daní)

pred vznikom poistenia – najneskôr pred začatím práce zamestnanca prihláste elektronicky na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti (ak ide o pravidelný mesačný príjem) – tiež elektronicky prihláste zamestnanca na dôchodkové poistenie, ak tento má nepravidelný príjem – prihláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov na úrazové a garančné poistenie – prihláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov (s pravidelným mesačným príjmom) na dôchodkové poistenie za mesiac, v ktorom presiahol maximum mesačného príjmu – prihláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov (s nepravidelným mesačným príjmom) na dôchodkové poistenie, ak presiahol maximálnu sumu mesačného príjmu – prihláste zamestnanca zvýhodneného pri odvodoch na nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem presiahol maximálnu výšku deň nasledujúci po zániku poistenia – odhláste elektronicky zamestnanca z poistenia na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti – odhláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov, respektíve zamestnanca zvýhodneného pri odvodoch z poistenia na úrazové a garančné poistenie najneskôr v lehote splatnosti poistného – odhláste elektronicky zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študentov z dôchodkového postenia za kalendárny mesiac, v ktorom nepresiahne maximálnu sumu mesačného príjmu do výplatného termínu – odvod poistného plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za predchádzajúci kalendárny mesiac v lehote splatnosti – predložte pobočke Sociálnej poisťovne výkazy poistného a príspevkov


číslo 1/2014

TÉMA

11

A ODVODY V ROKU 2014 Prinášame vám prehľad termínov a povinností, ktoré si v kalendári poznačte červeným perom. DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY pred nadobudnutím tovaru z iných členských štátov – požiadajte o registráciu na daň, ak ste nadobudli v tuzemsku tovar, v celkovej hodnote 14 000 eur bez dane, z iného členského štátu pred prijatím služby – podajte žiadosť o registráciu pre daň, ak nie ste platiteľom, ale ste príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu (dodanie služby je v tuzemsku) pred dodaním služby – podajte žiadosť o registráciu pre daň, ak nie ste platiteľom a máte v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko, alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiavate, dodávate službu s miestom dodania v inom členskom štáte (povinným platiť daň je príjemca služby) do 7 dní od nadobudnutia nového vozidla (z iného členského štátu) – máte povinnosť podať daňové priznanie k DPH pri nadobudnutí nového vozidla z iného členského štátu niekým, kto nie je registrovaný pre daň, a v rovnakej lehote máte povinnosť zaplatiť daň (do DPH priložte aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe)

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY v deň vzniku daňovej povinnosti –oznámte správcovi dane vznik daňovej povinnosti k  dani za  užívanie verejného priestranstva a k dani za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom do historickej časti mesta do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti – oznámte správcovi dane vznik daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie

do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia – uhraďte vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, uhraďte vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti – podajte priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ak vznikne či zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia)

do 30 dní od zániku daňovej povinnosti – oznámte správcovi dane zánik daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva, k dani za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvanie v ňom a k dani za jadrové zariadenie do 30 dní od vzniku či zániku poplatkovej povinnosti – oznámte obci skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DAŇ Z PRÍJMOV

ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE

CESTNÁ DAŇ

do 5 dní po dni výplaty, preukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi - odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu

do 6 mesiacov od skončenia účtovného obdobia – uložte riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do registra účtovných závierok

do 30 dní od zániku daňovej povinnosti – oznámte zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel (okrem zamestnávateľa, ktorý vypláca cestovne náhrady zamestnancovi za použitie auta) daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla používaného na podnikanie, respektíve podľa sídla zamestnávateľa, sídla stálej prevádzkarne či inej organizačnej zložky zahraničnej osoby

do konca mesiaca po  podaní daňového priznania – vyrovnajte rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb (ak sú zaplatené preddavky nižšie ako preddavky podľa DP za rok 2013) do  konca mesiaca po  získaní povolenia na podnikanie – požiadajte správcu dane o registráciu daňového subjektu (cez jednotné kontaktné miesto) do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň – požiadajte správcu dane o registráciu platiteľa dane do 15 dní po uzatvorení zmluvy – oznámte správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy s daňovým subjektom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí

do 1 roka od skončenia účtovného obdobia – uložte riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku do registra účtovných závierok do 5 dní od schválenia účtovnej závierky – uložte do  registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (ak ste do registra uložili neschválenú účtovnú závierku, ak boli účtovné knihy otvorené po uložení účtovnej závierky do registra) do 5 dní od schválenia účtovnej závierky – uložte účtovnú závierku do registra účtovných závierok (ak ste otvorili účtovné knihy po uložení neschválenej účtovnej závierky do registra)

Dvojstranu pripravila Zuzana Michalíková, Foto: TASR


naše novinky

KRÍŽOVKA

LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU

10 €

V HODNOTE

Vážení čitatelia, pre všetkých, ktorí radi lúštia krížovky a čítajú knihy sme pripravili novinku. Z korešpondenčných lístkov, pohľadníc, alebo listov so správnym znením tajničky budeme žrebovať výhercu, ktorý dostane poukážku v hodnote 10 eur na nákup knihy podľa vlastného výberu z ponuky kníhkupectva Martinus. Potešiť darčekom v podobe peknej knihy tak môžete nielen seba, ale aj svojich blízkych. Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 30. 1. 2014 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK

Výherca z Noviniek 3/2013:

krížovka

HC 01/2014

kupón

Helena Nosálová, Hlohovec

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

12


číslo 1/2014

KULTÚRA

13

IVAN LETKO: HOSŤ KONCERTU PRE MIESTNU CHARITU Vianoce sme mali tradičné kresťanské s pôstom aj s modlitbou, kapustnicou a kaprom. Darčeky bývali skromné, ale hádam o to viac nás potešili.

Dodržujete tradície z domu aj teraz? Domáce-fraštacké tradície som sa snažil preniesť do všetkých mojich pôsobísk. Vždy som bol rád že sú, a že sa dodržujú a nezakapali.

Ivan Letko so sestrou Máriou Roznoviakovou. Foto: autorka

Využila som príležitosť, že navštívil rodné mesto a položila som niekoľko otázok.

Ako sa vám páčia naše Hlohovské vianočné trhy, kúpili ste si na nich niečo?

Nemal som dosť času prejsť sa po nich, chcel som sa zvítať s rodinou, so sestrou a čakala nás pred vystúpením

generálka. Žiaľ, pricestoval som do Hlohovca iba na jeden deň.

Aké sú vaše spomienky na Vianoce a Nový rok u vás doma?

Čo si myslíte o benefičných akciách a  sponzorstve? Benefície najmä v tejto ťažkej dobe majú veľký význam. Sú nevyhnutné. Plne ich podporujem, rovnako aj charitatívne organizácie. Rád sa vraciate domov do Hlohovca? Doma som už inde. No Hlohovec zostáva v mojom srdci

naďalej, ba povedal by som že stále, pretože spomienky na detstvo a mladé roky, ktoré som tam prežil nemôžu vymiznúť. Boli to krásne chvíle, no samozrejme niekedy nastali aj ťažšie momenty, ktoré som tam musel prežiť a veľmi rád sa tam vraciam vždy, keď mám príležitosť alebo voľný čas, lebo tu nachádzam svoju sestru Babi, kde žije a samotný dom opatruje. Tiež ďalších príbuzných a priateľov. Rodičovský dom zostane pre mňa vždy tým najcitlivejším miestom.

Aká práca vás čaká po Búrlivom víne, alebo sa chystáte oddychovať? Seriál Búrlivé víno pokračuje treťou sériou, do ktorej som herecky zainteresovaný a potom sa uvidí. Jana Šimurková

ZABUDNUTÝ PRÍBEH ZO STARÉHO FRAŠTÁKU Tým zabudnutým príbehom je próza Augustína Pauloviča Komedianti, ktorú na svetlo vyniesol editor, vysokoškolský učiteľ PhDr. Marián Kamenčík PhD. z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vďaka nemu sa fiktívny príbeh odohrávajúci v našom meste na začiatku 19. storočia dostáva do rúk aj súčasnému čitateľovi. Je to príbeh o sile lásky medzi matkou a jej dcérou a najmä nezvratnej viere v dobrý osud. Knižôčka svoje uvedenie čitateľom mala 20. decembra 2013 v Mestskej knižnici. Spýtali sme sa editora, čo bolo jeho cieľom, keď siahol po diele zaraďujúcom sa k ľudovému čítaniu. O diele Komedianti sa vyjadril, že je dobrým príkladom toho, že literárna kultúra nepozostáva iba z textov ideovo-umelecky progresívnych, ale jej šírku dokresľuje aj literatúra z umeleckého okraja. Vydanie diela Komedianti je predovšetkým dokumentom o prítomnosti nenáročne oddychovej literatúry v knižniciach našich starých mám a otcov. Ďalším impulzom bolo aj to, že dej bol lokalizovaný do mes-

ta Hlohovec a prostredníctvom príbehu priblížiť čitateľom jeho atmosféru spred dvesto rokov. Tomu sa podriadila aj úprava textu. Boli ponechané štýlové a dobové zvláštnosti, podobne aj niektoré typické hlohovské výrazy. Tým sa dosiahla vysoká miera pôvodnosti a autentickosti. Čitateľ najviac na tejto tretej reedícií novely ocení skutočnosť, že text bol obohatený o obrazový materiál, ktorý však nebol súčasťou pôvodného vydania. Ilustráciami sú dobové fotografie a pohľadnice zo starého Hlohovca súvisiace s príbehom. Tým editor Marián Kamenčík dosiahol, že čitateľ vymysleného príbehu zasadeného do vtedy skutočných reálií, vďaka obrazovej časti nachádza aj kvalitný estetický

zážitok a exaktné historické informácie. V tomto sladkobôľnom príbehu ide o známy a často sa opakujúci aj vo svetovej literatúre – námet strateného alebo ukradnutého a znovu nájdeného dieťaťa. Príbeh sa odohráva v Hlohovci, ktorý autor, rodák z Bučian, Augustín Paulovič asi dobre poznal. V novele opisuje dobovú mestskú atmosféru, no niektoré jeho fiktívne postavy sú nositeľmi pôvodných hlohovských mien. Tiež spomína vlastníkov hlohovského panstva Erdödyovcov a udalosti sú situované na známe miesta v Hlohovci. Napríklad na lúku v blízkosti Váhu, na námestie, na nádvorie zámku, do fraštackých hostincov a vychýrených viech. Príbeh je plný epického napätia, čo

Marián Kamenčík Foto: autorka

čitateľa necháva v očakávaní. Odporúčam prečítať si príbeh a pokochať sa dobovými ilustráciami. Na záver vyzradím, že ako sa na takýto ľahký žáner

patrí, príbeh končí potrestaním zla a dobro cez mnohé prekonané ťažkosti zvíťazí. Jana Šimurková


14

naše novinky

SPEKTRUM

V ROKU 2013 SA ZVÝŠIL ZÁUJEM O PEŠIU TURISTIKU

Foto: autorka

Pešia turistika je aktívny pobyt v prírode. Na ceste máme možnosť vidieť mnoho zaujímavého a stretnúť ľudí podobných záujmov. Ak sme fyzicky zdatní a máme potrebné vybavenie, pobyt v prírode nám prináša relaxáciu aj regeneráciu psychiky. Turistika nie je vekom obmedzená a vďaka nej si človek môže zlepšovať svoju kondíciu. Turistika je najmasovejším športom a má mnoho klubov. Medzi popredné patrí aj Klub slovenských turistov Hlohovec. O zhodnotenie sezóny sme požiadali Františka Mikloviča z KST Hlohovec.

Aké boli aktivity KST v Hlohovci v roku 2013? Aktivity KST je možné rozdeliť na akcie realizované našim Hlohovským klubom a na účasť na akciách zorganizovanými inými klubmi. Hlavnými akciami nášho klubu sú Jarný a Jesenný pochod HP na trase Hlohovec – Havran – Piešťany. Menšími akciami sú Novoročný výstup na Urbánok a Silvestrovský výstup na Šianec. Z akcií iných klubov boli našimi turistami navštevované najmä podujatia v Považskom Inovci a Ma-

lých Karpatoch. Turisti z nášho klubu nechýbali však ani na celoslovenskom zraze turistov KST.

Ktoré podujatia si najviac ceníte z hľadiska rozvoja masovej turistiky v regióne Hlohovecka? Sú to naše hlavné akcie-Jarný a Jesenný pochod HP. Na týchto podujatiach bola v roku 2013 zaznamenaná rekordná účasť: 884 turistov na jar a 757 turistov na jeseň. Tieto vysoké účasti turistov a skutočnosť, že ich

účastníkov na Pochodoch HP nie je možné ponechať dopravu turistov späť do Hlohovca na pleciach hromadnej dopravy. Z toho dôvodu zabezpečujeme kyvadlovú dopravu Havran – Hlohovec, aby sa mohli turisti bezpečne dopraviť domov. Ďalšie výdavky máme aj na zabezpečenie propagačných a upomienkových materiálov pre účastníkov. Takže dotácia, ktorú nám na usporiadanie akcie dáva mesto Hlohovec (a my sme mu za to veľmi povďační) nám zďaleka nestačí a financie si musíme hľadať aj iným spôsobom – napríklad od darcov zo spriatelených firiem z Hlohovca a okolia. Ďalším problémom, čo nás trápi, je vandalizmus v lesoch a na turistických značených chodníkoch. Jeho výsledkom sú zničené turistické značky a propagačné respektíve orientačné tabule. Ich oprava a náhrada je finančne zaťažujúca pre náš klub. Príjemné nie sú ani zásahy rôznych jednotlivcov, organizácií a lesných hospodárov do

Na aké turistické akcie sa Hlohovčania môžu tešiť v tomto roku? Aj v roku 2014 pripravuje náš klub KST Hlohovec svoje tradičné akcie, spomínané v odpovedi na prvú otázku: Novoročný výstup, Pochody HP, Silvestrovský výstup. Okrem toho plánujú naši členovia a sympatizanti účasť na iných akciách v blízkom aj v širšom okolí – najmä v Považskom Inovci a v Malých Karpatoch. Podrobné informácie o činnosti KST Hlohovec, kalendáre turistických akcií a aktuálne pozvánky na jednotlivé turistické podujatia je možné nájsť na web stránke nášho klubu: turistika.hlohovecko.sk. Prípadné podrobnejšie informácie o akciách a turistike v Hlohovci a jeho okolí poskytujeme na adrese: kst.hlohovec@gmail.com. Veríme, že všetci turisti, priatelia prírody a široká verejnosť z Hlohovca a okolia si aj v roku 2014 nájdu čas na výlet do prírody – na svoje obľúbené miesto, medzi dobrých priateľov, na obľúbené turis-

počet každoročne stúpa nasvedčujú, že masová turistika je v Hlohovci a okolí veľmi obľúbená a jej popularita stúpa. A stúpajúci podiel detí a mládeže na celkovej účasti je dobrou predzvesťou rozvoja turistiky aj do budúcich rokov.

S akými aktuálnymi problémami sa v  klube boríte? Podobne ako v iných športoch, sú to problémy finančného zabezpečenia masových akcií. Pri uvedených počtoch

Foto: autorka

turistického značenia, jeho ničenie, rušenie a svojvoľné premiestňovanie.

tické podujatie. Horám zdar! (JAS)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Hlohovec, náklad 9 500 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 1/2014

ŠPORT

15

OLYMPIÁDA NA SLOVENSKU: 9<5,(â,ġ 75(%$2&+5$1835Ë52'<$'235$98 O mesiac sa v ruskom Soči začínajú zimné olympijské hry. Najlepších športovcov sveta v roku 2018 privíta zasa juhokórejský Pchjongčchang a dejiskom olympiády o štyri roky neskôr môže byť teoreticky aj Slovensko. To v prípade, ak uspeje kandidatúra poľského Krakova so slovenskou spoluúčasťou. Obe krajiny mali olympijVNpDPEtFLHXåYURNX NHćNDQGLGRYDOLGYDVDPRVWDWQpSURMHNW\6ORYHQVNê VRVWUHGLVNRP3RSUDG±7DWU\DSRĐVNêVR=DNRSDQêP $QLMHGHQ]QLFKVDYãDNQHGRVWDOþRLOHQGR¿QiORYpKR KODVRYDQLD=DWêPWRQH~VSHFKRPVWiOLVODEiLQIUDãWUXNW~UDY\VRNpLQYHVWLþQpQiNODG\DVLOQiNRQNXUHQFLD+U\ EROLQDNRQLHFSULGHOHQpWDOLDQVNHPX7XUtQX 7HQWRUD]VDVSRORþQpPXSURMHNWXGiYDM~YlþãLHãDQFH 3RĐVNiVWUDQDY\XåLODSRPRF 6ORYHQVNDSUHWRåHQLHNWRUp O\åLDUVNHGLVFLSOtQ\QHGRNiåH]JHRJUD¿FNêFKG{YRGRY ]RUJDQL]RYDĢQDVYRMHMVWUDQH7DWLHU3ROLDFLWRWLåQHPDM~WDNpSRGPLHQN\DE\ PRKOLY\EXGRYDĢ]MD]GRYN\VSRWUHEQRXGĎåNRXDSUHGRYãHWNêPVPHWURYêP YêãNRYêPUR]GLHORPPHG]L ãWDUWRPDFLHĐRP

Aspekt ochrany prírody 1DMYlþãLHVORYHQVNpO\åLDUVNHVWUHGLVNRXåYV~þDVQRVWLVSĎĖDãWDQGDUG\HXUySVNHM ~URYQH3UHSRWUHE\RO\PSLiG\V~YãDNSRWUHEQpHãWHPQRKp~SUDY\V~YLVLDFHQDMPl V~SUDYRXWUDWt]OHSãHQtPGRSUDYQpKRVSRMHQLDDGREXGRYDQtP]iFK\WQêFKSDUNRYtVN -DVQiPiãSHFL¿FNpSRVWDYHQLH DM Y WRP åH O\åLDUVNHVWUHGLVNRMHY\EXGRYDQp QD ~]HPt QiURGQpKR SDUNX1DMHGQRPPLHVWHVDWDN VWUHWiYDM~GYDDVSHNW\VUR]GLHOQ\PLFLHĐPL/\åLDUVNH VWUHGLVNRPiSUHGRYãHWNêP NRPHUþQp~þHO\MHĢDåLVNRP SUHFHVWRYQêUXFKDMHVQtP VSRMHQiY\VRNiNRQFHQWUiFLDQiYãWHYQtNRYþLGRSUDY\ &LHĐRPQiURGQpKRSDUNXMH QDRSDNHNRORJLFNiVWDELOLWD ~]HPQiDGUXKRYiRFKUDQD SUtURG\SULþRPĐXGVNê]iVDK E\PDOE\ĢPLQLPiOQ\9V~þDVQRVWLVD]GiåHQiURGQê

SDUNPXVtXVWXSRYDĢSUHG]iXMPDPLVWDYLWHĐRYDEL]QLVX 9'HPlQRYVNHMGROLQHWRWLåGRFKiG]DNQHXVWiOHQpPXUR]StQDQLXVWDYHEQêFK SDUFLHO3UHV~ĢDåHYDOSVNRP O\åRYDQtEXGHWUHEDQDSUtNODG XSUDYLĢ]MD]GRYN\GRSRWUHEQêFKSDUDPHWURYDY\EXGRYDĢ ]i]HPLHSUHãSRUWRYFRYUHDOL]DþQpWtP\GLYiNRYþLQRYLQiURY2FKUDQiULDM]iVWXSFRYLD]RGYHWYLDFHVWRYQpKR UXFKXVD]KRGXM~YWRPåHMH QHY\KQXWpXSUDYLĢV~þDVQp SRGPLHQN\RFKUDQ\SUtURG\3UHIHUXM~V\VWpPPHQãLHKR~]HPLDQDNWRURPE\ YãDNSODWLOLSUtVQHSUDYLGOi %ROE\WDNVWDQRYHQêSULHVWRU NGHE\VDPRKOLUR]YtMDĢDNWLYLW\O\åLDUVNHKRVWUHGLVND DERORE\Y\PHG]HQpDM~]HPLHVYêOXþQHHNRORJLFNêPL FLHĐPL.RPSHWHQWQtVLWRWLå XYHGRPXM~åHQD6ORYHQVNX VDP{åXO\åLDUVNHV~ĢDåHVYHWRYHM~URYQHNRQDĢLEDYVWUHGLVNiFKNWRUpVDPRPHQWiOQH QDFKiG]DM~YRFKUDQQRPSiVPHQiURGQêFKSDUNRY,QGH QDWRQLHV~YKRGQpWRSRJUD¿FNpSRGPLHQN\

Aspekt dopravnej infraštruktúry 1DMYiåQHMãtPSUREOpPRP NWRUêEXGHWUHEDSUHSUtSDGQp RUJDQL]RYDQLHRO\PSLMVNêFK KLHUY\ULHãLĢMHLQIUDãWUXNW~UD1HMGHSULWRPLEDRVDPRWQpSUHSRMHQLH/LSWRYDVRÄVYHWRP³þLXåSURVWUHGQtFWYRP OHWHFNpKRVSRMHQLD]3RSUDGX DOHERFHVWQpKRFH]GLDĐQLFH DUêFKORVWQpFHVW\'{OHåLWp EXGHSUHEXGRYDQLHFHVWQpKRĢDKXPHG]L/LSWRYVNêP 0LNXOiãRPD-DVQRX9SUtSDGHRO\PSLiG\WUHEDSRþtWDĢ VQiYãWHYQRVĢRXQLHNRĐNRGHVLDWRNWLVtFGLYiNRYDSUDFRYQtNRYNWRUtWYRULD]i]HPLH V~ĢDåt&HVWDGUXKHMWULHG\ GR-DVQHMXåDMYV~þDVQRVWLQLHMHSRVWDþXM~FDSUHY\VRNêREMHPGRSUDY\2NUHP VNYDOLWQHQLDVDPRWQpKRSUH-

/\åLDUVNHVWUHGLVNR-DVQiP{åHE\ĢGHMLVNRPRO\PSLMVNêFKKLHU)RWR7$65

SRMHQLDEXGHSRWUHEQpY\EXGRYDQLHGRVWDWRþQpKRSRþWX SDUNRYtVN3UHG]DþLDWNRP ]LPQHMVH]yQ\ERODGRVWDYDQiVHGDþNRYiODQRYNDQD/~þNDFK-HMY\EXGRYDQLHPi SULVSLHĢSUiYHNRGĐDKþHQLX GRSUDY\NHćåHSUtVWXSNODQRYNHMHPRåQêXå]R]iFK\WQpKRSDUNRYLVND9\UiVĢE\ YãDNPXVHOLDMćDOãLHSORFK\ DE\QHGRFKiG]DORNGRSUDYQêP]iSFKDP3UHãSRUWRYFRYEêYDWRWLåMHGQRX]SULRUtWUêFKO\DNRPIRUWQêSUHVXQ PHG]LãSRUWRYLVNRPDRO\PSLMVNRXGHGLQRX3OiQXMHVD åH Y\UDVWLH Y DUHiOL $NDGpPLHR]EURMHQêFKVtO65 NWRUiVDQDFKiG]DSULYVWXSHGRGROLQ\

Vysoké Tatry neuspeli 3RĐVNiVWUDQDSRQ~NOD6ORYHQVNXDMRUJDQL]iFLXKRNHMRYpKRWXUQDMD=G{YRGQLOD WRVLOQHMãRXWUDGtFLRXDSUHGSRNODGDQêPY\VRNêP]iXMPRP]RVWUDQ\VORYHQVNêFK IDQ~ãLNRY6SRPtQDORVDY\EXGRYDQLHQRYêFK]LPQêFK ãWDGLyQRYY3RSUDGHD/LSWRYVNRP0LNXOiãL.RPSHWHQWQt SOiQRYDOLXSODWQLĢYêQLPNX ]2O\PSLMVNHMFKDUW\WDNDNR YSUtSDGHDOSVNpKRO\åRYDQLH 1iYUKYãDNQD0HG]LQiURGQRPRO\PSLMVNRPYêERUHQHSUHãLHONHćåH3RĐVNXSUtURGQpSRGPLHQN\QHEUiQLDDE\ RUJDQL]RYDOKRNHMRYêWXU-

QDMQD]LPQêFKãWDGLyQRFK 8SXVWLORVDDMRGRUJDQL]RYDQLDDNUREDWLFNêFKO\åLDUVN\FK GLVFLSOtQ YR 9\VRNêFK7DWUiFK1DãLVXVHGLD E\WDNRNUHPDOSVNpKRO\åRYDQLDKRVWLOL]Y\ãQêFK ãSRUWRYêFKRGYHWYtY.UDNRYHKRNHMNUDVRNRUþXĐRYDQLHUêFKORNRUþXĐRYDQLH ãRUWWUHNViQNRYDQLHERE\ VNHOHWRQFXUOLQJY=DNRSDQRPEHåHFNpO\åRYDQLHELDWORQVNRN\QDO\åLDFKVHYHUVN~NRPELQiFLXDNUREDWLFNp O\åRYDQLHDVQRZERDUGLQJ

Aké by boli náklady? 6SRORþQiNDQGLGDW~UDVWDYLDQDP\ãOLHQNDFKVSiMDQLD NUDMtQDSUHNUDþRYDQLDKUDQtFNWRUpV~YODVWQpDMVDPRWQpPXRO\PSLMVNpPXKQXWLX 1DY\ãHVORYHQVNiNDQGLGDW~UDNWRUiE\SUHGSRNODGDODVDPRVWDWQpRUJDQL]RYDQLH =2+E\PDODLEDPLQLPiOQH ãDQFHQD~VSHFK9SUtSDGH SRGSRU\SRĐVNpKR.UDNRYD V~YêUD]QHQLåãLHDMFHONRYpLQYHVWtFLHDQLHMHSRWUHEQiYêVWDYEDQLHNWRUêFKãSRUWRYtVNNWRUpE\SRVNRQþHQt RO\PSLiG\OHQĢDåNRQDãOL VYRMHY\XåLWLH&HONRYpQiNODG\QD=2+VDRGKDGXM~QDPLOLDUG\HXUSULþRPYlþãLQDLQYHVWtFLtþDNi SRĐVN~VWUDQX6ORYHQVNRE\ VDSRGĐDSUHGEHåQêFKRGKDGRYPDORQDSUtSDGQRPNRQD-

QtKLHUSRGLHĐDĢMHGQRXSlWLQRXQiNODGRYýDVĢ]QLFKE\ KUDGLO0HG]LQiURGQêRO\PSLMVNêYêERU

Súperi Krakova &HONRYRMHYKUHRRO\PSLiGXãHVĢNDQGLGiWRY2NUHP .UDNRYDHãWH2VOR 1yUVNR  âWRNKROP âYpGVNR ďYRY 8NUDMLQD $OPDW\ .D]DFKVWDQ 3HNLQJ ýtQD 9lþãLHãDQFHVDGiYDM~HXUySVN\PPHVWiPNHćåH]LPQp RO\PSLMVNp KU\ Y URNRFK DVDNRQDM~YÈ]LL D029SUHIHUXMHSUDYLGHOQp VWULHGDQLHNRQWLQHQWRY6LOQp V~QDMPlNDQGLGDW~U\]1yUVNDDâYpGVNDYLFKSUtSDGH YãDN]DVSODWtåHREHNUDMLQ\XåYPLQXORVWL+U\RUJDQL]RYDOL 1yUVNR=2+ DâYpGVNR2+  .UDNRYVRVORYHQVNRXVSROX~þDVĢRXPiUHiOQXãDQFXSUHERMRYDĢVDPLQLPiOQHGR¿QiORYpKRKODVRYDQLD9êEHU GHMLVND=2+MHWRWLåUR]GHOHQêGRGYRFKHWiS9~YRGQHM Ii]HY\EHULHãSHFLiOQDVNXSLQDRNUXKSRVWXSXM~FLFK SUDYGHSRGREQHWURFK NWRUtVD ]~þDVWQLD¿QiORYpKRKODVRYDQLD'H¿QLWtYQHUR]KRGQXWLHSDGQHQD]DVDGQXWt029 YPDODM]LMVNRP.XDOD/XPSXUM~OD

MN 


16

naše novinky

ŠPORT

FUTBALISTI ZAČALI SO ZIMNOU PRÍPRAVOU Bokora jeden zápas, v ktorom Slovan doma prehral s vedúcimi Trebaticami 0:1. „Už sa veľmi nepamätám na tento zápas, keďže sa hral v auguste. Trebatice však potvrdili svoje kvality. Bola to jediná prehra Hlohovca na domácej pôde. Zápas mal veľmi dobrú úroveň a viac by mu pristala remíza,“ dodal Martin Bokora.

Z piatej ligy bude postupovať viac tímov, takže na jar je o čo bojovať. „Keďže bude po sezóne reorganizácia súťaží, budú do vyššej súťaže postupovať minimálne dva tímy. Trebatice na prvom mieste majú desaťbodový náskok, takže ich len ťažko niekto zosadí. Na ďalších miestach sú minimálne rozdiely. Postupové ambície budú

mať určite Boleráz, Zvončín, Oreské a samozrejme Hlohovec. Tieto mužstvá majú veľkú šancu dostať sa do štvrtej ligy. Určite to bude vyrovnaný a dramatický boj do posledného kola. Verím, že sa Hlohovcu podarí vybojovať postup,“ uzavrel Martin Bokora. (jv)

PROGRAM PRÍPRAVNÝCH ZÁPASOV:

Hlohoveckí futbalisti zimujú na piatej priečke. Foto: fc-hlohovec.sk

Futbalisti Hlohovca začali v sobotu 11. januára so zimnou prípravou pod vedením nového trénera Martina Bokora, ktorý nahradil pri kormidle Martina Kunu. Hlohovec sa s novým trénerom dohodol v decembri. Naposledy pôsobil v Krakovanoch, pred tým v Moravanoch a v Nededi.

Za Hlohovec hrával v rokoch 1996 – 99, takže vracia sa do známeho prostredia v novej pozícii. „Hlohovec skončil po jeseni až na piatom mieste a majitelia klubu neboli s týmto umiestnením spokojní. Keďže chcú zabojovať o postup prišlo na trénerskom poste k zmene. Martina Kunu dobre poznám a určite sa s ním stretnem,“ povedal nový tréner. Počas jesene videl Martin

Muži 1. 2. 2014 - 13:00 hod. 8. 2. 2014 - 13:00 hod. 15. 2. 2014 - 11:00 hod. 22. 2. 2014 - 17:00 hod. 1. 3. 2014 - čas sa upresní. Starší dorast + mladší dorast 2. 2. 2014 - 9:00 a 11:00 hod. 8. 2. 2014 - 10:00 a 12:00 hod. 15. 2. 2014 - 10:00 hod. 22. 2. 2014 - 9:00 a 11:00 hod. 1. 3. 2014 - 9:00 a 11:00 hod. Starší žiaci a mladší žiaci 25. 1. 2014 o 10:00 a 12:00 hod. 2. 2. 2014 o 11:00 hod. 31. 1.–4. 2. 2014 hod. 9. 2. 2014 o 9:00 a 11:00 hod. 16. 2. 2014 o 9:30 a 11:00 hod. 23. 2. 2014 o 9:00 a 11:00 hod. 2. 3. 2014 o 9:00 a 11:00 hod.

Stará Turá – FC Slovan Hlohovec (v Piešťanoch) Jalšové – FC Slovan Hlohovec (v Piešťanoch) Galanta – FC Slovan Hlohovec (v Galante) FC Slovan Hlohovec – Piešťany (v Piešťanoch) FC Slovan Hlohovec - Slovenský Grob (v Senci) Galanta- FC Slovan Hlohovec (v Galante) Topoľčany- FC Slovan Hlohovec (v Topoľčanoch) zmiešaní Sereď- FC Slovan Hlohovec (v Seredi) Piešťany- FC Slovan Hlohovec (v Piešťanoch) Lok. Trnava- FC Slovan Hlohovec (v Trnave) Sereď- FC Slovan Hlohovec (UT v Seredi) MŽ Vrbové- FC Slovan Hlohovec (UT v Piešťanoch) Starší žiaci sústredenie v Bojniciach Topoľčany- FC Slovan Hlohovec (UT v Topoľčanoch) Galanta- FC Slovan Hlohovec (UT v Galante) Piešťany- FC Slovan Hlohovec (UT v Piešťanoch) Lok. Trnava- FC Slovan Hlohovec (UT v Trnave)

MKH NA MARIÁŠOVOM TURNAJI VO VINOHRADOCH NAD VÁHOM Koncom roka v obci Vinohrady nad Váhom zorganizovali pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci v Zoborskej listine I. ročník mariášového turnaja o Putovný pohár starostky obce Vinohrady. Turnaj otvorila starostka obce Ing. Eva Hanusová a potom začal ako sa patrí, podľa pravidiel pre ligový registrovaný šport. Nešlo o žiadnu kaviarenskú partičku. Ako nás informoval viceprezident MKH

Vladimír Kozačenko, organizátori turnaj pripravili veľmi starostlivo a atraktívne pre všetkých hráčov. Každý účastník turnaja dostal na záver dve ceny. Jednu za poradie v turnaji a jednu vylosovanú v tombole. Turnaja sa zúčastnilo 57 hráčov, čo je na regionálny turnaj veľmi dobrá účasť. Hráčom Hlohoveckého Mariášového klubu sa podarilo vyhrať dve pekné ceny, Milan Kolár bol druhý v mariášovom turnaji a Vladimír Kozačenko vyhral mi-

moriadne chutnú prvú cenu v tombole (stromček „zarodený“ klobáskami). Mariášový klub Hlohovec chce touto cestou poďakovať organizátorom za veľmi pekný turnaj, teší sa na druhý ročník a spoluprácu s mariášistami Vinohradov. Táto začínajúca organizovaná partia mariášistov stojí pred rozhodnutím, či založiť vlastný klub, alebo najlepší hráči začnú súťažiť za Mariášový klub Hlohovec. Jana Šimurková

Foto: autorka

Nhc 01 2014 web  
Advertisement