Page 1

7 500 ks

DvojtýŞdennĂ­k do domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Lúťtite kríŞovku

str. 14

a vyhrajte RoÄ?nĂ­k: I. Ä?Ă­slo. 3/2013 DĂĄtum vydania: 20. 11. 2013

Galanta

SeparovaĹĽ sa oplatĂ­

Pýcha na Kostol Chrípka sv. Štefana naberå na sile

OsobnosĹĽ regiĂłnu

str. 3 O separovaní sa veĞa hovorí, ale målo sa konå. V materských a zåkladných ťkolåch prebieha po celý ťkolský rok zaujímavå súżaŞ.

str. 4 PatrĂ­ k pĂ˝cham celĂŠho regiĂłnu, nielen samotnej Galanty. PoÄ?te s nami odhaliĹĽ niektorĂŠ z jeho tajomstiev a pokochajte sa jeho krĂĄsou.

str. 15 DuĹĄan Keketi, ktorĂ˝ zaĹžil ĂŠru veÄžkej Trnavy a dnes sedĂ­ na manaŞÊrskej stoliÄ?ke, sÄžubuje, Ĺže Spartak bude znova ĂştoÄ?iĹĽ na tituly.

str. 12 So zimou a pĞuťżou prichådza aj sezóna chrípky. Na Slovensku vťak nemåme dostatok vakcín - budeme preto vťetci chorí?

9 62%27852=+2'1 5 (0( 2751$ 1$96.20 0ä83$ 3 129,

40,04%

18,33%

MĂĄme za sebou voÄžby do vyĹĄĹĄĂ­ch ĂşzemnĂ˝ch celkov. Na celom Slovensku ich charakterizovala nĂ­zka volebnĂĄ ĂşÄ?asĹĽ, vĂ˝nimkou nebol ani TrnavskĂ˝ kraj. K volebnĂ˝m urnĂĄm tu priĹĄlo len 17,46 SHUFHQWD]DUHJLVWURYDQĂŞFKYROLĂžRY ĂžRMHR WULSHUFHQWiPHQHMDNRY ĂĽXSQĂŞFKYRÄ?EiFKY URNX2 SRVWH SUHGVHGX9Ă’&VDUR]KRGQHDĂĽY GUXKRPNROHQRYHPEUD6~ERMR KODV\ YROLĂžRY]YHG~V~ĂžDVQĂŞĂĽXSDQ7LERU 0LNXĂŁ QH]iYLVOĂŞV SRGSRURX6PHUX6'616D .66 YtĢD]SUYpKRNROD YROLHENWRUpKRSRGSRULOR YROLĂžRY SHUFHQWD D -y]VHI%H-

UpQ\L 60.0.32.6 NWRUĂŞ]tVNDO SHUFHQWD KODVRY 1DMYLDFSRVODQHFNĂŞFKVWROLĂžLHNY QDVOHGXM~FLFK ĂŁW\URFK URNRFK EXGH PDĢY NUDMVNRP]DVWXSLWHÄ?VWYHVWUDQD6PHU6'D WR60.0.3 ]tVNDODNUHVLHONRDOtFLX.'+ 6'.Ă’'6EXGH]DVWXSRYDĢVHGHP SRVODQFRYĂŁLHVWLVDGRVWDOLGR ĂĽXSQpKRSDUODPHQWXDNRQH]iYLVOtD 0RVW+tGEXGHPDĢĂŁW\URFKSRVODQFRY

3UHG QDPLMHGUXKpNRORYROLHEY NWRrom sa rozhodne o novom predsedoYL9Ă’&.WRYiKDĂžLtVĢYROLĢPDOE\ VLXYHGRPLĢĂĽH ĂĽXS\URĂžQHKRVSRGiULDDĂĽV PLOLDUG\HXUD GLVSRQXM~ UR]VLDKO\PLNRPSHWHQFLDPL=ULDćXM~D SUHYiG]NXM~LQĂŁWLW~FLHDNRVWUHGQpĂŁNRO\P~]HiGRPRY\VRFLiOQ\FK VOXĂĽLHENQLĂĽQLFHGLYDGOiQHPRFQLFH D ćDOĂŁLH]DULDGHQLDPDM~YSO\YQD NXOW~UQHDNWLYLW\QiURGQRVWQĂŞFKPHQĂŁtQ XUĂžXM~YĂŞĂŁNXSRSODWNRY]D VRFLiOQH VOXĂĽE\UR]KRGXM~R SR]HPQĂŞFKNRPXQLNiFLiFKLFKUHNRQĂŁWUXNFLiFK~GUĂĽEH D VSUiYHFLHVW,,D ,,,WULHG\XGHÄ?XM~

D RGQtPDM~GRSUDYQpOLFHQFLHQD SUDYLGHOQ~DXWREXVRY~GRSUDYXVFKYDÄ?XM~FHVWRYQpSRULDGN\D Y QHSRVOHGQRPUDGHVWUDWHJLFN\SOiQXM~ĂžHUSDQLH ÂżQDQFLt] HXURIRQGRYY REODVWLUHJLRQiOQHKRUR]YRMD 9\ĂŁĂŁt~]HPQĂŞFHORNMHVDPRVWDWQHKRVSRGiULDFLPVXEMHNWRPV YODVWQĂŞPPDMHWNRPD YODVWQĂŞPLSUtMPDPLNWRUpKR SRVODQtPMH]DEH]SHĂžRYDĢD FKUiQLĢ SUiYDD ]iXMP\VYRMLFKRE\YDWHÄ?RY 1LHMHWHGDMHGQRNWRKREXGHYLHVĢ

VLP


2

novinky

SPRAVODAJSTVO

ZAROBILI SI. ZA DROGY IM HROZÍ AŽ DESAŤ ROKOV Národná kriminálna agentúra v spolupráci s galantskou políciou odhalila ďalšiu drogovú trestnú činnosť v Seredi. Na základe podozrenia a následného operatívneho rozpracovania vykonali policajti v utorok 12. novembra podvečer domovú prehliadku v byte na Dolnomajerskej ulici. Podozrenie z prechovávania a predaja drog sa potvrdilo. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová. Pri domovej prehliadke polícia zaistila igelitové vrecká s marihuanou, papierové a alobalové skladačky, striekačky s metamfetamínom a ďalšie veci, ktoré súvisia s prechovávaním, distribúciou a užívaním drog. Z výsledkov predbežnej expertízy kriminalisticko-expertízne-

ho ústavu polície vyplynulo, že zo zaisteného materiálu by bolo možné vyrobiť minimálne 40 dávok marihuany a 40 dávok pervitínu. "Pri domovej prehliadke polícia zadržala tri osoby. Muž, ktorý si bol kúpiť drogy, bol po vypočutí prepustený. Prepustená bola aj priateľka majiteľa bytu a 38-ročného Marcela zo Serede vyšetrovateľ na základe zhromaždených dôkazov obvinil z nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Sudca už rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. V prípade uznania viny mu hrozí väzenie na tri až desať rokov," informovala Martina Kredatusová. TASR

SEREĎ ZDVIHNE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi sa na novembrovom zasadnutí zaoberali návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach z nehnuteľnosti. Pôvodne mali rozhodovať o desaťpercentnom navýšení všetkých sadzieb, nakoniec sa zaoberali procedurálnym návrhom o zvýšení dane o 15 percent, ale nie vo všetkých prípadoch. Keďže štát rozdeľuje každoročne obciam a mestám stále menej finančných prostriedkov z podielových daní, no na strane druhej ich zaväzuje ďalšími kompetenciami a úlohami, ktoré musia plniť a financovať z mestskej kasy, tak sa výpadok snažia riešiť v rámci svojich možností nepopulárnym zvyšovaním miestnych daní. K predkladanému návrhu VZN odznelo viacero pripomienok. Po slovnej výmene názorov podal poslanec Bystrík Horváth procedurálny návrh, ktorý obsahoval pätnásťper-

centné navýšenie, ale netýkal sa všetkých položiek. Kolegom poslancom vysvetlil, že pôjde iba o nehnuteľnosti ako je byt, dom, dvor, garáž, záhrada, či ostatné stavby. Väčšina poslancov v hlasovaní jeho návrh podporila. „Za“ hlasovalo 11 poslancov, proti bol 1 a hlasovania sa zdržali traja poslanci. Po novom to bude vyzerať tak, že sadzba dane sa napríklad pre byt s rozlohou 73 m2 zvýši o sumu 1,68 eur ročne. Pre rodinný dom s garážou a záhradou to bude predstavovať ročné navýšenie sadzby dane približne o 5,20 eur, teda o 0,43 eura mesačne. Do rozpočtu mesta takto pribudne v budúcom roku finančná čiastka viac ako 40-tisíc eur, ktorá bude podľa slov prednostu MsÚ Tibora Krajčovičova použitá na údržbu mesta, školských areálov či pieskovísk. Zdroj: novinky.sered.sk

Z verejného oceňovania študentov. Foto: trnava-vuc.sk

ŠTUDENTI, KTORÝCH TREBA CHVÁLIŤ Pri príležitosti Dňa študenstva zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja ocenili najlepších žiakov v rámci tohto regiónu. Viacero mladých ľudí sa v minulom období stalo majstrami Slovenska v plávaní, tenise, športovej streľbe, karate a softbale... Adam Bukor z Gymnázia Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta zvíťazil vo Svetovom pohári juniorov v plutvovom plávaní, Ema Neštáková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi získala 2. miesto na Majstrovstvách sveta ISBO v speed badmintone a Róbert Volek z Gymnázia Janka Matúšku v Galante bol ocenený za štvrté miesto na majstrovstvách Slovenska a majstrovstvá kraja v ľahkej atletike. V kategórii mimoriadnych výsledkov v celoštátnych a medzinárodných olympiádach, súťažiach a projektoch boli

ocenení študenti najmä za víťazstvá v olympiádach. Z Obchodnej akadémie Sereď patrí uznanie Matejovi Horňákovi za tretie miesto v celoslovenskej súťaži Mladá slovenská poviedka, Noémi Kubíkovej za reprezentáciu na Majstrovstvách sveta v grafických disciplínach v Belgicku a Jaroslavovi Jarošovi za druhé miesto v celoslovenskom kole súťaže Otázniky histórie. Verejného uznania sa dočkali aj víťazné družstvá šiesteho ročníka vedomostnej olympiády Kraj, ktorý je mojím domovom. Do súťaže sa zapojilo 32 stredných škôl v zriaďova-

teľskej pôsobnosti TTSK. Zúčastnené družstvá si preverili svoje vedomosti zo štyroch oblastí-kultúra a umenie, šport, geografia, životné prostredie a cestovný ruch v Trnavskom samosprávnom kraji. Víťazom vedomostnej olympiády sa stali študenti Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec, druhí boli žiaci z Gymnázia Janka Matúšku v Galante, konkrétne trojica Márk Erdélyi, Adam Bauer a Lucia Miková, tretie miesto patrí Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Piešťany. Zdroj: trnava-vuc.sk

ZIMA KLOPE NA DVERE Podľa niektorých meteorologických predpovedí nás vraj čaká tuhá zima. A k nej patrí snehová nádielka, ktorá prináša so sebou síce aj radosť, ale najmä v mestách i veľa starostí. Na občanov, podnikateľov, riaditeľov organizácií, inštitúcií, školských a predškolských zariadení sa obrátilo Mesto Galanta so žiadosťou o súčinnosť pri zimnej údržte. V súlade so zákonom o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 37/2008 o čistote mesta, ochrane životného prostredia a verejného poriadku Galanta požiadala o zabezpečenie zimnej údržby, od ktorej je do určitej miery zá-

vislý bežný chod života mesta, prevádzka inštitúcií, zásobovania, zdravotná a požiarna služba a v neposlednej miere i bezpečnosť chodcov. Mesto Galanta dáva do pozornosti: za údržbu chodníkov, schodov, terás a pod. pred prevádzkami obchodu a služieb zodpovedajú ich prevádzkovatelia, čistenie t.j. odstránenie snehu, poľadovice, námrazy alebo znečistenia a schodnosť chodníkov v zastavanom území mesta sú povinní zabezpečiť vlastníci, užívatelia,

správcovia bytových a nebytových objektov, pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené priechody pre chodcov, prístup a príjazd k stojiskám nádob na domový odpad, vjazdy, vstupy do budov, prístup k zastávkam MHD a podobne. Mesto Galanta zabezpečí v zimnom období včasné odstránenie prekážok na chodníkoch, miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami prostredníctvom Technických služieb mesta Galanta. galanta.sk


číslo 3/2013

SPRAVODAJSTVO

3

SEPAROVAŤ SA UČIA UŽ ŠKÔLKARI Hovoriť o tom, že treba separovať odpad, je asi zbytočné. A zrejme ani netreba vysvetľovať, prečo treba separovať. Ale – robíme to? V Galante učia separovať už deti v materských a základných školách.

NGA 1677/13

Od septembra totiž prebieha už desiaty ročník súťaže Separovaný zber v Galante. To znamená, že nepotrebná, vyhodená vec sa nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno recyklovať – teda opäť nejakým spôsobom využiť. Separovaním síce neodstraňujeme príčiny, ale iba dôsledky problému s odpadmi, no veľkou mierou prispieva k ochrane životného prostredia. Aby sa deti naučili aj takýmto spôsobom zachovávať prírodné dedičstvo a upevnili svoj kladný vzťah k prírode, v Galante pre nich pripravujú praktické činnosti. Pretože – čo sa človek v detstve naučí, bude využívať po celý život. Zámerom súťaže je teda triediť odpad tak, aby sa mohol ďalej recyklovať. Popritom deti a školáci získavajú vedo-

mosti, ale aj skúsenosti so samotným separovaním. Samotné zberové zápolenie je určené pre materské a základné školy v celom meste. Súťaž prebieha do 15. júna 2014 pre obe súťažné kategórie. V podstate ide o to, aby materské školy zorganizovali zber a zabezpečili odvoz papiera a tetrapakových obalov a PET fliaš a viedli si o tom evidenciu. Pri zbere papiera škôlky zabezpečia aj odvod do Zberných surovín, pri obaloch a fľašiach odvoz zabezpečujú Technické služby mesta Galanta. Na konci súťaže sa víťazom stane tá materská škola, ktorá odovzdá najväčšie množstvo papiera v kilogramoch v prepočte na jedno dieťa. V druhej kategórii (obaly a fľaše) zasa zvíťazí to zariadenie, ktoré odovzdá najviac vriec s fľa-

Naučiť separovaniu je potrebné už deti v materskej škole. Ilustračné foto: TASR

šami alebo obalmi. V oboch kategóriách víťazi získajú odmenu v hodnote 150 eur. Aby mala súťaž kontinuitu a najmä, aby si deti utvrdili návyk v separovaní, pokraču-

je súťaž aj v kategórií základných škôl. Aj v tomto prípade sa súťaží v dvoch kategóriách – papier, obaly a fľaše, aj spôsob zberu a konečného vyhodnotenia je rovnaký.

Samozrejme, aj najšikovnejší zberači medzi základnými školami môžu získať odmenu v hodnote 150 eur. cr, galanta.sk


4

novinky

SPEKTRUM

TAJOMSTVÁ KOSTOLA SV. ŠTEFANA K zaujímavostiam Galanty a určite aj k turistickým atrakciám patrí farský kostol, teda kostol sv. Štefana kráľa. Poznáte však všetky zaujímavé fakty o jeho histórii či súčasnosti? Rímskokatolícky kostol sv. Štefana nájdeme na Hlavnej ulici v Galante. Ide o dvojvežový klasicistický kostol s barokovými prvkami. Kostol je z roku 1800. Vo vnútri sa nachádza oltár z roku 1741. Kostol bol zasvätený sv. Štefanovi, prvému uhorskému kráľovi. Farský kostol bol vybudovaný v rokoch 1797-1800, patrocínium bol prenesený zo stredovekého farského kostola Galanty. Je to dvojvežová, jednoloďová klasicistická stavba s barokovou retardáciou.

Zaujímavosti duchovného stánku

Základný kameň bol položený 22. júna 1797. Vtedajší farár Alexander Alagovich sa stal neskôr záhrebským biskupom. Prvú sv. omšu odslúžil 30. novembra 1800, počas nej požehnal aj kostol. K posviacke došlo až 29. septembra 1805, tento slávnostný akt vykonal trnavský vikár Jozef Ignác Vilt. K pôvodnému zariadeniu patrí klasicistický hlavný oltár s pôvodným oltárnym obrazom od trnavského maliara J. Zanussiho Ponúknutie koruny sv. Štefanom kráľom z roku 1799. Okrem toho však k pôvodnému zariadeniu patrí aj kazateľnica, krstiteľnica, architektúra bočných oltárov, Obraz na bočnom oltári – Klaňanie sa troch kráľov. Od roku 1800 znie veľký zvon Svätého Štefana kráľa vo veži. V roku 1829 tehlové klenby nahradili ľahšou konštrukciou z červeného smreku. Zariadenie kostola bolo doplnené v roku 1870 novým obrazom sv. Antona na bočnom oltári, novými vitrážo-

vými oknami svätyne (1889), drevený oltárom Lurdskej P. Márie (1904), v lodi kostola novými vitrážami sv. Štefana kráľa a sv. Alžbety Uhorskej (1914).

Z modernej histórie

V roku 1939 zo sakristie urobili bočnú kaplnku a zároveň k južnej stene kostola bola pristavaná nová sakristia. Maliar Muzsinski Nagy Endre vymaľoval celý kostol. V roku 1962 sa stal domovom barokového oltára baldachýnového typu z roku 1741, presťahovali ho zo zbúranej marianskej kaplnky. V kostole sú ďalšie zaujímavosti ako napríklad renesančná tumba Ladislava Kubinyiho z konca 16. storočia, obraz oratória Pohreb sv. Ladislava z 18. storočia, štyri barokové lavice z roku 1741, organové skrine – klasicistické, pôvodne mechanický organ Ludwiga Moosera, kamenná socha sv. Štefana kráľa, kamenné sochy dvoch anjelov.

Vedeli ste?

K rímskokatolíckej farnosti patrí dnes približne 12-tisíc katolíkov. Farnosť je dvojjazyčná, bohoslužby sú slúžené v slovenskom a maďarskom jazyku. Farnosť spravuje dve malé filiálky, Hody a Javorinku a nemocničnú kaplnku. Galanta je zároveň sídlom galantského dekanátu, ku ktorému patrí dvanásť farností v okolí. Na území farnosti pôsobí aj kongregácia saleziánov, ktorí pomáhajú v dušpastierskej činnosti zo Salezianskeho domu z Hodov. nockostolov.sk foto: galanta.fara.sk

Barokový oltár z roku 1741.

Socha sv. Štefana.


číslo 3/2013

SPEKTRUM

5

DO JELKY IDE OCENENIE Tretie miesto patrí Trnavském samosprávnemu kraju v súťaži o Pohár prezidenta SR za najlepšie výsledky v rámci ročníka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska. Na prvom mieste skončil Košický, za ním Banskobystrický kraj. Vyhodnotenie súťaže spojené s valným zhromaždením Združenia olympijských klubov SR sa uskutočnilo v Hornom Smokovci, kde boli zároveň ocenené najlepšie materské, základné a stredné školy z jednotlivých krajov i najaktívnejší organizátori. Trnavský región získal prvé miesto v kategórii stredných škôl, medzi ocenenými boli však aj materské a základné. V kategórii špeciálnych škôl ocenenie putuje aj do nášho okresu, konkrétne do Špeciálnej základnej školy v Jelke. Nás však teší, že medzi najaktívnejšími organizátormi bol ocenený aj Miklós Kálmán z Gymnázia Á. Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede. Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska sú naj-

väčším projektov Slovenského olympijského výboru, ktoré sa konajú od roku 2008. Hlavnou myšlienkou je podnietiť rodičov, pedagógov, trénerov, ale aj predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, aby vyvinuli čo najväčšie úsilie v získaní detí pre pravidelné športovanie. Ocenené školy dostanú od Slovenského olympijského výboru športový materiál v hodnote dvesto eur. cr, olympic.sk

Riaditeľka školy Marta Habánová s jedným z ocenení. Foto: Ladislav Antal

NARODIL SA GORAZD PRI GALANTE? V tomto roku si pripomíname 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie. Na smrteľnej posteli Metod vymenoval svojho zástupcu. Stal sa ním sv. Gorazd. Jeho korene možno siahajú ku Galante.

Najstaršie vyobrazenie sv. Gorazda pochádza z Macedónska. Foto: wiki.org

Poďme však po poriadku. K menej známym pamätným miestam, súvisiacim s misiou sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave a priamo na slovenskom území, patrí aj románsky kostolík v zaniknutej obci Pominovec. Kostolík je častým výletným miestom obyvateľov zo Stredného Považia. Kostolík pochádza z konca 11. storočia a v súvislosti s misiou solúnskych bratov legenda o ňom hovorí toto: Po smrti arcibiskupa Metoda jeho žiaci z Veľkej Moravy odišli na slovanský juh. Iste to bolo aj pod tlakom svetských i cirkevných hodnostárov Franskej ríše, ale do istej miery aj dobrovoľne, lebo svoju misiu na Veľkej Morave považovali za skončenú. Mal byť medzi nimi aj sv. Gorazd, ktorého Metod na smrteľnej posteli vymenoval za svojho nástupcu. Pritom zdôraznil nielen jeho učenosť, vytrvalosť a statočnosť, ale aj fakt, že sv. Gorazd bol "tejto slobodnej zeme syn". To znamená, že pochádzal z dnešného územia Slovenska a navyše z lepšie situovanej slobodnej rodiny.

Na základe jeho mena jazykovedci predpokladajú, že Gorazdovým rodiskom bol kraj niekde uprostred medzi dnešnou Galantou a Nitrou. Gorazd však neodišiel so svojimi spolubratmi na juh, ale na sever a dostal sa až do poľského Krakova, kde ako duchovný pokračoval v kresťanskej misii. Na omšový obrad však potreboval dobré víno. A to najlepšie, aspoň podľa jeho predstavy, sa dorábalo v jeho rodnom kraji. Preto zariadil, aby mu toto víno posielali až do Krakova. Po víno chodievala (asi dva razy do roka) zvláštna výprava až z Poľska. Ale nie až do nitrianskeho kraja. Výmenný obchod sa uskutočňoval v chotári nenápadnej osady Pominovec na pravom brehu Váhu, uprostred malého hája. Tam si obe strany vždy uctili aj pamiatku svätcov Cyrila a Metoda a miesto symbolicky označili ležatým cyrilo-metodským dvojkrížom, vyskladaným z kameňov. Pri veľkej povodni, niekedy v prvej štvrtine 12. storočia, osadu zaliali vlny Váhu a v jeho vodách sa stratil aj symbolický dvojkríž. Pomi-

novčania i obyvatelia okolitých obcí však o tom vedeli a uctievali si túto tradíciu. Tá neskôr vyústila do stavby kostolíka sv. Jána Krstiteľa, ktorý pretrval až dodnes. Je možné, že túto legendu potvrdia najstaršie fresky v kostole, ktorých obrysy sa zachovali pod viacerými vrstvami náterov a čakajú na opatrné a trpezlivé odkrytie. A možno sa bližšie dostaneme aj v pátraní po mieste narodenia sv. Gorazda. cr, TASR


6

novinky

SPEKTRUM INZERCIA

TVOJ HLAS

ROZHODNE

2

TIBOR MIKUŠ

Vážení spoluobčania, ďakujem Vám za podporu v prvom kole volieb do VÚC. Som zástancom spolupráce a nehľadám rozdiely medzi ľuďmi, národnosťami a politickou príslušnosťou. Žiaľ, zaznamenali sme obce i mestá, kde sa volilo výlučne na národnostnom princípe, v prospech ľudí, ktorí nikdy nepracovali v samospráve nášho kraja. Dokonca v ňom dlhodobo nemali ani trvalé bydlisko. Nemáme robiť politiku, ale zabezpečovať rozumnú a vecnú správu kraja.


číslo 3/2013

TÉMA INZERCIA

Príďte 23. novembra 2013 k volebným urnám

2

a podporte rozumné spoločné riešenia.

Vážim si prácu lekárov, sestier a odborného personálu v nemocniciach. Dokázali sme prevziať pacientov z iných krajov, zrekonštruovať oddelenia a nakúpiť novú medicínsku techniku. Potrebujeme dostať aj ostatné nemocnice v kraji na úroveň, ktorá sa dosiahla v NsP Skalica, a.s. Stredné školstvo považujem za základný faktor kvality života v našom regióne, pretože umožní, aby mladí ľudia nachádzali v budúcnosti prácu doma. Pre tento účel zabezpečujeme väzbu stredných odborných škôl na firmy v našom regióne. Obnovujeme technické zručnosti a účinnejšie ich spájame s teoretickými vedomosťami. Vraciame úctu remeslu. Kvalitné cesty sú zárukou rozvoja zamestnanosti. Potrebujeme bezpečný kraj, pohodlný pre vlastných obyvateľov, s dostupnou infraštruktúrou pre podnikateľov i návštevníkov. Sme jediný región bez nehodových úsekov. Zasadzujeme sa o juhozápadný obchvat Trnavy, južnú rýchlostnú komunikáciu, cestný obchvat v Hlohovci a most v Piešťanoch. Dosiahli sme priemerne 85 percentnú zhodu pri hlasovaniach Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja zo strany všetkých prítomných poslancov. Táto vysoká podpora svedčí o transparentnosti voči občanovi a rovnakom prístupe k všetkým oblastiam nášho kraja. Razíme novú vzťahovú kultúru. Potreba väčšiny má prednosť pred individuálnymi názormi. Vedieme dialóg medzi všetkými inštitúciami v kraji bez rozdielu národnosti. Chápeme záujmy aj tých najmenších obcí a veľkých miest. Spolupracujeme s regionálnymi združeniami ZMO. Výsledky doterajšej práce sú dôkazom podpory národnostnej kultúry.

NTT 1694/13

V roku 2012 sme získali jedinečné ocenenie Výboru regiónov EÚ – Podnikateľský región roka, a to ako jediný región v Slovenskej republike i zo všetkých nových členských štátov Európskej únie. Potrebujeme nadviazať na sociálnoekonomický rozvoj, dlhodobé zlepšovanie kvality života a zvyšovanie atraktívnosti nášho kraja.

TIBOR MIKUŠ, číslo 2

7


8

novinky

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ SPRAVODAJSTVO

92ď%<'2 751$96.e+2 9292ď%È& 9 + 83$1$ +ä 3 1$-9,$& $ +/$629 29 35( 7,%25$ 2 0,.8â$ â V Trnavskom kraji v regionálnych voľbách získal najviac hlasov súčasný predseda kraja Tibor Mikuš (nezávislý). Podporilo ho 31 310 voličov, čo predstavuje 40,04 percenta hlasov. 7LERU 0LNXãVDY GUXKRP NROH UHJLRQiOQ\FK YROLHE Y V~ERMLR SRVWSUHGVHGXNUDMD VWUHWQHV GUXKêPY SRUDGt -y]VHIRP%HUpQ\LP 60. 2.6 NWRUpPX VYRM KODV

RGRY]GDOR YROLþRY WHGD]tVNDOSHUFHQWD KODVRY7UHWLHKR,YDQD8KOLDULND .'+D 6'.Ò'6 SUHGEHKROOHQR KODVRY 8KOLDULN]tVNDO KOD-

POLOVIČKA OBHÁJILA KRESLÁ Až 21 zo 40 zvolených poslancov v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) pôsobilo v zastupiteľstve aj vo volebnom období rokov 2009-2013. V každom zo siedmich obvodov sa vymenila po voľbách 9. novembra asi polovica poslancov, výnimkou je okres Skalica, kde zostáva pôvodná zostava. 9 REYRGH 'XQDMVNi6WUHGDVD RE\YDWHOLD776.EXG~QDćDOHM VWUHWiYDĢVR ãW\UPL] FHONRYêFK RVHPSRVODQFRY ±VR =ROWiQRP +iMRVRP /iV]OyP%DFVyP -y]VHIRP.YDUGRPD ,YiQRP )HQHVRP YãHWFL60.0.3 3 2.6 Y RNUHVH *DODQWD VR ãW\UPL]R VLHGPLFK ±V-y]VHIRP%HUpQ\LP/iV]OyP%tUyRP /iV]OyP3pNRP YãHWFL 60.0.3 3 2.6 D *iERURP *iORP 0RVW+tG 9 REYRGH +ORKRYHFVLSRVODQHFNpSRVW\ REKiMLOLGYDMD] WURFK ±-iQ'RPDUDFNê QH]iYLVOê DD 3HWHU 'YRUDQ .'+6'.Ò'6 Y LHãĢDQRFKGYDMD] SLDWLFK ± Y3 QH]iYLVOê5HPR&LFXWWRDD 3HWHU

Povolanie

Politická strana

Zisk v %

József Berényi y (46) Tibor Mikuš (60) József Nagy gy (45) Andrej Richnák (28) Ivan Uhliarik (45)

politológ p g predseda TTSK predseda NR SR ekonóm poslanec NR SR

SMK, OKS nezávislý kandidát MOST - HÍD Í NOVÝ Ý PARLAMENT KDH, SDKÚ Ú - DS

18,33 40,04 18,12 4,81 18,26

VRY SHUFHQWD =D QtP QDVOHGXMH -y]VHI1DJ\ 0RVW+tG V SHUFHQWDD $QGUHM5LFKQiN 1RYêSDUOD-

PHQW VR SHUFHQWD -R]HI5DYDV] 6WUDQDUyPVNHM~QLH ]tVNDOKODVRY SHUFHQWD D WRDMQD-

SULHNWRPXåH VDNDQGLGDW~U\HãWHSUHG YRĐEDPLY]GDO 9ROHEQi~þDVĢY 7UQDYVNRP NUDMLGRVLDKODSHUFHQWD

TRESTNÉ OZNÁMENIE NA IVANA UHLIARIKA

Na nekalé a neetické vedenie kampane kandidáta na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja 2WWLQJHU .'+6'.Ò'6 (TTSK) Ivana Uhliarika 9 REYRGH6HQLFDEXG~Y SUi- (KDH, SDKÚ-DS) FLSRNUDþRYDĢGYDMD] SLDWLFK upozorňuje predstaviteľov SRVODQFRY ±QH]iYLVOêďXER- miestnych a obecných PtU3DUt]HND 5DGRYDQ3UVWHN samospráv kraja ]D 6PHU6'9 6NDOLFL]RVWi- na webovej stránke TTSK YDWURMLFD=GHQNRýDPEDO QH- súčasný predseda Tibor ]iYLVOê 6WDQLVODY&KRYDQHF Mikuš (nezávislý). D R]HI+D]OLQJHU REDMD6PHUD6' 9 7UQDYH] GHYLDWLFK]R- 8KOLDULNVDY QHMXSULDPLO VWiYDM~Y NUDMVNRPSDUODPHQWH QD RWi]NXYVWXSXVWUDWHJLFSUH QDVOHGXM~FHãW\ULURN\ãW\- NpKRSDUWQHUDGR NUDMVNêFK ULDSRVODQFL ±9ODGLPtU%XWNR QHPRFQtFY'XQDMVNHM6WUHD WHIDQ%RãQiN REDMD.'+ GHD *DODQWH3R QHSUDYGLDâ 6'.Ò'6 D $XJXVWtQ+DP- YêFKELOERUGRFKEROLURYQDEiOHNDD ďXERPtU$QWDO REDMD NpOåLR SULYDWL]iFLLQHPRFQtF 6PHU6' ãtUHQpDMSURVWUHGQtFWYRPOHWiNRYSODJiWRYD VFKUiQNR VLP YDQLD&HOiNDPSDĖMH]DYiG]DM~FD]QHLVĢXMHSDFLHQWRY QHPRFQtFD LFKSUtEX]QêFK ,GHR ]iPHUQpãtUHQLHSRSODãQHMVSUiY\V FLHĐRP]tVNDĢYR YRĐEiFKYLDFSHUFHQW KODVRYDĢSRGĐDVYRMKRYHGR- XSR]RUĖXMH 0LNXã PLDD SUHVYHGþHQLD=iURYHĖ 8KOLDULN QHPi YODVWQê VDGRPQLHYDåH SR QH~VSHFKX SURJUDPD LEDRþLHUĖXMHGOKR,YDQD8KOLDULND .'+6'- GRE~SUiFXSUHGVHGXD ]DVWX.Ò'6SHUFHQWD Y SU- SLWHĐVWYD776.9]KĐDGRP YRPNROHVDSUH YlþãLQXYROL- QD WRåH LGHR OåLSRGiYDP þRY.'+YRĐE\Y WRPWRNUDML QDĖKRWUHVWQpR]QiPHQLH VNRQþLOL 776.PiVR VYRMLPLREFD-

NEBUDÚ VPLÝVAŤ .'+QHEXGHY GUXKRPNROH YRĐE\SUHGVHGX776.RGSRU~þDĢVYRMLPYROLþRPåLDGQHKR ] GYRFK NDQGLGiWRY 3UH 7$65WRSRWYUGLONUDMVNêSUHGVHGD.'+Y 7UQDYH $ORM] 3ĜLGDO V WêP åH VYRMLPYROLþRPRGSRU~þDM~

Kandidát

Ivan Uhliarik. Foto: TASR

PLPHVWDPLL UHJLRQiOQ\PL ]GUXåHQLDPL=026GREU~ VSROXSUiFX1DMQRYãLH]D]QDPHQiYDPHSRNXVDE\ Y PLHVWQ\FK UR]KODVRFK EROLRGY\VLHODQpLQIRUPiFLHV URYQDNRRþLHUĖXM~FLP REVDKRPREUDFLDVD0LNXãQD VWUiQNH776.QD VWDURVWRYD SULPiWRURY7UHVWQpR]QiPHQLHSRGDO 0LNXã SRGĐDY\MDGUHQLDDVLVWHQWD SUHGVHGX776.-XUDMD âWDIIXQD SURNXUDW~UHY 7UQDYH ,YDQ8KOLDULNDNRUHDNFLX SRVODO7LERURYL 0LNXãRYL RWYRUHQêOLVWY ĖRPXYLHGRO åH VN{UþLQHVN{UEXGHPX-

VLHĢ0LNXãREþDQRPNUDMD RGKDOLĢSUDYGXR SULYDWL]iFLLåXSQêFKQHPRFQtF.Hćć åHSUHGVHGRYL776.SUHNiåDM~GRWHUDMãLH8KOLDULNRYH ELOERUG\SRQ~NROPXWULDOWHUQDWtYQHQiYUK\QD QRYp 6 P\ãOLHQNRX åH NHć MH QHPRFQLFDYODVWQHQiDOHER SUHYiG]NRYDQi¿QDQþQêPL åUDORNPLMHMKODYQêFLHĐVD ]iVDGQH]PHQt] SRVN\WRYDQLD]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWLQD ]DUiEDQLHSHĖD]t D WRMH]Op

7$65


č s o 3/ číslo 3/2013 03

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ SPRAVODAJSTVO

6$02635È91 È (+2 .5$-$ KANDIDÁTI NA PREDSEDU TTSK DO 2. KOLA

Meno a priezvisko

Vek

Politická strana

Tibor Mikuš József Berényi

60 46

nezávislý kandidát SMK, OKS

Počet hlasov 40,04% 18,33%

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 1 - Dunajská Streda (zvolení 8 poslanci) József Nagy Gabriel Bárdos Zoltán Hájos László Bacsó József Menyhárt József Kvarda Arpád Érsekk Iván Fenes

45 60 46 39 37 64 55 46

MOST-HÍD SMK SMK SMK SMK SMK MOST-HÍD SMK

8794 8614 8565 8507 8238 8177 8077 8002

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 2 - Galanta (zvolení 7 poslanci) József Berényi Krisztián Forró Gábor Gál László Biró Gergely Agócs László Pékk Ervin Chomča 9ROHEQpPLHVWQRVWLV~XåSULSUDYHQpQD GUXKpNRORYROLHEåXSDQRY)RWR7$65

ZLOŽENIE ZASTUPITEĽSTVA TRNAVSKÉHO VÚC V krajskom parlamente by mal PDĢY QDVOHGXM~FLFKãW\URFKURNRFKQDMYLDFSRVODQHFNêFKVWROLþLHN6PHU6'D WR Y WRPWRYROHEQRPREGREtQHPDODQL MHGQX 60.0.3EXGHPDĢ URYQDNêSRþHW NRDOtFLX.'+

6'.Ò'6EXGH]DVWXSRYDĢ SRVODQFRY GRWHUD] 0RVWW +tGSRVODQFL GRWHUD]DQLMHGHQ D QH]iYLVOtV~SRVODQFL GRWHUD]LFKEROR 'YRMVWUDQXSULSUDYLO Eã

POSLANCI PODĽA STRANÍCKEJ PRÍSLUŠNOSTI

46 37 38 44 27 62 49

SMK SMK MOST-HÍD SMK SMK SMK MOST-HÍD

4671 3698 3608 3576 3136 3126 3050

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 3 - Hlohovec (zvolení 3 poslanci) Milan Domaracký Alena Jelušová Peter Dvoran

60 57 58

nezávislý kandidát nezávislý kandidát KDH, SDKÚ-DS

1961 1691 1259

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 4 - Piešťany (zvolení 5 poslanci) Miloš Tamajka Remo Cicutto Iveta Babičová Jozef Drahovský Peter Ottinger

37 51 56 37 61

SMER-SD nezávislý kandidát KDH, SDKÚ-DS nezávislý kandidát KDH, SDKÚ-DS

2435 2007 1929 1701 1611

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 5 - Senica (zvolení 5 poslanci) Ľubomír Parízekk Radovan Prstekk Roman Sova Martin Lidaj Ján Kovár

50 46 45 36 60

nezávislý kandidát SMER-SD KDH, SDKÚ-DS SMER-SD SMER-SD

1815 1728 1670 1601 1551

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 6 - Skalica (zvolení 3 poslanci) Stanislav Chovanec Zdenko Čambal Jozef Hazlinger

54 51 45

SMER-SD nezávislý kandidát SMER-SD

3606 3180 3071

Poslanci TTSK Volebný obvod č. 7 - Trnava (zvolení 9 poslanci)

SMER (12), SMK-MKP (11), KDH, SDKÚ-DS (7), MOST-HÍD (4), NEZÁVISL Á LÝ (6)

Vladimír Butko Štefan Bošnákk Augustín Hambálek Ľubomír Antal Bystrík Stanko Katarína Jelačičová Jozef Pobiecký Marta Gubrická Silvia Hojerová

58 66 56 56 44 48 44 54 48

KDH, SDKÚ-DS KDH, SDKÚ-DS SMER-SD SMER-SD SMER-SD SMER-SD KDH, SDKÚ-DS SMER-SD SMER-SD

4782 4465 4059 4015 3958 3810 3806 3718 3583

9


10

novinky

SPRAVODAJSTVO TÉMA

.'(35263(58-Òä(1< 35263(58-(,632/2ý126ġ

NRXÒVSHãQêFKåLHQDSR]LWtYQ\FKSUtNODGRYSULE~GD1DSULHNWHMWRVNXWRþQRVWL LFKHãWHVWiOHQLHMHGRVWDWRN=DKUDQLþQtPDQDåpULV~ QDåHQ\YULDGLDFLFKSR]tFLiFK]Y\NQXWtDWHQWRWUHQGVD VQDåLDSUHVDG]RYDĢLXQiV 3RGĐDPQRKêFKWDNGQHVXå QHUR]KRGXMHWRþLMHQLHNWR PXåDOHERåHQDDOHDNpPi RVREQRVWQpYODVWQRVWLUR]KRGQRVĢVFKRSQRVĢPRWLYiFLHY\WUYDORVĢDSRGREQH 5RGRYiSROLWLNDDERM]DURYQRVĢ SRKODYt MH V~þDVĢRX KRGQ{W(XUySVNHM~QLHXå RGURNX9V~þDVQRVWL VDDOHGRSRSUHGLDGRVWiYDM~ *HQHUiOQHULDGLWHĐN\GRPi- LQLFLDWtY\]DPHUDQpQDVWDFLFKDPHG]LQiURGQêFKVSR- QRYHQLHW]YURGRYêFKNYyW ORþQRVWtPDMLWHĐN\¿ULHPþL NWRUpE\SUHYHĐNpVSRORþQRVPDQDåpUN\QDYUFKRORYêFK WL]QDPHQDOLSRYLQQRVĢPDĢ SR]tFLiFKYRYãHWNêFKVIp- YRVYRMLFKãWDWXWiUQ\FKRUJiUDFKHNRQRPLN\YãDNXåDQL QRFKVWDQRYHQêPLQLPiOQ\ QD6ORYHQVNXQLHV~YêQLP- SRGLHOåLHQ.YyW\]DWLDĐ]DZastúpenie európskych žien vo vyšších a top manažérskych pozíciách v porovnaní s uplynulými desaťročiami postupne vzrastá. Napriek tomu však stále platí, že napr. v Európskej únii je medzi manažérmi viac mužov než žien. To isté možno konštatovať i o zastúpení v národných parlamentoch či vládach. Tu sú lídrami najmä Švédsko a Fínsko. Slovensko sa vo všetkých oblastiach zaraďuje do druhej polovice rebríčka.

YLHGORQDSU1yUVNR)tQVNR âSDQLHOVNR%HOJLFNR)UDQF~]VNR.DQDGD5DN~VNR 7DOLDQVNR'RSDGDY\KRGQRWHQLH]DYHGHQLDNYyWDOH EXGH]QiP\DåRQLHNRĐNR URNRY3RGĐD(XUySVNHMNRPLVLHEROQD]DþLDWNXURND SRGLHOåLHQYSUHGVWDYHQVWYiFKQDMYlþãtFKHXUySVN\FKYHUHMQHREFKRGRYDQêFKVSRORþQRVWtQLåãtDNR SHUFHQW

Slovenky to majú ťažké 6URYQRVĢRX]DVW~SHQLDåLHQ YULDGLDFLFKSR]tFLiFK¿ULHP V~KODVtSHUFHQW(XUySDQRY1DMYlþãtSRGLHO]iVWDQFRYWRKWRQi]RUXMHQD&\SUHYËUVNXD6ORYLQVNX YLDF QHåSHUFHQW 1DRSDNQDMPHQHMV~URYQRFHQQpPXSRVWDYHQLXåLHQYQDMY\ããtFK IXQNFLiFKQDNORQHQt6ORYiFL 6~KODVVWYUGHQtPåHåHQ\

E\PDOLE\ĢYUR]KRGRYDFtFK SRVWRFK]DVW~SHQpURYQDNR DNRPXåLY\MDGULORSHUFHQW6ORYiNRY 6ORYiFLV~YRWi]NHSRVWDYHQLDåLHQYRYUFKRORYêFK IXQNFLiFK VN{U VNHSWLFNt7DNPHUSRORYLFD]QLFK YSULHVNXPHXYLHGODåHåHQ\ YåG\QHPDM~SRWUHEQpNYDOLW\DVFKRSQRVWLQDWRDE\ REVDGLOLY\VRNpSRVW\=iURYHĖVDSHUFHQWGRS\WRYDQêFK6ORYiNRYGRPQLHYD åHåHQ\VDRY\VRNpSR]tFLH ]DXMtPDM~PHQHMDNRPXåL '{YRGRPMHSRGĐDQLFKVNXWRþQRVĢåHåHQ\PDM~Ylþãt VNORQVWDUDĢVDRURGLQXDGRPiFQRVĢ7HQWRQi]RU]DVWiYD DåSHUFHQW6ORYiNRYþRMH QDMY\ããtSRGLHOYUiPFL(Ò 1D]iNODGHXYHGHQêFKVNXWRþQRVWtVLGRYROtPNRQãWDWRYDĢåHSRGQLNDWHĐVNiVIpUD(XUyS\MHLQDćDOHMVYHWRP

PXåRY,EDNDåGêGHVLDW\ þOHQSUHGVWDYHQVWYDQDMYlþãtFKHXUySVN\FKVSRORþQRVWt MHåHQDDYSHUFHQWiFKSUtSDGRYV~SUHGVHGDPLSUHGVWDYHQVWLHY PXåL âW~GLH XND]XM~åHSRGQLN\VY\ããtPSRþWRPåLHQQDYHG~FLFKPLHVWDFKGRVDKXM~OHSãLH YêVOHGN\DNRÄþLVWRPXåVNp³ VSRORþQRVWL,FKSUHYiG]NRYp SUtMP\V~Y\ããLHDV~~VSHãQHMãLHSUL]tVNDYDQtQDGDQêFKĐXGtDOHSãLHUR]XPHM~]iND]QtNRP

Vzdelanie bez právomocí ýR QDMOHSãLH Y\XåLWLH QDGDQêFK HXUySVN\FK åLHQ QDWUKXSUiFHQLHMHOHQSUtQRVRPSUHSRGQLNDQLHDOHDM SUHKRVSRGiUVWYRDVSRORþQRVĢDNRFHORNäHQ\WYRULD SHUFHQW]DEVROYHQWRYY\VRNêFKãN{ODOHQDPLHVWDFK


číslo 3/2013

YHNRQRPLNHVUR]KRGRYDFRX SUiYRPRFRXMHLFK]DVW~SHQLHQHSRURYQDWHĐQp 9WHMWRV~YLVORVWLVFKYiOLOD (XUySVNDNRPLVLD6WUDWpJLX URYQRVWLåLHQDPXåRY 6WUDWpJLDVDULDGLSUtVWXSRP ]DPHUDQêPQDPXåRYDåHQ\ REVLDKQXWêPYNRQNUpWQ\FK LQLFLDWtYDFKD]DþOHĖXMH]iVDGXURYQRVWLPHG]LPXåPL DåHQDPLGRYãHWNêFKSROLWtNDþLQQRVWt(Ò-HMFLHĐRPMHSURSDJRYDĢURGRY~ URYQRVĢ6WUDWpJLDVLNODGLH ]DFLHĐSRGSRURYDĢYêYRM QD~URYQLMHGQRWOLYêFKãWiWRY DSRVN\WQ~Ģ]iNODGSUHVSROXSUiFXVćDOãtPLHXUySVN\PLRUJiQPLD]~þDVWQHQêPL VWUDQDPL ÒVSHFK\ (XUySVNHM ~QLH YREODVWLURYQRVWLåLHQDPXåRYSULVSHOLNSR]LWtYQ\P ]PHQiPYåLYRWHPQRKêFK HXUySVN\FKREþDQRYDWYRULD ]iNODG QD NWRURP WHUD]PXVtPHEXGRYDĢVSRORþQRVĢYNWRUHMPDM~åHQ\ DPXåLVNXWRþQHURYQRFHQQpSRVWDYHQLH .Đ~þRYpRSDWUHQLD(XUySVNHMNRPLVLHY\SOêYDM~FH ]R6WUDWpJLHURYQRVWLåLHQ DPXåRY .RPLVLDEXGH SRGSRURYDĢURGRY~URYQRVĢSULXSODWĖRYDQtYãHWNêFKDVSHNWRYDYODMNRYêFK LQLFLDWtY VWUDWpJLH (XUySDQDMPlSRNLDĐLGH RGH¿QtFLXDY\NRQiYDQLH SUtVOXãQêFKYQ~WURãWiWQ\FK RSDWUHQt SURVWUHGQtFWYRP WHFKQLFNHMSRGSRU\DNRDM ãWUXNWXUiOQ\FKIRQGRYDćDOãtFKYê]QDPQêFKSURJUDPRY ¿QDQFRYDQLDDNRMHUiPFRYêSURJUDPSUHYêVNXP YV~YLVORVWLVXVPHUQHQLDPLSUH]DPHVWQDQRVĢDY\KRGQRWHQtPYQ~WURãWiWQ\FK SROLWtN]DPHVWQDQRVWLEXGH SR]RUQH VOHGRYDĢ YQ~WURãWiWQHRSDWUHQLDSULMDWpVFLHĐRP]OHSãLĢURGRY~URYQRVĢ QDWUKXSUiFHDSRGSRURYDĢ VRFLiOQH]DþOHĖRYDQLHåLHQ SRGSRURYDĢSRGQLNDQLH DVDPRVWDWQ~]iURENRY~þLQQRVĢåLHQ VN~PDĢ]RVWiYDM~FHUR]GLHO\YQiURNRFKQDGRYROHQNX]URGLQQêFKG{YRGRY QDMPlQDRWFRYVN~GRYROHQNXDGRYROHQNXSULVWDURVWOLYRVWLRRVRE\DPRåQRVWLDNR LFKRGVWUiQLĢSRGiYDĢVSUiY\RþLQQRVWLþOHQVNêFKãWiWRYSRNLDĐLGHR]DULDGHQLD VWDURVWOLYRVWLRGHWL

SPRAVODAJSTVO TÉMA

SRGSRURYDĢURGRY~URYQRVĢYRYãHWNêFKLQLFLDWtYDFK YREODVWLLPLJUiFLHDLQWHJUiFLHPLJUDQWRY VSROXVHXUySVN\PLVRFLiOQ\PLSDUWQHUPLDSULUHãSHNWRYDQtQH]iYLVORVWLVRFLiOQHKR GLDOyJX VN~PDĢ PRåQpVS{VRE\DNR]OHSãLĢWUDQVSDUHQWQRVĢRGPHĖRYDQLDDNRDMYSO\YNWRUêPDM~GRKRG\DNRMHSUiFD QDþLDVWRþQê~Yl]RND]POXY\QDGREXXUþLW~QDURYQDNpRGPHĖRYDQLH SRGSRURYDĢ LQLFLDWtY\ ]D URYQDNp RGPHĖRYDQLH QDSUDFRYLVNXDNRV~FHUWL¿NiW\URYQRVWLÄFKDUW\³ DRFHQHQLDDNRDMYêYRMQiVWURMRYSUH]DPHVWQiYDWHĐRY QDQiSUDYXQHRG{YRGQHQêFK UR]GLHORYYRGPHĖRYDQtåLHQ DPXåRY

=DKUDQLþQt PDQDåpUL V~QDåHQ\ YULDGLDFLFK SR]tFLiFK ]Y\NQXWtDWHQWR WUHQGVDVQDåLD SUHVDG]RYDĢ LXQiV NDåGê URN XVSRUDG~YDĢ (XUySVN\GHĖURYQRVWLRGPHĖRYDQLDFLHĐRPNWRUpKR EXGHXSR]RUQLĢQDWRRNRĐNRYLDFþDVXPXVLDåHQ\SUDFRYDĢDE\]DURELOLURYQDN~ P]GXDNRPXåL SRGSRURYDĢåHQ\SULYêEHUHQHWUDGLþQêFKSURIHVLtQDSUtNODGYW]Y]HOHQêFKDLQRYDWtYQ\FKRGYHWYLDFK ]YDåRYDĢFLHOHQpLQLFLDWtY\ QD ]OHSãHQLH URGRYHM URYQRYiK\QDUR]KRGRYDFtFKSR]tFLiFK PRQLWRURYDĢFLHĐSHUFHQWQpKR ]DVW~SHQLD åLHQ QDQDMY\ããtFKUR]KRGRYDFtFKSR]tFLiFKYRYêVNXPH PRQLWRURYDĢ SRNURN SUL SOQHQt FLHĐD SHUFHQWQpKR]DVW~SHQLDSUtVOXãQtNRYMHGQpKRSRKODYLD YNDåGHMRGERUQHMVNXSLQH DYRYêERURFK]ULDGHQêFK .RPLVLRX SRGSRURYDĢ~VLOLHRYlþãLX~þDVĢåLHQQDYRĐEiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX DMDNRNDQGLGiWLHN SULMPHVWUDWpJLX(ÒERMD SURWLQiVLOLXQDåHQiFKNWRUHMFLHĐRPEXGHRNUHPLQp-

KRRGVWUiQHQLHPU]DþHQLD åHQVNêFKSRKODYQêFKRUJiQRYDWRSRXåLWtPYãHWNêFK YKRGQêFKQiVWURMRYYUiWDQHWUHVWQpKRSUiYDYUiPFL SUiYRPRFt(Ò]DSRGSRU\ FHORHXUySVNHMLQIRUPDþQHM NDPSDQHRQiVLOtSiFKDQRP QDåHQiFK ]DEH]SHþt DE\ SUiYQH SUHGSLV\(ÒWêNDM~FHVDD]\ORYHMSROLWLN\]RKĐDGĖRYDOLRWi]N\URGRYHMURYQRVWL YUiPFL(XUySVNHKR~UDGX QDSRGSRUXD]\ODQWRYDSURVWUHGQtFWYRP¿QDQFRYDQLD (XUySVNHKRIRQGXSUHXWHþHQFRYEXGHSRGSRURYDĢRGERUQ~SUtSUDYXDRVYHGþHQp SRVWXS\]DPHUDQpQDURGRY~WHPDWLNX PRQLWRURYDĢDSRGSRURYDĢGRGUåLDYDQLHNRGDĖVNêFK NULWpULtSUHYVWXSGR(ÒYREODVWL URYQDNpKR ]DREFKiG]DQLDVRåHQDPLDPXåPL DEXGHSRPiKDĢNUDMLQiP]iSDGQpKR%DONiQXD7XUHFNX VWUDQVSR]tFLRXDSUHVDG]RYDQtPSUtVOXãQêFKSUiYQ\FK SUHGSLVRY LPSOHPHQWRYDĢ $NþQê SOiQ(ÒRURGRYHMURYQRVWL

DSRVLOQHQtSRVWDYHQLDåLHQ YUiPFLUR]YRMRYHMVSROXSUiFH ± QDćDOHMVWLPXORYDĢSDUWQHUVNpNUDMLQ\(63SULSRGSRUHURGRYHMURYQRVWLSURVWUHGQtFWYRPV\VWHPDWLFNpKR SROLWLFNpKRGLDOyJXYêPHQ\ VN~VHQRVWtDKĐDGDQtPPRåQRVWtSUHSRPRFYUiPFLQiVWURMDHXUySVNHKRVXVHGVWYD DSDUWQHUVWYD YLDF]RKĐDGĖRYDĢURGRYp KĐDGLVNRYUiPFLKXPDQLWiUQHMSRPRFL(Ò EXGHVD]DREHUDĢ~ORKRX PXåRYSULKĐDGDQtURGRYHM URYQRVWLEXGHSRGSRURYDĢ RVYHGþHQpSRVWXS\WêNDM~FHVDURGRYêFK~ORKYREODVWLPOiGHåHY]GHOiYDQLD NXOW~U\DãSRUWX EXGHPRQLWRURYDĢVSUiYQH Y\NRQiYDQLHSUiYQ\FKSUHGSLVRY(ÒRURYQDNRP]DREFKiG]DQtVRVRELWQêPG{UD]RPQDVPHUQLFH (6D(6 EXGHPRQLWRURYDĢYDNRP UR]VDKXVDKĐDGLVNRSRKODYLD EUDORGR~YDK\SULXSODWĖRYDQtVPHUQtFRQHGLVNULPLQiFLL

11

EXGHSRGSRURYDĢ~SOQ~ LPSOHPHQWiFLX 3HNLQVNHM DNþQHMSODWIRUP\YUiWDQHYêYRMDDDNWXDOL]iFLHSUtVOXãQêFKXND]RYDWHĐRY]DSRGSRU\(XUySVNHKRLQãWLW~WX SUHURGRY~URYQRVĢ SUHGNDåGRURþQêPGLDOyJRP QD Y\VRNHM ~URYQLRURGRYHMURYQRVWLPHG]L3DUODPHQWRP.RPLVLRX þOHQVNêPLãWiWPLDNĐ~þRYêPL ]DLQWHUHVRYDQêPL VWUDQDPLSUHGORåtYêURþQ~ VSUiYXRSRNURNXYREODVWL URYQRVWLåLHQDPXåRYNWRUiVDEXGH]DPHULDYDĢQDMPlQDWpP\NWRUpV~V~þDVĢRXWHMWRVWUDWpJLH

$NQiPQDR]DM ]iOHåtQDPLHUL DEH]SHþQRVWL YRVYHWHPXVtPH XURELĢYLDF SUHSRGSRUXåLHQ Ä1HURGtPHVDDNRåHQ\VWiYDPHVDQLPL³QDStVDODXå YURNRFKPLQXOpKRVWRURþLD6LPRQHGH%HDXYRLU 1D]QDþLODWêPVNXWRþQRVĢ åHKRFLVDURGtPHVELRORJLFNêPSRKODYtPDNRPXåL DåHQ\DåSRþDVåLYRWDVDSRG YSO\YRPRþDNiYDQtDQRULHP VSRORþQRVWLYQiVIRUPXMH WRþRMHYãHREHFQHSRYDåRYDQp]DÄåHQVNp³DÄPXåVNp³7LHWRY]RU\VSUiYDQLD V~WDNpVLOQpåHYlþãLQD]QiV VDFHOêåLYRWVQDåtSULEOtåLĢVD NLGHiOQHPXREUD]XÄW\SLFNpKRPXåD³DOHERÄW\SLFNHM åHQ\³$NWLHWRY]RU\VSUiYDQLDRGPLHWDPHDOHERLJQRUXMHPHY\VWDYXMHPHVD ]RVWUDQ\VSRORþQRVWLþDVWR RGPLHWDQLX $NQiPQDR]DM]iOHåtQDPLHULDEH]SHþQRVWLYRVYHWHPXVtPHXURELĢYLDFSUHSRGSRUXåLHQäHQ\QDFHORPVYHWH PDM~YHĐNê]iXMHPSRGLHĐDĢ VDQDUR]YRMLVYRMLFKNUDMtQ DQDSURVSHULWHVYRMLFKNRPXQtWLFKSUHGVWDY\DYRGFRYVNpVFKRSQRVWLYãDNWUHED YRYlþãHMPLHUHSRGSRURYDĢ 9V~þDVQRPREGREtE\SUHWR PDORE\ĢY]iXMPHNDåGpKR DE\]DþOHQLOåHQ\GRNDåGHM ]ORåN\VSRORþQRVWLSUHWRåHNGHNRĐYHNQDVYHWHNGH SURVSHUXM~åHQ\SURVSHUXMH LVSRORþQRVĢ 5HQiWD=PDMNRYLþRYi SRGSUHGVHGQtþND1565


12

SÚŤAŽ/KRÍŽOVKA TÉMA

novinky

&+é%$-Ò9$.&Ë1<3527,&+5Ë3.( Na celom Slovensku chýbajú vakcíny proti chrípke. Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo farmaceutické firmy, aby doplnili zásoby. +RYRUN\ĖDUH]RUWX=X]DQD ýLåPiULNRYiKRYRUtåHXåMH YOHNiUĖDFKYLDFDNR QRYêFKYDNFtQ,FKQHGRVWDWRNSRGĐDQHMVS{VRELORWR åHIDUPDFHXWLFNp¿UP\VD SULREMHGQiYDQtYDNFtQULDGLOLSRþWDPL]PLQXOpKRURND NHćEROD]DRþNRYDQRVĢSURWL FKUtSNHYHĐPLQt]ND Ä9\]YDOLVPHLFKDE\GRSOQLOL]iVRE\MHGQDIDUPDFHXWLFNi¿UPDXåWDNDMXURELOD SRGĐDQDãLFKLQIRUPiFLtMHXå YOHNiUĖDFKYLDFDNR QRYêFKYDNFtQ³SRYHGDOD KRYRUN\ĖDUH]RUWX]GUDYRWQtFWYD=X]DQDýLåPiULNRYi

DQHJDWtYDRþNRYDQLHSULQiãDÄ7êFKSR]LWtYSULQiãDYHĐPLYHĐDKODYQHXVWDUãtFK OHERDMNHćGRVWDQ~FKUtSNXPiĐDKãtSULHEHKDQHNRQþtKRVSLWDOL]iFLRX³REMDVQLO /LSWiN'RGDOåHY]iSDGQHM (XUySHVD]DRþNRYDQRVĢVWDUãtFKĐXGtSRK\EXMHQD~URYQLDåSHUFHQW 3UHYHQFLDFKUtSN\DMHMSRGREQêFKRFKRUHQtVD]DPHULDYDQD]DEUiQHQLHSUHQRVX YtUXVRY]FKRUpKRQD]GUDYpKRþORYHNDDNRDMQDSRVLOQHQLHFHONRYHMRGROQRVWL RUJDQL]PX1DMHIHNWtYQHM- 9DNFtQXGRVWDQHWHYOHNiUĖDFKOHQQDSUHGSLV,OXVWUDþQpIRWR7$655DGRYDQ6WRNODVD ãRXRFKUDQRXMHRþNRYDQLH GRGiYD NiURYLDWHQKR]DRþNXMH³ Príznaky chrípky VMDVQêPLSUt]QDNPLFKUtSPoisťovne očkovanie XYLHGODKRYRUN\ĖD9ãHREHF- &KUtSND MH ]DVD LQIHNþQp NH SRGREQpKR RFKRUHQLD uhradia Nápor chrípky QHM]GUDYRWQHMSRLVĢRYQH3HW- RFKRUHQLH Y\YRODQp YtUX- PiYODVWQHFKUtSNX]RVWD9LFHSUH]LGHQW $VRFLiFLH príde v decembri UD%DOiåRYi VRP.OLQLFN\SUHELHKDDNR WRNP{åHWUSLHĢQDLQ~YtUXV~NURPQêFKOHNiURYNWRUê 3UYê QiUDVW FKUtSNRYêFK &KUtSNRYi VH]yQD ]DþtQD DN~WQH]iSDORYpRFKRUHQLH VRY~LQIHNFLX YDVRFLiFLL]DVWXSXMHYãH- RFKRUHQtVDRþDNiYDQD]i- YRNWyEULGDQpKRURNDDWUYi KRUQêFKGêFKDFtFKFLHVW-HM REHFQêFKOHNiURYSUHGR- NODGHGOKRURþQêFKVOHGRYD- DåGRDSUtODQDVOHGXM~FHKR QiVWXSMHREY\NOHQiKO\]SO- Očkovanie proti chrípke VSHOêFK'XãDQ/LSWiNSR- QtYGHFHPEUL7R]QDPHQi URND QpKR]GUDYLDýDVWR]DþtQD 3RWYUGLĢYtUXVFKUtSN\DOHER WYUGLOåHYDNFtQ\FKêEDM~ åHRþNRYDQLHMHQDMYKRGQHM]LPQLFRXEROHVĢDPLKODY\ ELHONRYLQXYtUXVXXPRåĖXM~ WHSORWDVW~SDQD±ƒ& ODERUDWyUQHWHVW\]YêWHURY Ä9ãHWN\SRLVĢRYQHY\KOi- ãLHY\NRQDĢYSULHEHKXRN- Poznáte rozdiel VLOLåHXKUDGLDRþNRYDQLH WyEUDDåQRYHPEUDDE\VD medzi chrípkou &KRUêPiEROHVWLVYDORYDNĎ- KUGODDOHERQRVD5RYQDNRMH SUHYãHWNêFKVYRMLFKSRLV- YþDVVWLKOLY\WYRULĢSURWLOiW- a prechladnutím? ERYVXFKêGUiåGLYêNDãHĐ PRåQpGRNi]DĢY]RVWXSSURWHQFRYNWRUtEXG~PDĢ]iX- N\XYLHGROKODYQêK\JLHQLN 7XMHRGSRYHć'{OHåLWpMH QiGFKXSRFLWVXFKDDãNULD- WLOiWN\YNUYL/DERUDWyUQH MHPRRþNRYDQLHSURWLFKUtS- 65,YDQ5RYQê VSUiYQHVLRGPHUDĢWHOHVQ~ EDQLDYKUGOH.XNOLQLFNêP WHVW\VDYãDNQHURELDXNDåNHERKXåLDĐVWDORVDåHQLH 2þNRYDQLHVYRMLPSRLVWHQ- WHSORWXÄďXćRPE\PDOLE\Ģ SUt]QDNRPGRFKiG]D]DMH- GpKRRFKRUHQLD3URWLFKUtSV~YDNFtQ\³XYLHGRO/LSWiN FRPKUDGLDQDGUiPHF]i- SUDYLGHOQHVSURVWUHGNRYiYD- GHQDåWULGQLRGLQ¿NRYD- NRY~YDNFtQXMHPRåQpSRGDĢ 3UHG SLDWLPL Då ãLHVWLPL NRQDYãHWN\WUL]GUDYRWQp QpLQIRUPiFLHDE\VLQHPêOLOL QLDVD.~SOQpPXX]GUDYH- NDåGHMRVREH RNUHPNRQURNPLERORSRGĐD/LSWiND SRLVĢRYQHÄ3RVWXSMHMHG- FKUtSNXVSUHFKODGQXWtPDOH QLXREY\NOHG{MGHGRGYRFK WUDLQGLNRYDQêFKRV{EXYHQD6ORYHQVNXSURWLFKUtSNH QRGXFKêVWDþtDNSDFLHQW WLHåQHSRGFHĖRYDOLSUt]QDN\ DåãW\URFKWêåGĖRYRGSU- GHQêFKYSUtEDORYRPOHWi]DRþNRYDQêFK SHUFHQW QDYãWtYLVYRMKRYãHREHFQp- QD]iNODGHNWRUêFKVDFKUtS- YêFKSUt]QDNRYÄ3UHYlþãL- NXYDNFtQ\ NWRUiVLFKFH RE\YDWHĐRY0RPHQWiOQHVD KROHNiUDNWRUêPXSUHG- NRYpRFKRUHQLHGLDJQRVWLNX- QXĐXGtMHYtUXVFKUtSN\LED ]QtåLĢSUDYGHSRGREQRVĢLQWHQWR~GDMSRK\EXMHRNROR StãHYDNFtQXSURWLFKUtSNH MHDOLHþL³XSR]RUĖXMHYHG~FD QHSUtMHPQiVN~VHQRVĢDOH ¿NRYDQLDVDYtUXVRPFKUtSSLDWLFKSHUFHQW=DQt]NX]D- 3DFLHQWVLQiVOHGQHY\EHULH RGERUXHSLGHPLROyJLHEDQ- YQLHNWRUêFKSUtSDGRFKP{åH N\2þNRYDQLHVDRGSRU~þD RþNRYDQRVĢP{åHSRGĐDQHKR YDNFtQXYOHNiUQLYUiWLVD VNRE\VWULFNpKR5HJLRQiOQHKR PDĢYiåQ\SULHEHK1DMþDV- RVREiPYRY\VRNRPUL]LNX Qt]NDRVYHWDDNpSR]LWtYD NVYRMPXYãHREHFQpPXOH- ~UDGXYHUHMQpKR]GUDYRWQtF- WHMãLHNRPSOLNiFLHFKUtSN\V~ QiND]\Ä7iWRVNXSLQD]DWYD 5Ò9= 0iULD$YGLþR- ]iSDOSULHGXãLHN]iSDOVWUHG- KĚĖDRVRE\URþQpDVWDUYi3UiYHYREGREtNOHVDM~FHM QpKRXFKDSUtQRVRYêFKGX- ãLHGLVSHQ]DUL]RYDQêFKSDFKRUREQRVWLMHWLHåQDMYKRG- WtQD]iSDOSĐ~F³XSR]RUQL- FLHQWRY EH]RKĐDGXQDYHN VFKURQLFNêPLRFKRUHQLDPL QHMãtþDVGDĢVD]DRþNRYDĢ OD7ROQD\RYi 2þNRYDQLHMHQDM~þLQQHMãRX GêFKDFtFKFLHVWVUGFRFLHYQDMGRVWXSQHMãRXDQDMHIHN- Rizikové skupiny QHKRDSDUiWXPHWDEROLFNêWtYQHMãRXSUHYHQFLRXSUR- .RPSOLNiFLHþDVWRY\åDGX- PLUHQiOQ\PLDLPXQLWQêWLFKUtSNHGRSĎĖDKRYRUN\- M~KRVSLWDOL]iFLXYQHPRF- PLSRUXFKDPL2þNRYDQLHVD ĖD5Ò9=0iULD7ROQD\RYi QLFLDXY\VRNRUL]LNRYêFK URYQDNRRGSRU~þD]GUDYRWRV{EVWDUêFKĐXGtDĐXGtWU- QtFN\PSUDFRYQtNRPNWRPríznaky prechladnutia SLDFLFKQDFKURQLFNpRFKRUH- UtSULFKiG]DM~GRSULDPHKR 3Ut]QDNPL SUHFKODGQXWLD QLHVUGFDP{åXVS{VRELĢDå NRQWDNWXVSDFLHQWRPDNR V~QiGFKDNêFKDQLHVO]LD- RKUR]HQLHåLYRWD3RNLDĐLGH DM RVREiP XPLHVWQHQêP FHRþLDSRGUiåGHQpKUGOR RGLDJQRVWLNRYDQLHFKUtSN\ YOLHþHEQLDFKSUHGOKRGR7RWRRFKRUHQLHMHREPHG]HQp OHNiU]Y\þDMQHXUþXMHGLDJ- ERFKRUêFKJHULDWULFNêFK QDKRUQpGêFKDFLHFHVW\QH- Qy]XQD]iNODGHNOLQLFNêFK FHQWUiFKD~VWDYRFKVRFLiOY]QLNiQiKOH]SOQpKR]GUD- SUt]QDNRY-HQiURþQpUR]Ot- QHMVWDURVWOLYRVWL³GRGDOD YLDWULDãNRXDY\VRNRXWHSOR- ãLĢFKUtSNXRGLQêFKUHVSL- $YGLþRYi WRX7HSORWD]Y\þDMQHGR UDþQêFKLQIHNFLtSRGRWNOD ƒ&VDREMDYXMHMHGHQDåGYD KRYRUN\ĖD3RþDVHSLGpPLH 2þNRYDQLHE\QHPDOL]DQHGEDĢKODYQHVWDUãtĐXGLD GQLRG]DþLDWNXQiGFK\ ±SHUFHQWSDFLHQWRY 7$65 ,OXVWUDþQpIRWR7$655DGRYDQ6WRNODVD


číslo 3/2013

AKTUALITY SPEKTRUM

13

792-+/$6 52=+2'1( ]Pán Mikuš, mení sa teraz niečo pre druhé kolo z  hľadiska vašej ďalšej stratégie?

WLDYROLþRYWRQDMOHSãLHULHãHQLH1LHMHG{OHåLWpNRĐNRNUiWVDNDQGLGiWXFKiG]D RSULD]HĖYROLþRYDOHþtP LFKRVORYXMH0DOE\UR]KRGRYDĢSUHGFKiG]DM~FLåLYRW DSUiFDNDQGLGiWDQDPLHVWHRNWRUpVDXFKiG]D]QRYD9ROLþE\VDQHPDOUR]KRGRYDĢQD]iNODGHVĐXERY NDQGLGiWRYDNRNWRY\]HUi QDELOERUGRFKDNWRKRSRGSRUXMHDOHQD]iNODGHWRKR þRVD]PHQLĢQHGiWRMHRVREQiKLVWyULDYêVOHGN\SUiFH -DVDKOiVLPNYãHWNpPXþR VRPXURELODSUHWRVRPVD UR]KRGRO]QRYXNDQGLGRYDĢ OHERWDNP{åHPSRNUDþRYDĢ YWRPþRVPH]DSUHGRãOêFK RVHPURNRYUHDOL]RYDOL

-DVDEXGHPXUþLWHXFKiG]DĢ RSRGSRUXREþDQDWRKWRNUDMD WDNDNRGRWHUD]ýHVWQH+RYRUtPRFHORPNUDML9HćWR V~PRMLVSROXREþDQLDNWRUêFKPiPUiGNWRUêFKVLYiåLP$EH]RKĐDGXQDWRDNR YROLOLGRWHUD]DYSUYRPNROH MDVDXFKiG]DPRLFKSRGSRUXRSRGSRUXYãHWNêFKREþDQRY1HGHOtPLFKDQLSRGĐD QiURGQRVWLDQLSRGĐDVWUDQtFNHMSUtVOXãQRVWLDQLSRGĐDYLHURY\]QDQLD-DVDQH]QtåLPNQHþHVWQpPX]iSDVX 1LNG\VRPWRQHURELOMHWR SURWLP{MPXYQ~WRUQpPXSUHVYHGþHQLX9ćDNDþHVWQRVWL DMQDSULHNSRUiåNDPYåG\ ]Boli ste prekvapený níz]YtĢD]tWH kou účasťou voličov? 6ORERGQê REþDQ SUtGH ]Na post predsedu Tr- DYROt6ORERGQêWR]QDPHnavského samosprávne- Qi]RGSRYHGQêDMHMHGQR ho kraja kandidujete už þLYROtPĖDDOHERQLHNRKR tretíkrát, máte za sebou LQpKR6ORERGQêREþDQE\ dve po sebe idúce voleb- VDPDOQDR]DM]DPêãĐDĢQDG né obdobia v tejto funk- WêPDMHMHKRSRYLQQRVĢRX cii. Prečo by mal volič vsa- YHGLHĢþRUHJLRQiOQDVDPRdiť na kontinuitu namiesto VSUiYDUREtDNpPiNRPSHzmeny? WHQFLHþRSUHQHKRXUREL=NDåGêFKYROLHEE\PDOR ODDSRGĐDWRKRE\VDPDO Y]tVĢQD]iNODGHUR]KRGQX- UR]KRGRYDĢ

,OXVWUDþQpIRWR7$655DGRYDQ6WRNODVD

]Zmení sa podľa vás účasť voličov v druhom kole?

]Ktoré kroky počas vášho uplynulého štvorročného pôsobenia hodnotíte ako ÒþDVĢ YROLþRY Y GUXKRP najprínosnejšie pre obyvaNROHEêYDWUDGLþQHQLåãLD teľov TTSK? Čo je prioritou 6RPSUHVYHGþHQêåH~þDVĢ vášho programu?

VODQFRYYSOpQH=DWêPV~ GHVLDWN\KRGtQSUiFHGLVNXVLtKĐDGDQLDNRQVHQ]X 7DNERORGV~KODVHQê~YHU QDRSUDYXFLHVWYVWXSVWUDWHJLFNpKRSDUWQHUDGRQHPRFYRYRĐEiFKMHMHGQêP]R]iN- &HQtPVLåHNUDMVNêSDUOD- QtF N þRPX VPH ]DVDGDOL ODGQêFKVWDYHEQêFKNDPHĖRY PHQWSUDFRYDOYRY]GXãtY]i- YSDUODPHQWHYSULHEHKXURGHPRNUDFLHDY{EHFSUHMDYX MRPQHMG{YHU\D~FW\WRMH NRYDåGHYlWQiVĢNUiW9QDVORERGQHMY{OHþORYHND1H- QDMOHSãtUHFHSWQDDNpNRĐ- VOHGXM~FRPREGREtE\VRP PDOLE\VPHUR]PêãĐDĢDNR YHNDMNUt]RYpVLWXiFLH3UH- FKFHO]RGSRYHGQHDY\WUYROLþLDOHDNRREþDQLDQiãKR MDYLORVDWRYWRPåHQiYUK\ YDORSRNUDþRYDĢYQDþDWêFK UHJLyQXWHGDQiãKRGRPRYD NWRUp~UDG776.SULSUDYLO DNWLYLWiFK DWDNE\VPHPDOLNYRĐEiP PDOLYSULHPHUHSHUFHQWDMSULVWXSRYDĢ Q~SRGSRUXSUtWRPQêFKSR,YDQ.UDMþRYLþ

MINISTERSKÉ OCENENIE PRE ORGAN Z TRNAVY Minister kultúry Marek Maďarič odovzdal v Bratislave ceny v rámci VIII. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka za obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky v roku 2012. Medzi ocenenými je aj najstarší organ z Trnavy. Ä5RGtVDYHĐPLSHNQiWUDGtFLD ĕRXRFHĖXMHPHYODVWQtNRYSDPLDWRNUHãWDXUiWRURYSDPLDWNDURYDćDOãtFKNWRUtVDSRGLHĐDM~QDLFK]DFKRYiYDQt³ SRYHGDOYSUtKRYRUHPLQLVWHU 'HYlĢþOHQQiRGERUQiSRURWD YHGHQiSUHGVHGQtþNRX.DWDUtQRX.RVRYRXUR]KRGODRXGHOHQtãW\URFK)pQL[RYDWURFK þHVWQêFKX]QDQt+ODYQpFHQ\ YSRGREHEURQ]RYHMVRFK\)pQL[DRGPHQ\YRYêãNH HXUDGLSORPXVLSUHY]DOLUHDOL]iWRULãW\URFKVWDYLHE2SiW 0DUWLQâWUEiN]5iGXSUHPRQãWUiWRY2SiWVWYD-DVRYVUHãWDX-

UiWRUPL]R]GUXåHQLD9LOODUG ]DUHãWDXURYDQLHMXåQHMIDViG\ .RVWRODVY-iQD.UVWLWHĐDY-DVRYH)DViGDQDMYlþãHMVORYHQVNHMQHVNRUREDURNRYHMVWDYE\ ERODYKDYDULMQRPVWDYH.RVWROGRNRQþHQêYURNXMH QD SORFKH MHGQpKR KHNWiUD ćDOãtFKRVHPKHNWiURYWYRULD ]iKUDG\ 2FHQHQpEROLDMUHãWDXURYDQp PDĐE\]RVWRURþLDVWUHGRYHNpKRSUHVE\WpULDYHYDQMHOLFNRPNRVWROHY5LPDYVNRP %UH]RYH =iVWXSFRYLD UtPVNRNDWROtFNHMIDUQRVWL]7UQDY\VSRWRPNDPLVWDYLWHĐDQDM-

VWDUãLHKRRUJDQXYWRPWRPHVWH VLSUHY]DOLRFHQHQLH]DUHãWDXURYDQLH KXGREQpKR QiVWURMD2UJDQNWRUêVDQDFKiG]D Y%D]LOLNHVY0LNXOiãDY7UQDYHSRVWDYLO9DOHQWtQ$UQROG YURNX'RWHUD]VD]DFKRYDOLWDNPHUYãHWN\StãĢDO\-HWR SUYêKXGREQêQiVWURMRFHQHQê YWHMWRV~ĢDåLDQDMHKRREQRYX SULVSHOLDM$UQROGRYLSRWRPNRYLD=DUHãWDXURYDQLHQiVWHQQêFKPDOLHEYSUHVE\WpULX.RVWRODVY-DNXEDY/HYRþLVLFHQX SUHY]DOL]iVWXSFRYLDUtPVNRNDWROtFNHMIDUQRVWLVUHãWDXUiWRUPL 2MHGLQHOiJRWLFNiPDĐEDQD6ORYHQVNXMH]URNRYDå -HYþDVWLNGHVDQDFKiG]DROWiU0DMVWUD3DYOD 7H[WDIRWR7$65


LÚŠTITE A VYHRAJTE POUKÁŽKU

Prenikol

Stanovená doba

Zlato

Hnev

Pochádza -júca z ťavy

Starší (skr.)

Pulz

Úžitok

10 €

Vážení čitatelia, pre všetkých, ktorí radi lúštia krížovky a čítajú knihy sme pripravili novinku. Z korešpondenčných lístkov, pohľadníc, alebo listov so správnym znením tajničky budeme žrebovať výhercu, ktorý dostane poukážku v hodnote 10 eur na nákup knihy podľa vlastného výberu z ponuky kníhkupectva Martinus. Potešiť darčekom v podobe peknej knihy tak môžete nielen seba, ale aj svojich blízkych.

Atletický klub

Pruhovaný kopytník

Domovina

Letecké opravovne

1

Lek. pos. komisia

Interhotel

Číslovka

Poklopkaj

Smerom zvnútra

Meď, po latinsky Citosl. poskočenia

Len

Kujný nerast

Predložka

Časť kozej Úmrtie

Otov prejav

Nepokrývalo rosou Vlastní

Vojenský odvod (zastar.)

Hrubý povraz

Pozýva (básn.) EČV Zvolena

Letzten Endes

Zľahka udrela

Ruské sídlo

Obyvateľ Oravy

Vylúštenie krížovky posielajte na korešpondenčnom lístku s nalepeným kupónom do 5. 12. 2013 na adresu: 14 news, s. r. o., Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto

Bielizeň

Mezzopiano

Bodavý hmyz

Nevadské sídlo Rímskych 549

EČV Žiliny Zhotov

Príbytok baču

Stredný stupeň kambria

POUKÁŽKY VENOVALO KNÍHKUPECTVO MARTINUS.SK

Kráčajú

Šplhá sa smerom hore

Orientálny Áno, rozprávkopo rusky vý hrdina

Zavesil MPZ dánskych lietadiel

Ošatenie

Vrch, po česky

Polovica

Únik

Domácke meno

Úrokuj

Hromad. diaľ-kové ovládanie

Neplúžia Krídlo (odb.)

Veľká loď (zastar.)

Drevina

Anglické mužské meno

Konzervu-

3

krížovka 

Argón Irídium

Zafarbí na bielo

Majúca vodivé schopnosti

Bezohľadný ničiteľ

Orgány zraku vodných živočíchov

Nápoveď: AES, NED.

Patriaci Apačovi

kupón

Futbal, po česky

Nekráčaj

V HODNOTE

GA 1/2013

2

Akosť, po česky

Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

novinky

SÚŤAŽ / KRÍŽOVKA

CERTIFIKOVANÁ OPRAVÁRENSKÁ DIELŇA A VÝROBCA ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL • Opravy a modernizácie osobných a nákladných vozňov

2008

• Výroba nových nákladných vozňov • Výroba komponentov nákladných vozňov • Výroba zváraných dielov • Nedeštruktívne skúšanie Koniarekova 19, 917 21 TRNAVA, Slovenská republika l Tel.: +421 33 5567 142 Fax: +421 33 5567 104 l e-mail: marketing@zos.sk l www.zos.sk

zos_70x148.indd 1

5/30/11 11:11 AM

NGA 1692/13

14


Ä?Ă­slo 3/2013

Ĺ PORT

15

OSOBNOSŤ TRNAVSKĂ&#x2030;HO REGIĂ&#x201C;NU

DUĹ AN KEKETI: 63$57$.%8'( 23bÄĄĂ&#x2019;72Ă˝,ÄĄ1$7,78/< DuĹĄan Keketi futbalovo vyrĂĄstol na ihrisku niekdajĹĄej Ä&#x152;ervenej hviezdy Bratislava, kde pĂ´sobil v rokoch 1967 â&#x20AC;&#x201C; 1969. V roku 1969 prestĂşpil do trnavskĂŠho Spartaka, v ktorĂŠho drese sa stal trojnĂĄsobnĂ˝m majstrom bĂ˝valĂŠho Ä&#x152;eskoslovenska. Keketi eĹĄte zachytil ĂŠru veÄžkej Trnavy, ktorĂş vybudoval slĂĄvny trĂŠner Anton MalatinskĂ˝. V rokoch 1976 â&#x20AC;&#x201C; 1977 si odkrĂştil vojenÄ?inu v Dukle BanskĂĄ Bystrica a spod UrpĂ­na sa opäż vrĂĄtil do Trnavy, v ktorej zotrval aĹž do roku 1983. V rokoch 1983 â&#x20AC;&#x201C; 1986 stihol eĹĄte odchytaĹĽ 67 majstrovskĂ˝ch zĂĄpasov v rakĂşskom klube Austria Klagenfurt. V RakĂşsku nadobro odloĹžil brankĂĄrske rukavice a zaÄ?al sa venovaĹĽ manaŞÊrskej prĂĄci. DuĹĄan Keketi, ktorĂ˝ bol Y ĂžDVRFK VYRMHM QDMYlÞãHM VOiY\SRYHVWQĂŞVYRMRXRGYDKRXYRVREQĂŞFKV~ERMRFK VKUiĂžPLV~SHUDRGFK\WDO ]D7UQDYXDMGYDQiVĢVWUHWQXWtQDHXUySVNHMVFpQHYRYWHGDMĂŁRP3RKiULHXUySVN\FK PDMVWURY 3(0 9URNRFK ÂąWHGDYREGREt NHÄ&#x2021;VDQDSRVWHEUDQNiURY ĂžHVNRVORYHQVNHMUHSUH]HQWiFLHVWULHGDOL,YR9LNWRUD$OH[DQGHU9HQFHOVW'XĂŁDQ.HNHWLVHGHPNUiWREOLHNRODM UHSUH]HQWDĂžQĂŞGUHVEĂŞYDOHM Ă˝6659V~ĂžDVQRVWL]DVWiYD IXQNFLXJHQHUiOQHKRPDQDĂĽpUD6SDUWDND7UQDYD3RORĂĽLOLVPHPXQLHNRÄ?NRRWi]RN

QtFN\WUpQHUSiQ+RGXOtN NWRUĂŞVLPDDNRĂĽLDNDDMY\KOLDGROYVXVHGQRPIXWEDORYRPNOXEHDNWRUĂŞ]RPÄ&#x2013;D Y\FKRYDOXĂĽYWHMGREHGRUDVWHQHFNpKRUHSUH]HQWDQWD Ă˝HVNRVORYHQVND

]Prechod z dorastu k muŞom je vŞdy żaŞký. Ako to bolo u vås?

3RVNRQĂžHQtGRUDVWHQHFNpKR YHNX YWHMGREHERODYHNRYi KUDQLFDURNRY VRPERO RVORYHQĂŞYWHGDMĂŁtPWUpQHURP 6SDUWDND7UQDYDS+XFNRP NWRUĂŞPDYOHWHGRWLDKRO GR7UQDY\NWRUiXĂĽERODYWHM GREHGYRMQiVREQĂŞPPDMVWURP OLJ\3UHFKRGNGRVSHOĂŞPDQL XPÄ&#x2013;DQHEROMHGQRGXFKĂŞDM ]Chceli ste byĹĽ od za- NHÄ&#x2021;PRĂĽQRXÄ?DKĂžHQĂŞWĂŞP Ä?iatku brankĂĄrom alebo ĂĽHVRPYHÄ?PLUĂŞFKOR]DSDGRO ste to skúťali aj na inĂ˝ch GRNDEtQ\Ă&#x201E;PDMVWURYÂłNWRUĂŞFK postoch? VRPOHQNUiWNRSUHGWĂŞPYHÄ?=DĂžtQDOVRPDVLDNRYlÞãLQD PLREGLYRYDODOHNWRUtDMQDRYĂŁHWNĂŞFKEUDQNiURYDNRKUiĂž SDNUĂŞFKORUHĂŁSHNWRYDOLPRMH YSROLDDĂĽRNRORÂą NYDOLW\DDMPODGĂŞYHN%RO URNXVRPVDGRVWDOGREUiQ- VRPYWHMGREHÄ&#x2021;DOHNRQDMN\DRVWDOYQHMDĂĽGRNRQ- PODGĂŁtĂžOHQNiGUDDQHVN{U FDNDULpU\ DMQDMPODGĂŁtEUDQNiUYSUYHM OLJHDDMYUHSUH]HQWiFLiFK

YLGHOQHVRPYĂŁDN]DĂžDOFK\WiYDĢDĂĽYPRMHMWUHWHMVH]yQH Y7UQDYHNHÄ&#x2021;VDVWDOWUpQHURPSiQ0DODWLQVNĂŞSRVYRMRPQiYUDWH]R]DKUDQLĂžQpKR S{VREHQLDDRVWDOVRPYWUQDYVNHMEUiQNHRNUHPMHGQHM VH]yQ\Y'XNOH%%\VWULFD DĂĽGRVYRMKRRGFKRGXGR5DN~VNDYURNX

]ZaĹžili ste slĂĄvny Spartak. VÂ Ä?om bola sila tohto druĹžstva?

6LOD6SDUWDNDDĂĽGRURNX DuĹĄan Keketi. Foto: TASR VSRĂžtYDODYNRQVROLGRYDQRP NiGULPXĂĽVWYDNWRUĂŞGiYDO ]Boli vo vaĹĄich Ä?asoch YSRVOHGQHMFKYtOL]DFKUiQLO V PDOĂŞPL REPHQDPL GR- lepĹĄĂ­ brankĂĄri ako sĂş Y&RUJRÄ&#x2013;OLJHDV~ĂžDVQHVD]DĂžDODSUHVWDYEDGRPiFHKRĂŁWDNRS\WUpQHU0DODWLQVNĂŞXĂĽ teraz? YURNRFK SUHGPRMtPSUt- 2VREQĂŞ Qi]RU PiP WDNĂŞ GLyQD7DNĂĽHSUiFHPDĂžDNDOR FKRGRPGR7UQDY\3RVWXS- ĂĽHiQR9NDĂĽGRPOLJRYRP QH~UHNRP$WDNWREXGHDVLDM QHGDOGRNRS\GRYWHG\QH- PXĂĽVWYHEROLYĂŞUD]QpEUDQ- YÄ&#x2021;DOĂŁtFKURNRFK1HVĢDĂĽXMHP ]QiP\FKKUiĂžRYNWRUĂŞFKVL NiUVNHRVREQRVWLDMDVRPUiG VLSUHWRĂĽHFLHOHNWRUpVPH ViPY\KÄ?DGiYDODYVSRML- ĂĽHVRPVDYWRPĂžDVHPHG]L VLDMVQRYĂŞPYHGHQtPDWUpWRVWLVYWHMGREHPRGHUQĂŞ- QLFKPRKRO]DUDGLĢ9ĂŞUD]- QHUPLSUHG]DĂžLDWNRPV~ĢDĂĽH PLWUpQLQJRYĂŞPLPHWyGD- QiNRQNXUHQFLDERODWĂŞPSi- VWDQRYLOLVDQiP]DWLDÄ?GDUt PLGRNi]DOYĂŁWHSLĢPXĂĽVWYX GRPDMYUHSUH]HQWiFLL-DVRP QDSÄ&#x17D;Ä&#x2013;DĢDVRPSUHVYHGĂžHQĂŞ PRGHUQĂŞRIHQ]tYQ\VS{VRE PDODMWRãĢDVWLHĂĽHVRPYUH- ĂĽHWRPXWDNEXGHDMYEXG~FKU\PXĂĽVWYD]DORĂĽHQĂŞQDYĂŞ- SUH]HQWiFLLĂ˝HVNRVORYHQVND QRVWL1DĂŁDVWUDWpJLDY\EXGRERUQHMNRQGLĂžQHMSUtSUDYHD PRKROXUĂžLWĂŞĂžDVDMS{VRELĢ YDQLDVLOQpKRDNRQNXUHQFLH YWHMGREHQHWUDGLĂžQHMUĂŞFK- SRERNX,9LNWRUDNWRUĂŞSDW- VFKRSQpKRWtPXVDĂžDVRYR OHMNRPELQiFLLVY\XĂĽtYDQtP ULOYWHMGREHQLHOHQSRGÄ?D NU\MHVGRERXSUHVWDYE\ĂŁWD]Kto vĂĄm pomohol SRGSRU\D~WRĂžHQtPNUDMQĂŞFK P{MKRQi]RUXPHG]L~]NX GLyQDWDNĂĽHQDYĂŞVOHGN\QDv zaÄ?iatkoch? ]BrankĂĄr musĂ­ trpezli- REUDQFRY 'RELiĂŁ+DJDUD ĂŁSLĂžNXYWHGDMĂŁtFKQDMOHSĂŁtFK ĂŁHMVSRORĂžQHMSUiFHVLHĂŁWHQH.IXWEDOXDNRWDNpPXPDSUL- vo Ä?akaĹĽ na svoju ĹĄancu. DNRDMVNUHDWLYLWRXVWUHGR- VYHWRYĂŞFKEUDQNiURY$YWRP MDNĂŞĂžDVWUHEDSRĂžNDĢDMDVRP YLHGROP{MVWDUĂŁtEUDWNWRUĂŞ Bolo to aj vo vaĹĄom prĂ­pa- YĂŞFK KUiĂžRY .XQD +UX- ERODDVLDMPRMDVPRODĂĽHSUi- DMYWRPWRVPHUHRSWLPLVWD XĂĽYWHMGREHKUDO]D'\QD- de po prĂ­chode do Trnavy? ĂŁHFNĂŞ)DQGHO DYĂŞERUQĂŞPL YHSUHWRVRPQHGRVWiYDODM PR6SRMH%UDWLVODYDVSR- 2GSRYHÄ&#x2021;QDW~WRRWi]NX~]NR ]DNRQĂžRYDWHÄ?VNĂŞPLVFKRS- YĂ&#x201E;$ÂłUHSUH]HQWiFLLYLDFSUt- ]NelĂĄkala vĂĄs trĂŠnerskĂĄ ĂžLDWNXVRPFKRGLHYDOVQLP V~YLVtDMVWĂŞPĂžRVRPXYLH- QRVĢDPL~WRĂžQtNRY 0DUWLQ- OHĂĽLWRVWtDQDNRQLHFWREROR kariĂŠra? QDWUpQLQJ\DNRGLYiNQHVN{U GROYSUHGFKiG]DM~FHM9PR- NRYLĂžâYHF$GDPHF.DEiW Ă&#x201E;OHQ³ãWDUWRY 7UpQHUVNĂŞFKOHEtĂžHNVRPVL WLHĂĽXĂĽVN~VLOYPLQXORVWL9\VRPVDDMMD]DSRMLOGRWUp- MRPSUYRPURNX~ĂžLQNRYDQLD 0DVUQD 6~VSHFKPLUiVWODDM QLQJRYYĂĽLDFN\FKNDWHJyUL- VRPSUHVHGHOOHQQDODYLĂž- SV\FKLFNiVLODPXĂĽVWYDDVH- ]Ako sa vĂĄm darĂ­ ĂŁWXGRYDOVRPSRSUL]DPHVWiFK0DOVRPãĢDVWLHQDYHÄ?PL NHQiKUDGQtNRYDĂĽVRPUR]- EDYHGRPLHDWĂŞPDMNRQNX- vo funkcii generĂĄlneho QDQtDMQDMY\ĂŁĂŁLXWUpQHUVN~ PĂŞĂŁÄ?DORRGFKRGH]7UQDY\ UHQFLDVFKRSQRVĢKUDĢVQDMGREUĂŞFKWUpQHURY9'\QDPH manaŞÊra? OLFHQFLX3RVN~VHQRVWLDFK SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ 6SRMHPDYLHGROVWDUĂŞSiQ+D- 9GUXKRPURNXNHÄ&#x2021;VDVWDO VLOQHMĂŁtPLNOXEPLYWHGDMĂŁHM 'RWHMWRIXQNFLHVRPSRQLH- ]SUD[HVRPVLYĂŁDNViPXYHď&#x201A;Ąď&#x20AC;  VydavateÄž: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ mesto, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  IÄ&#x152;O: 46 903 411 NRÄ?NRURĂžQHMSUHVWiYNHQD- GRPLOĂĽHSUiFDYPDQDĂĽPHQVRÄ&#x2013; RWHFEĂŞYDOpKROLJRYpKR WUpQHURPEĂŞYDOĂŞVSROXKUiĂž9 (XUyS\6LODPXĂĽVWYDUiVWOD ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Ĺ ĂŠfredaktorka: Marta SvĂ­tkovĂĄ ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  ZĂĄstupca ĹĄĂŠfredaktorky: Branislav BucĂĄk ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  VĂ˝robnĂ˝ riaditeÄž: Matúť Ä&#x152;aÄ?ik ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Vzor e-mailu na Ä?lenov vedenia spoloÄ?nosti: meno.priezvisko@14news.eu EUDQNiUD6ORYDQD DYGRUDVWH âYHFVRPSRGRKRGHVQLP DMĂžDVWRXDYWHMGREHQHYtGD- VW~SLORSlĢOHQM~ODWRKWR WHPDYLDFQDSÄ&#x17D;Ä&#x2013;DDSUHWRVD ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  NOVINKY Galanta, spravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  NĂĄklad: 7 500 ks ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  DistribĂşcia: zdarma do domĂĄcnostĂ­ a firiem, garant distribĂşcie SlovenskĂĄ poĹĄta, a. s. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4463/11 URNXWDNĂĽHQHMDNpSRGUREQp MHDMQDSOQRYHQXMHPXĂĽYHÄ?D Ă˝HUYHQHMKYLH]G\%UDWLVODYD DVSRÄ&#x2013;]DĂžDOSUDYLGHOQHFK\Wiď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Vzor e-mailu na Ä?lenov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  InzertnĂŠ oddelenie: JozefQRXNRQIURQWiFLRXVRVLOQĂŞÄ&#x152;iÄ?manec, t. Ä?.: 0917 77 50 09 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  E-mail redakcie: novinky.tt@14news.eu NDPVRPSUHĂŁLHOSRVNRQĂžHYDĢ]D%ÂąPXĂĽVWYR6SDUWDND PLPHG]LQiURGQĂŞPLV~SHU- KRGQRWHQLHMHHĂŁWHSUHGĂžDVQp URNRY QtĂĽLDFNHKRYHNXPDYLHĂžRPLYHÄ?PLSRPRKORYÄ&#x2021;DOPLQDPQRKĂŞFK]DKUDQLĂžQĂŞFK 1DVW~SLOVRPY]ORĂĽLWRPRECopyright: 14 news, spol. s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody. GREtNHG\VD6SDUWDNSUiYH MY

GROYHÄ?PLX]QiYDQĂŞPOiGHĂĽĂŁRPYĂŞNRQQRVWQRPUDVWH3UD- ]iMD]GRFKSRFHORPVYHWH


16

novinky

ŠPORT

STARÁ SA O SVOJICH NÁSTUPCOV Jozef Wiltschka sa celý život venuje stolnému tenisu. V Galante vo funkcii hrajúceho trénera je už tretí rok. Jedenásť rokov pôsobil Nemecku, kde hrával tretiu a štvrtú ligu. Po návrate sa stará v Galante o deti, ktoré majú o tento šport záujem.

Kedy ste sa začali venovať stolnému tenisu? Stolnému tenisu som sa začal venovať v ôsmich rokoch v Trnave, kde som hral za Lokomotívu. V mládežníckych kategóriách sa môžem pochváliť jednou striebornou a bronzovou medailou na majstrovstvách Česko-Slovenska vo štvorhre.

Ako sa vám darilo medzi mužmi? Medzi mužmi sa mi podarilo prebojovať sa do širšej reprezentácie. Vtedy boli v reprezentácii V. Janči. T. Janči, Marek, Truksa, Grman, Csölle, neskôr aj Grežo s Illášom. V roku 1994 som bojoval s Csöllem o zostávajúce miesto na ME do Anglicka. Nakoniec som na majstrovstvá Európy nepostúpil. Potom som ešte hral tri roky za Galantu v superlige.

Vaša kariéra je spojená s jedenásťročným pôsobením v Nemecku. Aké výsledky ste tam dosahovali? Desať rokov som bol v tíme Bad Aibling, s ktorým som so štvrtej ligy postúpil do tretej. Pôsobil tam so mnou aj Krkoška. V Nemecku sa hrá iným kľúčom ako u nás. Proti sebe hrajú iba jednotky a dvojky. To znamená, že som neustále hral proti cudzincom, ktorí tam patrili medzi najlepších.

Aká bola úroveň stolného tenisu v Nemecku? Nemci sú majstri Európy, majú veľmi veľa registrovaných hráčov a aj súťaží. V šiestej, či siedmej lige pokojne nájdete legionárov.

Akú úroveň ma podľa vás slovenský stolný tenis?

Po mojom návrate na Slovensko pred piatimi rokmi som bol milo prekvapený úrovňou. Štyri kluby mali naozaj špičkovú úroveň. Holíč, Satex, ŠKST a Rača. Na Slovensku pôsobili Číňania, alebo českí reprezentanti. Teraz je silný Holíč a ostatné tímy sú vyrovnané.

Ako je to s rozvojom tohto športu? Detí v tomto športe ubúda, lebo prišli počítače. Všetko záleží na rodičoch. V minulosti bolo predsa len viac detí, z ktorých ste si mohli vyberať. Teraz je to čoraz ťažšie.

Máte po štyridsiatke, dá sa ešte v tomto veku dosahovať dobré výsledky? Ak sa vám podarí dodržiavať životosprávu a skĺbite tréningové a pracovné záležitosti tak to ide. Ja som mal v detstve pevnú vôľu, jednoducho som chcel niečo dokázať.

Idú vaše deti vo vašich šľapajach?

Áno, dcéra Dominika má iba sedem rokov a na posledných majstrovstvách Slovenska bola najmladšou účastníčkou. Syn Dávid má 14 rokov a minulý rok mal štartovať na ME kadetov, no nakoniec mu to nevyšlo. Ja som sa v mojom raste musel spoliehať sám na seba. Moje deti majú mňa, takže verím, že so stolným tenisom dosiahnu lepšie výsledky.

V extralige máte aké ciele s Galantou? Chceli by sme skončiť v prvej šestke. Minulý rok nám tento cieľ unikol o vlások. Veľa naznačia najbližšie zápasy. Myslím si, že máme na to, aby sa to podarilo. Naposledy sme divákov potešili s remízou s Račou, s ktorou sme prehrávali 1:4 a 2:5 a nakoniec sme to dotiahli na 5:5. (jv)

SLOVÁCI DO SOČI S HYMNOU NA DRESOCH Slovenskí hokejisti budú počas zimnej olympiády v Soči hrať v nových dresoch, ktoré zdobia slová štátnej hymny. Kolekciu predstavili pred zrazom národného tímu pred Nemeckým pohárom. Na nových dresoch dominujú symboly Slovenska. Okrem slov hymny samozrejme nechýba ani štátny znak a slovenská trikolóra. Reprezentanti dostali bielu a modrú verziu. „Nové dresy, v bielej a modrej farbe, budú mať premiéru na zimných olympijských hrách v Soči vo februári budúceho roku. Slovenská reprezentácia v nich potom bude taktiež hrať na nasledujú-

cich štyroch svetových šampionátoch, počnúc majstrovstvami sveta v bieloruskom Minsku v máji 2014,“ povedal generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Otto Sýkora. „Dostali sme možnosť pripraviť návrh nového dresu. Rozhodli sme, že dres hokejovej reprezentácie budú zdobiť aj slová štátnej hymny,“ uviedol prezident SZĽH Igor Nemeček.

Najmodernejšie technológie

Nové dresy vyrobili s použitím najmodernejších technológií. Majú obmedzené švy, čo umožnilo zníženie hmotnosti dresu, špeciálne vetranie po stranách poskytuje hráčom väčší komfort pri zápase a tvarované rukávy umožňujú väčší rozsah pohybu. Každý je navyše vyrobený zo sedemnástich recyklovaných PET fliaš. Fanúšikovia si môžu zakúpiť dresy od decembra 2013. Pri príprave materiálov pre prezentáciu nového dresu sa podieľal Milan Bartovič,

kapitán Slovana Bratislava a jeden z dlhoročných reprezentačných útočníkov. „Bola to pre mňa nová výzva a priznám sa, že pri fotení sme si užili veľa zábavy. Mal som možnosť ako prvý hráč obliecť si tento dres, jeho vizuál na mňa zapôsobil len v tom pozitívnom zmysle. Vložiť slová hymny na dres bol skvelý nápad,“ povedal Bartovič.

Niečo špeciálne

Na prezentácii nechýbal ani Branko Radivojevič. „Nové dresy sú podľa mňa veľmi pekné, v porovnaní s ostat-

nými krajinami máme zatiaľ najkrajšie. Kvalita a dizajn sú na vysokej úrovni. Myslím si, že môžeme byť spokojní. Tá hymna na nich je tiež niečo špeciálne,“ vyslovil sa mnohonásobný slovenský reprezentant, ktorý ocenil najmä priedušnosť a nízku váhu dresov. Hlavný tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Vůjtek verí, že nové dresy prinesú jeho zverencom na olympiáde šťastie: „Dúfam, že sa chlapcom v nich bude hrať dobre a uhrajú v nich solídne výsledky.“ TASR

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Šéfredaktorka: Marta Svítková  Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák  Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik  Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu  NOVINKY Galanta, spravodajský dvojtýždenník  Náklad: 7 500 ks  Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie Slovenská pošta, a. s.  Registračné číslo MK SR: EV 4463/11  Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu  Inzertné oddelenie: Jozef Čičmanec, t. č.: 0917 77 50 09  E-mail redakcie: novinky.tt@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

Nga 03 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you