Page 1

31 300 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: I. číslo 9/2014 Dátum vydania: 20. 5. 2014

n a š e

Čadca

Vzdelávanie seniorov

Kruhový objazd

Zlatý fond

Florbal je populárnejší

str. 2 Mesto Čadca vypísalo termíny prvých vzdelávacích kurzov pre seniorov. Prvý kurz záhradkárstva a zdravovedy sa začne už v júni.

str. 3 Dopravná situácia v Čadci by sa mala v najbližších dňoch vylepšiť. Stavbári dokončujú kruhový objazd blízko horelického mesta.

str. 4 Kysucká knižnica v Čadci otvorila a sprístupnila čitateľom Zlatý fond Kysuckého múzea. Ambíciou je nazrieť do Kysuckej histórie.

str. 14 Florbal priťahuje stále viac pozornosti. V Čadci sa mu začali venovať pred siedmimi rokmi, kedy ho sem priniesol Norbert Chovanec.

PRIMÁTOR MEDZI MAMIČKAMI Po celom svete ľudia s láskou a vďakou oslavujú Deň matiek a na znak úcty ich obdarúvajú pozdravmi, kvetinami a zahŕňajú pozornosťou. Posolstvo lásky a vďačnosti výnimočného medzinárodného dňa sa podarilo zachovať aj v meste Čadca. Primátor Čadce Milan Gura vyrazil medzi čadčianske mamičky. Nedeľu 11. mája strávil spolu s nimi v Dome kultúry. Sála kultúrneho stánku bola obsadená do posledného miesta. Matkám hrala a spievala Jadranka, ktorú si dámy, zdá sa, obľúbili. Deň matiek považuje primátor za jeden z najkrajších sviatkov, kvietky preto rozdával maminám aj v uliciach mesta. „Celý život vnímam, aká dôležitá je mama v živote človeka. Najprv som ako dieťa cítil, čo pre mňa znamenala moja mamička. Veľmi som ju ľúbil, pokiaľ bola s nami a myslím na ňu i dnes s láskou. Keď som sa stal otcom, začal som vnímať, aká dôležitá je moja manželka pre naše deti, čo im dáva, čo pre nich znamená,“ povedal primátor Gura. Text a foto: (cad)

Primátor Čadce rozdával na Deň matiek kvietky aj v uliciach mesta.

VOĽTE TIP DAJTE ŠANCU MLADÝM Michal BUBÁN, Ivana AUGUSTINSKÁ kandidáti na europoslancov

NSR 3267/14

voľte stranu

TIP č.

10

244_TIP_Novinky_posl.vydanie.indd 1

Voľby 24. mája

postavme Slovensko z hlavy na nohy tvoríme inú politiku, tvoríme našu budúcnosť dajte šancu mladým dajte zbohom politickým dinosaurom

www.strana-tip.sk/eurovolby Strana TIP 5/12/14 9:36 AM


2

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

KLIKNITE NA SVOJE MESTO! Online portĂĄl pre vĂĄs

Od 1. måja sme spustili inIRUPDÞQêRQOLQHSRUWiO1DãLFK1RYLQLHN1DDGUHVH ZZZQDVHQRYLQN\VNVDQDFKiG]DQDMYlÞãtVSUDYRGDMVNêSRUWiOQD6ORYHQVNX 1iMGHWHWXVSUiY\]FHOpKR 6ORYHQVND]NDüGpKRNUDMD ]R YãHWNêFK RNUHVQêFK PLHVW2DNWXiOQHVSUDYRGDMVWYRVDVWDUiWDNPHUGYHVWRVN~VHQêFKUHJLRQiOQ\FK UHGDNWRURY

9ĂŞVWtĂĽQpIRWRDNUiWN\WH[WYiV QLHOHQSREDYtDOHPQRKRNUiW ĂŁRNXMHĂžLPLQLPiOQHSULQ~WL ]DP\VOLHĢVD6~WRĂžLWDWHÄ?VNp UXEULN\DQDYDĂŁHSRGQHW\VD WHĂŁtPHXĂĽWHUD]8UĂžLWHVLWLHĂĽ QHQHFKDMWHXMVĢWpP\YDQNHWHSR]ULWHVLVYRMKRURVNRS NXU]RYĂŞOtVWRNNDĂĽGRGHQQ~ SUHGSRYHćSRĂžDVLD

MS v hokeji

1D QDĂŁRP QRYRP SRUWiOL ZZZQDVHQRYLQN\VNVDGR]YLHWHYĂŁHWN\]DXMtPDYpLQIRUHlavnĂĄ strĂĄnka PiFLHQLHOHQRQDĂŁLFKKRNHMLV1DKODYQHMVWUiQNHNOLNQH- WRFKQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD WHQDQiSLV6ORYHQVNRDUR]- YELHORUXVNRP0LQVNX7pPD EDOtVDYiPSRQXNDYĂŁHW- NWRU~DYL]XMHQiĂŁNDSLWiQYiV NĂŞFKNUDMRYDRNUHVRYQDĂŁHM EXGHVSUHYiG]DĢDĂĽGRNRQFD NUiVQHMNUDMLQ\9\EHULHWHVL VYHWRYpKRĂŁDPSLRQiWX YDĂŁHPHVWRNOLNQHWHDPiWH YĂŁHWN\LQIRUPiFLHSUHGVH- NaĹĄe Novinky ERX6DPR]UHMPHSUH]ULHĢ .DĂĽGpGYDWĂŞĂĽGQHGRVWiYDWH VLP{ĂĽHWHDMLQpPHVWi GRVFKUiQRN1DĂŁH1RYLQN\YR 9HGÄ?DUXEULN\6ORYHQVNR YDĂŁRPPHVWH2GWHUD]VLEXXYLGtWHćDOĂŁLHNDWHJyULHÂą GHWHP{FĢSUHĂžtWDĢĂžOiQN\DM VSUDYRGDMVWYR NXOW~UD D ]LQĂŞFKPLHVW6WDĂžtNOLNQ~Ģ DYLHWHYĂŁHWNRĂžRVDGHMHQD ĹĄport. 3RGÄ?DYiĂŁKR]iXMPXVLP{- FHORP6ORYHQVNX$NVDYiP ĂĽHWHY\EHUDĢWLHĂĽ]UXEUtNÂą QiĂŁSRUWiOEXGHSiĂžLĢSRYHG]]DKUDQLĂžLH]GUDYLHUHOD[ WHWRSULDWHÄ?RPDNEXGHWHPDĢ UR]KRYRUSXEOLFLVWLND QHMDNpSULSRPLHQN\QDStĂŁWH to nĂĄm na adresu: nazorcitatela@14news.eu PravĂ˝ stÄşpec 9SUDYRYiPGRSRUXĂžXMHPH UXEULN\Ă„$MWDNWRVLWXĂĽLMHPHÂłDĂ„.WRPLGDOYRGLĂžiNÂł UHGDNFLD

TýŞdeĹˆ bezpeÄ?nosti v meste.

BEZPEÄŒNOSŤ V MESTE BOLA POD DROBNOHÄ˝ADOM MestskĂ­ policajti a zamestnanci mestskĂŠho podniku celĂ˝ uplynulĂ˝ týŞdeĹˆ striehli na bezpeÄ?nosĹĽ obyvateÄžov mesta. Policajti vodiÄ?ov nepokutovali, ale upozorĹˆovali ich na poruĹĄenie dopravnĂ˝ch predpisov. Namiesto sankciĂ­ rozdĂĄvali nĂĄlepky na sklĂĄ ĂĄut a rady s odporuÄ?enĂ­m, ako sa poruĹĄovaniu predpisov vyhnúż.

PolicajnĂŠ hliadky

KontrolnĂŠ skupiny si posvietili na sprĂĄvne vychĂĄdzanie ĂĄut z parkovĂ­sk, poĹĄkodzovanie mestskej zelene pri parkovanĂ­. OsvedÄ?ili sa najmä policaj-

nĂŠ hliadky pri ZĂĄkladnej ĹĄkole na RĂĄzusovej ulici hlavne v rannĂ˝ch hodinĂĄch, keÄ? rodiÄ?ia privĂĄĹžajĂş deti do ĹĄkoly. HustĂĄ doprava neraz ohrozuje najmenĹĄĂ­ch, prĂ­tomnosĹĽ policajtov v uniformĂĄch pĂ´sobila preventĂ­vne, Ä?o ocenili hlavne mamiÄ?ky, ktorĂŠ zdieÄžali svoje nadĹĄenie i na mestskom facebooku. PrimĂĄtor ÄŒadce Milan Gura bol s akciou spokojnĂ˝. „PoteĹĄilo ma, Ĺže naĹĄa nĂĄmaha nebola mĂĄrna a mala zmysel.

Bolo to cĂ­tiĹĽ na reakcii niektorĂ˝ch obyvateÄžov. Hlavne mladĂŠ maminy s malĂ˝mi deĹĽmi pri ĹĄkole si vĹĄimli, Ĺže sa nieÄ?o zmenilo. S hliadkami nekonÄ?Ă­me, naopak, budeme pokraÄ?ovaĹĽ, keÄ?Ĺže potvrdili svoj zmysel. Vedome stupĹˆujeme aktivity v oblasti bezpeÄ?nosti, vnĂ­mam to totiĹž ako jeden z najzodpovednejĹĄĂ­ch krokov primĂĄtora voÄ?i obÄ?anom,“ povedal Gura. Text a foto: (cad)

VZDELĂ VANIE SENIOROV Mesto ÄŒadca vypĂ­salo termĂ­ny prvĂ˝ch vzdelĂĄvacĂ­ch kurzov pre seniorov. DĂ´chodcovia, ktorĂ­ milujĂş prĂĄcu v zĂĄhrade alebo im je blĂ­zka starostlivosĹĽ o zdravie tela, by sa mali poponĂĄhÄžaĹĽ. PrvĂ˝ kurz zĂĄhradkĂĄrstva a zdravovedy sa zaÄ?ne uĹž v jĂşni. V minulĂ˝ch Ä?Ă­slach NaĹĄich Noviniek sme avizovali, Ĺže mesto ÄŒadca zĂ­skalo peniaze na vzdelĂĄvanie tĂ˝ch, ktorĂ­ majĂş zväÄ?ĹĄa produktĂ­vnu Ä?asĹĽ Ĺživota uĹž za sebou a uŞívajĂş si dĂ´chodcovskĂ˝ vek. Takmer 190-tisĂ­c eur prerozdelĂ­ mesto na kurzy v piatich oblastiach. ÄŒo to znamenĂĄ? StotridsaĹĽ obÄ?anov nad 50 rokov si mĂ´Ĺže rozĹĄĂ­riĹĽ zruÄ?nosti v prĂĄci s drevom, v zĂĄhradkĂĄrstve, v zdravove-

VzdelĂĄvanie seniorov. IlustraÄ?nĂŠ foto: (cad)

de, v dejinĂĄch umenia, v prĂĄci s poÄ?Ă­taÄ?om alebo zĂ­skaĹĽ znalosti z angliÄ?tiny. SkĂşsenosti hovoria, Ĺže medzi seniormi je obrovskĂ˝ zĂĄujem o vedomostnĂ˝ rast, chĂ˝bajĂş im len peniaze. Preto mĂ´Ĺže pre nich byĹĽ zaujĂ­mavĂĄ ponuka mesta ÄŒadca. TakĹže, milĂ­ seniori, plnĂ­ Ĺživo-

ta, ak si myslĂ­te, Ĺže vĂĄĹĄ Ĺživot mĂ´Ĺže byĹĽ eĹĄte krajĹĄĂ­ a zĂĄbavnejĹĄĂ­, ak chcete spoznaĹĽ novĂ˝ch ÄžudĂ­ a popritom zistiĹĽ eĹĄte nieÄ?o novĂŠ o kolobehu Ĺživota, prihlĂĄste sa do ĹĄkoly. InformĂĄcie zĂ­skate na Ăşrade mesta. (cad)


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

3

KRUHOVÝ OBJAZD SKRÁTI ČAKANIE Doprava v Čadci nie je ideálna. Dlhé kolóny pred vstupom do mesta zo severu i z južnej strany sa stali v ranných a popoludňajších hodinách dennou samozrejmosťou. Vodiči čakajú i pred horelickým starým mostom, ktorý je v havarijnom stave a cez ktorý sa nateraz jazdí len v jednom pruhu. Do toho komplikuje situáciu výstavba malého obchvatu. Pre mesto a dopravu je však bytostne dôležitá, takže tolerancia stavebného ruchu a pohybu je nevyhnutná.

Malý obchvat Čadce

Mierna úľava by ale mohla prísť už v najbližších dňoch. Stavbári dokončujú kruhovú križovatku práve v blízkosti starého mosta. Výstavba je súčasťou budovania malého obchvatu Čadce. Kri-

žovatku potrebujú predovšetkým stavbári, ktorých autá sa miešajú s bežnou dopravou. Táto situácia však nie je ideálna predovšetkým z hľadiska bezpečnosti.

Ťažkosti sa zmiernia

Ústne kolaudačné konanie majú kompetentní za sebou. Ak odstránia stavbári nedorobky, ktoré sformulovala kontrolná komisia, každým dňom kruhový objazd otvoria a vodičom sa o niečo ťažkosti zmiernia. Prejazd sa o niečo zrýchli a bude bezpečnejší. Text a foto: (cad)

Kruhový objazd skráti čakanie vodičov.

NOVÝ CHODNÍK PRI ŠKOLE VEDIE K ZVÝŠENEJ BEZPEČNOSTI Mestský podnik služieb Čadca začal s prácami na výstavbe nového spojovacieho chodníka medzi Školskou a Bajzovou ulicou pri Základnej škole na Rázusovej ulici.

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Bieloruskom Minsku sú v plnom prúde. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie postavil tím, ktorý prešiel generačnou výmenou a na šampionát cestovalo viacero nováčikov. Každého Čadčana musí nesmierne tešiť, že v reprezentácii dostal dôveru aj Marek Hrivík, ktorý sa narodil práve v našom meste a bojuje za náš národný tím v prvom útoku spolu s hokejovými stálicami. Korčuľovať vedľa Miroslava Šatana či Petra Nagya je určite odmenou pre každého mladého hráča.

Dĺžka chodníka bude 75 metrov, šírka 140 cm a súčasťou bude aj zjazd pre kočíky. Práce na novej komunikácii budú trvať desať dní.

Bezpečnosť na prvom mieste

Vedenie mesta kladie dôraz na bezpečnosť v meste. Najohrozenejšou skupinou sú deti, žiaci základných škôl. Komunikácie pri základných školách sú frekventované a zahustené dopravou, najmä v čase začiatku a konca vyučovania. Mesto tam preto osadilo dočasné dopravné značenie zamedzujúce vjazdu motorových vozidiel po chodníku na Rázusovej ulici. Plánuje sa tiež zaviesť pravidelné hliadkovanie mestskej polície pred školou počas rannej špičky. Text a foto: (cad)

RODÁK Z ČADCE V PRVOM ÚTOKU SPOLU SO ŠATANOM

Chodník pri ZŠ na Rázusovej ulici.

Pre slovenských reprezentantov je dôležitá i dôvera fanúšikov, práve v čase, keď sa našim nedarí a nedokážeme dotiahnuť zápasy do úspešného záveru. Náročné hokejové bitky a Mareka Hrivíka môžete prísť sledovať priamo na Matičné námestie. Mesto už po štvrtýkrát zabezpečilo pre všetkých fanúšikov veľkoplošnú obrazovku s uhlopriečkou päť metrov. (cad)

M. Hrivík pri otvorení multifunkčného ihriska na Milošovej. Ilustračné foto: (cad)


naše novinky

SPEKTRUM

EUROVOĽBY 2014 AK SA ZÚČASTNÍTE EUROVOLIEB, DÁTE HLAS MLADÝM POLITIKOM, NOVÝM TVÁRAM A NOVÝM STRANÁM, ALEBO PÔJDETE VOLIŤ OSVEDČENÉ STRANY A UPREDNOSTNÍTE KANDIDÁTOV, KTORÍ SÚ UŽ DLHÉ ROKY V POLITIKE? Martin Dám šancu mladým a neopozeraným tváram. Aj keď sa až tak v politike nevyznám. Myslím si, že  je lepšie dať priestor mladým, pretože nie sú tak poznačení rôznymi kauzami, majú väčší a lepší prehľad a sú aj jazykovo zdatnejší.

ANKETA

4

Ernest Osvedčeným politikom som už dal viac šancí, dosiaľ ich nevyužili a myslím, že už ani nevyužijú. Aj keď mladých politikov nepoznám, dám im svoj hlas.

Zlatý fond Kysuckého múzea.

Tibor Eurovolieb sa nezúčastním, pretože ma žiadna politická strana nedokázala dostatočne svojim programom osloviť.

Milan Nepôjdem voliť, lebo neuznávam volebný systém podľa strán, ale som za odbornosť. Keby tam boli odborníci, nebolo by schvaľovanie zákonov len o dvíhaní rúk. Voloďa Mám už svojho favorita. Vsadím na mladosť a  chuť zmeniť súčasnosť. Navyše noví mladí ľudia nie sú poznačení rôznymi škandálmi.

Zdenka Svoju občiansku povinnosť si určite pôjdem splniť, a preto k  Eurovoľbám pristúpim zodpovedne. Vyberať si budem predovšetkým zo súčasných politických strán, ktoré sú v politike dlhodobo a majú skúsenosti.

Natália Týchto eurovolieb sa určite zúčastním. A asi dám priestor mladším ľuďom, nie sú tak poznačení bývalým režimom a vedia viac o dnešných problémoch.

ZLATÝ FOND NAZRIE DO KYSUCKEJ HISTÓRIE Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v rámci podujatia Kniha Kysúc 2013 dňa 23. apríla slávnostne otvorila a sprístupnila svojim čitateľom Zlatý fond Kysuckého múzea v Čadci.

Michal Pôjdem voliť a mám už aj vybratého kadidáta. Budem voliť osvedčenú stranu, ktorá je už dlhšie v politike.

Miroslav Ešte nie som rozhodnutý, či pôjdem voliť. Ak však pôjdem, určite nebudem voliť súčasných politikov. Podľa mňa Slovensko nejde dobrou cestou a je čas to zastaviť. A to môže urobiť len nová krv, ktorá má skutočne záujem o zmenu.

História a literárne tradície Kysúc sú veľmi bohaté. V niektorých obdobiach zasiahli osobnosti z tohto regiónu do histórie Slovenska, ale aj slovenskej literatúry. Kysucká knižnica v Čadci v súčasnosti registruje zvýšený záujem o regionálne informácie z radov svojich čitateľov, hlavne študentov, ktorí sa vo svojich seminárnych a diplomových prácach zameriavajú na históriu, literárne osobnosti a prírodné pomery Kysúc.

Pôsobivé publikácie

Andrej Mám dosť rozhodnutí súčasných politikov, mali už dosť možností ma presvedčiť o svojich schopnostiach. Nastal čas, dať priestor novým ľuďom. Dúfam, že nesklamú.

(red)

V snahe sprístupniť im čo najviac kvalitných a historicky overených informácií, Kysucká knižnica s vďakou uvítala spoluprácu s Kysuckým múzeom v Čadci. Reprezentatívne publikácie, týkajúce sa významných tém z pohľadu regionálnych dejín, ako aj ich národného kontextu, vychádzajú taktiež v edícii Zlatý fond Kysuckého múzea už od roku 2010. Postupne takto vyšli: Archeológia na Kysuciach, Historická topografia Kysúc, Slovenská ikonografia, Ján Haranta v literárnokritickom kontexte, Muzeoló-

gia na Kysuciach, kolektívna monografia Šľachta na Kysuciach a jej susedia, Heraldika: Úvod do štúdia erbov, Matej Bel: Trenčianska stolica.

Zlatý fond Kysuckého múzea

Ambíciou Zlatého fondu Kysuckého múzea je postupne rekonštruovať obraz histórie Kysúc v regionálnych, ale aj nadregionálnych až medzinárodných súvislostiach. Všetky tieto knižné tituly prostredníctvom sponzorského daru Kysuckého múzea v Čadci knižnica sprístupnila svojim čitateľom v rámci vytvorenia Zlatého fondu Kysuckého múzea v priestoroch Úseku regionálnej literatúry. Zároveň tak priblíži odbornú činnosť Kysuckého múzea v Čadci ako špecializovaného regionálneho kultúrneho zariadenia so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť. Text a foto: Stanislava Laufiková


Ä?Ă­slo 9/2014

ROZHOVOR

5

MILOĹ BUBĂ N:$.ĂŠ-(0,&+$/" RYODVWQpYĂŞKRG\7HQGUXKĂŞ SRFLWEROĂĽH0LFKDOWREXGH PDĢYHÄ?PLĢDĂĽNpNHćEXGH ~VSHĂŁQĂŞYRYRÄ?EiFK3R]QiP MHKRK~ĂĽHYQDWRVĢMHKRSUDFRYLWRVĢDWDNPXQHEXGHVWDĂžLĢQD GRVLDKQXWLHYĂŁHWNĂŞFKMHKRFLHÄ?RYDQLKRGtQGHQQH

VNRQĂžLOLY\VRNpĂŁNRO\NDĂĽGpSUi]GQLQ\EROLURERWQtFNH 7DNĂĽHNDĂĽGĂŞ]QiVSUHĂŁLHOYHÄ?D povolanĂ­, zamestnanĂ­ a poznĂĄ, DNRVDQDFKOLHE]DUiED

NSR 3145/14

]Strana TIP, v ktorej je Michal lĂ­drom kandidĂĄtky, je strana ]PreÄ?o by mal byĹĽ mladĂ˝ch ÄžudĂ­ bez podÄža vĂĄs Michal BubĂĄn politickej skĂşsenosti. v europarlamente? Nie je to pre zaÄ?Ă­najĂşcich 6RPSUHVYHGĂžHQĂŞĂĽH0LFKDO politikov skĂ´r VSÄ?Ä–DYĂŁHWNRĂžRPXVtPDĢĂžORDr. MiloĹĄ BubĂĄn vek na tomto poste. AktĂ­vne ]AkĂĄ bola vaĹĄa prvĂĄ RYOiGDFXG]LHMD]\N\Pi reakcia, keÄ? ste sa Y]GHODQLHQDNYDOLWQHMXQLYHUdozvedeli, Ĺže vĂĄĹĄ synovec ]LWHYR9LHGQLPiHXUySVNX sa chce aktĂ­vne zĂşÄ?astniĹĽ SUD[QDNRÄ?NRURELOYRYLDFHvolieb do EurĂłpskeho UĂŞFKĂŁWiWRFK(XUyS\DYSUYRP parlamentu? UDGHVDQHÄ?DNiSUHNiĂĽRN-HWR Mal som dva pocity, ktorĂŠ sa VWUDQD7,3NWRUiKÄ?DGiVS{VRE navzĂĄjom mieĹĄali. NajskĂ´r ten, DNRQLHĂžRXURELĢDQLHDNRVD ĂĽHEXGHGREUpNHćVDSDUOD- WRQHGi7ĂŞPĂĽHKRSR]QiP PHQWRPODGtQLHOHQHXUySVN\ URNRYYLHPĂžRYÄ–RPMH ale aj slovenskĂ˝. NemyslĂ­m si, DVRPQDQHKRSDWULĂžQHKUGĂŞ ĂĽHE\WLHWRIXQNFLHPDOLE\ĢV~- V rodine sme mali tvrdĂŠ podĂžDVĢRXSULOHSĂŁHQLDVLNG{FKRG- PLHQN\Ă’VSHFKYQDĂŁHMURGLNX0\VOtPWĂŞPWHGDĂĽHVWD- QHEROYĂĽG\]DORĂĽHQĂŞQDWYUGHM UĂŞFKSRVODQFRYXĂĽQHOiND]D SUiFL9ĂŁHWFLVPHPDOLDMVN~QLHĂžRERMRYDĢDOHERMRYDĢOHQ senosti od zĂĄkladov. KĂ˝m sme Michal BubĂĄn a MiloĹĄ BubĂĄn (vpravo)

nevýhoda, ak nemajú za sebou niekoho so skúsenosżami? 1LNWRQHSDGRO]QHEDSULSUDYHQêQDSROLWLNX9ãHWFLWt NWRUtV~YSROLWLNHUD]]DÞtQDOL$M*RUEDÞRYDM2EDPDDM7,39SUYRPUDGHWtWR PODGtPDM~WROHUDQFLXVOXãQRVĢDYHNNWRUêYüG\QDVYHWHYãHWNRSRV~YD1LHOHQYR YHGHWHFKQLNHPHGLFtQHDOH aj v politike.

]Konzultuje s vami Michal svoje politickĂŠ Ä?i mediĂĄlne vystĂşpenia? 6DPR]UHMPH .Hć QLHNWR YURGLQHSRWUHEXMH]GUDYRWQ~SRPRFWDNLGH]DPQRX ako za lekĂĄrom. Ak potreEXMHQLHNWRSUDFRYDĢVNDPHURXDPLNURIyQRPWLHĂĽ PDRVORYt0LFKDOYĂĽG\RVORYtYHÄ?DRGERUQtNRYQDNDĂĽG~WpPXOHERMH]DYĂŞPHQX Qi]RURYDGLVNXVLHOHERWR NQLHĂžRPXYHGLH6QDĂĽtVD YĂĽG\RNRQVHQ]XVNWRUĂŞMH SRWRPXVSRNRMXM~FLSUHYĂŁHWNĂŞFK]~ĂžDVWQHQĂŞFK ]ÄŒo radĂ­te Michalovi, aby uspel vo voÄžbĂĄch a aj v politickom Ĺživote? $E\]RVWDOWDNĂŞDNRGRWHUD] 1iURĂžQĂŞQDVHEDLRNROLHSUDFRYLWĂŞQDćDOHMVDY]GHOiYDO DE\EROVWiOHWDNĂŞGREUĂŞV\Q PDQĂĽHOEUDWV\QRYHFYQXN $E\ERODMWDNĂŞGREUĂŞSROLWLN $NWRPXPXGUĂĽLDSDOFHYĂŁHWFL%XEiQRYFL (red)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

-*2/21.$32/,7,.20 Charizmatický hokejista, športovec telom i dušou Jozef Golonka je členom Siene slávy IIHF i Siene slávy slovenského hokeja. V najvyššej federálnej súťaži odohral 330 zápasov a strelil 298 gólov, v reprezentácii 134 zápasov a dal 82 gólov. Na majstrovstvách sveta získal štyri strieborné a tri bronzové medaily, navyše sa z troch olympijských štartov môže pýšiť bronzom z Innsbrucku 1964 a striebrom z Grenoblu 1968. 'QHVDNRNDQGLGiWVWUDQ\606 YHXURYRĐEiFK3iUMHKRP\ãOLHQRN]GOKpKRUR]KRYRUXYiP WHUD]SULQiãDPH

G{FKRGRNGQHVGRVLDKROSR DNRSUDFXM~FLYNUDMLQiFK(Ò URNRFKYêãNXHXU0DQåHO- $E\PDOLG{FKRGFRYLDG{VWRMNDFHOêåLYRWSUDFRYDODDQHPi Q~MHVHĖåLYRWD&KFHPHSRGG{FKRGRNDQLDNRMD3ODWtPH SRULĢPODGêFKĐXGtPRGHUGFpUHãNROXYãHWNR]QDãLFKWH- QpãNROVWYR]DPHUDQpQDSUD[ Ste hokejová legenda. UDMãtFKSUtMPRY9LHPåHWDNWR 7DNWLHåPDOpDVWUHGQpSRGQLPrečo ste sa rozhodli na DOHERDMKRUãLHåLMHYlþãLQDG{- N\9ãHWNRE\PDORVPHURYDĢ staré hokejové kolená Tomáš Hudec, predseda strany TIP. FKRGFRYQD6ORYHQVNX$SUH- NRGVWUiQHQLXFKXGRE\YQDãHM ísť do politiky? WRVDSêWDP±NDPVPHVDWR NUDMLQH$E\QLNWRQHPXVHOXWH1LNG\VRPQHEROYSROLWLFNHM XQiVGRSUDFRYDOL" NDĢ]DSUiFRXGR]DKUDQLþLD VWUDQH$OHNHćYLGtPþRVD XQiVGHMHNDPVPHUXMH6OR- Prečo práve strana SMS? Myslíte si, že je čas, YHQVNRUR]KRGROVRPVDåHQD .HćVRPQD]iYHUVYRMHMND- aby do politiky vstúpili Naša strana TIP stojí pred najväčšou udalosťou od svojho QLHNWRUpYHFLPXVtPSRXNi]DĢ ULpU\S{VRELOYR=YROHQHQDM- mladí ľudia? Aby sa vzniku – uchádzame sa o vašu priazeň vo voľbách do âSRUWRYFDDNRNRĐYHN~VSHãQp- YlþãtP NRQNXUHQWRP EROD začali starať o svoju Európskeho parlamentu. KRQHSRþ~YDQLNWR]iVOXK\]D DVWiOHMH %DQVNi%\VWULFD budúcnosť, o budúcnosť UHSUH]HQWiFLXNUDMLQ\QH]QD- 2GWLDĐSR]QiP0LODQD8UEi- Slovenska? .DPNRĐYHNVPHGRSRVLDĐSUL- VWUDQ\6WUDQD7,3MHOHJLWtP- PHQDM~QLþ7DNVRPVLSRYH- QLKR.HćPDWHUD]RVORYLOVSR- ýDVPRåQRiQRDOHWtVWDUtÄ]DãOLY\VWHQiPY\MDGURYDOLãLUR- QRXSROLWLFNRXVWUDQRXVSĎĖD- GDOåHDNRSROLWLNDPDPRå- QXNRX]R]QiPLOVRPVDVLFK VO~åLOt³SROLWLFLLFKNWRPXEXG~ N~SRGSRUXVNRPHQWiUPLDNR PHYãHWN\]DNRQQpSUHGSRNOD- QREXG~SRþ~YDĢ9\EUDOVRP SURJUDPRPDSULNêYROVRPQD S~ãĢDĢYHĐPLQHRFKRWQH3DUODÄ0ODGtXåERORQDþDVH³DOHER G\DQHYLGtPHG{YRGQDWDN~WR VLVWUDQXYNWRUHMV~ĐXGLDþR VSROXSUiFX PHQWQpVWUDQ\GLVSRQXM~¿QDQFKF~DYHGLDY\XåLĢPRMHVN~Ä$NGHVWHEROLWDNGOKR"³8U- GLVNULPLQiFLX FLDPLNXNWRUêPVDQRYpVWUDVHQRVWLDHOiQ þLWHQiVWRYåG\YHĐPLSRWHãLHlavné body vášho Q\DQLOHQQHSULEOtåLD3UHWRWR .DPWHGDVPHUXMH6ORYHQVNR" programu? EXGHYHĐPLĢDåNp ORÒWRN\QDQiV]ĐDYHMLSUDYHM Ďalšia šanca o 5 rokov VWUDQ\SROLWLFNpKRVSHNWUDYãDN 1HERORĐDKNpVDPHGLiOQHSUH- 3RSUtNODGQHPXVtPFKRGLĢ 3RYLHPWRMHGQRGXFKR$E\ QHQHFKDOLQDVHEDGOKRþDNDW VDGLĢ'RVWDĢVDGRWHOHYt]LH ćDOHNR0iPURNRYDP{M QDãLSUDFXM~FL]DUiEDOLURYQDNR MDK

3UHPLpUWHMWRNUDMLQ\NULWL]R- DOHERSULOiNDĢKRFLNWRU~WHYDOY]QLNQRYêFKSROLWLFNêFK OHYt]LXQDQDãXWODþRYNXEROR VWUiQDGRNRQFDY\]YDOREþD- SUDNWLFN\QHPRåQp3RYROHQLH QRYYROLĢOHQW]YãWDQGDUGQp þRDNRPXRGY\VLHODĢWRWLåEORSROLWLFNpVWUDQ\3RGĐDQiVV~ NXMHPHGLiOQ\NRPSORWPDWDWROHQWLHVNWRUêPLVDYLHYåG\ GRURYYOiGQXFHMVWUDQ\DYODVW- Mladá strana TIP pokračuje QDSRNRQY]iNXOLVtGRKRGQ~Ģ QtNRYPpGLt3UHWRVDFKFHP v rokovaniach s podobne ÒWRN\VSUDYDVPHþDNDOLWLHå WRXWRIRUPRXSRćDNRYDĢ1D- zmýšľajúcimi stranami DOHQDYLDFNXOWLYRYDQHMDDU- ãLP1RYLQNiPNWRUpQiPDNR v zahraničí. Po nadviazaní JXPHQWDþQHY\VSHOHMãHM~URY- MHGLQpSRVN\WOLSULHVWRUSUH]YL- spolupráce s rakúskou QL1DMSUYQiVREYLQLOLåHVPH GLWHĐQHQLHVD$åYSRVOHGQêFK stranou NEOS sa tento GĖRFKYROHEQHMNDPSDQHVDRE- týždeň stretla so stranou „Rovnaká šanca MDYXMHPHDMYLQêFKPpGLiFK Andreja Babiša v Ostrave. 1DãDNDPSDĖVDYêUD]QHOtãL TIP sa snaží o spoluprácu VDQDVN\WQHDå RGYãHWNêFKRVWDWQêFKSROLWLF- s cieľom lepšiť podmienky NêFKVWUiQ1iMGHWHYQHMYiåQH života na Slovensku. o 5 rokov.“ L~VPHYQpPRPHQW\NDULNDW~U\DUiGLRVSRW\SUHYãHWN\JH- 6WUHWQXWLDVD]~þDVWQLOLOtGUL Tomáš Hudec QHUiFLH=DSRYãLPQXWLHVWRMtDM VWUDQ\$12DVWUDQ\7,31D KXGREQpWXUQpMHGQpKR]NDQ- SRVOHGQ~FKYtĐXRGYRODOVYRUR]EtMDþLSUDYLFHDNHćVPHVD GLGiWRY9LGHOLVWHQiVQDQDãHM MX~þDVĢSUHGVHGDKQXWLD$12 LPY\VPLDOLåHQLHþRWDNUR]- URDGVKRZSRFHORP6ORYHQVNX D]iURYHĖPLQLVWHU¿QDQFLtý5 $QGUHM%DELãNWRUêVDPXVHO ELWpVDXåYLDFHMDQLQHGiUR]- þDVWRVPHVDVSROX]DVPLDOL ELĢ]PHQLOLWDNWLNXDKĐDGDM~ 3UHWRSiUGQtSUHGYRĐEDPLYiV ]~þDVWQLĢ]DVDGQXWLD3RVODQHF- 5RNRYDQLHVORYHQVNHMVWUDQ\7,3DþHVNHMVWUDQ\$12 VWiOHQRYpQH]P\VHOQpLQYHN- FKFHPYãHWN\FKY\]YDĢDE\ NHMVQHPRYQHY3UDKH WtY\1DãDVWUDQDVDULDGLSUH- VWHPiMDSULãOLYROLĢ3UtćWH =DVSRORþQêURNRYDFtVW{O]D Yi0DUWLQD'ODEDMRYi3DYHO DNRDMPRåQRVWLVSROXSUiFHNWRGRYãHWNêPKHVORPVOXãQRVĢ SURVtPYROLĢDDNFKFHWHDE\ VORYHQVN~VWUDQX7,3]DVDGRO 6]WXUF UiVDWêNDLQIUDãWUXNW~U\Y\WROHUDQFLDDNRPSURPLVDSUH- 6ORYHQVNRPDORY(XUySVNRP MHMSUHGVHGD7RPiã+XGHFSUYi 6WUHWQXWLH]iVWXSFRYVWUiQEROR XåLWLDSUDFRYQpKRSRWHQFLiOX WRVDY\KêEDPHDNêPNRĐYHN SDUODPHQWH]DVW~SHQLHDMPOD- SRGSUHGVHGQtþND-DQD9RORãL- Y\~VWHQtPSUHGFKiG]DM~FLFKUR- RE\YDWHĐVWYDGXiOQHKRV\VWpDURJDQWQêPUHDNFLiP3iQD GHMY]GHODQHMDPELFLy]QHMJH- QRYiSRGSUHGVHGQtþND,YDQD NRYDQtQD~URYQLULDGHQLDRUJD- PXY]GHOiYDQLDYêPHQ\ãWXSUHPLpUDWêPWRYHUHMQHY\- QHUiFLHRGKRGODQHMPHQLĢYHFL $XJXVWtQVNDDOtGHUHXURNDQGL- QL]DþQêFKãWUXNW~UVWUiQ3RGĐD GHQWRYULHãHQLDUyPVNHMRWi]]êYDPHDE\RGYRODODOHER NOHSãLHPXSUtćWHYROLĢVWUDQX GiWN\0LFKDO%XEiQ1DRVRE- Y\MDGUHQt~þDVWQtNRYVDćDOãLH N\3RWHQFLiOVSROXSUiFHMHYHĐPL NRULJRYDOVYRMYUFKROQHGLV- 7,3ĆDOãLXãDQFXSUHWDN~WR QRPVWUHWQXWtVD]DVWUDQX$12 VWUHWQXWLHXVNXWRþQtY3UDKHSR Y\VRNêDMQD~URYQLHXURSDUODNULPLQDþQêYêURNRWRP]H YRĐEXEXGHWHPDĢRURNRY ý5 ]~þDVWQLOOtGHUNDQGLGiW- YRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUOD- PHQWXYSUtSDGHåHREHVWUDQ\ REþDQLDYRYRĐEiFKGR(X- 1HSUHPHãNDMPHMXVSRORþQH N\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX PHQWX2EHVWUDQ\VSiMDVSRORþ- XVSHM~YHXURYRĐEiFKPiMD 3DYHO7HOLþNDDćDOãtNDQGLGi- Qê]iXMHPRULHãHQLHDNWXiOQ\FK UySVNHKRSDUODPHQWXE\PDOL YROLĢW]YãWDQGDUGQpSROLWLFNp 7RPiã+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3 WL3HWU-HåHN'LWD&KDUDQ]R- SUREOpPRYYRERFKNUDMLQiFK MDK

35ËĆ7(92/,ġ

SPOLUPRÁCA STRÁN TIP A ANO


Ä?Ă­slo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

7

 MICHAL HORSK�: NAJLEPŠ� REGIONà LNI AUTORI MINULÉHO ROKA BUĎME EURÓPANIA!

SlĂĄvnostnĂŠ otvorenie ZlatĂŠho fondu KysuckĂŠho mĂşzea v Kysuckej kniĹžnici.

V stredu 23. aprĂ­la sa konala súżaĹž Kniha KysĂşc. UĹž po desiatykrĂĄt organizovala KysuckĂĄ kniĹžnica v Čadci súżaĹž o najlepĹĄiu regionĂĄlnu tvorbu spojenĂş s KysuckĂ˝m regiĂłnom. SúżaĹžilo aĹž 60 titulov, ktorĂŠ boli vydanĂŠ v roku 2013 a spätĂŠ s Kysucami tematicky alebo osobou autora textovej, alebo obrazovej Ä?asti. NominovanĂ˝ch bolo 39 publikĂĄciĂ­ a 21 knĂ­h z krĂĄsnej literatĂşry. VĂ­ĹĽazov vybrala Ä?itateÄžskĂĄ verejnosĹĽ prostrednĂ­ctvom elektronickĂŠho formulĂĄra a hlasovacĂ­ch lĂ­stkov. Do hlasovania za zapojilo 2 213 Ä?itateÄžov, ktorĂ­ rozhodli o vĂ­ĹĽazoch. PrvĂş cenu v kategĂłrii nĂĄuÄ?nĂĄ literatĂşra si odniesol riaditeÄž Kysuckej nemocnice s poliklinikou Martin Ĺ enfeld za knihu kolek-

tĂ­vu autorov „ŠtyridsaĹĽpäż rokov Kysuckej nemocnice v ÄŒadci: HistĂłria a sĂşÄ?asnosĹĽâ€œ. DruhĂŠ miesto si odnĂĄĹĄa kniha „Matej Bel: TrenÄ?ianska stolica“, ocenenie za tĂ­m spoluautorov si prevzal Martin TurĂłci. Martin Ĺ uĹĄka spoloÄ?ne s kolektĂ­vom autorov zĂ­skali tretie miesto za titul „Kysuce, krajina a architektĂşra, cnosti a neresti“. V kategĂłrii beletria si cenu za prvĂŠ miesto prevzal Anton Pajok, autor rozprĂĄvkovej knihy „Dar od mravÄ?ieho krĂĄÄža“. DruhĂŠ miesto patrĂ­ TerĂŠzii MeĹĄĹĽanovej a jej

knihe „RozprĂĄvkovĂŠ bĂĄsniÄ?ky z babiÄ?kinej truhliÄ?ky“. Tretie miesto obsadil JĂĄn Bazger s titulom „Život je cesta“. Ocenenou bola aj MĂĄria ÄŽuranovĂĄ, ktorĂĄ si obhĂĄjila titul LiterĂĄrna autorita 2013. UĹž niekoÄžko rokov patrĂ­ na poprednĂŠ prieÄ?ky v súżaĹži o najÄ?Ă­tanejĹĄĂ­ch autorov. Ocenenie LiterĂĄrny poÄ?in roka 2013 zĂ­skal akademickĂ˝ maliar, vĂ˝znamnĂ˝ nadregionĂĄlny umelec Miroslav CipĂĄr za celoĹživotnĂŠ dielo. Podujatie Kniha KysĂşc je oslavou regionĂĄlnej literĂĄrnej tvorby a zĂĄroveĹˆ pripomienkou SvetovĂŠho dĹˆa knihy a autorskĂ˝ch prĂĄv, ktorĂ˝m sa prejavuje Ăşcta nielen samotnĂ˝m knihĂĄm, ale najmä ich autorom, teda ÄžuÄ?om, ktorĂ­ dodĂĄvajĂş svetu kultĂşru, krĂĄsu a jedineÄ?nĂ˝ zĂĄĹžitok z textu. Pri tejto prĂ­leĹžitosti KysuckĂĄ kniĹžnica v ÄŒadci a KysuckĂŠ mĂşzeum v ÄŒadci v zastĂşpenĂ­ Martina TurĂłciho slĂĄvnostne sprĂ­stupnili v priestoroch Ăšseku regionĂĄlnej literatĂşry ZlatĂ˝ fond KysuckĂŠho mĂşzea, ktorĂ˝ predstavuje reprezentatĂ­vne publikĂĄcie, tĂ˝kajĂşce sa vĂ˝znamnĂ˝ch tĂŠm z pohÄžadu regionĂĄlnych dejĂ­n, ako aj ich nĂĄrodnĂŠho kontextu. Text a foto: Stanislava LaufikovĂĄ

RYBĂ RI SÚŤAĹ˝ILI O POHĂ R PRIMĂ TORA V Turzovke sa konal tretĂ­ roÄ?nĂ­k rybĂĄrskej súżaĹže o pohĂĄr primĂĄtora mesta. TurzovskĂŠ rybnĂ­ky mali cez vĂ­kend 10. a 11. mĂĄja vysokĂş nĂĄvĹĄtevnosĹĽ. DĂ´vodom bola súżaĹž vo vĂ˝love kapra a pstruha dĂşhovĂŠho. Bol to uĹž tretĂ­ roÄ?nĂ­k súżaĹže o pohĂĄr primĂĄtora mesta Turzovky. V sobotu si priĹĄlo zachytaĹĽ aĹž 119 rybĂĄrov. Ryby lĂĄkali rybĂĄri na svoje udice na ĹživoÄ?Ă­ĹĄnu a rastlinnĂş potravu. ZĂĄujem bol vysokĂ˝ aj pre atraktĂ­vne ceny. Pre vĂ­ĹĽaza bol pripravenĂ˝ motorovĂ˝ Ä?ln. DruhĂ˝ najlepĹĄĂ­ rybĂĄr si odniesol televĂ­zor. Pre tretieho bola pripravenĂĄ 50-percentnĂĄ zÄžava na absolvovanie

 

 IlustraÄ?nĂŠ foto: archĂ­v TASR

vĂ˝cviku na zĂ­skanie vodiÄ?skĂŠho oprĂĄvnenia. NechĂ˝bali udice a upomienkovĂŠ predmety s rybĂĄrskou tematikou. Ako to tradiÄ?ne bĂ˝va

na rybĂĄrskych súżaĹžiach, na druhĂ˝ deĹˆ si boli zasúżaĹžiĹĽ tĂ­ najmladĹĄĂ­ rybĂĄri. (sta)

KeÄ? pred ĹĄtvrĹĽstoroÄ?Ă­m padol BerlĂ­nsky mĂşr a tisĂ­ce kilometrov ostnatĂŠho drĂ´tu obopĂ­najĂşceho impĂŠrium Sovietskeho zväzu od BerlĂ­na aĹž po Vladivostok, miliĂłny ÄžudĂ­ nadobudlo dojem, Ĺže konÄ?Ă­ doba plnĂĄ napätia, nevraĹživosti, zĂĄpasov a studenej vojny.

9SRVWNRPXQLVWLFNRPVYHWH]RVWDOLVWRYN\SRKURENRY EĂŞYDOpKRUHĂĽLPXNWRUĂŞPVD PRKOR]GDĢĂĽHQDVWDOSULDP NRQLHFVYHWD1DSULHNWRPX WRPQRKt]QLFKSUHĂĽtYDM~ GRGQHVDYQHMHGQHMNUDMLQHRSlWRYQH]GYtKDM~KODY\ 7HQWRNUiWQLHYPHQHURYQRVWiUVWYDDXWRULWiUVWYDĂžLYOiG\ MHGQHMSULYLOHJRYDQHMYUVWY\ DSDUiWQLNRY6~WRĂ„RVREQRVWLÂłNWRUpGHĂŁWUXXM~GHPRNUDFLXQLHOHQYQDĂŁHMNUDMLQHDOH DMY(XUySH3UHWRWDNDNRJHQHUiFLHQDĂŁLFKRWFRYVWiOLQD MHVHQQĂŞFKQiPHVWLDFKYURNX WDNDMGQHVYĂžDVHSRNRMDDPLHUXMHG{OHĂĽLWpDE\ SUHGRYĂŁHWNĂŞPPODGtÄ?XGLD LĂŁOLNYRÄ?EiPGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX .RKRYROLĢ"%H]WRKRDE\ VPHVDSULNOiÄ–DOLYÄ?DYRDOHERYSUDYRWUHEDSRYHGDĢĂĽH YROtPHNDQGLGiWN\SROLWLFNĂŞFKVWUiQ=QLFKE\VPH PDOL Y\EHUDĢ WDNp NWRUp VYRMRXVHULy]QRVĢRXGOKRGRERSUHXND]XM~VYRMY]ĢDK NQDĂŁHMNUDMLQHNMHGQRWQHM (XUySHNKRVSRGiUVNHPX DVRFLiOQHPXUR]YRMXDOH DMNRFKUDQHÄ?XGVNĂŞFKSUiY YWRPWRREURYVNRPJHRSROLWLFNRPSULHVWRUH=NDQGLGiWRNE\VPHVLPDOLY\EHUDĢÄ?XGtNWRUtV~RGERUQtFL ]iVWDQFRYLDGHPRNUDFLHMHGQR]QDĂžQHSURHXUySVNL]DPHUDQt$OHWUHEDGDĢĂŁDQFXDM PODGĂŞPÄ?XćRPPODGĂŞPSRVODQFRPNWRUtP{ĂĽXSULQLHVĢ LQRYiFLXYFHORPUDGHVSRORĂžHQVNRSROLWLFNĂŞFKDNWLYtW

QLHOHQSUHQDĂŁXNUDMLQXDOH SUHFHO~(XUySX 9PQRKĂŞFKHXUySVN\FKNUDMLQiFKVDSUHGSRNODGiĂĽHDĂĽ WUHWLQD]YROHQĂŞFKVWUiQDSRVODQFRYEXGHPDĢPLHUQH SRYHGDQpQHJDWtYQ\Y]ĢDK NHXUySVNHMLQWHJUiFLL1D6ORYHQVNXPiPHKÄšVWNXSROLWLNRYNWRUtGOKRGRERPDQLSXODWtYQHSUDFXM~VREUD]RP W]YĂ„WXĂžQpKR*UpNDÂłNWRUĂŞVL SRKRGOQHĂĽLMHQD~NRUĂ„FKXGREQpKRSHQ]LVWX]R6ORYHQVNDÂł7LHWRRMHGLQHOpKODV\QLH V~GHĂŁWUXNWtYQHOHQYRĂžL(XUySHDOHDMYRĂžLYODVWQHMNUDMLQHĂžRVDXNi]DORQHGiYQRDM XQiVNGHEH]YiKDQLDD]RGSRYHGQRVWLSRORĂĽLOLWtWRĂ„SROLWLFLÂłDMYOiGX -HG{OHĂĽLWp]G{UD]QLĢĂĽHQDĂŁD NUDMLQDVD]DGHVDĢURNRYMDVQHSULKOiVLODNWHMVNXSLQHQRYRSULVWXSXM~FLFKĂŁWiWRYGR (Ă’NGHXĂĽQLHMHKODYQRX ~ORKRX]YLGLWHÄ?Ä–RYDQLHVD 6ORYHQVNRVDVWDORSULURG]HQRXV~ĂžDVĢRXURGLQ\HXUySVN\FKQiURGRY3UHQiĂŁSDWULRWL]PXVDMSUHQiVVDPĂŞFK MHG{OHĂĽLWpDE\VPHSDWULOL NWĂŞPQiURGRPNWRUpQDMHGQHMVWUDQH(XUySXSRGSRUXM~ DV~SULSUDYHQtSOQRKRGQRWQHSDUWLFLSRYDĢQDHXUySVNHM EH]SHĂžQRVWLRFKUDQHVSRORĂžQĂŞFKKUDQtFPHQHDQDVWUDQHGUXKHMV~SULSUDYHQtDMSUL YROHEQĂŞFKXUQiFKYHUHMQHPDQLIHVWRYDĢVYRMXSRGSRUX VDPR]UHMPHDMYĂŞKUDG\ HXUySVNHMEXG~FQRVWL -HQDREĂžDQRFKDE\VDUR]KRGOLĂžLEXG~YROLĢHXUySVNXLQWHJUiFLXĂžLEXG~YROLĢ VYRMLFK]iVWXSFRYNWRUtEXG~ SUHVDG]RYDĢQDĂŁHRSUiYQHQp ]iXMP\Y(XUySHDNWRUtWLHĂĽ FKiSXĂĽH(XUySDDNRFHORN PXVtREKDMRYDĢQiURGQp]iXMP\NDĂĽGHMNUDMLQ\YV~ODGH VFHORHXUySVN\PL]iXMPDPL $E\QH]GYtKDOLKODY\VW~SHQFLWĂŞFKUHĂĽLPRYNWRUpSUHG GYDGVLDWLPLSLDWLPLURNPL SRVODODKLVWyULDGRPLQXORVWL MDK


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N: 35,1ĂˆĂ˘$0( 0/$'26ÄĄ6/8â126ÄĄ =0(18 Vo voÄžbĂĄch do europarlamentu je na vĂ˝ber mnoĹžstvo politickĂ˝ch strĂĄn. Jednou z nich je aj novic na naĹĄej politickej scĂŠne, strana TIP. LĂ­drom jej kandidĂĄtky je Michal BubĂĄn. Rozhovor, ktorĂ˝ redakcii poskytol tesne pred voÄžbami, prinĂĄĹĄame nielen kvĂ´li jeho kandidĂĄtĂşre, ale predovĹĄetkĂ˝m preto, aby sme dokumentovali snahu mladej, novej politickej vlny o pozitĂ­vnu zmenu v stojacĂ­ch slovenskĂ˝ch vodĂĄch. Michal BubĂĄn, lĂ­der eurokandidĂĄtky strany TIP.

OLWLFNĂŞFKĂ„PDWDGRURYÂłNWRUtVL VN~VPHVDPLSR]LWtYQHPHQLĢ VĹĄetci sme WDPFKF~SlĢURNRYRGVHGLHĢ VYRMHRNROLH7UHED]ORGHMRP E\ĢWDPWDNSRYHGLDFQDĂ„YĂŞEH]SROLWLFNHM NOHSQ~ĢSRSUVWRFKQDUXĂŁLĢ]DVOXKRYĂŞÂłG{FKRGRN0\VPH XĂĽtYDQpQH]GUDYpY]ĢDK\-HWR minulosti, PODGtDG\QDPLFNtDFKFHPH QDĂŁDNUDMLQDQDĂŁDEXG~FQRVĢ SULVSLHĢVYRMRXHQHUJLRXNSRideme do toho ]LWtYQHM]PHQHQLHOHQQD6OR]NiektorĂ­ politici vyjadrili nĂĄzor, Ĺže ste bĂŠÄ?ko YHQVNXDOHDMY(XUySVNHM~QLL ]YODVWQpKR SMER-u alebo rozvracaÄ? &KFHPHSUHY]LDĢ]RGSRYHGQRVĢQLHOHQ]DVHEDDOHDM]D pravice. SUHVYHGĂžHQLD QDĂŁLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFKUR5R]KRGQHQLH9ĂŁHWFLVPHEH] SROLWLFNHMPLQXORVWLLGHPHGR GLĂžRYDIRUPRYDĢ(XUySXWDN DE\QiPSULQLHVODYLDFHMPRĂĽ- VtYQHSUL]HUDĢ3UHGRYĂŁHWNĂŞP WRKR]YODVWQpKRSUHVYHGĂžHQLD PODGtÄ?XGLDE\VDPDOLDNWtY- DNHćQiPQLHNWRGiYDWDN~WR QRVWtXSODWQHQLD QH]DSiMDĢGRGLDQLDYRVYRMRP QiOHSNXMHWRQHKRUi]QHNODP]PreÄ?o mĂĄ voliÄ? z toÄžkĂ˝ch ]ÄŒĂ­m si chce strana TIP RNROtSRPiKDĢSULVSUiYHYHFt VWYR3RSUYpVPHVWUHGRSUDmoĹžnostĂ­ voliĹĽ prĂĄve vĂĄs zĂ­skaĹĽ dĂ´veru obÄ?anov? YHUHMQĂŞFK3ROLWLFLQiVPDM~]D- YiOLEHUiOQDVWUDQDQLHÄ?DYLFRa stranu TIP? &KFHPHPRWLYRYDĢÄ?XGtDE\ VWXSRYDĢQLHQiPYOiGQXĢWDN Yi1HPiPHSUHSRMHQLDQDLQp 3UHYDĂĽQiYlÞãLQDSROLWLFNĂŞFK LPQHERORÄ?DKRVWDMQpĂžREXGH VN~VPHNWRPXSULVSLHĢDMP\ VWUDQ\DQLLFKVSRQ]RURY3R VWUiQQRPLQRYDODGR(XUyS- VR6ORYHQVNRP7R]QDPHQiĂĽH %XćPHDNWtYQLQHQHFKDMPHVL GUXKpQHP{ĂĽHPHSUHGVDUR]VNHKRSDUODPHQWXVWDUĂŞFKSR- Ä?XGLDE\VDXĂĽQHPDOLćDOHMSD- RGSROLWLNRYOHQGLNWRYDĢDOH YUDFDĢQLHĂžRĂžRXĂĽGiYQRUR]-

]AkĂş motivĂĄciu majĂş obÄ?ania zĂşÄ?astniĹĽ sa volieb do europarlamentu? (XUySVND~QLDWRQLHV~OHQ Y]GLDOHQt~UDGQtFLSUDFXM~FL Y%UXVHOL(XUySVND~QLDVPH P\YĂŁHWFL9HÄ?D]iNRQRYSRGÄ?DNWRUĂŞFKĂĽLMHPHQD6ORYHQVNX SRFKiG]DSUiYHRG(XUySVNHM ~QLHWDNĂĽHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQpY(XUySVNRPSDUODPHQWHPDM~SULDP\GRVDKDM QDQiV6ORYiNRY

6PDQĂĽHONRXDVYODVWQRUXĂžQHXSOHWHQĂŞPNRUEiĂžRPSRĂžDV9HÄ?NRQRĂžQpKRYtNHQGXY5tPH

YUiWHQpMH7RMHMHGHQ]KODYQĂŞFKG{YRGRYSUHĂžRGRWRKR LGHPHSUHĂžRVPHLQYHVWRYDOL NYDQWXPĂžDVXDHQHUJLH8YHGRPXMHPHVLĂĽHSUDYLFDXĂĽDQL QHH[LVWXMHVDPLVDGLVNYDOLÂżNRYDOLVYRMLPLSRVWRMPLDĂžLQPLP\PiPH]DFLHÄ?XURELĢ JHQHUDĂžQ~YĂŞPHQXQDVORYHQVNHMSROLWLFNHMVFpQH

]Ako ste sa stali lĂ­drom kandidĂĄtky do eurovolieb? 9RÄ?E\GRHXURSDUODPHQWXV~ SUYpNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWÄ–XMHPHSUHWRĂĽHVWUDQDY]QLNOD OHQSUHGQHGiYQRP6PHOHQ QD]DĂžLDWNXQDĂŁHMFHVW\DOH WHĂŁtQiVYHÄ?NĂŞ]iXMHPRQDĂŁH P\ĂŁOLHQN\1D(XURNDVWLQJXNGHVDSULDPRQDLQWHUQHWHUR]KRGRYDORRQDĂŁHMNDQGLGiWNHDRQOLQHKODVRYDQLD VD]~ĂžDVWQLORWDNPHUWLVtF Ä?XGtNWRUtKODVRYDOL]DMHGQRWOLYĂŞFKNDQGLGiWRY'RVWDO VRPY\ĂŁHKODVRYDVWDO VRPVDWDNOtGURPQDĂŁHMVWUDQ\GRHXURYROLHE'RVWDOVRP PDQGiWNWRUĂŞMHSUH]DĂžLDWRN YHÄ?PL]DYl]XM~FL ]Online hlasovanie, tzv. Eurokasting, bolo len vĂ˝nimkou alebo to bude trend v komunikĂĄcii? 7R]iYLVtRGćDOĂŁLHKRYĂŞYRMD -HGQDNFKFHPHPDĢSULDPX DRVREQ~NRPXQLNiFLXVÄ?XćPLSUHWRFKRGtPHRGIHEUXiUDSRQiPHVWLDFKYUiPFLQDĂŁHMURDGVKRZ$OHY\XĂĽtYDĢ LQWHUQHWMHWLHĂĽQHY\KQXWQp 0iKRVNRURNDĂĽGĂŞDQDMPl PODGtÄ?XGLDWDPWUiYLDPQRKRĂžDVX3UHWRLPQDĂŁHP\ĂŁ-


číslo 9/2014

ROZHOVOR

9

OLHQN\VSURVWUHGN~YDPHFH] WLHWRVRFLiOQHVLHWHNWRUpV~ LPEOt]NH

]Roadshow bol váš pilotný projekt. O čo ide? -HWRMHGHQ]QDãLFKVS{VRERYNRPXQLNiFLHVREþDQPL =ELHUDPHRGĐXGtSRGQHW\þR ]PHQLĢþRLQDNQDVWDYLĢþR LFKQDMYLDFWUiSL$NRVRPXå YPLQXORVWLVSRPtQDOQHFKFHPHE\ĢSDSLHURYtELOERUGRYt þLWHOHYt]QLSROLWLFLDOHFKFHPHE\ĢPHG]LĐXGPL7RMHWi ]PHQDSUHWRGRWRKRGiYDPH WRĐNRþDVXHQHUJLHDSURVWULHGNRY=iPHURPQDãHMURDGVKRZ MHDMPRWLYRYDĢĐXGtDE\LãOL YROLĢDXYHGRPLOLVLåHNDåGp YRĐE\V~G{OHåLWp1LHMHMHGQRNWRQiV]DVWXSXMHMHOHQQD QiVNRKRVLY\EHULHPH(XUySVNHYRĐE\V~WLHåYHĐPLG{OHåLWpSUHWRåHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQp(XUySVN\PSDUODPHQWRPV~]DYl]QpDMSUHQiV QD6ORYHQVNX ]O činnosti europoslancov veľa informácií občania nemajú. -HWRSUDYGDDDMWRFKFHPH]PHQLĢ6QDåtPHVDLQIRUPRYDĢDNi MH(ÒG{OHåLWiDNpG{OHåLWpMH MHM]DFKRYDQLHþL]HIHNWtYQHQLH$OHWLHåMHYHĐPLG{OHåLWp NWRQiVWDP]DVWXSXMHDSUHWRDM WRDE\ĐXGLDY\XåLOLVYRMHSUiYRDLãOLYROLĢDE\LPWRQHEROR MHGQR0iPHPRåQRVĢRYSO\YQLĢVYRMXEXG~FQRVĢDMQDHXUySVNHM~URYQLQLHOHQQD6ORYHQVNX9\XåLPHMX ]Strana TIP má najnižší vekový priemer kandidátov, nemáte medzi sebou žiadneho „zaslúžilého“ politika. Nemyslíte si, že Vám chýba politická skúsenosť? 1DW~WRRWi]NXRGSRYHGiP ]DNDåGêP$MV~þDVQtSROLWLFL ]DþtQDOLPODGtDQHPDOL]ćDOHNDWRĐNRURNRYDVN~VHQRVWt ]SUD[HDNRMD$QLPDQDåpUVNHDQLNRQWDNW\VR]DKUDQLþtPQHYHGHOLSO\QXORãW\UL FXG]LHMD]\N\QHåLOLY(XUySHWDNQDSOQRDNRQDãDJHQHUiFLD1HERMtPVDWRKRåH VRPPODGêSROLWLNP\VOtPVL åHMHWRPRMDYêKRGD$EXGH WRYêKRGDQLHOHQSUH6ORYHQVNRDOHSUHFHO~(XUySXNHć WDPS{MGXPODGtãLNRYQtĐXGLDNWRUtV~]SUD[HUR]XPHM~ EHåQpPXREþDQRYLDQHåLYLOL VDYPLQXORVWLOHQSROLWLNRX

0LFKDO%XEiQSULSUHEHUDQt&,-DZDUG]DQDMOHSãtSURMHNWURNDY5XPXQVNX

]Ako hodnotíte vašu volebnú kampaň? 9HĐPLQiVSUHNYDSXMHDSDWLD PODGêFKĐXGtďXGLDRGNWRUêFKVPHþDNDOL]iXMHPQLHþR ]PHQLĢ]iXMHPRYODVWQ~EXG~FQRVĢ3UiYHRQLPDM~YSULHPHUHQHJDWtYQHMãLHUHDNFLHDNR SRYHG]PHĐXGLDYVWUHGQRP DVWDUãRPYHNX7tVN{UQDURGHQtþDVWRUHDJXM~VS{VRERPåH ÄNRQHþQHY\PODGtNGHVWHEROL

1DãtP]iPHURP MHPRWLYRYDĢĐXGt DE\LãOLYROLĢ 1LHMHMHGQR kto nás ]DVWXSXMH GRWHUD]åHVWHVDDM]REXGLOL³ 8PODGêFKĐXGtUH]RQRYDOLGYH YHFL±ÄGDMWHPLSRNRMVSROLWLNRX³DÄMDVDFKFHPRGVĢDKRYDĢ GR]DKUDQLþLD³$WRWRMHDODUPXM~FH8WYUG]XMHQiVWRYWRP åHMHQDMY\ããtþDV]DþDĢVJHQHUDþQRXYêPHQRXSROLWLNRY

MHWRPXGQHV7RMHKODYQêG{YRGåHVDQHYUiWLDVSlĢDQHXVDGLDVDWX3{VRELOVRPDM Y%XOKDUVNXWDP]{VPLFK PLOLyQRYREþDQRYWDNPHUMHGHQPLOLyQSUHYDåQHPODGêFK VFKRSQêFKĐXGtRGLãORDRVWDORåLĢY]DKUDQLþt%RORWR XåGiYQHMãLHDOHNUDMLQDVD ]WRKRVSDPlWiYDGRGQHVWt ĐXGLDFKêEDM~YV\VWpPH$P\ QHFKFHPHDE\VDQLHþRWDNp VWDORDMQD6ORYHQVNX

]Ako je financovaná vaša strana? 9êKUDGQH]SUtVSHYNRYDGDURY QDãLFKþOHQRYQDãLFKV\PSDWL]DQWRY0iPHWUDQVSDUHQWQp¿QDQFRYDQLHYãHWN\GDU\NWRUpGRVWDQHPHV~QHDQRQ\PQp GDURYDFLH]POXY\V~QRWiUVN\ RYHUHQpDGDUFRY]YHUHMĖXMHPH QDQDãRPZHEHGRNRQFDþDVWHMãLHDNRXUþXMH]iNRQ&KFHPHE\ĢSUtNODGRPWUDQVSDUHQWQRVWLDMSUHLQpVWUDQ\FKFHPH SULQLHVĢQLHOHQSR]LWtYQHP\ãOLHQN\DOHDMVOXãQpVS{VRE\ GRSROLWLN\9\PHG]LOLVPHVD YRþLGDURPRGSUiYQLFNêFK RV{EQHFKFHPHE\Ģ]DYLD]DQtåLDGQHM¿UPHDOHER¿QDQþQHMVNXSLQH&KFHPHDE\QiP ĐXGLDGDOLSUtSDGQêGDUDNRV~NURPQpRVRE\]SUHVYHGþHQLD OHERFKF~SRGSRULĢQiVQDãH P\ãOLHQN\

]Prečo utekajú mladí ľudia do zahraničia? 3UHWRåHYQtPDM~þRVDWXGHMH 1HYLGLDSR]LWtYQHVPHURYDQLH QDãHMNUDMLQ\.HćVLSUHGVWDYLD6ORYHQVNRRGHVDĢURNRY ]Vymedzujete sa aj voči WDNKRYLGLDQHJDWtYQHMãLHDNR voličom, chcete osloviť

výhradne len nejakú skupinu? &KFHPHRVORYLĢWêFKYROLþRY NWRUt VL XYHGRPXM~ SRWUHEX ]PHQ\QD6ORYHQVNXDSRWUHE\JHQHUDþQHMYêPHQ\SROLWLNRY DFKF~GDĢãDQFXPODGêPĐXćRPDE\SULVSHOLVYRMRXHQHUJLRXG\QDPLFNRVĢRXDY{ĐRX QLHþR]PHQLĢ ]Plánujete ísť aj do najbližších parlamentných volieb v roku 2016?

1DãLPKODYQêPFLHĐRPV~ YRĐE\GRVORYHQVNpKRSDUODPHQWXYURNX3UYêP NURNRPDE\VPHPRKOLPHQLĢ6ORYHQVNRMHGRVWDĢVDGR SDUODPHQWX$VDPR]UHMPH DNFKFHPHQLHþR]PHQLĢDM GRYOiG\DWDPSRWRP]DEH]SHþLĢSR]LWtYQX]PHQXQD6ORYHQVNX=~þDVWQtPHVDDMNRPXQiOQ\FKYROLHEQDMHVHĖ WRKWRURNX

1DMOHSãLHVDUHOD[XMHYVORYHQVNêFKKRUiFK

MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

=9(60(8ä'2/(7,(Ä9(ý1( 0/$'e³32/,7,&.e79È5( Demokracia je bytostne spojená so slobodnými voľbami a Pán Boh zaplať, že oboje dnes máme. V sobotu 24. mája budeme voliť našich zástupcov v Európskom parlamente. Tieto voľby sú zväčša politikmi účelovo zahmlievané a deklasované, aj keď poslanci Európskeho parlamentu rozhodujú o veciach ekonomicky i politicky závažnejších, ako môže napríklad prezident našej republiky. 9RĐE\VDEOtåLDDNHG\NRĐYHNY\MGHPHYRQ]RYãHWNêFKVWUiQVDQDQiV]RV\S~WLHLVWpVWDUp]QiPH SROLWLFNpWYiUH'REUHMH SUHGYROHEQiNDPSDĖDWUHEDWRUHãSHNWRYDĢ5HãSHNWXMHPDOHSRKĐDG]DVHQD IRWRJUD¿HSROLWLNRYVSUHG LURNRYPDXåQHEDYt &KiSHPHVWHWLFNpY\UHWXãRYDQLHQLHNWRUêFKNRåQêFK ]PLHQ$YãDNSUH]HQWiFLX VYRMKRLPLGåXRWRĐNRURNRY PHQHMYQtPDPDNRIDORãQp ]DNUêYDQLHVYRMHMVNXWRþQHM

WYiUHDNRYê]RURYêSRGvod a politickú pretvárku v priamom prenose! Je naR]DMQHIpUQiVWDNWRNODPDĢ YVQDKHSUHVYHGþLĢQiVåHDM SRWRĐNêFKURNRFKV~VWile ešte mladí, vitálni a eviGHQWQHQHVWDUQ~FL$NLFK SRWRPVWUHWQHWHQDåLYRGLY QHVSDGQHWH]Q{KNRKRWR SUHGVHERXPiWH'{YRGMH YãDNLQêGiYDM~QiPWêP MDVQêVLJQiOåHJHQHUDþQi REPHQDSROLWLNRYY{EHFQLH MHSRWUHEQi1DRSDNMHDå YHĐPLSRWUHEQi

9ROLĢFKRGtPDSUHWRS{Mdem aj v sobotu 24. mája. 8UþLWHXåYLHPåHQHGiP VYRMKODVQLNRPX]WêFKSUHVWDUQXWêFKXPHORRPODGHQêFKWYiUtVRGND]RPåHXå ERORGRVĢLFKSRNU\WHFWYD VSRORþQpKRGOKRURþQpKRNRlaborovania, delenia strán DQiVOHGQHY]QLNXLFKQRYêFKNySLtSROLWLFNHMSURVWLW~FLHDSUH]OLHNDQLDNDEiWRY&KFHPE\ĢMHGHQ]WêFK YROLþRYQD6ORYHQVNXNWRUt YSRVOHGQêFKGYRFKYRĐEiFK 9Ò&DSUH]LGHQW XNi]DOL

åHFKF~YêPHQXH[LVWXM~FLFK SROLWLNRY1DãDSURVSHUXM~FDEXG~FQRVĢXUþLWHQLHMH VSRMHQiXåOHQVGQHãQêPL SROLWLNPL7DNDNRGRLQêFK ãSLþNRYêFKREODVWtVSRORþQRVWL LQIRUPDþQpWHFKQROyJLHYêVNXPDYêYRM¿QDQþQtFWYRDWć VPHEH] REiYSXVWLOLPODGêFKY]GHODQêFKDDPELFLy]Q\FKĐXGt WRLVWpMHSRWUHEQpXURELĢDM v politike! Preto, prosím, minimálne YãHWNêFKWêFKNWRUtOHQQHGiYQREROLYROLĢSUH]LGHQWD našej republiky, aby si uveGRPLOLåHPiPHRSlĢPRåQRVĢPHQLĢSROLWLFN~VFpQX QD6ORYHQVNXDSULQLHVĢGR SROLWLN\QRYpWYiUHQRYp myšlienky a novú kultúru.

3RćWHSURVtPYiVYVRERWXPiMDYROLĢ -DYWêFKWRYRĐEiFKFKFHP ]ELOERUGRY]YHVLĢUD]DQDYåG\PQRKpVWDUpSROLWLFNp WYiUHNWRUpPDWXGHVLDXå mnoho rokov a vyberiem si QRY~PODG~DOWHUQDWtYX$M YKRNHMLVDXNi]DORþRWDNp RPODGHQLHGRNiåHXURELĢ +QHćMHKUDNUDMãLD 9WêFKWRYRĐEiFKGiYDP jednoducho šancu mlaGêPDSRVLHODPXåW~VWDrú generáciu politikov na G{FKRGRN ġDåNR SRYHGDĢåH]DVO~åHQêDOHXUþLWH]DVO~åHQH Roman T., Martin UHG

PRAVIDLÁ SLOVENSKÝCH EUROVOLIEB Možno ste si všimli, že už začala kampaň do májových eurovolieb. Po nedávnych prezidentských voľbách sa v mestách objavilo množstvo billbordov jednotlivých kandidátov, ktorých je tentoraz 333 z 29 kandidujúcich politických strán a koalícií.

Aké sú pravidlá voľby 13 slovenských europoslancov? 3UiYRYROLĢSRVODQFRY(XUySVNHKR SDUODPHQWX (3  Pi NDåGêNWRYGHĖYROLHEGRYĚãL URNRYDPiWUYDOêSRE\WQD ~]HPt65 QHPXVtPDĢREþLDQVWYR 9ROLĢPRåQROHQYMHGQRPãWiWH(Ò .DQGLGRYDĢGR(3P{åHY65 NDåGêNWRWXPiWUYDOêSRE\W DGRYĚãLOURNRY.DQGLGRYDĢMHPRåQpOHQYMHGQRPþOHQVNRPãWiWH(Ò9RĐE\VDNRQDM~ YVRERWXPiMDRGGR KRGÒ]HPLH6ORYHQVNDMH MHGHQYROHEQêREYRG 1DNDQGLGiWNDFKMHGQRWOLYêFK SROLWLFNêFKVWUiQDOHERNRDOtFLt MHPD[LPiOQHPLHQ.DåGê ]NDQGLGXM~FLFKVXEMHNWRYPXVHO ]ORåLĢYROHEQ~NDXFLXYRYêãNH HXUQD~þHWPLQLVWHUVWYD YQ~WUD.DXFLDVDYUiWLOHQWêP VWUDQiPNWRUp]tVNDM~DVSRĖ SHUFHQWiRGRY]GDQêFKKODVRYLQDNVDNDXFLHVWDQ~SUtMPRPãWiWQHKRUR]SRþWX

9ROLþLGRVWDQ~SRãWRX]R]QDP NDQGLGXM~FLFKVWUiQDNDQGLGiWRYQDMQHVN{UGQtSUHGYRĐEDPL3ROLWLFNiUHNODPDMHSUtSXVWQiGQtSUHGYRĐEDPL WRWRSUDYLGORVDYãDN]MDYQHDNR SULLQêFKYRĐEiFKQHGRGUåLDYD9GHĖYROLHEMHPRUDWyULXP QDSUHGYROHEQpSULHVNXP\1D WRDE\SROLWLFNêVXEMHNW]tVNDO DVSRĖMHGHQPDQGiWY(XUySVNRPSDUODPHQWHPXVtSUHNURþLĢNYyUXPSHUFHQWKODVRY 'R(XUySVNHKRSDUODPHQWXVD YROtSRPHUQêPV\VWpPRPSRGREQHDNRGR1iURGQHMUDG\ 659ROLþVLY\EHULHNDQGLGiWNXMHGQHMVWUDQ\QDNWRUHMP{åH ]DNU~åNRYDĢPD[LPiOQHGYH PHQi9UiPFLMHGQRWOLYêFKSROLWLFNêFKVWUiQNDQGLGiWL]tVNDYDM~PDQGiWYSRUDGtYDNRPV~ XYHGHQtQDKODVRYDFRPOtVWNX 3UHGQRVĢPiDOHNDQGLGiWNWRUê GRVWDOSUHGQRVWQêKODVRGPLQLPiOQHYROLþRYWHMWRVWUDQ\ 8SO\QXOêFKSlĢURNRY]DVWXSRYDOL6ORYHQVNRY(XUySVNRP SDUODPHQWHWtWRSRVODQFL0RQL-

ND)ODãtNRYi%HĖRYi0RQLND 6PRONRYi.DWDUtQD1HYHćDORYi%RULV=DODD9ODGLPtU0DĖND 6PHU6' (GXDUG.XNDQ D3HWHUâĢDVWQê 6'.Ò'6  $QQD =iERUVNi D 0LURVODY 0LNROiãLN .'+ (GLW%DXHUD$ODMRV0pV]iURV 60.  -DURVODY3DãND 616 D6HUJHM .R]OtN ď6+='6  =DXMtPDYRVĢRXMHåHWHQWRUD] YPiMRYêFKHXURYRĐEiFKNDQ-

GLGXM~DMQLHNWRUtV~þDVQtHXURNRPLViUL-HGQêP]QLFKMH0DURãâHIþRYLþ±OtGHUNDQGLGiWN\ 60(56'Ä6~þDVĢRXNyGH[X VSUiYDQLDVDNWRUêSULQiVWXSH GRIXQNFLHNRPLViULSRGSLVXM~ MHDMWRåHNDåGêNRPLViUNWRUêVDEXGHXFKiG]DĢRSRVWHXURSRVODQFDY(XUySVNRPSDUODPHQWHVLPXVt]REUDĢYROHEQ~ GRYROHQNX QHSODWHQpYRĐQREH] Y\XåtYDQLDVOXåLHE(XUySVNHM NRPLVLH 7iVD]DþtQDGĖRP NHćVDNRQþtPDQGiW(3WHGD SRSRVOHGQRPSOHQiUQRP]DVDGQXWt(3þRYQDãRPSUtSD-

(XUySVN\SDUODPHQWYâWUDVEXUJX)RWR7$65$3

GHMHDSUtOD³GRGiYDVORYHQVNêHXURNRPLViU 3RGĐDâHIþRYLþDLGHRQRY~SROLWLFN~NXOW~UXNHćDMHXURNRPLViUNWRUpKRLQDNYROt(XUySVN\ SDUODPHQWVDEXGHXFKiG]DĢ RG{YHUXREþDQRYYULDGQ\FK HXURYRĐEiFK9EXG~FQRVWLE\ VDPDORVWDĢHXUySVN\PãWDQGDUGRPåHFHVWDGRNRPLVLH (ÒSRYHGLHFH]HXURYRĐE\þtP HXURNRPLViU]tVNDVLOQêPDQGiWRGVYRMKRYODVWQpKRãWiWX

E\V


Ä?Ă­slo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

11

SLNIEÄŒKO V OĹ ÄŒADNICI VYNOVILI RekonĹĄtrukcia Domova sociĂĄlnych sluĹžieb (DSS) a ťpecializovanĂŠho zariadenia SlnieÄ?ko v OĹĄÄ?adnici  – zariadenia s celoroÄ?nou starostlivosĹĽou o klientov s mentĂĄlnym a zdravotnĂ˝m postihnutĂ­m z celĂŠho Slovenska si vyĹžiadala investĂ­ciu 966-tisĂ­c eur. Ĺ˝ilinskĂ˝ samosprĂĄvny kraj (Ĺ˝SK) spolufinancoval projekt sumou 141-tisĂ­c eur. Pri zvyĹĄovanĂ­ komfortu DSS vyuŞíva Ĺ˝SK v maximĂĄlnej miere aj fondy EurĂłpskej Ăşnie. „Z tĂ˝chto zdrojov sme zrekonĹĄtruovali niekoÄžko DSS. SlnieÄ?ko dostalo kompletne novĂ˝ ĹĄat, oplĂĄĹĄtenie, vĂ˝menu vĂ˝plnĂ­ okien, zateplenie streĹĄnĂŠho plĂĄĹĄĹĽa, obvodovĂŠho plĂĄĹĄĹĽa. ÄŽalĹĄou pridanou hodnotou je 24-hodinovĂ˝ monitorovacĂ­ systĂŠm klientov. Touto investĂ­ciou sa vybudovalo modernĂŠ zariadenie, ktorĂŠ uĹž mĂĄ vĹĄetky technickĂŠ parametre, tepelno-technickĂŠ parametre na poĹžadovanej Ăşrovni. O klientov sa tu starĂĄme najmodernejĹĄĂ­mi metĂłdami, ale aj najmodernejĹĄĂ­m prĂ­strojovĂ˝m vybavenĂ­m,“ skonĹĄtatoval Juraj BlanĂĄr, predseda Ĺ˝SK.

NepretrĹžitĂĄ prevĂĄdzka

RiaditeÄžka DSS a ĹĄpecializovanĂŠho zariadenia SlnieÄ?ko Jana PukalĂ­kovĂĄ doplnila, Ĺže v sĂşÄ?asnosti majĂş 111 klientov. „SĂş to predovĹĄetkĂ˝m deti a mladĂ­ dospelĂ­ s veÄžmi ĹĽaĹžkĂ˝m mentĂĄlnym a zdravotnĂ˝m postihnutĂ­m, o ktorĂ˝ch sa starĂĄ 100 zamestnancov. NakoÄžko prevĂĄdzka musĂ­ byĹĽ 24-hodinovĂĄ, je to skutoÄ?ne nĂĄroÄ?nĂŠ. Kvalitu poskytovanĂ˝ch sluĹžieb sme zlepĹĄili aj vytvorenĂ­m novej multisenzorickej miestnosti. NainĹĄtalovali sme kamerovĂ˝ systĂŠm, a tak zabezpeÄ?ili stopercentnĂş bezpeÄ?nosĹĽ 24 hodĂ­n. KoÄžajnicovĂ˝ zdvĂ­hacĂ­ systĂŠm zase zlepĹĄil aj podmienky zamestnancom,“ informovala PukalĂ­kovĂĄ.

Ĺ etrenie na energiĂĄch

Pri rekonĹĄtrukcii iĹĄlo podÄža nej hlavne o energetickĂş ĂşspornosĹĽ. „Mali sme vysokĂŠ nĂĄklady na energie. Zatekali nĂĄm vĹĄetky strechy, mali sme zateÄ?enĂŠ vĹĄetky steny a stropy na druhom podlaŞí. OdstrĂĄnili sme padajĂşce omietky, ktorĂŠ uĹž

O klientov sa starĂĄme najmodernejĹĄĂ­mi metĂłdami, ale aj najmodernejĹĄĂ­m prĂ­strojovĂ˝m vybavenĂ­m. ohrozovali bezpeÄ?nosĹĽ zamestnancov, klientov, ale aj nĂĄvĹĄtevnĂ­kov nĂĄĹĄho zariadenia. ZmenĹĄili sa okennĂŠ otvory, Ä?Ă­m sme zvýťili ener-

ZrekonĹĄtruovanĂŠ priestory DSS SlnieÄ?ko. Foto: TASR/Pavol ÄŽurÄ?o

getickĂş Ăşsporu,“ uviedla riaditeÄžka DSS SlnieÄ?ko. Teraz budujĂş pri zariadenĂ­ ĹĄportovĂ˝ park a rekonĹĄtruujĂş bazĂŠn, aby opäż zvýťili kvalitu sluĹžieb. „Zariadenie dali do uŞívania v roku 1985 a uĹž vtedy tu umiestnili deti z celĂŠho Slovenska s ĹĽaĹžkĂ˝m mentĂĄlnym a zdravotnĂ˝m postih-

nutĂ­m, o ktorĂŠ v prevaĹžnej miere rodiÄ?ia nejavili zĂĄujem. Ak aj mĂĄme klientov, o ktorĂ˝ch rodiÄ?ia javia zĂĄujem, majĂş takĂŠ diagnĂłzy, Ĺže starostlivosĹĽ o nich v domĂĄcom prostredĂ­ nie je moĹžnĂĄ,“ uzatvorila PukalĂ­kovĂĄ.

NSR 3265/14

0\YLHPHÌHVD72]EDONyQDURELĨQHVOXät

VoĖte sluťnosĨ! VOĕTE stranu TIP!

TASR


12

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

-85$-7,/(6&+.$1','Ăˆ71$ (852326/$1&$=$675$187,3 VysokĂŠ ĹĄkolstvo, pedagĂłgovia, ĹĄtudenti, mladĂ­ Äžudia. To sĂş tĂŠmy, ktorĂŠ prioritne zaujĂ­majĂş kandidĂĄta do eurovolieb za stranu TIP JURAJA TILESCHA. Chce zastupovaĹĽ zĂĄujmy mladĂ˝ch a moderne zaloĹženĂ˝ch ÄžudĂ­ tak, aby sa eurĂłpske zmeny diali v prospech, nie na Ăşkor Slovenska, a taktieĹž chce lepĹĄie podmienky pre strednĂş a starĹĄiu generĂĄciu. Jeho skĂşsenosti zo ĹĄkolskĂŠho prostredia a jeho osobnĂŠ poznatky sĂş kĞúÄ?om, na zĂĄklade ktorĂŠho chce tento cieÄž napÄşĹˆaĹĽ so vĹĄetkou vĂĄĹžnosĹĽou a najlepĹĄie, ako bude mĂ´cĹĽ. HnacĂ­m motorom spoloÄ?nosti sĂş mladĂ­, avĹĄak ani tĂ˝ch ostatnĂ˝ch by sme nemali nechaĹĽ ĹživoriĹĽ. PrinĂĄĹĄame vĂĄm jeho vĂ­ziu a predsavzatia, s ktorĂ˝mi ide do boja o miesto v europarlamente.

]O vĂĄs je znĂĄme, Ĺže ste svetobeĹžnĂ­k, dokonca ste Ä?asĹĽ svojho detstva strĂĄvili mimo EurĂłpy. AkĂŠ boli vaĹĄe „detskĂŠ osudy“? $NRURĂžQĂŞVRPVURGLĂžPL DPODGĂŁRXVHVWURXRGLĂŁLHOGR 0DURND0{MRWHFMHVWURMiUVN\ LQĂĽLQLHUDYWRPWRRGERUHEROY\VODQĂŞSUDFRYDĢQDDIULFNĂŞNRQWLQHQW9]KÄ?DGRPQDWRĂĽHVPH VDSUHVĢDKRYDOLGRFXG]HMNUDMLQ\PRMDPDPDPXVHODRSXVWLĢ SUiFXâN{ONXDM]iNODGQ~ĂŁNR-

OXVRPDEVROYRYDOY0DURNXYR IUDQF~]VNRPMD]\NX8ĂĽYWRPWRPODGRPYHNXVRPVDFtWLO E\ĢGRPDNGHNRÄ?YHNYRVYHWH 1DSULHNWRPXVRPVDYĂĽG\UiG YUDFDODYUDFLDPQD6ORYHQVNR ]DVYRMRXURGLQRXNDPDUiWPL SUtURGRXDWUDGtFLDPL

QRVWLSULRUJDQL]iFLLKRNHMEDORYĂŞFKWXUQDMRY3RXNRQĂžHQtJ\PQi]LDVRPVDUR]KRGRO VSR]QDĢćDOĂŁLXNUDMLQXDWDN VRPRGLĂŁLHOQDWULURN\GR$QJOLFNDNGHVRPSRSUYĂŞNUiW ]DĂžDOSRGQLNDĢ1D]iNODGH YODVWQHMVN~VHQRVWLVSUREOpPDPLSULKÄ?DGDQtXE\WRYDQLD ]Kedy ste si uvedomili, Y$QJOLFNXVPHVSROXVNDĹže chcete a mĂ´Ĺžete meniĹĽ PDUiWRP]DORĂĽLOLDJHQW~UX veci okolo seba? QDVSURVWUHGNRYDQLHXE\WR3RĂžDVĂŁW~GLDVDYRPQH]DĂžDOL YDQLDSUHPODGĂŞFKÄ?XGtNWRUt REMDYRYDĢRUJDQL]DĂžQpVFKRS- VDUR]KRGOLtVĢ]D]iURENRP

]MĂ´Ĺžete nĂĄm nejakĂ˝ z nich priblĂ­ĹžiĹĽ? AkĂŠ reĂĄlne moĹžnosti ĹĄtudentom prinĂĄĹĄajĂş? 3RVOHGQĂŞSURMHNWMH%RDUG0HHWLQJ (XUySVNHM ĂŁWXGHQWVNHM ~QLHNWRUĂŞVDQHGiYQRNRQDOY%UDWLVODYHDYR9LHGQLSRG ]iĂŁWLWRXVORYHQVNHMDUDN~VNHM ĂŁWXGHQWVNHMUDG\6HPLQiUQD ĂžDVĢWRKWRYDOQpKR]KURPDĂĽGHQLDMH]DPHUDQiQDDNDGHPLFNpDĂŁWXGHQWVNpPRELOLW\NWRUp V~]P{MKRSRKÄ?DGXQHRGGHOLWHÄ?QRXV~ĂžDVĢRXĂŁW~GLD9ćDND PRELOLWiPPDM~ĂŁWXGHQWLPRĂĽQRVĢY\FHVWRYDĢGR]DKUDQLĂžLD VSR]QDĢQRY~NXOW~UXWUDGtFLH Ä?XGtDYQHSRVOHGQRPUDGH]GRNRQDOLĢVDYFXG]RPMD]\NX

voÄžte stranu

TIP Ä?.

10

VOĽTE TIP

DAJTE Ĺ ANCU MLADĂ?M Juraj TILESCH, BSBA 28 rokov, TrenÄ?Ă­n

4

Ä?.

MojĂ­m hlavnĂ˝m cieÄžom je sĂşstrediĹĽ sa vysokĂŠ ĹĄkolstvo a mobility ĹĄtudentov, pedagĂłgov a mladĂ˝ch ÄžudĂ­. Moja vĂ­zia Slovenska spoÄ?Ă­va vo vzdelanostnej ekonomike a  nie vo fabrikĂĄch s  lacnou pracovnou silou pre zahraniÄ?nĂ˝ch investorov. KvalitnĂŠ vzdelanie a moĹžnosĹĽ vycestovaĹĽ a spoznaĹĽ novĂŠ skĂşsenosti, zĂ­skaĹĽ novĂŠ vedomosti sĂş pridanou hodnotou pre kaĹždĂŠho jednĂŠho absolventa.

facebook.com/tilesch.juraj

NSR 3266/14

KRÚŽKUJTE

]MĂĄte uĹž vo svojej doterajĹĄej kariĂŠre nejakĂŠ „parlamentnĂŠ skĂşsenosti“? 5RNVRPS{VRELODNRSUH]LGHQW ĂŁWXGHQWVNpKRSDUODPHQWX6SRORĂžQHVRVWDWQĂŞPLĂžOHQPLVPH SULSUDYRYDOLU{]QHDNWLYLW\SUH ĂŁWXGHQWRYDNRV~ĂŁSRUWRYpGQL SOHV\ZRUNVKRS\JXHVWOHFWXUHVDLQp9URNXVRPERO ]YROHQĂŞDNDGHPLFNĂŞPVHQiWRPGRâWXGHQWVNHMUDG\Y\VRNĂŞFKĂŁN{ONGHVRPSR]YROHQt GRGYRMURĂžQpKRIXQNĂžQpKRREGRELD]DVWiYDOIXQNFLXSUHGVHGX âWXGHQWVNHMUDG\6ORYHQVND$M NHćXĂĽQLHVRPMHMĂžOHQRPVWiOHVDVQDĂĽtPXGUĂĽLDYDĢNRQWDNW VGHOHJiWPLDE\ĢQiSRPRFQĂŞ SULULHĂŁHQtDRUJDQL]RYDQtU{]Q\FKSURMHNWRY

]ÄŒomu sa venujete okrem prĂĄce? Ako relaxujete? 7XULVWLNDKRUROH]HFWYRDNDUDWHV~SUHPÄ–DYHÄ?NĂŞPSRVLOQHQtPSRĢDĂĽNĂŞFKGÄ–RFK3UiYH SRĂžDVWĂŞFKWRDNWLYtWPiPĂžDV XVSRULDGDĢVLVYRMHP\ĂŁOLHQN\ DXSRNRMLĢP\VHÄ?9ćDNDPRMHM URGLQHDPRMLP]iXMPRPVRP PDOPRĂĽQRVĢVWUHWQ~ĢPQRĂĽVWYR ]DXMtPDYĂŞFKÄ?XGtNWRUtSULVSHOL VYRMLPLQi]RUPLGRP{MKRĂĽLYRWD2ĂžLVWHQLHP\VOHDGUHQDOtQ I\]LFN\]DSRMLĢVLO\ĂžLQDRSDN

]UHJHQHURYDĢLFKMHYHÄ?PLG{OHĂĽLWĂŞDVSHNWSRNLDÄ?FKFHĂžORYHNQLHĂžR]PHQLĢ'~IDPSULDWHOLDĂĽHVWHVLWHQWRYtNHQGQDĂŁOL ĂžDVVDPLSUHVHEDDVYRMHKREE\

]PreÄ?o chcete Ă­sĹĽ do eurĂłpskej politiky? ÄŒo v nej chcete dosiahnuĹĽ? &KFHPVDSRGLHÄ?DĢQDWYRUEHHXUySVNHMOHJLVODWtY\NWRUiPi]iVDGQĂŞGRSDGQDYĂŁHWNĂŞFKREĂžDQRY(XUySVNHM~QLH9HUtPĂĽH PRMHVN~VHQRVWL]RĂŁNROVNpKR SURVWUHGLD]PRMHMSUiFHL]PRMLFKRVREQĂŞFKSR]QDWNRY(XUySVNHM~QLHPLSRP{ĂĽXQDSÄŽÄ–DĢ WHQWRFLHÄ?VRYĂŁHWNRXYiĂĽQRVĢRX0RMtPKODYQĂŞPFLHÄ?RPMH V~VWUHGLĢVDQDY\VRNpĂŁNROVWYR DPRELOLW\ĂŁWXGHQWRYSHGDJyJRY DPODGĂŞFKÄ?XGt0RMDYt]LD6ORYHQVNDVSRĂžtYDYRY]GHODQRVWQHMHNRQRPLNHDQLHYRIDEULNiFKVODFQRXSUDFRYQRXVLORX SUH]DKUDQLĂžQĂŞFKLQYHVWRURY 0RPHQWiOQHVDSRGLHÄ?DPQD SURMHNWH&R60L&( 9ĂŞ]Y\ĂŁWXGHQWVNĂŞFKPRELOtW NWRUĂŞDQDO\]XMHPRPHQWiOQXVLWXiFLXY(XUySHYUiPFLĂ„FHORVWXSÄ–RYĂŞFKÂł PRELOtW3URMHNWVD]DPHULDYD QDRWi]N\JUDQWRYYĂŞXĂžE\SRVN\WQXWLDMD]\NRYĂŞFKNXU]RY RGFKRGXSUtFKRGXLQWHOLJHQFLH ]NUDMLQ\DGRNUDMLQ\DL=iYHU\]SURMHNWXEXG~]YHUHMQHQp QDMHVHÄ– ]PoÄ?me eĹĄte k vĂĄĹĄmu rodnĂŠmu regiĂłnu. V Ä?om je pre vĂĄs vĂ˝nimoÄ?nĂ˝? +RFLVRPSRPHUQHGOK~ĂžDVĢ P{MKRĂĽLYRWDVWUiYLOY]DKUDQLĂžtNVYRMHMNUDMLQHDURGQpPX PHVWXPDYĂĽG\YLD]DORSHYQp SXWR7UHQĂžtQSHUOD3RYDĂĽLD MHPRMRXVUGFRYNRX3RYDĂĽVNĂŞ ,QRYHF9UĂŁDWHFĂžL.iOQLFDV~ PLHVWDNGHVDGRVWDQHP]7UHQĂžtQD]DSiUGHVLDWRNPLQ~WDFtWLPVDDNRYLQRPVYHWH3ULDPR Y7UHQĂžtQHMHWLHĂĽQLHNRÄ?NRYHÄ?PLSHNQĂŞFKN~WRYNGHUiGWUiYLPĂžDVDNRQDSUtNODG2VWURY =iEODWVNpO~N\ĂžL%UH]LQD WV


číslo 9/2014

KRÍŽOVKA

ŠTUDENTI UMELECKEJ ŠKOLY KONCERTOVALI

KRÁTKE SPRÁVY

1

Študenti Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Kysuckom Novom Meste vystúpili 19. mája v divadelnej sále Domu kultúry v Čadci. Na profilovom koncerte ZUŠ Ul. M. R. Štefánika v Čadci účinkovali študenti ZUŠ a hostia koncertu, a to tanečný odbor ZUŠ Kysucké Nové Mesto.

3

13

ALKOHOL ZA VOLANTOM 2

Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 29-ročná žena z Čadce. Táto dňa 11. mája v skorých ranných hodinách riadila osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felicia po miestnej komunikácii v Čadci. Policajná hliadka ju zastavila a kontrolovala. Policajti vykonali následne u obvinenej dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom 0,82 mg/l, čo predstavuje 1,71 promile. V prípade dokázania viny hrozí obvinenej trest odňatia slobody až na jeden rok.

REPER KANDIDUJE NA EUROPOSLANCA Na kandidátke strany TIP (Tvoríme inú politiku) sa objavil aj mladý 25-ročný reper Rétos (Oliver Domaracký). Zapojil sa do eurokastingu strany TIP, získal dostatočný počet hlasov verejnosti a stal sa tak jedným z 13 oficiálnych kandidátov strany v nadchádzajúcich eurovoľbách. V rámci kampane spustil klip pesničky Máme to v rukách. Svojou skladbou vyzýva na zmenu, na koniec politickým dinosaurom. Dokonca sa objavuje v klipe skladby aj hákový kríž, ale len ako súčasť antifašistického symbolu. Video nájdete na: www.nasenovinky.sk/retos

VYHRAJTE 1 000 € s televíziou tv8! ako sa volá veštica tv8 na obrázku?

Soňa alebo erika

POŠLITE ODPOVEĎ CEZ SMS V TVARE:

NSR 3245/I4

Nalaďte si televíziu tv8!

tv8 (medzera) sona alebo erika NA ČÍSLO: 7011

šíritelia: digi slovakia, skylink, UPC Digital, UPC Analog, Orange Fiber TV, Magio, Slovanet, Movio tv, Progres, Bnnet, Optosat, Inštal, Kates, s. r. o., Antik Computers&Communications, SBD - Šaľa, Artos, a.s., Mipas, s.r.o., Dsi Data s.r.o., B&H Media Group s,r,o., Kabel Telecom, s. r. o., Homayer TV, spol.s.r.o., Súťaž trvá do 30.6.2014. Cena spätnej SMS je 0,50€ s DPH. Televízne Káblové rozvody, CondorNet, s. r. o., Rupkki, s.r.o., GeCom, s.r.o., Krom-Sat

trápi Vás vaša budúcnosť? zavolajte našim vešticiam!

0900 718 118

Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava. Cena 2,00 € s DPH /min. 18+

(sta), (ts)


14

naše novinky

ŠPORT

POTEŠILA BY VÄČŠIA PODPORA Florbal je hokejková športová hra, ktorá priťahuje stále viac pozornosti, si buduje svoje meno aj na Slovensku. Od roku 1997, kedy ju začali hrávať bratislavskí hokejbalisti a neskôr vysokoškolské kluby, obehla náš športový svet a rastie na popularite. V Čadci sa jej začali venovať pred siedmimi rokmi, kedy ju sem priniesol Norbert Chovanec a Centrum voľného času Žirafa. O tom, kto je najlepší a prečo nehráme aktuálnu sezónu žiadnu vyššiu ligu, hovoril súčasný predseda Mestskej florbalovej ligy – Miroslav Michalina.

Koľko tímov hráva v Mestskej florbalovej lige v Čadci? Ligu hralo tento rok sedem tímov. V aktuálnej vyraďovacej časti je 6 najlepších tímov. Siedmy Elli team zo súťaže vypadol. V súčasnosti tak ligu tvoria: Potheads (najstarší tím v lige, kde hrávajú aj hráči zo Žiliny), White Wolves (výber prevažne tvorený absolventmi a študentmi gymnázia J. M. Hurbana v Čadci), FBC Scorpions (hráči z obcí Raková a Horelica), K.O. (tím tvorený hokejbalistami z mestskej hokejbalovej ligy), FBC Punishers (výber hráčov z Kýčerky a ich rodinných príslušníkov), Fretky Mar-

tenz (výber podporovaný a tvorený klubom Martenz).

Kde hrávate florbalovú ligu? V mestskej športovej hale Pratex. Tam sme sa presťahovali a mávame svoju ligu. Snažíme sa spolupracovať s mestom Čadca, ktoré nám halu poskytlo, za čo im patrí určite veľká vďaka. V minulosti sme hrávali na ZŠ Rázusová, v hale na gymnáziu a taktiež na ZŠ Staškov. Fanúšikovia si môžu prísť každú sobotu od rána vychutnať florbalové zápletky do športovej haly Pratex.

Kto patrí k najlepším hráčom celej ligy? Asi najviac vynikajú Ľudovít Hajduk z White Wolves, Radoslav Rendek z Potheads, Milan Gončár z FBC Scor-

pions Raková. Brankári Vlado Chudej z Potheads a Miro Gazdík z Rakovej.

Vy sa o ligu staráte ako predseda a hlavný organizátor. Kedy ste začali svoje pôsobenie? Už tretiu sezónu. Okrem toho už šiestu sezónu pôsobím v lige ako rozhodca. Čo vás na tejto práci baví najviac? Šport celkovo. Beriem to ako koníček. Rád vidím, keď sú nejaké úspechy a jednotlivci sa dokážu presadiť aj mimo región.

Miroslav Michalina, skúsený rozhodca a predseda Mestskej florbalovej ligy.

Viete spomenúť, kto „prerazil“ a kam? Z nášho okresu prerazilo viac hráčov, sú to najmä jednotlivci, ktorí sa tomuto športu venujú od jeho samého počiatku na Kysuciach. Napríklad taký Vlado Najdek hráva v klube Coyotes Jablunkov. Ja hrávam za AC Uniza Grasshoppers Žilina prvú Slovenskú florbalovú ligu spolu

s Rudom Turiakom, brankárom, ktorý chytáva juniorskú aj seniorskú extraligu. Je odchovancom JSC HTM Devils Čadca a súčasný majster Slovenskej juniorskej extraligy a vicemajster seniorskej florbalovej extraligy. Nám sa podarilo skončiť v tohtoročnej sezóne na treťom mieste v prvej lige.

ligou, a reprezentáciou Slovenska. Nebudem konkrétny, aby to bolo prekvapenie pre účastníkov a fanúšikov dobrého florbalu. Turnaj sa tento rok bude konať 21. - 22. júna v športovej hale Pratex. Pozývame všetkých priaznivcov tohto športu, aby si spríjemnili víkend touto športovou udalosťou.

V Čadci organizujete medzinárodný florbalový turnaj Devils cup. Môžete prezradiť viac? Devils Cup organizujeme spolu s Petrom Jurgom už tretí rok. Turnaj je považovaný za florbalový sviatok na Kysuciach, keďže každoročne napreduje. Na turnaji sa zúčastňuje mnoho tímov z ČR a celého Slovenska. Sú to tímy, ktoré hrávajú rôzne florbalové ligy. Teda úroveň turnaja nie je čisto amatérska. Tento rok by sa na turnaji mali zúčastniť aj hráči, ktorí majú skúsenosti aj s najvyššou českou florbalovou

Čo by ste si pre ligu priali? V prvom rade by potešila väčšia fi nančná podpora zo strany sponzorov, preto aj v súčasnosti hľadáme vhodných partnerov. Taktiež by potešila väčšia divácka účasť, veď keď len zájdeme do neďalekej Žiliny, domáci fanúšikovia vytvoria svojmu tímu tú najlepšiu divácku kulisu. Preto všetkých pozývam na zápasy mestskej ligy, ktoré sa hrávajú každú sobotu doobeda od deviatej hodiny v športovej hale Pratex. Text a foto: (tour)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Čadca, náklad 31 300 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


číslo 9/2014

ŠPORT

15

ĎALŠÍ TITUL V RUKÁCH ČADČANOV SEZÓNA 2013/2014

Čadčianske nádeje s najcennejšími medailami. Foto: archív MSK Čadca

Čadčiansky stolnotenisový klub MSK získal 8. mája ďalšiu trofej. Trojica Samuel Cyprich, Filip Delinčák a Martin Kapusta vybojovala na Majstrovstvách SR družstiev v kategórii mladších žiakov zlaté medaily. Úspech bol o to cennejší, že hostiteľom záverečného turnaja bola Čadca a mladé nádeje získali zlato pred domácimi priaznivcami. Na finálový turnaj sa kvalifikovalo osem družstiev, ktoré počas sezóny odohrali v jednotlivých krajoch viacero turnajov. Družstvo tvoria traja hráči a ako sa ukázalo, nestačí mať v tíme len dvoch dobrých hrá-

čov. Úspech sa nerodil ľahko. V dramatickom zápase, ktorý rozhodol o víťazovi skupiny a postupe do semifinále z prvého miesta, prehrávali Čadčania s Vranovom nad Topľou už 0:2, ale napokon sa tešili z výhry

3:2. O triumfe rozhodla práve vyrovnanosť kolektívu. „Mali sme vyrovnaný tím a v zálohe aj kvalitných náhradníkov, ktorí budú v základnej zostave už budúci rok,“ povedal Marián Kapusta, predseda MSK Čad-

Patrí v klube k jednej z najúspešnejších v histórii: Extraliga muži (3. miesto), Extraliga ženy (3. miesto), 1. liga muži (2. miesto). Majstri SR v družstvách mladší žiaci, majsterka SR vo štvorhre žien Adriána Cisáriková, 3 medaily z MSR najmladších žiakov Filipa Delinčáka. Predseda klubu Marián Kapusta zdôrazňuje tímovosť práce: „ Všetky úspechy sme dosiahli, s výnimkou kategórie žien, len s vlastnými odchovancami. Veľká vďaka tak patrí celému kolektívu MSK Čadca.“ Dodajme, že klub ešte čakajú majstrovstvá SR v kategóriách mladší a starší žiaci, kde má Čadca tiež svoje želiezka v ohni. Konečné poradie: 1. MSK Čadca, 2. Oravan Námestovo, 3. MŠK Vranov n. Topľou, 4. MSK Malacky, 5. STO Valaliky, 6. STK Rybník, 7. ŠKST Topoľčany, 8. TTC Majcichov ca. V semifinále zdolalo MSK hladko Malacky 3:0 a vo finále ich čakalo silné Námestovo. Rozhodovalo sa znova až v piatom zápase, ktorý Čadca zvládla aj vďaka skvelým priaznivcom a tešila sa tak z krásneho triumfu. Tento úspech naznačuje smerovanie v ďalších rokoch a pred-

seda klubu vyjadril oprávnenú spokojnosť. „Ak chlapci vydržia trénovať ako doposiaľ, už na budúci rok budeme mať hráčov na najvyšších priečkach vo všetkých kategóriách – najmladší žiaci, mladší žiaci, starší žiaci.“ (pg)

a Bežím n o níctv zdravot zany,... sa Zu spýtaĨ

Ro a ka bo, m letí tak š??

osĨ, is slušn Āi tá a komprom mi Ė aj ve ancia toler e sú naoz tik é. v poli nákazliv

NSR 2824/14

Verte nám, sú nákazlivé! Preto voĖte stranu TIP! 214_TIP_Karikatury_1 6

5/9/14 4:52 PM


INZERCIA

naše novinky

NSR 3266/14

16

Nca 09 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you