Page 1

4 800 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 12

Ročník: I. číslo 4/2014 Dátum vydania: 6. 3. 2014

Bytča

Podnety cez smartfón

ZŠ v národnom Magistrála bez snehu projekte

Nominácie na ZPH v Soči

str. 3 Hlásenie porúch, ich lokalizovanie a odstránenie sa zjednoduší. Mobilná aplikácia City Monitor zefektívňuje komunikáciu medzi občanmi a samosprávou.

str. 3 ZŠ v Bytči sa zapojila do národného projektu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý sa sústredí na inováciu obsahu a metód vzdelávania.

str. 15 Na XI. zimných paralympijských hrách v Soči bude štartovať 21 slovenských športovcov a 21 členov sprievodu a realizačných tímov, spolu 42-členná výprava.

str. 14 Nezvyčajne teplá zima bez snehu takmer úplne odrezala bežkárov od unikátnej Beskydsko-Javorníckej lyžiarskej bežeckej magistrály. Tento rok sa tam ešte nelyžovalo.

Počas modernizačných prác čakajú cestujúcich obmedzenia. Foto: TASR

STANICA SA ZMENÍ NA NEPOZNANIE Železničná stanica v Bytči i nástupištia prejdú v nasledujúcich mesiacoch rozsiahlou premenou. Nové výťahy, podchod a upravené čakárne dostanú staručkú budovu z roku 1883 na európsku úroveň. Kým sa tak stane, cestujúci sa musia pripraviť na viaceré obmedzenia. Na trati medzi Považskou Teplou a Žilinou bude nasledujúcich 36 mesiacov čulý stavebný ruch. Výsledkom prác bude trať, po ktorej budú vlaky jazdiť 160-kilometrovou rýchlosťou. Súčasťou investície za takmer

128 miliónov eur bez DPH je aj rekonštrukcia staníc v Dolnom Hričove a v Bytči. Stanica vzdialená asi tri kilometre od centra 11-tisícového mesta prejde komplexnou modernizáciou od železničného spodku a zvrš-

ku cez modernizáciu trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia.

Očakávané zmeny

Najväčšie zmeny nastanú na nástupištiach. „Na stanici budú vybudované dve nové nástupištia, pri koľaji číslo 3 nástupište s dĺžkou 250 metrov a pri koľaji číslo 4 s dĺžkou 400 metrov. Prístup na ne bude mimoúrovňový, to znamená, že bude vybudovaný nový

podchod pre cestujúcich,“ priblížila najväčšie chystané zmeny hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavliková, pričom dodala, že modernizačné práce sa prispôsobujú aktuálnym európskym trendom. Tie dnes apelujú na bezpečnosť prístupu cestujúcich k vlakom, a to mimoúrovňovo cez podchody, nadchody a výťahy. Pokračovanie na strane 2


2

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

STANICA SA ZMENÍ NA NEPOZNANIE

ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA ŽSK ONLINE Obyvatelia Bytče majú od 24. februára možnosť sledovať zasadnutia zastupiteľstva ŽSK prostredníctvom priamych prenosov na internetovej stránke samosprávneho kraja. Záznamy z rokovaní zastupiteľstva a ďalších vybraných podujatí budú archivované na internetovej stránke ŽSK. „Posúvať činnosť župy k väčšej otvorenosti a transparentnosti je jeden z cieľov, ktorý chceme napĺňať i prostredníctvom moderných

Dokončenie zo strany 1

technológií. Som presvedčený, že rokovania župného parlamentu budú i naďalej konštruktívne a občania tak budú mať možnosť dozvedieť sa viac o aktuálnom dianí v kraji a témach, o ktorých rozhodujú župní poslanci,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Prvý priamy prenos sa uskutočnil 24. februára o 10. hodine z 3. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK prostredníctvom online prenosu na internetovej stránke samosprávneho kraja. TASR

Voličský preukaz. Foto: TASR.

VOLIČSKÝ PREUKAZ UŽ AJ ELEKTORNICKY Prezidenta SR môžeme voliť z ktorejkoľvek časti krajiny. Umožňuje to voličský preukaz. Ak nebudete v deň volieb v mieste svojho trvalého bydliska a voliť chcete, mali by ste požiadať svoju obec o vydanie voličského preukazu. Voliť možno len na území SR. O voličský preukaz môže volič požiadať osobne, cez splnomocnenú osobu, písomne, alebo aj elektronicky. Musí uviesť svoje meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. V písomnej alebo elektronickej žiadosti volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Ten si v takomto prípade musí volič prevziať do vlastných rúk. „Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky,“ dopĺňa ministerstvo vnútra. Po

vydaní voličského preukazu obec vyškrtne daného voliča zo zoznamu oprávnených voličov. Na základe voličského preukazu ho zapíšu vo volebnej miestnosti, kam príde voliť. Prvé kolo prezidentských volieb sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. TASR

Významná zmena čaká aj motoristov. „Vzhľadom na to, že jedným z účelov modernizácie je aj zvýšiť bezpečnosť prechodu, respektíve prejazdu cez koľaje, bude priecestie pri Píle zrušené a nahradené novovybudovaným cestným nadjazdom na bratislavskej strane železničnej stanice.“ Ilustračné foto: TASR

Bytča bude prvá

Stavebný ruch v okolí stanice treba očakávať už čoskoro. Železničná stanica v Bytči spolu s nástupišťami sa dostane na rad ako prvá. Až neskôr budú pokračovať práce zhotoviteľa na ďalších objektoch na trati. „Začiatok modernizačných prác v Železničnej stanici Bytča je naplánovaný na 1. apríla 2014. Predpokladané ukončenie stavebných prác je leto 2015,“ upozorňuje Martina Pavliková. Cestujúcich žiada počas viac ako rok trvajúcich

prác obrniť sa trpezlivosťou. „Po dobu výstavby párnej a nepárnej skupiny koľají bude železničná doprava obmedzená len na tú skupinu koľají, na ktorej nebude prebiehať modernizácia. Vybudovaním dvojice dočasných nástupíšť v dĺžke 120 metrov však zostane zachovaná možnosť križovania dvoch osobných vlakov v rovnakom čase v železničnej stanici. Samozrejme, pohyb cestujúcej verejnosti bude v priestore staveniska obmedzený na striktný

prechod vymedzený koridorom čo najkratšou možnou cestou z nástupíšť smerom k výpravnej budove a predstaničnej ploche pri autobusovej zastávke. Inde bude prístup verejnosti vzhľadom k stavenisku úplne zakázaný. Po dobu výstavby bude taktiež znemožnený prístup na vlečky uhoľných skladov, rovnako bude prerušená nakládka dreva.“ Branislav Koscelník

OHEŇ JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru v Bytči varuje pred zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiarov v jarnom období. Jarné obdobie je v čase suchého a teplého počasia charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov najmä v dôsledku toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia porušujú predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa požiare veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok. Najčastejšími príčinami vzniku lesných požiarov v predchádzajúcich rokoch bolo zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, fajčenie a úmyselné zapá-

Jarné vypaľovanie tráv môže spôsobiť rozsiahly požiar. Foto: TASR

lenie. Zvýšenú pozornosť treba venovať pobytu detí v prírode, ktoré by nemali zostať bez dozoru. Je potrebné neustále pamätať na to, že aj najmenšia nepozornosť – odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka môže spôsobiť rozsiahle lesné požiare, ktoré spôsobujú nielen veľké finančné, ale aj ekologické škody. Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fy-

zická osoba zákon a môže jej byť uložená pokuta do výšky 331 €, právnickej osobe a podnikateľovi pokuta do výšky 16 596 €. Upozorňujeme aj turistov, že oheň možno klásť len na určených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu pri odchode z tohto miesta. TASR


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

3

PODNETY PRE SAMOSPRÁVU MÔŽETE PODÁVAŤ AJ CEZ SMARTFÓN Nahláste všetko, čo sa vám v Bytči nepáči cez váš smartfón. Mobilná aplikácia City Monitor zefektívňuje komunikáciu medzi občanmi a samosprávou. Hlásenie porúch, ich lokalizovanie a odstránenie tak dostávajú nový rozmer. Mobilnú aplikáciu si môžu občania zadarmo nainštalovať do smartfónov s operačným systémom Android a iOS. Ak má telefón aj GPS, systém doplní presnú adresu a súradnice miesta, kde bol problém identifikovaný. Aplikácia funguje i v offline režime.

Možnosti nahlasovania

Tí, ktorí inteligentný telefón nevlastnia, môžu túto službu využívať prostredníctvom web stránky projektu. „Mesto Bytča vstúpilo do projektu City Monitor v septembri v roku 2013. Prostredníctvom aplikácie City Monitor nám občania môžu nahlasovať rôzne poruchy, nedostatky a informácie o znečistení verejného priestranstva, ktoré môžu aj odfotiť,“ povedala pre Novinky Zuzana Belková, administratívna pracov-

Občania môžu prostredníctvom aplikácie City Monitor nahlasovať aj nelegálne skládky odpadu. Foto: TASR.

níčka Mestského úradu Bytča. „Odvtedy, ako využívame tento projekt, sme evidovali 13 podnetov od občanov, medzi ktorými boli najviac informácie o znečistení verejného priestranstva, nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky vodičmi motorových vozidiel,

založenie skládok odpadu, ako aj iné podnety. Občania mesta Bytča uvítali túto možnosť vzhľadom na to, že im nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijú, a preto aktívne spolupracujú s pracovníkmi MsÚ Bytča. „Tento projekt vnímam pozitívne. Predovšetkým je

to posun vpred pre všetkých občanov mesta Bytča. Tak isto nás zaujímajú požiadavky a všetky podnety občanov, ktoré nám tento projekt umožňuje riešiť,“ doplnila Z. Belková. Občania môžu vďaka mobilnej aplikácii tiež prijímať bez-

platné push-notifikácie o novinkách a dianí v meste. Bytča sa vstupom do projektu zaradila k mestám, ako napríklad Ružomberok, Košice či Levoča, ktoré tento moderný spôsob komunikácie využívajú. (ssa)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V NÁRODNOM PROJEKTE Základná škola v Bytči je jedna zo 49-tich pilotných základných škôl v SR, ktoré sa zapojili do národného projektu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). Jeho cieľom je zvyšovanie záujmu mladých o odborné školy, rozvoj manuálnych zručností a príprava žiaka na vykonávanie kvalifikovanej práce v odboroch, ktoré trh vyžaduje. Projekt sa sústredí aj na prácu s talentami na ZŠ, ako aj inováciu obsahu a metód vzdelávania.

Ilustračné foto: TASR

„Projektom chceme presviedčať žiakov základných škôl, ale aj ich rodičov, že remeslo má zlaté dno. Tiež veríme, že aj tento zámer prispeje k znižovaniu alarmujúcej nezamestnanosti mladých ľudí, nakoľko aj samotný výber perspektívneho štúdia dáva šance úspešne sa zamestnať,“ konštatuje projektová manažérka Gabriela Horecká. Koncom minulého roka ŠIOV vybral 49 pilotných škôl a pracovné skupiny postúpili

programy kontinuálneho vzdelávania so zameraním na fyziku, techniku, biológiu a chémiu na akreditáciu. V rámci projektu budú školy vybavené odbornými učebňami fyziky a techniky a 28 z nich aj učebňami biochémie. V tom čase sa tiež pristúpilo k čiastočnej realizácii materiálno-technického vybavenia odborných učební. Druhá aktivita projektu je zameraná na profesijnú orientáciu žiakov na od-

borné vzdelávanie a prípravu. Začne sa už u piatakov, aby sa mohli rozhodnúť aj podľa vlastného talentu i schopností. Projekt nezabudol ani na prácu s mladými talentami, a to formou súťaží, v ktorých si zmerajú sily žiaci základných i stredných škôl v kombinovaných tímoch. Ide o sériu súťaží určených pre žiakov z celého Slovenska. Celková alokácia projektu je na úrovni takmer 20 miliónov eur, pričom v prevažnej miere je financovaný z eurofondov. Partnermi ŠIOV sú zamestnávatelia a stavovské organizácie, ktoré participujú na tvorbe zoznamu povolaní potrebných v regiónoch. Zdroj: TASR


naše novinky

SPEKTRUM

ČÍTATE RADI KNIHY?

ANKETA

4

V dnešnej dobe si skôr pozrieme seriál v televízii ako knihu písanú na krásnom voňavom papieri napríklad z brezového dreva. Slovo kniha pochádza z  dánskeho slova znamenajúceho práve brezu. Celý marec si všetci milovníci kníh, ale aj tí, ktorí sa ku  knihe dostanú len náhodou, pripomínajú, že marec je mesiacom knihy. Bytčanov, ale i náhodných okoloidúcich sme sa spýtali: „Čítate radi knihy?“

Dominika, 21 rokov: Rada čítam knihy, je to taký menší únik od reality a príjemný pocit relaxácie, hlavne po ťažkom dni.

,OXVWUDþQpIRWR7$65

MÁTE NOVELU ZÁKONA O REFLEXNÝCH PRVKOCH V MALÍČKU?

Martina, 21 rokov: Áno, čítam knihy veľmi rada, dá sa pri nich skvelo odreagovať a veľa naučiť, či už sa rozvíja slovná zásoba, alebo predstavivosť. Mám asi najradšej romány, kde sa môžem vžiť do príbehu a odpútať sa od reality, ale nepohrdnem ani odbornou literatúrou.

Júlia, 23 rokov: V piatich rokoch som sa naučila čítať a odvtedy čítam všetko, čo sa čítať dá, od letáku z Lidlu cez klasiku po beletriu.

Michaela, 23 rokov: Nečítam rada knihy, ale keď mám skúškové obdobie, som donútená čítať knihy. Keď som občas na chalupe, tak si tiež niečo prečítam, ale v rámci bežných dní knihy nečítam.

O tom, že od januára nového roka majú chodci novú povinnosť používať reflexné prvky aj mimo obce, určite už viete. Ale máte jasno v tom, kde, kedy a za akých okolností je potrebné nosiť reflexné prvky? Ste si istí, že vám pri večernej prechádzke stačí len silné svetlo mobilného telefónu? Ponúkame vám odpovede na pár zásadných otázok, týkajúcich sa novelizácie zákona.

Je potrebné, aby mal chodec na sebe reflexný prvok, alebo stačí, ak použije svetlo (napr. baterku alebo osvetlenie z telefónu)?

Štefan, 21 rokov: Knihy veľmi nečítam, lebo v dnešnej dobe na to, žiaľ, nemám čas. Avšak občas, keď potrebujem zistiť nejaké dôležité informácie, tak na dobrú knihu nezanevriem.

Beáta Magátová

Novelizácia zák. č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších zákonov a noviel uvádza, že: „Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.“ Zákonodarca teda mal na mysli reflexnosť, z toho vyplýva, že baterka, ani svetlo mobilného telefónu nevyžaruje potrebné prvky,

keďže človeka, označeného reflexným pásikom, vidí vodič na vzdialenosť približne 150 m. Vami uvádzané svetlá určite nie sú dostatočne viditeľné z takej vzdialenosti ako reflexný prvok (pásik, resp. vesta, odev), teda sú nevyhovujúce.

Čo sa rozumie krajnicou? V zmysle § 2 ods. 2 písm. i/ zák. č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších zákonov a noviel sa krajnicou rozumie: „Časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty.“

Musí byť chodec zvýraznený, aj keď ide po chodníku? V prípade, že chodec používa chodník, platia preňho ustanovenia o chodcovi na chodníku, reflexný prvok je potrebné použiť len pri chôdzi po okraji cesty mimo obce a od 1. 1. 2014 aj v obci, tam, kde nie sú vybudované chodníky. Najmä v dedinách, kde nie sú chodníky, si ľudia musia zobrať reflexnú vestu, bezpečnostný odev, alebo pásik na rukáv aj vtedy, ak pôjdu za zníženej viditeľnosti do obchodu alebo na návštevu k susedovi.

Platí táto povinnosť za každého počasia, alebo iba za zníženej viditeľnosti? V zmysle § 2 ods. 2 písm. z/ zák. č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších zákonov a noviel sa zníženou viditeľnosťou rozumie: „Viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa...“ Povinnosť nosenia reflexných prvkov neplatí len za zníženej viditeľnosti, teda vo vyššie uvedených prípadoch.

Aká pokuta hrozí chodcom, ktorí nebudú rešpektovať túto povinnosť a budú prichytení políciou? Za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke podľa § 22 ods. 1 písm. l/ zákona č. 37//1990 Zb. o priestupkoch porušením ustanovenia o chodcoch v zmysle § 52 ods. 3 zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších zákonov a noviel je možné uložiť pokutu v blokovom konaní na mieste až do výšky 50 eur a v správnom konaní do výšky až 100 eur. Stanislava Laufiková


číslo 4/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! /BĕF/PWJOLZT´SFHJPOÞMOFOPWJOZVSŤFOÌQSFWÞT BQSFUPWÞNQPO´LBNFNPõOPTĎQPEJFIJBĎTBOBJDIUWPSCF1SJOÞĕBNFEWFOPWÌSVCSJLZ LUPSÌCVEFUFUWPSJĎWZ OBĕJŤJUBUFMJB"LPTJśBMFKN½õFUFQSFŤÐUBĎ DIDFNFTQSPTUSFELPWBĎŤJUBUFIJPNEJBOJFWJDIOBKCMJõĕPNPLPMÐQSPTUSFEOÐDUWPNGPUPHSB™F7úTUJõOFK KBTOFQPVLB[VK´DFK OBOFEPTUBULZ BMFBKGPUPHSB™FNJMFK [B[OBNFOBK´DFKBKWBĕFESPCOÌSBEPTUJ;BLBõEúQSÐTQFWPLEPOJFLUPSFK[OBĕJDIOPWúDISVCSÐLWÞNWPQSFEśBLVKFNF BWFSÐNF õFQSFEPWĕFULúNWBĕPV[ÞTMVIPVCVE´´TQFĕOÌ

,50.*%"-70%*ŠØ,

/&7:5ØŠ"+5&4" 6SŤJUFTUFOJFŤP[UPIUP[BõJMJBKOBWMBTUOFKLPõJ1BSLPWBOJFMJNV[ÐOZOB NJFTUFQSFJOWBMJEPW WFIJLúEõÐQQSJBNPOBQSFDIPEF NFTJBDFPETUBWFOú QPMPWSBL [BCFSBK´DJ QBSLPWBDJF NJFTUP QSFE QBOFMÞLPN BHSFTJWJUV ŤJBSPHBODJVOJFLUPSúDIĕPGÌSPWOBDFTUÞDIJDIPEOÐLPDI/BCVE´DF PEGPUPHSBGVKUF QSJFTUVQPL BVUP QSJQPKUFLSÞULZQPQJT NFTUP VMJDV EÞUVNBWBĕFNFOPUPOFVWFSFKOÐNF BQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOB BESFTVLUPNJEBMWPEJDBL!OFXTFV

NBA 2034/14

7:50ŠÄ.&*$).:

"+5",504*56ò*+&.&

%FOOFDIPEÐUFQPTWPKPNNFTUF QPTÐEMJTLV QPTWPKFKVMJDJBWJEÐUFSP[LPQBOÌ DFTUZ ĕQJOBWÌDIPEOÐLZ QPMÞNBOÌMBWJŤLZ SP[CJUÌTLMÞ ,EFUVTBVLÞõFOPWú[ÞIPO QSFLWBQJWPQFLOÞBVUPCVTPWÞ[BTUÞWLB WZOPWFOÌTDIPEJTLP WZNBIJPWBOúQPEDIPE 7BĕFNFTUP WBĕFQSPCMÌNZ WBĕFSBEPTUJ1PEFIJUFTBTOJNJTPWĕFULúNJ ŤJUBUFIJNJ/BĕJDI/PWJOJFL0EGPUPHSBGVKUF ŤPWÞTIOFWÞ ŤPĕQBUÐWBĕFPLPMJF BMFCPOBPQBL ŤPWÞTQPUFĕJMPŤJNJMPQSFLWBQJMP/BQÐĕUFLSÞULZQPQJTLPC SÞ[LVBQPĕMJUFLOÞNEPSFEBLDJFOBBESFTVBKUBLUPTJUV[JKFNF!OFXTFV #VEFUFNPõOPJOĕQJSÞDJPVQSFNOPõTUWPśBMĕÐDIŤJUBUFIJPW

5


6

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

3)5(â226752.5,7,=8-(.'+ 9OiGQ\6PHU6'DRSR]LĂžQp .'+VDGRKRGOLQD]PHQiFK Ă’VWDY\653{MGHRQRYLQN\ YMXVWtFLLDRFKUDQDPDQĂĽHOVWYDVDGRVWDQHGRQDMY\ĂŁĂŁLHKR]iNRQDĂŁWiWXĂ„1iYUK MHYĂŞVOHGNRPĂŁLURNpKRSROLWLFNpKRGLDOyJXQDNWRURP VDSRGLHÄ?DOLQDMPl5REHUW )LFR 6PHU6' D-iQ)LJHÄ? Ă„.DĂĽGĂŞYROLĂžSUDYLFHFKiSH .'+ 1iYUKSUHGNODGiPH ĂĽHMHQRUPiOQHNHćVWUHGRVSRORĂžQH3UHMGHGRGUXKpKR ĂžtWDQLDDEROE\VRPUiGNHE\ SUDYpVWUDQ\SRVWXSXM~VSRORĂžQH 3UH 6'.Ă’'6 MH VPHSRWRPGRWRKWRRGERUVSROXSUiFDVWUHGRSUDYĂŞFK Pavol FreĹĄo. QpKRGLDOyJXYWLDKOLDMĂŁLUĂŁLH VWUiQSULRULWRXDNRDOWHUQDSROLWLFNpVSHNWUXPQDMPl WtYDYRĂžLYOiGQ\PVRFLDOLV- VR6PHURP6'Y1LWULDQ- QiVSROXSUiFDYSUH]LGHQW- ĂŁWDQGDUGQpVWUDQ\ÂłSRYHGDO WRPÂłNRQĂŁWDWRYDO)UHĂŁRDNR VNRPD%DQVNRE\VWULFNRP VNĂŞFKYRÄ?EiFK.'+D6PH- SUHGVHGD15653DYRO3DĂŁDOWHUQDWtYXYQtPDODMÄ?XGR- NUDMLD0RVWD+tGVR6PH- UX6'YĂŞUD]QHQDU~ĂŁDW~WR ND 6PHU6' Y~SODWIRUPXĂ„$OHSUtSDG URP6'Y.RĂŁLFNRPNUDML SUHGVWDYXRVSRORĂžQHMDOWHUSUHGYROHEQĂŞFKNRDOtFLt.'+ DNRDMQDMQRYĂŁLDSUHGYROHE- QDWtYHÂłSRGRWNRO 7H[WDIRWR7$65 OpoziÄ?nĂĄ SDKĂš-DS ostro odmieta spoloÄ?nĂ˝ postup KDH a vlĂĄdneho SmeruSD pred prezidentskĂ˝mi voÄžbami. LĂ­der SDKĂš-DS Pavol FreĹĄo to vyhlĂĄsil s tĂ˝m, Ĺže krok kresĹĽanskĂ˝ch demokratov vnĂ­ma ako chybnĂ˝.

MICHAL HORSKĂ?

VOÄ˝BA PREZIDENTA Hoci prezidentskĂĄ kampaĹˆ zaÄ?ala uĹž v lete, skutoÄ?nĂĄ, zĂĄkonom povolenĂĄ volebnĂĄ kampaĹˆ zaÄ?ala aĹž poslednĂ˝ februĂĄrovĂ˝ deĹˆ. OÄ?akĂĄva sa, Ĺže v najbliŞťích dvoch týŞdĹˆoch vĹĄetci ĹĄtrnĂĄsti prezidentskĂ­ kandidĂĄti vystĂşpia pred verejnosĹĽou, ktorĂĄ zaostrĂ­ svoju pozornosĹĽ na ich ponuku, prezentĂĄciu programov, ich prezidentskĂŠ vĂ­zie. Treba veriĹĽ, Ĺže presvedÄ?ia voliÄ?ov, aby k volebnĂ˝m urnĂĄm priĹĄli v podstatne vyĹĄĹĄom poÄ?te, ako tomu bolo v predoĹĄlĂ˝ch prezidentskĂ˝ch voÄžbĂĄch. Ak si poloŞíme otĂĄzku, ktorĂ˝ druh mĂŠdiĂ­ mĂ´Ĺže zohraĹĽ najdĂ´leĹžitejĹĄiu Ăşlohu vo vrcholiacej kampani, politickĂ­ analytici, politolĂłgovia a novinĂĄri sa zhodujĂş v tom, Ĺže to budĂş televĂ­zne diskusie. Tam by sa malo ukĂĄzaĹĽ, ktorĂ˝ kandidĂĄt mĂĄ patriÄ?nĂŠ skĂşsenosti, prax a vedomosti, aby obstĂĄl pri politickej reprezentĂĄcii naĹĄej republiky. NepripravenĂ­ kandidĂĄti, amatĂŠri, ktorĂ­ sa prezentujĂş pred verejnosĹĽou len na vlne antipolitiky a apatie voÄ?i stranĂĄm, v diskusiĂĄch iba ĹĽaĹžko obstoja a mali by ich predstihnúż tĂ­, ktorĂ­ majĂş vedomosti i skĂşsenosti z vrcholovej politiky. Preto predpokladĂĄm, Ĺže v poslednĂ˝ch dĹˆoch pred prvĂ˝m kolom volieb zvĂ˝raznia svoje postavenie predovĹĄetkĂ˝m predseda vlĂĄdy Robert Fico, predseda poslaneckĂŠho klubu KDH Pavol HruĹĄovskĂ˝ a bĂ˝valĂ˝ podpredseda vlĂĄdy Milan KĹˆaĹžko. Na obÄ?anovi zostĂĄva tĂĄ najĹĽaŞťia Ăşloha. Dobre si vybraĹĽ...

CESTOVANIE ZA KULTÚROU GRVSHOêYHG~FLäLDN]DSODWtFHQWRY]DNDüGêFK]DÞDWêFKNLORPHWURY Od 18. marca do 12. apríla PtQHYüG\YXWRURNVWUHGX 6SRORÞQêVSLDWRÞQêFHVWRYP{üXüLDFL]iNODGQêFKãN{O ãWYUWRNDVRERWX]YêKRGQH- QêOtVWRNSODWtOHQYGHĖQiYDDüURÞQtNRYRVHP- QpFHVWRYQp]DNWRUp]DSOD- ãWHY\P~]HDÞLJDOpULH9\XURÞQêFKJ\PQi]LtY\XüLĢ WLDSiUFHQWRY üLĢQDSUHSUDYXP{üXYãHWN\ SRQXNXäHOH]QLÞQHMVSRORÞ- Ä3URMHNWPRWLYXMHãNRO\RSD- YODN\ =66. D WR H[SUHV QRVWL6ORYHQVNRQD]YêKRG- NRYDQHQDYãWHYRYDĢP~]Hi UêFKOLN 5HJLRQDO([SUHV QHQ~SUHSUDYXYODNRP]DU{]- DJDOpULHÞRVYHGÞtRQDUDVWD- ]UêFKOHQêDRVREQêYODNYR Q\PLYêVWDYDPLÞLVWiO\PL M~FRP]iXMPHDMRWDN~WRIRU- YR]ĖRFKWULHG\ H[SR]tFLDPL9UiPFLSUR- PXY]GHOiYDQLD³SR]QDPHMHNWX9ODNRPGRP~]HtDJD- QDOR0.0LQLPiOQ\SRÞHW OpULtEXG~PDĢYWRPWRWHU- GHWtYVNXSLQHMHDMHGHQ 7H[WDIRWR7$65âWHIDQ3XãNiã Ministerstvo kultúry SR aj tento rok podporuje cesty detí do 15 rokov za nåvťtevou slovenských múzeí a galÊrií.

Výstava venovanå hradu Kråsna Hôrka na Bratislavskom hrade.

DOTĂ CIE PRE MENĹ INY SDKĂšďšşDS MĂ NA OrganizĂĄcie, ktorĂŠ v tomto roku realizujĂş projekty na podporu a rozvoj kultĂşry a jazyka nĂĄrodnostnĂ˝ch menĹĄĂ­n, dostanĂş finanÄ?nĂŠ prostriedky z programu KultĂşra nĂĄrodnostnĂ˝ch menĹĄĂ­n 2014 oveÄža skĂ´r ako doposiaÄž. Informuje o tom Ăšrad splnomocnenca vlĂĄdy SR pre nĂĄrodnostnĂŠ menĹĄiny.

EUROKANDIDĂ TKE 12 NOMINANTOV ÄŒlenovia SDKĂš-DS urÄ?ia 8. marca v primĂĄrnych voÄžbĂĄch poradie 12 kandidĂĄtov na europoslancov. Dovedna 12 mien na 12 voÄžnĂ˝ch miest navrhlo vo ĹĄtvrtok (27. 2.) veÄ?er stranĂ­cke PrezĂ­dium aj krajskĂŠ organizĂĄcie.

3UH]tGLXPQRPLQRYDORV~ĂžDVQpKRSRVODQFD(XUySVNHKRSDUODPHQWX(GXDUGD.XĂ„=DWLDÄ?ĂžRYXSO\QXOĂŞFKURNDQDH[SRVODQN\Ä–X1565 NRFKEROLRUJDQL]iFLiPSR- NODGDQLDĂĽLDGRVWtRGRWiFLH .DWDUtQX&LEXONRY~GHNDQD VN\WQXWpGRWiFLHDĂĽNRQFRP ERODMDQXiUDNRPL- (YDQMHOLFNHMERKRVORYHFNHMIDOHWDWHQWRURNVDSRGDULOR VLHKRGQRWLDFHMHGQRWOLYpSUR- NXOW\8QLYHU]LW\.RPHQVNpSURFHV]MHGQRGXĂŁLĢDXUĂŞFK- MHNW\]DĂžDOL]DVDGDĢIHE- KR (%)8. Ä?XERPtUD%DWNX OLĢWDNĂĽHSUYp]POXY\RSR- UXiUD3UHGSRNODGDQĂŞ DULDGLWHÄ?DRGERUXNRPXQLNiVN\WQXWtGRWiFLHE\PRKOLE\Ģ WHUPtQXNRQĂžHQLDKRGQRWH- FLH%UDWLVODYVNpKRVDPRVSUiYSRGStVDQp]DĂžLDWNRPPDU- QLDMHPDUHF QHKRNUDMD3HWUD+~VNX FDÂłLQIRUPXMH~UDGVSOQR=DUHJLRQiOQH]Yl]\NDQPRFQHQFD8]iYLHUNDSUHG7H[WDIRWR7$65 GLGXM~0LODQ5RPDQ 7USplnomocnenec vlĂĄdy SR pre nĂĄrodnostnĂŠ menĹĄiny LĂĄszlĂł A. Nagy.

QDYVNêUHJLRQiOQ\]Yl] -iQ *UHãR 1LWULDQVN\ $OH[DQGHU6ODINRYVNê äLOLQVNê =LWD3OHãWLQVNi 3UHãRYVNê 0DUHN9DUJRYÞiND-DUPLOD7NiÞRYi .RãLFNê $GHOD0D[RQRYi 7UHQÞLDQVN\ D .DWDUtQD ýLüPiURYi ]D %DQVNRE\VWULFNêUHJLRQiOQ\]Yl]

7$65


Ä?Ă­slo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

7

35(0,e532795',/ä(6,78Ăˆ&,$ 1$6/29(16.8-(32.2-1Ăˆ Robert Fico na nedeÄžĹˆajĹĄej tlaÄ?ovke uviedol, Ĺže naĹĄa krajina mĂĄ momentĂĄlne dostatok plynu aj ropy a na slovensko-ukrajinskej hranici nezaznamenali Ĺžiadne väÄ?ĹĄie problĂŠmy ani zvýťenĂ˝ pohyb osĂ´b. Ă„.RPXQLNXMHPHVRYĂŁHWNĂŞPL ]ORĂĽNDPLQD~]HPt65DOH DMY]DKUDQLĂžtSUHWRĂĽHVPH NUDMLQDNWRUiVXVHGtV8NUDMLQRXDFKFHPHYHGLHĢĂžR QiPKUR]tĂžRQiPQHKUR]t DFKFHPHQHMDNRXWURĂŁNRX SULVSLHĢNXSRNRMHQLXVLWXiFLHYVXVHGQHMNUDMLQHÂłSRYHGDO5REHUW)LFR

EnergetickĂŠ zĂĄujmy 6ORYHQVNR]DWLDÄ?QHHYLGXMH DQL]YĂŞĂŁHQĂŞSRĂžHWĂĽLDGRVWt RSULGHOHQLHYt]DĂžLREĂžLDQVWYDĂ„3RGVWDWQHG{OHĂĽLWHMĂŁLH V~SUHQiVHQHUJHWLFNp]iXMP\65WHGDYREODVWLSO\QX URS\ĂžLHUQHKRXKOLDĂĽHOH]QHM UXG\3RNLDÄ?LGHRSO\QWDN 633]DWLDÄ?QHHYLGRYDOĂĽLDGQH ĢDĂĽNRVWLYGRGiYNDFK]HP-

QpKRSO\QXQDQDĂŁH~]HPLH 9]iVREQtNRFKNWRUpPiPH NGLVSR]tFLLMHPLOLDUG\ PHWURYNXELFNĂŞFKSO\QXĂžR QiPJDUDQWXMHMHKRGRVWDWRN QDQDMEOLĂĽĂŁtFKSlĢPHVLDFRY /HQVDPRWQp633GLVSRQXMH WDNPHUPLOLyQPLPHWURY NXELFNĂŞFKĂžRQiPSRVWDĂžXMHQDĂŁW\ULPHVLDFHYSUtSDGHĂĽHE\GRĂŁORN~SOQpPX RGVWDYHQLXGRGiYRNSO\QX ĂžR]DWLDÄ?QHERORDYL]RYDQp DOHWRPiPH]DEH]SHĂžHQpÂł XEH]SHĂžLO)LFRVWĂŞPĂĽHWR LVWpSODWtDMRURSH-HGLQpĂžR E\PRKOR6ORYHQVNRWURFKX RKUR]LĢMHSRGÄ?DQHKR]DVWDYHQLHGRGiYRNXKOLDDĂĽHOH]QHMUXG\QDQDĂŁH~]HPLH$M WRWRYĂŁDNYOiGD65FH]VSUDYRGDMVNpVOXĂĽE\PRQLWRUXMH

3UHGVHGDYOiG\5REHUW)LFRDPLQLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLÄ–iN

PrĂ­chody emigrantov

XWHÞHQFRYYUiPFLQDãLFKND- YRWQpRãHWUHQLH³GRSOQLOPL6ORYHQVNRMHSULSUDYHQpSUL- SDFtWEH]YlÞãtFKSUREOpPRY QLVWHUYQ~WUD5REHUW.DOLĖiN MDĢHPLJUDQWRYÄ9WHMSUYHM 9üG\LPWUHEDSRVN\WQ~Ģ YOQHVPHVFKRSQtSULMDĢWLVtF XE\WRYDQLHVWUDYXD]GUD7H[WDIRWR7$65

Ĺ piÄ?kovĂĄ technolĂłgia v jednom integrovanom celku OperĂĄcie malĂ˝ch kÄşbov sa nemusĂ­te bĂĄĹĽ UnikĂĄtny artroskopickĂ˝ prĂ­stroj InnerVue™ umoĹžĹˆuje vykonĂĄvaĹĽ vĹĄetky zĂĄkroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizĂĄcie. LekĂĄr pomocou InnerVue™ presne stanovĂ­ sprĂĄvnu diagnĂłzu a sĂşÄ?asne mĂ´Ĺže odstrĂĄniĹĽ pĂ´vod vaĹĄich ĹĽaĹžkostĂ­.

Viac na www.jointart.sk

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVue™ ponĂşka technologicky unikĂĄtne rieĹĄenie, ktorĂŠ v sebe spĂĄja funkcionalitu konvenÄ?nej artroskopickej veĹže a zĂĄroveĹˆ mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedenĂ­.

NBA 2032/14

Diagnostický systÊm InnerVue™ må schopnosż zaznamenåvaż statickÊ obråzky, video vo vysokom rozlíťení ako aj audio stopy.

DiagnostickĂ˝ systĂŠm InnerVue™ spĂĄja niekoÄžko zĂĄkladnĂ˝ch chirurgickĂ˝ch funkciĂ­ v jednom jednoduchom prenosnom zariadenĂ­. IntegrovanĂ˝ 6.4 "LCD monitor poskytuje kryĹĄtĂĄlovo Ä?istĂ˝ obraz vo vysokom rozlĂ­ĹĄenĂ­. Viac moĹžnostĂ­ vĂ˝stupu umoĹžĹˆuje na prĂ­stroj pripojiĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ externĂ˝ monitor, tlaÄ?iareĹˆ, poprĂ­pade inĂŠ zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, RuŞomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ANKETA S KANDIDÁTMI NA FUNKCIU V minulom čísle Našich Noviniek sme predstavili kandidátov, ktorí sa uchádzajú o funkciu prezidenta Slovenskej republiky. K tomu, aby ste sa 15. marca v prvom kole volieb rozhodli správne, môže pomôcť aj naša anketa. Odpovedalo nám desať kandidátov, ostatní na našu viacnásobnú výzvu nereagovali.

ANKETOVÉ OTÁZKY 1. PREČO SI MYSLÍTE, ŽE STE PRÁVE VY VHODNÝM KANDIDÁTOM NA PREZIDENTA?

2. SÚ PODĽA VÁS PREZIDENTSKÉ PRÁVOMOCI DOSTATOČNÉ?

JOZEF BEHÝL

občiansky kandidát

1. Nemyslím si to, ale zatiaľ z tých, ktorí kandidujú, ma nikto nepresvedčil, že by bol vhodnejší. Pretože tí, ktorí sa pasujú do pozície, že sú pripravení a jediní relevantní, mali takmer 24 rokov možnosť, aby preukázali svoje schopnosti riadiť tento štát a pomôcť občanom žiť normálny ľudský život bez strachu a obavy zo zajtrajška. Doteraz sa tak nestalo napriek obrovskej nezmyselnej privatizácii vysokého štátneho dlhu, strachu občanov zo zajtrajšieho dňa, strachu o prácu a pod.

3. ČO VNÍMATE AKO NAJVÄČŠÍ PROBLÉM SLOVENSKA A AKO CHCETE PRISPIEŤ K JEHO RIEŠENIU?

GYULA BÁRDOS

občiansky kandidát

2. Nemyslím si, že by boli dostatočné. Prezidentské právomoci treba rozšíriť v prvej fáze o možnosť predkladať zákony v prospech občanov a trvať na zmenách a legislatívnych úpravách platných zákonov, ktoré nie sú v prospech občanov alebo nie je možné na základe ich znenia riešiť problémy skutočného života slovenských občanov a podnikateľov.

3. Najväčším problémom Slovenska z môjho pohľadu je apatia občanov a nedôvera, že sa čokoľvek dá zmeniť.

1. Som jediný, pre ktorého je samozrejmé, že niektorí ľudia na Slovensku hovoria inou rečou než väčšinový národ. Čiže mám vo výbave to, čo nemajú všetci ostatní kandidáti: som otvorený, tolerantný a chápavý voči všetkým občanom.

2. Áno, sú dostatočné. Ale dodávam, že sa majú využívať v prospech všetkých občanov a nie v prospech niektorých skupín, respektíve politických strán.

3. Nezamestnanosť a korupciu. Kvôli riešeniu týchto problémov treba zmeniť legislatívu, vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie. Okrem zahraničných investorov by mali mať lepšie podmienky k uplatneniu sa domáci podnikatelia. V súvislosti s korupciou, respektíve s bojom proti korupcii, je treba zmeniť postoj ľudí k tomuto spoločenskému neduhu. Vyžaduje si to systémové zmeny aj v legislatíve. Korupčné škandály treba dôkladne vyšetriť, vinníkov brať na zodpovednosť a patrične potrestať.

STANISLAV MARTINČKO

JÁN ČARNOGURSKÝ

občiansky kandidát

1. Mám najväčšie politické skúsenosti spomedzi prezidentských kandidátov a najlepší predvolebný program, ktorého presadzovanie by pomohlo riešiť najpálčivejšie problémy Slovenska. Za mojej vlády (1991 – 1992) mali jedinýkrát slovenskí učitelia vyššie platy ako českí a jedinýkrát skončil rezort zdravotníctva bez dlhov. Tiež sa zvýšil počet JRD a poľnohospodárstvo dostávalo najvyššie dotácie. Moja vláda bola medzinárodne akceptovaná.

2. Áno, s jednou výnimkou. Prezident by mal mať právo predkladať do parlamentu návrhy zákonov, napríklad takých, ktoré zlepšia sociálnu situáciu občanov.

3. Najväčším problémom Slovenska je zlá sociálna situácia veľkej časti občanov a vysoká nezamestnanosť. K riešeniu týchto problémov chcem prispieť presadzovaním jednotlivých bodov môjho programu, napríklad zvýšením počtu nájomných bytov, obmedzením exekúcií či zvýšením minimálnej mzdy. Tiež chcem zvýšiť medzinárodný kredit Slovenska.

ROBERT FICO

Kandidujúci za: SMER-SD

Kandidujúci za: KOS

1. Či som najvhodnejším kandidátom vyhodnotia vo1. Som nezávislý od všetkých negatívnych vplyvov, ktoré sprevádzajú politikov na Slovensku. Nikdy som nebol členom viacerých strán, už vôbec nie KSČ.

liči. Ja som však presvedčený, že naša krajina práve v dnešnom neistom čase potrebuje na poste hlavy štátu istého politického lídra krajiny. Ten by mal vďaka dostatočným politickým aj štátnickým skúsenostiam, prirodzenej autorite, znalosti domácich pomerov, dobrým vzťahom so sociálnymi partnermi a zmyslom pre sociálny dialóg v prvom rade vytvárať všetky predpoklady na to, aby bol v krajine pokoj a stabilita.

2. Právomoci sú dostatočné, len doterajšími prezidentmi neboli využívané na dostatočnej úrovni.

2. Tak, ako sú definované v ústave, sú dostatočné a záleží len na prístupe prezidenta, či má dostatok politických schopností a skúseností a vie ich aktívne využiť.

3. Sú to korupcia, súdy, rómsky problém a chudoba. Všetky tieto problémy sú spojené s korupciou, ktorá nedovoľuje schopným vykonávať funkcie. Zo schopnosti týchto ľudí bude ťažiť celé Slovensko, ktoré sa takto pomaly zbaví aj tých najväčších problémov.

3. Niekedy až žasnem nad neznalosťou kompetencií prezidenta, najmä zo strany politicky neskúsených kandidátov, ktorí hovoria, ako budú riešiť nezamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo, čo je úplne nereálne. Fakt je, že prezident môže byť nápomocný pri riešení najväčších problémov krajiny len vtedy, keď bude ako svoju hlavnú úlohu vnímať potrebu vytvárania atmosféry dialógu a spolupráce.


číslo 4/2014

SPRAVODAJSTVO

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MILAN KŇAŽKO

MILAN MELNÍK

občiansky kandidát

občiansky kandidát

1. Nie je dobré, aby všet-

1. Kandidáti nominovaní politickou stranou musia po svojom zvolení zaplatiť politickým stranám a ich sponzorom za podporu poskytnutú vo volebnej kampani. Nič také skutočný občiansky kandidát robiť nemusí – ten môže vykonávať prezidentskú funkciu v prospech všetkých občanov.

ky rozhodujúce funkcie v štáte obsadila jedna strana. To naozaj hrozí. Súčasný výkon moci a  jeho kontroly začína mať znaky totalitného režimu. Je nebezpečné, ak sa chce moc kontrolovať sama. Vytvára sa tu akýsi ústredný výbor personálne prepojený s jednou osobou. Táto reťaz ústredného výboru dusí slobodu a demokraciu v našej krajine. Kandidujem, pretože ma tento vývoj znepokojuje.

2. Kompetencie prezidenta sú dostatočné. Za omnoho dôležitejšie považujem to, aby kompetencie, dané ústavou SR, prezident dôsledne uplatňoval. Do teraz to tak, žiaľ, nebolo. Prezident by mal byť aktívny, ale nemal by zasahovať do pôsobnosti iných ústavných orgánov. V prvom rade by prezident však mal začať pracovať.

3. Zoznam je dlhý. Riešenie konkrétnych problémov má však v pôsobnosti najmä vláda a parlament. Prezident musí na dobrých veciach s vládou spolupracovať, no musí byť však dôsledným oponentom, pokiaľ navrhované riešenia nie sú v prospech krajiny. Prezident má ďalej výraznú možnosť pomenovať problémy, upozorňovať na porušovanie práv ľudí a musím byť ich silným hlasom. Taký prezident chcem byť. Určite ma bude počuť.

2. Ak nechceme, aby prezident bol len akýmsi luxusom, tak mu treba zveriť aj nové kompetencie a z nich vyplývajúce právomoci. Myslím si, že prezident by mal mať zákonodarnú iniciatívu a tiež, že treba posilniť jeho právo veta.

3. Najväčším problémom Slovenska je chudoba, ktorú spôsobili politici. Navrátenie sebestačnosti je jedinou cestou, ako sa nestať otrokmi vo vlastnej krajine. To nemožno vyriešiť nekonečnými hádkami v parlamente, keď vládni poslanci vždy negujú aj tie najlepšie návrhy opozície a keď sa z opozičných poslancov stanú vládni, robia presne to isté, čo ich oponenti.

RADOSLAV PROCHÁZKA

občiansky kandidát

1. Preto, že mám presnú predstavu o tom, ako by sa prezidentský úrad dal premeniť na priestor pre aktívnu službu ľuďom a zároveň mám dosť skúseností a energie na to, aby som tú aktívnu službu aj naozaj vedel ľuďom dať. Potrebujeme prezidenta so schopnosťou sa ľudí zastať a byť im nablízku. Prezidenta, ktorý chráni rodinu, chráni zákon, chráni vlasť. A ktorý vie, ako na to.

2. Sú, len doterajší prezidenti ich dostatočne nevyužívali. Prezident má chrániť zá-

PAVOL HRUŠOVSKÝ

kladné hodnoty spoločnosti a má chrániť ľudí v ich nárokoch voči štátu. A, samozrejme, má dôstojne a aktívne reprezentovať svoju vlasť v zahraničí. Na to mu súčasné právomoci stačia.

Kandidujúci za: KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD

3. To, čo Slovensko dnes naozaj potrebuje, je riešiť nezamestnanosť ako takú a oso-

1. Som konzervatívny po-

bitne nezamestnanosť mladých ľudí. Štatistika nezamestnanosti, to nie sú len čísla. Za všetkými tými číslami sú konkrétni ľudia, ich osudy, rodiny, ich dôstojnosť.

litik, zastávam hodnoty, za ktorými si stojím. Som presvedčený, že Slovensko potrebuje skúseného prezidenta a nie experiment, keď jeden ovláda všetko, alebo prezidenta bez skúseností. Som politik, ktorý sa vždy ozve, keď sa pácha krivda. Bol som pri dôležitých rozhodnutiach, akými boli vstup do Nato a EÚ. Bol som pri reštarte slovenského hospodárstva. Získal som medzinárodné kontakty, o čom svedčí aj podpora mojej kandidatúry od významných zahraničných lídrov ako nemecká kancelárka Merkelová alebo rakúsky vicekancelár Spindelegger.

1. Kandidujem s cieľom stať sa prezidentom všetkých občanov, nie pravých alebo ľavých, ale všetkých občanov, ktorí považujú Slovensko za svoju vlasť. Prezident nespravuje krajinu, na to tu je vláda. Prezident má predovšetkým strážiť základné hodnoty ako je ľudskosť, čestnosť, spravodlivosť a ochrana slabších.

2. Áno, len sa nedostatočne využívajú, alebo až zne-

2. Doteraz právomoci prezidenta podľa môjho úsudku neboli dostatočne a účin-

užívajú. Prezident musí využívať autoritu a rešpekt, a tak vplývať na rozhodnutia v prospech občanov.

ne využívané. Ak sa ukáže, že ich lepšie využitie a využitie spoločenského vplyvu prezidenta neprinesie zásadný a výrazný posun pre naplnenie občianskych záujmov, bude treba kompetencie posilniť.

HELENA MEZENSKÁ

občiansky kandidát

3. Nezamestnanosť, nevymožiteľnosť práva a polarizácia spoločnosti. Chcem ľudí spájať, nie rozdeľovať. Rovnako tak chcem pôsobiť ako prezident a spájať názory politických strán, aby nebojovali, ale hľadali riešenia pre ľudí. Pri vymožiteľnosti práva treba deharabinizovať justíciu.

3. Slovensko predovšetkým potrebuje mravnosť, viac uvedomenia, osvietenia, pochopenia a lásky. Potrebuje sa zbaviť snáh o okrádanie spoločného štátneho majetku. Zaviedla sa tu nesprávna politická kultúra, keď politici zbohatli na úkor občanov. Dvojstranu pripravil: Branislav Bucák. Foto: TASR

9


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 4/2014

ZDRAVIE

11

32'9Êä,9$1,(-(352%/e0 /(152=92-29ĂŠ&+.5$-Ă‹1 PodvýŞiva (alebo malnutrĂ­cia) je nedostatok lĂĄtok potrebnĂ˝ch pre sprĂĄvne fungovanie celĂŠho organizmu. PriÄ?om ich nedostatok nemusĂ­ byĹĽ viditeÄžnĂ˝ na prvĂ˝ pohÄžad, nie kaĹždĂ˝ podvýŞivenĂ˝ Ä?lovek musĂ­ byĹĽ naprĂ­klad nezdravo chudĂ˝). O to ĹĽaŞťie je podvýŞivu u pacienta alebo vaĹĄich blĂ­zkych odhaliĹĽ. PodvýŞiva je zĂĄvaĹžnĂ˝ zdravotnĂ­cky problĂŠm, ktorĂ˝ sa netĂ˝ka len rozvojovĂ˝ch krajĂ­n. Naopak, aĹž tretina pacientov vo vyspelĂ˝ch eurĂłpskych ĹĄtĂĄtoch trpĂ­ rĂ´znou formou podvýŞivy.

ZDENÄšK ZADĂ K „SprĂĄvne zvolenĂĄ výŞiva, vrĂĄtane výŞivy umelej, mĂ´Ĺže zabrĂĄniĹĽ zbytoÄ?nĂ˝m a predÄ?asnĂ˝m Ăşmrtiam,“ tvrdĂ­ profesor ZdenÄ›k ZadĂĄk z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec KrĂĄlovĂŠ, ktorĂ˝ patrĂ­ medzi zakladateÄžov odboru klinickej výŞivy v susednom ÄŒesku.

Kedy je teda vhodnÊ alebo nutnÊ nasadiż umelú výŞivu?

AkĂŠ je jeho zloĹženie?

7HQWRYĂŞURERNMHY\VRNRNDORULFNĂŞDPiY\VRN~Y\ĂĽL8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YRYDFLXKRGQRWX2EVDKXMH SDFLHQWRYXNWRUĂŞFKQLHMH Y\YiĂĽHQĂŞSRGLHOELHONRYtQ PRĂĽQpXGUĂĽDĢEHĂĽQRXFHV- YćDNDNRPELQiFLLNDVHLQX WRXGRVWDWRĂžQĂŞSUtMHPVWUD- DVyMH0&7ROHMRYDU\ELHY\DKUR]tWDNUL]LNRSRGYĂŞ- KRWXNXDNR]GURMRYRPHJD ĂĽLY\2GSRU~ĂžDVDGOKRGRER SRO\QHQDVĂŞWHQĂŞFKPDVWQĂŞFK KRVSLWDOL]RYDQĂŞPSDFLHQ- N\VHOtQ]iURYHÄ–QHREVDKXMH WRPVDNRXNRÄ?YHNGLDJQy- ODNWy]XSXULQ\DOHEROHSRN ]RXDNPDM~]QtĂĽHQ~FKXĢ GRMHGOD9ĂŞVORYQHYKRGQp Ako dlho by sa MHW~WRYĂŞĂĽLYXQDVDGLĢRQ- mala (umelĂĄ výŞiva) NRORJLFN\FKRUĂŞPSDFLHQ- pouŞívaĹĽ? WRPXNWRUĂŞFKVDYG{VOHGNX 3RNLDÄ?QiSRMHVO~ĂĽLDDNRGRSOQHFKXWHQVWYD]FKHPRWHUD- QRNVWUDY\VWDĂžLDIÄ?DĂŁWLĂžN\ SLHP{ĂĽXUR]YLQ~Ģ]iSDO\ GHQQH$NPDM~~SOQHQDKUDDLQIHNFLH5RYQDNRMHG{- GLĢEHĂĽQ~VWUDYXRGSRU~ĂžDPH OHĂĽLWiDMSULGRPiFHMOLHĂžEH ÂąIÄ?DĂŁWLĂžLHNGHQQH 8PHOiYĂŞĂĽLYDMHYKRGQiSUH YĂŁHWN\YHNRYpNDWHJyULHUL- Pre koho je umelĂĄ ]LNRSRGYĂŞĂĽLY\VDQHWĂŞND výŞiva vhodnĂĄ? OHQVWDUĂŁtFKÄ?XGt9RYĂŁHW- 9RYĂŁHREHFQRVWLP{ĂĽHPHSRNĂŞFKWĂŞFKWRSUtSDGRFKRG- YHGDĢĂĽHXPHOiYĂŞĂĽLYDPi SRU~ĂžDPHYĂŞURERN1XWUL- VYRMYĂŞ]QDPDMYWDNĂŞFKSUtSDFRPSÂŽ'ULQN3OXV GRFKNHćE\VDWRQDSUYĂŞSR-

KÄ?DGQH]GDOR'RFKiG]DQDSU NWRPXĂĽHVDVHQLRUGRVWDQH GRQHPRFQLFHVR]ORPHQLQRX NUĂžNDYSULHEHKXKRVSLWDOL]iFLHQLHMHGRVWDWRĂžQHY\ĂĽLYRYDQĂŞGRVWDQH]iSDOSÄ?~FSRWRPPXWDN]YDQH]O\KiVUGFH DMHKRVWDYXĂĽQLHMHVFKRSQĂŞVD ]OHSĂŁLĢ3DFLHQWDQLMHKRRNROLH VLDOHQHXYHGRPXM~ĂĽH]DWHQWRVWDYYSRGVWDWHP{ĂĽHKODG RizikovĂŠ skupiny pacientov: sR]QtĂĽHQRXVFKRSQRVĢRXYVWUHEiYDQLDĂĽLYtQ VY\VRNĂŞPLHQHUJHWLFNĂŞPLSRĂĽLDGDYNDPLQDSUSRSiOHQLQ\ VR]ORPHQLQDPL VSRGYĂŞĂĽLYRX VSRUXFKDPLWUiYHQLDFKRUREDPLWUiYLDFHKRWUDNWX YUHNRQYDOHVFHQFLL VQHFKXWHQVWYRP ĂžLDQRUH[LRX

Komu sa, naopak, neodporĂşÄ?a?

Pacientom, ktorí trpia: ~SOQRXQHIXQNÞQRVĢRXWUiYLDFHKRWUDNWX PHWDEROLFNêPLVWDYPLNWRUpY\üDGXM~ ]YOiãWQXVNODGEXüLYtQ

AkĂŠ typy výŞivy sĂş v ponuke? %%UDXQSRQ~NDSRUWIyOLR ĂŁSHFLiOQ\FKQXWULĂžQĂŞFKQiSRMRY W]YVLSSLQJX DMĂŁSHFLiOQHM VRQGRYHM YĂŞĂĽLY\ W]YWXEELQJX 9SRQXNH V~]DXMtPDYpODKRGQpSUtFKXWHNWRUpYĂŞERUQH]QiĂŁDM~SDFLHQWL 3RGÄ?D LQGLNiFLt MH PRĂĽQp Y\EUDĢVLEXćĂŁWDQGDUGQ~ YĂŞĂĽLYXDOHERQLHNWRUĂŞ]R ĂŁSHFLDOL]RYDQĂŞFKSUtSUDYNRYQDSUtNODGY\VRNRHQHUJHWLFN~ĂŞVYOiNQLQRXSUH GLDEHWLFNĂŞFKSDFLHQWRYSUH SDFLHQWRYVSRUXFKRXLPX-

QLW\SUHNULWLFN\FKRUĂŞFK SUH SDFLHQWRY V SRUXFKRX IXQNFLHSHĂžHQHSUHSDFLHQWRYVSRUXFKRXYVWUHEiYDQLD ĂĽLYtQDSRG

NutricompŽ Drink Plus âSHFLiOQDYêüLYDQDSLWLHERKDWiQDHQHUJLX9ãHWN\QiSRMH1XWULFRPSŽREVDKXM~ Y\YiüHQêSRGLHOELHONRYtQ WXNRYVDFKDULGRYDćDOãtFK üLYtQDPDM~Y\VRN~Y\üLYRYDFLXKRGQRWX.GLVSR]tFLL V~YãW\URFKU{]Q\FKSUtFKXWLDFK YDQLONDÞRNROiGDMDKRGDEDQiQ Viac informåcií nåjdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz Kúpiż ho môŞete v reżazci zdravotníckych predajní Zelenå hviezda za cenu od

1,70 eur.


naše novinky

KRÍŽOVKA .UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVRSLVX5(/$;

12

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilónov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo napriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


číslo 4/2014

TÉMA

13

O POLITICKEJ KULTÚRE V našom parlamente sa často spomína pojem politická kultúra. Aj keď ho používajú v zásade všetci, ktorí sú či už v parlamente alebo v jeho okolí, problém je v tom, čo tento pojem vo svojej podstate znamená. Oxfordský slovník svetovej politiky ho definuje ako „myšlienky i normy činnosti politického systému a zahrňuje subjektívne postoje a presvedčenie, ktoré ovládajú politické konanie a poskytuje štruktúru a poriadok politickému procesu“. Pravdu povediac toto vysvetlenie ľuďom nie je príliš zrozumiteľné a preto sa na to pozrime „normálnymi“ očami. Po ostatných voľbách v roku 2012 sa v súvislosti s politickou kultúrou často hovorí, že klesla na takú nízku úroveň ako doteraz nikdy. Opoziční poslanci i mnohí novinári to dávajú do súvislosti s dominantným postavením strany SMER-SD. Je to skutočne tak? Veľa sa hovorí o vzťahu menšiny a väčšiny nielen v parlamentne. Neustále sa zdôrazňuje, že základom demokracie je rešpektovanie práv menšiny na vyjadrenie názoru. U nás sa to prejavuje často až v extrémnych situáciách, akoby demokratické bolo iba to, čo navrhne a odsúhlasí ten, kto voľby prehral. A naopak, ten kto získal unikátnu väčšinu poslancov a stále má najväčšiu podporu medzi občanmi, mal by len asistovať a poslúchať názory neúspešných politikov. Pripomeňme si však podstatu parlamentnej demokracie, na princípoch ktorej je založený náš politický systém. Občania v slobodných voľbách odovzdajú hlas politickým stranám a tí, ktorí získajú väčšinu v 150-člennom zákonodarnom zbore, vytvoria vládu. Majú štyri roky na to, aby realizovali svoj volebný program, ktorý oslovil voličov. Po uplynutí volebného obdobia majú všetky politické subjekty opäť možnosť uchádzať sa o priazeň voličov. Stalo sa niečo iné v marci 2012? Boli to neslobodné voľby? Nevyhrala

strana, ktorá svoj mandát získala na základe skutočnej súťaže politických strán? Ak teda hovoríme o politickej kultúre, treba jednoznačne povedať, že ide o pojem viacvrstvový. Ako sa prejavuje, ako ju vnímame, sa nedá odvodiť len na základe jedného jednoduchého faktoru. Iste, v mnohom na jej pozitívne vnímanie vplýva skutočnosť, či opozícia má dostatočný priestor na pre-

Spolupráca neznamená, že si budeme vo všetkom pritakávať, ale že dokážeme o vecných problémoch diskutovať. javovanie svojich názorov, ale nesmieme zabúdať, že svoje neodňateľné práva, ba priam povinnosti voči celej spoločnosti, má aj väčšina. Ona prebrala na seba záväzok riadiť tento

štát, usilovať sa o čo najlepší komfort pre svojich občanov. Svoje zámery môže presadiť iba tak, že v parlamente schváli svoje návrhy zákonov a výkonná moc sa ich bude snažiť potom aj prakticky aplikovať. Treba sa preto spýtať opozičných predstaviteľov, ktorí vyťahujú rôzne „rýchle a okamžité“ riešenia, prečo ich nepresadzovali v predchádzajúcom období, keď mali väčšinu vo svojich

rukách. Právo navrhovať iné postupy či kritizovať vládne návrhy samozrejme majú, ale aj väčšina má už spomínanú povinnosť presadzovať svoje postupy. Bičovanie atmosféry v parlamente, neustála škandalizácia kohokoľvek a čohokoľvek z tábora strany SMER-SD je zlou cestou. Ako ukazujú aj prieskumy verejnej mienky, takáto politika nemá ani pod-

poru u občanov. Predstavitelia opozičných subjektov si musia uvedomiť, že politici na oboch stranách sú odkázaní na spoluprácu pri riešení problémov. Spolupráca neznamená, že si budeme vo všetkom pritakávať, ale že dokážeme o vecných problémoch diskutovať na odbornej úrovni a budeme si svojho politického protivníka vážiť. Politická kultúra, jej pozitívna hodnota, je práve o takto nastavených vzťahoch. Ale na to treba dvoch. Pritom podaná rukavica bola veľkorysá – SMER-SD napriek väčšinovej prevahe ponúkol opozícii adekvátne postavenie. Škoda, že jej neschopnosť dohodnúť sa napríklad na spoločnom kandidátovi na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR sa vyvrbuje voči tomu, kto im ponuku dal. Ak teda budeme v médiách počas politických diskusií opäť počúvať zo strany opozičných politikov náreky nad tým, aká je nízka politická kultúra u nás, nezabudnime, že možno najväčší podiel na tom majú práve tí, ktorí o tom neustále hovoria... Renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka NR SR


14

naše novinky

ŠPORT

NA MAGISTRÁLE SA ZASTAVIL ŽIVOT Nezvyčajne teplá zima takmer úplne odrezala bežkárov od unikátnej Beskydsko-Javorníckej lyžiarskej magistrály. Mechanizmy Žilinského samosprávneho kraja, ktoré na slovenskej strane udržiavajú 54 kilometrov trás, ešte v tejto sezóne na hrebeni Javorníkov neboli. Základná trasa magistrály spája od roku 2012 po hrebeni územie Českej republiky na Makove s Veľkým Javorníkom až po lokalitu Čadca-Husárik. V okrese Bytča prechádza udržiavaná bežecká stopa cez katastre obcí Kolárovice, Petrovice, Štiavnik a Veľké Rovné. Žilinská župa mala po dvoch vydarených sezónach na Beskydsko-Javorníckej lyžiarskej magistrále, ktorú využili tisícky bežkárov, veľké

Na sneh sa stále čaká, v tomto roku sa na magistrále ešte nelyžovalo. očakávania aj na začiatku tretej sezóny. „Našou snahou je vychádzať bežkárom v ústrety a prinášať im čerstvé a aktuálne informácie o dianí na trase, preto sme vlani spustili na našej webovej stránke takzvaný bežkoservis. Každý záujemca tak na jednom mieste nájde všetky dôležité údaje, a čo je dôležité, môže sem pridávať svoje fotografie a komentáre,“ informoval pred začiatkom zimy žu-

pan Juraj Blanár. Počas vlaňajšieho roka tu svoje komentáre, postrehy i fotografie zverejnili nadšenci bežeckého lyžovania asi 75-krát. Poslednú skúsenosť dokonca 12. apríla.

Sezóna bez snehu

V tejto zimnej sezóne je však situácia iná. V roku 2014 je na nástenke zatiaľ jediný odkaz. Na sneh stále čaká aj ratrak a dve pracovné vozidlá so stopovačmi, ktoré zakúpila župa len pre zabezpečenie trasy a bežeckej stopy na svahoch severného Slovenska. Vlani vyrazili na trať po prvýkrát v polovici januára a trasu upravovali každý týždeň, vždy pred víkendom, až do polovice apríla. Čerstvá stopa bola pre bežkárov pripravená dovedna trinásťkrát. „V tomto roku sa na magistrále nelyžovalo a nebola strojovo upravená. V decembri 2013 bežkári využívali najmä trasu Melocík–Kasárne, avšak nízka snehová pokrývka neumožňovala zrealizovať strojovú úpravu,“ ozrejmuje situáciu hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Hana Danová.

Rozširovanie magistrály

Regionálna samospráva potvrdila, že prvá fáza projektu

Tento rok sa na magistrále ešte nelyžovalo. Foto: Žilinský samosprávny kraj.

bude mať ďalšie pokračovanie. Na zozname rozširovania je podľa Hany Danovej ešte 42 kilometrov trás. „Projekt je možné v závislosti od finančných prostriedkov rozšíriť v ďalších etapách realizácie o sprejazdnenie trás a osadenie prvkov drobnej architektúry na vedľajších, prípojných trasách.“ V tejto zimnej sezóne vznikli dva nové infobody v chate LKJ na Kasárňach a v Prvom česko-slovenskom informačnom centre

na Kohútke. Infobody rozšírili doterajších šesť informačných centier nachádzajúcich sa vo vybraných reštauráciách a ubytovacích zariadeniach na trase magistrály. Bežkári tu môžu hľadať nielen mapy a propagačný materiál o okolí trasy, ale i aktuálne informácie o úprave magistrály a kontaktné údaje na bežkoservis. V roku 2011 investoval Žilinský samosprávny kraj v rámci projektu 320-tisíc eur na výstavbu trasy a do nákupu

strojov na jej údržbu. V rámci neho na trase pribudli odpočívadlá a informačné tabule, lavičky a značenie. Zaujímavosťou magistrály je „Kamenná galéria v prírode“ na hrebeni Javorníkov. Jej autorom je J. Velička. Od roku 2008 sa na jej tvorbe podieľalo 16 slovenských výtvarníkov z kysuckej a považskej strany Javorníkov. Branislav Koscelník

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597 NBY 2035/14

telefón


číslo 4/2014

ŠPORT

15

BYTČA ŽIJE ŠACHOM UŽ 30 ROKOV Šachový oddiel v Bytči má pomerne dlhú históriu. Od svojho vzniku v roku 1984 funguje nepretržite až do dnešných dní. V súčasnosti sa TZOB Bytča nachádza na pomyselnej bronzovej priečke v 3. lige a pred posledným dvojzápasom chcú hráči zabojovať o celkové druhé umiestnenie. Úplné začiatky bytčianskeho šachu nám ozrejmil člen TZOB Bytča Miroslav Frolo ml.: „Šachový oddiel Bytča bol založený ako súčasť TJ ZVL Bytča v roku 1984. Majstrovských súťaží sa zúčastňuje pravidelne od ročníka 1985/1986 až dodnes.“ Za 30 rokov hralo v klube množstvo hráčov, mnohí tu dokonca hosťovali a klub má veľkú tradíciu. Pri jeho zrode stál Ing. Ján Sládek, ktorý momentálne ťahá klub aj s pomocou Miroslava Frola ml.

Bilancovanie sezóny 2013/2014

Začiatok sezóny sa pre šachistov TZOB Bytča nezačal veľmi optimisticky. S pribúdajúcimi kolami však začínala spokoj-

V zajatí šachu. Foto: Beáta Magátová

nosť medzi hráčmi narastať. „Rozbeh do sezóny bol ťažký, začali sme úvodnou prehrou, no dokázali sme sa vrátiť do boja o postup. V predposlednom dvojkole sme síce prehrali a v úvodzovkách vyhoreli, avšak považujem túto sezónu za dobrú,“ zhodnotil M. Frolo ml.

Bytča mala postupové ambície, no táto príležitosť jej o vlások unikla. V poslednom dvojkole, ktoré sa uskutočnilo 15.-16.2. 2014 v priestoroch Kultúrneho domu v Bytči, však hráči TZOB Bytča naplno zabojovali a zhostili sa úlohy favorita. „V sobotu 15.2. sme na-

stúpili proti predposlednému tímu tabuľky KTK Liptovský Mikuláš. Získavali sme dôležité body a zápas pohodlne zvíťazili 6,5:1,5. V nedeľu 16.2. sme očakávali rozhodne ťažší zápas, keďže náš súper SK Krivan Lipt-Ondrasova A kvalitou hráčov vzbudzoval

pozornosť a rešpekt. No práve tu sme paradoxne uspeli najviac. Tento zápas sme vyhrali na naše prekvapenie 6:2, čím sme sa posunuli na priebežné 3. miesto,“ priblížil nám zápas M. Frolo ml. Text a foto: Beáta Magátová

NOMINÁCIE NA ZPH V SOČI Na XI. zimných paralympijských hrách v Soči (7.-16. marca) bude štartovať 21 slovenských športovcov a 21 členov sprievodu a realizačných tímov, spolu 42-členná výprava.

Lyžiarka Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou

„Do Soči pocestujeme s ambíciami obhájiť 4. miesto v hodnotení krajín z Vancouveru 2010, kde sa Slovensko zaradilo medzi veľmoci, keď sme získali 6 zlatých, 2 strieborné a 3 bronzové medaily,“ uviedol predseda Slovenského paralympijského družstva Ján Riapoš. Slovensko bude mať

v Soči zastúpenie v súťažiach v bežeckom lyžovaní a biatlone, v zjazdovom lyžovaní a po prvý raz v histórii v curlingu na vozíku a parasnoubordingu. Paralympijských hier sa zúčastnia aj nominanti ŠK Kinex Bytča Vladimír Gajdičiar (bežecké lyžovanie a biatlon), Petra Smaržová (zjazdové lyžovanie-telesne postihnutí), Henrieta Farkašová, Radomír Dudáš, Miroslav Haraus, Marek Kubačka (zjazdové lyžovanie-zrakovo postihnutí). Súčasťou výpravy budú aj navádzači, technický personál a členovia realizačného tímu.

Slávnostné odovzdávanie nominačných dekrétov predsedom vlády SR Robertom Ficom a zloženie sľubu členov výpravy do rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča sa uskutočnilo v piatok 28. februára. Sľub predniesli zjazdová lyžiarka Henrieta Farkašová a kapitán curlingového tímu Radoslav Ďuriš. Výprava odletela z Viedne v pondelok 3. marca spolu s rakúskou výpravou. Slovenským vlajkonosičom na slávnostnom otváracom ceremoniáli v piatok 7. marca bude zjazdový lyžiar Jakub Krako. TASR, (ma)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Bytča, náklad 4 800 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


16

naše novinky

ŠPORT

MICHAL HRENÁK: FUTBAL JE PRE MŇA NAJKRAJŠIA HRA NA SVETE neostáva toľko času, koľko by som si predstavoval. Tri- až štyrikrát do týždňa chodím do posilňovne, kde zvyčajne strávim hodinu. Občas si chodím zabehať. Okrem toho si chodím raz v týždni zahrať futbal s kamarátmi mimo tréningov.

Ktorý zo zápasov, čo ste odohrali, považujete za svoj pamätný?

Michal Hrenák si bez futbalu nevie svoj život predstaviť. Foto: Ladislav Kuštek

V našom dnešnom čísle sme pre vás pripravili rozhovor s hráčom nášho futbalového klubu v Bytči Michalom Hrenákom. Veríme, že jeho názory budú pre vás motivujúce a každý si z nich niečo zoberie. Viac už v spomínanom rozhovore.

V akom klube pôsobíte a aký je váš post? Hrávam za futbalový klub FO Kinex Bytča, ktorý pôsobí v súťaži Majstrovstvá regiónu Stred, čo je zároveň štvrtá najvyššia súťaž v SR. Zvyčajne nastupujem na poste pravého záložníka, občas v strede zálohy. Ale jesennú časť sezóny som odohral na pre mňa nezvyklom poste pravého obrancu.

Prečo ste si zvolili za svoj šport práve futbal? K futbalu ma priviedol môj otec, ktorý bol tiež futbalista. Odmalička sme boli s bratom veľmi aktívni, tak sa otec rozhodol, že nás dá na futbal. Ako malé deti sme využili každú voľnú chvíľu, aby sme si zahrali.

Kde ste začínali a ako ste sa napokon dostali do Bytče? Začínal som vo veku 9 rokov v Považskej Bystrici. Postupne som prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami a ako 18-ročný som debutoval v A-mužstve, za ktoré som začal pravidelne nastupovať v základnej zostave. Po niečo vyše 3 rokoch od môjho debutu futbal v Považskej Bystrici skon-

čil pre nezhody sponzora a mesta. Vtedajší tréner Považskej Bystrice sa ujal mužstva Bytče a spolu so mnou posilnilo Bytču niekoľko ďalších spoluhráčov z PB.

Ako u vás prebiehala zimná príprava? Zimná príprava začala 8. januára. Trénujeme čisto v domácich podmienkach a raz do týždňa chodíme trénovať na umelú trávu do Korne. Ako býva zvykom v prvých týždňoch, dôraz sa kladie v prvom rade na naberanie kondície a sily, takže loptu sme moc často nevideli. Potom prišli na rad rôzne rýchlostné cvičenia. Postupne sa čoraz viac venujeme herným činnostiam a tréningy začínajú byť viac zamerané na cvičenia s loptou. Prípravné zápasy absolvujeme každý víkend, niekedy aj v strede týždňa. Ako som spomenul, pripravujeme sa hlavne v domácich podmienkach, žiadne sústredenie nie je naplánované.

Venujete sa tréningom aj vo voľnom čase? Snažím sa trénovať individuálne čo najviac. Popri škole mi však na individuálne trénovanie

Môj najvydarenejší zápas bol ešte v drese Považskej Bystrice, keď sa mi po prvýkrát v mužskej kategórii podarilo v jednom zápase dvakrát skórovať. Na domácej pôde sme privítali Palárikovo. Už v prvej minúte sa hostia ujali vedenia. Prebrali sme iniciatívu a po veľkom tlaku sa nám podarilo vyrovnať, keď som po peknej spätnej prihrávke asi zo 6 metrov prekonal brankára. Ešte do konca prvého polčasu sme pridali ďalší gól a za stavu 2:1 sme išli do šatní. Na začiatku druhého polčasu nás hostia opäť prekvapili a vyrovnali na 2:2. Takmer celý druhý polčas sa odohral na polovici súpera, napriek tomu sa nám stále nedarilo dostať loptu do súperovej brány. V nadstavenom čase prešiel center z ľavej strany až ku mne a bez prípravy som poslal loptu k ľavej žrdi za chrbát brankára.

jať morálno-vôľové vlastnosti, ktoré sú u mnohých ľudí na veľmi nízkej úrovni. Človek sa naučí pracovať v kolektíve, pomáhať jeden druhému, keď treba a s pokorou prijať kritiku. Vďaka futbalu som spoznal mnoho skvelých ľudí, či už to boli spoluhráči, alebo tréneri, a mal som možnosť pozrieť sa aj do zahraničia. Ešte keď som bol študent Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici všetky športové triedy pravidelne na konci školského roka absolvovali kondičné sústredenia v Grécku, ja konkrétne som bol na sústredení v rokoch 2007, 2008 a 2009. Zúčastnil som sa aj niekoľkých turnajov v Českej republike a v lete 2012 som reprezentoval Žilinskú univerzitu na medzinárodnom športovom festivale v Istanbule.

Prečo podľa vás umiera toľko mladých športovcov na ihrisku? Každý športovec chce byť

aj príliš vysoké nároky kladené na športovca, ktoré nie každý dokáže zvládať. Medzi časté príčiny úmrtí na ihriskách patria určite aj vrodené srdcové vady. Je lepšie nepreceňovať svoje schopnosti a uvedomiť si, že menej je niekedy viac.

Aké sú vaše ambície do budúcna? Som pomerne mladý hráč a najlepšie futbalové roky mám určite ešte len pred sebou. Mojím cieľom je dostať sa najvyššie, ako to len pôjde a urobím pre to všetko, čo je v mojich silách. Ešte je predo mnou veľa tvrdej roboty. Stále tu je veľa vecí, na ktorých treba pracovať.

Ďakujeme za rozhovor a v mene celej redakcie želáme veľa futbalových úspechov. Ja ďakujem tiež. Na záver moje najväčšie poďakovanie patrí určite mojim rodičom,

Čo je vašim najväčším úspechom v doterajšej kariére? Za svoj najväčší úspech považujem dvojnásobný zisk Západoslovenského pohára v drese FK Raven Považská Bystrica v sezóne 2010/2011, keď sme vo finále zdolali Šúrovce 4:1 a v sezóne 2011/2012 Šurany 2:1.

Čo pre váš život znamená futbal? Je to najkrajšia hra na svete a som veľmi vďačný svojmu otcovi, že ma na to nahovoril. Futbal mi dal a stále mi dáva veľmi veľa. Je pravda, že sú aj oveľa dôležitejšie veci, ale bez futbalu si svoj život neviem predstaviť. Myslím si, že každé dieťa by malo byť odmalička vedené k nejakému športu. Futbal, ako aj ostatné športy pomáhajú rozví-

Mihal Hrenák v osobnom súboji. Foto: archív hráča.

úspešný. Niektorí aj za každú cenu, čo si zvykne vyžiadať svoju daň. V honbe za čo najlepšími výkonmi a výsledkami siahajú športovci po nepovolených dopingových látkach a aj to je jeden z dôvodov, prečo sme svedkami takýchto tragédií. Dôvodom môžu byť

súrodencom a mojej priateľke, ktorým najviac vďačím za ich podporu a trpezlivosť. Samozrejme, chcem sa poďakovať aj všetkým mojim doterajším trénerom za to, čo ma naučili, a všetkým spoluhráčom. Matej Brath

Nby 04 2014 web  
Nby 04 2014 web  
Advertisement