Page 1

8 600 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: I. číslo 9/2014 Dátum vydania: 29. 5. 2014

Brezno

Oprava synagógy

Nový Dom smútku

Nevšedná výstava

Prvé kolo endurocrossu

str. 2 Mesto odhlasovalo spolufinancovanie a získalo odbornú pomoc Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici pre projekt obnovy synagógy.

str. 3 Budovu nového Domu smútku prenajalo mesto breznianskemu pohreb níctvu koncom minulého roka. Jej rekonštrukcia nebola jednoduchá.

str. 4 Členovia Bonsaj klubu Banská Bystrica a breznianski bonsajisti pripravili zaujímavú a nevšednú výstavu bonsajov a suiseki v Horehronskom múzeu.

str. 16 V Brezne odštartoval ďalší ročník Bamu – ČS Endurocross. Motorkári jazdili v areáli Lúčky a ako vždy, aj tentoraz sa bolo na čo pozerať.

Otvorenie susedskej knižnice.

SUSEDSKÁ KNIŽNICA V PRÍRODE Po knižku nemusíte chodiť už len do knižnice. Požičať si ju môžete priamo v prírode. Mesto Brezno v spolupráci s Občianskym združením Horehronská banská cesta otvorili v Arboréte Banisko búdku susedskej knižnice. „Búdka je osadená pri vstupe do skanze-

nu zo strany Baniska. Jej rozmery sú 40x30x30 cm, čo je zhruba pre 30 kníh. V blízkej dobe pribudnú aj lavičky, kde si ľudia budú môcť čítať. Veríme, že sa z toho časom stane zvyk. Ak sa to ujme, spravíme aj poschodie na búdku, prípadne osadíme ďalšiu,“ povedal zástupca združenia. Pravidlá tejto knižnice sú jedno-

duché: vezmete si knihu a po prečítaní ju vrátite, alebo vymeníte za inú. Nová knižnica sa hneď v prvý deň tešila veľkej návštevnosti. Okrem detí zo ZŠ Pionierska prišli aj rodičia s deťmi, ktoré prednedávnom sadili stromčeky. Priniesli aj knižky, a tak sa búdka susedskej knižnice pomaly zaplňovala. „Veľmi sa mi to páči, je to pekné, keď

aj v našom malom meste sa organizuje niečo takéto,“ povedal jeden z obyvateľov mesta. „Verím, že sa to ujme a bude čo najviac ľudí prispievať knižkami a čo najviac ľudí sem bude chodiť. Dúfam len, že sa to nezničí,“ dodal ďalší. Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

NAJLEPŠÍ DETSKÍ HASIČI

KRÁTKE SPRÁVY

Postup na Krajskú súťaž Plameň si medzi deťmi z okresu Brezno v sobotu 10. mája v obci Nemecká vybojoval tím chlapcov z Gašparova a tím dievčat z Nemeckej. Ako informovala okresná riaditeľka dobrovoľného hasičského zboru v Brezne Renáta Rusová, súťaž bola náročnejšia ako po iné roky, pretože preteky už prebiehali podľa prísnejších medzinárodných pravidiel. Dobrovoľní hasiči do 16 rokov zo 14 obcí z okresu Brezno súťažili v štyroch disciplínach.

CEZ INTERNET JE TO RÝCHLEJŠIE

Vnútorné omietky a ich rekonštrukcie sú navrhnuté pamiatkovým úradom po celej ploche objektu.

OPRAVA SYNAGÓGY

Už od mája vlaňajšieho roka môžu občania Brezna využívať novú elektronickú informačnú službu. Popri jednoduchom prístupe k informáciám získajú takto výhodu elektronickej komunikácie prostredníctvom internetu. Metropola Horehronia sa zaradila medzi moderné samosprávy a tak umožnila on-line komunikáciu svojim občanom s mestským úradom. V praxi to znamená, že bežný občan, využívajúci moderné technológie, nemusí strácať čas návštevami úradu pre získanie informácií, ale prostredníctvom počítača či mobilu získa potrebné údaje hneď a bezplatne.

Poslanci podporili projekt Stavebné úpravy synagógy, mesto odhlasovalo spolufinancovanie a získalo odbornú pomoc z Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Podľa návrhov je nutné stabilizovať základovú konštrukciu a rekonštruovať vonkajšiu fasádu v pôvodnom slohovom výraze. Pri obhliadke sa zistilo, že jestvujúca drevená konštrukcia strechy a kupoly je v značne prehnitom stave. Navrhovaným riešením je konštrukciu nahradiť novou a ako hlavný strešný plášť použiť medený plech podľa pôvodnej kostry. Strešná konštrukcia by sa mala celoplošne zatepliť, aby sa znížili energetické požiadavky stavby. Klampiarske práce sú navrhnuté vytvorením nových parapetov okien z vonkajšej strany, strešných zvodov, strešných žľabov a oplechovanie strešných vežičiek.

MESTO CHCE VYBUDOVAŤ IHRISKO Mesto Brezno sa uchádza o dotáciu na vybudovanie detského ihriska pri Hrone s projektom pod názvom „Šport pri Hrone nás baví“. Hronská ulica v meste Brezne ponúka zaujímavý priestor na trávenie voľného času pre deti aj dospleých. S cieľom vytvorenia vhodných podmienok pre rozvoj fyzických zdatností a zručností detí, ich osobnostný a sociálny rast, spoločné trávenie voľného času rodičov s deťmi a zvýšenie záujmu o trávenie voľného času vonku má mesto Brezno záujem vybudovať detské ihrisko pri Hrone. Projekt posúpil do verejného online hlasovania. Dotáciu získajú projekty, ktoré dostanú najviac hlasov. Hlasovať je možné od 19. 5 .2014 do 16. 6. 2014.

rovanie. V minulosti bola pavlač – „ženská galéria“ – zosilňovaná oceľovými stĺpmi, podľa pamiatkového úradu je navrhnuté odstrániť pochôdznu časť pavlače a odstrániť aj oceľové stĺpy. Nahradiť by ju mala nová zosilnená konštrukcia. Výtvarné ukončenie hlavnej kupoly a bočných vežičiek synagógy je navrhnuté ako umelecké dielo od autora a sochára

Najprv bude potrebné odstrániť sekundárne vrstvy omietky a rekonštrukciu výzdoby a farebnej vrstvy previesť podľa plánu na reštau-

Mgr. art. Roberta Mlčúcha. Ide o jeden hlavný, dva metre vysoký architektonický prvok vertikálnej kompozície s vyobrazením šesťcípej hviezdy a cibuľovitý útvar osemhranného priemeru, ktorý reflektuje a zároveň nadväzuje na osemhrannú dominantnú kupolu pod ním. Pre svoje jedinečné praktické a estetické vlastnosti by mal byť použitý medený plech s nerezovou vnútornou výstužou pre lepšiu odolnosť.

Vymenia sa okná a podlahy

Podľa plánu rekonštrukcie budú odstránené všetky okná a dvere a nahradené novými, ktoré budú spĺňať historické a energetické kritérium. Podlahy vyrobené z liateho terazza sú popukané, takže je nutné ich nahradiť novým s vložením podlahového vykurovania. Hlavné schodisko je v štádiu rozkladu, a preto je navrhovaná jeho výmena vernou kópiou vyhotovenou z dubového dreva.

Rekonštrukciou prejde aj interiér

TASR, www.brezno.sk

Text a foto: Ivana Kováčiková

Interiér zdobí aj oltár.

SUSEDSKÁ KNIŽNICA... Dokončenie zo strany 1

NBB 3370/14

2

Po Horehronskej banskej ceste a Arboréte je táto miniknižnica ďalším zrealizovaným nápadom zo strany združenia. Pri týchto aktivitách spolupracuje aj mesto Brezno, ktoré iniciatívy obyvateľov podporuje. „Snažíme sa približovať k oby-

vateľom nášho mesta, lebo nám záleží na vytváraní dobrého, pohodového prostredia, kde by svoj voľný čas mohli tráviť, zrelaxovať a načerpať nové sily. Vyzývame občanov, nás nevynímajúc, aby prichádzali s ďalšími myšlienkami, ako tvoriť a vytvárať prostredie v meste,“ dodala Dana Kme-

ťová z kancelárie primátora mesta. V najbližšom období plánuje združenie osadiť informačný panel a na plote pri vstupe do Baniska namaľovať pútač, aby boli informovaní aj vodiči z hlavnej cesty. Text a foto: Soňa Štubňová


Ä?Ă­slo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

3

STAROSTA BACĂšCHA: .27/(%$=1(8ä,/ 02-(0(121$692-83523$*Ăˆ&,8 OXREĂžDQRYDQLHNWRUĂŞFKSRVODQFRY%%6.Ă„6YRMHSUREOpP\ VLEXGHPHQD+RUHKURQtULHĂŁLĢ OHQYV~ODGHVSODWQĂŞPL]iNRQPL65EH]QHRYHUHQĂŞFKH[SHULPHQWRYVO~ĂĽLDFLFKQDSROLWLFNpFLHOHÄ?616ÂłY\KOiVLO.iQ „DĂ´razne 3RGÄ?DVWDURVWXEROLIRWRJUDÂżHYLQNULPLQRYDQHMWODĂžRYLQH protestujem XYHUHMQHQpEH]MHKRYHGRPLD 1LNG\QHSDWULODQHSDWUtNSULD]proti tomu, aby QLYFRPÄ?616GLĂŁWDQFXMHVDRG YĂŁHWNĂŞFKIRULHPUDVRYHMQH]Qipredseda BBSK ĂŁDQOLYRVWLD[HQRIyELHĂ„'{UD]QHSURWHVWXMHPSURWLWRPXDE\ ]QHXĂĽtYDOVWDURVWRY SUHGVHGD%%6.]QHXĂĽtYDOVWD9RĂžLREVDKXVDYHUHMQHRKUDGLO URVWRY+RUHKURQLDQDYODVWQp Horehronia na VWDURVWDREFH%DF~FK)UDQWLĂŁHN SROLWLFNpFLHOHÂłSRYHGDO.iQ .iQNWRUĂŞ]DVODOPpGLiPVYR9ĂžOiQNRFKĂ„SURSDJDĂžQRLQYODVWQpSROLWLFNp MHVWDQRYLVNRĂ„'LĂŁWDQFXMHPVD IRUPDĂžQpKRPDWHULiOX%\VWULFRGVSiMDQLDP{MKRPHQDYStNĂŞNUDMÂłVDYLDFNUiWYQHJDWtYFLHOHÂł VRPQHMLIRWRJUDÂżFNHMSRGREH QRP]P\VOHVORYDVSRPtQDM~ V0DULDQRP.RWOHERPD]YHUHMDMPHQiQLHNWRUĂŞFKSRVODQFRY QHQĂŞPLY\MDGUHQLDPLYWODĂžRYL)UDQWLĂŁHN.iQ %%6.1HPHQRYDQiRE\YDQH%\VWULFNĂŞNUDM2EHF%DF~FK WHÄ?NDNUDMDLFKREYLÄ–XMH]WRKR LEDSUHQDMDODVYRMHSULHVWRU\ 5RYQDNRVDVWDURVWDGLĂŁWDQFX- ĂĽHVLGRYROLOLYHUHMQHNULWL]RYDĢ QDVWUHWQXWLHVWDURVWRYRNUH- MHRGY\MDGUHQt.RWOHEXYSUR- 0DULDQD.RWOHEX]DMHKRYĂŞURVX%UH]QRVSUHGVHGRP%%6. SDJDĂžQRPĂžOiQNXĂ„&KUiQLPH N\RYRMQRYRP6ORYHQVNRPĂŁWiSUHGYĂŞMD]GRYĂŞP]DVDGQXWtP VOXĂŁQĂŞFKÄ?XGtÂłVKDQOLYĂŞPLYĂŞ- WHĂ„9DGtPLĂĽH%\VWULFNĂŞNUDM ]DVWXSLWHÄ?VWYDDSUtOD UD]PLQDDGUHVXUyPVN\FKVSR- ERO]DSODWHQĂŞ]SHÄ–D]tYĂŁHWNajnovĹĄia tlaÄ?ovina vedenia BBSK pod nĂĄzvom „BystrickĂ˝ kraj“, ktorĂĄ sa napriek zruĹĄeniu financovania oficiĂĄlneho mesaÄ?nĂ­ka „NĂĄĹĄ kraj“ zastupiteÄžstvom nedĂĄvno objavila v schrĂĄnkach obyvateÄžov BanskobystrickĂŠho kraja, opäż vyvolĂĄva verejnĂ˝ rozruch. ReagujĂş aj dotknutĂ­ verejnĂ­ funkcionĂĄri, ktorĂ­ sa naĹĄli v tejto tlaÄ?ovine hradenej z rozpoÄ?tu BBSK.

Y3RORPNH0RMDVSRORĂžQiIRWRJUDÂżDVSUHGVHGRP%%6.]WRKWRVWUHWQXWLDQDWLWXONHWODĂžRYLQ\ %\VWULFNĂŞNUDMQHPiQLĂžVSRORĂžQpVWH[WRPĂžOiQNXÂąRE\YDWHÄ?RPNUDMDVPHGDOLSUiFXÂł

1DMQRYãLDWODÞRYLQD%\VWULFNêNUDMRSlĢY\YRODODUR]UXFK)RWRE\VWULFRYLQ\VN

NĂŞFKREĂžDQRY7LHEROLXUĂžHQpQDSRĂŁWRYQpNUDMVNpKR~UDGXDQDUHNODPQRSURSDJDĂžQp ~ĂžHO\%%6.QLHMHGQHMRVRE\ DVWUDQ\ĂžRPDKOERNRXUiĂĽDÂł XYLHGODSRVODQN\Ä–D%%6.Ä?XELFD/DĂŁĂŁiNRYi9WHMWRWODĂžRYLQHV~RVRĂžRYDQtDMćDOĂŁtSRVODQFL6YRMtPREVDKRPVDYHÄ?PL QHOtĂŁLRGNRQWURYHU]QpKRPHVDĂžQtND1iĂŁNUDMĂžNWRUpKR Y\GiYDQLHDSUtODVWRSORNUDM-

VNp]DVWXSLWHÄ?VWYR3RGR]UHQLH EDQVNRE\VWULFNHM2NUHVQHMSURNXUDW~U\]RVSiFKDQLDSUHĂžLQX SRSLHUDQLHDVFKYDÄ?RYDQLHKRORNDXVWXD]ORĂžLQRYSROLWLFNĂŞFK UHĂĽLPRYSROtFLDQHSRWYUGLOD-H YĂŁDNSUDYGHSRGREQpĂĽHDQLWHUDMĂŁtSRVWXSYHGHQLD%%6.QH]RVWDQHEH]QiVOHGNRY

GHP

NOVĂ? DOM SMĂšTKU JE V PREVĂ DZKE NovĂ˝ Dom smĂştku je najväÄ?ĹĄĂ­ na HorehronĂ­. ObradnĂĄ sĂĄla mĂĄ kapacitu pribliĹžne 160 miest, z toho 120 je na sedenie. Na druhom poschodĂ­ je miestnosĹĽ na kary s kapacitou 180 ÄžudĂ­. Dom smĂştku mĂĄ bezbariĂŠrovo rieĹĄenĂŠ vstupy, aj sociĂĄlne zariadenia. „Na treĹĽom poschodĂ­ chceme eĹĄte vybudovaĹĽ 3 dvojposteÄžovĂŠ izby, ktorĂŠ budĂş slúŞiĹĽ pre prĂ­buznĂ˝ch, ktorĂ­ prĂ­du na pohreb z Ä?aleka,“ dodal Alexander Botev. NovĂ˝ dom smĂştku pokrstil aj dekan Jozef FriÄ?ovskĂ˝ z far-

ObradnĂş miestnosĹĽ pokrstil aj dekan FriÄ?ovskĂ˝.

Mesto Brezno nemalo doteraz dĂ´stojnĂŠ zariadenie pre pietnu rozlĂşÄ?ku. Obrady sa robili buÄ? priamo na cintorĂ­ne, alebo doslova pod brĂĄnou. Budovu novĂŠho Domu smĂştku na Sekurisovej ulici pri Novom cintorĂ­ne prenajalo mesto breznianskemu pohrebnĂ­ctvu eĹĄte koncom minulĂŠho roka.

Jej rekonťtrukcia, ktorå trvala takmer pol roka, nebola jednoduchå. „Budova bola v horťom stave, ako sme predpokladali. Museli

sme rieĹĄiĹĽ nefungujĂşcu kotolĹˆu, potrubia na vodu, zĂĄchody. Dva mesiace sme len upratovali budovu a Ä?istili. KeÄ? nĂĄm to dovolia finanÄ?nĂŠ prostriedky, budeme musieĹĽ eĹĄte vymeniĹĽ strechu, ktorĂĄ je v zlom stave,“ povedal Alexander Botev, majiteÄž Domu smĂştku.

ObradnĂĄ miestnosĹĽ Domu smĂştku.

nosti v Brezne: „VerĂ­m, Ĺže sa tento Dom smĂştku stane aj domom nĂĄdeje. VĹĄetci verĂ­me v to, Ĺže toto je miesto, ktorĂŠ zohrĂĄva veÄžkĂş Ăşlohu v tom prechode zo Ĺživota do smrti, alebo biblicky povedanĂŠ zo smrti do Ĺživota.“ V Dome smĂştku sa budĂş robiĹĽ cirkevnĂŠ aj civilnĂŠ obrady. Denne je reĂĄlne urobiĹĽ ĹĄtyri pohreby. PodÄža majiteÄža sa cena pohrebov nezmenĂ­, vĹĄetko bude zĂĄvisieĹĽ od poĹžiadaviek zĂĄkaznĂ­kov. Text a foto: SoĹˆa Ĺ tubĹˆovĂĄ


naše novinky

SPEKTRUM

KAM PO SKONČENÍ ŠKOLY?

ANKETA

Nachádzame sa v období, keď sa maturity na Slovensku pomaličky dostávajú do záverečnej fázy. Stredoškoláci získajú osvedčenie svojich znalostí, ktoré ich oprávňuje rozhodnúť sa, ako v živote budú pokračovať ďalej. Niektorí sa rozhodnú vstúpiť do pracovného kolotoča, niektorí sa rozhodnú odísť za skúsenosťami do zahraničia a mnohí nastúpia na vysokoškolské štúdium. Tomáš Po skončení strednej školy by som chcel ísť pracovať, len neviem, či sa mi podarí nájsť práca. Bolo vystavených až 55 kusov bonsajov.

NEVŠEDNÁ VÝSTAVA

Stanislava Rozmýšľam, že by som chcela ísť po skončení strednej na vysokú školu. Ale možno budem musieť ísť pracovať, takže ešte uvidím.

Členovia Bonsaj klubu Banská Bystrica a breznianski bonsajisti pripravili nevšednú výstavu bonsajov a suiseki. Záujemcovia si ju mohli pozrieť v termíne 14. až 17. mája. V priestoroch Horehronského múzea bolo vystavených až 55 kusov rôznych veľkostí. Vyvrcholením výstavy bola prednáška spojená s ukážkami tvarovania, ktorá sa konala v sobotu popoludní v rámci podujatia „Noc múzeí a galérií 2014“.

Rastislav Do skončenia strednej školy mi chýba ešte viac ako rok, ale po jej skončení by som chcel ísť na vysokú školu. Nerozmýšľam nad prácou, túžim pokračovať v štúdiu.

Radovan Po škole som neváhal a chcel som pokračovať v štúdiu na vysokej škole, čo odporúčam všetkým, ktorí by sa chceli naďalej vzdelávať. V dnešnej dobe je vzdelanie a stretnutie s novým prostredím a ľuďmi veľmi dôležité pri naberaní skúseností. Zlé riešenie nie je ani ísť pracovať a prípadne neskôr študovať.

Vladimír Kriško, Milan Kuvik a Ján Belák priamo predvádzali rôzne techniky tvarovania bonsajov. Organizátor Ján Peteraj dopĺňal prednášku cennými typmi a radami. Tvarovanie bonsajov sa vykonáva strihaním, zaštipovaním, drôtovaním, vyväzovaním a fi xovaním tak, aby sa kmeň a vetvičky skrátili a vytvarovali do požadovanej formy. Pri drôtovaní sa

Lucia Vycestovala by som do zahraničia, kde by som nazbierala nové skúsenosti. Našla by som si tam prácu, pretože ma nebaví čakať ďalších päť rokov na vysokej škole, a preto chcem radšej robiť. Zdeno Šmondrk, (V.C)

NBB 3373/14

4

Ukážka tvarovania bonsajov.

postupuje od spodku na vrch, pričom sa drôtujú vetvičky v špirále. Dbá sa na správny uhol a smer, aby sa drôty nekrižovali, čím by mohlo dôjsť k zacviknutiu a následnému vysychaniu. Správne by sa mali rozmiestniť vetvičky v korune do priestoru tak, aby vytvorili trojrozmerný tvar.

Výstava prilákala množstvo návštevníkov

Ukážky tvarovania prilákali aj napriek nepriaznivému počasiu asi stovku priaznivcov. Majstri bonsajisti predstavili aj základné štýly bonsajov, pracovné nástroje, literatúru pre začiatočníkov a pokročilých, aj nové trendy. Milan Kuvik, ktorý získal minulý rok titul Nový talent Slovenskej bonsajovej asociácie, uviedol paradox európskych bonsajistov: Japonská bonsajistika sa snaží upraviť strom tak, aby pôsobil dojmovo starší, zatiaľ čo európsky trend sa snaží starý strom omladiť.“ Typová

škála stromčekov je odpozorovaná z prírody a stromček pestovaný v malej miske vyvára ilúziu starého, dospelého stromu. Na podnet publika nadšenci pre špecifickú záhradnícku techniku prezradili aj svoje pôvodné povolania, ich najobľúbenejší strom, aj to ako dlho sa tejto jedinečnej záľube venujú. Pán Kriško pripomenul aj základnú zásadu: „Na bonsaj sa musíte dívať s láskou a on sa vám potom bude klaňať.“ To znamená, že vrcholec bude smerovať jemne dopredu.

Kamene tvarované prírodou

Na výstave mohli návštevníci obdivovať aj Suiseki. Sú to zvláštne kamene mimoriadnej krásy tvarované len samotnou prírodou. Najčastejšie sa kladú na drevenú podložku zvanú daiza, ktorá je umelecky vyrezávaná a pripravovaná ako originál, vždy len pre jeden jediný kameň. Bonsaje a suiseki majú spoločné čínske korene a estetický koncept. Výstava sa prvýkrát uskutočnila v Brezne a trvala len 4 dni. Bonsaje nemôžu byť dlhodobo premiestnené pre svoju náročnú starostlivosť, svetelné podmienky a vlhkosť prostredia. Záujemcovia si mohli počas výstavy zakúpiť aj stromčeky určené na tvarovanie. Ako nám prezradila pracovníčka múzea výstavu si v priemere pozrelo 60 ľudí denne. Text a foto: Ivana Kováčiková


číslo 9/2014

SPEKTRUM

5

MODERNEJŠIA MESTSKÁ KNIŽNICA Breznianska knižnica je o čosi modernejšia. Čitatelia majú k dispozícii kompletnú ponuku knižnice online. Znamená to, že si z pohodlia domova môžu pozrieť, aké knihy sú súčasťou mestskej knižnice a či sú aktuálne k dispozícii na požičanie. Bez toho, aby ste fyzicky navštívili knižnicu je taktiež možné predĺžiť si výpožičnú dobu. Súčasní, ale aj potenciálni klienti Mestskej knižnice v Brezne určite ocenia novinku v podobe online katalógu. Nájdu v ňom komplet všetky knihy, ktoré obsahuje miestna knižnica. Ako informovalo mesto, od začiatku mája si môžu klienti mestskej knižnice prehliadať všetky ponúkané tituly na zapožičanie v online katalógu na webovej stránke mesta Brezno. Pracovníčky mestskej knižnice pridávali knihy do katalógu postupne. Dokopy je to úctyhodných viac ako šesťdesiattisíc zväzkov od rôznych autorov a rôznych žánrov.

„Výsledkom ich činnosti je možnosť prehliadať si aktuálne ponuky všetkých titulov nachádzajúcich sa v knižnici priamo z pohodlia domova,“ uvádza mesto. Vyhľadávanie, resp. prezeranie ponuky kníh v katalógu je jednoduché. Stačí zadať názov, autora či rok vydania. Knihy si tiež môžete zoradiť podľa témy. K dispozícii sú aj ďalšie užitočné údaje. Keď si už vami zadanú knihu vyhľadáte, zistíte aj koľko takých titulov sa v knižnici nachádza aj konkrétne, v ktorej pobočke knižnice a či sú k dispozícii na vý-

Mestská knižnica v Brezne.

požičku. Katalóg si pritom môžete prezerať bez toho, aby ste sa prihlásili. Držitelia čitateľského preuka-

SPEVÁCKA SÚŤAŽ ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL

Ako povedala riaditeľka Špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) v Polomke Anna Švidraňová, tento rok dali podmienku, aby deti zaspievali jednu pieseň po slovensky a bez sprievodu, aby vynikol najmä ich hlas. Na súťaž sa tento rok prihlásilo 30 žiakov ŠZŠ z Polomky, Telgártu, Brezna,

Čierneho Balogu, Valaskej a z Revúcej. „Keďže to organizujeme už po 14. raz, stalo sa to tradíciou. Robíme to preto, aby sa deti stretli aj na takomto fóre, aby sa spoznali, ale aj aby ukázali, čo je v nich a porovnali sa s inými školami. Hoci sa už po tretí raz organizuje aj krajská súťaž v Banskej Bystrici, toto už má svoje zázemie,“ povedala Švidraňová. Porotcovia hodnotili výkony detí v dvoch kategóriách. „Chodíme do Polomky pravidelne a môžem povedať, že tento rok sme mali výni-

si tiež môžu predĺžiť výpožičnú dobu. Text a foto: Katarína Oravská

ZVÝŠENÉ RIZIKO Uplynulá zima, ktorá bola takmer bez snehu a mrazov, dovolila prežiť množstvu hmyzu prenášajúcemu nebezpečné choroby.

Na súťaž sa prihlásili aj žiaci ŠZŠ z Brezna. Foto: TASR/Ján Siman

Kvalitnú prípravu pedagógov a talentované deti si 22. mája pochvaľovali porotcovia oblastnej speváckej súťaže špeciálnych škôl Romane Gíľa v Polomke.

zu sa však môžu aj prihlásiť do svojho čitateľského konta. Získajú tak prehľad svojich výpožičiek a sami

močne aj kvalitnú prípravu, aj veľa naozaj talentovaných detí. Spievali čisto, kvalitná bola rytmizácia a aj intonácia. Je cítiť, že sa im veľmi venujú aj pedagógovia,“ doplnil predseda poroty Drahoslav Kiš zo ŠZŠ v Revúcej. V kategórii mladších žiakov sa víťazkou stala Radka Pokošová z Telgártu. Porotcovia pri jej výkone ocenili hlas a intonáciu charakteristickú pre región. Medzi staršími žiakmi udelili dve prvé miesta, Andrejovi Horváthovi z Revúcej a Janke Puškovej z Brezna. TASR

Dominuje medzi nimi hlavne kliešť, ktorému neprekáža ani súčasné mokré počasie a hojne sa vyskytuje v tráve, nízkych porastoch vidieckych a mestských lokalít. Vlani sa v SR vyskytlo 162 prípadov kliešťovej encefalitídy, čo v porovnaní s rokom 2012 znamená 58,8 percentný vzostup. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom (65 prípadov) a v Žilinskom kraji (44 prípadov), ale aj v Banskobystrickom kraji, kde epidemiológovia zachytili 23 prípadov tejto nebezpečnej choroby. „ V tomto roku (2014) bolo napriek začínajúcej kliešťovej se-

zóne hlásených 13 prípadov kliešťovej encefalitídy – po štyri prípady z Trenčianskeho, Žilinského a Nitrianskeho kraja a jeden prípad z Prešovského kraja. Tento článkonožec sa vyskytuje takmer všade na našom území do nadmorskej výšky okolo osemsto metrov a vďaka klimatickým zmenám sa šplhá stále vyššie až do 900 metrov nad morom. Darí sa mu v listnatých aj zmiešaných lesoch, parkoch, lesoparkoch, na cintorínoch, dokonca priamo v mestskej zeleni. Výnimka sú len vysokohorské oblasti, obrábané polia a vodné plochy,“ konštatuje k téme vedúca odboru epidemiológie Banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) MUDr. Mária Avdičová. M. Tolnayová, RÚVZ B. Bystrica.

Kliešte sa nachádzajú hlavne na lúkach a vo vysokej tráve. Foto: TASR


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ:

VIAC ČI MENEJ EURÓPY?

Viac či menej právomocí európskym inštitúciám, Európskej komisii, Európskemu parlamentu? 2GSRYHGLDPQDWLHWRRWi]N\VDYRYROHEQHMNDPSDQL XVLORYDOLVORYHQVNpSROLWLFNpVXEMHNW\DOHDMNDQGLGiWL QDSRVODQFRYY\KQ~Ģ2NUHP QLHNWRUêFKSVHXGRUDGLNiOQ\FK DH[WUpPQ\FKSROLWLFNêFKVtO EROLYãHWFL]DMHGQRWQ~(XUySXDM]DY\VRNpSUiYRPRFL QiURGQêFKSROLWLFNêFKRUJiQRY7iWRGYRMWYiUQRVĢVSROX VFHOêPUDGRPćDOãtFKRNROQRVWtVD]UHMPHSRGStVDOLSRG ]DKDQEXM~FXUHNRUGQHQt]NX YROHEQ~~þDVĢVORYHQVNpKRYROLþD9ROLHEVDVD]~þDVWQLOD ]PRåQêFKPLOyQDYROLþRY DQLQLHSlWLQDNYROHEQêPXUQiPSULãOROHQSHUFHQWREþDQRY$MSUHWRKĐDGDM~SROLWLFLVN{URGSRYHGHQDWRNWR ]DWRP{åH7tVÄKURãRXNRåRX³VDGRNRQFDRKiĖDM~YtĢD]VWYRPþLSRWYUGHQtPSROLWLFNHMG{YHU\KRGQRVWLYODVWQHM VWUDQ\DNDQGLGiWRY2VWDWQiYHUHMQRVĢYãDNYêVOHGN\ YROLHESULMtPDVUR]SDNPL 1D6ORYHQVNXXVSHODVWUDQD 60(56'NWRUiGRIUDNFLH VRFLDOLVWRYYHXURSDUODPHQWHGRGiãW\URFKNDQGLGiWRY ďXGRYFLSUHNYDSXM~FR]tVNDOLãHVĢPDQGiWRY±SRGYD .'+6'.Ò'6DSRMHGQRP 60.D0RVW+tG9HXUySVNRPNRQWH[WHMHWRSRWYUGHQtPPLPRULDGQHSULD]QLYêFK YêVOHGNRYYROLHESUDYLFRYpKR]RVNXSHQLD-HGREUpåH YãHWNêFKSRVODQFRYDMNHć VPLHUQHGLIHUHQFRYDQêPLSRVWRMPLGiYD(XUySVNHM~QLL iQR3R]LWtYQêPMHWLHåIDNWåH VWUDQ\SVHXGRUDGLNiORYDH[WUpPLVWRYU{]QHKRUD]HQLD]RVWDOLKOERNRSRGKUDQLFRX]YROLWHĐQRVWLDERORE\GREUpNHE\ WREROWUYDOêMDY MDK

=9Ëġ$=,/60(5$9â$. 675$7,/-('(10$1'È7 V sobotu sa uskutočnili na Slovensku voľby poslancov do Európskeho parlamentu. V novom europarlamente budú za Slovensko sedieť poslanci strán Smer-SD, KDH, SDKÚDS, SaS, NOVA, OĽaNO, Most-Híd a SMK. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP), ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia. 6PHU6']tVNDOSHUFHQWD þR]QDPHQiãW\ULPDQGiW\7R MHRMHGHQPHQHMDNRPiVWUDQDYV~þDVQRVWL.'+Pi SHUFHQWDREVDGtGYDPDQGiW\ 1DVOHGXMH6'.Ò'6 SHUFHQWD WLHåWDN]tVNDODGYDPDQGiW\2ďD12VRSHUFHQWDPLKODVRY]tVNDORMHGHQPDQGiW 6WUDQ\129$ SHUFHQWD 6D6 SHUFHQWD 60. SHUFHQWD D0RVW+tG SHU-

9HXUySVNRPSDUODPHQWHEXGH6ORYHQVNR]DVWXSRYDĢWULQiVĢSRVODQFRY)RWR7$65

FHQWD ]tVNDOLYćDNDYROHEQpPX YêVOHGNXSRMHGQRPPDQGiWH ÒþDVĢERODQLåãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFKYRĐEiFKSUHGSLDWLPLURNPLDWRSHUFHQWD

Poslanci europarlamentu 7ULQiVĢPLHVWVORYHQVNêFKHXURSRVODQFRYY(XUySVNRPSDU-

ODPHQWHREVDGLD0DURãâHIþRYLþ0RQLND)ODãtNRYi%HĖRYi %RULV=DOD9ODGLPtU0DĖND YãHWFL6PHU6' $QQD=iERUVNi0LURVODY0LNROiãLN REDMD .'+ ,YDQâWHIDQHF(GXDUG .XNDQ REDMD6'.Ò'6 %UDQLVODYâNULSHN 2ďD12 -y]VHI1DJ\ 0RVW+tG 5LFKDUG 6XOtN 6D6 3iO&ViN\ 60. 

Výsledky volieb *UDIXND]XMHYãHWN\VWUDQ\NWRUp]tVNDOLDVSRĖWULSHUFHQWi

D-DQDäLWĖDQVNi 129$.'6 2.6 

Pokojné voľby $NR XYLHGOD ]DSLVRYDWHĐND ÒVWUHGQHM YROHEQHM NRPLVLH Ò9. (YD&KPHORYiYRĐE\ PDOLEH]SUREOpPRYêSULHEHK Ä9RĐE\SUHEHKOLSRNRMQHEH]UXãLYêFKPRPHQWRYRþRPVYHGþt REVDKDSRþHWSRGQHWRY3RþDV FHOpKRS{VREHQLDNRPLVLHSULãORSRGQHWRY]WRKRSRORYLFDVDWêNDODYHGHQLDNDPSDQH DQLHWHFKQLFNpKR]DEH]SHþHQLDYROLHE³XYLHGOD&KPHORYi âWDWLVWLFNê~UDG65WDNWLHåQH]D]QDPHQDONRPSOLNiFLHSUL VþtWDQtKODVRYÄ6XPDUL]iFLD SUHEHKODSRNRMQHYãHWNRSUHELHKDORWDNDNRVPHEROLSULSUDYHQtåLDGQHPLPRULDGQH RNROQRVWLDQLXGDORVWLVDQHY\VN\WOL³ SRWYUGLOD ãpIND âWDWLVWLFNpKR~UDGXďXGPLOD %HQNRYLþRYi 7$65

OPÄŤ SME NAJHORŠÍ V EURÓPSKEJ ÚNII Na Slovensku volilo nových europoslancov historicky najmenej ľudí. Volebná účasť bola 13,05 percenta.

Najviac v Bratislave

1DMYLDFYROLþRYSULãORNYROHEQêPXUQiPYRYROHEQRPREYRGH%UDWLVODYDNGHRGRY]GDOR VYRMKODVĐXGt1DMQLå9ROHEQi~þDVĢMHSRGREQH ãLDYROHEQi~þDVĢERODYREYRGH DNRSRPLQXOpURN\QDMQLå- ýDGFDNGHYROLORREþDãLDYFHOHM(XUySVNHM~QLL6OR- QRY3RNLDĐLGHRREFHQDMYLDF YHQVNi~þDVĢMHGRNRQFDQLå- DåĐXGtYROLORY5HJHWRYãLDDNRYSUHGFKiG]DM~FLFK NHY%DUGHMRYVNRPRNUHVHQDMGYRFKKODVRYDQLDFK]URNRY PHQHMĐXGtKODVRYDOR  D9WHG\KODVRYD- YNRãLFNRP/XQtNX,; ORD]RSUiYQHQêFKYROLþRY 7$65

9ROHEQpPLHVWQRVWLYVRERWXþDVWR]tYDOLSUi]GQRWRX)RWR7$65


Ä?Ă­slo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

7

1$-/(3â,($1$-+25â,( CHCE POKRAÄ&#x152;OVAŤ V PRĂ CI EUROKOMISĂ RA 92/(%1e9ĂŠ6/('.< VĂ­ĹĽazovi sobotĹ&#x2C6;ajĹĄĂ­ch eurovolieb, Smeru-SD, sa darilo najlepĹĄie vo volebnom obvode StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, kde ho volilo 41,46 % ÄžudĂ­. NajhorĹĄĂ­ volebnĂ˝ vĂ˝sledok mĂĄ strana v obvode DunajskĂĄ Streda (3,5 %). Informovala o tom pri prezentĂĄcii oficiĂĄlnych volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov ĹĄĂŠfka Ĺ tatistickĂŠho Ăşradu SR Ä˝udmila BenkoviÄ?ovĂĄ. .'+GRVLDKORQDMYlÞãt~VSHFK YREYRGH1iPHVWRYRNGH]tVNDORQDMPHQHMÄ?XGt YROLORKQXWLHYREYRGH.RPiUQR 6'.Ă&#x2019;'6YROLOR QDMYLDFÄ?XGtYREYRGH6HQLFD QDMPHQHMYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD  2Ä?D12GRVLDKOLQDMOHSĂŁtYROHEQĂŞYĂŞVOHGRNYREYRGH%DQVNi%\VWULFDNGHKQXWLHYROLOR

Ä?XGtQDMPHQHMKODVRY]tVNDORYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD .RDOtFLD 129$.'62.6ERODQDM~VSHĂŁQHMĂŁLDYREYRGH%UDWLVODYD QDMPHQHM~VSHĂŁQi YREYRGH.RPiUQR  6D6PDODQDMYlÞãLXSRGSRUX YREYRGH%UDWLVODYDNGHMXYROLORÄ?XGtQDMVODEĂŁtYĂŞVOHGRNGRVLDKOLOLEHUiOLYREYR-

GH'XQDMVNi6WUHGD  60.]tVNDODQDMYLDFKODVRY YREYRGH.RPiUQR  QDMPHQHMYREYRGH1iPHVWRYR 0RVW+tGPDOQDMOHSĂŁtYĂŞVOHGRNYREYRGH'XQDMVNi6WUHGD DQDMVODEĂŁt YREYRGH1iPHVWRYRNGHVWUDQXSRGSRULORYROLĂžRY 7$65

0DURãâHIÞRYLÞ)RWR7$65

NajpreferovanejĹĄĂ­ kandidĂĄt strany Smer-SD v eurovoÄžbĂĄch MaroĹĄ Ĺ efÄ?oviÄ? mĂĄ aj naÄ?alej zĂĄujem o post eurokomisĂĄra. V EurĂłpskej komisii (EK) sa chce venovaĹĽ ekonomicko-politickej agende.

7ODĂžRYiNRQIHUHQFLDQDNWRUHMĂ&#x2019;VWUHGQiYROHEQiNRPLVLDR]QiPLODYĂŞVOHGN\YROLHEGR(XUySVNHKRSDUODPHQWX)RWR7$65

Ă&#x201E;$NE\VRPDMPDOXUĂžLĢSUHIHUHQFLXFKFHOE\VRPVDYHQRYDĢ REODVWLDPDNRMHPHG]LQiURGQĂŞ REFKRGGLJLWiOQDDJHQGDHQHUJHWLFNpWpP\ÂłSULEOtĂĽLO~VSHĂŁQĂŞ NDQGLGiW6PHUX 3RGÄ?DâHIĂžRYLĂžDEXGHYHÄ?D]iOHĂĽDĢQDWRPNWRVDVWDQHSUHGVHGRP(.DDNpEXGHVDPRWQp ]ORĂĽHQLHNRPLVLH0\VOtVLĂĽH QRYpKRSUHGVHGXYWRPWRVPH-

UHQHĂžDNiMHGQRGXFKi~ORKD Ă&#x201E;.RPLVLDE\PDODQDR]DMY\YiĂĽHQĂŞPVS{VRERPUHSUH]HQWRYDĢQRYpLVWDUpĂžOHQVNpNUDMLQ\ PDOpLYHÄ?NpĂŁWiW\LKODYQpSROLWLFNpVWUDQ\Y(XUySVNRPSDUODPHQWHEXGHWRWHGDSUHSUHGVHGXGRVĢ]ORĂĽLWiPDWHPDWLNDÂł VNRQĂŁWDWRYDOâHIĂžRYLĂž 7$65

VOÄ˝BY ICH PREKRĂ&#x161;Ĺ˝KOVALI LĂ?DROV RIEĹ ILI PODOZRENIA NEZAUJALI Z KUPOVANIA HLASOV

Richard SulĂ­k (SaS), Jana Ĺ˝itĹ&#x2C6;anskĂĄ (Nova, KDS, OKS), Branislav Ĺ kripek (OÄ˝aNO), JĂłzsef Nagy (Most-HĂ­d) VeÄžmi nĂ­zku volebnĂş a Eduard Kukan (SDKĂ&#x161;ĂşÄ?asĹĽ â&#x20AC;&#x201C; len 2,06 percenta DS). To sĂş novĂ­ aj staronovĂ­ zaznamenali vo voÄžbĂĄch do EurĂłpskeho parlamentu (EP) europoslanci, ktorĂ˝m sa podarilo prekrúŞkovaĹĽ v slovenskĂ˝ch väzniciach. lĂ­drov kandidaÄ?nĂ˝ch listĂ­n 1DMY\ĂŁĂŁLXYROHEQ~~ĂžDVĢ svojich strĂĄn. SHUFHQWD]D]QDPHQDOLYĂ&#x2019;VWDYHQDYĂŞNRQYl]E\YäLOLQHDQD 9NU~ĂĽNRYDQtXVSHOLDM%RULV VWUDQHGUXKHM]DVDYĂ&#x2019;VWDYHQD =DODD9ODGLPtU0DÄ&#x2013;ND]R6PHYĂŞNRQWUHVWXRGÄ&#x2013;DWLDVORERG\ UX6'3UHIHUHQĂžQpNU~ĂĽN\LP Y.RĂŁLFLDFKâDFLQHRGYROLODQL SRPRKOLSUHGEHKQ~ĢVWUDQtFNX MHGHQYl]HÄ&#x2013;9GHÄ&#x2013;YROLHEVD NROHJ\Ä&#x2013;X0RQLNX6PRONRY~ YVORYHQVNĂŞFK~VWDYRFKDYl- 0DÄ&#x2013;NDNDQGLGRYDO]RĂŁWYUWpKR ]HQVNHMQHPRFQLFLY7UHQĂžtQH PLHVWD=DOD]SLDWHKR6PRONRQDFKiG]DORGRYHGQDRE- YiERODWURMND0DÄ&#x2013;NXD6PROYLQHQĂŞFKDRGV~GHQĂŞFK NRY~GHOtSULEOLĂĽQHKODVRY =QLFKPDORSUiYRYROLĢ =DOXRG6PRONRYHMSULEOLĂĽQH REYLQHQĂŞFKDRGV~GHQĂŞFK KODVRY0HG]L0DÄ&#x2013;NRP D=DORPMHUR]GLHODVL 7$65 NU~ĂĽNRYYSURVSHFK=DOX

äLWÄ&#x2013;DQVNi1DJ\D.XNDQVD SUHNU~ĂĽNRYDOL]GUXKpKRPLHVWDVYRMLFKNDQGLGDĂžQĂŞFKOLVWtQ6XOtN]WUHWLHKRâNULSHN ]RĂŁWYUWpKR -DQXäLWÄ&#x2013;DQVN~NU~ĂĽNRYDOR ĂžRMHRQHFHOĂŞFK YLDFDNROtGUDNDQGLGiWN\-R]HID.ROOiUD-y]VHID1DJ\DYROLORÄ?XGtĂžRMHRY\ĂŁH KODVRYYLDFDNR=VROWD 6LPRQD5LFKDUG6XOtNDNU~ĂĽNRYDORYROLĂžRYWHGD WDNPHURYLDFDNR-iQD 2UDYFD%UDQLVODYâNULSHN]tVNDONU~ĂĽNRYĂžtPSRUD]LO-R]HID9LVNXSLĂžDRQHFHOĂŞFK KODVRY.XNDQGRVWDO NU~ĂĽNRYĂžRMHRY\ĂŁH YLDFQHĂĽPDOOtGHUNDQGLGiWN\,YDQâWHIDQHF

7$65

V obdobĂ­ pred voÄžbami do EurĂłpskeho parlamentu (EP) polĂ­cia zaznamenala sedem podnetov, ktorĂŠ sa tĂ˝kali volieb. V piatich prĂ­padoch iĹĄlo o podozrenie z trestnĂŠho Ä?inu kupovania hlasov. PoÄ?as oficiĂĄlneho vyhlĂĄsenia volebnĂ˝ch vĂ˝sledkov to uviedol policajnĂ˝ viceprezident Ä˝ubomĂ­r Ă bel. 3RGÄ?DMHKRVORYMHGHQSUtSDG NWRUĂŞVDY\VN\WROYREFL9HÄ?NĂŞ0HGHUDRNROLHSROtFLDXĂĽ XNRQĂžLODĂ&#x201E;2EĂžDQVDSRGXMDO ]DEH]SHĂžLĢKODVRYFHQX VLXUĂžLOĂŁW\ULHXUi]DKODVĂ˝LĂĽH WiĂŁNRGDĂžRVDWĂŞNDSHÄ&#x2013;DĂĽQpKRY\MDGUHQLDĂžLQLODRNROR HXU3UtSDGEROXNRQĂžHQĂŞPiMDVQiYUKRPQD GRKRGXRYLQHDWUHVWHÂłSULEOtĂĽLOSROLFDMQĂŞYLFHSUH]LGHQW $NRGRGDOYWURFKSUtSDGRFK SUHELHKDGRSOÄ&#x2013;RYDQLHSRGDQLD

DYMHGQRPSUtSDGHEROSRGQHWRGVW~SHQĂŞLQpPXRUJiQX Ă&#x2C6;EHOR]QDĂžLOYROHEQĂŞGHÄ&#x2013;DNR SRNRMQĂŞĂ&#x201E;3RĂžDVYROHEQpKR GÄ&#x2013;DSROtFLDQH]D]QDPHQDOD YV~YLVORVWLVYRÄ?EDPLGR(3 ĂĽLDGQ\WUHVWQĂŞĂžLQÂłXYLHGRO 3ROtFLDYWHQWRGHÄ&#x2013;HYLGRYDODĂŁHVĢXGDORVWtNWRUpYĂŁDN QHPDOLSRGVWDWQĂŞYSO\YQD KODVRYDQLH

7$65


8

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

VYMENOVAL REKTOROV =0(1<9326/$1(&.20 VYSOKÝCH ŠKÔL =%25( Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval šiestich rektorov vysokých škôl. Traja z nich túto pozíciu vykonávali už predtým, na troch školách bude viesť tento najvyšší akademický post nový človek. =DVWDURQRYêFKUHNWRURY]YROLOLDNDGHPLFNpVHQiW\6ORYHQVNHMSRĐQRKRVSRGiUVNHM XQLYHU]LW\Y1LWUH3HWUD%LHOLNDäLOLQVNHMXQLYHU]LW\YäLOLQH7DWLDQXýRUHMRY~D8QLYHU]LW\VY&\ULODD0HWRGD Y7UQDYH-R]HID0DW~ãD 1DãWYRUURþQpREGRELH]DVDGQHGRUHNWRUVNpKRNUHVOD6ORYHQVNHM]GUDYRWQtFNHM XQLYHU]LW\ Y %UDWLVODYH RG RNWyEUD3HWHUâLPNR8QLYHU]LW\.RQãWDQWtQD)LOR]RID Y1LWUHRGM~ODďXERPtU=HOHQLFNêD9\VRNHMãNRO\PDQDåPHQWXY7UHQþtQH(GLWD +HNHORYiNWRUiERODSRYHUHQiYHGHQtPãNRO\RGMD QXiUDWRKWRURND9ãHWFLVL

]U~NSUH]LGHQWDSUHY]DOLPHQRYDFLHGHNUpW\ +ODYDãWiWXMHSUHVYHGþHQi RWRPåHUHNWRULGRVWDOLG{YHUX RGDNDGHPLFNêFKVHQiWRYSUHWROHERSUHXNi]DOLVYRMHĐXGVNpDRVREQpVFKRSQRVWLVYRMH Y\VRNpSRVWDYHQLHYSHGDJRJLNHYHGHDYREODVWLULDGHQLD Ä9DãRXSRYLQQRVĢRXD~ORKRX MHDE\VWHKĐDGDOLUDFLRQiOQH þtVORPHG]LY]GHODQtPDSRWUHERXMHKRXSODWQHQLD9WRPWRQDVWiYD]YUDWY\VRNpãNRO\ KĐDGDM~VSROXSUiFXVSUD[RX þRMHQHY\KQXWQp³NRQãWDWRYDO*DãSDURYLþ

7$65

5DGRVODY3URFKi]ND QH]DUDGHQê QHGiYQRDYL]RYDOåHSR VNRQþHQtPiMRYHMVFK{G]H15 65VDY]GiVYRMKRPDQGiWX-HKR QiKUDGQtNRPPiE\ĢSUHGVHGD .UDMVNHMUDG\.'+Y1LWULDQVNRPNUDMLDEêYDOêSRVODQHF 15650DULiQ5DGRãRYVNê .HćåHYHXURYRĐEiFKXVSHODYR IDUEiFKKQXWLD129$DMEêYDOD þOHQND.'+-DQDäLWĖDQVNiMHM RGFKRGRPVDRWYRULDGYHUHSUH SUHGVHGX.UDMVNHMUDG\.'+ Y.RãLFNRPNUDML-R]HID%REtND 'YRMLFX SRVODQFRY PHQt DM $QGUHM+UQþLDUVDSOiQXMHY]GDĢVYRMKRSRVODQHFNpKRPDQGiWX)RWR7$65 0RVW+tG0DQGiWXVDSOiQXZloženie Národnej rady Slovenskej republiky sa čoskoro MHY]GDĢVSROXV3URFKi]NRP zmení. Keďže vo voľbách do Európskeho parlamentu $QGUHM+UQþLDUYHXURYRĐEiFK uspeli aj viacerí poslanci NR SR, podľa zákona musia ]DVHXVSHO-y]VHI1DJ\'RSDUzo slovenského parlamentu odísť a nechať priestor ODPHQWXE\VDWDNPDOLYUiWLĢ náhradníkom. EêYDOtSRVODQFL(GLWD3IXQGWQHUD3pWHU9|U|V 96D6XVSHOOtGHUVWUDQ\5LFKDUG âtSRãRYHMULDGLWHĐNHQH]LVNR- 'RUDGRYSRVODQHFNpKRNOXEX 6XOtNPLHVWRWDNXYRĐQLOJHQH- YHMRUJDQL]iFLH3RPRFREHWLDP 6'.Ò'6VDPiYUiWLĢH[PLUiOQHMPDQDåpUNHVWUDQ\DEê- QiVLOLDDGRWHUDMãHMSRVODQHFNHM QLVWHUãNROVWYD(XJHQ-XU]\FD YDOHMSRVODQN\QL1565-DQH DVLVWHQWNHSRGSUHGVHGQtþN\15 NWRUpPXXYRĐQLOPLHVWRQRYê .LããRYHMÒVSHFK%UDQLVODYD 65(ULN\-XULQRYHM 2ďD12 HXURSRVODQHF,YDQâWHIDQHF âNULSHND 2ďD12 ]DVHRWYR- =PHQ\ þDNDM~ SRVODQHFNê ULOGYHUHGRSDUODPHQWX-DQH NOXE.'+-HKREêYDOêþOHQ 7$65

LAJČÁK POZVAL DIPLOMATOV DO NITRIANSKEHO KRAJA 1RYRY\PHQRYDQtUHNWRULY\VRNêFKãN{O)RWR7$65

TERMÍN VOLIEB BUDE ZNÁMY NAJSKÔR V JÚNI Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) vyhlási termín jesenných komunálnych volieb až po júnových doplňovacích voľbách, ktoré sa uskutočnia v 16 obciach. Potvrdil to Paškov hovorca Pavol Chovanec s tým, že šéf parlamentu tak urobí pravdepodobne v júli.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák pozval vyše 60 zahraničných diplomatov na dvojdňový pracovný výjazd do Nitrianskeho kraja. Cesta začala v hlavnom meste, odkiaľ sa preplavili loďou do Gabčíkova, prezreli si vodné dielo a potom zamierili do hurbanovského pivovaru.

Ä7LHWRYêMD]G\PLPR%UDWLVODYX VDYåG\WHãLDPHG]L]DKUDQLþQêPLGLSORPDWPLYHĐNHMREĐXEH DSUHQiVSUHGVWDYXM~SUtOHåLWRVĢ =iNRQKRYRUtåHYRĐE\GRREHF- GRGQtSUHGLFKNRQDQtPþR VWUHWQ~ĢVDVQLPLDSRUR]SUiYDĢ QêFKþLPHVWVNêFK]DVWXSLWHĐ- MHQDMQHVN{UYSRORYLFLDXJXVWD YXYRĐQHQHMãHMPHQHMIRUPiOVWLHYDYRĐE\VWDURVWRYDSUL- 3ROLWLFNpVWUDQ\P{åXQiVOHG- QHMDWPRVIpUH=iURYHĖVSiMDPiWRURYVDNRQDM~YSRVOHGQêFK QHSUHGNODGDĢNDQGLGDþQpOLV- PHDMSUtMHPQpVXåLWRþQêPSRãWUQiVWLFKGĖRFKLFKYROHEQpKR WLQ\DYãDNQDMQHVN{UGRWHUPt- Q~NDPHPRåQRVĢ]R]QiPLĢVD REGRELD7RVDVNRQþtQR- QXGQtSUHGYRĐEDPL3UH VN~WPL6ORYHQVNDNWRUpE\ YHPEUDQDMQHVNRUãtPRåQêWHU- ãW\UPLURNPLVLREþDQLDY\EH- LQDNPRåQR]RVWDOLGLSORPDWPL PtQQRYêFKYROLHEMHWHGDVRER- UDOLVYRMLFKNRPXQiOQ\FKSR- QHSR]QDQpDEXGXMHPHSRWHQFLWDQRYHPEUD'R~YDK\ VODQFRYVWDURVWRYDSULPiWRURY iOQDUR]YtMDQLHY]iMRPQHMVSROXSUiFH³SRYHGDO/DMþiN SULSDGiDMQRYHPEHU3DãND QRYHPEUD 'LSORPDWLPDOLYSURJUDPHQD PiHãWHMHGQXSRGPLHQNXDWR åHWHUPtQYROLHEPXVtY\KOiVLĢ 7$65 DPiMDDMSUHKOLDGNX

KLVWRULFNHMNQLåQLFHYNDãWLHOL&KDWHDX$SSRQ\RFKXWQDOL QLHNWRUp]NXOLQiUVN\FKãSHFLDOtWäLWQpKRRVWURYD]~þDVWQLOLVDH[NXU]LHYNUiĐRYVNRP PHVWH1LWUDDSUHFKiG]N\DUERUpWRPY7HViUVN\FK0O\ĖDQRFK 1DSURJUDPHRNUHP0LQLVWHUVWYD]DKUDQLþQêFKYHFtDHXUySVN\FK]iOHåLWRVWtVSROXSUDFRYDO DM1LWULDQVN\VDPRVSUiYQ\NUDM

=P\VORPYêMD]GXSUHGLSORPDWRYNWRUêPLQLVWHUVWYRRUJDQL]XMHNDåGêURNDYåG\GRLQpKR UHJLyQX6ORYHQVNDMHSRQ~NQXĢ ]iVWXSFRPLQêFKãWiWRYSUtOHåLWRVĢRER]QiPLĢVDVNXOW~URX KLVWyULXDKRVSRGiUVWYRPWêFKWRNUDMRYDVPRåQRVĢDPLVSROXSUiFHVR]DKUDQLþtP

$UERUpWXP0O\ĖDQ\VDUR]NODGiQDSORFKHKHNWiURY)RWR7$65

7$65


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

9

9/È'$75,.ďÒý29eÒ/2+<3/1Ë Konsolidácia verejných financií, podpora hospodárskeho rastu a cenovej stability, ako aj zníženie vysokej nezamestnanosti sú tri kľúčové úlohy, ktoré si vládny kabinet od svojho nástupu plní. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii pri hodnotení dvojročného pôsobenia svojej vlády. Ä$NE\VRPPDO]KRGQRWLĢWUL NĐ~þRYp~ORK\NWRUpV~QDSUYHM VWUDQHSURJUDPRYpKRY\KOiVHQLDYOiG\65P{åHPNRQãWDWRYDĢåHVPHQDGREUHMFHVWH 6DPR]UHMPH åH SRNUDþXMHPHćDOHM7ULXYHGHQpNĐ~þRYp~ORK\VLYãDNSOQtPHDW~WR VNXWRþQRVĢQiPQHP{åHQLNWRSRSULHĢSUHWRåHSRNLDĐLGH RKRVSRGiUVN\UDVWWHQMHSRGSRURYDQêD]DEH]SHþHQêSRNLDĐLGHRNRQVROLGiFLX–MH]UHDOL]RYDQiSRNLDĐLGHRSRNOHV QH]DPHVWQDQRVWLWHQSRNUDþXMH7HãtPVDWDNWLHåQD~þLQN\ NWRUpSULQHVLHPLOLyQRYi LQYHVWtFLDGRPODGêFKQH]DPHVWQDQêFKĐXGtNWRU~VS~ãĢDPHYNUiWNRPþDVH³VSUHVQLO

QRPLNiPÄ(ÒDM2(&'RþDNiYDM~åHQD6ORYHQVNXEXGH YURNXDYURNXY\YiåHQêKRVSRGiUVN\UDVW9WRPWR URNXQD~URYQLDYURNX DåYRYêãNH.UDVWX EXGHY\YiåHQHSULVSLHYDĢ]DKUDQLþQêGRS\WDOHDMGRPiFD VSRWUHEDNWRUiYSRVOHGQêFK ãW\URFKURNRFKNOHVDOD'LVSRQLELOQpSUtMP\GRPiFQRVWt EXG~YWRPWRURNXUiVĢPLHUQH UDVW~DMUHiOQHP]G\³]G{UD]QLOSUHGVHGDYOiG\YV~YLVORVWL VKRVSRGiUVN\PUDVWRP9OiGDYãDNQLHMHSRGĐDQHKRQDNORQHQićDOãtPHNRQRPLFNêP VDQNFLiPYV~YLVORVWLVNUt]RX QD8NUDMLQHOHERHNRQRPLFNp VDQNFLHQDMY\ããLHKRVWXSĖDE\ VS{VRELOLSRNOHVRGKDGRYDQpKRKRVSRGiUVNHKRUDVWX6ORYHQVNDDåQD

FLtVPH]YOiGOLDVSOQLOLVPH NĐ~þRY~~ORKX]SURJUDPRYpKRY\KOiVHQLDYOiG\'RNRQFD FKFHPWYUGLĢåH]RVRFLiOQHKRKĐDGLVNDMXUREtPHQDY\ãH ãHWUQHMãLHQHåSUHGFKiG]DM~FD SUDYLFRYiYOiGD9OiGDMH]RGSRYHGQHMãLDSUHWRåHVWDYQD~þWRFKãWiWQ\FK¿QDQþQêFKDNWtY ERONRQFRPURNXYRYêãNH PLOLyQDHXUNêPYURNX WRERORYLDFDNRPLOLDUGD HXUWHGDVHGHPNUiWYLDF$MWR SRWYUG]XMHDNRYLHPHQDNODGDĢ VRãWiWQ\PLDNWtYDPLQHKRYRULDFRWRPåHVPHPDOLRYLDF DNRWUHWLQXQLåãtGH¿FLWãWiWQHKRUR]SRþWXDNRSUDYLFRYiYOi- Na správnej ceste GDYURNX³NRQãWDWRYDO 3UL]QLåRYDQtY\VRNHMPLHU\ QH]DPHVWQDQRVWLMH65SRGRastúca ekonomika ĐDSUHPLpURYêFKVORYWDNWLHå Vláda je zodpovednejšia =G{UD]QLO]iURYHĖåH6ORYHQ- QDVSUiYQHMFHVWHÄ0LHUDHYLÄ'RYROtPVLNRQãWDWRYDĢåH VNRSDWUtY(ÒDYHXUR]yQH GRYDQHMQH]DPHVWQDQRVWLEROD NRQVROLGiFLXYHUHMQêFK¿QDQ- NQDMUêFKOHMãLHUDVW~FLPHNR- QD6ORYHQVNXYDSUtOLQDM-

QLåãLDRGMDQXiUDNHć RPHQHM9DSUtOL ERODQD~URYQL9V~- EROWRWLåSRþHWQH]DPHVWQDQêFK þDVQRVWLPiPHNGLVSR]tFLL QD~URYQLRV{E³GRGDO GLVSRQLELOQêFKXFKiG]DþRYRSUiFXþRMHPHG]LURþQêSRNOHVRRV{EWHGD 7$65

5REHUW)LFR)RWR7$65

V JASNEJ OLYMPIÁDA NEBUDE ČASŤ TRESTU BY SI Poľské mesto Krakov oznámilo odstúpenie od kandidatúry na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2022. Informáciu potvrdila pre portál gazeta.pl hovorkyňa magistrátu Monika Chylaszeková. 0HVWRVWLDKORSURMHNWNUiWNR SRWRPþREROL]QiPHR¿FLiOQHYêVOHGN\UHIHUHQGD 9ĖRPVDRE\YDWHOLD.UDNRYD Y\VORYLOLMDVQHSURWLNDQGLGDW~UHSRĐVNpKRPHVWDQDXVSRULDGDQLH=2+6NDQGLGDW~URXQHV~KODVLOLY\ãHGYH WUHWLQ\]~þDVWQHQêFKYROLþRY SUHVQHSHUFHQWD9ROHEQi~þDVĢQDUHIHUHQGHNWRUp SUHELHKDORV~þDVQHVYRĐEDPLGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXGRVLDKODSHUFHQWD.HćåH~þDVĢERODFH] SHUFHQWYêVOHGN\UHIHUHQGD V~SODWQpD]iYl]QpSUHRU- 9-DVQHMVDPDOLNRQDĢV~ĢDåHYDOSVNRPO\åRYDQt)RWR7$65 JiQ\PHVWDLQIRUPRYDOVHUYHUJD]HWDSO YNWRURPVNDQGLGDW~URXQHV~- ([HNXWtYD0HG]LQiURGQpKR KODVLORSHUFHQWRSêWDQêFK RO\PSLMVNpKRYêERUX 029 V hre už len štyria .UDNRYNDQGLGRYDOQD]LPQ~ UR]KRGQH– M~ODY/DXkandidáti RO\PSLiGXYURNXVSROX VDQQHNWRUpPHVWiSRVW~SLD 1HV~KODVQpVWDQRYLVNRRE\- VR=DNRSDQêPDVORYHQVNêP GR]iYHUHþQHMIi]\YêEHUX YDWHĐRYSRĐVNpKRPHVWDVD VWUHGLVNRP-DVQiNGHVDPDOL 'HMLVNRRO\PSLiG\SULGHOLD GDORSUHGSRNODGDĢXåQD]i- XVNXWRþQLĢV~ĢDåHYDOSVNRP M~OD QD ]DVDGQXWt NODGHDSUtORYpKRWHOHIRQLF- O\åRYDQt3RMHKRRGVW~SH- 029Y.XDOD/XPSXU NpKR SULHVNXPX DJHQW~U\ Qt]RVWiYDM~YKUHXåLED$O,%5L6+RPR+RPLQLFHQWHU PDW\3HNLQJďYRYD2VOR 7$65

MOHLI ODPYKAŤ DOMA

Odsúdení na maximálne tri roky v najmiernejšom väzení, by si mohli časť trestu odsedieť doma, teda v domácom väzení. V novele Trestného zákona a Trestného poriadku to navrhuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ä2GV~GHQpKRNWRUêY\NRQiYDWUHVWRGĖDWLDVORERG\ Y~VWDYHQDYêNRQWUHVWXVPL QLPiOQ\PVWXSĖRPVWUiåHQLDP{åHV~GSUHUDGLĢGR YêNRQXWUHVWXGRPiFHKRYl]HQLDQDGREX]Y\ãNXXORåHQpKRWUHVWXRGĖDWLDVORERG\NWRUêQHSUHVDKXMHMHGHQ URN³XYiG]DVDYQRYHOH]iNRQD3ULWRPSODWtåHRGV~GHQêPRKROE\ĢSRWUHVWDQê RGĖDWtPVORERG\PD[LPiOQHWULURN\

VWUiåHQLDĆDOãtFKPX åRYDåLHQQDYêNRQWUHVWXGRYl]HQLDVQDMPLHUQHMãtP UHåLPRPHãWHQHQDVW~SLOR

Podpísali zmluvu

0LQLVWHUVWYRVSUDYRGOLYRVWLQDNRQFLDSUtODSRGStVDOR]POXYXQDGRGiYNXV\VWpPXNWRUêPiVIXQNþQLĢDM XNODGDQLHWUHVWRYGRPiFHKR Yl]HQLD,GHR]DULDGHQLHQD HOHNWURQLFNpPRQLWRURYDQLH RV{ERNUHPLQpKREXGHVO~åLĢQDNRQWUROXWRKRþLRGPočty odsúdených V~GHQêQDGRPiFHYl]HQLH a obvinených GRGUåLDYDXUþHQpSUDYLGOi 1D]DþLDWNXPiMDERORYVOR- 6\VWpP GR NWRUpKR EXGH YHQVNêFKYl]QLFLDFKYLDF PRåQp]DSRMLĢRV{E, DNR  RGV~GHQêFK E\PDOIXQJRYDĢRGMDQXiDREYLQHQêFKD]WRKRWDNPHU UD PXåRYDåLHQVL RGS\NiYDOLWUHVW\Y]DULDGHQLDFKVPLQLPiOQ\PVWXSĖRP 7$65


10

INFO

naše novinky


Ä?Ă­slo 9/2014

ROZHOVOR

11

TOMĂ Ĺ HUDEC:Ä&#x2020;$.8-(0(=$ .$ä'ĂŠ+/$6,'(0(Ä&#x2020;$/(- DĂĄ sa povedaĹĽ, Ĺže TomĂĄĹĄ Hudec z Banskej Bystrice patrĂ­ medzi ĹĄĹĽastnĂ˝ch ÄžudĂ­. Postupne sa mu splnili vĹĄetky jeho sny â&#x20AC;&#x201C; stal sa ĂşspeĹĄnĂ˝m lyĹžiarom, pilotom lietadla, trĂŠnerom. PoÄ?as aktivĂ­t vo vrcholovom ĹĄporte pĂ´sobil aj v podnikateÄžskej sfĂŠre, otvoril si vlastnĂş kaviareĹ&#x2C6; a v sĂşÄ?asnosti vedie neĹĄtĂĄtne zdravotnĂ­cke zariadenie v Banskej Bystrici. Na sklonku minulĂŠho roka zaloĹžil spolu s priateÄžmi politickĂş stranu TIP s jasnĂ˝m cieÄžom, skoncovaĹĽ s apatiou a zaÄ?aĹĽ vlastnĂ˝mi silami budovaĹĽ modernĂŠ a ťżastnejĹĄie Slovensko. Po prvĂ˝ch voÄžbĂĄch, ktorĂ˝ch sa strana TIP zĂşÄ?astnila, sme sa s jej predsedom porozprĂĄvali.

]Ako hodnotĂ­te prvĂŠ voÄžby strany TIP?

ovplyvnilo våť volebný výsledok?

6YĂŞVOHGNRPVPHVSRNRMQt DSRYDĂĽXMHPHKR]D~VSHFK 7ĂŞPWRVDFKFHPHSRÄ&#x2021;DNRYDĢ YĂŁHWNĂŞPREĂžDQRPNWRUtQiP GDOLVYRMKODVDG{YHUX6WUDQD7,3PDODXVWDQRYXM~FL VQHPMDQXiUDQDĂŁHSUHIHUHQFLHEROLYWRPĂžDVHQXORYp=DQHFHOĂŞFKSlĢPHVLDFRY VDQiPSRGDULORYRYRÄ?EiFK GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX ]tVNDĢĂžRSRYDĂĽXMHP]DQHVPLHUQ\~VSHFK-H WRSUHQiVYHÄ?NpSRY]EXGHQLHGRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFHDG{ND] SRWUHEQHMJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\QDVORYHQVNHMSROLWLFNHM VFpQH

6PHPODGiVWUDQDDQDSROLWLFNHMVFpQHVPHOHQRGQRYHPEUDNHÄ&#x2021;ERODVWUDQD RÂżFLiOQH]DUHJLVWURYDQi0pGLiQHMDYLOLRQiV]iXMHPDM QDSULHNSR]YDQLDPNWRUpRG QiVGRVWiYDOLQDWODĂžRYpEHVHG\3RGFHÄ&#x2013;RYDOLQiVSUHWRG~IDPĂĽHSRHXURSDUODPHQWQĂŞFK YRÄ?EiFKDYĂŞVOHGNXNWRUĂŞVPH GRVLDKOLQiPEXGH]LFKVWUDQ\SRVN\WQXWĂŞYlÞãtSULHVWRU -HPLÄ?~WRĂĽHPpGLiSRGÄ?DKOLQHIpURYHMNDPSDQLQDĂŁLFK QHSUDMQtNRY

]Oproti zavedenĂ˝m tradiÄ?nĂ˝m stranĂĄm sa TIP prĂ­liĹĄ v mĂŠdiĂĄch neobjavovala. Ä&#x152;omu to pripisujete a ako to

]Kritici vĂĄm vyÄ?Ă­tali skrytĂŠ spojenectvo so stranou SMER-SD a rozbĂ­janie pravice. Ako to v skutoÄ?nosti je?

7RPiĂŁ+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3

VWUDQDÂłQHVN{UĂĽHVPHWUyMVN\ N{Ä&#x2013;60(5XQDVDGHQĂŞQDUR]ELWLHSUDYLFHYSRVOHGQHMGREH VPHPODGi6'Ä?ĂžLĂžRY{EHFQLHMHSUDYGD2ĂžOHQVWYR YVWUDQHP{ĂĽXSRĂĽLDGDĢYĂŁHWFL REĂžDQLDEH]DNWtYQHMSROLWLFNHMPLQXORVWL7RKWRSUDYLGOD VDEXGHPHDMQDÄ&#x2021;DOHMGUĂĽDĢ DGRGUĂĽLDYDĢKR

1HIpURYiNDPSDÄ&#x2013;RVWDWQĂŞFK VWUiQPDODY\YRODĢQD]DĂžLDW- ]Ako strana ste NXGRMHPĂĽHVPHĂ&#x201E;5DGLĂžRYHM boli prvou medzi

â&#x20AC;&#x17E;nepostupujĂşcimiâ&#x20AC;&#x153;. Je to povzbudzujĂşce alebo, naopak, frustrujĂşce? $NRVRPXĂĽSRYHGDOYĂŞVOHGRN YHXURSDUODPHQWQĂŞFKYRÄ?EiFK SRYDĂĽXMHPH]D~VSHFKSUHIHUHQFLHKRYRULD]DYĂŁHWNR6PH HĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDGRVLDKQXWĂŞYĂŞVOHGRNQiVPRWLYXMHNÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFLXUĂžLWHQiVWRSRY]EXGLORtVĢÄ&#x2021;DOHM

]AkĂş skĂşsenosĹĽ ste zĂ­skali zo svojej premiĂŠrovej ĂşÄ?asti v tĂ˝chto voÄžbĂĄch? 3UHGRVLDKQXWLHGREUpKRYĂŞV OHGNXMHSRWUHEQiRVREQiNRPXQLNiFLDVREĂžDQPLSUiFDYUHJLyQRFKMHGLQHWDN VDGiSUHORPLĢDSDWLDQH]iXMHPD]tVNDĢG{YHUDREĂžDQRY2EĂžDQLDYQtPDM~ĂĽHVD V~ĂžDVQiSROLWLNDY]GLDOLODRG REĂžDQRYSROLWLFLVDREMDYXM~ PHG]LREĂžDQPLOHQNHÄ&#x2021;SUtGXYRÄ?E\3UHWREXGHPHDNWtYQHS{VRELĢYUHJLyQRFK DNRPXQLNRYDĢVREĂžDQPL DMQDÄ&#x2021;DOHM

7RPiĂŁ+XGHFâ&#x20AC;&#x201C;SUHGVHGDVWUDQ\7,3D-DQD9RORĂŁLQRYiSUYiSRGSUHGVHGQtĂžNDVWUDQ\7,3SULYRÄ?EHGR(3

]PokraÄ?ujete v snahe o zmenu v politike na Slovensku Ä?alej, alebo sa vaĹĄa snaha skonÄ?ila eurovoÄžbami?

1DĂŁRXKODYQRXVQDKRXMHGRVLDKQXWLHJHQHUDĂžQHMYĂŞPHQ\ YVORYHQVNHMSROLWLNHDXVSLHĢ YRYRÄ?EiFKGR1565YURNX 6PHHĂŁWHOHQQD]DĂžLDWNXDFHVWD]DGRVLDKQXWtPQiĂŁKRFLHÄ?DEXGHQiURĂžQi7HQWR URNQDMHVHÄ&#x2013;QiVĂžDNDM~NRPXQiOQHYRÄ?E\GRPLHVWQ\FK REHFQĂŞFKDPHVWVNĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHYNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWQtPH3RYDĂĽXMHPHLFK]DYHÄ?PL G{OHĂĽLWp9\]ĂŞYDPHNDĂĽGpKRNWRFKFH]PHQLĢGRWHUDMĂŁt YĂŞNRQSROLWLN\QDOHSĂŁtQHFK VDQiPR]YHQDQDĂŁHMVWUiQNH ZZZVWUDQDWLSVNQHFKVD]DSRMtGR]PHQ\QD6ORYHQVNX 3RWUHEXMHPHĂŁLNRYQĂŞFKÄ?XGt ]DSULPiWRURYVWDURVWRYSRVODQFRYPHVWVNĂŞFKLPLHVWQ\FK ]DVWXSLWHÄ?VWLHY

]AkĂŠ sĂş vaĹĄe osobnĂŠ plĂĄny pre najbliŞťie obdobie? 9RÄ?E\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXEROLSUHQiVQiURĂžQp 3RWUHEXMHPVLKODYQHRGGĂŞFKQXĢĂ˝DVEXGHPWUiYLĢVGHĢPLS{MGHPHVSROXQDSiUGQt QDFKDOXSXQDĂžHUSDĢHQHUJLX GRÄ&#x2021;DOĂŁHMSUiFH

MDK


12

naše novinky

KULTÚRA

OTVORILI LITERÁRNY PARK v meste zotrvala,“ dodala. Jednotlivé citáty postupne odhaľovali starosta Bystrej Marian Alberty, Milan Kováčik z Klubu Martina Rázusa Maroško, miestni poslanci Eva Skačanová, Ján Králik a Tomáš Abel, prednostka Okresného úradu Brezno Alena Káanová, starosta obce Čierny Balog František Budoveci a samotná autorka projektu.

Premiéra verejnej knižnice

Atmosféru literárneho parku dotvára aj verejná knižnička, ktorá mala v Brezne

Atmosféru literárneho parku dotvára aj verejná knižnica.

„Prepánajána, ako je človek hneď hotový pre niekoľkých zatratiť všetko,“ napísal vo svojom románe Bendeguz Ján Chalupka. Jeho meno sa neodmysliteľne spája s Breznom. Práve tento jeho citát navyše nájdete aj v literárnom parku, a nielen tento. Klára Jarunková, Karol Kuzmány, Martin Rázus, Adolf P. Záturecký, Ján Chalupka, František Švantner, Marian Kováčik a Ladislav Ťaž-

ký. Týchto osem slovenských osobností nespája len láska k literatúre. Spoločné majú aj to, že ich život je úzko spätý s naším mestom Breznom a okolitými obcami, konkrétne Bystrou, Čiernym Balogom a Šumiacom, resp. Červenou Skalou. Teraz ich citáty, výroky či myšlienky oživili mestský park na severnej strane tzv. Mongolského múru medzi ulicami ČSA a Krčulova.

Park plný osobností

V piatok 16. mája bol uvedený do života Literárny park

premiéru. Otvorili ju súčasne s parkom. Autorom knižničky je domáci brezniansky výtvarník Juraj Mucha. Knihy z nej si môžete zobrať na prečítanie a vrátiť naspäť, alebo vymeniť. „Nápad pochádza z New Yorku a podstata spočíva v tom, že ľudia nosia staré knihy, resp. knihy, ktoré nepotrebujú a vymieňajú si ich za iné,“ opísala Dzurmanová. Ako ďalej dodala, v prípade záujmu pribudnú aj ďalšie miniknižnice.

osobností mesta Brezna a okolia. Ich citáty si môžete prečítať na mramorovom stolíku, odliatku z knihy či maliarskom plátne. O takúto ich podobu sa postaral slovenský výtvarník František Guldan. Ako povedala autorka projektu, miestna poslankyňa Petra Dzurmanová: „Literárny park osobností vznikol na mieste, ktoré bolo dlho prázdne. Má však svoju atmosféru, silu a potenciál.“ „Odteraz si tu budeme pripomínať ôsmich autorov a ich odkaz, aby ich prítomnosť

Text a foto: Katarína Oravská

Citát Ladislava Ťažkého v literárnom parku.

FILMY Z FESTIVALU AJ V BREZNE V Banskej Bystrici sa 19. mája začal 20. ročník Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2014. Slávnostne ho otvoril minister životného prostredia Peter Žiga. Ako povedal, teší ho, že vďaka festivalu sa bude častejšie hovoriť o biodiverzite, trvalo udržateľnom rozvoji a ochrane životného prostredia. S tým súvisia aj udalosti týchto dní, keď Slovensko zápasí s odstraňovaním následkov víchrice a povodní. „Som rád, že tu máme 20. ročník tohto veľmi vydareného a medzinárodne známeho podujatia. Myslím si, že jeho kvalita z roka na rok rastie. Aj takto vieme, či už širokú verejnosť alebo deti v školách naučiť niečo, čo sa týka environmentálnej výchovy. Ukázať im filmy o životnom prostredí, aby sa dozvedeli ako prírodu chrániť

a zachovávať ju pre ďalšie generácie,“ konštatoval P. Žiga.

Prihlásených 37 krajín

Do jubilejného 20. ročníka Envirofilmu prihlásilo svoje diela rekordných 37 krajín sveta. Zo 154 prihlásených filmov diváci uvidia 63, ktoré do finále posunula výberová komisia. Prehliadka súťažných filmov sa konala denne od 9. do 21. hod., od 19. až do 24. mája. Vstup do kinosály Múzea SNP bol bezplatný. Súčasťou „zeleného“ festivalu sú aj enviroaktivity pre deti a mládež, besedy s filmárskymi osobnosťami, výstavy, ale aj pokus o rekord vo vytvo-

Filmy z festivalu sa počas roka premietnu aj v meste Brezno. Foto: TASR/Jozef Ďurník

rení najväčšieho živého loga Envirofilmu. „V tomto jubilejnom ročníku sme zvolili novú organizačnú štruktúru festivalu. Jednotlivé festivalové mestá organizujú premietanie súťažných filmov a sprievodné

akcie Envirofilmu v rôznych termínoch počas roka. Z jednorazovej týždennej akcie tak vznikla takmer celoročná aktivita v rôznych regiónoch Slovenska,“ dodal riaditeľ festivalu, štátny tajomník Ministerstva životného pros-

tredia Ján Ilavský. Filmy tak uvidia aj diváci v Košiciach, vo Zvolene, Brezne, Poltári, v Banskej Štiavnici, Kremnici i v Krupine. TASR


číslo 9/2014

SPEKTRUM

13

ĽUDOVÝ UMELEC JOZEF GAVURA Jozef Gavura je už na dôchodku, stará sa o svoje hospodárstvo a popritom vyrezáva miniatúrne drevenice a hospodárske dvory. S touto záľubou začal ako samouk pred šiestimi rokmi. „Narodil som sa v hospodárskom dvore a mojím snom bolo kúpiť aspoň obraz hospodárskeho dvora. Zháňal som ho, ale žiadny nebol podľa mojich predstáv. Videl som však vyrezaný salaš v Poprade, ktorý sa mi páčil a chcel som ho kúpiť. No keď som uvidel cenu, tak mi naraz uši odvisli a musel som od toho cúvnuť, lebo ja som 5 500 korún nemal. Kdeže, v tých časoch. Po nejakom čase som videl v Nitre na výstave taký záchodík, ktorý sa mi zapáčil, tak som ho odfotil a reku aj ja si spravím taký. Veď som tiež reku dajaký majster. Takže také moje prvé dielko bol ten záchodík, po pohorelsky budar,“ opísal začiatky. Po prvom vydarenom pokuse prišli na rad domčeky. Jozef si zaumienil vyrobiť zmenšeninu svojho rodného domu. „Už je síce 45 rokov pováľaný, ale stále ho mám v pamäti. Vyrábal som ho viac ako dva mesiace. Potom som urobil menší domček, hospodársku budovu, maštaľ so všetkým, čo k nej patrí a postupne som

Pán Jozef svoju prácu nepredáva, ale vystavuje.

urobil celý hospodársky dvor, celú dedinu. A teraz vždy, keď mám chuť, tak niečo dorobím, prilepím k tomu,“ dodáva. Jeden jednoduchší domček robí pán Jozef 60 až 70 hodín. Tie menšie sú vraj častokrát náročnejšie. Potrpí si na každý detail, ktorý treba pekne vypracovať. „Všetko robím z rozumu, nemám žiadne výkresy, predlohy. Niekedy nepoužívam ani meter, všetko robím odhadom, mám to v oku. Robím väčšinou so smrekovým drevom.

Z dosky si narežem hranolky, vyhobľujem a už potom na mieru si režem ručnou píločkou. Odhadom, aby sa to podobalo skutočnej stavbe, aká tu bola v Pohorelej, na Horehroní. Veľmi sa mi páči rezbárčina. Dakedy dávno som vyrezával vtáčiky. Teraz som sa k tomu vrátil, spravil som si už dva črpáky. A chcem v tom ešte pokračovať,“ opisuje. Pán Jozef svoju prácu nepredáva, ale vystavuje. Robí to najmä pre mladých ľudí, aby vedeli, ako sa dakedy žilo:

„Život tu na dedine bol drina, no bol to taký život, čo si dneskajší mladý človek ani nevie predstaviť. Toho pohybu, radosti, tej veselosti. My sme s mamou chodili dve hodiny na pole peši, potom zase späť. Nie ako teraz, človek sadne do auta alebo na traktor a o desať minút je na mieste. Teraz ani na obed nieto človeka v dedine, a vtedy ste videli o polnoci kone sa preháňať, furmani, ľudia, to bola radosť žiť.“ Inšpiráciu hľadá Jozef vo svojich spomienkach, v skutoč-

nom živote, aký kedysi na dedine bol. Rád sedáva pri svojich domčekoch a premýšľa. Vždy mu niečo napadne, čo ešte urobiť. Svoje posolstvo chce zachovať aj budúcim generáciám. „Mám dvoch vnukov desať a pätnásťročného, ktorí majú základy aj chuť pracovať s drevom, ako ja. Niečo sa v nich zakorenilo a verím, že budú v tejto krásnej záľube pokračovať,“ dodáva na záver. Text a foto: Soňa Štubňová

HOREHRONÍM SA PREHNALA VÍCHRICA Slovenský hydrometeorologický ústav vydal už 14.mája druhý stupeň výstrahy pre okresy Banská Bystrica a Brezno. V kombinácii s intenzívnym dažďom spôsobilo počasie značné škody na lesnom poraste a miestnych komunikáciách aj majetku. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne zasahovalo v súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami dohromady 10-krát. Prvý výjazd vykonali už o 8.32 hod., v lokalite Zlatno popadali stromy na elektrické vedenie. Následne boli nahlasované podobné prípady aj v lokalitách Pohronská Polhora, Pohorelá, Čierny Balog, Jarabá, Srdiečko, Šumiach a Lom nad Rimavicou. Príslušníci HaZZ popadané

stromy prerezávali a odstraňovali z komunikácií za účelom sprejazdnenia jednotlivých úsekov. „Najhoršia situácia v okrese Brezno bola na štátnej ceste č. 530 za obcou Pohronská Polhora po sedlo Zbojská. Po celom úseku boli popadané stromy, čo spôsobilo, že cesta bola neprejazdná. Stromy boli popadané aj cez železničnú trať a postrhávali vodiče vysokého napätia,“ informoval pplk. Ing. Roman

Víchrica poškodila dva milióny stromov.

Borčin. Cesta bola následné uzavretá a za pomoci príslušníkov HaZZ boli osoby z postihnutej oblasti presunuté do bezpečia na salaš Zbojská. Hasiči najčastejšie odstraňovali spadnuté stromy

na vozovke, riešili aj prípady uvoľnených plechov, odtrhnutých častí striech a spadnutých elektrických vedení. Podľa informácií krajského hovorcu KR HaZZ Erika Piatera vykonali hasiči

v Banskobystrickom kraji až 90 zásahov. Víchrica poškodila na území spravovanom Lesmi SR takmer dva milióny stromov. Hovorca lesov SR uviedol, že odštepný závod Beňuš zaznamenal až 270 000 m³ dreva a OZ Čierny Balog a Slovenská Ľubča zhodne po cca 70 000 m³ dreva. Lesy SR sa snažia vzniknutú situáciu riešiť a do miest najviac postihnutých víchricou posielajú všetky voľné kapacity. Poškodené boli najmä bukové porasty a rýchle spracovanie kalamity je dôležité, aby nedošlo vplyvom teplého počasia k znehodnoteniu dreva. Text a foto: Ivana Kováčiková


14

naše novinky

KRÍŽOVKA

DEKORÁCIA ULICE

1

Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

3

2

Mnohí z nás určite vnímajú parkovanie ako jeden z najväčších problémov v meste. Miest je nedostatok, o to viac nahnevá, keď je niekde dlhodobo odstavený na verejnom parkovisku vrak auta. Dokonca tak dlho, že pred ním stihol vyrásť aj malý stromček. Možno ho niekto, vrátane kompetentných, vníma ako dekoráciu ulice. Foto: (gem)

PARKOVANIE NA PRIECHODE Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na priechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

Zaparkované auto na trávniku či mieste, kde by nemalo byť, nie je v dnešnej dobe netradičným javom. No zaparkovať na priechode pre chodcov, to už je trúfalosť. Hoci tento „expert na parkovanie“ spustil výstražné svetlá, určite to neubralo na hneve mamičkám s kočíkmi, ale aj ďalším chodcom, ktorí chceli bezpečne prejsť na druhú stranu ulice. Foto: (kyk)


číslo 9/2014

ŠPORT

15

6/29È&,'23/$7,/,1$1(6.Ò6(126ġ Striebro z Helsínk 2012, vlani v rovnakom dejisku vydretý postup a ôsme miesto, tento rok v Minsku štvrťfinálová neúčasť a celková deviata priečka. Výsledky slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta pod vedením trénera Vladimíra Vůjtka majú zostupnú tendenciu.

NSR 2823/14

Boli však najmä odrazom stáOHVD]QLåXM~FHMNYDOLW\PXåVWYDNWRUpPDOþHVNêNRXþQD ãDPSLRQiWRFK N GLVSR]tFLL 3UHGWRKWRURþQêPL06REGUåDO9ĤMWHNVSROXVJHQHUiOQ\PPDQDåpURP2WWRP6êNRURPGRNRS\KUiþVN\FK ospravedlneniek, a tak im ne]RVWiYDORQLþLQpQHå]RVWDYLĢ PODGpPXåVWYRSOQpQHVN~VHQêFKKUiþRYÄ0DOLVPHY0LQVNXGUXKêQDMPODGãtWtPVSRPHG]LYãHWNêFK~þDVWQtNRY GYDQiVĢKUiþRYDEVROYRYDOR SUHPLpUXQDVYHWRYRPãDPSLRQiWH=WRKWRSRKĐDGXVRP VSRNRMQêDNRPXåVWYRQDWXU-

7UDMDQDMOHSãtKUiþL6ORYHQVNDQD06]ĐDYDEUDQNiU-iQ/DFR0LFKHO0LNOtND0DUHNĆDORJD)RWR7$653DYHO1HXEDXHU

QDMLKUDORWHGDDåQDQLHNRĐNR PRPHQWRY³Y\VORYLOVD9ĤMWHN SRSRVOHGQRP]iSDVHYVNXSLQHV'iQVNRP VNWRUêP VDMHKRWtPUR]O~þLOV~þLQNRYDQtPYELHORUXVNHMPHWURSROH

Štvrťfinále nám uniklo Ä3RVWXSQiPXQLNRORPDOLþNêN~VRN9ODQLVPHWLHåQD]ELHUDOLGHVDĢERGRYDEROLVPH YURYQDNHMSR]tFLL9WHG\QiP WRY\ãORNHćYQiãSURVSHFK ]DKUDOLYêVOHGN\RVWDWQêFK

WtPRY 7HQWR URN QiP QLNWRQHSRPRKRO9]KĐDGRPQD VNODGEXPXåVWYDVPHVXPLHVWQHQtPVSRNRMQtSOD\RIIE\ ERODQDGVWDYED³KRGQRWLOWUpQHUVORYHQVNpY\VW~SHQLH-HKR PODGêWtPVDSUH]HQWRYDOV\PSDWLFNêPLYêNRQPLGRSODWLO YãDNQDVYRMXQHVN~VHQRVĢ 60LQVNRPVDO~þLVELODQFLRXWULYtĢD]VWYiWULSUHKU\ YULDGQRPKUDFRPþDVHDMHGQDSRSUHGĎåHQt9ĤMWHNE\QD ãDPSLRQiWHYHĐDYHFtQHPHQLO

Prehra s Francúzskom mrzí 0U]tYãDN]EDEUDQê]iYHUGXHOXV)UDQF~]VNRPYNWRURP 6ORYiFLGUåDOLGRPLQ~W\VWDYQRSRWRPLQNDVRYDOLãW\ULJyO\DSUHKUDOL =DVWDYXSULWRPQHY\XåLOLSUHVLORYNXRGYRFKKUiþRY Ä0DOLVPHVDVWLDKQXĢGR]DGX DGUåDĢMHGHQERG9WHG\VPH VLP\VOHOLåHWREXGHPiOR 'QHVYLHPHåHE\WRVWDþLOR³ 7tPGRSODWLOQD]E\WRþQpY\-

O~þHQLD+UiþL]NUDMLQ\JDOVNpKRNRK~WDPXQDVWULHĐDOL WULJyO\]SUHVLORYLHNÄ3URWL )UDQF~]VNXVPHQHPDOLVSUDYLĢWLHIDXO\$OHWêFKVPHVD GRS~ãĢDOLFHOêãDPSLRQiW6~ RYSO\YQHQpDMKUiþVNRXNYDOLWRX1DãLFKDODQLþDVWRQHYHGHOLDNRVLPDM~V~SHURYKRKUiþDSRNU\Ģ90LQVNX VDStVNDLQDNDNRYVORYHQVNHMþLþHVNHMH[WUDOLJH9HĐDNUiWVDVWDORåHKUiþVDV~SHUD LEDGRWNRODXåERODUR]KRGFRYDUXNDKRUHDVWUiFDWH]iSDV³SRNUDþRYDO.UiWNRSR VYHWRYRPãDPSLRQiWHQHFKFHO9ĤMWHNULHãLĢVYRMXćDOãLX EXG~FQRVĢÄ1HFKFHOE\VRP MXWHUD]UR]REHUDĢ-HSULVNRUR RQHMKRYRULĢ0XVtPHQDMSUY G{NODGQH]DQDO\]RYDĢQDãH Y\VW~SHQLHQDãDPSLRQiWH SR]ULHĢVDQDSUHDSURWL=iYLVLHĢEXGHDMRGVORYHQVNpKR ]Yl]X³SRYHGDOUHSUH]HQWDþQêWUpQHUNWRUpPXVDNRQþt ]POXYDM~QD

MY 7$65


16

naše novinky

ŠPORT

POCTIVÝ FUTBALISTA Ľ. KUPČÍK Ľuboš Kupčík (25) hráva za futbalový oddiel ŽP Šport Podbrezová a spolu so spoluhráčmi sa nedávno mohol tešiť z historického postupu do Corgoň ligy. Talentovaný hráč sa narodil v Trstenej, kde navštevoval aj základnú školu. V mladom veku sa venoval rôznym športom, nakoniec mu však najviac učaroval futbal. „S futbalom som začínal skoro ako každý chlapec na ulici. Tu sme hrávali, až kým nebolo vidno. Potom moje cesty viedli do futbalového klubu Slovan Trstená, kde som začal v prípravke. Ďalej to malo klasický postup: mladší a starší žiaci. Po čase som odišiel do Banskej Bystrice, kde som hrával 4 roky v doraste za Bystrický Klub Junior Radvaň,“ oboznámil nás Kupčík so začiatkami svojej kariéry.

Patril k najmladším hráčom

Po skončení školy začal obliekať dres Žiliny. „Boli to nádherné spomienky. Do A – mužstva som sa dostal zo žilinskej juniorky, mal

som 18 rokov a patril som k najmladším hráčom v šatni. Naštartoval som tu profesionálnu kariéru a okúsil aj Corgoň ligu. Bol som v mužstve, kde sa hrala skupinová fáza Európskej ligy. Bolo

Začiatok jari nám vyšiel najlepšie, ako len mohol. tam veľa výborných futbalistov – reprezentantov. V mladom veku mi každý tréning veľa dal. Musel som sa veľa učiť a zlepšovať sa. Od skúsených hráčov som veľa priučil. Toto obdobie považujem za obrovskú skúsenosť,“ spomína aktuálny člen kádra železiarov“.

Dosahuje výborné výsledky

Postupom času prišla ponuka z juniorského tímu Duk-

ly Banská Bystrica. „Zobral som to, lebo vtedy som nič iné nemal. Za pol roka som už bol v Á-čku, kde som hrával dva roky a nazbieral som ďalšie obrovské skúsenosti,“ spoomína Kupčík. Súčasnosť si v Podbrezovej vychutnáva plnými dúškami: „Momentálne som v Podbrezovej maximálne spokojný. Začiatok jari nám vyšiel najlepšie, ako len mohol, veď z možných 4 zápasov sme všetky vyhrali. Náskok bol pekný, ale museli sme byť stále maximálne pripravení na najbližší zápas. Krôčik po krôčiku sme všetci dúfali, že sa to už konečne podarí po dvoch neúspešných sezónach, kde sme skončili druhí. Po prvýkrát nám to vyfúkla Myjava a druhýkrát Dunajská Streda. Do tretice to už muselo vyjsť.“ Kupčík vo výskoku. Foto: archív hráča

Má svoje ciele

Veľký obdivovateľ francúzskeho záložníka Zidanea mal jediný sen, ktorý sa mu splnil – postup do Corgoň ligy: „Môj cieľ postúpiť s Podbrezovou do Corgoň ligy sa mi

splnil. Mojím snom je hrávať futbal v zahraničí.“ A čo pokladá obranca Kupčík za svoj najväčší úspech? „V kariére stále čakám na nejaký veľký úspech a dúfam, že prí-

de čoskoro. A v živote je to momentálne zdravie a úžasná rodina, ktorá stojí stále pri mne,“ uzatvára Kupčík. Monika Janovičová

ODŠTARTOVALO PRVÉ KOLO ENDUROCROSSU V máji odštartoval v Brezne úvodným kolom ďalší ročník Bamu – ČS Endurocross. Motorkári jazdili v areáli Lúčky a ako vždy, aj tentoraz sa bolo na čo pozerať.

Prvé kolo endurocrossu v Brezne prebehlo úspešne.

V kategórii Profi E1 získal najvyššie skóre po odjazdení troch

jázd Štefan Svitko, ktorý si tak odniesol 44 bodov. Na druhom

mieste v tejto kategórii skončil Martin Krátky (42 b) a tretí bol Marek Haviar (39 b). Svitko dosiahol najlepší čas v tretej jazde (00:25:14.137). V kategórii Profi E2 si vyjazdil najviac bodov Peter Kollár (45 b). Strieborný skončil Peter Murgaš (41 b) a bronzový Norbert Kaclík (40 b). Kollár bol najlepší vo všetkých troch jazdách. Najrýchlejšia však bola v poradí druhá (00:28:09.975). V kategórii Hobby zajazdili najlepšie títo traja pretekári – Marcel Mihok (45 b), Ján Hôrčík (41 b) a Matej Giertl (34 b). Mihok zajazdil najrýchlejšie vo všetkých troch jazdách. Najlepšie mu vyšla posledná tretia (00:25:15.659). Medzi amatérmi nazbieral najviac bo-

dov Ján Jaško (43 b). Nasledovaný bol Jurajom Mišovičom (41 b) a Petrom Florom (39 b). Jaško mal najrýchlejší čas v tretej jazde (00:17:48.310). Najlepším Seniorom je po prvom kole Jozef Marenčák so 45 bodmi. Druhý je Dušan Čipka (42 b) a tretí Ervín Močary (39 b). Marenčák zvládol všetky tri jazdy na prvom mieste. V druhej dosiahol čas 00:20:28.105. Z juniorov získal najviac bodov Samuel Škultéty (43 b). O bod menej dosiahol Martin Peszeki a 41 bodov si na konto pripísal Július Švantner mladší. Škultéty vyhral dve z troch jázd. V tretej prišiel do cieľa v čase 00:21:29.574. V kategórii pitbike sa najlepšie darilo Tomášovi

Vanovčanovi (43 b). O tri body za ním zaostal Šimon Švantner. Tretí najvyšší počet bodov (37) získala v tejto kategórii Michaela Giertlová. Najrýchlejší čas bol odjazdený v prvej jazde. Radoslav Kurek mal čas 00:17:44.623. Celkovo však skončil šiesty, keď odstúpil z druhej jazdy. Po prvom kole vedie v kategórii Historic Martin Polievka zo 44 bodmi. Striebornú priečku obsadil Ladislav Podhradský (42 b) a bronz Ján Krnáč (38 b). Najrýchlejším časom bol 00:17:00.856, za ktorý došiel do cieľa v tretej jazde Polievka. Druhé kolo podujatia sa bude konať 26. júla. Text a foto: Katarína Oravská

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Brezno, náklad 8 600 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nbr 09 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you