Page 1

15 700 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: I. číslo 8/2014 Dátum vydania: 20. 5. 2014

n a š e

Bánovce nad Bebravou

Kultúrny dom zrekonštruujú

Archeologický Na priehradu prieskum terénu s repelentom

Zaslúžene vydretá remíza

str. 2 V Dolných Ozorovciach budú oslavovať 780. výročie prvej písomnej zmienky v zrekonštruovanom kultúrnom dome. Obnovy by sa mala dočkať aj vonkajšia fasáda.

str. 3 Od slávnostného poklepania základného kameňa stavby rýchlostnej cesty R2 ubehli dva mesiace. V súčasnosti prebieha archeologický prieskum terénu.

str. 15 V nedeľu 11. mája sa v športovej hale odohral majstrovský zápas I. hádzanárskej ligy žien medzi domácimi hráčkami Jednoty Sokol Gabor a klubom Štart Trenčín.

str. 11 Teplé počasie neláka von iba ľudí, ale i kliešte. V okolí Bánoviec nad Bebravou si musíme dať pozor v oblasti pohoria Považský Inovec a Strážovská vrchovina.

Pre deti aj rodičov boli v parku nachystané rozličné súťaže, atrakcie a malé občerstvenie. Foto: Marek Kasala

PODUJATIE PRE NAJDRAHŠIU OSOBU Každoročne si 11. mája pripomíname milý sviatok – Deň matiek. Mama je najdôležitejší človek v živote každého človeka, a preto si zaslúži náš obdiv a úctu. Aj preto sa Únia materských centier rozhodla zorganizovať podujatie, ktoré by podčiarklo tento nevšedný sviatok. Už

jedenásty rok centrá na dobrovoľníckej báze pripravujú Míľu pre mamu. Cieľom je prejsť symbolickú míľu (1 609 metrov), a pritom zažiť veľa zábavy. V Bánovciach nad Bebravou sa táto akcia uskutočnila a za jej organizáciu vďačíme Materskému centru Anjelikovo. Od 15. hodiny prebiehala registrácia účastníkov v mestskom parku. Pre deti,

ale aj ich rodičov tu boli nachystané rozličné súťaže, atrakcie a malé občerstvenie. Míľový pochod začal približne o 16.30 h a viedol z mestského parku po uliciach Andreja Hlinku a ďalších až k mestskému kultúrnemu stredisku. Tu pokračoval program vystúpením nitrianskeho big bandu Swingless Jazz Ensemble a pre deti boli nachysta-

né tvorivé dielničky, v ktorých mohli vyrobiť darček pre svoju mamičku. Podujatia sa zúčastnilo 212 zaregistrovaných účastníkov. Keďže počasie bolo ukážkové, táto milá akcia zaznamenala veľký úspech ako pre najmenších, tak i pre dospelých. Ivana Punová

VOĽTE TIP DAJTE ŠANCU MLADÝM Michal BUBÁN, Ivana AUGUSTINSKÁ kandidáti na europoslancov

NSR 3267/14

voľte stranu

TIP č.

10

244_TIP_Novinky_posl.vydanie.indd 1

Voľby 24. mája

postavme Slovensko z hlavy na nohy tvoríme inú politiku, tvoríme našu budúcnosť dajte šancu mladým dajte zbohom politickým dinosaurom

www.strana-tip.sk/eurovolby Strana TIP 5/12/14 9:36 AM


2

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

KLIKNITE NA SVOJE MESTO! Online portĂĄl pre vĂĄs

Od 1. måja sme spustili inIRUPDÞQêRQOLQHSRUWiO1DãLFK1RYLQLHN1DDGUHVH ZZZQDVHQRYLQN\VNVDQDFKiG]DQDMYlÞãtVSUDYRGDMVNêSRUWiOQD6ORYHQVNX 1iMGHWHWXVSUiY\]FHOpKR 6ORYHQVND]NDüGpKRNUDMD ]R YãHWNêFK RNUHVQêFK PLHVW2DNWXiOQHVSUDYRGDMVWYRVDVWDUiWDNPHUGYHVWRVN~VHQêFKUHJLRQiOQ\FK UHGDNWRURY

9ĂŞVWtĂĽQpIRWRDNUiWN\WH[WYiV QLHOHQSREDYtDOHPQRKRNUiW ĂŁRNXMHĂžLPLQLPiOQHSULQ~WL ]DP\VOLHĢVD6~WRĂžLWDWHÄ?VNp UXEULN\DQDYDĂŁHSRGQHW\VD WHĂŁtPHXĂĽWHUD]8UĂžLWHVLWLHĂĽ QHQHFKDMWHXMVĢWpP\YDQNHWHSR]ULWHVLVYRMKRURVNRS NXU]RYĂŞOtVWRNNDĂĽGRGHQQ~ SUHGSRYHćSRĂžDVLD

MS v hokeji

1D QDĂŁRP QRYRP SRUWiOL ZZZQDVHQRYLQN\VNVDGR]YLHWHYĂŁHWN\]DXMtPDYpLQIRUHlavnĂĄ strĂĄnka PiFLHQLHOHQRQDĂŁLFKKRNHMLV1DKODYQHMVWUiQNHNOLNQH- WRFKQDPDMVWURYVWYiFKVYHWD WHQDQiSLV6ORYHQVNRDUR]- YELHORUXVNRP0LQVNX7pPD EDOtVDYiPSRQXNDYĂŁHW- NWRU~DYL]XMHQiĂŁNDSLWiQYiV NĂŞFKNUDMRYDRNUHVRYQDĂŁHM EXGHVSUHYiG]DĢDĂĽGRNRQFD NUiVQHMNUDMLQ\9\EHULHWHVL VYHWRYpKRĂŁDPSLRQiWX YDĂŁHPHVWRNOLNQHWHDPiWH YĂŁHWN\LQIRUPiFLHSUHGVH- NaĹĄe Novinky ERX6DPR]UHMPHSUH]ULHĢ .DĂĽGpGYDWĂŞĂĽGQHGRVWiYDWH VLP{ĂĽHWHDMLQpPHVWi GRVFKUiQRN1DĂŁH1RYLQN\YR 9HGÄ?DUXEULN\6ORYHQVNR YDĂŁRPPHVWH2GWHUD]VLEXXYLGtWHćDOĂŁLHNDWHJyULHÂą GHWHP{FĢSUHĂžtWDĢĂžOiQN\DM VSUDYRGDMVWYR NXOW~UD D ]LQĂŞFKPLHVW6WDĂžtNOLNQ~Ģ DYLHWHYĂŁHWNRĂžRVDGHMHQD ĹĄport. 3RGÄ?DYiĂŁKR]iXMPXVLP{- FHORP6ORYHQVNX$NVDYiP ĂĽHWHY\EHUDĢWLHĂĽ]UXEUtNÂą QiĂŁSRUWiOEXGHSiĂžLĢSRYHG]]DKUDQLĂžLH]GUDYLHUHOD[ WHWRSULDWHÄ?RPDNEXGHWHPDĢ UR]KRYRUSXEOLFLVWLND QHMDNpSULSRPLHQN\QDStĂŁWH to nĂĄm na adresu: nazorcitatela@14news.eu PravĂ˝ stÄşpec 9SUDYRYiPGRSRUXĂžXMHPH UXEULN\Ă„$MWDNWRVLWXĂĽLMHPHÂłDĂ„.WRPLGDOYRGLĂžiNÂł UHGDNFLD

Priestory kultĂşrneho domu vyuŞívajĂş na svoju Ä?innosĹĽ aj dobrovoÄžnĂ­ hasiÄ?i a klub dĂ´chodcov.

REKONĹ TRUKCIA KULTĂšRNEHO DOMU ObÄ?iansky vĂ˝bor Ä?asti DolnĂŠ Ozorovce bude oslavovaĹĽ 780. vĂ˝roÄ?ie prvej pĂ­somnej zmienky v zrekonĹĄtruovanom kultĂşrnom dome. ZvolenĂĄ predsednĂ­Ä?ka jedenĂĄsĹĽÄ?lennĂŠho obÄ?ianskeho vĂ˝boru MĂĄria PeĹĽovskĂĄ sa pustila v uplynulom volebnom obdobĂ­ do oprĂĄv a izolĂĄcie podmoÄ?enĂ˝ch, plesnivĂ˝ch mĂşrov starĂŠho kulturĂĄku, do vĂ˝meny okien a do obnovy prĂ­stavby sociĂĄlnych zariadenĂ­ a kuchyne. V tomto volebnom obdobĂ­ sa DolnoozorovÄ?ania sĂşstredili na prĂ­stavbu bezbariĂŠrovĂŠho vstupu a hlavnĂŠho prednĂŠho vchodu kultĂşrneho domu, ktorĂŠho priestory vyuŞívajĂş na svoju Ä?innosĹĽ aj dobrovoÄžnĂ­ hasiÄ?i a klub dĂ´chodcov. „V poslednej etape plĂĄnujeme dokonÄ?enie vonkajĹĄej fasĂĄdy. VerĂ­m, Ĺže do hodov bude dokonÄ?enĂ˝ a pokrstenĂ˝,“ povedala s Ăşsmevom na tvĂĄri predsednĂ­Ä?ka obÄ?ianskeho vĂ˝boru.

DokonÄ?enie domu smĂştku

Druhou prioritou, ktorĂş bolo treba rieĹĄiĹĽ poÄ?as dvoch vo-

lebnĂ˝ch obdobĂ­, bolo dokonÄ?enie domu smĂştku. „V pĂ´vodnom projekte nebola plĂĄnovanĂĄ Ăşprava terĂŠnu, vybudovanie novĂŠho chodnĂ­ka a oplotenie cintorĂ­na. Som rada, Ĺže sa nĂĄm podarilo ĂşspeĹĄne dokonÄ?iĹĽ aj toto dielo a odovzdaĹĽ ho do uŞívania pre potreby obyvateÄžov naĹĄej mestskej Ä?asti,“ pokraÄ?ovala MĂĄria PeĹĽovskĂĄ v odpoÄ?te uskutoÄ?nenĂ˝ch investiÄ?nĂ˝ch akciĂ­ z rozpoÄ?tu mesta.

Dom kultĂşry v DolnĂ˝ch Ozorovciach sa doÄ?kĂĄ aj opravy vonkajĹĄej fasĂĄdy. ProblĂŠmom sĂş chodnĂ­ky

DolnoozorovÄ?anov trĂĄpi uĹž dlhĹĄĂ­ Ä?as zniÄ?enĂ˝ chodnĂ­k a cesta na ulici OzorovskĂĄ novĂĄ. Okrem tohto pĂĄlÄ?ivĂŠho problĂŠmu bude treba v krĂĄtkej budĂşcnosti vybudovaĹĽ pred rodinnĂ˝mi domami aj neexistujĂşce chodnĂ­ky na hornom konci ulice Ozorovskej hlavnej smerom

na HornĂŠ Ozorovce. Okrem obÄ?ianskeho vĂ˝boru sĂş aktĂ­vni aj dobrovoÄžnĂ­ hasiÄ?i a klub dĂ´chodcov, ktorĂ­ si kaĹždoroÄ?ne navzĂĄjom pomĂĄhajĂş pri organizovanĂ­ tradiÄ?nĂ˝ch kultĂşrno-spoloÄ?enskĂ˝ch a ĹĄportovĂ˝ch akciĂ­.

Spektrum podujatĂ­

OdskúťanĂ˝ „trojzĂĄprah“ organizuje pre svojich spoluobÄ?anov nasledujĂşce tradiÄ?nĂŠ akcie: faĹĄiangy s pochovĂĄvanĂ­m basy, oslavy MDĹ˝ a DeĹˆ matiek, hasiÄ?skĂŠ Oslavy sv. FloriĂĄna, súżaĹž hasiÄ?ov na MemoriĂĄli Viliama PeĹĽovskĂŠho, DeĹˆ detĂ­, Ĺ portovĂ˝ deĹˆ pre dĂ´chodcov, hodovĂĄ zĂĄbava, stretnutia jubilantov s posedenĂ­m dĂ´chodcov pri prĂ­leĹžitosti mesiaca Ăşcty k starĹĄĂ­m, SlĂĄvnosti pod jedliÄ?kou a silvestrovskĂŠ posedenia. „PoÄ?as hodov plĂĄnujeme zorganizovaĹĽ aj oslavy 780. vĂ˝roÄ?ia prvej pĂ­somnej zmienky o obci DolnĂŠ Ozorovce spojenĂŠ s odovzdĂĄvanĂ­m zrekonĹĄtruovanĂŠho kultĂşrneho domu,“ povedala aktĂ­vna predsednĂ­Ä?ka MĂĄria PeĹĽovskĂĄ. Text a foto: Stanislav Vavro


číslo 8/2014

SPRAVODAJSTVO

3

ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM TERÉNU Údajne sa pri archeologickom výskume našli na uvedenej trase historické vykopávky. Môžete uviesť aké?

Od slávnostného poklepania základného kameňa stavby rýchlostnej cesty R2 ubehli dva mesiace. O priebehu dosiaľ vykonaných prác a navrhovaných opatrení zo strany mesta nám poskytla rozhovor zástupkyňa primátora mesta Bánovce nad Bebravou Mária Hajšová.

Výskum je vedený tímom archeológov. Podľa informácií hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti Marcela Jánošíka boli archeologické objekty a artefakty objavené na každom úseku. Objavila sa aj nová archeologická lokalita mimo dosiaľ vyznačeného úseku. Všetky dosiaľ objavené lokality sa predbežne dajú označiť ako praveké.

Kto je hlavným realizátorom výstavby obchvatu mesta? Realizátorom výstavby obchvatu mesta – rýchlostnej cesty R2 je spoločnosť Inžinierske stavby, a. s.

Budú akceptované aj požiadavky obyvateľov dotknutých mestských častí na vybudovanie protihlukovej steny?

Kde je začiatok a kadiaľ je vedená rýchlostná cesta? Rýchlostná komunikácia začína na ceste III/050026 – Ruskovce a je vedená v smere jazdy na Prievidzu, obchádza mestskú časť Horné Ozorovce, prechádza medzi časťou Malé Chlievany a obcou Dvorec, pokračuje poza miestnu časť Biskupice, križuje sa s cestou II/592 Dolné Naštice a pred obcou Brezolupy sa napojí na cestu I/50 z Prievidze do Trenčína.

Zľava: zástupkyňa primátora mesta Mária Hajšová a predsedníčka OV časti Dolné Ozorovce Mária Peťovská v teréne

Aké práce sa podarilo uskutočniť počas týchto dvoch mesiacov? V súčasnosti prebiehajú práce na archeologickom výskume, ale súčasne prebieha aj pasportizácia pôvodného stavu ciest a budov ležiacich

v bezprostrednej blízkosti staveniska, ktoré by mohli byť poškodené alebo ohrozené pracovnou činnosťou.

Aké opatrenia budú zabezpečené na úsekoch, kde sa v blízkosti

nachádzajú vodné zdroje a zdroje minerálnych vôd? Hodnotené územie nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd.

Na základe predpokladaných výpočtov hlukových emisií od cestnej dopravy bolo objektivizované, že protihlukovými clonami je treba chrániť sídelné útvary: Horné Ozorovce (v km 2,4 – 3,0 od začiatku R2 vľavo) a Malé Chlievany (v km 4,4 – 4,96 od začiatku R2 vľavo). Text a foto: Stanislav Vavro

OSLAVY DŇA ČERVENÉHO KRÍŽA Tento rok si Červený kríž pripomína 150. výročie svojho založenia. Aj v našom meste aktívne pracuje miestny spolok Slovenského Červeného kríža (SČK), predstavitelia ktorého sa starajú nielen o činnosti spojené s výukou či poskytovaním prvej pomoci, ale napríklad aj o sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Aj tento rok si pripomenuli svoj deň na spoločnom stretnutí, ktoré bolo spojené zároveň aj s oslavou sviatku všetkých matiek. Toto posedenie sa konalo v utorok 13. mája v dolnej sále MsKS. V kultúrnom programe so svojím pásmom piesní a hovoreného slova vystúpili členovia speváckej skupiny Klubu dôchodcov Dolné Ozorovce, ktorí svojimi básňami a piesňami nejednej mamičke určite vyčarili úsmev na tvári i slzy dojatia. Okrem nich sa so svojím tanečným vystúpením prezentovali deti z centra voľného času a študenti Gymnázia Janka Jesenského. Okrem hudobno-recitátorského vystúpenia

prítomných oboznámili so základmi poskytovania prvej pomoci pri zlomeninách, popáleninách či krvácaní z nosa.

Odovzdávali vedomosti

Všetkým prítomným deti odovzdávali vedomosti získané v zdravotníckom krúžku, ktorý na ich škole vedie Emília Hlavinková. Celým stretnutím prítomných sprevádzala funkcionárka miestneho spolku SČK Marta Čaplánová, ktorá privítala aj vzácnych hostí – predsedníčku miestneho spolku SČK Angelu Hoffmannovú, riaditeľku územného spolku SČK Topoľčany Martinu Martonovú, poslankyňu

VÚC Trenčín Rudolfu Novotnú, prednostku MsÚ Alexandru Gieciovú, a taktiež poslankyňu VÚC a zároveň viceprimátorku nášho mesta Máriu Hajšovú, ktorá presne tak ako ostatní hostia vo svojom príhovore vyzdvihla lásku a obetavosť ženy – matky, a taktiež aj činnosť SČK ako humanitárnej organizácie. V závere stretnutia bolo podávané chutné občerstvenie. V tento deň si takisto uctili aj Deň matiek.

Deň Červeného kríža

Červený kríž je medzinárodná organizácia zdravotníckej služby, založená švajčiarskym spisovateľom Henrym Dunantom v roku 1863. Or-

ganizácia bola oficiálne založená v októbri 1863 v Ženeve a podľa svojho znaku (červeného kríža v bielom poli) dostala názov Červený kríž. Deň

narodenia Henryho Dunanta (8. 5. 1828) bol vyhlásený za Deň Červeného kríža. Text a foto: Marek Kasala


naše novinky

SPEKTRUM

EUROVOĽBY 2014 AK SA ZÚČASTNÍTE EUROVOLIEB, DÁTE HLAS MLADÝM POLITIKOM, NOVÝM TVÁRAM A NOVÝM STRANÁM, ALEBO PÔJDETE VOLIŤ OSVEDČENÉ STRANY A UPREDNOSTNÍTE KANDIDÁTOV, KTORÍ SÚ UŽ DLHÉ ROKY V POLITIKE? Martin Dám šancu mladým a neopozeraným tváram. Aj keď sa až tak v politike nevyznám. Myslím si, že  je lepšie dať priestor mladým, pretože nie sú tak poznačení rôznymi kauzami, majú väčší a lepší prehľad a sú aj jazykovo zdatnejší. Tibor Eurovolieb sa nezúčastním, pretože ma žiadna politická strana nedokázala dostatočne svojim programom osloviť.

Milan Nepôjdem voliť, lebo neuznávam volebný systém podľa strán, ale som za odbornosť. Keby tam boli odborníci, nebolo by schvaľovanie zákonov len o dvíhaní rúk. Voloďa Mám už svojho favorita. Vsadím na mladosť a  chuť zmeniť súčasnosť. Navyše noví mladí ľudia nie sú poznačení rôznymi škandálmi.

Zdenka Svoju občiansku povinnosť si určite pôjdem splniť, a preto k  Eurovoľbám pristúpim zodpovedne. Vyberať si budem predovšetkým zo súčasných politických strán, ktoré sú v politike dlhodobo a majú skúsenosti.

ANKETA

4

Ernest Osvedčeným politikom som už dal viac šancí, dosiaľ ich nevyužili a myslím, že už ani nevyužijú. Aj keď mladých politikov nepoznám, dám im svoj hlas.

Milovníci gulášu na minulom ročníku.

VARENIE GULÁŠU V prírodnom areáli Kultúrneho domu v mestskej časti Malé Chlievany sa 7. júna 2014 uskutoční 3. ročník súťaže vo varení gulášu.

Natália Týchto eurovolieb sa určite zúčastním. A asi dám priestor mladším ľuďom, nie sú tak poznačení bývalým režimom a vedia viac o dnešných problémoch.

O prípravách tejto známej gurmánskej súťaže v bánovskom regióne poskytol rozhovor regionálnym novinám Naše novinky vedúci organizačného výboru Dušan Senčík.

Michal Pôjdem voliť a mám už aj vybratého kadidáta. Budem voliť osvedčenú stranu, ktorá je už dlhšie v politike.

Koľko súťažných tímov sa prihlásilo? Dosiaľ sa prihlásilo 12 tímov, ale to je len začiatok nahlasovania tímov, nakoľko je ešte čas. Očakávame približne 20 – 25 tímov.

Aký kultúrny program a sprievodné podujatia pripravujete? Počas súťažného dňa bude pre návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program, kde

Miroslav Ešte nie som rozhodnutý, či pôjdem voliť. Ak však pôjdem, určite nebudem voliť súčasných politikov. Podľa mňa Slovensko nejde dobrou cestou a je čas to zastaviť. A to môže urobiť len nová krv, ktorá má skutočne záujem o zmenu.

postupne vystúpia Dychovka Chynorany, Terchovská muzika z dolniak, country skupina Ascalona z Topoľčian a stará známa skupina SYSTEM. V neposlednom rade bude samostatné vystúpenie rodáka z Bánoviec nad Bebravou – hosťa podujatia Paľa Drapáka.

Aké sú základné pravidlá varenia pre súťažné tímy? Každé družstvo si prinesie kotlík na varenie gulášu. Variť sa môže zo všetkých druhov mäsa a ingrediencií, ktoré si družstvo prinesie. Do gulášu nie je možné pridávať prinesené vývary.

Koľko kotlov gulášu plánujete navariť ? Dostatok kvalitného gulášu. To je heslo nášho podujatia. Organizačný výbor prichystá celkovo 11 kotlov gulášu. Text a foto: Stanislav Vavro

ŠTETCOM A FARBOU V dňoch 5 – 22. mája sa uskutočnila v mestskom kultúrnom stredisku výstava Viktora Motusa.

Andrej Mám dosť rozhodnutí súčasných politikov, mali už dosť možností ma presvedčiť o svojich schopnostiach. Nastal čas, dať priestor novým ľuďom. Dúfam, že nesklamú.

(red)

Návštevníci mali možnosť zhliadnuť obrazy vytvorené najmä kombinovanými technikami alebo akvarely. Dominovali najmä obrazy s prírodnou tematikou. Nádherné krajinky, kone v cvale a rôznofarebné kytice. Rovnako boli k videniu obrazy Timoradze a Kostola najsv. trojice v Bánovciach nad Bebravou namaľované vždy iným štýlom. K množstvu nádherných obra-

zov sa pridalo aj zopár abstraktných výjavov, ktoré svedčia o všestrannosti tohto výtvarníka. Viktor Motus prežil detstvo a mladosť v Timoradzi. Od roku 1982 žije aj s rodinou v Bánovciach nad Bebravou. Vyštudoval výtvarnú výchovu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V jeho tvorbe dominuje príroda, snaží sa zachytiť farebnú a emocionálnu atmosféru krajiny. Diela tohto výtvarníka sú veľmi upokojujúce a potešia oko každého návštevníka. Ivana Punová


Ä?Ă­slo 8/2014

ROZHOVOR

5

MILOĹ BUBĂ N:$.ĂŠ-(0,&+$/" RYODVWQpYĂŞKRG\7HQGUXKĂŞ SRFLWEROĂĽH0LFKDOWREXGH PDĢYHÄ?PLĢDĂĽNpNHćEXGH ~VSHĂŁQĂŞYRYRÄ?EiFK3R]QiP MHKRK~ĂĽHYQDWRVĢMHKRSUDFRYLWRVĢDWDNPXQHEXGHVWDĂžLĢQD GRVLDKQXWLHYĂŁHWNĂŞFKMHKRFLHÄ?RYDQLKRGtQGHQQH

VNRQĂžLOLY\VRNpĂŁNRO\NDĂĽGpSUi]GQLQ\EROLURERWQtFNH 7DNĂĽHNDĂĽGĂŞ]QiVSUHĂŁLHOYHÄ?D povolanĂ­, zamestnanĂ­ a poznĂĄ, DNRVDQDFKOLHE]DUiED

]Strana TIP, v ktorej je Michal lĂ­drom kandidĂĄtky, je strana ]PreÄ?o by mal byĹĽ mladĂ˝ch ÄžudĂ­ bez podÄža vĂĄs Michal BubĂĄn politickej skĂşsenosti. v europarlamente? Nie je to pre zaÄ?Ă­najĂşcich 6RPSUHVYHGĂžHQĂŞĂĽH0LFKDO politikov skĂ´r VSÄ?Ä–DYĂŁHWNRĂžRPXVtPDĢĂžORvek na tomto poste. AktĂ­vne ]AkĂĄ bola vaĹĄa prvĂĄ RYOiGDFXG]LHMD]\N\Pi reakcia, keÄ? ste sa Y]GHODQLHQDNYDOLWQHMXQLYHUdozvedeli, Ĺže vĂĄĹĄ synovec ]LWHYR9LHGQLPiHXUySVNX sa chce aktĂ­vne zĂşÄ?astniĹĽ SUD[QDNRÄ?NRURELOYRYLDFHvolieb do EurĂłpskeho UĂŞFKĂŁWiWRFK(XUyS\DYSUYRP parlamentu? UDGHVDQHÄ?DNiSUHNiĂĽRN-HWR Mal som dva pocity, ktorĂŠ sa VWUDQD7,3NWRUiKÄ?DGiVS{VRE navzĂĄjom mieĹĄali. NajskĂ´r ten, DNRQLHĂžRXURELĢDQLHDNRVD ĂĽHEXGHGREUpNHćVDSDUOD- WRQHGi7ĂŞPĂĽHKRSR]QiP PHQWRPODGtQLHOHQHXUySVN\ URNRYYLHPĂžRYÄ–RPMH ale aj slovenskĂ˝. NemyslĂ­m si, DVRPQDQHKRSDWULĂžQHKUGĂŞ ĂĽHE\WLHWRIXQNFLHPDOLE\ĢV~- V rodine sme mali tvrdĂŠ podĂžDVĢRXSULOHSĂŁHQLDVLNG{FKRG- PLHQN\Ă’VSHFKYQDĂŁHMURGLNX0\VOtPWĂŞPWHGDĂĽHVWD- QHEROYĂĽG\]DORĂĽHQĂŞQDWYUGHM UĂŞFKSRVODQFRYXĂĽQHOiND]D SUiFL9ĂŁHWFLVPHPDOLDMVN~QLHĂžRERMRYDĢDOHERMRYDĢOHQ senosti od zĂĄkladov. KĂ˝m sme

NSR 3145/14

Dr. MiloĹĄ BubĂĄn

nevýhoda, ak nemajú za sebou niekoho so skúsenosżami?

]Konzultuje s vami Michal svoje politickĂŠ Ä?i mediĂĄlne vystĂşpenia?

1LNWRQHSDGRO]QHEDSULSUDYHQêQDSROLWLNX9ãHWFLWt NWRUtV~YSROLWLNHUD]]DÞtQDOL$M*RUEDÞRYDM2EDPDDM7,39SUYRPUDGHWtWR PODGtPDM~WROHUDQFLXVOXãQRVĢDYHNNWRUêYüG\QDVYHWHYãHWNRSRV~YD1LHOHQYR YHGHWHFKQLNHPHGLFtQHDOH aj v politike.

6DPR]UHMPH .Hć QLHNWR YURGLQHSRWUHEXMH]GUDYRWQ~SRPRFWDNLGH]DPQRX ako za lekĂĄrom. Ak potreEXMHQLHNWRSUDFRYDĢVNDPHURXDPLNURIyQRPWLHĂĽ PDRVORYt0LFKDOYĂĽG\RVORYtYHÄ?DRGERUQtNRYQDNDĂĽG~WpPXOHERMH]DYĂŞPHQX Qi]RURYDGLVNXVLHOHERWR NQLHĂžRPXYHGLH6QDĂĽtVD YĂĽG\RNRQVHQ]XVNWRUĂŞMH SRWRPXVSRNRMXM~FLSUHYĂŁHWNĂŞFK]~ĂžDVWQHQĂŞFK

]ÄŒo radĂ­te Michalovi, aby uspel vo voÄžbĂĄch a aj v politickom Ĺživote? $E\]RVWDOWDNĂŞDNRGRWHUD] 1iURĂžQĂŞQDVHEDLRNROLHSUDFRYLWĂŞQDćDOHMVDY]GHOiYDO DE\EROVWiOHWDNĂŞGREUĂŞV\Q PDQĂĽHOEUDWV\QRYHFYQXN $E\ERODMWDNĂŞGREUĂŞSROLWLN $NWRPXPXGUĂĽLDSDOFHYĂŁHWFL%XEiQRYFL Michal BubĂĄn a MiloĹĄ BubĂĄn (vpravo)

(red)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

-*2/21.$32/,7,.20 Charizmatický hokejista, športovec telom i dušou Jozef Golonka je členom Siene slávy IIHF i Siene slávy slovenského hokeja. V najvyššej federálnej súťaži odohral 330 zápasov a strelil 298 gólov, v reprezentácii 134 zápasov a dal 82 gólov. Na majstrovstvách sveta získal štyri strieborné a tri bronzové medaily, navyše sa z troch olympijských štartov môže pýšiť bronzom z Innsbrucku 1964 a striebrom z Grenoblu 1968. 'QHVDNRNDQGLGiWVWUDQ\606 YHXURYRĐEiFK3iUMHKRP\ãOLHQRN]GOKpKRUR]KRYRUXYiP WHUD]SULQiãDPH

G{FKRGRNGQHVGRVLDKROSR DNRSUDFXM~FLYNUDMLQiFK(Ò URNRFKYêãNXHXU0DQåHO- $E\PDOLG{FKRGFRYLDG{VWRMNDFHOêåLYRWSUDFRYDODDQHPi Q~MHVHĖåLYRWD&KFHPHSRGG{FKRGRNDQLDNRMD3ODWtPH SRULĢPODGêFKĐXGtPRGHUGFpUHãNROXYãHWNR]QDãLFKWH- QpãNROVWYR]DPHUDQpQDSUD[ Ste hokejová legenda. UDMãtFKSUtMPRY9LHPåHWDNWR 7DNWLHåPDOpDVWUHGQpSRGQLPrečo ste sa rozhodli na DOHERDMKRUãLHåLMHYlþãLQDG{- N\9ãHWNRE\PDORVPHURYDĢ staré hokejové kolená Tomáš Hudec, predseda strany TIP. FKRGFRYQD6ORYHQVNX$SUH- NRGVWUiQHQLXFKXGRE\YQDãHM ísť do politiky? WRVDSêWDP±NDPVPHVDWR NUDMLQH$E\QLNWRQHPXVHOXWH1LNG\VRPQHEROYSROLWLFNHM XQiVGRSUDFRYDOL" NDĢ]DSUiFRXGR]DKUDQLþLD VWUDQH$OHNHćYLGtPþRVD XQiVGHMHNDPVPHUXMH6OR- Prečo práve strana SMS? Myslíte si, že je čas, YHQVNRUR]KRGROVRPVDåHQD .HćVRPQD]iYHUVYRMHMND- aby do politiky vstúpili Naša strana TIP stojí pred najväčšou udalosťou od svojho QLHNWRUpYHFLPXVtPSRXNi]DĢ ULpU\S{VRELOYR=YROHQHQDM- mladí ľudia? Aby sa vzniku – uchádzame sa o vašu priazeň vo voľbách do âSRUWRYFDDNRNRĐYHN~VSHãQp- YlþãtP NRQNXUHQWRP EROD začali starať o svoju Európskeho parlamentu. KRQHSRþ~YDQLNWR]iVOXK\]D DVWiOHMH %DQVNi%\VWULFD budúcnosť, o budúcnosť UHSUH]HQWiFLXNUDMLQ\QH]QD- 2GWLDĐSR]QiP0LODQD8UEi- Slovenska? .DPNRĐYHNVPHGRSRVLDĐSUL- VWUDQ\6WUDQD7,3MHOHJLWtP- PHQDM~QLþ7DNVRPVLSRYH- QLKR.HćPDWHUD]RVORYLOVSR- ýDVPRåQRiQRDOHWtVWDUtÄ]DãOLY\VWHQiPY\MDGURYDOLãLUR- QRXSROLWLFNRXVWUDQRXVSĎĖD- GDOåHDNRSROLWLNDPDPRå- QXNRX]R]QiPLOVRPVDVLFK VO~åLOt³SROLWLFLLFKNWRPXEXG~ N~SRGSRUXVNRPHQWiUPLDNR PHYãHWN\]DNRQQpSUHGSRNOD- QREXG~SRþ~YDĢ9\EUDOVRP SURJUDPRPDSULNêYROVRPQD S~ãĢDĢYHĐPLQHRFKRWQH3DUODÄ0ODGtXåERORQDþDVH³DOHER G\DQHYLGtPHG{YRGQDWDN~WR VLVWUDQXYNWRUHMV~ĐXGLDþR VSROXSUiFX PHQWQpVWUDQ\GLVSRQXM~¿QDQFKF~DYHGLDY\XåLĢPRMHVN~Ä$NGHVWHEROLWDNGOKR"³8U- GLVNULPLQiFLX FLDPLNXNWRUêPVDQRYpVWUDVHQRVWLDHOiQ þLWHQiVWRYåG\YHĐPLSRWHãLHlavné body vášho Q\DQLOHQQHSULEOtåLD3UHWRWR .DPWHGDVPHUXMH6ORYHQVNR" programu? EXGHYHĐPLĢDåNp ORÒWRN\QDQiV]ĐDYHMLSUDYHM Ďalšia šanca o 5 rokov VWUDQ\SROLWLFNpKRVSHNWUDYãDN 1HERORĐDKNpVDPHGLiOQHSUH- 3RSUtNODGQHPXVtPFKRGLĢ 3RYLHPWRMHGQRGXFKR$E\ QHQHFKDOLQDVHEDGOKRþDNDW VDGLĢ'RVWDĢVDGRWHOHYt]LH ćDOHNR0iPURNRYDP{M QDãLSUDFXM~FL]DUiEDOLURYQDNR MDK

3UHPLpUWHMWRNUDMLQ\NULWL]R- DOHERSULOiNDĢKRFLNWRU~WHYDOY]QLNQRYêFKSROLWLFNêFK OHYt]LXQDQDãXWODþRYNXEROR VWUiQDGRNRQFDY\]YDOREþD- SUDNWLFN\QHPRåQp3RYROHQLH QRYYROLĢOHQW]YãWDQGDUGQp þRDNRPXRGY\VLHODĢWRWLåEORSROLWLFNpVWUDQ\3RGĐDQiVV~ NXMHPHGLiOQ\NRPSORWPDWDWROHQWLHVNWRUêPLVDYLHYåG\ GRURYYOiGQXFHMVWUDQ\DYODVW- Mladá strana TIP pokračuje QDSRNRQY]iNXOLVtGRKRGQ~Ģ QtNRYPpGLt3UHWRVDFKFHP v rokovaniach s podobne ÒWRN\VSUDYDVPHþDNDOLWLHå WRXWRIRUPRXSRćDNRYDĢ1D- zmýšľajúcimi stranami DOHQDYLDFNXOWLYRYDQHMDDU- ãLP1RYLQNiPNWRUpQiPDNR v zahraničí. Po nadviazanej JXPHQWDþQHY\VSHOHMãHM~URY- MHGLQpSRVN\WOLSULHVWRUSUH]YL- spolupráce s rakúskou QL1DMSUYQiVREYLQLOLåHVPH GLWHĐQHQLHVD$åYSRVOHGQêFK stranou NEOS sa tento GĖRFKYROHEQHMNDPSDQHVDRE- týždeň stretla so stranou „Rovnaká šanca MDYXMHPHDMYLQêFKPpGLiFK Andreja Babiša v Ostrave. 1DãDNDPSDĖVDYêUD]QHOtãL TIP sa snaží o spoluprácu VDQDVN\WQHDå RGYãHWNêFKRVWDWQêFKSROLWLF- s cieľom lepšiť podmienky NêFKVWUiQ1iMGHWHYQHMYiåQH života na Slovensku. o 5 rokov.“ L~VPHYQpPRPHQW\NDULNDW~U\DUiGLRVSRW\SUHYãHWN\JH- 6WUHWQXWLDVD]~þDVWQLOLOtGUL Tomáš Hudec QHUiFLH=DSRYãLPQXWLHVWRMtDM VWUDQ\$12DVWUDQ\7,31D KXGREQpWXUQpMHGQpKR]NDQ- SRVOHGQ~FKYtĐXRGYRODOVYRUR]EtMDþLSUDYLFHDNHćVPHVD GLGiWRY9LGHOLVWHQiVQDQDãHM MX~þDVĢSUHGVHGDKQXWLD$12 LPY\VPLDOLåHQLHþRWDNUR]- URDGVKRZSRFHORP6ORYHQVNX D]iURYHĖPLQLVWHU¿QDQFLtý5 $QGUHM%DELãNWRUêVDPXVHO ELWpVDXåYLDFHMDQLQHGiUR]- þDVWRVPHVDVSROX]DVPLDOL ELĢ]PHQLOLWDNWLNXDKĐDGDM~ 3UHWRSiUGQtSUHGYRĐEDPLYiV ]~þDVWQLĢ]DVDGQXWLD3RVODQHF- 5RNRYDQLHVORYHQVNHMVWUDQ\7,3DþHVNHMVWUDQ\$12 VWiOHQRYpQH]P\VHOQpLQYHN- FKFHPYãHWN\FKY\]YDĢDE\ NHMVQHPRYQHY3UDKH WtY\1DãDVWUDQDVDULDGLSUH- VWHPiMDSULãOLYROLĢ3UtćWH =DVSRORþQêURNRYDFtVW{O]D Yi0DUWLQD'ODEDMRYi3DYHO DNRDMPRåQRVWLVSROXSUiFHNWRGRYãHWNêPKHVORPVOXãQRVĢ SURVtPYROLĢDDNFKFHWHDE\ VORYHQVN~VWUDQX7,3]DVDGRO 6]WXUF UiVDWêNDLQIUDãWUXNW~U\Y\WROHUDQFLDDNRPSURPLVDSUH- 6ORYHQVNRPDORY(XUySVNRP MHMSUHGVHGD7RPiã+XGHFSUYi 6WUHWQXWLH]iVWXSFRYVWUiQEROR XåLWLDSUDFRYQpKRSRWHQFLiOX WRVDY\KêEDPHDNêPNRĐYHN SDUODPHQWH]DVW~SHQLHDMPOD- SRGSUHGVHGQtþND-DQD9RORãL- Y\~VWHQtPSUHGFKiG]DM~FLFKUR- RE\YDWHĐVWYDGXiOQHKRV\VWpDURJDQWQêPUHDNFLiP3iQD GHMY]GHODQHMDPELFLy]QHMJH- QRYiSRGSUHGVHGQtþND,YDQD NRYDQtQD~URYQLULDGHQLDRUJD- PXY]GHOiYDQLDYêPHQ\ãWXSUHPLpUDWêPWRYHUHMQHY\- QHUiFLHRGKRGODQHMPHQLĢYHFL $XJXVWtQVNDDOtGHUHXURNDQGL- QL]DþQêFKãWUXNW~UVWUiQ3RGĐD GHQWRYULHãHQLDUyPVNHMRWi]]êYDPHDE\RGYRODODOHER NOHSãLHPXSUtćWHYROLĢVWUDQX GiWN\0LFKDO%XEiQ1DRVRE- Y\MDGUHQt~þDVWQtNRYVDćDOãLH N\3RWHQFLiOVSROXSUiFHMHYHĐPL NRULJRYDOVYRMYUFKROQHGLV- 7,3ĆDOãLXãDQFXSUHWDN~WR QRPVWUHWQXWtVD]DVWUDQX$12 VWUHWQXWLHXVNXWRþQtY3UDKHSR Y\VRNêDMQD~URYQLHXURSDUODNULPLQDþQêYêURNRWRP]H YRĐEXEXGHWHPDĢRURNRY ý5 ]~þDVWQLOOtGHUNDQGLGiW- YRĐEiFKGR(XUySVNHKRSDUOD- PHQWXYSUtSDGHåHREHVWUDQ\ REþDQLDYRYRĐEiFKGR(X- 1HSUHPHãNDMPHMXVSRORþQH N\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWX PHQWX2EHVWUDQ\VSiMDVSRORþ- XVSHM~YHXURYRĐEiFKPiMD 3DYHO7HOLþNDDćDOãtNDQGLGi- Qê]iXMHPRULHãHQLHDNWXiOQ\FK UySVNHKRSDUODPHQWXE\PDOL YROLĢW]YãWDQGDUGQpSROLWLFNp 7RPiã+XGHFSUHGVHGDVWUDQ\7,3 WL3HWU-HåHN'LWD&KDUDQ]R- SUREOpPRYYRERFKNUDMLQiFK MDK

35ËĆ7(92/,ġ

SPOLUPRÁCA STRÁN TIP A ANO


číslo 8/2014

SPRAVODAJSTVO

92/,ý200È320Ð&ġ $-,1)2/,1.$ S otázkami, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu (EP), sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku, ktorú zriadi Ministerstvo vnútra SR. Ä=DPHVWQDQFLPLQLVWHUVWYD YQ~WUDWXEXG~SRVN\WRYDĢ LQIRUPiFLHSUHYROLþRYWêNDM~FHVDLFKSUiYDSRYLQQRVWt RUJDQL]DþQpKR]DEH]SHþHQLD YROLHEDSRG³LQIRUPRYDOD ]DSLVRYDWHĐNDÒVWUHGQHMYROHEQHMNRPLVLH Ò9. (YD &KPHORYi

,QIROLQNDEXGHSUtVWXSQiRG GRPiMDYSUDFRYQêFK GĖRFKYþDVHRGKGR KDYGHĖYROLHEPiMD RGKGRKQDWHOHIyQQ\FKþtVODFK DÄ,QIRUPDþQi OLQNDMHXUþHQiYêOXþQHSUH YROLþRYDQHEXG~QDQHMSR-

VN\WRYDQpLQIRUPiFLHSUiYQLFNêPRVREiPPpGLiPSROLWLFNêPVWUDQiPDREFLDP³ ]G{UD]QLOD&KPHORYi 9RĐE\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVDQD6ORYHQVNXXVNXWRþQLDYVRERWXPiMD.DQGLGXMHSROLWLFNêFKVWUiQ .DQGLGiWLPXVLDPDĢQDMPHQHMURNRY9ROLĢVDEXGH HXURSRVODQFRY

VOLIČSKÝ PREUKAZ PRE EUROVOĽBY Europoslancov môžeme voliť aj mimo miesta svojho trvalého bydliska. Umožní to voličský preukaz. Voliči si ho môžu vybaviť cez svoju obec v čase úradných hodín. Čas majú do 22. mája. 2Y\GDQLHYROLþVNpKRSUHXND]XVDGiSRåLDGDĢRVREQHFH] VSOQRPRFQHQ~RVREXStVRPQHDOHDMHOHNWURQLFN\9\EDYHQLHGRNODGXVLQHWUHEDQHFKiYDĢQDSRVOHGQ~FKYtĐX $NQDY\EDYHQLHSUHXND]X YROLþVSOQRPRFQtLQ~RVREX YVSOQRPRFQHQtPXVtXYLHVĢ VYRMHRVREQp~GDMHDM~GDMH VSOQRPRFQHQHMRVRE\9SUt-

SDGHStVRPQHMDOHERHOHNWURQLFNHMåLDGRVWLWUHEDQDStVDĢ DMNRUHãSRQGHQþQ~DGUHVXQD NWRU~PiREHFåLDGDWHĐRYLYROLþVNêSUHXND]]DVODĢ 3UiYRYROLĢGR(XUySVNHKR SDUODPHQWXQD~]HPt65PDM~ SOQROHWt YGHĖYROLHEDVSRĖ URNRY VORYHQVNtREþDQLDVWUYDOêPSRE\WRPQD6ORYHQVNX 7LHåSOQROHWtVORYHQVNtREþD-

MICHAL HORSKÝ: BUĎME EURÓPANIA! Keď pred štvrťstoročím padol Berlínsky múr a tisíce kilometrov ostnatého drôtu obopínajúceho impérium Sovietskeho zväzu od Berlína až po Vladivostok, milióny ľudí nadobudlo dojem, že končí doba plná napätia, nevraživosti, zápasov a studenej vojny.

7$65

9ROLþVNpSUHXND]\,OXVWUDþQpIRWR7$65

QLDNWRUtQHPDM~WUYDOêSRE\W QD6ORYHQVNXþLYLQRPþOHQVNRPãWiWH(Ò9GHĖNRQDQLDYROLHEYãDNPXVLDE\ĢQD 6ORYHQVNX9ROLĢP{åXQLHOHQVORYHQVNtREþDQLDDOHDM REþDQLDLQêFKþOHQVNêFKãWiWRY(Ò0XVLDYãDNE\ĢSOQROHWtPDĢSRYROHQêWUYDOê SRE\WQD6ORYHQVNXDPXVLD E\Ģ]DStVDQtGR]R]QDPXYROLþRY3RåLDGDĢR]iSLVPRKOL GRDSUtOD

7$65

7

9SRVWNRPXQLVWLFNRPVYHWH]RVWDOLVWRYN\SRKURENRY EêYDOpKRUHåLPXNWRUêPVD PRKOR]GDĢåHQDVWDOSULDP NRQLHFVYHWD1DSULHNWRPX WRPQRKt]QLFKSUHåtYDM~ GRGQHVDYQHMHGQHMNUDMLQHRSlWRYQH]GYtKDM~KODY\ 7HQWRNUiWQLHYPHQHURYQRVWiUVWYDDXWRULWiUVWYDþLYOiG\ MHGQHMSULYLOHJRYDQHMYUVWY\ DSDUiWQLNRY6~WRÄRVREQRVWL³NWRUpGHãWUXXM~GHPRNUDFLXQLHOHQYQDãHMNUDMLQHDOH DMY(XUySH3UHWRWDNDNRJHQHUiFLHQDãLFKRWFRYVWiOLQD MHVHQQêFKQiPHVWLDFKYURNX WDNDMGQHVYþDVHSRNRMDDPLHUXMHG{OHåLWpDE\ SUHGRYãHWNêPPODGtĐXGLD LãOLNYRĐEiPGRHXUySVNHKRSDUODPHQWX .RKRYROLĢ"%H]WRKRDE\ VPHVDSULNOiĖDOLYĐDYRDOHERYSUDYRWUHEDSRYHGDĢåH YROtPHNDQGLGiWN\SROLWLFNêFKVWUiQ=QLFKE\VPH PDOL Y\EHUDĢ WDNp NWRUp VYRMRXVHULy]QRVĢRXGOKRGRERSUHXND]XM~VYRMY]ĢDK NQDãHMNUDMLQHNMHGQRWQHM (XUySHNKRVSRGiUVNHPX DVRFLiOQHPXUR]YRMXDOH DMNRFKUDQHĐXGVNêFKSUiY YWRPWRREURYVNRPJHRSROLWLFNRPSULHVWRUH=NDQGLGiWRNE\VPHVLPDOLY\EHUDĢĐXGtNWRUtV~RGERUQtFL ]iVWDQFRYLDGHPRNUDFLHMHGQR]QDþQHSURHXUySVNL]DPHUDQt$OHWUHEDGDĢãDQFXDM PODGêPĐXćRPPODGêPSRVODQFRPNWRUtP{åXSULQLHVĢ LQRYiFLXYFHORPUDGHVSRORþHQVNRSROLWLFNêFKDNWLYtW

QLHOHQSUHQDãXNUDMLQXDOH SUHFHO~(XUySX 9PQRKêFKHXUySVN\FKNUDMLQiFKVDSUHGSRNODGiåHDå WUHWLQD]YROHQêFKVWUiQDSRVODQFRYEXGHPDĢPLHUQH SRYHGDQpQHJDWtYQ\Y]ĢDK NHXUySVNHMLQWHJUiFLL1D6ORYHQVNXPiPHKĚVWNXSROLWLNRYNWRUtGOKRGRERPDQLSXODWtYQHSUDFXM~VREUD]RP W]YÄWXþQpKR*UpND³NWRUêVL SRKRGOQHåLMHQD~NRUÄFKXGREQpKRSHQ]LVWX]R6ORYHQVND³7LHWRRMHGLQHOpKODV\QLH V~GHãWUXNWtYQHOHQYRþL(XUySHDOHDMYRþLYODVWQHMNUDMLQHþRVDXNi]DORQHGiYQRDM XQiVNGHEH]YiKDQLDD]RGSRYHGQRVWLSRORåLOLWtWRÄSROLWLFL³DMYOiGX -HG{OHåLWp]G{UD]QLĢåHQDãD NUDMLQDVD]DGHVDĢURNRYMDVQHSULKOiVLODNWHMVNXSLQHQRYRSULVWXSXM~FLFKãWiWRYGR (ÒNGHXåQLHMHKODYQRX ~ORKRX]YLGLWHĐĖRYDQLHVD 6ORYHQVNRVDVWDORSULURG]HQRXV~þDVĢRXURGLQ\HXUySVN\FKQiURGRY3UHQiãSDWULRWL]PXVDMSUHQiVVDPêFK MHG{OHåLWpDE\VPHSDWULOL NWêPQiURGRPNWRUpQDMHGQHMVWUDQH(XUySXSRGSRUXM~ DV~SULSUDYHQtSOQRKRGQRWQHSDUWLFLSRYDĢQDHXUySVNHM EH]SHþQRVWLRFKUDQHVSRORþQêFKKUDQtFPHQHDQDVWUDQHGUXKHMV~SULSUDYHQtDMSUL YROHEQêFKXUQiFKYHUHMQHPDQLIHVWRYDĢVYRMXSRGSRUX VDPR]UHMPHDMYêKUDG\ HXUySVNHMEXG~FQRVWL -HQDREþDQRFKDE\VDUR]KRGOLþLEXG~YROLĢHXUySVNXLQWHJUiFLXþLEXG~YROLĢ VYRMLFK]iVWXSFRYNWRUtEXG~ SUHVDG]RYDĢQDãHRSUiYQHQp ]iXMP\Y(XUySHDNWRUtWLHå FKiSXåH(XUySDDNRFHORN PXVtREKDMRYDĢQiURGQp]iXMP\NDåGHMNUDMLQ\YV~ODGH VFHORHXUySVN\PL]iXMPDPL $E\QH]GYtKDOLKODY\VW~SHQFLWêFKUHåLPRYNWRUpSUHG GYDGVLDWLPLSLDWLPLURNPL SRVODODKLVWyULDGRPLQXORVWL MDK


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

MICHAL BUBĂ N: 35,1ĂˆĂ˘$0( 0/$'26ÄĄ6/8â126ÄĄ =0(18 Vo voÄžbĂĄch do europarlamentu je na vĂ˝ber mnoĹžstvo politickĂ˝ch strĂĄn. Jednou z nich je aj novic na naĹĄej politickej scĂŠne, strana TIP. LĂ­drom jej kandidĂĄtky je Michal BubĂĄn. Rozhovor, ktorĂ˝ redakcii poskytol tesne pred voÄžbami, prinĂĄĹĄame nielen kvĂ´li jeho kandidĂĄtĂşre, ale predovĹĄetkĂ˝m preto, aby sme dokumentovali snahu mladej, novej politickej vlny o pozitĂ­vnu zmenu v stojacĂ­ch slovenskĂ˝ch vodĂĄch. Michal BubĂĄn, lĂ­der eurokandidĂĄtky strany TIP.

]AkĂş motivĂĄciu majĂş obÄ?ania zĂşÄ?astniĹĽ sa volieb do europarlamentu? (XUySVND~QLDWRQLHV~OHQ Y]GLDOHQt~UDGQtFLSUDFXM~FL Y%UXVHOL(XUySVND~QLDVPH P\YĂŁHWFL9HÄ?D]iNRQRYSRGÄ?DNWRUĂŞFKĂĽLMHPHQD6ORYHQVNX SRFKiG]DSUiYHRG(XUySVNHM ~QLHWDNĂĽHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQpY(XUySVNRPSDUODPHQWHPDM~SULDP\GRVDKDM QDQiV6ORYiNRY

]PreÄ?o mĂĄ voliÄ? z toÄžkĂ˝ch moĹžnostĂ­ voliĹĽ prĂĄve vĂĄs a stranu TIP? 3UHYDĂĽQiYlÞãLQDSROLWLFNĂŞFK VWUiQQRPLQRYDODGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVWDUĂŞFKSR-

OLWLFNĂŞFKĂ„PDWDGRURYÂłNWRUtVL VN~VPHVDPLSR]LWtYQHPHQLĢ VĹĄetci sme WDPFKF~SlĢURNRYRGVHGLHĢ VYRMHRNROLH7UHED]ORGHMRP E\ĢWDPWDNSRYHGLDFQDĂ„YĂŞEH]SROLWLFNHM NOHSQ~ĢSRSUVWRFKQDUXĂŁLĢ]DVOXKRYĂŞÂłG{FKRGRN0\VPH XĂĽtYDQpQH]GUDYpY]ĢDK\-HWR minulosti, PODGtDG\QDPLFNtDFKFHPH QDĂŁDNUDMLQDQDĂŁDEXG~FQRVĢ SULVSLHĢVYRMRXHQHUJLRXNSRideme do toho ]LWtYQHM]PHQHQLHOHQQD6OR]NiektorĂ­ politici vyjadrili nĂĄzor, Ĺže ste bĂŠÄ?ko YHQVNXDOHDMY(XUySVNHM~QLL ]YODVWQpKR &KFHPHSUHY]LDĢ]RGSRYHGSMER-u alebo rozvracaÄ? QRVĢQLHOHQ]DVHEDDOHDM]D pravice. SUHVYHGĂžHQLD QDĂŁLFKURGLĂžRYDVWDUĂŞFKUR5R]KRGQHQLH9ĂŁHWFLVPHEH] SROLWLFNHMPLQXORVWLLGHPHGR GLĂžRYDIRUPRYDĢ(XUySXWDN DE\QiPSULQLHVODYLDFHMPRĂĽ- VtYQHSUL]HUDĢ3UHGRYĂŁHWNĂŞP WRKR]YODVWQpKRSUHVYHGĂžHQLD PODGtÄ?XGLDE\VDPDOLDNWtY- DNHćQiPQLHNWRGiYDWDN~WR QRVWtXSODWQHQLD QH]DSiMDĢGRGLDQLDYRVYRMRP QiOHSNXMHWRQHKRUi]QHNODP]ÄŒĂ­m si chce strana TIP RNROtSRPiKDĢSULVSUiYHYHFt VWYR3RSUYpVPHVWUHGRSUDzĂ­skaĹĽ dĂ´veru obÄ?anov? YHUHMQĂŞFK3ROLWLFLQiVPDM~]D- YiOLEHUiOQDVWUDQDQLHÄ?DYLFR&KFHPHPRWLYRYDĢÄ?XGtDE\ VWXSRYDĢQLHQiPYOiGQXĢWDN Yi1HPiPHSUHSRMHQLDQDLQp LPQHERORÄ?DKRVWDMQpĂžREXGH VN~VPHNWRPXSULVSLHĢDMP\ VWUDQ\DQLLFKVSRQ]RURY3R VR6ORYHQVNRP7R]QDPHQiĂĽH %XćPHDNWtYQLQHQHFKDMPHVL GUXKpQHP{ĂĽHPHSUHGVDUR]Ä?XGLDE\VDXĂĽQHPDOLćDOHMSD- RGSROLWLNRYOHQGLNWRYDĢDOH YUDFDĢQLHĂžRĂžRXĂĽGiYQRUR]-

YUiWHQpMH7RMHMHGHQ]KODYQĂŞFKG{YRGRYSUHĂžRGRWRKR LGHPHSUHĂžRVPHLQYHVWRYDOL NYDQWXPĂžDVXDHQHUJLH8YHGRPXMHPHVLĂĽHSUDYLFDXĂĽDQL QHH[LVWXMHVDPLVDGLVNYDOLÂżNRYDOLVYRMLPLSRVWRMPLDĂžLQPLP\PiPH]DFLHÄ?XURELĢ JHQHUDĂžQ~YĂŞPHQXQDVORYHQVNHMSROLWLFNHMVFpQH

]Ako ste sa stali lĂ­drom kandidĂĄtky do eurovolieb? 9RÄ?E\GRHXURSDUODPHQWXV~ SUYpNWRUĂŞFKVD]~ĂžDVWÄ–XMHPHSUHWRĂĽHVWUDQDY]QLNOD OHQSUHGQHGiYQRP6PHOHQ QD]DĂžLDWNXQDĂŁHMFHVW\DOH WHĂŁtQiVYHÄ?NĂŞ]iXMHPRQDĂŁH P\ĂŁOLHQN\1D(XURNDVWLQJXNGHVDSULDPRQDLQWHUQHWHUR]KRGRYDORRQDĂŁHMNDQGLGiWNHDRQOLQHKODVRYDQLD VD]~ĂžDVWQLORWDNPHUWLVtF Ä?XGtNWRUtKODVRYDOL]DMHGQRWOLYĂŞFKNDQGLGiWRY'RVWDO VRPY\ĂŁHKODVRYDVWDO VRPVDWDNOtGURPQDĂŁHMVWUDQ\GRHXURYROLHE'RVWDOVRP PDQGiWNWRUĂŞMHSUH]DĂžLDWRN YHÄ?PL]DYl]XM~FL

]Online hlasovanie, tzv. Eurokasting, bolo len výnimkou alebo to bude trend v komunikåcii?

6PDQĂĽHONRXDVYODVWQRUXĂžQHXSOHWHQĂŞPNRUEiĂžRPSRĂžDV9HÄ?NRQRĂžQpKRYtNHQGXY5tPH

7R]iYLVtRGćDOĂŁLHKRYĂŞYRMD -HGQDNFKFHPHPDĢSULDPX DRVREQ~NRPXQLNiFLXVÄ?XćPLSUHWRFKRGtPHRGIHEUXiUDSRQiPHVWLDFKYUiPFLQDĂŁHMURDGVKRZ$OHY\XĂĽtYDĢ LQWHUQHWMHWLHĂĽQHY\KQXWQp 0iKRVNRURNDĂĽGĂŞDQDMPl PODGtÄ?XGLDWDPWUiYLDPQRKRĂžDVX3UHWRLPQDĂŁHP\ĂŁ-


číslo 8/2014

ROZHOVOR

9

OLHQN\VSURVWUHGN~YDPHFH] WLHWRVRFLiOQHVLHWHNWRUpV~ LPEOt]NH

]Roadshow bol váš pilotný projekt. O čo ide? -HWRMHGHQ]QDãLFKVS{VRERYNRPXQLNiFLHVREþDQPL =ELHUDPHRGĐXGtSRGQHW\þR ]PHQLĢþRLQDNQDVWDYLĢþR LFKQDMYLDFWUiSL$NRVRPXå YPLQXORVWLVSRPtQDOQHFKFHPHE\ĢSDSLHURYtELOERUGRYt þLWHOHYt]QLSROLWLFLDOHFKFHPHE\ĢPHG]LĐXGPL7RMHWi ]PHQDSUHWRGRWRKRGiYDPH WRĐNRþDVXHQHUJLHDSURVWULHGNRY=iPHURPQDãHMURDGVKRZ MHDMPRWLYRYDĢĐXGtDE\LãOL YROLĢDXYHGRPLOLVLåHNDåGp YRĐE\V~G{OHåLWp1LHMHMHGQRNWRQiV]DVWXSXMHMHOHQQD QiVNRKRVLY\EHULHPH(XUySVNHYRĐE\V~WLHåYHĐPLG{OHåLWpSUHWRåHOHJLVODWtYQHDNW\ VFKYiOHQp(XUySVN\PSDUODPHQWRPV~]DYl]QpDMSUHQiV QD6ORYHQVNX

]O činnosti europoslancov veľa informácií občania nemajú.

0LFKDO%XEiQSULSUHEHUDQt&,-DZDUG]DQDMOHSãtSURMHNWURNDY5XPXQVNX

-HWRSUDYGDDDMWRFKFHPH]PHQLĢ6QDåtPHVDLQIRUPRYDĢDNi MH(ÒG{OHåLWiDNpG{OHåLWpMH MHM]DFKRYDQLHþL]HIHNWtYQHQLH$OHWLHåMHYHĐPLG{OHåLWp NWRQiVWDP]DVWXSXMHDSUHWRDM WRDE\ĐXGLDY\XåLOLVYRMHSUiYRDLãOLYROLĢDE\LPWRQHEROR MHGQR0iPHPRåQRVĢRYSO\YQLĢVYRMXEXG~FQRVĢDMQDHXUySVNHM~URYQLQLHOHQQD6ORYHQVNX9\XåLPHMX

9HĐPLQiVSUHNYDSXMHDSDWLD PODGêFKĐXGtďXGLDRGNWRUêFKVPHþDNDOL]iXMHPQLHþR ]PHQLĢ]iXMHPRYODVWQ~EXG~FQRVĢ3UiYHRQLPDM~YSULHPHUHQHJDWtYQHMãLHUHDNFLHDNR SRYHG]PHĐXGLDYVWUHGQRP DVWDUãRPYHNX7tVN{UQDURGHQtþDVWRUHDJXM~VS{VRERPåH ÄNRQHþQHY\PODGtNGHVWHEROL

]Strana TIP má najnižší vekový priemer kandidátov, nemáte medzi sebou žiadneho „zaslúžilého“ politika. Nemyslíte si, že Vám chýba politická skúsenosť? 1DW~WRRWi]NXRGSRYHGiP ]DNDåGêP$MV~þDVQtSROLWLFL ]DþtQDOLPODGtDQHPDOL]ćDOHNDWRĐNRURNRYDVN~VHQRVWt ]SUD[HDNRMD$QLPDQDåpUVNHDQLNRQWDNW\VR]DKUDQLþtPQHYHGHOLSO\QXORãW\UL FXG]LHMD]\N\QHåLOLY(XUySHWDNQDSOQRDNRQDãDJHQHUiFLD1HERMtPVDWRKRåH VRPPODGêSROLWLNP\VOtPVL åHMHWRPRMDYêKRGD$EXGH WRYêKRGDQLHOHQSUH6ORYHQVNRDOHSUHFHO~(XUySXNHć WDPS{MGXPODGtãLNRYQtĐXGLDNWRUtV~]SUD[HUR]XPHM~ EHåQpPXREþDQRYLDQHåLYLOL VDYPLQXORVWLOHQSROLWLNRX

]Ako hodnotíte vašu volebnú kampaň?

1DãtP]iPHURP MHPRWLYRYDĢĐXGt DE\LãOLYROLĢ 1LHMHMHGQR kto nás ]DVWXSXMH GRWHUD]åHVWHVDDM]REXGLOL³ 8PODGêFKĐXGtUH]RQRYDOLGYH YHFL±ÄGDMWHPLSRNRMVSROLWLNRX³DÄMDVDFKFHPRGVĢDKRYDĢ GR]DKUDQLþLD³$WRWRMHDODUPXM~FH8WYUG]XMHQiVWRYWRP åHMHQDMY\ããtþDV]DþDĢVJHQHUDþQRXYêPHQRXSROLWLNRY

]Prečo utekajú mladí ľudia do zahraničia?

MHWRPXGQHV7RMHKODYQêG{YRGåHVDQHYUiWLDVSlĢDQHXVDGLDVDWX3{VRELOVRPDM Y%XOKDUVNXWDP]{VPLFK PLOLyQRYREþDQRYWDNPHUMHGHQPLOLyQSUHYDåQHPODGêFK VFKRSQêFKĐXGtRGLãORDRVWDORåLĢY]DKUDQLþt%RORWR XåGiYQHMãLHDOHNUDMLQDVD ]WRKRVSDPlWiYDGRGQHVWt ĐXGLDFKêEDM~YV\VWpPH$P\ QHFKFHPHDE\VDQLHþRWDNp VWDORDMQD6ORYHQVNX

]Ako je financovaná vaša strana?

výhradne len nejakú skupinu? &KFHPHRVORYLĢWêFKYROLþRY NWRUt VL XYHGRPXM~ SRWUHEX ]PHQ\QD6ORYHQVNXDSRWUHE\JHQHUDþQHMYêPHQ\SROLWLNRY DFKF~GDĢãDQFXPODGêPĐXćRPDE\SULVSHOLVYRMRXHQHUJLRXG\QDPLFNRVĢRXDY{ĐRX QLHþR]PHQLĢ

]Plánujete ísť aj do najbližších parlamentných volieb v roku 2016?

1DãLPKODYQêPFLHĐRPV~ YRĐE\GRVORYHQVNpKRSDUODPHQWXYURNX3UYêP NURNRPDE\VPHPRKOLPHQLĢ6ORYHQVNRMHGRVWDĢVDGR SDUODPHQWX$VDPR]UHMPH DNFKFHPHQLHþR]PHQLĢDM GRYOiG\DWDPSRWRP]DEH]SHþLĢSR]LWtYQX]PHQXQD6ORYHQVNX=~þDVWQtPHVDDMNRPXQiOQ\FKYROLHEQDMHVHĖ WRKWRURNX

9êKUDGQH]SUtVSHYNRYDGDURY QDãLFKþOHQRYQDãLFKV\PSDWL]DQWRY0iPHWUDQVSDUHQWQp¿QDQFRYDQLHYãHWN\GDU\NWRUpGRVWDQHPHV~QHDQRQ\PQp GDURYDFLH]POXY\V~QRWiUVN\ RYHUHQpDGDUFRY]YHUHMĖXMHPH QDQDãRPZHEHGRNRQFDþDVWHMãLHDNRXUþXMH]iNRQ&KFHPHE\ĢSUtNODGRPWUDQVSDUHQWQRVWLDMSUHLQpVWUDQ\FKFHPH SULQLHVĢQLHOHQSR]LWtYQHP\ãOLHQN\DOHDMVOXãQpVS{VRE\ GRSROLWLN\9\PHG]LOLVPHVD YRþLGDURPRGSUiYQLFNêFK RV{EQHFKFHPHE\Ģ]DYLD]DQtåLDGQHM¿UPHDOHER¿QDQþQHMVNXSLQH&KFHPHDE\QiP ĐXGLDGDOLSUtSDGQêGDUDNRV~NURPQpRVRE\]SUHVYHGþHQLD OHERFKF~SRGSRULĢQiVQDãH P\ãOLHQN\

3UHWRåHYQtPDM~þRVDWXGHMH 1HYLGLDSR]LWtYQHVPHURYDQLH QDãHMNUDMLQ\.HćVLSUHGVWDYLD6ORYHQVNRRGHVDĢURNRY ]Vymedzujete sa aj voči WDNKRYLGLDQHJDWtYQHMãLHDNR voličom, chcete osloviť

1DMOHSãLHVDUHOD[XMHYVORYHQVNêFKKRUiFK

MDK


10

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

=9(60(8ä'2/(7,(Ä9(ý1( 0/$'e³32/,7,&.e79È5( Demokracia je bytostne spojená so slobodnými voľbami a Pán Boh zaplať, že oboje dnes máme. V sobotu 24. mája budeme voliť našich zástupcov v Európskom parlamente. Tieto voľby sú zväčša politikmi účelovo zahmlievané a deklasované, aj keď poslanci Európskeho parlamentu rozhodujú o veciach ekonomicky i politicky závažnejších, ako môže napríklad prezident našej republiky. 9RĐE\VDEOtåLDDNHG\NRĐYHNY\MGHPHYRQ]RYãHWNêFKVWUiQVDQDQiV]RV\S~WLHLVWpVWDUp]QiPH SROLWLFNpWYiUH'REUHMH SUHGYROHEQiNDPSDĖDWUHEDWRUHãSHNWRYDĢ5HãSHNWXMHPDOHSRKĐDG]DVHQD IRWRJUD¿HSROLWLNRYVSUHG LURNRYPDXåQHEDYt &KiSHPHVWHWLFNpY\UHWXãRYDQLHQLHNWRUêFKNRåQêFK ]PLHQ$YãDNSUH]HQWiFLX VYRMKRLPLGåXRWRĐNRURNRY PHQHMYQtPDPDNRIDORãQp ]DNUêYDQLHVYRMHMVNXWRþQHM

WYiUHDNRYê]RURYêSRGvod a politickú pretvárku v priamom prenose! Je naR]DMQHIpUQiVWDNWRNODPDĢ YVQDKHSUHVYHGþLĢQiVåHDM SRWRĐNêFKURNRFKV~VWile ešte mladí, vitálni a eviGHQWQHQHVWDUQ~FL$NLFK SRWRPVWUHWQHWHQDåLYRGLY QHVSDGQHWH]Q{KNRKRWR SUHGVHERXPiWH'{YRGMH YãDNLQêGiYDM~QiPWêP MDVQêVLJQiOåHJHQHUDþQi REPHQDSROLWLNRYY{EHFQLH MHSRWUHEQi1DRSDNMHDå YHĐPLSRWUHEQi

9ROLĢFKRGtPDSUHWRS{Mdem aj v sobotu 24. mája. 8UþLWHXåYLHPåHQHGiP VYRMKODVQLNRPX]WêFKSUHVWDUQXWêFKXPHORRPODGHQêFKWYiUtVRGND]RPåHXå ERORGRVĢLFKSRNU\WHFWYD VSRORþQpKRGOKRURþQpKRNRlaborovania, delenia strán DQiVOHGQHY]QLNXLFKQRYêFKNySLtSROLWLFNHMSURVWLW~FLHDSUH]OLHNDQLDNDEiWRY&KFHPE\ĢMHGHQ]WêFK YROLþRYQD6ORYHQVNXNWRUt YSRVOHGQêFKGYRFKYRĐEiFK 9Ò&DSUH]LGHQW XNi]DOL

åHFKF~YêPHQXH[LVWXM~FLFK SROLWLNRY1DãDSURVSHUXM~FDEXG~FQRVĢXUþLWHQLHMH VSRMHQiXåOHQVGQHãQêPL SROLWLNPL7DNDNRGRLQêFK ãSLþNRYêFKREODVWtVSRORþQRVWL LQIRUPDþQpWHFKQROyJLHYêVNXPDYêYRM¿QDQþQtFWYRDWć VPHEH] REiYSXVWLOLPODGêFKY]GHODQêFKDDPELFLy]Q\FKĐXGt WRLVWpMHSRWUHEQpXURELĢDM v politike! Preto, prosím, minimálne YãHWNêFKWêFKNWRUtOHQQHGiYQREROLYROLĢSUH]LGHQWD našej republiky, aby si uveGRPLOLåHPiPHRSlĢPRåQRVĢPHQLĢSROLWLFN~VFpQX QD6ORYHQVNXDSULQLHVĢGR SROLWLN\QRYpWYiUHQRYp myšlienky a novú kultúru.

3RćWHSURVtPYiVYVRERWXPiMDYROLĢ -DYWêFKWRYRĐEiFKFKFHP ]ELOERUGRY]YHVLĢUD]DQDYåG\PQRKpVWDUpSROLWLFNp WYiUHNWRUpPDWXGHVLDXå mnoho rokov a vyberiem si QRY~PODG~DOWHUQDWtYX$M YKRNHMLVDXNi]DORþRWDNp RPODGHQLHGRNiåHXURELĢ +QHćMHKUDNUDMãLD 9WêFKWRYRĐEiFKGiYDP jednoducho šancu mlaGêPDSRVLHODPXåW~VWDrú generáciu politikov na G{FKRGRN ġDåNR SRYHGDĢåH]DVO~åHQêDOHXUþLWH]DVO~åHQH Roman T., Martin UHG

PRAVIDLÁ SLOVENSKÝCH EUROVOLIEB Možno ste si všimli, že už začala kampaň do májových eurovolieb. Po nedávnych prezidentských voľbách sa v mestách objavilo množstvo billbordov jednotlivých kandidátov, ktorých je tentoraz 333 z 29 kandidujúcich politických strán a koalícií.

Aké sú pravidlá voľby 13 slovenských europoslancov? 3UiYRYROLĢSRVODQFRY(XUySVNHKR SDUODPHQWX (3  Pi NDåGêNWRYGHĖYROLHEGRYĚãL URNRYDPiWUYDOêSRE\WQD ~]HPt65 QHPXVtPDĢREþLDQVWYR 9ROLĢPRåQROHQYMHGQRPãWiWH(Ò .DQGLGRYDĢGR(3P{åHY65 NDåGêNWRWXPiWUYDOêSRE\W DGRYĚãLOURNRY.DQGLGRYDĢMHPRåQpOHQYMHGQRPþOHQVNRPãWiWH(Ò9RĐE\VDNRQDM~ YVRERWXPiMDRGGR KRGÒ]HPLH6ORYHQVNDMH MHGHQYROHEQêREYRG 1DNDQGLGiWNDFKMHGQRWOLYêFK SROLWLFNêFKVWUiQDOHERNRDOtFLt MHPD[LPiOQHPLHQ.DåGê ]NDQGLGXM~FLFKVXEMHNWRYPXVHO ]ORåLĢYROHEQ~NDXFLXYRYêãNH HXUQD~þHWPLQLVWHUVWYD YQ~WUD.DXFLDVDYUiWLOHQWêP VWUDQiPNWRUp]tVNDM~DVSRĖ SHUFHQWiRGRY]GDQêFKKODVRYLQDNVDNDXFLHVWDQ~SUtMPRPãWiWQHKRUR]SRþWX

9ROLþLGRVWDQ~SRãWRX]R]QDP NDQGLGXM~FLFKVWUiQDNDQGLGiWRYQDMQHVN{UGQtSUHGYRĐEDPL3ROLWLFNiUHNODPDMHSUtSXVWQiGQtSUHGYRĐEDPL WRWRSUDYLGORVDYãDN]MDYQHDNR SULLQêFKYRĐEiFKQHGRGUåLDYD9GHĖYROLHEMHPRUDWyULXP QDSUHGYROHEQpSULHVNXP\1D WRDE\SROLWLFNêVXEMHNW]tVNDO DVSRĖMHGHQPDQGiWY(XUySVNRPSDUODPHQWHPXVtSUHNURþLĢNYyUXPSHUFHQWKODVRY 'R(XUySVNHKRSDUODPHQWXVD YROtSRPHUQêPV\VWpPRPSRGREQHDNRGR1iURGQHMUDG\ 659ROLþVLY\EHULHNDQGLGiWNXMHGQHMVWUDQ\QDNWRUHMP{åH ]DNU~åNRYDĢPD[LPiOQHGYH PHQi9UiPFLMHGQRWOLYêFKSROLWLFNêFKVWUiQNDQGLGiWL]tVNDYDM~PDQGiWYSRUDGtYDNRPV~ XYHGHQtQDKODVRYDFRPOtVWNX 3UHGQRVĢPiDOHNDQGLGiWNWRUê GRVWDOSUHGQRVWQêKODVRGPLQLPiOQHYROLþRYWHMWRVWUDQ\ 8SO\QXOêFKSlĢURNRY]DVWXSRYDOL6ORYHQVNRY(XUySVNRP SDUODPHQWHWtWRSRVODQFL0RQL-

ND)ODãtNRYi%HĖRYi0RQLND 6PRONRYi.DWDUtQD1HYHćDORYi%RULV=DODD9ODGLPtU0DĖND 6PHU6' (GXDUG.XNDQ D3HWHUâĢDVWQê 6'.Ò'6  $QQD =iERUVNi D 0LURVODY 0LNROiãLN .'+ (GLW%DXHUD$ODMRV0pV]iURV 60.  -DURVODY3DãND 616 D6HUJHM .R]OtN ď6+='6  =DXMtPDYRVĢRXMHåHWHQWRUD] YPiMRYêFKHXURYRĐEiFKNDQ-

GLGXM~DMQLHNWRUtV~þDVQtHXURNRPLViUL-HGQêP]QLFKMH0DURãâHIþRYLþ±OtGHUNDQGLGiWN\ 60(56'Ä6~þDVĢRXNyGH[X VSUiYDQLDVDNWRUêSULQiVWXSH GRIXQNFLHNRPLViULSRGSLVXM~ MHDMWRåHNDåGêNRPLViUNWRUêVDEXGHXFKiG]DĢRSRVWHXURSRVODQFDY(XUySVNRPSDUODPHQWHVLPXVt]REUDĢYROHEQ~ GRYROHQNX QHSODWHQpYRĐQREH] Y\XåtYDQLDVOXåLHE(XUySVNHM NRPLVLH 7iVD]DþtQDGĖRP NHćVDNRQþtPDQGiW(3WHGD SRSRVOHGQRPSOHQiUQRP]DVDGQXWt(3þRYQDãRPSUtSD-

(XUySVN\SDUODPHQWYâWUDVEXUJX)RWR7$65$3

GHMHDSUtOD³GRGiYDVORYHQVNêHXURNRPLViU 3RGĐDâHIþRYLþDLGHRQRY~SROLWLFN~NXOW~UXNHćDMHXURNRPLViUNWRUpKRLQDNYROt(XUySVN\ SDUODPHQWVDEXGHXFKiG]DĢ RG{YHUXREþDQRYYULDGQ\FK HXURYRĐEiFK9EXG~FQRVWLE\ VDPDORVWDĢHXUySVN\PãWDQGDUGRPåHFHVWDGRNRPLVLH (ÒSRYHGLHFH]HXURYRĐE\þtP HXURNRPLViU]tVNDVLOQêPDQGiWRGVYRMKRYODVWQpKRãWiWX

E\V


číslo 8/2014

TÉMA

11

NA PRIEHRADU S REPELENTOM S príchodom jari a pekného počasia čoraz viac vychádzame do prírody. Avšak teplé počasie neláka iba ľudí. V okolí Bánoviec nad Bebravou si musíte dávať pozor v oblastiach pohoria Považský Inovec a Strážovská vrchovina. V tomto období sa objavuje zvýšený výskyt kliešťov. Aj keď väčšina kliešťov nie je infekčná, jedno až dve percentá z nich sú prenášačmi ochorení, ktoré môžu poškodiť centrálny nervový systém, ba v závažných prípadoch viesť až k smrti. Ide o vírus, ktorý spôsobuje kliešťovú encefalitídu (zápal mozgových blán) a baktériu, ktorá spôsobuje lymskú boreliózu.

Rizikové oblasti

V Bánovciach nad Bebravou sa oblasť pohoria Považský Inovec a Strážovská vrchovina nachádzajú priamo v epicentre výskytu kliešťovej encefalitídy na Slovensku. Väčšina ľudí sa mylne domnieva, že kliešte na nich zaútočia pri prechádzke v lese a že číhajú na stromoch. Opak je pravdou, kliešťa si môžeme priniesť hlavne z prechádzky

vo vysokej tráve. Po tele dokážu vyliezť pomerne vysoko, vyhľadávajú na ňom dobre prekrvené miesta s pomerne tenkou kožou. Najčastejšie si ich nájdeme v zákolennej jamke, v slabinách, na zápästí, bruchu, v ohybe lakťa, podpazušných jamkách, za ušami i vo vlasoch. Pozor na larvy a nymfy kliešťa, ktoré sú niekedy menšie ako špendlíková hlavička, a preto sú ľahko prehliadnuteľné. Pozor by sme si mali dávať najmä pri prechádzke v okolí priehrady a potoka Dubnička.

Dôležitá je prevencia

Najlepšou prevenciou je očkovanie a používanie repelentov. Dôležitý je aj výber správneho odevu. Po návrate z výletu je vhodné dôkladne si poprezerať celé telo. Ak kliešťa objavíme, naj-

V tomto období sa objavuje zvýšený výskyt kliešťov. Ilustračné foto: TASR/František Iván

lepšie je vytiahnuť ho na sucho pinzetou. Pri začervenaní miesta vpichu treba ihneď navštíviť lekára. Kliešte môžu napadnúť aj našich domácich miláčikov, a preto by sme mali dbať aj na ich zdravie a pred kliešťovou se-

zónou im zadovážiť vhodné ochranné prostriedky. Niekrorí ľudia nechytia kliešťa skoro nikdy, iní si ich môžu doniesť z lesa hneď niekoľko. Súvisí to aj s odlišnosťami v zložení ľudského potu. Netreba sa spo-

liehať na to, že miesto, kde sa prisal kliešť, nás začne svrbieť. Môže to byť pokojne až na druhý deň, pretože kliešť určitý čas do tela vypúšťa znecitlivujúcu látku. Ivana Punová

My vieme, že sa TO z balkóna robiĨ nesluší!

NSR 3265/14

VoĖte slušnosĨ! VOĕTE stranu TIP! 214_TIP_Karikatury_1 7

5/9/14 4:52 PM


12

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

-85$-7,/(6&+.$1','Ăˆ71$ (852326/$1&$=$675$187,3 VysokĂŠ ĹĄkolstvo, pedagĂłgovia, ĹĄtudenti, mladĂ­ Äžudia. To sĂş tĂŠmy, ktorĂŠ prioritne zaujĂ­majĂş kandidĂĄta do eurovolieb za stranu TIP JURAJA TILESCHA. Chce zastupovaĹĽ zĂĄujmy mladĂ˝ch a moderne zaloĹženĂ˝ch ÄžudĂ­ tak, aby sa eurĂłpske zmeny diali v prospech, nie na Ăşkor Slovenska, a taktieĹž chce lepĹĄie podmienky pre strednĂş a starĹĄiu generĂĄciu. Jeho skĂşsenosti zo ĹĄkolskĂŠho prostredia a jeho osobnĂŠ poznatky sĂş kĞúÄ?om, na zĂĄklade ktorĂŠho chce tento cieÄž napÄşĹˆaĹĽ so vĹĄetkou vĂĄĹžnosĹĽou a najlepĹĄie, ako bude mĂ´cĹĽ. HnacĂ­m motorom spoloÄ?nosti sĂş mladĂ­, avĹĄak ani tĂ˝ch ostatnĂ˝ch by sme nemali nechaĹĽ ĹživoriĹĽ. PrinĂĄĹĄame vĂĄm jeho vĂ­ziu a predsavzatia, s ktorĂ˝mi ide do boja o miesto v europarlamente.

]O vĂĄs je znĂĄme, Ĺže ste svetobeĹžnĂ­k, dokonca ste Ä?asĹĽ svojho detstva strĂĄvili mimo EurĂłpy. AkĂŠ boli vaĹĄe „detskĂŠ osudy“?

OXVRPDEVROYRYDOY0DURNXYR IUDQF~]VNRPMD]\NX8ĂĽYWRPWRPODGRPYHNXVRPVDFtWLO E\ĢGRPDNGHNRÄ?YHNYRVYHWH 1DSULHNWRPXVRPVDYĂĽG\UiG $NRURĂžQĂŞVRPVURGLĂžPL YUDFDODYUDFLDPQD6ORYHQVNR DPODGĂŁRXVHVWURXRGLĂŁLHOGR ]DVYRMRXURGLQRXNDPDUiWPL 0DURND0{MRWHFMHVWURMiUVN\ SUtURGRXDWUDGtFLDPL LQĂĽLQLHUDYWRPWRRGERUHEROY\VODQĂŞSUDFRYDĢQDDIULFNĂŞNRQ- ]Kedy ste si uvedomili, WLQHQW9]KÄ?DGRPQDWRĂĽHVPH Ĺže chcete a mĂ´Ĺžete meniĹĽ VDSUHVĢDKRYDOLGRFXG]HMNUDML- veci okolo seba? Q\PRMDPDPDPXVHODRSXVWLĢ 3RĂžDVĂŁW~GLDVDYRPQH]DĂžDOL SUiFXâN{ONXDM]iNODGQ~ĂŁNR- REMDYRYDĢRUJDQL]DĂžQpVFKRS-

QRVWLSULRUJDQL]iFLLKRNHMEDORYĂŞFKWXUQDMRY3RXNRQĂžHQtJ\PQi]LDVRPVDUR]KRGRO VSR]QDĢćDOĂŁLXNUDMLQXDWDN VRPRGLĂŁLHOQDWULURN\GR$QJOLFNDNGHVRPSRSUYĂŞNUiW ]DĂžDOSRGQLNDĢ1D]iNODGH YODVWQHMVN~VHQRVWLVSUREOpPDPLSULKÄ?DGDQtXE\WRYDQLD Y$QJOLFNXVPHVSROXVNDPDUiWRP]DORĂĽLOLDJHQW~UX QDVSURVWUHGNRYDQLHXE\WRYDQLDSUHPODGĂŞFKÄ?XGtNWRUt VDUR]KRGOLtVĢ]D]iURENRP

voÄžte stranu

TIP Ä?.

10

VOĽTE TIP

DAJTE Ĺ ANCU MLADĂ?M Juraj TILESCH, BSBA 28 rokov, TrenÄ?Ă­n

4

Ä?.

facebook.com/tilesch.juraj

NSR 3266/14

KRÚŽKUJTE

MojĂ­m hlavnĂ˝m cieÄžom je sĂşstrediĹĽ sa vysokĂŠ ĹĄkolstvo a mobility ĹĄtudentov, pedagĂłgov a mladĂ˝ch ÄžudĂ­. Moja vĂ­zia Slovenska spoÄ?Ă­va vo vzdelanostnej ekonomike a  nie vo fabrikĂĄch s  lacnou pracovnou silou pre zahraniÄ?nĂ˝ch investorov. KvalitnĂŠ vzdelanie a moĹžnosĹĽ vycestovaĹĽ a spoznaĹĽ novĂŠ skĂşsenosti, zĂ­skaĹĽ novĂŠ vedomosti sĂş pridanou hodnotou pre kaĹždĂŠho jednĂŠho absolventa.

]MĂĄte uĹž vo svojej doterajĹĄej kariĂŠre nejakĂŠ „parlamentnĂŠ skĂşsenosti“?

]UHJHQHURYDĢLFKMHYHÄ?PLG{OHĂĽLWĂŞDVSHNWSRNLDÄ?FKFHĂžORYHNQLHĂžR]PHQLĢ'~IDPSULDWHOLDĂĽHVWHVLWHQWRYtNHQGQDĂŁOL 5RNVRPS{VRELODNRSUH]LGHQW ĂžDVVDPLSUHVHEDDVYRMHKREE\ ĂŁWXGHQWVNpKRSDUODPHQWX6SRORĂžQHVRVWDWQĂŞPLĂžOHQPLVPH ]PreÄ?o chcete Ă­sĹĽ do SULSUDYRYDOLU{]QHDNWLYLW\SUH eurĂłpskej politiky? ĂŁWXGHQWRYDNRV~ĂŁSRUWRYpGQL ÄŒo v nej chcete dosiahnuĹĽ? SOHV\ZRUNVKRS\JXHVWOHFWX- &KFHPVDSRGLHÄ?DĢQDWYRUEHHXUHVDLQp9URNXVRPERO UySVNHMOHJLVODWtY\NWRUiPi]i]YROHQĂŞDNDGHPLFNĂŞPVHQi- VDGQĂŞGRSDGQDYĂŁHWNĂŞFKREĂžDWRPGRâWXGHQWVNHMUDG\Y\VR- QRY(XUySVNHM~QLH9HUtPĂĽH NĂŞFKĂŁN{ONGHVRPSR]YROHQt PRMHVN~VHQRVWL]RĂŁNROVNpKR GRGYRMURĂžQpKRIXQNĂžQpKRRE- SURVWUHGLD]PRMHMSUiFHL]PRGRELD]DVWiYDOIXQNFLXSUHGVHGX MLFKRVREQĂŞFKSR]QDWNRY(XUySâWXGHQWVNHMUDG\6ORYHQVND$M VNHM~QLHPLSRP{ĂĽXQDSÄŽÄ–DĢ NHćXĂĽQLHVRPMHMĂžOHQRPVWi- WHQWRFLHÄ?VRYĂŁHWNRXYiĂĽQRVOHVDVQDĂĽtPXGUĂĽLDYDĢNRQWDNW ĢRX0RMtPKODYQĂŞPFLHÄ?RPMH VGHOHJiWPLDE\ĢQiSRPRFQĂŞ V~VWUHGLĢVDQDY\VRNpĂŁNROVWYR SULULHĂŁHQtDRUJDQL]RYDQtU{]- DPRELOLW\ĂŁWXGHQWRYSHGDJyJRY DPODGĂŞFKÄ?XGt0RMDYt]LD6ORQ\FKSURMHNWRY YHQVNDVSRĂžtYDYRY]GHODQRVW]MĂ´Ĺžete nĂĄm nejakĂ˝ QHMHNRQRPLNHDQLHYRIDEULz nich priblĂ­ĹžiĹĽ? AkĂŠ reĂĄlne NiFKVODFQRXSUDFRYQRXVLORX moĹžnosti ĹĄtudentom SUH]DKUDQLĂžQĂŞFKLQYHVWRURY 0RPHQWiOQHVDSRGLHÄ?DPQD prinĂĄĹĄajĂş? 3RVOHGQĂŞSURMHNWMH%RDUG0H- SURMHNWH&R60L&( 9ĂŞ]Y\ĂŁWXHWLQJ (XUySVNHM ĂŁWXGHQWVNHM GHQWVNĂŞFKPRELOtW NWRUĂŞDQDO\~QLHNWRUĂŞVDQHGiYQRNR- ]XMHPRPHQWiOQXVLWXiFLXY(XQDOY%UDWLVODYHDYR9LHGQLSRG UySHYUiPFLĂ„FHORVWXSÄ–RYĂŞFKÂł ]iĂŁWLWRXVORYHQVNHMDUDN~VNHM PRELOtW3URMHNWVD]DPHULDYD ĂŁWXGHQWVNHMUDG\6HPLQiUQD QDRWi]N\JUDQWRYYĂŞXĂžE\SRĂžDVĢWRKWRYDOQpKR]KURPDĂĽ- VN\WQXWLDMD]\NRYĂŞFKNXU]RY GHQLDMH]DPHUDQiQDDNDGHPLF- RGFKRGXSUtFKRGXLQWHOLJHQFLH NpDĂŁWXGHQWVNpPRELOLW\NWRUp ]NUDMLQ\DGRNUDMLQ\DL=iYHV~]P{MKRSRKÄ?DGXQHRGGHOL- U\]SURMHNWXEXG~]YHUHMQHQp WHÄ?QRXV~ĂžDVĢRXĂŁW~GLD9ćDND QDMHVHÄ– PRELOLWiPPDM~ĂŁWXGHQWLPRĂĽQRVĢY\FHVWRYDĢGR]DKUDQLĂžLD ]PoÄ?me eĹĄte k vĂĄĹĄmu VSR]QDĢQRY~NXOW~UXWUDGtFLH rodnĂŠmu regiĂłnu. V Ä?om Ä?XGtDYQHSRVOHGQRPUDGH]GR- je pre vĂĄs vĂ˝nimoÄ?nĂ˝? NRQDOLĢVDYFXG]RPMD]\NX +RFLVRPSRPHUQHGOK~ĂžDVĢ P{MKRĂĽLYRWDVWUiYLOY]DKUDQL]ÄŒomu sa venujete okrem ĂžtNVYRMHMNUDMLQHDURGQpPX PHVWXPDYĂĽG\YLD]DORSHYQp prĂĄce? Ako relaxujete? 7XULVWLNDKRUROH]HFWYRDNDUD- SXWR7UHQĂžtQSHUOD3RYDĂĽLD WHV~SUHPÄ–DYHÄ?NĂŞPSRVLOQH- MHPRMRXVUGFRYNRX3RYDĂĽVNĂŞ QtPSRĢDĂĽNĂŞFKGÄ–RFK3UiYH ,QRYHF9UĂŁDWHFĂžL.iOQLFDV~ SRĂžDVWĂŞFKWRDNWLYtWPiPĂžDV PLHVWDNGHVDGRVWDQHP]7UHQXVSRULDGDĢVLVYRMHP\ĂŁOLHQN\ ĂžtQD]DSiUGHVLDWRNPLQ~WDFtDXSRNRMLĢP\VHÄ?9ćDNDPRMHM WLPVDDNRYLQRPVYHWH3ULDPR URGLQHDPRMLP]iXMPRPVRP Y7UHQĂžtQHMHWLHĂĽQLHNRÄ?NRYHÄ?PDOPRĂĽQRVĢVWUHWQ~ĢPQRĂĽVWYR PLSHNQĂŞFKN~WRYNGHUiGWUi]DXMtPDYĂŞFKÄ?XGtNWRUtSULVSHOL YLPĂžDVDNRQDSUtNODG2VWURY VYRMLPLQi]RUPLGRP{MKRĂĽLYR- =iEODWVNpO~N\ĂžL%UH]LQD WD2ĂžLVWHQLHP\VOHDGUHQDOtQ I\]LFN\]DSRMLĢVLO\ĂžLQDRSDN WV


číslo 8/2014

INZERCIA

JEDNODUCHŠIA ORIENTÁCIA VO FAKTÚRE elektriny a plynu ZSE práve z tohto dôvodu od 1. 1. 2014 upravil a sprehžadnil svoje vyúmtovacie faktúry za dodávané komodity. Všetky dôležité údaje ako finanmné vyrovnanie, harmonogram platieb a ualšie dôležité upozornenia teraz zákazníci nájdu prehžadne usporiadané na prvej strane. Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v priloženom letáku k faktúre alebo na www.zse.sk.

Faktúra za energie asi málokoho poteší, iste sa však zhodneme, že jej chceme rozumieÊ. Nové vyúmtovacie faktúry od ZSE sa vám budú mítaÊ žahšie. Keuže faktúra od dodávateža je najmastejšie prijímaný dokument, zákazníkovi veža napovie o snahe poskytovaÊ mu mo najlepší servis. Dodávatež

OTVORENÍ ZMENÁM K LEPŠIEMU Skvalit¬ovanie služieb a snaha o vämšiu ústretovosÊ vomi zákazníkom podnietili zmeny na kontaktných miestach, ktoré sú po novom ZSE Centrá.

Radi si svoje záležitosti vybavujete osobne? Rozumieme vám. Roz-

rekonštruujete, povinnosti vlastniÊ energetický certifikát sa nevyhnete. Aj keu ide o povinnosÊ, energetický certifikát je dôležitým dokumentom na správny odhad budúcich nákladov na bývanie. Hovorí o tom, do akej miery je váš dom hospodárny, a zistíte aj, kde môžete energetické vlastnosti ešte zlepšiÊ. Vuaka ZSE môžete získaÊ energetický certifikát za bezkonkurenmnú cenu.

OBĽÚBENOSŤ SLUŽBY ZSE ASISTUJE RASTIE Zabuchnuté dvere, rozbité okno mi prasknutý radiátor? Do 2 hodín môžete maÊ na mieste havárie elektrikára, plynára, inštalatéra alebo iného majstra. Stamí iba telefonát na jedno telefónne míslo. Služba ZSE Asistuje je zákazníkom, ktorí si ju objednali, k dispozícii 24 hodín denne na nonstop linke 0850 646 646. Za opravy pri havárii alebo pri zablokovaní dverí pritom až do výšky 150 eur

Výhodné nákupy, relax a zábava mi zžavy na stavebný materiál, technické zariadenia a vybavenie do rodinného domu, to všetko je k dispozícii zákazníkom ZSE vuaka ZSE Klubu.

NBN 2736/14

Poruchám a ich negatívnym následkom sa najlepšie vyhneme ich predchádzaním.

vody mi solárne zostavy. RelaxovaÊ sa dá aj za výhodnejšie ceny, elektroniku zoženiete online so zžavami alebo sa rozhodnite pre skrášlenie svojho bývania. ByÊ v klube sa oplatí.

UDÁVAME ZÁKAZNÍCKE TRENDY Ako prví mohli optimálne sadzby a úsporu za plyn zistiť v mobile zákazníci ZSE. Už v roku 2013 sa na trhu objavila mobilná aplikácia od ZSE Výber správnej sadzby, ktorá umož¬uje optimalizovaÊ vaše platby za elektrickú energiu. Zárove¬ poskytne prehžad o tom, z moho sa skladá

vaša cena za elektrinu. Po výpomte je možné ihneu z aplikácie prejsÊ

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE Zákazníkom ZSE poradí A ZĽAVA 30 % K TOMU lekár na telefóne Každý, kto má doma plynový spotrebim, by mal daÊ na odporúmania odborníkov a vykonávaÊ pravidelnú revíziu plynových zariadení a spotrebimov aspo¬ raz do roka. Aj keu povinnosÊ vykonaÊ revíziu nie je daná zákonom, zabezpemenie ochrany života a zdravia žudí je prioritou. ZSE prichádza práve z bezpemnostných dôvodov a kvôli zvýšeniu dostupnosti tejto služby s ponukou revízie plynových zariadení so zžavou až 30 %.

neplatíte. Doteraz takto vuaka službe ZSE Asistuje zákazníci ušetrili 55 000 eur.

Vitajte v klube a užívajte si výhody naplno

Ak odoberáte plyn alebo elektrinu od ZSE, zamnite využívaÊ aj výhody, ktoré vám z toho plynú. Na kvalitné produkty a služby poskytuje ZSE zžavy až do výšky 35 %. U partnerov ZSE Klubu sa dá vybraÊ izolamný materiál, vykurovacie zariadenia a ohrievame

šírené otváracie hodiny a ponuku nových služieb so zaujímavými

Kľúčom ku kolaudácii je energetický certifikát

Ak sa púšÊate do stavby vlastného rodinného domu alebo nejaký

zžavami môžete teraz omakávaÊ vo vynovených ZSE Centrách. Zastavte sa vtedy, keu vám to bude najviac vyhovovaÊ. Sme tu pre vás v pondelok a v stredu 8.00 – 18.00 h, v utorok, vo štvrtok a v piatok 8.00 – 17.00 h.

13

Keď potrebujete radu lekára, nemusíte hneď volať na pohotovosť. V pohotovosti je už aj ZSE so službou ZSE Zdravie.

Viac starostlivosti a podstatne menej starostí si môžu užívaÊ zákazní-

ci ZSE vuaka novej službe ZSE Zdravie. Rýchle telefonické konzultácie s lekárom, nadštandardné ubytovanie v nemocnici mi nákup liekov nevládnemu pa cientovi po hospitalizácii spojený s donáškou domov sú hlavné výhody zdravotných služieb pre celú rodinu ZSE Zdravie. Pomas prvých 6 mesiacov je služba bezplatná, následne bude spoplatnená sumou už od 1,95 € mesamne. Všetky výhody rozšírenej zdravotnej starostlivosti nájdete na www.zse.sk.

na zmenu sadzby kontaktovaním dodávateža priamo z mobilu. Aj vuaka ualšej inovácii môžu zákazníci ZSE ušetriÊ. S Kalkulamkou úspory plynu si žahko vypomítate výšku zžavy na plyn, ktorú vám oproti dominantnému dodávatežovi poskytne ZSE. PraktickosÊ tejto služby oceníte aj vtedy, keu vám aplikácia výsledok prepomtu odošle aj na zadaný e-mail, aby ste sa k nemu mohli v pohodlí domova kedykožvek vrátiÊ.

Elektrina ešte lacnejšie Oproti minulému roku je garantovaná cena za dodávku elektriny nižšia o 17 %. Zákazníci však urmite ocenia aj ualšie zžavy, ktoré môžu získaÊ automaticky. S extra dodatomnou zžavou 4 % môže pomítaÊ každý zákazník, ak pomas roka odoberie viac ako 2 MWh elektriny. Stamí na stránke www.zse.sk vyplniÊ krátky formulár „Chcem lacnejšiu elektrinu“.


14

naše novinky

KRÍŽOVKA

KRÁTKE SPRÁVY

BODOL SVOJHO OTCA DO HRUDE

Z prečinu nebezpečného vyhrážania a zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu 4. mája obvinil vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) z Bánoviec nad Bebravou 31-ročného Karola z Bánoviec nad Bebravou. Obvinený sa ešte v piatok večer 2. mája vyhrážal svojmu 56-ročnému otcovi, že ho zabije. Potom zobral do rúk kuchynský nôž s čepeľou asi 20 cm a bodol ho do ľavej strany hrudníka v oblasti srdca. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľa PZ v Trenčíne Elena Antalová. Mužovo zranenie si vyžiada liečenia v trvaní asi 30 dní. „Na obvineného podal vyšetrovateľ návrh, aby bol stíhaný väzobne, čo sudca Okresného súdu v Bánovciach nad Bebravou akceptoval. Karol bol hneď po súde eskortovaný do väzby,“ uviedla Antalová. Ako dodala, v prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.

1

3

2

REPER KANDIDUJE NA EUROPOSLANCA Na kandidátke strany TIP (Tvoríme inú politiku) sa objavil aj mladý 25-ročný reper Rétos (Oliver Domaracký). Zapojil sa do eurokastingu strany TIP, získal dostatočný počet hlasov verejnosti a stal sa tak jedným z 13 oficiálnych kandidátov strany v nadchádzajúcich eurovoľbách. V rámci kampane spustil klip pesničky Máme to v rukách. Svojou skladbou vyzýva na zmenu, na koniec politickým dinosaurom. Dokonca sa objavuje v klipe skladby aj hákový kríž, ale len ako súčasť antifašistického symbolu. Video nájdete na: www.nasenovinky.sk/retos

ako sa volá veštica tv8 na obrázku?

Soňa alebo erika

POŠLITE ODPOVEĎ CEZ SMS V TVARE:

Nalaďte si televíziu tv8!

tv8 (medzera) sona alebo erika NA ČÍSLO: 7011

šíritelia: digi slovakia, skylink, UPC Digital, UPC Analog, Orange Fiber TV, Magio, Slovanet, Movio tv, Progres, Bnnet, Optosat, Inštal, Kates, s. r. o., Antik Computers&Communications, SBD - Šaľa, Artos, a.s., Mipas, s.r.o., Dsi Data s.r.o., B&H Media Group s,r,o., Kabel Telecom, s. r. o., Homayer TV, spol.s.r.o., Súťaž trvá do 30.6.2014. Cena spätnej SMS je 0,50€ s DPH. Televízne Káblové rozvody, CondorNet, s. r. o., Rupkki, s.r.o., GeCom, s.r.o., Krom-Sat

trápi Vás vaša budúcnosť? zavolajte našim vešticiam!

0900 718 118

NSR 3245/14

VYHRAJTE 1 000 € s televíziou tv8!

Technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava. Cena 2,00 € s DPH /min. 18+

TASR, (ts)


číslo 8/2014

ŠPORT

15

ZASLÚŽENE VYDRETÁ REMÍZA V nedeľu 11. mája sa v športovej hale odohral majstrovský zápas I. hádzanárskej ligy žien medzi domácimi hráčkami Jednoty Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou a hádzanárskym klubom Štart Trenčín. Po zápase nám viac prezradil tréner domáceho družstva Richard Makýš.

Hádzanárky počas zápasu. Foto: Peter Peťovský

Ako hodnotíte vývoj zápasu v prvom polčase, ktorý skončil 11:12 v prospech súpera? V prvom polčase sme sa snažili eliminovať Birkušovú na krídle a Rebrošovú na pivote, čo nám aj vychádzalo. Získali sme niekoľko dôležitých lôpt, no na našu škodu sme nedokázali zakončiť rýchle protiútoky gólom. Najväčšou prekážkou bola výborne chytajúca trenčianska brankárka. Za stavu 7:10 pre súpera sme našťastie nespanikárili a postupne sme otočili na 11:10. Záverečné minúty polčasu sa niesli v znamení našich chýb v obrane.

V trinástej minúte druhého polčasu viedli

Trenčanky až o osem gólov. Začiatok druhého polčasu poznačilo nepríjemné zranenie Jany Bencovej a v priebehu ďalších piatich minút sa zranila Dominika Halmová a následne Miška Obstová. Narušila sa koncepcia našej hry, čo súper využil na postupné zvýšenie náskoku až na 14:22.

Aj napriek tomu sa vám podaril znížiť náskok súpera v 25. minúte 2. polčasu na rozdiel dvoch gólov. Posledných 15 minút susedského derby si naši fanúšikovia budú určite dlho pamätať. Zápas dohrávalo šesť dievčat a podali fantastický výkon.

V dramatickej koncovke ste uhrali aj bez zranených hráčok spravodlivú remízu. Vysunuli sme obranu, vďaka čomu sme nútili súpera k technickým chybám, po ktorých sme mohli uplatniť našu najsilnejšiu zbraň, rýchly protiútok z druhej útočnej vlny. A konečne sa aj šťastie priklonilo na našu stranu, keď nás trikrát zachránila od gólu bránková konštrukcia. Osobitne musím vyzdvihnúť výkon Zdenky Polákovej, ktorá uplatnila v týchto fázach hry svoje skúsenosti a v pravú chvíľu vedela usmerniť spoluhráčky. Stanislav Vavro

a Bežím n o c í n tv zdravot zany,... sa Zu spýtaĨ

Ro a ka bo, m letí tak š??

osĨ, slušn promis á t i Ā kom mi ncia a aozaj veĖ a r e l to ún tike s é. v poli nákazliv

NSR 2824/14

Verte nám, sú nákazlivé! Preto voĖte stranu TIP! 214_TIP_Karikatury_1 6

5/9/14 4:52 PM

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika  IČO: 46 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Bánovce nad Bebravou, náklad 15 700 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


naĹĄe novinky

60

NPD 3268/14

INZERCIA

23. 5. - 25. 5. 2014

%

NA

VYBRANÉ MODELY

ZNAÄŒKOVĂ?CH KUCHĂ?Ň

kitchens by ASKO NĂ BYTOK

Flash dekor: chilli, magnĂłlia alebo biela

Speed dekor: magma, biela alebo piesok

Naos dekor: winchester, bardolino alebo vanilka

*

kitchens by ASKO NĂ BYTOK

Royal dekor: biela alebo magnĂłlia

Pia dekor: Ä?ierna, carbon alebo cafe

Enif dekor: jelĹĄa, vanilka alebo winchester

Ponuka platĂ­ od 23. 5. do 25. 5. 2014 na vĹĄetkĂ˝ch predajniach Asko nĂĄbytok v SR. ZÄžava sa odpoÄ?Ă­ta z odporĂşÄ?anej predajnej ceny. ZÄžavy nie je moĹžnĂŠ sÄ?Ă­taĹĽ ani kombinovaĹĽ. * BliŞťie informĂĄcie na predajni.

$&%(w"$(,w!Ä?w"!"$w&$ Ă‰ÂŒ w &$

www.asko.sk

NBN 3116/14

16

Nbn 08 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you