Page 1

Lúštite krížovku Ročník: I. číslo 3/2014 Dátum vydania: 20. 2. 2014

Bardejov

Elektronizácia samosprávy

48. Zimný zraz turistov

Najstaršia v Bardejove

Bardejov víťazom

str. 2 Cieľom schváleného projektu je efektívna samospráva formou elektronizácie a rozvoja elektronických služieb a zabezpečenie ich využívania.

str. 3 O podujatie bol opäť mimoriadny záujem, o čom svedčí účasť takmer 1 600 účastníkov. Organizátori pripravili 14 turistických trás.

str. 5 Pani Anna Velgosová je vo veku 103 rokov najstarším človekom v okrese. Pamätá si dve svetové vojny aj cisára Františka Jozefa.

str. 15 Hokejisti HC 46 Bardejov sa stali víťazmi základnej časti I. ligy a suverénnym spôsobom ovládli druhú najvyššiu súťaž na Slovensku.

Ilustračné foto: TASR

BARDEJOV JE DRUHÝ NAJKRAJŠÍ Najkrajším mestom za uplynulý rok bol Púchov. Mesto Púchov zvíťazilo s počtom vyše 37 000 hlasov. Za ním sa umiestnili mestá Bardejov a Turčianske Teplice. Najkrajšou obcou na Slovensku za rok 2013 sa stali Komjatice. Vyplynulo to z výsledkov internetového hlasovania na informačnom portáli slovakregion.sk, ktoré v Bratislave vyhlásili počas 20. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Komjatice získali v hlasovaní takmer 29 000 hlasov. Víťazstvo potešilo starostu obce Petra Hlavatého. „Hlasovali samozrejme ľudia, ktorí u nás žijú, ktorí k nám chodia, ktorým sa

u nás páči. Takže je potešujúce, že títo ľudia dali takto najavo svoje pocity zo života v Komjaticiach,“ uviedol počas odovzdávanie cien starosta. Okrem tohto vyhlásili aj výsledky

v súťaži Primátor a starosta Slovenska 2013. Víťazkou sa stala starostka obce Uhrovec Zuzana Máčeková. V kategórii primátor zvíťazil šéf radnice v Piešťanoch Remo Cicutto. Tento rok išlo už o piaty ročník súťaže o najkrajšiu obec a mesto na Slovensku. Podľa Petra Juríka z portálu slovakregion.sk cieľom internetovej stránky je podpora cestovného ruchu v obciach a mestách na Slovensku. „Ak pomôžeme akýmkoľvek spô-

sobom aktivitám miest a obcí alebo aby sa mestá a obce zviditeľnili na portáli slovakregión, budeme len radi. A samozrejme, každý deň na tom pracujeme a snažíme sa zviditeľňovať mestá a obce, poskytovať im priestor,“ dodal Jurík. Ľudia sa mohli zapojiť do internetového hlasovania od apríla do konca októbra minulého roka. TASR


KRÁTKE SP

KVAPKA KRVI

Už tradične každý rok ešte pred sviatkom sv. Valentína štartuje celoslovenská kampaň Slovenského Červeného kríža „Valentínska kvapka krvi“. Heslom tohtoročnej kampane je: „Pre niekoho si ten pravý.“ Rozhodnutie človeka darovať krv zachraňuje niekomu život a môže byť tou pravou, ktorá zachráni človeka, ktorý je na ňu odkázaný. Cieľom kampane je šíriť myšlienku darcovstva krvi, hlavne výchovou k darcovstvu krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúziologickými oddeleniami nemocníc. Bližšie informácie, kde sa môže darovať krv, nájdete aj na www.redcross.sk. Pre zaľúbené dvojice, ktoré prídu počas kampane darovať krv spoločne, Slovenský Červený kríž pripravil súťaž o víkendový pobyt v Budapešti .

COLNÍCI PREVERILI VLANI 1200 POKLADNÍC Colníci na území Prešovského kraja skontrolovali počas minulého roka 1200 elektronických registračných pokladníc. Konali tak aj na základe podnetov od občanov, ktorým sa nepodarilo zaregistrovať do Národnej bločkovej lotérie (NBL). Pracovníci CÚ sa podľa jej slov stretli aj s prípadmi, keď sa na prevádzkach nenachádzali žiadne registračné pokladnice. Za nevydanie dokladu pritom hrozí obchodníkom sankcia vo výške 330 až 3 300 eur, pri opakovanom porušení zákona až 6 600 eur. Vlaňajšia činnosť prešovských colníkov sa nezaobišla bez incidentov. Išlo o fyzické útoky podnapitých osôb pri kontrole niektorých prevádzok. V súvislosti s registračnými pokladnicami vykonali colníci koncom minulého roka aj takzvanú validáciu údajov z pokladničných dokladov. Ide o skontrolovanie správnosti údajov na výherných pokladničných dokladoch.

PREŠOVSKÝ KRAJ CHCE REKONŠTRUOVAŤ KULTÚRNE INŠTITÚCIE Prešovský samosprávny kraj (PSK) má do aprílovej výzvy Regionálneho operačného programu – Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, spracovaných osem projektov na rekonštrukciu kultúrnych inštitúcií za viac ako 13 miliónov eur. „Je to šanca ako získať prostriedky, ktoré nevyhnutne potrebujeme na obnovu našich zariadení. Prevzali sme ich v roku 2002 v katastrofálnom stave. Hoci sa nám podarili viaceré významné investície napríklad do knižníc v Humennom a v Prešove, Ľubovnianskeho hradu, Múzea Andyho Warhola, hvezdárne v Kolonici, či skanzenov, stále je to málo. Doteraz nevieme čo skôr - či investovať do komplexnej modernizácie objektov, alebo do zbierkových fondov. Všetko si žiada peniaze. Európske financie by nám pomohli výrazne sa posunúť vpred a vyriešiť viaceré zásadné problémy v oblasti kultúry,“ vysvetľuje predseda PSK Peter Chudík. (TASR)

SAMOSPRÁVY MESTA BARDEJOV elektronické podanie na portáli mesta nie je možné vykonať. Cieľom schváleného projektu je efektívna samospráva formou elektronizácie a rozvoja elektronických služieb a zabezpečením ich všeobecnej použiteľnosti, v súlade s Koncepciou rozvoja informačných systémov Mesta Bardejov (schválená mestským zastupiteľstvom dňa 21. 11. 2013).

Úspora nákladov samosprávy Ilustračné foto: TASR

Koncom januára bolo Mestu Bardejov doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Znamená to začatie procesu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 1,3 mil €.

systémy neposkytujú služby typu odosielania elektronických formulárov resp. elektronických podaní. Občan môže na stránkach mesta získať po-

Toto rozhodnutie sa týka projektu s názvom „Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov – služba občanovi“, ktorý bol predložený na Ministerstvo financií SR v lete 2013 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Opatrenia 1. 2. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Z analýzy súčasného stavu vyplynulo, že súčasná IT architektúra a infraštruktúra síce podporujú základné administratívne činnosti mesta, ale v mnohých oblastiach, hlavne v priamej komunikácii občan – mesto a vo vzájomnej integrácii existujúcich systémov, už nezodpovedajú súčasným štandardom a požiadavkám.

na vykonávanie

Dosiahne sa úspora nákladov samosprávy administratívnych úkonov. trebné formuláre, na ktorých konkrétnu požiadavku predloží, ale vytlačený formulár sa už musí doručiť osobne, alebo klasickou poštou. Časť podaní sa síce môže zrealizovať aj prostredníctvom e-mailu, ale

Lepšie podmienky pre občanov

Mesto na svojom internetovom portáli publikuje informácie o činnosti úradu, všeobecne záväzné nariadenia, rozpočty, adresy organizácií, atď., ale

Ilustračné foto: TASR

Očakávaným dopadom je naplnenie cieľa opatrenia 1.2 „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni“ t.j. zásadná zmena kvality poskytovaných služieb prostredníctvom ich elektronizácie a sprístupňovania cez komunikačné nástroje. Zavedením elektronizácie procesov poskytovania služieb po ukončení projektu sa podstatne zlepší dostupnosť služieb poskytovaných Mestom Bardejov. Dosiahne sa zefektívnenie činnosti a úspora nákladov samosprávy na vykonávanie administratívnych úkonov a na strane občanov a podnikateľských subjektov sa minimalizuje potreba osobných návštev a papierových podaní, čím sa taktiež znížia ich náklady na cestovné, poštovné a čas. www.bardejov.sk


KNIHA JE Z BARDEJOVA Jeden z meštianskych domov na Radničnom námestí má na svojej čelnej strane osadenú pamätnú tabuľu Leonarda Stöckela. Na prvý pohľad sa javí nenápadná a ľudia ju obchádzajú bez toho, aby jej venovali pozornosť. Hovorí však o dobe, kedy bol Bardejov jedným z piatich miest Pentapolitany a zároveň jedným z kultúrnych centier celej strednej Európy. Svedčí o tom aj fakt, že z Bardejova pochádza najstaršia zachovaná kniha na Slovensku, vytlačená práve v 16. storočí a krátko po smrti Leonarda Stöckela. Tejto knihe sa v dňoch 9. a 10. februára venovali dve prezentácie v Evanjelickom kostole a v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela. Prezentácie viedol doc. Miloš Kovačka, tajomník Slovenskej národnej knižnice a, ako dokázala úroveň prezentácie, veľký nadšenec dejín Slovenského národa.

Kníhtlač bola v 16. storočí už pomerne dobre rozvinutá

Vo svojej prednáške sa docent Kovačka najprv pozrel na obdobie, kedy katechizmus vznikol. Bardejov mal v 16. storočí dokonca svoju vlastnú tlačiareň, ktorú vlastnil Dávid Gutgessel. Práve v jeho tlačiarni bol katechizmus vytla-

TURISTOV V BARDEJOVE Zimný zraz turistov a stretnutie turistických oddielov mládeže (TOM), organizuje každoročne Regionálna rada Klubu slovenských turistov v Bardejove a Mesto Bardejov. O tradičné turistické podujatie bol opäť mimoriadny záujem, o čom svedčí účasť takmer 1 600 účastníkov.

Prezentácie viedol doc. Miloš Kovačka, tajomník Slovenskej národnej knižnice a veľký nadšenec dejín Slovenskéha.

čený, preto sa pokladá za jedného z jeho autorov. Druhým pravdepodobným autorom je Severín Škultéty, bardejovský evanjelický farár. Ten sa mal venovať jeho prekladu do slovakizovanej češtiny. Bardejovský katechizmus je totiž preklad a istá adaptácia Malého katechizmu Dr. Martina Luthera. Prednáška sa ďalej venovala okolnostiam, ktoré sprevádzali nájdenie katechizmu v 20. storočí a jeho následnú rekonštrukciu. Doc. Kovačka pripomenul, že výtlačkov Bardejovského katechizmu sa mohlo zachovať oveľa viac, ale obdobie komunizmu rozvoju takejto literatúry veľmi neprialo, bez ohľadu na to, či išlo o historický skvost, alebo nie. Pán Kovačka spomí-

na na Banskú Štiavnicu, kde knihy z národného fondu nahadzovali vidlami a odvážali na spálenie.

Je zázrakom, že tento jeden kúsok prežil až do dnešného dňa

Po rokoch rekonštrukcie, výskumu a množstve publikácii súvisiacich, či už s katechizmom, alebo s dejinami kníhtlače v bývalom Uhorsku, ktorým by sa podľa doc. Kovačku mohli venovať ešte ďalšie dve prednášky, sa Slovenskej národnej knižnici podarilo koncom roka 2013 vydať dielo „Bardejovský katechizmus z roku 1581“. Práve táto udalosť bola hlavným dôvodom uskutočnenia prezentácií. Text a foto: (J.J.)

Organizátori pre turistov pripravili 14 turistických trás, z toho 8 bolo určených pre dospelých, 2 pre mládež a 4 trasy pre peších turistov. Vysoká účasť a bezproblémový priebeh potvrdili dobrú pripravenosť na zimnú turistiku ako aj výbornú starostlivosť organizátorov o trasy a samotných turistov. Zimný zraz turistov bol slávnostne otvorený za prítomnosti viacerých významných hostí. Počas slávnosti predseda KST Peter Perhala ocenil zlatým odznakom KST MUDr. Jozefa Chovanca st. za dlhoročnú obetavú prácu v prospech rozvoja turistiky. Primátor mesta prijal najvyšších predstaviteľov KST, KČT a ďalších hostí. Potom nasledovalo slávnostné prijatie v obradnej sieni mesta vedúcim odd. školstva a kultúry Mgr. Reném Semanišinom,

na ktorom sa predstavili aj žiaci ZUŠ M. Vileca a členovia ZPOZ. Súčasťou programu zrazu bolo premietanie filmov s turistickou a horolezeckou tematikou. Ako veľké lákadlo pre účastníkov zrazu sa okrem športového programu ukázali aj historické pamiatky nášho mesta i jeho blízkeho okolia. Najpríťažlivejšie boli exkurzie po historickom jadre mesta Bardejov a návšteva Zborovského hradu. Veľa turistov vyrazilo aj na fakultatívny výlet po drevených kostolíkoch v slovensko – poľskom pohraničí. Mnohých oslovil bohatý spoločenský a kultúrny program v Bardejovských Kúpeľoch. www.bardejov.sk

Ilustračné foto: TASR

V BARDEJOVE VÁS MÔŽE NAVŠTÍVIŤ PRACOVNÍK ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) pravidelne zisťuje rôzne údaje od obyvateľov prostredníctvom na to poverených osôb, takzvaných opytovateľov. Prvé zisťovanie tento rok sa uskutoční pre štatistiku rodinných účtov, kde budú opytovatelia na základe osobitného poverenia zisťovať informácie o výške, štruktúre a vý-

voji peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky sa použijú v informačnom systéme ŠÚ SR okrem iného aj na účely posudzovania úprav súm životného minima. Druhé zisťovanie o financiách a spotrebe domácností je súčasťou európskeho projektu, na ktorom sa zúčastňujú všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii

domácností v eurozóne.

Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie

Skúmať sa budú napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické

správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko – politických oblastiach eurosystému. Všetky údaje budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov. Opytovatelia navštívia aj v našom meste vybrané domácnosti do 30. 4. 2014 a sú povinní preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR, osobitným poverením a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedníčkou ŠÚ SR Ľudmilou Benkovičovou. (BJ)


V máji sa v rámci projektu uskutoční súťaž "MLADÝ EKOFARMÁR". Foto: TASR

NÁRODNÝ PROJEKT LÁKA ŽIAKOV NA ODBORNÉ ŠKOLY Zvyšovanie záujmu mladých o odborné školy, rozvoj manuálnych zručností a napokon, pravidelná práca s talentami, to všetko sleduje národný projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý počíta so spoluprácou s takmer 500 základnými školami a 5 000 žiakmi. „Projektom chceme presviedčať žiakov základných škôl, ale aj ich rodičov, že remeslo má zlaté dno. Tiež veríme, že aj tento zámer prispeje k znižovaniu alarmujúcej nezamestnanosti mladých ľudí, nakoľko aj samotný výber perspektívneho štúdia dáva šance úspešne sa zamestnať,“ konštatuje projektová manažérka Gabriela Horecká. V rámci tohto projektu bude 49 škôl vybavených odbornými učebňami fyziky a techniky a 28 z nich aj učebňami biochémie. Na všetkých zapojených školách sa zároveň predmety polytechnickej výchovy budú vyučovať inovatívnym spôsobom. Mysleli sme pritom aj na učiteľov. Presnejšie, 1 000 učiteľov biológie, fyziky, chémie a techniky a 500 učiteľov zodpovedných za profesijnú orientáciu žiakov má priestor na kontinuálne vzdelávanie vo svojej oblasti. Koncom minulého roka ŠIOV vybral 49 pilotných škôl a pracovné skupiny po-

stúpili programy kontinuálneho vzdelávania so zameraním na fyziku, techniku, biológiu a chémiu na akreditáciu. V tom čase sa tiež pristúpilo k čiastočnej realizácii materiálno-technického vybavenia odborných učební. Druhá aktivita projektu je zameraná na profesijnú orientáciu žiakov na odborné vzdelávanie a prípravu. Začne sa už u piatakov, aby sa mohli rozhodnúť aj podľa vlastného talentu i schopností.

Testy pomôžu vo výbere školy

V rámci projektu bude k dispozícii softvér slúžiaci učiteľom – výchovným poradcom na základných školách, ktorí sa venujú profesijnej orientácii žiakov. Výsledky tohto testovania by mali pomôcť žiakom pri rozhodovaní o výbere strednej školy. Projekt nezabudol ani na prácu s mladými talentami, a to formou súťaží, v ktorých si zmerajú sily žiaci základných i stredných škôl v kombinovaných tímoch. Ide

o sériu súťaží určených pre žiakov z celého Slovenska. Začiatkom apríla sa začína súťaž „ZENIT“, o týždeň na to „MLADÝ MECHATRONIK“. V apríli sa organizuje

Veríme, že aj tento zámer prispeje k znižovaniu alarmujúcej nezamestnanosti mladých ľudí. „ZÁKLADOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ“ a v máji „MLADÝ EKOFARMÁR“. Prehľad pilotných základných škôl, v ktorých sa udomácňuje nové vybavenie na polytechnickú výučbu, potvrdzuje regionálne rozmiestnenie podľa jednotlivých krajov. Banskobystrický kraj participuje pilotnými školami v Žiari nad Hronom, Janského ul., banskobystrickou základnou školou Spojová, ďalej školou Pionierska v Brezne a lučeneckou základnou školou na Vajanského ulici. V rámci Prešovského kraja ide o Humenné, Dargovských hrdinov, Bardejov, Komenské-

ho, Levoča, Gašpara Haina a Vranov nad Topľou, Kukučínova ulica. V Košickom kraji sú to dve základné školy z Košíc, a to na Bruselskej a Mládežníckej ulici, ďalej v Michalovciach ZŠ T. J. Moussona a v Trebišove ZŠ M. R. Štefánika. Celková alokácia projektu je na úrovni takmer 20 mil. eur, pričom v prevažnej miere je financovaný z eurofondov. Partnermi ŠIOV sú zamestnávatelia a stavovské organizácie, ktoré participujú na tvorbe zoznamu povolaní potrebných v regiónoch. Základné školy majú ešte stále priestor zapojiť sa do pro-

Ilustračné foto: TASR

jektu. Hoci pilotné školy už boli vybraté, ďalšie základné školy sa vyberajú pomocou regionálnych zástupcov v každom kraji. Oslovenie na účasť v projekte je podporované návštevami rôznych konferencií, krátkymi prezentáciami, ale aj poskytovaním propagačných materiálov. Možnosť zapojenia základnej školy do projektu je naplánovaný na koniec tohto kalendárneho roka. Všetky informácie o projekte sú prístupné na webovej stránke národného projektu www.zsodborne.sk. TASR


NAJSTARŠÍ ČLOVEK V BARDEJOVSKOM OKRESE Málokto sa dnes môže pochváliť tým, že si pamätá ešte naše prvé koruny. Pani Anna Velgosová zo Zborova je jednou z tých, ktorí tieto koruny možno ešte kdesi nájdu zabudnuté vo svojich vreckách. Pamätá si toho dosť, dve svetové vojny, Férenc - Jožku, ale aj Roberta Fica a okrem prvej a (zatiaľ) poslednej koruny ešte ďalších 5 peňažných mien. Pani Anna Velgosová je vo veku 103 rokov najstarším človekom v Bardejovskom okrese. Vyrastala v roľníckej rodine v Zborove, kde sa aj vydala a tak tam strávila celý svoj život. Zaujímavosťou je, že za slobodna a aj po svadbe mala to isté priezvisko – Velgosová. Nie je náhoda, že sa pani Anna dožila práve takého vysokého veku. Už jej rodičia boli na tom zdravotne veľmi dobre, obaja zomreli až po osemdesiatke. Aj keď si určite prežila veľa ťažkostí, pani Velgosová bola známa ako veľmi veselá a príjemná žena, veľmi rada tancovala a spievala, čo je možno práve ten tajomný recept na dlhovekosť. Pani Velgosová už vo svojom veku slabšie počuje a vníma svet už menej zreteľne, keď ju však nedávno prišiel navštíviť jeden príbuzný, vytiahol ústnu

harmoniku a začal jej na ňu hrať. Keď pani Anna začula prvé tóny, hneď si spomenula na svoju mladosť a plná energie začala spievať spolu s ním. Všetkým tým vyrazila dych. Je vidieť, že na dobu,

Ani vo svojom vysokom veku stále neberie žiadne lieky. kedy vyrastala, má veľmi príjemné spomienky a veľmi rada si ich pripomenie. Mne pri tom napadlo, či sa aj my budeme takto chytať na hity od Lady Gaga. Život pani Velgosovej však nebol len o radostiach, obdobia svetových vojen v nej zanechali aj omnoho trpkejšie spomienky. Hlavne počas tej druhej prišla o mnohých svojich blízkych. Jej jediná sestra sa zas vydala do Ameriky a počas celej doby komunizmu sa nemohli stretnúť. To ju

Pani Anna Velgosová je vo veku 103 rokov najstaršia v Bardejovskom okrese.

veľmi bolelo, keďže iného súrodenca už nemala. Jej manželstvo však bolo veľmi šťastné, mala 3 deti, všetky ešte žijú. Ďalšou zaujímavosťou pani Velgosovej je, že aj vo svojom vysokom veku stále neberie žiadne lieky. Mnohí ju však upodozrievajú, že kde-

si tajne ukrýva liek na mladosť. Aj vo svojom veku je totiž stále veľmi pekná, vyslúžila si aj prezývku „rozprávková babička“. Posledný polrok trávi pani Anna v sociálnom zariadení pre seniorov v Nižnej Polianke, keďže už aj jej samotné deti majú vysoký vek a dosť

starostí sami so sebou. Mnohí hovoria, že jej stav sa za tento polrok veľmi zlepšil, najmä vďaka individuálnemu prístupu terapeutov a najmä p. Gmitterovej. V júni sa chystá oslava, pani Velgosová sa dožije už svojich 104. narodenín. Text a foto: (J.J.)


OSTÁVA VO FUNKCII MICHAL HORSKÝ PARLAMENTARIZMUS Korene európskeho parlamentarizmu siahajú až do čias Francúzskej revolúcie. Pravicová časť francúzskeho parlamentu – royalisti, držali líniu politickej tradície Francúzska ako kráľovstva. Proti ním stáli girondisti – republikáni, zástupcovia strednej vrstvy, ktorá sa predierala k hospodárskej politike v Európe. Naľavo stáli jakobíni (história ich poznala ako deti revolúcie), ktorí požierali sami seba a žiadali radikálne zmeny vo Francúzsku. A časť francúzskeho parlamentu tvorilo aj tzv. bahno. Boli to poslanci, ktorí sa nechceli zapojiť do žiadneho z profilovaných prúdov. V  našich reáliách môžeme za „bahno“ považovať tých stúpencov politických tradícii francúzskeho parlamentu, ktorí nepatria ani k ľavici, ani k pravici, ani ku stredu. Majú svoje osobitné pravidlá, subjektívne ciele, pre ktoré vstúpili do politiky a presadzujú tam svoj politický vplyv. Práve takíto poslanci veľmi často hádžu „blatom“ po iných parlamentných zoskupeniach, po lídroch ostatných politických strán. Keďže sami stoja po krk v bahne a nemajú čo stratiť, hádžu blato na svojich súperov. Dobre vedia, že keby sa tí od bahna chceli čistiť, len by sa ním zamazali. Niečo podobné mi napadlo, keď poslanci niektorých klubov zvolávajú počas prezidentskej volebnej kampane mimoriadne zasadnutie nášho parlamentu. Nie preto, aby po rokoch otvárali kauzu predaja emisných kvót, ale preto, aby hodili blato a čakali, kto sa od neho bude čistiť. A kto sa zamaže.

Opozičným poslancom sa podľa očakávania nepodarilo premiérovi vysloviť nedôveru za emisnú kauzu. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 49 poslancov zo 128 prítomných, proti bolo 78 členov snemovne, jeden sa zdržal. Predsedu vlády Roberta Fica v hlasovaní podržali všetci prítomní poslanci Smeru-SD, za jeho odvolanie boli všetci prítomní opoziční poslanci. Jediný, kto sa zdržal, bol Štefan Kuffa (OĽaNO). Opozičné strany v návrhu na zvolanie mimo-

Robert Fico v parlamente.

riadnej schôdze pripomínali, že v novembri 2008 ministerstvo životného prostredia ovládané SNS a americká garážová firma Interblue Group podpísa-

li zmluvu o predaji emisných kvót za cenu 5,05 eura za tonu. Slovensko predalo 15 miliónov ton emisných limitov za približne 75 miliónov eur. Daňoví po-

platníci prišli podľa opozície o 47 miliónov eur. Opozičnú iniciatívu vláda označila za snahu poškodiť premiéra pred prezidentskými voľbami. Kabinet vo svojom stanovisku upozornil, že premiér v tomto prípade, ktorý sa týkal vtedajšieho koaličného partnera SNS, vyvodil politickú zodpovednosť, keď podal návrh na odvolanie dvoch ministrov za SNS. Na základe politického rozhodnutia bol rezort ministerstva životného prostredia odobratý z gescie tejto strany. Text a foto: TASR

SMK: PAVOL HRUŠOVSKÝ NEMÁ ŠANCU PORAZIŤ ROBERTA FICA Prezidentský kandidát strán Ľudovej platformy Pavol Hrušovský nemá šancu vo voľbách poraziť Roberta Fica. Na tlačovej konferencii po rokovaní republikovej rady strany to vyhlásil predseda SMK József Berényi.

József Berényi

„Vnímame, že kandidát Ľudovej platformy zaostáva za os-

tatnými kandidátmi, nie je najväčším vyzývateľom Roberta Fica, čo je nelichotivá vizitka pre Ľudovú platformu,“ povedal dnes Berényi. Hrušovský podľa neho nemá „schopnosti a predpoklady na to, aby sa dostal do druhého kola, respektíve porazil Roberta Fica“. „Pán József Berényi a strana SMK uprednostnili svoje stranícke záuj-

I. ŠTEFANEC LÍDROM SDKÚDS PRE MÁJOVÉ EUROVOĽBY SDKÚ-DS povedie do májových eurovolieb jej podpredseda Ivan Štefanec. Výsledky primáriek oznámil predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo. Oficiálne budú, keď ich na budúci týždeň schváli stranícke prezídium. O kandidátoch budú rozhodovať straníci v ďalších primárkach, ktoré by mali byť 8. marca. SDKÚ-DS podľa Freša dokáže priniesť kompetentných 13 kandidátov a nevie si predstaviť, že by Kukan nebol dvojka na eurokandidátke. Lídra eurokandidátky volilo vyše 2000 straníkov, teda asi

Text a foto: TASR

KANDIDÁTKU POVEDIE P. CSÁKY

a verí, že bude v májových eurovoľbách úspešný.

Lídrom kandidátky SMK pre májové voľby do Európskeho parlamentu bude Pál Csáky. Rozhodla o tom republiková rada strany. „Európsku politiku ovláda výborným spôsobom, je málo ľudí na Slovensku, ktorí takým spôsobom poznajú Európu ako on, keďže bol podpredsedom vlády za túto agendu osem rokov,“ povedal po rokovaní Republikovej rady predseda SMK József Berényi. SMK stavia 13 kandidátov, do volieb ide samostatne. Vsadila na mladých ľudí.

Text a foto: TASR

TASR

I.Štefanec, P.Frešo, E.Kukan

polovica. Štefanec získal 58,2 percenta, Kukan 41,7 percenta. Frešo považuje dvojicu Štefanec a Kukan za dobrý tím

my pred záujmom Slovenska,“ reagoval Hrušovského hovorca Martin Krajčovič. Dodal, že SMK svojím „kandidátom, ktorý je úplne bez šancí“, nepriamo podporila kandidatúru Roberta Fica a ďalších kandidátov, ktorí už v minulosti preukázateľne zneužili maďarskú kartu.


NEZAMESTNANOSŤ NA SLOVENSKU Slovensko potrebuje viacero zmien na trhu práce, ako aj v oblasti školstva. Zhodli sa na tom niekoľkí vystupujúci na seminári s názvom Ako znížiť nezamestnanosť na Slovensku. V Bratislave ho zorganizoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) spoločne so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. „Vysoká miera nezamestnanosti na Slovensku nie je ovplyvnená vysokou mierou čiernej práce. Podiel pracujúcich v čiernej ekonomike je na Slovensku dokonca pod priemerom EÚ,“ konštatoval riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) Martin Filko. Za vysokú nezamestnanosť podľa neho môže najmä súčasné nastavenie

vzdelávacieho systému na Slovensku. INEKO zasa problém nárastu počtu ľudí bez práce vidí i v horšom podnikateľskom prostredí, nedostatočne pružnom trhu práce, ako aj nevhodných podmienkach pre ženy s deťmi, ktoré si ťažšie hľadajú zamestnanie. Podľa štatistík sa zvyšuje počet ľudí, ktorí sú nezamestnaní

dlhšie ako 24 mesiacov. „Preto sa usilujeme hľadať také nástroje, aby sme ľudí zachytávali a vracali ich naspäť do pracovného procesu v období medzi 6. a 18. mesiacom nezamestnanosti. Druhým problémom je, že rastie aj dlhodobá nezamestnanosť z hľadiska veku,“ povedal štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš.

Branislav Ondruš

Problémoví sú tiež mladí ľudia, ktorí sa v evidencii úradov práce ocitnú hneď po skončení strednej školy. Nestihli tak získať pracovné návyky. Aj podľa Ondruša bude preto kľúčové zreformovať vzdelávací systém. „Potrebujeme sa

vrátiť najmä k regulácii stredného odborného školstva. Potrebujeme zmeniť vzdelávacie odbory tak, aby v nich väčšiu úlohu zohrávala praktická výchova,“ dodal. Text a foto: TASR

ŠTÁT VYBRAL NA DANIACH VIAC, AKO OČAKÁVAL Štát v minulom roku vybral na daniach aj odvodoch o 261 miliónov eur viac, ako očakával, z toho na dani z pridanej hodnoty (DPH) dokonca o 289 miliónov eur viac. Zlepšenie v tomto roku predstavuje dodatočných 189 miliónov eur. Na základe údajov z najnovšej daňovej prognózy to v sobotu (15. 2.) na tlačovej konferencii uviedol minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Miroslav Lajčák

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SK PRE UNESCO V Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 14. februára 2014 konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) za účasti expertov z oblasti školstva, kultúry, životného prostredia, informatiky, geológie, hydrológie, spoločenských a humanitných vied, bioetiky, ľudských práv a ekológie. Účastníkom zhromaždenia sa prihovoril podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, ktorý ocenil kvalitnú a súčasne dobrovoľnú prácu slovenských expertov na medzinárodných fórach i doma, na Slovensku. Pripomenul, že za viac ako 20 rokov si Slovenská komisia pre UNESCO svojimi aktivitami vybudo-

Viac peňazí do rozpočtu prinesie nielen DPH, ale aj spotrebné dane či daň z príjmov právnických osôb. „Toto je tretia prognóza v rade, ktorá hovorí dobrú správu, že daňovo-odvodové príjmy rastú a budú rásť,“ podčiarkol Kažimír. Vyzdvihol predovšetkým postupné zlepšovanie výberu DPH, keď jej efektívna sadzba vzrástla z 12,5 percenta v 2. štvrťroku 2012 na 13,7 percenta v poslednom štvrťroku vlaňajška.

vala rešpekt a uznanie. Valné zhromaždenie vyhodnotilo prácu Komisie za rok 2013 a prerokovalo plán činnosti na rok 2014. Potvrdilo mandát členov Predsedníctva SK UNESCO na obdobie 20142018. Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO sa koná pravidelne raz do roka. Text a foto: TASR

Peter Kažimír

Ďalšie zlepšenie si sľubuje od novozavedeného elektronického kontrolného výkazu DPH, ktorý musia platitelia tejto dane prvýkrát odovzdať do 25. februára. „Tieto peniaze nie sú nasmerované na rozdávanie, ale umožňujú nám, aby sme nerobili opatrenia, ktoré by smerovali k znižovaniu životnej úrovne,“ zdôraznil minister financií. Nová vláda si od svojho nástupu ako jeden z hlavných

cieľov určila lepší výber daní, čo sa aj darí, pripomenul premiér Robert Fico. „Napĺňajú sa všetky podmienky, aby rok 2014 bol lepší ako ten predchádzajúci,“ avizoval. V tejto súvislosti poukázal na aktuálne štatistiky, podľa ktorých slovenská ekonomika v poslednom štvrťroku vlaňajška dosiahla 4. najvyšší rast v eurozóne. Nadpriemerný rast predpovedá aj na tento rok, podporiť by ho mali vyššie investície napríklad v oblasti automobilového priemyslu či pri výstavbe diaľnic. Minimálny rast cien, ktorý sa v januári tohto roka dokonca zastavil, by mal podľa Fica prispieť k rastu miezd vo verejnom aj súkromnom sektore. Kandidovať na prezidenta z pozície predsedu vlády má podľa Fica predovšetkým nevýhody. „Stojíme si za tým, že sme vytvorili predpoklady, aby bol rok 2014 lepší. Ak som stál a stojím na čele kolektívu, ktorý to dosiahol, mám právo informovať takisto o negatívnych aj pozitívnych veciach. Neviďte za tým nič iné,“ doplnil. Text a foto: TASR


Brány prezidentského paláca sa otvoria pre jedného zo štrnástich kandidátov. Foto: TASR

KTO OVLÁDNE PALÁC? O PREZIDENTSKÝ POST ZABOJUJE DOSIAĽ NAJVIAC KANDIDÁTOV V HISTÓRII SLOVENSKA

Predseda Národnej rady SR Pavol Paška (Smer-SD) potvrdil kandidatúru všetkým uchádzačom o Prezidentský palác, ktorí odovzdali petičné hárky v stanovenom termíne. Oficiálnych kandidátov bolo pôvodne 15, čo je najviac v histórii Slovenska. Koncom januára sa vzdal kandidatúry Peter Osuský. O post hlavy štátu majú záujem najmä muži, v zostávajúcej štrnástke je len jedna žena. Oficiálnymi kandidátmi sú premiér Robert Fico (Smer-SD), podnikateľ a fi lantrop Andrej Kiska, expredseda KDH Ján Čarnogurský,

šéf klubu KDH Pavol Hrušovský (KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS), Jozef Behýl, expolitik Milan Kňažko, nezaradený poslanec NR SR Radoslav Procházka, nominant SMK Gyula Bárdos, Milan Melník, kardiológ Viliam Fischer, Stanislav Martinčko, kandidát KSS Ján Jurišta, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslankyňa NR SR Helena Mezenská z OĽaNO.

Rekordný počet

Súčasný počet kandidátov ešte Slovensko nemalo. V roku 1999 ich bolo desať, o päť rokov neskôr (2004) 12 a naposledy v roku 2009 bojovalo o hrad sedem kandidá-

tov. V niektorých prípadoch sa počet uchádzačov ešte na poslednú chvíľu menil. Kandidáti totiž majú právo vzdať sa pred voľbou kandidatúry.

Dvojkolová voľba

Voľba prezidenta SR je priama a dvojkolová. Hlavu štátu si takto budeme voliť štvrtýkrát v histórii samostatného Slovenska. Prvého prezidenta SR Michala Kováča zvolila Národná rada SR. Priamo si volíme najvyššieho ústavného činiteľa od roku 1999, kedy sa ním stal Rudolf Schuster. O päť rokov neskôr (2004) ho v paláci vystriedal Ivan Gašparovič, ktorý post obhájil aj v roku 2009. Tretíkrát už podľa zákona kan-

didovať nemôže. Tento rok si tak zvolíme úplne nového prezidenta.

Nadpolovičná väčšina

Prvé kolo sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Skladať ho bude 15. júna, kedy sa skončí funkčné obdobie súčasnej hlave štátu Ivanovi Gašparovičovi. Dvojstranu pripravil: (bb), TASR

DOTERAJŠÍ PR E Z I D E NTI SLOVENSKA Post prezidenta Slovenska zastávali od roku 1993 traja muži. Najdlhšie je hlavou štátu Ivan Gašparovič. Michal Kováč (HZDS) od 2. 3. 1993 do 2. 3. 1998 Rudolf Šuster (SOP) od 15. 6. 1999 do 15. 6. 2004 Ivan Gašparovič (HZD) od 15. 6. 2004


Gyula BÁRDOS

Jozef BEHÝL

Ján ČARNOGURSKÝ

 vek 55 r.,  vek 57 r.,  vek 70 r.,  pedagóg, bývalý posla-  občiansky aktivista,ve-  advokát, bývalý predsenec Národnej rady Slonuje sa najmä tretiemu da vlády a minister spravenskej republiky, pôsosektoru, v rokoch 2000 vodlivosti, bývalý dlhobí vo vedení SMK, až 2003 bol členom straročný predseda KDH,  žije v Senci, ny Smer-SD,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMK-MKP.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.  občiansky kandidát.

VOĽBY PREZIDENTA

Robert FICO

Viliam FISCHER

 vek 49 r.,  predseda vlády Slovenskej republiky, v roku 1999 založil stranu Smer-SD, ktorej dodnes šéfuje,  žije v Bratislave,  kandiduje za SMER-SD.

 vek 75 r.,  lekár – kardiochirurg, ktorý urobil na Slovensku prvú transplantáciu srdca,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Andrej KISKA

Milan KŇAŽKO

 vek 50 r.,  manažér, zakladateľ spoločností Tatracredit, Triangel a Quatro v roku 1996 a spoluzakladateľ nadácie Dobrý Anjel,  žije v Poprade,  občiansky kandidát.

 vek 68 r.,  herec, bývalý minister kultúry aj zahraničných vecí, spoluzakladal VPN, HZDS, Demokratickú úniu a SDKÚ,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

Radoslav PROCHÁZKA

Jozef ŠIMKO

Pavol HRUŠOVSKÝ

Ján JURIŠTA

 vek 61 r.,  poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za KDH, v rokoch 2002 až 2006 bol predsedom parlamentu,  žije v Nitre,  kandiduje za KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD.

 vek 69 r.,  vysokoškolský pedagóg, poradca predsedu KSS, na prelome tisícročí pôsobil ako veľvyslanec v Argentíne,  žije v Bratislave,  kandiduje za KSS.

Stanislav MARTINČKO

Milan MELNÍK

Helena MEZENSKÁ

 vek 61 r.,  generálny riaditeľ spoločnosti, predseda strany Koalície občanov Slovenska,  žije v Košiciach,  kandiduje za KOS.

 vek 75 r.,  vysokoškolský pedagóg – vedec, pôsobí na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave,  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

 vek 40 r.,  vek 41 r.,  poslankyňa Národnej  poslanec Národnej rady rady Slovenskej repubSlovenskej republiky, vlaliky za stranu OĽaNO, ni vo februári vystúpil  žije v Poprade, z KDH,  občianska kandidátka.  žije v Bratislave,  občiansky kandidát.

15. marec 2014

 vek 63 r.,  primátor mesta Rimavská Sobota,  žije v Rimavskej Sobote,  kandiduje za SMS.


Bývalý vynikajúci slovenský lyžiar, lyžiarsky tréner a dnes aj predseda novej politickej strany. Rodák z Banskej Bystrice Tomáš Hudec porozprával o svojich skúsenostiach a odporúčaniach pre výber lyžiarskeho strediska, ale aj o svojich politických ambíciách.

Aké boli vaše športové začiatky? Som rodák z Banskej Bystrice. Rodičia ma, rovnako ako sestru, od mala viedli k lyžovaniu. Aktívne lyžujem od troch rokov, prepracoval som sa až na pretekársku úroveň. So svojimi najlepšími priateľmi, s ktorými som od detstva lyžoval, sme patrili k špičke. Neskôr som sa dostal do juniorskej národnej reprezentácie, v roku 1996 som sa stal majstrom Slovenska v slalome. O rok nato som však skončil s aktívnou činnosťou.

Čomu ste sa venovali po skončení športového gymnázia? Vyštudoval som ekonomiku – riadenie leteckej dopravy. Rád lietam, urobil som si aj výcvik súkromného pilota. Po vysokej škole som sa v rámci náhradnej civilnej služby vrátil na športové gymnázium ako asistent trénera a neskôr ako tréner alpského lyžovania. Zo šikovných detí z ce-

lého Slovenska som zostavil 12-členné družstvo a viedol ho, až kým nezmaturovali. Popritom som stále pôsobil v treťom sektore, v lyžiarskych kluboch a asociáciách – ako člen i v predsedníctvach. Posledné dva roky sa venujem vlastným aktivitám mimo športu. Predtým som trávil takmer 60 % času v zahraničí v súvislosti s prípravou športovcov v alpskom lyžovaní.

Ako hodnotíte podmienky na lyžovanie na Slovensku v súčasnosti? Čo sa týka lyžiarskych stredísk, Slovensko prešlo obrovský kus cesty. Jasná má potenciál byť európskym lyžiarskym strediskom. Za posledné dva až tri roky tu nastal obrovský progres, aj čo sa týka množstva preinvestovaných finančných prostriedkov. O rok, dva to naozaj bude lyžiarske stredisko európskej úrovne so všetkým, čo k tomu patrí. Netreba ale

Letecký výcvik počas štúdia na vysokej škole.

zabudnúť ani na lyžiarske stredisko Vrátna.

V čom je to tu iné než v zahraničí? Najväčší rozdiel vidím v tom, že v zahraničí neexistuje slovíčko problém. Obdivujem prístup v Škandinávii. Tam vždy hľadajú riešenia. V Rakúsku zas nie je problém urobiť cestu do výšky 3 200 m. n. m., aby sa mohli vybudovať rekreačné strediská od reštaurácií po vrcholové stanice lanoviek. Lietajú tam vrtuľníky, vnímate čulý ruch ako na stavbe, ale nevidíte neporiadok a zbytočné zásahy do prírody.

Myslíte si, že aj u nás je možné dosiahnuť takúto úroveň?

S deťmi v Dolomitoch, Taliansko 2013.

Myslím si, že áno. Záleží hlavne na ľuďoch, ktorí na tom pracujú. U nás pokrivkáva najmä disciplína, čo sa týka poriadku. Napríklad s Rakúskom sa to stále nedá porovnávať. Niekedy mi až prekážala tá sterilná čistota a strohosť. Ale tam vidíte pokrok – oni neustále pracujú, zlepšujú, posúvajú strediská ďalej, do úplne nových dimenzií. Jasná má však obrovský potenciál – čo sa týka kvality lanových dráh, systému, pripravené je komplet zasnežovanie – sever aj juh. Som veľmi rád, že konečne vzniklo prepojenie medzi severom a juhom

Chopku. Jasná má v Európe už dlho svoje postavenie. Bola hostiteľom Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, vrcholných súťaží. Majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach sa tu konali už v roku 1985.

Na čo sa u nás môžu fanúšikovia lyžovania tešiť tento rok? Určite na majstrovstvá sveta juniorov v alpských disciplínach, ktoré sa opäť uskutočnia v Jasnej na prelome februára a marca. Je to vrcholná súťaž v alpskom lyžovaní. Určite sa nebudeme musieť hanbiť za to, ako zorganizujeme tieto preteky a vrelo odporúčam všetkým, nech sa idú pozrieť a podporiť podujatie.

Zaujímajú sa Slováci dostatočne o lyžovanie a chodia ako diváci na takéto podujatia? To je u nás tiež jeden z problémov. Keď sa konajú v zahraničí takéto podujatia, daný región tým vždy žije. Aj v malých dedinkách v Rakúsku je to tradícia a celá obec sa stretne, urobia pohostenie pre účastníkov, ľudia prídu povzbudzovať na preteky. Prostredníctvom toho si budujú aj vzťah k športu. Uvedomujú si, že v prvom rade to robia pre seba. Preto by som naozaj rád vyzval Slovákov, nech sa idú pozrieť – bude to

veľmi pekná súťaž, na ktorej sa môžu osobne stretnúť možno s budúcimi olympijskými víťazmi a majstrami sveta.

Koho tu návštevníci budú môcť uvidieť? Pretekať by mala aj naša v súčasnosti najúspešnejšia lyžiarka Petra Vlhová, ktorú som aj ja rok trénoval. Z veľkých lyžiarskych nádejí by sa mal zúčastniť aj Andreas Žampa, brat slávnejšieho Adama, ktorému sa veľmi darí. Ďalej treba spomenúť Mateja Faláta a Martina Bendíka. Vzhľadom na naše podmienky a na ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza a koľko finančných prostriedkov plynie do športu, je to veľké sebazaprenie rodičov. Týchto pretekárov treba určite prísť podporiť. Zo svetových mien by mohla prísť americká alpská lyžiarka Michaela Shiffrin, ktorá je stále v juniorskej kategórii. Bude tu určite pekná účasť a dobre zorganizované preteky, na Slovensku v tom máme tradíciu a vieme to robiť.

Precestovali ste svet. Kde sa vám najviac páčilo? Mám veľmi rád Slovinsko, strávil som tam veľmi veľa času. V rámci Európy sú nám Slovinci mentalitou dosť podobní. Je to veľmi hrdý národ. Všetci tam športujú, investujú peniaze do voľného


našej – ľudia takisto „dvakrát obrátia“ každé euro, kým ho investujú, ale sú zvyknutí viac utrácať za služby. Cenovo je pre nás Slovinsko prijateľné, čo sa týka ubytovania i služieb. Ceny skipassov sú už v celej Európe rovnaké. Poskytované služby však stoja za to. Počas všetkých ročných období je tu veľké množstvo možností, ktoré sú turistom ponúkané. Sympatické je tiež to, že si myslia, že sú „alpská“ krajina, hoci z Álp majú len jeden kopec. Práve odtiaľ mám však veľa priateľov.

Kam by ste odporučili cestovať za lyžovačkou? V Európe jednoznačne Taliansko a stredisko Alta Badia, Corvara – na jednom mieste je tam veľa možností – dá sa lyžovať v pásme

človek finančné prostriedky a chce zažiť niečo úplne iné, odporúčam Whistler vo Vancouveri. Príjemným prekvapením pre mňa boli škandinávske krajiny Nórsko, Fínsko a Švédsko. Najviac času som strávil v lyžiarskom stredisku Tärnaby, ktoré leží v strednej časti Švédska. Táto oblasť je charakteristická veľkým počtom jazier. Ľudia sú mimoriadne srdeční a nikdy som sa nestretol s prístupom „nedá sa“. Je to nádherná krajina, lyžiarske strediská sú na špičkovej úrovni, všetko je zabezpečené – od služieb až po úpravu zjazdoviek, vysoký štandard, rovnako ako ubytovanie. V Nórsku som sa stretol asi s najvyššou úrovňou služieb. A vo Švajčiarsku sa mi páči oblasť Crans-Montana, ktorá je zmesou vplyvov Francúzska a Nemecka.

v zahraničí zostať, pretože je to tam lepšie? Veľa času počas vysokoškolského štúdia som strávil v Anglicku, kde som aj pracoval a vytvoril som si zázemie. Je to však osamelý život, chýbala mi rodina. Aj keď to na Slovensku nie je dokonalé, je to naše. Navyše sa v zahraničí človek stále cíti akosi mimo realitu. Doma je doma. Strávil som v zahraničí mnohokrát polovicu roka, ale vždy som sa vrátil, Slovensko mi už chýbalo.

V Banskej Bystrici sa zúčastňujete tzv. zelených hliadok  – čistenia a upratovania verejných priestorov od odpadu. Ako občan Banskej Bystrice chodievam aj s priateľmi pomáhať. Nedávno sme

Tréning reprezentácie v Passo dello Stelvio, Taliansko.

boli upratovať Radvanský kaštieľ. Vzhľadom na to, že bolo pred župnými voľbami, myslel som si, že sa tam prídu ukázať aj kandidáti, keďže všetci rozprávajú o kultúre, rekonštrukcii historických pamiatok... A Radvanský kaštieľ historickou pamiatkou rozhodne je. Prišlo pár nadšencov, z kandi-

dátov však nikto. Miest v mojom regióne, ktoré si zaslúžia pozornosť a vrátenie úcty, je ešte veľa. Bohužiaľ, dnes sú priority štátu niekde inde, a tak aspoň takouto dobrovoľnou činnosťou môžeme prispieť k zlepšeniu ich vzhľadu. Ja so sebou brávam aj moje deti. Formuje ich to, vytvoria si vzťah k okoliu.

mladí ľudia, ako je to u vás. Vaše veľké plus je, že nemáte politickú minulosť. Nebudú chýbajúce skúsenosti zas mínusom?

„Slovensko potrebuje zmenu, tak sme si povedali, keď nie my,

Nepovažujem to za mínus, každý z nás je úspešný a sme odborníkmi v oblastiach, v ktorých pôsobíme. Nebránime sa spolupráci s kýmkoľvek, kto sa stotožní s našimi základnými hodnotami, slušnosťou, toleranciou, kto má záujem o veci verejné a o budúcnosť Slovenska.

Tomáš Hudec, predseda novej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku).

V januári tohto roku ste sa stali predsedom novozaloženej politickej strany TIP (Tvoríme inú politiku). Ako strana máte ambíciu zabojovať o europarlamentné, komunálne voľby a netajíte sa ani snahou o získanie kresiel vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016.

Čo chcete ponúknuť svojim budúcim voličom, aký program má pritiahnuť nových členov? Našou hlavnou snahou je generačná výmena súčasnej amortizovanej politickej scény. Chceme priniesť do našej politiky odbornosť, čistotu, transparentnosť, slušnosť. Slovensko potrebuje nové tváre, tváre bez dlhoročnej aktívnej politickej minulosti. Myslíme si že,

máme veľa šikovných ľudí a odborníkov, ktorým nevyhovuje súčasný stav. Preto aj momentálne cestujeme po Slovensku, navštevujeme mestá a obce, snažíme sa prelomiť apatiu, negatívny postoj ľudí k politike a prebudiť ich záujem o veci verejné. Presný plán našej cesty po Slovensku je na stránke www.strana-tip.sk/roadshow. Budeme radi, ak nám ľudia povedia o svojich problémoch, víziách, ale i ná-

vrhoch na zlepšenie. V našom volebnom programe sa budeme venovať školstvu, zdravotníctvu, regionálnemu rozvoju, súdnictvu, kultúre, životnému prostrediu, poľnohospodárstvu, zahraničnej politike a sociálnym veciam a rodine. Na týchto témach intenzívne pracujú naše odborné tímy.

Je dosť neobvyklé, aby politickú stranu zakladali vekovo takí

Nielen vo vedení strany TIP, ale aj v členskej základni sa objavilo, na naše politické pomery, pomerne veľa žien. Je to „ťah“ na voličky alebo konečne moderne koncipovaná štruktúra strany bez akýchkoľvek predsudkov? Myslíme si, že politika nie je pánsky klub. Ženy boli historicky vždy nielen inšpiráciou, ale aj významnými osobnosťami vo všetkých oblastiach života spoločnosti a patria aj do politiky. Jednu tretinu z našich členov tvoria ženy.

Spôsob, ako organizujete zostavenie kandidátky do Európskeho

tak kto? Keď nie teraz, tak kedy?“ Tomáš Hudec, predseda strany TIP parlamentu v Bruseli, je pomerne neobvyklý. Prečo ste sa rozhodli využiť internet? Chceme tvoriť inú politiku. Preto sme otvorili našu kandidátku do európskeho parlamentu pre všetkých, ktorí spĺňajú základné podmienky a stotožnia sa s našimi hodnotami a programom. Do 10. 3. 2014 prebiehajú online primárky prihlásených kandidátov. Prví trinásti kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, sa dostanú na kandidátku strany TIP do europarlamentných volieb 24. 5. 2014. Prihlásiť sa je možné na našej stránke www.strana-tip.sk. . (mi)


1,(.725e6Ò='5$9e Poznáte to? Do nového roka vstupujete s novými predsavzatiami, že prestanete fajčiť, že začnete zdravšie žiť a že schudnete. V januári takmer všetky fitká praskajú vo švíkoch a naše chladničky, naopak, zívajú prázdnotou. Pár týždňov všetko ide podľa plánu, ale potom to na niečom stroskotá.

=YlþãD SUHWR OHER Y KRQEH ]DVXSHU¿J~URX]QiãKRMHGiOQLþNDY\O~þLPHYãHWN\WXN\ DþRVLEXGHPHQDKRYiUDĢQiã RUJDQL]PXVMHGQRGXFKRXWUiSLPHKODGRP$NDOHGRGUåLDYDPHVWULNWQ~GLpWXD]RVYRMHM VWUDY\QDGREURY\O~þLPHWXN\ ULVNXMHPHRKO~SQXWLHOHERQiP NOHVQH,4

Bez tukov niet nálady 1DWpPXWXN\YVWUDYHVDXå QDStVDORYãHOLþRDOHYãHREHFQê ]iYHU R LFK ãNRGOLYRVWL SUHQiãRUJDQL]PXVQDMQRYãLH Xå QHSODWt 3RGĐD RGERUQtNRYQD]GUDY~YêåLYX~SOQp Y\O~þHQLHWXNRY]MHGiOQLþNDMHYHĐNRXFK\ERX'{OHåLWHMãLHMHYHGLHĢVLXVWUiåLĢLFK PQRåVWYRDWLHåVSUiYQHWXN\ Y\EHUDĢ7XN\E\PDOLWYRULĢ DåSHUFHQWFHONRYpKR GHQQpKRHQHUJHWLFNpKRSUtMPX1DSR]RUHVDWUHEDPDĢ

ÒSOQpY\O~þHQLHWXNRY]MHGiOQLþNDMHYHĐNRXFK\ERX)RWRDUFKtYDXWRUD

SUHGVNU\WêPLWXNPLYPOLHþQ\FKRELOQLQRYêFKDPlVRYêFK YêURENRFK D VDPR]UHMPH SUHG VODGNRVĢDPL NWRUpVDQDSUtMPHSRGLHĐDM~ DåSHUFHQWDPL1DGPHUQiNRQ]XPiFLD]OêFKWXNRY ]Y\ãXMHKODGLQXFKROHVWHUROX YNUYLDWêPDMUL]LNRY]QLNX VUGFRYRFLHYQ\FKRFKRUHQt 'REUp WXN\ PDM~ RSDþQê HIHNW±FKUiQLDVUGFHSRGSR-

UXM~FHONRYp]GUDYLHVWDUDM~ VDRGREU~QiODGXSRPiKDM~ SURWL~QDYHDVQLPLGRNiåHPHVFKXGQ~Ģ 1DSUtNODGYODãVNêRUHFKREVDKXMHPDVWQpN\VHOLQ\NWRUpV~ ]GURMRPYêåLY\DHQHUJLHSUH þLQQRVĢPR]JX3ULDPRYSOêYDM~QDYêNRQQRVĢPR]JRYêFK þLQQRVWtDWHGDDM,40RåQR DMSUHWRYODãVNêRUHFKQiSDGQHSULSRPtQDPR]RJ'RND-

WHJyULHÄGREUêFKWXNRY³SDWUt Q1DFKiG]DVDYUDVWOLQQêFK DMROLYRYêþLVH]DPRYêROHM ROHMRFKDNYDOLWQêFKUDVWOLQQêFK DYRNiGRROLY\þLWXþQHU\E\ PDUJDUtQRFK 7UHWLDWUHWLQDE\PDODSR]RStrážcovia cholesterolu VWiYDĢ]SRO\QHQDVêWHQêFKQ 8GUåDĢ]OpWXN\DFKROHVWHURO DQPDVWQêFKN\VHOtQNWRQDX]GHP{åHSRP{FĢPRGHU- UpV~SUH]GUDYLHPLPRULDGQH QiWHFKQLND1DSUtNODGVPDUW- Yê]QDPQp1iMGHPHLFKQLHIyQ\VRãSHFLiOQ\PLþtWDþNDPL OHQYUDVWOLQQêFKROHMRFKDOHDM XåYSULHEHKXPLQ~W\GRNiåX YWXNXPRUVNêFKUêEDåLYRþtGLDJQRVWLNRYDĢKODGLQXFKR- FKRY0DM~VFKRSQRVĢ]QLåRYDĢ OHVWHUROXYNUYL$NYiP]QH- KODGLQXÄ]OpKR³/'/FKROHVMDNpKRG{YRGXÄQHYRQLD³LQWH- WHUROXYNUYLDQDRSDN]Y\ãXM~ OLJHQWQiDSOLNiFLD]DSDPlWDMWH KODGLQXÄGREUpKR³+'/FKRVLMHGQRGXFK~DOHYHĐPLG{OH- OHVWHUROX'{OHåLWêPGRSOQNRP åLW~UDGX±ULDćWHVDWUHWLQR- ]GUDYêFKWXNRYV~VHPLHQND YêPSUDYLGORP,GHRWRåH DRULHãN\NWRUpGRNiåXPLHUMHGQRXWUHWLQRXE\VDQDWYRU- QH]QtåLĢKODGLQXFKROHVWHUROX EHHQHUJLHPDOLSRGLHĐDĢåLYR- $NVDWêPWRSUDYLGORPEXGHþtãQHWXN\DNRMHPDVĢPlVR PHULDGLĢFHOêURNQHPXVtPHVL VODQLQDPDVORPOLHNRDPOLHþ- GiYDĢåLDGQHQRYRURþQpSUHGQHYêUREN\'UXK~WUHWLQXE\ VDY]DWLDDY\KQHPHVD]E\WRþVPHPDOLSUHQHFKDĢPRQRQH- QHMIUXVWUiFLL]LFKQHGRGUåDQLD QDVêWHQêPPDVWQêPN\VHOLQiPNWRUêFKKODYQRXKUGLQNRXMHN\VHOLQDROHMRYi]UDGX \]

Košík „dobrých tukov“ Oleje: Orechy: Semienka: Ryby: Iné: 9ODãVNêRUHFKMH]GURMRPYêåLY\DHQHUJLHSUHPR]RJ,OXVWUDþQpIRWR7$65âWHIDQ3XãNiã

olivový, repkový, slnečnicový, arašidový, sezamový, kukuričný, sójový mandle, arašidy, makadamské, lieskové, pekanové, kešu, vlašské slnečnice, sezamu, tekvicové, ľanové tuniak, losos, makrela avokádo, olivy, arašidové maslo


.UtåRYNXGRGDODUHGDNFLDþDVR

Obyvatelia Ruska

Poklepal

Vyzdobuj

4

Domácke meno Emanuely Hovorí hlúposti

Domácke meno Márie

Ženské meno (30. 1.)

Tropické plody

Letargia Živočích (kniž.)

Tropická rastlina

Dom. meno Oľgy

Tooling Slovakia Automotive

Metrická stopa

Súhlas Primontuj

Nová scéna

3

5

Označovali dátumom Starý, po anglicky

Ananás, po česky

Osobné zámeno

Orientálne korenie

Revolver Peňažné sústavy štátov

Bodavý hmyz

Národný podnik

1

Cudzie muž. meno

Zátoka

Máš vedomosti

Vysievaj

Patriaca Zorovi

Znížený tón e

Divoko

Savana, pampa

Vracali potravu

Roztápala

 Návšteva starých rodičov je pekným kompromisom medzi uspokojením túžob vidieť svoje vnúčatá na dlhší čas ako len počas nedeľnej návštevy a starosťami, ako ich počas pracovnej doby zabaviť.

Jestvujeme

Znoj

Postávaj Overuj testom Osobné zámeno Rastlinný výhonok

Získalo lovom

 Pokiaľ však inklinujete k spoločným lyžovačkám, na plánovanie dovolenky by ste sa mali sústrediť skôr. Svojho zamestnávateľa však poznáte najlepšie.

Patriaci Irene

Napodobenina Podopri

Tkanina z jutových vláken

Bývalý názov Sv. Antona Irídium Zatajuj

Vodca kozákov

Poraní ohňom

NBA 1965/14

– Ahoj Žofka, dnes v noci bol u mňa zlodej! Že vraj hľadá peniaze. ...

Starogermán

Náboženská hlava Šiitov Kráča Otec, apo

Nápoveď: ATIKA, IAN, OHIO.

Radón

Prázdniny akéhokoľvek charakteru deti síce potešia, pre rodičov však znamenajú problém navyše v podobe vymýšľania programu. Niektoré z nasledujúcich námetov vám možno ušetria čas alebo prinesú inšpiráciu, ktorá poteší práve vaše ratolesti.  Miestne základné školy či centrá voľného času často ponúkajú rôzne denné aktivity. Pozrite si ich webové stránky či sa informujte priamo u nich. Ponuka denných táborov nie je záležitosťou len letných prázdnin.

Nadstavba nad rímsou

Čpavok

POČAS VOĽNÝCH DNÍ?

 Ak má vaše dieťa problém s nejakým predmetom v škole, sedem voľných dní poskytuje ideálnu možnosť na doštudovanie aj formou súkromných hodín. Či tým svojho potomka potešíte, je už iná kapitola.  Opýtajte sa ho, ako by samo túžilo stráviť prázdniny. Možno sa môže pridať k aktivitám kamarátov.


NA MS V TLAKU NA LAVIČKE 7. mieste. Ako sa však ukázalo, výsledky na tejto nominačke boli trochu prehnané a nakoniec to dopadlo úplne inak. S výkonmi som bol spokojný, mrzel ma však drep.

Výkony Govorina (770 kg) a Pastorolova (760 kg) boli výnimočné. Tieto výkony patrili do svetovej triedy. Dokonca by ohrozovali medailové priečky aj medzi mužmi. Čo ma však veľmi tešilo, že som sa zaradil hneď za nich.

O bronze rozhodla hmotnosť. Ako ste prežívali dramatický boj o medailu?

Ján Matej. Foto: archív

Priezvisko Matej je v silovom trojboji veľmi dobre známe. Po Marcelovi sa silovému trojboju venuje aj Ján, ktorý na seba upozornil už medzi juniormi. Majstrovské tituly začal zbierať medzi mužmi.

Čo vás priviedlo k trojboju? Samozrejme bol som trochu ovplyvnený rodinou, presnejšie mojim bratom a trénerom Marcelom, ale nakoniec som sa rozhodol sám

Kedy a ako ste začali? Začal som, keď som mal 12 rokov. Otec bol majiteľom fitness centra, tak ma brat spočiatku prehováral, aby som sa išiel aspoň pozrieť. Keď som tam prišiel, hneď ma otestoval v tlaku na lavičke. Vytlačil som 45 kg pri váhe 44 kg, lenže zdalo sa mi to málo, tak som tam začal chodiť častejšie.

V trojboji pracuje otec, brat, takže vás najviac ovplyvnili? Áno. Sme rodina, ktorá týmto športom žije. Nielenže ma ovplyvnili, ale ma podporujú, fandia a pomáhajú.

Iným športom ste sa nevenovali? Na základnej škole som navštevoval športovú triedu so zameraním na atletiku. Venoval som sa jej päť rokov. Dosahoval som medailové umiestnenia na krajských sú-

ťažiach, ale na MSR to nestačilo. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som presedlal na silový trojboj.

Aké boli začiatky? Začiatky boli trochu rozpačité, pretože som sa vtedy venoval súčasne dvom športom. Bolo úplne bežné, keď som utekal z atletického tréningu priamo do fitka. Tréningy v posilňovni neboli ešte také ťažké a tvrdé, ako sú dnes. Bolo to najmä kvôli mladému veku a skolióze chrbtice, ktorú som vtedy mal. Moje prvé tréningy boli zamerané len na tlaky a na spevnenie svalstva chrbtice. Po roku tréningu som navštívil lekára s cieľom vyšetrenia chrbtice a chrupavky. Výsledky boli kladné, takže som sa mohol zoznámiť s ďalšími disciplínami silového trojboja. Týmto by som chcel vyvrátiť názory niektorých ľudí, ktorí si myslia, že mladým začinajúcim cvičencom silový trojboj alebo obyčajné cvičenie môže zastaviť rast, alebo iným spôsobom uškodiť. Samozrejme, so správnym prevedením techniky cvičenia, alebo pod odborným dozorom je to nemožné. Ja som

toho živý dôkaz.

Kedy ste išli na prvú súťaž? Mal som 14 rokov a bol som na MSR v tlaku na lavičke v Žabokrekoch. V kategórii do 52 kg výkonom 75 kg som skončil na 2. mieste. Moja prvá súťaž v celom trojboji bola v I. lige v tom istom roku. Vážil som 52,9 kg, drepol som 110 kg, 75 kg som zatlačil a 130 kg potiahol. Zaplatil som nováčikovskú daň, pretože som mal dosť neplatných pokusov. Prvá medaila prišla na MEJ. Nepočítal som s tým, pretože keď som videl nominačku na internete, tak som figuroval na

Ján Matej na pretekoch. Foto: archív

Vnímal som to v závere emotívne a to najmä na stupni víťazov. Najprv sme vybojovali taktickým výkonom v tlaku malú striebornú medailu výkonom 165 kg. Hoci som mal rezervu, išiel som na istotu. O veľkej medaile z trojboja som ani nerozmýšľal, až keď mi reprezentačný tréner Milan Gabrhel oznámil, že som svojím druhým pokusom v ťahu vďaka ľahšej telesnej hmotnosti preskočil Poliaka Szimkowiaka. Keďže Poliak nezvládol tretí pokus, bronz bol na svete. Tento pocit by som prial každému, pretože je to niečo úžasné. Najmä preto, že je to odrzkadlením niekoľkoročnej driny strávenej v posilňovni.

V týchto rokoch ste vytvorili dvojicu s  Pavlom Semanom. Poznali sme sa navzájom veľmi dobre nielen po stránke trojbojárskej, ale aj v súkromnej. Vedeli sme o svojich slabinách v technike, v tréningu. Navzájom sme si pomáhali a dobre sa dopĺňali.

V Bardejove ste mali veľmi úspešný tím, takže ste mali zabezpečené napredovanie? Každý člen klubu tvrdo na sebe pracuje. Klub vychoval množstvo reprezentantov a verím, že ešte prídu ďalší.

Medzi mužmi prišli ďaľšie tituly. Ktorý si najviac ceníte? Najviac titul majstra sveta v silovom trojboji z roku 2010 vo váhovej kategórii do 90 kg. O rok som sa totiž zranil a vrátil som sa len do kategórie tlaku na lavičke. Aj posledný titul v tlaku je cenný.

Aké plány máte na tento rok? V júni by som chcel štartovať na ME v Trutnove. Majstrovstvá sveta sú až v septembri, navyše sa budú konať až v Argentíne, takže o tom štarte zatiaľ nerozmýšľam. (jv)


Hokejisti HC 46 Bardejov sa stali víťazmi základnej časti I. ligy v sezóne 2013/2014. S 10-bodovým náskokom ovládli suverénnym spôsobom druhú najvyššiu súťaž na Slovensku a vo štvrťfinále play off si zmerajú sily vo východniarskom derby so Spišskou Novou Vsou. Metodik mužstva HC 46 Andrej Gmitter pripomenul, že na začiatku sezóny si dali cieľ vyhrať 1. ligu, no káder sa formoval až do konca decembra.

„Už základná časť nebola jednoduchá, niektoré zápasy boli veľmi ťažké. Vytvorili sme si dostatočný náskok na čele tabuľky a do poslednej chvíle sme čakali na súpera do play off. V prvej päťke nám stále chýbal stredný útočník, na konci základnej časti sa podarilo zohnať Jozefa Mihalíka, veríme, že sa adaptoval a začne naplno hrať. Myslím si, že druhá formácia bola stabilná, tretia pomáhala a štvrtá dopĺňala káder.“ Bardejov má vo svojom tíme najproduktívnejšieho hráča Tomáša Hričinu, ktorý nazbieral

NAJPRODUKTÍVNEJŠÍ HRÁČI PO ZÁKLADNEJ ČASTI: 1. Tomáš Hričina (Bardejov)65 bodov (22 gólov + 43 prihrávok) 2. Richard Šechný (Michalovce) 61 (26+35) 3. Ľubomír Vaškovič (Senica) 60 (21+39) 4. František Koky (Sp. N. Ves) 53 (21+32) Maroš Goga (Detva) 53 (21+32) 6. René Jarolín (Senica) 50 (25+25) 7. Ladislav Ščurko (Bardejov) 49 (26+23) 8. Juraj Petro (Detva) 47 (17+30) 9. Filip Vaško (Bardejov) 46 (21+25) 10. Richard Smotrila (Sp. N. Ves) 44 (17+27)

65 bodov. Tento hráč je na čele aj v počte asistencií (43). Prvé miesto mu patrí aj v štatistike plus/mínus bodov (43). Medzi obrancami je na čele v počte gólov Alexander Valentín (7 gólov). V hodnotení obrancov plus/mínus bodov je na čele Dominik Kramár (38 bodov). Bardejov dal najviac gólov zo všetkých mužstiev a má najväčšiu úspešnosť streľby (12,91 %). Premiérový ročník medzi mužmi si odkrútili reprezentanti do 18 rokov. Slovenskí mladíci odohrali všetkých 44 kôl, v ktorých sa deväťkrát tešili z víťazstva. V tabuľke obsadili jedenástu priečku so ziskom 34 bodov, sezóna však pre nich v ďalšej fáze nepokračuje.To neplatí pre tímy, ktoré sa umiestnili na 9. – 12. mieste. Trio Prievidza, Topoľčany, Považská Bystrica vytvoria samostatnú skupinu v play out fáze, kde si prenesú body a štatistiky len zo vzájomných duelov v základnej časti. Medzi sebou zohrajú dokopy ešte 6 duelov variantom každý s každým, doma a vonku. Mužstvo,

Bardejov sa tešil z víťazstva v základnej časti I. ligy. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

ktoré skončí na poslednej dvanástej priečke sa zúčastní baráže o zachovanie prvoligovej príslušnosti. V nej nastúpi proti víťazovi II. ligy (Dubnica, alebo Humenné). Víťaz I. ligy, ktorý

sa následne dostane do baráže s posledným tímom extraligy, bude známy najneskôr v pondelok 31. marca. (jv, TASR)

VÝSLEDKY ŠTVRŤFINÁLE PLAY OFF HC 46 Bardejov - HK Spišská Nová Ves 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) Góly: 34. Marcel Baláž - 47. M. Škovira, 52. Koky, 1340 divákov HC 46 Bardejov - HK Spišská Nová Ves 9:2 (1:1, 1:0, 7:1) - stav série 1:1 Góly: 32. a 48. Marcel Baláž, 13. Matúš Chovan, 51. D. Kramár, 52. Gmitter, 52. Slimák, 55. Krčula, 59. Ščurko, 60. Matis - 13. Gonda, 53. Ihnaťo, 1052 divákov

MESTO OCENILO NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV

Najlepší športovci Bardejova. Foto: Peter Cingel

Dňa 12. februára sa konalo vyhlásenie ankety o najlepšieho športovca a športový kolektív okresu Bardejov za rok 2013. Medzi ocenenými samozrejme nechýbali futbalisti.

Výsledky-Jednotlivci:

1. Marcel Baláž-hokejista, 2. Vladislav Palša-futbalista, je-

den z najspoľahlivejších obrancov II. ligy, opora zadných radov Partizána Bardejov, na

základe skúseností chladnokrvne riešiaci zložité obranné úlohy. Výborný hlavičkár – práve týmto spôsobom zaznamenal niekoľko gólových zápisov. Prirodzená autorita v kabíne a vzor pre futbalovú mlaď. 3. Ingrid Pentuchová-atlétka, 4. Jozef Urban-atlét, 5. Ondrej Gmitter-hokejista, 6. Vladimír Staš-futbalista, obranca druholigového Partizána Bardejov, ďalšia z jeho opôr. Spolu s Vladislavom Palšom tvoria pilier bardejovskej obrany. Aj vďaka nemu je Bardejov mužstvom s druhým najmenším počtom inkasovaných gólov a po Podbrezovej mu patrí po jesennej časti 2. miesto v tabuľke II. futbalovej ligy. 7. Tomáš Hričina-hokejista. 8. Ján Matej ml.-silový troj-

bojár. 9. Lívia Kuľkovábrankárka druholigového ženského futbalového družstva Partizána Bardejov. V jesennej časti ročníka 2013/2014 odohrala 8 zápasov v ktorých inkasovala 5 gólov. Lívia je slovenskou futbalovou reprezentantkou U19 a je v širšom kádri A reprezentácie žien. Okrem tréningov s družstvom žien Partizána Bardejov absolvuje aj individuálne brankárske tréningové jednotky. Je žiačkou 3. ročníka Gymnázia L. Stockela s výborným prospechom. 10. Peter Tušim-stolný tenista

Kolektívy:

1. Prvoligoví hokejisti Bemaco HC 46 Bardejovv minulej sezóne zaznamenali víťazstvo v I. lige. Vo fi-

nále zdolali Michalovce 4:0 na zápasy. Len o vlások im ušiel postup do extraligy. V baráži prehrali s Martinom 3:4 na zápasy. 2. Druholigoví futbalisti Partizána Bardejov-v Bardejove môže vládnuť po skončení jesennej časti súťažného ročníka 2013/14 spokojnosť. Futbalisti Partizána Bardejov patria medzi lídrov druhej ligy a s prehľadom sa im darí držať krok s najlepšími mužstvami súťaže. Bilancia Partizána po odohratí 20 súťažných zápasov je 11 výhier, 6 remíz a 3 prehry, čo znamená 39 bodov a druhé miesto v ligovom pelotóne. 3. Prvoligoví stolní tenisti STJ Družba Bardejov Zdroj: VsFZ

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste  Vydavateľ: 14 news, s. r. o. news, s. r. o.  Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: IČO:46 46 903 411 903 411  Inzercia: obchod@14news.eu  Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Naše Novinky Bardejov, náklad 12 3000 300 ksks Copyright: 14 news, spol., spol. s.s.r.r.o. o.Všetky Všetky práva, práva, vrátane vrátane autorských, autorských, sú sú vyhradené vyhradené aa vykonáva vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu


6/29(16.eâ325729e262%1267, Hoci uĹž preĹĄlo viacero dnĂ­ od zisku zlatej medaily Anastasiou Kuzminovou na ZimnĂ˝ch olympijskĂ˝ch hrĂĄch v SoÄ?i, dobrĂ˝ pocit stĂĄle hreje nejednĂŠho SlovĂĄka. RodĂĄÄ?ka z Ruska poteĹĄila aj mnohĂŠ slovenskĂŠ ĹĄportovĂŠ osobnosti, ktorĂŠ pozitĂ­vne zareagovali na jej medailovĂ˝ Ăşspech v biatlonovom ĹĄprinte Ĺžien na 7,5 kilometra. PrinĂĄĹĄame ich pocity a nĂĄzory. PodÄža plavca KlobuÄ?nĂ­ka uĹž mĂĄme dokonca istĂş vĂ­ĹĽazku ankety Ĺ portovec roka pre rok 2014. JĂĄn Filc, bĂ˝valĂ˝ hokejovĂ˝ trĂŠner: „Anastasia je vynikajĂşFRXĂŁSRUWRYN\Ä–RXDJUDWXOXMHPHMHMNYHÄ?NpPX~VSHFKX1HVWiYDVDĂžDVWRDE\ĂŁSRUWRYHFREKiMLOVYRMHSRVWDYHQLHSRĂŁW\URFKURNRFKYWDNHMWRĢDĂĽNHMGLVFLSOtQH-HWRSUHÄ–XDNRDMMHM WtPYHÄ?NpY\]QDPHQDQLHÂł Dominik HrbatĂ˝, bĂ˝valĂ˝ tenista:Ă„$QDVWDVLLYHÄ?PLJUDWXOXMHP9\KUDĢGYH]ODWpPHGDLO\QDRO\PSLiGH]DĂŁW\ULURN\MH QLHĂžR~ĂĽDVQp/HQYHÄ?NtĂŁDPSLyQLVDGRNiĂĽXNRQFHQWURYDĢQD WDNpWRĢDĂĽNpSUHWHN\DGYDNUiW]DVHERXLFKY\KUDĢ1DVYHWHMHOHQQLHNRÄ?NRWDNĂŞFKD$QDVWDVLDSDWUtPHG]LQLFK9LH ]DSQ~ĢYSUDYHMFKYtOLDNRQFHQWURYDĢVDQDQDMOHSĂŁtYĂŞNRQÂł Jozef Golonka, bĂ˝valĂ˝ hokejista:Ă„7RWRMH~ĂĽDVQĂŞKLVWRULFNĂŞYĂŞVOHGRNDM]RVYHWRYpKRKÄ?DGLVND9SULHEHKXĂŁW\URFKURNRY]tVNDODGYH]ODWpPHGDLO\QDGYRFKRO\PSLiGDFKĂžRVD PiORNRPXSRGDUt9ĂŞVOHGRNMHQDGĂŁWDQGDUGQĂŞYRMGHGRGHMtQ VYHWRYpKRELDWORQX*UDWXOXMHPMHMQDR]DMQLHĂžRQHVNXWRĂžQp 9ĂŁHWFLPXVtPHE\ĢKUGtĂĽHPiPHWDN~ĂŁSRUWRYN\Ä–XDUHSUH]HQWXMHSUiYHQDĂŁXNUDMLQXÂł TomĂĄĹĄ KlobuÄ?nĂ­k, plaveckĂ˝ olympionik:Ă„-HWRREURYVNĂŞ ~VSHFKVORYHQVNpKRĂŁSRUWX0\VOtPĂĽHKRFLMHMYLDFHUtQHG{YHURYDOLRSlĢGRNi]DODVYRMXYĂŞQLPRĂžQRVĢ$RVREQHVLP\VOtPĂĽHXĂĽWHUD]UR]KRGODRVYRMRPWULXPIHYDQNHWHâSRUWRYHFURND65Âł Jozef GĂśnci, bronzovĂ˝ medailista z OH v streÄžbe: „AnasWDVLDMHQDR]DMYHÄ?PLGREUHSULSUDYHQiDVSRÄ–VDWDNMDYLODSR EHĂĽHFNHMDMVWUHOHFNHMVWUiQNH'~IDPĂĽHWHQWR~VSHFKNRPSHWHQWQĂŞFKRVORYtDVORYHQVNĂŞĂŁSRUW]WRKRY\ĢDĂĽt1DVĢDYĂŁDNEROD QDMYlÞãtPIDYRULWRPQD~VSHFKDSRGDULORVDMHMWRSRWYUGLĢÂł EE 7$65

PRIHLĂ S SA A POMÔŽ NĂ M S KAMPAŇOU HÄ˝ADĂ ME Ä˝UDĂ? DO VOLEBNĂ?CH KOMISIĂ? K VOÄ˝BĂ M NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOÄŒNIA 24. MĂ JA 2014, KDE PREDSTAVĂ?ME 13 KANDIDĂ TOV.

DELEGĂ T VO VOLEBNEJ KOMISII InformĂĄcie, ktorĂŠ od vĂĄs potrebujeme:

meno a priezvisko

V prípade zåujmu zastupovaż stranu TIP vo volebných komisiåch, kontaktujte nås:

adresa

www.strana-tip.sk/okrskar

dĂĄtum narodenia

e-mail

DelegĂĄtom vo volebnej komisii sa stanete zloĹženĂ­m sÄžubu tomu, kto zvolĂĄ zasadnutie volebnej komisie. Do volebnej komisie sa mĂ´Ĺžete hlĂĄsiĹĽ do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597 NBJ 1952/14

telefĂłn

Nbj 03 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you