Page 1

245 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem v Bratislave

n a š e

kliknite si na svoje mesto

Ročník: I. číslo 6/2014 Dátum vydania: 8. 5. 2014

Bratislava IV

V Dúbravke malé investície

Problematické zástavky

Sklár Ján Zoričák

Slovan vo finále neuspel

str. 2 Rozpočet na rok 2014 sa znížil o viac ako milión eur. I napriek tomu sa opravia strechy na dvoch školách v hodnote 66-tisíc eur.

str. 5 V rámci revitalizácie Istrijskej ulice v DNV sa postavili nové zástavky, ktorých riešenie však nezodpovedá norme, ale ani trendom.

str. 12 Hlavným motívom jeho tvorby je vesmír a zobrazovanie kvetov. Zo skla sa mu podarilo vytvoriť Arktický a Antarktický kvet.

str. 14 Futbalisti Slovana Bratislava stratili možnosť získať v tejto sezóne double. Vo finále Slovenského pohára prehrali v Myjave s MFK Košice.

Stavba Pavilónu lekárskych vied – prvý objekt budúceho BioMedParku na Patrónke.

PRVÉ KONTÚRY BIOMEDPARKU V štvrtom bratislavskom okrese sa začal na Patrónke budovať Biomedicínsky, vzdelávací a výskumný park – BioMedPark. Mal by vytvoriť slovenskému zdravotníctvu, medicíne, farmácii a biologickým vedám primerané podmienky, aby sa mohli priblížiť k úrovni v zahraničí. Vzdelávanie, veda a výskum v oblasti biomedicínskych vedných odborov sú v súčasnosti vo svete založené na úzkom prepojení vedeckých kapacít so špičko-

vými nemocnicami, ktoré majú zároveň aj reálne možnosti pre vykonávanie medicínskeho výskumu. Koncept BioMedParku spája vzdelávacie a vý-

skumné biomedicínske inštitúcie s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: v areáli Slovenskej akadémie vied (SAV) na Dúbravskej ceste (prakticky súbežnej komunikácii s Lamačskou cestou) by mal vzniknúť Univerzitný biomedicínsky vedecký park, ako aj nové priestory Lekárskej fakulty UK a Farmaceutickej fakulty UK a k nim by sa malo

dobudovať fyzické prepojenie s areálom novej univerzitnej nemocnice na druhej strane Lamačskej cesty, kde zatiaľ sídli Nemocnica sv. Michala (bývalá Vojenská nemocnica, s vchodom na Ceste na Červený most). Pokračovanie na strane 2


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

KRÁTKE SPRÁVY

2

POLÍCIA PROSÍ O POMOC

Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po mužovi, ktorý je podozrivý, že v bratislavskej Dúbravke fyzicky napadol staršieho muža a spôsobil mu smrteľné zranenie. Skutok sa stal 10. apríla vo večerných hodinách v blízkosti zastávky MHD Damborského. Muž, ktorého lekári napriek prevozu do nemocnice nezachránili, podľa doterajších zistení polície spadol na zem, no nie je vylúčené, že ho niekto fyzicky napadol. Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení muža vo veku približne 50 rokov, strednej postavy, oblečeného v modrom svetri a tmavých nohaviciach.

JAZDA SA SKONČILA HROMADNOU NEHODOU Jedno ťažké a viaceré ľahké zranenia si vyžiadala hromadná nehoda, ktorá sa stala v piatok (25. 4.) na križovatke ulíc Mlynská dolina - Staré grunty v Bratislave. Vinníkom dopravnej nehody bol 46-ročný vodič osobného auta, ktorý sa rýchlou a riskantnou jazdou snažil uniknúť hliadke. Príslušníci PMJ sa pokúšali vodiča osobného auta s komárňanským číslom zastaviť potom, čo mu namerali prekročenie povolenej rýchlosti viac ako o 40 km/h. Vodič však nereagoval na pokyny polície a pokúsil sa policajnej hliadke uniknúť. Následne narazil do osobného auta, ktoré stálo na križovatke na červenú.

V MESTE PRIBUDNE 11 KAMIER Bratislava tento rok rozšíri svoj kamerový systém o ďalších 11 bezpečnostných kamier. V Novom Meste majú pribudnúť tri, v Starom Meste dve a po jednej dostane Dúbravka, Rača, Petržalka, Vrakuňa, Rusovce a Karlova Ves. V Karlovej Vsi kamera pribudne k ZŠ Alexandra Dubčeka a vo Vrakuni do okolia zdravotného strediska na Bebravskej ulici. V Dúbravke pribudne kamera na uliciach Sch. Trnavského a J. Alexyho. Pre kamery boli starostlivo vybraté miesta podľa priestupkov a trestnej činnosti.

VYHODNOTILI BANKÁRA ROKA

V DÚBRAVKE LEN MALÉ INVESTÍCIE Vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2014 dosahuje v príjmovej a výdavkovej časti výšku 8 223 452 eur. Na investície sa ráta so sumou 16 180 eur. V porovnaní s rozpočtom na rok 2013 je rozpočet na rok 2014 znížený o 1 070 967 eur. Z celkových plánovaných výdavkov mestskej v sume 8 223 452 eur sa na investície našlo len 46 180 eur. Z tejto sumy sa plánuje 30 000 eur na vypracovanie územného plánu zóny Veľká lúka a projektu organizácie dopravy v mestskej časti. Ďalšie financie v objeme 16 180 eur sú vyčlenené na rekonštrukciu detských ihrísk a na doplnenie hracích prvkov na detských ihriskách na Hanulovej 3 a Pri kríži, v materských školách na Ušiakovej, Cabanovej a Bazovského ulici a na základných školách Pri kríži a Sokolíkova. Výdavky sú rozpočtované v dvanástich programoch: na vzdelávanie sa plánuje 4 543 904 eur, na administratívu 1 930 115 eur, na prostredie pre život 375 680 eur, na komunikácie 310 000 eur, na služby občanom 236 897 eur, na bývanie 227 836 eur, na kultúru 226 300 eur, na sociálne služby 226 010 eur, na interné služby mestskej časti 68 400 eur, na plánovanie, manažment a kontrolu 47 800, na bezpečnosť 20 450 eur a na šport

TASR, (ts)

10 000 eur. V tretej najväčšej kapitole prostredie pre život sa ráta so sumou 160 000 eur na údržbu verejnej zelene a sumou 132 000 eur na čistenie verejného priestranstva, so sumou 68 000 eur na údržbu a rozvoj detských ihrísk (vrátane vyššie uvedených investícií), zvyšok putuje na menšie obecné služby.

Opravia sa strechy škôl

Miestne zastupiteľstvo rozpočet prerokovalo a vzalo na vedomie s pripomienkami vo februári tohto roku, pričom schválilo poslanecký návrh, aby sa do rozpočtu zapracovala oprava dvoch strešných plôch na Základnej škole Bilíkova a Gymnáziu Bilíkova v celkovej hodnote 66 000 eur

(z Fondu rozvoja bývania). Ďalej splnomocnilo starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Magistrátu hlavného mesta a z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov s tým, že poslanecké návrhy budú do rozpočtu zapracované. Môže sa tak diať za podmienky, že celkové výdavky smú prekročiť najviac 5 percent a úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte Dúbravky na rok 2014. Text a foto: (ml) (pv)

PRVÉ KONTÚRY BIOMEDPARKU Dokončenie zo strany 1

Ocenenie Bankár roka vyhlásil týždenník Trend v spolupráci s partnerom Fincentrum. V ankete vyhral Jozef Síkela zo Slovenskej sporiteľne pred Imrichom Bérešom, šéfom Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), ktorý sa o striebornú priečku delil s Igorom Vidom z Tatra banky. „Je pre mňa cťou, že som takéto vysoké umiestnenie získal hneď v prvom ročníku. Vnímam ho aj ako ocenenie mojej práce v súčasnosti najdlhšie slúžiaceho predsedu predstavenstva medzi mojimi kolegami v celom slovenskom bankovom sektore,“ povedal Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS.

Dúbravka v rámci údržby zelene zabezpečuje 4x do roka kosenie na vyše 63 hektárov.

Prvým je Pavilón lekárskych vied

V apríli tohto roku sa už dokončila hrubá stavba prvého objektu Univerzitného biomedicínskeho vedeckého parku – Pavilónu lekárskych vied. Celkovo sa má do vedeckého parku s termínom ukončenia v roku 2015 investovať 39,5 milióna eur, z nich 33,6 milióna pokryjú eurofondy z operačného programu Výskum a vývoj a zvyšných 5,9 milióna štátny rozpočet. Zá-

kladný a aplikovaný výskum vo vedeckom parku sa bude orientovať na rozšírené ochorenia – kardiovaskulárne, onkologické, autoimunitné, metabolické a ďalšie. Cieľom je využitie moderných spôsobov liečby, napríklad pomocou kmeňových buniek, ako aj vývoj najmodernejších diagnostických postupov s využitím biotechnológie. Podobne ako na iných biomedicínskych centrách vo svete by mal park napomôcť previazaniu vedy, výskumu a inovácie s podnikateľskou sférou.

Čo sa ešte stavia na Patrónke

Na Patrónke je čulý stavebný ruch. V areáli SAV sa buduje rovnako s pomocou eurofondov Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. Priamo na Lamačskej ceste vyrastá veľký polyfunkčný objekt súkromného developera, ktorý sa svojou členitosťou na strane obrátenej na Dúbravskú cestu podobá na Pavilón lekárskych vied. Text a foto: (ml), (vp)


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

3

RÁZSOCHY ALEBO RÁSOCHY? Potrebná bola právna analýza

Miestne zastupiteľstvo v Lamači zrušilo svoje rozhodnutie z roku 2012, ktoré smerovalo k premenovaniu lokality Rázsochy na Rásochy.

Lamačská lokalita Rázsochy sa stala známou rozostavanou nemocnicou.

je utvorené predponou ráza slovotvorným základom socha v pôvodnom význame „palica, kôl, stĺp“. Mestská časť Lamač získala informáciu, že na historickej

mape z roku 1985 sa uvádzalo pomenovanie Rásochi. K tejto skutočnosti Úrad geodézie, kartografie a katastra SR uviedol, že názvy z historických zdrojov patria do ka-

tegórie historických alebo variantných názvov a slúžia iba ako zdroj informácií o predchádzajúcej podobe názvov v dobe, v ktorej vznikli alebo sa menili.

Text a foto: (ml), (vp)

NBA 2382/01

Podnetom na zmenu názvu bola žiadosť občianskeho združenia s názvom Franz Liszt inštitút Miroslava Demka. Miestne zastupiteľstvo sa obrátilo v tejto súvislosti na Magistrát hlavného mesta Bratislavy a následne si podľa jeho odporučenia vyžiadalo stanovisko Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. Jazykovedci sa vyjadrili, že zmena geografického názvu Rázsochy na nespisovnú podobu Rásochy je neprípustná, pretože vychádza z podstatného mena rázsocha, ktorým sa označuje horský chrbát odbočujúci z hlavného horského pásma. Základným významom je „vidlicovito rozrastajúci sa konár alebo strom“. Slovo

Pre konečný výsledok – zrušenie uznesenia lamačského zastupiteľstva o oprave názvu bola dôležitá právna analýza, podľa ktorej obec nemá kompetenciu rozhodovať o názvoch geografických lokalít, pretože to patrí v zmysle zákona 251/1995 Z. z. do pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý určuje názvy nesídelných a špecifických sídelných geografických objektov. Názvy častí obce určuje a mení Ministerstvo vnútra SR na návrh obce. Obec sama môže určovať a meniť iba názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Lokalita Rázsochy sa stala známou ako miesto, kde sa v roku 1987 rozostavala nová fakultná nemocnica, ktorá mala byť ukončená do roku 2000. Pre mnoho problémov vrátane majetkovo–právnej nevysporiadanosti časti pozemkov sa tak nestalo.

08105 Ferova linka PR clanok 206x136.indd 1

15.4.2014 16:01


naše novinky

SPEKTRUM

AKÝ MÁTE VZŤAH K MENŠINÁM?

ANKETA

4

Dnešný svet by sme mohli nazvať multikulturálnym. V dnešnej dobe nie je vôbec ťažké stretnúť cudzinca, zahraničného turistu či zástupcu rôznych menšín. Ľudí sme sa pýtali, či osobne poznajú nejaké menšiny a aký majú k nim vzťah. Zuzka: Poznám nejakých členov menšín, ale nestretávam sa s nimi aktívne. Skôr sú tu cudzinci – v Bratislave je to také, že sú tu skôr jednotlivci z iných krajín.

Katka: Mám vzťah k menšinám, všetky mám rada. Odlišujú sa a mne sa to páči. Mali by si tú identitu zachovať. Niekedy sa ale silne prejavia. Nechajú sa strhnúť a na ostatných pôsobia odstrašujúco. Napríklad, keď sú v skupinách a robia hluk. Ale chápem, že pre nich je to prirodzené. V mestách ako Budapešť a Viedeň sú na ľudí z iných krajín viac zvyknutí ako tu v Bratislave. Erik: Áno, poznám nejakých Maďarov. Mne ide o to, aký je ten človek, nie odkiaľ je. Maďari sú nám celkom podobní. Budú sa ale musieť integrovať, ak tu chcú žiť. Majorita nikdy nebude tolerantná voči menšinám, ktoré sa nechcú prispôsobiť a správajú sa proti jej zámerom. Karol: Poznám, kolega je polovičný Arab. Môj vzťah k menšinám je pozitívny, ak sa správajú priateľsky a nepriživujú sa na majorite. Negatívnu skúsenosť mám iba s Rómami. Zmiešavanie kultúr v Európe je trochu problematické, prekáža mi, keď sa minorita, napríklad moslimov, snaží vnucovať svoje zvyky a obyčaje majorite.

ROZVOJ EKONOMIKY VĎAKA PRIEMYSLU Najmladšia mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy, harmonické spojenie vidieku, mesta, priemyslu a prírody – taká je vízia Devínskej Novej Vsi podľa nového plánu jej hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020. Dokument, ktorý schválilo miestne zastupitelstvo na aprílovom rokovaní, obsahuje charakteristiky a analýzy, z nich vychádzajúce ciele a priority rozvoja aj s presne určenými aktivitami v najbližších rokoch. Ako kľúčové faktory ďalšieho rozvoja dokument označuje napríklad príjemné prostredie s ponukou rekreácie, dopravné vybavenie a ľudský potenciál. Z charakteristík možno uviesť, že územie mestskej časti je rozložené medzi výraznými prírodnými fenoménmi masívu Malých Karpát a rieky Moravy. Na juhovýchodnom okraji ústi do Lamačskej brány ako ťažiskového nástupného priestoru do Bratislavy, v severných a severovýchodných okrajových polohách prechádza plynule do poľnohospodárskej krajiny Záhorskej nížiny. Zaberá rozlohu 2 242 hektárov, z toho je poľnohospodárskej pôdy 1 255 hektárov a verejnej zelene 22 hektárov. Žije v nej viac ako 17 000 obyvateľov. Silné ekonomické zázemie vytvára automobilový priemysel.

Cyklomost slobody – symbol turistiky a spojenia s Rakúskom.

Silné stránky a príležitosti

Silné stránky Devínskej Novej Vsi tvorí progresívny typ populácie (vekovo najmladšia v rámci hlavného mesta) a jej vzdelanosť, dostatočná situácia v občianskej vybavenosti a zdravotnej starostlivosti, protipovodňové stavby a opatrenia, miestna televízia, kultúrne tradície, environmentálne povedomie a aktivity, ako i dobré dopravné napojenie vrátane integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Impozantný je zoznam príležitostí: rozvinutý automobilový priemysel, prílev developerských projektov, poloha v pohraničí,

Andrea: Poznám ľudí z minorít, nedávno som sa zoznámila aspoň s piatimi z orientálnych krajín. Môj vzťah k nim je pozitívny, rada spoznávam nových ľudí a nové kultúry. V takej Prahe je to ale multikulturálnejšie ako tu. Zmiešavanie kultúr má svoje pozitíva aj negatíva, nie každý v majorite je dostatočne tolerantný voči menšinám.

%RULV/LSWiN

medzinárodné a regionálne partnerstvá, tranzitné a regionálne cyklotrasy, atraktivita okolitej prírody a životného prostredia.

Slabé stránky a ohrozenia

K slabým stránkam patrí nedostatočná infraštruktúra cestovného ruchu, nedostatočná kapacita parkovísk, segregácia cyklistických komunikácií, preplnená mestská hromadná doprava v špičke, nižšia úroveň čistoty verejných priestorov a prítomnosť nelegálnych skládok. Za ohrozenia možno považovať intenzitu cestnej dopravy, vyťaženosť komunikácií, degradované územia po dobývacích priestoroch, environmentálnu záťaž z výroby, záber poľnohospodárskej pôdy a radónové riziko (väčšina územia spadá do oblasti so stredným až vysokým radónovým rizikom).

Hlavné ciele a aktivity

Plánované rozvojové aktivity sa dotýkajú správy a riadenia mestskej časti, kvality mestského priestoru, dopravného vybavenia, rekreácie, cestovného ruchu a kultúry. Prírodné dominanty Devínskej Novej Vsi – masív Devínskej Kobyly a rieka Morava.

Text a foto: (ml), (ež)


číslo 6/2014

SPRAVODAJSTVO

5

PROBLÉMY CESTUJÚCICH I VODIČOV NA NOVÝCH ZASTÁVKACH V DEVÍNSKEJ V rámci revitalizácie Istrijskej ulice v Devínskej Novej Vsi sa postavili s pomocou eurofondov nové zastávky Novoveská, ktorých riešenie nielen nezodpovedá norme, ale ani súčasným trendom.

Vystupovanie a nastupovanie s kočíkom je viac ako sťažené, vyžaduje si minimálne dvoch ľudí a doslova ekvilibristiku.

Ako je to so splnením normy?

Technické parametre autobusových, trolejbusových a električkových zastávok stanovuje norma STN 73 6425. Istrijská ulica je podľa územného plánu komunikácia triedy C1, dnes je možné, že spadá ešte do triedy B2. Podľa normy sa majú na komunikáciách triedy C1 aj B2 zastávky autobusov umiestňovať do zastávkového pruhu bez fyzického oddelenia, čo nové zastávky spĺňajú. Avšak norma ďalej definuje, že zastávkový pruh sa skladá z odbočovacieho pruhu, účelového zastávkového pruhu, ktorého dĺžka je totožná s dĺžkou nástupnej hrany a z pripájacieho pruhu. Dĺžka odbočovacieho pruhu je pre kĺbové vozidlá vchádzajúce do zastávky rýchlosťou do 30 km/h minimálne 15 metrov. Minimálna dĺžka pripájacieho pruhu je 7 metrov. Norma definuje aj polomery zaoblenia odbočovacích a pripájacích pruhov. Zastávky Novoveská nemajú žiadne zaoblenie pruhov, dĺžky pruhov nemajú ani polovičnú hodnotu oproti norme a celé prevedenie zastávok jej nezodpovedá. Aj keď bol pripájací pruh zastávky v smere z mesta predlžovaný, stále je nedostatočný.

Nemožno správne pristaviť vozidlo

Vzhľadom na nevhodný tvar zastávok, vodiči nemôžu pristaviť kĺbový autobus tak, aby ho vyrovnali a videli všetky dvere aj na vlečke vo vonkajšom spätnom zrkadle a zároveň stáli čo najbližšie k obrubníku. Aj v prípade, že autobus zastavia v zalomenej polohe, nemôžu ho pristaviť úplne k nástupnej hrane tak, aby bezpečne zo zastávky vyšli. Okrem toho zastávky nemajú tzv. kasselský obrubník, ktorý umožňuje v správne naprojektovanej zastávke pristavenie vozidla do ideálnej polohy bez ničenia pneumatík.

Kĺbové vozidlá sú nútené zastavovať priamo na ceste. Sťažené nastupovanie i vystupovanie

Cestujúci musia pri nastupovaní najprv zostúpiť z obrubníka na vozovku a potom z vozovky nastúpiť do autobusu, pri vystupovaní v opačnom poradí. Nastupovanie s kočíkmi je obzvlášť nepohodlné a vyžaduje dvoch ľudí. Manipulácia s kočíkom je dokon-

ca ešte horšia, ako v prípade nástupu priamo z vozovky bez prekonávania medzery medzi obrubníkom a autobusom. Nastupovanie s invalidným vozíkom je ešte problematickejšie, dĺžka výklopnej plošiny pri dverách nemusí stačiť, aby dočiahla po obrubník.

Začarovaná Istrijská?

Je zarážajúce, že niekto takéto nekvalitné zastávky naprojektoval (podľa čoho?), postavil a ešte k tomu aj skolaudoval. Je aj prekvapujúce, že Dopravný podnik mesta Bratislavy tieto zastávky prevzal. Akoby bola v tomto Istrijská ulica začarovaná. Aj dávnejšie vybudovaná zastávka Uhrovecká v smere z mesta nezodpovedá norme. Cez víkendy na linke 28 premávajú kĺbové vozidlá a sú nútené zastaviť priamo na ceste, pretože dĺžka zastávky je kratšia než dĺžka autobusu. Celý zastávkový pruh tak stráca zmysel, keďže ho cestujúci musia prekonávať po celej šírke a nastupovať z úrovne cesty, akoby tam prakticky ani nebol. Text a foto: (er)

DÚBRAVSKÝ JARMOK NA NOVOM MIESTE častiach Bratislavy. Občerstvenie, tradičné veľkonočné výrobky, ale aj iné produkty ponúkli predajcovia v 25 stánkoch. Hudbu a tanec prezentovalo na pódiu pri hasičskej stanici až dvanásť rôznych súborov. Pre deti boli pripravené súťaže výtvarné akcie, napríklad vajíčkový tanec, pri ktorom páry museli tancovať s vajcom medzi čelami, alebo pomaľovanie veľkého transparentu na základni pódia. V tvorivých dielňach mohli zdobiť veľkonočné vajíčka a ozdoby pod vedením študentov z Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici.

Veľkonočný jarmok v Dúbravke sa tento roku uskutočnil 12. až 13. apríla na novom mieste – na Žatevnej ulici. Predchádzajúce dva ročníky usporiadala Mestská časť Bratislava – Dúbravka pred Kultúrnym domom, tento rok sa však rozhodla pre atraktívnejšiu a útulnejšiu starú Dúbravku na priestranstve medzi sídlom Miestneho úradu a začiatkom Jadranskej ulice. Ako zdôraznil vo svojom príhovore starosta Dúbravky Ján Sandtner, ide o pripojenie sa k trendu miestnych veľkonočných trhov, ktoré sa začali organizovať vo viacerých mestských

Dúbravskému jarmoku prialo počasie.

Text a foto: (ml), (vp)


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

SPOMIENKA NA ŠTEFÁNIKA Pietnym kladením vencov na Bradle sa v sobotu začala spomienková slávnosť pri príležitosti 95. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Aj napriek silnému vetru a dažďu prišli vzdať úctu tomuto slovenskému politikovi desiatky ľudí, medzi nimi i zahraniční veľvyslanci, či predstavitelia historických vojenských spolkov zo Slovenska, Česka a ďalších krajín. Prezident SR Ivan GašpaURYLþYRVYRMRPSUtKRYRUH SULSRPHQXOåH05âWHIiQLN]DK\QXOPiMD Ä-HKRY]iFQ\åLYRWY\KDVRO SUiYHYWHG\NHćVDSOQêVtO DQDGãHQLDYUDFDOQDVORERGQ~VORYHQVN~]HP6ORERGQêVORYHQVNêQiURGQHPRKROSULMDĢJHQHUiOD0LODQD 5DVWLVODYDâWHIiQLNDVSUtVOXãQêPLSRFWDPLDNRVYRMKR KUGLQX1DPLHVWRWRKRDE\ VDVWDOYHG~FRXSRVWDYRXVORYHQVNHMSROLWLN\VWUiFDåLYRW-HKRåLYRWQêRGND]MH WXGRGQHVPHG]LQDPL³]G{UD]QLO*DãSDURYLþ 3UH]LGHQW]iURYHĖVNRQãWDWRYDOåHV~þDVQp6ORYHQVNR DMHKRRE\YDWHOLDV~G{VWRM-

QêPLSRNUDþRYDWHĐPLâWHIiQLNRYKRGLHODÄ9HUtPåHV~ QiPMHKRP\ãOLHQN\QLHOHQ EOt]NHDOHDMYODVWQp/HER VPHLFKSULMDOLGQHV]DVYRMH6ORYHQVNiVSRORþQRVĢPi SRYLQQRVĢVWiOHUR]YtMDĢRGND]NWRUêQiP]DQHFKDO0LODQ5DVWLVODYâWHIiQLN3ODWtWRQDMPlSULUR]YtMDQtMHKR KXPDQLVWLFNêFKGHPRNUDWLFNêFKDOHDMUHSXEOLNiQVN\FKP\ãOLHQRN³SRYHGDO SUH]LGHQW âWHIiQLNRYSUtQRVSUHPLHU DLQWHJUiFLX(XUyS\QD%UDGOH RFHQLODMYHĐY\VODQHF)UDQF~]VNHMUHSXEOLN\QD6ORYHQVNX'LGLHU/RSLQRW TASR

3UH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþNODGLHYHQLHFQDSLHWQHMVSRPLHQNRYHMVOiYQRVti. Foto: TASR

PRÍDU AJ PREMIÉRI Na zahranično-bezpečnostnej konferencii GLOBSEC, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. až 16. mája v Bratislave, sa zúčastnia všetci predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky. $NRLQIRUPRYDONRPXQLNDþQê WtPNRQIHUHQFLHSRSUHPLpURFK6ORYHQVNDD0DćDUVND 5REHUWRYL)LFRYLD9LNWRURYL2UEiQRYLSRWYUGLOL~þDVĢDM LFKNROHJRYLD]3RĐVNDDýHVNHMUHSXEOLN\'RQDOG7XVN D%RKXVODY6RERWND 5yEHUW 9DVV YêNRQQê YLFHSUH]LGHQW 6WUHGRHXUySVNHMVWUDWHJLFNHMUDG\NWRUi */2%6(&RUJDQL]XMHSULSRPHQXOåHMHWRY{EHFSR

SUYêUD]NHG\VDQDNRQIHUHQFLL]~þDVWQLDYãHWFLSUHPLpULNUDMtQ9 Ä,FK~þDVĢSRWYUG]XMHåHWRWR IyUXPNDåGêPURNRP]tVNDYD þRUD]YlþãLXSROLWLFN~YiKX DOH]iURYHĖMHDMVLJQiORPåH SUHGVHGRYLDYOiGSULNODGDM~ PLPRULDGQXG{OHåLWRVĢV~þDVQêPXGDORVWLDPQD8NUDMLQH³SRYHGDO9DVV TASR

âWYUWêVSUDYDEDQVNRE\VWULFNêåXSDQ0DULDQ.RWOHED)RWR7$65

1(02+/$35,9Ë7$ġď8'Ë .725ËâË5,$1(1È9,6ġ Prítomnosť predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Mariana Kotlebu na Národnej slávnosti na Devíne 2014 pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v sobotu vzbudila vášne. 6WDURVWNDPHVWVNHMþDVWL'HYtQďXELFD.RONRYi QH]iYLVOi YRVYRMRPSUtKRYRUHSRYHGDODåHQHP{åHSULYtWDĢ ĐXGtNWRUtãtULDQHQiYLVĢQH]QiãDQOLYRVĢD]OREX Ä7DNtWRĐXGLDQLNG\Y'HYtQHYtWDQtQHEXG~9HUtP åH'HYtQQLNG\YLDFQHEXGH DNêPVL]QHXåLWêPPLHVWRP SUHQH]QiãDQOLYpP\ãOLHQ-

N\³SRYHGDOD-HMVORYiþDVĢ SXEOLNDSULYtWDODSRWOHVNRP þDVĢQHV~KODVQêPLSRNULNPL .RONRYiGRSOQLODåHDNEXGH 0DULDQ.RWOHEDSR]YDQêDM QDEXG~FLURNMHMPHVWVNi þDVĢQHSRVN\WQHQDRVODY\ VYRMH SULHVWRU\ 6OiYQRVWQpSUtKRYRU\VDWRWLåWHQWR URNSUHQHSULD]QLYpSRþDVLHSUHVXQXOL]KUDGX'HYtQ

GRPLHVWQHKRGRPXNXOW~U\ 3UHGVHGD0DWLFHVORYHQVNHM 0DULiQ7NiþSRWêFKWRVORYiFKVWDURVWN\DSHORYDODE\ 6ORYiFLEROLNRQHþQHGREUêPLĐXćPLDNêPLYåG\EROL Ä1LNWRQHP{åH]DWRDNRVD QDURGLODOHNDåGêP{åH]D WRDNRVDVSUiYD%\ĢVORYHQVNêPYODVWHQFRP]QDPHQi PDĢUiG6ORYHQVNRVRYãHWNêPþR6ORYHQVNRPiDOH DMþRQHPi³SRYHGDO TASR

VSTÚPILI DO OFICIÁLNEJ PREDVOLEBNEJ KAMPANE Kandidáti na europoslancov vstúpili v sobotu do oficiálnej predvolebnej kampane pred blížiacimi sa eurovoľbami. V rámci nej prezentujú svoje programy a ciele. 3ROLWLFN~UHNODPXPRåQRY\VLHODĢGRPiMD9WHQGHĖ RVLHGPHMUiQR]DþQHSODWLĢ PRUDWyULXP9RĐE\GR(XUySVNHKRSDUODPHQWXVDQD6ORYHQVNXXVNXWRþQLDYVRERWX PiMD.DQGLGXMHSROLWLFNêFKVWUiQ.DQGLGiWLPXVLD PDĢQDMPHQHMURNRY9ROLĢ VLEXGHPHHXURSRVODQFRY .DQGLGXM~129$.RQ]HUYDWtYQLGHPRNUDWL6ORYHQVND 2EþLDQVNDNRQ]HUYDWtYQDVWUDQD .UHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNpKQXWLH 6PHUVRFLiOQD

GHPRNUDFLD 6ORYHQVNiĐXGRYiVWUDQD 1iURGD6SUDYRGOLYRVĢQDãD VWUDQD  0DJQL¿FDW6ORYDNLD 'HPRNUDWLFNiREþLDQVNDVWUDQD VWDWRþQêFKUHJLRQiOQD VWUDQD6ORYHQVND 0DćDUVNiNUHVĢDQVNRGHPRNUDWLFNi DOLDQFLD 6WUDQD7,3  ďXGRYiVWUDQD1DãH6ORYHQVNR (XUySVNDGHPRNUDWLFNi VWUDQD 1RYêSDUODPHQW 0RVW+tG .UHVĢDQVNiVORYHQVNiQiURGQiVWUDQD 6WUDQDGHPRNUDWLFNpKR

6ORYHQVND 6WUDQD]HOHQêFK 9='25VWUDQDSUiFH 2E\þDMQtĐXGLDDQH]iYLVOpRVREQRVWL 3UiYR DVSUDYRGOLYRVĢ 6ORERGD D6ROLGDULWD 6WUDQDPRGHUQpKR6ORYHQVND .RPXQLVWLFNiVWUDQD6ORYHQVND Ò69,7 6WUDQDREþLDQVNHMĐDYLFH 6ORYHQVNi QiURGQiVWUDQD 6ORYHQVNiGHPRNUDWLFNiDNUHVĢDQVNi~QLD'HPRNUDWLFNiVWUDQD 3ULDPDGHPRNUDFLD .UHVĢDQVNi ĐXGRYi VWUDQD 6WUDQDPDćDUVNHMNRPXQLW\  TASR


TÉMA

,1Ăˆ32/,7,.$" 'Ă?9(58-0( 0/$'ĂŠ0 BudĂşcnosĹĽ nĂĄroda je v rukĂĄch mladĂ˝ch. PrevlĂĄdajĂşcu skepsu nad (ne)Ä?innosĹĽou mnohĂ˝ch „skĂşsenĂ˝ch“ politikov mĂ´Ĺžu a musia zmeniĹĽ prĂĄve mladĂ­ Äžudia. MladosĹĽ neznamenĂĄ vĹždy neskĂşsenosĹĽ, ale skĂ´r dravosĹĽ, nadĹĄenie a novĂ˝ prĂ­stup. Je tĂĄto Ăşloha zvlĂĄdnuteÄžnĂĄ pre nastupujĂşcu generĂĄciu politikov? UrÄ?ite ĂĄno!

FDWRKWRURNXMHSUHPLpURP (VWyQVND9(XUySVNHM~QLLMH YRVYRMLFKURNRFKQDMPODGĂŁtPSUHPLpURP

Mojca Kleva KekuĹĄ, Slovinsko (1976) 9RYHNXURNRYS{VRELOD YURNRFKÂąDNR REHFQiSRUDGN\Ä–DYURGQHM REFL9URNXVDVWDODSRGSUHGVHGQtĂžNRX'HOHJiFLHSUL 3DUODPHQWQĂŞFKYĂŞERURFKSUH VSROXSUiFX(Ă’Âą$UPpQVNR $]HUEDMGĂĽDQD*UX]tQVNR-H ]iURYHÄ–ĂžOHQNRXYĂŞNRQQpKR YĂŞERUX(XUySVNHMĂĽHQVNHMORE\ ĂžOHQNRX6NXSLQ\SURJUHVtYQHM DOLDQFLHVRFLDOLVWRYDGHPRNUDWRYY(XUySVNRPSDUODPHQWH 9URNRFKDĂĽS{VRELODDNRVWiO\]iVWXSFD1iURGQpKR]KURPDĂĽGHQLD6ORYLQVNHMUHSXEOLN\Y(XUySVNRP SDUODPHQWH

8üYVWRURÞtVDYNRQ]HUYDWtYQHM%ULWiQLLVWDO:LOOLDP 3LWWPOSUHPLpURPYRYHNX URNRYDQDSULHNSRFK\EQRVWLDPERO~VSHãQêPSROLWLNRP3UHSUtNODG\DLQãSLUiFLX DOHQHWUHEDFKRGLĢWDNćDOHNR GRPLQXORVWL9HXUySVNRP SULHVWRUHQiMGHPHDMYV~ÞDVQRVWLPQRKRSROLWLNRYNWRUt YPODGRPYHNXQLHOHQS{VRELOLYSROLWLNHDOHMXQDY\VRNêFKSRVWRFKDMRYSO\YĖRYDOL DQDćDOHMRYSO\YĖXM~ Matteo Renzi,

Taliansko (1975) Sebastian Kurz, RakĂşsko (1986) 9WLFKURNRFKYVW~SLOGRSROLWLN\DYDSUtOLERODNR URĂžQĂŞPHQRYDQĂŞGRY\VRNHMIXQNFLHĂŁWiWQHKRVHNUHWiUDSUHLQWHJUiFLXPLQLVWHUVWYDYQ~WUD$NRURĂžQĂŞ VDVWDOQDMPODGĂŁtPPLQLVWURP ]DKUDQLĂžQĂŞFKYHFtYGHMLQiFK 5DN~VND

Franziska Maria Keller, Nemecko (1981) 2GURNXS{VREtDNRĂžOHQNDNRPLVLHSUHQHPHFN~]HOHQ~POiGHĂĽ9URNRFKDĂĽ VDVWDODKRYRUN\Ä&#x2013;RXDNRRUGLQiWRUNRXNDPSDQHSUH)HGHUiFLXPODGĂŞFKHXUySVN\FK ]HOHQĂŞFK )<(* D]DVWiYDOD DMÄ&#x2021;DOĂŁLHYĂŞ]QDPQpIXQNFLH 9RYHNXURNRYEROD]YROHQiGR(XUySVNHKRSDUODPHQWXNDPNDQGLGXMHDMYWĂŞFKWR HXURYRÄ?EiFK

Taavi Roivas, Estónsko (1979) %ROSlĢURNRYYSDUODPHQWH YLHGRO¿QDQÞQêYêERUQHVN{U YêERUSUHHXUySVNH]iOHüLWRVWLDYURNXVDVWDOPLQLVWURPVRFLiOQ\FKYHFt2GPDU-

9URNRFKDĂĽNHÄ&#x2021; ]tVNDOSHUFHQWKODVRY]DVWiYDOIXQNFLXSUH]LGHQWDSURYLQFLH)ORUHQFLDDYURNRFK DĂĽERO]YROHQĂŞ]D VWDURVWX)ORUHQFLH2GURNX EROWDMRPQtNRP'HPRNUDWLFNHMVWUDQ\DRGIHEUXiUD MHPLQLVWHUVNĂŞPSUHGVHGRP9QRYRGREHMKLVWyULL7DOLDQVNDVDWDNVWDOQDMPODGĂŁtP SUHGVHGRPYOiG\ %OtĂĽLDFHVDHXURYRÄ?E\Ă&#x201E;Y\SODYLOLÂłDMQD6ORYHQVNXPQRKR QiGHMQĂŞFKSROLWLNRYNWRUtV~ YHNRPHĂŁWHQD]DĂžLDWNXDOH VYRMLPSUHKÄ?DGRPYt]LDPL DPRGHUQĂŞPLQi]RUPLEXG~ WYUGRNRQNXURYDĢGOKRURĂžQĂŞPSROLWLFNĂŞPVWiOLFLDP 3ULHPHUQĂŞYHNNDQGLGiWRYGR (XUySVNHKRSDUODPHQWXMHQLHĂžRY\ĂŁHURNRY1DMQLĂĽĂŁt SULHPHUQĂŞYHNPiNDQGLGDĂžQiOLVWLQDVWUDQ\7,3,FKOtGHU 0LFKDO%XEiQPiURNRY $MRÄ&#x2013;RPVLSUHĂžtWDWHYQDVOHGXM~FRPY\GDQt1DĂŁLFK1RYLQLHN$DNSR]QiWHDMYRYDĂŁRPPHVWHQHMDNpKRPODGpKR SROLWLNDQDStĂŁWHQiPRÄ&#x2013;RP 'XĂŁDQ.R]RYVNĂŞ

MLADĂ? POLITICI MENIA EURĂ&#x201C;PU. DĂ ME TAKĂ&#x161;TO Ĺ ANCU MLADĂ?M Ä˝UÄ&#x17D;OM AJ NA SLOVENSKU?

7

ANKETA

Ä?Ă­slo 6/2014

AktĂ­vne zapĂĄjanie mladĂ˝ch ÄžudĂ­ do politiky na Slovensku je stĂĄle nedostaÄ?ujĂşce. Prelomenie tejto bariĂŠry je v sĂşÄ?asnej dobe viac ako nevyhnutnĂŠ. KeÄ?Ĺže prĂĄve v mladĂ˝ch ÄžuÄ?och mĂĄme naĹĄu budĂşcnosĹĽ, nesmie nĂĄm byĹĽ tĂĄto otĂĄzka ÄžahostajnĂĄ. MiloĹĄ, 56 rokov (Ĺ enkvice): Neviem, Ä?i je dosĹĽ ĹĄikovnĂ˝ch mladĂ˝ch ÄžudĂ­. Teda aspoĹ&#x2C6;, Ä?i ich zaujĂ­ma politika. Ale zas je asi doba, kedy sa musia meniĹĽ generĂĄcie. Osobne nepoznĂĄm mladĂŠho politika, ale ak sĂş, tak nech sa presadia. Viac ako dvadsaĹĽ rokov mĂĄme demokraciu, ale pri vesle sĂş stĂĄle tĂ­ istĂ­. KeÄ? prĂ­du novĂ­, mladĂ­ a bude nĂĄm lepĹĄie, tak som za!

Daniela, 47 rokov (Bratislava III): Potrebujeme zĂĄstupcov, ktorĂ­ sa budĂş vedieĹĽ presadiĹĽ, ktorĂ­ budĂş vhodne prezentovaĹĽ poĹžiadavky nĂĄs a naĹĄej krajiny. MyslĂ­m si, Ĺže v tomto vynikajĂş mladĂ­ politici, ktorĂ­ majĂş dar reÄ?i a snaĹžia sa nastolenĂ˝ problĂŠm efektĂ­vne rieĹĄiĹĽ. Ĺ ancu by mal dostaĹĽ kaĹždĂ˝, kto sa do politiky rozumie a chce pokraÄ?ovaĹĽ s cieÄžom zlepĹĄovaĹĽ ju.

MiĹĄo, 27 rokov (Bratislava V): JasnĂŠ! Nech idĂş starĂ­ politici do dĂ´chodku, veÄ? je to tu stĂĄle to istĂŠ. MladĂ­ sa oĹĽukajĂş a moĹžno to bude lepĹĄie ako teraz. Len neviem, Ä?i sĂş tu takĂ­ mladĂ­, ktorĂ­ majĂş zĂĄujem pĂ´sobiĹĽ v politike.

Peter, 42 rokov (Sabinov): MladĂ­ Äžudia by mali byĹĽ v tĂ˝chto veciach omnoho aktĂ­vnejĹĄĂ­ a malo by im na tom viac zĂĄleĹžaĹĽ. SĂş to oni, ktorĂ­ budĂş urÄ?ovaĹĽ, ako to bude vyzeraĹĽ v najbliŞťích rokoch, ale aj v budĂşcnosti. MladĂ˝m patrĂ­ budĂşcnosĹĽ a zĂĄleŞí na nich, ako to uchopia do svojich rĂşk.

JĂĄn, 57 rokov (Bratislava V): MladĂ­ sĂş dosĹĽ pohodlnĂ­, ale uĹž by to mali zobraĹĽ do rĂşk. Je to ich budĂşcnosĹĽ. KeÄ? budĂş maĹĽ moje roky, kto sa postarĂĄ o nich? TakĹže nech sa zaÄ?nĂş staraĹĽ uĹž teraz. DrŞím im palce! Lucia, 34 rokov (Prievidza): Nie vĹĄetko, Ä?o je novĂŠ, je aj dobrĂŠ. Ale v prĂ­pade naĹĄich politikov som vĹĄetkĂ˝mi desiatimi za nĂĄstup mladĂ˝ch, ktorĂ­ nie sĂş zaĹĽaĹženĂ­ minulosĹĽou. A skĂşsenosti, tie zĂ­skajĂş Ä?asom. Zuzana, 35 rokov (Ä&#x152;adca): Priestor mladĂ˝m ÄžuÄ?om urÄ?ite treba daĹĽ. PretoĹže ich nĂĄzor bude ovplyvĹ&#x2C6;ovaĹĽ budĂşce obdobia. A na zĂĄklade toho, ako sa rozhodnĂş, ovplyvnia aj budĂşcnosĹĽ nĂĄs vĹĄetkĂ˝ch. Ten starĹĄĂ­ nĂĄzor mĂ´Ĺže byĹĽ ovplyvnenĂ˝ aj dobou minulĂ˝ch obdobĂ­ a mladĂ­ to vnĂ­majĂş predsa len inak.

Jozef, 65 rokov (Bratislava II): MladĂ­ by mali dostaĹĽ ĹĄancu. Vedia jazyky, najmä dobre anglicky, Ä?o nĂĄm starĹĄĂ­m chĂ˝ba a ak prezentujeme Slovensko ako mladĂş krajinu, mali by aj naĹĄi zĂĄstupcovia zodpovedaĹĽ tomuto popisu. Teda byĹĽ mladĂ­. Viktor, 20 rokov (Bratislava III): MyslĂ­m si, Ĺže urÄ?ite treba daĹĽ moĹžnosĹĽ novĂ˝m kandidĂĄtom vstĂşpiĹĽ do politiky. Do politiky by mali vstĂşpiĹĽ preto, lebo prĂĄve oni sĂş skĂ´r otvorenĂ­ novĂ˝m pohÄžadom na problĂŠmy. Norbert, 38 rokov (Bratislava II): UrÄ?ite. UĹž len preto, Ĺže majĂş odliĹĄnĂ˝ nĂĄzor na veci verejnĂŠ ako starĹĄĂ­ Äžudia.

7H[WDIRWR MP QJ VWD WN MV


8

naĹĄe novinky

ROZHOVOR

35(%8'Ă&#x2019;&126ÄĄ(85Ă?3<-('Ă?/(ä,7e $%<-89<79Ă&#x2C6;5$/,0/$'Ă&#x2039;Ä?8',$ RakĂşska strana NEOS bola zaloĹženĂĄ v oktĂłbri 2012 a po necelom roku sa dostala do nĂĄrodnĂŠho parlamentu. Na Slovensku sa o nieÄ?o podobnĂŠ snaŞí mladĂĄ strana TIP. LiberĂĄlne hodnoty, sluĹĄnosĹĽ v politike, chuĹĽ a schopnosĹĽ byĹĽ pri zmenĂĄch doma i v EurĂłpe a, samozrejme, zmysluplnĂ˝ program. DosĹĽ spoloÄ?nĂŠho pre vznik inĹĄpiratĂ­vnej spoluprĂĄce. Nielen o tom nĂĄm porozprĂĄval kandidĂĄt na europoslanca za NEOS Stefan Gara.

]MajĂş mladĂ­ Äžudia zĂĄujem vstupovaĹĽ do vaĹĄej strany? 6WiOHYLDFVDRSROLWLNX]DXMtPDPODGiJHQHUiFLD1DĂŁLPL ĂžOHQPLDOHERV\PSDWL]DQWPL VDVWiYDM~EĂŞYDOtSRGSRURYDWHOLDNRQ]HUYDWtYQHMVWUDQ\ DWLHĂĽ6WUDQ\]HOHQĂŞFK+OiVLVDNQiPDMYHÄ?DSUYRYROLĂžRYĂžRMHQH]DQHGEDWHÄ?Qp PQRĂĽVWYRNHÄ&#x2021;ĂĽHY5DN~VNX VDGiYROLĢXĂĽRGWLFKURNRY9QHSRVOHGQRPUDGHMH WRWLHĂĽYHÄ?DĂ&#x201E;QHYROLĂžRYÂłNWRUt GRWHUD]QHYLGHOLDOWHUQDWtYX NRKRYROLĢDOHWHUD]MXYLGLD YQDĂŁHMVWUDQH1(26

Ă&#x201E;9VWXS0LFKDOD

]V komunålnych voĞbåch v Salzburgu ste získali uŞ viac ako 12 percent hlasov, takŞe ide vťetko podĞa plånu?

PLQXORVĢRX³

%ROWRYHÄ?NĂŞ~VSHFK7HQWRURNQiVĂžDNDM~YRÄ?E\GR (XUySVNHKR SDUODPHQWX NGHRĂžDNiYDPHGYDPDQGiW\DWLHĂĽGYRMFLIHUQĂŞYĂŞVOHGRN %XG~FL URN EXG~ YRÄ?E\GRREHFQĂŞFK]DVWXSLWHÄ?VWLHY1DMG{OHĂĽLWHMĂŁLHEXG~ WLH YR 9LHGQL NGH PiPH VLOQp ]DVW~SHQLH D YHÄ?Np RĂžDNiYDQLD

%XEiQDGRSROLWLN\ MHGREUpUR]KRGQXWLH SUHWRĂĽHY(XUySH SRWUHEXMHPHDM PODGĂŞFKSROLWLNRY QH]DĢDĂĽHQĂŞFK SROLWLFNRX StefDQ*DUDNDQGLGiWQD HXURSRVODQFD1(26 ]Ä&#x152;o prvĂŠ by ste rieĹĄili ako poslanec v europarlamente? 1LH VPH Y HXURSDUODPHQWHVDPLVPHV~ĂžDVĢRXVNX-

SLQ\$/'(NWRUi]GUXĂĽXMHOLEHUiOQHVWUDQ\$NWtYQH Y\NRQiYDPHĂžLQQRVĢYV~ODGHVMHMSURJUDPRP3UH PÄ&#x2013;DNRQNUpWQHE\SULRULWRX ERODHQHUJHWLFNiHXUySVND SROLWLNDOHEREH]VSRORĂžQHM HQHUJHWLFNHMSROLWLN\QHP{ĂĽHPHPDĢDQLGOKRGRERVSRORĂžQ~KRVSRGiUVNXSROLWLNX 1HKRYRUtPOHQRREQRYLWHÄ?QĂŞFK]GURMRFKDOHRQRYRP HQHUJHWLFNRPNRPSOH[QRP V\VWpPH

]Ako ste sa dostali k spoluprĂĄci so stranou TIP? 0iPHWRKRYHÄ?DVSRORĂžQpKR YQDĂŁLFKSURJUDPRFK6SRPHQLHPLGHXSRVLOÄ&#x2013;RYDQLD PDOĂŞFKLVWUHGQĂŞFKSRGQLNRYNWRUpV~]iNODGRPKRVSRGiUVWYDLY\WYiUDM~QDMYLDF SUDFRYQĂŞFKPLHVWDVSROXSUiFXYREODVWLGXiOQHKRY]GHOiYDQLD NWRUp Y 5DN~VNX YHÄ?PLGREUHIXQJXMH7HQWRV\VWpPP{ĂĽHE\ĢSUHYiV

]Akå by mala byż podĞa vås Európa o pår rokov?

Stefan Gara.

]Ste mladå strana, napriek tomu måte v nårodnom parlamente uŞ 9 kresiel. Kam siahajú vaťe ambície?

krajina je uŞ pripravenå na takýto typ liberålnej strany, na nových a mladých Ğudí, na novú politiku?

1DĂŁtPFLHÄ?RPMHREQRYLĢSROLWLFN~VFpQXREQRYLĢ5DN~VNR-HGQRX]QDĂŁLFKSULRUtW MHY]GHODQLHFKFHPHNUDMLQX SHUVSHNWtYQXYKRGQ~DMSUH EXG~FHJHQHUiFLH0iPHDPEtFLX]DWLDKQXĢGRSROLWLN\ YLDFÄ?XGtDE\PRKOLYĂžRQDMYlÞãHMPLHUHVDPLUR]KRGRYDĢVDPLVDSRGLHÄ?DĢQDVSUiYHYHFtYHUHMQĂŞFK=DYHÄ?PL G{OHĂĽLW~SRYDĂĽXMHPHWUDQVSDUHQWQRVĢ&KFHPHDE\Ä?XGLD YHGHOLQDĂžRVDSRXĂĽtYDM~SHQLD]HNWRUpGiYDM~ĂŁWiWXYR IRUPHGDQt

0\VOtPĂĽHiQRÂąG{ND]RP VPHP\3UYĂŞNUiWYKLVWyULL 5DN~VNDSRVYHWRYHMYRMQHVDVWDORĂĽH~SOQHQRYRY]QLNQXWiVWUDQDVDGRVWDOD GRSDUODPHQWXÄ?XGLDSRFLĢXM~YHÄ?N~QHVSRNRMQRVĢVR ]DYHGHQĂŞPLVWUDQDPLĂžLXĂĽ VRFLiOQRGHPRNUDWLFNRXDOHERNRQ]HUYDWtYQRXSUHWRĂĽH VDQLĂžQHPHQt9LGtPHĂĽH WDNpWRSURVWUHGLHSUDMHQRYHMVWUDQHNWRUiMHRWYRUHQi YĂŁHWNpPXQRYpPXDKODYQH Ä?XÄ&#x2021;RP'{ND]RPWRKRV~DM PRPHQWiOQHSULHVNXP\YHUHMQHMPLHQN\'RUDN~VNHKRSDUODPHQWXE\VPHLĂŁOL VGYRMQiVRENRPWRKRĂžRVPH ]tVNDOLQDSRVOHG\

]RakĂşsko je pomerne konzervatĂ­vna krajina. MyslĂ­te si, Ĺže vaĹĄa

KRGQ~ĢQLHOHQYUiPFLNUDMLQ\DOHDMFH]KUDQLÞQH

0iPHYt]LX6SRMHQĂŞFKĂŁWiWRYHXUySVN\FK1DMHGQHM VWUDQHSRVLOQLĢWRVSRORĂžQp QDHXUySVNHM~URYQLĂžLXĂĽ MHWRVSRORĂžQĂŞWUKDOHERVSRORĂžQi¿ãNiOQDSROLWLNDDOH QDGUXKHMVWUDQHSRVN\WQ~Ģ YHÄ?N~SRGSRUXORNiOQ\PUHJLyQRP$WRQLHOHQYUiPFL GDQHMNUDMLQ\DOHDMYUiPFL YLDFHUĂŞFKNUDMtQSRGSRULĢ FH]KUDQLĂžQpUHJLyQ\ 'REUĂŞSUtNODGMHUHJLyQ%UDWLVODYDÂą9LHGHÄ&#x2013;NGHE\VPH VDPDOLVSRORĂžQH]DVDG]RYDĢRUR]YRMLQIUDĂŁWUXNW~U\ ĂžLXĂĽYODNRYHMOHWHFNHMDOHERFHVWQHM6SRORĂžQHMXY\XĂĽtYDPHVSRORĂžQHE\VPH MXPDOLDMSOiQRYDĢ-HQH]P\VHOĂĽHSRWUHEXMHPHtVĢ GR9LHGQHYODNRPYLDFDNR KRGLQX$OHGLVNXVLXRWRP E\VPH]%UXVHOXPDOLSUHQLHVĢGRQiĂŁKRUHJLyQXDUR]-

3UHGVHGDVWUDQ\1(260DWWKLDV6WURO]OtGHUNDNDQGLGiWN\GRHXURSDUODPHQWX


číslo 6/2014

ROZHOVOR

9

SRGQHWRPDE\VWHKRYLDF UR]YLQXOLDMXYiVQD6ORYHQVNXDSULVSHOLWDNN]QtåHQLX QH]DPHVWQDQRVWLPODGêFK ĐXGt&KFHPHKĐDGDĢNRQNUpWQHULHãHQLDDNR]OHSãLĢ VSROXSUiFXPHG]L%UDWLVODYRXD9LHGĖRXYQDãRPHXUySVNRPPLNURUHJLyQHQLHOHQYVSRPtQDQHMGRSUDYHþL PRELOLWHĐXGt

]Michal Bubán vstupuje do politiky ako veľmi mladý, odhodlaný človek, nie je však „diplomovaný“ politik. Aký máte na to názor? -DWLHåQLHVRPSRYRODQtP SROLWLNDSUHYVWXSGRSROLWLN\VRPPDOSRGREQpG{YRG\DNR0LFKDO%XEiQ6RP XåGYDGVDĢURNRYSRGQLNDWHĐDP\VOtPVLåHMHG{OHåLWpDE\ĐXGLDNWRUtGRVLDKOL YRVYRMHMSURIHVLL~VSHFK\VD DNWtYQH]DSiMDOLGRSROLWLN\ 0DM~VN~VHQRVWL]SUDNWLFNpKRåLYRWDDP{åXYê]QDPQH NRQNXURYDĢ ÄSURIHVLRQiOQ\P³SROLWLNRPNWRUêP þDVWRFKêEDSUiYHWiVN~VHQRVĢVUHDOLWRXVRE\þDMQêP åLYRWRPĐXGt 5R]KRGQXWLH0LFKDOD%XEiQDMHGREUpUR]KRGQXWLH SUHWRåHSRWUHEXMHPHY(X-

0LFKDO%XEiQVWUDQD7,3 YĐDYR D6WHIDQ*DUD1(26

UySHDMPODGêFKSROLWLNRY 3UHGSDUODPHQWQêPLYRĐEDQH]DĢDåHQêFK SROLWLFNRX PLVPHDNRQRYiVWUDQDEROL GRVORYDXPOþDQt1HGRVWDOL PLQXORVĢRX VPHåLDGQ\SULHVWRUYWHOHYt]Máte spoločnú novosť, ]LLþLYUR]KODVHYSULQWRYêFK mladosť, dôraz PpGLiFKOHQYHĐPLPiOR3UHna internet. WRVPHDNRSUYiVWUDQDY5DN~VNXY\XåLOLQDSOQRSRWHQFLiOVRFLiOQ\FKPpGLt 9êVOHGNRP EROD Y\VRNi HIHNWLYLWD D YHĐNê SRþHW KODVRY $ PHG]L ]DVLDKQXWp FLHĐRYp VNXSLQ\ SUHWR SULURG]HQH SDWULOL DMSUYRYROLþL

Qp Y]GHOiYDFLH SURJUDP\ QHPRKOD.HćVL]REHULHDQDLQRYDWtYQHSULHP\VHOQp PHHXURRNWRURPVDWRĐNR RGYHWYLD GLVNXWXMHQDSULHNNUt]HMH VWiOHYHĐPLVWDELOQRXPH]Spolupracujete QRX3ULPHQiFKMHGQRWOLs podobnými stranami YêFKãWiWRYE\VDĢDåNRGDOR v Čechách, Poľsku alebo RGROiYDĢSRNXVRPU{]Q\FK v Maďarsku? ãSHNXODQWRY0iPHYRĐQRVĢ =DWLDĐ QLH DNWtYQX VSR„Strana TIP OXSUiFX UR]YtMDPH ]DWLDĐOHQVRVWUDQRX7,3QD E\UDGD 6ORYHQVNX

]Momentálne sú v Európe na vzostupe extrémistické strany, ]Viete si predstaviť nielen na Slovensku či vašu spoluprácu, keď sa v Rakúsku. NEOS chce strana TIP dostane tvoriť nové Rakúsko, do europarlamentu? strana TIP zasa inú, 6WUDQ\ NWRUp VD GRVWDQ~ slušnejšiu politiku, je tu GRHXURSDUODPHQWXDPDM~ podobnosť programov. SRGREQp VPHURYDQLH DNR Ako presvedčiť občanov, VNXSLQD$/'(V~YtWDQê- aby dali svoju podporu PLþOHQPL8UþLWHSRP{åH mladým stranám NHćVD]DQLFKQLHNWRSUL- a aby povedali NIE KRYRUt IRUPiOQH DM QHIRU- extrémizmu? 0XVtPHĐXćRPY\VYHWĐRYDĢDNRVDDNWtYQH]DSiMDĢGRHXUySVNHKRGLDQLD 3UHVYHGþLĢLFKåH(XUySVND ~QLDMHVSRORþHQVWYRNWRUp SRVN\WXMHãDQFHGREXG~FQRVWLQLHOHQUL]LNi ]Aké body programu strany TIP sú vám blízke, äLDĐPpGLDVDGRVĢNRQFHQprípadne totožné? WUXM~SUiYHQDWLHQHJDWtYD =HIHNWtYQHQLH IXQJRYD- NWRUp(XUySVND~QLDVRVHQLD(XUySVNHM~QLHSRGSR- ERXSULQiãD6SRORþQHDNR UDPDOêFKDVWUHGQêFKSRG- (XUySDP{åHPHE\ĢYKRVQLNRYYQHSRVOHGQRPUDGH SRGiUVWYHYHG~FRXVLORXQD G{UD] QD Y]GHOiYDQLH QD VYHWRYRPIyUHþRE\åLDGPODGêFKĐXGtQDYêPHQ- QD]MHGQRWOLYêFKNUDMtQE\Ģ PiOQH 9VWXS VWUDQ\ 7,3 GR $/'( E\ VPH SRGSRULOLDSRWRPYUiPFLWHMWR IUDNFLHE\VPHXåDNWtYQH VSROXSUDFRYDOL

$QJHOLND0OLQDU GUXKêDWUHWLD]ĐDYD 6WHIDQ*DUD GUXKêVSUDYD 

VSROXSUDFRYDOD V1(26QLHOHQ YHXURSDUODPHQWH DOHDMQD UHJLRQiOQHM~URYQL³ 0LFKDO%XEiQNDQGLGiW QDHXURSRVODQFD7,3 SRK\EXPRåQRVWLãWXGRYDĢ DSUDFRYDĢYFHORPHXUySVNRPSULHVWRUH ([WUpPLVWLFKF~RVODELĢ(XUySXDOHWêPSiGRPRVODELDDMMHGQRWOLYpãWiW\9(XUySVNHM~QLLQLHMHYãHWNR SHUIHNWQpPQRKRYHFtWUHED]PHQLĢDOHYêKRG\MHGQR]QDþQHSUHYDåXM~ÒORKRXQDãLFKVWUiQE\PDORE\Ģ SUiYH]G{UD]ĖRYDQLHWêFKWRSR]LWtY

MDK


10

naše novinky

TÉMA

NADÁCIA RENÁTY ZMAJKOVIČOVEJ

320È+$=265'&$

YHNGHEXGHSULSUDYHQêGHĖ SOQêãSRUWX]iEDY\DSUH]HQWiFLD]GUDYêFKSRWUDYtQ ýRYiVþDNi"3UtćWHVLVNRPSRQRYDĢKXGEXSRPRFRXãOLDSDQLDGRSHGiORYELF\NODþL QDPL[RYDĢVL]GUDYêQiSRM YODVWQRXHQHUJLRX2NUHP WRKRVD]DEDYtWHVR]QiP\PLRVREQRVĢDPLãSRUWXQD YHĐNRSORãQHMREUD]RYNHXYLGtWHQDãHVSRW\QDRFKUDQXåLYRWDD]GUDYLDDQLHOHQWR%XGHWHQDQHMP{FĢYLGLHĢWêFK NWRUtQDEHU~RGYDKXDRGKRGODM~VDXURELĢQLHþRSUHVYRMH]GUDYLH9HUtPHåHPHG]L QLPLQHEXGHWHFKêEDĢ

)RWR0DUWLQ)ULGQHU

0HG]LSULRULW\QDGiFLHSDWUt RFKUDQDSUiYGHWtSRGSRUD VRFLiOQHMSRPRFLRFKUDQD ĐXGVNêFKSUiY]GUDYLDåLYRWQpKRSURVWUHGLDDOHLSRGSRUDãSRUWXWHORYêFKRY\þL UR]YRMY]GHOiYDQLDDXPHOHFNêFKþLQQRVWt 1DGiFLDWDN]DVWUHãLODYãHWN\ WLHWRDNWLYLW\DSRPRFRXQHM VDP{åHSRVODQN\ĖD5HQiWD =PDMNRYLþRYiYHQRYDĢWêP NWRUtSRPRFUDGXþLSRGSRUXSRWUHEXM~

QtDOHDMRQXWQRVWL]Y\ãRYDĢSUiYQHYHGRPLHNWRUp MHQDQt]NHM~URYQL1DSUYê SRKĐDGGUREQRVĢDOHPQRKt]QiVQHSRVWUHKOLåHRG MDQXiUDWRKWRURNXV~FKRGFLSRK\EXM~FLVDQDYHUHMQêFK SULHVWUDQVWYiFKSRYLQQtQRVLĢ UHÀH[QpSUYN\7HMWRSUREOHPDWLNHVDWêNDODMSURMHNW± NDPSDĖQDGiFLHVQi]YRP Ä&KUiĖVLVYRMåLYRW±]YLGLWHĐQLVD³]DPHUDQiQD]YêãHQLHLQIRUPRYDQRVWLRSRWUHEH QRVHQLD UHÀH[QêFK SUYNRY 9UiPFLWHMWRNDPSDQH1DGiFLD5=Y\WYRULODDQLPRYDQê VSRWQDWpPXRFKUDQDåLYRWD DLQLFLRYDODMHKRSUHPLHWDQLH YVLHWLNtQSRFHORP6ORYHQVNX6SRWMHYHUHMQHGRVWXSQêQDVWUiQNHQDGiFLHZZZ QDGDFLDU]VN

3UHGVHGQtþNDQDGiFLHS{VREt SULDPRY]iNRQRGDUQRP]ER- 3UHGVHGQtþNDQDGiFLHQDYãWtUHPiSUHWRGRNRQDOêSUHKĐDG YLOD]iNODGQpãNRO\Y7UQDYROHJLVODWtYHDMHMIXQJRYD- VNRPNUDMLNGHUR]GDOD

UHÀH[QêFKSiVRNDSURVWUHGQtFWYRPLQWHUDNWtYQHMSUHGQiãN\SRXþLODGHWLRSRWUHEHLFKQRVHQLD3UHWRåHQLH MHYVLOiFKQDGiFLHQDYãWtYLĢ YãHWN\ãNRO\Y\StVDODFHORãWiWQXV~ĢDåYNUHVOHQtQD WpPXÄ$NRVSUiYQHQRVtP UHÀH[QpSUYN\³%OLåãLHLQIRUPiFLHRSUHELHKDM~FHMV~ĢDåLQiMGHWHQDQDãHMZHERYHMVWUiQNH

WRNSRK\EX]OiåLYRWRVSUiYDNRQ]XPiFLDQHYKRGQêFK SRWUDYtQDOHDMSRGFHĖRYDQLHSUHYHQWtYQ\FKOHNiUVN\FK SUHKOLDGRN

7RYãDN]ćDOHNDQLHMHYãHWNRþRSUHYiV1DGiFLD5HQiW\=PDMNRYLþRYHMSULSUDYLOD 9VSROXSUiFLVR6SUiYRXNXOW~UQ\FKDãSRUWRYêFK]DULDGHQtPHVWD7UQDYDSRVN\WQH 0pGLiDMLQWHUQHWV~SOQpYê- YãHWNêPRE\YDWHĐRP±DQLH]LHYDQiYRGRYDNR]OHSãLĢ OHQ]7UQDY\±PRåQRVĢFYL]GUDYLH1RĐXGLDV~SUHVê- þLĢDXURELĢWDNSUYêNURNQD WHQtRGSRU~þDQLDPLDQiYUK- FHVWHYVWDURVWOLYRVWLRVYRPLDWiWRP\ãOLHQNDLFKVN{U MH]GUDYLH ]DĢDåXMHDY\YROiYDYQLFK DSDWLX2GPLHWDM~YãHREHFQp 2GPiMDGRVHSWHPK tejto mimoriadne UDG\0RWLYRYDĢLFKGRNiåH EUDEXGHNDåG~VRER~VSHãQHM D QDMPl XåL- SUtNODGDY\WYRUHQLHLQãSLUX- WXYþDVHRGGR WRþQHM DNWLYLWH Ä&KUiĖ M~FHKRSULHVWRUXDSURVWUHGLD KRGY\KUDGHQê$WOHWLFNê VL VYRM åLYRW ± ]YLGLWHĐ- QDWDN~WRDNWLYLWX±DSUi- ãWDGLyQQDXOLFL-iQD+DMQLVD³QDGiFLDSULFKiG]D YHW~SRQ~ND1DGiFLD5HQi- GyF]\KRY7UQDYH pre všetVćDOãtPSURMHNWRP W\=PDMNRYLþRYHM$NWLYLWD NêFKFYLþHQLDFKWLYêFKREþDÄ3Rć]D]GUDYtP³RSlĢY\- QRY.GLVSR]tFLLYiPEXG~ XåLMHLQWHUDNWtYQHIRUP\YUi- SURIHVLRQiOQLFYLþLWHOLDNWRUt WDQHYêUD]QpKRLQIRUPDþQpKR YiVEXG~VSUHYiG]DĢQDFHVVSRWXDEXGHVNXWRþQHKRGQRW- WHNOHSãHMNRQGtFLLL]GUDYLX QRXXNiåNRXWRKRDNRVDGi 6WDþtVLSULQLHVĢSRGORåNXQD GRVSLHĢNOHSãLHPX]GUDYLX FYLþHQLHFKXĢDGREU~QiODGX &YLþHQLHMHXUþHQpSUHYãHW8åMHKRQi]RYQDSRYHGiåH VDEXGH]DREHUDĢFLYLOL]DþQê- .DPSDĖVDR¿FLiOQH]DþtQD N\YHNRYpNDWHJyULHSUHWRVD PLSUREOpPDPLGQHãQHMGRE\ PiMDRKRG WHãtPHDMQDURGLQ\VGHĢPL PHG]LNWRUpSDWUtQHGRVWD- QD+ODYQHMXOLFLY7UQD- 9VWXSMHYRĐQê

Ä3RćVL]DFYLþLĢV1DGiFLRX5=³

NTT 3129/14

Vznik Nadácie Renáty Zmajkovičovej bol prirodzeným vyústením úsilia podpredsedníčky Národnej rady SR smerujúcej k podpore charitatívnych akcií a organizácií.

3URJUDPRPYiVEXGHVSUHYiG]DĢSUHGVHGQtþNDQDGiFLH 5HQiWD=PDMNRYLþRYiNWRU~SRGSRUtPODGiPRGHUiWRUVNiGYRMLFD6SRORþQHY\VSRYHGDM~]DXMtPDYpRVREQRVWL ]REODVWLãSRUWXDOHL]GUDYHMYêåLY\


NSR 2826/14

číslo 6/2014

INZERCIA

Volte stranu TIP, nie JURSKÝ PARK! Dajte zbohom politickým dinosaurom.

11


12

naše novinky

OSOBNOSŤ BRATISLAVY

6./È5-È1 =25,ýÈ.=$6$',/ $5.7,&.é.9(7 Tajomná moc hviezd, ich odkazy a posolstvá sa prejavujú v živote ľudí rôznym spôsobom. Na Slovensku máme osobnosti, ktorým vesmírne tajomné nekonečno formovalo životné osudy, ba čo viac, vnieslo do ich profesionálnej dráhy životnú pečať. U Jána Zoričáka ide o pečať, ktorej charakteristickým prvkom je všetkým blízka a predsa stále tajomná matéria – sklo. -iQ=RULþiNVDQDURGLOQRYHPEUDYKRUDOVNHMREFL äGLDUVLWXRYDQHMYORQH7DWLHU0\VWLFNpKRU\YHUWLNiO\VWURPRYGUDPDWLFNRG\QDPLFNêU\WPXVGLDJRQiO KRUVNêFKPDVtYRYNWRUpRENORSRYDOLDY\PHG]RYDOLY\VRNêKRUL]RQWQDGNWRUêPMH XåOHQMDJDYpQHERQDGQLPL XåLEDYHVPtU7DNiWRGUVQiDOH]iURYHĖQiGKHUQiLQãSLUXM~FDNUDMLQDSRQ~NDOD -iQRYL=RULþiNRYLSULURG]HQHDQHQiVLOQHYHGRPLHHVWHWLFNêFKKRGQ{WXåRGFKODSþHQVNêFKURNRY

YRWKRY\WUKOD]NRQ]HUYDWtYQHKRSURVWUHGLDäGLDUX DSUHQLHVODKRGRVYHWDYHĐNpKRXPHQLD=DþLDWN\REMDYRYDQLDXPHOHFNpKRVYHWDVDVSiMDM~VURNRP NHćVDGRVWiYDFH]EUDWLVODYVN~6WUHGQ~ãNROXXPHOHFNpKRSULHP\VOXãĢDVWQRX]KRGRXRNROQRVWtQD6NOiUVNX XPHOHFNRSULHP\VHOQ~ãNROXYäHOH]QRP%URGH7XVL YãWHSLOWHFKQROyJLXVSUDFRYDQLDVNODDRYHULOVLYPDWHULiOLVYRMHYêWYDUQpSUHGVWDY\'REUpYêVOHGN\SUiFH LQRYDWtYQRVĢK~åHYQDWRVĢ DXVLORYQRVĢSULQLHVOLVYRMH Cez školy k poznaniu RYRFLH3RXNRQþHQtVWUHG7~åEDSRSR]QDQtNWRUi-iQD QHMãNRO\YURNX]DþDO =RULþiNDVSUHYiG]DODFHOêåL- QDYãWHYRYDĢ9\VRN~ãNROX

XPHOHFNpKRSULHP\VOXY3UDKHNGHãWXGRYDOXSURIHVRUD 6WDQLVODYD/LEHQVNpKR 5DQpSUiFH-iQD=RULþiND QHV~FKDUDNWHULVWLFNp]QDN\HVWHWLN\ãHVĢGHVLDW\FKURNRYNWRUiPiGQHVXåVORKRYêFKDUDNWHU9êWYDUQêYêUD] RGYRG]XMHDXWRU]RSWLFNRWHFKQRORJLFNêFKYODVWQRVWtPDWHULiOXY\XåtYDþDVWR QHWUDGLþQpGUXK\VNODDREMDYXMHQRYêGRPLQXM~FLYêWYDUQêYê]QDPWHFKQLFNHM VWRS\9LQWHQFLiFKWYRUE\ WRKWRREGRELDWYRUtPODGê DXWRUXåSRþDVãW~GLt9i]X SUH([SRY0RQWUHDOH NGHEU~VHQRXDEVWUDNWQRX ãWUXNW~URXRSWLFN\PRGHOXMHLQDNVWULHGP\YDOFRYLWêWYDUREMHNWX +RFLGLHOR=RULþiND]DFK\WiYDSRPHUQHãLURNêRNUXK WpPKODYQêPPRWtYRPMHKR WYRUE\MHYHVPtU-HWRDNiVL SULURG]HQiUHDNFLDQDGHVDĢURþLHSOQp]iYDåQêFKYHVPtUQ\FKREMDYRY]DþtQDM~FLFK OHWRPSUYpKRþORYHNDGRYHV PtUXDNRQþLDFLFKSUYêPSULVWiWLPþORYHNDQD0HVLDFL

Francúzsko novým domovom

+ODYQêPPRWtYRP=RULþiNRYHMWYRUE\MHYHVPtU)RWR7$65+HQULFK0LãRYLþ

1D ]DþLDWNX VHGHPGHVLDW\FKURNRYVD-iQ=RULþiN XGRPiFĖXMH YR )UDQF~]VNX =DþDO VYRMX WDNPHU SULHNRSQtFNXþLQQRVĢUHDOL]RYDĢY7DOORLUHVNGHVWUHWROLVYRMXSULDWHĐNXDQHVN{UPDQåHONX&DWKHULQH 7~]DþDO]DVYlFRYDĢGRWDMRYVRFKiUVNHMWYRUE\DSRGHOLOVDVĖRXVRYãHWNêPL GRYWHG\QDGREXGQXWêPLVN~VHQRVĢDPL8åYVHGHPGHVLDW\FKURNRFK]tVNDOPQRåVWYRRFHQHQtERODXWRURP VLHGPLFKYê]QDPQêFKDXWRUVNêFK YêVWDY XVSRULDGDQêFK]YlþãDQDIUDQF~]-

-iQ=RULþiN)RWRDUFKtYDXWRUD

VNHMS{GH9GUXKHMSRORYLFL RVHPGHVLDW\FKURNRYVD=RULþiNY]GLDOLORGVWYiUĖRYDQLDYHVPtUXDMHKRWYRUEDVD ]DPHUDODQD]REUD]RYDQLH NYHWRY9F\NOH1HEHVNpNYHW\VD]DREHUiVYHWRP]DKUDQLFDPLĐXGVNpKRSR]QDQLD DYQtPDQLD9\YUFKROHQtP MHKRVQDåHQLDMHP\ãOLHQND SROiUQ\FKNYHWRY$UNWLFNê D$QWDUNWLFNêNYHWFKFHODX-

-iQD=RULþiND VSUHYiG]DOD FHOêåLYRWW~åED SRSR]QDQt WRUXPLHVWQLĢWDPNGHNYHW\ QHNYLWQ~±QD6HYHUQêD-XåQêSyO=þDVWLVDPXWRXå SRGDULOR9URNXVSROXVYUFKiURP)UDQWLãNRP .HOHPDEVROYRYDOSUY~VORYHQVN~VHYHURSROiUQXH[SHGtFLXVSUt]QDþQêPQi]YRP±$UNWLFNêVYHW7DN ]UHDOL]RYDODSUtOD þDVĢVYRMKRVQDNHćSRORåLO$UNWLFNêNYHWQD9HĐNêNOLQHF9HĐNêPNOLQFRP QD]êYDM~,QXLWL (VNLPiFL 6HYHUQêSyO=HPH=DVDGLO KRSUHVQHQDPLHVWRRGNLDĐ DNpNRĐYHNY\NURþHQLHMHY\NURþHQtPQD-XK0LHVWR

NGHGHĖLQRFWUYDM~]KRGQH±SROURND

Najviac uznaní z Japonska -iQ=RULþiNåLMHDWYRUtY7DOORLUHVYR)UDQF~]VNX&HONRYRUHDOL]RYDOFH]RVHPGHVLDW DXWRUVNêFKYêVWDYYRYãHWNêFKN~WRFKVYHWD]NWRUêFK YLDFDNRGHVDĢSDWULORPHVWiPQD6ORYHQVNX'LHODWRKWRRMHGLQHOpKRXPHOFDPDOL PRåQRVĢYLGLHĢQiYãWHYQtFL JDOpULtY7UHQþtQH3RSUDGH 3UHãRYH6WDURP6PRNRYFL QRYURGQHMNUDMLQHQDMþDVWHMãLHY\VWDYXMHY%UDWLVODYH Ä3R]ULSDGiKYLH]GDQLHþRVLåHODM³]Y\NQHVDKRYRULHYDĢ.WRYLHþRVLSULDO -iQ=RULþiNSR]RUXM~FþLVW~REORKXYURGQêFK7DWUiFK DNpW~åE\DQiGHMHPXSUHEOHVOLP\VĐRX,VWpYãDNMH åHKYLH]G\VLKRFK\WLOLQDWUYDOR±SRGĐDKROLFKYiEHQLXSXWRYDO]DQLPLDRVWDO LPYHUQêSRFHOêåLYRW$QD WHMWRS~WLKRSRVLOĖXMHYHGRPLHåHSUiYHWDNDNRMHQHRKUDQLþHQê.R]PRVP{åH E\ĢQHRKUDQLþHQiSUHGVWDYLYRVĢDIDQWi]LDþORYHND PDOpKRVWYRUHQLDQDQHSDWUQHMPRGUHMSODQpWH

-R]HI%\WþiQHN


Ä?Ă­slo 6/2014

KR�ŽOVKA

13

VYÄ&#x152;Ă?Ĺ&#x2021;ANIE VANDALOV

1

Odfotografujte, Ä?o vĂĄs hnevĂĄ, Ä?o ĹĄpatĂ­ vaĹĄe okolie alebo naopak, Ä?o vĂĄs poteĹĄilo Ä?i milo prekvapilo. NapĂ­ĹĄte krĂĄtky popis k obrĂĄzku a poĹĄlite k nĂĄm do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu

3

4

3DUNMHPLHVWRPRGG\FKXäLDÄ?ĂžDVWRVDQHY\KQHY\ĂžtÄ&#x2013;DQLXYDQGDORY3RNLDÄ?PHVWRĂžLVSUiYFDSDUNXQDLFK Y\ĂžtÄ&#x2013;DQLHSURPSWQHQH]DUHDJXM~]yQDRGG\FKXVDVWiYDVN{UPLHVWRPNWRUpĂŁSDWtRNROLH

5 2

NĂĄpoveÄ?: ACHT, ALAP, ANIS, DAN, OMA, SAVE, Ĺ UT.

Text a foto: I. Vredik

EXPRESNà POZVà NKA Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veĞký dŞíp priamo na priechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelåkom. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), napíťte kråtky popis k obråzku a poťlite k nåm do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu

3DUNRYDFtFKPLHVWMHPiOR$OHSDUNRYDĢWDNWRQDWUiYHDFKRGQtNXWRVLĂ&#x201E;Y\SĂŞWDORÂłH[SUHVQ~SR]YiQNXGR QDĂŁHMUXEULN\ 7H[WDIRWR \HO


14

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

6/29$192),1Ă&#x2C6;/(1(863(/ FutbalovĂ˝ tĂĄbor belasĂ˝ch po prvomĂĄjovej prehre vo finĂĄle 45. roÄ?nĂ­ka SlovenskĂŠho pohĂĄra â&#x20AC;&#x201C; Slovnaft Cupu 2013/2014 s MFK KoĹĄice (1:2) zahalil smĂştok. RozÄ?arovanie hrĂĄÄ?ov obhajcu bolo veÄžkĂŠ, sklamane hodnotili rozhodujĂşce momenty, no unisono sa zhodli v jednom. Vyhralo muĹžstvo s kolektĂ­vnejĹĄĂ­m a bojovnejĹĄĂ­m prejavom, ktorĂŠ viac túŞilo uspieĹĽ. 9UDÄ&#x2013;DUH]tVNDOLYpUHVDPRVWDWQRVWLSRURNXGUXKĂŞ 6ORYHQVNĂŞSRKiUKODYLĂžNRX Y PLQ~WH R WRP UR]KRGROSRVWDYRXQHY\VRNĂŞ0DUWLQ%XNDWD6ORYDQNWRUĂŞERO SUHGGXHORPYSR]tFLLIDYRULWDGRYLWUtQ\UHNRUGQ~VLHGPX WURIHMYSRKiURYHMV~ĢDĂĽLQHSULGDOĂ&#x201E;6DPR]UHMPH]ORPRYĂŞ EROGUXKĂŞJyO.RĂŁtF8ĂĽVPH QHGRNi]DOLRGSRYHGDĢDMNHÄ&#x2021; VPHWDPPDOLQHMDNpSRORĂŁDQFH1RXĂĽVPHQHPDOLPRUiOQXVLOXQDWRDE\VPHY\URYQDOLÄĄDĂĽNRVDPLKRGQRWt$N QHEXGHPHKUDĢNROHNWtYQHDN VLQHSULKUiPHGRĂžLVWĂŞFKY\ORĂĽHQĂŞFKĂŁDQFtWDNERKXĂĽLDÄ? QHPiPHĂŁDQFXXVSLHĢ$WRWR VDGHMH]iSDVĂžR]iSDVÂłLED ĢDĂĽNRKÄ?DGDOKRGQRWLDFHVOR-

YiREUDQFDSRNRUHQpKRWtPX %UDQLVODY1LÄ&#x2013;DM

Nehrali kolektĂ­vne $MQD~WRĂžQtNRYL6ORYDQD5yEHUWRYL9LWWHNRYLNWRUĂŞGRVWDO VYRMLFKGRYHGHQLDXĂĽYPLQ~WHERORVNODPDQLHMDVQHYLGLWHÄ?Qp Ă&#x201E;Ă˝ORYHN PXVt UiWDĢ VRYĂŁHWNĂŞPDMVSUHKUDPLäLYRWQHNRQĂžt6WiOHPiPHOLJX UR]RKUDQ~QDREKDMREXPDMVWUD6PHDOHVNODPDQt0DOL VPHYĂŞERUQpEUHMN\DV~SHUD VPHPDOL]DNOLQFRYDĢ$NQHEXGHPHKUDĢNROHNWtYQHWDNQHY\KUiPHQLNG\ĂĽLDGQ\]iSDV 7DNĂĽHY\KUDORNROHNWtYQHMĂŁLH PXĂĽVWYRDPXĂĽVWYRNWRUpYLDF W~ĂĽLORÂł=OpULHĂŁHQLHQiGHMQĂŞFK ~WRĂžQĂŞFKNRPELQiFLtQDMHGQHM VWUDQHUHVSNRQFHQWUiFLDER-

Róbert Vittek dal síce rýchly gól, no Slovan nakoniec prehral. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

MRYQRVĢDNROHNWtYQHSRÄ&#x2013;DWLHQD GUXKHMSRPHQRYDODNRUR]KRGXM~FHIDNWRU\DMWUpQHU-R]HI 9DORYLĂžĂ&#x201E;'DOLGYDJyO\DYÄ&#x2021;DND NRQFHQWURYDQpPXDERMRYQpPX YĂŞNRQXGXHOY\KUDOL=DVO~ĂĽHQH0\VPHGDOLSUYĂŞUĂŞFKO\JyO

DPDORQiVWRSRVWDYLĢQDQRK\ 0\VOtPĂĽHSULOHSĂŁHMÂżQiOQHM ĂžLQQRVWLKUiĂžRYSULWURFKĂŁW\URFKQiMD]GRFKĂžRVPHPDOL VPHVDPRKOLGRVWDĢGRY\ĂŁĂŁLHKRYHGHQLD$WRWRERO]ORPRYĂŞ PRPHQW1HGDOLVPHÄ&#x2021;DOĂŁtJyO

QDRSDNGRVWDOLVPHVDQD =iSDVVDOiPDOYGUXKRPSROĂžDVH6~SHUGDOGUXKĂŞJyODY\KUDO)LQiOHPDORP\VOtPGREU~~URYHÄ&#x2013;Âł 7$65

MAJSTER VYKROÄ&#x152;IL ZA OBHAJOBOU VĂ?ŤAZSTVAMI ObhĂĄji basketbalovĂ˝ Inter Bratislava titul, alebo sa po roku vrĂĄtia na vrchol muĹži z Prievidze? TĂĄto otĂĄzka zostĂĄva nezodpovedanĂĄ. Majster sĂ­ce vykroÄ?il v zĂĄpasoch s Prievidzou na svojej palubovke za obhajobou titulu dvoma vĂ­ĹĽazstvami, no najmä druhĂ˝ triumf v predĺŞenĂ­ ukĂĄzal, Ĺže o novom basketbalovom krĂĄÄžovi rozhodnĂş detaily. $N LFK OHSĂŁLH ]YOiGQX %UDWLVODYĂžDQLDP{ĂĽXVDVWDĢSR URNRFKSUYĂŞP~VSHĂŁQĂŞP REKDMFRPWLWXOXYQDMY\ĂŁĂŁHMVORYHQVNHMPXĂĽVNHMEDVNHWEDORYHMV~ĢDĂĽL3UYĂŞ]iSDVYNWRURP,QWHU]YtĢD]LO]DĂžDOL YE~UOLYHMDWPRVIpUHGRPiFLYĂŞERUQHDSRÄ?DKN\VLXWYRULOLQiVNRN/HQĂĽHXVSRNRMHQLH

YDĢ]E\WRĂžQĂŞFKVWUiWDFHONRYR FKĂŞEQDMHGHQ]iSDVWRKREROR DĂĽSULYHÄ?D9]iSDVHVPHVDRĢXNDOLYGUXKRPWRXĂĽEXGHLQpÂł

Dråma v druhom zåpase

1DVQtPNHYSUDYR0DUWLQ5DQĂžtN ,QWHU DYÄ?DYR%UDQLVODY%UOLW 3ULHYLG]D )RWR7$650DUWLQ%DXPDQQ

GRPiFLFKVSULHEHåQêPVWDYRPY\~VWLORYKOXFKpPLQ~W\ D±ERGRYiãQ~UDV~SHUDUD]RP]PHQLODREUD]KU\1HUYR]LWXVDVQDåLOSRSROþDVH~VSHãQêPLSRNXVPL]PD]DĢWURMNiU 0LORãHYLþäOWRþLHUQLVLY\WYRULOLQiVNRNDWHQWRQiVNRN VLXPQRXKURXDG{VOHGQêPGR-

VNDNRYDQtPSRGRERPDNRĂŁPL XGUĂĽLDYDOLDĂĽGRNRQFDWUHWHM ĂŁWYUWLQ\=iYHU]iSDVXYNWRURPVDVWUHOHFN\SUHVDGLOQDMPl0DUWLQ5DQĂžtNVRERGPL 6WDURVWDD0LORĂŁHYLĂžSRERGRY XĂĽEROSOQHYUpĂĽLL,QWHUX$SUiYHRQ]KRGQRWLO]iSDV VORYDPLĂ&#x201E;0XVtPHVDY\YDUR-

$YHUXEROR'UiPDDNRVDQDÂżQiORYĂŞGXHOSDWUtPXVHOD]DXMDĢ GYDDSROWLVtFDGLYiNRY.YDOLWD HĂŁWHY\ĂŁĂŁLDDNRYSUYRP]iSDVHGYtKDODGLYiNRY]RVHGDGLHO KUDORVDRIHQ]tYQHEH]]E\WRĂžQĂŞFKFKĂŞEQHFKĂŞEDOLÄ&#x2021;DOHNRQRVQpWURMNRYpSRNXV\DHIHNWQp VPHĂžH'RPiFL]DĂžDOLRSlĢOHSĂŁLHY\WYRULOLVLQiVNRNQR+RUQRQLWUDQLDVLSUHVQRXVWUHÄ?ERX Y\WYRULOLĂŁQ~UXDFHONRYR VLQDNORQLOLPLVN\YiKYRVYRM SURVSHFKÂą'RPiFLFKDNR YSUYRP]iSDVHLWHUD]SRGUĂĽDO 0DUWLQ5DQĂžtNNWRUĂŞYGYRFK ĂŁWYUWLQiFKQDVWULHÄ?DOERGRY 9GUXKHMĂžDVWLKU\VDKRVWLDGRVWDOLGRRVHPERGRYpKR~QLNX

QR,QWHUVWUDWX]PD]DODGXHO SRVODOGRSUHGÄ&#x17D;ĂĽHQLDKRVĢXM~FL 3ODQQWKLQNWRUĂŞVLXGUĂĽDOSHYQp QHUY\DRVHPVHN~QGSUHGNRQFRPULDGQHKRKUDFLHKRĂžDVX SUHPHQLOWULWUHVWQpKRG\=D VWDYXQDVOHGRYDORSUHGÄ&#x17D;ĂĽHQLHDKRFLRSRUDERGRYĂŞ5DQĂžtNPXVHORGVW~SLĢ ]KU\NY{OLEROHVWLDPFKUEWD %UDWLVODYĂžDQLDGRWLDKOL]iSDV GRYtĢD]QpKRNRQFDYSRPHUH 2OHJ0HOHĂŁĂžHQNRWUpQHU ,QWHUXĂ&#x201E;3ULHYLG]DKUDODRYHÄ?D OHSĂŁLHDNRYSUYRP]iSDVH0RML KUiĂžLERMRYDOLPRKOLVPHY\KUDĢXĂĽYULDGQRPKUDFRPĂžDVHÂł 93ULHYLG]LÂąYGUXKHMQDMYlÞãHM EDVNHWEDORYHMKDOH¹ÞDNiQiĂŁKRPDMVWUD]UHMPHULDGQDIXĂŁND1RPiWĂŞĂĽGHÄ&#x2013;QDWRDE\VD PXĂĽVWYR]UHJHQHURYDORD]RGSRYHGQHVDQDÄ&#x2013;XSULSUDYLOR -R]HI%\WĂžiQHN

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ a firiem v meste ď&#x201A;Ąď&#x20AC; VydavateÄž: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: KonventnĂĄ 9, 811 03 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ Mesto, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  IÄ&#x152;O: 46 903 411 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Inzercia: obchod@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4462/11

NaĹĄe Novinky Bratislava IV, nĂĄklad 67 024 ks, NaĹĄe Novinky Bratislavaâ&#x20AC;&#x201C; nĂĄklad spolu 245 000 ks Copyright: 14 news, spol., s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.

info@14news.eu


Ä?Ă­slo 6/2014

Ĺ PORT

15

6/29(16.2,'(1$0662=1$Ă˝1( 20/$'(1ĂŠ0.Ă&#x2C6;'520 Do zĂĄvereÄ?nej nominĂĄcie slovenskej hokejovej reprezentĂĄcie na MS v Minsku (9. â&#x20AC;&#x201C; 25. mĂĄja) sa nedostali obrancovia Martin Ĺ tajnoch a Radek Deyl a ťtvorica ĂştoÄ?nĂ­kov Martin Bartek, Rastislav Ĺ pirko, Patrik LuĹĄĹ&#x2C6;ĂĄk a Peter Zuzin. +ODYQĂŞWUpQHU9ODGLPtU9ĤMWHN VLQDRSDN]RĂŁLUĂŁLHKRNiGUDSRQHFKDOQDV~SLVNH9ODGLPtUD 0LKiOLND-iQD%UHMĂžiND$QGUHMDâĢDVWQpKRĂžL'iYLGD6NRNDQD7UpQHULX]DYUHOLQRPLQiFLXSRVRERWÄ&#x2013;DMĂŁRPV~ERML QD6ORYDNLD&XSHV1yUVNRP SS NWRUĂŞEROSUH6ORYiNRY SRVOHGQRXVN~ĂŁNRXSUHG06 9ĤMWHNEHULHQDĂŁDPSLRQiWGRNRS\KUiĂžRYÂąWURFKEUDQNiURY RVHPREUDQFRYD~WRĂžQtNRY 0LHVWHQN\PDOLXĂĽGiYQHMĂŁLH LVWpEUDQNiUL-iQ/DFR-DURVODY -DQXVD-~OLXV+XGiĂžHN.DSLWiQRPYĂŞEHUXEXGH0LURVODYâDWDQMHGQĂŞP]DVLVWHQWRYEXGH /DGLVODY1DJ\GUXKpKRWUpQHULXUĂžLDQHVN{U6ORYHQVNRLGH

ROZDELENIE SKUPĂ?N: Ä&#x152;iĹžovka arĂŠna (A-skupina): FrancĂşzsko, Kanada, SLOVENSKO, Ä&#x152;R, Taliansko, NĂłrsko, Ĺ vĂŠdsko, DĂĄnsko Minsk arĂŠna (B-skupina): Ĺ vajÄ?iarsko, Rusko, Bielorusko, USA, Kazachstan, Nemecko, FĂ­nsko, LotyĹĄsko PiMDSUtGHWUHWtYSRGREH GXHOXSURWLâYpGRPWHGD~UDGXM~FLPPDMVWURPVYHWD7HUD] SRĂŁW\ULQDMOHSĂŁLHWtP\]RERFK 1D06VDEXGHPHVSROLHKDĢQD0LURVODYDâDWDQDD/DGLVODYD1DJ\KR)RWR7$652OLYHU2QGUiĂŁ YHWLHYSRVW~SLDGRĂŁWYUĢ¿QiOH SRVOHGQp]RVPLĂžLHN]RVW~SLD QD06VR]QDĂžQHRPODGHQĂŞP NDV~.DQDÄ&#x2021;DQLDâYpGLDĂ˝HVL REHFQHDVSRÄ&#x2013;]DWLDÄ?6ORYHQVNt GRQLĂĽĂŁHMNDWHJyULH067tP\ NiGURPVPiORPVN~VHQRVWt 5HEUtĂžNRYRE\ĂŁWYUWpSRVWXSRYp UHSUH]HQWDQWLVDY0LQVNXSUHG- ]PLHVWDRERFKVNXStQXĂĽ DVOLPLWRYDQĂŞPREMHPRPKR- PLHVWRPDORSDWULĢ6ORYHQVNX VWDYLDKQHÄ&#x2021;Y~YRGQĂŞGHÄ&#x2013;SUR- QHEXG~KUDĢĂĽLDGQHÄ&#x2021;DOĂŁLH]iNHMRYHMNYDOLW\7RVtFHYLQWHQWLULYDORYL]Ă˝HVNDDWDNSUYĂŞ SDV\=PHQDQDVWiYDYRY\UDFLiFKERMRYQRVWLDGREUpKRNR- NovĂ˝ formĂĄt VORYHQVNĂŞYUFKROQDĂŁDPSLRQi- Ä&#x2021;RYDFHMIi]HRSlĢVDYUDFLDNUtXĂžLQJXQHY\OXĂžXMH~VSHFKDOH ĹĄampionĂĄtu WHSUtGHKQHÄ&#x2021;YSLDWRN9VRER- ĂĽRYĂŞV\VWpP SDSLHUQHSXVWtÂąMDVQĂŞPLIDYR- 1RYĂŞIRUPiWĂŁDPSLRQiWXVOR- WXWREXGHGUXKĂŞYUFKROY]i MY 7$65 ULWPL$VNXSLQ\YKDOHĂ˝LĂĽRY- YHQVNpPXKRNHMXSURVSLHYDYĂŁH- SDVHSURWL.DQDGHDYSLDWRN

VLADIMĂ?R ORSZĂ GH: UROBIL SOM KROK DOPREDU V hokejovom Slovane doĹĄlo k zmene v realizaÄ?nom tĂ­me. Na poste asistentov skonÄ?ili JĂĄn Lipiansky a Roman Stantien. NovĂ˝m asistentom hlavnĂŠho trĂŠnera Rostislava Ä&#x152;adu sa stal VladimĂ­r OrszĂĄgh. Zmluvu podpĂ­sal na jeden rok do 30. 4. 2015.

]S akým cieĞom idete do Slovana?

]Ä&#x152;o viete o hernom ĹĄtĂ˝le Slovana?

3UHPÄ&#x2013;DMHSUtFKRGGR6ORYDQDNURNRPGRSUHGX&KFHOE\ VRP6ORYDQXSRP{FĢDQLHĂžR VDQDXĂžLĢ

6ORYDQVDYSUYRPUDGH]DPHULDYDOQDSR]RUQ~REUDQX9SUYHMVH]yQHY\ERMRYDOLSOD\RII1DSRVOHG\LP WRQHY\ĂŁORQR.+/MHYHÄ?PL ]Ä&#x152;o pre vĂĄs znamenĂĄ ĢDĂĽNiV~ĢDĂĽ9PLQXOHMVH]yvstup do KHL? QHVRP6ORYDQYHÄ?PLQHVOH,GHPGR.+/NWRUiSDWUtPHG]L GRYDOOHERVDQiPSUHOtQDQDMOHSĂŁLHY(XUySH,GHPGRNOX- OL]iSDV\ EXNWRUĂŞPiWUDGtFLXDGRVLD]Na Ä?o sa najviac teĹĄĂ­te? KRO~VSHFK 1DQRY~YĂŞ]YXDURERWX1D ]Ä&#x152;o si sÄžubujete od 6ORYDQHYOiGQHYNDĂĽGRP]ispoluprĂĄce s trĂŠnerom SDVHVNYHOiDWPRVIpUD

Ä&#x152;adom? (ĂŁWHVRPQHPDOW~ĂžHVĢVQtP VSROXSUDFRYDĢ6RPYHÄ?PL]YHGDYĂŞDNRVDQiPEXGHGDULĢ8ĂĽ VRPVQtPDEVROYRYDOSROKRGLQRYĂŞUR]KRYRU(ĂŁWHVRPQHGRVWDOSRN\Q\ĂžREXGHPPDĢ QDVWDURVWL

]Bude sa kĂĄder veÄžmi meniĹĽ?

]Do KHL pribudli tri novĂŠ kluby (Jokerit, SoÄ?i a Togliatti). Najmä Jokerit Helsinki by mal byĹĽ oĹživenĂ­m... 5RYQDNRDNR6ORYDQDM-RNHULWPiVYRMHPHQR3UDYGHSRGREQHMHKRKUiĂžLEXG~]iNODGRPSUHUHSUH]HQWiFLX)tQVND 8UĂžLWHEXGHRĂĽLYHQtPV~ĢDĂĽH'R.+/VDYUDFLD/DGD 7RJOLDWWL1RYĂŞPNOXERPMH DM6RĂžLNGHVPHQDYODVWQp RĂžLYLGHOLNYDOLWQp]i]HPLH SUHKRNHM

]Kedy zaÄ?Ă­na Slovan letnĂş prĂ­pravu?

(ãWHQLHMHVWDQRYHQêSHYQê 7RMHRWi]NDQDYHGHQLHNOXEX WHUPtQ3UtSUDYDE\VDPDOD 0iPYãDNLQIRUPiFLHüHE\ ]DÞDĢRNRORM~OD GR6ORYDQDPDOLSUtVĢNDQDGVNtKUiÞL-HGQRX]PRMLFK~ORK EXGHVQLPLNRPXQLNRYDĢ MY

9ODGLPtU2UV]iJK)RWR7$65-R]HIÄ&#x2020;XUQtN


naše novinky

NZA 3149/01

INZERCIA

9. - 11. 5.

z každých

400 €

nákupu

ZĽAVA

*

Ponuka platí od 9. 5. do 11. 5. 2014 alebo do vypredania zásob na všetkých predajniach v SR okrem ponuky z eshopu www.asko.sk. *Nevzťahuje sa na elektrospotrebiče a bytové doplnky. Zľavy sa odpočítajú z odporúčaných predajných cien a nemožno ich kombinovať ani sčítať. Platí len na novo uzatvorené zákazky.

na nábytok

NBA 3107/01

16

Nba4 06 2014 web  
Nba4 06 2014 web  
Advertisement