Page 1

My Coffee Way การชงกาแฟแบบงายๆ ใครๆ ก็ชงได ถามีเครื่องชง ระบบเอสเพรสโซ ( Espresso) ก็ลองฝกมือชงดู.... ”ประมวลเรื่องราวที่ไดรับความสนใจ จากบลอก.... OKNATION.NET ที่ 21 มิถุนายน 2555 Posted by cm_coffee

เมนู-การชงกาแฟ แบบงายๆ การชงกาแฟสูตรตางๆ และ กาแฟผสมนม กาแฟเกือบทุกสูตร หรือทุกเมนู หลักใหญก็จะเริ่มดวยการชงกาแฟเขมเปนหลัก คือชงกาแฟเขมราว 1-2 ออนซเปนตัวนําที่เรียกวา "Espresso"เขม-ขน

NEWSLETTER TITLE สําหรับคอเอสเพรสโซก็ชงลงแกว 2 ออนซแลวยกเสริฟไดเลยครับ

ในขั้นตอนที่สองตอไปคือการตีโฟมนมสด พาสเจอรไรท ที่นํามาผสมในสูตรหรือเมนู กาแฟอื่นๆที่นับวาเปนปญหาหนักมากสําหรับผูชงการแฟ หรือ บารีสตาใหมๆ ที่ยังไมมี ความชํานาญเพียงพอก็จะไมสามารถทําได เพราะตองตีใหฟองนมละเอียด โดยแรง เพรชเชอรที่พอดี (เหมือนตีฟองสบู)แตจะตองละเอียดเปนไมโครโฟม ดวยความรอน และ เวลาพอดี นานเกิน-รอนเกินก็ใชไมได จึงเปนศาสตรเปนศิลปที่ตองศึกษากัน


พิชเชอรใชตีโฟมนม จะมีทั้งแบบรอน และ ชงเย็น เรื่องการตีโฟมนมนี้เปนการปฏิบัติที่ตอง ฝกโดยตรง ที่นี้เอาเปนวาใชไดกอน แลวกัน เพื่อจะเริ่มเขาสูตรการชงเมนู ตางๆเรียงรายกันตอไป..งายที่สุดและ กําลังฮิต เอสเพรสโซแมคชิเอโต ก็ลง เอสเพรสโซ 1 ออนซแลวตักโฟมนม ทับหนาไปไปใหเต็มแกว 2 ออนซ ก็ยก เสริฟได


"แตโดยหลักความจริงแลว เมนูรานเล็กๆก็จะมีอยูประมาณเทานี้เอง" คาเฟลาเต Cafe'Latta เริ่มจากชง Espresso ลงถวยราว 1-2 ออนซ ตีโฟมนมเสร็จแลวก็เทนมลงไปในแกวกาแฟ แตเทแลวก็ตองใชฝมืออีกแหละครับ ใหเกิดลายสวยงาม เปนภาพตางๆ อันนี้ก็ตองไปเรียน ศึกษาเพิ่มเติมเอาเอง...

คาปูชิโน Cappuccino สูตรดังจากอิตาลี เริ่มจากชงกาแฟ Espresso เหมือนเดิม 1-2 ออนส ลงแกว 4-5 ออนซ แลวก็เทฟองละเอียดทับหนากาแฟลงไปจนเต็มแกว โรยหนาดวยผงชินีมอน (ผงอบเชย) หรือ ผงชอกโกแลตแทนถาลูกคาคนไทยไมชอบ..


สําหรับคนชอบชอกโกแล็ตผสมกาแฟและ นม ก็ตอง มอคคา Mocha (ไมรูวาเขียนถูกเขียนผิด)ความจริงมันมาจากกาแฟ เมืองทาเยเมนที่หอมมีเอกลักษณเฉพาะเปนกลิ่นชอกโกแล็ต กาแฟ Mocha กลายมาเปนกาแฟผสมนมสดและชอกโกแล็ต ไปเสียแลว ก็ใชชอกโกแล็ต 1 ชอนชา ผสมกาแฟเขมEspresso 1-2 ออนซ แลวเทโฟมนมลงไป ลาดหนาดวยวิปครีม หรือ โฟมนมแทนโรยดวยผงชอกโกแล็ต ก็ยกเสริฟไดแลวครับ....

รานเล็ก หรือเมนูหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้แหละครับ นอกเสียจากรานใหญ มีเมนูพิเศษ และ เครื่องดื่มผสมกาแฟเพิ่มขึ้นมา อีกตามเรื่อง ตั้งชื่อเรียกกันไป ฯลฯ เราวาคุยกันตอเรื่องเมนูเย็นสามรายการหลัง สําหรับเมืองไทยสวนใหญดื่มกาแฟเย็น ก็เลยตองมา ปรับเมนูเปนกาแฟเย็น ลาเตเย็น มอกคา คาปูชิโนเย็น...ก็ใชหลักการทําเครื่องดื่มเย็นนั่นแหละครับ คือเติมน้ําตาล-น้ําเชื่อม นมหวาน นมสด เขาไปปรุงรสเขมกวาชนิดรอน แลวเติมลงไปในน้ําแข็งมันก็เปนไปตามสูตร-เมนู

เมนู/กาแฟ1-2สวน กาแฟดําเย็น 4 ออนซ กาแฟนมเย็น 4 ออนซ ลาเต เย็น 2 ออนซ คาปูชิโนเย็น 2 ออนซ มอกคาเย็น 1 ชอก 2 ออนซ

น้ําเชื่อม-น้ําตาล 2-3 ชอนชา 1-2 ชอนชา 1-2 ชอนชา 1-2 ชอนชา 1-2 ชอนชา

นมขนหวาน 1-2 ชอนชา 1-2 ชอนชา 1-2 ชอนชา

นมสดพาสเจอรฯ 1-2 ชอนชา โฟมนมเต็ม โฟมนมเต็ม/ชินิมอน โฟมนมเต็ม/ผงชอก


สวนผสมโดยหลักปรับปรุงมากนอยตามชอบเขม ชอบหวาน-มัน ปรุงกันเอง สวนจะเพิม ่ เมนูชาเขียว ชาแดง น้ําผลไม-สมปน  กาแฟปน  ก็ปรับปรุงเพิ่มเติมเอาตาม ความตองการ หรือ ลูกทีมชอบอยางไรก็ตามอกตามใจกันไป "ดวยความปรารถนาดีจากบลอกเกอร CM_coffee" www.chiangmaicoffee.com

ชุดนี้ก็เพียงพอสําหรับรานเล็กๆ


’;k

Intanon Coffee & Roaster ผูผลิตกาแฟคั่ว-บด อราบิกาไทย ฝมือมาตรฐาน มานานนับสิบป ติดตอโดยตรง

Email: intanon@live.com โทรฯ053.481081

mycoffeeWay.1  
mycoffeeWay.1  

การชงกาแฟ Espresso เมนูแบบง่ายๆ

Advertisement