Page 1

“ชาวพุทธที่แทเปนผูคิดชอบ ปฏิบัติชอบเปนอยูอยางปกติ อยู ณ ที่ใดก็ท�ำใหที่นั้นสงบรมเย็น มีแตความปรองดองและสรางสรรค” พระราชด�ำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแก : ที่ประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๙, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗

เขลางคนครสาร

ปที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธเทศบาลเมืองเขลางคนคร

ส�ำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ถนนบุญวาทย์ อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง 52000 โทร. (054) 225967 ต่อ 113, 223414 www.kelangnakorn.go.th


เขลางคนครสาร

Kelangnakorn EDITTOR...

สารจาก บ.ก. สวัสดีปใหม ... 2555 ... “เขลางคนครสาร” ... กับกาวยางสูปที่สอง ... ฉบับแรกของปกับ “เขลางคนครสาร” วารสารเพือ่ การเผยแพรขอ มูลขาวสารของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ทีไ่ ดรวบรวม ขอมูลผลงานและความกาวหนาของการดำ�เนินนโยบายภายใตการบริหารงานของ นายไพฑูรย โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร รวมถึงเรื่องราวตางๆ ในชุมชนเขตเทศบาลของเรามีมานำ�เสนอผาน คอลัมนตางๆ อยางเขมขนเหมือนเดิม ... ทีมบรรณาธิการขอขอบคุณคำ�แนะนำ�ที่ไดจากการสุมประเมิน ความพึงพอใจตอการจัดทำ�วารสารในรอบปที่ผานมา ... ขอนอมรับและจะนำ�ไปปรับปรุงพัฒนาใหดี ยิ่งขึ้นตอไป ... เขลางคนครฉบับแรก ปมังกรทอง 2555 นี้ไดนำ�เสนอ *** ความก า วหน า ของการดำ � เนิ น งานศู น ย ผู  สู ง วั ย เทศบาลเมื อ งเขลางค น คร พรอมบทสัมภาษณพเิ ศษประธานศูนยผสู งู วัยเทศบาลฯ และประธานศูนยผสู งู วัยประจำ�ตำ�บลทัง้ 4 ตำ�บล *** วาไรตีช้ มุ ชน.. “กลุม ผักกาดดองชุมชนลำ�ปางกลางฝง ตะวันตก” โดยคุณนายคำ�ปอ ... *** กฏหมายนารู ... เรื่อง ... กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง *** บอกเลาลูกหลาน ... รณรงค “โตไปไมโกง” โดย ปหนานหนอย และประมวลภาพกิจกรรมในรอบสามเดือนที่ผานมาตลอดถึงขาวสารตางๆ พิเศษฉบับปใหมมีของขวัญพิเศษมอบใหสำ�หรับทานผูอาน สามารถนำ�สงชิ้นสวน “หนา 7” เสนอความคิดเห็นพรอมแจงชื่อที่อยูของทานสงมาที่ “เขลางคนครสาร” เทศบาลเมืองเขลางคนคร ถนนบุญวาทย อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง 52000 เราจะรวบรวมจับสลากรับรางวัลของขวัญปใหม.. (กำ�หนดรับถึง 31 มีนาคม 2555) .. สงกันมานะครับ ความทุกขโศกเศราขอใหผานพนไปกับปเกา ... เริ่มตนปใหมปมังกรทองกันดวยความสุข ... นะครับ ...

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายจำ�เนียร พรหมเพชร นายนคร โยธาวงศ์ นายประดิษฐ์ เสริมสุข นายบุฌส่ง ทิวงค์ษา นายบุฌมา แสนเงิน นายธาราเงิน จันทร์คำ� นายสุเทพ สุทธิลักษณ์ นายจงพิสุทธิ์ สุขปติฏฐิตา นายประสงค์ เรือนสอน นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ นางอำ�ภร นฤมิตร นายศักดา กันหาเวียง นางสุคนธ์ ห่วงไธสง นางมาลัย จักรสิงห์โต นางสุกานดา เอมะสุวรรณ

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง หัวหน้าสำ�นักปลัดเทศบาล ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เขลางคนครสาร’sTeam บรรณาธิการ

นายอมร ทองประดิษฐ

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร

ผูชวยบรรณาธิการ นางสาวชัฌรัศศ อุนหนอ ผูอำ�นวยการกองวิชาการและแผนงาน นางสกาวเดือน เกตุแกว หัวหนาฝายนิติการและเผยแพรวิชาการ นางสาวกรรณิการ แกวรวมวงศ นักวิชาการประชาสัมพันธ 4 อารตไดเรคเตอร นายมณฑล ภูทอง

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 5

พิสูจนอักษร นายสุกิจ ยะคำ� นางนารีนาถ กันหาเวียง นายเอกพิสิฐ สุขพันธ

นิติกร 7วช เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 นิติกร 4


เขลางคนครสาร

Kelangnakorn นายกพบประชาชน สวั ส ดี ป  ใ หม 2555 ครั บ ... พี่ น  อ งประชาชนชาวเทศบาลเมื อ งเขลางค น ครและท า น ผูอานทุกทาน ... ถึงวันนี้ก็ครบหนึ่งปเต็ม ยางเขาปที่สองแลว สำ�หรับการเขามารับใชพี่นองประชาชน ชาวเทศบาลเมืองเขลางคนครของเรา ... การขับเคลือ่ นงานตามนโยบายหลายเรือ่ งกำ�ลังดำ�เนินไปไดดว ยดี อันเกิดจากพลังรักสามัคคี และรวมมือรวมใจของทุกทาน อาจมีหลายเรือ่ งทีเ่ ปนปญหาบางแตกม็ ใิ ชเรือ่ ง เกินกวาที่เราจะรวมกันแกไขใหผานพนไปไดดวยดีครับ ... ในสวนของการพัฒนาเมืองเขลางคนคร ป 2555 เรามีงบประมาณอยูจำ�นวน 211,170,000 บาท ขณะนี้ไดจัดทำ�แผนดำ�เนินงานเรียบรอยแลว หลายโครงการไดดำ�เนินการไปแลว โดยเฉพาะการดำ�เนินการดานมิติทางสังคม สวนดานโครงสราง พื้นฐาน ถนน ระบบประปา ระบบระบายน้ำ� คงตองรอการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลางอีกสักระยะ งบประมาณที่ เ ราพอมี อ ยู่ บ้ า งก็ เ ป น เพี ย งส ว นน อ ย ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ผ มได ใ ห น โยบายกั บ ทาง หนวยงานที่เกี่ยวของวาเราควรไดชวยกันดูแลทองถิ่นชำ�ระภาษีและคาธรรมเนียมการอนุญาตตางๆ ตามกำ�หนดกันดวยนะครับ ... ในสวนของผมและทีมบริหารไดพยายามแสวงหาแหลงงบประมาณจาก สวนอื่นเพิ่มเติม เพื่อเขามาชวยดำ�เนินโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของเรา ศูนยผูสูงวัยเทศบาลเมืองเขลางคนคร เปนอีกหนึ่งเรื่องตามนโยบายที่ผมตั้งใจเขามา ทำ�ใหเปนรูปธรรม เราตองยอมรับวาเราไดเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณแลวครับ ... ประชากร ในวัยผูสูงอายุนับวันจะมีสัดสวนสูงกวาประชากรกลุมอื่นมากขึ้น ผมไดใหทางกองสวัสดิการสังคม ตั้ ง ศู น ย ผู  สู ง วั ย ขึ้ น ครบทั้ ง 4 ตำ � บลแล ว เพื่ อ เป น ฐานในการจั ด ตั้ ง ศู น ย ผู  สู ง วั ย เทศบาลฯ มีโครงสรางการบริหารศูนยในแตละระดับ เรียบรอยแลว ผมขอแสดงความชื่นชมกับแกนนำ�ผูสูงอายุ ทุกทานที่มีความตั้งใจที่จะรวมสมาชิกใหเขามารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุ มีกิจกรรมที่จะดูแลซึ่งกันและกัน ผมและทีมงานพรอมที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ สงเสริมศักยภาพผูสูงอายุในทุกดาน รวมทั้ง การจัดสวัสดิการตางๆ คงจะไดรวมกับสมาชิกผูสูงอายุ รวมคิด รวมหาแนวทางที่เหมาะสมกันตอไป ในโอกาสปใหม 2555 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายใน จังหวัดลำ�ปาง ไดดลบันดาลใหทานและครอบครัวประสบแดความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใด ในทางที่ถูกที่ชอบ ขอใหไดสมดังใจปรารถนาทุกประการ และหากทานมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการ รวมกันพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครของเรา ผมขอนอมรับดวยความยินดี

สามารถติดตอพูดคุยกับผมไดโดยตรงที่ 081-9519125 หรือที่ E-mail: mr.ptpt@gmail.com... Facebook : http://www.facebook.com/mr.ptpt

สวัส ดีปใหมครับ...

เขลางคนครสาร Kelangnakorn

1


เทศบาลเมืองเขลางคนคร

มอบบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นายไพฑูรย โพธิท์ อง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร มอบบานทองถิน่ ไทย ตามโครงการบานทองถิน่ ไทย เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ใหกับผูดอยโอกาสที่ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกที่ ไดดำ�เนินการคัดเลือกเมื่อป 2552 จำ�นวน 8 ราย ซึ่งเปนจำ�นวนงบประมาณทั้งหมด 1,021,374 บาท โดยแบงเปน การสรางใหใหมทั้งหลังและซอมแซมใหบางสวนดังนี้

กรณีบานสรางใหม จำ�นวน 6 หลังไดแก

1. นางสาวสมพร ปญญาเปยง บานเลขที่ 9849 ชุมชนบานหลวง หมูที่ 5 ตำ�บลปงแสนทอง อำ�เภอเมืองลำ�ปาง 2. นางคำ�บุตร จันทรสระคู บานเลขที่ 9849 ชุมชนบานศรีปงชัย หมูที่ 6 ตำ�บลชมพู อำ�เภอเมืองลำ�ปาง 3. นายนอย กองนันทะ บานเลขที่ 9849 ชุมชนบานลำ�ปางตะวันออก หมูที่ 13 ตำ�บลชมพู อำ�เภอเมืองลำ�ปาง 4. นางคำ�สุข วุฒิเดช บานเลขที่ 9849 ชุมชนบานบานโทกหัวชาง หมูที่ 3 ตำ�บลพระบาท อำ�เภอเมืองลำ�ปาง 5. นายศรีวรรณ ขนสืบ บานเลขที่ 9849 ชุมชนบานกลวยหลวง หมูที่ 1 ตำ�บลกลวยแพะ อำ�เภอเมืองลำ�ปาง 6. นายคำ�นวณ จิตรหมั้น บานเลขที่ 9849 ชุมชนบานกลวยมวง หมูที่ 3 ตำ�บลกลวยแพะ อำ�เภอเมืองลำ�ปาง

2

เขลางคนครสาร Kelangnakorn

กรณีซอมแซม จำ�นวน 2 หลัง ไดแก

1. นายศรีนวล ชมพูศรี บานเลขที่ 77/2 หมูที่ 1 ชุมชนบานปงแสนทอง ตำ�บลปงแสนทอง อำ�เภอเมืองลำ�ปาง 2. นายชัล ขจรขำ� บานเลขที่ 275 หมูที่ 11 ชุมชนบานไรสันติสุข ตำ�บลปงแสนทอง อำ�เภอเมืองลำ�ปาง


วาไรตี้ชุมชน โดย..คุณนายคำ�ปอ

ผักกาดดองสูตรโบราณ” ชุมชนลำ�ปางกลางตะวันตก กรอบ อรอยไมใสสี ไมมีสารเคมี

พี่บุญเทียม ยาชะระ ควบรถพวงขางคูใจ ออกขายผักกาดดอง ยำ�ผักกาดดองทรงเครื่อง น้ำ�พริกขา ตามตลาดนัด

ทั้งเชาและเย็น ขายดิบขายดี....และทุกครั้งที่เจอ..เราจะเห็นภาพพี่บุญเทียม บรรจงเลือกผักดองจากกะละมังดวยความพิถีพิถัน บางหัวใหญก็ตัดแบงใหพอดี ตักใสถุงพรอมน้ำ�ผักดองสีใสนากิน ตักขายใหลูกคา ดวยอัธยาศัยไมตรีและรอยยิ้มจริงใจอยางมีความสุข.... ชุมชนลำ�ปางกลางตะวันตก ในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร ที่มีนายนาคิน อินทะปญโญ เปน ประธานชุมชน ไดสนับสนุนใหพี่บุญเทียมรวบรวม สมาชิกสตรีแมบาน ที่วางจากการทำ�งานมารวมกลุมกัน ตั้งแตป 2542 และไดตอยอดอาชีพดองผักขาย “สูตรโบราณ” ดั้งเดิม ซึ่งเปนภูมิปญญาดานอาหาร ที่พี่บุญเทียมไดรับการถายทอดมาจากคุณยาคุณยาย มาถึงรุนแมและมีพี่บุญเทียมเปนผูสืบทอดจนถึงปจจุบัน

“กลุมผักกาดดองชุมชนลำ�ปางกลางตะวันตก”

ไดขึ้นทะเบียนกลุมกับเทศบาลเมืองเขลางคนคร เมื่อเดือนเมษายน 2554 โดยมีสมาชิกกลุมประกอบดวย 1. นางบุญเทียม ยาชะระ ประธานกลุม 2. นางจำ�เนียร สุขรัตน รองประธาน 3. นางอรัญญา ศรีเขื่อนแกว รองประธาน 4. นางสรินา ราชกาวี เลขานุการ 5. นางภาวินี โพธิ์ทอง เลขานุการ 6. นางบุญสงค มณีแกว เหรัญญิก 7. นางทองสุข อริยะเครือ สมาชิก 8. นางบานชื่น ขัดทองลวน สมาชิก 9. นางจันทรสม แกวสีงาม สมาชิก 10. นางนอย พินธิสืบ สมาชิก 11. นางสมบูรณ มณีรัตน สมาชิก 12. นางศิริกาญน เต็มบุญ สมาชิก 13. นางอาวรณ ปกเกษม สมาชิก 14. นางวิกานดา สุขจักร สมาชิก 15. นางบัวจันทร ดวงทิพย สมาชิก

ได รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากเทศบาลเมื อ งเขลางค น คร จำ�นวน 10,000 บาท และสมาชิกกลุมสมทบเปนหุน ๆ ละ 50 บาท จำ � นวน 270 หุ  น เป น เงิ น 13,500 บาท รวมทุ น ตั้ ง ต น จำ�นวน 23,500 บาท ทางกลุมไดลงทุนจัดซื้อถังสำ �หรับดองผัก และ ใชเปนทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบ อาทิ ผักกาดเขียวปลี เกลือ และน้ำ�ออยน้ำ�ตาล และวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ระยะเวลาเพียง 1 ป “ผักกาดดองสูตรโบราณของกลุมสตรี ลำ�ปางกลางฝงตะวันตก” ก็มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในคุณภาพ รสชาด อรอย สด สะอาด สีสวยนากิน และที่สำ�คัญคือไมมีสารเคมี จากที่พี่บุญเทียม ซึ่งรับอาสาเปนตัวแทนกลุม ออกเรขาย

ตามตลาด อาทิ ตลาดเชา-เย็นชุมชนบานฟอน ตลาดบานศาลาดงลาน ตลาดนัดคลองถมเคลื่อนที่ และออกรานจำ�หนายตามงานตาง ๆ แลว ปจจุบันในชุมชน ลำ�ปางกลางและใกลเคียงไดสั่งไปประกอบอาหารในงานตาง ๆ ทั้งงานแตง งานบวช งานขึ้นบานใหม งานศพและงานพิธีตางๆ ทำ�ใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ตองเพิ่ม การผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ บางเดือนสามารถขายไดกวา 20,000 บาท สามารถปนผลกำ�ไรกลับคืนใหแกสมาชิกไดพอสมควร

สนใจผลิตภัณฑผักกองดองสูตรโบราณ ติดตอไดที่ พี่บุญเทียม ยาชะระ โทรศัพท 089-5556792 หรือ สอบถามรายละเอียดไดที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางคนคร 054-324-217 หรือ ชมผลิตภัณฑทางเวปไซตไดที่ www.kelangnakorn.go.th

เขลางคนครสาร Kelangnakorn

3


ศูนยผูสูงวัยเทศบาลเมืองเขลางคนคร เทศบาลเมืองเขลางคนคร กาวสูส งั คมผูส งู อายุอยางสมบูรณแลว ปจจุบนั เทศบาลเมืองเขลางคนคร มีจำ� นวนประชากร 60,683 คน เปนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) 10,479 คน คิดเปนรอยละ 17.27 ในจ�ำนวนนี้เปนผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 90 ป จ�ำนวน 102 คน กลุมผูสูงอายุมีสัดสวนสูงกวากลุมอื่น ประกอบกับขอมูลอัตราการเกิดมีจ�ำนวนนอยลงทุกป ในขณะที่พบวาอายุ เฉลีย่ ของประชากรมีแนวโนมสูงขึน้ แสดงใหเห็นวาประชาชนมีอายุยนื ขึน้ อันสืบเนือ่ งจากการดูแลเอาใจใสสขุ ภาพของตนเองดีขนึ้ “ศูนยผูสูงวัยเทศบาลเมืองเขลางคนคร” ถูกจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของนายไพฑูรย โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางคนคร โดยมีกองสวัสดิการสังคม เปนผูดูแลประสานการด�ำเนินงาน เพื่อใหเปนศูนยกลางในการรวบรวมสมาชิก ผูสูงอายุภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร ที่อาศัยอยูใน 63 ชุมชน มีตัวแทนแกนน�ำผูสูงอายุทุกระดับ ตั้งแตระดับชุมชน ระดับต�ำบลและระดับเทศบาลฯ มีการจัดโครงสรางการบริหารศูนยผูสูงวัยในทุกระดับ ซึ่งไดรับความรวมมือจากแกนน�ำผูสูงอายุ ทีม่ ศี กั ยภาพสูงมารวมขับเคลือ่ นงานของศูนยไดเปนอยางดี ไดเปดเวทีจดั อบรมและรวมคิดรวมวางแผนในการบริหารศูนยผสู งู วัย โดยในปงบประมาณ 2555 ก�ำหนดจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครอยางตอเนื่อง มีการจัดอบรมใหความรูแกตัวแทนผูสูงอายุทุกชุมชน เรื่อง “ผักพื้นบานและสมุนไพรเปนยา” มีการจัดประชุมแกนน�ำผูสูงอายุอยางสม�่ำเสมอเปนประจ�ำ จะจัดใหมีการอบรมใหความรูแกตัวแทนผูสูงอายุใหเปนผูน�ำในการออกก�ำลังกายในชุมชน จัดใหมีการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่ปวยเรื้อรังหรือมีปญหาดานสุขภาพ โดยรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ประจ�ำต�ำบลและเจาหนาที่พยาบาลของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองเขลางคนคร โดยใหค�ำแนะน�ำในการดูแลผูสูงอายุ แกสมาชิกในครอบครัว จัดงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมดานสุขภาพของผูสูงอายุ ผานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง เขลางคนคร จะมี ก ารจัดกิจกรรม “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” โดยจะมี ก ารออก เยี่ยมผูสูงอายุในชุมชนที่มีอายุ 90 ปขึ้นไป เพื่อใหก�ำลังใจซึ่งกันและกัน ระหวางผูสูงอายุ จะจัดงานเนื่องใน “วันผูสูงอายุ” เพื่อเปดเวทีใหผูสูงอายุไดรวม แสดงศักยภาพและพลังของผูสูงอายุ เปนประจ�ำทุกป มีการจัดตั้งที่ท�ำการศูนย์ผู้สูงวัยประจ�ำต�ำบล 4 แห่ง

4

เขลางคนครสาร Kelangnakorn


ปจจุบัน ศูนยผูสูงวัยเทศบาลเมืองเขลางคนคร มี เรืออากาศตรีจิต ยุชมภู ประธานศูนยผูสูงวัยต�ำบลชมพู ด�ำรงต�ำแหนง ประธานศูนยผูสูงวัยเทศบาลฯ โดยไดรับการเลือกตั้งจากประธานและคณะกรรมการศูนยผูสูงวัยประจ�ำต�ำบลทั้ง 4 ต�ำบล ประกอบดวย

ต�ำบลชมพู (มีที่ท�ำการศูนยผูสูงวัยอยูที่ โรงเรียนบานหนองยาง) อายุ 62 ป อาชีพ ขาราชการบ�ำนาญ (รับราชการทหารอากาศ 37 ป) ไดรับยกยองใหเปนบุคคลดีเดนของกองทัพอากาศ อดีตประธานชุมชนบานฟอน ด�ำรงต�ำแหนง ประธาน กกต.เทศบาลเมืองเขลางคนคร 3 สมัย ประธานทหารกองหนุนต�ำบลชมพู

เรืออากาศตรีจิต ยุชมภู การจัดตั้งศูนยผูสูงวัยของเทศบาลเมืองเขลางคนครเปนเรื่องที่ดีมาก ผูสูงอายุปจจุบัน ประธานศูนยผูสูงวัยเทศบาลเมืองเขลางคนคร ยังมีศักยภาพสามารถเปนก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมไดและจะไดดูแลซึ่งกันและ ประธานศูนยผูสูงวัยต�ำบลชมพู กันโดยเฉพาะปญหาเรื่องสุขภาพทั้งกายและใจตองดูแลกัน

ต�ำบลปงแสนทอง (มีที่ท�ำการศูนยผูสูงวัยอยูที่ ศาลาอเนกประสงคชุมชนบานปากลวย)

อายุ 68 ป ขาราชการบ�ำนาญ (เคยรับราชการครู 33 ป ต�ำแหนงกอนเกษียณ อาจารย2 ระดับ7) ด�ำรงต�ำแหนงคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางคนคร 3 สมัย ไดรับยกยองใหเปนพอดีเดนของเทศบาลฯ ในป 2553 ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดคาว/ปนปอน ในงานประเพณีปใหมเมืองเทศบาลฯ ติดตอกัน 2 ป (ป 2553-2554)

นายจรัส ศรีจันทร ประธานศูนยผูสูงวัยต�ำบลปงแสนทอง “นับเปนเรื่องดีมากที่เทศบาลฯ เห็นความส�ำคัญของผูสูงอายุ จัดตั้งศูนยผูสูงวัยขึ้นมา เปดโอกาสใหผูสูงอายุซึ่งเปนผูมีประสบการณไดมีเวทีในการด�ำเนินกิจกรรมและไดมีโอกาสที่ จะแสดงศักยภาพของตนเองมากขึ้น”

ต�ำบลพระบาท (มีที่ท�ำการศูนยผูสูงวัยอยูที่ ศาลาทองกรขางวัดบุญเกิด) อายุ 61 ป เคยท�ำงานบริษัท ฟูจิอิเลคทริค จ�ำกัด ปฏิบัติงานในพื้นที่ การไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย โรงไฟฟาแมเมาะจังหวัดล�ำปาง ในต�ำแหนง เลขานุการ 13 ป ด�ำรงต�ำแหนงคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางคนคร 3 สมัย ด�ำรงต�ำแหนงประธานชุมชนสันติภาพตั้งแตป 2548-พฤศจิกายน 2554 ท�ำใหชุมชนไดรับรางวัลชุมชนประชาธิปไตยดีเดนระดับประเทศ ป 2551 นางอรุณี สุริยะมณี ประธานศูนยผูสูงวัยต�ำบลพระบาท

“ผูสูงอายุในปจจุบันยังสามารถท�ำอะไรใหกับสังคมไดอีกมาก ดีใจและยินดีอยางยิ่งที่ เทศบาลฯ ไดเห็นความส�ำคัญของผูสูงอายุ”

ต�ำบลกลวยแพะ(มีที่ท�ำการศูนยผูสูงวัยอยูที่ ศูนยวัฒนธรรมไทยลื้อ) อายุ 62 ป เคยท�ำงานเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ องคการอุตสาหกรรมปาไม ในต�ำแหนง ผูชวยหัวหนาสวนปาแมจาง จังหวัดล�ำปาง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 20 ป “การจัดตั้งศูนยผูสูงวัยของเทศบาลฯ เปนเรื่องที่ดีมาก ผูสูงอายุเปนวัยที่มีเวลาวางมาก การไดมีโอกาสมาพบเจอกันในกลุมสมาชิก ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน ในทุกเรื่อง คิดวาผูสูงอายุควรเปนกลุมบุคคลที่เขาไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา นายณรงค โพธิลังกา ชุมชนไดดีและควรจะมีมากขึ้นเพราะเปนผูมีประสบการณ ขอใหทางเทศบาลไดท�ำอยาง ประธานศูนยผูสูงวัยต�ำบลกลวยแพะ เขลางคนครสาร ตอเนื่องและจริงจัง” Kelangnakorn

5


หลักธรรมนำ�ชีวิตกับ

“เทศบาลเมือง เขลางคนคร”

คุ

ณ ธรรมสำ � หรั บ ผู  นำ � ชุ ม ชนและผู  นำ � องค ก ร ทองถิ่น ประกอบดวย ราชสังคหวัตถุ คือ ทำ�นุบำ�รุง ทวยราษฎร ใ ห ป ระชาชาติ ดำ � รงอยู  ใ นเอกภาพและ สามัคคีดวยหลักธรรมที่เรียกวา “ราชสังคหวัตถุ” (หลักสงเคราะหประชาชนของพระราชา) 4 ประการ คือ 1.สั ส สเมธะ ฉลาดบำ � รุ ง ธั ญ ญาหาร คื อ ปรี ช า สามารถในนโยบายที่จะบำ�รุงพืช พันธุธัญญาหารสงเสริม การเกษตรใหอุดมสมบูรณ 2.ปุรสิ เมธะ ฉลาดบำ�รุงขาราชการ คือ ปรีชาสามารถ ในนโยบายทีจ่ ะบำ�รุง ขาราชการ ดวยการสงเสริมคนดีมคี วาม สามารถ และจัดสวัสดิการใหดี เปนตน 3.สัมมาปาสะ ผูกประสานปวงประชา คือ ผดุงผสาน ประชาชนไวดวยนโยบาย สงเสริมอาชีพ เชน จัดทุนใหคน ยากจนยืมไปสรางตนในพาณิชยกรรม หรือ ดำ�เนินกิจการ ตางๆ ไมใหฐานะเหลื่อมล้ำ�หางเหินจนแตกแยกกัน 4.วาชไปยะ มี ว าทะดู ด ดื่ ม ใจ คื อ รู  จั ก พู ด รู  จั ก ชี้แจงแนะนำ� รูจักทักทาย ไถถาม ทุกขสุข ราษฎรทุกชั้น แมปราศรัยก็ไพเราะนาฟง ทั้งประกอบดวยเหตุผลเปน หลัก ฐาน มีประโยชน เปนทางแหงการสรางสรรค แกไขปญหา เสริมความสามัคคี ทำ�ใหเกิดความเขาใจดี ความเชื่อถือ และ ความนิยมนับถือ

คุ

ณ ธ ร ร ม สำ � ห รั บ ส ม า ชิ ก ข อ ง ชุ ม ช น คื อ มี ส่ ว น ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง โ ด ย ป ฏิ บั ติ ต า ม หลั ก การร ว มรั บ ผิ ด ชอบ ที่ จ ะช ว ยป อ งกั น ความเสื่ อ ม นำ � ไปสู  ค วามเจริ ญ รุ  ง เรื อ งที่ เ รี ย กว า อปริหานิยธรรม 7 ประการ คือ

1.หมั่นประชุมกันเนืองนิตย พบปะปรึกษาหารือ กิจการงาน (ทีพ่ งึ รับผิดชอบ ตามระดับของตน)โดยสม่�ำ เสมอ 2.พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทำ�กิจกรรมทั้งหลายที่พึงทำ�รวมกัน 3.ไมถืออำ�เภอใจใครตอความสะดวก บัญญัติวาง ขอกำ�หนดกฎเกณฑตา งๆอันมิไดตกลงขอบัญญัตวิ างไว และ ไมเหยียบย่� ำ ลมลางสิง่ ทีต่ กลงวางบัญญัตกิ นั ไวแลว ถือปฏิบตั ิ มั่นอยูในบทบัญญัติใหญที่วางไวเปนธรรมนูญ 4.ท า นผู  ใ ดเป น ผู  ใ หญ มี ป ระสบการณ ย าวนาน ใหเกียรติเคารพนับถือทานเหลานั้น มองเห็นความสำ�คัญ แหงถอยคำ�ของทานวาเปนสิ่งอันพึงรับฟง 5.ไมลุอำ�นาจแกความอยากที่เกิดขึ้น ใหเกียรติและ คุมครองกุลสตรี มิใหมีการ ขมเหงรังแก 6.เคารพบู ช าสั ก การะเจดี ย  ปู ช นี ย สถาน อนุสาวรียประจำ�ชาติ อันเปนเครื่องเตือนความทรงจำ� ยินดี ในการที่จะอยูอยางสงบ เราใหทำ�ไดดี และเปนที่รวมใจของ หมูชน ไมละเลยพิธีเคารพบูชา อันพึงทำ�ตออนุสรณสถาน เหลานั้นตามประเพณี 7.จัดการใหความอารักขา บำ�รุง คุมครองอันชอบ ธรรมแกบรรพชิต ผูทรงศีล ทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเปนหลักใจ และเปนตัวอยางทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจตอนรับ และหวังใหทา นอยูโ ดยผาสุก ความตัง้ ใจทีจ่ ะอยูร ว มกันอยาง สันติ และปรารถนาดีตอมนุษยชาติ และการตอนรับผูมา เยือนดวยความยินดีใหมีความสุข อปริ ห านิ ย ธรรมนี้ เ ป น หลั ก ธรรมสำ � หรั บ

การมีสว นในการปกครอง ซึง่ เหมาะสมอยางยิง่ ในสังคม ปจจุบันที่มุงเนนการพัฒนาแบบมีสวนรวม

ธรรมะสวัสดี 6

เขลางคนครสาร Kelangnakorn


สวัสดีปใหมครับ... ฉบับนี้ขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสิน คือ “กรรมสิทธิ”์ และ “สิทธิครอบครอง” ครับ ก อ นจะรู  จั ก ความหมายและความสำ � คั ญ ของคำ � ว า “กรรมสิทธิ์” และ “สิทธิครอบครอง” ควรตองมารูจักความหมาย ของคำ�วา “บุคคลสิทธิ” และ “ทรัพยสิทธิ” เสียกอนนะครับ บุ ค คลสิ ท ธิ คื อ สิ ท ธิ ที่ มี วั ต ถุ แ ห ง สิ ท ธิ เ ป น การกระทำ � หรืองดเวนการกระทำ� ซึ่งในลักษณะหนี้เรียกวา สิทธิเรียกรอง หรื อ สิ ท ธิ ที่ มี อ ยู  เ หนื อ บุ ค คล เช น สิ ท ธิ ข องเจ า หนี้ ต ามสั ญ ญา กู สิทธิตามสัญญาเชา สิทธิตามสัญญาจะซื้อขาย สิทธิเรียกคา เสียหายในทางละเมิด เปนตน สิทธิเหลานี้เปนสิทธิที่จะบังคับ เอาแกตัวลูกหนี้เทานั้น จะบังคับยื้อแยงเอาจากตัวทรัพยเลยมิได ถาลูกหนี้ไมปฎิบัติตามสิทธินั้นๆ เจาหนี้ตองฟองรองบังคับสิทธิ ในศาล บุ ค คลสิ ท ธิ ไ ม อ าจใช ยั น แก บุ ค คลได ทั่ ว ไป จะใช บั ง คั บ ไดแตเฉพาะตัวลูกหนี้ทายาท หรือผูสืบสิทธิของลูกหนี้เทานัั้น ทรั พ ยสิ ท ธิ คื อ สิ ท ธิ ที่ มี วั ต ถุ แ ห ง สิ ท ธิ เ ป น ทรั พ ย สิ น หรื อ สิ ท ธิ ที่ มี อ ยู  เ หนื อ ทรั พ ย สิ น เป น สิ ท ธิ ที่ จ ะบั ง คั บ เอาแก ตั ว ทรัพยโดยตรง เชน กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภารจำ�ยอม สิทธิ อาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิจำ�นอง สิทธิจำ�นำ� เปนตน ทรัพยสิทธิเหลา นี้ใชยันแกบุคคลทั่วไป จะเห็นไดวา กรรมสิทธิ์ และ สิทธิครอบครอง เปนทรัพย สิทธิประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ กรรมสิทธิ์ คือ ทรัพยสิทธิที่แสดงความเปนเจาของใน ทรัพยสิน

?

?

กฎหมายใชทุกวัน

?

By... นิติกรเทศบาลเมืองเขลางคนคร

บุ ค ค ล อ า จ มี ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ใ น ท รั พ ย  สิ น ไ ด  ทุ ก ชนิ ด เว น แต ที่ ดิ น ซึ่ ง จะมี ก รรมสิ ท ธิ์ ไ ด ก็ ต  อ เมื่ อ เป น ที่ ดิ น ที่ มี โ ฉนด โฉนดตราจอง และตราจองที่ ต ราไว ไ ด ทำ � ประโยชน แ ล ว เท า นั้ น เมื่ อ ผู  ใ ดเป น เจ า ของหรื อ มี กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใดแลว ผูนั้นยอมมีสิท ธิ ที่ จ ะใช ส อย จำ�หนาย ไดดอกผลจากทรัพยสินนั้น อีกทั้งมีสิทธิติดตาม เอาคืน หรือขัดขวางมิใหผูอื่นเขามาเกี่ยวของกับทรัพยสินนั้น ไดดวย สิทธิครอบครอง คือ สิทธิที่จะยึดถือทรัพยสินไวเพื่อ ตน การยึดถือไวเพือ่ ตนนีผ้ นู นั้ อาจยึดถือเอง หรือใหผอู นื่ ยึดถือ แทนก็ได เชน ลูกจางมีหนาที่ขับรถยนตของนายจางไดยึดถือ รถยนตนั้นไวแทนนายจาง สิทธิครอบครองเปนสิทธิสวนหนึ่งของกรรมสิทธิ์และ เปนสิทธิทมี่ คี วามยิง่ ใหญรองจากกรรมสิทธิ์ เจาของสิทธิครอบ ครองมีอำ�นาจคลายคลึงกับเจาของกรรมสิทธิ์ ทั้งเปนสิทธิที่ ใชยนั ตอบุคคลอืน่ ไดทวั่ ไป เวนแต ผูอ นื่ ทีเ่ ปนเจาของกรรมสิทธิ์ ในทรัพยสินนั้น บุคคลเดียวอาจมีทงั้ กรรมสิทธิแ์ ละสิทธิครอบครองใน ทรัพยสินพรอมกันได แตถาทรัพยสินนั้นมีผูถือกรรมสิทธิ์และ สิทธิครอบครองตางคนกัน เชน เจาของกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ทีใ่ หผอู นื่ เชา ผูเชาเปนผูมีสิทธิครอบครองตามสัญญาเชา แตถามองที่ ตัวทรัพยสินหรือทรัพยสิทธิ ก็ตองยกใหผูมีกรรมสิทธิเปนผูมี อำ�นาจเหนือผูมีสิทธิครอบครองนะครับ

ฉบับนี้พอแคนี้นะครับ ฉบับหนาจะเสนอเรื่อง “สินสมรส และ สินสวนตัว” แลวพบกันฉบับหนานะครับ... โชคดีปใหมครับ

“เทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชนตอบแทนใจ ส่งความสุขให้ผู้ฟัง”

เพื่อเป็นการตอบแทนประชาชนที่เป็นผู้ฟังรายการและเป็นการส่งความสุขเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2555

โดยขอเชิญชวนให้ผู้ฟังรายการวิทยุ “เทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน” ส่งไปรษณียบัตรให้ค�ำแนะน�ำ ติชมรายการ เสนอแนะการบริหารงานของเทศบาล หรือส่งค�ำอวยพรปีใหม่ให้แก่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยให้ส่งไปรษณียบัตรมาที่... กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ถนนบุญวาทย์ ต�ำบลหัวเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง 52000 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยจะมีการจับไปรษณียบัตรเพื่อรับของขวัญจาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และจะได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของขวัญ เขลางคนครสาร Kelangnakorn ในรายการวิทยุ “เทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน” ให้ทราบต่อไป

7


โดย... ปหนานหนอย

สวั ส ดี ป  ใ หม ... 2555 ... พบกันฉบับนี้ ... พิเศษสำ�หรับลูกหลานทั้งหลาย

ในโอกาสปใหมและชวงวันสำ�คัญ “วันเด็กแหงชาติ” 14 มกราคม 2555 ปหนานหนอย มีเรื่องหวงใย ลู ก หลานหลายเรื่ อ งมาก ทั้ ง เรื่ อ งป ญ หายาเสพติ ด ป ญ หาเด็ ก แก ง ค เด็ ก แว น ป ญ หาเด็ ก ติดเกมสออนไลน ลวนตองปลูกฝงและเริ่มตนที่ครอบครัว

รวมทัง้ เรือ่ งปญหาสังคมไทยอยาง ปญหาเรือ่ ง “คอรรปั ชัน่ ” ปห นานหนอยตกใจทีไ่ ด เห็นขอมูล ประเทศไทย

ของเราที่รั้งสถิติประเทศที่มีคอรรัปชั่นเปนลำ�ดับที่ 80 จาก 183 ประเทศทั่วโลก มีคอรรัปชั่นเพิ่มขึ้น ไดคะแนน ความโปรงใส อยูที่ 3.4 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งเปนการจัดอันดับและสถิติโดยทรานสพาเรนทซี อินเตอรเนชั่นแนล หรือ ทีไอ กลุมเฝาระวังตอตานการคอรรัปชั่น

สังคมไทยเรา จึงควรไดปลูกฝงเยาวชนดวยคานิยม 5 อยาง ที่จะสรางจิตสำ�นึกใหเด็กมีภูมิคุมกันและ

“โตไปไมโกง” อันประกอบดวย

1.

ซื่อสัตยสุจริต

3.

มีความเปนธรรมทางสังคม

5.

ใชชีวิตอยางพอเพียง

2.

มีจิตสาธารณะ

4.

ทำ�ทุกอยางดวยความรับผิดชอบ

เปนวัคซีนภูมคิ มุ กันแกเด็ก ทำ�ใหเขาสามารถปองกันปญหาการถูกยัว่ ยุจากภายนอก โดยมีสติทจี่ ะยับยัง้ ใจจากกิเลส และมีจิตสำ�นึกเกี่ยวกับความพอเพียง ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำ�รัสไว

สิ่งสำ�คัญคงตองเริ่มตนที่ตัวเราวันนี้ เริ่มตนที่การปลูกฝงแกลูกหลานสมาชิกของทุกครอบครัว ปลูกฝงใน

โรงเรียน ในชุมชน เพื่อพรุงนี้ สังคมไทยเราจะไดไมตองทนทุกขเพราะการคอรรัปชั่นอีกตอไป

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2555 โดยภายในงานมีกจิ กรรมต่างๆ มากมาย ภายใต้คำ� ขวัญ สามัคคี มีความรู้ คูป่ ญ ั ญา คงรักษา ความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมการประกวดระบายสี ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี และมีการแจกของรางวัล ขนม ในวันที่ 14 มกราคม ณ บริเวณลานหน้าวัดปงแสนทอง


ประมวลภาพ.. กิจกรรม.. การอบรมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดท�ำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในระดับท้องถิ่น ปี 2555 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อ�ำเภอเมืองล�ำปาง

ประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ร.ร.บ้านดอนตัน(เดิม)

ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลฯ พิจารณาแผนด�ำเนินงาน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองล�ำปาง

มอบตู้จุดทิ้งขยะอันตราย ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การแข่งขันฟุตซอลเทศบาล เมืองเขลางค์นคร บรรยากาศเทศบาลบริการเคลือ่ นที่ ครั้งที่ 1 ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 ณ วัดปงแสนทอง

ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 และพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาชุมชน ณ สนามฟุตบอลบ้านร้อง


วารสารเขลางค์นครสาร เล่ม1  

วารสารเขลางค์นครสาร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you