Page 1

เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1


เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คํานํา รายงานเล่มนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดทําเพื่อศึกษา วิธีการใช้งาน Wordpress ซึ่ งเป็ นเว็บบล็อกชนิดหนึ่งที่มีผนู ้ ิยมใช้งานกันทัว่ โลก รายงานฉบับนี้นาํ เสนอเกี่ยวกับ รู ปแบบการใช้งานรวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่เรายังไม่รู้ ทําให้ผศู ้ ึกษาสามารถนําความรู ้ที่ได้ ไปพัมนาเว็บบล็อก ของตัวเองให้ดีข้ ึน และในท้ายที่สุดนี้ขา้ พเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ารายงานฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์และเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาํ ให้ ผูอ้ ่านได้ความรู ้เพิ่มเติม และสามรถนําไปปรับใช้กบั ชีวติ ประจําวันได้บา้ ง อย่างไรก็ตามหากมีขอ้ ผิดพลาด ประการใด ก็ตอ้ งขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทํา นายริ นณพัส พงษ์ดี

2


เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

WordPress คืออะไร รายงานฉบับนี้ จะแนะนําถึงวิธี การใช้ WordPress ตั้งแต่พ้นื ฐานเริ่ มต้น ไปจนถึงการเพิ่มเทคนิคลูกเล่นต่าง ๆ แต่ก่อนที่จะไปเรี ยนรู ้กนั เราควรมารู ้จกั ก่อนว่า WordPress คือ อะไร WordPress คือ โปรแกรม สําเร็ จรู ปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้สาํ หรับสร้าง บล็อก หรื อ เว็บไซต์ สามารถใช้งานได้ฟรี ถูก จัดอยูใ่ นประเภท CMS (Contents Management System) ซึ่ งหมายถึง โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่มีไว้สาํ หรับสร้างและ บริ หารจัดการเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บ ไซต์ WordPress ได้รับการพัฒนาและเขียนชุดคําสั่งมาจากภาษา PHP (เป็ นภาษาโปรแกรมมิ่งตัวหนึ่ง) ทํางานบน ฐานข้อมูล MySQL ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสําหรับจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บ เรี ยกดู แก้ไข เพิ่มและลบข้อมูล การใช้งาน WordPress ร่ วมกับ MySQL อยูภ่ ายใต้สัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU General Public License WordPress ปรากฏโฉมครั้งแรกในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2546 (2003) เป็ นความร่ วมมือกันระหว่าง Matt Mullenweg และ Mike Littlej มีเว็บไซต์หลักอยูท่ ี่ http://wordpress.org และยังมีบริ การ Free Hosting (พื้นที่สาํ หรับเก็บทุก อย่างของเว็บ/บล็อก) โดยขอใช้บริ การได้ที่ http://wordpress.com ปั จจุบนั นี้ WordPress ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จนมีผใู ้ ช้งานมากกว่า 200 ล้านเว็บบล็อกไปแล้ว แซง หน้า CMS ตัวอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ น Drupal , Mambo และ Joomla สาเหตุเป็ นเพราะ ใช้งานง่าย ไม่จาํ เป็ นต้องมี ความรู ้ในเรื่ อง Programing มีรูปแบบที่สวยงาม อีกทั้งยังมีผพู ้ ฒั นา Theme (รู ปแบบการแสดงผล) และ Plugins (โปรแกรมเสริ ม) ให้เลือกใช้ฟรี อย่างมากมาย นอกจากนี้ สําหรับนักพัฒนา WordPress ยังมี Codex เอาไว้ให้เราได้เป็ นไกด์ไลน์ เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบส่ วน ต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายใน สําหรับพัฒนาต่อยอด หรื อ นําไปสร้าง Theme และ Plugins ขึ้นมาเองได้อีกด้วย หนําซํ้า ยังมี รุ่ นพิเศษ คือ WordPress MU สําหรับไว้ให้ผนู ้ าํ ไปใช้ สามารถเปิ ดให้บริ การพื้นที่ทาํ เว็บบล็อกเป็ นของตนเอง เพื่อให้ผอู ้ ื่นมาสมัครขอร่ วมใช้บริ การในการสร้างเว็บบล็อก ภายใต้ชื่อโดเมนของเขา หรื อที่เรี ยกว่า Sub-Domain

3


เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จากที่ได้เกริ่ นนําไปในบทความนี้ คงจะทําให้รู้จกั และได้ทราบประวัติความเป็ นมา รวมถึงความหมายกันไป บ้างแล้วว่า WordPress คือ อะไร ในบทความหน้า เราจะได้เริ่ มเรี ยนรู ้ถึงรู ปแบบ และวิธีการใช้งาน ไปจนถึงการ เพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ต่อไป อ้างอิงจาก : http://wordpress.9supawat.com/10/what-is-wordpress.html

WordPress.com กับ WordPress.org มีหลายครั้งที่เคยได้ยนิ ผูค้ นพูดถึง WordPress ในแบบที่ยงั เข้าใจไม่ละเอียดนัก ผูค้ นส่ วนใหญ่มกั จะคิด ว่า WordPressเป็ นเพียงแค่บล็อก (Blog) สําเร็ จรู ป ซึ่ งที่จริ งก็ไม่ผดิ แต่ยงั มีเข้าใจที่ไม่ละเอียดครบถ้วนนัก ถูกแค่ 1 ใน 3 เท่านั้น ลุงเต่าก็เลยขอนําเสนอบทความนี้ “ประเภทของ WordPress และความแตกต่าง” เพือ่ ให้ญาติ มิตรที่เข้ามาเยีย่ มชมได้อ่านกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ WordPress ให้มากขึ้น จะได้เลือกของไปใช้ให้ถูก กับงานของตน เราไปดูรายละเอียดกันดีกว่า อันที่จริ ง ประเภท WordPress มีอยูถ่ ึง 3 ประเภท ได้แก่ 1. WordPress.com 2. WordPress.org 3. WordPress MU ส่ วนประกอบของเว็บไซต์ จะต้องมีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่ วนคือ โฮส โดเมนเนม และ ตัวเว็บไซต์ ซึ่งอันที่จริ ง แล้วWordPress เป็ นเพียงโปรแกรมที่มีไว้สาํ หรับช่วยสร้างเว็บไซต์หรื อบล็อกเท่านั้น ไม่วา่ เว็บไหน บล็อกไหน ในโลก ก็ตอ้ งมีส่วนประกอบหลักที่เหมือนกัน ประเภท WordPress ที่มีมากถึง 3 ประเภทนี้ ก็เพราะที่มาของ ส่ วนประกอบและความเป็ นเจ้าของส่ วนประกอบต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน ที่สาํ คัญ WordPress แต่ละประเภทยังมี ข้อจํากัดในการใช้งานที่แตกต่างกัน อ้างอิงจาก :http://wordpress.9supawat.com/

4


เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

WordPress.com มีไว้สาํ หรับสร้างบล็อก (Blog) ก็เหมือนกับ Blogger ที่เป็ นบริ การของ Google นัน่ แหละ เค้าอนุญาตให้ คนอื่นมาใช้ทรัพยากรของเค้าได้ ผูใ้ ช้ไม่จาํ เป็ นดาวน์โหลดตัวโปรแกรม WordPress มาไว้เป็ นสมบัติของตัวเอง ไม่ตอ้ งเช่าโฮสเอง ไม่ตอ้ งจดโดเมนเนมเอง เพียงแต่ตอ้ งเป็ นสมาชิก WordPress.com เสี ยก่อน หลังจากนั้นจึงจะ สร้างบล็อกขึ้นมาได้ ชื่อบล็อกที่เราสร้างขึ้นมาจะมีลกั ษณะเป็ น ซับโดเมน เช่น ชื่อที่ต้ งั เอง.wordpress.com เพื่อ ที่จะให้ทาํ ความเข้าใจง่าย ๆ เกี่ยวกับซับโดเมน ขอเปรี ยบเทียบซับโดเมนเป็ นเหมือนชื่อบุคคล ส่ วนโดเมน นั้นก็เปรี ยบเสมือนนามสกุล ชื่อบล็อกที่ได้มานั้นเปรี ยบเสมือนชื่อของแต่ละคนที่อยูใ่ นตระกูล WordPress นัน่ เอง แน่นอนว่า ชื่อบล็อกจะซํ้ากันไม่ได้ เพราะเป็ นตัวที่บ่งชี้เฉพาะเจาะจง (เหมือนชื่อเว็บเช่นกัน) ถ้าซํ้ากันก็ ยุง่ ตาย()เลย ไม่รู้บล็อกใครเป็ นบล็อกใคร การสร้างบล็อกจาก WordPress.com หากเราไม่ชอบชื่อในลักษณะที่เป็ นซับโดเมน (ที่มนั ดูยาว ๆ พิกล) ต้องการ ใช้ชื่อโดเมนเป็ นของเราเองก็ได้นะ เพียงแค่เราไปจดโดเมนมา แล้วก็ทาํ การบอกว่าเราต้องการใช้ชื่อโดเมนที่เรา ไปจดมานี้แทน โดยต้องไปกําหนดตอนที่เราสมัครสร้างบล็อกใหม่ แต่จะต้องเสี ยค่าบริ การให้เค้าเป็ นรายปี ปี ละ $15 คิดเป็ นเงินไทยก็ประมาณ 500 บาทเห็นจะได้ สิ่ งสําคัญที่จะต้องรู ้ หากเราต้องการสร้างบล็อกจาก WordPress.com ก็คือ เค้าจะมีขอ้ จํากัดอยูเ่ ล็กน้อย (แต่มาก สําหรับใครหลายคน) คือ เราไม่สามารถโหลดรู ปแบบหน้าตาของการแสดงผล (Theme) และ โปรแกรมเสริ ม (Plugins) ใด ๆ ที่เอาไว้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพจากภายนอก มาติดตั้งไว้ในบล็อกของเราได้ ต้องใช้เฉพาะที่เค้ามีให้ เท่านั้น ทําให้หน้าตาขอบเว็บที่เราสร้าง ดูยงั ไงก็เหมือนบล็อกอยูด่ ี อีกทั้งเราไม่สามารถนําโฆษณาของกูเกิ้ล (Google Adsense) มาติดได้ แต่บางครั้งวันดีคืนดี บล็อกของเราอาจมีการแสดงโฆษณา Google Adsense โผล่ ขึ้นมาเฉยเลยก็ได้ แต่นนั่ จะเป็ นโฆษณาที่ตวั เจ้าของพื้นที่ที่แท้จริ ง เป็ นผูท้ ี่ได้รับรายได้ตรงนี้ไปแทนซึ่ งก็คือ WordPress.com นัน่ เอง อ้างอิงจาก : http://wordpress.9supawat.com/

5


เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

WordPress.org เป็ นเว็บไซต์ที่เก็บทุกสิ่ งทุกอย่างของ WordPress ไม่วา่ จะเป็ น ตัวโปรแกรม ชุดรู ปแบบการแสดงผล (Theme) โปรแกรมเสริ ม (Plugins) คําแนะนําต่าง ๆ เอาเป็ นว่าอะไรที่เกี่ยวกับ WordPress ที่อยูร่ ะหว่างคําว่า ไม้จิม้ ฟัน ยัน เรื อรบ ที่น่ีมีหมด ทุกสิ่ งทุกอย่างที่มีอยูใ่ นนี้ ฟรี ท้งั หมด จะโหลดตัวโปรแกรม โหลด Theme โหลด Plugins เชิญ ตามอัธยาศัย ไม่เสี ยกะตังค์ หรื อจะหาความรู ้ หาข้อมูล หาโค้ดเพื่อเอาไปต่อยอด เอาไปเพื่อสร้าง/แก้ไขโค้ดต่าง ๆ ก็ได้เช่นกัน การใช้งาน WordPress.org นั้น เป็ นเพียงฝ่ ายสนับสนุนในการทําเว็บ เราไม่สามารถเข้าไปทําอะไรบนพื้นที่ของ เค้าได้ ทําได้แค่อ่านและโหลดสิ่ งต่าง ๆ ที่เราต้องการ นัน่ เท่ากับว่าเราจะต้องมีพ้ืนที่สาํ หรับเก็บตัวโปรแกรมและ ข้อมูลทั้งหมดเอง ต้องมีชื่อเว็บเป็ นของตัวเอง ไม่สามารถใช้นามสกุลของเค้าได้ นัน่ ก็คือ เราต้องเช่าโฮสและจด โดเมนเนม ซึ่ งตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้แพงมากมายมหาศาลอะไรหรอกนะครับ ค่าเช่า โฮสสําหรับเว็บทัว่ ๆ ไปก็ประมาณหลักร้อยต่อปี ค่าจดโดเมนก็ประมาณ 300 บาท อย่างเว็บของบางท่าน ค่าเช่า โฮส 500บาท/ปี ค่าจดโดเมน 289บาท/ปี ก็ไม่แพงจนเกินที่จะรับได้ การสร้างเว็บ/บล็อกในแบบที่เช่าโฮสเป็ นของตัวเอง เราจําเป็ นที่จะต้องโหลดโปรแกรม WordPress ไปติดตั้งไว้ ที่โฮส ไม่เหมือนกับการสร้างโดยใช้พ้ืนที่ของ WordPress.com ที่เค้าติดตั้งโปรแกรมไว้ให้แล้ว โดยสามารถไป ดาวน์โหลดกันได้ท่ี http://wordpress.org/download/ สําหรับเวอร์ ชนั่ ภาษาอังกฤษ แต่หากใครไม่ถนัด ภาษาอังกฤษ สามารถไปดาวน์โหลดเวอร์ ชนั่ ภาษาไทยได้ที่ http://th.wordpress.org การติดตั้งก็ไม่ยงุ่ ยากอะไร หรอก ส่ วนใหญ่ผใู ้ ห้บริ การเช่าโฮสจะมีโปรแกรมช่วยติดตั้งแบบ One Click ให้อยูแ่ ล้ว ข้อดี ของการสร้างเว็บ บล็อกโดยเช่าโฮสเอง คือ เราสามารถปรับเปลี่ยนหรื อเพิม่ เติมเสริ มแต่งได้อย่างหลากหลาย เพราะ สามารถ โหลด Theme โหลด Plugins ต่าง ๆ เข้ามาใส่ ในเว็บเราได้ บรรดา Theme และ Plugins มีให้เราโหลดกันแบบฟรี ๆ (อีกแล้วครับท่าน) กันเป็ นหมื่น ๆ ตัว มันจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั เว็บเราได้ หน้าตาก็ดูดีมีชาติตระกูล ขึ้น หนําซํ้า เรายังสามารถมีรายได้จากค่าโฆษณาของ Google ได้อีกด้วย อ้างอิงจาก : http://wordpress.9supawat.com/

6


เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิธีการติดตั้งWordpress และการล็อกอิน

2

1. เข้าเว็บไซต์ http://wordpressthai.com/ 2. กดเลือก Download 3. คลิกดาวน์โหลดที่น้ ีจะเป็ น WordPressThai V3.51

7


เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3

4

4. เมื่อกดดาวโหลดจะได้เป็ นไฟล์ซิปมา ให้ทาํ การแยกไฟล์ และจัดเก็บไว้ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ 5. แยกไฟล์แล้วจะได้โฟเดอร์ Wordpress 6. สามารถเข้าใช้Wordpress ได้จาก usbwebserver 5

6

8


เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7

7. ตรวจสอบสถานการณ์ทาํ งานเมื่อพร้อมจะมีเครื่ องหมายถูกสองช่องสี เขียว ให้ทาํ การคลิ๊กเข้าใช้ได้จาก เมนู Localhost

8

8. เมื่อเข้าสู่ หน้า คําอธิ บาย ให้ทาํ การคลิ๊กเข้าใช้ที่ ลิ้งที่อยู่ http://localhost:8080/wordpressthaiedition สีแดง

9


เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9

9. ล็อกอินเข้าใช้ดว้ ยชื่อ“admin” และรหัสผ่านเริ่ มต้นคือ “admin”

10

10. เมื่อทําการล็อกอินแล้วจะเข้ามาสู่ หน้าควบคุม มีสัญลักษณ์เข้าใช้งาน ปรากฎอยูด่ า้ นขวาบน

10


เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

11

11. เมนูคาํ สัง่ ต่างๆด้านข้าง ได้แก่ - เมนูหน้าแรก - เมนูเรื่ องเขียนเรื่ องใหม่, เรื่ องทั้งหมด - เมนูไฟล์สื่อ ไฟล์รูป เสี ยง วีดีโอ ต่างๆ - เมนูลิ้งต่างๆภายในบล็อก - เมนูหน้า หน้าทั้งหมด, เขียนหน้าใหม่ - เมนูความเห็น - เมนูรูปแบบบล็อก หรื อThemes การปรับแต่ง, การดาวโหลด Themes - เมนูปลัก๊ อินเพิ่มแก้ไข จัดการปลัก๊ อิน และโปรแกรมเสริ มต่างๆ - เมนูผใู ้ ช้งาน - เมนูเครื่ องมือ เครื่ องมือสําหรับแก้ไขโปรแกรมส่ วนต่างๆของบล็อก - เมนูต้ งั ค่าพื้นฐาน การเขียน การอ่าน สนทนา ไฟลืสื่อ ลิ้งถาวร

11


เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

12

12. ในส่ วนของเมนูแก้ไขThemes จะแตกต่างออกไปในแต่ละ Themes ที่เราเลือกใช้งาน สามารถ แก้ไข สี พื้นหลัง สไลด์ Timeline และเมื่อเราทําการแก้ไขในส่ วนต่างๆจนพอใจแล้วให้เราทําการกดเมนูบนั ทึก ทุกครั้งเสมอ

โดย นายริ นณพัส พงษ์ดี รหัสนักศึกษา 5321300211 กลุ่มเรี ยน 201 Email : Rinnaphat77@gmail.com http://arti3319-rinnaphat77.blogspot.com/ สาขาวิชา ศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

12


เอกสารประกอบความรู้วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

13

รายงานwordpress  

การใช้ WordPress ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you