Page 1

โครงงานออกแบบ การใช้ ทนุ ทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ และรู ปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ สนิ ค้ าประเภทสมุนไพร สาหรั บกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพืน้ ที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จังหวัดชัยนาท ARTD3302 ออกแบบกราฟิ กสาหรับบรรจุภณ ั ฑ์201

เสนอ ผศ.ประชิด ทิณบุตร จัดทาโดย นายรินณพัส พงษ์ ดี รหัสนักศึกษา 5321300211 กลุม่ เรี ยน 201 สาขาศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์ ) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที1่ ปี การศึกษา2559


คานา โครงการนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของวิชา การออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ ั ฑ์ เพือ่ ประกอบการศึกษาค้ นคว้ า สรุป โครงการออกแบบตามขันตอน ้ 3ส. คือ ส1. สืบค้ น ส2. สมมติฐาน ส3. สรุปผลการออกแบบ การศึกษาวิ เคาระห์ข้อมูล ด้ วยการสังเกตลักษณะบรรจุภณ ั ฑ์ และการออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ ั ฑ์โดยละเอียด เพือ่ สรุปข้ อดีและข้ อด้ อยของบรรจุภณ ั ฑ์ที่ทาการศึกษา และสามารถนามาปรับปรุงแก้ ไข ให้ มีคณ ุ ภาพการ สร้ างสรรค์ผลงาน โดยคิดวิเคราะห์สิงแวดล้ อมของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ เชื่อมโยงกัน และได้ ศึกษาอย่าง เข้ าใจเพื่อเป็ นประโยชน์กบั การเรียน ผู้จดั ทาหวังว่า รายงานนี ้จะเป็ นประโยชน์กบั ผู้อ่าน หรือนักเรียน นักศึกษา ที่กาลังหาข้ อมูล เรื่องนี ้อยู่ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จดั ทาต้ องขออภัย มา ณ ที่นี ้ด้ วย


โดยผู้วิจยั ได้ สรุปเป็ นข้ อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ที่ทาการผลิต สินค้ าเพือ่ บริโภค ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก และสมัครใจเข้ าร่วมโครงการวิจยั เป็ นข้ อมูลสรุปสภาพปัจจุบนั ปั ญหาและความ ต้ องการ ความร่วมมือรับการพัฒนา เพือ่ นาไปเป็ นข้ อมูลจริงเพือ่ ทาการออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ การออกแบบ กราฟิ ก และการพิมพ์ และแนวทางการสร้ างสรรค์ตราสัญลักษณ์ ในรูปลักษณ์ บรรจุภณ ั ฑ์ 1. ชื่อผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ ที่อยู่ สวนสารพัดดี 235 หมู่ 11 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท

ตารางที่ 1.1 ข้ อมูลสรุปผลการสมัภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ของกลุม่ วิสาหกิจ ชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ โทรสาร ตาแหน่งที่ตงั ้ แผนที่

ผลิตภัณฑ์ปัจจุบนั

อ.รัตนา พัฒนานุพงษ์ อายุ 55 ปี วันที่ 12/9/2559 235 หมู่ ที่ 11 บ้ าน ชุมชน หัว ทอง พัฒนา ถนน หันคา บ้ านไร่ ตาบล หัน คา, Hankha District, Chai Nat 17160 โทรศัทพ์มือถือ 0858731418 https://goo.gl/maps/BecUCA3x3942

ถัว่ ดาวอินคา (Sacha Inchi) เป็ นพืชเศรษฐกิจที่กาลังมาแรง และเป็ นพืช ทีม่ ีขนาดเล็กสีเขียวสดเมื่อฝักยังอ่อน และมีสีน ้าตาลเข้ มเมื่อฝักแก่เต็มที ฝักมักจะมี 4-8 แฉก ขึ ้นอยูก่ บั ความสมบูรณ์ของการบารุงปุ๋ ยชีวภาพ ถัว่ ดาวอินคาเป็ นพืชที่ให้ ผลเร็วมากปลูกระยะเวลาไม่เกิน 6-8 เดือน ก็ สามารถให้ ผลผลิตและสามารถให้ ผลผลิตได้ เป็ นระยะเวลายาวนานถึง 15-50 ปี โดยไม่จาเป็ นต้ องทาการปลูกซ ้าๆ


โลโก้ เดิม

โลโก้ ใหม่


ข้ อมูลการตลาดของสินค้ า 1. ถัว่ ดาวอินคาทอดกรอบ 2. น ้ามันถัว่ ดาวอินคา 3. ชาถัว่ ดาวอินคา 4. กาแฟถัว่ ดาวอินคา การผลิตและการจัดจาหน่ ายปั จจุบนั ปั จจุบนั มีการผลิตสินค้ าถัว่ ดาวอินคาออกมา หลายรูปแบบ ในส่วนของถัว่ ดาวอินคาทอดกรอบนัน้ ยังไม่มีการออกแบบตัวบรรจุภณ ั ฑ์ที่เฉพาะเจาะจงมากนัก อีกทังโลโก้ ้ ก็ยงั ไม่เด่นชัดเท่าที่ควร

การวิเคราะห์ จุดอ่ อนจุดแข็ง SWOT จุดแข็ง (Strengths) เป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มีโอเมก้ าสูง โอกาส (Opportunities) สินค้ าสามารถขายได้ ดีในแหล่งชุมชนที่มีรายได้ ปาน กลาง ถึงสูง จึงจาเป็ นต้ องใช้ บรรจุภณ ั ฑ์ ที่มคี วาม คงทนถาวรในการเก็บรักษา ,การขนส่ง

จุดอ่ อน (Weaknesses) ข้ อมูลบนฉลากไม่ชดั เจน ไม่มีโลโก้ เป็ นจุดสนใจ อุปสรรค์ (Threats) ยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ในตลาด การแข่งขันในตลาดสูง


ความคาดหวังภาพอนาคตขององค์ กร ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ผู้ประกอบการต้ องการให้ ช่วยพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภณ ั ฑ์ ให้ แนวคิดแนวทางสอดคล้ อง กับความต้ องการของผู้ซื ้อในท้ องตลาด และมีรูปแบบที่นา่ สนใจ อาจสื่อสารถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ท้ องถิ่นของจังหวัดชัยนาท ต้ องการออกแบบพัฒนาผลิตภัณ์และบรรจุภณ ั ฑ์ 1. ต้ องการโลโก้ สญ ั ลักษณ์สินค้ าใหม่ในชื่อ สวนสวรรค์ 2. ต้ องการบรรจุภณ ั ์ใหม่ที่ราคาถูก ทนทาน เปิ ดปิ ดซ ้าได้ และดูมาตรฐาน 3. ต้ องการบรรจุภณ ั ฑ์ในชุดของขวัญของชาร่วย

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงการมีสว่ นร่วมในการศึกษาข้ อมูลทางผลิตภัณฑ์ ที่มา : รินณพัส พงษ์ ดี 2559

ภาพที่ 1.2 ภาพผู้ประกอบการ อ.รัตนา พัฒนานุพงษ์ ที่มา : http://suansarapaddee.blogspot.com/p/abou-us.html


ประวัตคิ วามเป็ นมาของถั่วดาวอินคา (History Sacha inchi)

ลักษณะของพันธุ์พืชถั่วดาวอินคา (Sacha inchi) ถัว่ ดาวอินคา (Sacha inchi)เป็ นพืชตระกูล : Euphorbiaceae สายพันธุ์: Plukenetia สปี ชี่ : Linneo Volubilis ชื่อสามัญ : Sacha inchi, Sacha inchic, Sacha mani, Inca peanut (ถัว่ ลิสง Inca) เมล็ดถัว่ ดาวอินคา ถูกนามาใช้ ในการรักษาขอชนประวัตศิ าสตร์ เชื่อว่าเป็ นพืชที่ได้ กาเนิดมากกว่า 3000 ปี ซึง่ จะเห็นได้ จากหลักฐานของพืช Sacha inchi มีการใช้ แบบดังเดิ ้ มของชุมชนในลุม่ แม่น ้า Amazon และใช้ ประกอบอาหารที่แตกต่างกันเช่น เมล็ดสุกที่เป็ นส่วนผสมในซอส น ้ามันและเมล็ดคัว่ เป็ นส่วนผสมอาหาร ที่ พบโดยทัว่ ไปในเมืองประเทศเปรู นอกจากนี ้ยังใช้ ภายนอกเป็ นครีมฟื น้ ฟูที่ใช้ บนผิวหนัง มีประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนาน และเป็ นพืชที่อดุ มด้ วยสาร โอเมก้ า 3 ถัว่ ดาวอินคา (Sacha Inchi) เป็ นพืชจากป่ าอะเมซอนของชาวเปรู พืชชนิดนี ้เติบโตในสภาพอากาศอุ่น (10 ° C Min - 36 ° C max) ลักษณะที่ดีสาหรับการปลูกถัว่ ดาวอินคา จะเจริญเติบโตในระดับความสูงตังแต่ ้ 100 เมตร (ป่ าต่า) ถึง 2000 เมตร(ป่ าสูง) จากระดับน ้าทะเล ช่วงชีวติ ของถัว่ Inca มีอายูถึง 10-50 ปี พืชมี ผลไม้ ที่มีรูปร่างที่แปลกประหลาดที่เหมือนดาว เมื่อสกัดเมล็ดจะมีน ้ามัน หลังจากการสกัดน ้ามันที่"เค้ ก" แล้ วจะได้ แป้งและโปรตีนที่มคี ณ ุ ค่าทางชีวภาพสูง ถัว่ ดาวอินคาเป็ นพืชขนาดเล็กที่มีดอกขนาดเล็กที่ผลิตฝักขนาดเล็ก (เส้ นผ่าศูนย์กลาง 3-5ซม.), สีเขียวสด และมีสีน ้าตาลเข้ มเมื่อฝักแก่เต็มที่ ฝักมักจะมี 4-8 แฉก หนึง่ เมล็ดพันธุ์ มีกว้ าง 15 ถึง 20 มม,มีหนา 7-8 มม. น ้าหนักของเมล็ดพันธุ์มกั จะอยูป่ ระมาณ 0.8 - 1.4 กรัม เมล็ดอุดมไปด้ วยสารอาหารและกรดไขมันที่ จาเป็ นทาให้ ไม่ซ ้ากันระหว่างพืชอื่นที่คล้ ายคลึงกัน


ถัว่ ดาวอินคา (Sacha inchi) หรือ ภาษาท้ องถิ่นเรียกอีกชื่อว่า “องุ่นสีเขียว”หรือ “แบริ่งฝัก” (Twining) เป็ น ไม้ เถาทรงพุม่ เจริญเติบโตในแถวในระดับความสูง 2-3 เมตร เป็ นพืชทีต่ ้ องการแสงแดดและความชื ้นสูง ผลดาวอินคาเป็ นรูปดาว มีเปลือกที่ครอบคลุมเมล็ดใน 3 ชัน้ 1 ฝักมีเมล็ด 3-7 เมล็ด

การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวพืชเมือปลูกถัว่ ดาวอินคา (Sacha inchi) เพียงแค่ 6-8 เดือน หลังการเก็บเกี่ยวครัง้ แรก ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชหลายต่อหลายครัง้ ตลอดทังปี ้ และขึ ้นอยูก่ าร ดูแลเอาใจใส่ของผู้ปลูก แหล่งน ้าและการใส่ปยุ๋ สามารถให้ ผลผลิตได้ นานเป็ นสิบๆปี (จากสถิติของประเทศเปรูสามารถเก็บผลผลิต ได้ ถึงห้ าสิบปี ขึ ้นไป) ข้ อดีของถั่วดาวอินคา (Sacha inchi) ถัว่ ดาวอินคา (Sacha Inchi) เป็ นพืชที่ให้ ผลผลิตที่มีความยาว 15 - 50 ปี ผลผลิตสูงมากกว่า 4,000-5,000 กิโลกรัมต่อ 6 ไร่ (ประมาณ 800-1,200 กก./ไร่ ขึ ้นอยูก่ บั การดูแล) และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบต่อไร่ ถัว่ ดาวอินคา (Sacha Inchi) จะเก็บเกี่ยวได้ ตลอดทังปี ้ ค่าใช้ จา่ ยในการบารุงรักษา ของถัว่ ดาวอินคา จะต่ากว่าการผลิตพืชน ้ามันชนิดอื่น ๆ ข้ อดีของอุตสาหกรรม เมล็ดถัว่ ดาวอินคา มีปริมาณน ้ามันสูงมากกว่า 50% สกัดโดยการกดเย็นง่ายและไม่ต้องใช้ การกลัน่ มี ความเข้ มข้ นสูงของกรดไขมันที่จาเป็ นและโอเมก้ า 3,6,9 มีสารต้ านอนุมลู อิสระวิตามิน A และวิตามินอี (อัลฟาโทโคฟี รอ) เป็ นโปรตีนสูงและอุดมด้ วยกรดอะมิโนจาเป็ นที่มีความสาคัญเพื่อสุขภาพที่ดี

ถัว่ ดาวอินคา มีน ้ามันมีความเข้ มข้ นสูงกว่าธรรมชาติของกรดไขมันจาเป็ น (84%) โอเมก้ า 3 6 9 มากกว่า 48% ข้ อดีโภชนาการ ถัว่ ถัว่ ดาวอินคา เป็ นน ้ามันทีไ่ ม่เป็ นพิษหรือเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หรือมีข้อจากัด ในการบริโภคของมนุษย์


น ้ามันถัว่ ดาวอินคา ได้ รับรางวัลเหรียญทองของคุณภาพที่ดีเยี่ยมในโลก ในการแข่งขันในปารีสในปี 2004; น ้ามันชนิดอื่น ๆ ทีอ่ ดุ มไปด้ วย Obega 3, เช่นลินซีดและ perilla, ซึง่ ประกอบด้ วยสารพิษและดังนันจึ ้ ง ไม่ได้ รับอนุญาตที่จะใช้ สาหรับการบริโภคของมนุษย์ในบางประเทศ แต่น ้ามันถัว่ ดาวอินคา นอกจากจะมี ความเข้ มข้ นสูงของน ้ามันแล้ ว, เมล็ดถัว่ ดาวอินคา ยังมีโปรตีนที่มคี ณ ุ ภาพและมีอดุ มไปด้ วยกรดอะมิโนที่ จาเป็ นต่อ 96% ซึง่ เป็ นระบบย่อยได้ อย่างง่ายมาก ข้ อดีด้านสิ่งแวดล้ อม ถัว่ ดาวอินคาเป็ นพืชป่ า ถูกปลูกในป่ าอะเมซอนซึง่ มีผลกระทบเชิงบวกมากขึ ้นกว่าผลกระทบเชิงลบเมื่อ เทียบกับพืชน ้ามันอื่น ๆ

ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ ผลผลิตของเมล็ดพันธุ์ที่สงู ขึ ้นต่อไร่ เพิ่มปริมาณน ้ามันที่สงู ขึ ้นของเมล็ด และความสะดวกของการเก็บเกี่ยว จะช่วยให้ อตุ สาหกรรมถัว่ ดาวอินคา มีข้อได้ เปรียบมากกว่าการพืชน ้ามันอื่น ๆ ที่ใช้ ในการผลิตน ้ามันและ โปรตีนสาหรับมนุษย์บริโภคเครื่องสาอางและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ประโยชน์ตอ่ สุขภาพของน ้ามันถัว่ ดาวอินคา ผลการวิจยั ล่าสุดได้ แสดงให้ เห็นถัว่ ดาวอินคา เป็ นน ้ามันเพื่อช่วยรักษาความหลากหลายของสภาวะ สุขภาพของมนุษย์ น ้ามันถัว่ ดาวอินคามี โอเมก้ า 3, 6 และ 9 ที่อยูใ่ นน ้ามันถัว่ ดาวอินคา จะช่วยในการลด ระดับคอเลสเตอรอล HDL, และ ป้องกันการแข็งตัวของเลือด โดยการรักษาระดับไขมันในกระแสเลือด ซึง่ จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ความดันเลือดสูง ช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์และความดันโลหิตสูง ป้องกัน การเป็ นโรคเบาหวาน / ลดน ้าหนักควบคุมระดับน ้าตาลในเลือด ลดอาการซึมเศร้ า / สุขภาพจิต แจ่มใส รักษาความแข็งแกร่งของเยื่อหุ้มเซลล์ ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดโรคไขข้ อ รักษาโรคผิวหนัง หอบหืด แผล ไมเกรน ต้ อหิน มีสารต้ านอนุมลู อิสระ ควบคุมความดันและของเส้ นเลือดและการตอบสนอง ของระบบภูมคิ ้ มุ กัน หน้ าที่เป็ นสื่อกลางขนส่งออกซิเจนเครือข่ายจากเซลล์ของเลือดไปยังเนื ้อเยื่อ รักษาไต ทางานที่เหมาะสมและการไหลของและอื่น ๆ


ข้ อมูลโดยทั่วไปของถั่วดาวอินคา (General Information Sacha inchi) ถัว่ ดาวอินคา (Sacha Inchi) เป็ นพืชเศรษฐกิจที่กาลังมาแรง และเป็ นพืชที่มีขนาดเล็กสีเขียวสดเมื่อฝักยัง อ่อน และมีสีน ้าตาลเข้ มเมือ่ ฝักแก่เต็มที ฝักมักจะมี 4-8 แฉก ขึ ้นอยูก่ บั ความสมบูรณ์ของการบารุงปุ๋ ย ชีวภาพ ถัว่ ดาวอินคาเป็ นพืชที่ให้ ผลเร็วมากปลูกระยะเวลาไม่เกิน 6-8 เดือน ก็สามารถให้ ผลผลิตและ สามารถให้ ผลผลิตได้ เป็ นระยะเวลายาวนานถึง 15-50 ปี โดยไม่จาเป็ นต้ องทาการปลูกซ ้าๆ อายุของพืชอยู่ กับการดูแลรักษา จากงานวิจยั หลายๆ สถาบันถัว่ ดาวอินคา เป็ นพืชที่มีคณ ุ ค่าทางโภชนาการสูงมากเพราะอุดมไปด้ วย กรดอะมิโนที่จาเป็ น มีวิตามิน A และ E อีกทังมี ้ กรดไขมันโอเมก้ า 3,6 และ 9 ในปริมาณที่สงู มากจาก เหตุผลดังกล่าวทาให้ การปลูกถัว่ ดาวอินคาจะให้ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงตามไปด้ วย เนื่องจาก คุณสมบัตดิ งั กล่าวสามารถนาไปผลิตเป็ นยารักษาโรคและเครื่องสาอาง ผลิตภัณฑืเครื่องดื่ม หรือนม สาหรับเด็ก ซึง่ ปั จจุบนั ทัว่ โลกมีความต้ องการสูงมาก โดยเฉพาะชาติยโุ รป จีน ออสเตรเลีย และอาหรับ (ที่มาของข้ อมูล : http://suansarapaddee.blogspot.com/2015/06/history-sacha-inchi.html )


ขัน้ ตอนการออกแบบ

ชื่อสินค้ า : ถัว่ ดาวอินคาทอดกรอบ ประเภทสินค้ า : ถัว่ สมุนไพร สถาณะผลิตภัณฑ์ : เมล็ดทอด สีผลิตภัณฑ์ : น ้าตาลอ่อน สีบรรจุภณ ั ฑ์ : ทอง ใส ส่วนผสม : ถัว่ ดาวอินคา น ้ามันพืช เกลือ ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ สวนสารพัดดี 235 หมู่ 11 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ภาพ : ผลิตภัณฑ์ถวั่ ดาวอินคาทอดกรอบชนิด ถุงพลาสติกตังได้ ้ ที่มา : รินณพัส พงษ์ ดี 2559


สมมติฐาน ออกแบบโลโก้ วิเคราะห์ โลโก้ เดิม

1. ชื่อโลโก้ 2. สโลแกน 3. ภาพถัว่ ดาวอินคา 4. สรรพคุณ 5. ที่อยูผ่ ้ ผู ลิต และการติดต่อ

ออกแบบโลโก้ ใหม่


เลือกชนิดบรรจุภณ ั ฑ์ใหม่ในการบรรจุ 4 ชนิด

ภาพ : บรรจุภณ ั ฑ์ทง4ชนิ ั ้ ด ที่มาของภาพ : รินณพัส พงษ์ดี 2559

ภาพ : บรรจุภณ ั ฑ์กล่องชุดของขวัญ ที่มาของภาพ : รินณพัส พงษ์ ดี 2559


ภาพ : บรรจุภณ ั ฑ์กล่องชุดของขวัญ ที่มาของภาพ : รินณพัส พงษ์ดี 2559


ภาพ : บรรจุภณ ั ฑ์กระป๋ องพลาสติกใสฝาอลูมิเนียม ที่มาของภาพ : รินณพัส พงษ์ดี 2559


ภาพ : บรรจุภณ ั ฑ์กระป๋ องพลาสติกใสฝาพลาสติก

ที่มาของภาพ : รินณพัส พงษ์ดี 2559


ภาพ : บรรจุภณ ั ฑ์กระป๋ องพลาสติกใสฝาพลาสติก ที่มาของภาพ : รินณพัส พงษ์ ดี 2559


ภาพ : บรรจุภณ ั ฑ์ถงุ พลาสติกหน้ าใสหลังทึบตังได้ ้

ที่มาของภาพ : รินณพัส พงษ์ดี 2559


ภาพ : บรรจุภณ ั ฑ์รวม ที่มาของภาพ : รินณพัส พงษ์ ดี 2559


ผู้ออกแบบ

นายรินณพัส พงษ์ ดี รหัสนักศึกษา 5321300211 กลุม่ เรียน 201 สาขาศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์ ) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที1่ ปี การศึกษา2559 http://artd3302-rinnaphat77.blogspot.com/ โทร : 0877595922

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถั่วดาวอินคาทอดกรอบ  
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถั่วดาวอินคาทอดกรอบ  
Advertisement