Page 1

ผังบริหารงานแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง นายจักริน จิตผ่องแท้

ที่ปรึกษาหัวหน้าแผนก

ประธาน ที่ปรึกษาหัวหน้า

ผู้ช่วยงานหัวหน้าแผนก

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ช่างไฟฟ้ากาลัง

แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

4 ฝ่ายงาน

แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

นายทวี ศรีสุขใส

นายประสาน ธนสมบูรณ์

คณะครูแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

ประมาณ 11 – 15 คน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

ฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวธัญลักษณ์ หมีโชติ

นายชาญณรงค์ มานะรังสรรค์

นายปพน ฐิตาภรณ์

นายโสวัด ชาติไธสง

ครูช่วยงานฝ่าย

ครูช่วยงานฝ่ายวิชาการ

ครูช่วยงานฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ครูช่วยงานฝ่ายแผนงาน

บริหารทรัพย์ฯ

นายนัฐวุฒิ

นายมงคล

ขาเจริญ

นายปิยพงศ์

ธนสมบูรณ์

นายประเสริฐ สุขเกษม

ชนะศุภโชค

นายวรวิทย์ จินดารัตน์

หมายเหตุ คณะกรรมการที่ปรึกษาแผนกช่างไฟฟ้า : ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ สถานประกอบการ ผู้ปกครองนักศึกษา ศิษย์เก่า เป็นต้น

และความร่วมมือ นางสาวอาไพ ไคลมี


pdfผังบริหารงานแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ว  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you