Issuu on Google+


หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง นายจักริน จิตผ่องแท้

ที่ปรึกษาหัวหน้าแผนก ช่างไฟฟ้ากาลัง นายทวี ศรีสุขใส

ประธานทีป่ รึกษาหัวหน้าแผนก ช่างไฟฟ้ากาลัง

ผู้ช่วยงานหัวหน้าแผนก

คณะกรรมการที่ปรึกษา

4 ฝ่ายงาน

แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

คณะครูแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

ประมาณ 11 – 15 คน

นายประสาน ธนสมบูรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวธัญลักษณ์ หมีโชติ

นายชาญณรงค์ มานะรังสรรค์

นายปพน ฐิตาภรณ์

นายโสวัด ชาติไธสง

ครูช่วยงานฝ่ายวิชาการ นายนัฐวุฒิ ชนะศุภโชค

ครูช่วยงานฝ่ายพัฒนาการศึกษา นายมงคล ขาเจริญ

ครูช่วยงานฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ

นายประเสริฐ สุขเกษม

นายวรวิทย์ จินดารัตน์

นายปิยพงศ์

ธนสมบูรณ์

ครูช่วยงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวอาไพ ไคลมีรูปผังบริหารงานแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง