Page 1


หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง นายจักริน จิตผ่องแท้

ที่ปรึกษาหัวหน้าแผนก ช่างไฟฟ้ากาลัง นายทวี ศรีสุขใส

ประธานทีป่ รึกษาหัวหน้าแผนก ช่างไฟฟ้ากาลัง

ผู้ช่วยงานหัวหน้าแผนก

คณะกรรมการที่ปรึกษา

4 ฝ่ายงาน

แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

คณะครูแผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

ประมาณ 11 – 15 คน

นายประสาน ธนสมบูรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวธัญลักษณ์ หมีโชติ

นายชาญณรงค์ มานะรังสรรค์

นายปพน ฐิตาภรณ์

นายโสวัด ชาติไธสง

ครูช่วยงานฝ่ายวิชาการ นายนัฐวุฒิ ชนะศุภโชค

ครูช่วยงานฝ่ายพัฒนาการศึกษา นายมงคล ขาเจริญ

ครูช่วยงานฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ

นายประเสริฐ สุขเกษม

นายวรวิทย์ จินดารัตน์

นายปิยพงศ์

ธนสมบูรณ์

ครูช่วยงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวอาไพ ไคลมี


รูปผังบริหารงานแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง