Page 1

INSIGHT

Temple appearance วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร


INSIGHT วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

ก่ อนอื่นถ้ าเรามาถึงหน้ าวัดจะเห็นลานกว้ างขวาง เป็ นการใช้ หลักของ ฮวงจุ้ย และที่น่าสนใจไปกว่ านัน้ ซุ้มประตูวัด และลวดลายที่สวยงาม ซึ่งเขาว่ ากันว่ าลวดลายนัน้ มีความหมายคือความมีอานาวาสนา เปรียบ เสมือนกับเราได้ เดินผ่ านเข้ าสู่ดนิ แดนสวรรค์ และภายในยังเต็มไปด้ วย ของเก่ าแก่ มากมาย ถ้ าท่ านมาแล้ วห้ ามพลาดเด็ดขาดสาหรับคนที่ชอบ ของเก่ าแก่


INSIGHT

Unique and Antique

วัดหนังราชวรวิหาร


INSIGHT

เอาล่ ะต่ อมาเราเดินทางมาที่

“วัดหนังราชวรวิหาร”

ซึ่งถ้ าสังเกตดีๆจะเห็นว่ า หน้ าวัดมีความกว้ างขวางเหมือนกับ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ใช้ หลักการเช่ นเดียวกัน แต่ จุดเด่ นที่น่ ีท่ ีพลาดไม่ ได้ เลยคือ พิพธิ ภัณฑ์ ในวัด ซึ่งเป็ นสถานที่เก็บของเก่ าแก่ มากมาย ซึ่งล้ วนทา ด้ วยฝี มือของคนสมัยก่ อนล้ วนๆ ตัวอย่ างเช่ น เรื ออีโป่ ง พระโบราณ และของเก่ าที่น่าสนใจอีก มากมายเมิ่อมาถึงวัดนีห้ ้ ามพลาดที่จะเข้ าไปเยี่ยมชม พิพธิ ภัณเด็ดขาด


INSIGHT

The oldest temple วัดอินทารามวรวิหาร


INSIGHT

และในเส้ นทางเดียวกันยังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่ ีควรแก่ การมา เยี่ยมเยื่อนอย่ ายิ่ง อาจเป็ นวัดที่เหมือนวัดทั่วไป แต่ จริงๆคุณ อาจคิดผิด เพราะวัดนีเ้ ป็ นที่ประดิษฐาน

“พระพุทธรู ปของพระเจ้ าตากสิน”อยู่ โดยเป็ น ที่น่าเคารพอย่ างสูง และการปั ้น ของพระพุทธรู ป ที่มีความคล้ าย กับตัวพระเจ้ าตากสินมาก ซึ่งปั จจุบันเป็ นอีกหนึ่งที่ ที่ได้ รับความสนใจจากนักท่ องเที่ยวเป็ นอย่ างมาก


Shop and lifestyle เดิน ชิม ช็อป ที่ตลาดพลู ต้ องบอกก่ อนว่ าตลาดพลูเป็ นชื่อย่ านหรื อตาบลอยู่ใน คลองบางกอกใหญ่ นั่นก็หมายความว่ าเป็ นย่ านตลาดขาย พลูเคีย้ วกับหมาก, ปูน ปั จจุบันนีถ้ ูกพัฒนาขึน้ ซึ่งเป็ นย่ านที่ พวกเราสามารถที่จะเดินช็อป เดินกิน หรื อทาบุญ แถมยังมี สนามกีฬาให้ เล่ นอีกด้ วย


Shop and lifestyle

“ตลาดพลู”เป็ นที่คนแถวนัน้ รู้จักกันมานาน และเป็ นที่นิยมของ นักท่ องเที่ยวที่ชอบในการกิน ไม่ ว่าจะเป็ นอาหารสด-แห้ ง, อาหารสาเร็จรู ป, ขนมหวาน, ซาลาเปา, เป็ ดพะโล้ , ไก่ ต้ม, ขาหมู, ปลาทู แทบจะบรรยายกันไม่ หมดกันทีเดียว


Shop and lifestyle

ถัดจากในตลาดต่ อมาเราจะเห็น “ สถานีรถไฟตลาดพลู” ซึ่งเป็ นครั ง้ แรกที่ผมมาถึงกับต้ องตะลึง เดินออกไปที่ชาน ชาลา เพราะว่ าเห็นถนนเลียบทางรถไฟ ร้ านค้ า และผู้คน ที่เดินไปมาอย่ างสบาย ๆ เวลารถไฟมาคนแถวนัน้ ก็ยังใช้ ชีวติ ปกติเรี ยบง่ ายและแถมยังสะดวกต่ อการเดิน ทางสาหรั บคนแถวนัน้ อีกด้ วย ถ้ ามาตลาดพลูต้องเดินมา ที่สถานีรถไฟตลาดพู ผมจะบอกว่ าอาหารที่ตรงนัน้ อร่ อยมาก อย่ าพลาดเลยทีเดียว


Shop and lifestyle

ตลาดพลู อาจจะเป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวในเรื่องของ การกินที่ดี และยังเรื่ องการเดินทางของคนแถวนัน้ ที่มีสถานีรถไฟ แต่ ทว่ าแล้ วตลาดพลูยังมีสนามกีฬา ให้ สาหรั บวัยรุ่ นที่รักสุขภาพได้ มาออกกาลังกายกัน อีกด้ วย พูดเลยตลาดพลูเป็ นศูนย์ รวมทุกอย่ างจริงๆๆ ถ้ ามาไหว้ พระแถวนัน้ ก็อย่ าลืมแวะมากันที่ตลาดพลูนะ ครั บ

insight  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you