Page 1

วันที่ 7 สิ งหาคม 2555 ฉบับที่ 8

การบริหารจัดการครัวเรือนยากจน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

http://www3.cdd.go.th/maefaluang/

หญ้าคาเป็ นกระเบื้องซึ่งมีความมัน่ คงและง่ายต่อการดูแล รักษา จึงทาให้มีหนี้สิน

ข้ อมูลทัว่ ไปของครั วเรื อน นายอาหมื่อ เยอเบาะ บ้านเลขที่ 245 บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มี สมาชิกครัวเรื อน 2 คน ประกอบด้วย 1.นางอาเพี้ยว เยอเบาะ ภรรยา 2.นายอาหง่อ เยอเบาะ บุตร ผลการวิเคราะห์ครัวเรื อนตามทักษะ 4 ท ได้แก่ สภาพปัญหาของครัวเรื อนนี้ คือ ทรัพยากรของครัวเรื อน -ทักษะ(ฝี มือแรงงาน)มีฝีมือทางด้านการก่อสร้าง เลี้ยง สุ กร ทาไร่ และสามารถรับจ้างทัว่ ไป มีนอ้ ย ฐานะยากจน รายได้ไม่แน่นอน ไม่มีทุนในการ -ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน) ดารงชีวิตตามหลัก ประกอบอาชีพ มีหนี้สินกับกองทุนหมู่บา้ น และสภาพ บ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยเดิมเป็ นหลังคาหญ้าคา ฝาทั้ง 4 ด้านเป็ น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชุมชน -ทรัพยากร(ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต) มีที่อยูอ่ าศัยและ ไม้ไผ่ มีสภาพเก่า แต่ปัจจุบนั ได้กยู้ มื เงินมาเปลี่ยนจากหลังคา บริ เวณบ้านประมาณ 1 ไร่ ใช้สาหรับปลูกพืชผักสวนครัว และพืชไร่ และเลี้ยงสุ กร 4 ตัว ตัวผูแ้ ละเมียอย่างละ 2 ตัว -ทางออก(แนวทางแก้ไข) จัดทาเข็มทิศชีวิต และ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด เก็บออม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อย่างเต็มกาลัง โดยนายอาหมื่อ เยอเบาะ มีทศั นะในการดารงชีวิต ผลการวิเคราะห์ /สาเหตุความยากจนของครั วเรื อน

ดังนี้ พึง่ ตนเอง มีความขยันหมัน่ เพียรในการประกอบ อาชีพ อยูอ่ ย่างพอเพียง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครมี ความเชื่อมัน่ ในการพึ่งพาตนเองและไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย


ห น้ า

2

ประหยัดกินประหยัดใช้เท่าที่จาเป็ น ทักษะในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพก่อสร้างและรับจ้างทัว่ ไป หนักนิดเบา หน่อยก็ไม่ยอ่ ท้อ ทรัพยากร ไม่มีทรัพยากรในการสนับสนุนให้ประกอบอาชีพที่เพียงพอ นอกจากการรับจ้างเป็ น รายวันและปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสุกรไว้เป็ นรายได้เสริ ม ทางออก ต้องการสนับสนุนอาชีพเสริ ม และส่ งเสริ ม แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก กิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนชีวติ กิจกรรมที่ครัวเรื อนดาเนินการเอง(กิจกรรมตามแผนชีวิตของครัวเรื อน) -การจัดทาบัญชีครัวเรือน -การลดต้นทุนการผลิต -การลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย -การลดละเลิกอบายมุข -การเก็บออมเงิน -การเพิ่มรายได้ -การรักษาสุขภาพ -การขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กิจกรรมที่ชุมชน หน่วยงาน หรือส่วนราชการให้การสนับสนุน -มีการจัดทาแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -มีการแผนที่ชีวิตบรรจุในแผนหมู่บา้ น/ท้องถิ่น -อบต.สนับสนุนเครื่ องอุปโภคบริ โภค -ทีมปฏิบตั ิการ ตาบลติดตามสม่าเสมอ ผลสาเร็ จที่เกิดขึ้น/ผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนที่ชีวิตของ ครัวเรื อนยากจน ผลที่เกิดขึ้นกับครัวเรื อนโดยตรง - ครัวเรื อนสามารถพึ่งพาตนเองได้ - ครัวเรื อนได้รับแก้ไขปัญหาตรงตามที่ตอ้ งการ - ครัวเรื อนมีความพึงพอใจในการดารงชีวิตแบบพอเพียง -ครัวเรื อนมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน - ชุมชนมีกระบวนการแก้ไขปัญหา ปัจจัยทีท่ าให้ การแก้ไขปัญหาความยากจนประสบ ความสาเร็ จ/เคล็ดลับ/เทคนิคที่ใช้ ในการดาเนินงาน -ปรับทัศนคติและเพิ่มขีดความสามารถของ ครัวเรือนยากจนในการแก้ปัญหาความยากจนด้วย ตนเอง - ส่วนราชการร่วมหาทางออก โดยการปรับวิถีการ ดารงชีวิตแบบพอเพียง - การฝึกทักษะในการประกอบอาชีพตามโอกาส และสมาชิกครัวเรือนมีงานทาทุกคน - การสนับสนุนการจัดการทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้ครัวเรือนมีการดารงชีวิตตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขพอเพียง และ มีครอบครัวอบอุ่นพอเพียงในที่สุด


ห น้ า

3

ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน -การจัดทาสมุดบัญชีรายครัวเรื อน

หากไม่มีผตู ้ ิดตามหรื อตรวจสอบจะไม่ทาเป็ น ประจาทุกวัน เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความสาคัญ -สภาพพื้นที่เป็ นภูเขาและห่างไกลเป็ นอุปสรรคต่อการติดตามการดาเนินงานของ ครัวเรื อนยากจน -ครัวเรื อนยากจนเป็ นชนเผ่าและไม่จบการศึกษาภาคบังคับทาให้การสื่ อสารและ ดาเนินการตามกระบวนการค่อนข้างยากลาบาก

ส่ งเสริ มการจัดทาบัญชี ครั วเรื อน

ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงาน ปัจจัยที่ทาให้เกิดความสาเร็ จคือการแก้ปัญหาของ ครัวเรื อนยากจนต้องแก้ที่ตน้ เหตุแห่งปัญหาที่แท้จริ งแท้จริ ง โดยเฉพาะการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ งจาก ข้อมูล family folder การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 ห่ วง 2 เงื่อนไข ช่ วยให้ ไทยพัฒนา

ในด้านข้อมูล งบประมาณ และแนวทางในการแก้ไข ปัญหา การจัดทาข้อมูลให้เป็ นระบบเพื่อง่ายต่อการนาข้อมูล ไปใช้ ประมวลผล และจัดทาแผนแก้ไขปัญหาในระดับ อาเภอจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของปัญหา ความต้องการได้ อย่างถูกต้อง รวมทั้งการมีทศั นคติเชิงสร้างสรรค์ในการทา งานร่ วมกันเพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจนของผูเ้ กี่ยวข้องทุก ระดับ จึงทาให้การแก้ไขปัญหาได้รับผลสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน

การบริหารจัดการครัวเรือนยากจน  
การบริหารจัดการครัวเรือนยากจน  

การบริหารจัดการครัวเรือนยากจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ฟ้าหลวง