Issuu on Google+

วันที่ 7 สิ งหาคม 2555 ฉบับที่ 8

การบริหารจัดการครัวเรือนยากจน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

http://www3.cdd.go.th/maefaluang/

หญ้าคาเป็ นกระเบื้องซึ่งมีความมัน่ คงและง่ายต่อการดูแล รักษา จึงทาให้มีหนี้สิน

ข้ อมูลทัว่ ไปของครั วเรื อน นายอาหมื่อ เยอเบาะ บ้านเลขที่ 245 บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8 ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มี สมาชิกครัวเรื อน 2 คน ประกอบด้วย 1.นางอาเพี้ยว เยอเบาะ ภรรยา 2.นายอาหง่อ เยอเบาะ บุตร ผลการวิเคราะห์ครัวเรื อนตามทักษะ 4 ท ได้แก่ สภาพปัญหาของครัวเรื อนนี้ คือ ทรัพยากรของครัวเรื อน -ทักษะ(ฝี มือแรงงาน)มีฝีมือทางด้านการก่อสร้าง เลี้ยง สุ กร ทาไร่ และสามารถรับจ้างทัว่ ไป มีนอ้ ย ฐานะยากจน รายได้ไม่แน่นอน ไม่มีทุนในการ -ทัศนคติ(ต่อชีวิต/การงาน) ดารงชีวิตตามหลัก ประกอบอาชีพ มีหนี้สินกับกองทุนหมู่บา้ น และสภาพ บ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยเดิมเป็ นหลังคาหญ้าคา ฝาทั้ง 4 ด้านเป็ น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชุมชน -ทรัพยากร(ที่ดิน/ปัจจัยการผลิต) มีที่อยูอ่ าศัยและ ไม้ไผ่ มีสภาพเก่า แต่ปัจจุบนั ได้กยู้ มื เงินมาเปลี่ยนจากหลังคา บริ เวณบ้านประมาณ 1 ไร่ ใช้สาหรับปลูกพืชผักสวนครัว และพืชไร่ และเลี้ยงสุ กร 4 ตัว ตัวผูแ้ ละเมียอย่างละ 2 ตัว -ทางออก(แนวทางแก้ไข) จัดทาเข็มทิศชีวิต และ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด เก็บออม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย อย่างเต็มกาลัง โดยนายอาหมื่อ เยอเบาะ มีทศั นะในการดารงชีวิต ผลการวิเคราะห์ /สาเหตุความยากจนของครั วเรื อน

ดังนี้ พึง่ ตนเอง มีความขยันหมัน่ เพียรในการประกอบ อาชีพ อยูอ่ ย่างพอเพียง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครมี ความเชื่อมัน่ ในการพึ่งพาตนเองและไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย


ห น้ า

2

ประหยัดกินประหยัดใช้เท่าที่จาเป็ น ทักษะในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพก่อสร้างและรับจ้างทัว่ ไป หนักนิดเบา หน่อยก็ไม่ยอ่ ท้อ ทรัพยากร ไม่มีทรัพยากรในการสนับสนุนให้ประกอบอาชีพที่เพียงพอ นอกจากการรับจ้างเป็ น รายวันและปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสุกรไว้เป็ นรายได้เสริ ม ทางออก ต้องการสนับสนุนอาชีพเสริ ม และส่ งเสริ ม แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก กิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนชีวติ กิจกรรมที่ครัวเรื อนดาเนินการเอง(กิจกรรมตามแผนชีวิตของครัวเรื อน) -การจัดทาบัญชีครัวเรือน -การลดต้นทุนการผลิต -การลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย -การลดละเลิกอบายมุข -การเก็บออมเงิน -การเพิ่มรายได้ -การรักษาสุขภาพ -การขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กิจกรรมที่ชุมชน หน่วยงาน หรือส่วนราชการให้การสนับสนุน -มีการจัดทาแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -มีการแผนที่ชีวิตบรรจุในแผนหมู่บา้ น/ท้องถิ่น -อบต.สนับสนุนเครื่ องอุปโภคบริ โภค -ทีมปฏิบตั ิการ ตาบลติดตามสม่าเสมอ ผลสาเร็ จที่เกิดขึ้น/ผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนที่ชีวิตของ ครัวเรื อนยากจน ผลที่เกิดขึ้นกับครัวเรื อนโดยตรง - ครัวเรื อนสามารถพึ่งพาตนเองได้ - ครัวเรื อนได้รับแก้ไขปัญหาตรงตามที่ตอ้ งการ - ครัวเรื อนมีความพึงพอใจในการดารงชีวิตแบบพอเพียง -ครัวเรื อนมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน - ชุมชนมีกระบวนการแก้ไขปัญหา ปัจจัยทีท่ าให้ การแก้ไขปัญหาความยากจนประสบ ความสาเร็ จ/เคล็ดลับ/เทคนิคที่ใช้ ในการดาเนินงาน -ปรับทัศนคติและเพิ่มขีดความสามารถของ ครัวเรือนยากจนในการแก้ปัญหาความยากจนด้วย ตนเอง - ส่วนราชการร่วมหาทางออก โดยการปรับวิถีการ ดารงชีวิตแบบพอเพียง - การฝึกทักษะในการประกอบอาชีพตามโอกาส และสมาชิกครัวเรือนมีงานทาทุกคน - การสนับสนุนการจัดการทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้ครัวเรือนมีการดารงชีวิตตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขพอเพียง และ มีครอบครัวอบอุ่นพอเพียงในที่สุด


ห น้ า

3

ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน -การจัดทาสมุดบัญชีรายครัวเรื อน

หากไม่มีผตู ้ ิดตามหรื อตรวจสอบจะไม่ทาเป็ น ประจาทุกวัน เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความสาคัญ -สภาพพื้นที่เป็ นภูเขาและห่างไกลเป็ นอุปสรรคต่อการติดตามการดาเนินงานของ ครัวเรื อนยากจน -ครัวเรื อนยากจนเป็ นชนเผ่าและไม่จบการศึกษาภาคบังคับทาให้การสื่ อสารและ ดาเนินการตามกระบวนการค่อนข้างยากลาบาก

ส่ งเสริ มการจัดทาบัญชี ครั วเรื อน

ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงาน ปัจจัยที่ทาให้เกิดความสาเร็ จคือการแก้ปัญหาของ ครัวเรื อนยากจนต้องแก้ที่ตน้ เหตุแห่งปัญหาที่แท้จริ งแท้จริ ง โดยเฉพาะการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ งจาก ข้อมูล family folder การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 ห่ วง 2 เงื่อนไข ช่ วยให้ ไทยพัฒนา

ในด้านข้อมูล งบประมาณ และแนวทางในการแก้ไข ปัญหา การจัดทาข้อมูลให้เป็ นระบบเพื่อง่ายต่อการนาข้อมูล ไปใช้ ประมวลผล และจัดทาแผนแก้ไขปัญหาในระดับ อาเภอจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของปัญหา ความต้องการได้ อย่างถูกต้อง รวมทั้งการมีทศั นคติเชิงสร้างสรรค์ในการทา งานร่ วมกันเพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจนของผูเ้ กี่ยวข้องทุก ระดับ จึงทาให้การแก้ไขปัญหาได้รับผลสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน


การบริหารจัดการครัวเรือนยากจน