Page 1

PORTFOLIO 2 0 1 3


ณัฐชนันท์ แซ่ตั้ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบผลิตภัณฑ์ มศว ชั้นปีที่ 3 facebook.com/joonjoob 082-4581350


PRODUCT


FENG - SHUI PRODUCT

อุปกรณ์ดูดสารพิษด้วยระบบพลูด่างตามหลักฮวงจุ้ย target : เจ้าของบริษัทเอกชน function : ดูดสารพิษในออฟฟิสภายใน 3 นาที / รวบรวมและกระตุ้น

info :

พลังชี่(ในทางฮวงจุ้ย) จากแนวโน้มอนาคตในเรื่องอากาศที่แย่ลง เชื่อมโยงกับหลัก รวบรวมและกระตุ้นชี่ โดยอาศัยพลูด่างดูดสารพิษต่างใน อากาศภายในออฟฟิส


ชุดเก็บอุปกรณ์การกิน 340 250 240 165 75 50

102 2

30

8

500 440 390 363

510

360

150

51 40

60

20 25

10 20

ชุดเก็บอุปกรณการกินสำหรับโรงอาหาร unit : Millimeters.

ชุดเก็บอุปกรณ์การกินสำ�หรับโรงอาหาร มศว target : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ function : หยิบช้อนส้อมได้รวดเร็ว / ช้อนส้อมไม่พันกัน / ประหยัด

info :

พื้นที่/ ช้อนส้อมไม่ชื้นหรือเปียก ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาทั้งด้านผู้ใช้งาน ผู้ทำ�ความสะอาด คำ�นึงในถึงเรื่องความสะอาด และจำ�นวนผู้ใช้งานเป็นหลัก


ปกหนังสือปิดปก

ปกปด ปก แนวคิดในการออกแบบ

?

ไดรับแรงบันดาลใจมาจากผูคนบางกลุม ที่มีความชื่นชอบพกพาหนังสือติดตัวไปตามสถานที่ตางๆ และมีความตองการปกปดหนังสือของตนไมใหผูอื่นลวงรู สรางขึ้นโดยมี รูปแบบจากการเปลี่ยนถุงพลาสติกที่จะใชบรรจุหนังสือตามรานขายหนังสือ มาเปน ถุงกระดาษ สีขาว เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานในการวาดการเขียนเพื่อ จดบางสิ่งบางอยางที่ตนเองนึกออกรระหวางการเดินทาง ไมใหตกหลนไปอยางนาเสียดาย ที่คั่นหนังสือ ตัดมันโลด

1

แบบจำ�ลองไฟฉาย info : โมเดลไฟฉาย ทำ�จากปูนปลาสเตอร์ ที่หล่อขึ้นจากยางพารา

พ่นสีด้วยสเปรย์

2

3

4

ปกหนังสือ ปิดปกหนังสือ target : ผู้ต้องการปกปิดหนังสือที่ตนอ่าน function : คั่นหนังสือได้ / ใส่หนังสือกลับบ้านแล้วเปลี่ยนเป็นปก /

info :

จดลงบนปก เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งบรรจุภัณฑ์สามารถใช้ใส่หนังสือเพื่อขาย และ นำ�กลับมาตัดเพื่อทำ�เป็นปกหนังสือเพื่อปกปิดและจดความคิด ลงไปบนปกได้

ณัฐชนันท แซตั้ง 54110010145

v

โมเดลไฟฉาย


PACKAGE


& cactus

DOZO

รสกลมกล่อม

รสกลมกล่อม

MFG24032013K EXP23122013K ºÃÃ¨Ø 10 «Í§ 56 ¡ÃÑÁ

与 え のる ミこ ラと ク ル。

ral We made from na!!tu!

So, eat me

¡ÒÃãËŒ ¤×ÍÊÔè§ÁËÑȨÃÏ ¢ŒÍÁÙÅâÀª¹Ò¡Òà ˹Öè§Ë¹‹ÇºÃÔâÀ¤ : 10ªÔé¹ (28¡ÃÑÁ) ¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇºÃÔâÀ¤µ‹Í«Í§ : 2 ¤Ø³¤‹Ò·Ò§âÀª¹Ò¡Òõ‹Í˹Öè§Ë¹‹ÇºÃÔâÀ¤ ¾Åѧ§Ò¹·Ñé§ËÁ´ 140 ¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕè (¾Åѧ§Ò¹¨Ò¡ä¢Áѹ 60 ¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕè) ÃŒÍÂÅТͧ»ÃÔÁÒ³·Õèá¹Ð¹Óµ‹ÍÇѹ * ä¢Áѹ·Ñé§ËÁ´ 6 ¡. 9% ä¢ÁѹÍÔèÁµÑÇ 3 ¡. 15% ä¢Áѹª¹Ô´·Ãҹʏ 0 ¡. â¤àÅÊàµÍÃÍÅ 0 Á¡. 0% â»ÃµÕ¹ 1 ¡. ¤ÒÏâºäÎà´Ãµ·Ñé§ËÁ´ 20 ¡. 7% ãÂÍÒËÒà 0 ¡. 0% ¹éÓµÒÅ 3 ¡. â«à´ÕÂÁ 230 Á¡. 10% ÃŒÍÂÅТͧ»ÃÔÁÒ³·Õèá¹Ð¹Óµ‹ÍÇѹ * ÇÔµÒÁÔ¹ àÍ 0% ÇÔµÒÁÔ¹ ºÕ 1 0% ÇÔµÒÁÔ¹ ºÕ 2 0% á¤Åà«ÕÂÁ 0% àËÅç¡ 0% äÍâÍ´Õ¹ 10% ÇÔµÒÁÔ¹«Õ 0%

¢ŒÒÇËÍÁÞÕè»Ø†¹Íº¡Ãͺ ÃÊ¡ÅÁ¡Å‹ÍÁ ORIGINAL FLAVOR

JAPANESE RICE CRACKER

¢ŒÒÇËÍÁÞÕè»Ø†¹Íº¡Ãͺ µÃÒ â´â«Ð ÁÕ¾Åѧà»ÅÕè¹á»Å§ÊÔ觵‹Ò§æä´Œ ¡ÒÃãËŒà»ÅÕ蹤ÇÒÁà˧Ò໚¹àÊÕ§ËÑÇàÃÒР˹Öè§ã¹«Í§ÁÕËÅÒ«ͧàÅç¡ ¨Ö§à»š¹¤ÇÒÁÍËÍ·Õè¤Ø³ÊÒÁÒö ”ãËŒ”áÅÐ ”ẋ§»˜¹” ¡Ñº¤¹Ãͺ¢ŒÒ§ä´ŒÁÒ¡ÁÒ 㹺ҧ¤ÃÑé§à¾×è͹ÍÂÙ‹ã¹ÍÒÃÁ³ à»ÅÕè¹â¡Ã¸ãˌ໚¹¡Í´ à»ÅÕ蹨ҡ´Í¡äÁŒ àÈÃŒÒæ â´â«ÐÊÑ¡ªÔé¹ ¡çÊÌҧÃÍÂÂÔéÁ¹Õéä´Œã¹Çѹ·Õèà«ç§æ ᤋÁÕ â´â«ÐáªÃ ¸ÃÃÁ´Òæ àÁ×èÍÁͺãËŒ ã¤ÃÊÑ¡¤¹...¡ç¡ÅÒÂ໚¹ ¡Ñºà¾×Íè ¹æ ¨Ò¡ÍÒÃÁ³à«ç§æ¡¡ç¡ÅѺ¡ÅÒÂ໚¹Ê¹Ø¡ ...........¹ÕèáËÅÐ ´Í¡äÁŒáË‹§¤ÇÒÁˋǧã ÁËÑȨÃϡѺ¡ÒÃãËŒ

* ÃŒÍÂÅТͧ»ÃÔÁÒ³ÊÒÃÍÒËÒ÷Õèá¹Ð¹ÓãËŒºÃÔâÀ¤µ‹ÍÇѹÊÓËÃѺ¤¹ä·Â·ÕèÍÒÂصÑé§áµ‹ 6 »‚¢Öé¹ä»(Thai RDI)â´Â¤Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒþÅѧ§Ò¹ÇѹÅÐ 2000 ¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕè

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒþÅѧ§Ò¹¢Í§áµ‹Åкؤ¤Åᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ ¼ÙŒ·Õ赌ͧ¡ÒþÅѧ§Ò¹ÇѹÇѹÅÐ 2000 ¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕè ¤ÇÃä´ŒÃѺÊÒÃÍÒËÒõ‹Ò§æ´Ñ§¹Õé ä¢Áѹ·Ñé§ËÁ´ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 65 ¡. ä¢ÁѹÍÔèÁµÑÇ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 20 ¡. â¤àÅÊàµÍÃÍÅ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 300 Á¡. ¤ÒÏâºäÎà´Ãµ·Ñé§ËÁ´ 300 ¡. ãÂÍÒËÒà 25 ¡. â«à´ÕÂÁ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 4000 Á¡. ¾Åѧ§Ò¹ (¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕè) µ‹Í¡ÃÑÁ : ä¢Áѹ = 9 : â»ÃµÕ¹ = 4 : ¤ÒÏâºäÎà´Ãµ = 4

ʋǹ»ÃСͺâ´Â»ÃÐÁÒ³ : ¢ŒÒÇËÍÁÞÕè»Ø†¹ 75 %, ¹éÓÁѹ»ÒŏÁâÍàÍÅÕ¹ 15%, ¹éÓµÒÅ 7%, «ÍÊ»ÃاÃÊ 2 %, à¡Å×ÍäÍâÍ´Õ¹ 1% ÁÕʋǹ»ÃСͺ¢Í§¡ÅÙ൹áÅжÑèÇàËÅ×ͧ 㪌âÁâ¹â«à´ÕÂÁ¡ÅÙµÒàÁµ, ä´â«à´ÕÂÁ 5’ ¡ÑÇä¹àŵ áÅÐ ä´â«à´ÕÂÁ 5’ äÍ⹪Ô๵ ໚¹Çѵ¶Ø»Ãاᵋ§ÃÊÍÒËÒà 㪌à¡Å×ÍäÍâʹչ໚¹Ê‹Ç¹»ÃСͺ

ºÃÔâÀ¤áµ‹¹ŒÍÂáÅÐÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾

ÁիͧÇѵ¶Ø¡Ñ¹ª×é¹ ¤Óá¹Ð¹Ó : à¾×èÍÃʪҵԷÕè´Õ ËÅѧແ´«Í§áÅŒÇ ¤ÇúÃÔâÀ¤ãËŒËÁ´ ÀÒÂã¹ 2 ÊÑ»´Òˏ

¼ÅÔµâ´Â ºÃÔÉÑ· ¡ÇÒ§â¨ÇºÔê¡ËÇѹ¿Ù‡´Ê ¨Ó¡Ñ´ ¶¹¹ªÔ¹ËÂǹ Á³±Å¡ÇÒ§µØŒ§ ÊÒ¸ÒóÃÑ°»ÃЪҪ¹¨Õ¹ ¹ÓࢌÒâ´Â ºÃÔÉÑ· àºÍÏÅÕè Âؤà¡ÍÏ ¿Ù‡´Ê ¨Ó¡Ñ´ 225/10 ËÁÙ‹1 ¶.à·¾ÒÃѡɏ µ.ºÒ§àÊÒ¸§ Í.ºÒ§àÊÒ¸§ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10540 â·Ã (66)2-313-1470 Î͵䬏¼ÙŒºÃÔâÀ¤ (66)2-313-2003

¨Ñ´¨Ó˹‹ÒÂâ´Â ºÃÔÉÑ· àºÍÏÅÕè Âؤà¡ÍÏ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ÍÒ¤Òà àºÍÏÅÕè Âؤà¡ÍÏ 99 «.ÃÙàºÕ ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ·42 á¢Ç§¾ÃÐ⢹§à¢µ¤ÅͧàµÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·Ã (66)2-367-1111

บรรจุภัณฑ์ต้นกระบองเพชร function : ตั้งโชว์ได้ / ไม่ต้องใส่ถุงหิ้ว brand : & cactus info : บรรจุภัณฑ์ที่นำ�แกนกระดาษชำ�ระแกนใหญ่มาสร้างเป็น

บรรจุภัณฑ์ขนมโดโซะ function : ใส่เศษขยะได้ brand : DOZO info : เมื่อฉีกซอง ภายในจะบรรจุขนมโดโซะจำ�นวนสิบชิ้น

ผลิตภัณฑ์ทั้งแบบขายเดี่ยว และแบบขายเป็นเซ็ทสามชิ้น

ตัวบรรจุภัณฑ์จะแปรรูปไปเป็นถังขยะ เพื่อใส่เศษพลาสติก ที่ห่อขนมแต่ละชิ้น


ป้าสีนวล dimensionunit : cm right

TOP left

front

18

back

bottom

20

ถั่วอาบัง

Change purse package design

บรรจุภัณฑกระเปาใสเหรียญ บรรจุกระเปา จำนวน 4 ชิ้น เพื่อเพิ่มมูลคาในสวนของยอดขาย และ โอกาสตางๆ ในการซื้อ เชน โอกาสวันปีใหม อีกทั้งสงเสริมลวดลายและสีสันที่สวยงามของผาฝาย

mood&tone

function : brand : info :

บรรณจุภัณฑ์กระเป๋าใส่เหรียญ กันกระแทก / โชว์ขายได้ด้วยการห้อย ป้าสีนวล เชียงใหม่ บรรจุภัณฑ์ขายเดี่ยวทำ�จากกระดาษสา สามารถแขวนเพื่อ จำ�หน่ายได้ บรรจุภัณฑ์แบบเซ็ท 4 ชิ้น สำ�หรับเป็นของขวัญ ในโอกาสต่างๆ

บรรจุภัณฑ์ถั่ว สำ�หรับร้านอาหารข้างถนน function : บรรจุถั่วได้ง่าย / รับประทานง่าย brand : info : บรรจุภัณฑ์ถั่วสำ�หรับอาบังขายถั่วข้างถนน แพกง่าย

ทานได้ง่าย ด้วยกระดาษแผ่นเดียว


เพลินเพลิน

บรรจุภัณฑ์สบู่แกะสลัก function : สามารถตั้งโชว์ได้ brand : เพลินเพลิน info : บรรจุภัณฑ์ถั่วสำ�หรับสบู่แกะสลักรูปดอกไม้ เมื่อเปิดฝาแล้ว

นำ�ไปซ้อนที่ด้านก้น จะดันตัวสินค้าขึ้นมาและตั้งโชว์ได้


FURNITURE


เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ภาพจำลอง ผาใบ ผาใบ

โครงไม

scale 1:5 / unit: cm.

3.00

50.00 34.00 23.00 3.00

15.00 25.00

28.00

18.00

5.00

45.00

58.00

45.00

70.00

55.00

70.00

100.00

100.00

1.00

LEFT SIDE VIEW

RIGHT SIDE VIEW

3.00

3.00

0.50

3.00

FRONT VIEW

scale 1:5 / unit: cm.

ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา user : เด็กอายุ 13-18 ปี function : นั่งเอนกายอ่านหนังสือ / เอื้อมมือขึ้นหยิบหนังสือได้ info : นั่งเอนกายสำ�หรับอ่านหนังสือ หรือเล่นคอมพิวเตอร์ วัสดุทำ�

จากไม้ยางพาราด้วยเทคนิคการเข้าไม้แบบต่างๆ


DRAWING : A

ชั้นวางรองเท้า

โต๊ะทรงเตี้ย unit : cm scale : 1:5 TOP

55.0

30.0

40.0

unit : cm scale : 1:5

30.0

DRAWING : A

20.0

1.50

10.0

FRONT

LEFT

30.0

30.0

20.0

10.0

RIGHT

ชั้นวางรองเท้าในคอนโดสไตล์โมเดิร์น user : ผู้อาศัยในคอนโด function : วางรองเท้า 4 คู่ info : ชั้นวางรองเท้า ทำ�จากไม้พาติเกิลบอร์ด สามารถถอดประกอบ

ได้ เพื่อนำ�ชิ้นผ้าไปซักได้

user : function : info :

โต๊ะทำ�งานทรงเตี้ย ผู้อาศัยในคอนโด วางโน้ตบุ้กได้ไม่ร้อน / เก็บของได้ / น้ำ�หนักเบา โต๊ะญี่ปุ่นทรงเตี้ย กำ�จัดขอบเขตไม้ MDF ทำ�เพื่อตอบสนอง ชีวิตคนเมืองที่กิจวัตรส่วนใหญ่คือ ทำ�งานด้วยโน้ตบุ้กและ อ่านหนังสือ


GRAPHIC


POKER

ACE สัญลักษณ์ในแต่ละเหตุการณ์

KING

QUEEN

JACK

ตัวเอก

ตัวร้าย

ตัวประกอบ

ตัวอย่าง

ไพ่ (ราชาธิราช) about : เอกลักษณ์เรื่องราชาธิราช ประกอบไปด้วยการสู้รบศึกสงคราม

info :

การหักหลัง เล่ห์กล และความฉลาดในการทำ�ศึกระหว่าง พม่ากับมอญ ตีความเนื้อเรื่องโดยนำ�นิทานกระต่างกับเต่ามาใช้ พม่าเหมือนกระต่ายใจร้อน วู่วาม และมักเป็นผู้แพ้ มอญเหมือนเต่า รอบคอบใจเย็น


ไพ่ตัวเลข

หลังไพ่


นามบัตรช่างถ่ายรูปฟิล์ม หมุน ´Ò¡Ò¹´Ò

PHOTOGRAPHY portrait wedding commercialt Vanila Dakanda

0824581350

´Ò¡Ò¹´Ò

DRAFT

´Ò¡Ò¹´Ò

CARD


OTHER


ภาพประกอบ

where :

ภาพประกอบสีน้ำ� นิตยาสาร writer เล่มที่ 12 หน้า 126 ประจำ�ปี 2556


ภาพประกอบ

ภาพประกอบสีน้ำ� where : หนังสือพ็อคเก็ตบุ้ก เสือกินคน สำ�นักพิมพ์ไรเตอร์

เขียนโดย สาคร พูลสุข


เกียรติบัตร

ปกหนังสือ พิมพครั้งแรก

บม่เพาะเบอร์ 2

ปรารถนาดีจาก

where :

โครงการอบรมบทกวีสามบรรทัด ร่วมกับ bookmoby และ TK park

รวมงานเขยีนคดัสรรของผรูวม กจิกรรมบมเพาะนกัเขยีนหนาใหม ปี 2556

‘อายุยังนอย อยาพ�่งคอยประหยัดไฟ’

เกณฑพลังงานป

2556

‘ฉลากแสดงประสิทธิภาพความมุงมั�น’ ประเภท กวีนิพนธ เรื่องสั�น นวนิยาย บทความ สารคดี บทวิจารณวรรณกรรม ใชพลังงานเวลา

เมษายน-สิงหาคม

สมาชิก (คน/ป) ประสิทธภาพ

28

กิจกรรม บมเพาะนักเขียนหนาใหม รุน 2 รวมบมโดย บินหลา สันกาลาคีรี, โชคชัย บัณฑิต’,

อนุสรณ ติปยานนท, อุทิศ เหมะมูล, ศุ บุญเลี้ยง, วรพจน พันธุพงศ, โตมร ศุขปรีชา

ออกแบบปกหนังสือ โครงการบ่มเพาะ where : หนังสือบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่รุ่นที่ 2

Portfolio joon2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you