Page 1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย ก่อนปี พ.ศ. 2500 การแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันกีฬาเพียง 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ า ยน้้ า ฟุ ต บอล เทนนิ ส และแบดมิ น ตั น และมี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น เพี ย ง 5 มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิ ดลปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยขณะนั้นยังไม่เรียกว่ากีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มีการรวมกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างในปัจจุบัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัด โดยสมาคมกีฬา มีสมาชิกทั้งหมด 8 สถาบัน จนกระทั่งปี 2515 จึงได้ตั้ง “คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย พุทศราช 2516” หรือ ก.ก.ม.ท. ขึ้น เพื่อท้าหน้าที่ส่งเสริมปรับปรุงข้อบังคับให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ สหพันธ์กีฬานานาชาติ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (8 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (8 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (13 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา

4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา (11 สถาบัน) 13 ชนิดกีฬา

5

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 7 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 13 ชนิดกีฬา

6

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 3 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 18 ชนิดกีฬา

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 18-25 พ.ย. 2513 1. เกษตรศาสตร์ (52/37/25) 2. ธรรมศาสตร์ (26/16/18) 3. จุฬาลงกรณ์ (17/33/33) 9-17 ธ.ค. 2515 1. เกษตรศาสตร์ (54/31/30) 2. จุฬาลงกรณ์ (28/40/27) 3. วิทยาลัยวิชาการศึกษา (8/11/22) 25 ธ.ค. 2517 1. รามค้าแหง (40/27/27) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (24/20/12) 4 ม.ค. 2518 3. จุฬาลงกรณ์ (22/23/30) 4. เกษตรศาสตร์ 27 ธ.ค. 2518 1. รามค้าแหง (49/32/19) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (28/25/20) 4 ม.ค. 2519 3. ธรรมศาสตร์ (14/6/15) 4. เกษตรศาสตร์ 22-28 ม.ค. 2520 1. รามค้าแหง (42/41/24) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (30/29/28) 3. จุฬาลงกรณ์ (21/18/23) 5. เกษตรศาสตร์ 29 ธ.ค. 2521 1. รามค้าแหง (45/48/20) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (20/33/42) 6 ม.ค. 2522 3. เกษตรศาสตร์ (20/18/26)

1


2

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 7 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 5 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 19 ชนิดกีฬา 8

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (13 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

9

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (5 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 19 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (13 สถาบัน) 17 ชนิดกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3 สถาบัน) 18 ชนิดกีฬา

10

11

12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (13 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

13

มหาวิทยาลัยรามค้าแหง (26 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

14

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (27 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (31 สถาบัน) 24 ชนิดกีฬา

15

16

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (34 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 9-16 ธ.ค. 2522 1. รามค้าแหง (74/41/37) 2. จุฬาลงกรณ์ (27/27/32) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (24/34/27) 4. เกษตรศาสตร์ 25 ต.ค. 2523 1. รามค้าแหง (42/25/30) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (35/29/24) 1 พ.ย. 2523 3. เกษตรศาสตร์ (24/30/39) 24-31 ต.ค. 2524 1. รามค้าแหง (66/32/36) 2. เกษตรศาสตร์ (29/30/19) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/35/34) 24-31 ต.ค. 2525 1. รามค้าแหง (49/32/27) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/26/26) 3. เกษตรศาสตร์ (19/20/35) 24-31 ต.ค. 2526 1. รามค้าแหง (65/47/43) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (39/41/27) 3. เกษตรศาสตร์ (16/21/30) 24-31 ต.ค. 2527 1. รามค้าแหง (55/31/36) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (40/32/32) 3. เกษตรศาสตร์ (17/32/28) 3-10 พ.ย. 2528 1. รามค้าแหง (84/40/21) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (25/25/35) 3. เกษตรศาสตร์ (19/30/25) 27 ต.ค.-3 พ.ย. 1. รามค้าแหง (38/26/27) 2529 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (29/34/34) 3. เกษตรศาสตร์ (26/26/26) 25 ต.ค.-1 พ.ย. 1. รามค้าแหง (43/26/27) 2530 2. จุฬาลงกรณ์ (41/34/26) 3. ศรีนครินทรวิโรฒ (19/26/29) 4. เกษตรศาสตร์ 17-24 ต.ค. 2531 1. รามค้าแหง (47/30/22) 2. จุฬาลงกรณ์ (42/26/20) 3. เกษตรศาสตร์ (14/20/20)


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (33 สถาบัน) 19 ชนิดกีฬา 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 20-27 ต.ค. 2532 1. จุฬาลงกรณ์ (43/37/29) 2. เกษตรศาสตร์ (28/27/25) 3. รามค้าแหง (24/29/25) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง (36 สถาบัน) 23-30 พ.ย. 2533 1. จุฬาลงกรณ์ (39/28/31) 20 ชนิดกีฬา 3. รามค้าแหง (32/28/21) 3. เกษตรศาสตร์ (30/29/27) มหาวิทยาลัยมหิดล (36 สถาบัน) 8-15 ม.ค. 2535 1. จุฬาลงกรณ์ (44/28/24) 22 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (25/37/41) 3. กรุงเทพ (24/9/19) มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (36 สถาบัน) 8-15 ม.ค. 2536 1. เกษตรศาสตร์ (44/25/32) 22 ชนิดกีฬา 2. จุฬาลงกรณ์ (30/29/26) 3. กรุงเทพ (16/12/17) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (39 สถาบัน) 19-26 พ.ย. 2536 1. เกษตรศาสตร์ (37/25/37) 23 ชนิดกีฬา 2. จุฬาลงกรณ์ (36/36/25) 3. ศรีปทุม (15/9/5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (37 สถาบัน) 2-9 ธ.ค. 2537 1. จุฬาลงกรณ์ (43/31/26) 23 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (37/33/39) 3. รามค้าแหง (21/20/22) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 19-26 ม.ค. 2539 1. จุฬาลงกรณ์ (32/20/32) (36 สถาบัน) 15 ชนิดกีฬา 2. กรุงเทพ (17/8/12) 3. ธรรมศาสตร์ (16/11/17) 4. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง (42 สถาบัน) 14/21 ม.ค. 2540 1. รามค้าแหง (33/25/29) 21 ชนิดกีฬา 2. จุฬาลงกรณ์ (31/25/20) 3. เกษตรศาสตร์ (19/26/44) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 9-16 ม.ค. 2541 1. จุฬาลงกรณ์ (31/25/22) (41 สถาบัน) 16 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (22/29/35) 3. มหิดล (20/13/10) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (46 สถาบัน) 29 ม.ค.-5 ก.พ. 1. จุฬาลงกรณ์ (26/23/19) 2542 2. เกษตรศาสตร์ (25/26/39) 3. ศรีปทุม (23/19/10) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4-10 ธ.ค. 2542 1. จุฬาลงกรณ์ (25/16/24) วิ ท ยาเขตองครั ก ษ์ (51 สถาบั น ) 21 ชนิ ด 2. ศรีปทุม (23/14/19) กีฬา 3. เกษตรศาสตร์ (22/23/19)

3


4

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 28 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (51 สถาบัน) 18 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา 29

30

31

32

33

34

35

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 7-14 ม.ค. 2544 1. ศรีปทุม (23/19/20) 2. เกษตรศาสตร์ (21/15/30) 3. ธรรมศาสตร์ (19/21/21) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี 9-16 ธ.ค. 2544 1. เกษตรศาสตร์ (32/23/35) (58 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา 2. ศรีปทุม (32/21/17) 3. ธรรมศาสตร์ (26/17/34) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (58 สถาบัน) 11-18 ม.ค. 2546 1. ศรีปทุม (43/30/23) 21 ชนิ ด กี ฬา กี ฬาสาธิต 1 ชนิ ดกี ฬ า (เรื อ 2. กรุงเทพ (27/17/40) พาย) 3. เกษตรศาสตร์ (26/21/20) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (61 สถาบัน) 10-17 ม.ค. 2547 1. กรุงเทพ (35/25/29) 22 ชนิดกีฬา 2. เชียงใหม่ (34/22/41) 3. ศรีปทุม (28/25/21) 4. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8-15 ม.ค. 2548 1. กรุงเทพ (48/29/41) จ.นครราชสีมา (102 สถาบัน) 20 ชนิดกีฬา 2. ศรีปทุม (23/15/20) 3. เกษตรศาสตร์ (20/27/22) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 23-30 ธ.ค. 2548 1. กรุงเทพ (48/29/41) (110 สถาบัน) 23 ชนิดกีฬา 2. เกษตรศาสตร์ (28/16/31) 3. ศรีปทุม (24/16/20) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 19-26 ม.ค. 2550 1. กรุงเทพ (31/30/33) (115 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา 2. ศรีปทุม (23/17/27) 3. จุฬาลงกรณ์ (21/15/17) 4. เกษตรศาสตร์ (21/15/16) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (110 สถาบัน) 7-14 ม.ค. 2551 1. เกษตรศาสตร์ (31/13/19) 25 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา 2. กรุงเทพ (29/32/26) (แฮนด์บอล) 3. ส.การพลศึกษา (23/24/30)

36

มหาวิทยาลัยรามค้าแหง (117 สถาบัน) 27 ชนิดกีฬา

37

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (114 สถาบัน) 24 ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต 2 ชนิดกีฬา (กรีฑาคนพิการและว่ายน้้าด้วยตีนกบ)

11-18 ม.ค. 2552 1. จุฬาลงกรณ์ (31/23/17) 2. รามค้าแหง (30/17/17) 3. กรุงเทพ (29/29/27) 4. เกษมบัณฑิต (25/23/21) 5. เกษตรศาสตร์ (23/19/28) 22-30 ม.ค. 2553 1. จุฬาลงกรณ์ (27/21/26) 2. เกษมบัณฑิต (23/15/17) 3. กรุงเทพ (20/21/31) 4. เกษตรศาสตร์ (17/12/29)


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (117 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา

39

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (116 สถาบัน) 26 ชนิดกีฬา

40

สถาบันการพลศึกษา (110 สถาบัน) 30 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (112 สถาบัน) 29 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน (112 สถาบัน) 31 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (111 สถาบัน) 25 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (114 สถาบัน) 32 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต

41

42

43

44

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 15-22 ม.ค. 2554 1. จุฬาลงกรณ์ (51/36/40) 2. รัตนบัณฑิต (19/5/8) 3. รามค้าแหง (18/18/13) 8. เกษตรศาสตร์ (14/15/27) 1-8 พ.ค. 2555 1. สถาบันการพลศึกษา(36/29/27) 2. จุฬาลงกรณ์ (34/28/44) 3. เกษตรศาสตร์ (24/26/33) 10-19 ม.ค. 2556 1. สถาบันการพลศึกษา(63/58/33) 2. จุฬาลงกรณ์ (42/32/40) 3. เกษตรศาสตร์ (24/30/42) 14-22 ม.ค. 2557 1. จุฬาลงกรณ์ (56/44/53) 2. สถาบันการพลศึกษา (53/40/39) 3. เกษตรศาสตร์ (25/31/37) 15-24 ม.ค.2558 1. จุฬาลงกรณ์ (58/57/53) 2. สถาบันการพลศึกษา (43/32/42) 3. เกษตรศาสตร์ (35/32/50) 9-18 ม.ค.2559

1. จุฬาลงกรณ์ (51/36/48) 2. สถาบันการพลศึกษา (47/48/32) 3. เกษตรศาสตร์ (30/25/32)

21 กุมภาพันธ์ – 2 1. สถาบันการพลศึกษา (67/61/54) มีนาคม 2560 2. จุฬาลงกรณ์ (50/46/61) 3. รัตนบัณฑิต (45/22/30) 4. กรุงเทพธนบุรี (35/20/11) 5. เกษตรศาสตร์ (28/26/30)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 20 ปี พ.ศ. 2536 ครั้งที่ 26 ปี พ.ศ. 2542 และครั้งที่ 42 ปี พ.ศ.2558 และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 5 ครั้ งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 ในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 44 ครั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 1 ใน 3 จ้านวน 31 ครั้ง (อันดับ 1 จ้านวน 6 ครั้ง อันดับ 2 จ้านวน 8 ครั้ง และอันดับ 3 จ้านวน 17 ครั้ง) และติดอันดับ 1 ใน 8 จ้านวน 13 ครั้ง (อันดับ 4 จ้านวน 7 ครั้ง อันดับ 5 จ้านวน 4 ครั้ง และอันดับ 8 จ้านวน 1 ครั้ง)

5


6

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 44 โดยมีสถาบันเข้าร่วม 114 สถาบัน จ้านวนเหรียญที่ชิงชัย ทั้งหมด 393 เหรียญทอง 393 เหรียญเงิน และ 613 เหรียญทองแดง จาก 32 ชนิด กีฬา และ 2 กีฬาสาธิต

บทสรุปผู้บริหาร การแข่งขันการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ความเป็นมาของสุรนารีเกมส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับมอบหมายจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ซึ่งมีสถาบันการศึกษา ภายในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 114 สถาบัน และจ้านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คน เป็นเวลา 10 วัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส้าคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัย ทางด้านกีฬาและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนา นักศึกษาให้มีวินัย น้้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเล็งเห็นถึงความส้าคัญในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการแข่งขันมี ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการเตรียมสนามกีฬา สถานที่ต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” จึงจ้าเป็นต้องมีการชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการ จัดท้าแผนงาน, งบประมาณ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ทั้งการหาผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน แนวคิดในการจัดการแข่งขัน แนวคิดของ “สุรนารีเกมส์” คือ “กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิตและมิตรภาพ” เป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่ เปี่ยมด้วยน้้าใจนักกีฬา และยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพในการใส่ใจใน การออกก้าลังกายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมไทยสู่เป้าหมายในการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจดีถ้วนหน้า


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

สัญลักษณ์ประจาการแข่งขัน (Official Logo)

มีองค์ประกอบจากช่อดอกปีบทอง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผสมผสานกับเลข 44 ๔๔ ที่ สามารถมองได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สื่อถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 คบเพลิงพลิ้วขึ้นสู่เบื้องบน และห่วง 5 ห่วง สื่อถึง พลังแห่งความสามัคคีและมิตรภาพ ที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันครั้ง นี้ มากกว่าชัยชนะในเกมส์กีฬาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 5 กลุ่ม สีแสด-ทอง สื่อถึง สีประจ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และยังหมายถึง ความรุ่งโรจน์ ส้าเร็จบรรลุถึงจุดหมาย สัตว์นาโชค (Mascot) พี่สุระ

น้องนารี

แมวโคราช หรือ แมวสีสวาด 2 ตัว คู่กัน คือ “พี่สุระ” และ “น้องนารี”

7


8

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

องค์ประกอบหลัก ลาตัวของมาสคอต จะเป็นสีเทาซึ่งเป็นสีขนแมวโคราช หรือ แมวสีสวาด เสื้อและกางเกง ใช้สีแสดและสีเหลืองทอง ซึ่งเป็นสีประจ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปลวไฟในคบเพลิง คือ พลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันของนักกีฬาแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้ง นี้ คบเพลิง ใช้สีด้า สลับสีเทา เพื่อให้มีความสัมพันธ์กับสีของมาสคอต ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 กรีฑา

ฟุตบอล

ว่ายน้้า

แบดมินตัน

บาสเกตบอล

เซปักตะกร้อ

เทควันโด

ฟุตบอล

เทนนิส

วอลเลย์บอลชายหาด

เปตอง

เรือพาย

ลีลาศ

จักรยาน

วอลเลย์บอล

เทเบิลเทนนิส


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

คาราเต้-โด

กอล์ฟ

ดาบสากล

รักบี้ฟุตบอล

ปันจักสีลัต

มวยสากลสมัครเล่น

ยูยิตสู

ยูโด

ฮอกกี้

เอแม็ท

แฮนด์บอล

บริดจ์

ครอสเวิร์ด

หมากกระดาน

ดาบไทย

มวยไทยสมัครเล่น

กีฬาสาธิต ฮอกกี้

ฮอกกี้

9


10

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 1. กีฬาฟุตบอล ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

ชื่อ-สกุล นายกู้เกียรติ ก้าแก้ว นายคุณานนท์ มีสุวรรณ นายจักรกฤษณ์ ศาลาแดง นายจีรวุธ กุลชาติ นายฉัตรชัย ค้าสุวรรณ นายชัชสุพัฒน์ วงษ์ไวเนตร นายฐิติพันธ์ แก้วสิงห์ นายณัฐธนนท์ วัฒน์วรเศรษฐ นายณัฐพงศ์ พึ่งสวัสดิ์ นายธนวิชญ์ ยิ่งด้านุ่น นายพงศธร มณีบริรักษ์ นายพิชญุตม์ ปฐมสีมากุล นายรัชชานนท์ ทองเมืองหลวง

ผู้จัดการทีม ผศ.พีรเดช มาลีหอม

คณะ/ชั้นปี ศษ.1 ศษ.4 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.1

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

ชื่อ-สกุล นายวรภพ พงษ์สุวรรณ นายศรายุทธ สมพิมพ์ นายศุภฤกษ์ ด้ามณี นายสรศักดิ์ นันทพันธ์ นายสิรวิชญ์ สุพรรณ นายอดิศักดิ์ สิทธิยศ นายอธิษฐ์ โนจ๊ะ นายอนุภัทร ลาพินี นายอัฏฐพร ชูประดิษฐ์ นายเจตวัฒน์ สมบูรณ์ นายพีระชัย องคะศาสตร์ นายภาณุพันธุ์ เหมาะสมาน

คณะ/ชั้นปี ศษ.2 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.3

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายสัมฤทธิ์ สิทธิสุวรรณกุล 2. นายเฉลย แจ้งถิ่นป่า 3. นายกริช ก่อสกุล 2. กีฬาวอลเลย์บอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-สกุล Mr. Juian Decker นายกฤษณะ เล็กเพ่อ นายจักรพงศ์ คงเปีย นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์ นายญาณาธิป เหลืองวิไล

คณะ/ชั้นปี ที่ วศ.1 2. ศษ.1 4. ศษ.4 6. ศษ.4 8. ศษ.1 10.

ชื่อ-สกุล น.ส.ชนากาน วงษ์ยะปาน น.ส.ณัฐชา สนั่นเมือง น.ส.ณัฐฐาพร สีลาเขตร์ น.ส.ธาริณี ทิมแท้ น.ส.ธิดานุช ไกรยบุตร

คณะ/ชั้นปี ศษ.1 มน.2 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29.

นายตะวัน ไพรหลวง นายธนัญชัย สงวนกุล นายรณภพ สัตยสมบูรณ์ นายวัฒนชัย ปานขุนรักษ์ นายวุฒิพงศ์ โชติการ นายศิริวิทย์ สวนนุช นายศิริวัฒน์ หลักแหลม นายศุภชัย เทียมจันทร์ นายอดิพงษ์ แซ่อึ๋ง นายโชคอนันต์ นาคใหม่

ผู้จัดการทีม ดร.สุริยา ณ หนองคาย

กษ.1 ศษ.1 บว.1 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.3 ศษพ.1

12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30.

น.ส.นาตยา ฆังคัสสะ น.ส.พลอยไพลิน พรมสุวงษ์ น.ส.พิชญาภัค ดอกกุหลาบ น.ส.มณีรัตน์ ต่างศรี น.ส.ศศิธร พิมพา น.ส.สุดารัตน์ หูก้าปัง น.ส.สุวรรณ์ฤทัย เด่นดวงเดือน น.ส.อรพรรณ น้้าจันทร์ น.ส.อรสา พินิจดวง น.ส.อริษา พรมนก

สค.1 มน.2 ศษ.1 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.3 ศษ.1 มน.1

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายพิทักษ์ ปิ่นประวัติ 2. นายภูริวิทย์ สวนนุช 3. นายเจริญ จันทร์เจริญใจ 4. นายวีระ บุญอินทร์ 5. นายอรุณ ตันทอง 6. นายนิธิพัธน์ เดชอภิชัยศรี 3. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

ที่ 1. 3. 5.

ชื่อ-สกุล นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์ นายธนโชติ ทันธวัตน์ นายสมรักษ์ รอดสีเสน

ผู้จัดการทีม ดร.สุริยา ณ หนองคาย

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 วน.1 ศษ.1

ที่ 2. 4. 6.

ชื่อ-สกุล น.ส.ชุลีพร สุนทรวารี น.ส.ธาริณี ทิมแท้ น.ส.นิศากร สิมประเสริฐ

คณะ/ชั้นปี ศษ.2 ศษ.2 ศษ.3

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายอนันธศักดิ์ ธราวุธ 2. นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์ 4. กีฬาบาสเกตบอล

ที่ 1. 3.

ชื่อ-สกุล นายชนาธิป จักรวาล นายชยพล กิตติพร

คณะ/ชั้นปี วท.1 ศษ.4

ที่ 2. 4.

ชื่อ-สกุล นายมงคลสุบรรณ ค้าปัน นายยศธร คงคา

คณะ/ชั้นปี สค.3 วศ.3

11


12

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27.

นายตรีเพชร ใจหาญ นายต่อพงศ์ มัธยมานันท์ นายธนาทัตถ์ ไชยสุระ นายธนโชค มาลัยเปีย นายพรชัย ห่วงรักษ์ นายพัสกร อปริมาณ น.ส.กาญจนา ธงวาด น.ส.ขนิษฐา มัชฉิม น.สา.ชนิกานต์ สัลเลาจนะสุต น.ส.ฐานิกา ใจบรรเจิด น.ส.ทิพวรรณ เทียมหลา น.ส.ปริญญา ดิเรกโภค

ผู้จัดการทีม ดร.บุญเลิศ อุทยานิก นายวรวุฒิ กุลวงษ์

ศษ.4 ศษ.5 ศษ.2 ศษ.4 ศษ.5 วศ.4 ศษ.3 ศษ.3 ศษพ.2 บธ.2 ศษ.4 ศษ.4

6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28.

นายรัฐพล ตันตินิจกุล นายวรภัทร ลิมปิโชติกุล นายศุภศิลป์ สิงหพันธ์ นายสรัล ตวงเศรษฐวุฒิ นายไพรัช คงกิจมั่น น.ส.ภัคจิรา แก้วละมูล น.ส.วณิดา พรมวัน น.ส.วิภารัตน์ จันคมณี น.ส.สุวัจนี เทพธัญญ์ น.ส.อารัมภ์ญา การศรีทอง น.ส.เมธาวี ใจบรรเจิด น.ส.ภมรพรรณ์ เรืองหิรัญวงศ์

ศษ.3 ศษ.4 ศษ.2 สค.3 บว.3 ศษ.1 ศษพ.2 ศศ.4 ศษ.3 วศ.1 มน.4 วิทยฯกีฬา2

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายยงยุทธ ใจหาญ 2. น.ส.ฐณัฐดา ตุงคบุรี 3. นายรัชชานนท์ อริยชาติ 4. น.ส.ดนัสวินี แก้วประดิษฐ 5. น.ส.วันทนา ยิ้มเอี่ยม 6. นานฮาดีย์ เปาะมา 5. กีฬาตะกร้อ

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21.

ชื่อ-สกุล นายกฤษณ สาลาสุตา นายชัยวุฒิ ขาวฉลาด นายณัฐกิตติ์ แสนทวีสุข นายณัฐพล แตงจุ้ย นายดุลยรัตน์ แก่นทรัพย์ นายธนพล วรรณวงค์ นายนราธิป สิทธิ นายพงศ์พัทธ์ อัจฉราโยธิน นายพงษ์พัฒน์ นาคเจริญสุข นายยศพร รักติประกร นายวรนนท์ ดีจ้าเนียร

คณะ/ชั้นปี

ที่ ทรัพยากรฯ3 2. ศษ.4 4. ศษ.5 6. ศาพ.4 8. ศษพ.5 10. วท.และวศ.3 12. วน.3 14. ศษ.3 16. ศษพ.6 18. ศษ.5 20. ศษพ.4 22.

ชื่อ-สกุล น.ส.กุลดา ยิ้มสีมา น.ส.ขนิษฐา อันจะนะ น.ส.ขวัญภิรมย์ สีออน น.ส.จิรารัตน์ ทรงประเสริฐ น.ส.ชฎาพร ภักดี น.ส.ชนาภา สถาพร น.ส.ณัฐมล โคตรเพชร น.ส.นิจจารีย์ ทองสงคราม น.ส.นุสบา กลางพิมาย น.ส.พนัฐฎา ภักดีโยธา น.ส.พรพิมล ขอนแก่น

คณะ/ชั้นปี ศษพ.5 ศษ.4 ศษ.5 ศษ.4 เทคนิคฯ1 สค.1 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.4


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

23. 25. 27. 29.

นายสักดิ์สิทธิ์ สิงห์อุดม นายสันติภาพ นามสอน นายสิทธิโชค เหมทอง นายเสกสรร สนธิระ

ผู้จัดการทีม ผศ.ณัฐธีร์ เรืองศิลป์ชัย

วท.และวศ.2 ทรัพยากรฯ1

ศษพ.3 ศษ.4

24. 26. 28. 30.

น.ส.มนธิชา ริมธีระกุล น.ส.สิริพร พบขุนทด น.ส.อทิตยา สุกใส น.ส.แพรพรรณ กลิ่นกรุ่น

ศษพ.4 สิ่งแวดล้อม1

ศษ.1 ศษ.2

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. ผศ.ดร.วรพงษ์ แย้มงามเหลือ 2. นายกรัยวิเชียร น้อยวิบล 3. นายเมธี ศิลา 4. ว่าที่ ร.ต.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 6. กีฬาฟุตซอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33.

ชื่อ-สกุล นายจตุรงค์ บัวทวน นายจักรพันธ์ ส้าเภาลอย นายจิรายุ ตุ้งติก นายชนาธิป จิตวิบูลย์ นายณัฐพงษ์ นาคินทร์ นายธนกฤต มีนาพระ นายธนพล มณีโชติ นายธันยบูรณ์ ศรีชมภู นายนนชภัทร นวลเขียน น.ส.วนิดา แย้มเกษร น.ส.ศิริพร ประกอบผล น.ส.สุชานาฏ กิตติโสภณ น.ส.สุนิดา ไฝ่เมตตา น.ส.สุรัญญา ศรีเมือง น.ส.สุรารักษ์ สิทธิธาดาพงศ์ น.ส.หทัยรัตน์ สุงข์รุ่ง น.ส.วนารี อุตรสัก

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 ศษ.3 ศษ.5 ศษ.1 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.5 ศษพ.4 ศษพ.1 วิทยฯกีฬา4

ศษพ.1 ศษพ.3 ศษ.1 วิทยฯกีฬา4

ศวท.1

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32.

ชื่อ-สกุล นายนิติสิทธิ์ ประพันธ์วงศ์ นายพันธกานต์ สังข์สุวรรณ นายพีรพัฒน์ หลิมสวาสดิ์ นายรณชัย จูงวงษ์สุข นายวรยศ แสงประไพ นายศักดิพันธุ์ เหรียญทอง นายอนุวัฒน์ สุขเจริญ นายเดชณรงค์ อินทร์สุทธิ์ น.ส.กฤษณา ฤทธิสาร น.ส.กันยารัตน์ กาฬภักดี น.ส.ณัฐชยา รักสาย น.ส.นฤมล ฮวดยิ่ง น.ส.นวพร จ้อยทองมูล น.ส.นิรชา ผาสุข น.ส.ปลื้มจิต มหาวงศ์ น.ส.ลภัสรดา ยอดราช

คณะ/ชั้นปี ศษ.5 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.5 ศษ.1 วศ.3 วิทยฯกีฬา4

ศษ.5 ศษพ.1 วิทยฯกีฬา2 วิทยฯกีฬา1

ศษพ.2 ศษพ.4 วิทยฯกีฬา2

13


14

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ผู้จัดการทีม ดร.นิรอมลี มะกาเจ

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายฐาปกร ถาวร 2. นายภูวนารถ ศรีทน 3. นายภูชิช นครพัฒน์ 4. น.ส.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ 5. นายเกริกวิทย์ รงสมบัติ 6. นายณัฐนันท์ ทุมมานนท์ 7. กีฬาเปตอง

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-สกุล นายจักรี ขันตยาภรณ์ นายปิติภูมิ ทองลิ้ม นายปรมินทร์ ศิริวัฒนาโกวิท นายสุราชา พูล้นแก้ว นายดุสิต จิตไทย นายธวัชชัย มณีสาย

ผู้จัดการทีม น.ส.กัลพฤกษ์ พลศร

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 ศศ.1 ศษ.1

ที่ 2. 4. 6. วิทยฯกีฬา4 8. พาณิชยฯ2 10. พาณิชยฯ1 12.

ชื่อ-สกุล น.ส.บัวชมพู ชวนนุสรณ์ชัย น.ส.บุษราค้า จตุพรสมบัติ น.ส.รุจิรา ภาคธรรม น.ส.อรณิช เนตรมณี น.ส.ณัฐกานต์ บุตรดี น.ส.อภิสรา เด็ดแก้ว

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์ 2. น.ส.อัมพวัน สุวรรณพฤกษ์ 3. นายเถลิงเกียรติ์ ภู่สอาด เจ้าหน้าที่

1. ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง 2. นายณัฐพงศ์ สุโกมล 3. นายเชิดชาย รื่นพานิช 4. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง 5. พลเรือตรีศุภชัย จิระสถิตย์ 6. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม 7.นายยงยุทธ ตันสาลี 8. นายวรวุฒิ กุลวงษ์ 9. นายนักรบ เทียนปัญจะ 10. น.ส.ธนชณ ทับบ้ารุง

หัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน

คณะ/ชั้นปี ศษ.2 ศษ.2 ศษ.1 วศ.2 วิทยฯกีฬา4

วศ.3


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

11. นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ 12. น.ส.นุชรินทร์ ทิพยเนตร 13. น.ส.ศรัญญา ทานนท์ 14. นายพงศธร ชาญป่าไพร 15. นายสมรรถกล ต่วนเขียว 16. นายศุภวัฒน์ กระต่ายทอง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 1. กีฬากรีฑา ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19.

ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชัย ทับเงิน นายอภิสิทธิ์ สุขแก้ว นายภูเมธ ธนันธิคุณ นายอภิสิทธิ์ ฉ่้าศรี นายเฟื่องนคร เอกม่วง นายกษิดิศ พิมพ์สิน นายชโลทร นุ้ยศิริ นายวงศธร เพียรประสบสุข นายอธิวุฒิ บุญเจริญ นายต้นตระการ ชูถึง

ผู้จัดการทีม น.ส.นุชจรี บุญธรรม

คณะ/ ชั้นปี ศษ.1 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.3 อก.1 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.1

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.นัฐฐากมล ศุกรกาญจน์ น.ส.เสาวลักษณ์ บุญสุนีย์ น.ส.ลัดดาวัลย์ แดงสุวรรณ น.ส.สุธณี แสงชมภู น.ส.ณัฐวดี ไวถนอมสัตว์ น.ส.นันธิชา แก้วสกุล น.ส.จิรฐิติกาล ชัยประทุม น.ส.ปทุม รุ่งโรจน์ นายจีรศักดิ์ ชาญศิริ

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ 2. นายสมนึก สมนาค 3. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม 4. นายศิราเมษฐ์ ม่วงสุวรรณ

คณะ/ ชั้นปี ศษ.1 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.5 บธ.2 สค.1 บว.2 ศษ.2 ศษ.2

15


16

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

2. กีฬาว่ายน้า ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27.

ชื่อ-นามสกุล นายกฤตภาส ศรีเจริญบุญ นายอังกฤช ไชยกุศล นายชลชาติ ฐานกิตติคุณ นายณิสิทธ จันทรากูลพงษ์ นายสุทธิภัทร พรภักดี นายอารยะ ภูมิจิตอมร นายชวิน หังสสูต นายภาสกร พันธุ์ศรีวรพงษ์ นายธนานันท์ คมเศวต นายธนภัทร ศิริวรรณ นายภาณุพงศ์ ไพบูลย์ธนศาล นายทานธรรม ค้าใหญ่ นายพิทยุตม์ ชาญเศรษฐิกุล นายคุณากรณ์ บุญเกิด

ผู้จัดการทีม นายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 วศ.2 วศ.1 วศ.2 ศศ.1 ศศ.3 วศ.3 ศษ.5 วศ.4 ศษ.3 วศ.1 วน.3 วศ.3 บธ.1

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.ศุภสุตา สุนทรโชติ น.ส.อริสา ศรีระษา น.ส.กัลยกร ดาวไธสง น.ส.ชลธิชา มีนชัยนันท์ น.ส.พลอยธนพร บุญรังสี น.ส.สิรินทร์ทรรศ์ พุทธศรี น.ส.เขมสิริ สิริเวชชะพันธ์ น.ส.ธันย์ชนก แสงสว่าง น.ส.พิชุตา สัมผัสสุข น.ส.กนกวรรณ เสาร์มั่น น.ส.กนกวรรณ วาจางาม น.ส.สาธินี วิกรานต์พงศ์ นายอชิร โรจนกร

คณะ/ชั้นปี

ศศ.3 บธ.3 วศ.3 มน.2 สค.2 สค.2 บธ.2 บธ.1 สค.1 ศษ.1 อก.2 มน.1 วท.1

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายสืบ ชัยยะ 2. นายอธิเจต โมราวรรณ 3. นายพรชัยยศ ช้านาญศิลป์ 3. กีฬาบาสเกตบอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15.

ชื่อ-นามสกุล นายชนาธิป จักรวาล นายชยพล กิตติพร นายตรีเพชร ใจหาญ นายต่อพงศ์ มัธยมานันท์ นายธนาทัตถ์ ไชยสุระ นายธนโชค มาลัยเปีย นายพรชัย ห่วงรักษ์ นายพัสกร อปริมาณ

คณะ/ชั้นปี

วท.1 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.5 ศษ.2 ศษ.4 ศษ.5 วศ.4

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.

ชื่อ-นามสกุล นายมงคลสุบรรณ ค้าปัน นายยศธร คงคา นายรัฐพล ตันตินิจกุล นายวรภัทร ลิมปิโชติกุล นายศุภศิลป์ สิงหพันธ์ นายสรัล ตวงเศรษฐวุฒิ นายไพรัช คงกิจมั่น

คณะ/ชั้นปี สค.3 วศ.3 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.2 สค.3 บว.3


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ผู้จัดการทีม ดร.บุญเลิศ อุทยานิก

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23.

ชื่อ-นามสกุล Miss. CAROLINE FILLIEUX น.ส.กรกนก ศิริวาลย์ น.สงกาญจนา ละลาย น.ส.กาญจนา สระทองเอก น.ส.กานต์เทพิน ฤทธิ์เดช น.ส.ณัฐสรวงกร คงจุฬากูล น.ส.ธัญชนก กายจนสนิท น.ส.บุณยาพร อุ้ยตา น.ส.ปวริศา จันสา น.ส.ปาลิตา โปเซี้ยว น.ส.ปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์ น.ส.พจนีย์ กันยามา

ผู้จัดการทีม ผศ.พีรเดช มาลีหอม

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายยงยุทธ ใจหาญ 2. น.ส.ฐณัฐดา ตุงคบุรี 3. นายรัชชานนท์ อริยชาติ 4. กีฬาฟุตบอล คณะ/ชั้นปี

บว.1 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.5 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.4

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.ลัดดามาส พรมหลวงศรี น.ส.วนิดา ค้าทุม น.ส.วศินี ปักธงไชย น.ส.ศิรินทิพย์ ทองใหม่ น.ส.สลิตา สุทธิบูลย์ น.ส.สุดารัตน์ มังคละเสถียร น.ส.สุดารัตน์ หมอผึ้ง น.ส.สุนิษา จันทร์อินทร์ น.ส.สุรารักษ์ สิทธิธาดาพงศ์** น.ส.เมธาวี อุปพงษ์ น.ส.โศจิรัตน์ ประดิษฐษร

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.1

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผู้ฝึกสอน 1. ดร.ณัฐชนนท์ ซังพุก 2. นายชูศักดิ์ สุวรรณา 3. นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ 5. กีฬาวอลเลย์บอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-นามสกุล Mr. Juian Decker นายกฤษณะ เล็กเพ่อ นายจักรพงศ์ คงเปีย นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์** นายญาณาธิป เหลืองวิไล นายตะวัน ไพรหลวง นายธนัญชัย สงวนกุล

คณะ/ชั้นปี

วศ.1 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.1 กษ.1 ศษ.1

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.

ชื่อ-นามสกุล นายวัฒนชัย ปานขุนรักษ์ นายวุฒิพงศ์ โชติการ นายศิริวิทย์ สวนนุช นายศิริวัฒน์ หลักแหลม นายศุภชัย เทียมจันทร์ นายอดิพงษ์ แซ่อึ๋ง นายโชคอนันต์ นาคใหม่

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.3 ศษพ.1

17


18

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

15. นายรณภพ สัตยสมบูรณ์ ผู้จัดการทีม ดร.สุริยา ณ หนองคาย**

บว.1 ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายพิทักษ์ ปิ่นประวัติ 2. นายภูริวิทย์ สวนนุช 3. นายเจริญ จันทร์เจริญใจ 6. กีฬากอล์ฟ

ที่ 1. 3. 5. 7.

ชื่อ-นามสกุล นายกรกริช เชาว์พานิช นายพชร คนชาญ นายศิริชัย สะอาดชูชม นายศุภณัฐ สุวรรณข้า

ผู้จัดการทีม นายกฤษณ์ พลอยโสภณ

คณะ/ชั้นปี

ศษพ.1 ศศ.4 ศษพ.1 ศวท.3

ที่ ชื่อ-นามสกุล 2. น.ส.ธนาภรณ์ สุขการค้า 4. น.ส.ศุภกาญจน์ รัตน์เพชร 6. น.ส.อมรภัค นิธิปฏิคม

คณะ/ชั้นปี วิทยฯกีฬา3 ศวท.1 ศษพ.1

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. ผศ.ทรงวุฒิ คิดควร 2. นายบัณฑิต ศรีสุชาติ 7. กีฬาเซปักตะกร้อ

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.กุลดา ยิ้มสีมา น.ส.ขนิษฐา อันจะนะ น.ส.ขวัญภิรมย์ สีออน น.ส.จิรารัตน์ ทรงประเสริฐ น.ส.ชฎาพร ภักดี น.ส.ชนาภา สถาพร น.ส.ณัฐมล โคตรเพชร น.ส.นิจจารีย์ ทองสงคราม น.ส.นุสบา กลางพิมาย นายเสกสรร สนธิระ

ผู้จัดการทีม ผศ.ณัฐธีร์ เรืองศิลป์ชัย

คณะ/ชั้นปี

ศษพ.5 ศษ.4 ศษ.5 ศษ.4 เทคนิคฯ1 สค.1 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.4 ศษ.4

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.พนัฐฎา ภักดีโยธา น.ส.พรพิมล ขอนแก่น น.ส.มนธิชา ริมธีระกุล น.ส.สิริพร พบขุนทด น.ส.อทิตยา สุกใส น.ส.แพรพรรณ กลิ่นกรุ่น นายณัฐพล แตงจุ้ย นายพงษ์พัฒน์ นาคเจริญสุข นายวรนนท์ ดีจ้าเนียร

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. ผศ.ดร.วรพงษ์ แย้มงามเหลือ

คณะ/ชั้นปี ศษ.1 ศษ.4 ศษพ.4 สิ่งแวดล้อม1

ศษ.1 ศษ.2 ศาพ.4 ศษพ.6 ศษพ.4


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

2. นายกรัยวิเชียร น้อยวิบล 3. นายเมธี ศิลา 4. ว่าที่ร้อยตรีศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 8. กีฬาดาบสากล ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23.

ชื่อ-นามสกุล นายกฤติน รุจิแสงวิทยา นายก้าวเกียรติ บุญบ้ารุง นายณัฐวัตร จันทบาล นายสรรพ์พชร์ นวลพลับ นายธัชกร สุขปัญญา นายปฐมพร เจียวยิ้น นายพูลอนันต์ ปิยะอนันต์ นายอานุภาพ พณิชีพ นายกัญจน์ กระจกเหลี่ยม นายพิชญุตม์ เจริญฤทธิ์ นายวิทยา แก้วบังตู นายสุปวีณ์ จิตตรีสินธุ์

ผู้จัดการทีม ดร.อิษฎี กุฏอินทร์

ที่ สพ.1 2. สค.5 4. วท.3 6. ศศ.3 8. สค.2 10. วิทยฯกีฬา3 12. สค.5 14. วิทยฯกีฬา2 16. อก.6 18. อก.3 20. ศษ.4 22. ศษ.2 คณะ/ชั้นปี

ชื่อ-นามสกุล น.ส.ชิดชนก ลิ้มวัฒนะ น.ส.นาตาชา ผลเกิด น.ส.พิชญา อัครเศรษฐการ น.ส.วรรณรดา อ่วมเกษม น.ส.จันทราภรณ์ ช่วยทอง น.ส.ชิดชนก ประกอบ น.ส.อรประภา อุปแก้ว น.ส.จุฬาลักษณ์ ภูริยากร น.ส.พิชญา อัครเศรษฐการ น.ส.สิรธิ ร นทีธร น.ส.อภิชญา เป็งวัง

คณะ/ชั้นปี สค.3 วท.2 วศ.3 วท.1 ศษ.1 กษ.2 วศ.3 วิทยฯกีฬา2 วศ.3 สค.2 วิทยฯกีฬา3

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. น.ส.ชนกชนม์ อ่อนศรี 2. นายวีรพล สรัสสมิต 3. นายชินวัตร ธรรมนิยม 9. กีฬาเทควันโด

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-นามสกุล นายวรัญชัย จังศิริพรปกรณ์ นายธัญภัทร ชัยสวัสดิ์ นายณัฐวีร์ กล่อมพงษ์ นายณัฐพล ศรีสันติ์ นายหฤษฎ์ ผิวสอาด นายธารันต์ ชัยสวัสดิ์

คณะ/ชั้นปี

ศศ.1 สค.1 บธ.2 ศษ.2 วศ.3 ศษ.3

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.ณิชาพัชร์ สายกระสินธุ์ น.ส.วิลาสินี ข้าศรีบุศ น.ส.คันธรัตน์ หนูราม น.ส.กฤตชณัธ สินสอน น.ส.รัชนีพร เงินบ้ารุง น.ส.กรปรียา ยาแก้ว

คณะ/ ชั้นปี มน.2 สค.3 ศษ.4 อก.1 ศษ.3 ศษ.5

19


20

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

นายเชษฐรพี ต่างใจ นายณัฐธนนท์ ทับเจริญ นายณฐวัชร ปาลวัฒน์วิไชย นายณัฐวุฒิ เจริญรักษ์ นายพิพัฒน์ ผึ้งไผ่งาม นายภาณุวิชญ์ ชาวสวน นายนิรวิทย์ เอี่ยมอาจ

ผู้จัดการทีม น.ส.ลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล

มน.3 สค.3 สค.1 สค.1 วศ.1 ศศ.1 ศษพ.1

14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

น.ส.ณัฐวรรณ แก้ววิลัย น.ส.ศุภิสรา วงศ์ลิมปิยะรัตน์ น.ส.ณัฐภัสสร เลอศิริพงศ์ น.ส.เกษรา เกียรติอัชวะชัย น.ส.ชนิสรา ด้วงกลัด น.ส.พจนรัตน์ สนธินาม นายศักดินันท์ คงกระพัน

กษ.2 ศษ.2 อก.2 สพ.2 สค.4 อก.3 ศษ.2

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. น.ส.กาญจนา สุทธิแพทย์ 2. น.ส.อัมพิราวรรณ โปษยานนท์ 3. น.ส.สริตา ผ่องศรี 4. น.ส.สิริพิชญ์ ร้าพึงกิจ 10. กีฬาเทนนิส

ที่ 1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-นามสกุล นายณัฎ รุ่งสิทธิมงคล นายต่อลาภ ทรงวีระ นายธนกฤต ชอบท้าดี นายธนดล ชลเจริญ นายนิธิวัต จิตต์แย้ม

ผู้จัดการทีม นายพีระภัทร ตามประดิษฐ์

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 ศษ.4 ศษ.2 วศ.1 วิทยาการจัดการ4

ที่ 2. 4. 6. 8. 10.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.ขวัญสิริ พุ่มพงษ์ น.ส.จุฑาทิพย์ กล่อมพงษ์ น.ส.ณัฐชนิตา บุตรพรหม น.ส.ณัฐมนต์ โรจน์สราญรมย์ น.ส.ดาเรศร์ ศรีรุ่งเรือง

คณะ/ชั้นปี เทคนิค สพ.1

ศษ.4 ศษ.2 สค.2 ศษ.3

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายอนิรุธ สุขจิตต์ 2. นายยอดชาย คงขันธ์ 3. น.ส.ณุวีร์ เกิดสมบูรณ์ 11. กีฬาเทเบิลเทนนิส

ที่ 1. 3. 5. 7.

ชื่อ-นามสกุล นายพงศกร คุณประเสริฐ นายพงศ์ธีรัช กนกากร นายพีรพล คุณประเสริฐ นายรัชตานนท์ พิมพ์สอน

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 ศษ.4 สค.4 ศษ.3

ที่ 2. 4. 6. 8.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.กานต์สินี อมรธันยมนย์ น.ส.ฉัตรฑริกา คล้ายสุวรรณ น.ส.ฉัตรฑริดา ไพศาลนันทน์ น.ส.วริศรา นิลนาก

คณะ/ชั้นปี ศษ.1 บธ.2 บธ.1 อก.2


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

9. นายศิรวิทย์ พวงทิพย์ ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์

บธ.1

10. น.ส.วริษฐา นิลนาก

สิ่งแวดล้อม2

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์ 2. นายอภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ 3. รศ.ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์ 12 กีฬาแบดมินตัน

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-นามสกุล นายณพสิทธิ์ บุญสม นายพศิน พากย์ฉันทวัจน์ นายศักดิ์ศรัณย์ อ้าพันพร นายวรชาติ เกิดศรีพันธุ์ นายอานุภัทร แย้มศิริ นายกฤษฎา จันทรวิสุทธิ์ นายทศพล ถาวรวงษ์

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์

คณะ/ชั้นปี

ศศ.3 สค.4 ศษ.3 ศษ.4 ศษ.4 วศ.2 ศษ.3

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.ชนนิกานต์ ศิริธนโชติ น.ส.ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ น.ส.อลิษา ทรัพย์นิธิ น.ส.กุลจิรา คงดี น.ส.ศรสวรรค์ ศรีดี น.ส.จินตกา คงสามสี น.ส.ชัญญา วงศ์ตระกูล

คณะ/ชั้นปี วท.2 วท.2 วศ.1 ศศ.1 สค.3 บธ.2 บธ.3

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. น.ส.ดุจฝัน เอี้ยงสุวรรณปัทมะ 2. นางสุวรรณี ศิริวัฒนสาธร 3. น.ส.พรเพ็ญ ลาโพธิ์ 13 กีฬารักบี้ฟุตบอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17.

ชื่อ-นามสกุล นายกรธวัช ยอดขันธ์ นายก่อบุญ งามวัฒน์ นายก้องกฤษฎ ศรีสุโข นายจิรพัฒน์ ตันตระชนิดา นายชัชชัย สวัสดิ์มงคล นายชัยณรงค์ ทรัพย์สุขสมบัติ นายณฐพงศ์ สุนทรไตรทิพย์ นายณภัทร เลาหสินนุรักษ์ นายณัฐชนน เกิดผล

คณะ/ชั้นปี ศศ.2 ศษ.4 สค.4 กษ.2 วน.2 สค.2 กษ.1 กษ.4 ศษ.5

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

ชื่อ-นามสกุล นายนันทวัฒน์ สนแจ้ง นายบารมี ไทยเศรษฐ์ นายปริญญ์ กงทองลักษณ์ นายพงศ์พล พุกบัว นายพิสิฐ กกนาค นายมงคลภัทร เกยานนท์ นายรณภัฏ ฤทธิ์ดี นายสรรเพชญ์ สุขวาสนะ นายสิปปกรณ์ ระหงษ์

คณะ/ชั้นปี สค.1 วศ.1 สค.3 ศษ.3 ศษ.1 ศศ.4 สค.3 ศษ.6 มน.1

21


22

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

19. 21. 23. 25. 27. 29.

นายณัฐวัช เฉลิมวรรณพงศ์ นายณัฐวุฒิ หรรษภิญโญ นายทองเอก กลัดพันธุ์ นายธรณัส เขื่อนเพชร นายธิษณะ มงคลนัฏ นายนพพล ดีสว่าง

ผู้จัดการทีม น.ส.ธนชณ ทับบ้ารุง**

ศษ.4 วศ.2 สถาปัตยฯ4 วศ.5 บธ.4 ศษ.5

20. 22. 24. 26. 28. 30.

นายสิริราชย์ ผจงกิจพิพัฒน์ นายสิริวัชร์ กังสวัสดิ์ นายอิทธิพัทธ์ ศรีบัวบาน นายเฉลิมภัทร เกยานนท์ นายโอบมงคล วชิรานุวงศ์ นายโอม เมฆวิชัย

สค.2 สค.2 ศษ.4 สถาปัตยฯ1 ศศ.3 ศษ.1

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายอุดมชัย ณ ไทร 2. นายศุภกร จรัสเสาวภาคย์ 3. นายศรัณย์ ศรีสง่าบริบูรณ์ 14. กีฬาฮอกกี้

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39.

ชื่อ-นามสกุล นายสมบัติ ทองอ้ม นายชัยวิทย์ ทองทิพย์ นายณัฐพล กล่อมจิตร นายธนภัทร ขานไข นายพลิภัทร อุทัยรัตนกิจ นายภาณุมาศ ขันทอง นายภูเบศ ลิโมทัย นายวชิรพงษ์ นพรัตน์ธนากร นายวรตม์ บุราคร นายวิชชากร ธรรมจักร์ นายสถาพร พาขุนทด นายสุทธิพงษ์ ดวงกาญจนา นายอดิศวร สุภาวงษ์ นายไพศาล ส้าราญใจ นายณัฐมาศ ริมสมุทร นายธนกฤต บุญอาจ นายนราวิชญ์ ทรงงาม นายนลธวัช มูลพรม นายศศศักดิ์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์ นายสุเมธ ภูมิพัฒน์

คณะ/ชั้นปี ศษ.2 บธ.1 ศษ.3 สค.1 บธ.4 ศษ.4 บธ.1 ศษ.5 ศษ.1 วน.2 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษพ.1 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.4

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. วท.และวศ.2 36. สค.3 38. ศษ.6 40.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.กรกนก แสนปวง น.ส.จารุวรรณ เตียบไธสง น.ส.ชุติมา จ้าปาทอง น.ส.นฤมล ศรีจันทร์มาก น.ส.นันทัชพร วีระเสถียร น.ส.ปริญญา อุทิศรัมย์ น.ส.ปวรวรรณ แพนเกาะ น.ส.ผุสดี จันทค้ามา น.ส.มนัสนันท์ สุนทรวิเศษ น.ส.ศิริขวัญ วงษ์แก้ว น.ส.ศุภกานต์ ส่งพันธ์นกีกูร น.ส.สุปรียา เชื้อน่วม น.ส.อนงค์นาฏ พิเรศรัมย์ น.ส.อลิสา นะเรืองรัมย์ น.ส.เบญจวรรณ สัตตบุตร น.ส.จงจิตต์ บุญมี น.ส.ชฎาธาร สันทิศ น.ส.ณัฐสุดา ยอดเครือ น.ส.นัฐริณี มุสิกโปดก น.ส.ปนัดดา กรุมรัมย์

คณะ/ชั้นปี ศษ.2 ศษ.5 ศษ.1 ศษ.5 ศษ.4 ศษพ.1 ศษ.5 ศษพ.1 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.5 บธ.3 ศษ.1 วิทยาการจัดการ1

ศษ.3


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

41. นายอาภากร ศรีงาม 43. นายเมธัส เอีย่ มผาสุข 45. น.ส.กัญญาณัฐ นาคพลกรัง

ผู้จัดการทีม ดร.อ้านวย ตันพานิชย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์

ศษ.1 มน.4 ศษ.1

42. น.ส.สมัชฌา ขันธวุฒิ 44. น.ส.สโรชา โหลสกุล

ศษ.5 มน.3

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ ึกสอน 1. นายธีระพงษ์ ลิมบานเย็น 2. นายยงค์ยุท ชาตรี 3. นายพิริยะ หยวกยง 4. ผศ.ระลึก สัทธาพงศ์ 5. น.ส.กมลรัตน์ ทองคณารักษ์ 6. นางภนิดา หยั่งถึง 15. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

ที่ ชือ่ -นามสกุล 1. นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์** 3. นายธนโชติ ทันธวัตน์ 5. นายสมรักษ์ รอดสีเสน ผู้จัดการทีม ดร.สุริยา ณ หนองคาย**

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 วน.1 ศษ.1

ที่ ชื่อ-นามสกุล 2. น.ส.ชุลีพร สุนทรวารี 4. น.ส.ธาริณี ทิมแท้ 6. น.ส.นิศากร สิมประเสริฐ

คณะ/ชั้นปี ศษ.2 ศษ.2 ศษ.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายอนันธศักดิ์ ธราวุธ 2. นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์ 16. กีฬาเปตอง

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1. นายดุสิต จิตไทย 3. นายปรมินทร์ ศิริวัฒนาโกวิท 5. น.ส.บัวชมพู ชวนนุสรณ์ชัย ผู้จัดการทีม น.ส.กัลพฤกษ์ พลศร

คณะ/ชั้นปี พาณิชยฯ2 ศษ.1 ศษ.2

ที่ ชื่อ-นามสกุล 2. น.ส.รุจิรา ภาคธรรม 4. น.ส.อรณิช เนตรมณี 6. น.ส.บุษราค้า จตุพรสมบัติ

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์ 2. น.ส.อัมพวัน สุวรรณพฤกษ์ 3. นายเถลิงเกียรติ์ ภู่สอาด

คณะ/ชั้นปี ศษ.1 วศ.2 ศษ.2

23


24

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

17. กีฬาเรือพาย ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 41.

ชื่อ-นามสกุล นายศรัทธา มานะวัฒนากิจ นายชินฤทธิ์ ชัตไพบูลย์ นายพงศกร พุ่มแก้ว นายราชันย์ นิวาสวงศ์ นายปรีชา กองขุนทศ นายภานุพงศ์ ทองดีเลิศ นายศักราช พันตารัก นายจรินรัตน์ ค้าระสิงห์ นายธนพล หล่อนสิ่ว นายวัชระ โสภาศรี นายศักดินันท์ อ่อนสลุง นายศิวดล กองอุดม นายสมยศ ศรีบัว นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นายกฤษดา มะตายะสี นายธนากร ชาวบ้านเกาะ นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว นายภูวนิษฐ์ สีมาวงศ์ นายรัตนกร ยะอนันต์ นายศุภเดช ช้างน้อย นายเอกสิทธิ์ เจริญสุข

ผู้จัดการทีม นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล

คณะ/ชั้นปี บธ.2 ศษพ.1 ศษพ.5 ศษ.2 ศษพ.3 ศษพ.4 วิทยฯกีฬา3 ศษพ.3 ทรัพยากรฯ3 ศษ.1 ศษพ.3 ทรัพยากรฯ3 ศษพ.3 ศษพ.3 ศษพ.1 ศษพ.3 ศษพ.1 ศษพ.3 ศษพ.3 ศษพ.3 ศษ.3

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.จิรวรรณ ลีจ้อย น.ส.วรนันท์ กลิ่นทิพย์ น.ส.จิราภรณ์ สังข์เกิด น.ส.อชิตา อานุภาพภราดร น.ส.ชฎาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ น.ส.ดรุณี แดงจ้อย น.ส.ทองพันธ์ อุปชา น.ส.ธนันชนก เจี้ยมกลิ่น น.ส.ลลิตา ผานค้า น.ส.วันวิภา สังกฤษ น.ส.เบญจมาศ พรมบุตร น.ส.กัญยานี คนเพียร น.ส.ชลธิชา ชอบประดิษฐ์ น.ส.ปาริสา ประภานาวิน น.ส.พนิดา สุนาวี น.ส.พัทธมน สาระมัย น.ส.รัชนีกร ธนกุล น.ส.วงศ์วรรณ ลุนบง น.ส.จิภสั ดา มุ่งมี นายสิทธิโชค เขียวรอด

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 เทคนิคฯสพ.2 ปม.1 สค.1 ศิลปศาสตร์ฯ4 ปม.1 สาธารณสุขฯ3 วิทยฯกีฬา1 วท.และวศ.2 ศิลปศาสตร์ฯ2 ศษพ.3 ทรัพยากรฯ3 ทรัพยากรฯ3 ศษพ.4 ศษพ.1 สาธารณสุขฯ4 สาธารณสุขฯ4 สาธารณสุขฯ4 ศษ.2 ศษพ.1

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายธารินทร์ ก้านเหลือง 2. นายสุริยัน สุวรรณกาล 3. ดร.วิมลมาศ ประชากุล** 4. นายอรรถพล วงศ์กาฬสินธุ์ 18 กีฬาลีลาศ

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1. นายศิริวัฒน์ หลักแหลม

คณะ/ชั้นปี ศษ.3

ที่ ชื่อ-นามสกุล 2. น.ส.ธัญญาลักษณ์ ล้าพันแดง

คณะ/ชั้นปี ศศ.2


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

3. 5. 7. 9. 11. 13.

นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์** นายต่อลาภ อินทสนธิ์ นายธนัท อนันตเสริม นายเดชชาย แก้วอินทร์ กษิดิ์เดช อุยสุย นายธีรัช ดวงจิโน

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.เสรี เศวตเศรนี

ศษ.4 วท.2 วศ.4 มน.4 วศ.2 ศษ.1

4. 6. 8. 10. 12. 14.

น.ส.ศศิธร นฤสัจญาณ น.ส.ประภาวี สีสิน น.ส.อาภาวรรณ จันทร์ศิริ น.ส.เพ็ญพิชญา มานพพงษ์ น.ส.จิตติพิสุทธิ์ เจริญวัย น.ส.ชนัฎดา กิ้มทอง

ศศ.2 วน.3 ศวท.3 บธ.2 ศศ.1 ศศ.1

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายกรภพ โพธิมู 2. นายบัณฑิต ไชยมุติ 3. นายปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล 4. นายพุฒิสิทธิ์ พรมนา 19. กีฬาฟุตซอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33.

ชื่อ-นามสกุล นายจตุรงค์ บัวทวน นายจักรพันธ์ ส้าเภาลอย นายจิรายุ ตุ้งติก นายชนาธิป จิตวิบูลย์ นายณัฐพงษ์ นาคินทร์ นายธนกฤต มีนาพระ นายธนพล มณีโชติ นายธันยบูรณ์ ศรีชมพู นายนนชภัทร นวลเขียน นายนิติสิทธิ์ ประพันธ์วงศ์ นายพันธกานต์ สังข์สุวรรณ นายพีรพัฒน์ หลิมสวาสดิ์ นายรณชัย จูงวงษ์สุข นายวรยศ แสงประไพ นายศักติพันธุ์ เหรียญทอง นายอนุวัฒน์ สุขเจริญ นายเดชณรงค์ อินทร์สุทธิ์

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 ศษ.4 ศษ.5 ศษ.1 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.2 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.5 ศษ.1 วศ.3

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.กฤษณา ฤทธิสาร น.ส.กันยารัตน์ กาฬภักดี น.ส.ณัฐชยา รักสาย น.ส.นฤมล ฮวดยิ่ง น.ส.นวพร จ้อยทองมูล น.ส.นิรชา ผาสุก น.ส.ปลื้มจิต มหาวงศ์ น.ส.ลภัสรดา ยอดราช น.ส.วนารี อุตรสัก น.ส.วนิดา แย้มเกสร น.ส.ศิริพร ประกอบผล น.ส.สุชานาฏ กิตติโสภณ น.ส.สุนิตา ไฝ่เมตตา น.ส.สุรัญญา ศรีเมือง น.ส.สุรารักษ์ สิทธิธาดาพงศ์** น.ส.หทัยรัตน์ สังข์รุ่ง

คณะ/ชั้นปี วิทยฯกีฬา4 ศษ.5 ศษพ.1 วิทยฯกีฬา2 วิทยฯกีฬา1 ศษพ.2 ศษพ.4 วิทยฯกีฬา2 ศวท.1 ศษพ.4 ศษพ.1 วิทยฯกีฬา4 ศษพ.1 ศษพ.3 ศษพ.1 วิทยฯกีฬา4

25


26

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ผู้จัดการทีม ดร.นิรอมลี มะกาเจ

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายฐาปนา ถาวร 2. นายภูวนารถ ศรีทน 3. นายภูชิช นครพัฒน์ 4. น.ส.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ 5. นายเกริกวิทย์ รงสมบัติ 6. นายณัฐนันท์ ทุมมานนท์ 20. กีฬาปันจักสีลตั

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1. นายชัชชาย แจ่มจันทร์ ผู้จัดการทีม นายยงยุทธ ตันสาลี**

คณะ/ชั้นปี สค.1

ที่ ชื่อ-นามสกุล 2. น.ส.ปีวรากาจน์ ตันปาสิริพัฒน์

คณะ/ชั้นปี วิทย์กีฬา1

ผูฝ้ กึ สอน 1. นายยงยุทธ ตันสาลี** 21. กีฬาจักรยาน

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1. นายกษิดิศ หาญล้ายวง 3. นายธวัชชัย แสงใสแก้ว ผู้จัดการทีม รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งค้า

คณะ/ชั้นปี ศษ.1 วท.และวศ.4

ที่ ชื่อ-นามสกุล 2. น.ส.สวรรยา คงรักษ์

คณะ/ชั้นปี ศษ.4

ผูฝ้ กึ สอน 1. นายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์ 22. กีฬาครอสเวิร์ด

ที่ 1. 3. 5. 7.

ชื่อ-นามสกุล นายกฤติน อิทธิไพศาล นายฐิติพงศ์ เหลืองภิญโญ นายสิทธิโชค บุญศิริพันธ์ นายสุธินันท์ หมีเหม

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ**

คณะ/ชั้นปี วศ.2 มน.2 บธ.4 ศษพ.5

ที่ 2. 4. 6. 8.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.สุติยาภรณ์ ยอยโพธิ์สัย น.ส.สุรภา อุดมพรวงศา น.ส.อมรรักษ์ จันทร์สิริโชค น.ส.อรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์

ผูฝ้ กึ สอน 1. นายพิชัย ลิ้มประเสริฐ

คณะ/ชั้นปี สค.1 มน.3 สค.1 วศ.4


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

23. กีฬาบริดจ์ ที่ 1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-นามสกุล นายณรงค์ ศิริทิพย์วานิช นายนนทวัฒน์ รุจิราวโรดม นายพยุหพล ฟุ้งสุข นายภทรธรรม วนากุล นายวรภาส สุวรรณเทศ

ผู้จัดการทีม ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์

คณะ/ชั้นปี สค.2 วศ.2 กษ.4 ศศ.4 ศศ.2

ที่ 2. 4. 6. 8. 10.

ชื่อ-นามสกุล นายอิศรา อุปวาณิช น.ส.กมลวรรณ น้าสงค์ น.ส.ณัฐวดี ฉันทศิริรัตน์ น.ส.ธนัชชา ศรีเพ็ชร น.ส.กนกวรรณ ฉัตรแสงโชติไกร

คณะ/ชั้นปี กษ.4 ศศ.1 วท.3 ศศ.1 อก.3

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายชิโนรส ทองธรรมชาติ 2. นายปริชญ์ พงศ์มรกต 3. นายสมหมาย มัธยัสถ์ถาวร 24. กีฬาหมากกระดาน

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27.

ชื่อ-นามสกุล นายธนากร เสริมศรี นายวรากร เลื่องลือวุฒิ นายวุฒิรักษ์ ประพลณะศักดิ์ นายธนพล มินสาคร นายธิติ สุจริตสัญชัย นายวัสกรณ์ มณีนาคทอง นายจิรกิต ทวีศักดิ์เจริญผล นายณัฐพล ยอดชมยาน นายธนพล สกุลพลอยนุช นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ นายสรวิศ กิ่งแก้ว นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นายธเนศ เชื้อบุปผา นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ

ผู้จัดการทีม นายประเพลิน เกษมโอภาส

คณะ/ชั้นปี วท.2 วศ.3 สค.1 มน.3 วศ.1 วศ.4 วศ.4 ศษ.1 ศศ.3 บธ.3 วศ.3 บธ.5 วศ.2 ศศ.4

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.กัญญนัฐชน์ ดุสิตกุล น.ส.กันต์กมล ชัยโรจน์สัมพันธ์ น.ส.กาญจนา ดีชัยยะ น.ส.กอบเงิน ฤกษ์วิรี น.ส.สโรชา ใจรักษ์ น.ส.นุชบา หน่ายแก้ว น.ส.บุญรักษา ศรีเอี่ยมโฉม น.ส.ศศินา ตรีภพ น.ส.จุฑามาส ชวนะลิขิกร น.ส.ธัญรดา ศิรินพวงศากร น.ส.ศิริลักษณ์ พึ่งชาติ น.ส.ภัทริน ไวยการ นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายสมชาย จกะวัฒนากุล 2. นายนิธิพล อรุณไพจิตรา

คณะ/ชั้นปี ปม.1 ปม.1 วศ.2 มน.1 มน.1 ศษ.4 วศ.3 วท.2 บธ.4 มน.3 สพ.3 บธ.4 วศ.5

27


28

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

3. นายนันทวัฒน์ สูตรสุข 4. นายรัฐกรณ์ บ้ารุงรัตน์ 25. กีฬาเอแม็ท ที่ 1. 3. 5. 7.

ชื่อ-นามสกุล นายกิตติคุณ ปาค้ามา นายชวิน เอี่ยมวรวุฒิกุล นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์ นายอรรณพ แจ้งเกิด

ผู้จัดการทีม รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ**

คณะ/ชั้นปี วศ.7 วศ.3 ศษ.5 ศศ.3

ที่ 2. 4. 6. 8.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.ขวัญชนก หันทยุง น.ส.ณิชมน จันทรศิริ น.ส.รังสิยา แสนอุบล น.ส.วรรณรัตน์ สายสุวรรณ์

คณะ/ชั้นปี อก.2 ศศ.1 กษ.4 ศศ.ศรีราชา2

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์ 26. กีฬามวยไทยสมัครเล่น

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11.

ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชัย ผิวเหลือง นายคณิศร สารเสวก นายพงศธร ชิณวงศ์ นายนิธิกร ปิยะรักษ์ นายพฤกษา พิกุลศรี นายธนกรณ์ มีแก้ว

ผู้จัดการทีม นายอมร อารี

คณะ/ชั้นปี บว.1 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.2 ศษพ.2 ศษ.2

ที่ 2. 4. 6. 8. 10.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.สุทธิดา วรรณสุทธิ์ น.ส.พัชรา แสงเพ็ชร น.ส.ศุภิสรา คล่องใจ น.ส.ณัฐธิดา รัตนเสรีประเสริฐ น.ส.อัญญรัตน์ ม่วงประเสริฐ

คณะ/ชั้นปี ศษ.2 บธ.4 ศษ.2 วท.3 ศษ.3

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายกฤษณ ชัยสิทธิ์ 2. นายพงศ์พัทธ์ อัจฉราโยธิน 3. นายธนภาคย์ จงประสิทธิ์ 27. กีฬาดาบไทย

ที่ ชื่อ-นามสกุล 1. นายกร พานิชเจริญ 3. นายธนรุจ ฉายแก้ว 5. นายนรวิชญ์ ด้ารงค์ธวัช

คณะ/ชั้นปี ศษ.4 บว.1 วน.2

ที่ ชื่อ-นามสกุล 2. น.ส.ปัทมวรรณ วรรณดี 4. น.ส.วริศรา สุขขัมภ์ 6. น.ส.ณิชกานต์ สมบูรณ์

คณะ/ชั้นปี ศษพ.3 ศษ.4 อก.2


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

7. นายสุรศักดิ์ อบอุ่น

ผู้จัดการทีม ผศ.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์

วน.4

8. น.ส.เบญจวรรณ ราชมั่ง

วน.3

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายโกศล เกียรติบุญศรี 2. นายสิทธิวัฒน์ ศานติกรวาณิชย์ 3. นางเยาวภา มณีฉาย 28. กีฬาคาราเต้-โด

ที่ 1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-นามสกุล นายศิวกร บุญเจริญพันธ์ทวี นายธีรวัต ผ่องใส นายวรัญญู ขจรชีพพันธุ์งาม นายสรวีย์ สงวนศักดิ์ นายธนโชติ บัวใหญ่รักษา

ผู้จัดการทีม ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์

คณะ/ชั้นปี ศศ.1 ศษ.4 สค.2 วศ.1 วศ.4

ที่ 2. 4. 6. 8. 10.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.สิริยาพร ทองห่อ น.ส.นภัสกร แสงกล้า น.ส.ภัทรวดี เทพวรรณ น.ส.ศรัณยา ศรีไทยเจริญ น.ส.สินิทธา ทองวันดี

คณะ/ชั้นปี สค.1 มน.2 ศษ.2 สพ.1 เทคนิคฯสพ. 3

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. น.ส.ณัฏฐินี จรเกตุ 2. ว่าที่ร้อยตรีมงคล รุจาคม 29. กีฬามวยสากลสมัครเล่น

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-นามสกุล นายฐิติศักดิ์ หอยทอง นายกฤษฏิ์ ทับทิม นายภคนัย ค้ามูล นายทิตย์ภวัตร์ มุ่งแฝงกลาง นายนันทวัฒน์ พงษ์พันธ์ นายทองนาค ค้าทอง นายเลิศมงคล ปิ่นแก้ว

ผู้จัดการทีม นายสุทธิชัย สุพิพัฒน์มงคล

คณะ/ชั้นปี สค.1 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.6 ศษ.3

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12.

ชื่อ-นามสกุล นายอนุวงศ์ ภารสมบูรณ์ น.ส.พรทิวา สายทองดี น.ส.สุดาวรรณ ปราบปัญจะ น.ส.พิชญดา ปานพรมมา น.ส.รัตน์ชนก อุ่นตะขบ น.ส.วรรณิษา เขียวกระโทก

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายปรัชญา ปณิธิกุล

คณะ/ชั้นปี ศษ.1 ศษพ.2 ศษ.3 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.1

29


30

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

2. นายเฉลิมชาติ ชัยสุวรรณ์ 3. นายธนกฤต อัมพรภาค 30. กีฬายูโด ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15.

ชื่อ-นามสกุล นายราชณพ จันทรกูล นายสาธิต สว่างรุ่งโรจน์ชัย นายธนวิตต มีใย นายภูวพงษ์ มยุรา นายปัณณ์ ฉิมสุวรรณ นายณัฐพงษ์ ทินราช นายศุภโรจน์ โสภาค นายอานนท์ ประคองสุข

ผู้จัดการทีม น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม

คณะ/ชั้นปี ที่ ชื่อ-นามสกุล อก.2 2. นายณัฐวัตร กนกปราน บธ.2 4. น.ส.ศรัญญา ค้าบาง ศวท.2 6. น.ส.สุนิสา สัญญารักษ์ บธ.3 8. น.ส.ภีรพรรณ ผ่านแสนเสาร์ บธ.1 10. น.ส.ฐิติรัตน์ ศรีสร้อย ทรัพยากรฯ1 12. น.ส.สุนทรี ชินชัย บธ.1 14. น.ส.พัตรพิมล มลมาด ศษ.4

คณะ/ชั้นปี วท.1 วิทยฯกีฬา4 วน.3 ศษ.3 ปม.1 ศษ.2 ศษ.2

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. น.ส.สุจีรา อุไรพงษ์ 2. นายศิวภัสร์ ธนินทร์กิตติ์ธนา 3. น.ส.ณัฐวดี รูปสงค์ 4. นายเอกชัย ปรักกมะกุล 31. กีฬาแฮนด์บอล

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21.

ชื่อ-นามสกุล นายธนโชติ วันสุข นายกิจภษร สุทธิดี นายทิวัตถ์ แพระบ้า นายนิติพล สายแก้ว นายปภม ขวัญดี นายปิยณัฐ ปูคะธรรม นายพัสกร กาญจนรัตนพงศ์ นายภาณุเดช ภิรมย์พูล นายภูเบศร์ ศรีสวัสดิ์ นายยศธนา เจดีย์พราหมณ์ นายวชิรวิทย์ วิทยอักษรศรี

คณะ/ชั้นปี ศษพ.3 ศษพ.3 ศษพ.3 ศษพ.5 วิทยฯกีฬา2 ศษ.1 ศษพ.3 ศษพ.3

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. เทคนิคฯสพ.1 18. ศษพ.3 20. กษ.กพส.4 22.

ชื่อ-นามสกุล น.ส.กนกภรณ์ เพชรข้า น.ส.ฐิติมา ศรีราชบัวผัน น.ส.ณัทนราวัลย์ ยอดแก้ว น.ส.ดวงรัตน์ วงศ์คุ้มพงษ์ น.ส.ธัญญารัตน์ วรรณพิณ น.ส.ธิติสุดา ปักกาเวสา น.ส.นพรัตน์ หอมอุบล น.ส.พจนารถ รักสกุล น.ส.พรทิพย์ สุทิพยกุล น.ส.พรพิมล บุญนาม น.ส.ภัคจิรา สิริวรากรวงศ์

คณะ/ชั้นปี ศษ.2 ศษ.1 ศษพ.2 ศษ.3 ศษพ.5 ศษ.2 ศษพ.5 วิทยฯกีฬา4 บว.3 ศษพ.5 ศษ.1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39.

นายศิวกร แก้วใส นายสิทธิพงษ์ เชื้อสาย นายสุริยา พันธุ์รัตน์ นายองอาจ คุ้มประเสริฐ นายอติชาต เชิดดอก นายอภิชาต พิกุลหอม นายอรรถฎากร เทียนสว่างชัย นายอัษฎา บูชาวัง นายเฉลิมเกียรติ กันแก้ว

ผู้จัดการทีม นายศรัณย์ รื่นณรงค์ รศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข

วิทยาการจัดการ2

ศษพ.3 ศษ.1 ศษ.3 ศษพ.3 ศษพ.5 ศษ.4 บธ.1 ศศ.3

24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40.

น.ส.ยมลพร อรุณรัตน์ น.ส.รัตนาวดี เพ็ญสว่าง น.ส.ศิริพร ประกอบผล น.ส.ศุภวดี มีผลมาก น.ส.สุภาพร ประสมทรัพย์ น.ส.สโรชา สะมะแอ น.ส.อรวรรณ กิจก้องขจร น.ส.อุมาพร รังกลิ่น น.ส.เพชรา ป้องเขต

ศษ.3 ศษ.1 ศษพ.1 ศษพ.3 ศษพ.4 ศษ.3 ศษพ.3 ศษพ.5 ศษ.2

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. นายรังสรรค์ สมรูป 2. นายสริน ประดู่ 3. นายวรพล สุวรรณวรบุญ 4. นายโกวิท นามมณฑา 5. น.ส.พิมพิพัฒน์ อุทธิเสน 6. นายพิพัฒน์พงศ์ ผงกุลา 32. กีฬาเพาะกาย

ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.

ชื่อ-นามสกุล นายรัตนัย ไชยมุติ นายจิรวัฒน์ เผือกเพ็ชร์** นายกฤษดา ปัญญา นายวรมัน บรรลือทรัพย์ นายวรรธนะ เล็กมณี นายวัฒนพล สุขสุศรี น.ส.จิราวรรณ เจริญผล

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 ศษ.4 วิทยฯกีฬา4 ศษ.2 วศ.5 ศศ.3 ศษ.3

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12.

ชื่อ-นามสกุล นายณรงค์ชัย สุวรรณมณี นายกฤษวรพงศ์ ค้าสวัสดิ์ นายวฤทธิ์ ตันกูล นายพงศ์เทพ รักสนิท นายวีรภัทร ประทุมบัวโต นายศักดิ์สิทธิ์ หัตถสุวรรณ

ผูฝ้ กึ สอนและผู้ชว่ ยผูฝ้ กึ สอน 1. น.ส.ปณิอร ทินกร ณ อยุธยา 2. ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ

คณะ/ชั้นปี วิทยฯกีฬา1 วิทยฯกีฬา3 ศษ.3 ศษ.4 บธ.2 วศ.2

31


32

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

เจ้าหน้าที่ 1. ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง 2. นายณัฐพงศ์ สุโกมล 3. นายปวเรศ ชมเดช 4. นายวรัณทัต ดุลยพฤกษ์ 5. นายเชิดชาย รื่นพานิช 6. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง 7. พลเรือตรีศุภชัย จิระสถิตย์ 8. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม 9. นายยงยุทธ ตันสาลี 10. นายวรวุฒิ กุลวงษ์ 11. นายนักรบ เทียนปัญจะ 12. นายเฉลย แจ้งถิ่นป่า 13. น.ส.ธนชณ ทับบ้ารุง 14. นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ 15. น.ส.นุชรินทร์ ทิพยเนตร 16. น.ส.ศรัญญา ทานนท์ 17. นายพงศธร ชาญป่าไพร 18. นายสมรรถกล ต่วนเขียว

หัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา รองหัวหน้าคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน พนักงานขับรถ


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ตารางสรุปเหรียญรางวัลตามสังกัดที่แข่งขัน 1

สถาบันการพลศึกษา

67 61 54 182

2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

50 46 61 157

3

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

45 22 30 97

4

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

35 20 11 66

5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 26 30 84

6

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 15 39 75

7

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

14 14 23 51

8

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

13 11 7

9

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

9 10 21 40

10

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7

4 10 21

11

มหาวิทยาลัยรังสิต

6

4 10 20

12

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

6

3

5

31

14

33


34

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

13

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 12 15 32

14

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5

15

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 12 17 33

16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4

8

9

21

17

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4

7

9

20

18

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3

7 14 24

19

มหาวิทยาลัยบูรพา

3

6 16 25

20

มหาวิทยาลัยรามค้าแหง

3

5 10 18

21

มหาวิทยาลัยสยาม

3

5

22

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

3

4 13 20

23

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

3

4

24

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

3

3 12 18

4 15 24

4

2

12

9


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

25

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3

3

6

12

26

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

3

3

4

10

27

มหาวิทยาลัยธนบุรี

3

1

3

7

28

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2

3

3

8

29

มหาวิทยาลัยมหิดล

2

2

8

12

30

มหาวิทยาลัยเกริก

2

2

6

10

31

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2

1

4

7

32

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1

4 11 16

33

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1

3

4

8

34

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1

2

2

5

35

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

1

5

7

35


36

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

36

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1

1

2

4

37

วิทยาลัยทองสุข

1

1

2

4

38

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1

1

1

3

39

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1

1

0

2

40

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

1

1

0

2

41

มหาวิทยาลัยชินวัตร

1

0

2

3

42

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

1

0

1

2

43

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1

0

0

1

44

มหาวิทยาลัยนครพนม

1

0

0

1

45

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1

0

0

1

46

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

0

5 14 19


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

47

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0

4 11 15

48

มหาวิทยาลัยทักษิณ

0

4

6

10

49

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

0

3

3

6

50

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

0

2

5

7

51

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

0

2

3

5

52

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0

2

2

4

53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

0

2

0

2

54

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0

1

5

6

55

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

0

1

3

4

56

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

0

1

3

4

57

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

0

1

3

4

37


38

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

58

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

0

1

2

3

59

มหาวิทยาลัยศิลปากร

0

1

2

3

60

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

0

1

1

2

61

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

0

1

0

1

62

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

0

1

0

1

63

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

0

0

5

5

64

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

0

0

4

4

65

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

0

0

3

3

66

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0

0

3

3

67

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

0

0

2

2

68

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0

0

2

2

69

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

0

0

1

1


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

70

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

0

0

1

1

71

มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

1

1

72

มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร

0

0

1

1

73

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

0

0

1

1

74

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

0

0

1

1

75

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

0

0

1

1

76

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

0

0

1

1

77

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี

0

0

1

1

78

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์

0

0

1

1

79

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

0

0

1

1

80

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

0

0

1

1

39


40

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

81

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

0

0

1

1

82

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

0

0

1

1

83

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

0

0

0

0

84

มหาวิทยาลัยพายัพ

0

0

0

0

85

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0

0

0

0

86

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย สงฆ์นครพนม

0

0

0

0

87

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

0

0

0

0

88

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

0

0

0

0

89

มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง

0

0

0

0

90

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

0

0

0

0

91

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0

0

0

0


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

92

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

0

0

0

0

93

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0

0

0

0

94

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

0

0

0

0

95

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

0

0

0

0

96

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

0

0

0

0

97

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0

0

0

0

98

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

0

0

0

0

99

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

0

0

0

0

100

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

0

0

0

0

101

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

0

0

0

0

102

วิทยาลัยดุสิตธานี

0

0

0

0

41


42

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

103

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

0

0

0

0

104

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

0

0

0

0

105

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

0

0

0

0

106

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

0

0

0

0

107

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

0

0

0

0


43

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

สรุปเหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ เหรียญที่ชิงชัย ที่

รายการแข่งขัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

เทควันโด เอแม็ท หมากกระดาน เรือพาย ดาบสากล มวยสากลสมัครเล่น ฮอกกี้ คาราเต้-โด ครอสเวิร์ด ลีลาศ ว่ายน้้า แบดมินตัน ยูโด เทเบิลเทนนิส แฮนด์บอล กรีฑา เปตอง รักบี้ฟุตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด บาสเกตบอล ดาบไทย มวยไทยสมัครเล่น ปันจักสีลตั บริดจ์ ยูยิตสู กอล์ฟ จักรยาน เซปักตะกร้อ ฟุตซอล เทนนิส รวม

ที่ 1 2

รายการแข่งขัน เพาะกาย เชียร์ลดี ดิ้ง

1. สพล.

G

S

B

23 7 19 36 12 13 4 17 7 14 40 7 24 7 2 43 9 3 2 2 2 2 6 13 20 6 28 4 6 6 2 7 393

23 7 19 36 12 13 4 17 7 14 40 7 24 7 2 43 9 3 2 2 2 2 6 13 20 6 28 4 6 6 2 7 393

46 7 38 36 24 23 8 34 14 14 40 14 48 14 4 43 18 6 4 4 4 4 6 26 29 9 56 4 6 12 4 14 613

G 0 0 0 14 1 6 2 3 0 2 5 0 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 4 10 0 4 1 1 4 0 0

67

2. จฬ.

S

B

G

S

B

G

S

0 0 0 5 1 2 1 2 0 2 6 0 5 0 1 15 1 0 0 1 1 0 2 4 2 0 7 2 0 1 0 0 61

1 0 0 6 0 2 1 5 0 2 2 0 9 1 0 8 1 0 1 0 0 0 4 3 1 0 5 1 0 1 0 0 54

2 0 2 1 0 0 0 1 1 5 29 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 60

2 1 4 3 1 0 2 5 1 4 15 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 46

4 3 6 9 4 0 0 5 4 2 9 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 61

7 4 4 4 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

5 2 1 0 5 3 0 1 1 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

จานวนเหรียญที่นับ ทอง เงิน ทองแดง

7 3

7 3

5. มก.

7 3

B 2 0 2 2 2 1 0 4 2 0 8 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

ม.เกษตรศาสตร์ ทอง เงิน ทองแดง 2 -


44

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

สรุปเหรียญแต่ละชนิดกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวนเหรียญที่นับ ม.เกษตรศาสตร์ รายการแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง ทอง เงิน ทองแดง 23 23 46 7 5 2 เทควันโด 7 7 7 4 2 0 เอแม็ท 19 19 38 4 1 2 หมากกระดาน 36 36 36 4 0 2 เรือพาย 12 12 24 2 5 2 ดาบสากล 13 13 23 2 3 1 มวยสากลสมัครเล่น 4 4 8 2 0 0 ฮอกกี้ 17 17 34 1 1 4 คาราเต้-โด 7 7 14 1 1 2 ครอสเวิร์ด 14 14 14 1 0 0 ลีลาศ 40 40 40 0 3 8 ว่ายน้้า 7 7 14 0 2 1 แบดมินตัน 24 24 48 0 1 2 ยูโด 7 7 14 0 1 0 เทเบิลเทนนิส 2 2 4 0 1 0 แฮนด์บอล 43 43 43 0 0 1 กรีฑา 9 9 18 0 0 1 เปตอง 3 3 6 0 0 1 รักบี้ฟุตบอล 2 2 4 0 0 1 ฟุตบอล วอลเลย์บอล 2 2 4 0 0 0 วอลเลย์บอลชายหาด 2 2 4 0 0 0 บาสเกตบอล 2 2 4 0 0 0 ดาบไทย 6 6 6 0 0 0 มวยไทยสมัครเล่น 13 13 26 0 0 0 ปันจักสีลตั 20 20 29 0 0 0 บริดจ์ 6 6 9 0 0 0 ยูยิตสู 28 28 56 0 0 0 กอล์ฟ 4 4 4 0 0 0 จักรยาน 6 6 6 0 0 0 เซปักตะกร้อ 6 6 12 0 0 0 ฟุตซอล 2 2 4 0 0 0 เทนนิส 7 7 14 0 0 0 รวม 393 393 613 28 26 30

ที่ 1 2

รายการแข่งขัน เพาะกาย เชียร์ลดี ดิ้ง

จานวนเหรียญที่นับ ทอง เงิน ทองแดง 7 7 7 3 3 3

ม.เกษตรศาสตร์ ทอง เงิน ทองแดง 0 0 2 0 0 0


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

สรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญทอง 1. เทควันโด บุคคลชาย น้้าหนักไม่เกิน 54 ก.ก. 2. เทควันโด บุคคลชาย น้้าหนักเกิน 54 ก.ก. แต่ไม่เกิน 58 ก.ก. 3. เทควันโด บุคคลชาย น้้าหนัก 87 กก.ขึ้นไป 4. เทควันโด บุคคลหญิง น้้าหนักเกิน 67 ก.ก. แต่ไม่เกิน 73 ก.ก. 5. เทควันโด พุมเซ่หญิงเดี่ยว 6. เทควันโด ประเภทต่อสู่ทีมชาย น้้าหนักไม่เกิน 320 กก.

7. เทควันโด ประเภทต่อสู่ทีมหญิง น้้าหนักไม่เกิน 300 กก.

8. ดาบสากล ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 9. ดาบสากล ดาบฟอยล์ ทีมชาย

10. มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้้าหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. บุคคล ชาย 11. มวยสากลสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท น้้าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคล หญิง 12. ฮอกกี้ ทีมชาย กลางแจ้ง

นายวรัญชัย จังศิริพรปกรณ์ นายธัญภัทร ชัยสวัสดิ์ นายณัฐธนนท์ ทับเจริญ นางสาวณัฐวรรณ แก้ววิลัย นางสาวเกษรา เกียรติอัชวะชัย นายเชษฐรพี ต่างใจ นายหฤษฎ์ ผิวสอาด นายพิพัฒน์ ผึ้งไผ่งาม นายณัฐวุฒิ เจริญรักษ์ นายณฐวัชร ปาลวัฒน์วิไชย นางสาววิลาสินี ข้าศรีบุศ นางสาวรัชนีพร เงินบ้ารุง นางสาวกรปรียา ยาแก้ว นางสาวณัฐวรรณ แก้ววิลัย นางสาวณัฐภัสสร เลอศิริพงศ์ นางสาวชิดชนก ลิ้มวัฒนะ นายสรรพ์พชร์ นวลพลับ นายณัฐวัตร จันทบาล นายก้าวเกียรติ บุญบ้ารุง นายกฤติน รุจิแสงวิทยา นายอนุวงศ์ ภารสมบูรณ์ นางสาวรัตน์ชนก อุ่นตะขบ นายภูเบศ ลิโมทัย นายสุทธิพงษ์ ดวงกาญจนา นายอดิศวร สุภาวงษ์ นายวรตม์ บุราคร นายณัฐพล กล่อมจิต นายวชิรพงษ์ นพรัตน์ธนากร นายชัยวิทย์ ทองทิพย์ นายไพศาล ส้าราญใจ

45


46

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

13. ฮอกกี้ ทีมหญิง กลางแจ้ง

14. เรือพาย เรือยาวสากล 5 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร หญิง

15. เรือพาย เรือยาวสากล 5 ฝีพาย ระยะทาง 500 เมตร หญิง

นายสถาพร พาขุนทด นายวิชชากร ธรรมจักร นายพลิภัทร อุทัยรัตนกิจ นายธนภัทร ขานไข นายภาณุมาศ ขันทอง นายสมบัติ ทองอัม นางสาวนันทัชพร วีระเสถียร นางสาวนฤมล ศรีจันทร์มาก นางสาวผุสดี จันทค้ามา นางสาวกรกนก แสนปวง นางสาวปริญญา อุทิศรัมย์ นางสาวมนัสนันท์ สุนทรวิเศษ นางสาวอลิสา นะเรืองรัมย์ นางสาวจารุวรรณ เตียบไธสง นางสาวชุติมา จ้าปาทอง นางสาวเบญจวรรณ สัตตบุตร นางสาวปวรวรรณ แพนเกาะ นางสาวศุภกานต์ ส่งพันธ์นธีกูล นางสาวสุปรียา เชื้อน่วม นางสาวอนงค์นาฏ พิเรศรัมย์ นางสาวศิริขวัญ วงษ์แก้ว นางสาวทองพันธ์ อุปชา นางสาวชฎาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นางสาวลลิตา ผานค้า นางสาววันวิภา สังกฤษ นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตร นางสาวดรุณี แดงจ้อย นางสาวธนันชนก เจี้ยมกลิ่น นางสาวทองพันธ์ อุปชา นางสาวชฎาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นางสาวลลิตา ผานค้า นางสาววันวิภา สังกฤษ นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตร นางสาวดรุณี แดงจ้อย นางสาวธนันชนก เจี้ยมกลิ่น


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

16. เรือพาย เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร หญิง

17. เรือพาย เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะทาง 500 เมตร หญิง

18. ครอสเวิร์ด บุคคลเดี่ยว หญิง 19. เอแม็ท ทีม หญิง

20. เอแม็ท คู่ชาย

นางสาวชลธิชา ชอบประดิษฐ์ นางสาวทองพันธ์ อุปชา นางสาวชฎาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นางสาวลลิตา ผานค้า นางสาววันวิภา สังกฤษ นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตร นางสาวดรุณี แดงจ้อย นางสาวธนันชนก เจี้ยมกลิ่น นางสาวกัญยาณี คนเพียร นางสาวรัชนีกร ธนกุล นางสาวพนิดา สุนาวี นางสาวปาริสา ประภานาวิน นางสาวพัทธมน สาระมัย นางสาววงศ์วรรณ ลุนบง นางสาวทองพันธ์ อุปชา นางสาวชฎาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นางสาวลลิตา ผานค้า นางสาววันวิภา สังกฤษ นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตร นางสาวดรุณี แดงจ้อย นางสาวธนันชนก เจี้ยมกลิ่น นางสาวกัญยาณี คนเพียร นางสาวรัชนีกร ธนกุล นางสาวพนิดา สุนาวี นางสาวปาริสา ประภานาวิน นางสาวชลธิชา ชอบประดิษฐ์ นางสาวพัทธมน สาระมัย นางสาววงศ์วรรณ ลุนบง นางสาวอรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์ นางสาวณิชมน จันทรศิริ นางสาววรรณรัตน์ สายสุวรรณ์ นางสาวขวัญชนก หันทยุง นางสาวรังสิยา แสนอุบล นายชวิน เอี่ยมวรวุฒิกุล นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์

47


48

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

21. เอแม็ท คู่หญิง 22. เอแม็ท บุคคล หญิง 23. คาราเต้-โด ต่อสู้ บุคคลหญิง น้้าหนักเกิน 61 ก.ก. แต่ไม่เกิน 68 ก.ก. 24. ลีลาศ Latin American Class E Single Dance Jive 25. หมากกระดาน หมากฮอส บุคคล ชายเดี่ยว 26. หมากกระดาน หมากล้อม ทีมชาย 2 คน

27. หมากกระดาน หมากล้อม ทีมชาย 3 คน

28. หมากกระดาน หมากล้อม ทีมผสม 3 คน

นางสาวรังสิยา แสนอุบล นางสาวขวัญชนก หันทยุง นางสาวรังสิยา แสนอุบล นางสาวสินิทธา ทองวันดี นายธีรัช ดวงจิโน นางสาวชนัฏดา กิ้มทอง นายจิรกิต ทวีศักดิ์เจริญผล นายสรวิศ กิ่งเเก้ว นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ นางสาวภัทริน ไวยการ นายธเนศ เชื้อ บุปผา

เหรียญเงิน 1. เทควันโด บุคคลหญิง น้้าหนักเกิน 46 ก.ก. แต่ไม่เกิน 49 ก.ก 2. เทควันโด บุคคลหญิง น้้าหนักเกิน 53 ก.ก. แต่ไม่เกิน 57 ก.ก. 3. เทควันโด บุคคลหญิง น้้าหนัก 73 กก. ขึ้นไป 4. เทควันโด พุมเซ่ชายเดี่ยว 5. เทควันโด พุมเซ่คู่ผสม 6. ดาบสากล ดาบฟอยล์ ทีมหญิง

7. ดาบสากล ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 8. ดาบสากล ดาบเอเป้ ทีมหญิง

นางสาววิลาสินี ข้าศรีบุศ นางสาวกฤตชณัธ สินสอน นางสาวศุภิสรา วงศ์ลิมปิยะรัตน์ นายศักดินันท์ คงกะพัน นายภาณุวิชญ์ ชาวสวน นางสาวเกษรา เกียรติอัชวะชัย นางสาวชิดชนก ลิ้มวัฒนะ นางสาวพิชญา อัครเศรษฐการ นางสาววรรณรดา อ่วมเกษม นางสาวนาตาชา ผลเกิด นางสาวจันทราภรณ์ ช่วยทอง นางสาวชิดชนก ประกอบ นางสาวจันทราภรณ์ ช่วยทอง


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

9. ดาบสากล ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 10. ดาบสากล ดาบเซเบอร์ ทีมชาย

11. มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท น้้าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคล ชาย 12. มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท น้้าหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคล ชาย 13. มวยสากลสมัครเล่น รุ่นมิดเดิลเวท น้้าหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. บุคคล ชาย 14. ครอสเวิร์ด คู่ หญิง 15. เอแม็ท ทีม ชาย

16. เอแม็ท คู่ผสม 17. คาราเต้-โด ต่อสู้ บุคคลหญิง น้้าหนักเกิน 55 ก.ก. แต่ไม่เกิน 61 ก.ก. 18. หมากกระดาน หมากฮอส ทีมชาย 2 คน

19. แฮนด์บอล ทีม ชาย

นางสาวอรประภา อุปแก้ว นางสาวชิดชนก ลิ้มวัฒนะ นายกัญจน์ กระจกเหลี่ยม นายพิชญุตม์ เจริญฤทธิ์ นายสุปวีณ์ จิตตรีสินธุ์ นายกัญจน์ กระจกเหลี่ยม นายวิทยา แก้วบังตู นายฐิติศักดิ์ หอยทอง นายทิตย์ภวัตร์ มุ่งแฝงกลาง นายเลิศมงคล ปิ่นแก้ว นางสาวอรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์ นางสาวอมรรักษ์ จันทร์สิริโชค นายอรรณพ แจ้งเกิด นายชวิน เอี่ยมวรวุฒิกุล นายกิตติคุณ ปาค้ามา นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์ นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์ นางสาวขวัญชนก หันทยุง นางสาวศรัณยา ศรีไทยเจริญ นายณัฐพล ยอดชมยาน นายจิรกิต ทวีศักดิ์เจริญผล นายธนพล สกุลพลอยนุช นายเฉลิมเกียรติ กันแก้ว นายอภิชาติ พิกุลหอม นายปิยณัฐ ปูคะธรรม นายทิวัตถ์ แพระบ้า นายอัษฎา บูชาวัง นายอรรถฎากร เทียนสว่างชัย นายภูเบศร์ ศรีสวัสดิ์ นายพัสกร กาญจนรัตนพงศ์ นายยศธนา เจดีย์พราหมณ์

49


50

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

20. เทเบิลเทนนิส ประเภททีม ชาย

นายศิวกร แก้วใส นายอติชาต เชิดดอก นายองอาจ คุ้มประเสริฐ นายสุริยา พันธุ์รัตน์ นายวชิรวิทย์ วิทยอักษรศรี นายนิติพล สายแก้ว นายปภม ขวัญดี นายภาณุเดช ภิรมย์พูล นายสิทธิพงษ์ เชื้อสาย นายกิจภษร สุทธิดี นายธนโชติ วันสุข นายพงศกร คุณประเสริฐ นายพงศ์ธีรัช กนกากร นายพีรพล คุณประเสริฐ นายรัชตานนท์ พิมพ์สอน นายศิรวิทย์ พวงทิพย์

21. ยูโด ประเภทต่อสู้ รุ่นน้้าหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคล หญิง นางสาวสุนทรี ชินชัย 22. แบดมินตัน บุคคลชายคู่ นายศักดิ์ศรัณย์ อ้าพันพร นายทศพล ถาวรวงษ์ 23. แบดมินตัน บุคคลหญิงคู่ นางสาวกุลจิรา คงดี นางสาวอลิษา ทรัพย์นิธิ 24. ว่ายน้้า ผลัดผสม 4x100 เมตร ทีม ชาย นายทานธรรม ค้าใหญ่ นายณิสิทธ จันทูลพงษ์ นายอังกฤช ไชยกุศล นายอารยะ ภูมิจิตอมร นายกฤตภาส ศรีเจริญบุญ นายชลชาติ ฐานกิตติคุณ นายพิทยุตม์ ชาญเศรษฐิกุล นายสุทธิภัทร พรภักดี 25. ว่ายน้้า ผลัดผสม 4x100 เมตร ทีม หญิง นางสาวกนกวรรณ เสาร์มั่น นางสาวกนกวรรณ วาจางาม นางสาวอริสา ศรีระษา นางสาวศุภสุตา สุนทรโชติ นางสาวสิรินทร์ทรรศ์ พุทธศรี


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

นางสาวพลอยธนพร บุญรังสี นางสาวกัลยกร ดาวไธสง นางสาวพิชุตา สัมผัสสุข นางสาวพลอยธนพร บุญรังสี นางสาวพิชุตา สัมผัสสุข นางสาวสิรินทร์ทรรศ์ พุทธศรี นางสาวอริสา ศรีระษา นางสาวกนกวรรณ วาจางาม นางสาวศุภสุตา สุนทรโชติ นางสาวกนกวรรณ เสาร์มั่น นางสาวชลธิชา มีนชัยนันท์

26. ว่ายน้้า ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร ทีม หญิง

เหรียญทองแดง 1. เทควันโด บุคคลชาย น้้าหนักเกิน 74 ก.ก. แต่ไม่เกิน 80 ก.ก. 2. เทควันโด บุคคลชาย น้้าหนักเกิน 80 ก.ก. แต่ไม่เกิน 87 ก.ก. 3. มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวทเตอร์เวท น้้าหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. บุคคล ชาย 4. ครอสเวิร์ด คู่ ชาย 5. ครอสเวิร์ด คู่ผสม 6. คาราเต้-โด ท่าร้า ทีมชาย

7. คาราเต้-โด ต่อสู้ บุคคลชาย น้้าหนักเกิน 67 ก.ก. แต่ไม่เกิน 75 ก.ก. 8. คาราเต้-โด ต่อสู้ บุคคลชาย น้้าหนักไม่เกิน 55 ก.ก. 9. คาราเต้-โด ต่อสู้ ทีมหญิง

10. หมากกระดาน หมากฮอส ทีมหญิง 2 คน

นายธารันต์ ชัยสวัสดิ์ นายเชษฐรพี ต่างใจ นายนันทวัฒน์ พงษ์พันธ์ นายกฤติน อิทธิไพศาล นายสิทธิโชค บุญศิริพันธ์ นางสาวอรกัญญา พิชัยรัตนพงศ์ นายสิทธิโชค บุญศิริพันธ์ นายธีรวัต ผ่องใส นายวรัญญู ขจรชีพพันธุ์งาม นายศิวกร บุญเจริญพันธ์ทวี นายธีรวัต ผ่องใส นายศิวกร บุญเจริญพันธ์ทวี นางสาวศรัณยา ศรีไทยเจริญ นางสาวสินิทธา ทองวันดี นางสาวสิริยาพร ทองห่อ นางสาวภัทรวดี เทพวรรณ นางสาวศศินา ตรีภพ นางสาวนุชบา หน่ายแก้ว นางสาวบุญรักษา ศรีเอี่ยมโฉม

51


52

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

11. หมากกระดาน หมากรุกสากล ทีมหญิง 2 คน

นางสาวกอบเงิน ฤกษ์วิรี นางสาวกัญญนัฐชน์ ดุสิตกุล นางสาวสโรชา ใจรักษ์

12. ยูโด ประเภทต่อสู้ รุ่นน้้าหนักมากกว่า 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคล ชาย นายปัณณ์ ฉิมสุวรรณ 13. ยูโด ประเภทต่อสู้ รุ่นน้้าหนักมากกว่า 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคล ชาย นายศุภโรจน์ โสภาค 14. แบดมินตัน บุคคลคู่ผสม นายทศพล ถาวรวงษ์ นางสาวอลิษา ทรัพย์นิธิ 15. ว่ายน้้า ฟรีสไตล์ 800 เมตร บุคคล ชาย นายอารยะ ภูมิจิตอมร 16. ว่ายน้้า กรรเชียง 200 เมตร บุคคล ชาย นายณิสิทธ จันทูลพงษ์ 17. ว่ายน้้า ผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตร ทีม ชาย นายภาณุพงศ์ ไพบูลย์ธนศาล นายคุณากรณ์ บุณเกิด นายชลชาติ ฐานกิตติคุณ นายอารยะ ภูมิจิตอมร นายณิสิทธ จันทูลพงษ์ นายธนานันท์ คมเศวต นายธนภัทร ศิริวรรณ นายอชิร โรจนกร 18. ว่ายน้้า ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคล หญิง นางสาวศุภสุตา สุนทรโชติ 19. ว่ายน้้า ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคล หญิง นางสาวศุภสุตา สุนทรโชติ 20. ว่ายน้้า ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคล หญิง นางสาวศุภสุตา สุนทรโชติ 21. ว่ายน้้า ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคล หญิง นางสาวศุภสุตา สุนทรโชติ 22. ว่ายน้้า ผีเสื้อ 200 เมตร บุคคล หญิง นางสาวศุภสุตา สุนทรโชติ 23. ดาบสากล ดาบฟอยล์ บุคคลชาย นายสรรพ์พชร์ นวลพลับ 24. ดาบสากล ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย นายวิทยา แก้วบังตู 25. เรือพาย เรือกรรเชียง 2 คน พายคู่ ระยะทาง 200 เมตร ทั่วไป ชาย นายราชันย์ นิวาสวงศ์ นายพงศกร พุ่มแก้ว นายชินฤทธิ์ ชัตไพบูลย์ 26. เรือพาย เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะทาง 200 เมตร ชาย นายรัตนกร ยะอนันต์ นายศิวดล กองอุดม นายศักดินนท์ อ่อนสลุง นายไพบูลย์ ณะพรานบุญ นายจรินรัตน์ ค้าระสิงห์


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

27. เปตอง ทีมหญิง 3 คน

28. กรีฑา วิ่ง 400 เมตร บุคคล ชาย 29. รักบี้ฟุตบอล รักบี้ฟุตบอล 15 คน ชาย

นายวัชระ โสภาศรี นายสมยศ ศรีบัว นายภูวนิษฐ์ สีมาวงศ์ นายศุภเดช ช้างน้อย นายธนากร ชาวบ้านเกาะ นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว นายกฤษดา มาตายะสี นายสิทธิโชค เขียวรอด นายธนพล หล่อนสิ่ว นางสาวบุษราค้า จตุพรสมบัติ นางสาวรุจิรา ภาคธรรม นางสาวบัวชมพู ชวนนุสรณ์ชยั นางสาวอรณิช เนตรมณี นายอภิสิทธิ์ ฉ่้าศรี นายสิริวัชร์ กังสวัสดิ์ นายณัฐชนน เกิดผล นายธิษณะ มงคลนัฏ นายกรธวัช ยอดขันธ์ นายนพพล ดีสว่าง นายก่อบุญ งามวัฒน์ นายทองเอก กลัดพันธุ์ นายณัฐวัช เฉลิมวรรณพงศ์ นายสรรเพชญ์ สุขวาสนะ นายณัฐวุฒิ หรรษภิญโญ นายรณภัฏ ฤทธิ์ดี นายชัชชัย สวัสดิ์มงคล นายบารมี ไทยเศรษฐ์ นายก้องกฤษฎ ศรีสุโข นายโอม เมฆวิชัย นายณภัทร เลาหสินนุรักษ์ นายธรณัส เขื่อนเพชร นายปริญญ์ กงทองลักษณ์ นายพงศ์พล พุกบัว นายจิรพัฒน์ ตันตระชนิดา นายสิปปกรณ์ ระหงษ์

53


54

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

นายชัยณรงค์ ทรัพย์สุขสมบัติ นายอิทธิพัทธ์ ศรีบัวบาน นายสิริราชย์ ผจงกิจพิพัฒน์ นายโอบมงคล วชิรานุวงศ์ นายนันทวัฒน์ สนแจ้ง นายเฉลิมภัทร เกยานนท์ นายณฐพงศ์ สุนทรไตรทิพย์ นายพิสิฐ กกนาค นายมงคลภัทร เกยานนท์ นางสาวเมธาวี อุปพงษ์ นางสาววศินี ปักธงไชย นางสาวสุดารัตน์ หมอผึ้ง นางสาวปวริศา จันสา นางสาวสุดารัตน์ มังคละเสถียร นางสาวกาญจนา ละลาย นางสาวสุนิษา จันทร์อินทร์ นางสาวศิรินทิพย์ ทองใหม่ นางสาวโศจิรัตน์ ประดิษฐษร นางสาวปิ่นทอง ไกรยศ นางสาวพจนีย์ กันยามา นางสาวณัฐสรวงกร คงจุฬากูล นางสาวบุณยาพร อุ้ยตา นางสาววนิดา ค้าทุม นางสาวกาญจนา สระทองเอก Mr. CAROLINE FILLIEUX นางสาวปาลิตา โปเซี้ยว นางสาวสลิตา สุทธิบูลย์ นางสาวกรกนก ศิริวาลย์ นางสาวธัญชนก กาญจนสนิท นางสาวกานต์เทพิน ฤทธิ์เดช นางสาวสุรารักษ์ สิทธิธาดาพงศ์ นางสาวลัดดามาส พรมหลวงศรี

30. ฟุตบอล ทีมหญิง

กีฬาสาธิต กีฬาเพาะกาย

จ้านวน 2 เหรียญทองแดง

นายวรมัน บรรลือทรัพย์ นายวฤทธิ์ ตันกูล


กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

รางวัลนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ทีมกีฬา ยอดเยี่ยม และดีเด่น 1. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย 2. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม หญิง 3. รางวัลนักกีฬาดีเด่น ชาย 4. รางวัลนักกีฬาดีเด่น หญิง 5. รางวัลทีมกีฬายอดเยี่ยม ทีม 6. รางวัลทีมกีฬายอดเยี่ยม บุคคล 7. รางวัลทีมกีฬาดีเด่น ทีม 8. รางวัลทีมกีฬาดีเด่น บุคคล 9. รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม ทีม 10. รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม บุคคล 11. เงินรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ทีม 12. รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม บุคคล

นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ นางสาวรังสิยา แสนอุบล นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ นางสาวขวัญชนก หันทยุง กีฬาฮอกกี้ กีฬาเทควันโด กีฬาแฮนด์บอล กีฬาเอแม็ท ดร.ธีรนันท์ ตันพานิช นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล นายธีระพงษ์ ลิมบานเย็น นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย์

กีฬาหมากกระดาน กีฬาเอแม็ท กีฬาหมากกระดาน กีฬาเอแม็ท

กีฬาฮอกกี้ กีฬาเทควันโด กีฬาฮอกกี้ กีฬาเทควันโด

55


หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 256...

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 256...

Advertisement