Page 69

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

นายนราธิป จันทร์ละมูล นายปริวัฒน์ สุภาพงษ์ ทองแดง

เรือพาย

กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่

นายพงศกร พุ่มแก้ว นายอรรถพันธ์ เจริญศรี

ทองแดง

เรือพาย

กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย

นายพงศกร พุ่มแก้ว

ทองแดง

เรือพาย

กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง

น.ส.มัตติกา มณีแก้ว

ทองแดง

เรือพาย

กรรเชียง ชาย 1 คน พายคู่ (200 ม.)

นายพงศกร พุ่มแก้ว นายปริวัฒน์ สุภาพงษ์

ทองแดง

เรือพาย

กรรเชียง ชาย 2 คน พายคู่ (200 ม.)

นายพงศกร พุ่มแก้ว นายอรรถพันธ์ เจริญศรี นายนพรัตน์ ธิศรี นายปิยวัฒน์ ตั้งพรชัย นายเจตน์อรุณ พรมมา

ทองแดง

เรือพาย

เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร

นายพิษณุ คําหงษ์ษา นายชุติพงษ์ คําเหมือน นายอวิรุทธ์ อ่อนฤทธิ์ นายสมยศ ศรีบัว นายนพรัตน์ ธิศรี นายปิยวัฒน์ ตั้งพรชัย นายเจตน์อรุณ พรมมา

ทองแดง

เรือพาย

เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร

นายพิษณุ คําหงษ์ษา นายชุติพงษ์ คําเหมือน นายอวิรุทธ์ อ่อนฤทธิ์ นายสมยศ ศรีบัว น.ส.นิศารัตน์ ช่อเชิดชูวงศ์ น.ส.ประไพพร แก้ววิจิตร

ทองแดง

เรือพาย

เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร

น.ส.วิชุริน กิตติพงศ์เดชา น.ส.เบญจมาศ พรหมบุตร น.ส.พิมพ์พรรณ ซิพาชิน

49

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

Advertisement