Page 65

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

นายธนินทร์ สมบูรณ์นิรันดร์ ทองแดง

คาราเต้โด

ท่ารําบุคคล บุคคลหญิง

น.ส.ปวีณา รักษาชาติ

ทองแดง

คาราเต้โด

รุ่นน้ําหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง

น.ส.สินิทธา ทองวันดี น.ส.นีรนาท ไชยโคตร น.ส.วรรณพร พูลเจริญ น.ส.เมสญา แทนสง่า น.ส.วิษณี บุญพิทักษ์สกุล น.ส.วรัญญา ศรีสังวาลย์ น.ส.ปัญญาพร เขียวขํา น.ส.วาสนา ทีวะเวช น.ส.วัชรีภรณ์ บัวผัน น.ส.ปรียาณัฐ จันทรวัฒน์

ทองแดง

ซอฟท์บอล

ทีมหญิง

น.ส.สุพีชา ธรรมชาติ น.ส.ภาวิณี เจริญสุข น.ส.ณัฐสรวงกร คงจุฬากูล น.ส.ศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ น.ส.สุดารัตน์ ประทีป ณ ถลาง น.ส.จามจุรี กองแก้ว น.ส.ณัฐธิดา เทพจิตร น.ส.กนกวรรณ เพชรกรจักร น.ส.ณภัทร ชมธนานันท์ น.ส.อัญคณางค์ ดํานงค์ น.ส.อัญชีรา ศิริมหา น.ส.ณฐมณ ขิระทาน น.ส.เบญจมาศ กุลทัศน์

ทองแดง

เซปักตะกร้อ

ทีมชุด - หญิง

น.ส.จรินทร ช่วงโชติ น.ส.กุลดา ยิ้มสีมา น.ส.ขวัญภิรมย์ สีอ่อน น.ส.ภาณุมาศ ชินมาตร

45

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

Advertisement