Page 44

24

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

25. กีฬากรีฑา ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17.

ชื่อ-สกุล

นายอภิสิทธิ์ ฉ่ําศรี นายเดชฤทธิ์ สิทธิบาล นายนนท์ธวัช ยาปะละ นายเฟื่องนคร เอกม่วง นายชโลทร นุ้ยศิริ นายวสันต์ ฉิมวัย น.ส.วรพรรณ นวลศรี น.ส.สุธณี แสงชมภู น.ส.ธนัตถ์ธิดา สาสกุล

ผู้จัดการทีม น.ส.นุชจรี บุญธรรม

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.2 วน.3 ศษ.2 ศษ.1 ศษ.1 ศษ.5 ศษ.4 ศษ.3 สค.1

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18.

ชื่อ-สกุล

นายสิทธิโชค กล่อมวิญญา นายพชร กฤษณะเศรณี นายทรงพล ชัยมงคล นายสุภัทรชัย สุนทรวิภาต นายวงศธร เพียรประสบสุข น.ส.พิชชาพร กําลังงาม น.ส.ดวงกมล เพ็ชรใสดี น.ส.จิรฐิติกาล ชัยประทุม น.ส.ณัฏฐ์กานดา อุ่นสอาด

คณะ/ชั้นปี

บว.3 ศษพ.5 วน.1 บว.2 ศษ.1 มน.1 ศษ.2 ศษ.5 มน.4

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ * 2. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม * 3. นายสมนึก สมนาค 4. นายนฤนาท ใช้ใจเวทย์ 26. กีฬารักบี้ฟุตบอล

ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

ชื่อ-สกุล

นายอภิรักษ์ นาคพิน นายธงไชย ไชยเหล็ก นายก้องกฤษฎ ศรีสุโข นายภานุวัฒน์ ประเสริฐกุล นายกฤตนู ชาเหลา นายธิษณะ มงคลนัฎ นายวชิรวิชญ์ บัณฑิตย์ นายณัฐชนน เกิดผล นายวีรวัฒน์ ม้าจีน นายประพนธ์ บุญริ้ว นายทองเอก กลัดพันธุ์ นายกฤษณะ เพราเพริศภิรมย์ นายชิณาฑิป พงศ์รุ่งทรัพย์

คณะ/ชั้นปี

ที่

ชื่อ-สกุล

คณะ/ชั้นปี

ศษ.4 บว.1 สค.2 บว.2 ศษ.5 บธ.2 มน.2 ศษ.3 มน.3 มน.3

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

นายสถาพร วิลัยรส นายนิรัดร์เลิศ รุ่งรังษีทวีสุข นายณภัทร เลาหสินนุรักษ์ นายปริญญ์ กงทองลักษณ์ นายธวัชชัย ประสิทธิแพทย์ นายวีรเกียรติ อุดมเลิศประเสริฐ นายสรวิศ วิเศษโสภากุล นายนพพล ดีสว่าง นายก่อบุญ งามวัฒน์ นายธัชชัย วงษ์ทวี นายไตรเทพ ชุมเขียว นายมงคลภัทร เกยานนท์ นายชิติสรรค์ ภัทรเศรษฐไชย

มน.3 ศษ.5 กษ.2 สค.1 บว.2 บว.2 มน.3 ศษ.3 ศษ.2 ศษ.5 วน.5 ศศ.2 สค.3

สถาปัตยฯ3

ศษ.4 สค.2

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

Advertisement