Page 39

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ผู้จัดการทีม นายอิษฎี กุฏอินทร์

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายสุพจน์ ชวาลานฤมิต 2. นายวิบูลย์ ภูว่ ิจิตร 3. นายฐาปนันท์ ฟักอังกูร 14. กีฬากอล์ฟ

ที่

1. 3. 5.

ชื่อ-สกุล

นายพชร คนชาญ นายศุภณัฐ สุวรรณขํา น.ส.ธนาภรณ์ สุขการค้า

ผู้จัดการทีม นายกฤษณ์ พลอยโสภณ

คณะ/ชั้นปี

ที่

ชื่อ-สกุล

ศศ.2 ศวท.1

2. 4.

นายพศวีร์ ลีลางาม นายกวินธร สุมนาวดี

คณะ/ชั้นปี

บธ.3 สค.4

วิทยฯกีฬา1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. ผศ.ทรงวุฒิ คิดควร 2. นายบัณฑิต ศรีสุชาติ 15. กีฬาเทเบิลเทนนิส

ที่

1. 3. 5. 7. 9.

ชื่อ-สกุล

นายพีรพล คุณประเสริญ นายธนพล สันติวัฒนธรรม นายพงศ์ภูวิศ วิฑูรย์พันธ์ น.ส.กรกช สุภาเนติรัตน์ น.ส.สุชานุช สุขดานนท์

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์

คณะ/ชั้นปี

ที่

สค.2 สพ.2 ศษ.4 ศษ.5 สพ.1

2. 4. 6. 8. 10.

ชื่อ-สกุล

นายพงศ์ธีรัช กนกากร นายศรัณภัสร์ สมบุญธรรม น.ส.สิวารัตน์ โอดทวี น.ส.รสิกาญจน์ ศิริอริรักษ์ น.ส.อภิชญา การบรรจง

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 สค.4 ศษ.1 เทคนิคฯ3 บธ.3

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายอภินันท์ สืบพิมพ์พาวงศ์ 2. น.ส.อาภัสรา อัครพันธุ์ 3. รศ.ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์ 16. กีฬาบริดจ์

ที่

1. 3.

ชื่อ-สกุล

นายชานน รอดรักษา นายรณวัฒน์ เจริญพรประเสริฐ

คณะ/ชั้นปี

ที่

วท.2 ศษ.2

2. 4.

ชื่อ-สกุล

นายณัฐพร จันทร์ประนต นายฉันทวัฒน์ บุญหยาด

คณะ/ชั้นปี

ศษ.2 วศ.2

19

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

Advertisement