Page 33

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

4. กีฬาฟุตซอล ที่ 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33.

ชื่อ-สกุล นายศักติพันธุ์ เหรียญทอง นายวิกรม พันธุ์เล่ง นายเศรษฐพล ณ น่าน นายวัฒนา จังธนสมบัติ นายกิตติพัฒน์ กุลธรรมโยธิน นายภูชิช นครพัฒน์ นายณัฐวัฒน์ ขําครุธ นายกัณตภาคิน หลวงพนัง นายนนชภัทร นวลเขียน น.ส.ณัฐฐิตา ศรีอยู่ น.ส.จิณห์จุฑา พานทอง น.ส.จุฑามาศ พวงมะโหด* น.ส.วศินี ปักธงไชย น.ส.พจนีย์ กันยามา น.ส.กมลรัตน์ ทะประสิทธิ์จิตต์ น.ส.กันยารัตน์ กาฬภักดิ์ น.ส.จุฑามาศ แตงขาว

ผู้จัดการทีม ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 บว.3 บว.1 ศษ.4 มน.4 ศษ.4 ศษพ.3 ศษ.3 ศษ.3

ที่ 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. วิทย์ฯกีฬา2 20. บว. 22. ศษ.4 24. ศษ.2 26. ศษ.2 28. กษ.3 30. ศษ.3 32. ศษ.2

ชื่อ-สกุล นายจิรายุ ตุ้งติก นายนิติสิทธิ์ ประพันธ์วงศ์ นายจตุรพล กําปั่น นายอลงกรณ์ เจือไทย นายชวลิต บุญภักดี นายฉัตรดนัย สาลี นายณัฐพงษ์ นาคินทร์ นายณัฐวุฒิ อุดเจ่ง น.ส.ศิรยา ยิ้มกระจ่าง* น.ส.วรรณนิภา คุ้มทรัพย์ น.ส.สุรัญญา ศรีเมือง น.ส.สุกัญญา สายประเสริฐ น.ส.พัฐสุดา ภู่เพชร น.ส.วนิดา แย้มเกษร น.ส.ปลื้มจิต มหาวงศ์ น.ส.ปาลิตา โปเซี้ยว

คณะ/ชั้นปี ศษ.3 ศษ.3 ศษพ.3 ศษพ.3 ศษพ.2 ศษพ.1 ศษ.1 วน.1 ศษ.5 ศษพ.4 ศษพ.1 บว.3 ศษพ.4 ศษพ.2 ศษพ.2 ศษ.1

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายนิรอมลี มะกาเจ 2. นายวีรวัฒน์ อยู่จุ้ย 3. นายฐาปกร ถาวร 4. น.ส.จตุพร วิชิตสระน้อย 5. น.ส.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ 6. นายพิมลศักดิ์ ภูวิภิรมย์ 5. กีฬาเปตอง

ที่

1. 3. 5. 7.

ชื่อ-สกุล

นายจักรี ขันตยาภรณ์ นายชนานนท์ อ่วมจันทร์ นายธวัชชัย ธรรมมา นายวันเฉลิม กลั่นเกิด

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.2

2. 4. 6. 8.

วศ.ศรีราชา2

วท.และวศ.2

ศษพ.2

ชื่อ-สกุล

น.ส.ขวัญนิชา กอวิเศษ น.ส.ณัฐกานต์ บุตรดี น.ส.นพมาษสิริ จรัสวิกรัยกุล น.ส.นันทัชพร วีระเสถียร

คณะ/ชั้นปี ศศ.ศรีราชา2 วิทย์ฯกีฬา2

ศษพ.2 ศษ.2

13

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

Advertisement