Page 31

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1. กีฬาฟุตบอล ที่

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31 33. 35. 37. 39. 41. 43.

ชื่อ-สกุล

นายพสธร นาสมยนต์ นายภาคภูมิ เครือน้อย นายคุณานนท์ มีสุวรรณ นายอนุภัทร ลาพินี นายอรรถพล ชูท้วม นายอานนท์ โกญจนาวรรณ นายวันจักรี มีช่วย นายวัชรชัย บุญถนอม นายธนกร วชิระนิธิกุล นายนิรัติศัย บุญมั่น นายนาวิน ประไพศิลป์ นายวัชรพล ทับลัง นายศตวรรษ เนตรทิพย์ น.ส.มัลลิกา ถามูล* น.ส.สุดารัตน์ สําเภาทอง น.ส.ปิ่นทอง พิริยธาดาวงศ์ น.ส.อรจิรา สว่างแจ้ง น.ส.วรินดา ปฏิสังข์ น.ส.วิทิตา เฉลิมวรรณ น.ส.ชิษณุชา สุขชีวี น.ส.ณัฎฐา สาระสิทธิ์ น.ส.เบญจพร คําอาจ

ผู้จัดการทีม ผศ.พีรเดช มาลีหอม ดร.อวยพร ตั้งธงชัย

คณะ/ชั้นปี

ที่

ศษ.2 ศษ.4 ศษ.2 ศษ.2 บว.2 ศษ.5 ศษพ.2 ศษพ.4 ศษพ.4 ศษ.5 ศษ.4 ศษ.6 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.2 ศษ.4 ศษ.5 ศษ.5 ศษพ.5 ศษ.5 ศษ.4

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42.

ชื่อ-สกุล

นายอวิรุทธ์ ผ่านผิว นายคณิตพงศ์ พิทักษา นายธนสาร หนูคล้าย นายภาณุพงศ์ ชุ่มนาเสียว

นายกริช ก่อสกุล นายไชยภพ เวียงคํา นายเกียรติศักดิ์ ศรีคํา นายสัชฌกร พิทาคํา นายสหพล เดชอรัญ นายพงศธร วิจบ นายธนศักดิ์ หนูเยาว์ นายเจนณรงค์ ไชยสุวรรณ น.ส.เตชินี ไตรพจน์ น.ส.ภัสรา นามสนธิ์ น.ส.จุฑามาศ พวงมะโหด* น.ส.ปวริศา จันสา น.ส.ดวงรัตน์ วงศ์คุ้มพงษ์* น.ส.พรรณาราย ชูสุวรรณ น.ส.ปภาดา สีโนรักษ์ น.ส.ลัดดามาส พรมหลวงศรี น.ส.วนิดา คําทุม

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1. นายใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์ 2. นายวิชาญ มะวิญธร 3. นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ 4. นายณัฐชนนท์ ซังพุก 5. นายนาทรพี ผลใหญ่

คณะ/ชั้นปี

ศษ.4 ศษ.5 ศษ.6 ศษ.5 ศษ.2 ศษพ.5 ศษ.5 ศษ.5 ศษ.4 ศษ.3 ศษ.3 ศษ.5 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.4 ศษ.3 ศษ.1 บว.2 ศษ.4 ศษ.1 ศษ.1ศษ.1

11

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

Advertisement