Page 21

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย ก่อนปี พ.ศ. 2500 การแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันกีฬาเพียง 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ า ยน้ํ า ฟุ ต บอล เทนนิ ส และแบดมิ น ตั น และมี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น เพี ย ง 5 มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลั ยแพทยศาสตร์ (มหาวิ ทยาลัย มหิ ด ลปั จ จุบั น ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยขณะนั้นยังไม่เรียกว่ากีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เนื่องจากยังไม่มีการรวมกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างในปัจจุบัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เริ่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัด โดยสมาคมกีฬา มีสมาชิกทั้งหมด 8 สถาบัน จนกระทั่งปี 2515 จึงได้ตั้ง “คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย พุทศราช 2516” หรือ ก.ก.ม.ท. ขึ้น เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมปรับปรุงข้อบังคับให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ สหพันธ์กีฬานานาชาติ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (8 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (8 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (13 สถาบัน) 12 ชนิดกีฬา

4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา (11 สถาบัน) 13 ชนิดกีฬา

5

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 7 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 13 ชนิดกีฬา

6

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ (13 สถาบัน) (มก. ร่วมกัน 3 สถาบันเป็นเจ้าภาพ) 18 ชนิดกีฬา

ปีการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 18-25 พ.ย. 2513 1. เกษตรศาสตร์ (52/37/25) 2. ธรรมศาสตร์ (26/16/18) 3. จุฬาลงกรณ์ (17/33/33) 9-17 ธ.ค. 2515 1. เกษตรศาสตร์ (54/31/30) 2. จุฬาลงกรณ์ (28/40/27) 3. วิทยาลัยวิชาการศึกษา (8/11/22) 25 ธ.ค. 2517 1. รามคําแหง (40/27/27) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (24/20/12) 4 ม.ค. 2518 3. จุฬาลงกรณ์ (22/23/30) 4. เกษตรศาสตร์ 27 ธ.ค. 2518 1. รามคําแหง (49/32/19) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (28/25/20) 4 ม.ค. 2519 3. ธรรมศาสตร์ (14/6/15) 4. เกษตรศาสตร์ 22-28 ม.ค. 2520 1. รามคําแหง (42/41/24) 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (30/29/28) 3. จุฬาลงกรณ์ (21/18/23) 5. เกษตรศาสตร์ 29 ธ.ค. 2521 1. รามคําแหง (45/48/20) ถึง 2. ศรีนครินทรวิโรฒ (20/33/42) 6 ม.ค. 2522 3. เกษตรศาสตร์ (20/18/26)

1

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์  

ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยา...

Advertisement