Page 1


หนังสือรายงานประจาปี 2559 สานักการกีฬา ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักการกีฬา โดยการบริหารจัดการในองค์กร ซึ่ง ประกอบด้วย 6 ฝ่าย ได้แก่ สานักงานเลขานุการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ฝ่ายอาคารสถานที่และสนาม กีฬา ศูน ย์ วิจัย และพัฒ นาวิทยาศาสตร์การกีฬา สระจุฬาภรณวลั ยลั กษณ์ และศูนย์ออกกาลั งกายเพื่อ สุขภาพ มก. รวมถึงคณะกรรมการดาเนินงานต่างๆที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี 2559 สานักการกีฬา ฉบับนี้ จัดทาขึ้น เพื่อ เผยแพร่ผลการดาเนินงานของสานักการกีฬาในด้านต่างๆ และนามาปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของ สานักการกีฬาในปีต่อไป โดยตอบสนองแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักการกีฬา ขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม ในการด าเนิ น งานต่ า งๆจนประสบผลส าเร็ จ ท าให้ เ กิ ด ผลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ละสร้ า งชื่ อ เสี ย งแก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หน้า สารจากอธิการบดี

1

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

2

สารจากผู้อานวยการสานักการกีฬา

3

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

4

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง โครงสร้างการบริหาร

5

ความเป็นมาของสานักการกีฬา

7

รายนามผู้อานวยการสานักการกีฬา

8

แผนปฏิบัติงานสานักการกีฬาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

9

การพัฒนาสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

17

บุคลากรรับเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ และขอยืมตัว

25

การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

29

สานักงานเลขานุการ

30

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา

51

ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬา

72

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

78

ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก.

88

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

96


1

สารจากอธิการบดี ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์

สานักการกีฬา สังกัดสานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ คอยสนับสนุนภารกิจหลักในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒ นาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การ บริ ก ารวิ ช าการ การบริ ก ารด้ า นการออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ กิ จ กรรมนิ สิ ต และการท านุ บ ารุ ง ศิลปวัฒนธรรม การดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุน งบประมาณที่เอื้อต่อการดาเนินงานของสานัก การกีฬาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนการปฏิบัติ ภารกิจต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งความสาเร็จต่างๆ เกิดจากการวางนโยบายโดยฝุายบริหาร ของมหาวิทยาลัยและมีบุคลากรในสานักการกีฬา นิสิต นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นฟันเฟือง สาคัญในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จด้วยดี โอกาสนี้ ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย กระผมขอขอบคุณ ผู้บริหารสานักการกีฬา และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันดาเนินงานของสานักการกีฬาให้บรรลุเปูาหมายด้วยดีเสมอมา กระผม ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็ งแรงสมบูรณ์ ประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ และขอเป็นกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านในปีต่อๆไป เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม นาชื่อเสียง และความเจริญก้าวหน้ามาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประเทศชาติสืบไป

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง กว่าเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรแทบทุกด้าน รวมทั้ง ด้านการกีฬา ไม่ว่าจะเป็น นิสิ ตหรือบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสี ยงเป็นที่เชิดหน้าชูตาและเกียรติประวัติแก่ มหาวิทยาลัย จวบจนกระทั่งทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังคงเกริกก้องเกรียงไกรอย่างในอดีตที่ ผ่านมา แม้กาลเวลาผ่านเปลี่ยนแปลงไป แต่ภารกิจหลักของสานักการกีฬาก็ยังคงเดิม คือมุ่งมั่ นส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพของนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป รวมทั้งศักยภาพของนักกีฬา ให้มีความเป็นเลิศใน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งการพัฒนาทางด้านกายภาพของสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาต่างๆ หรือการพัฒนาระบบการให้บริการในด้านอาคารสถานที่และสนามกีฬา ถือได้ว่าการพัฒนาทางด้านกีฬา และการพั ฒ นาในด้ า นอื่ น ๆ ก็ ไ ด้ พั ฒ นาควบคู่ ข นานกั น ไป เพราะสิ่ ง เหล่ า นั้ น เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้รั บ การพัฒ นาศักยภาพอย่างแท้จริง โดยต้องอาศัยบุคลากรตั้งแต่ระดับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสานักการกีฬา บุคลากรภายในสานักการกีฬา นักกีฬา นิสิต ผู้ฝึกสอน และผู้ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ล้วนแล้วแต่เป็นกุญแจสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรนี้ ให้มีศักยภาพโดดเด่น เป็นที่เชิด หน้าชูตาให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป ดิฉัน ในนามรองอธิก ารบดี ฝุ า ยกิจ การนิ สิ ต ขอขอบคุ ณบุ คลากรทุก ระดับ ที่ มีส่ ว นช่ ว ยในการ ขับเคลื่อนให้สานักการกีฬา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้า มีเกียรติประวัติสืบไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต


3

สารจากผู้อานวยการสานักการกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม

รายงานประจาปี 2559 ฉบับนี้ สานักการกีฬาจัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของ หน่วยงานตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความสาคัญ ต่อพันธกิจของสานักการกีฬา อันประกอบด้วย การให้บริการด้านอาคารสถานที่และสนามกีฬา การส่งเสริม การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ รวมทั้งภาระกิจอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย มอบหมายให้สานักการกีฬาบริหารจัดการ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา สานักการกีฬาก็ยัง คงไว้ซึ่งเปูาหมายเดิม คือสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลประชาชนทั่วไป เหนือสิ่งอื่นใดคือ สร้างเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย โดยมีหลายโครงการที่ได้รับ ความนิ ย ม และได้ รั บ รางวั ล อั น น าไปสู่ ชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย และส านั ก การกี ฬ า เช่ น โครงการ เกษตรศาสตร์ลดพุง โครงการปั่นจักรยาน โครงการอบรมเทคนิคการพันผ้าเทปเพื่อปูองกันการบาดเจ็บจาก การเล่นกีฬา เป็นต้น ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรสานักการกีฬา และคณะทางาน ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทาให้การดาเนินงาน หรือโครงการในแต่ละโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสาเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนในการดาเนินงานในปีต่อๆ ไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม) รักษาการแทนผู้อานวยการสานักการกีฬา


4

ปรัชญา เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน

วิสัยทัศน์ สานักการกีฬา เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อ สุขภาพ และกีฬาเพื่อมวลชนให้กับ นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งยังส่งเสริมกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศ โดยมีผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล อันนาไปสู่การเผยแพร่ชื่อเสียง และ เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ 1. บริการด้านอาคารสนามกีฬา อุปกรณ์ออกกาลังกาย และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 2. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ การดาเนินงานของสานักการกีฬา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปออกกาลังกาย เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 2. เพื่อใช้การกีฬาพัฒนาความมีจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีน้าใจเป็นนักกีฬา เคารพกฎกติกา เพื่อการอยู่รวมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 3. เพื่อพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการ อาชีพ และกีฬาไทย โดยการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา จัดหาสื่อ อุปกรณ์การกีฬา และปรับปรุงพัฒนา สถานที่ให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 5. เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมต่อการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา รวมถึง ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเอกภาพ การบริหารและการดาเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬา 6. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการกีฬา อันจะเป็นแหล่งความรู้และเทคโนโลยีทางด้านกีฬาที่ทันสมัย ช่วยเสริมสร้างและยกระดับความสามารถของนักกีฬา และฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลผู้สนใจ โดยทั่วไป 7. เพื่อพัฒนางานวิจัย สหวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านกีฬา และนันทนาการ


5

ภารกิจหลัก 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนิสิต และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นศูนย์ให้บริการทางด้านกีฬาแก่ชุมชน 2. เป็นศูนย์ประสานงานกีฬา อันจะเป็นแหล่งให้ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการกีฬา เพื่อช่วย เสริมสร้าง และยกระดับความสามารถของนักกีฬา รวมทั้ งให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้สนใจโดยทั่วไป 3. จัดระบบการให้บริการ อาคารสถานที่และสนามกีฬา พร้อมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ บริการตลอดจนมีระบบการดูแลและบารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจรอง 1. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการ และวิจัยดาเนินงานทางด้านกีฬา เพื่อนาไป การพัฒนาการให้บริการ และดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. การทานุบารุง ศิลปะ และวัฒนธรรม 3. มุ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาให้มีปัจจัยความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อันเป็นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างคนให้สมบูรณ์

โครงสร้างการบริหาร สานักการกีฬา เป็นหน่วยงานในระดับกอง สังกัดสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่ อมวลชน และส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ให้กับนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป โดยมีผลงานได้รับการยอมรับใน ระดับประเทศ และระดับสากล อันนาไปสู่การเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัย


หัวหน้าสานักงานเลขานุการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ

นายโอฬาร วรัญญานนท์

สานักงานเลขานุการ

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ นายประเพลิน เกษมโอภาส ผู้จัดการสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

นายศุภศักดิ์ เชยชุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าศูนย์ออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ มก. นายมีลาภ นัฏสถาพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานทีแ่ ละสนามกีฬา

ดร.อาพร ศรียาภัย หัวหน้าศูนย์วิจยั และ พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายวรวุฒิ กุลวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา

ศูนย์ออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ มก.

นายเชิดชาย รื่นพานิช ที่ปรึกษาสานักการกีฬา

ฝ่ายอาคารสถานที่ และสนามกีฬา

พลเรือตรีศุภชัย จิระสถิตย์ ที่ปรึกษาสานักการกีฬา

ศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายนิพนธ์ ลิม้ แหลมทอง ที่ปรึกษาสานักการกีฬา

นายยงยุทธ ตันสาลี บุคลากร ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ นุ้ยสินธุ์ ที่ปรึกษาสานักการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม รักษาการแทนผู้อานวยการสานักการกีฬา

นางสาวสุรัสวดี อรุณวรากรณ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

นายโอฬาร วรัญญานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักการกีฬา

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ที่ปรึกษาสานักการกีฬา

นายปวเรศ ชมเดช รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

นายวรัณทัต ดุลยพฤกษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

นายณัฐพงศ์ สุโกมล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี

6


7

ความเป็นมาของสานักการกีฬา สานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อกาเนิดจากเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีองค์กรที่ทา หน้าที่รับผิดชอบทางการกีฬาโดยตรง มีพัฒนาการมาจากการยกระดับงานกีฬา ซึ่งเดิมทีเป็นส่วนงานหนึ่ง ของกองกิจการนิสิต โดยรวมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้มาอยู่ภายใต้โครงการนี้ โดยที่ประชุมคณบดีในคราว ประชุม ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ได้ให้ความเห็นชอบเป็นโครงการจัดตั้ง สานักการ กีฬา เป็นหน่วยงานภายในระดับสานัก และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2538 วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2538 รวมทั้งได้รับความเห็นชอบให้บรรจุเพิ่มในแผนพั ฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศจัดตั้งสานักงานโครงการ จัดตั้งสานักการกีฬาขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสังกัดสานักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2538 เพื่อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของโครงการจัดตั้ งส านัก การกีฬ าดาเนิน ไปด้ว ยความเรียบร้อ ย และมี ประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์การจัดตั้งสานักการกีฬา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักการกีฬาใน คราวประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบในหลักการ ให้จัดทาโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในสานักการกีฬา และเสนอขอ อนุมัติต่อ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาประกาศจัดตั้งเป็น สานักการกีฬาภายใต้การกากับ นโยบายในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริหารสานักการกีฬา และกากับการบริหารงานโดย รองอธิการบดีฝุาย บริหาร รวมทั้งมี ผู้อานวยการสานักการกีฬาทาหน้าที่กากับกรอบและแนวทาง โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 ส่วนงาน ดังนี้ 1.สานักงานเลขานุการ 2.ฝุายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 3.ฝุายประกันคุณภาพ และวิชาการ 4.ฝุ ายอาคาร สถานที่ แ ละสนามกี ฬ า 5.ฝุ า ยการเงิ น และบั ญ ชี 6.ฝุ า ยสิ ท ธิ ป ระโยชน์ และ 7.ศู น ย์ วิ จั ย วิทยาศาสตร์การกีฬา สาหรับฝุายส่งเสริมและพัฒนากีฬากากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ต่อมาอาศัยอานาจตามความในมาตรา 16(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2546 จึงได้จัดตั้งสานักการกีฬาขึ้น เป็นหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป และให้แบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 4 ส่วนงาน ดังนี้ 1. สานักงานเลขานุการ 2. ฝุายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 3. ฝุายอาคารสถานที่และสนามกีฬา 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา และเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติปรับโอนภารกิจและ ความรับผิดชอบสระว่ายน้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสานักการกีฬา หลังจาก นั้นศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก.ได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ตามดาริ ที่จะส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพ ณ ปัจจุบันสานักการกีฬาจึงมี 6 หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ


8

รายนามผู้อานวยการสานักการกีฬา ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ระยะเวลาดารงตาแหน่ง

1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สทิ ธิชัย เกษตรเกษม

19 เมษายน 2538 - 26 มีนาคม 2540

2

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยชาญ มณีนุษย์

27 มีนาคม 2540 - 29 กันยายน 2543

3

นายปรีชา ตราดธารทิพย์

30 กันยายน 2543 - 30 สิงหาคม 2545

4

รองศาสตราจารย์อดุ ร รัตนภักดิ์

31 สิงหาคม 2545 - 31 มีนาคม 2547

5

นายเปรื่องบุญ จักกะพาก

1 เมษายน 2547 - 30 กันยายน 2550

6

รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ

1 ตุลาคม 2550 - 30 มิถนุ ายน 2551

7

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ นุย้ สินธุ์

1 กรกฎาคม 2551 - 30 กันยายน 2551

8

นายพรเทพ ราชรุจทิ อง

1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552

9

รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ กระบวนรัตน์

1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2555

10

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิม้

1 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบนั


9


สานักงานเลขานุการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพือ่ เชิดชูความเป็นไทยและนาพาสูส่ ากล ลาดับ

กลยุทธ์/ แผนงาน / กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

จานวนผู้เข้าร่วม 100 คน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม เผยแพร่ ทานุบารุง ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวติ และการมีจติ ใจทีด่ ีงามให้แก่ ประชาชน นิสิต บุคลากรมก. 1 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาสานัก

30,000

สานักงานเลขานุการ

การกีฬาและสืบสานประเพณีสงกรานต์ กลยุทธที่ 2 เร่งรัดการนาเสนอศิลปะ วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในรูปแบบต่างๆให้เป็นทีร่ ู้จกั และแสดงได้ ในเวทีสากล 2 โครงการสนับสนุนการเสนอศาสนา ศิลปะ

จานวนสื่อที่มีการเผยแพร่

-

สานักงานเลขานุการ

วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ความเป็น

อย่างน้อย 1 สื่อ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความสาเร็จของการ พัฒนาและปรับปรุง (5 ข้อ)

-

สานักงานเลขานุการ

การดาเนินงาน ( 6 ข้อ )

-

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

การดาเนินงาน ( 5 ข้อ ) ร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย กระบวนการพัฒนาแผน (8 ข้อ )

-

กรรมการจัดการความรู้ งานนโยบายและแผน

ไทยสู่เวทีสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฎิรูประบบการบริหารองค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลีย่ นแปลง ลาดับ

แผนงาน / กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58

ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

กลุยทุ ธ์ที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ 1 โครงการพัฒนากระบวนการทางานให้มี ประสิทธิภาพ 2 โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพือ่ การประกันคุณภาพ 2.1) ระบบการบริหารความเสี่ยง 2.2) การพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ 3 โครงการจัดทาแผนปฎิบตั งิ านสานักงาน อธิการบดี

10


ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฎิรูประบบการบริหารองค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลีย่ นแปลง (ต่อ) ลาดับ

กลยุทธ์/ แผนงาน / กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58

ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงปริมาณ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

กลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้าน ต่างๆ 4 โครงการสัมมาทิฐิ 5 โครงการสัมนาบุคลากร ประจาปี 2559 6 โครงการถ่ายทอดค่านิยมองค์การเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของ มก. สู่บคุ ลากรรวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลการดาเนิน งานของ ม. สู่สงั คมภายนอก 7 โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตาม ประเมินผล 8 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวติ สาหรับนิสิตและบุคลากร 9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ครัง้ ที่ 1

ครัง้ ที่ 2

ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0 เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0 เข้าร่วมโครงการ จานวนสื่อที่มีการถ่ายทอด (2 สื่อ)

50,000 สานักงานเลขานุการ 150,000 สานักงานเลขานุการ -

สานักงานเลขานุการ

- ระบบการพัฒนาบุคลากร (5 ข้อ )

-

กรรมการจัดการความรู้

- ร้อยละ80บุคลากรที่มีการพัฒนา ร้อยละ 80 บุคคลากรที่เข้าร่วม ตามโควต้ากาหนด

-

สานักงานเลขานุการ

จานวนผู้เข้าร่วม 400 คน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0

200,000 สานักงานเลขานุการ

11


ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฎิรูประบบการบริหารองค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลีย่ นแปลง ลาดับ

กลยุทธ์/ แผนงาน / กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงปริมาณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวติ สาหรับนิสิตและบุคลากร แนวทาง : ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น กีฬา ดนตรี และ สุขภาพ เป็นต้น 1 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมกีฬา 1.1 ) โครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร 1.2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพือ่ เตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 43 2 โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมฃาติ และเยาวชนทีมชาติโดยวิธพี เิ ศษ 3 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งปทท.ครั้งที่ 43 (รอบคัดเลือก) 4 โครงการแข่งขันกีฬาชาวเรือ ชาวไร่ 5 โครงการนักกีฬาพบอธิการบดีกอ่ น เข้าการแข่งขันระดับประเทศ นานาชาติ 6 โครงการกีฬาเพือ่ สุขภาพบุคลากร มก. (กีฬาสี)

ร้อยละ 80 ของจานวนชมรม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0 กีฬาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของจานวนชมรม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0 เข้าร่วมทดสอบ -

-

ร้อยละ 90 ของจานวนชนิดกีฬา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0 ผ่านเข้ารอบมหกรรม จานวนผู้เข้าร่วม 300 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

50,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ ฝ่ายส่งเสริมฯ

10,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ 200,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ 200,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0

150,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ

ร้อยละ 90 ของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0 ทั้งหมดใน มก.(เขตบางเขน)

300,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ

12


ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฎิรูประบบการบริหารองค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลีย่ นแปลง ลาดับ

กลยุทธ์/ แผนงาน / กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ นิสติ ความสามารถด้านกีฬา 8 โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาศึกษา ในระดับปริญญาโท มก. โดยวิธพี เิ ศษ 9 โครงการจัดเลี้ยงเชิดชุเกียรตินักกีฬาหลังเข้า ร่วมการแข่งขันระดับประเทศ นานาชาติ 10 โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (มหกรรม) 11 โครงการส่งเสริมการเฃียร์กฬี า 12 โครงการแข่งขันฟุตบอลบุคลากรชิงถ้วยพระราช ทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ 13 โครงการกีฬาบุคลากร สกอ.

ตัวชี้วดั

งบประมาณ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

จานวนนิสติ ส่งรายชื่อ เข้าร่วม 300 ราย จัดโครงการ 1 ครั้ง /ปี

นักกีฬาเข้าเรียนร้อยละ 90

400,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ 10,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ

จัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

150,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ

จานวนเหรียญทองอยู่ใน อันดับ1 ใน 3 จานวนคนเข้าร่วม 50 คน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0 2,000,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0

150,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ

จานวนทีมที่เข้าร่วม 12 ทีม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0

150,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ

16 โครงการแข่งขันกีฬา Brain Game

ร้อยละ 70 ของชนิดกีฬา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0 1,500,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ ทีกาหนด จานวนผลงานที่สง่ ประกวด 15,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ อย่างน้อย 10 ผลงาน ร้อยละ80 ของจานวนกลุ่ม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0 300,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ เป้าหมายเข้าร่วม ผู้เข้าร่วม 300 คน ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ ≥4.0 120,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ

17 โครงการแอโรบิคเพือ่ สุขภาพ

จานวนผู้เข้าร่วม 2,000 คน/ปี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥4.0

14 โครงการประกวดออกแบบชุดวอร์ม 15 โครงการปฐมนิเทศนิสติ โควต้านักกีฬา

-

ฝ่ายส่งเสริมฯ

13


ฝ่ายอาคารสถานทีแ่ ละสนามกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฎิรูประบบการบริหารองค์กรรเพืเ่ พิม่ ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลีย่ นแปลง ลาดับ

กลยุทธ์/แผนงาน / กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงปริมาณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

(บาท)

กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวติ สาหรับนิสิตและบุคลากร แนวทาง : จัดหาและพัฒนาสิ่งอานวยความ สะดวกในด้านต่างๆ อาทิ รถสวัสดิการ โรงอาหาร ทีพ่ กั อาศัย พื้นทีส่ ีเขียว สภาพแวดล้อม และ สุขอนามัย เป็นต้น 1 อัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา

ดาเนินแล้วเสร็จและเบิกจ่าย 28,872,600 ฝ่ายอาคารฯ

(งานเพิม่ เติม:ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ )

ในไตรมาสที่ 4 ปีงปม.2559

2 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.

ดาเนินตามนโยบาย มก.

ดาเนินการตาม 7 ส.

20,000 ฝ่ายอาคารฯ

3 รณรงค์ควบคุม กาจัดหนู

ดาเนินตามนโยบาย มก.

ลดประชากรหนูและ

8,000 ฝ่ายอาคารฯ

ป้องกันพาหะนาโรค 4 ประชาสัมพันธ์งดบุหรี่เหล้า ยาเสพติด

5,000 ฝ่ายอาคารฯ

14


สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพือ่ เชิดชูความเป็นไทยและนาพาสูส่ ากล ลาดับ

กลยุทธ์/แผนงาน / กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

1 โครงการทาบุญวันสถาปนาสระจุฬาภรณ

ตัวชี้วดั

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ดาเนินการ 1 ครั้ง/ปี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0

30,000 สระจุฬาภรณ

ผู้เข้าร่วม 100 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฎิรูประบบการบริหารองค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลีย่ นแปลง ลาดับ

กลยุทธ์/แผนงาน / กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงปริมาณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวติ สาหรับนิสิตและบุคลากร แนวทาง : ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น กีฬา ดนตรี และ สุขภาพ 1 โครงการแข่งขันว่ายน้าและโปโลน้า

จานวนผู้เข้าร่วม 300 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0

440,000 สระจุฬาภรณ

ชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณ ครบรอบปีที่ 37 2 โครงการเชิดชูเกียรตินักกีฬาทางน้า 3 โครงการแข่งขันว่ายน้าเยาวชนระหว่างสโมสร

ดาเนินโครงการ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0

100,000 สระจุฬาภรณ

จานวนผู้เข้าร่วม 200 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0

240,000 สระจุฬาภรณ

จานวนผู้เข้าร่วม 200 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0

30,000 สระจุฬาภรณ

ครั้งที่ 35 4 โครงการแข่งขันว่ายน้าเบื้องต้น 5 โครงการพัฒนาวิชาการบริการสอนว่ายน้า โปโลน้า และว่ายน้าเบื้องต้น

รายได้สทุ ธิไม่ตากว่ ่ า

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0 4,825,800 สระจุฬาภรณ

1 ล้าน/ปี 15


ศูนย์ออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ ม.เกษตรศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฎิรูประบบการบริหารองค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลีย่ นแปลง ลาดับ

กลยุทธ์/ แผนงาน / กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

ตัวชี้วดั เป้าหมายเชิงปริมาณ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวติ สาหรับนิสิตและบุคลากร แนวทาง : ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น กีฬา ดนตรี และ สุขภาพ 1 โครงการรักษ์สขุ ภาพ

จานวนผู้เข้าร่วม 300 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0

2 โครงการ KU Fitness for you

จานวนผู้เข้าร่วม 200 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0

-

ศูนย์ออกกาลังกาย

3 โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายนิสติ เบื้องต้น

จานวนผู้เข้าร่วม 100 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0

-

ศูนย์ออกกาลังกาย

4 โครงการออกกาลังกายโยคะเพือ่ สุขภาพ

จานวนผู้เข้าร่วม 1,000 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0

48,000 ศูนย์ออกกาลังกาย

5 โครงการออกกาลังกายด้วยยางยืด

จานวนผู้เข้าร่วม 1,000 คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ≥ 4.0

72,000 ศูนย์ออกกาลังกาย

30,000 ศูนย์ออกกาลังกาย

ศูนย์วิจยั และพัฒนาวิทยาศาตร์การกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฎิรูประบบการบริหารองค์กรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลีย่ นแปลง ลาดับ

แผนงาน / กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วดั

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี. ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 เป้าหมายเชิง ปริมาณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายเชิง คุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวติ สาหรับนิสิตและบุคลากร แนวทาง : ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น กีฬา ดนตรี และ สุขภาพ 1

โครงการเวชศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่

1 โครงการ / ปี

ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจ ≥ 4.0

2

โครงการวิจัยเชิง ลึกทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

1 ผลงานวิจัย /ปี เผยแพร่ผลงานภายในและภายนอก

3

โครงการอบรมการป้องกันและดูแลการบาดเจ็บ

ร้อยละ80ของชมรม

ทางการกีฬา

กีฬาเข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจ ≥ 4.0

100,000 ศูนย์วจิ ัยฯ 20,000 ศูนย์วจิ ัยฯ 10,000 ศูนย์วจิ ัยฯ

16


วันทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม ที่

รายชื่อบุคลากร

1 2 3 4 5

น.ส.วรัญญา ทองหล่อ นายโกศล บุญมี

1

นายมีลาภ นัฏสถาพร

2

นายโกศล บุญมี

3

นายศวัช ขัดโพธิ์

4

นายบุญลือ กามณี

1

เข้าร่วมโครงการสัมมนา เครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ าน เกีย่ วกับงานบริหารงาน น.ส.อุไรวรรณ์ พนมธีรเกียรติ บุคคลปีงบประมาณ 2559 เรื่อง "การจัดทาสัญญา จ้างพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "

นายภูเบศ เหล็กผา

นายศวัช ขัดโพธิ์ นายนิยม ครองสนั่น

รายละเอียด

เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง" ความรู้เบือ้ งต้นการใช้ พลังงานอย่างถูกวิธแี ละ เทคนิคการประหยัด พลังงาน" เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง 20 แม่ไม้ประหยัด พลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภท ของกิจกรรม

ฝึกอบรม

สัมมนา

สัมมนา

ระดับ กิจกรรม

ชื่อหน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรม

ภายใน มหาวิทยาลัย

สานักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการปฏิบัติ ราชการ ม.เกษตรศาสตร์

ภายใน มหาวิทยาลัย

สานักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการปฏิบัติ 10-พ.ย.-58 10-พ.ย.-58 ราชการ ม.เกษตรศาสตร์

ค่าใช้จา่ ย

เริ่มต้น สิน ้ สุด จานวน แหล่งทีม่ า จานวน เอกสารอ้างอิง วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี (วัน) ค่าใช้จา่ ย เงิน (บาท)

9-ต.ค.-58

9-ต.ค.-58

ภายใน กองการเจ้าหน้าที่ 27-พ.ย.-58 27-พ.ย.-58 มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

1

1

1

-

-

-

-

ศธ 0513.10101/ ว.681 ลว.29 ก.ย. 58

-

ศธ 0513.10101/ ว.742 ลว.22 ต.ค. 58

-

ศธ 0513.10103/ ว.5142 ลว.18 พ.ย. 58

17


วันทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม ที่

รายชื่อบุคลากร

1

น.ส.นิปัทม์ ครองสนั่น

2

1

1

2

1

น.ส.อุไรวรรณ์ พนมธีรเกียรติ

นายภานุศกั ดิ์ รัตนสมภพ

รายละเอียด

เข้าร่วมโครงการ "งาน วิเทศ KU สู่สากล (KU CAST)" เข้าร่วมโครงการพัฒนา คลังความรู้ดจิ ิทัล ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าร่วมโครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง นายมหาด อินทร์ดว้ ง "การติดตามความก้าวหน้า ในการดาเนินการจัดการ ความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.อุไรวรรณ์ พนมธีรเกียรติ ปีการศึกษา 2558 (รอบ 6 เดือน)

น.ส.นิปัทม์ ครองสนั่น

เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสุดยอด เลขานุการผู้บริหารยุคใหม่

ประเภท ของกิจกรรม

สัมมนา

ฝึกอบรม

ระดับ กิจกรรม

ภายใน มหาวิทยาลัย

ภายใน มหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์

สานักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

ค่าใช้จา่ ย

เริ่มต้น สิน้ สุด จานวน แหล่งทีม่ า จานวน เอกสารอ้างอิง วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี (วัน) ค่าใช้จา่ ย เงิน (บาท)

7-ม.ค.-59 8-ม.ค.-59

29-ธ.ค.-58 29-ธ.ค.-58

สัมมนา

ภายใน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

ฝึกอบรม

ฝ่ายบริการวิชาการ ภายใน คณะมนุษยศาสตร์ 27-ก.พ.-59 28-ก.พ.-59 มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

2-มี.ค.-59 2-มี.ค.-59

2

1

1

2

-

-

-

-

-

ศธ 0513.10109/ ว.0575 ลว.16 ธ.ค. 58

-

ศธ 0513.135/ว. 2706 ลว.25 ธ.ค. 58

-

ศธ 0513.10103/ ว.750 ลว.15 ก.พ. 59

-

ศธ 0513.10501/ ว.0803 ลว.2 มี.ค. 59 18


วันทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม ที่

รายชื่อบุคลากร

1

นายภานุศกั ดิ์ รัตนสมภพ

2

น.ส.นิปัทม์ ครองสนั่น

3

น.ส.นุชรินทร์ ทิพยเนตร

1

1

นายภานุศกั ดิ์ รัตนสมภพ

นายภานุศกั ดิ์ รัตนสมภพ

รายละเอียด

เข้ารับการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัตกิ าร เรื่อง การ จัดการสารสนเทศใน ระบบคลังความรู้ดจิ ิทัล และฐานข้อมูลจดหมาย เหตุ ม.เกษตรศาสตร์

ประเภท ของกิจกรรม

ฝึกอบรม

ระดับ กิจกรรม

ภายใน มหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรม

สานักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

เข้าร่วมโครงการจัดการ ความรู้ในองค์กร สาหรับผู้ ประสานงานด้านเครือข่าย ครั้งที่ 1 เรื่อง "ระบบ บริหารจัดการผู้ใช้ IDENITTY MANAGEMENT-IDM"

สานักบริการ คอมพิวเตอร์ ภายใน ฝึกอบรม ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย งานประสานงาน ม.เกษตรศาสตร์

เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "SEO DIY เทคนิค การจัดการเว็บให้ตดิ อันดับ"

สานักบริการ คอมพิวเตอร์ ภายใน ฝึกอบรม ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย งานประสานงาน ม.เกษตรศาสตร์

ค่าใช้จา่ ย

เริ่มต้น สิน้ สุด จานวน แหล่งทีม่ า จานวน เอกสารอ้างอิง วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี (วัน) ค่าใช้จา่ ย เงิน (บาท)

16-มี.ค.-59 16-มี.ค.-59

25-มี.ค.-59 25-มี.ค.-59

21-เม.ย.-59 21-เม.ย.-59

1

1

1

-

-

-

-

ศธ 0513.135/ว. 0439 ลว.4 มี.ค. 59

-

ศธ 0513.132/ว. 0539 ลว.9 มี.ค. 59

-

ศธ 0513.132/ว. 0571 ลว.11 มี.ค. 59

19


วันทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม ที่

รายชื่อบุคลากร

1

นายภานุศกั ดิ์ รัตนสมภพ

1

นายมหาด อินทร์ดว้ ง

2

น.ส.อุไรวรรณ์ พนมธีรเกียรติ

1

นายโอฬาร วรัญญานนท์

2

รายละเอียด

เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "SEO DIY เทคนิค การจัดการเว็บให้ตดิ อันดับ"

เข้าร่วมโครงการ QA สัญจร สานักงาน อธิการบดี ประจา การศึกษา 2558

เข้าร่วมโครงการสัมมนา เครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ าน เกีย่ วกับงานบริหารงาน บุคคลปีงบประมาณ 2559 เรื่อง "ประชุมหารือ รับ ฟังความคิดเห็น แนวทาง น.ส.อุไรวรรณ์ พนมธีรเกียรติ ปฏิบัตกิ ารบริหารงาน บุคคล"

ประเภท ของกิจกรรม

ระดับ กิจกรรม

ชื่อหน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรม

สานักบริการ คอมพิวเตอร์ ภายใน ฝึกอบรม ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย งานประสานงาน ม.เกษตรศาสตร์

สัมมนา

สัมมนา

เริ่มต้น สิน้ สุด จานวน แหล่งทีม่ า จานวน เอกสารอ้างอิง วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี (วัน) ค่าใช้จา่ ย เงิน (บาท)

21-เม.ย.-59 21-เม.ย.-59

ภายใน สานักงานอธิการบดี 24-มี.ค.-59 24-มี.ค.-59 มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

ภายใน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

ค่าใช้จา่ ย

26-เม.ย.-59 26-เม.ย.-59

1

1

1

-

-

-

-

ศธ 0513.132/ว. 0571 ลว.11 มี.ค. 59

-

ศธ 0513.10101/ 143 ลว.21 มี.ค. 59

-

ศธ 0513.10103/ ว1527 ลว.5 เม.ย. 59

20


วันทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม ที่

1

รายชื่อบุคลากร

นายปิยะศักดิ์ พูลทรัพย์

1

น.ส.อรอนงค์ ยืนยง

2

น.ส.ศุษมา เมฆตรง

1

น.สนิปัทม์ ครองสนั่น

รายละเอียด

ประเภท ของกิจกรรม

เข้ารับการฝึกอบรม การ ออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ Body weight Cardio Stretching

ฝึกอบรม

เข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร A600 "การ จัดทา TOR และการ บริหารสัญญาให้มี ประสิทธิภาพ"

เข้าร่วมโครงการส่งเสริม การใช้งาน KU Cloud Storage

ระดับ กิจกรรม

ชื่อหน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรม

ภายนอก บริษทั โอเค แมส มหาวิทยาลัย จากัด

ค่าใช้จา่ ย

เริ่มต้น สิน้ สุด จานวน แหล่งทีม่ า จานวน เอกสารอ้างอิง วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี (วัน) ค่าใช้จา่ ย เงิน (บาท)

25-มิ.ย.-59 25-มิ.ย.-59 1 วัน

-

-

บริษทั โอเค แมส จากัด

เงินรายได้ ส่วนกลางสานักการ กีฬ า(135) ศูนย์ส่งเสริมการ ภายนอก หมวด สพบ.ค.59/2 ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรเพือ่ 26-ส.ค.-59 27-ส.ค.-59 2 วัน 7,000 มหาวิทยาลัย อุดหนุน ลว.11 พ.ค. 59 สังคม (พัฒนา บุคลากร)/ ตอบแทน ใช้สอย

ภายใน ฝึกอบรม มหาวิทยาลัย

สานักบริการ คอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์

25-พ.ค.-59 25-พ.ค.-59 1 วัน

-

-

ศธ 0513.132/09 80 ลว.11 พ.ค. 59

21


วันทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม ที่

1

รายชื่อบุคลากร

รายละเอียด

ระดับ กิจกรรม

ชื่อหน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรม

เริ่มต้น สิน้ สุด จานวน แหล่งทีม่ า จานวน เอกสารอ้างอิง วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี (วัน) ค่าใช้จา่ ย เงิน (บาท)

นางไพเราะ รุ่งเรือง เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "ชีวติ สดใสวัยเกษียญ"

2

นางภสพร สันตะจิตโต

1

นายมีลาภ นัฏสถาพร

2

นายภูเบศ เหล็กผา

1

นายสุวทิ ย์ สาเภาเงิ น

เข้าร่วมสัมมนาเชิง ปฏิบัตกิ าร การบริหาร จัดการอาคาร ภูมทิ ัศน์ และสภาพแวดล้อมแบบ บูรณาการ

เข้าร่วมโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง "การ เขียนหนังสือราชการ" 2

ประเภท ของกิจกรรม

ค่าใช้จา่ ย

นายพงศธร ชาญป่าไพร

สัมมนา

ภายใน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

สัมมนา

กองยานพาหนะ ภายใน อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

สัมมนา

29-มิ.ย.-59 1-ก.ค.-59 3 วัน

11-ก.ค.-59 15-ก.ค.-59 5 วัน

ภายใน กองการเจ้าหน้าที่ 15-ส.ค.-59 16-ส.ค.-59 2 วัน มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

-

-

-

-

ศธ 0513.10103/ ว2509 ลว.16 มิ.ย. 59

-

ศธ 0513.10108/ ว92 ลว.21 มิ.ย. 59

-

ศธ 0513.10103/ 2893 ลว.21 ก.ค. 59

22


วันทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1

รายชื่อบุคลากร

รายละเอียด

ประเภท ของกิจกรรม

ระดับ กิจกรรม

ชื่อหน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรม

ค่าใช้จา่ ย

เริ่มต้น สิน้ สุด จานวน แหล่งทีม่ า จานวน เอกสารอ้างอิง วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี (วัน) ค่าใช้จา่ ย เงิน (บาท)

นายโกศล บุญมี นายภูเบศ เหล็กผา นางอุไทย กามณี นางธัญยกานต์ นงนุช

เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง น.ส.วรรณภรณ์ เอมเอีย่ ม "The Working นางปภาขวัญ ประสาทแก้ว น.ส.อุไรวรรณ์ พนมธีรเกียรติ Language of ASEAN shall be English" น.ส.เจนจิรา ขาผิวพรรณ น.ส.บุบผา ไทยพล นายสุวทิ ย์ สาเภาเงิน นายพรเทวา ถ้วยทอง น.ส.พรนภา เจือสุวรรณ์ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ทาความรู้จัก นายเฉลย แจ้งถิ่นป่า กับบริการใหม่ KU-Microsoft Office 365 for Education" เข้ารับการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์สาหรับ บุคลากร มก. หลักสูตร นายยงยุทธ ตันสาลี "Advanced Google Form on Tour"

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม

ภายใน มหาวิทยาลัย

กองวิเทศสัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์

ภายใน มหาวิทยาลัย

สานักบริการ คอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์

ภายใน มหาวิทยาลัย

สานักบริการ คอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์

24-ส.ค.-59 26-ส.ค.-59 3 วัน

18-ส.ค.-59 18-ส.ค.-59 1 วัน

19-ก.ย.-59 20-ก.ย.-59 2 วัน

-

-

-

-

ศธ 0513.132/23 42 ลว.25 ก.ค. 59

-

ศธ 0513.132/16 85 ลว.8 ส.ค. 59

-

ศธ 0513.132/ว. 1781 ลว.16 ส.ค. 59 23


วันทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม ที่

รายชื่อบุคลากร

รายละเอียด

เข้าร่วมโครงการประชุม ชีแ้ จงและรับฟังความ คิดเห็น ร่าง ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 น.ส.อุไรวรรณ์ พนมธีรเกียรติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธกี ารประเมินผลการ ปฏิบัตงิ านของพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ประเภท ระดับ ของกิจกรรม กิจกรรม

ประชุม

ชื่อหน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรม

ค่าใช้จา่ ย

เริม่ ต้น สิน้ สุด จานวน แหล่งทีม่ า จานวน เอกสารอ้างอิง วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี (วัน) ค่าใช้จา่ ย เงิน (บาท)

ภายใน กองการเจ้าหน้าที่ 28-ก.ย.-59 28-ก.ย.-59 1 วัน มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

-

-

ศธ 0513.10103/ ว.3831 ลว.13 ก.ย. 59

24


ที่

วัน เดือน ปี

สถานทีจ่ ดั

ขอตัวบุคลากรร่วมปฏิบัตหิ น้าทีเ่ ป็นผู้ 1 ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิง ชนะเลิศแห่งประเทศไทย "โค้กคัพ" ครั้ง 19

3 - 10 พ.ย. 58

จ.ระนอง

ขอตัวเจ้าหน้าทีร่ ่วมปฏิบัตหิ น้าที่ ในการ 2 แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที4่ 4 "นครสวรรค์เกมส์"

14 - 19 ธ.ค. 58

จ.นครสวรรค์

การกีฬาแห่ง ประเทศไทย

จ.นครสวรรค์

ศาลากลาง จ.นครราชสีมา

3

รายละเอียด

ขอบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์"

10 - 22 ธ.ค. 58

คณะศึกษาศาสตร์ 4 ขอเชิญเป็นอาจารย์พเิ ศษภาควิชาพลศึกษา 18 ม.ค. 59 - 13 พ.ค. 59 ม.เกษตรศาสตร์

หน่วยงานทีเ่ สนอขอ คณะกรรมการผู้ ตัดสิน สมาคม ฟุตบอลแห่งประเทศ ไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์

คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รายชื่อผูข้ ออนุมัติ

ตาแหน่ง

เอกสารอ้างอิง

นายภูเบศ เหล็กผา

นักวิชาการ ศึกษา

คส.089/2558 ลว.10 ต.ค. 58

นายยงยุทธ ตันสาลี

บุคลากร

กก5107/ว0426 ลว.11 พ.ย. 58

นายปิยะศักดิ์ พูลทรัพย์

เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทัว่ ไป

กก5103.3.05/ว.7035 ลว.11 พ.ย. 58

นายโกศล บุญมี

เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทัว่ ไป

ศธ 0513.10901/23 ลว.14 ม.ค. 59

25


ที่

รายละเอียด

วัน เดือน ปี

สถานทีจ่ ดั

หน่วยงานทีเ่ สนอขอ

รายชื่อผูข้ ออนุมัติ

ตาแหน่ง

เอกสารอ้างอิง

คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

น.ส. นุกลู ม่วงพิทักษ์

นักวิชาการเงิน และบัญชี

ศธ 0513.10901/21 ลว.14 ม.ค. 59

ขออนุญาตเรียนเชิญ อาจารย์นุกลู ม่วง พิทักษ์ และคณะนิสิตชมรมกีฬาลีลาศ ม. 27 ม.ค. 59 3 ก.พ. 59 โถงตึกดนตรี วชิราวุธวิทยาลัย 6 เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร หัวข้อการฝึก และ 10 ก.พ. 59 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ทักษะลีลาศเบือ้ งต้น

น.ส. นุกลู ม่วงพิทักษ์

นักวิชาการเงิน และบัญชี

วช.494/2558 ลว.15 ม.ค. 59

นายยงยุทธ ตันสาลี

บุคลากร

กก5107/2506 ลว.3 มี.ค 59

5 ขอเชิญเป็นอาจารย์พเิ ศษภาควิชาพลศึกษา 18 ม.ค. 59 - 13 พ.ค. 59

7

ขอตัวบุคลากรไปปฏิบัตหิ น้าทีผ่ ู้ตดั สิน การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศ นานาชาติ ครั้งที่ 38

21 -26 มี.ค. 59

สนามยิงธนู หัวหมาก การ กีฬาแห่ง ประเทศไทย

การกีฬาแห่ง ประเทศไทย

26


ที่

หัวข้อเรื่อง

หน่วยงานทีเ่ สนอขอ

รายนามผูข้ ออนุมัติ

ตาแหน่ง

เอกสารอ้างอิง

26 มี.ค. 59 - 10 เม.ย. 59 ประเทศสิงคโปร์

คณะกรรมการการ อุดมศึกษา

นายยงยุทธ ตันสาลี

บุคลากร

ศธ 0508/ว361 ลว.23 มี.ค. 59

สนามเฉลิมพระ ขออนุมตั ติ วั บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน เกียรติสมเด็จ ฟุตบอลเยาวชน และประชาชน 2559 9 18 เม.ย. 59 - 10 พ.ค. 59 พระนางเจ้า 60 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต10 โดยปฏิบัติ พรรษา (คลอง หน้าทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ีม หก)

ชมรมฟุตบอล ม.เกษตรศาสตร์

นายเฉลย แจ้งถิ่นป่า

พนักงานทัว่ ไป

ชฟบ./เม.ย.59 ลว.18 เม.ย. 59

สมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์

นายภูเบศ เหล็กผา

นักวิชาการ ศึกษา

ฟ.(ลข)053/2559 ลว.19 เม.ย. 59

อนุญาตให้บุคลากรปฏิบัตหิ น้าทีใ่ น คณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วม 8 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย อาเซียน ครั้งที่ 18

ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 10 จริยธรรมผู้ตดั สินฟุตบอลกีฬาอาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2559

วันเดือนปี

16 - 17 พ.ค. 59

สถานทีจ่ ดั

การกีฬาแห่ง ประเทศไทย

27


ที่

หัวข้อเรื่อง

วันเดือนปี

สถานทีจ่ ดั

หน่วยงานทีเ่ สนอขอ

ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม 11 การแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ ครั้งที่ 5

18 - 20 ส.ค. 59

ประเทศสเปน

สมาคมกีฬาผู้ เปลี่ยนอวัยวะแห่ง ประเทศไทย

ขอเชิญอาจารย์พเิ ศษ ภาควิชาพลศึกษา 12 ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 วิชา ลีลาศ เพือ่ สุขภาพ หมู่ 13

8 ส.ค. - 9 ธ.ค. 59

คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

สนามแข่งขัน โรงเรียนเมือง กระบี่ สาธารณรัฐ สังคมนิยม เวียดนาม

ขอเชิญอาจารย์พเิ ศษ ภาควิชาพลศึกษา 13 ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 วิชา ฟุตบอล 8 ส.ค. - 9 ธ.ค. 59 เพือ่ สุขภาพ หมู่ 15 ขออนุญาตให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าทีไ่ ป ปฎิบัตหิ น้าทีก่ ารแข่งขันกีฬายิงธนูในการ 14 1 - 10 ก.ย. 59 แข่งขันกีฬา สถาบันพลศึกษาแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 41 ขอตัวนักกายภาพบาบัด เดินทางไป ปฏิบัตหิ น้าที่ นักกายภาพบาบัดประจา 15 19 ก.ย. - 4 ต.ค. 59 กองอานวยการนักกีฬาไทยในการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5

รายนามผูข้ ออนุมัติ

ตาแหน่ง

เอกสารอ้างอิง

นายศุภศักดิ์ เชยชุ่ม

เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทัว่ ไป

สกปวท/สนง.38 ลว.6 ก.ค. 59

น.ส. นุกลู ม่วงพิทักษ์

นักวิชาการ ศธ0513.10901/374 เงินและบัญชี ลว.1 ส.ค. 59

นายวรวุฒิ กุลวงษ์

เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทัว่ ไป

ศธ0513.10901/356 ลว.1 ส.ค. 59

สถาบันการพล ศึกษา วิทยาเขต ลาปาง

นายยงยุทธ ตันสาลี

บุคลากร

กก 0515.01/415 ลว. 16 ส.ค. 59

การกีฬาแห่ง ประเทศไทย

นายวรพงษ์ คงทอง

นัก กายภาพบาบัด

กก 5107/9514 ลว. 25 ส.ค. 59

28


จานวน (วัน)

หน่วยงานทีเ่ สนอขอ

จานวน (คน)

เอกสารอ้างอิง

ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม สานักงานและขอข้อมูลประวัติ องค์กร การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดแผนผังสานักงาน การ 1 บริหารเอกสาร การวิเคราะห์ 8-เม.ย.-59 และปรับปรุงงานสารสนเทศใน สานักงาน เพือ่ นาข้อมูลไปใช้ ประกอบการจัดทารายงาน วิชาการจัดการสานักงาน

1 วัน

คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7

ศธ 0578.06/1886 ลว.31 มี.ค. 59

ขออนุญาติเข้าศึกษาดูงาน ณ สานักการกีฬ า เรื่องการจัด 2 9-ส.ค.-59 กิจกรรมกีฬ าเพือ่ นักศึกษา และ สถานทีก่ ฬ ี า

1 วัน

ม.เชียงใหม่

47

ศธ 6392(6)/04845 ลว.22 มิ.ย. 59

ที่

รายละเอียด

วัน เดือน ปี

29


30

สานักงานเลขานุการ สานักงานเลขานุการ ทาหน้าที่บริหารจัดการ และสนับสนุนงานตามภารกิจในภาพรวมของสานักการ กีฬา โดยบริ ห ารจั ดการในด้านธุร การ สารบรรณ นโยบายและแผน การเงินและบัญชี บุคลากร พัส ดุ โสตทัศนูปกรณ์ และประกันคุณภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. สนับสนุน นโยบายการบริหารจัดการของสานักการกีฬา 2. ประสานงาน และสนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติงานของสานักการกีฬา 3. พัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ในการปฏิบัติงาน

จานวนบุคลากร ข้าราชการ 1 ราย

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 6 ราย 1 ราย 12 ราย

โครงสร้าง หัวหน้าสานักงาน เลขานุการ

หมวดบริหาร และธุรการ

หมวดการเงิน และบัญชี

หมวดนโยบาย และแผน

หมวดพัสดุ

รวมทั้งสิ้น 20 ราย


31

ผลการดาเนินงานกิจกรรม และโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการสัมมาทิฐิสานักการกีฬา ครั้งที่ 1/2559 ณ อาคารเสรีไตรรัตน์ สานักการกีฬา วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ส านั ก การกี ฬา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จั ด โครงการสั มมาทิ ฐิ ส านั กการกีฬ า ครั้ ง ที่ 1/2559 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2558 ณ อาคารเสรี ไ ตรรั ต น์ ส านั กการกี ฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรระดับปฏิบัติการของสานักการ กีฬา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รับทราบแนวทางนโยบายการ บริหารหน่วยงาน ทิศทางการพัฒนาการกีฬาให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันภายในองค์กร ซึ่งการดาเนินโครงการในครั้งนี้ ผู้บริหาร และบุคลากรใน หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรี สร้างการทางานเป็นทีม อีกทั้งยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ให้กับบุคลากรสานักการกีฬา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม รักษาการแทน ผู้อานวยการสานักการกีฬาเป็นประธานในพิธี


32


33


34

วันคล้ายวันสถาปนาสานักการกีฬา ครบรอบปีที่ 21 และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1 สานักการกีฬา วันที่ 19 เมษายน 2559 สานักการกีฬา จัดพิธีทาบุญ วันคล้ายวันสถาปนาสานักการกีฬา ครบรอบปีที่ 21 และงานสืบสาน ประเพณี ส งกรานต์ เมื่ อ วั น ที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้ อ งอเนกประสงค์ ชั้ น 1 ส านั ก การกี ฬ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อระลึกถึงความสาคัญของวันสถาปนา และเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่สานัก การกีฬา ซึ่ง ได้รับ เกียรติจากท่านรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง เป็นประธานในพิธี ซึ่งบรรยากาศในงานมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และ ประกอบพิธีรดน้าดาหัวขอพรผู้ใหญ่ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดี ผู้อานวยการสานัก สถาบัน ให้เกียรติร่วมงานแสดงความยินดี


35


36


37

โครงการสัมมนาบุคลากร สานักการกีฬา ณ ปราณบุรี บลู รีสอร์ท อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2559 โครงการสัมมนาบุคลากร สานักการกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2559 ณ ปราณบุรี บลู รีสอร์ท อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผนวกเข้ากับ โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี โดยเดินศึกษา เส้นทางธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งป่าชายเลนนั้นเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดใน บรรดาระบบนิเวศชายฝั่ง จึงเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญในวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิด ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนการทางานที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันงานจึงจะสาเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน สามารถนามาปรับใช้ในการดาเนินงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในโครงการสัมมนายังมีกระบวนการดาเนินงานโดยการแบ่งกลุ่ม เพื่อการระดมความคิด และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งจัดให้มีการทากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคี สร้าง ขวัญกาลังใจในการทางานร่ว มกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรสานักการกีฬา สร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน ร่วมงาน และองค์กร อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน


38


39


40


41

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี ชมป่าชายเลนเขียวขจี ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี ป่าชายเลนในประเทศ ไทยนั้นมีอยู่หลายแห่งด้วยกัน แต่ที่เราจะมาศึกษาดูงานในวันนี้ คือที่ “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชาย เลนสิรินาถราชินี” ในตาบลปากน้าปราณ อาเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 786 ไร่ เขียวขจีไปด้วยพรรณไม้ป่าชายเลนที่ขึ้นกันอยู่ชุกชุม ก่อนที่ป่าจะอุดมสมบูรณ์เช่นวันนี้ แต่เดิมป่าชายเลน ของปากน้าปราณเคยตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอย่างหนัก สาเหตุมาจากการทานากุ้งจนทาให้ดินเสีย ซึ่งเป็น สาเหตุหลักของการเสื่อมโทรมของป่าชายเลนแห่งอื่นๆเช่นกัน จนเมื่อปี พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินมาที่วนอุทยานปราณบุรี และทรง มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ป่าชายเลนบริเวณปากน้าปราณบุรี ทาให้กรมป่าไม้ยกเลิกการต่อใบอนุญาตการใช้ พื้นที่ป่าชายเลนในบริเวณดังกล่าว จากนั้นจึงเริ่มปลูกป่าชายเลนขึ้นอย่างจริงจังในปี 2540 โดยความร่วมมือ ของชาวชุมชนปากน้าปราณและบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)


42


43

ภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ระหว่าง เพื่อร่วมกลุ่ม เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างขวัญกาลังใจในการทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร สานักการกีฬา สร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง บุคลากรภายในหน่วยงาน


44

โครงการจัดการความรู้ สานักการกีฬา (Knowledge Management) วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 การจัดการความรู้ สานักการกีฬา ดาเนินการภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด การความรู้ โดยเป็ น การผลั ก ดั น ให้ มี ก ารจั ด การความรู้ ทั่ ว ทั้ ง มหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งให้เกิดความสาเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การจัดการความรู้ของสานักการกีฬา ได้ดาเนินการโดยคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการความรู้ สานักการกีฬา ซึ่งมีหน้าที่ กาหนดนโยบาย สนับสนุน ผลักดันการจัดการความรู้ใน หน่วยงานให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม บริหารจัดการ ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถประยุกต์การจัดการ ความรู้ น าไปสู่ การปฏิบั ติจ ริ ง เพื่อเป็ น เครื่ องมือที่จะทาให้ เกิดองค์การแห่ งการเรียนรู้ และส่ งเสริมและ สนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ภายในหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง และสามารถนาความรู้ที่ ได้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตนเองและ องค์กร โดยสานักการกีฬาได้จัดทาคู่มือการยืมเงิน การส่งคืน การเบิกจ่ายเงินชมรมกีฬ า เพื่อเผยแพร่ขั้นตอน กระบวนการยืมเงิน การส่งคืน การเบิกจ่ายเงินชมรมกีฬาได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งสานักการ กีฬายังได้ส่งผลงานการจัดการความรู้เพื่อเข้าประกวดรางวัล “Best KU-KM Awards” ในโครงการวันแห่งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ 3 ในชื่อผลงาน KM of KUSO : Learning to Action by Taping Method ซึ่งเป็นการนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการพันผ้าเทปเพื่อป้องกัน รักษาการบาดเจ็บทางการกีฬามา ถ่ายทอดให้ กับ ชมรมกี ฬาด้ ว ยวิธีก ารฝึ กปฏิบั ติ ชี้ แนะที่ถู กต้ องเพื่อ ลดจ านวนผู้ บาดเจ็ บจากการเล่ น กีฬ า ตลอดจนเผยแพร่ผลการดาเนินงานในสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขยายองค์ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสานักการกีฬา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2


45

วันอธิการบดีพบสานักการกีฬา ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1 สานักการกีฬา วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติพบบุคลากร สานักการกีฬา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของบุคลากร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง อเนกประสงค์ ชั้น1 สานักการกีฬา


46


47

โครงการสัมมาทิฐิสานักการกีฬา ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1 สานักการกีฬา วันที่ 2 สิงหาคม 2559 โครงการสัมมาทิฐิ สานักการกีฬา ครั้งที่ 2/2559 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาเนินโครงการ เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1 สานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง เป็นประธานในพิธี โดยกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินโครงการ คือ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ ในการจั ด โครงการครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารได้ มี โ อกาสถ่ า ยทอดนโยบายและแนวทางการ บริหารงาน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากรทุก ระดับอย่างสม่าเสมอ และมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน สร้างทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงานระหว่าง บุคลากรในหน่วยงาน เกิดความสามัคคี ในองค์กร เข้าใจบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองและองค์กร โดย พร้อมแก้ไขปรับปรุง พัฒนา การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น อีกทั้ง ยังมีการแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการสร้างความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน ภายในสานักการกีฬา


48


49

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1 สานักการกีฬา วันที่ 9 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัด กิจกรรมกีฬาเพื่อนักศึกษา และสถานที่กีฬา ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้บริหารจากกองพัฒนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาโดยนายณัฐรัช ทองเจิม หัวหน้างานกีฬา พร้อมบุคลากร และนักศึกษา ชมรมกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 47 คน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม ผู้อานวยการสานัก การกีฬาได้ให้เกียรติต้อนรับ คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้


50


51

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ฝ่ายส่ งเสริมและพัฒ นากีฬา ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริม และประสานความร่ว มมือกับ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดาเนินตามนโยบายการส่งเสริม และพัฒนากีฬา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559) โดยมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาสู่การเป็นกีฬาอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากีฬาไทย ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการกีฬาบริหารจัดการกีฬา โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬากากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายอีกชุดหนึ่ง เพื่อเป็ น การส่ งเสริ มและพัฒ นากีฬาของมหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ ให้ แ พร่ห ลายอย่ า งกว้ างขวาง ทั้ ง ทางด้านวิชาการ การวิจัย มาตรฐานการกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาไทย กีฬาเพื่อนันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และเพื่อความสามัคคี ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก หรือองค์กรที่ เกี่ยวกับกีฬาให้ดาเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

จานวนบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ราย

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 ราย

รวมทั้งสิ้น 6 ราย

โครงสร้าง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม และพัฒนากีฬา

งานกีฬาเพื่อ มวลชน

งานกีฬาขั้น พื้นฐาน

งานกีฬาเพื่อ สุขภาพ

งานกีฬาเพื่อ ความเป็น เลิศ

งานดูแล นักกีฬา


52

ผลการดาเนินงานกิจกรรม และโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการเกษตรศาสตร์ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 – 18 ธันวาคม 2558 โครงการเกษตรศาสตร์ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 12 ตุลาคม 2558 ระยะเวลาดาเนิ น การ 12 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะดาเนินการเก็บข้อมูลน้าหนักของ ผู้เข้าร่วมสัปดาห์เว้นสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 โดยให้ความรู้ด้านโภชนาการ(แจกเอกสาร) ซึ่งในการชั่งน้าหนักแต่ละครั้งจะทาการหาค่าเฉลี่ยในการลดน้าหนักและจะขึ้นเว็บไซต์สานักการกีฬาและ หน้าเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสรุปผลการดาเนินโครงการ ดังนี้ รางวัลประเภททีม 1. ทีมศึกษาศาสตร์ผอมเพียว 2. ทีมคณะสถาปัตย์กองกิจ 3. ไม่มีทีมที่รับรางวัล รางวัลประเภทบุคคล ผู้ชนะอายุไม่เกิน 40 ปี 1. นางสาวพุมิชาติ เอียดแก้ว กองกิจการนิสิต 2. นายเริงทิวา ทิพยศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ชนะอายุ 40 ปีขึ้นไป 1. นางสาวดวงเดือน งามจารัส สานักงานทรัพย์สิน 2. นายภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร คณะศึกษาศาสตร์ รางวัลทีมที่ชนะการใช้ข้อมูลผ่าน Eco life Application 1. ทีมคณะวนศาสตร์

อายุ 30 ปี อายุ 35 ปี อายุ 49 ปี อายุ 41 ปี


53


54

โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (รอบมหกรรม) โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วันที่ 9 - 18 มกราคม 2559 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 (รอบมหกรรม) กันเกราเกมส์ ณ มหา วิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถคว้าอันดับที่ 3 มาครอง โดยได้รับเหรียญทอง 30 เหรียญ เหรียญเงิน 25 เหรียญ และเหรียญทองแดง 32 เหรียญ รวมจานวนเหรียญทั้งสิ้น 87 เหรียญ


55


56


57


58

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ – ชาวไร่ ประจาปี 2558 ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ลิ ลลี่ กะวีต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ ได้รับมอบจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ - ชาวไร่ ประจาปี 2558 ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีการแข่งขัน กีฬาบาสเกตบอล เปตอง แบดมินตัน ดาบสากล กอล์ฟ สันทนาการและรักบี้ฟุตบอล เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดั งนี้ การแข่งขันบาสเกตบอล แบดมินตัน ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชนะ กอล์ฟประเภท Over all low gross โรงเรียนนายเรือชนะ รักบี้ฟุตบอล ชั้นปีที่ 1 ทีม 7 คน เสมอกัน ทีมรวม 15 คน ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนะ การแข่งขันเปตอง กอล์ฟ ประเภททีม และประเภท Over all low net ทีมโรงเรี ยนนายเรือ ชนะ การแข่งขันกีฬาดาบสากลเสมอกัน รักบี้ฟุตบอล เรือเก่า – ไม้ผุ โรงเรียนนายเรือชนะ ส่วนสันทนาการได้ครองถ้วยร่วมกัน


59


60

งานเลี้ยงฉลองชัยนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานฉลองชัยนักกีฬา และเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถคว้าอันดับที่ 3 มาครอง โดยได้รับ 30 เหรียญทอง 25 เหรียญเงิน และ 32 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 87 เหรียญ ภายในงานมีการมอบเสื้อสามารถและโล่ห์ เกี ย รติ คุ ณ แก่ ผู้ ที่ ท าคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ณ อาคาร จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


61

กีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1.ฟุตบอลชาย 2.วอลเลย์บอล 3.กรีฑา 4.ว่ายน้า 5.กอล์ฟ 6.เซปักตะกร้อ 7.เทนนิส 8.เทเบิลเทนนิส 9.แบดมินตัน 10.วอลเลย์บอลชายหาด 11.เปตอง 12.ลีลาศ 13.ฟุตซอล 14.โบว์ลิ่ง 15.ตะกร้อลอดห่วง 16.แอโรบิค 17.หมากระดาน ทั้งนี้ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครองอันดับที่ 2 โดยได้รับเหรียญทอง 53 เหรียญ เหรียญเงิน 27 เหรียญ และเหรียญทองแดง 38 เหรียญ รวมจานวนเหรียญทั้งสิ้น 118 เหรียญ


62


63


64

งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร มก. การแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด งานเลี้ยงฉลองชัยนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถคว้าอันดับที่ 2 มา ครอง โดยได้รับ 53 เหรียญทอง 27 เหรียญเงิน และ 38 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 118 เหรียญ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


65

โครงการนักกีฬาพบอธิการบดีก่อนการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับโลก ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญ และกาลังใจให้กับนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมกีฬา มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2559 เมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม นนทรี ชั้น5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


66

โครงการปฐมนิเทศนิสิตโควตานักกีฬา ณ วังวนารีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย กิจการนิสิต ให้เกรียติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโควตานักกีฬา ประจาปีการศึกษา 2559 โดย โครงการมีระยะเวลาสองวัน วันแรกในช่วงเช้า เป็นการเสวนา เรื่อง "การปฏิบัติตนในฐานะนักกีฬาและ นิสิต" ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมฐานต่างๆ และช่วงค่าเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ วังวนารีสอร์ท จ. นครนายก


67

โครงการเรียนภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตผู้มีความสามารถด้านกีฬา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป์ วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในด้านการเรียนและการเล่นกีฬาของนิสิต นักกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริ มและพัฒนากีฬา สานักการกีฬาจึงได้จัดโครงการ สอนเสริมให้นักกีฬาที่มีปัญหาด้านการเรียน โดยจัดโครงการภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตผู้มีความสามารถ ด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสิตนักกีฬาต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 152 คน สอบผ่าน จานวน 147 คน สอบไม่ผ่านจานวน 7 คน


68

โครงการเกษตรศาสตร์เดิน – วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 3 กันยายน 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชันษา ครบ 60 ปี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุ ฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อการทูลเกล้าถวาย ความจงรักภักดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลั ยลั กษณ์ อัครราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 05.30 - 10.00 น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการจัดให้มีการออกกาลัง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ โดยการเต้ น แอโรบิ ค และเดิ น – วิ่ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ การรณรงค์ ใ ห้ นิ สิ ต บุ ค ลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการฯได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี รวมถึงการถวายความราลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้กับนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ ผลดีด้วยสุขภาพและพลานามัย มีทัศนคติ เกี่ยวกับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ อันเป็นที่มาของการมี สุขภาพที่ดี ดังเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของการส่งเสริมกีฬาเพื่อ สุขภาพ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์อันสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากร


69


70

โครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1 สานักการกีฬา ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย กิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร ประจาปีการศึกษา 2559 โดยจัด ทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 5 จัดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เพื่อให้ชมรมกีฬาต่างๆ ได้รับทราบนโยบายจากผู้บริหาร สามารถนาไปปรับใช้เพื่อพัฒนาชมรม กีฬา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ในด้านการบริหารชมรมกีฬาและด้านการเรียน เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป


71

โครงการประกวดออกแบบชุดวอร์ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2559 ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดาเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิ ทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ระหว่างเดือน มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้งมหาวิทยาลัยมีการจัดทาชุดวอร์มเพื่อแสดงถึง ความเป็นเอกลักษณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวทุกครั้ง และในปีนี้มหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดในการให้ นิสิตของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการออกแบบชุดวอร์มนั้นต้องสื่อ ถึงความเป็น “เกษตรศาสตร์” และแนวคิดของการแข่งขันกีฬามหาวิ ทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ดังนั้น สานักการกีฬา จึงเล็งเห็นว่าการมีส่วนร่วมของนิสิต การแสดงความเป็นเกษตรศาสตร์และ ความภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ จึง ได้จัดโครงการประกวดออกแบบชุดวอร์มในการแข่งขันกีฬามหาวิ ทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักและ ความภาคภูมิใจใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการพิจารณาการประกวดออกแบบชุดวอร์ม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรังสิมา ศรีโปฎก คณะสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวศิริญญา วงษ์สุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวลักษมี ลี้ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์


72

ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬา ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการอาคารสถานที่และ สนามกี ฬา ประกอบไปด้ ว ย สนามอิ น ทรี จั นทรสถิต ย์ สนามรัก บี้ฟุ ตบอล สนามวอลเลย์บ อล(กลางแจ้ง ) สนามวอลเลย์บอล(ชายหาด) สนามบาสเกตบอล(กลางแจ้ง) สนามยิงธนู อาคารยิมเนเซียม สนามฮอกกี้ สนามซอฟท์บอล สนามตะกร้อ สนามเทนนิส สนามเปตอง สนามแบดมินตัน อาคารเอนกประสงค์(เรือนยูโด) และอาคารชมรมกีฬา

หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. รองรับการเรียนการสอนสาหรับนิสิต ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 311 หมู่เรียน 2. ให้บริการด้านสถานที่ในการออกกาลังกาย สาหรับบุคลากร หรือหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนทั่วไปทุกวันอย่างต่อเนื่อง 3. ให้บริการสนามกีฬา และตอบรับกิจกรรมกีฬาต่างๆ สาหรับบุคคลหรือหน่วยงานภายใน 4. รองรับให้บริการด้านสถานที่สาหรับกิจกรรมนิสิตและชมรมกีฬา 32 ชมรม 5. เตรียมสถานที่เพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อสุขภาพ

จานวนบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน

ลูกจ้างประจา 3 คน

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 15 คน

รวมทั้งสิ้น 20 คน

โครงสร้าง หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และสนามกีฬา

งานอาคารสถานที่ และสนามกีฬา กลุ่ม 1

งานอาคารสถานที่ และสนามกีฬา กลุ่ม 2

งานอาคารสถานที่ และสนามกีฬา กลุ่ม 3

งานซ่อมบารุง


73

ผลการดาเนินงานกิจกรรม และโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนผังอาคารและสนามกีฬา


74

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันที่ 9 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสานักการกีฬา ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อเยาวชนเสมอมา และ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของประเทศชาติ สานักการกีฬาได้จัดกิจกรรมวันเด็กมาอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมใน วันเด็กเป็น ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มและพัฒนากีฬา มุ่งส่ งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการ ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น กิจ กรรมการออกกาลั งกาย รู้รักสามัคคี การมีส่ ว นร่ว มระหว่างเด็ก นิสิ ต บุคลากร เยาวชน และประชาชนทั่วไป งบประมาณในการดาเนิ น การจากเงินรายได้ส่ ว นกลาง ส านักการกีฬา 135 หมวดอุดหนุนทั่ว ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิน 200,000 บาท


75

โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา1 (ระบบไฟฟ้า) ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 28 เมษายน 2559 ระยะเวลาการก่อสร้าง 31 ธันวาคม 2558 – 28 เมษายน 2559 เงินงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2559 วงเงิน 28,872,600 บาท

โครงการจ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ 60 ปี (ส่วนที่ 2) งานครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง จานวน 23 ชุด ณ สวนสุขภาพ 60 ปี วันที่ 22 เมษายน 2559 – 21 มิถุนายน 2559 ระยะเวลาการก่อสร้าง 22 เมษายน – 21 มิถุนายน 2559 ประจาปีงบประมาณ 2559 งบประมาณ ในการดาเนินการจากเงินรายได้ส่วนกลาง มก.ครั้งที่ 98/58 วงเงิน 388,000 บาท


76

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2559 ณ สานักการกีฬา วันที่ 10 กันยายน 2559 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีสร้างจิตสานึกของ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการรักษา ความสะอาด การปลูกต้นไม้ การบารุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็น ความสาคัญของความร่มรื่นของต้นไม้ เกิดความร่มรื่น สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้กับทุก หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS


77

สรุปปริมาณงานซ่อมบารุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้ง

100

90

90

74

80

64

70

52

60 50

35

40 30 20 10 0

น งา

ไฟ

ล็ก อเิ ้ฟา

9

5 ์

ล ศ บิ า กา า ภ บั อ ุ า ข ปร นส ง า อื่ ะง คร แล นเ า า ง ะป ปร น งา

ิ ส นก อ ทร

น งา

ง รา้ อ่ ส

งา

ั ท ศพ ร ท นโ

์ งา

อื่ ง คร เ น

ๆท อนื่ น งา

ย มา ห บ มอ ้ บั ร ไี่ ด

รายรับการให้บริการอาคารสถานที่และสนามกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บาท 450,000

417,250 383,550

400,000

349,720 350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

95,500 100,000

26,000

50,000

51,700

34,000 0

23,000 12,000

10,000

นน รยี สิ จ์ น ัท รส ถต ิ สน าม รกั บ ี้ ยม ิ เ อา นเ คา ซ รเ ยี ม อน ก สน ปร ะส าม งค บา ์ สก ลา งแ จง้ สน าม ฮอ สน กก าม ี้ ซ อฟ ท บ์ อ ล เค รอื่ งเ สยี สม ง คั ร สม าช กิ

มเ ท

มอ นิ ท

สน า สน า

สน า

มแ บต

มน ิ ต นั

0


78

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬามีบทบาทหน้าที่ในการการเผยแพร่ความรู้ในสหวิทยาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อนาผลงาน ที่ได้ไปพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งสารสนเทศข้อมูลต่างๆทางกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา และ ดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากีฬาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬามีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 1. ให้บริการคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพภายหลังการบาดเจ็บจากการกีฬา และการออกกาลังกาย แก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป 2. ดาเนินโครงการพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาด้านเวชศาสตร์การกีฬาในการดูแลปฐมพยาบาล นักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3. ให้บริการด้านเวชศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่แก่ชมรมกีฬาของมหามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้ 3.1 ให้ บ ริ ก ารด้ า นเวชศาสตร์ ก ารกี ฬ าเคลื่ อ นที่ แ ก่ ช มรมดาบสากลร่ ว มกั บ สมาคมกี ฬ า ฟันดาบแห่งประเทศไทย ในการจัดการแข่งขันฟันดาบรายการ TFF Minime Series ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558 2559 ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.2 ให้บริการด้านเวชศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่แก่ชมรมคาราเต้ – โด ในการจัดการแข่งขัน กีฬาคาราเต้ – โด รายการ Thailand Shoto Cup 2016 (ไทยแลนด์ โชโตคัพ 2016) ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญ ศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. ดาเนินโครงการอบรมการป้องกันและดูแลการบาดเจ็บทางการกีฬาแก่นักกีฬาและบุคลากร ของชมรมกีฬา

จานวนบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 คน

โครงสร้าง หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา

งานบริการด้านคลินิก และการเรียนการสอน

รวมทั้งสิ้น 2 คน


79

ผลการดาเนินงานกิจกรรม และโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 “โครงการเวชศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่” ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 - 18 มกราคม 2559 ลักษณะของกิจกรรมที่ดาเนินการเป็นการให้บริการทางด้านกายภาพบาบัดทางการกีฬา ในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม 2559 รวมทั้งสิ้น 10 วัน โดยความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและ พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา สานักการกีฬา มีรายละเอียดการเข้าใช้บริการ ดังนี้ 1) การเปิ ด คลิ นิ ก กายภาพบ าบั ด ทางการกี ฬ าชั่ ว คราว ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ณ ศู น ย์ ป ระสานงานของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม 2559 มีผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้ จานวนผู้เข้ารับบริการคลินิกกายภาพบาบัดทางการกีฬาชั่วคราว ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 300

ผใ บริก ร กปร เภ ผใ บริก ร กปร เภ -

ย (คร ) ิ (คร )

250

19

200

19 17

16

14

150

12

10

14

15

12 13

12

13

100

8

7

7

7

50

การบริการทางกายภาพบาบัดและเวชศาสตร์การกีฬาในสนามในระหว่างการแข่งขัน โดยจัด 0

0 0

0

-5 ค. ต.

8

.-5 .ย พ

8

-5 ค. ธ.

8

-5 ค. ม.

9

.-5 พ ก.

9

-5 ค. ม.ี

9

.-5 .ย เม

9

.-5 .ค พ

9

-5 ย. ม.ิ

9

-5 ค. ก.

9

-5 ค. ส.

9

-5 ย. ก.

9


80

จานวนครั้งของนักกีฬาที่รับการรักษา แยกตามชนิดกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้ง

66

70 60 50 40 30 20

28

22 9

5

10

7

6

3

22 20

3

10

7

2

5

0

ี ิ อ ล ย น อล บอล ด น ี กล บอล คโิ ด นนส นโด มวย กก กร ฑ ์ อ ืพ ร บ อ ซ ่ย อ ส ก ฮ ย ต ต อ ต ร ว ไ ต คว เ ี บ ล ก ฟ เร ฟ ี ี กฬ ด เ ี ลเ ฬ กก กฬ ี สเ ฬ ฬ ี ด ฬ โ กฬ ฬ ี ี ฬ ี ล ก ก ก ย ี ก ม ฬ อ บ ก ก ี ฬ ว ก ี ก ี กฬ ี ี กฬ กฬ กฬ

จานวนครั้งในการรักษา จาแนกตามอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้ง

67

70

60

54

50

40

29

30

28

20

15

10

1

1

5 3

3

2

4

9 4

3

3

2 ตว

นอ ่

ขอ แล เ ฝ่ เ

แข

เข

ล ต ขอ ว ศอ ก แข น ขอ มอ ื นว ิม อื ส โพ ก ตน ข

นว ิเ

จม ล ่- ก ส บ บ ่คอ ก ล

0


81

2) การบริการทางกายภาพบาบัดและเวชศาสตร์การกีฬาในสนามระหว่างการแข่งขัน โดยจัด นักกายภาพบาบัดและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจาสนาม จานวนทั้งสิ้น 18 ชนิดกีฬา โดยจัดเจ้าหน้าที่ไป ให้บริการสนามละ 2-3 คน / ครั้ง มีรายละเอียดของการให้บริการดังนี้ คือ - ประจาสนามแข่งขันกีฬากรีฑา จานวน 1 ครั้ง - ประจาสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอล จานวน 3 ครั้ง - ประจาสนามแข่งขันกีฬาตะกร้อ จานวน 2 ครั้ง - ประจาสนามแข่งขันกีฬาดาบสากล จานวน 3 ครั้ง - ประจาสนามแข่งขันกีฬาเทควันโด จานวน 4 ครั้ง - ประจาสนามแข่งขันกีฬาลอนเทนนิส จานวน 1 ครั้ง - ประจาสนามแข่งขันกีฬาแบดมินตัน จานวน 1 ครั้ง - ประจาสนามแข่งขันกีฬามวย จานวน 1 ครั้ง - ประจาสนามแข่งขันกีฬายูโด – ไอคิโด จานวน 2 ครั้ง - ประจาสนามแข่งขันกีฬาฮอกกี้ จานวน 1 ครั้ง

ภาพการดาเนินโครงการเวชศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่


82


83

โครงการอบรมเทคนิคการพันผ้าเทป (Taping) ประจาปี 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สานักการกีฬา วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดโครงการอบรมเทคนิคการพันผ้าเทป (Taping) ขึ้นในวันที่ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สานักการกีฬา มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดยประสาน เครือข่ายภายนอกจากบริษัทมาราธอน ในการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการพันผ้าเทปที่มี ประสบการณ์ระดับประเทศเป็น วิทยากร โดยมีนักกายภาพบาบัดจากศูนย์วิจัยฯเป็นวิทยากรร่วม เพื่อให้ผู้เข้า รับการอบรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการพันผ้ าเทปที่ถูกต้อง และนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลตนเอง หรือ นักกีฬาภายในชมรมกีฬาเพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและได้อย่างมีประสิทธิภาพ


84


85

การบริการในคลินิก การดาเนินงานของคลินิก ประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัย การรักษา การจัดโปรแกรมการ ออกกาลังกายเพือ่ ฟื้นฟูสมรรถภาพ การให้คาปรึกษาและแนะนาในการการป้องกันและการจัดการ การบาดเจ็บ ที่เกิดจากการออกกาลั งกาย เล่ นกีฬา และจากการทางาน เน้นการให้บริการโดยวิธีการและเครื่องมือทาง กายภาพบาบัด และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายโดยการออกกาลังกาย โดยคลินิกจะเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) จานวนครั้งของผู้ใช้บริการคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพภายหลังการบาดเจ็บจากกีฬา และการออกกาลังกาย จาแนกตามเพศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

300 ย(คร ) ิ (คร )

239

250

200

153 150

179

163

131 95

152

139

150 126

110

95

100

67

67 43

50

99

85

75 54

43

55

67

41 29

0

.-5 .ค ต

8

.-5 .ย พ

8

.-5 ค ธ.

8

.-5 .ค ม

9

.-5 .พ ก

9

.-5 .ี ค ม

9

.-5 .ย ม เ

9

.-5 .ค พ

9

.-5 .ิ ย ม

9

.-5 .ค ก

9

.-5 ค ส.

9

.-5 .ย ก

9


86

จานวนครั้งในการใช้บริการคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพภายหลังการบาดเจ็บจากกีฬา และการออกกาลังกาย จาแนกตามประเภทของผู้รับบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

300

277

นกเรียน (คร ) ิ (คร ) นิสต บคล กร (คร ) บคล กรภ ยนอก (คร )

250

200

164

162

156

150

100

50 40

50

0

112

93

0

.-5 .ค ต

12

8

75

77 65

.-5 .ย พ

8

.-5 ค ธ.

8

.-5 .ค ม

69

60 56

107

63

34 20 15 32 37 2020 17 42 9 6 9 11 8 4 24 0 34 1 0 0

18 1 2

0

76

74

101 99

107

9

.-5 .พ ก

9

.-5 .ี ค ม

9

.-5 .ย เม

9

.-5 .ค พ

9

.-5 .ิ ย ม

9

.-5 .ค ก

9

.-5 ค ส.

9

.-5 .ย ก

9

จานวนครั้งของอาการบาดเจ็บของผู้เข้ารับบริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา จาแนกตามลักษณะของอวัยวะที่บาดเจ็บ ประจาปีบประมาณ พ.ศ. 2559

400

กล มเนือแล เอนกล มเนือ กร ดกแล เอนกร ดก

350

ร บบปร ส

315

อืน

300

270

250

217

199

200

169

183

144

154

150

87

100

82 81

56

44

50

00

126

119

100

00

00

00

48

00

00

41

37

35 00

92

02

40

00

73

68

00

00

00 -5 9

ก. ย.

-5 9 ส. ค.

-5 9 ก. ค.

-5 9 ม. ิย .

-5 9 พ

.ค .

-5 9 เม .ย .

-5 9 ม. ีค .

9 .-5 ก. พ

-5 9 ม. ค.

-5 8 ธ. ค.

-5 8 .ย . พ

ต. ค.

-5 8

0


87

รายรับของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

30,000

25,000

20,000

14,080

15,000

18,980

10,760

10,000

11,880

7,770

15,850

13,240

9,480

11,850 5,000

17,220

15,230

8,020

5,410

9,180

8,380 2,970 2,920 2,260 2,530 4,300 2,990

-

11,590 4,200

790


88

ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ประมาณ 9 ปี โดยให้บริการการออกกาลังกายในด้านระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงและ ความทนทานของกล้ามเนื้อ และกิจกรรมเสริมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพและกิจกรรมยางยืด เพื่อสุขภาพ เป็นต้น

จานวนบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 5 คน

รวมทั้งสิ้น 5 คน

โครงสร้าง หัวหน้าศูนย์ออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ มก.

งานธุรการ

งานจองคอร์ดและ ออกใบเสร็จ

งานศูนย์ ออกกาลังกาย


89

ผลการดาเนินงานกิจกรรม และโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายสาหรับนิสิต ณ ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายสาหรับนิสิต ณ ศูนย์ออกกาลัง กายเพื่อสุขภาพ มก. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. 2. 3. 4. 5.

ทดสอบค่าดรรชนีมวลกาย ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและต้นขา ทดสอบความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลัง ทดสอบการทางานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา สมรรถภาพทางกายสาหรับนิสิต

สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสาหรับนิสิต ณ ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมทดสอบจานวน 12 คน 2. ผูผ้ ่านการทดสอบและได้รับชั่วโมงกิจกรรมจานวน 10 คน


90

โครงการออกกาลังกายสาหรับนิสิต (KU Health Fitness For You) ณ ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสาคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกาลังกายมา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันจวบจนปัจจุบัน โดยได้กาหนดไว้ในปณิธานของสถาบันว่า การจัดการศึกษาให้กับบุคคล ต้องถึงพร้อมทั้งด้านการศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา โดยได้บรรจุวิชาพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการและ วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หลักการเล่นกีฬา และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สาหรับสานักการกีฬานั้นเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ของมหาวิทยาลัยตลอดมา มีบุคลากร สถานที่ เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พร้อมสนับสนุนการเรียนการ สอนและให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุ ขภาพและการออกกาลังกาย ในการนี้ทางศูนย์ออกกาลังกายเพื่อ สุขภาพ มก. สังกัดสานักการกีฬา ได้จัดทาโครงการออกกาลังกายสาหรับนิสิต เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ ความต้องการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ออกกาลังกาย อันนาไปสู่การมีสุขภาพที่ดี การลดภาวะ ความเครียดในการเรียนและสภาพสังคมปัจจุบัน 2. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนิสิตในการเลือกเป็นชั่วโมงกิจกรรม ที่พัฒนาด้านสุขภาพ รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ 1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการต้องลงชื่อแจ้งความจานงเข้าร่วม ณ ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. 2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถใช้บริการศูนย์ฯ ได้ในเวลา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. ถ้านอกเหนือจากเวลาดังกล่าวจะไม่ถือเป็นชั่วโมงกิจกรรม 3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาทางด้านสุขภาพ 4. ทดสอบดรรชนีมวลกาย 5. ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและต้นขา 6. ทดสอบความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลัง 7. ทดสอบการงานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต 8. ทาการเปรียบเทียบผลการทดสอบ Pre-test , Post-test สรุปผลการออกกาลังกายสาหรับนิสิต (K.U. Health Fitness For You) ณ ศูนย์ออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ มก.ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 60 คน 2. ผ่านได้รับชั่วโมงกิจกรรมจานวน 57 คน


91


92

กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สานักการกีฬา ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 โครงการกิจ กรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เป็น กิจกรรมเสริมภายในศูนย์ออกกาลั งกายเพื่อสุ ขภาพ มก. ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ ส ม า ชิ ก ทั่ ว ไ ป อั น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย นิ สิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ บุ ค ล า ก ร มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ให้ บริการ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สานักการกีฬา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในวั น อั ง คาร และวั น พฤหั ส บดี เวลา 17.00 น. – 18.00 น. โดยงดเว้ น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้นจานวน 2,442 คน (นับซ้า)


93

กิจกรรมยางยืดเพื่อสุขภาพ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สานักการกีฬา ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 โครงการกิจกรรมยางยืดเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมเสริมภายในศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ ส ม า ชิ ก ทั่ ว ไ ป อั น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย นิ สิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ บุ ค ล า ก ร มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ แ ละประชาชนทั่ ว ไป ให้ บ ริก าร ณ ห้ อ งอเนกประสงค์ ชั้น 1 ส านัก การกี ฬ า มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ในวัน จัน ทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00 น. – 18.00 น. โดยงดเว้น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้นจานวน 2,365 คน (นับซ้า)


94

ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ในปัจจุบันมีเครื่องออกกาลังกาย อันประกอบด้วย 1. 2. 3. 4. 5. 6.

เครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า จานวน 12 เครื่อง เครื่องจักรยานนั่งเอนปั่น จานวน 3 เครื่อง เครื่องจักรยานนั่งปั่น จานวน 6 เครื่อง เครื่องเดิน – วิ่งบนอากาศ จานวน 7 เครื่อง เครื่องปีนภูเขา จานวน 5 เครื่อง เครือ่ งออกกาลังเน้นสัดส่วนกล้ามเนื้อ จานวน 14 เครื่อง จานวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

6,069

ครั้ง 4,155 4,100

3,543

3,255

2,460 2,556

3,812 4,383 3,377

3,970 2,964

2,164

2,324

2,039

2,418 2,411 2,012

1,605

1,556

1,685

2,814

2,853

2,653


95

รายรับของศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

80,210

90,000

80,000

66,570

70,000 60,000

49,895

50,000

0

40,000 30,000

7,100

3,300 4,900

54,850 8,325

68,140

2,400

38,990 38,920 39,760 43,710 39,860 41,530 2,700 2,600

0

0

2,980 3,500

73,110 63,270 63,240

49,895 46,480

20,000

64,080

61,680

41,010 36,880 38,030 36,390 38,920 39,760

10,000 0 ต.ค. 59 พ.ย. 59

ธ.ค. 59

ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รายครัง้ (บาท)

รายเดือน (บาท)

ก.ย. 60


96

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สระจุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารสระว่ า ยน้้ า แก่ ส มาชิ ก ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น นิ สิ ต บุ ค ลากร มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ และประชาชนทั่ว ไป และให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกซ้อมของ นักกีฬา การแข่งขันกีฬาทางน้้า การฝึกซ้อมเบื้องต้นกีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนว่ายน้้าสามารถว่ายน้้าเป็นและช่วยเหลือตัวเองให้รอดพ้นจากอันตรายทางน้้าได้ รวมไป ถึงการพัฒนาความสามารถและทักษะจนเป็นนักกีฬาได้ 2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงจากการเล่นกีฬา 3. เพื่อให้ผู้ที่เรียนว่ายน้้า นักกีฬาว่ายน้้าและโปโลน้้าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้้าและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จานวนบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 8 คน

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ 3 คน

รวมทั้งสิ้น 11 คน

โครงสร้าง ผู้จัดการ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

งานสารบรรณ ธุรการ

งานการเงิน

งานช่วยชีวิต

งานสถานที่

โครงการ พัฒนา วิชาการ


97

ผลการดาเนินงานกิจกรรม และโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มีสระว่ายน้าจานวน 5 สระ ดังนี้ 1. สระที่ใช้แข่งขันมาตรฐาน มีความยาว 50 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 1.80 เมตร 2. สระที่ใช้ในการกระโดนน้้า ประกอบด้วยหอกระโดดชั้นต่างๆ มีความยาว 20 เมตร กว้าง 18 เมตร ลึก 5 เมตร 3. สระที่ใช้หัดว่ายน้้าส้าหรับผู้ที่ว่ายน้้าไม่เป็นและเด็กเล็กที่มีผู้ปกครองดูแล มีความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร มีหลังคา 4. สระที่ใช้ส้าหรับหัดว่ายน้้า มีความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 1.20 เมตร 5. สระที่ใช้หัดว่ายน้้าส้าหรับผู้ที่ว่ายน้้าไม่เป็นและเด็กเล็กที่มีผู้ปกครองดูแล มีความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร ไม่มีหลังคา ผังบริเวณภายในสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

5 สระเด็กลึก80ซม. (ไม่มีหลังคา)

4 สระเด็ก120ซม.

1 สระแข่งขัน1.80ม.

3 สระเด็ก80ซม. (มีหลังคา)

2 สระกระโดด5ม.


98

โครงการแข่งขันว่ายน้า และโปโลน้าชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสปีที่ 37 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558 และ วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขันว่ายน้า วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558 มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสระว่ายน้้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาทางน้้าสระจุฬาภรณ์ 2. บุคลากรสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และส้านักการกีฬา 3. กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่สนาม 4. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน (50 สโมสร) รวมทั้งสิ้น

9

คน

25 70 295 399

คน คน คน คน

สรุปผลการแข่งขันว่ายน้าชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสปีที่ 37 ดังนี้ จ้านวนผู้เข้าร่ วมการแข่งขัน ประมาณ 295 คน จาก 50 สโมสรที่เข้าร่ว มการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มี สโมสรจากต่างประเทศเข้าร่วมด้วย คือ ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยนักกีฬาที่ชนะเลิศในแต่ละรุ่น ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ รุ่นอายุ 9 ปี และต่ากว่า ด.ช.นิธิศ เนตรสว่าง จากสโมสรKim-Swimming Team ด.ญ.ณุศณี จันทร์แดง จากชมรมว่ายน้้ามหาชัย รุ่นอายุ 11 ปี ด.ช.เกรียงศักดิ์ คงสง จากสโมสรกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Miss SHUN LEI MAW OO จากสโมสรMyanmar Swimming Federation รุ่นอายุ 13 ปี Master THINT MYAT จากสโมสรMyanmar Swimming Federation ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช จากสโมสรกีฬาทางน้้าสระจุฬาภรณ์ รุ่นอายุ 15 ปี นายศุภกร กลิ่นหอม จากชมรมว่ายน้้านครแหลมฉบัง ด.ญ.วารีรัชต์ อ้นแสน จากสโมสรTiger Swimming Club รุ่นอายุ 18 ปี นายเสฎฐนันท์ บัณฑวรรณ จากBEC TERO Swimming Club น.ส.ชนกชนม์ เจริญพร จากสโมสรกีฬาทางน้้าสระจุฬาภรณ์ รุ่นทั่วไป นายอารยะ ภูมิจิตอมร จากชมรมกีฬาทางน้้า ม.เกษตรศาสตร์ น.ส.กนกวรรณ วาจางาม จากชมรมกีฬาทางน้้า ม.เกษตรศาสตร์


99


100


101

การแข่งขันโปโลน้า วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2558 มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสระว่ายน้้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาทางน้้าสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2. บุคลากรสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และส้านักการกีฬา 3. กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่สนาม 4. นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน (19 ทีม) รวมทั้งสิ้น

9

คน

25 20 300 354

คน คน คน คน

สรุปผลการแข่งขันโปโลน้าชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสปีที่ 37 ดังนี้ จ้านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 300 คน ทั้งหมด 19 ทีม จาก 7 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ รุ่นต่ากว่า 18 ปี (ชาย) 1. ทีมชนะเลิศ ได้แก่ Chulabhorn Aquatic Club จากสโมสรกีฬาทางน้้าสระจุฬาภรณ์ 2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ OUTRAM Secondary School 1 จากประเทศสิงคโปร์ 3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ OUTRAM Secondary School 2 จากประเทศสิงคโปร์ รุ่นทั่วไป (ชาย) 1. ทีมชนะเลิศ ได้แก่ Old Thomians Swimming Club จากประเทศศรีลังกา 2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Hong Kong Water Polo Team จากประเทศฮ่องกง 3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Canberra Vikings จากประเทศออสเตรเลีย รุ่นทั่วไป (หญิง) 1. ทีมชนะเลิศ ได้แก่ Chulabhorn Aquatic Club จากสโมสรกีฬาทางน้้าสระจุฬาภรณ์ 2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Singapore Women National Team จากประเทศสิงคโปร์ 3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Hong Kong Water Polo Team จากประเทศฮ่องกง


102


103

โครงการแข่งขันว่ายน้าเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 34 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 การแข่งขันว่ายน้าเยาวชนระหว่างสโมสร วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2559 มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1. ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสระว่ายน้้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 คน และคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาทางน้้าสระจุฬาภรณ์ 2. บุคลากรสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และส้านักการกีฬา 25 คน 3. กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่สนาม 70 คน 4. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน (31 สโมสร) 247 คน รวมทั้งสิ้น 351 คน สรุปผลการแข่งขันว่ายน้าเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 34 ดังนี้ จ้ านวนผู้ เข้าร่ ว มการแข่งขั น ประมาณ 247 คน จาก 31 สโมสรที่เข้ าร่ว มการแข่ งขั น นั กกีฬาที่ ชนะเลิศในแต่ละรุ่น ได้รับถ้วยของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ รุ่นอายุ 9 ปี ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล จากสโมสร สาธิต มศว.ประสานมิตร (spsc) ด.ญ.กรกนก ปิยพงศ์จรัส จากสโมสรกีฬาทางน้้าสระจุฬาภรณ์ รุ่นอายุ 10 ปี ด.ช.นิธิศ เนตรสว่าง จากKIM-Swimming Team ด.ญ.ศิรญา กาญจนี จากสโมสรกีฬาทางน้้าสระจุฬาภรณ์ รุ่นอายุ 11 ปี ด.ช.ภูดิส ศรีทองกุล จากP&P Swimming ด.ญ.ปนรรฐพร บุญริ้ว จากว่ายน้้าเยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ รุ่นอายุ 12 ปี ด.ช.ชยธร เลิศศศิภากร จากVision Swimming Academy ด.ญ.มานิตา เสถียรโชควิศาล จากKIM-Swimming Team รุ่นอายุ 13 ปี ด.ช.วรานนท์ เชาว์สงวน จากกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด.ญ.พิชชานันท์ สาระกุล จากว่ายน้้าเยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ รุ่นอายุ 14 ปี ด.ช.เดชะพล อรุณวุฒิพงศ์ จากกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด.ญ.อัจฉรา ณ แฉล้ม จากว่ายน้้าเยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ รุ่นอายุ 15 - 17 ปี นายยศทวี ศรีลัดดา จากเพชรเกษม 3 น.ส.ศตกมล วงศ์ไพโรจน์ จากสโมสรกีฬาทางน้้าสระจุฬาภรณ์


104

สโมสรทีช่ นะเลิศคะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้รับถ้วยของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สโมสรกีฬาทางน้้าสระจุฬาภรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ว่ายน้้าเยาวชนราชนาวีกรมสวัสดิการทหารเรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ KIM-Swimming Team รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ เพชรเกษม 3


105


106

โครงการพัฒนาวิชาการบริการสอนนักกีฬาว่ายน้า โปโลน้า และว่ายน้าเบื้องต้น ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 สระจุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ มุ่ ง ด้ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากี ฬ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพ โดยมุ่ง ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกก้าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ และยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศ และให้ความส้าคัญกับนิสิต บุคลากร และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีศักยภาพด้านสถานที่ บุคลากรผู้สอนและชื่อเสียงของสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ในการจัดการเรียนการสอนว่ายน้้าเบื้องต้น แก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป และนิสิตที่เป็นนักกีฬา ว่ายน้้า โปโลน้้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และนานาชาติ ส้านัก การกี ฬาจึ ง ได้ จั ด ท้า โครงการพัฒ นาวิช าการให้ บริ ก ารสอนนั กกี ฬ าว่า ยน้้ า โปโลน้้ า และว่ า ยน้้ า เบื้ อ งต้ น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนว่ายน้้าสามารถว่ายน้้าเป็น และช่วยเหลือตัวเองให้รอดพ้นจากอันตรายทางน้้าได้ รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถและทักษะจนเป็นนักกีฬาได้ 2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงจากการเล่นกีฬา 3. เพื่อให้ผู้ที่เรียนว่ายน้้า นักกีฬาว่ายน้้าและโปโลน้้า ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้้าและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5. เพื่อมุ่งเน้ นนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในทางกีฬาพร้อมท้าชื่อเสียงให้ กับมหาวิทยาลั ยและประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาต่อไป


107

สรุปจานวนนักเรียน โครงการบริการสอนนักกีฬาว่ายน้า โปโลน้า และว่ายน้าเบื้องต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นักกีฬาว่ายน้้า

จ้านวน

117

คน

นักกีฬาโปโลน้้า

จ้านวน

38

คน

นักเรียนว่ายน้้าเบื้องต้น เดือน ปี ตุลาคม พ.ศ. 2558

จานวนผู้เรียนพิเศษ จานวนครั้งในการสอนพิเศษ จานวนผู้เรียนว่ายน้า ว่ายน้าเบื้องต้น (คน) (นักกีฬาจัดท่าว่าย) (ครั้ง) เบื้องต้น แบบกลุ่ม (คน) นับซ้า 166 11 77

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

119

9

289

ธันวาคม พ.ศ. 2558

121

13

147

มกราคม พ.ศ. 2559

120

12

211

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

128

12

191

มีนาคม พ.ศ. 2559

406

18

384

เมษายน พ.ศ. 2559

375

16

326

พฤษภาคม พ.ศ. 2559

318

15

262

มิถุนายน พ.ศ. 2559

410

10

405

กรกฎาคม พ.ศ. 2559

405

12

420

สิงหาคม พ.ศ. 2559

368

11

315

กันยายน พ.ศ. 2559

122

12

274

จานวนรวม

3,058

139

3,301


108

จานวนสมาชิกสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คน (นับซ้ำ)

380

20,000 450

จำนวนสมำชิก (รำย)

400

15,000

350 300

277

10,000

248

250 200

186

150 100 50 0

. -5 .ค ต

6

. -5 .ย พ

6

. -5 .ค ธ

6

116 . -5 .ค ม

7

206

190

1640

141 7

5,000

ท เภ ระ .-57

179

... น ะ แ7ล

2

7 . -5 .ย ิ ป .ค เม ชก พ

)5 ็ก.ย.เดม ิ ( 4 ำ (ท ละ สม ไป )่ แ ้ ึ น ญ ปีข ใู ้ ห 15 (ผ ุ 3 ย ท อ่ ำ ภ เ ญ ระ ใู ้ ห ป ผ กิ ช ำ สม

. -5 .พ ก

7

. -5 .ค ี ม

233

) กิ ช ำ 7 ม 57 . -5 ่ ส ..คใ่ ช .ค กม ส ไี่

. -5 .ย ก

169

7

จานวนครั้งผู้ใช้บริการสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ แยกตามประเภท ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้ง

19,855

20,000 15,000

11,812

9,710

10,000

6,670

4,747

5,000

หมายเหตุ

ูใ้ ห ผ

(ผ 4

สม ำ

ช กิ ป ระ เภ ท

่) แ ญ ูใ้ ห

่) แ ญ ูใ้ ห (ผ 3 ช กิ ป ระ เภ ท สม ำ

ละ ่... เด ็ กท ไี่ ม อ่ ำ เ่ ป ็น ยุ สม 15 ำช ปีข กิ นึ้ ไ ป( ท ไี่ ม ใ่ ช ส่ ม ำช กิ )

สิ ติ ท ไี่ ม แล ะน

3 ละ 4

(เ ด็ก )

ช กิ ป ระ เภ ท

สม ำ

สม ำ

ช กิ ป ระ เภ ท

2

(เ ด็ก )

0

สมาชิกประเภท2 ได้ แก่ 1.นิสิต มก. 2.นักเรียนสาธิต มก. 3.นักเรียนอนุบาลคหกรรม ที่สงั กัด มก.

สมาชิกประเภท3และ4 ได้ แก่ 1.บุตรศิษย์เก่าและครอบครัว สังกัด มก. 2.เด็กที่เป็ นสมาชิก

สมาชิกประเภท3และ4(และนิสิตที่ไม่ ใช่ สมาชิก) ได้ แก่ 1.ข้ าราชการ ลูกจ้ าง ศิษย์เก่า และครอบครัว สังกัด มก. 2.ศิษย์เก่า รร.สาธิต มก. 3.ประชาชนทัว่ ไปที่อายุ 15 ปี ขึ ้นไป


109

รายรับสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (รายได้เงินส่วนกลางสานักการกีฬา 135) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บำท

388,200

400,000

326,430 316,530 282,140

350,000 300,000

250,620

232,430 228,150 210,880 202,810

250,000

294,980 213,280

200,000

136,960

150,000 100,000 50,000 0

.-5 .ค ต

8

.-5 .ย พ

8

.-5 ค ธ.

8

.-5 ค ม.

9

.-5 พ ก.

9

.-5 ีค ม.

9

.-5 .ย ม เ

9

.-5 .ค พ

9

.-5 ิย ม.

9

.-5 ค ก.

9

.-5 ค ส.

9

-5 ย. ก.

9

รายรับสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (โครงการพัฒนาวิชาการบริการสอนนักกีฬาว่ายน้า โปโลน้า และว่ายน้าเบื้องต้น) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บำท 600,000

529,200

514,700 500,000

532,200

412,350 369,900 350,550 294,200 279,000 261,950

400,000

300,000

400,550 364,300

350,050

200,000

100,000

-5 9 ก. ย.

-5 9 ส. ค.

-5 9 ก. ค.

-5 9 ม. ิย .

-5 9 พ

.ค .

-5 9

9

-5 9

เม .ย .

ม. ีค .

.-5 ก. พ

-5 9 ม. ค.

-5 8 ธ. ค.

-5 8 .ย . พ

ต. ค.

-5 8

0


คาสั่งสานักการกีฬา ที่ ๑๗ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี ๒๕๕๙ สานักการกีฬา ............................................................ เพื่อให้ การดาเนิ น การจั ดทาหนัง สื อรายงานประจาปี ๒๕๕๙ ส านั กการกีฬ า เป็ นไปด้ว ยความ เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สานักการกีฬา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑. ผู้อานวยการสานักการกีฬา ๒. นายโอฬาร วรัญญานนท์ ๓. นายยงยุทธ ตันสาลี ๔. นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ ๕. นางสาววรัญญา ทองหล่อ ๖. นายศุภศักดิ์ เชยชุ่ม ๗. นางสาวศรัญญา ทานนท์ ๘. นางสาวนุชรินทร์ ทิพยเนตร ๙. นางสาวอรไพลิณ โยธาประเสริฐ ๑๐. นางสาวเจนจิรา ขาผิวพรรณ ๑๑. นางสาวนิปัทม์ ครองสนั่น ๑๒. นางสาวอุไรวรรณ์ พนมธีรเกียรติ ๑๓. นายมหาด อินทร์ด้วง

ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจัดทา หนังสือรายงานประจาปี ๒๕๕๙ สานักการกีฬา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม) รักษาการแทนผู้อานวยการสานักการกีฬา


รายงานประจำปี 2559 สำนักการกีฬา  
รายงานประจำปี 2559 สำนักการกีฬา  
Advertisement