__MAIN_TEXT__

Page 1


คำนำ คู่มือปฏิบัติงานสานักการกีฬาเล่มนี้ เป็นเอกสารที่ทุกส่วนงานในสานักการกีฬาช่วยกันจัดทาในแต่ละส่วน งานเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทางานของสานักการกีฬา ภายในประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ของสานักการกีฬา หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ศูนย์ หมวด หน่วย ย่อย และรายนามของผู้จัดทาคู่มือ การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานสานักการกีฬาเล่มนี้เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ภายในหน่วยงานโดยเกิดจากความ เชี่ยวชาญและชานาญงานในการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงได้ถ่ายทอดออกมาเป็นเล่มคู่มือปฏิบัติงาน สานักการ จึงกีฬาได้นามาเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานอีกด้วย เนื่องจากการจัดทาคู่มือการปฏิบัติง านครั้งนี้เป็นครั้ง แรกของสานักการกีฬา ข้อมูลบางส่วนงานยัง ไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้จะทาการปรับปรุงและพัฒนาในภายภาคหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางการดาเนินงานภายในสานักต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักการกีฬา มีนาคม 2558


สำรบัญ บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสำนักกำรกีฬำ ............................................................................................................. 1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา.............................................................................................. 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์........................................................................................................... 2 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร............................................................................................... 3 ข้อมูลบุคลากร........................................................................................................................................... 4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่......................................................................................................... 5 บทที่ 2 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน...................................................................................................... 6 สานักงานเลขานุการ................................................................................................................................. 6 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา...................................................................................................................... 8 ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬา............................................................................................................ 9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา............................................................................................... 10 สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์......................................................................................................................... 10 ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ........................................................................................................ 11 บทที่ 3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน............................................................................................................................ 13 สานักงานเลขานุการ................................................................................................................................ 13 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา..................................................................................................................... 41 ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬา............................................................................................................ 43 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา............................................................................................... 45 สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ........................................................................................................................ 47 ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก.......................................................................................................... 49 ภำคผนวก ............................................................................................................................................................ 51


1

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสำนักกำรกีฬำ 1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ ชื่อหน่วยงำน สานักการกีฬา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถำนที่ตั้ง ตั้งอยู่ ณ อาคารเสรีไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร .02-942-8772-3 ภายใน 1583, 1592, 1749-51 โทรสาร .02-940-6897 กด 0 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ สานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อกาเนิดจากเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีองค์กรซึ่งทาหน้าที่ รับผิดชอบงานกีฬาโดยตรง โดยในปี พ.ศ. 2538 ที่ประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบให้งานกีฬาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งใน สังกัดกองกิจการนิสิตยกระดับเป็นโครงการจัดตั้งสานักการกีฬาซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับสานัก โดยรวมสระจุฬา ภรณวลัยลักษณ์มาอยู่ภายใต้โครงการนี้ด้วย และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งได้รับ ความเห็นชอบให้บรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2538 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศจัดตั้งโครงการจัดตั้งสานักการ กีฬาขึ้น โดยยังมิได้แบ่งส่วนราชการ จนกระทั่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึงประกาศจัดตั้ง สานักการกีฬาขึ้นเป็นหน่วยงานภายใต้สานักอธิการบดี โดยแบ่งส่วนราชการดังนี้ 1. สานักงานเลขานุการ 2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 3. ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬา 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5. สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 6. ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก.


2

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ สานักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬา เพื่อมวลชนให้กับนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งยังส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีผลงานได้รับ การยอมรับในระดับประเทศและสากล อันนาไปสู่การเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย พันธกิจ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกีฬา สร้างผลงานทางด้านการกีฬาในสังคมระดับกว้างและบริหารอาคารสนาม กีฬา และสิ่งอานวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงนิสิต นักกีฬา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เพื่อ เสริมศักยภาพทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไปออกกาลังกายเพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี คุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 2. เพื่อใช้การกีฬาพัฒนาความมีจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีน้าใจเป็นนักกีฬา เคารพกฎกติกาเพื่อ การอยู่รวมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 3. เพื่อพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการ อาชีพ โดยการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างถูกหลักวิชาการ 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา จัดหาสื่อ อุปกรณ์การกีฬา และปรับปรุงพัฒนาสถานที่ให้ มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 5. เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมต่อการส่งเริมและพัฒนาการกีฬา และความ ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเอกภาพการบริหารและ การดาเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬา 6. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการกีฬาอันจะเป็นแหล่งความรู้ และเทคโนโลยีทางด้านกีฬาที่ทันสมัย ช่วยเสริมสร้างและยกระดับความสามารถของนักกีฬา และฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลผู้สนใจโดยทั่วไป 7. เพื่อพัฒนางานวิจัยสหวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้ง พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ


3

3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร แผนภูมิโครงสร้ำง

อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี

คณะกรรมกำรบริหำรประจำสำนัก

ผู้อำนวยกำรสำนักกำรกีฬำ

สำนักงำน เลขำนุกำร

- หมวดบริหารและ ธุรการ(หน่วยธุรการ และสารบรรณ/ หน่วยบุคคล/หน่วย โสตทัศนูปกรณ์) -หมวดการเงินและ บัญชี -หมวดนโยบายและ แผน(หน่วยนโยบาย และแผน/หน่วย ประกันคุณภาพ) -หมวดพัสดุ

ฝ่ำยส่งเสริมและ พัฒนำกีฬำ

ฝ่ำยอำคำร สถำนที่และ สนำมกีฬำ

ศูนย์วิจัย และ พัฒนำ วิทยำศำสตร์กำร กีฬำ

สระจุฬำภรณ วลัยลักษณ์

ศูนย์ออกกำลัง กำยเพื่อสุขภำพ มก.

- งานกีฬาเพื่อมวลชน

- งานอาคารและ สถานที่(สนามกีฬา กลุ่ม 1,2,3)

- งานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์การกีฬา

- งานบริการด้าน การเรียนการสอน ว่ายน้าและโปโลน้า

- งานบริหารจัดการ

-งานกิจกรรมของ นิสิตบุคลากรทั้ง ภายในและ ภายนอก

-งานจองคอร์ด สนามเทนนิสและ แบดมินตัน

-งานกีฬาขั้นพื้นฐาน -งานกีฬาเพื่อสุขภาพ -งานกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศ

-งานบารุงรักษา สนาม -งานบริการอาคาร สถานนที่และสนาม กีฬา -งานกิจกรรมกีฬา ของนิสิต

-งานด้าน กายภาพบาบัด

-งานการดูแลและ ซ่อมบารุง

-งานออกกาลังกาย


4

4. ข้อมูลบุคลำกร จำนวนบุคลำกรทั้งหมด จานวนบุคลากร ฝ่าย

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบฯ

เงินรายได้

พนง. ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม ราชการ ประจา โครงการ

สานักงานเลขานุการ

3

4

11

1

-

19

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา

-

3

3

-

-

6

ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬา

2

-

16

-

3

21

ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก.

-

1

1

-

-

2

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

-

-

9

-

-

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

-

-

5

-

-

รวม

5

8

45

1

3

3

12 5

3

65


5

5. ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และสนำมกีฬำ ประกอบด้วยอาคาร สนามกีฬา ดังนี้ 1. อาคารเสรีไตรรัตน์(สานักงาน/ยิมเนเซียม) 2. สนามกีฬาธีระ สูตะบุตร(สนามซอล์มบอล,สนามออกกี้) 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 4. สระว่ายน้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 5. สนามตระกร้อ 6. สนามเปตอง 7. สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง 8. สนามวอลเลย์บอลชายหาด 9. สนามอินทรีจันทรสถิตย์ 10. สนามรักบี้มุตบอล 11. สนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง 12. สนามฝึกสอนยิงธนู 13. อาคารเอนกประสงค์ (ไอคิโด-ยูโด) 14. อาคารชมรมกีฬา 15. อาคารดาบสากล 16. สนามเทนนิส


6

บทที่ 2 หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของหน่วยงำน ตามที่สานักการกีฬาได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ สานักงานเลขานุการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา กีฬา ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ แห่ง มก. และสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยแต่ละฝ่ายมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. สำนักงำนเลขำนุกำร สานักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานกลางของสานักการกีฬา ประกอบด้วยหมวดบริหารและธุรการ(หน่วย ธุรการและสารบรรณ/ หน่วยบุคคล/ หน่วยโสตทัศนูปกรณ์) หมวดการเงินและบัญ ชี หมวดพัสดุ หมวดนโยบาย และแผน(หน่วยนโยบายและแผน/หน่วยประกันคุณภาพ) โดยมีหน้าที่สนันสนุนการดาเนินงานของสานักการกีฬา และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าสานักงานเลขานุการกากับดูแล 1.1 หมวดบริหารและธุรการ 1.1.1 หน่วยธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. รับ-ส่ง ลงทะเบียนและบันทึกหนังสือทั้งภายในและภายนอก 2. จัดระบบเก็บและค้นหาเอกสาร 3. ร่าง – พิมพ์ โต้ตอบประกาศ ประชาสัมพันธ์ คาสั่ง และหนังสือเวียน 4. จัดทาสาเนาเอกสาร 5. จัดเตรียมสถานที่สิ่งอานวยความสะดวกและการบริการในการจัดประชุม 6. ดูแลเครื่องใช้สานักงาน 7. จัดบริการการใช้ยานพาหนะ 8. จัดทาแบบมอร์มต่างๆ ของสานักงาน 9. รับ – โอนโทรศัพท์และติดต่อประสานงานผู้มารับบริการ


7

1.1.2 หน่วยบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. การสรรหาบุคลากร 2. จัดทาบัญชีการปฏิบัติงาน รวบรวมรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 3. ตรวจสอบวันลาและทางบเดือน 4. จัดทาทะเบียนบุคลากรสานักการกีฬา 5. จัดทาบัตรพนักงานทุกประเภท 6. งานสวัสดิการ 1.1.3 หน่วยโสตและทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ 1. ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 2. ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3. จัดทาวารสารประจาสานัก 4. ดูแลรักษาระบบสารสนเทศของสานักการกีฬา 1.2 หมวดการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ 1. งานด้านการเงิน 2. บันทึกบัญชีการเงินของสานักงาน 1.3 หมวดพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ 2. เบิกจ่ายพัสดุและการยืม 3. จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์


8

1.4 หมวดนโยบายและแผน 1.4.1 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. จัดทาของบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน 2. บริหารงานงบประมาณเงินรายได้ของสานักงาน 3. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินประจางวด(ส่งกองแผน-กองคลัง) 1.4.2 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. รับผิดชอบการประชุมติดตามงานประจาเดือนโดยทาหน้าที่เป็นเลขานุการ 2. งานประกันคุณภาพภายในของสานักการกีฬา

2. ฝ่ำยสงเสริมและพัฒนำกีฬำ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬารับผิดชอบงานส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อมวลชน และ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยภาระหน้าที่ของแต่ละงานประกอบด้วย 2.1 งานส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. จัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานกีฬาต่างๆ 2. ประเมิลผลการดาเนินกิจกรรม 2.2 งานส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพรูปแบบต่างๆ 2. ประสานงานกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน 3. จัดทาและประเมินผลการดาเนินกิจกรรม


9

2.3 งานส่งเสริมกีฬามวลชน มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนรูปแบบต่างๆ 2. ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม 2.4 งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศรูปแบบต่างๆ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2. ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม

3. ฝ่ำยอำคำรสถำนที่และสนำมกีฬำ ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬามีบทบาทหน้าที่กากับการดาเนินการงานอาคารสถานที่และสนามกีฬา งานซ่อมแซมบารุงและอุปกรณ์กีฬา โดยแต่ละงานมีความรับผิดชอบดังนี้ 3.1 งานอาคารสถานที่และสนามกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. ให้บริการสนามกีฬาด้านการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมของนักกีฬา 2. ให้บริการสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้งแก่นิสิต บุคลากรภายในและภายนอก 3.2 งานซ่อมบารุง มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. ดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 2. ดาเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสนามกีฬา ได้แก่ งานประปา งานไมม้า งาน ช่างเชื่อม งานก่อสร้าง 3. ดูแลบารุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา


10

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา มีบทบาทหน้าที่ดาเนินงานของงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬาและงานทางกายภาพบาบัด โดยมีรายละเอียดภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้ 4.1 การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. วิจัยทางด้านวิทยาศาตร์การกีฬา 2. พัฒนาผลการวิจัยทางด้านวิทยาศาตร์การกีฬาโดยการนาไปบูรณาการ 4.2 งานด้านกายภาพบาบัด มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. ให้บริการคลินิกมื้นมูผู้บาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและการออกกาลังกายทั้งในและนอก สถานที่ 2. สรุปผลการดาเนินงานคลินิกมื้นมูผู้บาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและการออกกาลังกาย

5. สระจุฬำภรณวลัยลักษณ์ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนกีฬาทางน้า กิจกรรม นิสิต บุคลากร บุคคลภายนอก และชมรมกีฬาทางน้า และงานดูแลและซ่อมบารุง โดยมีรายละเอียดภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 5.1 งานด้านบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมกีฬาทางน้าและบุคคลภายนอกมีหน้าที่ รับผิดชอบคือ 1. รองรับการเรียนการสอนว่ายน้าและโปโลน้า 2. ให้บริการว่ายน้าแก่นิสิต นักกีฬา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก 5.2 งานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกีฬาเพื่อสุขภาพทางน้า มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. ดาเนินการจัดการแข่งขันว่ายน้าและโปโลน้าประจาปี 2. ดาเนินการกิจกรรมของนิสิต บุคลากร บุคคลภายนอกและชมรมกีฬาทางน้า


11

5.3 งานดูแลและซ่อมบารุง มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. งานดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาทางน้า 2. งานดูแลรักษาสระน้า/ คลอรีน 3. งานซ่อมบารุงอุปกรณ์กีฬาทางน้า 5.4 โครงากรพัฒนาวิชาการ 1. สอนว่ายน้าเบื้องต้นและโปโลน้า

6. ศูนย์ออกกำลังกำยเพือ่ สุขภำพ มก. ศูนย์ออกาลังเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่กากับดูแลงานต่างๆ ในด้านการ ให้บริการออกกาลังกาย งานจองคอร์ดสนามเทนนิสแบดมินตัน งานบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 6.1 งานบริหารจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสาหรับนิสิต 2. สรุปข้อมูลผลการดาเนินงานของศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก. 3. รายงานข้อมูลผลการดาเนินงานต่อต้นสังกัด 6.2 การให้บริการออกกาลังกาย มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. บริการออกกาลังกายด้วยอุปกรณ์ 2. ให้คาแนะนาการออกกาลังที่ถูกต้อง 3. ออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกาย 4. ดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์การออกลังกาย 5. จัดเก็บข้อมูลสมาชิกผู้ใช้บริการ 6. สนับสนุนการเรียนการสอน


12

6.3 งานจองคอร์ดสนามเทนนิสและแบดมินตัน มีหน้าที่รับผิดชอบคือ 1. รับจองคอร์ดสนามเทนนิสและแบดมินตัน 2. ออกใบเสร็จรับเงินของผู้ใช้บริการ 3. บริการยืม – คืน อุปกรณ์กีฬา(บางประเภท) สาหรับนิสิต 4. รับสมัครสมาชิก


13

บทที่ 3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 1. สำนักงำนเลขำนุกำร 1.1 หมวดบริหำรและธุรกำร 1.1.1 หน่วยธุรการและสารบรรณ ขั้นตอนการส่งเอกสารเสนออนุมัติ Flow รับเอกสาร

ตรวจสอบ

เสนอลง นาม ส่งคืนเอกสาร สรุปเวลา(ประมาณ)

ขั้นตอน/วิธีทางาน รับเอกสารเข้าระบบ สารบรรณและเสนอ หัวหน้าสานักงาน เลขานุการ ส่งเอกสารไปยัง ฝ่าย/ศูนย์ที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบ เสนอผู้บังคับบัญชา ลงนามตามลาดับ คือผู้อานวยการ เสนอรองอธิการบดี ที่กากับดูแล ส่งเอกสารต้นเรื่อง คืนเจ้าของ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน เอกสารต้นเรื่อง 10 นาที

เอกสารต้นเรื่อง

10 นาที

เอกสารต้นเรื่อง

1 วันทาการ

เอกสารต้นเรื่อง

20 นาที 1 วันทาการ 50 นาที

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ธุรการ หัวหน้าฝ่าย/ ศูนย์ที่ เกี่ยวข้อง ฝ่ายธุรการ ร่วมกับ เลขานุการ ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ ธุรการ


14

1.1.2 หน่วยบุคคล ขั้นตอนการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ Flow

จัดทาแผน

พิจารณา แผน

จัดทาคาสั่ง

เสนอลง นาม แจ้งเวียนคาสั่ง

จัดทาประกาศ

15

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่ เกี่ยวข้อง รายละเอียดแนบ ท้ายประกาศ คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล สาหรับพนักงาน เงินรายได้ของ สานักงาน อธิการบดี แผนการรับสมัคร

เวลาในหน่วยงาน

จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลเข้า เป็นพนักงานเงิน รายได้ เสนอรองอธิการบดี ลงนาม เมื่อได้รับคาสั่งที่ลง นามแล้ว แจ้งเวียน คาสั่งถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ จัดทาประกาศรับ สมัคร

จัดทากรอบเวลาใน การคัดเลือกบุคคล ตั้งแต่การเปิดรับ สมัครจนถึงขอ อนุมัติการจ้างและ เริ่มปฏิบัติงาน เสนอหัวหน้าฝ่ายที่ ต้องการอัตราเพื่อ พิจารณากรอบเวลา การคัดเลือก

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 ชั่วโมง

หน่วยบุคคล

1 วันทาการ

หัวหน้าฝ่ายที่ ต้องการอัตรา

คาสั่งสานักการ กีฬา

30 นาที

หน่วยบุคคล

คาสั่งสานักการ กีฬา

1 วันทาการ

หน่วยบุคคล/ หมวดธุรการ/ ผู้ลงนามคาสัง่

คาสั่งสานักการ กีฬา

10 นาที

หน่วยบุคคล

รายละเอียดแนบ ท้ายประกาศ คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล สาหรับพนักงาน เงินรายได้ของ สานักงาน อธิการบดี

30 นาที

หน่วยบุคคล


15

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่ เกี่ยวข้อง

เวลาในหน่วยงาน

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

เสนอรองอธิการบดี ลงนาม

ประกาศรับสมัคร

1 วัน

หน่วยบุคคล/ หมวดธุรการ/ ผู้ลงนามคาสัง่

แจ้งหน่วยโสตฯ ประชาสัมพันธ์การ รับสมัครผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้สมัคร สอบ

ประกาศรับสมัคร

1 วันทาการ

หน่วยบุคคล/ หน่วย โสตทัศนูปกรณ์

14

เสนอลง นาม

ประชาสัมพันธ์

พิจารณา เอกสาร

ขอข้อสอบ

จัดเก็บข้อสอบ

16

รายละเอียดแนบ ท้ายประกาศ คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล สาหรับพนักงาน เงินรายได้ของ สานักงาน อธิการบดี จัดทาบันทึกขอ มติที่ประชุม ข้อสอบถึงผู้มีสิทธิ์ใน คณะกรรมการ การออกข้อสอบ คัดเลือกบุคคลเข้า เป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยเงิน รายได้ สานักการ กีฬา ครั้งที่ 1/2554

นาข้อสอบที่ได้รับมา ข้อสอบ จากผู้มีสิทธิ์ออก ข้อสอบจัดเก็บในที่ที่ มีการป้องกันไม่ให้ ผู้อื่นทราบ

30 นาที

หน่วยบุคคล

5 วันทาการ

หน่วยบุคคล/ หมวดธุรการ/ ผู้มีสิทธิ์ออก ข้อสอบ

10 นาที

หน่วยบุคคล


16

Flow

15

จัดทาประกาศ

เสนอลง นาม

ประชาสัมพันธ์

เตรียมสอบ คัดเลือก (ข้อเขียน)

สอบข้อเขียน

ตรวจข้อสอบ

17

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่ เกี่ยวข้อง

เวลาในหน่วยงาน

จัดทาประกาศ รายชื่อของผู้สมัครที่ มีสิทธิ์สอบ พร้อมทั้ง วัน เวลา และ สถานที่สอบ เสนอรองอธิการบดี ลงนาม

-ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบ -จานวนผู้เข้ามา สมัครงาน

30 นาที

หน่วยบุคคล

ประกาศรับสมัคร

1 วันทาการ

หน่วยบุคคล/ หมวดธุรการ/ ผู้ลงนามคาสัง่

แจ้งหน่วย ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) จัดเตรียมข้อสอบ ตามจานวนชุด เท่ากับผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธ์สอบ

1 วันทาการ

หน่วยบุคคล/ หน่วย โสตทัศนูปกรณ์

-ข้อสอบพร้อม กระดาษคาตอบ -ใบเซ็นชื่อผู้เข้า สอบ

จัดเตรียมสถานที่ สอบให้พร้อมและ เพียงพอสาหรับการ สอบ ทาการสอบคัดเลือก ข้อสอบ

ส่งข้อสอบให้กับผู้มี สิทธิ์ในการ ตรวจข้อสอบ

ข้อสอบ

1 ชั่วโมง

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยบุคคล

หน่วยบุคคล

1 ชั่วโมง

หน่วยบุคคล

5 วันทาการ

หน่วยบุคคล/ กรรมการ ตรวจข้อสอบ


17

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่ เกี่ยวข้อง

เวลาในหน่วยงาน

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

เมื่อได้รับผลคะแนน ก็ดาเนินการ รวบรวมรายชื่อผู้ ผ่านการสอบ ข้อเขียน จัดทาประกาศ รายชื่อของผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาณ์ เสนอรองอธิการบดี ลงนาม

รายชื่อผู้ผ่านการ สอบข้อเขียน

30 นาที

หน่วยบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ มสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์

30 นาที

หน่วยบุคคล

1 วันทาการ

หน่วยบุคคล/ หมวดธุรการ/ ผู้ลงนามคาสัง่

แจ้งหน่วยโสตฯ ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มี 1 วันทาการ สิทธิ์สอบ สัมภาษณ์ -ใบลงคะแนน 30 นาที -ใบสมัครผู้มีสิทธิ์ สอบ

16

รวบรวมรายชื่อ

จัดทาประกาศ เสนอลง นาม ประชาสัมพันธ์

เตรียมสอบ สัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ รวบรวมคะแนน

ตรวจสอบ ประวัติ บุคลากร

18

จัดเตรียมสถานที่ สอบให้พร้อมและ เพียงพอสาหรับการ สอบสัมภาษณ์ ทาการสอบ ใบสมัคร สัมภาษณ์ รวบรวมคะแนนของ ผู้สอบสัมภาษณ์เพื่อ คัดเลือกพนักงาน ส่งข้อมูลผู้ผ่านการ คัดเลือกพร้อมแนบ สาเนาบัตร ประชาชนส่งไป ตรวจสอบประวัติ บุคลากรที่กองการ เจ้าหน้าที่

เอกสารการให้ คะแนน บันทึกจาก มหาวิทยาลัยให้ ดาเนินการส่ง ประวัติตรวจสอบ

หน่วยบุคคล/ หน่วย โสตทัศนูปกรณ์ หน่วยบุคคล

1 วันทาการ

หน่วยบุคคล

10 นาที

หน่วยบุคคล

1 วันทาการ

5 วันทาการ

หน่วยบุคคล/ กองการ เจ้าหน้าที่


18

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่ เกี่ยวข้อง

เวลาในหน่วยงาน

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

17

จัดทาประกาศ

เสนอลง นาม ประชาสัมพันธ์

รายงานตัว

เสนอลงนาม เอกสารเพื่อ ออกคาสั่ง จ้าง สรุปเวลา(ประมาณ)

เมื่อตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผู้ เรียบร้อยแล้วจัดทา ผ่านการคัดเลือก ประกาศรายชื่อของ ผู้ผ่านการคัดเลือก เสนอรองอธิการบดี ลงนาม

ประกาศรายชื่อ ผ่านการคัดเลือก

แจ้งหน่วยโสตฯ ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารายงานตัวตาม วัน เวลา สถานที่ที่ กาหนด เสนอเอกสารอนุมัติ จ้างเพื่อลงนามส่ง เอกสารไปยังกอง การเจ้าหน้าที่ในการ ออกคาสั่งจ้างต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือก

30 นาที

หน่วยบุคคล

หน่วยบุคคล/ หมวดธุรการ/ ผู้ลงนามคาสัง่ หน่วยบุคคล/ หน่วย โสตทัศนูปกรณ์ หน่วยบุคคล

1 วันทาการ

เอกสาร ประกอบการจ้าง (กรณีจ้างใหม่)

หน่วยบุคคล/ กองการ เจ้าหน้าที่/ ผู้ ลงนามเอกสาร

23 วันทาการ 10 ชั่วโมง 30นาที

19 วันทาการ


19

1.1.3 หน่วยโสตและทัศนูปกรณ์ ขั้นตอนการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม Flow รับเอกสาร

ตรวจสอบ

ติดตั้งอุปกรณ์

จัดเก็บอุปกรณ์ สรุปเวลา(ประมาณ)

ขั้นตอน/วิธีทางาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน รับหนังสือจองการ หนังสือจองการใช้ 5 นาที ใช้ห้องประชุมจาก ห้องประชุม งานธุรการและ สารบัญ ตรวจสอบความ 5 นาที พร้อมใช้งานของ อุปกรณ์ นาอุปกรณ์ไปติดตั้ง 5 นาที ในวันและเวลาตาม หนังสือจองใช้ห้อง ประชุม ดาเนินการเก็บ 5 นาที อุปกรณ์เมื่อการใช้ งานห้องประชุมเสร็จ สิ้น 20 นาที

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ นักวิชาการโสต ทัศนศึกษา

นักวิชาการโสต ทัศนศึกษา นักวิชาการโสต ทัศนศึกษา

นักวิชาการโสต ทัศนศึกษา


20

1.2 หมวดการเงินและบัญชี ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน เงินรายได้สานักการกีฬา Flow รับใบสาคัญจ่าย

ลงทะเบียน รับเอกสาร

ตรวจสอบ

กันเงิน เอกสาร ระบบERP

เสนอ อนุมัติ

21

ขั้นตอน/วิธีทางาน หน่วยงานส่ง ใบสาคัญจ่ายให้ หมวดการเงินและ บัญชีเพื่อ ตรวจสอบและ เบิกจ่าย ลงทะเบียนรับโดย การออกเลขที่รับ ลงวันที่และเวลาที่ รับ ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง -ใบสาคัญจ่าย

เวลาใน หน่วยงาน 10 นาที

- ใบสาคัญจ่าย

10 นาที

- ระเบียบ กระทรวงการคลัง - ระเบียบเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กันเงิน งบประมาณเพื่อ เบิกจ่าย ขออนุมัติจ่ายเงิน ในระบบ ERP แล้วส่งต่อหมวด ธุรการเพื่อเสนอผู้ มีอานาจต่อไป ตามลาดับขั้น หมวดธุรการเสนอ - ใบสาคัญจ่ายที่ตรวจสอบ ผู้มีอานาจลงนาม ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามลาดับขั้น

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมวดการเงิน และบัญชี

หมวดการเงิน และบัญชี หมวดการเงิน และบัญชี

1 วันทาการ

1 วันทาการ

หมวดธุรการ


21

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เวลาใน หน่วยงาน

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

20

พิจารณา อนุมัติ

รับเอกสาร

ตรวจสอบ และส่ง กองคลัง

บันทึกบัญชี

สรุปเวลา(ประมาณ)

รองอธิการบดีที่ กากับดูแล พิจารณาอนุมัติ หมวดธุรการรับ เอกสารส่งต่อ หมวดการเงินและ บัญชี หมวดการเงินและ บัญชีตรวจสอบ ความครบถ้วนของ เอกสาร และถ่าย สาเนา 2 ชุด ลงบันทึกรายการ ในสมุดคู่ฝากกอง คลังเพื่อเบิกจ่าย ให้แก่เจ้าหนี้ และ ลงเลขที่คุม เอกสารส่งกอง คลัง นาใบสาคัญจ่าย มาบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชีของ สานักการกีฬาโดย ใช้โปรแกรมบัญชี สาเร็จรูป ACCELLENT จัดทารายงาน ทางการเงินสานัก การกีฬา

1 วันทาการ

หมวดธุรการ

หมวดธุรการ

ใบสาคัญจ่ายที่ได้รับอนุมัติ แล้ว

1 วันทาการ

หมวดการเงิน และบัญชี

สาเนาใบสาคัญจ่ายที่ได้รับ อนุมัติแล้ว

หมวดการเงิน และบัญชี

1 วันทาการ หมวดการเงิน และบัญชี 4 วันทาการ 20 นาที

1 วันทาการ


22

1.3 หมวดพัสดุ ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีสอบราคา Flow ขอจัดซื้อ/จ้าง/ เช่า

ตรวจสอบ

รับเอกสาร เสนอ ผู้อานวย การ

23

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีความประสงค์ จะซื้อ/จ้าง/เช่า กรอกรายละเอียด ในแบบมอร์ม ขอให้จัดซื้อ/จ้าง/ เช่า โดยวิธีสอบ ราคา

-แบบขอให้จัดซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีสอบราคา -ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง(ราคา อ้างอิง) -ตารางขอเสนอรายชื่อ คณะกรรมการในการ ดาเนินการ -เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบก่อสร้าง รายละเอียด คุณลักษณะ เอกสารที่ได้รับอนุมัติ

ตรวจสอบ ความถูกต้อง โดย ตรวจสอบแหล่ง งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรโดย ส่งต่อหมวดธุรการ เพื่อเสนอ ผู้อานวยการ เห็นชอบ หมวดธุรการรับ เอกสาร เสนอผู้อานวยการ เห็นชอบ เมื่อ ผู้อานวยการ เห็นชอบแล้ว ส่งคืนใหกับหมวด พัสดุ

เวลาใน หน่วยงาน 1 วันทาการ

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมวดธุรการ

1 วันทาการ

20 นาที

หมวดธุรการ

1-2 วันทาการ

หมวดธุรการ


23

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เวลาใน หน่วยงาน

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

22

ร่าง/พิมพ์

ERP

ตรวจสอบ

กันแผน

ตรวจสอบ

ร่าง/พิมพ์เรื่องขอ อนุมัติดาเนินการ สอบราคา จองเงินในระบบ ERP ตามแหล่ง งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรแล้ว ส่งเอกสารไปยัง หมวดนโยบาย และแผนเพื่อกัน แผนการใช้เงิน หมวดนโยบาย และแผน ตรวจสอบความ ถูกต้อง กันแผนการใช้เงิน ตามแหล่ง งบประมาณที่ ได้รับและส่งต่อ หมวดการเงินและ บัญชี ตรวจสอบ ความถูกต้อง

-บันทึกขออนุมัติ ดาเนินการสอบราคา -รายงานการจองเงิน งบประมาณ

หมวดพัสดุ

1 วันทาการ

-บันทึกขออนุมัติ ดาเนินการสอบราคา -เอกสารที่ได้รับอนุมัติ จัดสรรงบประมาณ

หมวดพัสดุ

หมวดนโยบาย และแผน 10 นาที หมวดนโยบาย และแผน

หมวดการเงิน และบัญชี 1 วันทาการ

กันเงิน

24

กันเงินตามแหล่ง งบประมาณที่ ได้รับแล้วส่ง ธุรการ

หมวดการเงิน และบัญชี


24

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เวลาใน หน่วยงาน

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

23 เสนอ ผู้อานวย การ

ส่งเอกสาร

รับเรื่อง

ตรวจสอบ

หมวดธุรการรับ เรื่องและเสนอ ผู้อานวยการ ตามลาดับชั้น หมวดธุรการส่ง เอกสารส่งกอง คลัง

1 วันทาการ

กองคลังรับเรื่อง แล้วส่งเอกสารไป ยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบระเบียบ ในการพิมพ์ เอกสาร

หมวดธุรการ

3-4 วันทาการ

หมวดธุรการ

1 วันทาการ

กองคลัง

กองคลัง/ งานพัสดุ 7 วันทาการ

เสนอขอ อนุมัติ

ปิดประกาศ/ ขายแบบ ชี้แจงแบบ คานวณราคา

25

เสนออนุมัติ รายงานขอซื้อ/ เช่า/จ้างโดยวิธี สอบราคาพร้อม ถ่ายเอกสารจัดชุด ปิดประกาศพร้อม ประกาศ ขายแบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองคลัง/ งานพัสดุ

กรรมการชี้แจง แบบตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กาหนด ผู้ประกอบการ คานวณราคา

หมวดพัสดุ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

กองคลัง/ งานพัสดุ

รูปแบบรายการ 15 วันทาการ ตามเอกสารสอบราคา


25

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เวลาใน หน่วยงาน

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

24

ยื่นซอง

เปิดซอง

ผู้ประกอบการมี ซองเสนอราคา ความประสงค์จะ เข้าแข่งขันราคา ยื่นซองสอบราคา โดยมีเจ้าหน้าที่ กองคลังทาการรับ ซอง กรรมการเปิดซอง เอกสารสอบราคา สอบราคา

กองคลัง/ ผู้ประกอบการ

กรรมการเปิด ซองสอบราคา 5 วันทาการ

ตรวจสอบ

เสนอขอ อนุมัติผล การปิด ซอง

จัดทาสัญญา

สรุปเวลา (ประมาณ)

ตรวจสอบเอกสาร ที่ผู้ประกอบการ ยื่นซองสอบราคา และพิจารณาผล การเปิดสอบ เสนออนุมัติผล การเปิดซองสอบ ราคา

เอกสารสอบราคา

จัดทาสัญญาโดย การออกหนังสือ เชิญ ผู้ประกอบการมา ลงนามในสัญญา ซื้อ/จ้าง/เช่า ผู้มี อานาจลงนามลง นามในสัญญา พร้อมส่งคืน ต้นฉบับไปยัง หน่วยงาน

สัญญาซื้อ/จ้าง/เช่า

กองคลัง

เอกสารดาเนิน กระบวนการสอบราคา ทั้งหมด

2-3 วันทาการ

15 วันทาการ

6 วันทาการ 30 นาที

51 วันทาการ

กองคลัง/ งานพัสดุ

กองคลัง/ งานพัสดุ


26

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีตกลงราคาสาหรับชมรมกีฬาและโครงการต่างๆ Flow ขอจัดซื้อ/จ้าง/ เช่า

รับเอกสาร

พิจารณา

ตรวจสอบ

รับเรื่อง เสนอ ผู้อานวย การ

27

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชมรมกีฬา/ ผู้รับผิดชอบ โครงการต่างๆ กรอกแบบมอร์ม ขอจัดซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีตกลงราคา พร้อมแนบสาเนา อนุมัติโครงการ และหลักการ ค่าใช้จ่าย ส่งหมวดธุรการ รับเอกสารเพื่อส่ง ต่อฝ่ายส่งเสริม และพัฒนากีฬา

-แบบมอร์มขอจัดซื้อ/จ้าง/ เช่า -สาเนาอนุมัติโครงการและ หลักการค่าใช้จ่าย -ระเบียบการจัดซื้อ/เช่า/ จ้าง

นาเอกสารส่งหมวดธุรการ -แบบมอร์มขอจัดซื้อ/จ้าง/ เช่า -สาเนาอนุมัติโครงการและ หลักการค่าใช้จ่าย

เวลาใน หน่วยงาน 15 นาที

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมวดพัสดุ

15 นาที 15 นาที

หมวดธุรการ หมวธุรการ

ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนากีฬา พิจารณาเอกสาร รายการที่ขอ จัดซื้อ/เช่า/จ้าง

15 นาที

ฝ่ายส่งเสริม และพัฒนา กีฬา

ฝ่ายพัสดุ ตรวจสอบความ ถูกต้องเพื่อส่งต่อ หมวดธุรการ

5 นาที

หมวดพัสดุ

หมวดธุรการรับ เรื่องเสนอ ผู้อานวยการและ ส่งกลับมายัง หมวดพัสดุ

1 -2 วันทาการ

หมวธุรการ


27

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เวลาใน หน่วยงาน

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

จัดทารายงานขอ จัดซื้อ/จ้าง/เช่า พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อมูลใน ระบบ EGP (กรณี วงเงินเกิน 5,000 บาท) กรณีจัดซื้อ/จ้าง/ เช่าชมรมกีฬาผ่าน หมวดนโยบาย และแผน และ หมวดการเงินและ บัญชี เพื่อกัน แผนการใช้เงิน กรณีจัดซื้อ/จ้าง/ เช่าโครงการต่างๆ ส่งหมวดธุรการ รับเรื่องเสนอขอ อนุมัติตามลาดับ ขั้นและส่งคืน หมวดพัสดุ จัดทารายงานผล การพิจารณาและ เสนอขออนุมัติ สั่งซื้อ/เช่า/จ้าง

-รายงานการจัดซื้อ/จ้าง/ เช่า -คาสั่งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ

15 นาที

หมวดพัสดุ

30 นาที

หมวดพัสดุ

ออกใบสั่งซื้อ/จ้าง/ เช่า(กรณีวงเงินเกิน 50,000 บาท) พร้อมแนบเอกสาร ของทาง ผู้ประกอบการ สาเนาบัตร ประชาชน และ เอกสารต่างๆ

-ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า -เอกสารการจดทะเบียน -เสาเนาบัตรประชาชน -หนังสือมอบอานาจจาก ทางบริษัท -อากรแสตมป์

26

จัดทารายงาน

บันทึกข้อมูล

รับเรื่อง นาเสนอ

จัดทารายงาน

ออกใบสั่ง

28

1-2 วันทาการ

หมวดพัสดุ หมวดการเงิน และบัญชี หมวดนะโย บายและแผน หมวดพัสดุ หมวดุรการ

1-2 วันทาการ

-รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า -ใบเสนอราคา -เอกสารอื่นๆ

15 นาที

1 วันทาการ

หมวดธุรการ

หมวดพัสดุ

หมวดพัสดุ 15 นาที


28

Flow

27

ส่งมอบงาน/ของ

ขั้นตอน/วิธีทางาน ผู้ประกอบการลง นามในใบสั่งซื้อ/ จ้าง/เช่า ผู้ประกอบการส่ง มอบงาน/ของ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-ใบแจ้งหนี้ -ใบส่งของ -ใบเสร็จรับเงิน

เวลาใน หน่วยงาน 5 นาที

เวลานอก หน่วยงาน

15 นาที

ผู้รับผิดชอบ

หมวดพัสดุ

15 นาที ตรวจ รับพัสดุ

จัดทาเอกสาร ตรวจรับ

รับเอกสาร

เสนอผู้มี อานาจ

29

คณะกรรมการทา การตรวจรับพัสดุ จัดทาเอกสารใบ ตรวจรับขอซื้อ/ เช่า/จ้าง

-ใบตรวจรับการจัดซื้อ/ จ้าง/เช่า -ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ ใบแจ้งหนี้ -เอกสารการจัดซื้อ/จ้าง/ เช่า

คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ หมวดพัสดุ

15 นาที

คณะกรรมการลง นามในใบตรวจรับ

1 วันทาการ

ส่งหมวดธุรการ นาเสนอผู้มีอานาจ เพื่อทราบการ ตรวจรับพัสดุ หมวดธุรการรับ เรื่อง

15 นาที

หมวดพัสดุ คระกรรมการ ตรวจรับ หมวดธุรการ

5 นาที

หมวดธุรการ

เสนอตามลาดับ ขั้นแล้วส่งคืน หมวดพัสดุ

5-7 วันทาการ

1- 2 วันทาการ

หมวดธุรการ


29

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เวลาใน หน่วยงาน 30 นาที

เวลานอก หน่วยงาน 3-5 วันทาการ

13 วันทาการ

15 วันทาการ

28

ส่งเอกสาร

สรุปเวลา (ประมาณ)

หมวดพัสดุ ตรวจสอบความ ถูกต้องแล้วจัดส่ง เอกสารให้ ผู้รับผิดชอบ/ ชมรมกีฬา/ เจ้าของโครงการ ต่างๆ เพื่อ ประกอบการ ส่งคืนเงินยืม

ผู้รับผิดชอบ หมวดพัสดุ


30

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีตกลงราคาสาหรับฝ่าย/ ศูนย์ สานักการกีฬา Flow ขอจัดซื้อ/จ้าง/ เช่า

รับเอกสาร

ตรวจสอบ

รับเรื่อง เสนอ ผู้อานวย การ

จัดทารายงาน

31

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝ่าย/ศูนย์ กรอก แบบมอร์มขอ จัดซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีตกลงราคา พร้อมแนบสาเนา อนุมัติโครงการ และหลักการ ค่าใช้จ่าย หมวดธุรการรับ เอกสารส่งหมวด พัสดุ

-แบบมอร์มขอจัดซื้อ/จ้าง/ เช่า -สาเนาอนุมัติโครงการและ หลักการค่าใช้จ่าย -ระเบียบการจัดซื้อ/เช่า/ จ้าง

-แบบมอร์มขอจัดซื้อ/จ้าง/ เช่า -สาเนาอนุมัติโครงการและ หลักการค่าใช้จ่าย -ระเบียบการจัดซื้อ/เช่า/ จ้าง ตรวจสอบ -แบบมอร์มขอจัดซื้อ/จ้าง/ ความถูกต้องของ เช่า เอกสารก่อนจะส่ง -เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หมวดธุรการ หมวดธุรการรับ เรื่องจากหมวด พัสดุเสนอ ผู้อานวยการแล้ว ส่งคืนหมวดพัสดุ จัดทารายงานขอ จัดซื้อ/จ้าง/เช่า พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ นาเสนอผู้มีอานาจ อนุมัติ

เวลาใน หน่วยงาน 30 นาที

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมวดธุรการ

20 นาที

หมวดธุรการ

10 นาที

หมวดพัสดุ

หมวดธุรการ 30 นาที

รายงานขอซื้อ/จ้าง/เช่า -คาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ

20 นาที

หมวดพัสดุ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ


31

Flow

30

บันทึกข้อมูล

รับเรื่อง นาเสนอ

จัดทารายงาน

ออกใบสั่ง

32

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เวลาใน หน่วยงาน

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

จองเงินตามแหล่ง รายงานการจองเงิน งบประมาณใน งบประมาณในระบบ ERP ระบบ ERP

10 นาที

หมวดพัสดุ

บันทึกข้อมูลใน ระบบ EGP (กรณี วงเงินเกิน 5,000 บาท) กรณีจัดซื้อ/จ้าง/ เช่าผ่านหมวด นโยบายและแผน และหมวดการเงิน และบัญชีเพื่อกัน แผนการใช้เงิน ผ่านหมวดุรการ หมวดธุรการ นาเสนอขออนุมัติ ตามลาดับชั้นแล้ว ส่งคืนพัสดุ จัดทารายงานผล การพิจารณาและ ขออนุมัติสั่งซื้อ/ จ้าง/เช่า

30 นาที

หมวดพัสดุ

15 นาที

หมวดพัสดุ หมวดนโยบาย และแผน หมวดการเงิน และบัญชี

-รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง/ เช่า -ใบเสนอราคา -เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกใบสั่งซื้อ/ -ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า จ้าง/เช่า (กรณี -เอกสารการจดทะเบียน วงเงินเกิน 50,000 ของบริษัท บาท) พร้อมแนบ -หนังสือมอบอานาจ เอกสารของทาง -อากรแสตมป์ ผู้ประกอบการ/ สาเนาบัตร ประชาชนและ เอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

1-2 วันทาการ

1 วันทาการ

หมวดธุรการ

1 วันทาการ

หมวดพัสดุ

15 นาที

หมวดพัสดุ


32

Flow

31

ส่งมอบงาน/ของ

ขั้นตอน/วิธีทางาน ผู้ประกอบการลง นามในใบสั่งซื้อ/ จ้าง/เช่า ผู้ประกอบการส่ง มอบงาน/ของ โดยมี คณะกรรมการทา การตรวจรับ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ตรวจ รับพัสดุ

จัดทาเอกสาร ตรวจรับ

ทาใบขออนุมัติ

ส่งเอกสาร เบิกจ่าย

สรุปเวลา (ประมาณ)

จัดทาเอกสารใบ ตรวจรับการจัดซื้อ ซื้อ/จ้าง/เช่า คณะกรรมการ ตรวจรับลงนามใบ ตรวจรับ ทาใบขออนุมัติ เบิกจ่ายในระบบ ERP กรณีเป็น ครุภัณฑ์จะต้อง ออกเลขครุภัณฑ์ ในระบบ ERP ส่ง หมวดการเงินและ บัญชี ส่งเอกสารให้ หมวดการเงินและ บัญชีเพื่อ ดาเนินการเบิก จ่ายเงิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เวลาใน หน่วยงาน 5 นาที

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมวดพัสดุ

-ใบส่งของ -ใบแจ้งหนี้ -ใบสาคัญรับเงิน

20 นาที

หมวดพัสดุ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

-ใบส่งของ -ใบแจ้งหนี้ -ใบสาคัญรับเงิน

3-7 วันทาการ

หมวดพัสดุ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/ จ้าง/เช่า

5 นาที

หมวดพัสดุ

-ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ ใบแจ้งหนี้ -ใบตรวจรับการจัดซื้อ/ จ้าง/เช่า -เอกสารการจัดซื้อ/จ้าง/ เช่า -ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ (NON-POSTED)

30 นาที

หมวดพัสดุ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

-ใบตรวจรับการซื้อ/จ้าง/ เช่า -ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ ใบแจ้งหนี้ -ใบอนุมัติการเบิกจ่าย -ใบตรวจรับการจัดซื้อ/ จ้าง/เช่า

1-2 วันทาการ

20 นาที

12 วันทาการ 1 วันทาการ 4 ชั่วโมง 20 นาที

หมวดพัสดุ

หมวดพัสดุ หมวดการเงิน และบัญชี


33

1.4 หมวดนโยบายและแผน 1.4.1 งานนโยบายและแผน ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปรับแผนเงินรายได้สานักการกีฬา Flow รับเรื่องขอ อนุมัติ

ตรวจสอบ

กรอกข้อมูล

ทาบันทึก เสนอกอง แผน

พิจารณา

แจ้งเวียน

จัดเก็บเอกสาร สรุปเวลา(ประมาณ)

ขั้นตอน/วิธีทางาน ตรวจสอบ งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรประจาปี พิจารณาแหล่ง/ หมวดงบประมาณ กรอกข้อมูลสรุป วงเงินขออนุมัติปรับ แผน(แบบมอร์ม กผง.4) ทาบันทึกขออนุมัติ ปรับแผนเงินรายได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน เอกสาร 1 วันทาการ งบประมาณ ประจาปี -ระเบียบการ 1 วันทาการ อนุมัติปรับแผน เงินรายได้ -แบบมอร์มสรุป วงเงินขออนุมัติ ปรับแผน(กผง.4)

เสนอกองแผนงาน โดนผ่าน ผู้บังคับบัญชา ตามลาดับชั้น รองอธิการบดีที่ กากับดูแลพิจารณา อนุมัติ หลังจากได้รับการ อนุมัติแล้วงาน นโยบายและแผน สาเนาแจ้งเวียน เจ้าของเรื่อง(ฝ่าย)/ หมวดการเงินและ หมวดพัสดุเพื่อ ทราบและ ดาเนินการต่อไป เก็บเอกสาร 1 ชุด

เวลานอกหน่วยงาน

หมวด นโยบายและ แผน

2 -3 วันทาการ

1 วันทาการ

สาเนาปรับแผนที่ ได้รับการอนุมัติ แล้ว

1 วันทาการ

หมวด นโยบายและ แผน หมวดธุรการ

หมวดธุรการ/ เลานุการ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย หมวด นโยบายและ แผน

หมวดนโยบาย และแผน

10 นาที 3 วันทาการ 10 นาที

ผู้รับผิดชอบ หมวด นโยบายและ แผน หมวด นโยบายและ แผน

4 วันทาการ


34

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้/ งบประมาณแผ่นดินประจาปี Flow แจ้งเวียน

ตรวจสอบ

จัดทา รายละเอียด การขออนุมัติ

ประชุม

จัดทาคาขอ อนุมัติ

35

ขั้นตอน/วิธีทางาน หมวดนโยบายและ แผนแจ้งเวียน เอกสารให้แต่ละฝ่าย พิจารณาคาเสนอคา ขออนุมัติ งบประมาณ ประจาปี ตรวจสอบ รายละเอียดคาขอ อนุมัติงบประมาณ จัดทารายละเอียด เสนอขออนุมัติ งบประมาณรายได้/ งบประมาณแผ่นดิน ประมาณการายรับร่ายจ่าย แยกตาม หมวดและสรุป ภาพรวม(แบบมอร์ม ที่กาหนด) วิเคราะห์ประมาณ การรายรับ-รายจ่าย (แยกตามหมวด) ประชุมหัวหน้าฝ่าย เพื่อพิจารณาการ จัดทาคาขออนุมัติ งบประมาณใน ภาพรวมทั้งหมด จัดทาคาขออนุมัติ งบประมาณเงิน รายได้/ งบประมาณ เงินแผ่นดินตามมติที่ ประชุม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน 15 วันทาการ

1-2 วันทาการ -ข้อมูลคาขอ อนุมัติจากแต่ละ ฝ่าย -ข้อมูลรายรับรายจ่าย(แยกตาม หมวด) -แบบมอร์มจัดทา คาขออนุมัติ งบประมาณ

7 วันทาการ

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมวด นโยบายและ แผน

หมวด นโยบายและ แผน หมวด นโยบายและ แผน หมวด นโยบายและ แผน หมวด นโยบายและ แผน หมวด นโยบายและ แผน

1-2 วันทาการ หมวด นโยบายและ แผน


35

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 วันทาการ

หมวดธุรการ/ หมวด นโยบายและ แผน/ เลขานุการ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย

34

เสนอกอง แผน

ตรวจสอบ

แจ้งเวียน

จัดเก็บเอกสาร

สรุปเวลา(ประมาณ)

ที่ประชุมเห็นชอบ แล้วนาเสนอกอง แผนงานอนุมัติ ตามลาดับชั้น

เมื่อได้รับอนุมัติ จัดสรรงบประมาณ ประจาปีแล้ว งาน นโยบายและแผน ตรวจสอบ งบประมาณที่ไดรับ การจัดสรร หลังจากได้รับการ อนุมัติแล้วงาน นโยบายและแผน สาเนาแจ้งเวียนผู้ที่ เกี่ยวข้องรับทราบ และดาเนินการ ต่อไป เก็บเอกสาร 1 ชุด

1 วันทาการ

1 วันทาการ

หมวด นโยบายและ แผน

หมวด นโยบายและ แผน 24 วันทาการ

1 วันทาการ


36

ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการ(Action plan) Flow แจ้งเวียน

ตรวจสอบ

จัดทา รายละเอียดใน ภาพรวม

ประชุม

นาเสนอ ที่ประชุม

37

ขั้นตอน/วิธีทางาน หมวดนโยบายและ แผนแจ้งเวียนให้แต่ ละฝ่ายพิจารณา เสนอแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจาปี ตรวจสอบ รายละเอียด โครงการและ งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรประจาปี จัดทาแผน ปฏิบัติงานใน ภาพรวมของสานัก การกีฬาโดยให้ สอดคล้องกับแผน 4 ปีของสานักงาน อธิการบดี นัดประชุมหัวหน้า ฝ่ายเพื่อพิจารณา จัดทาแผนปฏิบัติ งานสานักการกีฬา และสรุปผลการ ดาเนินงานของปีที่ ผ่านมา(กรณี โครงการที่ต้อง ดาเนินการต่อเนื่อง) นาเสนอแผน ปฏิบัติงานประจาปี ของแต่ละฝ่ายให้ที่ ประชุมพิจารณา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน 14 วันทาการ

- สรุปผลการ ดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน ของปีที่ผ่านมา - แผนปฏิบัติงาน 4 ปี ของ สานักงาน อธิการบดี - สรุปผลการ ดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน ของปีที่ผ่านมา - แผนปฏิบัติงาน 4 ปี ของ สานักงาน อธิการบดี

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมวด นโยบายและ แผน

1-2 วันทาการ

หมวด นโยบายและ แผน

1-2 วันทาการ

หมวด นโยบายและ แผน

หมวด นโยบายและ แผน

4 ชั่วโมง หมวด นโยบายและ แผน


37

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

36

กรรมการบริ หาร พิจารณา

แจ้งเวียนและ จัดเก็บเอกสาร

สรุปเวลา(ประมาณ)

เสนอแผนปฏิบัติงาน ประจาปีที่ประชุม คณะกรรมการ บริหารเพื่อพิจารณา เห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการ บริหารเห็นชอบหาก ที่ประชุม คณะกรรมการ บริหารมีมติเห็นชอบ แล้ว งานนโยบาย และแผนแจ้งเวียน ให้แต่ละฝ่าย รับทราบและถือ ปฏิบัติ

1-2 วันทาการ

หมวด นโยบายและ แผน/ หมวดธุรการ

1 ชั่วโมง

หมวด นโยบายและ แผน

20 วันทาการ 4 ชั่วโมง


38

1.4.2 หน่วยประกันคุณภาพ ขั้นตอนการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามงานประจาเดือน สานักการกีฬา Flow นัดหมายการประชุม

ขั้นตอน/วิธีทางาน ประสานงานผู้ช่วย อธิการบดีที่ รับผิดชอบ/ ผู้อานวยการ และ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน รายชื่อ 1 วันทาการ คณะกรรมการ ติดตามงาน

ขอใช้ห้องประชุม

ขอใช้ห้องประชุม ตามแบบมอร์มการ ขอใช้ห้องประชุม

แบบมอร์มการขอ ใช้ห้องประชุม

เตรียมเอกสาร ประกอบการ ประชุม

ร่างหนังสือเชิญ ประชุม

พิจารณา

39

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หน่วยประกัน คุณภาพ

10 นาที

หน่วยประกัน คุณภาพ

1 วันทาการ

หน่วยประกัน คุณภาพ

จัดทาร่างหนังสือ เชิญประชุมเพื่อ นาเสนอหัวหน้า สานักงานเลขานุการ พิจารณา

1 ชั่วโมง

หน่วยประกัน คุณภาพ

หัวหน้าสานักงาน เลขานุการพิจารณา หากเห็นชอบก็ ดาเนินการแจกจ่าย เอกสารเชิญประชุม ต่อไปต่อไป

1 ชั่วโมง

หน่วยประกัน คุณภาพ

จัดเตรียมเอกสาร เอกสาร ประกอบการประชุม ประกอบการ โดยประสานงานกับ ประชุม หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ (ถ้ามีเอกสาร ประกอบการประชุม


39

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

38

แจกจ่าย เอกสาร

แจ้งเตือน

ตรวจสอบ

ประชุม

40

แจกจ่ายเอกสารเชิญ ประชุมพร้อมกับ แนบบันทึกช่วยจา การประชุมของครั้ง ที่ผ่านมาเพื่อให้ คณะกรรมการ ตรวจทานอย่างน้อย 7 วันทาการ ก่อนวัน ประชุม แจ้งเตือนการ ประชุมล่วงหน้า 1 วันทาการ ด้วยทาง โทรศัพท์/ด้วยวาจา ตรวจสอบความ พร้อมการใช้งานของ ห้องประชุมโดยการ ตรวจสอบเครื่อใช้ ไมม้า เครื่องมือโสต ฯ เอกสารการ ลงทะเบียน เอกสาร ประกอบการประชุม เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น นัดหมายหมวด ธุรการเพื่อบริการ อาหารว่างและ เครื่องดื่มสาหรับ คณะกรรมการ ประชุมโดยหน่วย ประกันคุณภาพเป็น เลขานุการมีหน้าที่ จับประเด็นและ บันทึกการประชุม (หากเป็นไปได้ให้ เตรียมเครื่อง บันทึกเสียงด้วย)

- เอกสาร ประกอบการ ประชุม - เอกสารการ ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมการ ประชุม

1 วันทาการ

หมวดธุรการ

1 วันทาการ

หน่วยประกัน คุณภาพ

30 นาที

หน่วยประกัน คุณภาพ

10 นาที

หมวดธุรการ/ หน่วยประกัน คุณภาพ

4 ชั่วโมง

หน่วยประกัน คุณภาพ


40

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

39

จัดเก็บ

จัดทารายงาน การประชุม

สรุปเวลา(ประมาณ)

เมื่อประชุมเสร็จแล้ว ให้ทาการตรวจสอบ เครื่องใช้ไมม้า เครื่องปรับอากาศ และจัดเก็บห้อง ประชุมให้เรียบร้อย เมื่อประชุมเสร็จแล้ว บันทึกช่วยจาการ ให้จัดทาบันทึกช่วย ประชุม จาเพื่อแจกจ่ายให้ คณะกรรมการ ตรวจทานต่อไปหาก มีการแก้ไขให้ คณะกรรมการส่งคืน ภายใน 3 วันทาการ

10 นาที

หน่วยประกัน คุณภาพ

5 วันทาการ

หน่วยประกัน คุณภาพ

7 วันทาการ 4 ชั่วโมง 50 นาที


41

2. ฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำกีฬำ ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการจัดสรรงบชมรมกีฬา Flow ประชุม คณะกรรมการ จัดสรรงบ

แจ้งเวียน

กรอกข้อมูล รับเอกสาร

ตรวจสอบ

รับเอกสารเพื่อกัน แผน/ กันเงิน 42

ขั้นตอน/วิธีทางาน ฝ่ายบริหารประชุม จัดสรรงบ

ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนากีฬาทา หนังสือแจ้งเวียน ชมรมกีฬารับทราบ ประธานชมรมกีฬา และอาจารย์ที่ ปรึกษากรอกข้อมูล หมวดธุรการรับ เอกสารเสนอ หัวหน้าสานักงาน เลขานุการและผ่าน ไปยังฝ่ายส่งเสริม และพัฒนากีฬา ฝ่ายส่งเสริมและพัฒ รากีฬาพิจารณา ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร และข้อมูลและส่งไป ส่งเรื่องต่อไปยัง สานักงานเลขานุการ สานักงานเลขานุการ รับเรื่องเพื่อกันแผน/ กันเงินแล้วนาเสนอ ผู้อานวยการ พิจารณา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน - หนังสือราชการ 1 วันทาการ แหล่งที่มาของ งบประมาณ - ข้อมูล งบประมาณของ 32 ชมรมปีที่ผ่าน มา -ข้อมูลดาเนินงาน 32 ชมรม - บันทึกแจ้งเวียน 1 วันทาการ - แบบมอร์มขอ อนุมัติโครงการ และสัญญายืมเงิน

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ จัดสรร งบประมาณ

ฝ่ายส่งเสริม และพัฒนา กีฬา

แบบมอร์มขอ อนุมัติโครงการ และสัญญายืมเงิน แบบมอร์มขอ อนุมัติโครงการ และสัญญายืมเงิน

5 วันทาการ

ชมรมกีฬา

3 ชั่วโมง

หมวดธุรการ

- หนังสือราชการ - เอกสารจากฝ่าย ส่งเสริมและ พัฒนากีฬา

10 นาที

ฝ่ายส่งเสริม และพัฒนา กีฬา

หนังสือราชการ และเอกสารจาก หน่วยงานอื่นๆ

3 ชั่วโมง

หมวดธุรการ/ หมวดนโยบาย และแมน/ หมวดการเงิน และบัญชี


42

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน

หมวดุรการเสนอ ผู้อานวยการ พิจารณา ผู้อานวยการ พิจารณา

หนังสือราชการ และเอกสารจาก หน่วยงานอื่นๆ หนังสือราชการ และเอกสารจาก หน่วยงานอื่นๆ

หมวดธุรการจัดเก็บ ข้อมูลและส่งเรื่อง ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนากีฬา ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนากีฬา ดาเนินการบันทึก และจัดเก็บข้อมูลใน ระบบฐานข้อมูล แจ้งสาเนาออกไปยัง ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ รับทราบและถือ ปฏิบัติต่อไป

หนังสือราชการ และเอกสารจาก หน่วยงานอื่นๆ

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

41 เสนอ ผู้อานวยการ

พิจารณา

จัดเก็บ/แจกจ่าย

บันทึก/จัดเก็บ/ แจ้ง

ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ สรุปเวลา(ประมาณ)

10 นาที

หมวดธุรการ

1 วันทาการ

หมวดธุรการ

3 ชั่วโมง

หมวดุรการ

ฝ่ายส่งเสริม และพัฒนา กีฬา 20 นาที หนังสือราชการ และเอกสารจาก หน่วยงานอื่นๆ

ฝ่ายส่งเสริม และพัฒนา กีฬา 8 วันทาการ 9 ชั่วโมง 40 นาที


43

3. ฝ่ำยอำคำรสถำนที่และสนำมกีฬำ ขั้นตอนการขอใช้บริการสนามกีฬา Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

ตรวจสอบการ ใช้ตาราง

ผู้ใช้บริการ ตรวจสอบตาราง การใช้สนามกีฬา

ตารางการจองสนาม

ผู้ใช้บริการจัดทา หนังสือการขอใช้ สนามผ่านหมวด ธุรการ สานักงาน เลขานุการ กรณีชมรมกีฬา ต้องแนบรายชื่อ นักกีฬา กรณีนิสิต/คณะ ต่างๆ จะต้องแนบ โครงการ/กิจกรรม หน่วยธุรการรับ เรื่องการขอใช้ สนามและส่งเรื่อง คืนให้กับฝ่าย อาคารฯ เพื่อ พิจารณา ฝ่ายอาคารฯ พิจารณาเพื่อเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา ตามลาดับชั้น ต่อไป ผู้อานวยการเสนอ รองอิการบดีที่ กากับดูแลอนุมัติ เมื่อได้รับการ อนุมัติแล้วหมวด ธุรการดาเนินการ คืนต้นเรื่องให้กับ ฝ่ายอาคารฯ

- หนังสือราชการ - โครงการ/กิจกรรม

ทาหนังสือการขอใช้

รับเอกสาร

พิจารณา

เสนอ อนุมัติ รับเอกสาร 44

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เวลาใน หน่วยงาน 2 นาที

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายอาคารฯ

ฝ่ายอาคารฯ

1-2 วันทาการ รายชื่อนักกีฬา

- หนังสือการขอใช้ - เอกสารโครงการ กิจกรรมต่างๆ - รายชื่อนักกีฬา

ฝ่ายอาคารฯ

1-2 วันทาการ

หมวดธุรการ

3 วันทาการ

ฝ่ายอาคารฯ

1 วันทาการ หนังสืออนุมัติการขอใช้ สนาม

1 -2 วันทาการ

หมวดธุรการ หมวดุรการ


44

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เมื่อได้รับเอกสาร การอนุมัติแล้ว ฝ่ายอาคารฯ จะ ประสานงานกับผู้ ขอใช้สนามต่อไป

หนังสืออนุมัติการขอใช้ สนาม

เวลาใน หน่วยงาน

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

43

ประสานงาน

สรุปเวลา (ประมาณ)

1 วันทาการ

10 วันทาการ 2 นาที

ฝ่ายอาคารฯ

1 วันธรรมการ


45

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ขั้นตอนการให้บริการคลินิกมื้นมูสมรรถภาพหลังบาดเจ็บจากกีฬาและการออกกาลังกาย Flow ผู้ป่วยเข้ารับการ บริการ

คัด กรอง ผู้ป่วย

รักษาทาง กายภาพบาบัด

ชาระ ค่าธรรม เนียม

46

ขั้นตอน/วิธีทางาน รับผู้ป่วย

คัดกรองผู้ป่วย 1. ผู้ป่วยใหม่(ซัก ประวัติ/ตรวจ ร่างกาย) 2. ผู้ป่วยรักษา ต่อเนื่อง(Follow Up)

เอกสารที่ เกี่ยวข้อง ประวัติผู้ป่วย

-ประวัติผู้ป่วย -แม้มข้อมูลผู้ป่วย

ให้การรักษาทาง กายภาพบาบัด บันทึกรายละเอียด การรักษา

แม้มข้อมูลผู้ป่วย

ผู้ใช้บริการชาระ ค่าธรรมเนียมตาม ประเภทที่ใช้บริการ

-ใบเสร็จรับเงิน

หากเป็นนักกีฬา มหาวิทยาลัยให้ แสดงบัตรนิสิตและ ตรวจสอบเอกสาร การยกเว้น ค่าธรรมเนียม

-ใบเสร็จรับเงิน -หนังสือขอความ อนุเคราะห์

เวลาในหน่วยงาน

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 นาที

นัก กายภาพบาบัด

10 -15 นาที

นัก กายภาพบาบัด

30-45 นาที/ 1 อาการ

5 นาที

นัก กายภาพบาบัด นัก กายภาพบาบัด นัก กายภาพบาบัด หมวดการเงิน และบัญชี สานักการกีฬา นัก กายภาพบาบัด หมวดการเงิน และบัญชี สานักการกีฬา


46

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่ เกี่ยวข้อง

เวลาในหน่วยงาน

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

45

เสร็จสิ้นการ ให้บริการ สรุปเวลา(ประมาณ)

ผู้ชาระค่าธรรมเนียม ใบเสร็จรับเงิน รับใบเสร็จรับเงิน

1 นาที 1 ชั่วโมง 7 นาที/ 1 อาการ

นัก กายภาพบาบัด


47

5. สระจุฬำภรณวลัยลักษณ์ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ Flow รับสมัคร

ตรวจสอบ

ชาระเงิน

ขั้นตอน/วิธีทางาน รับสมัครสมาชิกโดย การสอบถามข้อมูล ส่วนตัวของผู้สมัคร เพื่อแยกประเภท สมาชิก

อธิบายข้อมูลการใช้ บริการให้ผู้บริการ และสิทธิของผู้มาใช้ บริการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลใบสมัครและ เอกสารเพื่อทาการ รวบรวมเก็บข้อมูล ของผู้สมัคร ผู้สมัครชาระเงินค่า สมัคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน -ใบสมัคร 2 นาที -เอกสาร ประกอบการ สมัคร เช่น รูปถ่าย ใบรับรองแพทย์ -สาเนาบัตรนิสิต -สาเนาทราน สคริปท์ -ระเบียบการใช้ สระจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ 3 นาที

-ใบสมัคร -เอกสารต่างๆ ที่ ผู้สมัครนามา ประกอบการ สมัคร

5 นาที

5 นาที เจ้าหน้าที่ออก ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินโดยที่ สมาชิกเก็บใบเสร็จ ไว้เพื่อนามาติดต่อ รับบัตรสมาชิกในอีก 2 วันทาการ

48

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป

เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป นักวิชาการ เงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป นักวิชาการ เงินและบัญชี


48

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เวลาในหน่วยงาน

เวลานอกหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

47

จัดทาบัตร

รวบรวมเอกสาร จัดทาบัตรสมาชิก 1 วันทาการ

ติดต่อรับบัตร

รับบัตรสมาชิก สรุปเวลา(ประมาณ)

จัดทาทะเบียนคุม สมาชิกในแต่ละวัน พร้อมหลักฐานการ เซ็นรับบัตรสมาชิก สมาชิกติดต่อขอรับ บัตรสมาชิกโดยยื่น ใบเสร็จที่ได้รับตอน สมัครสมาชิก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินและ บัตรสมาชิก สมาชิกรับบัตรโดย เซ็นชื่อในทะเบียน คุมสมาชิก

เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป

5 นาที

1 วันทาการ 20 นาที

เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป


49

6. ศูนย์ออกกำลังกำยเพือ่ สุขภำพ มก. ขั้นตอนการเข้าใช้บริการศูนย์ออกกาลังกายเพื่อสถขภาพ มก. Flow

ประชาสัมพันธ์

สมัครสมาชิก

เข้าใช้บริการ

ลงข้อมูล

50

ขั้นตอน/วิธีทางาน เขียนขั้นตอน รายละเอียดการ เข้าใช้บริการศูนย์ ออกกาลังเพื่อ สุขภาพ มก. ติดประกาศขั้นตอน การเข้าใช้บริการ ศูนย์ออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ มก. บริเวณหน้าห้อง จองคอร์ดและ ทางเข้า จัดทาแผ่นพับ ข้อมูลของศูนออก กาลังกายเพื่อ สุขภาพ มก. ประชาสัมพันธ์ผ่าน อินเตอร์เน็ต ผู้สมัครกรอก รายละเอียด รับใบเสร็จรับเงิน แทนบัตรสมาชิก ผู้เข้าใช้บริการ แสดงบัตรนิสิตหรือ บัตรสมาชิกศูนย์ ออกกาลังกายเพื่อ สุขภาพ มก. สแกนบาร์โค้ดหรือ ลงข้อมูล ผู้ใช้บริการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกาหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการใช้ศูนย์ ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มก.

เวลาใน หน่วยงาน

7 วันทาการ

2 นาที

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ออกกาลัง กายเพื่อ สุขภาพมก. / หน่วย โสตทัศนูปกรณ์

ศูนย์ออก กาลังกายเพื่อ สุขภาพ มก. ศูนย์ออก กาลังกายเพื่อ สุขภาพ มก.

1 นาที ศูนย์ออก กาลังกายเพื่อ สุขภาพ มก.


50

Flow

ขั้นตอน/วิธีทางาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เวลาใน หน่วยงาน

เวลานอก หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

49 อานวยความสะดวก

สิ้นสุดการเข้าใช้ บริการ

รายงานผล สรุปเวลา (ประมาณ)

เจ้าหน้าที่ให้บริการ แนะนา อานวย ความสะดวกการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ ภายในศูนย์ออก กาลังกายเพื่อ สุขภาพ มก. สิ้นสุดการเข้าใช้ ศูนย์ออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ มก. รายงานผลการ ดาเนินงานในรอบ ปี

ศูนย์ออก กาลังกายเพื่อ สุขภาพ มก.

3 นาที 5 นาที 7 วันทาการ 11 นาที

ศูนย์ออก กาลังกายเพื่อ สุขภาพ มก. ศูนย์ออก กาลังกายเพื่อ สุขภาพ มก.


51

ภำคผนวก รำยนำมผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงำน สำนักกำรกีฬำ 1. รองอธิการบดี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เรืองไทย)

ที่ปรึกษา

2. ผู้ช่วยอธิการบดี(รองศาสตราจารย์ปัสสี ปรสมสินธุ์)

ที่ปรึกษา

3. นายนิพนธ์

ลิ้มแหลมทอง

ที่ปรึกษา

4. อาจารย์เชิดชาย

รื่นพาณิช

ที่ปรึกษา

5. พลเรือตรีศุภชัย

จิระสถิตย์

ที่ปรึกษา

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์

นุ้ยสินธุ์

ที่ปรึกษา

7. รองศาสตราจารย์เจริญ

กระบวนรัตน์

ทีปรึกษา

8. ผู้อานายการสานักการกีฬา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรฎา นักคิ้ม)

ประธานกรรมการ

9. นายยงยุทธ

ตันสาลี

รองประธานกรรมการ

10. นางไพเราะ

รุ่งเรือง

กรรมการ

11. นายโอฬาร

วรัญญานนท์

กรรมการ

12. นายวรวุฒิ

กุลวงษ์

กรรมการ

13. นายมีลาภ

นัฏสถาพร

กรรมการ

14. อาจารย์อาพร

ศรียาภัย

กรรมการ

15. นายประเพลิน

เกษมโอภาส

กรรมการ

16. นายศุภศักดิ์

เชยชุ่ม

กรรมการ

17. นางสาวอนงค์พรรณ

ขอพรกลาง

กรรมการ

18. นายภานุศักดิ์

รัตนสมภพ

กรรมการ

19. นายมหาด

อินทร์ด้วง

กรรมการ

20. นางสาวอุไรวรรณ

พนมธีรเกียรติ

กรรมการและเลขานุการ

21. นางสาวนิปัทม์

ครองสนั่น

กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ

Profile for KU sports office

เล่มคู่มือปฏิบัติงานสำนักการกีฬา  

เล่มคู่มือปฏิบัติงานสำนักการกีฬา  

Profile for 131278
Advertisement