Page 1

ใบงานเรื่อง บทบาทของคอมพิวเตอร์ ในด้ านต่ าง ๆ คำาชี้แจง ให้ผเู้ รี ยนตอบคำำถำมให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมเหตุสมผล (10 คะแนน) 1. ให้นกั เรี ยนจับสลำก เลือกบทบำทของคอมพิวเตอร์ ดงั ต่อไปนี้ แล้วเขียนอธิ บำยบทบำทของ คอมพิวเตอร์ตำมควำมเข้ำใจของนักเรี ยน มำอย่ำงน้อย 10 บรรทัด 2. ให้นกั เรี ยนเลือกคำำดังต่อไปนี้ แยกเป็ นหมวดหมู่ตำมบทบำทของคอมพิวเตอร์ ในงำนด้ำนต่ำง ๆ กำรคิดคะแนน ทำำทะเบียนบุคลำกร โสตทัศนศึกษำ งำนประชำสัมพันธ์ สร้ำงเครื่ องจักร คอมพิวเตอร์ ช่วยกำรเรี ยนกำรสอน ฝำกและถอนเงิน กำรจัดทำำประวัติครู ทวั่ ประเทศ แบบจำำลองเครื่ องบิน กำรเดินทำงของยำนอวกำศ บัญชีเงินเดือน แบบจำำลองรถยนต์ ตรวจคลื่นสมอง บันทึกกำรเต้นของหัวใจ จัดทำำตำรำงสอน งำนห้องสมุด แนะแนว จัดกำรเกี่ยวกับบุคลำกร กำรสื่ อสำรผ่ำนดำวเทียม งำนวิศวกรรมโยธำ กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภำษีอำกร เครื่ องอ่ำนบำร์โค๊ด กำรเก็บข้อมูลสถิติของผูโ้ ดยสำร เครื่ อง ATM ค้นหำทะเบียนประวัติผปู ้ ่ วย ควบคุมกำรพ่นสี รถ วำงแผนและกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง เก็บข้อมูลทำำงำนวิจยั กำรจองตัว๋ ที่นงั่ เครื่ องบิน กำรวำงแผนกำรผลิต ควบคุมกำรรับและจ่ำยยำ กำรพัสดุ กำรถ่ำยภำพระยะไกล กำรนับคะแนนเลือกตั้ง กำรยิงจรวจนำำวิถี กำรทำำสถิตินกั เรี ยนและโรงเรี ยนต่ำง ๆ กำรทำำทะเบียนประวัติอำชยำกร ำ นดิบ กำรทำำทะเบียนรำษฎร์ กำรตรวจวัดกำรสัง่ น้ำมั กำรทำำจดหมำยโต้ตอบ กำรบันทึกคำำพิพำกษำศำลฎิกำ กำรควบคุมกำรจรำจรทั้งทำงบกและทำงอำกำศ โอนเงิน กำรเขียนแบบต่ำง ๆ ทดลองแทนสัตว์

W31  
W31  
Advertisement