Page 1

ใบงาน เรื่อง เมาส์

ตอนที่ 1 คำาชี้แจง อธิ บายลักษณะของเมาส์แต่ละประเภท

เรื่อง สแกนเนอร์


คำาชี้แจง อธิ บายลักษณะของสแกนเนอร์แต่ละแบบ มีลกั ษณะ คือ

มีลกั ษณะ คือ สแกนเนอร์

มีลกั ษณะ คือ

เรื่อง อุปกรณ์ จับภาพและอุปกรณ์ รับเสี ยง


คำาชี้แจง บอกวิธีการเลือกซื้ อและการดูแลรักษาอุปกรณ์จบั ภาพและอุปกรณ์รับเสี ยง

การเลือกซื้อ

การเลือกซื้อ

การดูแลรักษา

การดูแลรักษา

รับข้อมูล1