Issuu on Google+

ใบงำน เรื่อง แป้ นพิมพ์ ตอนที่ 1 คำำชี้แจง อธิ บายลักษณะของแป้ นพิมพ์แต่ละชนิดให้ถูกต้อง แป้นพิมพ์ที่ออกแบบตำม หลักกำรยศำสตร์

แป้นพิมพ์ไร้ สำย

แป้นพิมพ์พกพำ

มีลกั ษณะ คือ

มีลกั ษณะ คือ

เรื่อง

แป้นพิมพ์เสมือน

มีลกั ษณะ คือ

มีลกั ษณะ คือ

เมำส์


ตอนที่ 1 คำำชี้แจง อธิ บายลักษณะของเมาส์แต่ละประเภท

เรื่อง สแกนเนอร์


คำำชี้แจง อธิ บายลักษณะของสแกนเนอร์แต่ละแบบ มีลกั ษณะ คือ

มีลกั ษณะ คือ สแกนเนอร์

มีลกั ษณะ คือ

เรื่อง อุปกรณ์ จับภำพและอุปกรณ์ รับเสี ยง คำำชี้แจง บอกวิธีการเลือกซื้ อและการดูแลรักษาอุปกรณ์จบั ภาพและอุปกรณ์รับเสี ยง


การเลือกซื้อ

การเลือกซื้อ

การดูแลรักษา

การดูแลรักษา


รับข้อมูล