Page 1

Bišćan Nikolina

Web servis Online – convert Sveuĉilište u Zagrebu

Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Mr. sc. Boţidar Jaković Broj indeksa autora: 0067419395

Zagreb, studeni 2012.


SADRŽAJ

1. UVOD................................................................................................................3 1.1. Predmet i clij rada..................................................................................................3 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja.....................................................................3 1.3. Sadrţaj i struktura rada..........................................................................................3

2. KRATAK OPIS WEB SERVISA........................................................................5 2.1. Glavne funkcionalnosti Web servisa – online-convert............................................5 2.2. Link Web servisa....................................................................................................5 2.3. Ekranski prikaz poĉetne Web stranice – online-convert........................................6

3. TEHNOLOŠKI OKVIR.......................................................................................7 4. KRATAK RAZVOJ............................................................................................8 5. OPIS PROBLEMA KOJI SE RJEŠAVA UPOTREBOM ONLINE-CONVERT..9 6. DETALJNA RAZRADA ONLINE-CONVERT.................................................10 6.1. Funkcionalnosti Web servisa – online-convert.....................................................10 6.2. Mogućnosti koje pruţa Web servis – online-convert............................................16 6.3. Primjeri „desktop“ raĉunalnih aplikacija................................................................20

7. KREIRANJE PROFILA...................................................................................21 8. POSLOVNA PRIMJENA.................................................................................25 9. KONKURENCIJA............................................................................................27 9.1. Weqsoft................................................................................................................27 9.2. FixPicture.............................................................................................................28 9.3. Shareasimage......................................................................................................29 9.4. Media converter...................................................................................................30 9.5. Investintech..........................................................................................................31

10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE ONLINE-CONVERT........................32 11. SWOT ANALIZA.............................................................................................33 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST.......................34 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI...35 13.1. Razvoj u budućnosti........................................................................................35 13.2. Funkcionalnosti ...............................................................................................36

14. ZAKLJUČAK...................................................................................................37 15. LITERATURA..................................................................................................38 16. ŽIVOTOPIS......................................................................................................40 17. SAŽETAK........................................................................................................41

2


1. UVOD

1.1.

Predmet i cilj rada

Predmet ovog seminarskog rada je objasniti kako se sluţiti Web servisom – onlineconvert - besplatnim online pretvaraĉem datoteka. On sluţi za pretvaranje medija brzo i jednostavno iz jednog oblika u drugi. Ciljevi koje ţelim postići su ti da se olakša prijenos elektroniĉkih datoteka iz jednog formata u drugi pomoću programa File Converter , kao i za pohranu te datoteke na Internet posluţiteljima.

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja

Prilikom pisanja ovog rada o Web servisu – online-convert koristit ću sekundarne podatke. To su podaci koji su prikupljeni prije u nekom drugom istraţivanju za neke druge svrhe. Sekundarni podaci su jeftiniji i objektivniji. Mogu biti prikupljeni preko internih i eksternih izvora podataka. Interni izvori u mojem sluĉaju su knjige, a eksterni izvori su internetske stranice koje će mi pomoći u pisanju rada. Metoda kojom ću podatke prikupljati je metoda istraţivanja.

1.3.

Sadržaj i struktura rada

U radu o Web servisu – online-convert zapoĉet ću s kratkim opisom Web servisa. Tu ću nabrojati glavne funkcionalnosti servisa, prikazat ću poĉetnu stranicu Web servisa preko ekranskog prikaza. Opisat ću tehnologije koje se koriste prilikom izrade Web servisa te povijesni razvoj servisa. Nabrojat ću probleme koji se rješavaju upotrebom Web servisa, detaljno opisati sve funkcionalnosti koje pruţa web servis te to prikazati ekranskim prikazima. Stavit ću nekoliko primjera „desktop“ raĉunalnih aplikacija pomoću kojih se mogu napraviti isti poslovi koje radi online-convert. Registrirat ću se na Web servis, prikazati to ekranskim prikazima. Opisati u koje se sve poslovne namjene moţe koristiti Web aplikacija

te staviti nekoliko primjera konkurentskih

rješenja Web servisa. U tablici ću nabrojati sve pozitivne i negativne strane servisa te Swot analizu.

3


Prikazat ću pokazatelje poslovanja i uspješnosti web servisa te mogućnost nadogradnje funksionalnosti u budućnosti. Na kraju ću napraviti zakljuĉak, navesti literaturu, ţivotopis te kratak saţetak cjelokupnog rada.

4


2. KRATAK OPIS WEB SERVISA

2.1.

Glavne funkcionalnosti Web servisa

Web servis online-convert1 je besplatni online datoteka pretvaraĉ koji vam omogućuje pretvoriti medij jednostavno i brzo iz jednog oblika u drugi. Funkcionalnosti online-convert: 

Audio pretvaraĉ – pretvaranje audio datoteka na ACC audio format, AIFF, FLAC, M4A, MP3, WAV, WMA i druge audio formate.

Video pretvaraĉ – pretvaranje video datoteka na 3G2 format, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, OGG, WMV formate te omogućuje pretvorbu video datoteka za Android, Blackberry, iPad, PS3, iPhone, Nintendo DS, Xbox 360 te mnoge druge.

Pretvaraĉ slika - pretvaranje slika u BMP, EPS, GIF, ICO, JPG, PNG, WebP, TGA, TIFF i mnoge druge formate.

Pretvaraĉ dokumenata – pretvaranje dokumenata u DOC, DOCX, Flash, HTML, ODT, PDF i TXT format.

Ebook pretvaraĉ – pretvara teks, e-knjigu ili dokument u TCR, PDF, AZW, TB2, LIT i druge formate.

Pretvaraĉ arhiva – sluţi za stvaranje ili pretvaranje postojeće arhive u 7z format, ZIP arhive i ostale.

Hash generator – sluţi za šifriranje podataka.

2.2.

Link Web servisa

Za sve one koji su znatiţeljni i kojima treba ovaj Web servis evo linka da brzo i jednostavno doĊu do potrebnih informacija: http://www.online-convert.com/

1

http://www.online-convert.com

5


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Web servisi2 su tehnologija za izgradnju raspodijeljenih raĉunalnih sustava zasnovana na otvorenim Internet standardima. Prednost korištenja web servisa je u tome što web servisi ne ovise o arhitekturi raĉunala na kojem se izvode pa se na taj naĉin rješava problem heterogenosti raĉunalne okoline. Oni kombiniraju najbolje dijelove komponentno orijentiranog razvoja i Web-a. Web servisi prikazuju „crne kutije“ koje se mogu iskorištavati više puta bez potreba za ulaţenjem u naĉin na koji je servis implementiran. Razlikuju se od ostalih tehnologija po naĉinu izmjena poruka izmeĊu komponenti. Web servisu se pristupa pomoću standardnih Web protokola i podatkovnih tipova kao što su HTTP i XML. Web servis izraĊuje se u proizvoljnom programskom

jeziku i na proizvoljnoj

platformi. Klijent, koji je takoĊer napisan u proizvoljnom programskom jeziku i platformi, moţe pozvati mreţu. Web 2.0 je tehnologija koja je uglavnom povezana s web-aplikacijama, koja omogućuje interaktivni korisniĉki usmjeren dizajn, interoperabilnost, dijeljenje informacija i suradnju na World Wide Web (WWW). Web 2.0 na temelju web stranice pruţa korisnicima slobodan izbor za suradnju ili interakciju jedan s drugim. Najĉešći primjeri Web 2.0 tehnologije omogućeni na temelju web stranice su-društveni mediji mreţa, video sharing web stranice, blogovi, wiki, web aplikacije, kao što je Facebook aplikacija. Zajedniĉki klijent-side tehnologije koje se koriste u razvoju Web 2.0 ukljuĉuju XML, Asinkroni JavaScript, Ajax, Adobe Flex, Adobe Flash i jQuery. Ulazni i izlazni podaci od zahtjeva su odvojeni kako bi se poboljšala brzinu. Ako se podaci dobiveni putem Ajax, onda JavaScripta program koristi DOM (Document Object Model) za aţuriranje podataka.

2

http://hr.comp.programiranje.www.narkive.com/jC96gXcm/ot-razlika-web-aplikacija-vs-web-servis

7


6. DETALJNA RAZRADA TEME

6.1.

Funkcionalnosti Web servisa - online-convert

Funkcionalnosti online-convert: 

Audio pretvaraĉ – pretvaranje audio datoteka na ACC audio format, AIFF, FLAC, M4A, MP3, WAV, WMA i druge audio format.

Slika 2. Prikaz pretvaranja audio datoteke na ACC audio format

Izvor: http://audio.online-convert.com/convert-to-aac

Na ovoj slici prikazano je pretvaranje audio datoteke na ACC audio format. Potrebno je samo uploadati ţeljenu datoteku ili upisati URL adresu na kojoj se nalazi, odabrati ako ţelimo promjeniti audio frekvenciju ili kanal i na kraju kliknuti mišem na pretvori datoteku.

10


Pretvaraĉ dokumenata – pretvaranje dokumenata u DOC, DOCX, Flash, HTML, ODT, PDF i TXT format.

Slika 5. Prikaz pretvaranja dokumenata

Izvor: http://document.online-convert.com/convert-to-doc

Kod pretvaranja dokumenta potrebno je samo uploadati dokument ili unijeti URL adresu na kojoj se dokument nalazi te kliknuti pretvori datoteku.

13


Pretvaraĉ arhiva – sluţi za stvaranje ili pretvaranje postojeće arhive u 7z format, ZIP arhive i ostale.

Slika 7. Prikaz stvaranja ili pretvaranja postojeće arhive u 7z format

Izvor: http://archive.online-convert.com/convert-to-7z Kod pretvaranja ili stvaranja postojeće arhive u 7z format treba samo uploadati arhivu ili staviti URL adresu gdje se nalazi i postupak je završen.

15


6.3.

Primjeri „desktop“ računalnih aplikacija

Primjeri „desktop“ raĉunalnih aplikacija: 

Fast RM to MP3 Converter5 - Fast RM to MP3 Converter je aplikacija koja vam omogućuje prebacivanje RM, RAM, RA, RMVB, RMJ datoteka u MP3, WAV, OGG, APE ili WMA format. Osim toga program vam omogućuje izvlaĉenje audio zapisa iz RealVideo datoteka.

Audio Converter Studio 6.06 - AudioConverter Studio je program koji kombinira funkcionalnosti audio rippera s podrškom za ID3V3 tag oznake i programa za prebacivanje audio datoteka u druge formate. Probni rok korištenja je 30 dana.

Sothink Free Video Converter 3.57 - PRebacite video datoteke u formate podobne za iPod, iPad, iPhone, PSP, Android, Nokia i druge mobitele.

Cute MP3 Convert Free 1.9 8- Cute MP3 Convertvam omogućuje prebacivanje datoteka sa CDa u popularne formate poput MP3, WAV, WMA ili OGG.

1st Multiformat Converter and CD Ripper 5.99 - Audio CD ripper/prebacivaĉ koji podrţava sve popularne audio formate i odrţava ID3 tag informacije. Program takoĊer omogućuje podešavanje bit rate i frekvencije, te uzimanje informacija o pjesmi sa Interneta

5

http://hr.download.hr/program-fast-rm-to-mp3-converter.html http://hr.download.hr/download-audioconverter-studio.html 7 http://hr.download.hr/download-sothink-free-video.html 8 http://hr.download.hr/download-cute-mp3-convert-free.html 9 http://hr.download.hr/program-1st-multiformat-converter-and-cd-ripper.html 6

20


Nakon što korisnik odabere koju kategoriju ĉlanstva ţeli slijedi registracija u kojoj treba upisati sve potrebne podatke, a to su: ime i prezime, e-mail adresa, lozinka, ponovljena lozinka, zemlja u kojoj se nalazi te proĉitati uvjete korištenja i oznaĉiti da su uvjeti korištenja poĉitani i da ih prihvaća.

Slika 15. Potvrda registracije na Web servis

Izvor: https://www.online-convert.com/signup/free Nakon registracije dobije se prozor koji nam javlja da registracija još nije gotova. Na mail je poslan potvrĊujući mail sa linkom na kojega treba kliknuti da bi registracija bila uspješno završena.

24


9.2.

FixPicture

Slika 17. Prikaz poĉetne stranice FixPicture

Izvor: http://www.fixpicture.org Internet servis11 za besplatnu konverziju fotografija iz jednog u drugi format. Podrţava sve popularne formate slika (JPEG, TIFF, PNG, GIF, BMP, TGA, ICO, ICNS, PDF) i RAW formate digitalnih aparata (CRW, NEF, RAF, CR2, DNG…). Ukupno podrţava više od 400 formata. Pored toga, nudi dodatne opcije kao što su promjena veliĉine slika, rotacija, izoštravanje, automatski kontrast i još nekoliko efekata. Razlika ovog web servisa u odnosu na online-convert je ta da kod ovog web servisa nije potrebna registracija i on sluţi samo za pretvaranje slika.

11

http://www.fixpicture.org

28


9.5.

Investintech

Slika 20. Prikaz poĉetne stranice Investintech

Izvor: http://www.doc.investintech.com/

Web servis za one koji imaju stari office pa ne mogu otvoriti datoteke koje su pisane novim officom. Pretvara datoteke koje su pisane u formatu .docx tj. u novom formatu u format .doc koji je stari. Ovo rješava mnoge probleme jer nemaju svi najnovije programe. Servis je besplatan, nije potrebna registracija nego samo datoteka koju treba promijeniti. Razlika izmeĊu servisa je ta da ovaj sluţi samo za tekstualno pretvaranje.

31


15. LITERATURA KNJIGE 1. Kotler, P., Keller, K. L.: Upravljanje marketingom, MATE, Zagreb, 2007 2. Tench, R., Yeomans, L.: Otkrivanje odnosa s javnoťću, Print, 2009

WEB IZVORI

http://www.online-convert.com/ (pristupano 26.11.2012.) http://hr.comp.programiranje.www.narkive.com/jC96gXcm/ot-razlika-web-aplikacijavs-web-servis (pristupano 27.11.2012.) http://audio.online-convert.com/convert-to-aac (pristupano 27.11.2012.) http://video.online-convert.com/convert-to-3g2 (pristupano 26.11.2012.) http://image.online-convert.com/convert-to-bmp (pristupano 26.11.2012.) http://document.online-convert.com/convert-to-doc (pristupano 26.11.2012.) http://ebook.online-convert.com/convert-to-azw3 (pristupano 26.11.2012.) http://archive.online-convert.com/convert-to-7z (pristupano 26.11.2012.) http://hash.online-convert.com/adler32-generator (pristupano 26.11.2012.) http://www.online-convert.com/result/4e9cfc68eff2707863019775e593c929 (pristupano 26.11.2012.) http://hr.download.hr/program-fast-rm-to-mp3-converter.html(pristupano 27.11.2012.) http://hr.download.hr/download-audioconverter-studio.html (pristupano 27.11.2012.) http://hr.download.hr/download-sothink-free-video.html (pristupano 27.11.2012.) http://hr.download.hr/download-cute-mp3-convert-free.html (pristupano 27.11.2012.) http://hr.download.hr/program-1st-multiformat-converter-and-cd-ripper.html (pristupano 27.11.2012.) https://www.online-convert.com/register (pristupano 27.11.2012.) https://www.online-convert.com/signup/free (pristupano 27.11.2012.) http://www.online-convert.com/developer (pristupano 27.11.2012.) http://www.weqsoft.com/hr/index.htm (pristupano 29.11.2012) http://www.fixpicture.org (pristupano 29.11.2012) http://shareasimage.com/ (pristupano 29.11.2012) http://www.mediaconverter.org (pristupano 29.11.2012) http://www.doc.investintech.com/ (pristupano 29.11.2012) 38


16. ŽIVOTOPIS

Europass Osobni podaci A 05=/232/-(9(/,.275*29,ß(+UYDWVND

’UDYOMDQVWYR ’DWXPURHQMD HQVNR

Obrazovanje i osposobljavanje

,PHLYUVWDRUJDQL]DFLMHSUXDWHOMD 6UHGQMDªNROD=DERN6UHGQMDªNROD=DERN

kompetencije Hrvatski

Razumijevanje 6OXªDQMH

Govor

Pisanje

LWDQMH

9R]DNDGR]YROD

40


17. SAŽETAK Ovaj seminarski rad zapoĉela sam s definiranjem Web servisa – online-convert. To je Web servis koji sluţi za pretvaranje medija brzo i jednostavno iz jednog oblika u drugi. Koristila sam sekundarne podatke i to metodu prikupljanja. Opisala sam glavna obiljeţja online-convert, a to su: pretvaranje audio datoteka, video datoteka, pretvaranje slika iz jednog formata u drugi, pretvaranje dokumenata u DOC, pretvaranje teksta, e-knjige ili dokumenta u TCR i druge formate, stvaranje ili pretvaranje postojeće arhive u 7z format, šifriranje podataka. Za sve one kojima je taj Web servis potreban ili zanimljiv stavila sam link i ekranski prikaz poĉetne stranice da mogu brţe

i jednostavnije doći do njega -

http://www.online-convert.com/. Prednost korištenja Web servisa je u tome što Web servisi ne ovise o arhitekturi raĉunala na kojem se izvode pa se na taj naĉin rješava problem heterogenosti raĉunalne okoline. Web servisu se pristupa pomoću standardnih Web protokola i podatkovnih tipova kao što su HTTP i XML. Za pokretanje ovog Web servisa zasluţna je: QaamGo Mediji UG (ograniĉena) Hohenstaufenring 38-40, 50674 Köln, Njemaĉka, e-mail: time2talk @ online convert.com. Problemi s kojima se korisnici susreću ako ne koriste online-convert su nemogućnost otvaranja odreĊenih datoteka, pretvaranja audio u MP3, pretvaranja slika i dokumenata u PDF, pretvaranje videa u 3GP, pretvaranje videa u MP4, pretvaranje dokumenata u tekst, stvaranje ili pretvaranje postojeće arhive u ZIP arhive. Opisana je svaka funkcionalnost zasebno: hash generator – sluţi za šifriranje podataka, audio pretvaraĉ – pretvaranje audio datoteka na ACC audio format, AIFF, FLAC, M4A, MP3, WAV, WMA i druge audio formate, video pretvaraĉ – pretvaranje video datoteka na 3G2 format, AVI, FLV, MOV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, OGG, WMV formate te omogućuje pretvorbu video datoteka za Android, Blackberry, iPad, PS3, iPhone, Nintendo DS, Xbox 360 te mnoge druge, pretvaraĉ slika - pretvaranje slika u BMP, EPS, GIF, ICO, JPG, PNG, WebP, TGA, TIFF i mnoge druge formate. ebook pretvaraĉ – pretvara teks, e-knjigu ili dokument u TCR, PDF, AZW 3, TB2, LIT i druge formate, pretvaraĉ arhiva – sluţi za stvaranje ili pretvaranje postojeće arhive u 7z format, ZIP arhive i ostale, pretvaraĉ dokumenata – pretvaranje dokumenata u DOC, DOCX, Flash, HTML, ODT, PDF i TXT format.

41


Navela sa i nekoliko primjera „desktop“ raĉunalnih aplikacija : Fast RM to MP3 Converter, Audio Converter Studio 6.0, Sothink Free Video Converter 3.5, Cute MP Convert Free 1.9, 1st Multiformat Converter and CD Ripper 5.9. Online-convert je besplatan, jednostavan i brz za korištenje. Kod korištenja nije potrebna registracija ali postoji i više mogućnosti ĉlanarine ovisno o tome koje su mogućnosti i potrebe korisnika. Kategorije ĉlanstva su: free, 24h pass, silver, gold i platin. Proces registracije je jednostavan i traţe se samo osnovni osobni podaci. Web servis mogu koristiti svi koji znaju što ţele, koji se znaju koristiti internetom, programeri te oglašivaĉi. Postoji

i

konkurencija

Web

servisu

online-convert:

Weqsoft,

FixPicture,

Shareasimage, Mediaconverter, Investintech. Prikazana je tablica s 10 pozitivnih i negativnih strana s kojima se korisnici susreću korištenjem Web servisa oline-convert te SWOT analiza servisa. Pozitivne strane – besplatan, a negativne strane – privatnost osobnih podataka. Snage Web servisa su jednostavan, brz, sabosti – privatnost datoteka, prilike – nova trţišta, prijetnje – konkurencija. Na kraju rada prikazano je moje razmišljanje o razvoju Web servisa u budućnosti i funkcionalnostima koje bi se mogle dodati Web servisu kako bi bio još bolji i primjenjiviji u poslovanju. Potrebna su fokusiranja na korisnike, globalizacija, treba se usporeĊivati s najboljima i time se stjeĉe dobar imidţ.

42


Slide 4

Slide 5

Slide 6 Pretvaraĉ dokumenata – pretvaranje dokumenata u DOC, DOCX, Flash, HTML, ODT, PDF i TXT format.

Kod pretvaranja dokumenta potrebno je samo uploadati dokument ili unijeti URL adresu na kojoj se dokument nalazi te kliknuti pretvori datoteku.

44


125_Biscan_www.online-convert.com  

125_Biscan_www.online-convert.com

125_Biscan_www.online-convert.com  

125_Biscan_www.online-convert.com

Advertisement