Page 1

ึ ตารางเรียนเสริมว ันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศกษา 2557 ั สปดาห์ ท ี่ 3 ว ันเสาร์ 21 มิถุนายน 2557 คาบที่ 2

คาบที่ 3

09.00-09.50 09.50-10.40

11.00-11.50

วิทย์ ธัญญา

SL Jenne

คณิต สุภาวดี

ป.2 ครูผู ้สอน

คณิต สุภาวดี

ไทย เพ็ญศรี

SL Mary

พัก 10.40 - 11.00 น.

ป.1 ครูผู ้สอน

ป.3 ไทย ิ ี ครูผู ้สอน สุทธาสน

SL Vicky

ป.4 คณิต ครูผู ้สอน จิรัชญา

สงั คม ปพัชรศริ ิ

ป.5 ครูผู ้สอน

คณิต สุดายงค์

SL Rainy

SL Rainy

คณิต สุดายงค์

วิทย์ วิไล

ป.6 ไทย ครูผู ้สอน สายทอง

คาบที่ 5 กิจกรรมเลือกอิสระ 1. คอมพิวเตอร์ ิ ปะ 2. ศล ิ ป์ 3. นาฏศล 4. ฟุตบอล 5. ดนตรี (อูคเู ลเล่) 6. ดนตรี (วงดนตรี)

คาบที่ 4

คณิต จิรัชญา SL Jael

คาบที่ 5

12.50-13.40 13.40-15.00

ไทย เพ็ญศรี วิทย์ ธัญญา สงั คม ปพัชรศริ ิ ไทย ิ ี สุทธาสน

กิจกรรมเลือกอิสระ

คาบที่ 1

พักกลางวัน 11.50 - 12.50 น.

ั้ ชน

ไทย สายทอง วิทย์ วิไล ครูผส ู ้ อน

ป.1-3 ครูสพ ุ จน์

ป.4-6 ครูวรารัตน์ ครูสอาด ครูนงนภัส ครูนัฐพงษ์ ครจิรภัทร ครูพัสกร ครูวัฒนา, ครูสมหวัง

เสาร์ที่21