Page 1

(Post-)HBO niveau

1983 - 2013

SETH - Eclectisch trendsetter sinds de zeventiger jaren en K.v.K. sinds 1983


Inleiding SETH Academie onderschrijft de verantwoordelijke taken van de mantelzorgmakelaar en heeft daarom een professionele beroepsopleiding ontwikkeld, waarmee zij personen opleidt tot Mantelzorgmakelaar, die breed inzetbaar zijn, om als werknemer in de zorgsector te werken of in deze sector hun eigen onderneming als ZZP’er op te zetten. Dagelijks zorgen in Nederland ruim 3.5 miljoen mensen voor hun gehandicapte partner, ouder, kind, chronische zieken of andere naasten. Deze vaak uit nood ontstane verzorgenden heten mantelzorgers. Jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen die samenwonen met een ziek gezinslid. Dit kan een ouder, broer, zus, opa of oma zijn. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een verstandelijke beperking, een psychische ziekte, of verslavingsproblematiek. Een ziek familielid in de thuissituatie kan een gezonde ontwikkeling van de jongere in de weg staan. Door het vele regelwerk en de zorgtaken, hebben mantelzorgers steeds minder tijd voor zich zelf en overige huisgenoten. De kans op overbelasting en ziekte van de mantelzorger, door de energie en emotionele druk, die vaak met de zorgtaken gemoeid gaan, neemt steeds meer toe. De mantelzorgmakelaar biedt in deze situatie uitkomst met betrekking tot coÜrdinatie en uiteenlopende regelwerk, waaronder hulp van de verschillende instanties, benadering

eventuele werkgever, goede zorg voor de thuis situatie en organiseren van respijtzorg c.q. vervangende zorg. SETH Academie richt zich bij het opleiden van mantelzorgmakelaar, niet op kwantiteit maar in het bijzonder op de kwaliteit. Vandaar onze voorkeur voor groepen tussen 8 en 10 deelnemers. De gedoceerde onderdelen tijdens de opleiding zijn erop gericht het vakgebied vanuit verschillende disciplines te benaderen. Zo krijgt de student een compleet beeld van het werkveld, de verschillende betrokken partijen en de werkzaamheden op dit terrein. Aangezien er in deze beroepsopleiding, naast weten regelgeving, ook aandacht wordt besteed aan de aspecten van emotionele ondersteuning, de proces begeleiding, geavanceerde observatie technieken, communicatie strategieĂŤn en coachingsvaardigheden, maken wij in principe geen verschil tussen mantelzorgmakelaar, mantelzorgconsulent, mantelzorgondersteuner of mantelzorgadviseur.


Algemene Informatie Doelgroep Met de beroepsopleiding tot Mantelzorgmakelaar, richt SETH Academie zich tot hen die reeds werkzaam zijn in de ambulante en/of intramurale psychogeriatrische en gerontopsychiatrische zorgverlening. Deze beroepsopleiding is tevens bestemd voor belangstellenden met een opleiding HBO-V of HBO-MGZ richting GGZ – SPV. De beroepsopleiding is geschikt voor werkenden of werkzoekenden in het werkveld van ouderenzorg, verpleging, casemanagement, jobcoaching, die affiniteit hebben met het regelen van belangen van mantelzorgers en hun cliënten, alsmede voor mantelzorgers.

Toelatingseisen HBO diploma / HBO denk- en werkwijze of daaraan gelijkgesteld. Toezending CV, motivatie en deelname aan een kosteloos onderwijsgesprek. Niveau opleiding (Post-)HBO-niveau Duur Totaal 17 college / trainingsdagen en 1 dag examen De beroepsopleiding wordt gegeven in een periode van ca 9 maanden, afhankelijk van de maand, waarin u met de opleiding start. De beroepsopleiding heeft 119 docentcontacturen. Er wordt één dag in de week of één dag in de twee weken, college, training of supervisie gegeven. Stage beslaat minimaal 160 uur. Diplomering vindt plaats, na het met goed gevolg afleggen van het schriftelijke en mondelinge examen en afronding van de stage.

Stage Voor het afstuderen voor deze beroepsopleiding dient de kandidaat minimaal 160 uur stage te lopen bij een relevante zorginstelling, die zich met de zorg voor ouderen bezig houdt. Het lopen van stage mag ook worden gedaan in een periode na het cursorisch onderdeel van de opleiding. In het laatste geval ontvangt de student een Bewijs van deelname en na afronding van de stage, het Diploma Mantelzorgmakelaar op (post-)HBO niveau. Vrijstelling Indien u al werkzaam bent in het werkveld van de ouderenzorg, is het in bepaalde gevallen mogelijk vrijstelling te verlenen voor stage. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de opleidingsorganisatie SETH Academie, waarna in overleg met u afspraken kunnen worden gemaakt.


Toelichting op het Programma Werkvorm Gecombineerde theorie- en praktijklessen. Praktijkvoorbeelden en casussen. Presentaties. Videofragmenten. Literatuurstudie.

Werkveld Afgestudeerden van deze beroepsopleiding kunnen op adequate wijze worden ingezet binnen Gemeenten en organisaties, die mantelzorg aanbieden. Tevens is het mogelijk om als Mantelzorgmakelaar, freelance te gaan werken op basis van Persoonsgebonden Budgetten die de overheid uitkeert aan hulpbehoevenden. De opleiding is afgestemd op het werkveld van mantelzorgmakelaar. Te denken valt hierbij aan de volgende werkvelden: • • • • • • • • •

Thuiszorg GGZ Terminale en Palliatieve Zorg Psychogeriatrische dagbehandeling Begeleid wonen Groepsgewijze meerzorg in een verzorgingshuis Kleinschalige Zorg Verpleeghuiszorg Freelancer / ZZP’er

Verkorteleerstofomschrijving De opleiding heeft als doel het opleiden tot Mantelzorgmakelaar. De gedoceerde onderdelen tijdens de opleiding zijn erop gericht het vakgebied vanuit verschillende disciplines te benaderen. Zo krijgt de student een compleet beeld van het werkveld, de verschillende betrokken partijen en de werkzaamheden op dit terrein. De actuele wet- en regelgeving komen aan bod. Tevens worden voor het werk benodigde sociale- en communicatieve vaardigheden, getraind en verder ontwikkeld.


Geaccrediteerde Beroepsopleiding tot

Mantelzorgmakelaar

Deze beroepsopleiding omvat op de praktijk gerichte trainingen.

PROGRAMMA OVERZICHT Programma onderdelen Tijdens de opleiding komen zowel de theorie als de praktijk aan de orde. Er wordt veel gewerkt met het oefenen van aan de praktijk gerelateerde casussen. De studenten ontvangen supervisie en intervisie. Tijdens de opleiding loopt men stage in één van de hiervoor vermelde werkvelden. De volgende onderdelen worden tijdens de opleiding gedoceerd: Theorie, praktische supervisie en stage De theorie wordt middels colleges en rollenspelen door onze deskundige trainers en docenten uit het werkveld verzorgd. De supervisie is gericht op het leren zelfstandig uitvoeren van het beroepswerk. Dit betekent het ontwikkelen en integreren van kennis, inzichten, houding en vaardigheden. Het praktijkgedeelte bestaat uit een stage bij een bedrijf of instelling in de vorengenoemde werkvelden. Deze stage zal in het teken staan van het opdoen van ervaring ten einde een betaalde baan te verwerven binnen één van de verschillende werkvelden. De student kan op verschillende wijzen zoeken naar een stageverlenende organisatie, die aansluit bij de interesses en kwaliteiten van de student. Het verplichte minimale aantal stage uren is vastgesteld op 160 uren.


Inhoud Module MM 1 : Introductie mantelzorgmakelaar / Rol, taken. bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkvelden. Module MM 6 : Sociale wet- en regelgeving “De sociale kaart” / Het speelveld van de Mantelzorgmakelaar. Module CD 2 : Sociale en communicatieve vaardigheden / NLP. Module CD 3 : Psychologie en psychopathologie rond Dementie. Module CD 4 : Sociale en communicatieve vaardigheden / Eclectisch model. Module CD 5 : Onderhandelvaardigheden. Module CD 9 : Acquisitie en netwerken. Module JC 12 : Sociale en communicatieve vaardigheden / RET. Supervisie : Coachen van de inbreng van de eigen praktijk situatie voortkomend uit o.a. de stage of werk. Gespreksvoorbereiding en structurering. POP Persoonlijke OntwikkelingsPlan en PAP Persoonlijke Actie Plan. Stage : Het opdoen van ervaring ten einde een betaalde baan te verwerven binnen één van de verschillende werkvelden. Examen : Schriftelijk en mondeling.


Modules Module MM1: Introductie mantelzorgmakelaar • • • • • • • • •

Inleiding sociale kaart van mantelzorgmakelaar Inleiding functie mantelzorgmakelaar Welke partijen zijn betrokken bij de mantelzorg trajecten Rol, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de werkvelden Rol van procesbewaker inclusief kernactiviteiten Het leren analyseren van complexe vraagstukken van de mantelzorgers en cliënten Waardevol onderdeel van zorg voor thuiswonende cliënten en hun mantelzorgers Ondersteunen van cliënten en mantelzorgers Zorgen voor en bewaken van een geïntegreerde zorg

Module MM6: Sociale wet- en regelgeving “De sociale kaart” / Het speelveld van de Mantelzorgmakelaar In deze module wordt een beeld geschetst van de context waarin de mantelzorgmakelaar opereert. De begrippen keten en netwerken worden geoperationaliseerd. Een vertaalslag naar de praktijk van de mantelzorgmakelaar vindt plaats door een verkenning van de spelers in de netwerken, de instituties die hierbij en rol spelen zoals financiers, wetgeving en de krachtenspellen die hierbij optreden. Aan de orde komen o.a • • • • • • • • • •

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarin samengebracht WVG, WZW, AWBZ) AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ZVW (Zorgverzekeringswet) PGB (Persoonsgebonden Budget) w.o. vaardigheden om een plan van aanpak te ontwikkelen BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen)BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) Het aanvragen en regelen van zorg en of voorzieningen Het aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Formulierbeheer en bezwaarschriften Bemiddelen: Werkgever, instanties en organisaties Het opstellen van een plan van aanpak, afgestemd naar behoefte van de cliënt, mantelzorger en diens familie.

Module CD 2: Sociale en communicatieve vaardigheden / NLP • • • • • • • •

NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) / Eclectisch coachen: Inleiding, leerdoelen, feedback, rapport, oefengroepen POP Persoonlijke Ontwikkelings Plan en SMART methode TOTE, hulpbronnen, verbaal / nonverbaal, kalibreren VAKOG systeem en submodaliteiten Metamodel, herkennen en inzetten van taalpatronen Swish visualisatie techniek leren gebruiken bij allerlei soorten problemen Herkaderen en werken met gedeelten (subpersoonlijkheden)


Module CD 3: Psychologie en psychopathologie rond Dementie • • • • • •

• • • • •

Levenslooppsychologie, Persoonlijkheidsontwikkeling en persoonlijkheidsstoornissen: de meest voorkomende psychische en psychiatrische problemen bij dementie Hoe het is om een dementerende partner of ouder te verzorgen: psychologie van de mantelzorger. Moeilijk hanteerbare situaties in de begeleiding van mantelzorgers. Verschillende woonvormen en hun kenmerken. Beschrijving intramurale Multidisciplinaire zorgverlening. Kennis van het specifieke zorgaanbod voor mensen met dementie: • thuiszorg • psychogeriatrische dagbehandeling • begeleid wonen • groepsgewijze meerzorg in een verzorgingshuis • verpleeghuiszorg Inleiding over de relatie tussen beleving, hersenen en gedrag bij gezonde hersenen en bij hersenletsel ten gevolge van dementie. Overzicht over de verschillende vormen van het dementie syndroom: oorzaken, kenmerken en verloop / prognose: • Alzheimer dementie • Multiinfarct dementie / vasculaire dementie • Kosakovsyndroom • Lewy-body dementie • Frontaaldementie • Dementie ten gevolge van andere neuropathologische aandoeningen (MS, Choriea van Huntington, syndroom van Down, etc..) • Dementie op jongere leeftijd (jongdementerenden) De gevolgen van cognitieve stoornissen bij dementie, waaronder afasie, agnosie, apraxie, desoriëntatie, geheugenstoornissen en vermindering van intellectuele vaardigheden en vermogens. Belevingsgerichte zorg: De vier stadia van ik-beleving vertaald naar gedrag en hulp- / zorgvragen. Huisvesting voor ouderen met een cognitieve beperking De beleving van de mantelzorger Over CIZ en ZZP’s

Module CD 4: Sociale en communicatieve vaardigheden / Eclectisch model • • • • • • • •

Het helpende contact: ingrediënten voor een optimale professionele relatie. Inleiding tot het 4-sporenmodel van communicatie toegespitst op de begeleiding van cliënten met dementie en hun mantelzorgers. Omgaan met irrationele en belemmerende overtuigingen bij mantelzorgers. Wat gebeurt er werkelijk tussen jou en de cliënt? Reflectie op eigen blinde vlekken en mogelijke valkuilen en hoe deze te omzeilen. Omgaan met hallucinaties, dagdromen, psychotische zorgvragers en reminiscentie Naar een belevingsgerichte benadering in de begeleiding van mantelzorgers van zorgvragers met dementie “De roos van Leary”: inleiding, rollenspel en praktijkvoorbeelden. Het belang van het model van Leary, voor de communicatie met demente zorgvragers en hun familie / mantelzorgers. Inleiding tot de Transactionele Analyse aan de hand van casuistiek / oefeningen en toegespitst op situaties in het contact met mantelzorgers.


• • •

Wat is een belevingsgerichte benadering van cliënten met dementie? Communicatiestrategieën voor het gesprek met cliënten met cognitieve beperkingen ten gevolge van dementie. Moeilijk hanteerbare situaties in communicatie / omgang met mantelzorgers en zorgvragers.

Module CD 5: Onderhandelvaardigheden • •

Onderhandelvaardigheden in samenwerking met andere actoren in het netwerk / veld. Onderhandelvaardigheden in samenwerking met familie en de cliënt zelf.

Module CD 9: Acquisitie en netwerken • Het voorbereiden van acquisitiegesprekken • Het voeren van acquisitiegesprekken • Inzicht verkrijgen in het belang van netwerken • Netwerken opbouwen • Het behouden van netwerken Module JC 12: Sociale en communicatieve vaardigheden / RET • Grondbeginselen van RET • Werken met eem ABC schema • Onderscheiden van situaties en reacties op situaties • Het opsporen van irrationele kernovertuigingen • Onderscheid maken tussen verstoorde en gezonde emoties • Van screening naar behandeling • Opbouwen van een coaching sessie • Het met een klant / mantelzorger of begeleide cliënt besluiten om inadequaat reageren (gevoel, gedrag) te veranderen • Het uitdagen van irrationele overtuigingen en het aanleren van nieuwe alternatieven, overtuigingen • Kennismaking motivationele gesprekstechnieken • Bespreken van de thuisopdrachten • Verfijnen van de toepassing methode • Studenten aan het werk en geven van feedback Supervisie 1 dag • Coachen van de inbreng van de eigen praktijk situatie voortkomend uit onder andere de stage of werk. • Gespreksvoorbereiding en structurering thuiszorg • Voorbereiding op het examen, casus en eindgesprek


Certificering en diplomering

Examen schriftelijk en mondeling 1 dag Het schriftelijke examen, bestaat uit open vragen en multiple choice vragen, van alle docenten. Het mondelinge examen, bestaat uit het bespreken van een casus, die u een halfuur van te plaats, voren wordt Certificering vindt na hetuitgereikt. met goed gevolg afleggen van het schriftelijke en mondelinge examen, maar de stage incluis stageopDiplomering en Certificering drachten nog niet zijn afgerond. Diplomering vindt plaats na het met Diplomering plaats het met goed gevolg afleggenexamen van het en goed gevolg vindt afleggen vanna het schriftelijke en mondelinge schriftelijke ende mondelinge examen en afronding vanstageverslag de stage incluis afronding van stage incluis het inleveren van een en het inleveren van een stageverslag en stagebeoordeling. Bij vrijstelling stagebeoordeling. Bij vrijstelling vervalt laatstgenoemde verplichting en vervalt verplichting en dient u als stagevervangende dient u laatstgenoemde als stagevervangende opdracht, een schriftelijk verslag van uw opdracht, een schriftelijk in verslag van uw huidige werkzaamheden in te huidige werkzaamheden te leveren. leveren. Hiermee wordt het Diploma Mantelzorgmakelaar, op (post-)HBO niveau uitgereikt. Certificering vindt plaats, na het met goed gevolg afleggen Diploma Casemanager Dementiezorg - Ouderenzorg uitgereikt. van het schriftelijke en mondelinge examen, maar de stage incluis stageopdrachten nog niet zijn afgerond.

Totaal 17 college- / trainingsdagen en 1 examendag


Doel en eindtermen Mantelzorgmakelaar

Doel Het doel van de beroepsopleiding is het opleiden van personen, die inzicht hebben in het takenpakket van en kunnen functioneren als mantelzorgmakelaar. De student bereikt een verbreding c.q. verdieping van kennis, vaardigheden en inzicht in de materie van de mantelzorgmakelaar. Eindtermen Mantelzorgmakelaar: • De mantelzorgmakelaar heeft inzicht in de ontwikkeling en de aanleidingen tot wet- en regelgeving op het gebied van mantelzorg, dementiezorg c.q. ouderenzorg. • De mantelzorgmakelaar is op de hoogte van relevante en actuele wet- en regelgeving op het gebied van mantelzorg, dementiezorg c.q. ouderenzorg. • De mantelzorgmakelaar heeft inzicht in de diverse doelgroepen van mantelzorg en casemanagement dementiezorg. • De mantelzorgmakelaar heeft inzicht in het werkgebied van mantelzorg, casemanagement dementiezorg c.q. ouderenzorg. • De mantelzorgmakelaar heeft kennis van de verschillende fasen in het coachingstraject en kan deze uitvoeren. • De mantelzorgmakelaar heeft inzicht in gesprekstechnieken en kan daardoor op professionele wijze verschillende soorten gesprekken voeren. • De mantelzorgmakelaar heeft inzicht in de diverse partijen die betrokken zijn bij mantelzorg, dementiezorg c.q. ouderenzorgtrajecten en kent de rol van de verschillende partijen in het traject. • De mantelzorgmakelaar is in staat onderscheid te maken tussen somatische of psychische klachten.

• •

De mantelzorgmakelaar heeft basis kennis in de relevante psychologie en psychopathologie betreffende dementie. De mantelzorgmakelaar beschikt over de benodigde sociale- en communicatieve vaardigheden, die noodzakelijk zijn voor het functioneren als mantelzorgmakelaar. De mantelzorgmakelaar is in staat tot zelfreflectie en kan participeren in supervisie en intervisie trajecten. De mantelzorgmakelaar is in staat op HBO-niveau te functioneren en inbreng te leveren, en zelfstandig intervisiebijeenkomsten te organiseren. De mantelzorgmakelaar heeft inzicht in mantelzorg-, dementiezorg- c.q. ouderenzorgtrajecten en kan de verschillende fasen hierin uitvoeren. De mantelzorgmakelaar heeft inzicht in de leefomstandigheden van de cliënten en is op de hoogte van de gemaakte afspraken en ziekte proces van de cliënt. De mantelzorgmakelaar kent de sociale kaart op het gebied van zorgfinanciering en zorgaanbod De mantelzorgmakelaar is deskundig op het gebied van de hulpvraag van de cliënt, kent de oorzaken symptomen en de begeleidingsvragen die hier uit voortkomen. De mantelzorgmakelaar is in staat zorgnetwerken rondom de cliënt te organiseren en financieren, op een wijze die recht doet aan de hulpvraag van de cliënt. De mantelzorgmakelaar is een deskundige onderhandelaar


Docenten / Trainers De verschillende onderdelen van de beroepsopleiding, worden verzorgd door ervaren docenten / trainers, waaronder praktijkdocenten uit de branches mantelzorg, ouderenzorg en casemanagement, gerontopsychologen (B.I.G.-geregistreerden) en internationaal gecertificeerde NLP Trainers Studiekosten en studiekostenvergoeding De kosten voor colleges c.q. trainingen, inclusief syllabi en examens van de beroepsopleiding tot Mantelzorgmakelaar, staan vermeld op de website www.casemanagerdementiezorg.nl en in de lesroosters. Bij vroegtijdige inschrijving, kunt u in aanmerking komen voor korting op de studiekosten. Tevens kunt u in aanmerking komen voor de GRATIS Tablet Aktie. Bijzonderheden hierover vindt u ook op onze websites. De studiekosten zijn als scholingsuitgaven aftrekbaar van de belasting. Wilt u meer weten, vraag dan de folder scholingsaftrek aan bij de belastingdienst of kijkt u op http://www.belastingdienst.nl De beroepsopleiding is vrijgesteld van BTW. Praktische informatie Toelatingseisen : HBO diploma / HBO denk- en werkwijze. Duur : ca 9 maanden, 17 college / trainingsdagen en 1 examendag, 119 docentcontacturen, Stage : Minimaal 160 stage uren. Groepsgrootte : Maximaal 10 deelnemers i.v.m. kwalitatieve overdracht. Kosten en agenda : Zie hiervoor onze website en lesroosters of Klik hierop Korting : Zie hiervoor onze website en lesroosters of Klik hierop


Maatwerk beroepsopleiding

De Beroepsopleiding tot Mantelzorgmakelaar (post-) HBO niveau, wordt ook verzorgd op basis van een Individueel Didactisch Leertraject. Omdat veel kandidaten zeer uiteenlopende, maar een behoorlijke onderbouwde en relevante voorkennis hebben, wordt er met veel zorg, samen met de kandidaat student, een opleidingsprogramma op maat samengesteld, bestaande uit verschillende modules ressorterend onder onze Beroepsopleiding tot Casemanager Dementie zorg – Ouderen zorg, Jeugd- en Kindercoach / Kindercounselor en de opleidingen Experiëntiële Psychologie, Psychopathologie en Psychogeriatrie. Om deel te kunnen nemen aan de maatwerk beroepsopleiding, is deelname aan een kosteloos individueel onderwijsgesprek verplicht, stellen wij toezending van uw CV met motivatie op prijs. Aan de hand van het onderwijsgesprek, waarin is besproken: vrijstellingsmogelijkheden, samenstelling van de modules en studiekosten, wordt u schriftelijk een opleidingstraject op maat en een offerte aangeboden. Na ontvangst van uw schriftelijke goedkeuring en uw aanmeldingsformulier, wordt u overeenkomstig onze studievoorwaarden, definitief ingeschreven en ontvangt u een bevestiging van deelname en een faktuur inzake de studiekosten en kunt u zo spoedig als u wenst, starten met de Beroepsopleiding tot Mantelzorgmakelaar. Om u te oriënteren in de complexe materie, zie hiervoor het Programma Overzicht.

In-company opleiding Organisaties die meer behoefte hebben aan een In-company opleiding of training Mantelzorgmakelaar, kunnen het Programma Overzicht als uitgangspunt nemen en deelnemen aan een vrijblijvend gesprek met betrekking tot het samenstellen van de opleiding c.q. training op maat. Heeft u hiervoor belangstelling? Maak dan gebruik van onze Offerteformulier. Inschrijving Om zeker te zijn van een plaats in de beroepsopleiding, kunt u ons een e-mail toezenden, om alvast een plaats te reserveren. Vervolgens kunt u zich definitief inschrijven, door gebruik te maken van het elektronische inschrijfformulier op onze website. SETH Academie SETH Academie voor Eclectische Psychotherapie, sinds de zeventiger jaren eclectisch trendsetter en opleidingsorganisatie op het gebied van coaching, counselling, mediating, NLP, psychische, psycho-sociale hulpverlening, jeugdzorg en ouderenzorg. Voorts actief op het gebied van casemanagement, jobcoaching, stagejobcoaching, jobcomposing en arbeidsintegratie.


Korte Bij- en nascholing en In-company trainingen: • Omgaan met moeilijk hanteerbaar • Omgaan met moeilijk

gedrag hanteerbaar gedrag • Belevingsgerichte zorg in de • Belevingsgerichte zorg in de praktijk praktijk • Professionele communicatie met • Professionele communicatie met mantelzorgers mantelzorgers

•Reminiscentie: In gesprek met Reminiscentie: In gesprek met • zorgvragers met dementie •zorgvragers met dementie Sociale communicatieve vaardigheden Dementiezorg, • Sociale communicatieve vaardigheden Palliatievezorg en mantelzorg Dementiezorg, Palliatievezorg en • Psychologie en mantelzorg psychopathologie

Dementiezorg, Palliatievezorg en • Psychologie en psychopathologie Mantelzorg Dementiezorg, Palliatievezorg en • Specialisatie trainingen Mantelzorg ouderenzorg voor het MBO

Waar liefde is, is leven =Mahatma Gandhi=

onderwijs • Specialisatie trainingen ouderenzorg voor • NLP in de zorg •het MBO onderwijs Mindfulness in de zorg

• NLP in de zorg • Train de Trainer in de zorg • Opleiding Basis Medische Vakken • Train de Trainer in de zorg • Opleiding Basis Medische Vakken

Voor meer informatie, over o.a. startdata, lesroosters, studiekosten, onze 30 Jarige Jubileum korting en Gratis Tablet Aktie, bezoek onze onderstaande websites. Secretariaat: Trainingsadres:

Secretariaat: Vogeldreef 1 Vogeldreef 1 2727 AL Zoetermeer 2727 AL Zoetemeer 079 - 331 73 31 / 079 - 331 97 04 079-3317331 / 079-3319704 06-53942326 06 - 539 423 26 info@seth.nl

Trainingsadres: Villa Plattenberg Villa Plattenberg Amersfoortseweg 38 38 Amersfoortseweg 3951 LC Maarn 3951 LC Maarn

WWW.CASEMANAGERDEMENTIEZORG.NL | WWW.SETH.NL/NLP-TRAINING

Mantelzorgmakelaar  

SETH Academie onderschrijft de verantwoordelijke taken van de mantelzorgmakelaar en heeft daarom een professionele beroepsopleiding ontwikke...

Mantelzorgmakelaar  

SETH Academie onderschrijft de verantwoordelijke taken van de mantelzorgmakelaar en heeft daarom een professionele beroepsopleiding ontwikke...

Advertisement