Page 1

MY PORTFOLIO.

TIWAPORN DONSILA.


ประวั ต ิ ส ่ ว นตั ว ชื่อ นางสาวทิวาพร ดอนศิลา ชื่อเล่น ป๊อบ อายุ 17 ปี สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย การศึกษา ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาอยูใ่ น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาที่ชอบ คอมพิวเตอร์ อาชีพที่ใฝ่ฝัน นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความสามารถพิเศษ - ออกแบบลายเพ้นท์รองเท้า - ออกแบบลายเพ้นท์เคสโทรศัพท์


ผ ล ง า น

เกียรติบัตร วันค่ายอัจริยะภาพทางคณิตศาสตร์ #10

รางวัลขวัญใจพี่เลี้ยงค่าย MATH #10


เพ้นท์รองเท้า

#1

#2


#3

goodbye

portfolio  

kikkokbah