Page 1

P M A C Y A D D SE-E เย็นกลับ ไปเช้า - ning Center

r ที่ SE-ED Lea จามจุรี (สามย่าน) จัตุรัส ชั้น 2 อาคาร ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 4-15 ปี ร่วม 8 กิจกรรม

FAN Math SE-ED Kiddy Art : Colorful of Thailand

นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ซูโม่

พัฒนาศักยภาพการเรียน และสมองให้เป็นเลิศ I-Go : ฉลาดคิดกับหมากล้อม English Activity Cooking

iKids นักสร้างเกมรุ่นเยาว์

ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 8 - 15 ปี เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน

5 วัน 4 คืน กับซีเอ็ด คิดดี แคม ป์

SE-ED English Camp Live in Thailand

วันที่ 4 – 7 เมษายน 2555 ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี

iKids Camp

คิดแบบวิทย์ประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ วันที่ 18 – 22 เมษายน 2555 ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี

Brain Kids สนุกคิด สนุกเรียน วันที่ 25 – 29 เมษายน 2555 ณ เขาใหญ่สราญรมย์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สมาชิกซีเอ็ดการ์ด รับส่วนลด 5 %

ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SE-ED Learning Center โทร 0 2739-8000 ต่อ 8230,8231 หรือ 08 1832 2299 (คุณสุรชัย), 08 1498 9159 (คุณอลงกรณ์) โทรสาร : 0 2739 8228 E-mail : slc@se-ed.com

www.se-edlearning.com หรือ

fan.kiddycamp


SE-ED English Camp Live in Thailand วัน-เวลา จัดค่าย สถานที่จัดค่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ราคา

4 – 7 เมษายน 2555 โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เด็กที่มีอายุระหว่าง 8 -15 ปี 7,900 บาท สมาชิกซีเอ็ดการ์ดลดเหลือ 7,505 บาท

SE-ED English Camp Live in Thailand ค่ายภาษา อังกฤษที่จะท�ำให้น้อง ๆ สนุกสนานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน ภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งในครั้งนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ แบบลงมือปฏิบัติจริง ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนได้ฝึกการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันในธีม English Village กิจกรรมหลัก Game with English เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อให้ น้อง ๆ ท�ำความรู้จักกับเพื่อนๆในค่ายรวมถึงพี่เลี้ยงและคุณครู ชาวต่างชาติ ผ่านรูปแบบเกมภาษาอังกฤษที่ต้องเล่นเป็นกลุ่ม ที่ทุก ๆ คนต้องฟังค�ำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ และสื่อสาร กันเองเป็นภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน Doctor ’s Surgery กิจกรรมนี้ทางค่ายได้จ�ำลองคลินิก เล็กๆให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับค�ำศัพท์ต่าง ๆ ในการที่จะไปพบ คุณหมอ รวมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลเบื้อง ต้นเป็นภาษาอังกฤษ Cinema & Movie Making น้อง ๆ จะได้เลือกฉากใน ภาพยนตร์ เ พื่ อ เตรี ย มสร้างภาพยนตร์ในฉากนั้น ๆ โดยบท พูดและบทแสดงนั้นน้อง ๆ จะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ และ ภาพยนตร์ของน้อง ๆ ทุกกลุ่มจะถูกบันทึกเพื่อที่จะน�ำมาฉาย ในคืนวันสุดท้ายของค่าย Video Diary อีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆมีความกล้า แสดงออก ถ่ายทอดเรื่องราวที่พบผ่าน Video Diary โดย น้ อ ง ๆ ทุ ก คนจะได้ บั น ทึ ก วิ ดี โ อความรู ้ สึ ก จากการมาค่ า ย SE-ED English Camp Live in Thailand Ice Cream Shop สนุกสนานกับการจ�ำลองร้านไอศกรีม ให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกียวกับไอศกรีม ตั้งแต่ส่วนผสม จนถึงชนิดต่างๆของไอศครีม

Book Shop กิจกรรมที่จะท�ำให้น้อง ๆ ได้ออกแบบปกหนังสือ การเขียนหนังสือ การเรียบเรียง รวมทั้งการใช้ Dictionary ได้ อย่างถูกต้อง Evening Presentation น้อง ๆ แต่ละกลุ่มจะได้เตรียมการ แสดงและกิจกรรมบนเวทีรวมถึงภาพยนตร์ที่แต่ละกลุ่มได้สร้าง ขึ้นจะถูกน�ำเสนอในกิจกรรมนี้ กิจกรรมเสริม สั น ทนาการ กิ จ กรรมที่ ท� ำ ให้ น ้ อ ง ๆ ได้ รู ้ จั ก คุ ้ น เคยกั บ เพื่อน ๆ ร่วมค่าย และพี่เลี้ยง

แคมป์ไฟ สนุกสนานกับการแสดงของน้อง ๆ ในคืนอ�ำลาค่าย


ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ รุ่นที่ 54

iKids Camp คิดแบบวิทย์ ประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ วัน-เวลา จัดค่าย 18 – 22 เมษายน 2555 สถานที่จัดค่าย โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย เด็กที่มีอายุระหว่าง 8 - 15 ปี ราคา 6,900 บาท สมาชิกซีเอ็ดการ์ดลดเหลือ 6,555 บาท

ฉงนสนเท่ห์ไปกับพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผันแปร ผกผันเปลี่ยนไปมาได้ ติดตามความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน ของพลังงานแต่ละรูปแบบ ที่เป็นพื้นฐานเริ่มต้นของเครื่องมือ เครื่องใช้แต่ละอย่างที่พบได้ในชีวิตประจ�ำวัน น้อง ๆ จะได้ รู้จักกับต้นก�ำเนิดของพลังงานแสง เสียง ลม ไฟฟ้า แสงแดด และเส้นทางสู่การประยุกต์ใช้พลังงานเหล่านั้น กิจกรรมหลัก ฐานกิจกรรมคิดแบบวิทย์ ในฐานกิจกรรมนี้น้อง ๆ จะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นก�ำเนิดของพลังงานต่าง ๆ ทั้ง 4 ฐานการ เรียนรู้ ได้แก่ พลังงานแสง พลังงานเสียง พลังงานลม และ พลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้น้อง ๆ ได้ลงมือสร้าง สิ่งประดิษฐ์ในฐานการเรียนรู้ฐานต่อไป ฐานนักอิเล็กทรอนิกส์น้อย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะ ท�ำให้น้องๆได้เรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับการประกอบวงจร อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและไม่อันตราย ผ่านชุดการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ Brain Box ฐาน iKids ประดิษฐ์ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ ในฐาน กิจกรรมนี้น้อง ๆ จะได้ลงมือประดิษฐ์ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ ชนิ ด ต่ า งๆ ผ่ า นความรู ้ เ ชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ศิ ล ปะ และการ ออกแบบ ส่งเสริมให้น้องๆ กล้าคิด กล้าทดลอง ผ่านการเรียน รู้ที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน Learning by Doing กับโครง งานหลากหลายที่ออกแบบพิเศษโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ศิลปะใต้แสงไฟ (Art beyond the Light) ให้น้อง ๆ เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของวงจรให้แสงสว่าง สนุกเพลิดเพลิน กับงานศิลปะประดับแสงไฟ พั ด ลมพลั ง เทอร์ โ บ (Turbo Fan) เรี ย นรู ้ ด ้ า น วิทยาศาสตร์ ผ่านการสร้างพัดลมพกพาพลังสูง ความสนุก ที่มาพร้อมกับความเย็นสบาย ที่ไปได้ทุกที่ เสียงแห่งจินตนาการ (Sound & Imagination) รู้จัก วงจรเสียงที่หลากหลาย แล้วมาลุ้นกันว่าน้อง ๆ จะได้สร้าง ชุดเสียงแบบไหน พร้อมประชันสร้างสรรค์งานออกแบบสุด พิเศษให้กับโครงงานของน้อง ๆ แต่ละคนด้วยตัวเอง รถแข่งพลังแสงอาทิตย์ (Solar Racing) สร้างและ

ประกอบรถแข่งสุดคลาสสิก ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแสงอาทิตย์ แล้วมาแข่งกันว่ารถแข่งของใครจะวิ่งเข้าถึงเส้นชัยก่อนกัน Innovation Project หลั ง จากที่ น ้ อ ง ๆ เรี ย นรู ้ พื้นฐานเกี่ยวกับต้นก�ำเนิดพลังงานและได้ทดลองประดิษฐ์ของ เล่นอิเล็กทรอนิกส์จากฐานการเรียนรู้ทั้งหมดแล้ว กิจกรรม Innovation Project เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆได้น�ำความรู้ดัง กล่าว มาออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์จากแนวคิดของน้อง ๆ เอง กิจกรรมเสริม เกมอัจฉริยะ หลายร้อยเรื่องราวบนโลกใบใหญ่มีค�ำตอบ เสมอ เกมอัจฉริยะเป็นเกมที่จะได้ท้าทายความคิ ด รวมถึ ง ประสบการณ์ของน้องๆ ที่จะมาร่วมหาค�ำตอบเกี่ยวกับสิ่งมี ชีวิตและเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่พี่ๆคัดสรรมาให้ น้อง ๆ ได้สนุกกับการหาค�ำตอบกัน Project X กิจกรรมที่ท้าทายการแก้ปัญหาของน้อง ๆ ด้วยโจทย์ที่ให้แก้ปัญหา ภายในสถานการณ์และทรัพยากรที่ ก�ำหนดให้ สันทนาการ กิจกรรมที่ท�ำให้น้อง ๆ ได้รู้จักคุ้นเคยกับ เพื่อน ๆ ร่วมค่าย และพี่เลี้ยง

แคมป์ไฟ สนุกสนานกับการแสดงของน้อง ๆ ในคืนอ�ำลาค่าย


ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ รุ่นที่ 55

Brain Kids สนุกคิด สนุกเรียน วัน-เวลา จัดค่าย 25 – 29 เมษายน 2555 สถานที่จัดค่าย ณ เขาใหญ่สราญรมย์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย เด็กที่มีอายุระหว่าง 8 - 15 ปี ราคา 6,500 บาท สมาชิกซีเอ็ดการ์ดลดเหลือ 6,175 บาท

สนุกคิดกับการแก้ปัญหา กิจกรรมฐานการเรียนรู้ การ พิชิตปัญหาอย่างเซียน ปัญหาที่ต้องใช้ความอดทน ความรู้ ความคิดอย่างเป็นระบบ สนุกคิดพิชิตโจทย์ ส�ำหรับน้อง ๆ ที่ชอบลับคมสมอง ประลองความคิด ร่วมกันพิสูจน์และไขปริศนาต่าง ๆ ที่เกิด ขึ้นบนโลกของเราด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์

ค่าย Brain Kids ค่ายที่น้อง ๆ จะได้ลับคมสมอง ประลอง ความคิด กับกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ท้าทายความคิดน้อง ๆ ใน การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การ ทดลอง รวมถึงการเปิดจินตนาการของน้อง ๆ ให้น้อง ๆ สนุกกับ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกคิด สนุกเรียน

สนุ ก คิ ด กั บ การทดลอง สนุ ก สนานกั บ กิ จ กรรมการ ประดิษฐ์และทดลองเครื่องร่อน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจากเครื่องร่อนของน้อง ๆ เอง และเราจะมาทดสอบ กันว่าใครจะได้เป็นเจ้าเวหาในครั้งนี้

กิจกรรมหลัก สนุกคิดกับการวางแผน กิจกรรมการเรียนรู้ที่น้อง ๆ จะได้ ใช้การวางแผน การวางกลยุทธ์และคิดอย่างเหนือชั้น รวมถึงการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ผ่านกิจกรรม เกมตลาดหุ้น และ บ้านจัดสรรหรรษา ที่ออกแบบมาเพื่อท้าทายสมองของน้อง ๆ

สนุกคิดกับจินตนาการ กิจกรรมที่จะท�ำให้น้อง ๆ ได้ ใช้ความคิดและจินตนาการ เพื่อสร้างผลงานในแบบฉบับ ของตนเอง กับการเพ้นต์กระเป๋าผ้าสุดฮิพ จากฝีมือตนเอง และมีใบเดียวในโลกแล้ว การใช้กระเป๋าผ้ายังช่วยลดขยะ จากถุงพลาสติกได้อีกด้วย

เกมตลาดหุ้นจ�ำลอง น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ถึงการลงทุนใน ตลาดหุ้น ซึ่งเป็นเกมที่ต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการตัดสินใจ ต่อการ ลงทุนกับตลาดหุ้นจ�ำลอง น้อง ๆ ต้องมีการวางแผนและการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นจ�ำลองนี้

กิจกรรมเสริม สนุกคิดกับมิตรเพื่อน กิจกรรมที่ท�ำให้น้อง ๆ ได้รู้จัก และสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อน ๆ และพี่เลี้ยงค่ายด้วยเกม และกิจกรรมสันทนาการ

บ้านจัดสรรหรรษา กิจกรรมที่ท�ำให้น้อง ๆ สนุกสนานกับการ ลงทุนประมูลซื้อบ้านแล้วขายต่อ (ซื้อมาขายไป) เป็นเกมที่ต้อง ใช้การวางแผนและการตัดสินใจในระยะเวลาจ�ำกัด ผู้ที่วางแผน ตัดสินใจและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จะได้เป็นสุดยอด นักธุรกิจน้อย

สนุกคิดกับ Walk Rally สนุกไปกับ Walk Rally ยาม ราตรีที่น้อง ๆ จะต้องใช้การสังเกตพร้อมกับความสามัคคี ในกลุ่มช่วยกันแก้ปริศนาที่เกิดขึ้น Project X กิจกรรมที่ท้าทายการแก้ปัญหาของน้อง ๆ ด้วยโจทย์ที่ให้แก้ปัญหา ภายในสถานการณ์และทรัพยากร ที่ก�ำหนดให้ สนุ ก คิ ด กั บ แคมป์ ไ ฟ สนุ ก สนานกั บ การแสดงของ น้อง ๆ ในคืนอ�ำลาค่าย หลักฐานการสมัคร 1. ใบสมัครการเข้าค่าย (จากแบบฟอร์มที่ให้มา) 2. ค�ำยินยอมการเข้าค่ายของผู้ปกครอง (จากแบบฟอร์มที่ให้มา) 3. รูปถ่ายผู้สมัคร 1 รูป (อิริยาบถและขนาดใดก็ได้) วิธีการสมัคร 1. สมัครได้ที่ SE - ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2 หรือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขา 2. ช�ำระเงินผ่านธนาคารและส่งแฟกซ์ใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02 739 8228


FAN Math

(Fun Package)

หลักสูตรที่จะท�ำให้เด็ก ๆ รักคณิตศาสตร์ เน้นการฝึกฝน เพื่อแก้โจทย์ปัญหา โดย ทีมวิชาการจากซีเอ็ด หลักสูตรการเรียนเสริมคณิตศาสตร์ที่จะท�ำให้น้องๆ “เก่ง” และ “สนุกสนาน” ไปพร้อมๆกับการใช้สื่อมัลติมีเดีย ร่วม กับระบบ Online ที่จะช่วยเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้าใจและคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการ บวกเลข การลบเลข การคูณจ�ำนวนหลายๆหลัก การใช้ระบบตารางแก้ไขโจทย์ปัญหา การใช้ตัวแปร รวมถึงการหาค่า เฉลี่ย และ ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ในโจทย์ปัญหาต่างๆ ซึ่งน้องๆจะสามารถหาค�ำตอบได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

สถานที่เรียน SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี สแควร์ ชั้น 2 วันที่ วันที่ 17 เม.ย. – 4 พ.ค. 2555 ราคา 4,500 บาท (ราคาสมาชิกซีเอ็ดการ์ดเหลือ 4,275 บาท) เรียน 14 ครั้ง : ครั้งละ 2 ชั่วโมง (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ส�ำหรับ ป. 3 - ป.5

SE-ED Kiddy Art : Colorful of Thailand ปิดเทอมนี้ SE-ED Learning Center ร่วมกับโรงเรียนสอนศิลปะทอศิลป์ จัด หลักสูตรการเรียนศิลปะถ่ายทอดจินตนาการและสร้างสรรค์ผลงานของน้องๆผ่านชิ้นงานที่เป็น เอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทย เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพในวันข้างหน้าต่อไป

สถานที่เรียน SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี สแควร์ ชั้น 2 วันที่ 17 เม.ย. – 4 พ.ค. 2555 ราคา 6,000 บาท (ราคาสมาชิกซีเอ็ดการ์ดเหลือ 5,700 บาท) เรียน 14 ครั้ง : ครั้งละ 2 ชั่วโมง (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) อายุ 4 ปีขึ้นไป

นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ซูโม่ สนุกกับการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงกับกิจกรรมการเรียนรู้หลักการและกลไกการท�ำงานของ หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เตะฟุตบอล(เดินสองขาเหมือนมนุษย์) ในขั้นพื้นฐาน ลงมือประกอบหุ่นยนต์ ด้วยตนเอง ลงมือสร้างบอร์ดควบคุม (สมองของหุ่นยนต์) ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมการท�ำงาน หุ่นยนต์ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมพื้นฐาน เมื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์เสร็จเรียบ ร้อยแล้ว จะน�ำหุน่ ยนต์มาแข่งขันซูโม่ทดสอบพลังกัน นอกจากนีย้ งั ได้นำ� หุน่ ยนต์กลับไปเรียนรูต้ อ่ ที่ บ้านของน้องๆอีกด้วย

สถานที่เรียน วันที่ ราคา อายุ

SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี สแควร์ ชั้น 2 19 – 20 เม.ย. 2555 5,500 บาท (ราคาสมาชิกซีเอ็ดการ์ดเหลือ 5,225 บาท) เรียน 2 ครั้ง : ครั้งละ 6 ชั่วโมง (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 10 – 15 ปี

พัฒนาศักยภาพการเรียนและสมองให้เป็นเลิศ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้น้องๆได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเอง ผ่านการพัฒนาความรู้ความสามารถโดย ผู้เชี่ยวชาญ ให้น้องๆได้เรียนรู้การท�ำงานของสมองซีกซ้าย – ซีกขวา ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถจดจ�ำและเข้าใจได้ รวดเร็วขึ้น เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองได้เร็วและดีกว่าเดิม เพื่อผลการเรียนที่ดี ขึ้น และสามารถท�ำตามเป้าหมายของตนเองในการเรียนอย่างแท้จริง

สถานที่เรียน วันที่ ราคา อายุ

SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี สแควร์ ชั้น 2 23 เม.ย. – 4 พ.ค. 2555 7,900 บาท (ราคาสมาชิกซีเอ็ดการ์ดเหลือ 7,505 บาท) เรียน 10 ครั้ง : ครั้งละ 3 ชั่วโมง (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 10 – 16 ปี

SE-ED D

หล


Day Camp

English Activity Cooking เรียนภาษาอังกฤษอย่างเพลิดเพลินไปกับการท�ำอาหาร พร้อมสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ภาษา อังกฤษผ่าน Activity Cooking ที่ไม่ซ�้ำกันในแต่และครั้ง ช่วยให้น้องๆสามารถจดจ�ำค�ำศัพท์ ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ฝึกฝนให้กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าพูด ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และเป็นธรรมชาติ ด้วยการเรียนอย่างมีทิศทางและมีเป้าหมาย

ลักสูตรไปเช้า-เย็นกลับ

สถานที่เรียน วันที่ ราคา อายุ

SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี สแควร์ ชั้น 2 23 เม.ย. – 4 พ.ค. 2555 (เปิดเฉพาะรอบบ่าย) 5,900 บาท (ราคาสมาชิกซีเอ็ดการ์ดเหลือ 5,605 บาท) เรียน 10 ครั้ง : ครั้งละ 2 ชั่วโมง (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 7 - 12 ปี

I-Go : ฉลาดคิดกับหมากล้อม SE-ED Learning Center ร่วมกับ สถาบันหมากล้อม ไอ คิว อัพ ชวนน้องๆ มาเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้กับหลักสูตร I – Go ฉลาดคิดกับหมากล้อม เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการทางด้านความคิดในเชิงวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบ เฉียบคม กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าวางแผน ผ่านการเล่นหมากล้อม เกมแห่งมิตรภาพที่สามารถชนะได้โดยไม่คิดเอาชนะ

สถานที่เรียน วันที่ ราคา อายุ

SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี สแควร์ ชั้น 2 23 เม.ย. – 4 พ.ค. 2555 4,500 บาท (ราคาสมาชิกซีเอ็ดการ์ดเหลือ 4,275 บาท) เรียน 10 ครั้ง : ครั้งละ 2 ชั่วโมง (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 8 ปีขึ้นไป

นักสร้างเกมรุ่นเยาว์

หลักสูตรนักสร้างเกมคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ เป็นหลักสูตรที่เหมาะส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบการ เล่นเกม เปลี่ยนจากนักเล่นมาเป็นนักสร้างด้วยจินตนาการที่สร้างสรรค์ มีความสนใจใน การพัฒนาเกม ใช้ความรู้ความสามารถหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ การค�ำนวณ และการ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ที่ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างเกม สามารถพัฒนา ศักยภาพของสมองทั้งด้านการจินตนาการ และด้านการใช้เหตุใช้ผลไปพร้อม ๆ กัน

สถานที่เรียน วันที่ ราคา อายุ

SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี สแควร์ ชั้น 2 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 2555 5,900 บาท (ราคาสมาชิกซีเอ็ดการ์ดเหลือ 5,605 บาท) เรียน 5 ครั้ง : ครั้งละ 6 ชั่วโมง (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 10 ปีขึ้นไป

SE-ED iKids หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง

ให้น้อง ๆ กล้าคิด กล้าทดลอง ผ่านการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน Learning by Doing กับโครงงานที่ออกแบบพิเศษ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม พร้อมสนุกสุขสันต์ ไปกับพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผันแปรเปลี่ยนไปมาได้ ติดตามความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ กันของพลังงานแต่ละรูปแบบ ที่เป็นพื้นฐานเริ่มต้นของเครื่องมือ เครื่องใช้แต่ละอย่างที่พบได้ในชีวิตประจ�ำวัน

สถานที่เรียน วันที่ ราคา อายุ

SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี สแควร์ ชั้น 2 23 เม.ย. – 27 เม.ย. 2555 (รอบ 1: รุ่น1 เช้า / รุ่น2 บ่าย ) 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 2555 (รอบ 2 : รุ่น3 เช้า / รุ่น4 บ่าย ) 4,500 บาท (ราคาสมาชิกซีเอ็ดการ์ดเหลือ 4,275 บาท) เรียน 5 ครั้ง : ครั้งละ 2 ชั่วโมง (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 7 – 12 ปี


_______________________________________________________________________________

ค่าย............................................................................................................................................................................ ติดรูปถ่าย (กรุณาเขียนตัวบรรจง) (ขนาดและอิริยาบถใดก็ได้) ชื่อ...............................................................................................นามสกุล...................................................... ชื่อเล่น....................................................................อายุ.....................................ปี เกิดวันที่....................เดือน..............................................พ.ศ............................. ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์...........................................................โทรศัพท์....................................................Email.......................................................................... ศึกษาชั้น...................................................................โรงเรียน.................................................................จังหวัด............................................................ งานอดิเรก.......................................................................................ว่ายน�้ำ m เป็น m ไม่เป็น m พอได้ โรคประจ�ำตัว m ไม่มี m มี(...................................................................................................) รับประทานอาหาร m ปกติ m มุสลิม m อื่นๆ.............................................................. ทราบข่าวการจัดค่ายครั้งนี้จาก m จดหมายเชิญ m แผ่นพับ m หน้าโฆษณาในวารสารซีเอ็ด (คือ.......................) m แผ่นโปสเตอร์ในร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ m บุคคลใกล้ชิดบอก m รายการวิทยุ m รายการบุ๊ควาไรตี้ / Read Around m เว็บไซต์ ชื่อบุคคลที่จะติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิน (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 1............................................................................................................................................................. โทรศัพท์.................................................... 2.............................................................................................................................................................. โทรศัพท์..................................................... ช�ำระค่าสมัครโดย m เงินสด m บัตรเครดิต (ช�ำระได ท้ ี่ SE-ED Learning Center หรือ ซีเอ็ดบุ ค๊ เซ็นเตอร์ทกุ สาขา) m โอนเงินผ่านธนาคาร ชือ่ บัญชี บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) m ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเนชัน่ ทาวเวอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 333-1-20198-2 m ธ.กรุงเทพ สาขาสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 118-4-22260-0 m ธ.กรุงไทย สาขาเซ็นทรัลบางนา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 086-1-20565-0 m ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยดินแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 739-2-16222-9 m ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ (อุดมสุข) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 048-2-65012-0

ลูกค้ าที่ ช�ำระเงิ น ผ่า นธนาคาร กรุณาส ่ง ใบสมัครและหลักฐาน การโอนเงิ น มาที่ 0-2739 8228 หรื อทาง e-mail : slc@se-ed.com ด้ วยนะคะ

ค�ำยินยอมการเข้าค่ายซีเอ็ด คิดดี แคมป์(กรอกเฉพาะสมัครค่าย) ข้าพเจ้า........................................................................................................... ผู้ปกครอง (โดยเป็น m บิดา m มารดา m อื่นๆ..............................) ของ(ด.ช./ด.ญ.)...............................................................................................................ที่อยู่.................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................ โทรศัพท์(ผู ป้ กครอง)...................................................................ยินยอมให้(ด.ช./ด.ญ.)........................................................................................................... เข้าร่วมค่ายเยาวชน “ซีเอ็ด คิดดี แคมป์” ข้าพเจ้าได้รับทราบกฎระเบียบของโครงการฯ แล้วและยินดีปฏิบัติตามทุกประการ ทางบริ ษัท ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีลูกค้ายกเลิกการสมัคร

ลงชื่อ....................................................................ผู้ปกครอง วันที่.............................................. ( Code 5525840005671 ) m หลักสูตร English Activity Cooking ( Code 5525840005688 ) ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ (กรุณาเขียนให้ชัดเจน) m หลักสูตร SE-ED Kiddy Art : Colorful of Thailand ( Code 5525840005695 ) ใบเสร็จเลขที่.................................................. m หลักสูตร นักสร า้ งเกมรุ น่ เยาว์ ( Code 5525840005701 ) m หลักสูตร นักประดิษฐ์หุ น่ ยนต์ซโู ม่ ( Code 5525840005718 ) สมัครวันที่........................................................ m หลักสูตร I GO ฉลาดคิดกับหมากล อ้ ม ( Code 5525840005725 ) m หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการเรียนและ ผู้รับสมัคร........................................................ สมองให เ้ ปนเลิ ็ ศขั้นพื้นฐาน ( Code 5525840005732 ) m หลักสูตร FAN Math ( Code 5525840005749 ) วันที่....................................... m หลักสูตร SE-ED iKids เก่งคิด เก่งสร า้ ง ค่าย SE-ED English Camp Live in Thailand ( Code 5525840005756 ) m ส�ำนักงานใหญ่ m ค่าย iKids Camp m ( Code 5525840005763 ) m SBC รหัสสาขา S.................................. คิดแบบวิทย์ประดิษฐ์ อย่างสร า้ งสรรค์ ค่าย Brain Kids สนุกคิด สนุกเรียน ( Code 5525840005770 ) . m

หมายเหตุ -กรุณาอย่าใส่เงินสดมาในซองเด็ดขาด -ท่านสามารถเขียนแบบฟอร์มใหม่เองหรือถ่ายส�ำเนา

SE-ED Learning Center รับกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและหน่วยงาน ติดต่อ 0 739 8000 ต่อ 8230, 8231

SE-ED Summer Camp 2012  

ค่ายปิดเทอม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you