Page 1

Vi tar vare på planeten vår

Teknologier og konsepter som ivaretar miljøet

Informasjon Miljøvennlige tiltak


Miljøvennlige tiltak

Selskapet som ansvarsbevisst verdensborger Som ledende produsent innen skriverteknologi for kontorer og produksjon tar Konica Minolta sitt ansvar som samfunnsborger på alvor. Miljøvern er én av de mest sentrale utfordringene, og bidrar til selskapets ledelsesfilosofi – ny verdiskapning.

"Konica Minoltas ledelsesfilosofi betyr ny verdiskapning. Dette handler ikke bare om å skape nye produkter med banebrytende funksjoner som ingen har sett før. Den "nye verdien" innebærer også nye måter å ivareta miljøet på." Masatoshi Matzusaki President og adm. dir., Konica Minolta Holdings, Inc.

Økologisk visjon 2050 – for en bærekraftig planet og et forsvarlig samfunn Konica Minolta sentralt har utformet Økologisk visjon 2050 som sin langsiktige miljøvisjon. Denne visjonen leder Konica Minolta i riktig retning for å oppnå sine fremtidige målsettinger og ivareta ansvaret som globalt selskap - ved å bidra til en bærekraftig planet og et forsvarlig samfunn. Forebygging av global oppvarming er en viktig del av Konica Minoltas oppgave som produksjonsselskap. Effektiv bruk og gjenbruk av begrensede globale ressurser, samt gjenoppretting og bevaring av biomangfold, hører innunder målsettingen. Teknologisk fornyelse regnes som drivkraften for å oppnå en bærekraftig bedriftsutvikling med redusert miljøpåvirkning og for å kunne tilby banebrytende produkter som er enda mer miljøvennlige.

Økologisk visjon 2050

1

Redusere CO2-utslipp med 80 % fra 2005-nivåer gjennom produktets levetid innen 2050

2

Målet er å resirkulere og maksimere den effektive bruken av planetens begrensede ressurser

3

Arbeide for å fremme gjenoppretting og bevaring av biomangfold


Miljøvennlige tiltak

Mellomliggende miljøplan 2015

Målsettinger

Viktige mål innen 2015 (basisår: 2005)

Forhindre global oppvarming

CO2-utslipp gjennom produktets levetid: Redusere med 20 %

Støtte et resirkuleringstilrettelagt samfunn

Forbruk av oljebaserte ressurser: Redusere med 20 % (per salgsenhet) Forbruk av emballasje: Redusere med 25 % (per salgsenhet) Avfallsmengde: Redusere med 50 % (per salgsenhet) Målet er å resirkulere 90 % eller mer

Redusere faren for kjemiske stoffer

Opprettholde strenge krav til forvaltning av kjemiske stoffer (gjelder hele forsyningskjeden)

Gjenopprette og bevare biomangfold

Bidra til å gjenopprette og bevare biomangfold

• CO2-utslipp • CO2-utslipp • CO2-utslipp • CO2-utslipp

Produktets levetid

produktforbruk: Redusere med 60 % produksjon: Redusere med 10 % (per salgsenhet) distribusjon: Redusere med 30 % (per salgsenhet) produksjon: Redusere med 50 % (per salgsenhet)

Energiøkonomisering og global implementering av Konica Minoltas avfallsfrie konsept

• Fokus på: Fremme resirkulering for å redusere avfall og søppelfyllinger Bedre distribusjonsruter og systemer for å redusere CO2utslipp

Produksjon

Grønne innkjøp i global skala • Fokus på: Prioritet på produktkjøp med liten miljøpåvirkning Kontinuerlig forbedre miljørelaterte produktstandarder • Fokus på: Energibesparende produktutforming, kompakt og lett konstruksjon, lengre levetid, resirkulerbare komponenter

fra fra fra fra

Kjøp grønt

Distribusjon

• Fokus på: Proaktiv omorganisering av globale logistikksystemer, f.eks. bytte fra fly og lastebiler til skip, jernbane osv. Øke effektiviteten innen salg og service

Salg og service

Forskning og utvikling

• Fokus på: Redusere antallet biler ved salgskontorer rundt om i verden – optimalisere servicebesøk

Minimere totale CO -utslipp

2 Driftsfase tilknyttet hvert kontorprodukts hos levetid sluttbruker

Avfallshåndtering

Resirkulering

Minimere avfall og overholde lokale markedsforskrifter rundt om i verden

• Fokus på: Fastsette rutiner som tilrettelegger for gjenbruk og resirkulering av brukte produkter

• Fokus på: Omfattende tiltak for å utvikle produkter og teknologier som sparer energi


Miljøvennlige tiltak

Grønn teknologi for CO2-reduksjon

Konica Minolta bruker LCA-metoden (Life Cycle Assessment – levetidsvurdering) for å redusere CO2-utslippene på en effektiv måte. Gjennom produktets levetid samles det inn opplysninger om CO2-utslipp. Ut fra dette blir det utviklet og iverksatt hensiktsmessige tiltak for å redusere CO2-utslippene i hver fase av produktets levetid. Eksempler på viktige grønne teknologier som er utviklet eller tatt i bruk av Konica Minolta:

n Simitri HD Simitri HD er en proprietær polymerisert toner som er utviklet av Konica Minolta. Polymerisering er en metode for tonerproduksjon som i stor grad reduserer den miljømessige påvirkningen under produksjonen, sammenliknet med tradisjonelle metoder for tonerproduksjon. Partiklene er mindre enn dem som dannes i tradisjonell produksjon,

derfor trengs det mindre toner for de samme utskriftsjobbene. I tillegg fikseres toneren ved en lavere temperatur. Alle disse egenskapene bidrar til å redusere mengden energi som brukes samt tilhørende CO2-utslipp. Biomasse er en viktig bestanddel i Simitri HD toner. Biomasse er CO2-nøytral ved gjenbruk, og reduserer dermed karbonfotavtrykket til Simitri HD ytterligere.

Redusert miljøpåvirkning

Simitri-toner (polymerisert toner)

Konica Minolta pulveriserte tonere

CO2 Ca.

33 % reduksjon

SOX Ca.

42 % reduksjon

Ca.

40 % reduksjon

NOX

0

20

40

60

80

100 (%)


Miljøvennlige tiltak

n Gjenbrukssystem for toner

n Lave TEC-verdier

De fleste av våre Konica Minolta sort/hvitt-enheter er utstyrt med et effektivt tonergjenbrukssystem som samler opp, resirkulerer og bruker toner på nytt og som ikke fikseres til papiret under utskrift. Ved å samle opp toner til gjenbruk, er dette systemet ikke bare lønnsomt, men det reduserer også tonerforbruket og tilhørende CO2-utslipp betraktelig.

Konica Minoltas ulike kontorprodukter utmerker seg med svært lave TEC-verdier. TEC-verdien viser et elektrisk produkts typiske energiforbruk (TEC – Typical Electricity Consumption) i løpet av én uke, basert på gjennomsnittlig kontorbruk. Våre siste produktgenerasjoner går raskere over til energisparemodus og bruker atskillig mindre strøm i produksjonsmodus og dvalemodus enn tidligere produkter. Dette bidrar til å spare driftsutgifter og støtter den miljøvennlige driften av alle Konica Minoltas kontorprodukter. Dette er helt i tråd med vårt mål om å kontinuerlig forbedre teknologien med redusert strømforbruk og et stadig mindre karbonfotavtrykk.

n Fikseringsteknologi med induksjonsoppvarming Konica Minolta har benyttet teknologi med induksjonsoppvarming for å utvikle en energibesparende fikseringsenhet. Uten denne teknologien må standby-temperaturen være høy for å sikre at det går raskt å varme opp til den fikseringstemperaturen som trengs. Det går imidlertid med svært mye strøm til dette i standby-modus. Når fikseringsenheten varmes opp ved hjelp av induksjonsoppvarming, reduseres strømforbruket betraktelig. Temperaturen som kreves, oppnås da mye raskere og kan reguleres mer nøyaktig, slik at energitapet blir minimalt. Takket være den korte oppvarmingstiden med induksjonsoppvarmingsteknologi, kan brukere utnytte bizhub-systemenes ulike energisparemodi fullt ut.

n Optimal strømstyring Med energisparemodus og dvalemodus er Konica Minolta-enheter godt utstyrt for å spare strøm i ledige perioder. Ved hjelp av et brukervennlig kalenderverktøy er det enkelt og praktisk å programmere og utnytte den automatiske funksjonen til begge modiene.

n Optimaliserte utskiftingssykluser I motsetning til forgjengerne har noen av sistegenerasjonens bizhub-produkter separate fremkallings- og trommelenheter. Dette forlenger levetiden til forbruksartiklene betraktelig, og optimaliserer utskiftingssyklusen. På tidligere modeller måtte hele bildeenheten byttes ut når trommelenheten var utbrukt, selv om fremkallingsenheten fremdeles kunne brukes. Den separate trommelenheten og fremkallingsenheten øker energieffektiviteten, bidrar til å spare ressurser og reduserer bildekostnadene betraktelig. Forbruksartikler med lengre levetid øker dessuten produkteffektiviteten i forhold til økt kapasitet (flere sider kan skrives ut) og redusert vedlikehold. I tillegg til å senke utskriftskostnadene, reduseres også karbonfotavtrykket fra Konica Minoltas produkter og tjenester.

Konica Minolta CSR-rapport Konica Minoltas årlig utgitte CSR-rapport gir et inngående innblikk i vår sosiale forretningsansvar verden over – aktiviteter som skaper nye verdier, inkludert økonomiske, miljømessige og sosiale verdier som kommer andelsholdere, kunder og hele verden til gode. www.konicaminolta.eu/environment


Miljøvennlige tiltak

Smarte funksjoner for grønn effektivitet Konica Minoltas kontorprodukter har teknologien og den avanserte funksjonaliteten til å "velge grønt": Et bredt spekter av smarte funksjoner gjør det enklere å redusere papirforbruket, øker produktiviteten og redusere utskriftskostnadene.

n Tosidig utskrift og kopiering

n Testutskrift og testkopi

Nesten alle Konica Minolta-enhetene støtter tosidig utskrift og kopiering - og de fleste av dem ved full hastighet, slik at du sparer tid, papir og penger ved å skrive ut eller kopiere på begge sider av arket.

Brukere kan lage en testside eller et testsett før de skriver ut eller kopierer hele jobben. En svært effektiv funksjon for å unngå sløsing med papir og toner. Man sparer papir, tid og penger.

n N-opp

n PC-faks

Gir muligheten til å kombinere flere sider i et dokument på samme ark. Hvis den brukes til kladd og arkivering, kan denne smarte funksjonen bidra til å redusere toner- og papirforbruket og dermed spare ressurser.

PC-faks bidrar til å spare papir siden brukerne skriver ut kun de innkommende fakser som faktisk trengs på papir. Annen faksinformasjon kan vises på dataskjermen og arkiveres etter behov.

n Rask og fleksibel skanning Dokumenter kan skannes, lagres, deles og distribueres elektronisk. Denne avanserte, automatiserte funksjonaliteten sparer brukerne for tid og energi. Årlig strømforbruk

2005

bizhub C450

2007

bizhub C550

2007

bizhub C650

2009

bizhub C552 0

100

671 393

Redusert 41 %

462 Redusert 31 % 303 200

Redusert 55 % 300

400

500

600

700

800 (kWh)


Miljøvennlige tiltak

Miljøvennlige ordninger og sertifikater Konica Minoltas stadige streben etter å oppfylle globale standarder stanser ikke med arbeidet om en betydelig reduksjon av CO2-utslipp. Konica Minolta overholder miljørelaterte lover og forskrifter over hele verden. Tiltakene omfatter aktiv bruk av resirkulert materiale samt restriksjoner mot farlige bruk av stoffer i produktene.

n Støtte til FNs "Global Compact" Som en forpliktelse overfor det globale miljøets fremtid, støtter Konica Minolta FNs "Global Compact". Dette strategiske tiltaket ble fremmet av FN for å samle selskaper over hele verden rundt "ti universelt godkjente prinsipper" innen menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon.

n Sertifiseringssystem for ”Green factory” Som en del av målet om Økologisk visjon 2050 har Konica Minolta innført et sertifiseringssystem for Grønn fabrikk. Dette er en ny metode for å utføre en grundig evaluering av miljøpåvirkningen sett fra en produksjonsynsvinkel. Dette systemet sertifiserer en produksjonsbase som ”Green factory” hvis den støtter evalueringsstandarder for global oppvarming, støtter et gjenbrukssamfunn og reduserer faren for kjemiske stoffer.

Blue Angel-merke Blue Angel-merket tildeles produkter og tjenester med lav miljøpåvirkning. Energy Star Produkter som oppfyller visse standarder kan registreres som Energy Star-enheter, som en del av en energispareordning for kontorutstyr. RoHS (begrensninger i bruk av farlige stoffer) Konica Minolta overholder RoHS fullt ut, vi unngår ikke bare de oppførte stoffene i RoHS-utnevnte produkter, men har også sluttet å bruke slike stoffer i samtlige kontorprodukter.

n Nivå 2-nullutslipp Konica Minolta engasjerer seg aktivt for å fremme nullutslipp. Vi har fastsatt to ytelsesnivåer knyttet til nullutslipp for produksjonsbasene for å nå dette målet. Alle produksjonsanleggene i gruppen rundt om i verden har oppnådd en tildeling av nivå 2-nullutslipp ved å redusere mengden eksternt kastet avfall med 30 % per salgsenhet, sammenliknet med 2001-nivåene.

BLI Utmerkelse for fremragende prestasjon bizhub C452 og bizhub 363 fikk denne utmerkelsen fra BLI (Buyers Laboratory Inc.) for deres årlige energiforbruk som er betydelig lavere enn det prosjekterte gjennomsnittsforbruket.

n Oppnådde sertifikater Konica Minolta arbeider aktivt for å oppnå type I-sertifiseringsmerkene for miljøet. Disse merkene viser at en sertifiseringsinstitusjon har sertifisert den lave miljøpåvirkningen til et produkt.

FSC-sertifiserte medier Konica Minolta anbefaler utskriftsmedier som er sertifisert av FSC (Forest Stewardship Council). Disse papirtypene har et minimalt miljømessig fotavtrykk i produksjonen.


Konica Minoltas miljøpolitikk i Norge Konica Minolta Business Solutions Norway AS er en av markedets ledende leverandører av utskriftsteknologi til kontor og produksjon, og vi tar også vårt samfunnsansvar på alvor. Konica Minolta vil som minimum følge alle lovpålagte miljøkrav og redusere egen miljøpåvirkning. Dette gjør vi ved å utføre arbeid og tjenester basert på vår forpliktelse for miljøet, samt løpende vurdere milljøforbedringstiltak.

"Reduksjon av uheldig miljøpåvirkning er en naturlig del av vårt arbeid. Det skal forventes og etterspørres! Våre kunder skal motta våre tjenester og dermed få et optimalt grunnlag for å redusere sin egen miljøpåvirkning." Bjørn Morten Stenslie Adm. dir., Konica Minolta Holdings Business Solutions Norway AS

Miljømerking Konica Minolta Business Solutions Norway AS er stolte av den anerkjennelse selskapet får fra det internasjonale fellesskapet. Som nevnt på side 7, har produktene våre gjort seg fortjent til flere miljømerker, som German Blue Angel og Energy Star. I Norge er produktene våre i tillegg merket med ”Elretur”, dermed blir våre kasserte produkter miljøriktig tatt hånd om. Elretur sikrer gjennvinning og resirkulering av materialene i produktene våre. Alle disse kjente miljømerkene gis kun i henhold til strenge kriterier, og er derfor beviset på at vi lykkes med å mestre målsetningen vår: Å tilby produkter som er bra for både mennesket og miljøet.

Miljøfyrtårn I desember 2010 ble vårt hovedkontor i Oslo sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er en sertifisering som Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr, de hjelper private og offentlige virksomheter til å arbeide miljøvennlig. Bedrifter og virksomheter som gjennomgår miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Å være en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift, pålegger Konica Minolta seg å kontinuerlig forbedre seg med henhold til miljøtiltak. Miljøfyrtårn støttes og dokumenteres med årlige miljørapporter, en revisjon av miljøtiltak blir foretatt årlig. Fokus settes også på kvalitet og på det å bygge et samlet Kvalitets- og Miljøstyringssystem.

Konica Minolta Business Solutions Norway AS Nydalsveien 26 0484 Oslo • Norway Tlf.: 09400 Fra utlandet: +47 22 78 98 00 Faks: 22 78 98 50 www.konicaminolta.no

KM_Miljoebrosjyre_2011  
KM_Miljoebrosjyre_2011  

http://www.konicaminolta.no/fileadmin/content/no/Brosjyrer/MFP/Tema/KM_Miljoebrosjyre_2011.pdf

Advertisement