Page 1

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 3 AYLIK ULUSLARARASI DÜŞÜNCE VE KÜLTÜR DERGİSİ

XXI век – эпоха взаимозависимости зависимо ост с и

34

Люди диалога ога ЛЕТО/ YAZ 2011

От всего сердца Таллин – культурная столица Европы

XXI. yüzyıl, ıl, karşılıklı k asrı bağımlılık

Самый крупный комплекс в Азии

Diyalog insanları nları

Все для спорта в Туркменистане

Candan gönülden

Asya’nın en büyük tesisi

Talin– Avrupa’nın kültür başkenti

Türkmenistan’da herşey spor için

TÜRKİYE’DE FİYATI:

7.50 TL.

ВОДА SU

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЧИЖЕНОК / FOTOĞRAF: ALEXANDR ÇIJENOK

питьевые источники евразии

ЛЕТО / YAZ 2011

avrasya’nın tatlı su kaynakları

34

«Встревожить строй ладов…»

Творческий путь растения

Piyano tuşları üzerinde gezinti

Bir bitkinin sanat yolculuğu


новый идеальный комфорт от истикбаль

идеальный для Татьяны и Александра!

О ЛЮТН АБСО НЫЙ ЕН ОСОБ ОРТ КОМФ

В ОДНОЙ КРОВАТИ ДВОЙНОЙ КОМФОРТ идеальный комфорт, матрац с двумя сторонами, одна мягкая, а другая твердая. Для тех, кто ищет настоящий комфорт. Всем парам сладких снов!

ТВЕРДЫЙ КОМФОРТ

МЯГКИЙ КОМФОРТ

ЗДОРОВЫЙ ʄɷʆɶɽɼɾɽʃɾ

tɾʚʛʖʡʲʣʱʟʠʤʢʪʤʦʨ ʢʖʨʦʖʬʧʚʘʩʢʵʧʨʤʦʤʣʖʢʞ ʤʚʣʖ мягкая, а другая твердая. Для тех, кто ищет настоящий ʠʤʢʪʤʦʨtʈʠʖʣʞ ʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʣʱʛʥʤʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʟ ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞʠʞʧʡʤʦʤʚʣʤʟʨʛʦʖʥʞʞʤʗʛʧʥʛʭʞʨɸʖʢ ʦʖʧʧʡʖʗʡʵʴʯʩʴʖʨʢʤʧʪʛʦʩʧʣʖtʇʥʛʬʞʖʡʲʣʖʵ ʚʘʩʫʧʨʤʦʤʣʣʵʵʥʦʩʜʞʣʣʖʵʧʞʧʨʛʢʖʥʤʢʤʜʛʨʧʤʫʦʖʣʞʨʲ ʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʤʛʥʤʡʤʜʛʣʞʛʨʛʡʖtʅʤʠʦʱʨʞʛ ʠʤʨʤʦʤʛ ʤʗʛʧʥʛʭʞʨʠʤʢʪʤʦʨʞʥʦʤʧʨʤʨʩʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ


содержание ГЛАВНАЯ ТЕМА DOSYA

6-81

Вода. Питьевые источники Евразии Su. Avrasya’nın tatlı su kaynakları 4

Не дайте нам засохнуть Kurumamıza izin vermeyin Pедактор / Editör

44 Между Днестром и Прутом Dnestr ile Prut Nehirlerinin arasında Феридун Тюфекчи / Feridun Tüfekçi

8

Семь шагов к воде Suya doğru yedi adım Дмитрий Мотрич / Dmitriy Motriç

50 Без воды нет жизни и мира Susuz hayat da olmaz barış dа Бактыгуль Бурбаева / Baktıgul Burbayeva

16 Мировая жажда Dünya ve susuzluk Борис Клементьев / Boris Klementyev

54 Горный дракон Азии Avrasya’nın Dağ Ejderhası Надежда Емельянова / Nadejda Yemelyanova

22 Самсон принял душ Samson duş aldı Борис Бaшков / Boris Başkov

60 Капля воды – крупица золота Su Damlası – Altın Tanesi Шамиль Разназаров / Şamil Raznazarov

24 Что льется из крана Musluklarımızdan ne akıyor? Дмитрий Шерих / Dmitriy Şerih

64 Белорусская, питьевая, минеральная Beyaz Rusya’nın maden suları Мансур Сайфутдинов / Mansur Sayfutdinov

30 Методом «проб и ошибок» Deneme yanılma metodu Александр Фаготов / Aleksandr Fagotov

67 Крутится, вертится… Dönüyor, çevriliyor... Сергей Кормилицын / Sergey Kormilitsin

34 Последнее дело – когда нечего пить İçecek su kalmayınca Сагын Алай / Sagın Alay

68 Ради чего мы ее пьем Niçin su içiyoruz? Александр Попов / Aleksandr Popov

38 Бишкек не знает, что такое жажда Bişkek su sıkıntısı nedir bilmiyor

74 Узор на воде Sudaki nakış Юсуф Четиндаг / Yusuf Çetindağ

40 Казань – город на озерах Kazan Şehri: Göller şehri Лениза Мухаметзянова / Leniza Muhametzyanova

2 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

78 Ключи, ручьи, источники и нимфы Çeşme, dere, kaynak ve su perileri Ольга Горская / Olga Gorskaya


içindekiler

> 82 Мраморное чудо Mermer mucizesi Сергей Кормилицын Sergey Kormilitsin

> 86 Александр Васильев: «Я влюблен в Стамбул» Aleksandr Vasilyev: «İstanbul’a aşığım» Григорий Луговой / Grigoriy Lugovoy

> 90 «Встревожить строй ладов…» Piyano tuşları üzerinde gezinti Татьяна Боборыкина Tatyana Boborıkina

> 94 Тыква-горлянка: творческий путь одного растения Sukabağı: bir bitkinin sanat yolculuğu Шабен Гюль / Şaben Gül

> 98 Самый крупный комплекс в Азии Asya’nın en büyük tesisi Шамиль Разназаров Şamil Raznazarov

> 100

Эрдоган и выборы Erdoğan ve seçimler Зафер Озджан / Zafer Özcan

> 95 Музыкой завоевали сердца молодежи Gençler gönülleri müzikle fethettiler Анна Холостенко / Anna Holostenko

> 106

От всего сердца Can-ı gönülden Борис Клементьев Boris Klementyev

> 115

Летний Навруз в столице Татарстана Tataristan’ın başkentinde Yaz Nevruzu Асия Юнусова / Аsiya Yunusova

> 116

XXI век – эпоха взаимозависимости XXI. yüzyıl, karşılıklı bağımlılık asrı Юрий Нешитов / Yuriy Neşıtov

> 120

В Конью на коне Konya’ya giderken Ирина Герасимова Irina Gerasimova

> 124

«Консул» едет в Турцию “Konsolos” Türkiye’ye gidiyor Сергей Кормилицын Sergey Kormilitsin

> 126

Границ у диалога не бывает Sınır tanımayan diyalog

YAZr4":*DA

3


редактор / editör

Не дайте нам засохнуть Kurumamıza izin vermeyin Борис Клементьев

Boris Klementyev

Главный редактор журнала «ДА»

DA Dergisi Yazı İşleri Müdürü

О

ergimizin en iyi yazarlarından biri olan Dmitriy Şerih'in EFEJǘJ HJCJ iƞOTBO IFS [BNBO TVZB V[BONBZB TVZVO LFOEJTJOF LBSǵ‘ PMVQ PMNBE‘ǘ‘O‘ CJMNFEFO CV IBZBU LBZOBǘ‘O‘O ZBO‘OB ZFSMFǵNFZF ÎBM‘ǵ‘ZPS 5TVOBNJMFS TFMMFS WF TV CBTL‘OMBS‘ HJCJ JOTBOPǘMVOVO CBǵ‘OB HFMFO GFMBLFUMFS TV JMF ZBO ZBOB ZBǵBNBO‘O CFEFMJ #àUàO CVOMBSB SBǘNFO TV CJ[JN EàOàNà[ CVHàOàNà[ WF ZBS‘O‘N‘[E‘S 4V CJSFZMFSJO EFWMFUMFSJO UàN JOTBO‘OM‘ǘ‘O HFMFDFǘJOJO WBS PMNBT‘ EFNFLUJSw 3VTZB #JMJNMFS "LBEFNJTJ 6MVTMBSBSBT‘ 4V 1SPCMFNMFSJ &OTUJUàTà .àEàSà 7JLUPS %BOJMPW o %BOJMZBO JTF i:BLMBǵ‘L PMBSBL Z‘M‘OEB HMPCBM TV LSJ[J NFZEBOB HFMFCJMJS 6MBǵ‘MBCJMJS TV 3VTZB #SF[JMZB ,BOBEB "WVTUSBMZB HJCJ àÎ o EÚSU àMLFEF LBMBDBL #V àMLFMFSJO IBSJDJOEF VMBǵ‘MBCJMJS TV UàLFOJQ LBMNBZBDBL %BNMBT‘ CJMF LBMNBZBDBL "WSBTZBZB HFMJODF CÚMHFEF TV LBZOBLMBS‘O‘O FǵJU ǵFLJMEF CVMVONBNBT‘ TÚ[ LPOVTV &O GB[MB TV LBZOBLMBS‘ #FMBSVT 4BZBO %BǘMBS‘ WF 0SUB "TZBO‘O EBǘ CÚMHFMFSJOEF CVMVOVZPS 0SUB "TZBEB TV LBZOBLMBS‘O‘O ‘ ,‘SH‘[JTUBOEBE‘S ƞMFSJEF 5àSLNFOJTUBO ½[CFLJTUBO 5BDJLJTUBO #BU‘ 4JCJSZBO‘O WF ,B[BLJTUBO‘OHàOFZJOEFTVT‘L‘OU‘MBS‘IJTTFEJMFDFLUJSwEJZPS &ǘFSTVZVNV[BTBIJQΑLNB[TBL POVCJMJOÎMJLVMMBONBZBCBǵMBNB[TBL FOVGBLCJSHÚMàCJMFZPLPMNBLUBOLVSUBSBNB[TBLÎPLZBL‘OEBTVQFUSPM HB[ WF BMU‘OEBO EBIB QBIBM‘ PMBDBL #VHàOMFSEF CJMF TV LBZOBLMBS‘OB TBIJQ PMNB JTUFǘJ EàOZBO‘O EÚSU CJS ZBO‘OEB VMVTMBSBSBT‘ ÎBU‘ǵNBMBS ΑLBSNBLUB LPNǵVàMLFMFSJCJSCJSJOFEàǵNBOFUNFLUFEJS5BSJICPZVODB EFWMFUMFS TV QSPCMFNMFSJOJO ÎÚ[àNMFSJOF LFOEJMFSJ CBL‘ZPSMBSE‘ 'BLBU UBUM‘TVLBZOBLMBS‘O‘OOFSFEFZTFB[BME‘ǘ‘99*Zà[Z‘MEB àMLFZÚOFUJDJMFSJ WFV[NBOMBS EFWMFUMFSJOCJSBSBZBHFMFSFLTVTPSVOMBS‘OBPSUBLMBǵBCJS ÎÚ[àN CVMBCJMFDFLMFSJOJ BOMBE‘MBS #J[J CJSCJSJNJ[EFO BZ‘SBO EVWBSMBS‘ Bǵ‘Q EJZBMPH NBTBT‘OB PUVSNBM‘ CJSCJSJNJ[MF UFDSàCFMFSJNJ[J WF UFLOPMPKJMFSJNJ[JQBZMBǵNBM‘Z‘[ %" %FSHJTJOJO 4BZ‘T‘O‘O BOB LPOVTV PMBSBL TV UFNBT‘ TFÎJMEJ 4VZVO TVTV[MVǘV HJEFSNFTJ HJCJ CV TBZ‘EB LBSǵ‘O‘[B ΑLBO IFS NBLBMF CJMHJFLTJLMJLMFSJNJ[JUBNBNMBZBDBLƞOTBOM‘LUBSJIJOEFTV IFS[BNBOÎPLÚOFNMJCJSZFSBMN‘ǵU‘S#VOVOFOEPǘBMHÚTUFSHFTJ BUBTÚ[MFSJ PMBCJMJS #JS ÎPL NJMMFUJO BUBTÚ[MFSJOEF TV UFNFM VOTVS PMBSBLHÚSàMàS,VZVZVLBQBUNB TVTBZBDBLT‘O AZERİ ATASÖZÜ 4VZVOà[FSJOFÎBUBMJMFZB[NBL BELARUS ATASÖZÜ 4VTFOJUBLJQ FUNJZPSTB TFOTVZVUBLJQFU GÜRCÜ ATASÖZÜ 4VWBSTBCFSFLFU WBS JOTBO WBSTB CBZSBN WBS KAZAK ATASÖZÜ 4VZVO BUBT‘ LBZOBLU‘S TÚ[àOLJ JTF LVMBLU‘S KIRGIZ ATASÖZÜ 4V WàDVEV TFSJOMFUJS CJMHJ JTF BLM‘ MOLDOVA ATASÖZÜ 5Bǵ‘ ǵFLJMMFOEJSFO TVEVS)BWBEBTVEÚWFSTFOTVPMVS RUS ATASÖZLERİ %ÚLàMFOTV HFSJLPZVMNB[*ǵ‘ǘ‘OWFTVZVOLBZOBǘ‘ JZJMJǘJOUFNFMJ IBTUBM‘ǘ‘O OFEFOJWBS TACİK ATASÖZLERİ ,‘[MBS‘ÎPLPMBOFWEFB[TVWBSE‘S 4VEFEJǘJOEFTVTV[MVǘVOHFÎNF[ TATAR ATASÖZLERİ 4VUFTUJTJ TV ZPMVOEB L‘S‘M‘S %FMJL LBQUB TV EVSNB[ TÜRK ATASÖZLERİ ±ÚMàO Hà[FMMJǘJ TVEB TVZVO Hà[FMMJǘJ LVǘV LVǵMBS‘OEBE‘S TÜRKMEN ATASÖZÜ /JTBO BZ‘ CPM CPM TV .BZ‘T BZ‘ CPM CPM ZFǵJMMJL HFUJSJS %àOLà TVZB ZFUJǵJMNF[ UKRAYNA ATASÖZLERİ )JÎCJSǵFZEFǘJǵNFEJ4V IBZBUEFNFL#VTBZ‘EBLJNBLBMFMFSEFO CJSJOEF ZB[‘ME‘ǘ‘ HJCJiHF[FHFOJNJ[JO BE‘ %àOZB EFǘJM 4V PMNBM‘w 4VMBS‘N‘[‘OCPMPMNBT‘WFIJÎTVTV[MVLZBǵBNBNBN‘[EJMFǘJZMF

ʚʞʣʞʝʩʘʖʜʖʛʢʱʫʖʘʨʤʦʤʘʣʖʮʛʙʤʜʩʦʣʖʡʖɺʢʞʨʦʞʟʎʛʦʞʫ Dʠʖʝʖʡjʍʛʡʤʘʛʠʘʧʛʙʚʖʨʵʣʩʡʧʵʠʘʤʚʛʞʧʨʦʛʢʞʡʧʵʩʧʨʦʤʞʨʲ ʧʘʤʴʜʞʝʣʲʤʠʤʡʤʞʧʨʤʭʣʞʠʖ ʣʖʗʛʦʛʙʩ ʩʘʤʡʣ ʫʤʨʵʞʥʤʣʞʢʖʡ ʭʨʤʣʛʘʧʛʙʚʖʤʣʞʗʩʚʩʨʠʣʛʢʩʡʖʧʠʤʘʱɷʩʦʞ ʮʨʤʦʢʱ ʣʖʘʤʚʣʛʣʞʵoʘʛʭʣʖʵʥʡʖʨʖʝʖʦʞʧʠʤʘʖʣʣʩʴʗʡʞʝʤʧʨʲʠʘʤʚʣʤʟʧʨʞʫʞʞʃʤʘʧʛ ʨʖʠʞʘʤʚʖoʳʨʤʞʥʞʯʖ ʞʝʖʦʖʗʤʨʤʠ ʞʥʛʦʧʥʛʠʨʞʘʱɷʩʚʩʯʛʛʣʛʨʤʡʲʠʤ ʠʤʣʠʦʛʨʣʤʙʤʭʛʡʤʘʛʠʖ ʣʤʞʬʛʡʱʫʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘx

Кстати о перспективах. Директор Международного институʨʖ ʘʤʚʣʱʫ ʥʦʤʗʡʛʢ ʆʤʧʧʞʟʧʠʤʟ ʖʠʖʚʛʢʞʞ ʣʖʩʠ ʆɶʃ ɸʞʠʨʤʦ ɺʖʣʞʡʤʘɺʖʣʞʡʲʵʣʚʖʛʨʨʖʠʤʟʥʦʤʙʣʤʝ oɹʚʛʨʤʘʙʤʚʩʢʤʜʛʨʧʡʩʭʞʨʲʧʵʙʡʤʗʖʡʲʣʱʟʘʤʚʣʱʟʠʦʞʝʞʧ ɺʤʧʨʩʥʣʖʵ ʘʤʚʖ ʤʧʨʖʣʛʨʧʵ ʘ ʨʦʛʫʭʛʨʱʦʛʫ ʧʨʦʖʣʖʫ ʢʞʦʖ o ʆʤʧʧʞʞ ɷʦʖʝʞʡʞʞ ʀʖʣʖʚʛ ɶʘʧʨʦʖʡʞʞɷʤʡʲʮʛʧʘʤʗʤʚʣʤʟʘʤʚʱʣʞʙʚʛʣʛʗʩʚʛʨɻʛʘʱʭʛʦʥʖʴʨʘʧʴ ʚʤʠʖʥʡʞ ʍʨʤʠʖʧʖʛʨʧʵʧʨʦʖʣɻʘʦʖʝʞʞ ʨʤʝʚʛʧʲʘʤʚʣʱʛʦʛʧʩʦʧʱʦʖʧʥʦʛʚʛʡʛʣʱ ʠʦʖʟʣʛ ʣʛʦʖʘʣʤʢʛʦʣʤ ʃʖʞʗʤʡʛʛ ʤʗʛʧʥʛʭʛʣʱ ʘʤʚʤʟ ɷʛʡʤʦʩʧʧʞʵ ʙʤʦʣʱʛʦʖʟʤʣʱʇʖʵʣʞʇʦʛʚʣʛʟɶʝʞʞʄʠʤʡʤʘʧʛʫʝʖʥʖʧʤʘ ʥʞʨʲʛʘʤʟʘʤʚʱʖʝʞʖʨʧʠʤʟʭʖʧʨʞʧʤʧʦʛʚʤʨʤʭʛʣʱʘʀʞʦʙʞʝʞʞɸʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣʛ ʉʝʗʛʠʞʧʨʖʣʛ ʈʖʚʜʞʠʞʧʨʖʣʛ ʅʦʞʠʖʧʥʞʟʧʠʤʟ ʣʞʝʢʛʣʣʤʧʨʞ ʣʖʴʙʛɽʖʥʖʚʣʤʟʇʞʗʞʦʞʞʀʖʝʖʫʧʨʖʣʖʘʤʚʱʣʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤ ɻʧʡʞ ʢʱ ʣʛ ʧʨʖʣʛʢ ʣʖʠʤʣʛʬ ʦʖʭʞʨʛʡʲʣʱʢʞ ʫʤʝʵʛʘʖʢʞ ʣʛ ʣʖʭʣʛʢ ʗʛʦʛʭʲʠʖʜʚʤʛʚʖʜʛʧʖʢʤʛʢʖʡʛʣʲʠʤʛʤʝʛʦʬʤ ʘʤʚʖʧʠʤʦʤʗʩʚʛʨʚʤʦʤʜʛʣʛʪʨʞ ʙʖʝʖ ʝʤʡʤʨʖʃʛʧʡʩʭʖʟʣʤʞʝʝʖʜʞʘʞʨʛʡʲʣʤʟʘʡʖʙʞʨʤ ʨʩʨ ʨʤʨʖʢʘʧʥʱʫʞʘʖʴʨʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʛʠʤʣʪʡʞʠʨʱ ʧʧʤʦʵʨʧʵʥʦʛʜʚʛʚʦʩʜʛʡʴʗʣʱʛʧʤʧʛʚʞ ʀʖʜʚʤʛ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʤ ʥʦʤʗʡʛʢʱ ʧ ʞʧʨʤʭʣʞʠʖʢʞ ʘʤʚʱ ʞʧʥʤʠʤʣ ʘʛʠʤʘʥʱʨʖʛʨʧʵʦʛʮʖʨʲʥʤʧʘʤʛʢʩʅʦʖʘʚʖ ʘ99*ʘʛʠʛ ʠʤʙʚʖʧʞʨʩʖʬʞʵ ʧʝʖʥʖʧʖʢʞʥʦʛʧʣʤʟʘʤʚʱʧʨʖʣʤʘʞʨʧʵʠʦʞʨʞʭʛʧʠʤʟ ʦʩʠʤʘʤʚʞʨʛʡʞʞ ʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʱʦʖʝʣʱʫʧʨʦʖʣʣʖʭʞʣʖʴʨʥʤʣʞʢʖʨʲ ʭʨʤʣʛʧʨʤʞʨʘʤʝʘʤʚʞʨʲʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʞʛʚʖʢʗʱʞʝʖʥʦʩʚʱ ʥʤʦʖʞʚʨʞʣʖʚʞʖʡʤʙ ʚʛʡʞʨʲʧʵʤʥʱʨʤʢʞʨʛʫʣʤʡʤʙʞʵʢʞ ʈʛʢʖ ʘʤʚʱ ʧʨʖʡʖ ʙʡʖʘʣʤʟ ʘ ʳʨʤʢ ʘʱʥʩʧʠʛ ʜʩʦʣʖʡʖ jɺɶx ʅʤ jʙʡʤʨʠʩxʧʠʖʜʚʤʙʤʢʖʨʛʦʞʖʡʖoʫʤʦʤʮʖʵʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʩʨʤʡʞʨʲʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʩʴ ʜʖʜʚʩ ʞ ʛʯʛ ʦʖʝ ʝʖʚʩʢʖʨʲʧʵ ʭʨʤ ʗʱʡʖ ʛʧʨʲ ʞ ʗʩʚʛʨ ʘʤʚʖ ʘ ʣʖʮʛʟ ʜʞʝʣʞ ʄʚʣʞ ʨʤʡʲʠʤ ʣʖʦʤʚʣʱʛ ʥʤʙʤʘʤʦʠʞ ʚʤʦʤʙʤʙʤ ʧʨʤʵʨ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ: jʃʛ ʝʖʧʱʥʖʟ ʠʤʡʤʚʬʖ ʘʤʚʱ ʣʖʥʞʨʲʧʵ ʥʦʞʚʛʨʧʵx БЕЛОРУССКИЕ:jʓʨʤʘʞʡʖʢʞʥʤʘʤʚʛʥʞʧʖʣʤxjʍʖʧʤʢʧ ʠʘʖʧʤʢ ʥʤʦʤʟʧʘʤʚʤʟx ГРУЗИНСКИЕ:jɻʧʡʞʘʤʚʖʣʛʞʚʛʨʝʖʨʤʗʤʟ ʨʱʞʚʞʝʖʘʤʚʤʟxКАЗАХСКИЕ: Где вода, там достаток всегда, где наʦʤʚ ʨʖʢʥʦʖʝʚʣʞʠʞʚʛʨx КИРГИЗСКИЕ:jʄʨʛʬʘʤʚʱoʦʤʚʣʞʠ ʤʨʛʬ ʧʡʤʘʖoʩʫʤxМОЛДАВСКИЕ:jɸʤʚʖʤʧʘʛʜʖʛʨʨʛʡʤ ʝʣʖʣʞʛʤʗʤʚʦʵʛʨ ʦʖʝʩʢx РУССКИЕ: jɸʤʚʖ ʠʖʢʛʣʲ ʨʤʭʞʨ ɸʤʚʩ ʘ ʧʨʩʥʛ ʨʤʡʤʭʲ o ʘʤʚʖ ʞʗʩʚʛʨx ТАДЖИКСКИЕ:jʅʦʤʡʞʨʩʴʘʤʚʩʣʛʧʤʗʛʦʛʮʲxjʉʧʤʘʛʨʖ ʛʧʨʲʞʧʨʤʭʣʞʠ ʩʘʤʚʱoʞʧʨʤʠ ʩʗʡʖʙoʥʤʭʘʖ ʩʗʤʡʛʝʣʞoʥʦʞʭʞʣʱx ТАТАРСКИЕ: jɸ ʚʤʢʛ ʙʚʛ ʢʣʤʙʤ ʚʛʘʩʮʛʠ ʘʤʚʱ ʢʖʡʤx jɻʧʡʞ ʙʤʘʤʦʞʨʲ ʘʤʚʖ ʘʤ ʦʨʩ ʢʤʠʦʤ ʣʛ ʧʨʖʣʛʨx ТУРЕЦКИЕ: jʀʨʤ ʘʤʚʩ ʣʤʧʞʨ ʨʤʨʞʠʩʘʮʞʣʡʤʢʖʛʨxjɸʚʱʦʵʘʤʟʥʤʧʩʚʛʘʤʚʖʣʛʚʛʦʜʞʨʧʵxТУРК МЕНСКИЕ: jʀʦʖʧʤʨʖʥʩʧʨʱʣʞoʘʤʚʖ ʠʦʖʧʤʨʖʘʤʚʱoʡʛʗʛʚʞx УКРА ИНСКИЕ: jɶʥʦʛʡʲʧʘʤʚʤʴ ʢʖʟʧʨʦʖʘʤʴxjɸʭʛʦʖʮʣʛʟʘʤʚʱʣʛʚʤʙʤʣʞʮʲx ʃʞʭʛʙʤʣʛʥʦʞʗʖʘʞʮʲɸʤʚʖoʳʨʤʜʞʝʣʲʀʖʠʧʠʖʝʖʣʤʘʤʚʣʤʟʞʝʧʨʖʨʛʟʳʨʤʙʤʣʤʢʛʦʖ jʘʥʤʦʩʣʖʝʱʘʖʨʲʣʖʮʩʥʡʖʣʛʨʩʣʛɽʛʢʡʵ ʖɸʤʚʖxʃʖʢʤʧʨʖʛʨʧʵ ʨʤʡʲʠʤʥʤʜʛʡʖʨʲʚʦʩʙʚʦʩʙʩʣʛʝʖʧʤʫʣʩʨʲoʘʤʘʦʛʢʵʘʤʚʞʬʱʣʖʥʞʨʲʧʵ

4 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

D


Đ&#x;НатфОрПа ДиаНОг ЕвраСиŃ? Diyalog Avrasya Platformu

ÉťĘœĘ›Ę Ę˜Ę–ĘŚĘ¨Ę–ĘĄĘ˛ĘŁĘąĘ&#x;Ę˘Ę›ĘœĘšĘŠĘŁĘ–ĘŚĘ¤ĘšĘŁĘąĘ&#x;ʠʊʥʲʨʊʌʣʤʞʣʨʛʥʥʛʠʨʊʖʥʲʣʹĘ&#x;ĘœĘŠĘŚĘŁĘ–ĘĄ

Đ&#x;Ń€ĐľĐ´Ń ĐľĐ´Đ°Ń‚ĐľĐťŃŒ BaĹ&#x;kan ВНадиПир ĐĄĐľŃ€ĐłĐľĐšŃ‡ŃƒĐş Vladimir Sergeyçuk ĐĄĐžĐżŃ€ĐľĐ´Ń ĐľĐ´Đ°Ń‚ĐľĐťŃŒ EĹ&#x;baĹ&#x;kan ĐĽĐ°Ń€ŃƒĐ˝ ТОкак Harun Tokak Đ“ĐľĐ˝ĐľŃ€Đ°ĐťŃŒĐ˝Ń‹Đš Ń ĐľĐşŃ€ĐľŃ‚Đ°Ń€ŃŒ Genel Sekreter Đ˜Ń ĐźĐ°Đ¸Đť Đ˘Đ°Ń Ä°smail Tas

ĂƒĂŽBZM‘LVMVTMBSBSBT‘Eà ǾàODFWFLĂ MUĂ SEFSHĆŒTĆŒ

РодкОННогиŃ? YayÄąn Kurulu

ДиаНОг Đ˝Đ°Ń‡Đ¸Đ˝Đ°ĐľŃ‚Ń Ń? Ń ÂŤĐ´Đ°Âť. Diyalog ‘evet’le baĹ&#x;lar. ɟʊʌʣʖʥjɺɜxoĘžĘ?ʚʖʣʞʛĐ&#x;НатфОрПы ДиаНОг ЕвраСиŃ? %"EFSHĆŒTĆŒCĆŒSDiyalog Avrasya Platformu yayÄąnÄądÄąr.

ЛотО 2011, 34 нОПор:B[ 4BZ‘ :BZH‘O4Ă SFMĆŒ:BZ‘O5$,Ă MUĂ S#BLBOM‘ǘ‘4FSUĆŒGĆŒLB/P

УчродитоНи Ä°mtiyaz Sahibi Đ’ Đ˘ŃƒŃ€Ń†Đ¸Đ¸: От иПони Đ?Đž ФОн Да Đ?ĐśĐ°Đ˝Ń ĐĽĐ¸ĐˇĐź. ĐĄĐ°Đ˝. во ТидМ.Âť ЭркаП Đ˘ŃƒŃ„Đ°Đ˝ Đ?Ктав. Đ’ РФ: Đ?Đž ФОнд Ń ĐžĐ´ĐľĐšŃ Ń‚Đ˛Đ¸Ń? раСвитию Ќонтра Đ˛ĐžŃ Ń‚ĐžŃ‡Đ˝ĐžĐš ĐťĐ¸Ń‚ĐľŃ€Đ°Ń‚ŃƒŃ€Ń‹ Đ ĐžŃ Ń Đ¸ĐšŃ ĐşĐžĐš ĐłĐžŃ ŃƒĐ´Đ°Ń€Ń Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝ĐžĐš йийНиОтоки Fon Da Ajans Hizm. San ve Tic. AĹž. adÄąna Erkam Tufan Aytav ĐžŃ‚Đ˛ĐľŃ‚Ń Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝Ń‹Đš родактОр Sorumlu YazÄą Ä°Ĺ&#x;leri MĂźdĂźrĂź: Đ˜Ń ĐźĐ°Đ¸Đť Đ˘Đ°Ń Ä°smail Tas ГНавныК родактОр YazÄą Ä°Ĺ&#x;leri MĂźdĂźrĂź: Đ‘ĐžŃ€Đ¸Ń ĐšĐťĐľĐźĐľĐ˝Ń‚ŃŒĐľĐ˛ Boris Klementyev РодактОры Ń€ŃƒŃ Ń ĐşĐ¸Ń… Ń‚ĐľĐşŃ Ń‚ĐžĐ˛ Rusça RedaktĂśrleri: ХоргоК КОрПиНицын Sergey Kormilitsin Đ?Đ°Ń‚Đ°ĐťŃŒŃ? Đ?ĐąĐľĐťŃŒŃ ĐşĐ°Ń? Natalya Abelskaya Đ?ĐťĐľĐşŃ Đ°Đ˝Đ´Ń€ Đ&#x;ĐžĐťĐľŃ‰ŃƒĐş Aleksandr PoleĹ&#x;uk ĐœĐ°Ń€Đ¸Đ˝Đ° ĐœĐľĐťĐ°Đ˝ŃŒĐ¸Đ˝Đ° Marina Melanina РодактОры ОтдоНОв Alan EditĂśrleri: CОциОНОгиŃ? Sosyoloji: УПит ĐœĐľŃ€Đ¸Ń‡ Ăœmit Meriç KŃƒĐťŃŒŃ‚ŃƒŃ€Đ° KĂźltĂźr: Đ”ĐśĐľĐźĐ°ĐťŃŒ ĐŁŃˆĐ°Đş Cemal UĹ&#x;ak ЭкОнОПика Ekonomi: Кадир Đ”Đ¸ĐşĐąĐ°Ńˆ Kadir DikbaĹ&#x; Đ?ĐžĐ˛ĐžŃ Ń‚Đ¸ Haberler: ШайeĐ˝ Đ“ŃŽĐťŃŒ Ĺžaben GĂźl Đ&#x;ри ŃƒŃ‡Đ°Ń Ń‚Đ¸Đ¸ KatkÄąda Bulunanlar: Đ?Đ°Ń‚Đ°ĐťŃŒŃ? Đ?ĐąĐľĐťŃŒŃ ĐşĐ°Ń? Natalya Abelskaya ĐžĐťŃŒĐłĐ° Онар Olga Onar Đ?нна ГвантцоНадСо Anna Gvantseladze ĐšĐžĐ˝Ń ŃƒĐťŃŒŃ‚Đ°Ń‚Đ¸Đ˛Đ˝Ń‹Đš Ń ĐžĐ˛ĐľŃ‚ DanÄąĹ&#x;ma Kurulu: Đ?нар Anar (Đ?СорйаКдМан Azerbaycan) Đ?ĐąĐ¸Ńˆ ĐšĐľĐşĐ¸ĐťŃŒĐąĐ°ĐľĐ˛ AbiĹ&#x; Kekilbayev Đ“Đ°Ń€Đ¸Ń„ŃƒĐťĐťĐ° Đ•Ń Đ¸Đź Garifulla Esim (ĐšĐ°ĐˇĐ°Ń…Ń Ń‚Đ°Đ˝ Kazakistan) Đ?Ń Đ°Đ˝ ĐžŃ€ĐźŃƒŃˆĐľĐ˛ Asan OrmuĹ&#x;ev (КиргиСиŃ? KÄąrgÄązistan) Đ ĐžŃ Ń‚Đ¸Ń ĐťĐ°Đ˛ РыйакОв Rostislav RÄąbakov (Đ ĐžŃ Ń Đ¸ĐšŃ ĐşĐ°Ń? ФодорациŃ? Rusya Federasyonu) ĐĽĐ°ĐťĐ¸ĐťŃŒ Đ˜Đ˝Đ°ĐťĐ´ĐśĐ¸Đş Halil Ä°nalcÄąk ĐšĐľĐźĐ°ĐťŃŒ Карпат Kemal Karpat Đ˜ĐťŃŒĐąĐľŃ€ ОртаКНы Ä°lber OrtaylÄą ĐœĐľŃ‚Đľ Đ˘ŃƒĐ˝Ń‡Đ°Đš Mete Tunçay (Đ˘ŃƒŃ€Ń†Đ¸Ń? TĂźrkiye) ĐžŃ‚Đ˛ĐľŃ‚Ń Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ Са Ń Ń‚Đ°Ń‚ŃŒĐ¸, ĐžĐżŃƒĐąĐťĐ¸ĐşĐžĐ˛Đ°Đ˝Đ˝Ń‹Đľ в ĐśŃƒŃ€Đ˝Đ°ĐťĐľ, Đ˝ĐľŃ ŃƒŃ‚ автОры. YazÄąlarÄąn sorumluluÄ&#x;u yazarlarÄąna aittir, dergiyi baÄ&#x;lamaz.

КООрдинатОр ĐśŃƒŃ€Đ˝Đ°ĐťĐ° в РФ Rusya Federasyonu KoordinatĂśrĂź: ĐĄeСeŃ€ ЧaкПaĐş Sezer Çakmak КООрдинатОр ĐśŃƒŃ€Đ˝Đ°ĐťĐ° в ĐšĐ°ĐˇĐ°Ń…Ń Ń‚Đ°Đ˝Đľ Kazakistan KoordinatĂśrĂź: ĐœĐ°ĐťĐ¸Đş ОтОрйаов Malik Otorbayev КООрдинатОр ĐśŃƒŃ€Đ˝Đ°ĐťĐ° в Đ?нкаро Ankara KoordinatĂśrĂź: Đ¤Đ°Ń€ŃƒĐş Đ­Ń€ĐąĐ¸ĐťŃŒĐłĐ¸Đ˝ Faruk Erbilgin Управ. инфОрПациОнныП ОтдоНОП Ä°stihbarat ve Haber BĂślĂźm Ĺžefi: ШайeĐ˝ Đ“ŃŽĐťŃŒ Ĺžaben GĂźl ДиСаКн GĂśrsel TasarÄąm: ĐœĐ°Ń€Đ¸Đ˝Đ° ĐšĐ°ĐźĐ¸Đ˝Ń ĐşĐ°Ń? Marina Kaminskaya ОтдоН Паркотинга Abone, Reklam ve DaÄ&#x;ÄątÄąm: Хорвот БаНкач Servet Balkaç (info@daplatform.org) Đ?Đ´Ń€ĐľŃ YĂśnetim Yeri, Ä°mtiyaz Sahibi ve Sorumlu MĂźdĂźr Adresi: TophanelioÄ&#x;lu Cad. AygĂźn Sok. Altunizade Plaza, No: 4 Altunizade-ĂœskĂźdar/Ä°stanbul-TĂźrkiye ТоН Tel: +90 (216) 339 90 25 Đ¤Đ°ĐşŃ Faks: +90 (216) 339 90 26 BaskÄą: Kristal Matbaa Đ&#x;Ń€ĐľĐ´Ń Ń‚Đ°Đ˛Đ¸Ń‚ĐľĐťŃŒŃ Ń‚Đ˛Đ° Temsilcilikler: Đ˘ŃƒŃ€Ń†Đ¸Ń? TĂźrkiye +90 (216) 545 14 42 Đ?СорйаКдМан Azerbaycan +994 (12) 493 46 40 Đ‘ĐľĐťĐžŃ€ŃƒŃ Ń Đ¸Ń? Belarus +375 (17) 284 35 89 Đ­Ń Ń‚ĐžĐ˝Đ¸Ń? Estonya +372 601 20 70 Đ“Ń€ŃƒĐˇĐ¸Ń? GĂźrcistan +995 (532) 93 43 76 ĐšĐ°ĐˇĐ°Ń…Ń Ń‚Đ°Đ˝ Kazakistan +7 (327) 291 31 60 КиргиСиŃ? KÄąrgÄązistan +996 (312) 59 65 30 ĐœĐžĐťĐ´Đ°Đ˛Đ¸Ń? Moldova +373 (22) 887 147 Đ ĐžŃ Ń Đ¸ĐšŃ ĐşĐ°Ń? ФодорациŃ? Rusya Federasyonu +7 (921) 097 94 37 Đ˘Đ°Ń‚Đ°Ń€Ń Ń‚Đ°Đ˝ Tataristan +7 (843) 238 18 47 Đ˘Đ°Đ´ĐśĐ¸ĐşĐ¸Ń Ń‚Đ°Đ˝ Tacikistan +992 (372) 24 91 83 Đ˘ŃƒŃ€ĐşĐźĐľĐ˝Đ¸Ń Ń‚Đ°Đ˝ TĂźrkmenistan +99 (312) 41 14 05-06-07 Украина Ukrayna +38 (044) 234 70 90 TĂźrkiye’de fiyatÄą: 7.50 YTL. KKTC’de fiyatÄą: 8.50 YTL. YÄąllÄąk abone bedeli: 28 YTL. Ă–Ä&#x;renciler için: 25 YTL. Avrupa: 30 EURO ABD: 35 USD Abone hesap numaralarÄą: Asya KatÄąlÄąm BankasÄą A.Ĺž. Taksim Ĺžubesi, YTL: 100-186593-26 USD: 100-186593-27 EURO: 100-186593-29. Posta çeki no: 1612101 Đ&#x;ĐžĐ´ĐżĐ¸Ń Đ˝ĐžĐš Đ¸Đ˝Đ´ĐľĐşŃ : 83156 КатаНОг Đ&#x;Ń€ĐľŃ Ń Đ° Đ ĐžŃ Ń Đ¸Đ¸ Đ–ŃƒŃ€Đ˝Đ°Đť ÂŤĐ”Đ?Âť ĐˇĐ°Ń€ĐľĐłĐ¸Ń Ń‚Ń€Đ¸Ń€ĐžĐ˛Đ°Đ˝ в ĐœĐ¸Đ˝Đ¸Ń Ń‚ĐľŃ€Ń Ń‚Đ˛Đľ пО доНаП почати, тоНорадиОвощаниŃ? и Ń Ń€ĐľĐ´Ń Ń‚Đ˛ ĐźĐ°Ń Ń ĐžĐ˛Ń‹Ń… ĐşĐžĐźĐźŃƒĐ˝Đ¸ĐşĐ°Ń†Đ¸Đš Đ ĐžŃ Ń Đ¸ĐšŃ ĐşĐžĐš Фодорации ĐĄĐ˛Đ¸Đ´ĐľŃ‚ĐľĐťŃŒŃ Ń‚Đ˛Đž Đž Ń€ĐľĐłĐ¸Ń Ń‚Ń€Đ°Ń†Đ¸Đ¸: Đ&#x;Đ˜ Ä° 77-5826 От 07.12. 2000 Đ’ Đ ĐžŃ Ń Đ¸Đ¸ и Ń Ń‚Ń€Đ°Đ˝Đ°Ń… ĐĄĐ?Đ“ цона дОгОвОрнаŃ? Đ–ŃƒŃ€Đ˝Đ°Đť ÂŤĐ”Đ?Âť ĐˇĐ°Ń€ĐľĐłĐ¸Ń Ń‚Ń€Đ¸Ń€ĐžĐ˛Đ°Đ˝ в ĐœĐ¸Đ˝Đ¸Ń Ń‚ĐľŃ€Ń Ń‚Đ˛Đľ ĐşŃƒĐťŃŒŃ‚ŃƒŃ€Ń‹, инфОрПации и Ń ĐżĐžŃ€Ń‚Đ° Đ ĐľŃ ĐżŃƒĐąĐťĐ¸ĐşĐ¸ ĐšĐ°ĐˇĐ°Ń…Ń Ń‚Đ°Đ˝. ĐĄĐ˛Đ¸Đ´ĐľŃ‚ĐľĐťŃŒŃ Ń‚Đ˛Đž Đž Ń€ĐľĐłĐ¸Ń Ń‚Ń€Đ°Ń†Đ¸Đ¸: 5878-Đ– XXXEBQMBUGPSNPSHtĆŒOGP!EBQMBUGPSNPSH

Đ?СорйаКдМан Azerbaycan Đ?иСаПи ДМафарОв Nizami Caferov Đ˜Ń Đ° майиййоКНи Ä°sa Habipbeyli ĐœŃƒŃ Ń‚Đ°Ń„Đ° Хаатчи Mustafa Saatçi Đ‘ĐľĐťĐžŃ€ŃƒŃ Ń Đ¸Ń? Belarus Đ˜Ń…Ń Đ°Đ˝ ДиНокчи Ä°hsan Dilekçi ХоргоК ТрахиПОнак Sergey Trahimonak ХвотНана Đ’Đ¸Đ˝ĐžĐşŃƒŃ€ĐžĐ˛Đ° Svetlana Vinokurova Đ­Ń Ń‚ĐžĐ˝Đ¸Ń? Estonya Đ?Нан Đ?ĐťĐ°ĐşŃƒĐťĐ° Allan Alakyla Фатих ГюННю Fatih GĂźllĂź Đ“Ń€ŃƒĐˇĐ¸Ń? GĂźrcistan Đ“Đ¸ŃƒĐťĐ¸ Đ?ĐťĐ°Ń Đ°Đ˝Đ¸Ń? Giuli Alasania ТаПаС ГаПкроНидСо Tamaz Gamkrelidze Đ?Она Đ“Đ°ĐźĐąĐ°ŃˆĐ¸Đ´ĐˇĐľ Nona GambaĹ&#x;idze Фатих ДоПир Fatih Demir ĐšĐ°ĐˇĐ°Ń…Ń Ń‚Đ°Đ˝ Kazakistan ĐšĐ°Đ˝Ń ĐľĐ¸Ń‚ Đ?ĐąĐ´ĐľĐˇŃƒĐťĐ¸ Kanseyit AbdezulÄą ĐžĐťĐśĐ°Ń ĐĄŃƒĐťĐľĐšĐźĐľĐ˝ĐžĐ˛ Olcas SĂźleymenov Đ?ктОНкин ĐšŃƒĐťŃ Đ°Ń€Đ¸ĐľĐ˛Đ° Aktolkin Kulsarieva Дихан ĐšĐ°ĐźĐˇĐ°ĐąĐľĐşŃƒĐťŃ‹ Dihan Kamzabekuli КиргиСиŃ? KÄąrgÄązistan Đš. ĐœĐžĐťĐ´ĐžĐşĐ°Ń Ń‹ĐźĐžĐ˛ K. MoldokasÄąmov Đ–Đ°ĐşŃˆŃ‹ĐťŃ‹Đş Đ‘opoчopoв JĐ°hsÄąlÄąk Đ’oroçorov ĐœĐžĐťĐ´Đ°Đ˛Đ¸Ń? Moldova Đ¤ĐľŃ€Đ¸Đ´ŃƒĐ˝ Тюфокчи Feridun TĂźfekçi Đ‘ĐžŃ€Đ¸Ń ĐœĐ°Ń€Đ¸aĐ˝ Boris Marian Đ ĐžŃ Ń Đ¸ĐšŃ ĐşĐ°Ń? ФодорациŃ? Rusya Federasyonu ĐœĐ¸Ń…Đ°Đ¸Đť ĐœĐľĐšĐľŃ€ Mihail Meyer ЛоОнид ХюкиŃ?Кнон Leonid SĂźkiyainen Đ˘Đ°Ń‚ŃŒŃ?на ФиНиппОва Tatyana Filippova Đ?ĐťĐľĐşŃ Đ°Đ˝Đ´Ń€ Đ ŃƒŃ‡ĐşĐ¸Đ˝ Aleksandr Ruçkin ЕвгониК Đ”ŃƒĐłĐ¸Đ˝ Yevgeniy Dugin ДаПир Đ˜Ń Ń…Đ°ĐşĐžĐ˛ Damir Ä°shakov Đ Đ°ĐˇĐ¸ĐťŃŒ ВаНоов Razil Valeyev Đ Đ°Ń Đ¸Đź ĐĽŃƒŃ Đ˝ŃƒŃ‚Đ´Đ¸Đ˝ĐžĐ˛ Rasim Husnutdinov Đ˘Đ°Đ´ĐśĐ¸ĐşĐ¸Ń Ń‚Đ°Đ˝ Tacikistan ĐœĐľŃ…ĐźĐžĐ˝ Бахти Mehmon Bahti ĐœŃƒĐźĐ¸Đ˝ КанОат Mumin Kanoat Đ­ĐźŃ Đ°Đť КОч Emsal Koç Đ˘ŃƒŃ€Ń†Đ¸Ń? TĂźrkiye ĐœĐľŃ…ĐźĐľŃ‚ Đ?Нтан Mehmet Altan Đ˘ĐžĐşŃ‚Đ°ĐźŃ‹Ńˆ Đ?Ń‚ĐľŃˆ ToktamÄąĹ&#x; AteĹ&#x; Đ‘ĐľŃˆĐ¸Ń€ Đ?ĐšĐ˛Đ°ĐˇĐžĐłĐťŃƒ BeĹ&#x;ir AyvazoÄ&#x;lu Đ?иŃ?Си ОктоП Niyazi Ă–ktem Đ?вни ĐžĐˇĐłŃƒŃ€ĐľĐťŃŒ Avni Ă–zgĂźrel ĐœĐľŃ…ĐźĐľŃ‚ ХараК Mehmet Saray Эдийо ХОСон Edibe SĂśzen Đ˘ŃƒŃ€ĐşĐźĐľĐ˝Đ¸cŃ‚Đ°Đ˝ TĂźrkmenistan ĐžŃ ĐźĐ°Đ˝ ЯСыдМы Osman YazÄącÄą Украина Ukrayna ХоргоК Đ˘ĐľĐťŃƒŃˆĐ¸Đ˝ Sergey TeluĹ&#x;in Đ?ĐťĐľĐşŃ ĐľĐš Đ§ĐľĐąŃƒĐşĐ¸Đ˝ Aleksey Çebukin Đ˜Đ˛Đ°Đ˝ Драч Ä°van Draç ВНадиПир КаСарин Vladimir Kazarin ГОкхан ДоПир GĂśkhan DemirYAZr4":*DA

5


Đ°ĐşŃ‚ŃƒĐ°ĐťŃŒĐ˝Đž

wasser amanzi apa Đ¸Đ˝Ń‚ĐľŃ€ĐľŃ Đ˝Ń‹Đľ факты

yararlÄą bilgiler

6ɸ ĘĽĘĄĘ–ĘŁĘ› ʼʤʨʌʛʗʣʤʧʨʞ Ę­Ę›ĘĄĘ¤Ę˜Ę›Ę Ę– Ę˜Ę¤ĘšĘ– ʧʨʤʞʨ ĘŁĘ– Ę˜Ę¨Ę¤ĘŚĘ¤Ę˘ ʢʛʧʨʛ ʼʤʧʥʛ ʠʞʧʥʤʌʤʚʖ Ę‚Ę¤ĘœĘŁĘ¤ ĘĽĘŚĘ¤ĘœĘžĘ¨Ę˛ ʚʤ ʣʛʚʛʥʲ Ę—Ę›Ę?ʼʞʯʞ ʣʤʨʤʥʲʠʤʤʚʣʊʣʛʚʛʥʴĘ—Ę›Ę?Ę˜Ę¤ĘšĘą

6 Ä°nsanÄąn vazgeçilmez ihtiyaçlarÄą sÄąralamasÄąnda su, oksijenden sonra ikinci sÄąrada yer alÄąr. Ä°nsan, yemek yemeden 6 hafta, su içmeden ise sadece 1 hafta kadar yaĹ&#x;ayabilir.

6ɸʧʌʛʚʣʛʢĘ?Ę–ĘœĘžĘ?ʣʲĘ­Ę›ĘĄĘ¤Ę˜Ę›Ę Ę˜ĘąĘĽĘžĘ˜Ę–Ę›Ę¨ʨʤʣʣĘ˜Ę¤ĘšĘą 6Ę?Ę›ĘĄĘ¤Ę˜Ę›Ę­Ę›Ę§Ę ĘžĘ&#x; ʤʌʙʖʣʞĘ?ʢ ʧʤʧʨʤʞʨ ĘžĘ? Ę˜Ę¤ĘšĘą ĘŁĘ– o ʅʾʨʞʢʛʧʾʭʣʹĘ&#x;ʳʢʗʌʞʤʣʧʤʧʨʤʞʨĘžĘ?Ę˜Ę¤ĘšĘąĘŁĘ– 6ʅʌʞʢʛʌʣʤĘĽĘ¤Ę˜Ę›ĘŚĘŤĘŁĘ¤Ę§Ę¨ĘžɽʛʢʥʞʼʤʠʌʹʨʤĘ˜Ę¤ĘšĘ¤Ę&#x;ĘƒĘ¤ ʨʤʥʲʠʤʳʨʤĘ&#x;Ę˜Ę¤ĘšĘąʙʤʚʛʣʚʥʾʼʞʨʲʾ 6ɸĘ§Ę¤Ę§Ę¨Ę–Ę˜Ę›ʢʖʣʨʞʞɽʛʢʥʞĘ˜Ę¤ĘšĘąĘ§Ę¤ĘšĘ›ĘŚĘœĘžĘ¨Ę§ĘľĘ˜oĘŚĘ–Ę? ʗʤʥʲʎʛ ʭʛʢĘ˜Ę‚ĘžĘŚĘ¤Ę˜Ę¤Ę˘ʤʠʛʖʣʛ 6ʋʞʢʞʭʛʧʠʤʛʧʤʛʚʞʣʛʣʞʛ)20Ę˜ʭʞʧʨʤʢĘ˜ĘžĘšĘ›Ę˜ʼʌʞʌʤʚʛ ĘŁĘ› Ę§ĘŠĘŻĘ›Ę§Ę¨Ę˜ĘŠĘ›Ę¨ ɸʤʚʖ o ĘŠĘŁĘžĘ˜Ę›ĘŚĘ§Ę–ĘĄĘ˛ĘŁĘąĘ&#x; ĘŚĘ–Ę§Ę¨Ę˜Ę¤ĘŚĘžĘ¨Ę›ĘĄĘ˛ ʅʤʳʨʤʢʊ ĘŁĘ–Ę§ĘĄĘ–ĘœĘšĘ–ĘľĘ§Ę˛ Ę˜Ę ĘŠĘ§Ę¤Ę˘ ʭʞʧʨʤĘ&#x; ĘŚĘ¤ĘšĘŁĘžĘ Ę¤Ę˜Ę¤Ę&#x; Ę˜Ę¤ĘšĘą ʢʹĘŁĘ–ʧʖʢʤʢʚʛʥʛʼʲʛʢʏʛʥʹĘ&#x;ʠʤʠʨʛĘ&#x;ʥʲĘžĘ?ʢʞʣʛраНОв и ПикрОŃ?НоПонтОв. 6ʅʌʛʧʣʖʾ Ę˜Ę¤ĘšĘ– Ę?ʖʢʛʌĘ?ʖʛʨ ĘĽĘŚĘž Ę™ĘŚĘ–ĘšĘŠĘ§Ę¤Ę˜ ʢʤʌʧʠʖʾ o ĘĽĘŚĘž o ʼʤ ĘŒĘ›ĘĄĘ˛Ę§ĘžĘ´ Éś ĘĽĘŚĘž o Ę˜Ę¤ĘšĘ– Ę§Ę¨Ę–ĘŁĘ¤Ę˜ĘžĘ¨Ę§Ęľ jʧʨʛʠʥʾʣʣʤĘ&#x;xoĘĽĘŚĘ›Ę˜ĘŚĘ–ĘŻĘ–Ę›Ę¨Ę§ĘľĘ˜Ę¨Ę˜Ę›ĘŚĘšĘ¤Ę›Ę˜Ę›ĘŻĘ›Ę§Ę¨Ę˜Ę¤Ę—Ę›Ę? ʠʌʞʧʨʖʥʥʞʭʛʧʠʤĘ&#x;ʧʨʌʊʠʨʊʌʹ 6ʣʤʛʧʤʠʌʖʯʛʣʞʛʤʗʰʛʢʖĘ˜Ę¤ĘšĘąĘ˜ʨʛʥʛĘ­Ę›ĘĄĘ¤Ę˜Ę›Ę Ę–Ę˘Ę¤ĘœĘ›Ę¨ĘĽĘŚĘžĘ˜Ę›Ę§Ę¨ĘžĘ ʣʤʢʊĘ§ĘŁĘžĘœĘ›ĘŁĘžĘ´ĘŠĘ˘Ę§Ę¨Ę˜Ę›ĘŁĘŁĘąĘŤĘžĘŞĘžĘ?ʞʭʛʧʠʞʍʼʤʠʖĘ?ʖʨʛʥʛĘ&#x;

6 Ä°nsan, hayatÄą boyunca yaklaĹ&#x;Äąk olarak 35 ton su içer. 6 Ä°nsan vĂźcudunun %60 - %70’i sudan ibarettir. 5 aylÄąk embriyonun ise %94’ß sudur. 6 DĂźnya yĂźzeyinin %70’i suyla kaplÄądÄąr. Fakat, sadece %1’i kullanÄąlabilir nitelikteki tatlÄą sulardÄąr. 6 YeraltÄą sularÄą okyanuslardan 10 -12 kat daha fazladÄąr. 6 DoÄ&#x;ada su, saf H2O fĂśrmĂźlĂź Ĺ&#x;eklinde bulunmaz. Su, evrensel çÜzĂźcĂźdĂźr. DolayÄąsÄąyla, temiz çeĹ&#x;me suyu içtiÄ&#x;imiz zaman aslÄąnda bir sĂźrĂź mineral ve oligoelementler içeren bir kokteyl içiyoruz. 6 TatlÄą su 0°C derecede, deniz suyu ise -1.91 °C derecede donar. -135°C’de su, cam gibi olur. Yani donarak kristal yapÄąlÄą olmayan katÄą bir maddeye dĂśnĂźĹ&#x;Ăźr. 6 Ä°nsan vĂźcudu %2 oranÄąnda su kaybederse zihinsel ve fiziksel yeteneklerde %20 azalma meydana gelir.

6ɸʧʛʙʤ ĘŁĘ– ɽʛʢʥʛ Ę¤Ę Ę¤ĘĄĘ¤ ʢʥʣ ʠʊʗʞʭʛʧʠʞʍ Ę ĘžĘĄĘ¤Ę˘Ę›Ę¨ĘŚĘ¤Ę˜ ʼʌʛʧʣʤĘ&#x;Ę˜Ę¤ĘšĘąÉťĘœĘ›ĘšĘŁĘ›Ę˜ĘŁĘ¤ʧĘĽĘ¤Ę˜Ę›ĘŚĘŤĘŁĘ¤Ę§Ę¨ĘžĘ?ʛʢʥʞʞʧʼʖʌʾʛʨʧʾʨʌʥʣʨʤʣʣĘ˜Ę¤ĘšĘą

6 DĂźnya yĂźzeyinde bulunan tatlÄą suyun toplam hacmi 3 milyon km3 tĂźr. Her gĂźn dĂźnya yĂźzeyinden 1 trilyon ton su buharlaĹ&#x;Äąr.

6ʅʤʚʖʣʣʹʢĘ”ĘƒÉťĘ‡Ę€Ę„ ʧʖʢʖʾʭʞʧʨʖʾĘ˜Ę¤ĘšĘ–Ę˜ʢʞʌʛoĘ˜ʊʞʣʥʾʣʚʞʞ ÉžĘ§Ę§ĘĄĘ›ĘšĘ¤Ę˜Ę–ĘŁĘžĘ› ĘĽĘŚĘ¤Ę˜Ę›ĘšĘ›ĘŁĘŁĘ¤Ę› Ę˜ ʧʨʌʖʣʖʍ ʢʞʌʖ ĘŠĘ­ĘžĘ¨ĘąĘ˜Ę–ĘĄĘ¤Ę Ę–Ę­Ę›Ę§Ę¨Ę˜Ę¤ĘĽĘžĘ¨Ę˛Ę›Ę˜Ę¤Ę&#x;Ę˜Ę¤ĘšĘą

6

6 Ę˜Ę§Ę›ĘŤ Ę?Ę–Ę—Ę¤ĘĄĘ›Ę˜Ę–ĘŁĘžĘ&#x; Ę˜ ʢʞʌʛ ʼʛʌʛʚʖʛʨʧʾ ĘĽĘ¤Ę§ĘŚĘ›ĘšĘ§Ę¨Ę˜Ę¤Ę˘ Ę˜Ę¤ĘšĘą ÉťĘœĘ›Ę™Ę¤ĘšĘŁĘ¤ ʤʨ ʣʞʍ ʊʢʞʌʖʴʨ Ę˘ĘžĘĄĘĄĘžĘ¤ĘŁĘ¤Ę˜ Ę­Ę›ĘĄĘ¤Ę˜Ę›Ę 

6 DĂźnyada bulunan hastalÄąklarÄąn %85’i su aracÄąlÄąÄ&#x;Äąyla bulaĹ&#x;Äąr. Her yÄąl bu tĂźr hastalÄąklardan, 25 milyon insan hayatÄąnÄą kaybeder.

Đ”Đ? Ɏɨɾɹrɰɹɯɨɳ

UNESCO’nun verilerine gĂśre en temiz su Finlandiya’da bulunur. (122 Ăźlkede yapÄąlan araĹ&#x;tÄąrmada taze suyun miktarÄą ve kalitesi incelendi.)


актуально

вода su

питьевые источники евразии avrasya’nın tatlı su kaynakları YAZr4":*DA
вода Без малого три десятка стран едва не вымирают от хронического непитьевые источники евразии

достатка воды, усугубляющегося с каждым годом. Целые районы Китая, Индии, Малой Азии, вынуждены экономить каждую каплю. Недостаток воды угрожает экономическому и социальному состоянию и может стать причиной войн и конфликтов

Семь шагов к воде ФОТО: АГЕНТСТВО ДЖИХАН / FOTOĞRAF: CHA

8 ДАА ɮɨɵɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ ɨɵɵɱ ɱ ɱ rr r  ɰɱ ɰɱɯ ɱɱɯ ɯɨɳ


su Dünyada 30’a yakın ülke yıldan yıla daha dramatik hale gelen su sıkıntısı

avrasya’nın tatlı su kaynakları

yaşamaktadır. Çin, Hindistan ve Anadolu’nun çoğu bölgesinde insanlar, suyun damlasını bile boşa harcamazlar. Su sıkıntısı toplumumuzun ekonomik ve sosyal sistemini etkiler. Çatışma ve hatta savaşlara neden olabilir

Suya doğru yedi adım YAZr4":*DA YAZ Z rr44":*DA  A
вода

ФОТО: АГЕНТСТВО ДЖИХАН / FOTOĞRAF: CHA

питьевые источники евразии

Дмитрий Мотрич

ʚʞʣ ʙʡʤʨʤʠ ʘʤʚʱ ʧʨʤʞʨ ʧʛʢʞʮʖʙʤʘʥʩʨʞx oʙʡʖсит старинная турецкая ʥʤʧʡʤʘʞʬʖ ʃʤ ʘʦʛʢʛʣʖ ʢʛʣʵʴʨʧʵ ʞ ʙʡʤʨʤʠ ʘʤʚʱ ʧ ʠʖʜʚʱʢ ʙʤʚʤʢ ʧʨʖʣʤʘʞʨʧʵ ʘʧʛ ʚʤʦʤʜʛ ʞʚʤʦʤʜʛʅʤʭʛʢʩ ʅʤʥʦʤʗʩʛʢʧʚʛʡʖʨʲʳʨʞʡʛʙʛʣʚʖʦʣʱʛʧʛʢʲʮʖʙʤʘʞʥʤʣʵʨʲ

Шаг первый. Что? ʍʨʤ ʨʖʠʤʛ ʘʤʚʖ ʀʖʜʚʱʟ ʝʣʖʛʨ ʞʝ ʮʠʤʡʲʣʤʙʤ ʠʩʦʧʖ ʭʨʤʳʨʤʚʘʛʤʗʰʛʚʞʣʞʘʮʞʛʧʵʢʤʡʛʠʩʡʱ ʘʤʚʤʦʤʚʖ ʞ ʤʚʣʖ ʠʞʧʡʤʦʤʚʖ ɸʤʚʖ o ʤʚʣʤ ʞʝ ʧʖʢʱʫ ʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʛʣʣʱʫ ʘʛʯʛʧʨʘ ʣʖ ɽʛʢʡʛ ʨʦʞ ʭʛʨʘʛʦʨʞ ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʥʡʖʣʛʨʱ ʥʤʠʦʱʨʱ ʘʤʚʤʟ ɸʥʤʦʩ ʣʖʝʱʘʖʨʲ ʣʖʮʩ ʥʡʖʣʛʨʩ ʣʛ ɽʛʢʡʵ ʖɸʤʚʖ ʘʤʚʱʣʖɽʛʢʡʛʥʦʞʫʤʚʞʨʧʵʣʖ ʢʤʦʵʞʤʠʛʖʣʱ ʳʨʖʘʤʚʖʣʛʥʦʞʙʤʚʣʖʚʡʵʥʞʨʲʵ ɶʥʦʛʧʣʤʟoʨʤʡʲʠʤ ʃʤʞʞʝʳʨʤʙʤʠʤʡʞʭʛ-

10 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

Dmitriy Motriç

:

FEƌ BE‘NM‘L ZPMVO CƌS ZVEVN TVZVO IBLL‘ WBSE‘S EƌZF CƌS 5àSLBUBTÚ[àWBSE‘S'BLBU HƌUHƌEFTVQBIBMBONBLUB/FEFO CÚZMFPMVZPSLƌ :FEƌBE‘NZPMEBO HƌEƌQ CVOVO TFCFQMFSƌOƌO OF PMEVǘVOV ÚǘSFONFZFÎBM‘ǵBM‘N

Birinci adım: Su nedir? 4VOFEƌSTPSVTVOBLƌNZBEFSTƌOEFODFWBQBM‘OBCƌMƌS,ƌNZBTBMBΑEBOTV ƌLƌIƌESPKFOWFCƌSPLTƌKFO BUPNVOEBO NFZEBOB HFMNƌǵUƌS %àOZBN‘[EBFOZBZH‘OMBǵN‘ǵNBEEFMFSEFOEƌS±àOLà EàOZBZà[FZƌOƌOEÚSUUFàÎàTVMBSMBLBQM‘E‘S%PMBZ‘T‘ZMB HF[FHFOFNƌ[F EBIB ÎPL %àOZB EFǘƌM EF4VBE‘ZBL‘ǵ‘SE‘%àOZBTVMBS‘O‘OƌPLZBOVTMBSB WF EFOƌ[MFSF EÚLàMàS #V TVMBS ƌÎNFL ƌÎƌOLVMMBO‘MNB[5BUM‘TVMBS‘OPSBO‘TBEFDF EƌS#VPSBO‘Oƌ"OUBSLUƌLBWF"SLUƌLBCV[VM-


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları ʧʨʘʖ ʣʖʫʤʚʵʨʧʵ ʘ ʡʛʚʣʞʠʖʫ ɶʣʨʖʦʠʨʞʚʱ ʞ Арктики. Еще около трети приходится на подʝʛʢʣʱʛ ʦʛʝʛʦʘʩʖʦʱ ʥʦʛʧʣʤʟ ʘʤʚʱ ɾ ʨʤʡʲʠʤ ʨʦʛʨʲ ʥʦʤʬʛʣʨʖ o ʢʞʝʛʦʣʤʛ ʭʞʧʡʤ o ʨʛʭʛʨ ʥʤ поверхности Земли в виде рек и скапливается ʘʥʦʛʧʣʤʘʤʚʣʱʫʤʝʛʦʖʫ

Шаг второй. Где? ɹʚʛ ʜʛ ʧʤʧʦʛʚʤʨʤʭʛʣʱ ʤʧʣʤʘʣʱʛ ʝʖʥʖʧʱ ʘʤʚʱ ʣʖʣʖʮʛʟʥʡʖʣʛʨʛ ʉʘʱ ʣʛʘʧʛʙʚʖʨʖʢ ʙʚʛʫʤʨʛʡʤʧʲʗʱɸɹʦʛʣʡʖʣʚʞʞʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟʘʤʚʱ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʫʤʨʲʝʖʡʛʟʧʵoʘʤʨʨʤʡʲʠʤʝʖʡʞʘʖʨʲʧʵ ʤʧʤʗʛʣʣʤʣʛʠʤʢʩɶʣʖʞʗʤʡʛʛʙʩʧʨʤʣʖʧʛʡʛʣʣʱʛ ʦʖʟʤʣʱɽʛʢʡʞʧʨʦʖʚʖʴʨʤʨʜʖʜʚʱɷʛʝʢʖʡʤʙʤ ʨʦʞʚʛʧʵʨʠʖʧʨʦʖʣʛʚʘʖʣʛʘʱʢʞʦʖʴʨʤʨʫʦʤʣʞʭʛʧʠʤʙʤ ʣʛʚʤʧʨʖʨʠʖ ʘʤʚʱ ʩʧʩʙʩʗʡʵʴʯʛʙʤʧʵ ʧ ʠʖʜʚʱʢ ʙʤʚʤʢ ʅʦʛʚʧʨʖʘʲʨʛ ʧʛʗʛ ɶʪʦʞʠʩ ʙʚʛ ʠʖʜʚʱʟʚʛʣʲʜʛʣʯʞʣʱʘʱʣʩʜʚʛʣʱʗʦʛʧʨʞʥʤ ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ ʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘ ʥʤʚ ʜʙʩʭʞʢ ʧʤʡʣʬʛʢ ʭʨʤʗʱ ʣʖʥʤʡʣʞʨʲ ʧʘʤʞ ʠʩʘʮʞʣʱ ʜʞʘʞʨʛʡʲʣʤʟ ʘʡʖʙʤʟ ʌʛʡʱʛ ʦʖʟʤʣʱ ʀʞʨʖʵ ɾʣʚʞʞ ʂʖʡʤʟ ɶʝʞʞʘʱʣʩʜʚʛʣʱʳʠʤʣʤʢʞʨʲʠʖʜʚʩʴʠʖʥʡʴ jʅʤ ʘʧʛʢʩ ʢʞʦʩ ʞʧʨʤʭʣʞʠʞ ʘʤʚʱ ʥʤʥʦʛʜʣʛʢʩʝʖʧʤʦʵʴʨʧʵ ʥʤʦʨʵʨʧʵʞʥʦʞʫʤʚʵʨ ʘʣʛʙʤʚʣʤʧʨʲʅʤʧʡʛʚʧʨʘʞʵʳʨʤʙʤʚʡʵʭʛʡʤʘʛʭʛʧʨʘʖʠʦʖʟʣʛʨʵʜʛʡʱʃʛʚʤʧʨʖʨʤʠʘʤʚʱʩʙʦʤʜʖʛʨʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʤʢʩʞʧʤʬʞʖʡʲʣʤʢʩʧʤʧʨʤʵʣʞʴ ʞʢʤʜʛʨʧʨʖʨʲʥʦʞʭʞʣʤʟʘʤʟʣʞʠʤʣʪʡʞʠʨʤʘx o ʝʖʵʘʞʡ ʙʛʣʛʦʖʡʲʣʱʟ ʧʛʠʦʛʨʖʦʲ ʄʄʃ ʅʖʣ ɹʞ ʂʩʣ ʘʱʧʨʩʥʖʵ ʣʖ ɶʝʞʖʨʧʠʤʈʞʫʤʤʠʛʖʣʧʠʤʢ ʧʖʢʢʞʨʛ ʘʤʚʱ ʉʜʛ ʧʛʙʤʚʣʵ ʨʦʛʨʲ ʣʖʧʛʡʛʣʞʵ ɽʛʢʡʞʜʞʘʛʨʘʦʖʟʤʣʖʫ ʙʚʛʤʯʩʯʖʛʨʧʵʧʛʦʲʛʝʣʱʟʣʛʚʤʧʨʖʨʤʠʘʤʚʱ

Шаг третий. Когда? ʀʤʙʚʖ ʘʤʝʣʞʠʖʛʨ ʣʛʚʤʧʨʖʨʤʠ ʥʦʛʧʣʤʟ ʘʤʚʱ ʢʤʜʣʤʜʚʖʨʲʧʛʦʲʛʝʣʱʫʠʤʣʪʡʞʠʨʤʘ ʘʨʤʢʭʞʧʡʛ ʘʤʤʦʩʜʛʣʣʱʫ ɸ ʣʖʮʞ ʚʣʞ ʚʛʪʞʬʞʨ ʭʞʧʨʤʟ ʘʤʚʱ ʤʯʩʯʖʛʨʧʵ ʘʧʛ ʧʞʡʲʣʛʛ ʁʞʨʦ ʧʨʤʭʣʱʫ ʘʤʚ ʣʖʚʤʡʙʤ ʥʦʞʘʤʚʞʨ ʘ ʣʛʙʤʚʣʤʧʨʲ ʘʤʧʛʢʲ ʡʞʨʦʤʘ ʭʞʧʨʤʟ ɽʖʙʦʵʝʣʛʣʞʛ ʥʦʛʧʣʤʟ ʘʤʚʱ ʥʦʛʘʦʖʨʞʡʤʛʛʘʬʛʣʣʱʟʨʤʘʖʦ ʣʛʫʘʖʨʠʖʠʤʨʤʦʤʙʤʧʨʖʡʖʧʛʦʲʛʝʣʤʟʥʦʤʗʡʛʢʤʟʚʡʵʚʛʧʵʨʠʤʘ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʞʧʤʨʛʣʢʞʡʡʞʤʣʤʘʡʴʚʛʟʇʛʟʭʖʧʘ ʧʨʦʖʣʖʫ ʙʚʛʥʤʠʖʝʖʨʛʡʲʤʗʛʧʥʛʭʛʣʣʤʧʨʞʘʤʚʤʟ ʣʞʜʛ ʣʤʦʢʖʡʲʣʤʙʤ ʩʦʤʘʣʵ ʥʦʤʜʞʘʖʴʨ ʗʤʡʛʛ ʚʘʩʫʢʞʡʡʞʖʦʚʤʘʭʛʡʤʘʛʠ ʖʥʞʨʲʛʘʖʵʘʤʚʖʥʤʚʤʗʖʴʯʛʙʤ ʠʖʭʛʧʨʘʖ ʣʛʚʤʧʨʩʥʣʖ ʩʜʛ ʬʛʡʤʢʩ ʢʞʡʡʞʖʦʚʩoʮʛʧʨʤʟʭʖʧʨʞʣʖʧʛʡʛʣʞʵʥʡʖʣʛʨʱ ʈʦʞʧʥʤʡʤʘʞʣʤʟʢʞʡʡʞʤʣʖʭʛʡʤʘʛʠʛʜʛʙʤʚʣʤ ʩʢʞʦʖʴʨ ʤʨ ʜʖʜʚʱ ʅʦʤʙʣʤʝʱ ʨʤʜʛ ʣʛʩʨʛʮʞʨʛʡʲʣʱʠ̓ʙʤʚʩʚʛʪʞʬʞʨʘʤʚʱʘʦʖʝʘʞʘʖʴʯʞʫʧʵʧʨʦʖʣʖʫʘʤʝʦʖʧʨʛʨʣʖ ʖʘʦʖʝʘʞʨʱʫo ʣʖʀʳʨʤʢʩʘʦʛʢʛʣʞʣʛʚʤʧʨʖʨʤʠʘʤʚʱʗʩʚʩʨʞʧʥʱʨʱʘʖʨʲʚʘʛʨʦʛʨʞʣʖʧʛʡʛʣʞʵʥʡʖʣʛʨʱ ɸʙʡʖʝʖʫʡʴʚʛʟʤʣʖʧʨʖʣʛʨʬʛʣʣʛʛʣʛʪʨʞɾʨʤʙʚʖʦʖʝʚʖʚʩʨʧʵʘʱʧʨʦʛʡʱ

MBS‘E‘S (FSƌZF LBMBO àÎUF CƌSMƌL PSBO ZFSBMU‘ TVMBS‘OB EàǵNFLUFEƌS 4POSBLƌ àÎUF CƌS ƌTF OFIƌSMFSIBMƌOEFEƌS#VTVMBSUBUM‘TVHÚMMFSƌOEFCƌSƌLƌS

İkinci adım: Nerede? (F[FHFOFNƌ[EF UFNFM TV TUPLMBS‘ OFSFEF CVMVONBLUBE‘S .BBMFTFG HFOFMEF ƌTUFEƌǘƌNƌ[ WF BS[ FUUƌǘƌNƌ[ ZFSMFSEF EFǘƌM ½SOFǘƌO (SÚOMBOEEB GB[MBT‘ZMB UBUM‘ TV WBS 0ZTB CV TVZV UàLFUFOMFSƌO TBZ‘T‘ B[E‘S "ZO‘ [BNBOEB OàGVT ZPǘVOMVǘV BΑT‘OEBO FO ZPǘVO CÚMHFMFS TVTV[MVLUBO T‘L‘OU‘M‘ %àOZBEBBZBL‘OàMLFZ‘MEBOZ‘MBEBIBESBNBUƌLIBMFHFMFOTVT‘L‘OU‘T‘ZBǵBNBLUBE‘S"GSƌLBàMLFMFSƌOƌ EàǵàOàO 0SBEBLƌ LBE‘OMBS TV UFTUƌMFSƌOƌ EPMEVSNBLƌÎƌOZBL‘D‘HàOFǵUFLƌMPNFUSFMFSDFTàSFOZPMVBǵNBL[PSVOEBLBM‘ZPSMBS±ƌO )ƌOEƌTUBO WF"OBEPMVOVOÎPǘVCÚMHFTƌOEFƌOTBOMBS TVZVO EBNMBT‘O‘CƌMFCPǵBIBSDBNB[MBS #ƌSMFǵNƌǵ .ƌMMFUMFS (FOFM 4FLSFUFSƌ #BO ,ƌ .PPO"TZBo1BTƌGƌL4V'PSVNVOEBZBQU‘ǘ‘LPOVǵNBT‘OEBj%àOZBEBUBUM‘TVLBZOBLMBS‘LƌSMFUƌMNFLUF ÎàSàNFLUF WF LVMMBO‘MBNB[ IBMF HFMNFLUFEƌS #VOVO OFUƌDFMFSƌ ƌOTBOPǘMV ƌÎƌO LPSLVOÎ PMBDBL ;ƌSBTVT‘L‘OU‘T‘UPQMVNVNV[VOFLPOPNƌLWFTPTZBMTƌTUFNƌOƌFULƌMFS±BU‘ǵNBWFIBUUBTBWBǵMBSBOFEFOPMBCƌMƌSxBΑLMBNBT‘OEBCVMVOEV#VHàOMFSEF EàOZB OàGVTVOVO àÎUF CƌSƌ TV T‘L‘OU‘T‘O‘O EVZVMEVǘVCÚMHFMFSEFZBǵBNBLUBE‘S

К 2025 году дефицит воды в развивающихся странах возрастет на 50%, а в развитых – на 20%. К этому времени дефицит воды будут испытывать две трети населения планеты

Üçüncü adım: Ne zaman? $ƌEEƌUBUM‘TVT‘L‘OU‘T‘NFZEBOBHFMEƌǘƌOEFCVEVSVNTƌMBIM‘ÎBU‘ǵNBMBSEBEBIƌMPMNBLà[FSFCƌSÎPL ÎBU‘ǵNBMBSB ZPM BÎBS #VHàOMFSEF UFNƌ[ TV T‘L‘OU‘T‘ TPSVOV HàOEFO HàOF Bǘ‘SMBǵ‘ZPS .FTFMB CƌS MƌUSFBU‘LTV UBUM‘TVZVOMƌUSFTƌOƌCP[VQV[VO[BNBOLVMMBO‘MNB[IBMFHFUƌSFCƌMƌS4VZVOLƌSMFONFTƌ POVO EFǘFSƌOƌ BSU‘SE‘ 4VZVO FLTƌLMƌǘƌOƌ EVZBO POMBSDB àMLFEF Zà[ NƌMZPO DƌWBS‘OEB ƌOTBO [PSMVL ÎFLNFLUFEƌS ,VMMBO‘M‘S TV CƌSƌLƌNMFSƌ HFSFLFO SBLBNMBS‘O BMU‘OEB PMBO àMLFMFSEF ƌLƌ NƌMZBS‘ BǵL‘OƌOTBOZBǵBNBLUBE‘S"ZS‘DBƌǵFZBSBSUBUM‘TVHF[FHFOƌNƌ[ƌOBMU‘EBCƌSƌOFZBOƌUBNCƌSNƌMZBSLƌǵƌZF VMBǵNBNBLUBE‘S )FS Z‘M EàOZBEB TVTV[MVLUBO NƌMZPOƌOTBOIBZBU‘O‘LBZCFUNFLUFEƌS:BQ‘MBO UBINƌOMFS EF àNƌU WFSƌDƌ EFǘƌM Z‘M‘OEB HFMƌǵFOàMLFMFSEF HFMƌǵNƌǵàMLFMFSEFEFPSBO‘OEBTVL‘UM‘ǘ‘ÚOHÚSàMNFLUFEƌS0[BNBOBLBEBS EàOZBOàGVTVOVOàÎUFƌLƌTƌTVT‘L‘OU‘T‘ÎFLFDFLƞOTBOHÚ[àOEFTVQFUSPMEFOEBIBQBIBM‘PMBDBLƞǵUF P[BNBO ƌMLBUFǵBΑMBDBL .PTLPWB %FWMFU ÃOƌWFSTƌUFTƌ 6MVTMBSBSBT‘ ƞLUƌTBU0LVMV'ƌOBOT4USBUFKƌ#ÚMàN#BǵLBO‘7MBEƌNƌS ,WƌOUj4VL‘UM‘ǘ‘O‘O %àOZB4BWBǵ‘OBOFEFOPMBDBǘ‘O‘[BOOFUNƌZPSVN'BLBUCV ZFSFMWFCÚMHFTFM ÎBU‘ǵNBMBSB ZPM BÎBCMƌS .FTFMB 4VSƌZF CÚMHFOƌO BLBSTVMBS‘O‘O ÎPǘVOV LVMMBONBLUBE‘S #V EVSVNEB5àSLƌZFZFEBIBB[TVLBM‘S"NBEƌǘFSÚSOFLMFS

2025 yılında gelişen ülkelerde %50, gelişmiş ülkelerde de %20 oranında su kıtlığı öngörülmektedir. O zamana kadar dünya nüfusunun üçte ikisi su sıkıntısı çekecektir

YAZr4":*DA

11


вода

ФОТО: АГЕНТСТВО ДЖИХАН / FOTOĞRAF: CHA

питьевые источники евразии

jʆʛʖʡʲʣʖʡʞʨʦʛʨʲʵʢʞʦʤʘʖʵʞʝʝʖʚʛʪʞʬʞʨʖʘʤʚʱ ʃʛʚʩʢʖʴʃʤʤʥʖʧʣʤʧʨʲʡʤʠʖʡʲʣʱʫʞ ʦʛʙʞʤʣʖʡʲʣʱʫʠʤʣʪʡʞʠʨʤʘʤʭʛʣʲʘʛʡʞʠʖ oʧʭʞʨʖʛʨ ʝʖʘʛʚʩʴʯʞʟ ʠʖʪʛʚʦʤʟ ʪʞʣʖʣʧʤʘʤʟ ʧʨʦʖʨʛʙʞʞ ʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʤʟ ʮʠʤʡʱ ʳʠʤʣʤʢʞʠʞ ʂɹʉ ɸʡʖʚʞʢʞʦ ʀʘʞʣʨ o ʃʖʥʦʞʢʛʦ ʤʚʣʖ ʧʨʦʖʣʖ o ʇʞʦʞʵoʝʖʗʞʦʖʛʨʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʩʴʭʖʧʨʲʘʤʚʤʥʤʨʤʠʖʘʦʛʙʞʤʣʛ ʖʈʩʦʬʞʞʩʜʛʘʤʚʱʣʛʫʘʖʨʖʛʨ ɻʧʨʲ ʥʤʡʤʜʞʨʛʡʲʣʱʛ ʥʦʞʢʛʦʱ o ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʧʨʦʖʣʱ ʗʖʧʧʛʟʣʖ ʃʞʡʖ ʥʤʚʥʞʧʖʡʞ ʧʤʙʡʖʮʛʣʞʛ ʤ ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʢ ʦʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʢ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞ ʘʤʚʣʱʫ ʦʛʧʩʦʧʤʘ ɸ ʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʖʝʞʖʨʧʠʞʫ ʦʛʧʥʩʗʡʞʠʖʫʗʱʘʮʛʙʤʇʇʇʆʨʖʠʖʵʥʦʤʗʡʛʢʖʨʤʜʛ ʧʩʯʛʧʨʘʩʛʨ ʍʦʛʝʢʛʦʣʤ ʝʖʗʞʦʖʴʨʧʵ ʧʨʤʠʞ ʘʤʚ ɶʢʩʚʖʦʲʞ ʞ ʇʱʦʚʖʦʲʞ ʞ ʳʨʤ ʚʤʫʤʚʞʨ ʚʤ ʢʖʧʮʨʖʗʤʘʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʟʠʖʨʖʧʨʦʤʪʱɶʦʖʡʲʧʠʤʛ ʢʤʦʛʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʞʞʧʭʛʝʡʤ

Шаг четвертый. Как? ʀʖʠ ʜʛ ʢʤʙʩʨ ʥʦʤʞʝʤʟʨʞ ʥʤʚʤʗʣʱʛ ʠʤʣʪʡʞʠʨʱ ʅʤ ʢʣʛʣʞʴ ʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʖ ʳʠʧʥʛʦʨʤʘ ʘ ʡʴʗʤʟ ʢʤʢʛʣʨ ʞʝʝʖ ʘʤʚʱ ʢʤʙʩʨ ʠʦʛʥʠʤ ʥʤʧʧʤʦʞʨʲʧʵ ʈʖʚʜʞʠʞʧʨʖʣ ʞ ʉʝʗʛʠʞʧʨʖʣ ʅʦʞʭʞʣʖoʥʡʖʣʱʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʖʬʛʡʤʟʧʛʦʞʞɹʓʇʣʖ ʦʛʠʖʫɸʖʫʮʞʅʵʣʚʜ ʤʗʦʖʝʩʴʯʞʫʥʦʞʧʡʞʵʣʞʞ ʙʡʖʘʣʩʴʦʛʠʩʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʟɶʝʞʞoɶʢʩʚʖʦʲʴ ʞ ʣʖʥʦʞʨʤʠʛɶʢʩʚʖʦʲʞʦʛʠʛɽʛʦʖʘʮʖʣʅʤʧʠʤʡʲʠʩ ʳʣʛʦʙʤʣʤʧʞʨʛʡʞ ʥʤ ʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʢ ʬʛʣʖʢ ʈʖʚʜʞʠʞʧʨʖʣʩ ʣʛʚʤʧʨʩʥʣʱ ʘʡʖʧʨʞ ʥʱʨʖʴʨʧʵ ʦʛʮʞʨʲʥʦʤʗʡʛʢʱʳʣʛʦʙʤʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵʞʢʛʣʣʤ ʝʖʧʭʛʨʙʞʚʦʤʳʣʛʦʙʛʨʞʠʞʄʚʣʖʠʤʘʦʛʝʩʡʲʨʖʨʛ ʉʝʗʛʠʞʧʨʖʣʦʞʧʠʩʛʨʤʧʨʖʨʲʧʵʗʛʝʘʤʚʱ ʠʤʨʤʦʖʵ

12 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

EF WBS ½SOFǘƌO /ƌM IBW[BT‘ àMLFMFSƌ TV LBZOBLMBS‘O‘O PSUBLÎB SBTZPOFM LVMMBO‘MNBT‘OB EBƌS CƌS BOMBǵNB ZBQU‘MBS &TLƌ 4PWZFUMFS #ƌSMƌǘƌ 0SUB "TZB DVNIVSƌZFUMFSƌOEFEFTVT‘L‘OU‘T‘QSPCMFNƌWBSE‘S .FTFMB "NVEFSZBWF4‘S‘EFSZBOFIƌSMFSƌOƌOTVMBS‘O‘OBǵ‘S‘UàLFONFTƌCÚMHFEFFLPMPKƌLTPSVOMBSBZPM BÎU‘"SBM%FOƌ[ƌOƌZPLFUUƌLTBZ‘M‘SxEFEƌ

Dördüncü adım: Nasıl? #VUàSÎBU‘ǵNBMBSOBT‘MNFZEBOBHFMFCƌMƌS "SBǵU‘SNBD‘MBSBHÚSFTV5BDƌLƌTUBOWF½[CFLƌTUBOBSBT‘OEBLƌÎBU‘ǵNBMBSBTFCFQPMBCƌMƌS/FEFOPMBSBL0SUB "TZBO‘OUFNFMOFISƌPMBO"NVEFSZBZBBLBO7BIǵ WF 1ZBOD OFIƌSMFSƌ WF "NVEFSZB OFISƌOƌO LPMV PMBO;FSBWǵBO/FISƌà[FSƌOEFTVTBOUSBMMFSƌOƌZBQNBQMBOMBS‘HÚSàMNFLUFEƌS6MVTMBSBSBST‘GƌZBUMBSMB TBU‘MBO FOFSKƌ LBZOBLMBS‘O‘ 5BDƌLƌTUBO BMBNBE‘ǘ‘ ƌÎƌO IàLàNFU àMLFOƌO FOFSKƌ ƌIUƌZBÎMBS‘O‘ IƌESPFOFSKƌFOEàTUSƌTƌZBSE‘N‘ZMBLBSǵ‘MBNBZBÎBM‘ǵ‘S#VOVOCƌSTPOVDVPMBSBL½[CFLƌTUBO‘OTVTV[LBMNB SƌTLƌWBSE‘S0ZTB TV½[CFLƌTUBOƌÎƌOUBSMBMBS‘O‘TVMBNBCBL‘N‘OEBOÚOFNMƌEƌS"ZS‘DB UBS‘NàMLFOƌO FLPOPNƌTƌOEF ÚOFNMƌ SPM PZOBS )BUUB àMLF FLPOPNƌTƌOƌO UFNFMƌOƌ PMVǵUVSNBLUBE‘S ,‘TBDB TV VMVTVOZBǵBNBT‘ƌÎƌOHFSFLMƌEƌS4VOFƌÎƌOWFOBT‘M LVMMBO‘M‘S EƌZF ZBL‘O [BNBOEB NFZEBOB HFMNFTƌ NVIUFNFMUBSU‘ǵNBMBSCÚMHFEFHFSHƌOEVSVNMBSB ZPMBÎBCƌMƌS #FO[FS EVSVN "GSƌLBEB EB ZBL‘OMBSEB PSUBZB ΑLBCƌMƌS 4V OFEFOƌZMF CBǵMBZBCƌMFDFL ÎBU‘ǵNB [BNBOMB CàZàL CƌS TBWBǵB EÚOàǵFCƌMƌS ±BU‘ǵNB 4VEBO .‘T‘S ƌMFSƌEF POMBSB LBU‘MNB ƌIUƌNBMƌ PMBO


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları ʣʩʜʣʖ ʚʡʵ ʘʱʦʖʯʞʘʖʣʞʵ ʧʛʡʲʧʠʤʫʤʝʵʟʧʨʘʛʣʣʱʫ ʠʩʡʲʨʩʦ ʘ ʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʤʟ ʧʨʛʥʛʣʞ ʧʤʧʨʖʘʡʵʴʯʞʫ ʤʧʣʤʘʩ ʳʠʤʣʤʢʞʠʞ ʧʨʦʖʣʱ ɸ ʤʗʤʞʫ ʧʡʩʭʖʵʫ ʘʤʚʖ ʣʩʜʣʖ ʚʡʵ ʘʱʜʞʘʖʣʞʵ ʣʖʬʞʞ ʞ ʧʥʤʦʱʘʤʠʦʩʙʛʛʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵʩʜʛʘʗʡʞʜʖʟʮʛʛʘʦʛʢʵʢʤʙʩʨʩʧʡʤʜʣʞʨʲʤʗʧʨʖʣʤʘʠʩʘʳʨʤʢ регионе. ɸ ɶʪʦʞʠʛ ʧʛʙʤʚʣʵ ʨʤʜʛ ʣʖʝʦʛʘʖʛʨ ʣʤʘʱʟ ʧʛʦʲʛʝʣʱʟ ʠʤʣʪʡʞʠʨ ʞʝʝʖ ʘʤʚʱ ʙʦʤʝʵʯʞʟ ʥʛʦʛʦʖʧʨʞʘʥʤʡʣʤʢʖʧʮʨʖʗʣʩʴʘʤʟʣʩʅʤʤʚʣʩ ʧʨʤʦʤʣʩʗʖʦʦʞʠʖʚoʇʩʚʖʣʞɻʙʞʥʛʨ ʠʠʤʨʤʦʱʢ ʘʥʛʦʧʥʛʠʨʞʘʛʢʤʜʛʨʥʦʞʧʤʛʚʞʣʞʨʲʧʵʓʦʞʨʦʛʵ ʅʤ ʚʦʩʙʩʴ ʧʨʤʦʤʣʩ o ɷʩʦʩʣʚʞ ʆʩʖʣʚʖ ʉʙʖʣʚʖ ʀʛʣʞʵ ʈʖʣʝʖʣʞʵ ɺʛʢʤʠʦʖʨʞʭʛʧʠʖʵ ʆʛʧʥʩʗʡʞʠʖ ʀʤʣʙʤ ʓʪʞʤʥʞʵ ʞ ʔʜʣʱʟ ʇʩʚʖʣ ɾʢʛʣʣʤ ʣʖ ʞʫ ʨʛʦʦʞʨʤʦʞʞ ʣʖʭʞʣʖʛʨʧʵ ʘʤʚʣʖʵ ʧʞʧʨʛʢʖ ʘʛʡʞʠʤʙʤ ʃʞʡʖ ʥʤʳʨʤʢʩ ʤʣʞ ʞ ʦʛʮʞʡʞ ʥʤʠʤʣʭʞʨʲʧʨʛʢ ʭʨʤɻʙʞʥʛʨʞʇʩʚʖʣʤʥʦʛʚʛʡʞʡʞʚʡʵ ʘʧʛʫ ʤʧʨʖʡʲʣʱʫ ʢʛʦʩ ʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʵ ʘʤʚʱ ɶʪʦʞʠʖʣʧʠʞʛʧʨʦʖʣʱʨʦʤʥʞʭʛʧʠʤʙʤʥʤʵʧʖʣʛʥʦʞʝʣʖʴʨʚʤʙʤʘʤʦʖ̓ʙʤʚʖʞʧʭʞʨʖʴʨ ʭʨʤʘʣʛʢ ʖʗʧʤʡʴʨʣʤ ʣʛ ʩʭʨʛʣʱ ʞʫ ʞʣʨʛʦʛʧʱ ʓʪʞʤʥʞʵ ʚʖʴʯʖʵʧʨʤʠʖʘʃʞʡ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʡʞʮʲʤʠʤʡʤ ʳʨʤʙʤ ʠʤʡʤʧʧʖʡʲʣʤʙʤ ʤʗʰʛʢʖ ʘʤʚʱ ɾ ʘ ʩʧʡʤʘʞʵʫ ʥʦʤʚʤʡʜʖʴʯʛʙʤʧʵ ʚʛʢʤʙʦʖʪʞʭʛʧʠʤʙʤ ʦʤʧʨʖ ʘʡʖʧʨʵʢ ʥʦʞʚʛʨʧʵ ʥʛʦʛʟʨʞ ʣʖ ʗʤʡʛʛ ʞʣʨʛʣʧʞʘʣʤʛʤʦʤʮʛʣʞʛʀ̓ʙʤʚʩʣʖʧʛʡʛʣʞʛ ʓʪʞʤʥʞʞʢʤʜʛʨʧʤʧʨʖʘʞʨʲʩʜʛʢʞʡʡʞʤʣʤʘ ʭʛʡʤʘʛʠ o ʠʖʠ ʘʥʦʤʭʛʢ ʞ ʣʖʧʛʡʛʣʞʛ ɻʙʞʥʨʖ ɾʝʘʛʧʨʣʱʟʖʦʖʗʞʧʨʇʛʦʙʛʟɺʛʢʞʚʛʣʠʤʥʤʡʖʙʖʛʨ ʭʨʤjʙʤʚʤʨʙʤʚʖʧʞʨʩʖʬʞʵʗʩʚʛʨʧʨʖʣʤʘʞʨʲʧʵ ʨʤʡʲʠʤʫʩʜʛɸʛʚʲʢʞʡʡʞʤʣʣʤʙʤʛʙʞʥʛʨʧʠʤʙʤʣʖʧʛʡʛʣʞʵʜʞʘʩʨʣʖʨʛʦʦʞʨʤʦʞʞʧʨʦʖʣʱ ʓʨʤ ʦʖʟʤʣʱ ʥʦʞʢʱʠʖʴʯʞʛ ʠ ʃʞʡʩʃʤ ʳʨʤ ʪʖʠʨʞʭʛʧʠʞ ʥʦʛʚʛʡ ɾ ʘʞʚʞʢʤ ʥʤʳʨʤʢʩ ʀʖʞʦ ʥʱʨʖʛʨʧʵʝʖʧʭʛʨʤʦʤʮʛʣʞʵʧʚʛʡʖʨʲʥʦʞʙʤʚʣʱʢʞʚʡʵʜʞʝʣʞʚʦʩʙʞʛʦʖʟʤʣʱʧʨʦʖʣʱx ɻʯʛ ʘ ʢʖʛ ̓ ʙʤʚʖ ʙʡʖʘʖ ʂɾɺ ɻʙʞʥʨʖ ʥʦʛʚʩʥʦʛʚʞʡ ʓʪʞʤʥʞʴ ʭʨʤ ʥʦʖʘʖ ɻʙʞʥʨʖ ʣʖ ʣʞʡʲʧʠʩʴ ʘʤʚʩ ʵʘʡʵʴʨʧʵ ʛʙʤ ʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʱʢ ʥʦʞʤʦʞʨʛʨʤʢ ʞ ʥʦʞʙʦʤʝʞʡ ʛʟ ʧʩʦʤʘʱʢʞ ʥʤʧʡʛʚʧʨʘʞʵʢʞ ʄʚʣʖʠʤ ʓʪʞʤʥʞʵ ʝʖʠʡʴʭʞʡʖ ʥʤ ʧʩʨʞʖʣʨʞʛʙʞʥʛʨʧʠʞʟʧʤʴʝʘʓʣʨʛʗʛ ʘʠʤʨʤʦʱʟ ʘʤʮʡʞʈʖʣʝʖʣʞʵ ʆʩʖʣʚʖ ʉʙʖʣʚʖʞʀʛʣʞʵʓʪʞʤʥʧʠʩʴ ʞʣʞʬʞʖʨʞʘʩ ʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʨ ʞ ɷʩʦʩʣʚʞ ʠʤʨʤʦʖʵ ʠʖʠ ʤʥʖʧʖʴʨʧʵ ʘ ɻʙʞʥʨʛ ʢʤʜʛʨ ʥʛʦʛʠʦʱʨʲʧʨʤʠʞʘɷʤʡʲʮʤʟʃʞʡʞʝɷʛʡʤʙʤʃʞʡʖɻʙʞʥʛʨʧʠʖʵʦʛʘʤʡʴʬʞʵʞʥʤʵʘʡʛʣʞʛʘʦʛʙʞʤʣʛʣʤʘʤʟʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʤʟʛʚʞʣʞʬʱoʔʜʣʤʙʤʇʩʚʖʣʖ ʨʤʡʲʠʤ ʭʨʤ ʥʤʡʩʭʞʘʮʛʙʤ ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʲ ʧʥʤʠʤʟʧʨʘʞʵʨʤʜʛʣʛʚʤʗʖʘʡʵʴʨ ʈʦʖʚʞʬʞʤʣʣʱ ʠʤʣʪʡʞʠʨʱ ʘʤʠʦʩʙ ʚʤʧʨʩʥʖ ʠ ʘʤʚʛʞʣʖɷʡʞʜʣʛʢɸʤʧʨʤʠʛɶʦʞʳʡʲʎʖʦʤʣʠʖʠʨʤ ʧʠʖʝʖʡ ʭʨʤʎʛʧʨʞʚʣʛʘʣʖʵʘʤʟʣʖ̓ʙʤʚʖʢʛʜʚʩ ɾʝʦʖʞʡʛʢ ʞ ʇʞʦʞʛʟ ʦʖʝʙʤʦʛʡʖʧʲ ʞʝʝʖ ʨʤʙʤ ʭʨʤʧʞʦʞʟʧʠʞʛʞʣʜʛʣʛʦʱʣʖʭʖʡʞʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʞʛ ʦʖʗʤʨʱʥʤʝʖʗʤʦʩʘʤʚʱʞʝʦʛʠʞɾʤʦʚʖʣoʤʚʣʤʙʤ ʞʝ ʙʡʖʘʣʱʫ ʦʛʧʩʦʧʤʘ ɾʝʦʖʞʡʵ ʅʤ ʧʡʤʘʖʢ ʗʱʘ-

&SƌUSFEFWMFUƌƌMF#VSVOEƌ 3VBOEB 6HBOEB ,FOZB 5BO[BOZB %FNPLSBUƌL ,POHP $VNIVSƌZFUƌ &UƌZPQZBWF(àOFZ4VEBOBSBT‘OEBΑLBCƌMƌS#VEFWMFUMFSƌOUPQSBLMBS‘OEBO/ƌM/FISƌCBǵMBS#VàMLFMFS EF 4VEBO WF .‘T‘S‘O EƌǘFS àMLFMFS ƌÎƌO TV LVMMBONB LVSBMMBS‘ LPZNBT‘OB LBSǵ‘ ΑLBCƌMƌSMFS5SPQƌLBM LVǵBL "GSƌLB àMLFMFSƌ EB ZBQ‘MBO BOMBǵNBZ‘ LBCVMFUNFNFLUFEƌS#VBOMBǵNBO‘OLFOEƌMFSƌOƌO ZPLTBZ‘MBSBLZBQ‘MN‘ǵPMEVǘVOVEàǵàONFLUFEƌSMFS ½SOFǘƌO /ƌM /FISƌOƌO T‘O‘ WFSFO &UƌZPQZBTVMBS‘OTBEFDFƌLVMMBONBIBLL‘OBTBIƌQUƌS /àGTVOBSUNBEVSVNVCVMVOBOàMLFEFIàLàNFU TPOVÎUB EBIB ZPǘVO TVMBNBZB HFÎNFL [PSVOEB LBM‘S Z‘M‘OEB &UƌPQZB OàGVTV o .‘T‘S‘OLƌ LBEBS o NƌMZPO ƌOTBO‘ CVMVS ÃOMà "SBQ EƌMƌ WF FEFCƌZBU‘ V[NBO‘ 4FSHFZ %FNƌEFOLP Z‘MEBO Z‘MB EVSVNVOEBIBEBLÚUàMFǵFDFǘƌOƌEàǵàONFLUFEƌS #ƌMƌNBEBN‘j.‘T‘S‘OOàGVTVNƌMZPOEVSTƌ àMLFOƌO UPQSBLMBS‘O‘O àOEF ZBǵBNBLUBE‘S #V à PMVǵUVSBO UPQSBLMBS /ƌM /FISƌOƌO ÎFSÎFWFTƌOEFCVMVOBOCÚMHFMFSEƌS#VLBEBSƌOTBO‘OCÚZMF LàÎàLUPQSBLMBSEBT‘L‘ǵ‘QZBǵBNBT‘CƌSÎBSFEFǘƌMEƌS #VOV BOMBZBO .‘T‘S IàLàNFUƌ àMLFOƌO EƌǘFS CÚMHFMFSƌOƌTVMBZBSBLZBǵBNBZBVZHVOIBMFHFUƌSNFZFÎBM‘ǵ‘ZPSxEFEƌ Z‘M‘O‘O .BZ‘T BZ‘OEB .‘T‘S %‘ǵƌǵMFSƌ #BLBOM‘ǘ‘&UƌZPQZBZ‘/ƌMTVMBS‘O‘O.‘T‘SIBML‘O‘ONƌMMƌ ÚODFMƌǘƌ NƌMMƌIBLL‘PMEVǘVWFLFOEƌTƌOFLBSǵ‘DƌEEƌ TPOVÎMBS EPǘVSBCƌMFDFǘƌ ƌMF ƌMHƌMƌ VZBSE‘ %ƌǘFS ZBOEBO EB &UƌPQZB BSBMBS‘OEB 5BO[BOZB 3VBOEB 6HBOEB WF ,FOZBhO‘O EB CVMVOEVǘV .‘T‘SB LBSǵ‘ PMBSBL EFǘFSMFOEƌSƌMFCƌMFO CƌS CƌSMƌL LVSEV &UƌZPQZBO‘O ƌOƌTƌZBUƌGƌOF #VSVOEƌ EF EFTUFL WFSƌZPS.‘T‘SƌTF#VSVOEƌOƌOUPQSBLMBS‘O‘Oà[FSƌOEFO HFÎFO #FZB[ /ƌMEFO #àZàL /ƌMF EÚLàMFO TVMBS‘O LFTƌMNFTƌOEFO FOEƌǵFMFOƌZPS #ÚMHFOƌO HFSHƌOMƌ-

В Африке сегодня назревает новый серьезный конфликт из-за воды, грозящий перерасти в полномасштабную войну. По одну сторону баррикад – Судан и Египет, к которым в перспективе может присоединиться Эритрея. По другую сторону – Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Танзания, Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Южный Судан Benzer durum Afrika’da da yakın gelecekte ortaya çıkabilir. Su nedeniyle başlayabilecek çatışma zamanla büyük bir savaşa dönebilir. Çatışma, Sudan, Mısır, ileride onlara katılma ihtimali olan Eritre devleti ile Burundi, Ruanda, Uganda, Kenya, Tanzanya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya ve Güney Sudan arasında çıkabilir

YAZr4":*DA

13


вода

питьевые источники евразии ʮʛʙʤʙʛʣʛʦʖʡʖ ʩɾʝʦʖʞʡʵʣʛʗʱʡʤʖʡʲʨʛʦʣʖʨʞʘʱ ʧʞʡʤʘʤʢʩʦʛʮʛʣʞʴʥʦʤʗʡʛʢʱ

Вы любите апельсиновый сок? Представьте себе: чтобы сделать для вас один литровый пакет апельсинового сока, в Бразилии тратят 25 литров воды. Вот так развитые страны косвенным путем импортируют драгоценную влагу из засушливых регионов планеты Portakal suyunu sever misiniz? İşte şimdi düşünün: Brezilya’da bir litre portakal suyu elde etmek için 25 litre su kullanılır. Böylece, gelişmiş ülkeler dünyanın kurak bölgelerinden değerli suyu dolaylı bir şekilde ithal eder

14 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

Шаг пятый. Почему? ʅʤʭʛʢʩ ʜʛ ʥʦʛʧʣʤʟ ʘʤʚʱ ʣʛ ʫʘʖʨʖʛʨ ʣʖ ʘʧʛʫ ʃʛʢʛʬʠʞʟ ʫʞʢʞʠ ʀʡʖʩʧ ʁʖʣʬ ʖʘʨʤʦ ʠʣʞʙʞ ʤ ʥʦʞʦʤʚʣʱʫ ʦʛʧʩʦʧʖʫ ʥʤʡʖʙʖʛʨ ʭʨʤ ʠʖʨʖʧʨʦʤʪʞʭʛʧʠʤʛʥʤʡʤʜʛʣʞʛʧʘʤʚʤʟʘʤʢʣʤʙʞʫʦʛʙʞʤʣʖʫ ʤʗʰʵʧʣʵʛʨʧʵ ʣʛ ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛʢ ʥʦʞʦʤʚʣʱʫ ʘʤʚʣʱʫ ʦʛʧʩʦʧʤʘ ʖ ʞʫ ʣʛʦʖʬʞʤʣʖʡʲʣʱʢ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʢ jɷʤʡʛʛ ʚʘʩʫ ʨʦʛʨʛʟ ʢʞʦʤʘʱʫ ʝʖʥʖʧʤʘ ʥʦʛʧʣʤʟ ʘʤʚʱ ʞʚʛʨ ʣʖ ʣʩʜʚʱ ʧʛʡʲʧʠʤʙʤʫʤʝʵʟʧʨʘʖɾʳʨʤʥʤʣʵʨʣʤ ʥʤʨʤʢʩʭʨʤʗʛʝ ʣʛʛ ʣʛʡʲʝʵ ʘʱʦʖʧʨʞʨʲ ʣʞ ʦʞʧ ʣʞ ʥʮʛʣʞʬʩ ʣʞ ʠʖʠʞʛʣʞʗʩʚʲ ʚʦʩʙʞʛ ʠʩʡʲʨʩʦʱ ʃʤ ʥʦʤʗʡʛʢʖ ʝʖʠʡʴʭʖʛʨʧʵ ʘ ʨʤʢ ʭʨʤ ʡʴʚʞ ʧʨʖʦʖʴʨʧʵ ʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʨʲʝʛʢʡʴ ʣʖʠʤʨʤʦʤʟʣʞʭʛʙʤʞʡʞʥʤʭʨʞ ʣʞʭʛʙʤʣʛʦʤʧʡʤʃʛʦʤʧʡʤʞʢʛʣʣʤʞʝʝʖʤʨʧʩʨʧʨʘʞʵʘʡʖʙʞʃʤʭʨʤʤʧʤʗʛʣʣʤʤʗʞʚʣʤ ʣʖʨʖʠʞʫ ʥʤʡʵʫʤʙʦʤʢʣʤʛʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤʚʦʖʙʤʬʛʣʣʤʟʘʤʚʱ ʥʦʞʢʛʣʵʛʨʧʵ ʚʡʵ ʘʱʦʖʯʞʘʖʣʞʵ ʣʛ ʜʞʝʣʛʣʣʤ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʫ ʥʦʤʚʤʘʤʡʲʧʨʘʛʣʣʱʫ ʥʦʤʚʩʠʨʤʘ ʖ ʫʡʤʥʠʖ ʞʡʞ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʬʘʛʨʤʘx ɸʱ ʡʴʗʞʨʛ ʖʥʛʡʲʧʞʣʤʘʱʟ ʧʤʠ ʅʦʛʚʧʨʖʘʲʨʛ ʧʛʗʛ ʭʨʤʗʱ ʧʚʛʡʖʨʲʚʡʵʘʖʧʤʚʞʣʡʞʨʦʤʘʱʟʥʖʠʛʨʖʥʛʡʲʧʞʣʤʘʤʙʤʧʤʠʖ ʘɷʦʖʝʞʡʞʞʨʦʖʨʵʨʡʞʨʦʤʘʘʤʚʱ ɸʤʨʨʖʠʦʖʝʘʞʨʱʛʧʨʦʖʣʱʠʤʧʘʛʣʣʱʢʥʩʨʛʢʞʢʥʤʦʨʞʦʩʴʨ ʚʦʖʙʤʬʛʣʣʩʴ ʘʡʖʙʩ ʞʝ ʝʖʧʩʮʡʞʘʱʫ ʦʛʙʞʤʣʤʘʥʡʖʣʛʨʱ ɽʖ ʥʤʧʡʛʚʣʞʛ ʥʤʡʘʛʠʖ ʖʙʦʖʦʣʤʛ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤ ʣʖ ɽʛʢʡʛ ʠʖʦʚʞʣʖʡʲʣʤ ʞʝʢʛʣʞʡʤʧʲ ɸʱʧʤʠʤʥʦʤʚʩʠʨʞʘʣʱʛ ʧʤʦʨʖ ʥʮʛʣʞʬʱ ʠʩʠʩʦʩʝʱʞʦʞʧʖʘʱʨʛʧʣʞʡʞʨʖʠʞʛʨʦʖʚʞʬʞʤʣʣʱʛʚʡʵ ʝʖʧʩʮʡʞʘʱʫ ʦʛʙʞʤʣʤʘ ʠʩʡʲʨʩʦʱ ʠʖʠ ʥʦʤʧʤ ʞ ʭʛʭʛʘʞʬʖ ʍʨʤʗʱ ʳʨʞ ʣʤʘʱʛ ʝʡʖʠʤʘʱʛ ʚʖʘʖʡʞ ʫʤʦʤʮʞʛ ʩʦʤʜʖʞ ʞʢ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱ ʢʞʣʛʦʖʡʲʣʱʛʩʚʤʗʦʛʣʞʵʞʥʛʧʨʞʬʞʚʱ ʖʨʖʠʜʛʤʙʦʤʢʣʤʛ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʘʤʚʱ ʄʨ ʩʚʤʗʦʛʣʞʟ ʥʤʭʘʖ ʥʦʞʫʤʚʞʨ ʘ ʣʛʙʤʚʣʤʧʨʲ ʘ ʙʤʚ ʥʤʦʨʞʨʧʵ ʤʠʤʡʤ ʥʵʨʞ ʢʞʡʡʞʤʣʤʘ ʙʛʠʨʖʦʤʘ ɽʣʖʭʞʨ ʣʩʜʣʤ ʤʦʤʮʖʨʲ ʣʤʘʱʛ ʝʛʢʡʞ ʚʡʵ ʠʤʨʤʦʱʫ ʥʤʨʦʛʗʩʛʨʧʵ ʛʯʛ ʗʤʡʲʮʛʘʤʚʱ

Шаг шестой. Кто? ʀʨʤʜʛʧʢʤʜʛʨʦʖʝʤʦʘʖʨʲʳʨʤʟʝʖʢʠʣʩʨʱʟʠʦʩʙ ʈʤʡʲʠʤ ʢʱ ʧʖʢʞ ɸ ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʤʢ ʞʣʧʨʞʨʩʨʛ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ ʘʤʚʣʱʢʞ ʦʛʧʩʦʧʖʢʞ ʧʭʞʨʖʴʨ ʭʨʤ ʣʩʜʣʤ ʥʦʛʚʥʦʞʣʵʨʲ ʦʵʚ ʧʦʤʭʣʱʫ ʢʛʦ ʧʨʦʤʞʨʲ ʘʤʚʤʫʦʖʣʞʡʞʯʖ ʗʤʡʛʛ ʖʠʨʞʘʣʤ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʚʤʜʚʛʘʩʴʘʤʚʩʚʡʵʤʦʤʮʛʣʞʵʥʤʡʛʟʞʧʖʚʤʘ ʖ ʨʖʠʜʛʢʖʧʧʤʘʤʥʛʦʛʫʤʚʞʨʲʣʖʢʛʣʛʛʘʡʖʙʤʡʴʗʞʘʱʛʧʛʡʲʧʠʤʫʤʝʵʟʧʨʘʛʣʣʱʛʠʩʡʲʨʩʦʱʋʤʦʤʮʞʟ ʦʛʬʛʥʨɸʤʨʨʤʡʲʠʤʥʤʧʨʩʥʖʛʢʢʱʥʤʠʖʝʖʭʖʧʨʩʴ ʣʛʥʤʦʛʬʛʥʨʖʢʅʤʚʖʣʣʱʢʣʖʚʝʤʦʣʱʫʤʦʙʖʣʤʘ ʘ ʆʤʧʧʞʞ ʚʤ ʥʞʨʲʛʘʤʟ ʘʤʚʱ ʣʛ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʨʧʖʣʞʨʖʦʣʱʢʣʤʦʢʖʢʅʦʞʭʞʣʖʞʘʞʝʣʤʮʛʣʣʤʧʨʞʧʞʧʨʛʢʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵ ʞʘʣʛʧʤʘʛʦ-

ǘƌOƌBSU‘SBOGBLUÚSMFSBSBT‘OEB.‘T‘SEFWSƌNƌWFCBǘ‘NT‘[M‘ǘ‘O‘ZFOƌLB[BOBOWFZFOƌTƌZBTƌHàDàPMBO (àOFZ4VEBOEFWMFUƌWBS 4V :BL‘O%PǘVEBEBUBSU‘ǵNBWFÎBU‘ǵNBMBSB TFCFQPMVS"SƌFMƵBSPO Z‘M‘OEBƞTSBƌMƌMF4VSƌZFBSBT‘OEBPSUBZBΑLBO"MU‘(àO4BWBǵ‘hOB4VSƌZF NàIFOEƌTMFSƌOƌO ÃSEàO /FISƌOEFO TV BLUBSNB ÎBM‘ǵNBMBS‘OBCBǵMBNBT‘O‘OTFCFQPMEVǘVOVBΑLladı. ÃSEàO/FISƌƞTSBƌMƌOBOBTVLBZOBǘ‘PMBSBLCƌMƌONFLUFEƌS&TLƌHFOFSBMƌOTÚ[MFSƌOFHÚSFƞTSBƌMƌO CV EVSVNV HàÎ LVMMBONBEBO ÎÚ[NFTƌ NàNLàO EFǘƌMEƌS

Beşinci adım: Neden? /FEFOUBUM‘TVCƌSƌLƌNƌIFSLFTFZFUNFNFLUFEƌS "MNBO LƌNZBD‘ WF EPǘBM LBZOBLMBS IBLL‘OEB LƌUBQZB[N‘ǵ,MBVT-BO[EàOZBO‘OCB[‘CÚMHFMFSƌOEF TV T‘L‘OU‘T‘O‘O TFCFCƌ P UPQSBLMBSEB TV LBZOBLMBS‘O ZFUFSTƌ[ TBZ‘EB CVMVONBT‘OEBO ÚUF TVZVO ZBOM‘ǵ LVMMBO‘MNBT‘OB CBǘM‘ZPS #ƌMƌN BEBN‘ j%àOZBUBUM‘TVCƌSƌLƌNƌOƌOàÎUFƌLƌTƌUBS‘NTVƌIUƌZBÎMBS‘O‘OHƌEFSƌMNFTƌOFIBSDBO‘S#VHBZFUBOMBǵ‘M‘S EPǘBMCƌSEVSVN±àOLàFLƌMFOCƌULƌMFSƌTVMBNBEBOOFQƌSƌOÎ OFCVǘEBZOFEFIFSIBOHƌCƌS CƌULƌ ZFUƌǵUƌSƌMFCƌMƌS "NB FO ÚOFNMƌ QSPCMFN ƌOTBOMBS‘O[BUFOIƌÎCƌSǵFZZFUƌǵNFZFOUPQSBǘ‘ƌǵMFNFTƌOEFTBLMBO‘S4Ú[FUUƌǘƌNUPQSBLMBSEBPUCƌMF CƌUNFEƌ±àOLàCVUPQSBLMBSTVPMNBZBOUPQSBLMBSE‘S'BLBUEBIBEBà[àDàPMBOǵVLƌPUBSMBMBSEB QBNVL WFZB ÎƌÎFL HƌCƌ IBZBUƌ ÚOFN UBǵ‘NBZBOCƌULƌMFSZFUƌǵUƌSƌMƌS7FCVCƌULƌMFSƌOTVMBONBT‘OBOƌDFL‘ZNFUMƌTVIBSDBO‘SxEFEƌ1PSUBLBMTVZVOVTFWFSNƌTƌOƌ[ ƞǵUFǵƌNEƌEàǵàOàO#SF[ƌMZBEB CƌSMƌUSFQPSUBLBMTVZVFMEFFUNFLƌÎƌOMƌUSFTV LVMMBO‘M‘S#ÚZMFDF HFMƌǵNƌǵàMLFMFSEàOZBO‘OLVSBLCÚMHFMFSƌOEFOEFǘFSMƌTVZVEPMBZM‘CƌSǵFLƌMEF ƌUIBMFEFS4POZ‘MCPZVODBUBS‘NTFLUÚSàLÚLMà EFǘƌǵƌLMƌLMFS ZBǵBE‘ :àLTFL WFSƌNMƌ CVǘEBZ N‘T‘SWFQƌSƌOÎÎFǵƌUMFSƌLVSBLCÚMHFMFSFIBTPMBO EBS‘WFNFSDƌNFǘƌOZFSƌOƌBME‘"SU‘LCVCVǘEBZHƌMMFSƌOCPMàSàOWFSFCƌMNFTƌƌÎƌONƌOFSBMHàCSFMFSF QFTUƌTƌUMFS LVMMBO‘MNBT‘OB WF UBCƌ Lƌ CPM CPM TVMBONBZBƌIUƌZBD‘WBS(àCSFMFSUPQSBǘ‘LVMMBO‘MNB[IBMFHFUƌSƌS#ƌSZ‘MEBZBLMBǵ‘LNƌMZPOIFLUBS UPQSBLCP[VMVS#V ZFOƌUBS‘NBMBOMBS‘O‘OBΑMNBT‘OB ZFOƌUPQSBLMBS‘OƌǵMFONFTƌOFWFCVOVOƌÎƌO EBIBGB[MBTVMBNBZBHFSFLEVZVMNBT‘EFNFL

Altıncı adım: Kim? ±‘LNB[TPLBǘBCFO[FZFOCVEVSVNEBOΑL‘ǵZPMVOVLƌNCVMBCƌMƌS "ODBLCƌ[LFOEƌNƌ[CVMNBM‘Z‘[ 6MVTMBSBSBT‘ 4V:ÚOFUƌNƌ &OTUƌUàTà BSBǵU‘SNBD‘MBS‘ CVLPOVEBBDƌMZÚOUFNMFSƌOVZHVMBONBT‘HFSFLUƌǘƌOƌTÚZMàZPSMBS.FTFMB TVEFQPMBS‘LVSNBL UBSMB WF CBIÎF TVMBNBT‘ ƌÎƌO EBIB GB[MB ZBǘNVS TVZV LVMMBONBL TƌTUFNMƌ ǵFLƌMEF LƌUMF CƌÎƌNƌOEF EBIB


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

ФОТО: АГЕНТСТВО ДЖИХАН / FOTOĞRAF: CHA

ʮʛʣʧʨʘʛ ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʟ ʞ ʘ ʣʖʮʛʢ ʧʤʗʧʨʘʛʣʣʤʢ ʗʛʝʖʡʖʗʛʦʣʤʢ ʤʨʣʤʮʛʣʞʞ ʠ ʘʤʚʛ ʆʖʝʦʖʗʤʨʠʖ jɸʤʚʣʤʟʧʨʦʖʨʛʙʞʞʆʤʧʧʞʞx ʠʤʨʤʦʤʟʝʖʣʞʢʖʴʨʧʵʚʛʥʩʨʖʨʱʘɹʤʧʚʩʢʛoʚʛʡʤ ʠʤʣʛʭʣʤ ʘʛʧʲʢʖ ʣʩʜʣʤʛʃʤʠʦʖʣʱʝʖʧʤʗʤʟʝʖʠʦʱʘʖʨʲʨʤʜʛʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʭʨʤʗʱʣʛʩʨʛʠʖʡʖʘʠʖʣʖʡʞʝʖʬʞʴʚʦʖʙʤʬʛʣʣʖʵʭʞʧʨʖʵʘʤʚʖɺʖʞʧʡʞʘʖʨʲʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʱʛʤʨʫʤʚʱʘɷʖʟʠʖʡ ʠʖʠ ʘʥʦʤʭʛʢ ʞʘʚʦʩʙʞʛ ʤʝʛʦʖʞʦʛʠʞ ʥʤʣʱʣʛʮʣʞʢʘʦʛʢʛʣʖʢʚʤʘʤʡʲʣʤ ʦʖʧʨʤʭʞʨʛʡʲʣʤ ɶ ʙʡʖʘʣʤʛ o ʣʖʚʤ ʣʖʩʭʞʨʲʧʵ ʚʤʙʤʘʖʦʞʘʖʨʲʧʵ ʧ ʧʤʧʛʚʵʢʞ ʤ ʧʤʘʢʛʧʨʣʤʢ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞʘʤʚʣʱʫʦʛʧʩʦʧʤʘ

Шаг седьмой. Куда? ʀʩʚʖ ʜʛ ʢʱ ʥʦʞʚʛʢ ʘ ʠʤʣʬʛ ʳʨʤʙʤ ʥʩʨʞ ʇʠʤʦʛʛ ʘʧʛʙʤ ʣʞʠʩʚʖ o ʥʤʨʤʢʩ ʭʨʤ ʠʤʣʬʖ ʩ ʚʤʦʤʙʞʗʱʨʲʣʛʢʤʜʛʨɷʛʦʛʭʲʞʬʛʣʞʨʲʘʤʚʩʣʩʜʣʤ ʥʤʧʨʤʵʣʣʤ ʧʤʝʣʖʘʖʵ ʭʨʤ ʤʣʖ o ʚʤʧʨʤʵʣʞʛ ʤʗʯʛʛ ʘʧʛʥʡʖʣʛʨʣʤʛ ʞʛʧʡʞʢʱʝʖʙʦʵʝʣʵʛʢʞʡʞ ʦʖʧʫʤʚʩʛʢ ʝʦʵ jʧʘʤʴx ʘʤʚʩ ʢʤʡ ʞʢʛʛʢ ʥʦʖʘʤ ʨʤʣʖʣʤʧʞʢʩʯʛʦʗʞʙʦʖʜʚʖʣʖʢʧʤʗʧʨʘʛʣʣʤʟʧʨʦʖʣʱ ʞʜʞʨʛʡʵʢʧʤʧʛʚʣʞʫ ʞʘʧʛʢʤʗʞʨʖʨʛʡʵʢʥʡʖʣʛʨʱɽʖʨʤʣʖʥʩʨʞʦʖʝʩʢʖʞʦʖʭʞʨʛʡʲʣʤʧʨʞ ʛʧʡʞʧʣʛʙʤʣʛʧʘʤʦʖʭʞʘʖʨʲ ʠʖʜʚʱʟʜʞʨʛʡʲ ɽʛʢʡʞ ʥʤʡʩʭʞʨ ʧʘʤʟ ʙʡʤʨʤʠ ʭʞʧʨʤʟ ʘʤʚʱ ɽʖʚʖʭʖʨʤʙʤʧʨʤʞʨQ OBEƌSTVMBONBT‘OBƌIUƌZBÎEVZVMBOCƌULƌMFSFLNFL HƌCƌZÚOUFNMFSÚOFSƌMNFLUFEƌS"TM‘OEB Ú[àƌUƌCBSƌZMFƌZƌCƌSGƌLƌS/FZB[‘LLƌÎPǘVLF[PSUBZBLPZVMBOƌZƌGƌLƌSMFSƌVZHVMBNBNBLUBZ‘[4BǘM‘LLPOUSPMà BSBǵU‘SNBNFSLF[MFSƌOFHÚSF3VTZBEBUBUM‘TVMBS‘O ‘TBǘM‘LLVSBMMBS‘OBVZHVOEFǘƌMEƌS4VTBǘMBNB TƌTUFNMFSƌOƌOFTLƌNFTƌ UFLOPMPKƌOƌOLVTVSMVPMNBT‘ Cƌ[ƌNTVZBTBIƌQΑLNBNBN‘[CVOBOFEFOPMNBLUBE‘S%FWMFU%VNBT‘NƌMMFUWFLƌMMFSƌOƌOj3VTZB 4V4USBUFKƌTƌxQSPKFTƌIB[‘SMBNBT‘LVǵLVTV[ÚOFNMƌEƌS'BLBU BZO‘[BNBOEB IFSCƌSƌNƌ[ƌONVTMVLUBO BLBOTVZVLBQBUNBN‘[WFCÚZMFDFL‘ZNFUMƌUFNƌ[ TVZVCPǵVCPǵVOBUàLFUNFNFNƌ[MB[‘NÃTUFMƌL TBOBZƌBU‘LMBS‘O‘O#BZLBM(ÚMàhOFWFZBCBǵLBEƌǘFS HÚM WF OFIƌSMFSF BU‘MNBT‘ UBN CƌS TBWVSHBOM‘LU‘S #FMLƌEFFOÚOFNMƌTƌLPNǵVàMLFMFSMFTVLBZOBLMBS‘O‘OLVMMBO‘MNBT‘LPOVTVOEBBOMBǵNBLU‘S

Yedinci adım: Nereye? Ã[FSƌOEFOHƌUUƌǘƌNƌ[ZPMCƌ[ƌBDBCBOFSFZFHÚUàSFDFL #àZàLƌIUƌNBMMFCƌSZFSFWBSBNBZ‘[;ƌSBCVZPMVOTPOVPMNB[)FS[BNBOTVZVLPSVNBM‘WFL‘ZNFUƌOƌCƌMNFMƌZƌ[&OÚOFNMƌTƌTVZVOCƌ[ƌNPSUBL NBM‘N‘[‘O EàOZBƌOTBOMBS‘O‘OPSUBLNBM‘PMEVǘVOV CƌSBOCƌMFVOVUNBNBM‘Z‘[#VOBIBLL‘NWBS EƌZF TÚZMFZƌQCPǵBjLFOEƌTVZVNV[VxIBSDBE‘ǘ‘N‘[[BNBOLFOEƌàMLFNƌ[ƌOIBML‘OBWFUàNEàOZBƌOTBOMBS‘OB[BSBSWFSNFLUFZƌ[&ǘFSCƌMƌOÎMƌPMBSBLTVLVMMBONBWFUBTBSSVGFUNFZPMVOEBBE‘NBUBSTBLP[BNBOEàOZBN‘[‘OIFSCƌSCƌSFZƌCƌSFSZVEVNUFNƌ[ TVBM‘S#VIBSDBOBOHBZSFUMFSFEFǘFSQ

not:

коротко:

t

Диарея вследствие потребления некачественной воды по-прежнему остается основной причиной детской смертности в Африке (ежедневно эта болезнь уносит жизни 2000 африканских детей). Половина жителей африканского континента лишена доступа к качественной питьевой воде.

t

В отчаянной борьбе с недостатком питьевой воды Китай делает ставку на опреснение воды из моря. Только на строительство последнего масштабного комплекса в Тяньцзине правительство страны потратило 1,1 млрд фунтов стерлингов. Этот комплекс позволяет, затратив 400 МВт энергии сжигаемого угля, получить 200 000 кубических метров пресной воды.

t

Снабжение питьевой водой становится для России одной из наиболее острых экологических проблем. Около 70% поверхностных водоемов в России либо загрязнены, либо непригодны для использования в качестве источников питьевой воды. По оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия вода может стать самым дорогим ресурсом. wodawoda.ru

t

Kalitesiz su kullanılması nedeniyle ortaya çıkan diyare Afrika’da çocuk ölümünün başlıca nedenlerindedir. (Her gün bu hastalık 2000 Afrikalı çocuğun hayatını alıyor). Afrika Kıtasında yaşayan çocukların yarısının kaliteli temiz sudan faydalanma imkanı yok.

t

Tatlı su sıkıntısını gidermeye yönelik savaşta Çin, deniz sularından tatlı su üretilmesi üzerine yatırım yapıyor. Bu amaçla Tianjin’de yaptırılan kompleksin inşaatına Çin hükümeti 1.1 milyar İngiliz Sterlini harcadı. Bu kompleks kömür yakarak ortaya çıkardığı 400 MW yardımıyla 200 000 metre küp tatlı su çıkarıyor.

t

Temiz, tatlı su sağlanması Rusya için başlıca ekolojik problemlerdendir. Ülkenin su kaynaklarından %70’i kirlenmiş veya tatlı su kaynağı olarak kullanılmaz haldedir. Uzmanlar tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda su, ülkenin en pahalı doğal kaynağına dönebilir. wodawoda.ru

YAZr4":*DA

15


вода

питьевые источники евразии

Мировая жажда Беседовал: Борис Клементьев

ʓ

ʨʤʙʤʭʛʡʤʘʛʠʖʥʤʥʦʖʘʩʢʤʜʣʤʧʭʞʨʖʨʲ ʘʤʚʤʡʛʛʢ ʣʛ ʥʤ ʙʤʦʤʧʠʤʥʩ ʖ ʥʤ ʧʩʨʞ ɸ ʛʙʤ ʤʗʵʝʖʣʣʤʧʨʞ ʘʫʤʚʞʨ ʗʛʧʥʛʦʛʗʤʟʣʤ jʡʞʨʲ ʘʤʚʩx o ʦʩʠʤʘʤʚʞʨʲ ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʛʢ ʧʣʖʗʜʖʴʯʞʢ ʢʣʤʙʤʢʞʡʡʞʤʣʣʱʟ ʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙ ʥʞʨʲʛʘʤʟʘʤʚʤʟʓʨʤʙʛʣʛʦʖʡʲʣʱʟʚʞʦʛʠʨʤʦʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʤʙʤ ʩʣʞʨʖʦʣʤʙʤ ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʵ jɸʤʚʤʠʖʣʖʡx ʊʛʡʞʠʧ ʀʖʦʢʖʝʞʣʤʘ ɾʢʛʣʣʤ ʠ ʣʛʢʩ jʥʤʥʞʨʲʘʤʚʞʭʠʞxʞʩʨʤʡʞʨʲʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʩʴ ʜʖʜʚʩʥʦʞʮʛʡʘʙʤʧʨʞʜʩʦʣʖʡjɺɶx – Феликс Владимирович, говорят, что вода очень скоро может стать дороже нефти... oʇʡʤʜʣʤʝʖʣʞʢʖʨʲʧʵʥʦʤʙʣʤʝʖʢʞ ʣʤ ʠʘʛʡʞʠʤʢʩ ʧʤʜʖʡʛʣʞʴ ʘʱ ʖʗʧʤʡʴʨʣʤ ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ ʙʤʘʤʦʞʨʛʂʤʜʣʤʠʖʠʞʧʨʤʭʣʞʠʳʣʛʦʙʞʞʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʣʛʪʨʲ ʙʖʝ ʘʛʨʛʦ ʧʤʡʣʬʛ ʥʦʤʚʤʡʜʞʨʲ ʥʤʞʧʠʚʦʩʙʞʫʳʣʛʦʙʤʦʛʧʩʦʧʤʘʉʭʛʣʱʛʞʫʞʯʩʨʞ ʣʖʫʤʚʵʨɶʘʤʨʭʨʤʚʛʡʖʨʲʧʘʤʚʤʟ ʤʙʦʖʣʞʭʛʣʣʱʛ ʝʖʥʖʧʱ ʠʤʨʤʦʤʟ ʣʞʭʛʢ ʥʤʠʖ ʣʛ ʘʤʧʥʤʡʣʵʴʨʧʵ ɺʖ ʘʤʢʣʤʙʞʫʧʨʦʖʣʖʫʢʞʦʖʣʖʗʛʦʛʙʩʢʤʦʵʩʜʛ ʧʨʤʵʨ ʬʛʡʱʛ ʝʖʘʤʚʱ ʥʤ ʤʥʦʛʧʣʛʣʞʴ ʘʤʚʱ ʃʤ ʤʣʞʣʛʦʛʮʖʴʨʥʦʤʗʡʛʢʩ ʳʨʤʣʛʨʖʘʤʚʖʧʤʘʛʦʮʛʣʣʤ ʕ ʗʱ ʧʠʖʝʖʡ ʭʨʤ ʳʨʤ ʢʛʦʨʘʖʵ ʘʤʚʖ ɸʧʛ ʧʭʞʨʖʴʨ ʭʨʤʘʤʚʖoʳʨʤɷʤʜʞʟʚʖʦʀʩʚʖʣʞʥʤʧʢʤʨʦʞʮʲ ʤʣʖʘʛʝʚʛ ʤʧʤʗʛʣʣʤʩʣʖʧʣʖʇʛʘʛʦʤ ɽʖʥʖʚʛ ɺʛʧʵʨʲ ʢʞʣʩʨ ʥʦʤʛʫʖʡ o ʤʝʛʦʤ ʛʯʛ ʚʘʖʚʬʖʨʲʢʞʣʩʨʥʦʤʛʫʖʡoʛʯʛʤʚʣʤʤʝʛʦʤʈʖʢ ʦʩʭʛʟ ʨʖʢ ʦʤʚʣʞʠ ʅʦʤʗʩʦʞʡ ʧʠʘʖʜʞʣʩ ʣʖ ʙʡʩʗʞʣʩʢʛʨʦʤʘoʥʛʟ ʧʠʤʡʲʠʤʫʤʭʛʮʲɸʧʛʨʖʠ ʣʤʳʨʤʠʖʜʩʯʛʛʧʵʗʡʖʙʤʥʤʡʩʭʞʛɻʧʡʞʨʯʖʨʛʡʲʣʤ ʘʝʵʨʲ ʖʣʖʡʞʝʱ ʳʨʤʟ ʘʤʚʱ ʢʱ ʩʘʞʚʞʢ ʠʩʭʩ ʥʦʤʗʡʛʢ ɾʧʨʤʭʣʞʠʤʘ ʘʤʚʱ ʥʦʞʙʤʚʣʤʟ ʣʛʥʤʧʦʛʚʧʨʘʛʣʣʤʚʡʵʩʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʵʘʥʞʯʩʞʡʞʚʡʵ ʥʞʨʲʵ ʧʛʙʤʚʣʵ ʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʞ ʣʛ ʤʧʨʖʡʤʧʲ ʂʞʦ ʣʖʭʞʣʖʛʨʢʛʚʡʛʣʣʤʥʦʤʚʘʞʙʖʨʲʧʵʠʠʖʨʖʧʨʦʤʪʛ ʣʖʝʱʘʖʛʢʤʟʤʚʣʞʢʧʡʤʘʤʢoʜʖʜʚʖ

Генеральный директор государственного унитарного предприятия «Водоканал» Феликс Кармазинов. “Vodokanal” su ve kanalizasyon devlet şirketinin genel müdürü Feliks Karmazinov.

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

– От ваших слов сразу во рту пересохло. Получается, что в ХХI веке есть шанс умереть от жажды? oʃʖʚʤʘʧʛʥʦʞʘʤʚʞʨʲʘʥʤʦʵʚʤʠɻʧʡʞʧʛʟʭʖʧ ʥʦʞʡʤʜʞʨʲ ʩʧʞʡʞʵ ʠ ʧʥʖʧʛʣʞʴ ʧʞʨʩʖʬʞʞ ʨʤ ʘʥʤʡʣʛ ʢʤʜʣʤ ʧʣʖʭʖʡʖ ʦʖʧʧʭʞʨʱʘʖʨʲ ʣʖ ʛʛ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

Dünya ve susuzluk Röportaj: Boris Klementyev

Что делать с водой, ограниченные запасы которой ничем пока не восполняются? Peki ya su? Su, sınırlı bir doğal kaynaktır. Ve bugüne kadar ikame edilemeyen bir kaynaktır

#

V LƌǵƌOƌO ,PWB #VSDVZMB BMBLBT‘ ZPL BNB IBZBU‘O‘O CàZàL L‘TN‘O‘ TV ƌMF ÎBM‘ǵBSBL HFÎƌSƌZPS .ƌMZPOMBSDB ƌOTBO‘OZBǵBE‘ǘ‘4U1FUFSTCVSHǵFISƌOFTV EBǘ‘U‘N‘O‘ TBǘMBNBL POVO ÚODFMƌLMƌ WF UFL HÚSFWƌ 0 i7PEPLBOBMw TV WF LBOBMƌ[BTZPO EFWMFUǵƌSLFUƌOƌOHFOFMNàEàSà'FMƌLT,BSNB[ƌOPW #ƌMHƌTVTV[MVǘVWFNFSBL‘O‘HƌEFSNFLƌÎƌO%"%FSHƌTƌPOV[ƌZBSFUFUUƌ – Feliks Vladimiroviç, gelecekte suyun petrolden daha pahalı olacağı söylenir... o #ƌS ǵFZƌO OBT‘M PMBDBǘ‘O‘ UFTQƌU FUNFL HàÎUàS .BBMFTFG Tƌ[ƌO EFEƌLMFSƌOƌ[ EPǘSV &OFSKƌ àSFUƌNƌOEF LVMMBO‘MBO QFUSPM ZFSƌOF HB[ Sà[HÉS HàOFǵ LVMMBO‘MBCƌMƌS &OFSKƌ àSFUƌNƌOEF ZFOƌMFOFCƌMƌS LBZOBLMBSEBO GBZEBMBONB LPOVTVOEB CƌMƌNBEBNMBS‘ÎBM‘ǵNBMBSZBQ‘QÎÚ[àNMFS CVMVZPSMBS 1FLƌ ZB TV 4V T‘O‘SM‘ CƌS EPǘBM LBZOBLU‘S 7F CVHàOF LBEBS ƌLBNF FEƌMFNFZFO CƌS LBZOBLU‘S#ƌSÎPLàMLFOƌO EFOƌ[L‘Z‘MBS‘OEBEFOƌ[TVZVOVUV[EBOBS‘UNBLBNBD‘ZMBGBCSƌLBMBSLVSEVLMBS‘O‘ TÚZMFZFCƌMƌSTƌOƌ[ "NB CV ÎÚ[àN EFǘƌM ±àOLà CÚZMF CƌS ZÚOUFNEFO FMEFFEƌMFOTVEPǘBMUBUM‘TVEBOÎPLWF ÎPLGBSLM‘E‘S#FO UV[EBOBS‘U‘MBOEFOƌ[ TVZVOB ÚMà TV EFSƌN 4V "MMBI‘O BSNBǘBO‘E‘S HÚ[àOà[OFSFZFCBLBSTB CBLT‘OIFSZFSEFTVHÚSàOàSEFSMFS ½[FMMƌLMF 3VTZBO‘O LV[FZ CBU‘T‘OEB UFNƌ[ TV LBZOBLMBS‘O‘O CPM PMEVǘVOV [BOOFEFOMFSWBS)FSPOEBLƌLBEBCƌSHÚMWFZB CƌS EFSFZF SBTUMBOBCƌMƌS  NFUSF EFSƌOMƌLUF LVZV BΑO WF EPZB EPZB TV ƌÎƌO EƌZFOMFS WBS ƞOTBOMBS‘O HÚSEàǘà CFSFLFU TÚ[EF CFSFLFUUƌS 4VMBS‘O BOBMƌ[ TPOVÎMBS‘ ÎPǘV TV LBZOBLMBS‘O‘O LVMMBO‘MBNB[ OƌUFMƌLUF PMEVǘVOV HÚTUFSƌZPS :BL‘OEB EàOZB TVTV[MVL BE‘O‘ UBǵ‘ZBO GFMBLFU ƌMF LBSǵ‘ LBSǵ‘ZB HFMFDFLUƌS – Söylediklerinizden sonra hemen boğazım

YAZr4":*DA YAZ YYA AAZZ  r4 r44": "::* ":* DA DA DA

 


вода

питьевые источники евразии ʧʨʖʗʞʡʞʝʖʬʞʴ ʖ ʥʤʨʤʢ ʢʛʚʡʛʣʣʤ ʣʤ ʘʛʦʣʤ ʥʛʦʛʟʨʞʠʩʡʩʭʮʛʣʞʴʦʛʝʩʡʲʨʖʨʖ – Так что же нам, землянам, делать, дабы источники не пересохли и поили нас чистой водой? o ɷʛʦʛʜʣʤ ʤʨʣʤʧʞʨʲʧʵ ʠ ʥʦʞʦʤʚʛ ʠ ʘʤʚʛ ʅʛʨʛʦʗʩʦʙʧʠʞʟjɸʤʚʤʠʖʣʖʡxʥʦʤʘʤʚʞʨʥʦʤʧʘʛʨʞʨʛʡʲʧʠʩʴ ʦʖʗʤʨʩ ʩʗʛʜʚʖʵ ʙʦʖʜʚʖʣ ʤʥʨʞʢʞʝʞʦʤʘʖʨʲʘʤʚʤʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʛʅʦʛʚʧʨʖʘʲʨʛʧʛʗʛ ʭʨʤ ʠʖʠʞʫʣʞʗʩʚʲ ʚʛʧʵʨʲ ʡʛʨ ʨʤʢʩ ʣʖʝʖʚ ʘ ʅʛʨʛʦʗʩʦʙʛʣʖʭʛʡʤʘʛʠʖʘʧʩʨʠʞʩʫʤʚʞʡʤʡʞʨʦʤʘɽʖʭʛʢʧʨʤʡʲʠʤʘʤʚʱ ʓʨʤʣʛʡʛʥʖʵʧʤʘʛʦʮʛʣʣʤ ʬʞʪʦʖ ʣʞʠʤʢʩ ʣʛ ʣʩʜʣʖʵ ʇʛʙʤʚʣʵ ʢʱ ʩʜʛʘʱʫʤʚʞʢʘʣʛʠʤʨʤʦʱʫʦʖʟʤʣʖʫʅʛʨʛʦʗʩʦʙʖ ʣʖ ʖʘʧʦʛʚʣʛʢʥʤʙʤʦʤʚʩʞʢʛʛʢo ʡʞʨʦʤʘɾʳʨʤʢʣʤʙʤɸɹʖʢʗʩʦʙʛ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʥʤʨʦʛʗʡʵʴʨ ʡʞʨʦʖ ʣʖ ʭʛʡʤʘʛʠʖ ɾ ʣʞʠʖʠʤʙʤ ʚʞʧʠʤʢʪʤʦʨʖʙʤʦʤʜʖʣʛʣʛʞʧʥʱʨʱʘʖʴʨ

Мир начинает медленно продвигаться к катастрофе, называемой одним словом – жажда Yakında dünya susuzluk adını taşıyan felaket ile karşı karşıya gelecektir

18 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

– На «Водоканале» создан уникальный музейный комплекс (на фото). Здесь всегда встречаешь много детей, существуют в музее учебные программы типа «Путешествия в Капландию». У вас задача такая – сделать ребят друзьями воды? oɺʖ ʥʦʵʢʤʧʚʤʮʠʤʡʲʣʤʙʤʘʤʝʦʖʧʨʖʍʨʤʗʱ ʥʤʨʤʢ ʚʛʨʞ ʧʖʢʞ ʩʭʞʡʞ ʘʝʦʤʧʡʱʫ ʗʛʦʛʭʲ ʘʤʚʩ jʂʖʢʖ ʩʫʤʚʞʮʲ ʞʝ ʠʩʫʣʞ ʝʖʠʦʤʟ ʠʦʖʣ o ʘʤʚʖ ʝʦʵ ʡʲʛʨʧʵx o ʧʠʖʜʛʨ ʦʛʗʛʣʤʠ jʅʖʥ ʖ ʢʱʨʲ ʖʘʨʤʢʖʮʞʣʩ ʣʖ ʤʝʛʦʛ ʣʛʡʲʝʵx ʅʤʧʡʛ ʨʖʠʞʫʧʡʤʘʦʤʚʞʨʛʡʞʡʞʮʣʞʟʦʖʝʝʖʚʩʢʖʴʨʧʵ ʃʖʡʞʬʤʥʤʡʲʝʖʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʙʤʘʤʧʥʞʨʖʣʞʵ – А что в других странах делается? oʕʣʛʦʛʚʠʤʗʱʘʖʴʘʠʤʢʖʣʚʞʦʤʘʠʖʫ ʛʝʜʩ ʘ ʤʧʣʤʘʣʤʢ ʘ ɻʘʦʤʥʩ ɸʛʝʚʛ ʘʤʥʦʤʧʖʢ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵ ʤʭʞʧʨʠʛʘʤʚʱʩʚʛʡʵʛʨʧʵʧʖʢʤʛʥʦʞʧʨʖʡʲʣʤʛʘʣʞʢʖʣʞʛʓʨʤʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʤʛʚʛʡʤ ʍʨʤʗʱʝʖʥʩʧʨʞʨʲʣʤʘʱʛʥʦʤʛʠʨʱʞʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞ ʠʖʠ ʘ ʣʖʮʛʟ ʧʨʦʖʣʛ ʨʖʠ ʞ ʝʖ ʦʩʗʛʜʤʢ ʭʖʧʨʤ ʣʩʜʣʖʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʖʵʘʤʡʵʇʖʢʱʢʞʩʧʥʛʮʣʱʢʞ ʛʘʦʤʥʛʟʧʠʞʢʞ ʙʤʦʤʚʖʢʞ ʥʤ jʦʖʗʤʨʛ ʧ ʘʤʚʤʟx ʧʭʞʨʖʴɹʖʢʗʩʦʙ ʋʛʡʲʧʞʣʠʞ ʇʨʤʠʙʤʡʲʢ – В Петербурге вы сами-то пьете воду из-под крана? oɺʖɸʤʚʖ ʠʤʨʤʦʖʵʞʚʛʨʘʠʖʜʚʱʟʚʤʢ ʫʤʦʤʮʤ ʤʭʞʯʛʣʖ ʤʗʛʝʝʖʦʖʜʛʣʖ ʙʞʥʤʫʡʤʦʞʨʤʢ ʣʖʨʦʞʵ ʞ ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤ ʤʗʦʖʗʤʨʖʣʖ ʩʡʲʨʦʖʪʞʤʡʛʨʤʢ ʚʡʵʥʞʨʲʵʤʣʖʘʥʤʡʣʛʥʦʞʙʤʚʣʖʃʛʘʧʠʖʵʘʤʚʖʛʯʛʞʘʠʩʧʣʖʵɺʦʩʙʤʛʚʛʡʤ ʭʨʤʛʧʡʞ ʤʣʖ ʥʤʥʖʚʛʨ ʘ ʧʨʖʦʱʛ ʘʣʩʨʦʞʚʤʢʤʘʱʛ ʨʦʩʗʱ ʖʨʖʠʞʫʘʣʖʮʛʢʙʤʦʤʚʛʘʧʛʛʯʛʣʛʢʖʡʤ ʘʤʚʖ ʢʤʜʛʨʧʨʖʨʲʚʦʩʙʤʟ ɸʤʚʖ o ʣʖʮʛ ʝʚʤʦʤʘʲʛ ʀʖʭʛʧʨʘʛʣʣʖʵ ʘʤʚʖ o ʤʥʨʞʢʖʡʲʣʱʟ ʧʥʤʧʤʗ ʥʦʤʚʡʛʣʞʵ ʭʛʡʤʘʛʭʛʧʠʤʟʜʞʝʣʞʣʖʥʡʖʣʛʨʛʉʘʤʚʱʣʛʨʖʡʲʨʛʦʣʖʨʞʘʱʓʨʤʖʗʧʤʡʴʨʣʤʨʤʭʣʤQ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları kurudu. Yani demek istediğiniz şu ki, XXI. asırda susuzluk kitle ölümlerine yol açabilir? o#ƌSǵFZMFSZBQNBM‘Z‘[ƵƌNEƌEFOƌÎƌOFEàǵUàǘàNà[ EVSVNV LVSUBSNBL ƌÎƌO ÎBCB HÚTUFSƌSTFL CƌSBE‘NBUBSTBLEVSVNVOƌTUƌLSBSBLBWVǵNBT‘ƌÎƌO [BNBOMBEBCVQSPCMFNƌOUBNBNFOÎÚ[àMFCƌMNFTƌOƌTBǘMBZBCƌMƌSƌ[ – O zaman tatlı su kaynaklarının yok olmaması için biz ne yapabiliriz? o 4VZVNV[B TBIƌQ ΑLNBM‘Z‘[ 1FUFSTCVSH 4V %BƌSFTƌ LVMMBO‘D‘MBSB TVZVO UBTBSSVGVOVO ÚOFNƌOƌ BOMBU‘ZPS %àǵàOTFOƌ[F Z‘M ÚODF 4U 1FUFSTCVSHEBLƌǵƌCBǵ‘OBHàOEFTVUàLFUƌNƌ MƌUSF ƌEƌ #V ƌOBO‘MNB[ CàZàL CƌS SBLBN (àOàNà[EF EVSVN EFǘƌǵUƌ #B[‘ CÚMHFMFSEF HàOMàL TV UàLFUƌNƌOƌ ZF BNB HFOFM PMBSBL o FLBEBSƌOEƌSNFZƌCBǵBSE‘L/FZB[‘LLƌCBITFUUƌǘƌNHÚTUFSHFMFSEàOZBO‘OEƌǘFSǵFIƌSMFSƌOF HÚSFIBMBZàLTFL.FTFMB )BNCVSHEBLƌǵƌCBǵ‘ HàOMàL TV UàLFUƌNƌ MƌUSF 7F ǵFIƌS IBML‘ CƌS SBIBUT‘[M‘LEVZNBNBLUBE‘S

Надо бережно относиться к природе, к воде, убеждать граждан оптимизировать водопотребление Vatandaşlarımızı su tasarrufunda bulunmaya ikna ederek suyumuza ve doğamıza sahip çıkmalıyız

– St. Petersburg Su Dairesinin ilginç bir müzesi açılmıştır (fotoğraftaki).. Buraya birçok çocuk geziye getiriliyor. Aynı zamanda müzede Su Dünyasına Yolculuk gibi programlar da var. Sizin amacınız çocuklara suyu dost olarak kazandırmak ve onların suya sahip çıkmasını sağlamak mı? o&WFU EFEƌLMFSƌOƌ[HƌCƌÎPDVLMBSBLàÎàLZBǵUBO ƌUƌCBSFOTVZBTBIƌQΑLNBMBS‘O‘ÚǘSFUƌZPSV[;BNBOMBCVÎPDVLMBSCàZàLMFSFi"OOF NVUGBLUBOΑLU‘ǘ‘OEBTVZVLBQBUNBZ‘VOVUNB CPǵVCPǵVOBBLNBT‘Ow ZBEBi#BCB BSBCBO‘HÚMEFZ‘LBNBM‘T‘OwEƌZFSFLTVZVOUBTBSSVGFEƌMNFTƌOƌOÚOFNƌOƌBOMBU‘ZPSMBS – Ya diğer ülkelerde durum nasıl? o ƞǵ WFTƌMFTƌZMF ÎPL T‘L ZVSU E‘ǵ‘OB Ú[FMMƌLMF "WSVQBZB HƌEƌZPSVN 0SBEB TV EBǘ‘U‘N WF TV BS‘UNB LPOVMBS‘OB EFWMFU TFWƌZFTƌOEF ÎPL CàZàL ÚOFN WFSƌMƌZPS %ƌǘFS àMLFMFSEF PMEVǘV HƌCƌ Cƌ[ƌN àMLFNƌ[EF EF ZFOƌ QSPKF WF ZFOƌ UFLOPMPKƌMFSƌ VZHVMBNBL ƌÎƌO EFWMFUUFO EFTUFL HFSFLƌZPS 4V EBǘ‘U‘NWFTVBS‘UNBQSPCMFNMFSƌOƌOÎÚ[àNàOEF )BNCVSH )FMTƌOLƌWF4UPDLIPMNEƌǘFSEàOZBǵFIƌSMFSƌOEFOÚOEFHFMƌZPSMBS – Siz kendiniz çeşme suyu içiyor musunuz? o&WFU 4U1FUFSTCVSH4V%BƌSFTƌPMBSBLIFSFWF EBǘ‘UU‘ǘ‘N‘[TV BS‘U‘MN‘ǵWFTPEZVNIƌQPLMPSƌUWF VMUSBWƌZPMFƌMFEF[FOGFLUFFEƌMNƌǵUƌS#VTVLVMMBO‘M‘SOƌUFMƌLUFLƌTVEVS4PSVO CVBS‘U‘MN‘ǵTVZVOFWMFSƌO FTLƌ CPSVMBS‘OB HƌSƌQ Ú[FMMƌLMFSƌOƌ LBZCFUNFTƌEƌS4V TBǘM‘N‘[‘OLBZOBǘ‘E‘SƞOTBOIBZBU‘O‘V[BUNBEBFOFULƌOZÚOUFNLBMƌUFMƌUBUM‘TVLVMMBO‘MNBT‘E‘S 4VZVO ZFSƌOƌ IƌÎCƌS ǵFZ UVUBNB[ #V EFǘƌǵNF[HFSÎFLUƌSQ

YAZr4":*DA
вода

питьевые источники евразии

info

справка журнала «да» ɹʉʅjɸʤʚʤʠʖʣʖʡʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙʖx ʥʛʦʘʤʛʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʛ ʥʤʚʤʗʣʤʙʤ ʥʦʤʪʞʡʵ ʘ ʆʤʧʧʞʞ ʤʨʧʭʞʨʱʘʖʛʨ ʧʘʤʴʞʧʨʤʦʞʴʧʙʤʚʖʇʛʙʤʚʣʵjɸʤʚʤʠʖʣʖʡxʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨʣʖʧʛʡʛʣʞʛʞʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʲʙʤʦʤʚʖʥʞʨʲʛʘʤʟʘʤʚʤʟ ʝʖʣʞʢʖʛʨʧʵʤʭʞʧʨʠʤʟʙʤʦʤʚʧʠʞʫʧʨʤʠʤʘ ʄʗʰʛʢʤʭʞʯʛʣʣʱʫʧʨʤʭʣʱʫʘʤʚʘʙʤʚʩʧʤʧʨʖʘʡʵʡ  ʢʡʣ ʠʩʗ ʢ ʅʦʤʨʵʜʛʣʣʤʧʨʲ ʠʖʣʖʡʞʝʖʬʞʤʣʣʤʟ ʧʛʨʞo ʠʢ ʨʤʣʣʛʡʲʣʱʫʠʤʡʡʛʠʨʤʦʤʘo ʠʢ ʅʦʤʨʵʜʛʣʣʤʧʨʲ ʘʤʚʤʥʦʤʘʤʚʣʤʟ ʧʛʨʞ ʠ ʠʤʣʬʩ ʙʤʚʖ ʧʤʧʨʖʘʡʵʡʖ  ʠʢ ʈʖʠʜʛ ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʛ ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʛʨʦʖʗʤʨʱʥʤʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞʪʤʣʨʖʣʤʘʞʪʤʣʨʖʣʣʱʫ ʠʤʢʥʡʛʠʧʤʘ ʝʖʣʞʢʖʛʨʧʵ ʦʛʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʛʟ ʠʖʥʞʨʖʡʲʣʱʢʦʛʢʤʣʨʤʢʞʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʛʟʤʗʯʛʧʨʘʛʣʣʱʫʨʩʖʡʛʨʤʘ

20 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

ʇ ʙʤʚʖ ɹʉʅ jɸʤʚʤʠʖʣʖʡ ʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙʖx ʘʤʝʙʡʖʘʡʵʛʨ ʚʤʠʨʤʦ ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ ʣʖʩʠ ʥʦʤʪʛʧʧʤʦ ʊʛʡʞʠʧ ʀʖʦʢʖʝʞʣʤʘ ʄʣ o ʖʠʖʚʛʢʞʠ ɾʣʜʛʣʛʦʣʤʟ академии, Международной академии наук экологии, ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞʭʛʡʤʘʛʠʖʞʥʦʞʦʤʚʱ ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʤʟ ʖʠʖʚʛʢʞʞʣʖʩʠʤʥʦʞʦʤʚʛʞʤʗʯʛʧʨʘʛ ʥʤʭʛʨʣʱʟʥʦʤʪʛʧʧʤʦ ɻʘʦʤʥʛʟʧʠʤʙʤ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ɽʖʧʡʩʜʛʣʣʱʟ ʞʣʜʛʣʛʦ ʆʤʧʧʞʞ ʊʛʡʞʠʧ ɸʡʖʚʞʢʞʦʤʘʞʭ ʣʖʙʦʖʜʚʛʣ ʤʦʚʛʣʖʢʞ ʅʤʭʛʨʖ ʞ ɺʦʩʜʗʱ ʝʣʖʠʤʢ jɽʖ ʝʖʧʡʩʙʞ ʥʛʦʛʚ ʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙʤʢx ʠʖʘʖʡʛʦ ʪʦʖʣʬʩʝʧʠʤʙʤ ʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʙʤ ʤʦʚʛʣʖ jɽʖ ʝʖʧʡʩʙʞx ʡʖʩʦʛʖʨ ɹʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʤʟʥʦʛʢʞʞʆʤʧʧʞʞʘʤʗʡʖʧʨʞʣʖʩʠʞʞʨʛʫʣʞʠʞ ʅʤʭʛʨʣʱʟ ʙʦʖʜʚʖʣʞʣ ʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙʖ ɸ ʙʤʚʩ ʩʚʤʧʨʤʛʣʥʦʛʢʞʞ4XFEJTI#BMUJD4FB8BUFS"XBSE


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

da dergisi ekstra 4U 1FUFSTCVSH 7PEPLBOBM 4V WF ,BOBMJ[BTZPO ƵJSLFUJOJO UBSJIJ Z‘M‘OB LBEBS V[BONBLUBE‘S #VHàO 7PEPLBOBM ǵFIJS IBML‘O‘O WF GBCSJLBMBS‘O UBUM‘ TV JIUJZBÎMBS‘O‘ LBSǵ‘M‘ZPS BZO‘ [BNBOEB BU‘L TVMBS‘ EB BS‘U‘ZPS Z‘M‘OEB 4U 1FUFSTCVSH 7PEPLBOBM4VWF,BOBMJ[BTZPOƵJSLFUJNJMZPO N TV BS‘UU‘ ,BOBMJ[BTZPO TJTUFNJOJO V[VOMVǘV  LN ZFSBMU‘ LPMFLUÚS IBUU‘O‘O V[VOMVǘV  LN PMNBLUBE‘S 4V EBǘ‘U‘N ǵFCFLFTJOJO V[VOMVǘV Z‘M‘OEB  LNF VMBǵU‘ ÃTUFMJL 4U 1FUFSTCVSH 7PEPLBOBM 4V WF ,BOBMJ[BTZPO %BJSFTJ ǵFIJSEFLJ GJTLJZF WF VNVNJ UVWBMFUMFSJO SFTUPSBTZPOWFUBNJSJJMFEFJMHJMFOJZPS

Z‘M‘OEBOCVZBOB4U1FUFSTCVSH7PEPLBOBM4V WF,BOBMJ[BTZPOƵJSLFUJOJONàEàSMàǘàOà1SPG%S'FMJLT ,BSNB[JOPW ZBQNBLUBE‘S 1SPG %S 'FMJLT ,BSNB[JOPW .àIFOEJTMJL "LBEFNJTJ 6MVTMBSBSBT‘ ±FWSFCJMJN ƞOTBO WF %PǘB (àWFOMJǘJ "LBEFNJTJ 6MVTMBSBSBT‘ %PǘB WF5PQMVN #JMJNMFSJ "LBEFNJTJ ÃZFTJEJS "WSVQB ÃOJWFSTJUFTJ POVSTBM QSPGFTÚSà 3VTZB &NFLUBS .àIFOEJTJEJS 'FMJLT ,BSBN[JOPW 0OVS WF %PTUMVL /JǵBO‘ 4U 1FUFSTCVSHB )J[NFUUF (ÚTUFSJMFO #BǵBS‘ ½EàMà 'SBOT‘[ .JMMJ )J[NFU /JǵBO‘ #JMJN WF 5FLOJL "MBO‘OEB3VTZB%FWMFU½EàMà4BIJCJEJS,BSNB[JOPW 4U 1FUFSCVSH0OVSTBM7BUBOEBǵ‘E‘SZ‘M‘OEB4XFEJTI #BMUJL4FB8BUFS"XBSEÚEàMàOàEFBMN‘ǵU‘S

YAZr4":*DA

21


вода

питьевые источники евразии

Samson duş aldı Boris Başkov

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / FOTOĞRAF: INTREPRESS

Ş

Самсон принял душ По городу Борис Бaшков фонтан ʤʦʤʚoʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙ ʇʖʢʧʤʣo возили – ʗʞʗʡʛʟʧʠʞʟʙʛʦʤʟ ʦʖʝʚʞʦʖʴʯʞʟ золоченого ʥʖʧʨʲʡʲʘʖ ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʖʵʪʞʙʩʦʖ ʝʣʖʢʛʣʞʨʱʫʘʤʘʧʛʢʢʞʦʛʪʤʣʨʖʣʤʘʘ Самсона

Г

ʅʛʨʛʦʙʤʪʛ ɽʞʢʤʟʥʦʤʮʡʤʙʤʙʤʚʖʇʖʢʧʤʣʩʞʡʲʘʩ ʦʛʮʞʡʞʩʧʨʦʤʞʨʲjʝʤʡʤʨʤʟʚʩʮxʞʤʨʘʛʝʡʞ ʞʫʣʖʦʛʧʨʖʘʦʖʬʞʴʘʢʖʧʨʛʦʧʠʞʛʈʖʢʪʞʙʩʦʱʥʤʭʞʧʨʞʡʞ ʥʤʝʤʡʤʨʞʡʞ ʣʖʧʡʞʮʣʞʢʠʘʖʚʦʖʨʣʱʫʢʛʨʦʤʘʥʡʤʯʖʚʞʢʤʣʩʢʛʣʨʖʩʮʡʤʗʤʡʲʮʛʠʞʡʤʙʦʖʢʢʖʭʞʧʨʤʙʤ ʝʤʡʤʨʖ ʞʤʨʥʦʖʘʞʡʞʤʗʦʖʨʣʤʅʤʚʤʦʤʙʛ ʙʤʦʤʚʧʠʞʛʘʡʖʧʨʞʦʛʮʞʡʞʩʚʞʘʞʨʲʞʥʤʦʖʚʤʘʖʨʲʙʤʦʤʜʖʣʃʖʥʤʠʖʝ ʧʦʛʚʲʗʛʡʖʚʣʵ ʙʡʖʘʣʱʟʥʛʨʛʦʙʤʪʧʠʞʟʪʤʣʨʖʣʧʥʤʭʛʨʤʢ ʥʦʤʘʛʝʡʞʣʖʥʡʖʨʪʤʦʢʛʥʤʃʛʘʧʠʤʢʩʥʦʤʧʥʛʠʨʩʞʚʦʩʙʞʢʬʛʣʨʦʖʡʲʣʱʢʩʡʞʬʖʢʈʖʠʤʙʤʛʯʛʣʛʗʱʘʖʡʤʇʖʢʧʤʣʖʚʤʧʨʖʘʞʡʞ ʘʅʛʨʛʦʙʤʪ ʞʘʣʤʘʲʧʨʦʩʵʘʤʚʱʞʝʡʲʘʞʣʤʟʥʖʧʨʞʩʚʖʦʞʡʖʘʣʛʗʤʃʖʥʦʖʝʚʣʞʠʛ ʤʨʠʦʱʨʞʵʪʤʣʨʖʣʤʘʘʢʖʛʘʤʚʵʣʤʟʧʨʤʡʗ ʘʝʢʱʡʘʘʛʦʫʣʖʢʛʨʦQ

22 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

FIƌS 4U1FUFSTCVSH4BNTPOƌTFCƌSBTMBO‘OBǘ[‘O‘BZ‘S‘SLFOHÚTUFSƌMFOLƌǵƌ1FUFSIPG4BSBZ‘O‘OàOMà4BNTPO±FǵNFTƌ Z‘M‘L‘ǵ‘OEB4BNTPOƌMFBTMBOIFZLFMƌiBMU‘OCBOZPZBQU‘S‘MNBLwà[FSFIFZLFMSFTUPSBTZPOBHÚUàSàMEà'ƌHàSMFSUFNƌ[MFOEƌLUFOTPOSBBMU‘OƌMFLBQMBOE‘:à[ÚMÎàNàNFUSFLBSFZƌBǵL‘OPMBOBO‘U‘OBMU‘OMBLBQMBONBT‘ƌÎƌO UBNCƌSLƌMPTBGBMU‘OIBSDBOE‘#ÚZMFCƌSCBL‘NHÚSEàLUFOTPOSBIFZLFMZFSƌOFHÚUàSàMEà±FǵNFZƌZFSƌOFHÚUàSàSLFOǵFIƌSIàLàNFUƌHÚTUFSƌǵZBQNBLBNBD‘ZMB1FUFSIPGVOàOMà ÎFǵNFTƌOƌCƌSQMBUGPSNBLPZBSBLCàUàOǵFSFG WFHÚSLFNƌƌMF1FUFSTCVSHVO/FWTLƌZ$BEEFTƌ WFEƌǘFSÚOFNMƌDBEEFMFSƌOEFOHFÎƌSEƌMFS1FUFSTCVSHCÚZMFCƌSǵFZEBIBÚODFIƌÎHÚSNFEƌ±FǵNFZƌ1FUFSIPGB ZFSƌOFZFSMFǵUƌSEƌLUFO TPOSBBTMBO‘OBǘ[‘OEBOHÚLMFSFZƌOFTVG‘ǵL‘SNBZBCBǵMBE‘.BZ‘TBZ‘OEBZFOƌMFONƌǵ4BNTPO±FǵNFTƌOƌOBΑM‘ǵUÚSFOƌOEFTVUBN NFUSFZVLBS‘ZBG‘ǵL‘S‘ZPSEVQ

Şehir sokaklarında altın Samson Çeşmesi gezdirildi


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları Этот монумент уже третий по счету. Первый, по проекту Бартоломео Карло Растрелли, был отлит из свинца в 1735 году, потом из-за ветхости заменен бронзовой скульптурой работы Михаила Козловского. После войны он бесследно исчез вместе с Янтарной комнатой. По одной из версий, памятник был распилен и увезен в Германию. Третий фонтан «родился» в 1947 году. Его неоднократно реставрировали, но все работы проводились на месте. Только в последний раз Самсона и льва «лечили» и обновляли в Петербурге. Bugünlerde, Peterhof Sarayının parkında bulunan Samson Çeşmesindeki Samson heykeli üçüncüdür. İlki, 1735. yılında Bartolomeo Karlo Rastrelli’nin projesine göre kurşundan yapılmıştı. Yıprandıkça, Mihail Kozlovskiy’nin tasarımına göre tunçtan yapılan heykelle değiştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra bu heykel, ünlü Kehribar Odası gibi iz bırakmadan kaybolmuştu. Bir rivayete göre parça parça kesilen heykel Almanya’ya götürülmüştü. Çeşmenin son heykeli 1947 yılında yapıldı. Daha önce birçok kez restorasyon yapılmıştı. Önceleri bu çalışmalar çeşmenin olduğu yerde yapılıyordu. Bu sefer de Samson Çeşmesi Petersburg’da tedavi gördü.

YAZr4":*DA YA YYAZ AAZZ r4 rr44"": ":* ::** DA DA DA

23 2 3


вода

питьевые источники евразии

Musluklarımızdan ne akıyor?

Что льется из крана ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / FOTOĞRAF: INTREPRESS

24 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları Дмитрий Шерих

DmitriyŞerih

шеф-редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости»

Saint PeretsburgVedomosti Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

О

0

MƌNQƌZBU4UBE‘O‘OZBL‘OMBS‘OEBCVMVOBOƞTUBOCVMƞLƌUFMMƌ4VƞTUBTZPOVOVOLàÎàLCƌOBMBS‘ EƌLEÚSUHFOTV BS‘UNBCFUPOIBWV[MBS‘ IFS[BNBO UFNƌ[ UVUVMBO BTGBMU ZPMMBS‘ ƌMF E‘ǵ HÚSàOàǵàWFZBQ‘T‘IBMLBIƌ[NFUUFCVMVONBZBIFS [BNBOIB[‘SPMEVǘVOVHÚTUFSƌSƞTUBTZPOVOLFOEƌTƌOFLBEBSB[HÚSàOTFCƌMFZFǵƌMMƌLMFÎFWSƌMƌEƌS #V ƌTUBTZPOV EƌǘFSMFSƌOEFO BZ‘SBO Ú[FMMƌǘƌ ƌMLPLVMÚǘSFODƌMFSƌOF[ƌZBSFUFBΑLPMNBT‘E‘S#VOVO TFCFCƌǵVEVSƞTUBOCVM4VWF,BOBMƌ[BTZPOƞEBSFTƌ ƞ4,ƞ LàÎàLÎPDVLMBS‘OFWMFSƌOEFNVTMVLUBOBLBO TVMBS‘OBS‘U‘M‘QEBǘ‘U‘MNBT‘O‘OOFLBEBS[PSPMEVǘVOVÚǘSFUNFLHFSFLUƌǘƌEàǵàODFTƌEƌSƞ4,ƞZ‘M‘OEB LVSVMNVǵUV 0 [BNBOMBS ƞTUBOCVM 0TNBOM‘ƞNQBSBUPSMVǘVOVOFOQBSMBLEÚOFNƌOƌOTVCPMMVǘV HàOMFSƌOƌ ÎPLUBO VOVUNVǵUV 0 [BNBOLƌ ƞTUBOCVMTVEBǘ‘U‘NTFSWƌTƌBΑT‘OEBO3VTZBEBLƌUBǵSB LBTBCBMBS‘OB CFO[FUƌMFCƌMƌSEƌ ƞTUBOCVMVO CB[‘ TFNUMFSƌOEFHàOàOTBEFDFCFMMƌTBBUMFSƌOEFTVWFSƌMƌZPSEV "NBCVT‘L‘OU‘M‘[BNBOMBSBSU‘LUBSƌIFHÚNàMNàǵ4POoZ‘MƌÎFSƌTƌOEFƞ4,ƞZÚOFUƌNƌUBSBG‘O-

ВИКТОР БОГОРАД / VIKTOR BOGORAD/ WWW.CARTOONBANK.RU

ʗʡʞʠ ʧʨʖʢʗʩʡʲʧʠʤʟ ʘʤʚʤʥʦʤʘʤʚʣʤʟ ʧʨʖʣʬʞʞ jɾʠʞʨʛʡʡʞx находящейся неподалеку от ʄʡʞʢʥʞʟʧʠʤʙʤ ʧʨʖʚʞʤʣʖ ʘʛʧʲʢʖ ʥʦʖʙʢʖʨʞʭʛʣʥʦʞʝʛʢʞʧʨʱʛʪʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʱʛʥʤʧʨʦʤʟʠʞ ʥʦʵʢʤʩʙʤʡʲʣʱʛʗʛʨʤʣʣʱʛʗʖʧʧʛʟʣʱʚʡʵʤʭʞʧʨʠʞʘʤʚʱ ʧʤʚʛʦʜʖʯʞʛʧʵ ʘ ʭʞʧʨʤʨʛ ʖʧʪʖʡʲʨʤʘʱʛ ʚʤʦʤʜʠʞ ɽʛʡʛʣʱʛ ʣʖʧʖʜʚʛʣʞʵ ʥʩʧʨʲʞʣʛʧʡʞʮʠʤʢʤʗʞʡʲʣʱʛ ɶʘʤʨʭʨʤʩʚʞʘʞʡʤʣʖʧʨʖʣʬʞʞ ʨʖʠʳʨʤʥʦʞʧʩʨʧʨʘʞʛʙʦʩʥʥʱʢʡʖʚʮʞʫʮʠʤʡʲʣʞʠʤʘʄʠʖʝʱʘʖʛʨʧʵ ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵ ʞ ʠʖʣʖʡʞʝʖʬʞʞ ʇʨʖʢʗʩʡʖ *4,* ʧʭʞʨʖʛʨ ʥʦʞʣʬʞʥʞʖʡʲʣʤ ʘʖʜʣʱʢ ʭʨʤʗʱʴʣʱʛʙʤʦʤʜʖʣʛʘʤʤʭʞʴʩʘʞʚʛʡʞ ʠʖʠʞʢʨʦʩʚʤʢʚʖʛʨʧʵʚʤʧʨʖʘʠʖʞʤʭʞʧʨʠʖʨʤʟ ʧʖʢʤʟ ʘʤʚʤʥʦʤʘʤʚʣʤʟ ʘʤʚʱ ʠʤʨʤʦʖʵ ʡʲʛʨʧʵ ʩ ʣʞʫʚʤʢʖʞʝʠʦʖʣʤʘ ʈʦʩʚʤʢ ʞ ʘʥʦʖʘʚʩ ʗʤʡʲʮʞʢ *4,* ʩʭʦʛʚʞʡʞ ʘ ̓ ʙʤʚʩ ʠ ʨʤʢʩ ʘʦʛʢʛʣʞ ʘʤʚʣʤʛ ʞʝʤʗʞʡʞʛ времен расцвета Османской империи остаʡʤʧʲ ʚʖʡʛʠʤ ʥʤʝʖʚʞ ʙʤʦʤʚ ʞʧʥʱʨʱʘʖʡ ʤʧʨʦʩʴ ʣʛʫʘʖʨʠʩ ʘʤʚʱ ʀʖʦʨʞʣʱ ʧʨʖʢʗʩʡʲʧʠʤʟ ʜʞʝʣʞ ʢʤʙʡʞ ʣʖʥʤʢʣʞʨʲ ʧʬʛʣʱ ʞʝ ʜʞʝʣʞ ʦʤʧʧʞʟʧʠʤʟ ʥʦʤʘʞʣʬʞʞ ʘ ʤʨʚʛʡʲʣʱʫ ʦʖʟʤʣʖʫ ʙʤʦʤʚʖ ʘʤʚʩ ʚʖʘʖʡʞʨʤʡʲʠʤʣʖʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʱʛʭʖʧʱʞʥʦʞʭʛʢ ʣʛʠʖʜʚʱʟʚʛʣʲ ʇʛʙʤʚʣʵ ʘʧʛ ʳʨʞ ʨʵʙʤʨʱ o ʘ ʤʗʡʖʧʨʞ ʘʤʧʥʤʢʞʣʖʣʞʟ ɾʣʘʛʧʨʞʬʞʞ ʥʤʧʡʛʚʣʞʫ ʥʵʨʣʖʚʬʖʨʞ ʚʘʖʚʬʖʨʞ ʡʛʨ ʤʗʛʧʥʛʭʛʣʣʱʛ ʢʛʣʛʚʜʢʛʣʨʤʢ *4,* ʘʛʦʣʩʡʞ ʘ ʇʨʖʢʗʩʡ ʘʦʛʢʛʣʖ ʘʤʚʣʤʙʤ ʞʝʤʗʞʡʞʵ ʀʦʖʧʣʤʦʛʭʞʘʤʛ ʧʤʥʤʧʨʖʘʡʛʣʞʛ ʛʧʡʞ ʘ ̓ ʙʤʚʩ ʤʗʯʖʵ ʚʡʞʣʖ ʘʤʚʤʘʤʚʤʘ ʞʚʩʯʞʫ ʠ ʠʦʩʥʣʛʟʮʛʢʩ ʙʤʦʤʚʩ ʈʩʦʬʞʞ ʧʤʧʨʖʘʡʵʡʖ ʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘ ʨʤ ʧʛʙʤʚʣʵ o ʥʤʭʨʞ ʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘ ʆʤʧʨ ʢʣʤʙʤʠʦʖʨʣʱʟ ʇʞʧʨʛʢʖ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵ ʤʗʝʖʘʛʡʖʧʲ ʣʤʘʱʢʞ ʞʧʨʤʭʣʞʠʖʢʞ ʖ ʧʛʦʲʛʝʣʱʢʥʤʚʧʥʤʦʲʛʢʘʦʖʗʤʨʛʧʨʖʡʞʥʦʞʘʱʭʠʞ ʜʞʨʛʡʛʟ ʙʤʦʤʚʖ ʥʦʤʚʤʡʜʖʴʯʞʫ ʤʨʣʤʧʞʨʲʧʵ ʠ ʘʤʚʛ ʗʛʦʛʜʣʤ ʃʖʥʦʞʢʛʦ ʅʛʨʛʦʗʩʦʙ ʦʖʧʫʤʚʩʛʨ ʧʘʱʮʛ ʢʡʣ ʨʱʧʵʭ ʠʩʗʤʢʛʨʦʤʘ ʘʤʚʱ ʘ ʧʩʨʠʞ ʖ ʇʨʖʢʗʩʡ ʙʚʛ ʣʖʧʛʡʛʣʞʵ ʥʤʭʨʞ ʘ ʨʦʞ ʦʖʝʖʗʤʡʲʮʛoʥʦʞʢʛʦʣʤʢʡʣ ʥʤʚʖʣʣʱʢ*4,* ʇʦʖʘʣʞʨʛ ʭʞʧʡʛʣʣʤʧʨʲ ʣʖʧʛʡʛʣʞʵ ʚʘʩʫ ʙʤʦʤʚʤʘ ʞʘʱʥʤʟʢʛʨʛ ʣʖʧʠʤʡʲʠʤʦʖʭʞʨʛʡʲʣʱʧʨʖʢʗʩʡʲʬʱʘʧʘʤʛʢʤʨʣʤʮʛʣʞʞʠʘʤʚʛ ɺʞʦʛʠʨʤʦ ʧʨʖʣʬʞʞ jɾʠʞʨʛʡʡʞx ʚʤʠʨʤʦ ɾʧʢʖʞʡɶʟʚʱʣʘʥʤʚʦʤʗʣʤʧʨʵʫʦʖʧʧʠʖʝʖʡ ʠʖʠʦʖʗʤʨʖʛʨ ʧʛʙʤʚʣʵ ʧʨʖʢʗʩʡʲʧʠʤʛ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʛ ʇʞʧʨʛʢʖ ʠʖʠ ʞ ʘʤ ʘʦʛʢʛʣʖ ɸʞʝʖʣʨʞʞ ʘʛʧʲʢʖ ʦʖʝʘʛʨʘʡʛʣʣʖʵ ʘʤʚʖ ʥʤʧʨʩʥʖʛʨ ʘ ʙʤʦʤʚ ʥʤ ʣʛʧʠʤʡʲʠʞʢ ʘʤʚʤʘʤʚʖʢ ʄʚʞʣ ʞʝ ʙʡʖʘʣʱʫ ʣʛʧʛʨ ʘʤʚʩ ʞʝ ʦʖʟʤʣʖ ʋʖʡʠʖʡʞ o ʧʨʦʤʙʤ ʥʤ ʝʖʘʛʨʖʢ ʞʢʥʛʦʖʨʤʦʖ ɸʖʡʛʣʨʖ ** ʀʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʞ ʠʖʭʛʧʨʘʤ ʚʤʧʨʖʘʡʵʛʢʤʟ ʘʤʚʱ ʧʛʙʤʚʣʵ ʥʦʖʘʚʖ ʥʦʞʣʬʞʥʞʖʡʲʣʤ ʘʱʮʛ ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʵ ʮʖʙʣʩʡʖ ʚʖʡʛʠʤ

Как утверждают представители ISKI, стамбульскую воду можно пить прямо из крана без малейшего вреда для здоровья İSKİ temsilcilerinin söylediklerine göre, İstanbul çeşme suyunu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz, hem de sağlığınıza zarar gelmeden YAZr4":*DA

25


вода

Сегодня в водах Золотого Рога обитают многочисленные виды рыб Haliç’in yeniden canlanmasının açık göstergisi, sularda çeşit çeşit balık yaşaması, Haliç’in üzerinden geçen Galata Köprüsünde birçok balıkçının balık tutmasıdır

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

ʘʥʛʦʛʚ ʖ ʧʨʖʢʗʩʡʲʧʠʞʛ ʘʤʚʣʱʫ ʚʛʡ ʢʖʧʨʛʦʖ ʧʨʦʛʢʵʨʧʵʚʛʦʜʖʨʲʧʵʣʖʤʧʨʦʞʛʥʦʤʙʦʛʧʧʖ ʃʖjɾʠʞʨʛʡʡʞxʞʚʦʩʙʞʫʖʣʖʡʤʙʞʭʣʱʫʧʨʖʣʬʞʵʫ ʘʤʚʖ ʥʦʤʫʤʚʞʨ ʨʯʖʨʛʡʲʣʩʴ ʪʞʡʲʨʦʖʬʞʴ ʤʭʞʧʨʠʩ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʫʡʤʦʖ ʤʝʤʣʖ ʞ ʧʩʡʲʪʖʨʖ ʖʡʴʢʞʣʞʵ ɸʧʛ ʥʦʤʬʛʧʧʱ ʠʤʢʥʲʴʨʛʦʞʝʞʦʤʘʖʣʱ ʥʤʥʖʚʖʣʞʛ ʭʦʛʝʢʛʦʣʤʙʤ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʖ ʦʛʖʙʛʣʨʤʘʘʘʤʚʩʞʧʠʡʴʭʛʣʤoʛʜʛʚʣʛʘʣʱʫ ʥʦʤʗ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʖʴʨ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʛ ʘʤʚʱ ʫʞʢʞʭʛʧʠʞʢ ʞ ʢʛʚʞʬʞʣʧʠʞʢ ʥʤʠʖʝʖʨʛʡʵʢ ɷʡʖʙʤʚʖʦʵʳʨʤʢʩ ʩʨʘʛʦʜʚʖʴʨʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʞ*4,* ʧʨʖʢʗʩʡʲʧʠʩʴʘʤʚʩʢʤʜʣʤʥʞʨʲʥʦʵʢʤʞʝʠʦʖʣʖʗʛʝ ʢʖʡʛʟʮʛʙʤʘʦʛʚʖʚʡʵʝʚʤʦʤʘʲʵ ɼʖʦʠʞʟ ʞ ʣʛ ʤʭʛʣʲ ʥʦʛʚʧʠʖʝʩʛʢʱʟ ʧʨʖʢʗʩʡʲʧʠʞʟ ʠʡʞʢʖʨ ʣʖʠʡʖʚʱʘʖʛʨ ʣʖ ʦʖʗʤʨʩ *4,* ʧʘʤʟ ʤʨʥʛʭʖʨʤʠ ʅʦʞʫʤʚʞʨʧʵ ʖʠʠʩʢʩʡʞʦʤʘʖʨʲ ʘ ʘʤʚʤʫʦʖʣʞʡʞʯʖʫ ʧʤʡʞʚʣʱʟ ʝʖʥʖʧ ʘʤʚʱ ʥʤʝʘʤʡʵʴʯʞʟ ʥʛʦʛʜʞʨʲ ʗʛʝ ʥʦʤʗʡʛʢ ʤʚʞʣʚʘʖ ʝʖʧʩʮʡʞʘʱʫ ʙʤʚʖ ʈʖʠʤʛ ʩʜʛ ʧʡʩʭʖʡʤʧʲ ʙʤʚ ʟ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʥʦʞʣʛʧ ʨʖʠʩʴ ʧʞʡʲʣʩʴ ʝʖʧʩʫʩ ʭʨʤ ʚʖʜʛ ʘʤʚʤʫʦʖʣʞʡʞʯʖ ʥʤʭʨʞ ʞʧʨʤʯʞʡʞʧʘʤʟʝʖʥʖʧɾʢʛʣʣʤʨʤʙʚʖ*4,*ʝʖʚʩʢʖʡʖʧʲʤ ʥʦʞʣʬʞʥʞʖʡʲʣʤ ʣʤʘʱʫ ʞʧʨʤʭʣʞʠʖʫ ʘʤʚʱ ʚʡʵ ʙʤʦʤʚʖ o ʘ ʨʤʢ ʭʞʧʡʛ ʤ ʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʛ ʤʥʦʛʧʣʞʨʛʡʲʣʱʫ ʝʖʘʤʚʤʘ ʣʖ ʗʛʦʛʙʩ ʍʛʦʣʤʙʤ ʢʤʦʵ

ФОТО: БОРИС КЛЕМЕНТЬЕВ / FOTOĞRAF: BORIS KLEMENTIEV

ФОТО: БОРИС КЛЕМЕНТЬЕВ / FOTOĞRAF: BORIS KLEMENTIEV

питьевые источники евразии


su

ФОТО: АГЕНТСТВО ДЖИХАН / FOTOĞRAF: CHA

avrasya’nın tatlı su kaynakları

ФОТО: АГЕНТСТВО ДЖИХАН / FOTOĞRAF: CHA

БАССЕЙН ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В Г. АКСАРАЙ / AKSARAY’DAKI IÇME SUYU HAVUZU

ПРОБА ВОДЫ / SU TESTI

EBOTBǘMBOBOZBU‘S‘NMBSTBZFTƌOEFƞTUBOCVM ZFOƌEFOCPMMVLHàOMFSƌOƌZBǵ‘ZPSZ‘M‘OEBǵFIƌSTV CPSVTVIBUMBS‘O‘OUPQMBNV[VOMVǘVLƌMPNFUSF ƌLFOHàOàNà[EFLƌMPNFUSFZFVMBǵN‘ǵU‘S#V CàZàLCƌSBSU‘ǵU‘S4VUFTƌTBUTƌTUFNƌOƌOGBZEBMBOE‘ǘ‘ZFOƌTVLBZOBLMBS‘EBPMEV"ZS‘DB ƞTUBOCVMIBML‘O‘O TV UBTBSSVGV ZBQNB BM‘ǵLBOM‘ǘ‘OB CàZàL CƌS LBUL‘TBǘMBE‘½SOFǘƌO 4U1FUFSTCVSHEBHàOMàLTV UàLFUƌNƌNƌMZPOCƌONPMNBT‘O‘OZBO‘T‘SB OàGVTV LFOEƌTƌOEFO LBU EBIB GB[MB PMBO LPDB ƞTUBOCVMVOHàOMàLTVUàLFUƌNƌNƌMZPONDƌWBS‘OEBTFZSFUNFLUFEƌS ƞLƌǵFISƌOOàGVTPSBO‘O‘LBSǵ‘MBǵU‘SE‘LUBOTPOSB ƞTUBOCVMMVMBS‘OTVZBWFTVZVOUBTBSSVGFEƌMNFTƌOF OFLBEBSÎPLÚOFNWFSEƌǘƌBOMBǵ‘M‘S ƞLƌUFMMƌ ƞTUBTZPOV .àEàSà%SƞTNBƌM "ZE‘O ƞTUBOCVMTVEBǘ‘U‘NTƌTUFNƌOƌOOBT‘MÎBM‘ǵU‘ǘ‘O‘Cƌ[F EFUBZM‘ PMBSBL BOMBUU‘ (àOàNà[EFLƌ TV UFTƌTBU TƌTUFNƌ #ƌ[BOT[BNBOMBS‘OEBPMEVǘVHƌCƌÎPLHFOƌǵUƌS 4V ǵFISF CƌSUBL‘N ZPMMBSEBO HFUƌSƌMƌS5FNFM TVUàOFMMFSƌOEFOCƌSƌ)BMLBM‘EBOTVUBǵ‘S5‘QL‘ƞNQBSBUPS ** 7BMFOUƌO FTLƌEFO FNSFUUƌǘƌ HƌCƌ (FSÎƌ UFTMƌNFEƌMFOTVZVOLBMƌUFTƌPFTLƌ[BNBOMBSBHÚSF EBIB ZàLTFL5FLOPMPKƌMFS EVSNBEBO HFMƌǵƌZPS WF ƌTUBTZPOÎBM‘ǵBOMBS‘NPEFSOEFǘƌǵƌLMƌLMFSFBZBLVZ-

Если в 1995 году общая длина водоводов, идущих к крупнейшему городу Турции, составляла 385 километров, то сегодня – почти 1800 километров 1995 yılında şehir su borusu hatlarının toplam uzunluğu 385 kilometre iken günümüzde 1800 kilometreye ulaşmıştır YAZr4":*DA
вода

ФОТО: АГЕНТСТВО ДЖИХАН / FOTOĞRAF: CHA

питьевые источники евразии

Что удивило на станции, так это присутствие группы младших школьников Bu istasyonu diğerlerinden farklı kılan, ilkokul öğrencilerinin ziyaretine açık olmasıdır

28 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

ʄʚʣʖʠʤ ʥʦʞʦʤʚʖ ʚʖʡʖ ʥʤʧʡʖʗʡʛʣʞʛ ̓ ʙʤʚ ʥʦʞʣʛʧʦʛʠʤʦʚʣʤʛʭʞʧʡʤʚʤʜʚʛʟ ʞʘʤʥʦʤʧʤʗ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞ ʭʛʦʣʤʢʤʦʧʠʤʟ ʘʤʚʱ ʘ ʙʤʦʤʚʧʠʤʢʫʤʝʵʟʧʨʘʛʤʨʤʮʛʡʣʖʘʨʤʦʤʟʥʡʖʣ o ɶ ʠʖʠ ʘʱ ʤʬʛʣʞʘʖʛʨʛ ʢʖʧʨʛʦʧʨʘʤ ʧʨʦʤʞʨʛʡʛʟʘʞʝʖʣʨʞʟʧʠʞʫʬʞʧʨʛʦʣ oʇʥʦʤʧʞʡʵʚʤʠʨʤʦʖɶʟʚʱʣʖ o ʄʭʛʣʲ ʚʖʜʛ ʘʱʧʤʠʤ o ʧʠʖʝʖʡ ʚʞʦʛʠʨʤʦ ʧʨʖʣʬʞʞjɾʠʞʨʛʡʡʞxoʌʞʧʨʛʦʣʱʧʚʛʡʖʣʱʥʦʤʧʨʤʤʨʡʞʭʣʤ o ʃʖʘʛʦʣʤʛ ʤʣʞʞʧʛʙʤʚʣʵʢʤʙʡʞʗʱʥʤʧʡʩʜʞʨʲʙʤʦʤʚʩʚʡʵʫʦʖʣʛʣʞʵʘʤʚʱ o ʈʛʤʦʛʨʞʭʛʧʠʞʅʦʖʘʚʖ ʣʖʥʦʖʠʨʞʠʛʨʖʠʤʛ ʘʦʵʚʡʞʞʢʛʛʨʧʢʱʧʡʧʤʘʦʛʢʛʣʣʱʛʨʦʩʗʱʠʧʨʖринной цистерне, находящейся под охраной ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʖ ʣʛʥʤʚʘʛʚʛʮʲoʞʠʖʠʗʱʭʛʦʥʖʡʞ ʧʨʖʢʗʩʡʲʬʱʳʨʞʝʖʥʖʧʱʘʤʚʱ ɸʦʵʚʡʞʠʨʤʨʤʞʝ ʣʞʫʥʦʞʣʵʡʧʵʗʱʫʤʚʞʨʲʧʥʩʧʨʱʢʠʩʘʮʞʣʤʢʠ ʥʤʚʝʛʢʣʤʢʩʘʤʚʤʫʦʖʣʞʡʞʯʩ oʤʨʘʛʨʞʡɾʧʢʖʞʡ ɶʟʚʱʣ ʇʤʘʦʛʢʛʣʣʱʛ ʧʨʖʢʗʩʡʲʬʱ ʩʜʛ ʥʦʞʘʱʠʡʞ ʘʤʚʖʥʤʧʨʩʥʖʛʨʘʚʤʢʖʗʛʝʥʛʦʛʗʤʛʘʀʫʤʦʤʮʛʢʩ ʞʝʘʛʧʨʣʤʛ ʚʛʡʤ ʥʦʞʘʱʠʖʛʮʲ ʗʱʧʨʦʤ ʇʡʩʭʖʴʨʧʵʥʤʨʛʦʞʘʤʚʱʞʝʝʖʥʦʤʫʩʚʞʘʮʞʫʧʵ ʠʤʢʢʩʣʞʠʖʬʞʟ ʣʛʡʛʙʖʡʲʣʱʫ ʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʟ ʠ ʧʛʨʵʢɸʇʨʖʢʗʩʡʛʧʳʨʞʢʗʤʦʴʨʧʵʣʖʧʨʤʟʭʞʘʤ ʞʘʥʤʡʣʛʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʘ̓ʙʤʚʩʥʤʨʛʦʞʧʤ-

EVSNBZBÎBM‘ǵ‘ZPSMBS ƞLƌUFMMƌƞTUBTZPOVOEBU‘QL‘EƌǘFSTVƌTUBTZPOMBS‘OEBPMEVǘVHƌCƌTV CƌSUBL‘NGƌMUSFMFSà[FSƌOEFO HFÎƌSƌMƌS4VLMPS P[POWFBMàNƌOZVNTàMGBU‘OZBSE‘N‘ZMB BS‘U‘M‘S ƞTUBTZPOEBLƌ CàUàO CV ƌǵMFNMFS PUPNBUƌL WF CƌMHƌTBZBS à[FSƌOEFO LPOUSPM FEƌMƌS %PMBZ‘T‘ZMB GB[MB BZ‘SBÎMBS‘O TVZB EàǵNFTƌ NàNLàOEFǘƌM(àOEFUBIMƌMƌÎƌOoTVOàNVOFTƌ BM‘O‘S#VUBIMƌMMFSTVZVOLƌNZBTBMWFTBǘM‘LBΑT‘OEBO VZHVO PMVQ PMNBE‘ǘ‘O‘ UFTQƌU FEFS #VOEBO EPMBZ‘ ƞ4,ƞ ƞTUBOCVM NVTMVL TVZVOVO ÎFǵNFEFO SBIBUSBIBUTBǘM‘ǘB[BSBSHFUƌSNFLTƌ[ƌOƌÎƌMFCƌMFDFǘƌOƌTÚZMFS ƞTUBOCVMVO ƌLMƌNƌ ƞ4,ƞOƌO ÎBM‘ǵNBT‘OB CFMMƌ EFǘƌǵƌLMƌLMFSLBUBS4VEFQPMBS‘OEBCƌSƌLƌLVSBLZ‘M‘BUMBUBCƌMFDFLLBEBSTVCVMVONBM‘Z‘M‘PLBEBSLVSBLƌEƌLƌTVEFQPMBS‘O‘OÎPǘVOFSFEFZTFQPUBOTƌZFMƌOƌUàLFUNƌǵIBMEFƌEƌƞǵUFP[BNBOƞ4,ƞZFOƌTVLBZOBLMBS‘FEƌONFZƌHàOEFNƌOFBME‘1SPKFMFSƌBSBT‘OEB ,BSBEFOƌ[hEFEFOƌ[TVZVOVUV[EBOBS‘UBOGBCSƌLBMBS‘LVSNBLEBWBSE‘0ZTB LBEFSCBǵLBCƌSLBSBSWFSEƌ WFZ‘M‘CPMCPMZBǘNVSHFUƌSEƌ#ÚZMFDFǵFIƌSTV ƌIUƌZBD‘O‘HƌEFSNFLƌÎƌO,BSBEFOƌ[ƌOTVMBS‘OEBOGBZEBMBONBNFTFMFTƌƌLƌODƌQMBOBEàǵUà #ƌ[BOTM‘MBS‘OTBSO‘ÎZBQNBLPOVTVOEBLƌZFUFOFǘƌOƌOBT‘MEFǘFSMFOEƌSƌZPSTVOV[ EƌZF%S"ZE‘OCFZF TPSEVN o ±PLƌZƌ:BQU‘LMBS‘TBSO‘ÎMBSÎPLTBǘMBNE‘ – Bu sarnıçlar herhalde su depoları olarak bügün de kullanılabilirdi. o 5FPSƌPMBSBLFWFU"NBQSBUƌLUFCVOVVZHVMBNBL ÎPL [PS %FWMFU UBSBG‘OEBO LPSVOBO UBSƌIƌ TBSO‘DB NPEFSO TV CPSVMBS‘ CBǘMBONB[ "ZS‘DB ZFSFCBUBOTBSO‘ÎMBS‘OEBOCVHàOLàƞTUBOCVMMVMBS OBT‘M GBZEBMBOBDBLMBS5FTUƌMFSƌZMF HFMƌQ TV BMBDBLMBS‘O‘[BOOFUNƌZPSVNEƌZF%SƞTNBƌM"ZE‘ODFWBQ WFSƌS #VHàOLà ƞTUBOCVMMVMBS TVZVO UBN FWMFSƌOF UFTMƌNFEƌMNFTƌOFBM‘ǵN‘ǵMBS5BCƌLƌ CPSVMBS‘OCP[VMNBT‘WFIBUUBƌ[ƌOTƌ[PMBSBLZBQ‘MBOCBǘMBOU‘MBSEBOEPMBZ‘TVUFTƌTBU‘CB[FOLFTƌMƌS'BLBU IàLàNFU CVUàSEVSVNMBS‘HƌEFSNFLƌÎƌOEFǘƌǵƌLLVSBMMBSVZHVMVZPS Z‘M‘OEB Z‘MM‘L TV LBZ‘QMBS‘ ƌLFO Z‘M‘OEBFEàǵUà ƵƌNEƌ EF ƞ4,ƞOƌO CƌS CBǵLB HÚSFWƌOEFO TÚ[ FEFMƌN "ZO‘ [BNBOEB CV LVSVN BU‘L TVMBS‘O UFNƌ[MFONFTƌOEFO TPSVNMVEVS #V BMBOEB EB Z‘MEBOZ‘MBEBIBCàZàLHFMƌǵNFMFSHÚSàOàS½SOFǘƌO Z‘M‘OEBTBOUSBMƌOHàOMàLTVUFNƌ[MFNFLBQBTƌUFTƌNFUSFLàQƌLFO Z‘M‘OEBCVSBLBNNFUSFLàQFVMBǵU‘Z‘M‘OEBHàOMàLUFNƌ[MFOFOBU‘LTVMBS‘OPSBO‘NƌMZPOCƌO NFUSF LàQ PMEV:BOƌ Z‘MEB LBU BSU‘ǵ HÚSàMNFLUFEƌS #VOVO ZBO‘ T‘SB V[NBOMBS EPǘBM TV SF[FSWMFSƌOƌO WF EFOƌ[ L‘Z‘MBS‘O‘O UFNƌ[MFONFTƌZMF VǘSBǵ‘S "WSVQB :BLBT‘O‘ ƌLƌZF CÚMFO )BMƌÎ UFNƌ[MFNF QSPKFTƌOF BZS‘ EƌLLBU WF ÚOFN WFSƌMEƌ &TLƌEFO )BMƌÎ ƞTUBOCVMVO Hà[FMMƌǘƌ TàTà ƌEƌ 4BOBZƌEFWSƌNƌEÚOFNƌOEFCVSBEBÎPLTBZ‘EBGBCSƌLB


su

ʧʨʖʘʡʵʡʞ ʤʗʯʛʙʤ ʤʗʰʛʢʖ ʥʤʚʖʘʖʛʢʤʟ ʘ ʙʤʦʤʚ ʘʤʚʱ ʖ ʘ ʢ ʤʣʞ ʩʢʛʣʲʮʞʡʞʧʲ ʚʤ ʈʛʥʛʦʲ ʤ ʛʯʛ ʤʚʣʤʟ ʧʨʤʦʤʣʛ ʦʖʗʤʨʱ *4,* ʉʥʦʖʘʡʛʣʞʛ ʤʨʘʛʭʖʛʨ ʝʖ ʤʭʞʧʨʠʩ ʧʨʤʭʣʱʫ ʘʤʚ ʘ ʙʤʦʤʚʛ ɾ ʝʚʛʧʲ ʨʤʜʛ ʥʦʤʙʦʛʧʧ ʘʥʛʭʖʨʡʵʛʨ ɻʧʡʞ ʘ ̓ ʙʤʚʩ ʘ ʇʨʖʢʗʩʡʛ ʤʭʞʯʖʡʞ ʨʱʧʵʭʠʩʗʤʢʛʨʦʤʘʘʤʚʱʘʚʛʣʲ ʨʤʘʢoʩʜʛ ʨʱʧʵʭʞ ʖʘʢoʞʘʤʘʧʛʢʞʡʡʞʤʣʖ ʨʱʧʵʭʞ ʅʦʞʦʤʧʨ ʝʖ ʥʵʨʣʖʚʬʖʨʲ ʡʛʨ ʗʤʡʛʛ ʭʛʢ ʚʛʧʵʨʞʠʦʖʨʣʱʟ ɶ ʘʛʚʲ ʥʤʥʩʨʣʤ ʧʨʖʢʗʩʡʲʧʠʞʛ ʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʱ ʝʖʣʞʢʖʴʨʧʵ ʤʭʞʧʨʠʤʟ ʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʱʫʘʤʚʤʛʢʤʘʞʗʛʦʛʙʤʘʤʟʡʞʣʞʞʄʨʚʛʡʲʣʱʢ ʞ ʠʦʖʟʣʛ ʘʖʜʣʱʢ ʥʦʤʛʠʨʤʢ ʧʨʖʡʖ ʤʭʞʧʨʠʖ ʡʛʙʛʣʚʖʦʣʤʟ ʗʩʫʨʱ ɽʤʡʤʨʤʟ ʆʤʙ ʦʖʝʦʛʝʖʴʯʛʟ ʣʖʚʘʤʛ ʛʘʦʤʥʛʟʧʠʩʴ ʭʖʧʨʲ ʇʨʖʢʗʩʡʖ ʓʨʤ ʘ ʚʦʛʘʣʞʛʘʦʛʢʛʣʖʗʩʫʨʖʧʡʖʘʞʡʖʧʲʠʖʠʩʠʦʖʮʛʣʞʛʙʤʦʤʚʖ ʖʧʣʖʭʖʡʤʢʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʟʦʛʘʤʡʴʬʞʞʛʛʤʠʦʩʜʞʡʞʗʛʧʠʤʣʛʭʣʱʛʢʖʧʨʛʦʧʠʞʛ ʝʖʘʤʚʱ ʞ ʪʖʗʦʞʠʞ ɸ ʘʤʚʱ ɽʤʡʤʨʤʙʤ ʆʤʙʖ ʨʤʣʣʖʢʞʥʤʡʞʡʞʧʲʤʨʫʤʚʱʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ ʘʠʡʴʭʖʵ ʞ ʘʛʧʲʢʖ ʨʤʠʧʞʭʣʱʛ ʀ ʧʛʦʛʚʞʣʛ 99 ʧʨʤʡʛʨʞʵ ʜʞʝʣʲ ʘ ʙʡʩʗʞʣʖʫ ʗʩʫʨʱ ʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʞ ʥʦʛʠʦʖʨʞʡʖʧʲ ʛʛʧʨʖʡʞʞʢʛʣʤʘʖʨʲʠʡʤʖʠʤʟʇʨʖʢʗʩʡʖ ɾʝʘʛʧʨʣʱʟ ʨʩʦʛʬʠʞʟ ʥʞʧʖʨʛʡʲ ʄʦʫʖʣ ʅʖʢʩʠ ʘ ʧʘʤʛʟ ʠʣʞʙʛ ʤ ʇʨʖʢʗʩʡʛ ʬʞʨʞʦʩʛʨ ʳʢʤʬʞʤʣʖʡʲʣʩʴ ʙʖʝʛʨʣʩʴ ʥʩʗʡʞʠʖʬʞʴ ̓ ʙʤʚʖ jɽʤʡʤʨʤʟ ʆʤʙ ʩʜʛ ʗʤʡʲʮʛ ʣʛ ɽʤʡʤʨʤʟ ʆʤʙ ʢʱ ʥʤʙʩʗʞʡʞʛʙʤʄʣʥʦʛʘʦʖʨʞʡʧʵʘʙʦʵʝʣʱʟʥʦʩʚ ʤʠʦʩʜʛʣʣʱʟʪʖʗʦʞʠʖʢʞ ʢʖʧʨʛʦʧʠʞʢʞʞʧʠʤʨʤʗʤʟʣʵʢʞ ʝʖʧʤʦʛʣʣʱʟʤʗʡʤʢʠʖʢʞʧʩʚʤʘʞʝʖʙʖʜʛʣʣʱʟʤʨʫʤʚʖʢʞ ʣʛʭʞʧʨʤʨʖʢʞʞʢʖʝʩʨʤʢx ʄʗʡʞʠ ʝʖʙʖʜʛʣʣʤʙʤ ɽʤʡʤʨʤʙʤ ʆʤʙʖ ʚʤʡʙʤ ʗʱʡʝʖʣʤʝʤʟʘʧʛʦʚʬʛʠʖʜʚʤʙʤʡʴʗʵʯʛʙʤʧʘʤʟ ʙʤʦʤʚ ʧʨʖʢʗʩʡʲʬʖ ʃʤ ʘ ʧʛʦʛʚʞʣʛ ʫ ʣʖʮʡʞʧʲ ʧʦʛʚʧʨʘʖ ʭʨʤʗʱ ʥʦʞʧʨʩʥʞʨʲ ʠ ʤʭʞʧʨʠʛ ʗʩʫʨʱ ʧ ʤʚʣʤʘʦʛʢʛʣʣʱʢ ʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʤʢ ʠʤʡʡʛʠʨʤʦʤʘ ʥʤʝʘʤʡʵʴʯʞʫ ʤʨʘʛʧʨʞ ʞ ʤʭʞʧʨʞʨʲ ʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʱʛ ʧʨʤʠʞ ʉʥʤʦʣʖʵ ʦʖʗʤʨʖ ʚʖʡʖ ʦʛʝʩʡʲʨʖʨʧʛʙʤʚʣʵʘʘʤʚʖʫɽʤʡʤʨʤʙʤʆʤʙʖʤʗʞʨʖʴʨʢʣʤʙʤʭʞʧʡʛʣʣʱʛʘʞʚʱʦʱʗ ʖʣʖʘʛʚʩʯʛʢ ʭʛʦʛʝ ʗʩʫʨʩ ɹʖʡʖʨʧʠʤʢ ʢʤʧʨʩ ʛʜʛʚʣʛʘʣʤ ʧʨʤʵʨ ʚʛʧʵʨʠʞʦʱʗʤʡʤʘʤʘʧʩʚʤʭʠʖʢʞ ʞʩʡʤʘʱʞʫʗʱʘʖʴʨʘʛʧʲʢʖʧʤʡʞʚʣʱʢʞ ʄʨʢʛʭʩ ʝʚʛʧʲ ʘ ʧʠʤʗʠʖʫ ʤʚʣʩ ʧʨʦʖʣʣʤʧʨʲ ʣʛ ʞʢʛʴʯʩʴ ʤʨʣʤʮʛʣʞʵ ʠ *4,* ʣʤ ʥʦʵʢʤʛ o ʠ ʘʤʚʛɼʞʨʛʡʞʇʨʖʢʗʩʡʖʘʤʤʗʯʛʨʤʣʛʤʭʛʣʲʡʴʗʵʨʦʱʗʩ ʫʤʨʲʞʜʞʘʩʨʣʖʘʤʚʛʅʦʛʚʥʤʭʞʨʖʴʨ ʦʱʗʛʢʵʧʤʘʤʘʧʛʫʘʤʝʢʤʜʣʱʫʘʞʚʖʫ ʇʦʛʚʞʢʖʧʮʨʖʗʣʱʫʥʦʤʛʠʨʤʘ*4,*oʤʭʞʧʨʠʖ ʗʛʦʛʙʤʘʥʦʤʡʞʘʖɷʤʧʪʤʦ ʞʳʨʖʦʖʗʤʨʖʥʦʤʚʤʡʜʖʛʨʧʵ ʘ ʣʖʧʨʤʵʯʛʛ ʘʦʛʢʵ ʀʖʠ ʧʠʖʝʖʡ ʚʤʠʨʤʦ ɾʧʢʖʞʡ ɶʟʚʱʣ jʝʖʥʡʖʣʞʦʤʘʖʣʤ ʥʦʞʘʛʧʨʞ ʘ ʥʤʡʣʱʟʥʤʦʵʚʤʠʠʢʗʤʧʪʤʦʧʠʤʙʤʗʛʦʛʙʖʘ ʭʛʦʨʛʇʨʖʢʗʩʡʖoʧʨʛʢ ʭʨʤʗʱʙʤʦʤʜʖʣʛʢʤʙʡʞ ʨʖʢʠʩʥʖʨʲʧʵx ɸ ʨʤʢ ʭʨʤ ʳʨʞ ʥʡʖʣʱ ʗʩʚʩʨ ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʛʣʱ ʢʤʜʣʤʣʛʧʤʢʣʛʘʖʨʲʧʵQ

ФОТО: АГЕНТСТВО ДЖИХАН / FOTOĞRAF: CHA

avrasya’nın a vrasya’nın ttatlı atlı ssu uk kaynakları aynakları

WFƌNBMBUIBOFLVSVMEV0[BNBOMBSEB )BMƌÎF UPOMBSDB UPLTƌL BU‘LMBS EBIƌM BU‘L TVMBS EÚLàMEà 99ZZ‘O PSUBT‘OEB)BMƌÎƌPLBEBSLƌSMFUNƌǵMFSLƌƞTUBOCVMMBǘ‘N‘ƌTNƌWFSƌMEƌ ÃOMà 5àSL ZB[BS‘ 0SIBO 1BNVL ƞTUBOCVM IBLL‘OEBLƌ LƌUBC‘OEB Z‘M‘O‘O HB[FUFTƌOEFO CƌS ZB[‘Z‘ OBLMFEFSj)BMƌÎ )BMƌÎPMNBLUBOΑLU‘EB GBCSƌLBMBSMB BUÚMZFMFSƌO NF[CBIBO‘O QƌTCƌSIBWV[VIBMƌOFHFMEƌ(FNƌMFǵMFSƌ GBCSƌLB BTƌUMFSƌ BUÚMZF LBUSBOMBS‘ WFMBǘ‘NMBSMB)BMƌÎƌNBIWFUUƌLx ,ƌSMFONƌǵ )BMƌÎ ƞTUBOCVMV TFWFOMFSƌÎƌOEBZBO‘MNB[BD‘WFSƌDƌCƌSǵFZEƌ Mƌ Z‘MMBS‘O PSUBT‘OEB )BMƌÎƌ UFNƌ[MFNFL WF EÚLàMFO QƌT TVMBS‘ UFNƌ[MFNFWFCBǵLBZFSFZÚOMFOEƌSNFBNBÎM‘ LPMFLUÚSMFS ZBQ‘ME‘ ±BM‘ǵNBMBS‘O WF-

SƌNMƌ TPOVÎMBS‘O‘ CVHàO HÚSFCƌMƌZPV[ )BMƌÎƌO ZFOƌEFO DBOMBONBT‘O‘O BΑL HÚTUFSHƌTƌ TVMBSEBÎFǵƌUÎFǵƌUCBM‘LZBǵBNBT‘)BMƌÎƌOà[FSƌOEFOHFÎFO(BMBUB,ÚQSàTàOEFCƌSÎPLCBM‘LΑO‘OCBM‘L UVUNBT‘E‘S1BSBUOF[ƌÎƌOEFTƌ[FGBSLFUUƌǘƌNCƌSHFSÎFǘƌBOMBUBZ‘N/FSFEFZTFIFSUBSBG‘TVƌMFÎFWSƌMNƌǵƞTUBOCVMEB ZBǵBZBOIBMLCBM‘LQFLZFNƌZPS0OVO ZFSƌOFL‘SN‘[‘FUƌUFSDƌIFEƌZPS ƞ4,ƞO‘O CàZàL QSPKFMFSƌ BSBT‘OEB #PǘB[‘O L‘Z‘MBS‘O‘ UFNƌ[MFNF EF WBS ±BM‘ǵNBMBSBEFWBNFEƌMƌZPSƞTNBƌM"ZE‘O ƞTUBOCVMhEBLƌMPNFUSFPMBO#PǘB[L‘Z‘MBS‘O‘UFNƌ[MFZƌQTVMBS‘Zà[àMFCƌMFDFL IBMF HFUƌSNFZƌ QMBOMBE‘LMBS‘O‘ TÚZMàZPS#VQMBOMBS‘OZBL‘OEBHFSÎFLMFǵFDFǘƌOEFOǵàQIFOƌ[PMNBT‘OQ YAZr4":*DA YAZ YAZ r4":* " DA

 


вода

ФОТО: БОРИС КЛЕМЕНТЬЕВ / FOTOĞRAF: BORIS KLEMENTIEV

питьевые источники евразии

Кто-то ищет воду методом «проб и ошибок»: взял лопату и в выбранном месте начал копать в надежде наткнуться на водоносный слой Bazı insanlar kürek alıp su bulacağı ümidiyle toprağı kazmaya başlayarak suyu deneme yanılma metodu ile arar

30 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

Методом «проб и ошибок» Deneme yanılma metodu Александр Фаготов

ʇ

ʡʤʜʣʤ ʧʠʖʝʖʨʲ ʠʤʙʚʖ ʭʛʡʤʘʛʠ ʣʖʭʖʡ ʗʦʖʨʲ ʘʤʚʩ ʣʛ ʨʤʡʲʠʤ ʞʝ ʦʛʠʞ ʦʩʭʲʵ ʞʡʞ ʦʤʚʣʞʠʖ ʖ ʞʧʠʖʨʲ ʛʛ ʥʤʚʝʛʢʡʛʟʇʥʛʬʞʖʡʞʧʨʱʠʖʪʛʚʦʱ ʙʞʚʦʤʙʛʤʡʤʙʞʞʞʙʛʤʚʛʝʞʞʆʤʧʧʞʟʧʠʤʙʤ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʤʙʤ ʙʞʚʦʤʢʛʨʛʤʦʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʙʤ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ʧʭʞʨʖʴʨ ʭʨʤ ʥʦʤʞʝʤʮʡʤ ʳʨʤʣʖʧʖʢʤʟʝʖʦʛʞʧʨʤʦʞʞʭʛʡʤʘʛʭʛʧʨʘʖ o ʕ ʚʩʢʖʴ ʭʨʤ ʭʛʡʤʘʛʠ ʥʧʞʫʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞ ʥʦʛʚʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʠʩʢʛʣʞʴʣʖʫʤʚʞʨʲʘʤʚʩ oʙʤʘʤʦʞʨʚʤʠʨʤʦʙʛʤʡʤʙʤʢʞʣʛʦʖʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫʣʖʩʠ ʥʦʤʪʛʧʧʤʦ ʝʖʘʛʚʩʴʯʞʟ ʠʖʪʛʚʦʤʟ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ɶʡʛʠʧʖʣʚʦ ʅʖʘʡʤʘ o ɼʞʘʩʨ ʜʛ ʡʴʚʞ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʘ ʥʩʧʨʱʣʛ ʀʖʡʖʫʖʦʞ ʞ ʩʢʛʴʨ ʤʨʱʧʠʞʘʖʨʲʨʖʢʞʧʨʤʭʣʞʠʞ ʀʨʤʨʤʞʯʛʨʘʤʚʩʢʛʨʤʚʤʢjʥʦʤʗʞʤʮʞʗʤʠx ʘʝʵʡʡʤʥʖʨʩʞʘʘʱʗʦʖʣʣʤʢʢʛʧʨʛʣʖʭʖʡʠʤʥʖʨʲ ʘʣʖʚʛʜʚʛʣʖʨʠʣʩʨʲʧʵʣʖʘʤʚʤʣʤʧʣʱʟʧʡʤʟʇʖʢʱʟʚʦʛʘʣʞʟʧʥʤʧʤʗʥʤʞʧʠʖʘʤʚʱoʧʥʤʢʤʯʲʴ jʘʤʡʮʛʗʣʤʟʥʖʡʤʭʠʞx ʠʤʙʚʖʣʖʢʛʧʨʤʥʤʚʝʛʢʣʤʙʤʞʧʨʤʭʣʞʠʖʩʠʖʝʱʘʖʛʨʦʖʧʯʛʥʡʛʣʣʖʵʡʤʝʖ o ʅʤʧʠʤʡʲʠʩ ʨʛʠʩʯʖʵ ʘʤʚʖ ʧʤʝʚʖʛʨ ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʛ ʥʤʡʵ ʘʛʨʠʖ ʣʖʭʞʣʖʛʨ ʣʖʠʡʤʣʵʨʲʧʵ ʞʡʞʚʖʜʛʠʦʩʨʞʨʲʧʵ oʥʤʵʧʣʵʛʨɶʡʛʠʧʖʣʚʦʃʞʠʤʡʖʛʘʞʭoʅʤʨʤʢʝʖʥʤʞʧʠʞʘʝʵʡʞʧʲʙʛʤʪʞʝʞʠʞɾʧʠʖʨʲʘʤʚʩʣʖʭʖʡʞʩʜʛʣʛʡʤʝʤʟ ʖʦʖʢʠʖʢʞ ʞʝʦʖʝʡʞʭʣʱʫʧʥʡʖʘʤʘʕʘʞʚʛʡ ʠʖʠʳʨʤʚʛʡʖʛʨʧʵ ʞ ʢʤʙʩ ʧʠʖʝʖʨʲ ʭʨʤ ʥʤʦʤʟ ʦʛʝʩʡʲʨʖʨʱ ʥʤʡʩʭʖʴʨʧʵʡʩʭʮʛ ʭʛʢ ʧʠʖʜʛʢʨʖʠ ʚʤʧʨʞʙʣʩʨʱʛ ʣʖʩʭʣʱʢʞʧʥʤʧʤʗʖʢʞʋʤʨʵʞʘʧʡʩʭʖʛʧʡʤʝʤʟ ʛʧʨʲ ʳʡʛʢʛʣʨʱ ʪʖʣʨʖʧʨʞʠʞ ʃʖʮʖ ʗʛʚʖ ʘ ʨʤʢ ʭʨʤ ʢʱ ʥʤʧʨʤʵʣʣʤ ʧʨʖʦʖʛʢʧʵ ʭʨʤʨʤ ʥʤʣʵʨʲ ɶ ʣʖʧʤʘʦʛʢʛʣʣʤʢʩʦʤʘʣʛʦʖʝʘʞʨʞʵʣʖʩʠʞʨʖʠʤʛ ʥʤʦʤʟʣʛʘʤʝʢʤʜʣʤʃʖʚʤʥʦʤʧʨʤʥʦʞʣʵʨʲʳʨʤ и все. Как говорил лауреат ʃʤʗʛʡʛʘʧʠʤʟ ʥʦʛʢʞʞʆʞʭʖʦʚʊʛʟʣʢʖʣ jʛʧʡʞʘʱʧʥʦʤʧʞʨʛ ʥʤʭʛʢʩ ʵʤʨʘʛʭʩʣʛʝʣʖʴʓʨʤʙʤʣʛʝʣʖʛʨʣʞʠʨʤʈʖʠ ʩʧʨʦʤʛʣʢʞʦx

Aleksandr Fagotov

ƞ

OTBOPǘMVOVOOFIƌS EFSFWFZBÎFǵNFTVZVOEBOÚUFZFSBMU‘TVLBZOBLMBS‘OEBOOF[BNBO GBZEBMBONBZB CBǵMBE‘ǘ‘O‘ OFU PMBSBL TÚZMFNFL [PSEVS 3VTZB %FWMFU )ƌESPNFUFPSPMPKƌ ÃOƌWFSTƌUFTƌ)ƌESPKFPMPKƌWF+FPEF[ƌ#ÚMàNà V[NBOMBS‘ƌOTBO‘OZFSBMU‘TVLBZOBLMBS‘O‘OLVMMBO‘MNBT‘ƌOTBOM‘LUBSƌIƌOƌOCBǵMBOH‘D‘OBLBEBSV[BOE‘ǘ‘O‘UFTQƌUFUNƌǵUƌS o #BOBHÚSFƌOTBOQTƌLPMPKƌTƌOEFTVCVMNBNBIBSFUƌWBS.FTFMB ,BMBIBSƌ±ÚMàOEFZBǵBZBOƌOTBOMBSCƌSǵFLƌMEFTVCVMBCƌMƌZPSMBSoEƌZFBOMBU‘SàOƌWFSTƌUFCÚMàNCBǵLBO‘1SPG%S"MFLTBOES1BWMPW #B[‘ ƌOTBOMBS LàSFL BM‘Q TV CVMBDBǘ‘ àNƌEƌZMF UPQSBǘ‘ LB[NBZB CBǵMBZBSBL TVZV EFOFNF ZBO‘MNB NFUPEV ƌMF BSBS )FSIBMEF FO FTLƌ TV BSBNB NFUPEV iTƌIƌSMƌ ÎVCVLw NFUPEVEVS :BOƌ ZFSBMU‘ LBZOBǘ‘O‘OPMEVǘVZFSƌVDVƌLƌZFCÚMàONàǵBSBNB EFǘOFǘƌHÚTUFSƌSNƌǵ o "LBOTVZVOFMFLUSƌLBMBO‘PMVǵUVSNBÚ[FMMƌǘƌ BSBNBEFǘOFǘƌOƌCƌSUBSBGBFǘFSWFZBEÚOEàSàSo EƌZFBΑLMBS"MFLTBOES/ƌLPMBZFWƌÎo;BNBOHFÎUƌLÎF TV BSBNB ƌǵƌOF KFPGƌ[ƌL V[NBOMBS‘ CBǵMBN‘ǵ 0OMBSBSBNBEFǘOFǘƌZFSƌOEFGBSLM‘NFUBMBMBǵ‘NMBSEBOPMVǵBOCƌSÎFSÎFWFLVMMBONBZBCBǵMBN‘ǵMBS #VNFUPEMBTVZVOOBT‘MBSBOE‘ǘ‘O‘HÚSEàN#B[FO FMEF FEƌMFO TPOVÎMBS‘O CƌMƌNTFM ZÚOUFNMF BM‘OBO TPOVÎMBSEBOEBIBFULƌOPMEVǘVOVTÚZMFZFCƌMƌSƌN :ƌOFEFTVBSBSLFOBSBNBEFǘOFǘƌOƌOLVMMBO‘MNBT‘OEB CƌS QBSÎB TƌIƌS WBSN‘ǵ HƌCƌ HFMƌZPS ƌOTBOB #ƌ[ƌN CBǵM‘DB QSPCMFNƌNƌ[ IFS ǵFZƌO EƌCƌOF VMBǵNBL IFSǵFZƌOOBT‘MWFOFEFOPMEVǘVOVBOMBNBL ƌTUFǘƌNƌ[EƌS 0ZTB CƌMƌNƌO VMBǵU‘ǘ‘ HFMƌǵƌN OPLUBT‘OEBCVƌNLBOT‘[E‘S#B[‘ǵFZMFSƌPMEVǘVHƌCƌLBCVM FUNFNƌ[ MB[‘N /PCFM ½EàMà 4BIƌCƌ 3ƌDIBSE 'FZNBO‘O EFEƌǘƌ HƌCƌi#BOBi/FEFOw EƌZF TPSBSTBO‘[ DFWBC‘N i#ƌMNƌZPSVNw PMBDBL #VOV LƌNTF CƌMNƌZPS%àOZBCÚZMFEƌSw

Искать воду начали уже не лозой, а рамками из различных сплавов Zamanla arama değneği yerine farklı metal alaşımlardan oluşan bir çerçeve kullanmaya başlanmıştır

YAZr4":*DA

31


вода

питьевые источники евразии

Самый древний способ поиска воды – с помощью «волшебной палочки» Herhalde, en eski su arama metodu “sihirli çubuk” metodudur

o ɻʧʨʲ ʞ ʚʦʩʙʞʛ ʧʥʤʧʤʗʱ ʥʤʞʧʠʖ ʥʤʚʝʛʢʣʱʫ ʘʤʚ oʥʦʤʚʤʡʜʖʛʨʦʖʝʙʤʘʤʦʚʤʬʛʣʨʠʖʪʛʚʦʱʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖʃʞʣʖɷʦʤʚʧʠʖʵoʅʦʤʘʤʚʞʨʧʵʢʖʦʮʦʩʨʣʤʛ ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʛ ʞ ʚʛʡʖʛʨʧʵ ʧʰʛʢʠʖ ʢʛʧʨʣʤʧʨʞ ʙʚʛʞʢʛʴʨʧʵʘʱʫʤʚʱʥʤʚʝʛʢʣʱʫʘʤʚʅʤʨʤʢʥʦʞʣʞʢʖʛʨʧʵʦʛʮʛʣʞʛ ʠʩʚʖʳʨʩʘʤʚʩʣʖʥʦʖʘʞʨʲɺʦʩʙʤʟʥʦʞʣʬʞʥ ʥʤʝʘʤʡʵʴʯʞʟʘʧʠʦʱʨʲʘʤʚʤʣʤʧʣʱʛ ʙʤʦʞʝʤʣʨʱoʥʦʤʫʤʚʠʖʮʩʦʪʤʘʃʤʧʛʙʤʚʣʵʘʛʦʫʣʞʟ ʘʤʚʤʣʤʧʣʱʟ ʙʤʦʞʝʤʣʨ ʥʤʚʘʛʦʜʛʣ ʝʖʙʦʵʝʣʛʣʞʴʥʦʤʣʞʠʖʴʯʞʢʞʧʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞʘʤʚʖʢʞʞʚʡʵ ʥʞʨʲʛʘʤʙʤʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵʥʦʤʗʡʛʢʖʨʞʭʛʣʈʖʠʭʨʤ ʥʦʞʢʛʣʵʛʨʧʵʘʤʧʣʤʘʣʤʢʢʛʨʤʚʗʩʦʛʣʞʵʧʠʘʖʜʞʣ ʅʦʤʘʤʚʞʨʧʵʦʖʝʘʛʚʤʭʣʤʛʗʩʦʛʣʞʛ ʤʨʧʨʦʖʞʘʖʴʨʧʵ ʦʖʝʦʛʝʱ ʞ ʥʤʡʩʭʖʛʨʧʵ jʥʡʤʯʖʚʣʖʵ ʠʖʦʨʞʣʖx ʙʚʛ ʠʖʠʤʟ ʘʤʚʤʣʤʧʣʱʟ ʙʤʦʞʝʤʣʨ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣ ʠʖʠʤʘ ʛʙʤ ʤʗʰʛʢ ʦʖʧʧʭʞʨʱʘʖʛʨʧʵ ʘʤʚʤʝʖʗʤʦ ʠʤʨʤʦʱʟ ʢʤʜʛʨʠʤʢʥʛʣʧʞʦʤʘʖʨʲʧʵ ɸ ʧʤʧʨʖʘʛ ʢʖʣʨʞʞ ɽʛʢʡʞ ʘʤʚʱ ʘ o ʦʖʝ ʗʤʡʲʮʛ ʭʛʢʘʢʞʦʤʘʤʢʤʠʛʖʣʛʅʤʤʬʛʣʠʖʢʩʭʛʣʱʫ ʤʗʯʞʛ ʝʖʥʖʧʱ ʥʤʚʝʛʢʣʱʫ ʘʤʚ ʥʦʛʘʱʮʖʴʨ ʢʡʣʠʩʗʠʢʃʤʣʛʘʧʵʥʤʚʝʛʢʣʖʵʘʤʚʖʙʤʚʞʨʧʵ ʚʡʵʥʞʨʲʵʂʣʤʙʞʛʘʤʚʱ ʤʧʤʗʛʣʣʤʘʝʖʧʩʮʡʞʘʱʫ ʦʖʟʤʣʖʫ ʝʖʧʤʡʛʣʱ ʂʖʧʮʨʖʗʱ ʣʛʠʤʨʤʦʱʫ ʘʤʚʤʣʤʧʣʱʫ ʙʤʦʞʝʤʣʨʤʘ ʥʤʨʦʵʧʖʴʨ ʘʤʤʗʦʖʜʛʣʞʛ ʞʫ ʘʱʧʤʨʖʢʤʜʛʨʚʤʧʨʞʙʖʨʲʚʛʧʵʨʠʤʘʢʛʨʦʤʘ ʞʥʦʤʧʨʞʦʖʴʨʧʵʤʣʞʣʖʧʤʨʣʞʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘʃʤʘʤʚʖʘʣʞʫ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵʘʥʤʦʤʚʛ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʘʥʛʧʠʛ ʞʥʤʨʤʢʩ

32 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

o .BEFN TV BSBNBL ƌÎƌO EƌǘFS ZÚOUFNMFS EFWBSoEƌZFEFWBNFEFS%PÎ/ƌOB#SPETLBZB o:FSBMU‘TVMBS‘O‘OZFSZà[àOFΑL‘ǵMBS‘PMBOBMBOMBS‘OGPUPHSBG‘ÎFLƌMƌSWFTVBL‘ǵ‘O‘OZPMVƌODFMFOƌS#VÎBM‘ǵNBMBSEBOTPOSBTVOFSFZFZÚOMFOEƌSƌMFCƌMƌS EƌZFCƌSLBSBSBM‘O‘S:FSBMU‘LBZOBLMBS‘O‘O CVMVONB ZÚOUFNMFSƌOEFO CƌSƌ LPOUSPM ÎVLVSV BÎNBLU‘S /F ZB[‘L Lƌ CVHàOMFSEF ZFSBMU‘ TVZVOVOàTUUBCBLBMBS‘ZFSàTUàTVMBS‘UBSBG‘OEBOFULƌMFOƌSWFLƌSMFOƌS%PMBZ‘T‘ZMBPTVMBSLVMMBO‘MBCƌMƌS OƌUFMƌLUFLƌ TVMBS PMNBLUBO ΑLBS #V OFEFOMF TV BSBNBLƌÎƌOFOGB[MBLVZVBÎNBZÚOUFNƌVZHVMBO‘S½ODFBSBNBƌǵMFSƌZBQ‘M‘S LFTƌUMFSLVSVMVSWF IBOHƌTVUBCBLBT‘OFSFEFCVMVOVS IBDNƌOFEƌS ZFOƌMFOFCƌMƌS TV NƌLUBS‘ OF LBEBS EƌZF CƌMHƌMFSƌ WFSFOBMBO‘OSFTNƌFMEFFEƌMƌS :FSBMU‘LBZOBLMBS‘%àOZB0LZBOVTVOEBO LBUEBIB[FOHƌOEƌS6[NBOMBS‘OIFTBQMBS‘OBHÚSF ZFSBMU‘TVMBS‘O‘OTUPǘVNƌMZPONFUSFLàQ-BLƌO CàUàO ZFSBMU‘ TV LBZOBLMBS‘ LVMMBO‘MBCƌMƌS OƌUFMƌLUF EFǘƌM±PǘVLBZOBǘ‘OTVMBS‘OEB Ú[FMMƌLMFEFLVSBL CÚMHFMFSEF CVMVOBOMBSEB GB[MB UV[ CVMVOVS #B[‘ TV UBCBLBMBS‘O‘O ÚMÎàTà CBǵ EÚOEàSàDàEàS ;ƌSB ZàLTFLMƌǘƌ POMBSDB NFUSF V[VOMVǘV ƌTF Zà[MFSDF LƌMPNFUSFPMBCƌMƌS0ZTB CVTVUBCBLBMBS‘O‘OƌÎLBZBEB LVNEBCVMVONBT‘ƌÎƌOBM‘OBOTVÎBCVLUB[NƌOFEƌMNF[


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları ʙʤʦʞʝʤʣʨʣʛʢʤʜʛʨʧʦʖʝʩʘʤʝʢʛʧʨʞʨʲʥʤʨʛʦʞ o ʃʖʥʦʞʢʛʦ ʭʖʧʨʲʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙʖʞʛʙʤ ʥʦʞʙʤʦʤʚʤʘ ʥʞʨʖʛʨʧʵ ʥʤʚʝʛʢʣʱʢʞ ʘʤʚʖʢʞ o ʤʗʰʵʧʣʵʛʨ ʃʞʣʖ ɶʡʛʠʧʖʣʚʦʤʘʣʖ o ʃʖ ʇʛʘʛʦʤ ɽʖʥʖʚʛʆʤʧʧʞʞʣʛʙʡʩʗʤʠʤ ʚʤʢʛʨʦʤʘ ʝʖʡʛʙʖʴʨʠʛʢʗʦʞʟʧʠʞʛʙʡʞʣʱʞʣʖʫʤʚʞʨʧʵʥʦʛʧʣʱʟ ʘʤʚʤʣʤʧʣʱʟ ʙʤʦʞʝʤʣʨ ʃʤ ʧʩʯʛʧʨʘʩʛʨ ʥʦʤʗʡʛʢʖʥʖʚʛʣʞʛʩʦʤʘʣʵʙʤʦʞʝʤʣʨʖʄʣʤʩʜʛʚʤʧʨʞʙʡʤʓʧʨʤʣʞʞ ʙʚʛʳʠʧʥʡʩʖʨʞʦʩʴʨʧʵʳʨʞʜʛʘʤʚʱ o ɸʤʚʱ ʣʖ ɽʛʢʡʛ ʗʤʡʛʛ ʭʛʢ ʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤ ʞ ʘʧʛʢʛʛʫʘʖʨʞʨ oʧʭʞʨʖʛʨʥʦʤʪʛʧʧʤʦʅʖʘʡʤʘoʃʤ ʣʛʣʖʚʤʛʛʥʤʦʨʞʨʲʓʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛʧʞʧʨʛʢʱʧʤʝʚʖʘʖʡʞʧʲʢʞʡʡʞʤʣʱʡʛʨ ʤʣʞʧʖʢʞʥʤʧʛʗʛʩʦʖʘʣʤʘʛʮʛʣʱ ʅʦʞʦʤʚʖ ʧʤʝʚʖʛʨ ʨʤʡʲʠʤ ʨʤ ʭʨʤ ʤʣʖ ʩʢʛʛʨ jʦʖʝʤʗʦʖʨʲx ʘʛʦʣʩʨʲ ʘ ʥʛʦʘʤʣʖʭʖʡʲʣʤʛ ʧʤʧʨʤʵʣʞʛɶʘʤʨ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʥʡʖʧʨʞʠʤʘʩʴʗʩʨʱʡʠʩ ʤʣʖ jʦʖʝʤʗʦʖʨʲx ʣʛ ʢʤʜʛʨ ɶ ʘʛʚʲ ʥʤʚʤʗʣʱʫ jʗʩʨʱʡʤʠx ʧʤʝʚʖʣʣʱʫ ʭʛʡʤʘʛʠʤʢ ʩʜʛ ʘʛʡʞʠʤʛ ʢʣʤʜʛʧʨʘʤ ʞʞʫʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤʥʦʤʚʤʡʜʖʛʨʦʖʧʨʞ ɶʡʛʠʧʖʣʚʦʃʞʠʤʡʖʛʘʞʭʚʤʗʖʘʞʡ ʭʨʤʧʛʙʤʚʣʵʭʛʡʤʘʛʭʛʧʨʘʤʤʧʤʝʣʖʡʤʳʨʩʥʦʤʗʡʛʢʩʞʥʱʨʖʛʨʧʵ ʧʤʝʚʖʘʖʨʲ ʦʖʝʡʞʭʣʱʛ ʦʖʝʡʖʙʖʴʯʞʛʧʵ ʘ ʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʱʫʩʧʡʤʘʞʵʫʢʖʨʛʦʞʖʡʱ ʣʤʥʤʠʖʳʨʤ ʞʧʠʡʴʭʛʣʞʵ o ɸʧʖʢʤʟʥʦʞʦʤʚʛʀʅɺʤʭʛʣʲʣʞʝʠʞʟoʘʧʛʙʤ o oʤʗʰʵʧʣʵʛʨʤʣoʄʣʖʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʞʘʧʴʘʱʦʖʗʤʨʖʣʣʩʴʳʣʛʦʙʞʴʝʖʗʞʦʖʛʨʤʗʦʖʨʣʤɶʭʛʡʤʘʛʠ ʩʘʛʡʞʭʞʘʖʛʨʀʅɺ ʜʛʡʖʵʧʨʖʨʲʩʢʣʛʛʥʦʞʦʤʚʱ ʞ ʜʞʘʛʨ ʩʧʡʤʘʣʤ ʙʤʘʤʦʵ ʘ ʚʤʡʙ ʅʤʚʤʗʣʱʛ ʘʛʯʞ ʦʖʣʤʞʡʞʥʤʝʚʣʤʥʦʞʘʤʚʵʨʠʗʖʣʠʦʤʨʧʨʘʩ ʈʦʖʙʛʚʞʵʘʨʤʢ ʭʨʤʢʱʣʛʢʤʜʛʢʤʧʨʖʣʤʘʞʨʲʧʵʃʖʢʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʩʯʛʧʨʘʤʘʖʨʲ ʖʭʨʤʗʱʧʩʯʛʧʨʘʤʘʖʨʲ ʢʱ ʚʤʡʜʣʱ ʢʣʤʙʤ ʗʦʖʨʲ ʞʝʘʣʛ ɺʛʡʖʨʲ ʳʨʤʣʖʚʤʤʧʨʤʦʤʜʣʤ ʣʛʤʗʞʦʖʵʥʦʞʦʤʚʩ ʣʛʙʩʗʵ ʧʘʤʛʗʩʚʩʯʛʛQ

o ½SOFǘƌO 4U1FUFSTCVSHVOCB[‘CÚMHFMFSƌZFSBMU‘TVLBZOBLMBS‘O‘LVMMBO‘ZPSoEƌZFBΑLM‘ZPS/ƌOB "MFLTBOESPWOB o 3VTZBO‘O LV[FZ CBU‘T‘OEB NFUSFHƌCƌPMEVLÎBB[EFSƌOMƌLUFNBWƌCBMΑLWFUBUM‘TVUBCBLBT‘CVMVOVS'BLBUUBCBLBTFWƌZFTƌOƌOEàǵNFTƌHƌCƌCƌSQSPCMFNLBSǵ‘N‘[BΑL‘ZPS"ZO‘TVLBZOBǘ‘O‘ƌǵMFZFO&TUPOZBEBCVTPSVOƌMFZà[Zà[FHFMEƌ o %àOZBEB ZFUFSƌODF TV WBS o EƌZF BOMBU‘S 1SPG 1BWMPW o 4BEFDF POV LƌSMFUNFNFNƌ[ HFSFLƌS &LPMPKƌL TƌTUFNMFS NƌMZPOMBSDB Z‘M CPZVODB PMVǵVZPSNVǵ 0OMBS [BUFO LFOEƌ LFOEƌMFSƌOƌ EFOHFMFZFCƌMƌS%PǘBN‘[ QBSÎBQBSÎBBZ‘S‘QFTLƌ IBMƌOFHFUƌSFCƌMFDFLTƌTUFNMFSƌPMVǵUVSVZPS"NB QMBTUƌL ǵƌǵFZƌ FTLƌ IBMƌOF EÚOàǵUàSFNF[ 0ZTB ƌOTBOPǘMVOVOFMƌOEFOΑLBOCVǵƌǵFMFSFCFO[FS CƌSÎPLǵFZWBS#VFǵZBMBS‘OTBZ‘T‘EVSNBEBOBSUmaktadır. "MFLTBOES /ƌLPMBZFWƌÎ ƌOTBOPǘMVOVO CV TPSVOVO GBSL‘OB WBSE‘ǘ‘O‘ WF EPǘBEB ÎÚ[àOFCƌMFO àSàOMFSƌàSFUƌQÎÚ[àNZPMMBS‘BSBE‘ǘ‘O‘BOMBUU‘.BBMFTFG ǵƌNEƌMƌL CV LPOVEB ÎBM‘ǵNBMBS CBǵBS‘[‘M‘ǘB VǘSVZPS o %PǘBEB FULƌOƌO TFWƌZFTƌ ZàLTFL EFǘƌM o EƌS /FSFEFZTF CàUàO àSFUƌMFO FOFSKƌZƌ HFSƌ BM‘ZPS ƞOTBOPǘMV ƌTF FULƌOƌO TFWƌZFTƌOƌ BSU‘SNBL QFǵƌOEF %PǘBEBOEBIBBL‘MM‘PMNBZBÎBM‘ǵ‘SLFOTBOLƌPOEBO CPSÎBMBSBLZBǵ‘ZPS#PSÎLBSǵ‘M‘ǘ‘ZBǵBNFSZBEBHFÎ ƌøBTB VǘSBS "T‘M USBKFEƌ LFOEƌNƌ[ƌ EVSEVSBNBZBDBǘ‘N‘[ BOMBZ‘ǵ‘ :BǵBNBZ‘ TàSEàSNFL ƌÎƌO E‘ǵBS‘EBO ZBOƌEPǘBEBOGBZEBMBONBM‘Z‘["NB CVOEBEƌLLBUMƌ PMNBM‘WFUBCƌBUB[BSBSWFSNFNFMƌZƌ[ "T‘MUSBKFEƌLFOEƌNƌ[ƌEVSEVSBNBZBDBǘ‘N‘[BOMBZ‘ǵ‘:BǵBNBZ‘TàSEàSNFLƌÎƌOE‘ǵBS‘EBO ZBOƌEPǘBEBOGBZEBMBONBM‘Z‘["NB CVƌǵƌNƌ[EFEƌLLBUMƌPMNBM‘WFUBCƌBUB[BSBSWFSNFNFMƌZƌ[Q

Другие принципы, позволяющие вскрыть водоносные горизонты – проходка шурфов и бурение скважин Yeraltı kaynaklarının bulunma yöntemlerinden biri kontrol çukuru ve kuyu açmaktır

YAZr4":*DA

33


вода

питьевые источники евразии

Последнее дело – когда нечего пить İçecek su kalmayınca 34 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları Беседовал : Сагын Алай

Röportaj: Sagın Alay

В

&

– Киргизия всегда была известна как страна, изобилующая источниками. Но всю ли киргизскую воду можно пить? o ɸʬʛʡʤʢʳʨʤʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʖʵʘʤʚʖ ʫʤʨʵʣʛʠʤʨʤʦʱʛ ʢʞʠʦʤʳʡʛʢʛʣʨʱ ʘʧʨʦʛʭʖʴʨʧʵ ʘ ʗʤʡʲʮʞʫ ʞʡʞ ʣʖʥʦʤʨʞʘ ʘ ʢʛʣʲʮʞʫ ʭʛʢ ʣʩʜʣʤ ʚʤʝʖʫʍʖʯʛʘʧʛʙʤʥʦʛʘʱʮʛʣʖʥʦʛʚʛʡʲʣʤʚʤʥʩʧʨʞʢʖʵʠʤʣʬʛʣʨʦʖʬʞʵ ʅɺʀ ʪʨʤʦʖ ʟʤʚʖ ʦʨʩʨʞ ʧʘʞʣʬʖʀʥʦʞʢʛʦʩ ʘʝʖʥʖʚʣʤʢʦʛʙʞʤʣʛɾʧʧʱʠ ʀʩʡʲʧʠʤʟ ʤʗʡʖʧʨʞ ʘ ʘʤʚʛ ʘ o ʦʖʝ ʩʘʛʡʞʭʛʣʤ ʧʤʚʛʦʜʖʣʞʛ ʪʨʤʦʖ ʘ ʧʛʡʛ ʎʖʨʱ ʈʴʥʧʠʤʙʤ ʦʖʟʤʣʖʘ oʦʖʝʖoʧʘʞʣʬʖʅʤʧʨʤʵʣʣʤʛʩʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʛ ʥʤʚʤʗʣʤʟ ʘʤʚʱ ʢʤʜʛʨ ʞʢʛʨʲ ʣʛʙʖʨʞʘʣʱʛʥʤʧʡʛʚʧʨʘʞʵʚʡʵʝʚʤʦʤʘʲʵɻʧʡʞʘʘʤʚʛ ʢʖʡʤ ʪʨʤʦʖ ʳʨʤ ʢʤʜʛʨ ʥʦʞʘʛʧʨʞ ʠ ʦʖʝʘʞʨʞʴ ʠʖʦʞʛʧʖʞʡʞʦʖʫʞʨʖ ʖʛʧʡʞʣʤʦʢʖʥʦʛʘʱʮʛʣʖ ʩʭʛʡʤʘʛʠʖʝʩʗʱʥʤʠʦʱʘʖʴʨʧʵʣʖʡʛʨʤʢ

Kırgızistan hep tatlı su kaynaklarının bol olmasıyla meşhurdu. Bu suyun ne kadarını kullanabilir acaba? (FOFMƌUƌCBSƌZMFCBLBDBLPMVSTBLCVTVZVOUBNBN‘ LBMƌUFMƌEƌS 4BEFDF CB[‘ PMƌHPFMFNFOUMFS PMNBT‘HFSFLFONƌLUBSEBOEBIBB[ZBEBGB[MBPSBOEB CVMVONBLUBE‘S &O ÎPL OPSNVOV BǵBO øàPS ƌZPU DƌWBWFLVSǵVOEVS½SOFǘƌO *TT‘L(ÚM#ÚMHFTƌOƌOCBU‘T‘OEBøàPSàOTVEBLƌPSBO‘LBU 5àQ #ÚMHFTƌOƌOƵBU‘LÚZàOEFLVSǵVOVOPSBO‘LBU OPSNBMEFO GB[MBE‘S 5BCƌ PMBSBL CÚZMF CƌS TVZVO TàSFLMƌ LVMMBO‘MNBT‘ ƌOTBO TBǘM‘ǘ‘O‘ PMVNTV[ ZÚOEFFULƌMFS.FTFMB TVEBøàPSVOHFSFLFOPSBOEBO EBIBB[PMNBT‘EƌǵÎàSàNFTƌWFZBSBǵƌUƌ[NF BǵL‘O PMNBT‘ƌTFEƌǵQMBLMBS‘O‘OPMVǵNBT‘OBZPMBÎBS

ʀʞʦʙʞʝʞʞ ʞʝʚʖʘʣʖ ʧʡʖʘʵʯʛʟʧʵ ʢʣʤʙʤʭʞʧʡʛʣʣʱʢʞ ʞʧʨʤʭʣʞʠʖʢʞ ʥʞʨʲʛʘʤʟʘʤʚʱ ʥʦʤʗʡʛʢʖʛʛʠʖʭʛʧʨʘʖ ʖʠʨʩʖʡʲʣʖʵ ʚʡʵ ʘʧʛʙʤ ʧʦʛʚʣʛʖʝʞʖʨʧʠʤʙʤʦʛʙʞʤʣʖ ʚʖʛʨʤʧʛʗʛʝʣʖʨʲʀʖʠʩʴʘʤʚʩʥʲʴʨʙʦʖʜʚʖʣʛʧʨʦʖʣʱ ʜʩʦʣʖʡʩjɺɶx ʦʖʧʧʠʖʝʖʡ ʞʣʜʛʣʛʦʙʞʚʦʤʙʛʤʡʤʙ ʥʦʤʪʛʧʧʤʦ ʀʞʦʙʞʝʧʠʤʨʩʦʛʬʠʤʙʤ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ʞʢʛʣʞ ʂʖʣʖʧʖ ʚʤʠʨʤʦʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫʣʖʩʠʀʖʣʖʨʀʤʜʤʗʖʛʘ

– Принято считать, что вода с горных ледников чрезвычайно чиста… o ɺʖ ʳʨʤʨʖʠʃʤʘʛʛʧʤʧʨʖʘʛʣʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤ ʢʞʠʦʤʳʡʛʢʛʣʨʤʘ ɸ ʭʖʧʨʣʤʧʨʞ ʣʛ ʫʘʖʨʖʛʨ ʢʞʣʛʦʖʡʲʣʱʫʧʤʡʛʟ ʨʖʠʠʖʠʳʨʖʘʤʚʖʥʤʭʨʞʣʛʧʤʥʦʞʠʖʧʖʛʨʧʵʧʙʤʦʣʱʢʞʥʤʦʤʚʖʢʞʃʖʥʦʞʢʛʦ ʘ ʀʩʢʨʤʦʛʥʦʞʥʤʧʨʤʵʣʣʤʢʩʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʞʨʖʠʤʟ ʘʤʚʱʩʡʴʚʛʟʘʱʥʖʚʖʴʨʝʩʗʱ ʇʭʞʨʖʛʨʧʵ ʭʨʤ ʩʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʛ ʚʞʧʨʞʡʡʞʦʤʘʖʣʣʤʟʘʤʚʱʥʤʡʛʝʣʤʚʡʵʝʚʤʦʤʘʲʵʅʤʚʤʗʣʤʛ ʥʦʛʚʥʤʡʤʜʛʣʞʛʢʤʙʡʤʘʤʝʣʞʠʣʩʨʲʥʤʚʘʤʝʚʛʟʧʨʘʞʛʢ ʠʣʞʙʞ ʅʤʡʵ ɷʦʛʙʙʖ jʍʩʚʤ ʙʤʡʤʚʖʣʞʵx ʃʤʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʵʥʤʠʖʝʖʡʞ ʭʨʤʣʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤʛ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʢʖʙʣʞʵ ʞ ʠʖʡʲʬʞʵ ʧʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨ ʦʖʝʘʞʨʞʴ ʧʤʧʩʚʞʧʨʱʫ ʝʖʗʤʡʛʘʖʣʞʟ ɺʡʵ ʝʚʤʦʤʘʲʵʥʤʡʛʝʣʛʛʩʥʤʨʦʛʗʡʵʨʲʥʦʞʦʤʚʣʩʴ ʖʣʛ ʚʞʧʨʞʡʡʞʦʤʘʖʣʣʩʴʘʤʚʩ – Во многих сельских местностях Киргизии отсуствуют центральная канализация и водопровод. Этот влияет на качество питьевой воды? o ʓʨʤ ʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤ ʥʦʤʗʡʛʢʖ ʆʖʧʧʢʤʨʦʞʢʛʛʣʖʤʚʣʤʢʥʦʞʢʛʦʛʃʖʥʦʖʘʤʢʗʛʦʛʙʩ ʦʛʠʞ ɶʨɷʖʮʞ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʤʚʣʤʞʢʛʣʣʤʛ ʧʛʡʤ ʇʞʧʨʛʢʖ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵ ʝʚʛʧʲ ʗʱʡʖ ʧʤʤʦʩʜʛʣʖʛʯʛʘo̓ʙʤʚʖʫʇʨʛʫʥʤʦʤʣʖʣʞʦʖʝʩʣʛ

TLƌEFO CFSƌ UBUM‘ TV LBZOBLMBS‘ ƌMF àO LB[BOBO ,‘SH‘[ƌTUBO UBUM‘ TV T‘L‘OU‘T‘ ƌMF Zà[ Zà[F HFMEƌ5BUM‘ TV LBZOBLMBS‘O‘O LBMƌUFTƌ[Mƌǘƌ UàN 0SUB "TZB CÚMHFTƌOEF NFWDVUUVS ,‘SH‘[ IBML‘O‘O CV TVZV OBT‘M ƌÎNFTƌ HFSFLUƌǘƌOƌ %" %FSHƌTƌOF IƌESPKFPMPKƌ NàIFOEƌTƌ ,‘SH‘[ƌTUBO5àSLƌZF .BOBT ÃOƌWFSTƌUFTƌ ½ǘSFUƌN ÃZFTƌ 1SPG %S ,BOBU ,PKPCBZFWBOMBUU‘

Dağ buzullarından elde edilen suyun en temiz su olduğuna inanılır... &WFU CVEPǘSVEVS'BLBUCVTVZVOCB[‘PMƌHPFMFNFOUMFSƌ FLTƌLUƌS .FTFMB NBEFOƌ UV[MBS FLTƌLUƌS%PMBZ‘T‘ZMBCVTVZVOTàSFLMƌLVMMBO‘MNBT‘O‘OTPOVDVPMBSBLEƌǵEÚLàMNFTƌNFZEBOBHFMƌS5‘QL‘,VNUPSEBƌOTBOMBS‘OZBǵBE‘ǘ‘HƌCƌ %BN‘U‘MN‘ǵTVZVOƌÎƌMNFTƌOƌOTBǘM‘LM‘PMEVǘVTÚZMFOƌS"TM‘OEBCVHÚSàǵBΑT‘1PM#SFHHƌO i"ÎM‘ǘ‘ONVDƌ[FTƌwLƌUBC‘O‘OZBSBUU‘ǘ‘FULƌPMBCƌMƌS 'BLBU EBN‘U‘MN‘ǵ TVZVO NBHOF[ZVN WF LBMTƌZVNVFLTƌLUƌS%PMBZ‘T‘ZMBCVTVZVOLVMMBO‘MNBT‘ EBNBS IBTUBM‘LMBS‘OB OFEFO PMVS %BN‘U‘MN‘ǵTVZVOZFSƌOFEPǘBMUBUM‘TVƌÎNFLÎPL EBIBTBǘM‘LM‘E‘S

Для здоровья полезнее употреблять природную, а не дистиллированную воду

Damıtık suyun yerine doğal tatlı su içmek çok daha sağlıklıdır

YAZr4":*DA

35


вода

питьевые источники евразии ʦʛʢʤʣʨʞʦʤʘʖʡʖʧʲ ʞ ʠʖʠ ʧʡʛʚʧʨʘʞʛ ʣʛ ʪʩʣʠʬʞʤʣʞʦʩʛʨ ʅʤʳʨʤʢʩ ʧʛʡʲʭʖʣʖʢ ʥʦʞʮʡʤʧʲ ʧʖʢʞʢʘʱʦʱʨʲʠʤʡʤʚʬʱʃʤʥʤʧʠʤʡʲʠʩʘʧʛʡʛʣʛʨ ʠʖʣʖʡʞʝʖʬʞʞ ʞ ʤʨʘʤʚʣʱʫ ʠʖʣʖʡʤʘ ʙʦʵʝʲ ʪʛʠʖʡʞʞ ʞ ʗʱʨʤʘʱʛ ʧʨʤʠʞ ʣʛ ʤʭʞʯʖʴʨʧʵ ʞ ʡʛʙʠʤ ʘʥʞʨʱʘʖʴʨʧʵʘʙʖʡʛʭʣʩʴʥʤʭʘʩʃʛʚʖʘʣʤʘʳʨʤʟ ʢʛʧʨʣʤʧʨʞʢʱʧʚʛʡʖʡʞʖʣʖʡʞʝʘʤʚʱʘʭʛʨʱʦʛʫ ʦʖʝʣʱʫʨʤʭʠʖʫʦʛʠʞʄʠʖʝʖʡʤʧʲ ʭʨʤʥʤʚʝʛʢʣʱʛ ʘʤʚʱʘʗʡʞʝʞʣʛʛʤʭʞʯʖʴʨʧʵʗʱʧʨʦʛʛ ʭʛʢʩʚʤʢʤʘ ʙʚʛ ʜʞʘʩʨ ʡʴʚʞ ʞ ʣʖʠʤʥʡʛʣʞʛ ʣʞʨʦʖʨʤʘ ʩ ʘʤʚʤʛʢʖ ʙʤʦʖʝʚʤ ʢʛʣʲʮʛ ʃʤ ʞ ʘʤʝʡʛ ʦʛʠʞ ʩʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʛʣʛʤʭʞʯʛʣʣʤʟʘʤʚʱʞʝʠʤʡʤʚʬʛʘ ʭʖʧʨʤʘʛʚʛʨʠʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʴʦʖʝʡʞʭʣʱʫʝʖʗʤʡʛʘʖʣʞʟʞʖʡʡʛʦʙʞʞʩʢʛʧʨʣʱʫʜʞʨʛʡʛʟ ʅʦʞʢʛʦɶʨɷʖʮʞʫʖʦʖʠʨʛʦʛʣʚʡʵʢʣʤʙʞʫʧʛʡʲʧʠʞʫ ʢʛʧʨʣʤʧʨʛʟ ʧʨʦʖʣʱ ʃʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʤʨʚʛʡʲʣʤ ʦʖʧʧʢʖʨʦʞʘʖʨʲʧʞʧʨʛʢʩʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵʠʖʜʚʤʙʤ ʧʛʡʖ ɹʚʛ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʱ ʠʤʡʤʚʬʱ ʤʨʠʩʚʖ ʞ ʠʩʚʖ ʨʛʭʛʨʘʤʚʖ ʇʩʯʛʧʨʘʩʴʨʡʞʞʧʨʤʭʣʞʠʞʝʖʙʦʵʝʣʛʣʞʵ ɻʧʡʞʝʖʙʦʵʝʣʛʣʞʛʥʞʨʲʛʘʤʟʘʤʚʱʗʩʚʛʨʥʦʤʚʤʡʜʖʨʲʧʵ ʨʛʢʞ ʜʛ ʨʛʢʥʖʢʞ ʭʛʦʛʝ ̓ ʡʛʨ ʤʣʖ ʧʨʖʣʛʨ ʧʤʘʧʛʢ ʣʛʥʦʞʙʤʚʣʤʟ ʚʡʵ ʩʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʵ ʇʠʤʦʤʧʨʲ ʨʛʭʛʣʞʵ ʥʤʚʝʛʢʣʱʫ ʘʤʚ ʘ ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ ʦʖʝʢʛʚʡʛʣʣʛʛ ʭʛʢʘʤʚʱʣʖʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʤ ʣʖʤʭʞʧʨʠʩʞʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛʥʞʨʲʛʘʱʫ ʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘʢʤʙʩʨʥʤʣʖʚʤʗʞʨʲʧʵʧʨʤʡʛʨʞʵʅʤʦʖ ʤʗʳʨʤʢʧʛʦʲʛʝʣʤʝʖʚʩʢʖʨʲʧʵʞʥʤʢʤʭʲʥʦʞʦʤʚʛ ʅʤʙʤʘʤʦʠʖjʘʨʛʠʩʯʛʟʘʤʚʛʣʛʨʙʦʵʝʞx ʘʤʝʢʤʜʣʤ ʞʗʱʡʖʧʥʦʖʘʛʚʡʞʘʤʟʘʗʱʡʱʛʘʦʛʢʛʣʖ ɸʘʤʚʛʧʗʱʧʨʦʱʢʨʛʭʛʣʞʛʢʠʞʧʡʤʦʤʚʤʠʞʧʡʵʛʨʤʦʙʖʣʞʭʛʧʠʞʛʘʛʯʛʧʨʘʖ ʞʤʣʞʦʖʧʥʖʚʖʴʨʧʵ ʗʱʧʨʦʛʛ ʃʤ ʘ ʨʩ ʥʤʦʩ ʠʤʙʚʖ ʦʤʚʞʡʖʧʲ ʳʨʖ ʥʤʙʤʘʤʦʠʖ ʧʨʤʠʞ ʗʱʡʞ ʚʦʩʙʞʢʞ ʇʛʙʤʚʣʵ ʘ ʧʤʧʨʖʘʛ ʘʤʚʱ ʛʧʨʲ ʣʛʤʦʙʖʣʞʭʛʧʠʞʛ ʘʠʡʴʭʛʣʞʵ ʨʵʜʛʡʱʛ ʢʛʨʖʡʡʱ ʳʡʛʢʛʣʨʱ ʠʤʨʤʦʱʛ ʣʛ ʥʤʚʘʛʦʙʖʴʨʧʵ ʘʡʞʵʣʞʴ ʠʞʧʡʤʦʤʚʖ ʞ ʦʖʝʣʤʧʵʨʧʵ ʨʛʭʛʣʞʛʢʥʤʘʧʛʢʩʦʩʧʡʩ ɸʢʛʧʨʛ ʧ ʣʖʩʭʣʱʢ ʧʤʨʦʩʚʣʞʠʤʢ ʃʖʦʱʣʧʠʤʙʤ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ʇʖʟʦʖʙʩʡʲ ʄʨʤʦʤʘʤʟ ʢʱ ʧ ̓ʙʤʚʖʗʦʖʡʞʖʣʖʡʞʝʱʘʤʚʱʘʦʛʠʖʫʀʩʢʨʤʦʞ ʃʖʦʱʣʅʦʤʗʱʥʤʠʖʝʱʘʖʴʨʘʡʛʨʣʞʟʥʛʦʞʤʚʧʤʚʛʦʜʖʣʞʛ ʣʞʨʦʖʨʤʘ ʞ ʬʞʖʣʞʚʤʘ ʘʱʮʛ ʇʖʢʞ ʥʤ ʧʛʗʛʳʨʞʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵʘʥʦʞʦʤʚʛʣʛʘʧʨʦʛʭʖʴʨʧʵ ʂʱʥʦʛʚʥʤʡʖʙʖʛʢ ʭʨʤʞʫʥʦʞʧʩʨʧʨʘʞʛʧʘʵʝʖʣʤʧ ʖʠʨʞʘʣʤʟʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʲʴʙʤʦʣʤʦʩʚʣʤʟʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʞ ʄʗʯʖʵ ʠʤʣʬʛʣʨʦʖʬʞʵ ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʱʫ ʳʡʛʢʛʣʨʤʘʣʛʚʤʡʜʣʖ ʧʤʙʡʖʧʣʤʧʖʣʞʨʖʦʣʱʢʨʤʠʧʞʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʢ ʣʤʦʢʖʢ ʥʦʛʘʱʮʖʨʲ ʛʚʞʣʞʬʩ ʤʚʣʖʠʤʘʡʛʨʣʞʟʥʛʦʞʤʚʤʣʖʚʤʫʤʚʞʨʚʤʭʛʨʱʦʛʫ ʥʵʨʞ ʞʚʖʜʛʮʛʧʨʞʗʖʡʡʤʘ ʅʦʤʗʡʛʢʖʥʞʨʲʛʘʤʟʘʤʚʱʀʞʦʙʞʝʞʞʚʤʡʜʣʖ ʦʖʧʧʢʖʨʦʞʘʖʨʲʧʵ ʣʖ ʩʦʤʘʣʛ ʧʦʛʚʣʛʖʝʞʖʨʧʠʤʟ ʘʤʚʣʤʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʟ ʥʦʤʗʡʛʢʱ ʛʚʞʣʤʚʩʮʣʤ ʧʭʞʨʖʴʨ ʩʭʛʣʱʛ ʇʤʡʛʘʖʵ ʥʱʡʲ ʘʱʧʤʫʮʛʙʤ ɶʦʖʡʲʧʠʤʙʤ ʢʤʦʵ ʥʦʞʫʤʚʵʯʞʛ ʘ ʣʛʙʤʚʣʤʧʨʲ ʥʖʧʨʗʞʯʖ ʘʦʛʚ ʥʦʞʭʞʣʵʛʢʱʟʪʡʤʦʛʞʪʖʩʣʛ ʥʛʦʛʢʛʣʱʘʤʗʦʖʝʛʞʩʧʡʤʘʞʵʫʜʞʝʣʞoʘʧʛʳʨʤ ʣʛʧʛʨʤʥʖʧʣʤʧʨʲʚʡʵʝʚʤʦʤʘʲʵʡʴʚʛʟQ

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

Kırgızistan’ın çoğu köylerinde kanalizasyon sistemi ve su tesisatı bulunmamaktadır. Bu durum tatlı su kalitesini nasıl etkileyebilir? #V BTM‘OEB CàZàL CƌS TPSVOEVS #VOV BΑLMBNBL ƌÎƌO CƌS ÚSOFL BOMBUBZ‘N Tƌ[F "U #Bǵ‘ /FISƌOƌOTBǘZBLBT‘OEBBZO‘ƌTNƌUBǵ‘ZBOCƌSLÚZWBS4V UFTƌTBU TƌTUFNƌ M‘ o Mƌ Z‘MMBSEB LVSVMNVǵUV 0 [BNBOEBO CFSƌ CV TƌTUFN IƌÎ UBNƌSBU HÚSNFEƌǘƌ ƌÎƌO CP[VMEV %PMBZ‘T‘ZMB LÚZMàMFS LVZV BÎNBZB NFDCVS LBME‘MBS ,ÚZEF LBOBMƌ[BTZPO TƌTUFNƌOƌO WF BLBÎMBNB LBOBMMBS‘O‘O CVMVONBNBT‘ QƌT BU‘L TVMBS‘O GƌMUSFEFO HFÎNFNFTƌOF WF ÎBL‘M UBǵ‘O‘O UPQSBǘB EBIB ÎBCVL BCTPSCF FEƌMNFTƌOF OFEFO PMVS(FÎFOHàOMFSEFCÚMHFEFBLBOOFISƌOGBSLM‘ ZFSƌOEFOTVBOBMƌ[ƌZBQU‘L"OBMƌ[TPOVÎMBS‘ OFISƌO ZBL‘OMBS‘OEBLƌZFSBMU‘TVMBS‘O‘OƌOTBOMBS‘OZBǵBE‘LMBS‘ ZFSMFSF HÚSF EBIB ÎBCVL UFNƌ[MFOEƌǘƌOƌ OƌUSBUMBS‘OEBIBB[CƌSƌLUƌǘƌOƌHÚTUFSEƌ#VOBSBǘNFO OFISƌO ZBL‘OMBS‘OEB CVMVOBO LVZVMBSEBLƌ TVMBS‘O LVMMBO‘MNBT‘ ZÚSF IBML‘O‘O ÎFǵƌUMƌ IBTUBM‘LMBSB WF BMFSKƌMFSFZBLBMBONBT‘OBTFCFQPMVS "ZO‘EVSVNàMLFOƌOCƌSÎPLLÚZàOEFZBǵBO‘S %PMBZ‘T‘ZMB IFS LÚZàO TV UFTƌTBU TƌTUFNMFSƌ LVZVMBS OFSFEF CVMVOVS TV OFSFEFO OFSFZF BLBS TV LƌSMFONF OFEFOMFSƌ OFEƌS EFUBZM‘ ǵFLƌMEF ƌODFMFONFMƌ5BUM‘TVLBZOBLMBS‘O‘OLƌSMFONFTƌBZO‘ I‘[EBEFWBNFEFSTFZ‘MTPOSBCVOMBSUBNBNFO LVMMBO‘MBNB[ IBMF HFMƌS :FSBMU‘ TVMBS‘ ZFSàTUà TVMBS‘OB HÚSF EBIB ZBWBǵ BLBS #V EB iTV LBZOBLMBS‘O‘OUFNƌ[MFONFTƌZà[MFSDFZ‘MTàSFCƌMƌSwEFNFLUƌSƞOTBOCVOVEàǵàONFMƌWFEPǘBZB ZBSE‘NFUNFMƌ "LBOTVQƌTMƌLUVUNB[BUBTÚ[àFTLƌ[BNBOMBS ƌÎƌO HFÎFSMƌEƌS &TLƌEFO I‘[M‘ BLBSTVMBSEB PLTƌKFO PSHBOƌLNBEEFMFSƌEBIBÎBCVLPLTƌUMFSEƌ#VHàOMFSEF ƌTF TVZVO ƌÎƌOEF PLTƌKFOƌO FULƌTƌOF NBSV[ LBMNBZBO ƌOPSHBOƌL NBEEFMFS Bǘ‘S NFUBMMFS WBS #VNBEEFMFS TVZBHƌSEƌǘƌ[BNBOUàNOFIƌSZBUBğına yayılır. /BS‘O ÃOƌWFSTƌUFTƌ HÚSFWMƌTƌ 4BZSBHàM 0UPSPWB ƌMFCFSBCFSZ‘M‘OEBOCVZBOB,VNUPSWF/BS‘O /FIƌSMFSƌOƌOTVMBS‘O‘BOBMƌ[FEƌZPSV["OBMƌ[TPOVÎMBS‘ ZB[‘O TVZVO ƌÎƌOEF EBIB GB[MB NƌLUBSEB OƌUSBU WF TƌZBOàS CVMVOEVǘVOV HÚTUFSƌZPS #V NBEEFMFS OPSNBMEFEPǘBEBCVMVONB[4VMBSEBCVNBEEFMFSƌOCVMVONBT‘O‘NBEFOFOEàTUSƌTƌOƌOBLUƌGÎBM‘ǵNBMBS‘OBCBǘM‘ZPSV[4BǘM‘LLVSBMMBS‘OBHÚSFCB[‘NBEEFMFSƌO LPOTBOUSBTZPOV ƌ BǵNBNBM‘ 0ZTB ZB[‘O CVSBLBN WFIBUUBCB[FOZ‘BǵNBLUBE‘S #ƌMƌNBEBNMBS‘ ,‘SH‘[ƌTUBO‘OTVTPSVOVOV0SUB "TZBFLPMPKƌLTVQSPCMFNƌƌÎƌOEFEFǘFSMFOEƌSNFL HFSFLUƌǘƌOƌBΑLM‘ZPSMBS,VSVNVǵ"SBM(ÚMàOàOUV[ UP[V LVMMBO‘MNB[IBMFHFMFOPUMBLMBS CƌULƌÚSUàTà WF IBZWBOMBS‘O HÚSEàǘà [BSBS ƌOTBOMBS‘O ZBǵBN UBS[‘O‘O WF LPǵVMMBS‘O‘O EFǘƌǵNFTƌ IFQTƌ CFSBCFS ƌOTBOTBǘM‘ǘ‘OB[BSBSHFUƌSƌZPS#VHàOBSU‘LCàUàO CVTPSVOMBS‘HÚSNF[MƌLUFOHFMFNFZƌ[Q


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

ВАЛЕНТИН ДУБИНИН / VALENTIN DUBININ/ WWW.CARTOONBANK.RU

В Японии на протяжении десятилетий фиксировались случаи отравления кадмием – элементом, редко встречающимся в воде. Название этой болезни на японском звучит «итай-итай» – «болен, очень болен». Кадмий попадает в море с промышленными стоками, а затем оказывается в мясе морской рыбы. Случай массового отравления людей этим элементом, повлекший большое число смертей, был зафиксирован в 1950-х годах и стал поводом для усиления контроля стоков Japonya’da onlarca yıl boyunca insanların kadmiyumdan zehirlendikleri kaydediliyor. Normalde bu madde suda bulunmaz. Japon dilinde insanları etkileyen bu hastalığın adı “itay-itay”, bu da “çok ama çok hastayım” demektir. Kadmiyum sanayi atık sularıyla denize girer. Daha sonra balıkta birikir. 1950’li yıllarda yüksek ölüm oranına sebep olan bu maddeden kitlesel zehirlenmeler kaydedildi. Bu olgu, atık suların daha sık kontrolden geçirilmesine neden oldu YAZr4":*DA
вода

питьевые источники евразии

Бишкек не знает, что такое жажда Bişkek susuzluk nedir bilmiyor

ʤʚʖ ʩʨʛʗʵʣʛʨʣʞʘʠʩʧʖ ʣʞʬʘʛʨʖ ʣʞʝʖʥʖʫʖ ʨʛʗʵʣʛʘʤʝʢʤʜʣʤʤʥʞʧʖʨʲ ʨʤʗʤʟʣʖʧʡʖʜʚʖʴʨʧʵ ʣʛʘʛʚʖʵ ʭʨʤʨʱʨʖʠʤʛʃʛʡʲʝʵʧʠʖʝʖʨʲ ʭʨʤʨʱʣʛʤʗʫʤʚʞʢʖʚʡʵʜʞʝʣʞʨʱoʧʖʢʖʜʞʝʣʲxʈʖʠʥʞʧʖʡʤ ʜʞʘʞʨʛʡʲʣʤʟʘʡʖʙʛɶʣʨʩʖʣʚʛʇʛʣʨʓʠʝʴʥʛʦʞ ʍʞʧʨʤʟʘʤʚʤʟʜʞʨʛʡʛʟʢʞʡʡʞʤʣʣʤʙʤ ɷʞʮʠʛʠʖʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʣʤ ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʤʣʣʤʛʩʥʦʖʘʡʛʣʞʛjɷʞʮʠʛʠʘʤʚʤʠʖʣʖʡxʘʤʚʤʝʖʗʤʦʖʄʦʨʤɶʡʱʮʧʠʤʙʤʞ ɶʡʖɶʦʭʞʣʧʠʤʙʤʢʛʧʨʤʦʤʜʚʛʣʞʟʥʤʚʝʛʢʣʱʫ ʘʤʚʣʖʧʭʞʨʱʘʖʴʨʖʦʨʛʝʞʖʣʧʠʞʫʧʠʘʖʜʞʣ ɸʤʚʖʞʝʥʤʝʛʢʣʱʫʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘʣʖʧʨʤʡʲʠʤ ʭʞʧʨʖ ʭʨʤʣʛʨʦʛʗʩʛʨʣʞʠʖʠʤʟʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʟ ʤʗʦʖʗʤʨʠʞ ʠʦʤʢʛʤʗʛʝʝʖʦʖʜʞʘʖʣʞʵ ʣʖʠʦʩʥ ʣʱʫʘʤʚʤʝʖʗʤʦʖʫoʜʞʚʠʞʢʫʡʤʦʤʢ ʣʖʢʛʡʠʞʫo ʧʥʤʢʤʯʲʴʩʡʲʨʦʖʪʞʤʡʛʨʤʘʱʫʡʖʢʥ ɽʖʨʛʢ ʣʖʧʤʧʣʱʛʧʨʖʣʬʞʞʥʤʚʖʴʨʛʛʘʙʤʦʤʚʧʠʩʴʘʤʚʤʥʦʤʘʤʚʣʩʴʧʛʨʲ ɸʧʨʤʡʞʬʛʀʞʦʙʞʝʞʞʘʘʛʚʛʣʖʧʞʧʨʛʢʖʩʭʛʨʖ ʘʤʚʤʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʵʞʣʖʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʵʫʞʠʦʩʥʣʱʫʤʗʰʛʠʨʖʫʙʤʦʤʚʧʠʤʟʞʣʪʦʖʧʨʦʩʠʨʩʦʱ ʞ ʚʡʵʤʨʚʛʡʲʣʱʫʥʤʨʦʛʗʞʨʛʡʛʟ ɺʤʗʞʨʲʧʵ ʭʨʤʗʱʘʤʚʖ ʥʤʠʞʚʖʴʯʖʵʙʤʦʤʚ ʨʤʜʛʣʛʞʢʛʡʖjʣʞʘʠʩʧʖ ʣʞʬʘʛʨʖ ʣʞʝʖʥʖʫʖxo ʘʖʜʣʖʵʝʖʚʖʭʖjɷʞʮʠʛʠʘʤʚʤʠʖʣʖʡʖxʄʨʛʙʤ ʫʤʦʤʮʤʤʨʡʖʜʛʣʣʤʟ ʣʖʚʛʜʣʤʟʦʖʗʤʨʱʣʖʥʦʵʢʩʴʝʖʘʞʧʞʨʧʖʣʞʨʖʦʣʤʛʗʡʖʙʤʥʤʡʩʭʞʛʙʤʦʤʚʖ ʠʖʜʚʱʛʧʩʨʠʞʭʛʦʛʝʤʭʞʧʨʣʱʛʧʤʤʦʩʜʛʣʞʵ ʧʨʤʡʞʬʱʥʦʤʫʤʚʞʨʠʩʗʤʢʛʨʦʤʘʧʨʤʠʤʘ

38 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

Ежедневно на водозаборах и в контрольных точках разводящей сети производится отбор проб и производственный контроль качества воды. В год может быть отобрано до 9000 проб Her gün su sağlama tesislerinden ve su dağıtım şebekesinin kontrol noktalarından su nümuneleri alınıyor. Yıl boyunca 9000 kadar su nümunesi alınıyor

4

V&ZTV TFOƌOOFUBE‘O OFSFOHƌO OF LPLVOWBS5BSƌGFHFMNF[TƌO4FOƌUBEBS‘[ BNB Hƌ[FNƌOƌÎÚ[FNFZƌ[4FOZBǵBNBHFSFLMƌEFǘƌM ZBǵBN‘OUBLFOEƌTƌTƌOEƌZPS"OUPOƌFEF 4BƌOU&YVQFSZZBǵBN‘OLBZOBǘ‘PMBOTVIBLL‘OEB #ƌSNƌMZPOMVLOàGVTVPMBO#ƌǵLFLǵFISƌOƌO ZBǵBZBOMBS‘O‘OFWMFSƌOFTVEBǘ‘U‘N‘O‘#ƌǵLFL4V ƞEBSFTƌTBǘM‘ZPS0SUP"MU‘ǵWF"MB"SÎƌOZFSBMU‘TV LBZOBLMBS‘à[FSƌOEFCVMVOBOTVTBǘMBNBUFTƌTƌOƌOTƌTUFNƌOEFBSUF[ZFOLVZVTVCVMVOVZPS .FWDVUZFSBMU‘LBZOBLMBS‘OEBOBM‘OBOTVP LBEBSUFNƌ[LƌEF[FOGFLTƌZPOIBSƌDƌOEFFLTUSB BS‘U‘NBHFSFLEVZVMNBNBLUBE‘S#àZàLTVTBǘMBNB UFTƌTMFSƌOEFEF[FOGFLTƌZPOT‘W‘LMPSZBSE‘N‘ZMB LàÎàLMFSEFƌTFNPSÚUFTƌMBNCBƌMFZBQ‘M‘ZPS%F[FOGFLTƌZPOBǵBNBT‘O‘HFÎUƌLUFOTPOSBTV QPNQB ƌTUBTZPOMBSEBOTVEBǘ‘U‘NǵFCFLFTƌOFHÚOEFSƌMƌZPS )FSHàOTVTBǘMBNBUFTƌTMFSƌOEFOWFTV EBǘ‘U‘NǵFCFLFTƌOƌOLPOUSPMOPLUBMBS‘OEBOTV OàNVOFMFSƌBM‘O‘ZPS:‘MCPZVODBLBEBSTV OàNVOFTƌBM‘O‘ZPS ,‘SH‘[ƌTUBO‘OCBǵLFOUƌOEFIFNGBCSƌLBIFN EFLFOUZBǵBN‘OEBTVLVMMBO‘N‘LPOUSPMTƌTUFNƌ VZHVMBO‘S #ƌǵLFL4VƞEBSFTƌOƌOUFNFMBNBÎMBS‘OEBOCƌSƌ EFBU‘LTVZVOOFUBE‘ OFSFOHƌ OFEFLPLVTVOVOPMNBT‘E‘S,FOUƌOTBǘM‘LM‘WFIƌKZFOƌLPMVǵV #ƌǵLFL4VƞEBSFTƌOƌOTBǘMBNÎBM‘ǵNBMBS‘TBZFTƌOEFEƌS(àOMàLBS‘UNBUFTƌTMFSƌOEFUFNƌ[MFOFOBU‘L TVZVONƌLUBS‘NFUSFLàQUàS


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları ʥʤʧʤʤʗʯʛʣʞʵʢʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʱʫʖʙʛʣʨʧʨʘtIBCFSBKBOTMBS‘O‘OWFSJMFSJOFHÚSFtʥʤʧʤʤʗʯʛʣʞʵʢʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʱʫʖʙʛʣʨʧʨʘtIBCFSBKBOTMBS‘O‘OWFSJMFSJOFHÚSFt

Сухая правда ʅʛʦʘʱʟ ʝʖʢʛʧʨʞʨʛʡʲ ʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʵ ʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʖ ʆʛʧʥʩʗʡʞʠʞ ʀʖʡʢʱʠʞʵ ɸʵʭʛʧʡʖʘ ɾʡʴʢʜʞʣʤʘ ʝʖʵʘʞʡ ʤ ʥʦʤʛʠʨʛ ʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʖ ʠʖʣʖʡʖ jɻʘʦʖʝʞʵx ʥʦʞʝʘʖʣʣʤʙʤ ʧʤʛʚʞʣʞʨʲ ʀʖʧʥʞʟʧʠʤʛʢʤʦʛʧɶʝʤʘʤʭʛʦʣʤʢʤʦʧʠʞʢʗʖʧʧʛʟʣʤʢ ʅʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʞ ʤʗʯʛʧʨʘʛʣʣʤʟ ʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʞ jʓʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʖʵʘʖʫʨʖʥʤʇʛʘʛʦʣʤʢʩʀʖʘʠʖʝʩxʘʱʧʨʩʥʞʡʞʠʖʨʛʙʤʦʞʭʛʧʠʞ ʥʦʤʨʞʘ ʅʤ ʧʡʤʘʖʢ ʳʠʤʡʤʙʖ ɺʢʞʨʦʞʵ ʎʛʘʭʛʣʠʤ ʳʨʤ ʤʭʛʣʲ ʚʤʦʤʙʤʧʨʤʵʯʞʟ ʥʦʤʛʠʨ ʨʤʡʲʠʤ ʣʖ ʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʤ ʧʞʧʨʛʢʱ ʮʡʴʝʤʘ ʥʤʚʘʤʚʵʯʞʫʠʖʣʖʡʤʘʞʘʤʚʤʫʦʖʣʞʡʞʯʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʥʤʨʦʖʨʞʨʲʤʨʚʤʢʡʦʚʚʤʡʡʖʦʤʘ ʳʨʤʥʦʞʢʛʦʣʤʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʛʨ ʦʖʧʫʤʚʖʢ ʣʖ ʄʡʞʢʥʞʖʚʩ ʘ ʇʤʭʞ ʃʤ ʙʤʦʖʝʚʤ ʘʖʜʣʛʛ ʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʟʖʧʥʛʠʨ ʧʭʞʨʖʛʨʎʛʘʭʛʣʠʤjʅʤʚʘʤʚʩʩʟʚʩʨʚʤ ʨʦʛʫʨʱʧʵʭʠʘʖʚʦʖʨʣʱʫʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘʧʨʛʥʛʟ ʗʩʚʩʨʣʛʤʗʦʖʨʞʢʤ ʣʖʦʩʮʛʣʱ ʢʞʙʦʖʬʞʤʣʣʱʛ ʥʩʨʞ jʠʦʖʧʣʤʠʣʞʜʣʱʫx ʧʖʟʙʖʠʤʘ ʖʀʦʖʧʣʤʚʖʦʧʠʞʟʠʦʖʟʞʆʤʧʨʤʘʧʠʖʵʤʗʡʖʧʨʲʘʤʤʗʯʛʙʦʤʝʵʨʥʦʛʘʦʖʨʞʨʲʧʵʘʥʩʧʨʱʣʴɺʡʵʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵʧʩʚʤʫʤʚʣʤʙʤ ʠʖʣʖʡʖʘʤʚʤʟʘʣʛʙʤʥʦʞʚʛʨʧʵʧʥʩʧʠʖʨʲʛʚʘʖʡʞʣʛʘʛʧʲʤʗʰʛʢ ʦʛʠʀʩʗʖʣʞʞɺʤʣʖɾʣʱʫʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵʚʡʵʝʖʥʤʡʣʛʣʞʵʘʤʚʤʟʠʖʣʖʡʖjɻʘʦʖʝʞʵxʥʦʤʧʨʤʣʛʨx

,BMN‘LZB $VNIVSJZFUJ )àLàNFU #BǵLBO‘ #JSJODJ :BSE‘ND‘T‘ 7ZBÎFTMBW ƞMàNK‘OPW )B[BS %FOJ[JOJ "[PW WF ,BSBEFOJ[ JMF CBǘMBZBDBLPMBO"WSBTZBLBOBM‘O‘OJOǵBBUQSPKFTJOJBOMBUU‘ ,V[FZ ,BGLBTZB ±FWSF (àWFOMJǘJ 5PQMVNTBM ½SHàUà UFNTJMDJMFSJ QSPKFOJO VZHVMBONBT‘OB LBSǵ‘ ΑLU‘MBS &LPMPKJTU %NJUSJZ ƵFWÎFOLP CV QSPKFOJO ÎPL QBIBM‘ PMEVǘVOV TÚZMFEJ ƵFWÎFOLPOVO EFEJLMFSJOF HÚSF TBWBL EPMEVSNB LBOBMMBS‘ WF TV EFQPMBS‘ TJTUFNJOJO EPOBU‘MNBT‘OB JMF NJMZBS EPMBS BSBT‘ IBSDBONBT‘ HFSFLFDFL #V SBLBN 4PDIJ 0MJNQJZBUMBS‘O‘O IB[‘SMBONBT‘OB IBSDBOBO QBSBZB ZBL‘OE‘S ƵFWÎFOLP i#V EVSVNEB FO ÚOFNMJTJ ÎFWSFZF WFSJMFDFL [BSBS ,BOBM ÎBM‘ǵNBMBS‘OB CBǵMBO‘STB NMJL CP[L‘S BMBO TVZVO BMU‘OEB LBM‘S ,‘SN‘[‘,JUBQUBTPZVUàLFOFOIBZWBOMBSBSBT‘OEBZFSBMBO TBZHBMBS‘O HÚÎ ZPMMBS‘ EFǘJǵJS ,SBTOPEBS JMF 3PTUPW #ÚMHFTJ ÎÚMF EÚOàǵFCJMJS :BQ‘MBDBL PMBO LBOBM‘O HFNJMFSJO HFÎNFTJ JÎJO VZHVO EFSJOMJǘJ TBǘMBNBT‘ JÎJO %PO WF ,VCBO OFIJSMFSJOJO UàNTVMBS‘O‘OCPǵBMU‘MNBT‘HFSFLFDFLUJS"WSBTZB,BOBM‘O‘TVJMF EPMEVSNBLJÎJOCBǵLBZPMZPLwEJZFTÚZMàZPS

Вода для 14 городов ɸ ɶʝʛʦʗʖʟʚʜʖʣʛ ʧʨʖʦʨʤʘʖʡ ʥʦʤʛʠʨ ʦʛʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʞ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵ ʇʖʢʩʫʧʠʤʙʤ ʦʖʟʤʣʖ ɽʖʥʡʖʣʞʦʤʘʖʣʖ ʦʛʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵ ʞ ʠʖʣʖʡʞʝʖʬʞʤʣʣʤʟ ʧʞʧʨʛʢʱ ʙʤʦʤʚʤʘʞʦʖʟʤʣʣʱʫʬʛʣʨʦʤʘʦʛʧʥʩʗʡʞʠʞɷʞʡʵʧʩʘʖʦʧʠʤʙʤ ɹʖʗʖʡʞʣʧʠʤʙʤ ʎʛʢʖʫʞʣʧʠʤʙʤ ʇʖʖʨʡʞʣʧʠʤʙʤ ɹʖʚʜʞʠʖʗʩʡʲʧʠʤʙʤ ɹʖʝʖʫʧʠʤʙʤ ɹʩʗʞʣʧʠʤʙʤ ɹʖʫʧʠʤʙʤ ʇʖʗʞʦʖʗʖʚʧʠʤʙʤ ʇʖʢʩʫʧʠʤʙʤ ʎʖʢʠʞʦʧʠʤʙʤ ʈʛʦʨʛʦʧʠʤʙʤ ʦʖʟʤʣʤʘ ʙʤʦʤʚʤʘ ʂʞʣʙʵʭʛʘʞʦʞʋʱʦʚʖʡʖʣʇʦʛʚʧʨʘʖʣʖʤʧʩʯʛʧʨʘʡʛʣʞʛʥʦʤʛʠʨʖ ʘʱʚʛʡʛʣʱ ʖʝʛʦʗʖʟʚʜʖʣʧʠʞʢ ʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʤʢ ʞ ɸʧʛʢʞʦʣʱʢʗʖʣʠʤʢ

14 şehire su "[FSCBZDBOEB ZFOJ QSPKF ÎBM‘ǵNBMBS‘OB CBǵMBOE‘ 1SPKFOJO VZHVMBONBT‘4BNVI#ÚMHFTJhOFTVTBǘMBONBT‘JNLBO‘WFSFDFL #JMBTVWBS (BCBMJO ƵFNBIJO 4BBUMJO (BDJLBCVM (B[BI (VCJO (BI 4BCJSBCBE 4BNVI ƵBNLJS 5FSUFSCÚMHFMFSJOJONFSLF[MFSJ WF .JOHZBÎFWJS JMF )‘SEBMBO ǵFIJSMFSJ PMNBL à[FSF UPQMBN 

ФОТО: АГЕНТСТВО ДЖИХАН / FOTOĞRAF: CHA

Kuru gerçek

LFOUJOTVTBǘMBNBWFLBOBMJ[BTZPOTJTUFNMFSJSFTUPSFFEJMFDFL 1SPKFOJO VZHVMBONBT‘OB "[FSCBZDBO )àLàNFUJ WF %àOZB #BOLBT‘ QBSB BZ‘SE‘ QSPKFOJO VZHVMBONBT‘OB HFSFLFO NBEEJ EFTUFǘJ"[FSCBZDBO)àLàNFUJWF%àOZB#BOLBT‘TBǘMBZBDBL 

Права на кумыс ɸ ʀʖʝʖʫʧʨʖʣʛ ʥʦʤʠʩʦʖʨʩʦʖ ʝʖʧʨʩʥʞʡʖʧʲ ʝʖ ʘʤʚʞʨʛʡʵ ʣʖʠʖʝʖʣʣʤʙʤ ʝʖ ʛʝʚʩ ʘ ʣʛʨʦʛʝʘʤʢ ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ ʆʛʮʛʣʞʛ ʧʩʚʖ ʡʞʮʞʘʮʛʙʤ ʛʙʤ ʥʦʖʘ ʣʖ ʙʤʚ ʤʧʣʤʘʱʘʖʡʤʧʲ ʣʖ ʝʖʠʡʴʭʛʣʞʞ ʘʦʖʭʖʣʖʦʠʤʡʤʙʖ ʤ ʨʤʢ ʭʨʤ ʘʤʚʞʨʛʡʲ ʥʛʦʛʚ ʥʤʛʝʚʠʤʟ ʥʞʡ ʥʞʘʤʄʚʣʖʠʤʤʠʖʝʖʡʤʧʲ ʭʨʤjʣʖʦʩʮʞʨʛʡʲxʠʥʞʘʩʞʣʛʥʦʞʨʦʖʙʞʘʖʡʧʵ ʖ ʘʱʥʞʡ ʥʤʡʨʤʦʖ ʡʞʨʦʖ ʠʩʢʱʧʖ ʭʨʤ ʞ ʩʠʖʝʖʡ ʘ ʙʦʖʪʛ jʄʗʰʵʧʣʛʣʞʵ ʥʦʖʘʤʣʖʦʩʮʞʨʛʡʵx ɺʛʡʤ ʥʛʦʛʧʢʤʨʦʛʡʞ ʘʤʚʞʨʛʡʲʧʠʤʛʩʚʤʧʨʤʘʛʦʛʣʞʛʘʛʦʣʩʡʞ ʞʨʛʥʛʦʲʡʴʗʤʟ ʘʤʚʞʨʛʡʲʧʢʤʜʛʨʗʛʝʗʤʵʝʣʛʣʣʤʥʞʨʲʥʤʡʛʝʣʱʟʞʤʧʘʛʜʖʴʯʞʟʠʩʢʱʧ ʣʛʗʤʵʧʲʤʧʨʖʨʲʧʵʗʛʝʥʦʖʘ

Kumıs içme hakkı ,B[BLJTUBOEB 4BWD‘M‘L TBSIPǵLFO BSBCB LVMMBOE‘ǘ‘ JÎJO DF[B WFSJMFODF[BT‘O‘ÎFLFOǵÚGàSàOUBSBG‘O‘BME‘ƵPGÚSàOEJSFLTJZPO CBǵ‘OBPUVSNBEBOÚODFCJSBJÎUJǘJOJHÚTUFSFOUBIMJMTPOVÎMBS‘OB EBZBOBONBILFNFLBSBS‘à[FSJOFǵPGÚSàOFIMJZFUJCJSZ‘MM‘ǘ‘OB BM‘OE‘'BLBU ǵPGÚSàOCJSBEFǘJMEFMJUSFLVN‘T BUTàUàOEFO ZBQ‘MBO JÎFDFL JÎUJǘJOJ PSUBZB ΑLU‘ǘ‘OEB EBWB UFLSBS JMHJMJ HÚSFWMJMFS UBSBG‘OEBO JODFMFNFZF BM‘OE‘ 4POVÎ PMBSBL ǵPGÚSF FIMJZFUJ HFSJ WFSJMEJ WF DF[B JQUBM FEJMEJ "SU‘L CVOEBO TPOSB ǵPGÚSMFS FIMJZFUJ BM‘ONB LPSLVTV PMNBEBO ZBSBSM‘ WF GBZEBM‘ LVN‘TJÎFCJMJSMFS

YAZr4":*DA
вода

питьевые источники евразии

Казань – город уникальный, это один из немногих водных городов России. Причем вода здесь – исключительно пресная Kazan, Rusya’nın eşsiz güzelliğe sahip su şehirlerinden biridir. Üstelik tüm su rezervuarları, tatlı su kaynaklarıdır

Казань – город на озерах Kazan: Göller şehri 40 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları Беседовала: Лениза Мухаметзянова

Röportaj: Leniza Muhametzyanova

О

,

ʘʤʚʣʤʟ ʧʞʧʨʛʢʛ ʀʖʝʖʣʞ ʧʤʧʨʤʵʯʛʟ ʗʤʡʛʛ ʭʛʢ ʞʝ ʚʘʩʫ ʧ ʥʤʡʤʘʞʣʤʟʧʤʨʛʣʦʛʠʞʤʝʛʦ ʜʩʦʣʖʡʩ jɺɶx ʦʖʧʧʠʖʝʖʡʖ ʝʖʘʛʚʩʴʯʖʵ ʡʖʗʤʦʖʨʤʦʞʛʟ ʤʥʨʞʢʞʝʖʬʞʞ ʘʤʚʣʱʫʧʞʧʨʛʢʪʖʠʩʡʲʨʛʨʖʙʛʤʙʦʖʪʞʞʞʳʠʤʡʤʙʞʞ ʀʖʝʖʣʧʠʤʙʤ ʪʛʚʛʦʖʡʲʣʤʙʤ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ʥʦʤʪʛʧʧʤʦ ʚʤʠʨʤʦ ʗʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ ʣʖʩʠ ʃʖʪʞʧʖ ʂʞʣʙʖʝʤʘʖ o ʀʖʝʖʣʲ ʤʗʡʖʚʖʛʨ ʤʙʦʤʢʣʱʢ ʘʤʚʣʱʢ ʥʤʨʛʣʬʞʖʡʤʢʍʛʦʛʝʙʤʦʤʚʥʦʤʨʛʠʖʛʨʦʛʠʖʀʖʝʖʣʠʖ ʘ ʣʛʛ ʘʥʖʚʖʴʨ ʭʛʨʱʦʛ ʥʦʞʨʤʠʖ ɸ ʣʞʜʣʛʢ ʨʛʭʛʣʞʞ ʦʛʠʖ ʤʗʦʖʝʩʛʨ ʝʖʡʞʘ o ʘʤʚʤʫʦʖʣʞʡʞʯʛɶʘʬʛʣʨʦʛʙʤʦʤʚʖoʤʝʛʦʖʧʞʧʨʛʢʱʀʖʗʖʣ ʥʦʞʚʖʴʯʞʛʀʖʝʖʣʞʧʤʘʛʦʮʛʣʣʤʤʧʤʗʱʟʤʗʡʞʠ ɸ o̓ ʙʤʚʖʫ ʢʱ ʥʦʤʘʤʚʞʡʞ ʞʣʘʛʣʨʖʦʞʝʖʬʞʴ ʘʧʛʫ ʘʤʚʣʱʫ ʤʗʰʛʠʨʤʘ ʙʤʦʤʚʖ ʞ ʤʠʖʝʖʡʤʧʲ ʭʨʤ ʘ ʣʖʮʛʢ ʙʤʦʤʚʛ ʘʤʚʣʱʫ ʤʗʰʛʠʨʖ ʘ ʨʤʢ ʭʞʧʡʛ ʚʤ ʤʝʛʦ ʇʦʛʚʞ ʣʞʫ ʛʧʨʲ ʞ ʤʝʛʦʖʠʦʤʮʠʞ ʧʥʡʤʯʖʚʲʴʤʠʤʡʤ ʙʖ ʣʤ ʧʤʙʡʖʧʞʨʛʧʲ ʠʤʙʚʖʩʨʛʗʵʘʤʚʘʤʦʛʤʝʛʦʤoʳʨʤʠʖʠ минимум приятно. – И какая в этих водоемах вода? o ʀ ʧʤʜʖʡʛʣʞʴ ʠʖʭʛʧʨʘʤ ʘʤʚʱ ʤʧʨʖʘʡʵʛʨ ʜʛʡʖʨʲʡʩʭʮʛʙʤɶʣʨʦʤʥʤʙʛʣʣʤʛʘʤʝʚʛʟʧʨʘʞʛʘ ʠʦʩʥʣʤʢʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʢʦʛʙʞʤʣʛʣʛʥʦʤʫʤʚʞʨ ʚʡʵ ʘʤʚʤʛʢʤʘ ʗʛʧʧʡʛʚʣʤ ɸ ʙʤʦʤʚʧʠʞʫ ʤʝʛʦʖʫ ʘʤʚʖ ʩʢʛʦʛʣʣʤ ʝʖʙʦʵʝʣʛʣʣʖʵ ʞ ʝʖʙʦʵʝʣʛʣʣʖʵ ʘʧʛʤʣʞʨʦʛʗʩʴʨʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʵʞʤʝʚʤʦʤʘʡʛʣʞʵ ʃʖʮʖ ʡʖʗʤʦʖʨʤʦʞʵ ʠʖʠ ʦʖʝ ʞ ʝʖʣʞʢʖʛʨʧʵ ʤʬʛʣʠʤʟ ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ ʞ ʤʝʚʤʦʤʘʡʛʣʞʵ ʘʤʚʣʱʫ ʤʗʰʛʠʨʤʘ – С зарубежными коллегами сотрудничаете? o ɸ o̓ ʙʤʚʖʫ ʢʱ ʦʖʗʤʨʖʡʞ ʧ ʨʩʦʛʬʠʞʢʞ ʠʤʡʡʛʙʖʢʞ ʞʝ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ʍʩʠʩʦʤʘʖ ʚʖʘʖʡʞ ʦʛʠʤʢʛʣʚʖʬʞʞ ʥʤ ʘʤʧʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʴ ʞ ʤʥʨʞʢʞʝʖʬʞʞ ʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʙʤ ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ ʡʖʙʩʣʈʩʝʡʖʞʔʢʩʦʨʖʡʱɸʗʤʡʲʮʞʫʡʖʙʩʣʖʫʤʗʞʨʖʴʨ ʠʦʩʥʣʱʛ ʧʦʛʚʞʝʛʢʣʤʢʤʦʧʠʞʛ ʭʛʦʛʥʖʫʞ ʢʣʤʙʤ ʦʖʝʡʞʭʣʱʫ ʦʱʗ ʦʖʠʤʤʗʦʖʝʣʱʫ ʃʖʥʦʞʢʛʦ ʨʖʢʜʞʘʛʨʙʤʡʩʗʤʟʦʖʠɸʡʖʙʩʣʱʥʤʥʖʚʖʛʨʗʤʡʲʮʤʛʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤʥʛʧʨʞʬʞʚʤʘoʣʖʗʛʦʛʙʖʫʘʛʚʛʨʧʵʧʛʡʲʧʠʤʛʫʤʝʵʟʧʨʘʤɸʤʢʣʤʙʞʫʢʛʧʨʖʫʝʛʢʡʴʦʖʧʥʖʫʞʘʖʴʨʚʤʩʦʛʝʖʘʤʚʱʇʩʯʛʧʨʘʩʛʨʞʚʦʩʙʖʵʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʖʵʤʥʖʧʣʤʧʨʲ ʩʜʛ ʚʡʵʥʨʞʬ ʘʛʚʲʡʖʙʩʣʱʧʡʩʜʖʨʢʛʧʨʤʢʞʫʝʞʢʤʘʠʞʂʱʘʱʛʝʜʖʡʞʣʖʳʨʞʡʖʙʩʣʱʣʛʨʤʡʲʠʤʧʨʩʦʛʬʠʞʢʞ ʠʤʡʡʛʙʖʢʞʙʞʚʦʤʗʞʤʡʤʙʖʢʞ ʣʤ ʞ ʧ немецкими орнитологами. – Насколько городские власти и местные администрации прислушиваются

B[BO 'FEFSBM ÃOƌWFSTƌUFTƌ $PǘSBGZB WF ±FWSFCƌMƌNƌ #ÚMàNà 4V 4ƌTUFNMFSƌ 0QUƌNƌ[BTZPOV -BCPSBUVWBS‘ #BǵLBO‘ 1SPG%S/BGƌTB.ƌOHB[PWB HÚMWF EFSFEFOPMVǵBO,B[BOǵFISƌOƌOTVTƌTUFNƌOƌ%"%FSHƌTƌPLVSMBS‘OBBOMBUU‘ o,B[BOǵFISƌOƌOTVQPUBOTƌZFMƌCàZàLUàS%ÚSU LPMMV,B[BOLB/FISƌǵFISƌƌLƌZFCÚMFS/FISƌOBǵBǘ‘ LFTƌNƌOEFEPǘBMCƌSCBSBKHÚMàWBSƵFISƌONFSLF[ƌOEF,B[BOBBZS‘CƌSHà[FMMƌLLBUBO,BCBO(ÚMMFSƌ WBSoZ‘MMBS‘BSBT‘OEBǵFIƌSEFCVMVOBO CàUàOTVSF[FSWVBSMBS‘O‘OTBZ‘N‘TPOVDVOEBǵFISƌNƌ[EFLBEBSHÚMEBIƌMUPQMBNTVSF[FSWVBS‘ PMEVǘVOV UFTQƌU FUUƌL #VOMBS‘O BSBT‘OEB Zà[ÚMÎàNà IFLUBS PMBO VGBD‘L HÚMMFS EF WBS &WƌOƌ[ƌO CBIÎFTƌOEF LàÎàDàL CƌS HÚM PMTB CV OF LBEBSIPǵPMVSEV EFǘƌMNƌ – Bahsettiğiniz su rezervuarlarının suyu ne kadar kalitelidir? o.BBMFTFG QFLLBMƌUFMƌTBZ‘MNB[#àZàLTBOBZƌ NFSLF[MFSƌOEFƌOTBO‘OEPǘBà[FSƌOEFLƌFULƌTƌCàZàLUàS 5BCƌLƌ CÚMHFEF CVMVOBO TV SF[FSWVBSMBS‘ EB CV FULƌZF NBSV[ LBM‘ZPS ƵFIƌS T‘O‘SMBS‘OEBLƌ HÚMMFS PSUB WFZB ZàLTFL EFSFDFEF LƌSMFONƌǵUƌS )FQTƌOƌO TV BS‘UNB ÎBM‘ǵNBMBS‘OB ƌIUƌZBD‘ WBS #ƌ[ƌNMBCPSBUVWBS‘N‘[UBNPMBSBLCVBMBOEBZBOƌTV SF[FSWVBSMBS‘O‘O LƌSMFONF EFSFDFTƌOƌ UFTQƌU FUNF WFTVBS‘U‘N‘à[FSƌOFÎBM‘ǵ‘ZPS

В Казани 254 водных объекта, в том числе до 190 озер. Среди них есть и озера-крошки площадью около 0,1 га Kazan’da 190 kadar göl dahil toplam 254 su rezervuarı mevcut. Bunların arasında yüzölçümü 0.1 hektar olan ufacık göller de bulunuyor

– Yabancı uzmanlar ile ortak çalışmalarınız oluyor mu? o o Z‘MMBS‘OEB ±VLVSPWB ÃOƌWFSTƌUFTƌOEFO V[NBOMBSMB CƌS ƌǵCƌSMƌǘƌ ZBQU‘L 5V[MB WF :VNVSUBM‘L -BHàOMFSƌOƌO UFNƌ[MFONFTƌ WF FLPMPKƌL EVSVNMBS‘O‘O QFLƌǵUƌSƌMNFTƌOF EBƌS EBO‘ǵNBOM‘LZBQU‘L0CàZàLMBHàOMFSEF.BINV[MV"LEFOƌ[ LBQMVNCBǘBT‘ UàSMàUàSMàCBM‘L NBWƌZFOHFÎHƌCƌ ÎFǵƌUÎFǵƌULBCVLMVMBSZBǵ‘ZPS -BHàOMFSƌO FUSBG‘OEBLƌ UBSMBMBS ƌǵMFOEƌǘƌ ƌÎƌO TVZB CPM NƌLUBSEB QFTUƌTƌUMFS BL‘ZPS #B[‘ ZFSMFSEF UBSMBMBS L‘Z‘MBSB LBEBS VMBǵ‘ZPS #VOVOMB CFSBCFS CV MBHàOMFS CƌSÎPL LVǵ UàSà ƌÎƌO L‘ǵ‘ HFÎƌSNF ZFSMFSƌLPOVNVOEBE‘S4Ú[LPOVTVMBHàOMFSƌ5àSL IƌESPCƌZPMPKƌWF"MNBOPSOƌUPMPKƌV[NBOMBS‘ƌMFCFSBCFSƌODFMFEƌL – Peki şehir yönetimleri verdiğiniz tavsiyeleri dikkate alıyor mu? o Z‘M‘OEB "ǵBǘ‘ ,BCBO (ÚMMFSƌOƌO UFNƌ[MFONFTƌ QSPKFTƌOF LBU‘ME‘L 0 Z‘MMBSEB CBITFUUƌǘƌNƌ[ HÚMMFSƌ ÎPL LƌSMƌ EFSFDFTƌOEFO PSUB LƌSMƌ EFSFDFTƌOF HFÎƌSEƌL :BQ‘MBO ÎBM‘ǵNBMBSEBO TPOSB CV HÚMMFSFLVMMBO‘MBCƌMƌSOƌUFMƌǘƌOƌLB[BOE‘SE‘L,BCBO (ÚMMFSƌHSVCVOBBƌUHÚMMFSCƌOZ‘MM‘LUBSƌIFTBIƌQ YYAZr4":*DA YAZ r4 r4":* "":* :* DA A

41 4 1


вода

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / FOTOĞRAF: INTREPRESS

питьевые источники евразии

Во всем мире гребные соревнования проводятся на таких вот замкнутых, укрытых от ветра озерах, как Средний Кабан Dünyada kürek yarışmaları bizim Orta Kaban Gölümüz gibi, dar kapalı göllerde düzenlenir

42 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

0Zà[EFOCVOMBS‘BS‘U‘QUFNƌ[MFNFL[PSPMNBT‘OB SBǘNFOTPOEFSFDFÚOFNMƌZEƌ – 2013 Universiade Kazan’da düzenlenecek. Universiade için Kazan’daki göllerde hazırlık çalışmaları yapılacak mı? o:BCBOD‘PSUBLMBS‘N‘[ƌMFCFSBCFS0SUB,BCBO (ÚMàUFNƌ[MFNFQSPKFTƌà[FSƌOEFÎBM‘ǵ‘ZPSV[6OƌWFSTƌBEF PZVOMBS‘ HÚMF ƌLƌODƌ CƌS ǵBOT WFSƌZPS #V G‘STBU‘ NVUMBLB EFǘFSMFOEƌSNFMƌZƌ[ (FÎFO Zà[Z‘MEB 0SUB ,BCBO (ÚMà TBOBZƌ UFTƌTMFSƌOƌ LVDBLMBN‘ǵU‘ #V TBOBZƌ UFTƌTMFSƌ BU‘LTVMBS‘O‘ HÚMF EÚLàODF POV ƌZƌDF QƌTMFUNƌǵMFS Mƌ Z‘MMBSEB BS‘UNB WF HÚMà ZFOƌEFO LB[BONB ÎBM‘ǵNBMBS‘ CBǵMBN‘ǵU‘ ƵƌNEƌƌTF0SUB,BCBO(ÚMàOàOVMVTMBSBSBT‘LàSFL ZBS‘ǵNBMBS‘OB FW TBIƌQMƌǘƌ ZBQNB ǵBOT‘ WBS (FÎNƌǵUF CFO EF CV TQPSV ZBQ‘ZPSEVN EPMBZ‘T‘ZMB ,BCBO(ÚMàOàOCVOBVZHVOǵBSUMBSBTBIƌQPMEVǘVOVWFOFLBEBSNàTBƌUPMEVǘVOVBΑLÎBHÚSàZPSVN ,BCBO HÚMà Sà[HBS HƌSNFZFDFL CƌS ZBQ‘ZBTBIƌQUƌS%àOZBEBLàSFLZBS‘ǵNBMBS‘Cƌ[ƌN0SUB ,BCBO (ÚMàNà[ HƌCƌ EBS LBQBM‘ HÚMMFSEF Eà[FOMFOƌS "ZS‘DB iZPǘVO TVMBSEBw BOUSFONBO ZBQNBL iZPǘVOPMNBZBOTVMBSEBOwEBIBWFSƌNMƌWFƌMFSƌEFLƌCBǵBS‘MBS‘OUFNFMƌEƌS0SUB,BCBO(ÚMàOàOTVMBS‘ UBNBOMBN‘ZMBiZPǘVOwEVS#ƌSUFLFLTƌǘƌTVZVOEàǵàLLBMƌUFTƌ/FEFPMTBHÚMBS‘UNBUFDSàCFNƌ[WBS ƞMLÚODFHÚMFBLBOZBǘNVSTVMBS‘O‘BS‘UNBL TBOBZƌBU‘LTVMBS‘O‘LPOUSPMBMU‘OBBMNBNFTFMFTƌOƌÎÚ[NFLWFHÚMEFLƌFLPMPKƌLEVSVNVTàSFLMƌHÚ[MFNMFNFLHFSFLUƌǘƌOƌCƌMƌZPSV[6OƌWFSTƌBEBO‘OHÚMMFSƌO BS‘U‘MNBT‘OBWFEVSVNMBS‘O‘OƌZƌMFǵUƌSƌMNFTƌOFLBUL‘ TBǘMBZBDBǘ‘OEBOEPMBZ‘NFNOVOVNQ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları к мнению вашей лаборатории? o ɻʯʛ ʘ ̓ ʙʤʚʩ ʢʱ ʩʭʖʧʨʘʤʘʖʡʞ ʘ ʥʦʤʛʠʨʛ ʤʝʚʤʦʤʘʡʛʣʞʵ ʤʝʛʦʖ ʃʞʜʣʞʟ ʀʖʗʖʣ ʈʤʙʚʖ ʳʨʞ ʘʤʚʤʛʢʱ ʗʱʡʞ ʥʛʦʛʘʛʚʛʣʱ ʞʝ ʧʤʧʨʤʵʣʞʵjʥʦʛʚʛʡʲʣʤʙʦʵʝʣʱʫxʘjʩʢʛʦʛʣʣʤʝʖʙʦʵʝʣʛʣʣʱʛxʈʤʡʲʠʤʥʤʧʡʛʳʨʤʙʤʧʨʖʡʤʘʤʝʢʤʜʣʱʢ ʞʫʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʄʝʛʦʖʢʧʞʧʨʛʢʱʀʖʗʖʣʤʠʤʡʤʨʱʧʵʭʡʛʨʄʝʚʤʦʤʘʞʨʲʞʫʗʱʡʤʣʛʥʦʤʧʨʤ ʣʤʤʭʛʣʲʘʖʜʣʤ – Впереди универсиада-2013. Будут ли к ней готовить водные объекты Казани? o ʇʛʟʭʖʧ ʢʱ ʧʤʘʢʛʧʨʣʤ ʧ ʝʖʦʩʗʛʜʣʱʢʞ ʥʖʦʨʣʛʦʖʢʞ ʦʖʝʦʖʗʖʨʱʘʖʛʢ ʦʛʠʤʢʛʣʚʖʬʞʞ ʥʤʤʝʚʤʦʤʘʡʛʣʞʴʤʝʛʦʖʇʦʛʚʣʞʟʀʖʗʖʣʉʣʞʘʛʦʧʞʖʚʖ ʚʖʛʨ ʛʢʩ ʘʨʤʦʩʴ ʜʞʝʣʲ ʳʨʞʢ ʣʖʚʤ ʘʤʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ ɸ ʥʦʤʮʡʤʢ ʘʛʠʛ ʤʝʛʦʤ ʧʤ ʘʧʛʫʧʨʤʦʤʣʤʠʦʩʜʞʡʞʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʱʛʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʵ ʇʗʦʖʧʱʘʖʵ ʘ ʘʤʚʩ ʣʛʤʭʞʯʛʣʣʱʛ стоки, они превращали водоем в отстойник ʣʛʭʞʧʨʤʨ ɸ ʛ̓ ʙʤʚʱ ʣʖʭʖʡʞ ʣʖʘʤʚʞʨʲ ʥʤʦʵʚʤʠ ʈʛʥʛʦʲ ʩ ʇʦʛʚʣʛʙʤ ʀʖʗʖʣʖ ʛʧʨʲ ʮʖʣʧ

ʧʨʖʨʲ ʢʛʧʨʤʢ ʥʦʤʘʛʚʛʣʞʵ ʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʫ ʧʤʦʛʘʣʤʘʖʣʞʟ ʘ ʙʦʛʗʣʱʫ ʘʞʚʖʫ ʧʥʤʦʨʖ ɸ ʥʦʤʮʡʤʢ ʵ ʧʖʢʖ ʝʖʣʞʢʖʡʖʧʲ ʖʠʖʚʛʢʞʭʛʧʠʤʟ ʙʦʛʗʡʛʟ ʞ ʤʨʡʞʭʣʤ ʘʞʜʩ ʘʧʛ ʥʦʛʞʢʩʯʛʧʨʘʖ ʞʢʛʣʣʤ ʳʨʤʙʤ ʤʝʛʦʖ ʄʣʤ ʞʚʛʖʡʲʣʤ ʥʤʚʫʤʚʞʨ ʚʡʵ ʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʞ ʙʦʛʗʣʤʟ ʚʞʧʨʖʣʬʞʞ ʫʤʦʤʮʤ ʝʖʯʞʯʛʣʤ ʤʨ ʘʛʨʦʤʘ ɸʤ ʘʧʛʢ ʢʞʦʛ ʙʦʛʗʣʱʛ ʧʤʦʛʘʣʤʘʖʣʞʵ ʥʦʤʘʤʚʵʨʧʵ ʣʖ ʨʖʠʞʫ ʝʖʢʠʣʩʨʱʫ ʩʠʦʱʨʱʫʤʨʘʛʨʦʖʤʝʛʦʖʫ ʠʖʠʣʖʮ ʇʦʛʚʣʞʟʀʖʗʖʣ ɾʛʯʛʙʦʛʗʡʵʣʖjʥʡʤʨʣʤʟʘʤʚʛx ʛʧʨʲʨʖʠʤʟ ʨʛʦʢʞʣ ʘ ʤʨʡʞʭʞʛ ʤʨ jʡʛʙʠʤʟx o ʤʨʡʞʭʣʖʵ ʨʦʛʣʞʦʤʘʠʖ ʞ ʝʖʡʤʙ ʗʩʚʩʯʞʫ ʥʤʗʛʚ ɶ ʘʤʚʱ ʤʝʛʦʖ ʞʢʛʣʣʤ jʥʡʤʨʣʱʛx ɻʚʞʣʧʨʘʛʣʣʱʟʣʛʚʤʧʨʖʨʤʠoʠʖʭʛʧʨʘʤʘʤʚʱʃʤʩʣʖʧʩʜʛ ʛʧʨʲʘʤʧʧʨʖʣʤʘʞʨʛʡʲʣʖʵʥʦʖʠʨʞʠʖʃʛʤʗʫʤʚʞʢʤʥʦʤʘʛʧʨʞʤʭʞʧʨʠʩʡʞʘʣʛʘʱʫʧʨʤʭʣʱʫʘʤʚ ʦʛʮʞʨʲ ʘʤʥʦʤʧ ʠʤʣʨʦʤʡʵ ʠʖʭʛʧʨʘʖ ʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʱʫʧʨʤʠʤʘ ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʧʡʛʚʞʨʲʝʖʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʟʤʗʧʨʖʣʤʘʠʤʟʕʦʖʚʖ ʭʨʤʩʣʞʘʛʦʧʞʖʚʖʥʤʢʤʜʛʨʤʝʛʦʩQ

! ЗНАЙ,

что и сколько пьешь ʅʤʨʦʛʗʞʨʛʡʲʧʠʤʛ ʤʨʣʤʮʛʣʞʛ ʠ ʤʠʦʩʜʖʴʯʛʟʧʦʛʚʛoʫʖʦʖʠʨʛʦʣʖʵʭʛʦʨʖʧʤʘʦʛʢʛʣʣʤʙʤʭʛʡʤʘʛʠʖʅʦʞʦʤʚʖʥʦʞʣʤʧʞʨʧʵʘ ʜʛʦʨʘʩ ʥʦʤʙʦʛʧʧʩ ʞ ʣʤʘʱʢ ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʵʢ ʄʚʣʖʠʤʗʛʦʛʜʣʤʛʤʨʣʤʮʛʣʞʛʠʦʛʧʩʦʧʖʢ ʤʠʦʩʜʖʴʯʛʢʩ ʢʞʦʩ ʝʖʘʞʧʞʨ ʤʨ ʠʖʜʚʤʙʤ ʞʝ ʣʖʧ ʀʖʝʖʣʧʠʞʟ ʂʩʝʛʟ ʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʤʟ ʞʧʨʤʦʞʞʈʖʨʖʦʧʨʖʣʖʠʖʜʚʱʟʙʤʚʤʦʙʖʣʞʝʩʛʨʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵ ʥʤʧʘʵʯʛʣʣʱʛɺʣʴʘʤʚʱ ɺʣʴ ʝʛʢʡʞ ɺʣʴ ʝʖʯʞʨʱ ʤʠʦʩʜʖʴʯʛʟ ʧʦʛʚʱ ɸ ʠʖʣʩʣ ʢʖʦʨʖ o ɸʧʛʢʞʦʣʤʙʤ ʚʣʵ ʘʤʚʣʱʫ ʦʛʧʩʦʧʤʘ ʩʭʦʛʜʚʛʣʣʤʙʤ ɹʛʣʛʦʖʡʲʣʤʟ ʖʧʧʖʢʗʡʛʛʟ ʄʄʃ ʘ ̓ ʙʤʚʩ ʢʩʝʛʟ ʥʦʤʘʤʚʞʨ ʢʖʧʮʨʖʗʣʱʛ ʥʦʤʧʘʛʨʞʨʛʡʲʧʠʞʛ ʖʠʬʞʞ ɸ ʘʞʨʦʞʣʖʫ ʥʤʵʘʡʵʴʨʧʵ ʗʤʡʲʮʞʛ ʖʪʞʮʞjʠʖʥʡʞx ʧ ʞʣʨʛʦʛʧʣʤʟ ʞ ʥʤʡʛʝʣʤʟ ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʛʟ ʧʠʤʡʲʠʤ ʘʤʚʱ ʩʨʛʠʖʛʨ ʞʝ ʣʛʥʡʤʨʣʤ ʝʖʠʦʱʨʤʙʤ ʠʦʖʣʖ ʧʠʤʡʲʠʤ ʘʤʚʱ ʛʜʛʚʣʛʘʣʤ ʘʱ ʘʱʥʞʘʖʛʢ ʖʠʖʠʞʛʘʤʚʱʩʫʤʚʵʨjʧʠʘʤʝʲʥʖʡʲʬʱx ɺʡʵʴʣʱʫʙʤʧʨʛʟʩʧʨʦʖʞʘʖʴʨʧʵʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛʥʦʖʝʚʣʞʠʞʘʪʤʦʢʛʝʖʣʞʢʖʨʛʡʲʣʤʙʤʥʩʨʛʮʛʧʨʘʞʵʥʤʝʖʡʖʢʢʩʝʛʵʆʛʗʵʨʖ ʥʤʡʩʭʖʴʨ ʠʖʦʨʩ ʧ ʢʖʦʮʦʩʨʤʢ ʘ ʠʖʜʚʤʢ ʝʖʡʛ ʢʤʜʣʤ ʩʝʣʖʨʲ ʢʣʤʙʤ ʞʣʨʛʦʛʧʣʤʙʤ ʤ ʘʤʚʣʱʫ ʦʛʧʩʦʧʖʫ ʣʖʮʛʟ ʥʡʖʣʛʨʱ ʥʤʝʣʖʠʤʢʞʨʲʧʵ ʧ ʦʖʝʣʱʢʞ ʘʤʚʣʱʢʞ ʜʞʨʛʡʵʢʞ ʃʖʩʭʞʨʲ ʚʛʨʛʟ ʗʛʦʛʜʣʤʢʩ ʤʨʣʤʮʛʣʞʴ ʠ ʥʦʞʦʤʚʣʱʢʦʛʧʩʦʧʖʢ ʘʭʖʧʨʣʤʧʨʞ ʠʘʤʚʛo ʤʚʣʖʞʝʘʖʜʣʱʫʝʖʚʖʭ

Ne içtiğini ve ne kadar içtiğini bil ±FWSFZF UBCƌBUBUàLFUƌDƌHÚ[àZMFCBLNBLNPEFSOƌOTBO‘OÚ[FMMƌǘƌEƌS %PMBZ‘T‘ZMBUBCƌBUZFOƌUFLOPMPKƌMFSFLVSCBOPMVZPS#VOVOMBCFSBCFSÎFWSFZFLBSǵ‘IFQƌNƌ[CƌMƌOÎMƌEBWSBONBM‘Z‘[,B[BO|EBCVMVOBO5BUBSƌTUBO%PǘB .à[FTƌIFSZ‘M4V(àOà %àOZB(àOà ±FSWF,PSVNB(àOàHƌCƌFULƌOMƌLMFS ZBQ‘ZPSZ‘M‘OEB#ƌSMFǵNƌǵ.ƌMMFUMFS(FOFM,VSVMVUBSBG‘OEBOLBCVMFEƌMFO.BSU6MVTMBSBSBT‘4V(àOàUBSƌIƌOEFOÚODFNà[FUBSBG‘OEBOCàZàL UBO‘U‘NWFCƌMHƌMFOEƌSNFGBBMƌZFUMFSƌPSHBOƌ[FFEƌMƌZPS.à[FOƌOWƌUSƌOMFSƌOF iEBNMBUBO NVTMVL OF LBEBS TVZV CPǵV CPǵVOB BL‘U‘ZPS HàOMàL TV UàLFUƌNƌNƌ[OFLBEBSPMVZPSWFOFLBEBSTVQBSNBLMBS‘N‘[‘OBSBT‘OEBOCPǵB BL‘QHƌEƌZPSwHƌCƌCƌSÎPLƌMHƌOÎWFZBSBSM‘CƌMHƌƌÎFSFOEBNMBǵFLMƌOEFBGƌǵMFS BT‘M‘ZPS,àÎàLMFSƌÎƌONà[FHF[ƌMFSƌZBQ‘M‘S±PDVLMBSBIBSƌUBMBSWFSƌMƌZPS)BSƌUBMBS‘UBLƌQFEFSFLNà[FPEBMBS‘O‘HF[ƌZPS EàOZBN‘[EBLƌTVÎFǵƌUMƌMƌǘƌWF TVMBSEB ZBǵBZBO DBOM‘MBS IBLL‘OEB CƌMHƌ FEƌOƌZPSMBS ±PDVLMBSB TVZB TBIƌQ ΑLNBZ‘ÚǘSFUNFLCƌ[MFSƌOÚOFNMƌCƌSHÚSFWƌEƌS

YAZr4":*DA

43


вода

питьевые источники евразии

Между Днестром и Прутом

Dinester ile Prut nehirlerinin arasında 44 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları Феридун Тюфекчи

Feridun Tüfekçi

М

‘ǵ‘ZVNVǵBLHFÎFOWFZB[NFWTƌNƌZFǵƌMMƌLMFSMFEPMVPMBO.PMEPWB %ƌOFTUFS ƌMF1SVUOFIƌSMFSƌOƌOBSBT‘OEBLBMBOCƌS àMLFEƌS ƞLƌ LPDB ‘SNBL àMLFOƌO HFOƌǵ TV TBǘMBNB TƌTUFNƌO PMVǵNBT‘OB FM WFSƌǵMƌLPǵVMMBS‘TVOBS#VOBSBǘNFOCÚMHFEFLƌTVZVOLBMƌUFTƌHƌUHƌEFLÚUàMFǵNFLUFEƌS 4PSVOVOUFNFMOFEFOƌTVZVOCPMPMNBT‘OBSBǘNFOPOVIFS[BNBOLVMMBONBƌNLBO‘CVMVONBNBT‘E‘SÃMLFOƌOLàÎàLƌÎOFIƌSMFSƌNFWTƌNOFIƌSMFSƌEƌS ZBOƌZB[NFWTƌNƌOEFTVZVLVSVZBOOFIƌSMFSƌEƌS0ZTB NFWDVUZBQBZTVSF[FSWVBS‘OEBBǵ‘S‘TBZ‘EBNƌOFSBMWFUV[CVMVONBLUBE‘S#V BZO‘[BNBOEBZBQBZTVSF[FSWVBSMBS‘O‘OTVZVOLVMMBO‘MBCƌMƌSOƌUFMƌLUFLƌUBUM‘TVPMNBNBT‘BOMBN‘OBHFMƌS%PMBZ‘T‘ZMBCVTVƌÎƌMNF[:FSBMU‘TVLBZOBLMBS‘OUPQMBN TBZ‘T‘ POMBSEBOUBOFTƌLVMMBO‘MBCƌMƌSEVSVNEBE‘S#VOMBSEBOEBUBOFTƌTBǘM‘LǵBSUMBS‘OBVZHVOEFǘƌMEƌS:FSBMU‘LBZOBLMBS‘OEBOUBOFTƌUBUM‘TVLBZOBLMBS‘ TƌǵƌGBM‘TVLBZOBLMBS‘E‘S LBZOBLFLPOPNƌLƌIUƌZBÎMBS‘HƌEFSNFEF T‘ TVMBNBEB TBOBZƌEFLVMMBO‘M‘S

ʤʡʚʖʘʞʵ ʧ ʛʛ ʢʵʙʠʤʟ ʝʞʢʤʟ ʞ ʩʨʤʥʖʴʯʞʢ ʘ ʝʛʡʛʣʞ ʡʛʨʤʢ ʡʛʜʞʨ ʘ ʢʛʜʚʩʦʛʭʲʛ ɺʣʛʧʨʦʖ ʞ ʅʦʩʨʖ ʓʨʞ ʠʦʩʥʣʛʟʮʞʛ ʞʧʨʤʭʣʞʠʞ ʘʤʚʱ o ʥʦʛʠʦʖʧʣʖʵ ʗʖʝʖ ʚʡʵ ʧʤʝʚʖʣʞʵ ʞ ʦʖʝʘʞʨʞʵ ʧʞʧʨʛʢʱ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵʄʚʣʖʠʤʠʖʭʛʧʨʘʤʘʤʚʱʥʤʧʨʛʥʛʣʣʤ ʩʫʩʚʮʖʛʨʧʵ ʅʦʤʗʡʛʢʖʘʥʛʦʘʩʴʤʭʛʦʛʚʲʘʨʤʢ ʭʨʤ ʫʤʨʵ ʘʤʚʱʞʢʣʤʙʤ ʥʞʨʲʛʛʢʤʜʣʤʣʛʘʧʛʙʚʖɸʧʛʘʣʩʨʦʛʣʣʞʛ ʢʖʡʱʛ ʦʛʠʞ ʦʛʧʥʩʗʡʞʠʞ o ʧʛʝʤʣʣʱʛ ʥʛʦʛʧʱʫʖʴʯʞʛ ʡʛʨʤʢ ɸ ʞʧʠʩʧʧʨʘʛʣʣʱʫ ʤʝʛʦʖʫ ʞ ʥʦʩʚʖʫ ʘʤʚʖ ʥʛʦʛʣʖʧʱʯʛʣʖ ʢʞʣʛʦʖʡʖʢʞʞʧʤʡʵʢʞʞʣʛʢʤʜʛʨʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵʚʡʵ ʥʞʨʲʵ ɶ ʞʝ ʥʤʚʝʛʢʣʱʫ ʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘ ʘʤʚʱ ʘʂʤʡʚʖʘʞʞʡʞʮʲʥʦʞʙʤʚʣʱʠʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ ʥʦʞʭʛʢʤʠʤʡʤʣʛʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʛʨʣʤʦʢʖʨʞʘʣʱʢ ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ ʈʤʡʲʠʤ ʞʝ ʣʞʫ o ʥʞʨʲʛʘʱʛʞoʡʛʭʛʗʣʱʛʛʯʛoʞʧʨʤʭʣʞʠʞ ʫʤʝʵʟʧʨʘʛʣʣʤʟ oʥʤʡʞʘʣʤʟʞoʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʟʘʤʚʱ

Стратегический вопрос ʇʣʖʗʜʛʣʞʛ ʣʖʧʛʡʛʣʞʵ ʥʞʨʲʛʘʤʟ ʘʤʚʤʟ o ʤʚʣʖ ʞʝ ʧʖʢʱʫ ʤʧʨʦʱʫ ʧʤʬʞʖʡʲʣʱʫ ʥʦʤʗʡʛʢ ʘ ʂʤʡʚʖʘʞʞʙʦʖʜʚʖʣʧʨʦʖʣʱʣʛʞʢʛʴʨʚʤʧʨʩʥʖʠʗʛʝʤʥʖʧʣʤʟʚʡʵʝʚʤʦʤʘʲʵʘʤʚʛʓʨʤ ʣʖʧʛʡʛʣʞʵʇʤʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤ ʘʛʡʞʠʦʞʧʠʠʖʠʞʣʪʛʠʬʞʤʣʣʱʫ ʨʖʠ ʞ ʣʛ ʞʣʪʛʠʬʞʤʣʣʱʫ ʝʖʗʤʡʛʘʖʣʞʟ ʩʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʛ ʣʛʥʦʞʙʤʚʣʤʟ ʚʡʵ ʥʞʨʲʵ ʘʤʚʱoʥʦʞʭʞʣʖʧʡʩʭʖʛʘʤʧʨʦʱʫʠʞʮʛʭʣʱʫ ʞʢʤʭʛʠʖʢʛʣʣʱʫʝʖʗʤʡʛʘʖʣʞʟ ʣʖʦʩʮʛʣʞʟʞʢʢʩʣʣʤʟ ʧʞʧʨʛʢʱ ɸ ʧʖʢʤʢ ʣʛʗʡʖʙʤʥʦʞʵʨʣʤʢ ʥʤʡʤʜʛʣʞʞ ʤʠʖʝʖʡʞʧʲ ʎʤʡʚʳʣʛʮʨʧʠʞʟ ɺʤʚʴʮʛʣʧʠʞʟʞʇʤʦʤʠʧʠʞʟʦʖʟʤʣʱ ʙʚʛʥʤʭʨʞʘʤ ʘʧʛʫʧʛʡʲʧʠʞʫʣʖʧʛʡʛʣʣʱʫʥʩʣʠʨʖʫʤʨʧʩʨʧʨʘʩʛʨ ʘʤʚʤʥʦʤʘʤʚ ʣʛʙʤʘʤʦʵʩʜʛʤʠʖʣʖʡʞʝʖʬʞʞ ʅʤʣʞʢʖʣʞʛ ʤʧʨʦʤʨʱ ʥʦʤʗʡʛʢʱ ʞ ʘʱʝʘʖʡʤ ʠ ʜʞʝʣʞ ʤʗʯʛʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʩʴ jʇʨʦʖʨʛʙʞʴ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵ ʞ ʘʤʚʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ ʣʖʧʛʡʛʣʣʱʫ ʥʩʣʠʨʤʘ ʆʛʧʥʩʗʡʞʠʞ ʂʤʡʚʖʘʞʵx ʩʨʘʛʦʜʚʛʣʣʩʴʥʖʦʡʖʢʛʣʨʤʢʛʯʛʘ̓ʙʤʚʩ ʓʨʖ ʘʖʜʣʛʟʮʖʵ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʖʵ ʥʦʤʙʦʖʢʢʖ ʥʦʛʚʩʧʢʖʨʦʞʘʖʛʨ ʬʛʡʱʟ ʦʵʚ ʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʟ ʣʖʥʦʖʘʡʛʣʣʱʫʣʖʧʤʝʚʖʣʞʛʧʞʧʨʛʢʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵʞʠʖʣʖʡʞʝʖʬʞʞʄʚʣʖʠʤʢʣʤʙʞʛʞʝʣʖʢʛʭʛʣʣʱʫʞʣʣʤʘʖʬʞʟʥʤʠʖʤʧʨʖʴʨʧʵʣʖʗʩʢʖʙʛ ʈʖʠ ʥʤʚʖʣʣʱʢʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʤʙʤʣʖʚʝʤʦʖʥʤ ʝʚʦʖʘʤʤʫʦʖʣʛʣʞʴ ʚʖʜʛ ʘ ʠʦʩʥʣʱʫ ʧʛʡʲʧʠʞʫ ʣʖʧʛʡʛʣʣʱʫʥʩʣʠʨʖʫʥʤʧʛʟʚʛʣʲʤʨʧʩʨʧʨʘʩʴʨ ʞʡʞʣʛʦʖʗʤʨʖʴʨ ʠʖʣʖʡʞʝʖʬʞʤʣʣʱʛʧʞʧʨʛʢʱ ʞ ʤʭʞʧʨʣʱʛ ʧʤʤʦʩʜʛʣʞʵ ʚʡʵ ʧʨʤʭʣʱʫ ʘʤʚ ʖ ʣʖʧʛʡʛʣʞʛ ʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ ʨʩʖʡʛʨʖʢʞ ʘʱʙʦʛʗʣʤʙʤʨʞʥʖɸʦʛʝʩʡʲʨʖʨʛʘ̓ʙʤʚʩʤʨʢʛʭʖʡʤʧʲ ʦʛʝʠʤʛ ʩʫʩʚʮʛʣʞʛ ʠʖʭʛʧʨʘʖ ʥʞʨʲʛʘʤʟ ʘʤʚʱ

,

Stratejik bir soru 5BUM‘ TV EBǘ‘U‘N‘ .PMEPWBO‘O FO CàZàL TPTZBM QSPCMFNMFSƌOEFOEƌS %FWMFUƌO WBUBOEBǵ‘ TBǘM‘LǵBSUMBS‘OBVZHVO LVMMBO‘MBCƌMƌSOƌUFMƌLMFSFTBIƌQUBUM‘TVLVMMBOBNBNBLUBE‘S#VTBZ‘ àMLFOàGVTVOVOƌEFNFLUƌS,BMƌUFMƌ UFNƌ[TVLVMMBOBNBNBT‘ ƌOUBOƌ WF EƌǘFS UàS IBTUBM‘LMBS‘O ZBZ‘MNBT‘OB TFCFQ PMBCƌMƌS ,VMMBO‘MBNB[ OƌUFMƌLUFLƌ UBUM‘ TV CBǘ‘STBLWFƌESBSZPMVIBTUBM‘LMBS‘O‘OTƌOFOFEFO PMVS àTUFMƌL CBǘ‘ǵ‘LM‘LTƌTUFNƌOF[BSBSWFSFCƌMƌS4V T‘L‘OU‘MBS‘FOZPǘVOPMBSBLZBǵBOBO4PMEBOFǵUƌ %PEàǵFOƌWF4PSPDBCÚMHFMFSƌOEFOFSFEFZTFUàNLÚZMFSEFTVCPSVIBUU‘WFLBOBMƌ[BTZPOCVMVONBNBLtadır. 4‘L‘OU‘M‘ EVSVNV GBSL FEFO IàLàNFU  Z‘M‘OEB 1BSMBNFOUP UBSBG‘OEBO UBTEƌL FEƌMFO .PMEPWB$VNIVSƌZFUƌ:FSMFǵƌN:FSMFSƌOƌO4V%Bǘ‘U‘N‘ WF 4V ,VMMBO‘N‘ 4UBUFKƌTƌOƌ VZHVMBNBZB CBǵMBE‘ ½OFNMƌ EFWMFU QSPHSBN‘O‘O CàOZFTƌOEFTVEBǘ‘U‘NWFLBOBMƌ[BTZPOTƌTUFNMFSƌOƌOZBQ‘MNBT‘OB ZÚOFMƌL CƌSÎPL QSPKFOƌO VZHVMBONBT‘ ÚOHÚSàMNFLUFEƌS /F ZB[‘L Lƌ QMBOMBON‘ǵ ZFOƌMƌLMFSƌOƌOÎPǘVLBǘ‘Uà[FSƌOEFLBM‘S4BǘM‘L.àEàSMàǘàOàO WFSƌMFSƌOF HÚSF CàZàL LBTBCBMBSEB CƌMF LBOBMƌ[BTZPO BU‘L TV BS‘UNB TƌTUFNMFSƌOƌO CVMVONBNBT‘ WFZB GBBMƌZFU HÚTUFSNFNFTƌ LBZEFEƌMƌS#VOVOEPǘBMCƌSTPOVDVPMBSBLZ‘M‘OEBCÚMHFEFEPǘBMLBZOBLWFTVUFTƌTBUTƌTUFNƌZMFEBǘ‘U‘MBOUBUM‘TVZVOLBMƌUFTƌOƌOEàǵUàǘà CFMƌSMFOEƌ"ZO‘EVSVN.PMEPWBO‘OLV[FZCBǵLFOUƌPMBSBLLBCVMFEƌMFO#FMUTBƌMƌOEFEFZBǵBOmaktadır.

Практически любая торговая операция представляет собой виртуальный обмен водой. К примеру, чтобы вырастить один килограмм картошки фермеру нужны 246 литров воды, для производства одного небольшого автомобиля требуются 400 000 литров, а современная швейная фабрика расходует 11 тыс. литров воды для пошива одной пары джинсов Her türlü ticari işlemin arkasında su alış-verişi var. Mesela, bir kilo patates yetiştirmek için çiftçi, 246 litre su harcar. Bir küçük araba üretmek için 400 bin litre su harcanması gerekir. Modern dikiş fabrikası, bir tane kot pantolonu dikmek için 11 bin litre su tüketir YAZr4":*DA

45


вода

питьевые источники евразии СПРАВКА: Днестр и Прут – крупнейшие реки региона, их бассейны занимают около 67% площади Молдавии. Течение Днестра, берущего начало в украинских Карпатах и впадающего в Черное море, регулируется двумя резервуарами – Днестровским на юго-западе Украины и Дубоссарским в Молдавии. Прут, впадающий в Дунай, берет начало в тех же Карпатах на Украине и формирует западную границу Молдавии с Румынией. Уровень воды в реке регулируется водохранилищем СтынкаКостешть на Северо-Западе Молдавии. Среднегодовой сбор воды Днестра составляет 826 млн куб. м, Прута – 28 млн куб. м EK BİLGİ: Dinester ve Prut Nehirleri bölgenin en büyük ırmaklarıdır. Havzaları Moldova topraklarının %67’sini kaplar. Ukrayna Karpatı Dağlarında başlayan ve Karadenizi besleyen Dinester Irmağının akışı iki rezervuar yardımıyla kontrol edilir. Bunlardan birisi Ukrayna’nın güney batısında bulunan Dinesterovskiy rezervuarı, diğeri Moldova’daki Dubossarskiy rezervuarı. Dunay Nehrine dökülen Prut Nehri yine de Ukrayna topraklarında, Karpatı Dağlarında doğar. Bu nehir Moldova ile Romanya arasındaki sınır çizgisini oluşturur. Irmağın su seviyesi Moldova’nın kuzey batısında bulunan Stınka-Kosteşt su deposu yardımıyla kontrol edilir. Dinester Nehrinin yıllık akış hacmi 826 milyon metre küp, Prut Nehrinin ki ise 28 milyon metre küptür

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

ʞʝʥʦʞʦʤʚʣʱʫʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘʞʘʤʚʤʥʦʤʘʤʚʣʱʫ ʧʛʨʛʟ ʘ ʚʘʛʣʖʚʬʖʨʞ ʦʖʟʤʣʖʫ ʦʛʧʥʩʗʡʞʠʞ ʞ ʚʖʜʛʘʢʩʣʞʬʞʥʞʞɷʳʡʬʲojʧʛʘʛʦʣʤʟʧʨʤʡʞʬʛxʂʤʡʚʖʘʞʞ

Современные технологии ɺʡʵʥʦʛʤʚʤʡʛʣʞʵʝʖʨʵʣʩʘʮʛʙʤʧʵʘʤʚʣʤʙʤʠʦʞʝʞʧʖʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵʧʖʢʱʛʦʖʝʣʱʛʥʤʚʫʤʚʱʅʤ ʧʡʤʘʖʢʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʵʧʥʛʬʞʖʡʞʝʞʦʩʴʯʛʟʧʵʣʖ ʥʦʤʗʡʛʢʖʫ ʥʞʨʲʛʘʤʟ ʘʤʚʱ ʣʛʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʛʣʣʤʟ ʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʞ 4&". ɹʖʡʞʣʱ ɷʩʚʩʀʖʝʞʢʞʦ ʧʛʙʤʚʣʵʘʂʤʡʚʖʘʞʞʘʣʛʚʦʵʴʨʧʵʣʤʘʱʛʤʭʞʧʨʣʱʛʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞʆʛʭʲʞʚʛʨ ʘʭʖʧʨʣʤʧʨʞ ʤʧʖʣʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʟ ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞ jʓʠʤʧʖʣx o jʧʩʫʞʫx ʧʖʣʩʝʡʖʫ ʥʦʛʘʦʖʯʖʴʯʞʫ ʤʨʫʤʚʱ ʜʞʝʣʛʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞʘʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʭʞʧʨʤʛʩʚʤʗʦʛʣʞʛ o ʓʨʤʘʧʛʙʚʖʗʱʡʤʚʡʵʣʖʧʧʩʯʞʢʗʛʚʧʨʘʞʛʢoʝʖʙʦʵʝʣʛʣʣʱʛʥʤʚʝʛʢʣʱʛʘʤʚʱ oʙʤʘʤʦʞʨ ɹʖʡʞʣʖɷʩʚʩʀʖʝʞʢʞʦoɾʘʤʨʢʱʧʠʖʝʖʡʞ ʣʖʠʤʣʛʬ jʋʘʖʨʞʨx ʦʛʮʞʘ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʣʛʞʝʗʛʜʣʤʛʝʡʤʘʤʗʡʖʙʤʡʴʚʛʟ ɷʤʡʲʮʛ ʘʧʛʙʤ ʘʣʛʚʦʛʣʞʴ jʓʠʤʧʖʣʖx ʦʖʚʩʴʨʧʵʧʛʡʲʧʠʞʛʚʛʨʞ ʠʤʨʤʦʱʢʨʛʥʛʦʲʣʛʣʩʜʣʤ ʠʖʠʥʦʛʜʚʛ ʥʤʧʛʯʖʨʲjʩʚʤʗʧʨʘʖxʘʤʚʘʤʦʛ Кроме того, в традициях европейской соʡʞʚʖʦʣʤʧʨʞ ʮʘʛʟʬʖʦʧʠʤʛ ɶʙʛʣʨʧʨʘʤ ʦʖʝʘʞʨʞʵʞʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʖ 4%$ ʥʦʞʪʞʣʖʣʧʤʘʤʟ ʥʤʚʚʛʦʜʠʛɶʙʛʣʨʧʨʘʖʦʖʝʘʞʨʞʵɶʘʧʨʦʞʞ "%" ʥʤʧʨʦʤʞʡʤ ʠ ̓ ʙʤʚʩ ʚʛʬʛʣʨʦʖʡʞʝʤʘʖʣʣʱʫʧʞʧʨʛʢʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵʘʃʞʧʥʤʦʛʣʧʠʤʢ ʋʱʣʭʛʮʨʧʠʤʢʞʇʨʦʖʮʛʣʧʠʤʢʦʖʟʤʣʖʫɸʳʨʞʫ

Modern teknoloji 6[VO [BNBOE‘S ZBǵBOBO TV T‘L‘OU‘T‘O‘ HƌEFSNFL ƌÎƌO ÎFǵƌU ÎFǵƌU ZÚOUFNMFS VZHVMBO‘S 5BUM‘ TVQSPCMFNMFSƌBMBO‘OEBGBBMƌZFUHÚTUFSFO4"&. LVSVNV NàEàSà (BMƌOB #VEV,B[ƌNƌSF HÚSF CVHàOMFSEF.PMEPWBEBZFOƌTVBS‘UNBUFLOPMPKƌMFSƌVZHVMBONBLUBE‘S)BZBUBHFÎƌSƌMFOZFOƌMƌLMFSBSBT‘OEB&LPTBOT‘IIƌUFTƌTBUUFLOPMPKƌTƌWBS #V BZO‘ [BNBOEB LVSV T‘IIƌ UFTƌTBU UFLOPMPKƌTƌ ZBOƌ BU‘LMBS‘ FLPMPKƌL HàCSFZF EÚOàǵUàSFO UFLOPMPKƌEFNFLUƌS ,ƌSMFONƌǵ ZFSBMU‘ TVMBS‘ Cƌ[ƌN ƌÎƌO IFS [BNBO CàZàL CƌS TPSVOEV EƌZF BOMBU‘S (BMƌOB #VEV ,B[ƌNƌS:FUFSEFNFNƌ[ƌO[BNBO‘HFMEƌ.FOGBBUƌNƌ[ƌÎƌOTPSVOZBSBUBOǵFZMFSƌLVMMBO‘ZPSV[ &LPTBO UFLOPMPKƌTƌOƌO VZHVMBONBT‘OB FO ÎPL LÚZÎPDVLMBS‘TFWƌOƌZPSMBS±àOLàBSU‘LƌIUƌZBÎMBS‘O‘ HƌEFSNFLƌÎƌOFWMFSƌOƌOE‘ǵ‘OEB CBIÎFMFSƌOEFLB[‘MBOUVWBMFUMFSƌLVMMBONBMBS‘OBHFSFLLBMNBE‘ ÃTUFMƌL "WSVQB %BZBO‘ǵNB 1SPHSBN‘ ÎFSÎFWFTƌOEFƞTWFÎSF,BML‘ONBWFƞǵCƌSMƌǘƌ"KBOT‘ 4%$ "WVTUVSZB,BML‘ONB"KBOT‘O‘O "%" NBEEƌEFTUFǘƌZMF /ƌTQPSFOƌ )ƌOÎFǵUƌ WF 4USBǵFOƌ #ÚMHFMFSƌOEF Z‘M‘OB LBEBS CBǘ‘NT‘[ TV EBǘ‘U‘N TƌTUFNƌ LVSEV #ÚMHFMFSEF ZBǵBZBOMBS TV LVMMBO‘D‘ UPQMVMVLMBS‘LVSVQTVEBǘ‘U‘NTƌTUFNƌOFCBL‘ZPSWF Iƌ[NFUMFSƌƌÎƌOVZHVOCƌSLBSǵ‘M‘LBM‘ZPS"U‘LTVMBS‘O BS‘UNBT‘ƌÎƌO4%$$POTUSVDUFE8FUMBOETZFOƌUFLOPMPKƌ ƌMF ÎBM‘ǵBO LPNQMFLT LVSEV .PMEPWBO‘O NFSLF[ CÚMHFMFSƌOEFLƌ LÚZ PLVMMBS‘OEB UBOF CƌPUVWBMFUZBQU‘S‘ME‘

У гагаузов, живущих рядом с молдаванами, есть обычай: перед замужеством девушка должна достать из колодца ведро воды. Считается, что если она сделает это быстро, не пролив ни капли, семья будет благополучной и крепкой Moldova topraklarında yaşayan Gagavuz Türklerinin bir evlilik adeti var: evlenmeden önce gelin kuyudan su dolu kova çıkarır. Bunu, hızlı bir şekilde, bir damla su damlatmadan yapmayı becerebilirse ailenin bereket içinde mutlu yaşayacağına inanılır.

YAZr4":*DA
вода

питьевые источники евразии

старинная молдавская притча Однажды отец поучал сына: «Чтобы понять, что такое настоящая жизнь, ты должен жениться. Самыми прекрасными плодами твоей жизни будут дети. Но чтобы завести семью, нужно иметь свой очаг. Лучший дом – тот, рядом с которым растет большой сад. Но чтобы сад вырос, его надо поливать, а значит – вырыть колодец. Вырыв колодец и посадив деревья, ты оставишь о себе долгую и добрую память своим детям» bir moldova masalı Bir baba, oğluna nasihat verirken "Gerçek hayatın ne olduğunu anlamak için evlenmelisin" demiş. "Hayatının en güzel meyveleri senin çocukların olacak. Fakat aile kurmak için kendi evinin olması lazım. Yanında büyük, güzel bir bahçe olan ev en güzel evdir. Ama bahçenin olması için dikilen ağaçları sulamak gerekir. Demek ki önceden kuyu açmak lazım. Kuyu açanı, ağaç dikeni, çocuklar asla unutmaz" 48 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları ʧʛʡʖʫʗʛʣʛʪʞʬʞʖʦʱʤʗʰʛʚʞʣʞʡʞʧʲʘʖʧʧʤʬʞʖʬʞʴʘʤʚʤʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʛʟ ʧʖʢʤʧʨʤʵʨʛʡʲʣʤʤʗʧʡʩʜʞʘʖʴʯʞʫ ʧʘʤʞ ʧʞʧʨʛʢʱ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵ ʞʘʝʞʢʖʴʯʞʫʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʩʴʥʡʖʨʩʝʖʤʠʖʝʖʣʣʱʛʩʧʡʩʙʞʈʖʠʜʛʧʞʡʖʢʞ4%$ʥʤʧʨʦʤʛʣʱ ʭʛʨʱʦʛʠʤʢʥʡʛʠʧʖʚʡʵʤʭʞʧʨʠʞʧʨʤʭʣʱʫʘʤʚʧ ʥʦʞʢʛʣʛʣʞʛʢʣʤʘʤʟʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞ$POTUSVDUFE 8FUMBOET ʖ ʘ ʧʛʡʲʧʠʞʫ ʮʠʤʡʖʫ ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʱʫ ʦʖʟʤʣʤʘʂʤʡʚʖʘʞʞʥʤʵʘʞʡʞʧʲʣʤʘʱʫʗʞʤтуалетов.

Перспективы решения ʃʤ ʥʤʠʖ ʥʦʤʗʡʛʢʖ ʥʞʨʲʛʘʤʟ ʘʤʚʱ ʘ ʂʤʡʚʖʘʞʞ ʚʖʡʛʠʖ ʤʨ ʤʠʤʣʭʖʨʛʡʲʣʤʙʤ ʦʖʝʦʛʮʛʣʞʵ ʓʨʤ ʣʛ ʢʤʜʛʨ ʣʛ ʨʦʛʘʤʜʞʨʲ ʠʖʠ ʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʖ ʨʖʠ ʞ ʤʗʯʛʧʨʘʛʣʣʤʧʨʲ ʧʨʦʖʣ ɻʘʦʤʥʱ ɸ ʢʖʦʨʛ ̓ ʙʤʚʖ ʳʨʤʨ ʘʤʥʦʤʧ ʗʱʡ ʘʱʣʛʧʛʣ на повестку дня Всемирного форума по воʚʣʱʢ ʦʛʧʩʦʧʖʢ ʥʦʤʫʤʚʞʘʮʛʙʤ ʘ ʇʨʖʢʗʩʡʛ ɸ ʣʛʢ ʥʦʞʣʵʡʞ ʩʭʖʧʨʞʛ ʭʛʡʤʘʛʠ o ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʱʛ ʚʛʵʨʛʡʞ ʳʠʧʥʛʦʨʱ ʜʩʦʣʖʡʞʧʨʱ ʞ ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʞ ʣʛʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʛʣʣʱʫ ʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʟ ʞ ʭʖʧʨʣʱʫ ʠʤʢʥʖʣʞʟ ʇʛʙʤʚʣʵ ʂʤʡʚʖʘʞʵʥʤʡʩʭʖʛʨʥʤʚʚʛʦʜʠʩʛʘʦʤʥʛʟʧʠʞʫ ʧʤʧʛʚʛʟ ʘ ʦʖʢʠʖʫ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʟ ʥʦʤʙʦʖʢʢʱ ɻʘʦʤʥʛʟʧʠʤʟʠʤʢʞʧʧʞʞʘʝʖʞʢʤʥʤʢʤʯʞ #41 ɷʴʚʜʛʨ ʥʦʤʙʦʖʢʢʱ ʧʤʧʨʖʘʡʵʛʨ ʢʡʣ ʛʘʦʤ ʞʝ ʠʤʨʤʦʱʫ ʢʡʣ ʣʖʥʦʖʘʡʵʴʨʧʵ ʣʖ ʥʤʚʚʛʦʜʠʩ ʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫ ʥʦʤʛʠʨʤʘ ʓʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛ ʥʦʤʛʠʨʱ ʘ ʂʤʡʚʖʘʞʞ ʛʜʛʙʤʚʣʤ ʪʞʣʖʣʧʞʦʩʴʨʧʵ ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʢ ʗʖʣʠʤʢ ʦʖʝʘʞʨʞʵ ʢʡʣʛʘʦʤ ʈʩʦʛʬʠʤʟʖʧʧʤʬʞʖʬʞʛʟʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʖ ʞ ʦʖʝʘʞʨʞʵ 5*$"  ʢʡʣ ʛʘʦʤ ʎʘʛʟʬʖʦʧʠʤʟ ʖʧʧʤʬʞʖʬʞʛʟ ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʖ ʞʦʖʝʘʞʨʞʵ ʢʡʣʛʘʦʤ ʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʤʢʍʛʫʞʞ ɶ%ɶoɶʙʛʣʨʧʨʘʤʢʦʖʝʘʞʨʞʵɶʘʧʨʦʞʞ ʨʱʧ ʛʘʦʤ ʞ ʃʖʬʞʤʣʖʡʲʣʱʢ ʳʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʢ ʪʤʣʚʤʢʂʤʡʚʖʘʞʞ ʢʡʣʛʘʦʤ ʅʦʤʚʤʡʜʖʛʨʧʵ ʞ ʦʛʖʡʞʝʖʬʞʵ jʇʨʦʖʨʛʙʞʞ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵ ʞ ʘʤʚʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵx ʂʞʣʞʧʨʦʤʫʦʖʣʱʤʠʦʩʜʖʴʯʛʟʧʦʛʚʱʂʤʡʚʖʘʞʞ ɹʛʤʦʙʞʟ ʎʖʡʖʦʩ ʝʖʵʘʞʡ ʭʨʤ ʛʙʤ ʘʛʚʤʢʧʨʘʤ ʥʦʞʡʤʜʞʨ ʘʧʛ ʩʧʞʡʞʵ ʭʨʤʗʱ ʤʧʩʯʛʧʨʘʞʨʲ ʣʖʢʛʭʛʣʣʩʴ ʥʦʤʙʦʖʢʢʩ ʂʞʣʞʧʨʦ ʪʞʣʖʣʧʤʘ ʦʛʧʥʩʗʡʞʠʞ ɸʵʭʛʧʡʖʘ ʃʛʙʦʩʬʖ ʧʚʛʡʖʡ ʩʨʤʭʣʛʣʞʛʘ̓ʙʤʚʩʣʖʧʣʖʗʜʛʣʞʛʢʤʡʚʖʘʧʠʤʙʤ ʧʛʡʲʧʠʤʙʤ ʣʖʧʛʡʛʣʞʵ ʥʞʨʲʛʘʤʟ ʘʤʚʤʟ ʞ ʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤ ʠʖʣʖʡʞʝʖʬʞʞ ʞʝ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʤʙʤ ʗʴʚʜʛʨʖ ʗʩʚʛʨ ʘʱʚʛʡʛʣʤ ʗʤʡʛʛ ʢʡʣ ʡʛʛʘ ʥʦʞʢʛʦʣʤʢʡʣʛʘʦʤ o ʓʪʪʛʠʨʞʘʣʤʛ ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʛʣʞʛ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʫʥʦʤʛʠʨʤʘ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʞʫʦʛʖʡʞʝʖʬʞʞ oʧʠʖʝʖʡʥʦʛʢʲʛʦʢʞʣʞʧʨʦɸʡʖʚʞʢʞʦʊʞʡʖʨ o ʣʛ ʨʤʡʲʠʤ ʥʦʞʣʛʧʛʨ ʥʤʡʲʝʩ ʙʦʖʜʚʖʣʖʢ ʂʤʡʚʖʘʞʞʞʩʡʩʭʮʞʨʞʢʞʚʜʧʨʦʖʣʱ ʣʤʥʤʢʤʜʛʨʨʖʠʜʛʥʦʞʘʡʛʭʲʣʤʘʱʛʞʣʘʛʧʨʞʬʞʞʘʞʣʱʫ сферах экономики. Q

Sorunun çözüm perspektifleri .PMEPWBEBUBUM‘TVT‘L‘OU‘T‘ÎÚ[àMNàǵTBZ‘MNB[ (ÚSàMFO CV EVSVNEBO "WSVQB àMLFMFSƌ FOEƌǵFMFOƌS Z‘M‘OEB .BSU BZ‘OEB ƞTUBOCVMEB Eà[FOMFONƌǵ PMBO 6MVTMBSBSBT‘ 4V 'PSVNVOEB CƌMF .PMEPWBEBLƌ TV T‘L‘OU‘MBS‘ NBTBZB ZBU‘SM‘E‘ &ULƌOMƌǘF LBU‘MBO Lƌǵƌ BSBT‘OEB EFWMFU BEBNMBS‘ V[NBOMBS HB[FUFDƌMFS IàLàNFU E‘ǵ‘ ÚSHàUMFSWFÚ[FMǵƌSLFUUFNTƌMDƌMFSƌWBSE‘#VHàOMFSEF .PMEPWB ,BSǵ‘M‘LM‘ :BSE‘NMBǵNB ,PNƌTZPOVOVO #41 Ú[FM QSPHSBN‘O‘O ÎFSÎFWFTƌOEF LPNǵV "WSVQB àMLFMFSƌOEFO EFTUFL HÚSàS 1SPHSBN‘O CàUÎFTƌ NƌMZPO BWSPEVS #VOEBO NƌMZPO NƌMMƌ QSPKFMFSƌOƌO EFTUFLMFONFTƌOF BZ‘S‘M‘S.PMEPWBEBLƌFLPMPKƌQSPKFMFSƌOƌOIFSZ‘M 6MVTMBSBSBT‘,BML‘ONB#BOLBT‘ NƌMZPOBWSP 5àSLƌZF ,BML‘ONB WF ƞǵCƌSMƌǘƌ "KBOT‘ 5ƞ,"  NƌMZPOBWSP ƞTWƌÎSF,BML‘ONBWFƞǵCƌSMƌǘƌ"KBOT‘

интересные факты: Оставляя кран открытым во время чистки зубов, человек тратит в среднем 5 литров воды, а во время бритья – 8 литров ilginç bilgiler: Dişlerinizi fırçalarken suyu açık bıraktığınız zaman yaklaşık 5 litre su harcıyorsunuz. Traş olurken ise 8 litre NƌMZPO BWSP $IFDL $VNIVSƌZFUƌ )àLàNFUƌ "%" "WVTUVSZB,BML‘ONB"KBOT‘ CƌOBWSP WF.PMEPWB.ƌMMƌ&LPMPKƌ7BLG‘ NƌMZPOBWSP UBSBG‘OEBOEFTUFLMFOƌS "ZO‘ [BNBOEB 4V %Bǘ‘U‘N‘ WF 4V ,VMMBO‘N‘ 4USBUFKƌTƌOƌO VZHVMBONBT‘ EFWBN FEFS .PMEPWB ±FWSF #BLBO‘ (FPSHƌZ ƵBMBSV QMBOMBON‘ǵ QSPHSBN‘HFSÎFLMFǵUƌSNFLƌÎƌOFMƌOEFOHFMFOƌZBQBDBǘ‘O‘ TÚZMFEƌ .PMEPWB .BMƌ ƞǵMFSƌ #BLBO‘ 7ZBÎFTMBW /FHSVUTB Z‘M‘OEB LÚZ CÚMHFMFSƌOEF UBUM‘ TV EBǘ‘U‘N‘WFLBOBMƌ[BTZPOTƌTUFNMFSƌOƌOZBQ‘MNBT‘OBEFWMFUCàUÎFTƌOEFONƌMZPO-FZ ZBLMBǵ‘L NƌMZPOBWSP UBITƌTBUBZS‘MBDBǘ‘O‘BΑLMBE‘ #BǵCBLBO7MBEƌNƌS'ƌMBU#àUàOCVQSPKFMFSƌO CBǵBS‘M‘VZHVMBONBT‘.PMEPWBWBUBOEBǵMBS‘OBGBZEB TBǘMBZBSBL àMLFOƌO ƌNBK‘O‘ QFLƌǵUƌSNFOƌO ZBO‘OEB àMLFZF EƌǘFS FLPOPNƌ BMBOMBS‘OEB ZBU‘S‘N ZBQ‘MNBT‘O‘TBǘMBZBDBLEFEƌQ

YAZr4":*DA
вода

питьевые источники евразии

Без воды нет жизни и мира Susuz hayat da olmaz barış da 59% водных ресурсов Казахстана потребляются в агропромышленном комплексе, в промышленности – 25%, а на коммунально-бытовые нужды необходимо всего 5%

50 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

Бактыгуль Бурбаева

Baktıgul Burbayeva

историк, руководитель пресс-службы Казахского национального аграрного университета

Kazak Milli Tarım Üniversitesi Basın yayın Müdürü, Tarihçi

ʅ

ʦʞʦʤʚʖ ʦʖʝʣʱʢʞ ʧʥʤʧʤʗʖʢʞ ʧʘʵʝʱʘʖʛʨ ʣʖʦʤʚʱ ʢʛʜʚʩ ʧʤʗʤʟ ʠʖʠ ʗʱ ʥʤʠʖʝʱʘʖʵ ʡʴʚʵʢ ʭʨʤ ʢʱ ʘʧʛ ʜʞʘʛʢ ʣʖ ʤʚʣʤʟ ʢʖʡʛʣʲʠʤʟ ʥʡʖʣʛʨʛ ɸʤʨ ʞ ʘʤʚʖ ʘ ʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʟ ɶʝʞʞ ʧʥʡʛʡʖ ʬʘʛʨʣʤʟ ʠʤʘʛʦ ʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʫ ʤʨʣʤʮʛʣʞʟ ɸ ʇʇʇʆ ʥʦʤʗʡʛʢʱ ʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʖ ʙʞʚʦʤʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ ʧʤʤʦʩʜʛʣʞʟ ʞ ʘʤʚʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ ʦʛʮʖʡʞʧʲʬʛʣʨʦʖʡʞʝʤʘʖʣʣʤ ʞʣʖʥʦʵʜʛʣʣʤʧʨʞ ʘ ʤʨʣʤʮʛʣʞʵʫ ʢʛʜʚʩ ʦʛʧʥʩʗʡʞʠʖʢʞ ʣʛ ʘʤʝʣʞʠʖʡʤʇʛʙʤʚʣʵʙʡʖʘʣʖʵʥʦʤʗʡʛʢʖʘʧʪʛʦʛʘʤʚʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ o ʨʤ ʭʨʤ ʘʤʚʣʱʫ ʦʛʧʩʦʧʤʘ ʀʖʝʖʫʧʨʖʣʖ ʥʤʧʨʩʥʖʴʨ ʞʝ ʧʤʥʦʛʚʛʡʲʣʱʫ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘ ʞ ʨʤʡʲʠʤ o ʧʤʗʧʨʘʛʣʣʱʛ ʘʤʚʱ ɾ ʣʛʧʢʤʨʦʵ ʣʖ ʥʤʧʨʤʵʣʣʤʛ ʘʣʞʢʖʣʞʛ ʠ ʘʤʚʣʱʢ ʘʤʥʦʤʧʖʢʣʖʢʛʜʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʛʣʣʱʫʘʧʨʦʛʭʖʫ ʘʧʛʛʯʛʣʛʨʣʖʧʨʤʵʯʛʙʤʚʞʖʡʤʙʖʥʤʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʴ ʨʦʖʣʧʙʦʖʣʞʭʣʱʫ ʦʛʠ ʀʖʠ ʙʤʘʤʦʞʨ ʖʠʖʚʛʢʞʠ ʃɶʃ ʆʀ ʥʦʤʪʛʧʧʤʦ ʀʖʝʖʫʧʠʤʙʤ ʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʙʤʖʙʦʖʦʣʤʙʤʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖɶʡʛʠʧʛʟʆʖʩ 

M

ƌMMFUMFS CƌSÎPL ZÚOEFO CƌSCƌSƌOF CBǘM‘E‘S 4BOLƌ ƌOTBOMBSB IFQƌNƌ[ƌO LàÎàDàL HF[FHFOEF ZBǵBE‘LMBS‘ HÚTUFSƌMƌS 5‘QL‘ 0SUB "TZBEB TVZVO ƌOTBOMBS‘ CƌS BSBZBHFUƌSFSFLGBSLM‘NƌMMFUMFSEFOSFOHBSFOLCƌSLƌMƌN EPLVEVǘVHƌCƌ 4PWZFU 4PTZBMƌTU $VNIVSƌZFUMFS #ƌSMƌǘƌOEF IƌESPFMFLUƌSƌL TBOUSBMMFSƌOƌO ƌOǵBBU FEƌMNFTƌ WFZB TVLBZOBLMBS‘LVMMBO‘MNBT‘OBEBƌSCàUàONFTFMFMFS CƌSNFSLF[EFOLBSBSWFSƌMFSFLÎÚ[àMàSNàǵ#VOFEFOMF DVNIVSƌZFUMFS BSBT‘OEB HFSHƌOMƌL WFZB UBSU‘ǵNBMBSZBǵBONB[E‘#VHàOMFSEFƌTFTVLVMMBO‘N‘ BMBO‘OEB UFNFM QSPCMFN ,B[BLƌTUBO‘O TV SF[FSWMFSƌOƌOàOàOLPNǵVàMLFMFSƌOUPQSBLMBS‘OEBO EPǘNBT‘WFTBEFDFT‘O‘OLFOEƌUPQSBLMBS‘OEB CVMVONBT‘E‘S 1BSMBNFOUPMBS BSBT‘ HÚSàǵNFMFSEF TV NFTFMFMFSƌOƌO TàSFLMƌ NBTBZB ZBU‘S‘MNBT‘OB SBǘNFO LPNǵV EFWMFUMFSƌO UPQSBLMBS‘OEBO BLBO OFIƌSMFSƌO LVMMBO‘N‘ LPOVTVOEB EFWMFUMFS BSBT‘OEBUBNCƌSEƌZBMPHLVSVMBNBNBLUBE‘S,B[BLƌTUBO


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

jʢʣʤʙʤʥʦʞʣʵʨʱʫʣʖʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʛʣʣʤʢʩʦʤʘʣʛ ʥʤʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʟ ʦʛʮʛʣʞʟ ʣʤ ʥʤʠʖ ʩʧʥʛʫ ʝʞʜʚʛʨʧʵʨʤʡʲʠʤʣʖʚʤʗʦʤʧʤʧʛʚʧʠʞʫʘʝʖʞʢʤʤʨʣʤʮʛʣʞʵʫx o ʃʛʨ ʭʛʨʠʤʟ ʝʖʠʤʣʤʚʖʨʛʡʲʣʤʟ ʗʖʝʱ o ʧʛʨʩʛʨ ʖʠʖʚʛʢʞʠ o ʃʛʨ ʭʛʨʠʤʙʤ ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʛʣʞʵ ʠʖʠʞʢʞʗʩʚʩʨʩʧʡʤʘʞʵʘʤʚʤʚʛʡʛʣʞʵʘʚʖʡʲʣʛʟʮʛʢ ɾ ʤʧʤʗʛʣʣʤ ʳʨʤ ʠʖʧʖʛʨʧʵ ʠʖʭʛʧʨʘʖ ʘʤʚʱ ʣʖʢ ʢʤʙʩʨ ʚʖʘʖʨʲ ʗʦʤʧʤʘʩʴ ʘʤʚʩ ɸʤʥʦʤʧ ʤ воде регулярно поднимается во время правиʨʛʡʲʧʨʘʛʣʣʱʫ ʘʞʝʞʨʤʘ ʘ ʧʤʥʦʛʚʛʡʲʣʱʛ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʖ o ʀʞʨʖʟ ʉʝʗʛʠʞʧʨʖʣ ʀʞʦʙʞʝʞʴ ɸʤʚʖ ʣʩʜʣʖʘʧʛʢ ʞʣʖʮʞʧʤʧʛʚʞʗʩʚʩʨʩʘʛʡʞʭʞʘʖʨʲ ʧʘʤʟʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʞʟʥʤʨʛʣʬʞʖʡʝʖʧʭʛʨʘʤʚʣʱʫ ʦʛʧʩʦʧʤʘ ʀʞʦʙʞʝʞʵ ʞ ʈʖʚʜʞʠʞʧʨʖʣ ʧʨʦʤʵʨ ʙʞʚʦʤʳʡʛʠʨʦʤʧʨʖʣʬʞʞ ʉʝʗʛʠʞʧʨʖʣ ʦʖʧʧʭʞʨʱʘʖʛʨ ʦʖʧʮʞʦʵʨʲʤʦʤʮʖʛʢʱʛʝʛʢʡʞ ʀʞʨʖʟʥʡʖʣʞʦʩʛʨʩʘʛʡʞʭʞʨʲʘʤʚʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʝʖʧʭʛʨʦʛʠɾʡʞ ʞɾʦʨʱʮʆʤʧʧʞʵʥʤʙʡʵʚʱʘʖʛʨʣʖʉʦʖʡɺʛʪʞʬʞʨ ʘʤʚʱʗʩʚʛʨʦʖʧʨʞ ʠʖʠʧʡʛʚʧʨʘʞʛ ʗʩʚʩʨʣʖʦʖʧʨʖʨʲʥʦʤʗʡʛʢʱʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵʂʛʧʨʣʱʛʦʛʠʞ ʘ ʀʖʝʖʫʧʨʖʣʛ ʣʛʘʛʡʞʠʞ ʞ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤ ʘʤʚʱ ʘ

$VNIVSƌZFUƌ#ƌMƌNMFS"LBEFNƌTƌÃZFTƌ ,B[BLƌTUBO .ƌMMƌ;ƌSBBUÃOƌWFSTƌUFTƌ½ǘSFUƌNÃZFTƌ 1SPG"MFLTFZ3BVOVOTÚZMFEƌǘƌHƌCƌjIàLàNFUMFSEà[FZƌOEF CƌSÎPL LBSBS BM‘OE‘ PZTB CV LPOVEB CBǵBS‘ ƌZƌ LPNǵVMVLƌMƌǵLƌMFSƌOFCBǘM‘E‘Sx o 4V LVMMBO‘N‘ LPOVTVOEB ƌMƌǵLƌMFSƌ Eà[FOMFZFDFLZBTBNBUFNFMƌZPLoEƌZFTƌUFNFEƌZPSBLBEFNƌTZFOo(FMFDFLUFTVLBZOBLMBS‘O‘OQBZMBǵ‘N‘ OBT‘MCƌSǵFLƌMEFHFSÎFLMFǵFDFLUBNCƌSCƌMHƌZPLUVS #ƌ[FWFSƌMFDFLTVZVOLBMƌUFTƌOƌOOBT‘MPMBDBǘ‘LPOVTVOEBLƌCFMƌSTƌ[MƌLUFEƌSHƌOMƌǘƌBSU‘ZPS±àOLàCƌ[F LBMƌUFTƌEàǵàLTVWFSFCƌMƌSMFS)àLàNFUàZFMFSƌNƌ[ƌO±ƌO ½[CFLƌTUBO ,‘SH‘[ƌTUBOHƌCƌLPNǵVàMLFMFSF[ƌZBSFUMFSƌOEFTVNFTFMFTƌLPOVǵVMVS)FSLFTƌO TVZBƌIUƌZBD‘WBS,PNǵVàMLFMFSƌNƌ[EFFLPOPNƌL HàÎMFSƌOƌTVZBSE‘N‘ZMBBSU‘SBDBL,‘SH‘[ƌTUBOWF5BDƌLƌTUBOZFOƌTVTBOUSBMMFSƌOƌLVSNBLUB ½[CFLƌTUBO TVMBOBOUBSMBMBS‘BSU‘SNBLUB ±ƌO$VNIVSƌZFUƌƌTFƞMƌ WF ƞSU‘ǵ *SNBLMBS‘OEBO EB GBZEBMBONBZB CBǵMBZ‘Q TV LVMMBO‘N‘O‘O BSUNBT‘O‘ QMBOMBNBLUBE‘S 3VTZB ƌTFCBL‘ǵMBS‘O‘6SBMBZÚOMFOEƌSNFLUFEƌS 4V L‘UM‘ǘ‘ HƌUUƌLÎF BSUBDBL #VOVO EPǘBM CƌS

Kazakistan’ın su kaynaklarının %59’u tarımsal sulamada, %25’i sanayide, %5’i ise kent yaşamında tüketilir

YAZr4":*DA

51


вода

ВЯЧЕСЛАВ ШИЛОВ / VYACHELAV SHILOV/ WWW.CARTOONBANK.RU

питьевые источники евразии

«Хватит расточительства: льем и не знаем, куда льем и сколько» «Yeter artık su israf etmek! Ne kadar ve neye harcadığımızı bilmeden boşu boşuna su harcıyoruz!»

52 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

TPOVDV PMBSBL TV EBǘ‘U‘N T‘L‘OU‘MBS‘ EB BSUBDBL ,B[BLƌTUBO‘OƌÎEFSFMFSƌLàÎàL TVTFWƌZFMFSƌƌTFZ‘M CPZVODBZBǘ‘ǵMBSBCBǘM‘E‘S,VSBLZ‘MMBSEBDVNIVSƌZFUƌOTVƌIUƌZBÎMBS‘O‘OTƌOƌo‘O‘HƌEFSFCƌMƌS"ZO‘[BNBOEB TVL‘UM‘ǘ‘àMLFOƌOCàUàOCÚMHFMFSƌOEF IƌTTFEƌMNFLUFEƌS 1SPG3BV ,B[BLƌTUBO‘O TV TPSVOVOVO UFNFM TFCFQMFSƌOEFO CƌSƌ PMBSBL "SBM %FOƌ[ƌ TPSVOVOVO BMU‘O‘ Îƌ[FS "LBEFNƌTZFO ƌMFSƌEFBZO‘LBEFSƌ#BMLBǵ(ÚMàOàOEFQBZMBǵBCƌMFDFǘƌOƌTÚZMFS±ƌO$VNIVSƌZFUƌƞMƌ*SNBǘ‘O‘OEPǘEVǘV ZFSEFO EBIB GB[MB TV LVMMBONBZB CBǵMBSTB #BMLBǵ (ÚMà "SBM %FOƌ[ƌOƌO EàǵUàǘà EVSVNB EàǵFS±Ú[àNPMBSBLTVUBTBSSVGFEƌMFOUFLOPMPKƌMFS UFLOƌLTVWFUBUM‘TVZVOCƌMƌOÎMƌLVMMBO‘MNBT‘HFUƌSƌMFCƌMƌSƞMFSƌEFCÚMHFEFLƌàMLFMFS TVLBZOBLMBS‘LVMMBO‘N‘ WF ZÚOFUƌNƌ QSPHSBNMBS‘O‘ UFL TUBOEBSEB VZEVSNBM‘ 4V LVMMBO‘N‘ FTLƌTƌ HƌCƌ ZÚOFUƌMFNF[ 0SUB "TZBO‘O CàUàO àOƌWFSTƌUFMFSƌ TV TPSVOMBS‘OB ÎÚ[àN HFUƌSNFZF ÎBM‘ǵ‘ZPS "WSVQB #ƌSMƌǘƌ WF 0SUB "TZB àOƌWFSTƌUFMFSƌOEF VMVTMBSBSBT‘ FǘƌUƌN QSPKFTƌ PMBO4V,BZOBLMBS‘O‘O:ÚOFUƌMNFTƌ.BTUFS1SPHSBN‘O‘OIB[‘SMBONBT‘ VZHVMBONBT‘WFZBZH‘OMBǵU‘S‘M-

NBT‘ ƌLƌ Z‘ME‘S EFWBN FEƌZPS 1SPKFOƌO BNBD‘ àOƌWFSTƌUFÚǘSFODƌMFSƌOƌOTVLBZOBLMBS‘WF‘TMBIÎBM‘ǵNBMBS‘LPOVTVOEBUFPSƌLWFQSBUƌLCƌMHƌMFSFTBIƌQ PMNBT‘E‘S #ƌMƌN BEBNMBS‘ ZFOƌ OFTMƌO HFMFDFLUF 0SUB"TZBEBTVLBZOBLMBS‘O‘CFSBCFSLVMMBOBCƌMFDFLMFSƌOƌàNƌUFEƌZPS 4V UBTBSSVGMV UFLOPMPKƌMFS VMVTMBSBSBT‘ TFWƌZFOƌOZBO‘T‘SBàMLFTFWƌZFTƌOEFEFVZHVMBONBM‘4VUBTBSSVGVOVOÚOFNƌOƌƌOTBOMBSBBOMBUNBEBUPQMVNTBMÚSHàUMFSFCàZàLSPMEàǵàZPSj:FUFS BSU‘L TV ƌTSBG FUNFL /F LBEBS WF OFZF IBSDBE‘ǘ‘N‘[‘ CƌMNFEFO CPǵV CPǵVOB TV IBSD‘ZPSV[x EƌZF TÚZMàZPS 1SPG3BV 4V LVMMBO‘N‘ BMBO‘OEB,B[BLƌTUBO ZFOƌUFLOPMPKƌàSFUNFZFÎBM‘ǵ‘ZPS,B[BLƌTUBO.ƌMMƌ;ƌSBBUÃOƌWFSTƌUFTƌBLBEFNƌTZFOMFSƌ LPOVZB NFWDVU CƌSLBÎ LPOV à[FSƌOEFO ÎBM‘ǵ‘ZPSMBS .FTFMB BLBEFNƌTZFO 3BV j1ƌSƌOÎ TVMBNBT‘OEB TV UBTBSSVGMV UFLOPMPKƌ LVMMBO‘MNBT‘xLPOVTVà[FSƌOEFÎBM‘ǵ‘ZPSj#VLPOVZV UFTBEàGFOTFÎNFEƌN1ƌSƌOÎFOGB[MBTVUàLFUFO CƌULƌEƌS %ƌǘFS CƌULƌMFSEFO o LBU EBIB GB[MB TVUàLFUƌS%PMBZ‘T‘ZMBTVUBTBSSVGMVQSPKFMFSFQƌSƌOÎUFOCBǵMBNBLHFSFLƌSx .‘T‘SWFEPNBUFTTVMBNBT‘OEBQBUFOUMFSƌBM‘OBO FOKFLTƌZPO TƌTUFNƌZMF TVMBNB WF EBNMB TƌTUFNƌZMF TVMBNBHƌCƌZFOƌTVUBTBSSVøVUFLOPMPKƌMFSVZHVMBO‘S &OKFLTƌZPOTƌTUFNƌZMFTVMBNBFLBEBS EBNMBTƌTUFNƌƌMFTVMBNBBLBEBSTVUBTBSSVGFEFS#VTƌTUFNMFSƌOƌǵMFONFWFCBL‘NNBTSBøBS‘EƌǘFSTƌTUFNMFSEFOEBIBB[E‘S"ZS‘DB ZàLTFLFǘƌNMƌWFB[ WFSƌNMƌUPQSBLMBS‘O‘OƌǵMFONFTƌƌNLBOMBS‘FMEFFEƌMƌS "ZO‘[BNBOEBNƌLSPTVMBNBTƌTUFNMFSƌZBQU‘S‘MNBT‘ ƌǵMFONFTƌWFCBL‘NNBTSBøBSB[BM‘S ,B[BLƌTUBO‘O CàUàO CÚMHFMFSƌOEF LBMƌUFMƌ UBUM‘ TVL‘UM‘ǘ‘TÚ[LPOVTVEVS #VZ‘MIàLàNFUoZ‘MMBS‘ƌÎƌO"L #VMBL1SPHSBN‘O‘LBCVMFUUƌ.FSLF[ƌTVEBǘ‘U‘N‘ ǵFIƌSMFSEF PSBO‘OEB LÚZMFSEF ƌTF PSBO‘OEB TBǘMBONBLUBE‘S 5BUM‘ TVZVO LBMƌUFTƌBZS‘DBFOEƌǵFMFONFOFEFOƌPMBSBLHÚSàOàSoZ‘MMBS‘BSBT‘OEBVZHVMBOBO QSPHSBN‘OFLTƌLMFSƌZFOƌQMBOMBON‘ǵQSPHSBNEB HÚ[ ÚOàOF BM‘OE‘ Z‘MM‘L ZFOƌ CƌS QSPHSBNƌÎƌOUSƌMZPO5FOHFIBSDBOBDBL"ZS‘DB QSPHSBN ÎFSÎFWFTƌOEF ZBU‘S‘NMBS‘O ÎFLƌMNFTƌ TVEBǘ‘U‘N‘TƌTUFNMFSƌOƌOZFOƌMFONFTƌ TVBS‘UNBT‘OBEBIBGB[MBQBSBBZS‘MNBT‘QMBOMBONBLUBE‘S 4V EBǘ‘U‘N‘ TƌTUFNƌ WF ESFOBK TƌTUFNMFSƌLVSVMNBT‘OB EFWMFUƌMFÚ[FMǵƌSLFUMFSBSBT‘OEB PSUBLM‘L ǵBSUMBS‘OB EBZBOBO ZFOƌ QSPKFMFSƌO VZHVMBONBT‘OB Ú[FM ǵƌSLFUMFSƌO LBU‘MNBT‘OBCàZàLÚOFNWFSƌMƌZPS'BBMƌZFUHÚTUFSƌMNFZFO LƌNTFOƌONBM‘PMNBZBOIƌESPKFPMPKƌLLVZVMBS‘O‘O LVMMBO‘MNBZB CBǵMBNBT‘ ZFOƌ ZFSBMU‘UBUM‘TVLBZOBLMBS‘O‘OEFǘFSMFOEƌSƌMNFTƌÎÚ[àNPMBSBLHÚSàMFCƌMƌS4VZVOLPSVONBT‘ BS‘U‘MNBT‘WFLBMƌUFTƌLPOUSPMFEƌMƌZPS TVBǘ‘[TƌTUFNMFSƌOƌO TV UBǵ‘NB WF ESFOBK TƌTUFNMFSƌOƌO HFMƌǵNFTƌOFÚOFNWFSƌMƌZPSQ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları ʣʞʫ ʝʖʘʞʧʞʨ ʤʨ ʨʤʙʤ ʠʖʠʤʟ ʘʱʚʖʡʧʵ ʙʤʚ ɸ ʝʖʧʩʮʡʞʘʱʛʙʤʚʱʦʛʧʥʩʗʡʞʠʖʤʗʛʧʥʛʭʛʣʖʘʤʚʤʟ ʘʧʛʙʤʣʖo ʚʛʪʞʬʞʨʘʤʚʱʤʯʩʯʖʛʨʧʵʘʤ ʘʧʛʫ ʤʗʡʖʧʨʵʫ ɶʠʖʚʛʢʞʠ ʆʖʩ ʣʖʝʱʘʖʛʨ ʤʚʣʤʟ ʞʝʙʡʖʘʣʱʫʥʦʞʭʞʣʘʤʚʣʱʫʥʦʤʗʡʛʢʧʞʨʩʖʬʞʴ ʧ ɶʦʖʡʤʢ ʞ ʥʦʛʚʩʥʦʛʜʚʖʛʨ ʭʨʤ ʥʤʚʤʗʣʤʛ ʢʤʜʛʨʧʡʩʭʞʨʲʧʵʞʧʤʝʛʦʤʢɷʖʡʫʖʮjɻʧʡʞʀʞʨʖʟ ʧʨʖʣʛʨ ʝʖʗʞʦʖʨʲ ʗʤʡʲʮʛ ʘʤʚʱ ʩ ʞʧʨʤʠʤʘ ɾʡʞ ʣʖɷʖʡʫʖʮʛʥʦʤʞʝʤʟʚʛʨʨʤʜʛ ʭʨʤʞʣʖɶʦʖʡʛx ɸʱʫʤʚ o ʘ ʥʤʘʧʛʢʛʧʨʣʤʢ ʥʛʦʛʫʤʚʛ ʣʖ ʘʤʚʤʧʗʛʦʛʙʖʴʯʞʛ ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞ ʣʖ ʦʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʛ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʥʞʨʲʛʘʤʟʞʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʟʘʤʚʱ ɸʚʖʡʲʣʛʟʮʛʢʧʨʦʖʣʱʦʛʙʞʤʣʖʚʤʡʜʣʱʩʣʞʪʞʬʞʦʤʘʖʨʲʧʘʤʞʥʦʤʙʦʖʢʢʱʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʘʤʚʣʱми ресурсами. ʅʤʧʨʖʦʤʢʩ ʩʥʦʖʘʡʵʨʲ ʘʤʚʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʢ ʣʛʥʤʡʩʭʞʨʧʵʆʛʮʛʣʞʛʘʤʚʣʱʫʥʦʤʗʡʛʢʧʛʙʤʚʣʵ ʞʯʩʨ ʘʧʛ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʱ ʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʟɶʝʞʞ ʉʜʛ ʘʨʤʦʤʟ ʙʤʚ ʚʡʞʨʧʵ ʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʟ ʤʗʦʖʝʤʘʖʨʛʡʲʣʱʟ ʥʦʤʛʠʨ ʦʖʝʦʖʗʤʨʠʞ ʘʣʛʚʦʛʣʞʵ ʞ ʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʛʣʞʵ ʢʖʙʞʧʨʛʦʧʠʤʟ ʥʦʤʙʦʖʢʢʱ jʉʥʦʖʘʡʛʣʞʛ ʘʤʚʣʱʢʞ ʦʛʧʩʦʧʖʢʞx ʘ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖʫ ɻʘʦʤʥʛʟʧʠʤʙʤ ʇʤʴʝʖ ʞ ʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʟ ɶʝʞʞʌʛʡʲʛʙʤoʥʦʞʤʗʦʛʨʛʣʞʛʗʩʚʩʯʞʢʞʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʖʢʞ ʨʛʤʦʛʨʞʭʛʧʠʞʫ ʞ ʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʞʫ ʝʣʖʣʞʟʥʤʘʤʚʣʱʢʦʛʧʩʦʧʖʢʞʢʛʡʞʤʦʖʬʞʞʝʛʢʛʡʲ ʉʭʛʣʱʛ ʣʖʚʛʴʨʧʵ ʭʨʤ ʣʤʘʤʛ ʥʤʠʤʡʛʣʞʛ ʗʩʚʛʨʧʥʤʧʤʗʣʤʧʤʘʢʛʧʨʣʤʩʥʦʖʘʡʵʨʲʘʤʚʣʱʢʞ ресурсами в регионе. ʃʛʤʗʫʤʚʞʢʤ ʥʦʞʢʛʣʛʣʞʛ ʘʤʚʤʧʗʛʦʛʙʖʴщих технологий и внутри государства. Тут ʗʤʡʲʮʖʵ ʦʤʡʲ ʤʨʘʤʚʞʨʧʵ ʤʗʯʛʧʨʘʛʣʣʱʢ ʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʵʢ ʧʥʤʧʤʗʣʱʢʥʤʢʤʭʲʧʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʛʣʞʛʢʞʣʪʤʦʢʖʬʞʞʤʦʖʭʞʨʛʡʲʣʤʢʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞʘʤʚʱjʋʘʖʨʞʨʦʖʧʨʤʭʞʨʛʡʲʧʨʘʖʡʲʛʢʞʣʛ ʝʣʖʛʢ ʠʩʚʖʡʲʛʢʞʧʠʤʡʲʠʤx oʙʤʘʤʦʞʨʖʠʖʚʛʢʞʠ ʆʖʩ ʀʖʝʖʫʧʠʖʵ ʣʖʩʠʖ ʖʠʨʞʘʣʤ ʦʖʝʦʖʗʖʨʱʘʖʛʨ ʣʤʘʱʛ ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞ ʘ ʘʤʚʤʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞ ʉʭʛʣʱʛ ʀʖʝʖʫʧʠʤʙʤ ʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʙʤ ʖʙʦʖʦʣʤʙʤ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ʘʛʚʩʨ ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ ʨʖʠʞʫ ʨʛʢ ʀ ʥʦʞʢʛʦʩ ʖʠʖʚʛʢʞʠʆʖʩʝʖʣʞʢʖʛʨʧʵʨʛʢʤʟjɸʤʚʤʧʗʛʦʛʙʖʴʯʖʵ ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʵ ʤʦʤʮʛʣʞʵ ʦʞʧʖx jɸʱʗʤʦʳʨʤʟʨʛʢʱʣʛʧʡʩʭʖʛʣ ʥʤʨʤʢʩʭʨʤʦʞʧo ʣʖʞʗʤʡʛʛ ʘʤʚʤʛʢʠʤʛ ʦʖʧʨʛʣʞʛ ʤʣ ʝʖʗʞʦʖʛʨ ʘʤʚʱ ʘ o ʦʖʝʖ ʗʤʡʲʮʛ ʭʛʢ ʡʴʗʱʛ ʚʦʩʙʞʛ ʠʩʡʲʨʩʦʱɾʢʛʣʣʤʧʦʞʧʖʣʖʚʤʣʖʭʞʣʖʨʲʘʤʚʤʧʗʛʦʛʜʛʣʞʛx ɺʡʵʥʤʡʞʘʖʠʩʠʩʦʩʝʱʞʨʤʢʖʨʖʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʱ ʞ ʩʜʛ ʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵ ʞʣʣʤʘʖʬʞʤʣʣʱʛ ʘʤʚʤʧʗʛʦʛʙʖʴʯʞʛ ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʛ ʧʦʛʚʧʨʘʖ ʥʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʣʱʛ ʥʖʨʛʣʨʖʢʞ ʞʣʰʛʠʬʞʤʣʣʖʵ ʧʞʧʨʛʢʖ ʞ ʣʞʝʠʤʣʖʥʤʦʣʤʠʖʥʛʡʲʣʖʵ ʧʞʧʨʛʢʖ ʓʠʤʣʤʢʞʵ ʘʤʚʱ ʥʦʞ ʞʣʰʛʠʬʞʤʣʣʤʢ ʥʤʡʞʘʛ ʧʤʧʨʖʘʡʵʛʨ ʚʤ  ʥʦʞ ʣʞʝʠʤʣʖʥʤʦʣʤʠʖʥʛʡʲʣʤʢ o  ʖʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʤʣʣʱʛʝʖʨʦʖʨʱʣʞʜʛʤʗʱʭʣʱʫʣʖ ʅʤʵʘʡʵʛʨʧʵʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʤʧʘʤʛʣʞʵʘʱʧʤʠʤʩʠʡʤʣʣʱʫʝʛʢʛʡʲʞʢʖʡʤʥʦʤʚʩʠʨʞʘʣʱʫʥʤʭʘ ʧʤʠʦʖʯʖʴʨʧʵ ʨʦʩʚʤʝʖʨʦʖʨʱ ʣʖ ʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʤ 

ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʴʞʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʛʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʛʧʞʧʨʛʢʢʞʠʦʤʤʦʤʮʛʣʞʵ ʄʧʨʦʱʟ ʚʛʪʞʬʞʨ ʠʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤʟ ʥʞʨʲʛʘʤʟ ʘʤʚʱ ʫʖʦʖʠʨʛʦʛʣ ʚʡʵ ʘʧʛʫ ʤʗʡʖʧʨʛʟ ʀʖʝʖʫʧʨʖна. ɸ ʳʨʤʢ ʙʤʚʩ ʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʤ ʥʦʞʣʵʡʤ ʥʦʤʙʦʖʢʢʩ jɶʠ ʗʩʡʖʠx ʣʖ o̓ ʙʤʚʱ ʄʗʛʧʥʛʭʛʣʣʤʧʨʲ ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʱʢ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʛʢ ʘ ʙʤʦʤʚʖʫʧʤʧʨʖʘʡʵʛʨ ʘʧʛʡʖʫoʘʧʛʙʤ ʄʧʤʗʩʴ ʤʝʖʗʤʭʛʣʣʣʤʧʨʲ ʘʱʝʱʘʖʛʨ ʠʖʭʛʧʨʘʤ ʥʞʨʲʛʘʤʟ ʘʤʚʱ ʤʧʤʗʛʣʣʤ ʘ ʧʛʡʲʧʠʤʟ ʢʛʧʨʣʤʧʨʞ ɸ ʣʤʘʤʟ ʙʤʧʥʦʤʙʦʖʢʢʛ ʩʭʨʛʣʱ ʥʦʤʧʭʛʨʱ ʥʦʛʚʱʚʩʯʛʟ ʥʦʤʙʦʖʢʢʱ ʦʛʖʡʞʝʤʘʖʣʣʤʟ ʘ o̓ ʙʤʚʖʫ ʃʖ ʥʤʡʣʩʴ ʦʛʖʡʞʝʖʬʞʴ ʣʤʘʤʟ ʥʦʤʙʦʖʢʢʱ ʘ ʨʛʭʛʣʞʛ ̓ ʡʛʨ ʗʩʚʛʨ ʝʖʨʦʖʭʛʣʤ ʧʘʱʮʛ  ʨʦʡʣ ʨʛʣʙʛ ʅʦʛʚʩʧʢʖʨʦʞʘʖʛʨʧʵ ʥʦʞʘʡʛʭʛʣʞʛ ʞʣʤʧʨʦʖʣʣʱʫ ʞʣʘʛʧʨʞʬʞʟ ʩʡʩʭʮʛʣʞʛ ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʙʤ ʧʤʧʨʤʵʣʞʵ ʧʞʧʨʛʢ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵ ʞ ʘʤʚʤʤʨʘʛʚʛʣʞʵ ʩʘʛʡʞʭʛʣʞʛ ʝʖʨʦʖʨ ʣʖ ʤʭʞʧʨʠʩ ʘʤʚʱ ʞ ʘʤʚʤʥʤʚʙʤʨʤʘʠʩ ʧʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʤʘʖʣʞʛ ʧʡʩʜʗʱ ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ ʦʖʧʮʞʦʛʣʞʛ ʢʖʨʛʦʞʖʡʲʣʤʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʟ ʗʖʝʱ ʄʧʤʗʖʵʦʤʡʲʤʨʘʛʚʛʣʖʦʖʝʘʞʨʞʴʗʞʝʣʛʧʧʦʛʚʱ ʘ ʧʪʛʦʛ ʘʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʵ ʞ ʘʤʚʤʤʨʘʛʚʛʣʞʵ ʥʦʞʘʡʛʭʛʣʞʴ ʭʖʧʨʣʱʫ ʤʥʛʦʖʨʤʦʤʘ ʠ ʦʛʖʡʞʝʖʬʞʞ ʞʣʣʤʘʖʬʞʤʣʣʤʞʣʘʛʧʨʞʬʞʤʣʣʱʫ ʥʦʤʛʠ ʨʤʘ ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʛʢʱʫ ʣʖ ʩʧʡʤʘʞʵʫ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨ ʘʛʣʣʤʭʖʧʨʣʤʙʤ ʥʖʦʨʣʛʦʧʨʘʖ ɸʤʘʡʛʭʛʣʞʛ ʗʛʧʫʤʝʣʱʫ ʙʞʚʦʤʙʛʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫ ʧʠʘʖʜʞʣ ʘ ʫʤʝʵʟʧʨʘʛʣʣʱʟ ʤʗʤʦʤʨ ʤʧʘʤʛʣʞʛ ʣʤʘʱʫ ʢʛʧʨʤʦʤʜʚʛʣʞʟ ʥʦʛʧʣʱʫ ʥʤʚʝʛʢʣʱʫ ʘʤʚ ʨʖʠʜʛ ʥʤʢʤʙʩʨʦʛʮʛʣʞʴʘʤʚʣʱʫʥʦʤʗʡʛʢʉʚʛʡʛʣʤʘʣʞʢʖʣʞʛ ʞ ʘʤʚʤʤʫʦʖʣʣʱʢ ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʢ ʞ ʧʖʣʞʨʖʦʣʱʢ ʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵʢ ʧʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʤʘʖʣʞʴ ʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞʤʗʦʖʗʤʨʠʞʘʤʚʱʣʖʤʭʞʧʨʣʱʫʧʨʖʣʬʞʵʫ ʦʖʝʘʞʨʞʴ ʧʞʧʨʛʢ ʘʤʚʤʝʖʗʤʦʖ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞровки и водоотведения. Q

Программа «Ак булак» рассчитана на два этапа: 2011–2015 и 2016–2020 годы. На первом будут проведены необходимые подготовительные работы. Программа обещает к 2020 году обеспечить доступ к централизованному водоснабжению в городах на 100%, в сельской местности – на 80% Ak Bulak Programı 2011 – 2015 yılları arası ve 2016 – 2020 yılları arasında olmak üzere iki etapta uygulanacak. Birinci etapta gereken ön çalışmalar yapılacak. Programın uygulanmasına bağlı olarak 2020 yılına kadar şehirlerde merkezi su dağıtım sistemlerinin %100’ü, köylerde ise %80’i ulaşılabilir hale getirilecek

YAZr4":*DA

53


вода

питьевые источники евразии

p

n Сарезское озеро, o Усойская дамба, pРека Мургаб

Горный дракон Азии

Надежда Емельянова ведущий научный сотрудник Российского института культурологии

ʇ «Кто на Сарезе не бывал, тот Памира не видал» 54 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

ʖʦʛʝʧʠʤʛ ʤʝʛʦʤ ʤʗʦʖʝʤʘʖʡʤʧʲ ʧʨʤ ʡʛʨʣʖʝʖʚoʘʪʛʘʦʖʡʛ̓ʙʤʚʖʓʨʤ ʥʦʤʞʝʤʮʡʤ ʘ ɹʤʦʣʤɷʖʚʖʫʮʖʣʧʠʤʟ ʤʗʡʖʧʨʞ ʣʖ ʨʛʦʦʞʨʤʦʞʞ ʈʖʚʜʞʠʞʧʨʖʣʖʂʤʯʣʤʛʝʛʢʡʛʨʦʵʧʛʣʞʛʢʖʙʣʞʨʩʚʤʟ ʗʱʡʤ ʝʖʪʞʠʧʞʦʤʘʖʣʤ ʩʚʖʡʛʣʣʱʢʞ ʣʖ ʨʱʧʵʭʞ ʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘ ʢʛʨʛʤʦʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʢʞ ʧʨʖʣʬʞʵʢʞ ʄʣʤ ʤʫʘʖʨʞʡʤ ʤʗʮʞʦʣʩʴ ʤʗʡʖʧʨʲ ʨʖʚʜʞʠʧʠʤʙʤ ʞ ʖʪʙʖʣʧʠʤʙʤ ɷʖʚʖʫʮʖʣʖ ʈʦʛʘʤʙʩʝʖʗʞʡʞʞʘʆʤʧʧʞʞ ʪʛʘʦʖʡʵ̓ʙʤʚʖ ʅʩʡʠʤʘʧʠʖʵ ʤʗʧʛʦʘʖʨʤʦʞʵ ʘ ʅʛʨʛʦʗʩʦʙʛ ʥʤʡʩʭʞʡʖʚʖʣʣʱʛʤʧʛʟʧʢʞʭʛʧʠʤʟʣʛʧʨʖʗʞʡʲʣʤʧʨʞʘ ʤʚʣʤʢʞʝʦʖʟʤʣʤʘɹʤʦʣʤʙʤɷʖʚʖʫʮʖʣʖ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

o n

p

n Sarez gölü, o Usoy seti, pMurgab deresi

Nadejda Yemelyanova Rusya Kültür Enstitüsü baş uzmanı

4

BSF[(ÚMàZ‘M‘OEB ZBOƌUBNZ‘M ÚODF 5BDƌLƌTUBO‘O #BEBIǵBO CÚMHFTƌOEFPMVǵNVǵUV#ÚMHFEFNFZEBOBHFMFO ǵƌEEFUƌOEFLƌ EFQSFNƌ EFQSFN CÚMHFTƌOEFO CƌOMFSDF LƌMPNFUSF V[BLM‘LUB PMBO NFUFPSPMPKƌL ƌTUBTZPOMBS LBZEFUNƌǵUƌ %FQSFN IFN5BDƌLƌTUBO‘O IFN EF "GHBOƌTUBO‘O #BEBIǵBO‘O‘FULƌMFNƌǵUƌ3VTZBEBCƌMFUFIMƌLFÎBOMBS‘ÎBME‘ ƵVCBUZ‘M‘OEB1VMLPWTLBZBHÚ[MFN FWƌ %BǘM‘L #BEBIǵBO‘O CÚMHFMFSƌOEFO TƌTNƌL ƌTUƌLSBST‘[M‘LWFSƌMFSƌBMN‘ǵU‘ (ÚSHà UBO‘LMBS‘  ƵVCBU Z‘M‘OEB TBBU UF )PSPHEB LVWWFUMƌ TBST‘OU‘ IƌTTFEƌMEƌ 4BSF[EFLƌ IBML ÎBE‘SMBS‘OEBO LPSLVZMB

Asya’nın Dağ Ejderhası “Sarez’e gitmeyen, Pamir’i göremez” YAZr4":*DA

55


вода

питьевые источники евразии CBǘ‘S‘ǵBSBL WF BǘMBǵBSBL ΑLU‘ ƞLƌ ÎBE‘S EFWSƌMEƌ %ÚSU UBOFTƌ ÎBUMBE‘ #ÚMHFOƌO CBU‘T‘OEBO EBǘEBOLPQBOΑǘVǘVMUVMBS‘ZMBLBS‘ǵ‘LEFWBTB CƌS HàSàMUà EVZVMEV .BSDBOBZFNƌ BZE‘OMBUBO BZ TÚOàLMFǵNFZF CBǵMBE‘ 4BCBIMFZƌO IFS ǵFZ UP[ ƌMF LBQBM‘ZE‘:FSZà[à ƌTF IBMB TBST‘M‘ZPSEV (FOÎMFS 6TPZLÚZàOàOPMEVǘVZFSFZBLMBǵ‘ODB ZFSMFǵƌNƌHÚSFNFEƌMFS0OVOZFSƌOEFZàLTFMFO UBǵ LàNFTƌ HÚ[MFSƌOƌO ÚOàOEF CVMVOVZPSEV EƌZFCƌMHƌWFSEƌ 6TPZ LÚZà EPǘBM BGFUF ƌML LVSCBO PMNVǵUV,BZBEBOLPQBOLPDBCƌSQBSÎBEFWBN‘OEB #BSUBOH %FSFTƌ PMBSBL BEMBOE‘S‘MBO .VSHBC %FSFTƌOƌ CÚMàQ ƌLƌZF BZ‘SN‘ǵU‘ ,ÚZ UàN EàOZBEBOLPQBS‘MN‘ǵU‘,ÚZIBML‘NFUSFV[VOMVǘVOB TBIƌQ CƌS CBSBK‘O ƌÎƌOEF LBMN‘ǵ UBǵ WF TVBMU‘OBHÚNàMNàǵUà,‘TB[BNBOEBTVMBSBMU‘OEB TBEFDF 6TPZ EFǘƌM EFSF ZBUBǘ‘O‘O CƌSB[ àTUàOEFCVMVOBO4BSF[,ÚZàEFLBMN‘ǵU‘,ÚZMàMFS FWMFSƌOƌ UFSL FUNƌǵUƌ (àOàNà[EF 4BSF[ ,ÚZà NFUSFEFSƌOMƌǘFTBIƌQ CV[HƌCƌTPǘVL WF UFSUFNƌ[ PMBO HÚMàO EƌCƌOEFEƌS Z‘M‘OEB 1BNƌSF ƌML HFMƌǵƌNEF 4BSF[F HƌUNFZFO 1BNƌSƌHÚSFNF[EƌZFZÚSFTFMCƌSBUBTÚ[à EVZEVN &GTBOFWƌ HÚMF WBSNBL LPMBZ EFǘƌM

Сегодня бывшее селение Сарез покоится под полукилометровым слоем чистой ледяной воды Günümüzde Sarez Köyü, 500 metre derinliğe sahip, buz gibi soğuk ve tertemiz olan gölün dibindedir ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

ʄʭʛʘʞʚʬʱ ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʤʘʖʡʞ j  ʪʛʘʦʖʡʵ ̓ ʙʤʚʖ ʘ ʭ ʢʞʣ ʘ ʋʤʦʤʙʛ ʥʤʭʩʘʧʨʘʤʘʖʡʞ ʧʞʡʲʣʱʟ ʨʤʡʭʤʠ ɸ ʇʖʦʛʝʛ ʘʧʛ ʘʱʧʠʤʭʞʡʞ ʞʝ ʠʞʗʞʨʤʠ ʧ ʠʦʞʠʖʢʞ ʞ ʥʡʖʭʛʢ ɺʘʛ ʠʞʗʞʨʠʞ ʝʖʘʖʡʞʡʞʧʲ ʭʛʨʱʦʛ ʥʤʨʦʛʧʠʖʡʞʧʲ ʇ ʝʖʥʖʚʖʧʡʱʮʖʡʧʵʚʞʠʞʟʙʦʤʫʤʨʄʣʧʡʞʘʖʡʧʵʧ воем сходящих лавин. Луна над Марджанаем ʣʖʭʖʡʖʨʩʧʠʣʛʨʲʉʨʦʤʢʘʧʛʗʱʡʤʘʥʱʡʞ ʘʞʧʛʘʮʛʟ ʘ ʘʤʝʚʩʫʛ ʖ ʝʛʢʡʵ ʥʦʤʚʤʡʜʖʡʖ ʨʦʵʧʨʞʧʲ ʀʤʙʚʖʥʖʦʣʞʥʤʚʤʮʡʞʨʩʚʖ ʙʚʛʗʱʡʉʧʤʟ ʠʞʮʡʖʠʖʤʣʞʣʛʩʘʞʚʛʡʞɸʢʛʧʨʤʣʛʙʤʘʤʝʘʱʮʖʡʖʧʲ ʙʤʦʖʞʝʠʖʢʛʣʣʱʫʙʡʱʗx ʅʛʦʘʤʟ ʜʛʦʨʘʤʟ ʥʦʞʦʤʚʣʤʙʤ ʠʖʨʖʠʡʞʝʢʖ ʧʨʖʡ ʠʞʮʡʖʠ ʉʧʤʟ ʄʨʠʤʡʤʘʮʞʟʧʵ ʤʙʦʤʢʣʱʟ ʠʩʧʤʠ ʙʤʦʣʤʟ ʥʤʦʤʚʱ ʥʛʦʛʙʤʦʤʚʞʡ ʗʩʦʣʩʴ ʦʛʠʩ ʂʩʦʙʖʗ ʣʞʜʛ ʥʤ ʨʛʭʛʣʞʴ ʞʢʛʣʩʛʢʩʴ ɷʖʦʨʖʣʙʤʢ ʀʞʮʡʖʠ ʞ ʛʙʤ ʜʞʨʛʡʞ ʗʱʡʞ ʤʨʦʛʝʖʣʱ ʤʨ ʘʣʛʮʣʛʙʤ ʢʞʦʖ ʤʠʖʝʖʘʮʞʧʲ ʘ ʬʛʣʨʦʛ ʧʤʝʚʖʣʣʤʟ ʥʦʞʦʤʚʤʟ ʥʤʡʩʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘʤʟ ʥʡʤʨʞʣʱ ʉʧʤʟ ʝʖʘʖʡʞʡʤ ʠʖʢʣʵʢʞ ʞ ʤʭʛʣʲ ʗʱʧʨʦʤ ʝʖʡʞʡʤ ʘʤʚʤʟ ɸ ʨʛʭʛʣʞʛ ʣʛʥʦʤʚʤʡʜʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʘʦʛʢʛʣʞ ʘʤʚʖ ʝʖʨʤʥʞʡʖ ʣʛ ʨʤʡʲʠʤ ʉʧʤʟ ʣʤ ʞ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʤʛ ʘʱʮʛ ʥʤ ʨʛʭʛʣʞʴ ʠʦʩʥʣʤʛ ʧʛʡʛʣʞʛ ʇʖʦʛʝ ɼʞʨʛʡʞ ʛʙʤ ʗʱʡʞ ʘʱʣʩʜʚʛʣʱ ʥʤʠʞʣʩʨʲ ʧʘʤʞ ʚʤʢʖ ʇʛʙʤʚʣʵ ʇʖʦʛʝ ʥʤʠʤʞʨʧʵ ʥʤʚʥʤʡʩʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘʱʢʧʡʤʛʢʭʞʧʨʤʟʡʛʚʵʣʤʟ ʘʤʚʱɻʙʤʚʖʜʛʣʖʝʱʘʖʴʨʥʖʢʞʦʧʠʞʢʀʞʨʛʜʛʢ ɸ̓ʙʤʚʩ ʘʥʛʦʘʱʛʥʤʥʖʘʣʖʅʖʢʞʦ ʵʩʧʡʱʮʖʡʖʢʛʧʨʣʩʴʥʤʙʤʘʤʦʠʩjʀʨʤʣʖʇʖʦʛʝʛʣʛʗʱʘʖʡ ʨʤʨʅʖʢʞʦʖʣʛʘʞʚʖʡxɺʤʗʦʖʨʲʧʵʚʤʡʛʙʛʣʚʖʦʣʤʙʤʤʝʛʦʖʣʛʥʦʤʧʨʤoʧʴʚʖʢʤʜʣʤʥʤʥʖʧʨʲ ʡʞʮʲʥʤʘʤʝʚʩʫʩ ɸ̓ʙʤʚʩʘʤʚʖʥʦʞʗʱʘʖʡʖʣʖʧʖʣʨʞʢʛʨʦʤʘ ʘ ʧʩʨʠʞ ʥʤʨʤʢ ʳʨʤʨ ʤʗʰʛʢ ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ ʧʤʠʦʖʨʞʡʧʵɸʢʗʱʡʝʖʪʞʠʧʞʦʤʘʖʣʥʤʚʰʛʢ ʣʖ ʘʢoʣʖʧʖʣʨʞʢʛʨʦʤʘʘʧʩʨʠʞɸ ̓ʙʤʚʩʚʡʞʣʖʥʦʞʦʤʚʣʤʙʤʤʝʛʦʖʧʤʧʨʖʘʡʵʡʖ ʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘ ʠʠʤʣʬʩʨʦʞʚʬʖʨʱʫoʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘɸʧʤʦʤʠʤʘʱʛʙʤʚʱʩʦʤʘʛʣʲʘʤʚʱʩʧʨʖʣʤʘʞʡʧʵʘʥʦʛʚʛʡʖʫʢʛʨʦʤʘʤʨʠʦʤʢʠʞʝʖʘʖʡʖ ʃʤʘʤʚʖʣʛʥʛʦʛʧʨʖʡʖʥʦʞʗʱʘʖʨʲʘʘʤʧʲʢʞʚʛʧʵʨʱʛ ʙʤʚʱ ʩʭʛʣʱʛ ʈʖʚʜʞʠʞʧʨʖʣʖ ʧʤʤʗʯʞʡʞ ʭʨʤ ʘʤʚʖ ʘ ʇʖʦʛʝʧʠʤʢ ʤʝʛʦʛ ʥʦʞʗʱʘʖʛʨ ʥʤ сантиметров в год. ʂʣʤʜʛʧʨʘʤʡʛʙʛʣʚʤʇʖʦʛʝʧʠʤʢʤʝʛʦʛʧʡʤʜʞʡʤʧʲʩʥʖʢʞʦʬʛʘʝʖʧʨʤʡʛʨʇʖʦʛʝʧʨʖʡʞʣʖʝʱʘʖʨʲjɹʤʦʣʱʢʚʦʖʠʤʣʤʢʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʟɶʝʞʞx jʇʞʵʴʯʞʢ ʨʞʙʦʤʢx ʞ ʚʖʜʛ jʄʝʛʦʤʢʩʗʞʟʬʛʟx ʞjʂʩʦʙʖʗʧʠʤʟʗʤʢʗʤʟʧʝʖʜʜʛʣʣʱʢʪʞʨʞʡʛʢx ʉʤʝʛʦʖ ʝʖʜʖʨʤʙʤʢʛʜʤʙʦʤʢʣʱʫʙʤʦ ʚʤʧʨʞʙʖʴʯʞʫ ʥʤʭʨʞ ʢ ʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʞ ʣʛʨ ʥʤʡʤʙʞʫ ʗʛʦʛʙʤʘɹʞʙʖʣʨʧʠʞʟʤʗʰʛʢʣʖʠʤʥʡʛʣʣʤʟʘʤʚʱ ʘʧʛʙʚʖʤʥʖʧʛʣʤʣʖʗʩʠʘʖʡʲʣʤʘʞʧʞʨʘʙʤʦʖʫʣʖʚ ɷʖʦʨʖʣʙʧʠʞʢ ʩʯʛʡʲʛʢ ʧʚʛʦʜʞʘʖʛʢʖʵ ʡʞʮʲ ʉʧʤʟʧʠʞʢ ʝʖʘʖʡʤʢ ʇʖʢʖ ʚʤʡʞʣʖ ɷʖʦʨʖʣʙʖ ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ ʡʛʨ ʤʧʨʖʘʖʡʖʧʲ ʤʗʛʝʘʤʜʛʣʣʤʟ ʃʤ ʘ ̓ʙʤʚʩʘʤʚʖʧʨʖʡʖʥʦʤʧʖʭʞʘʖʨʲʧʵʧʠʘʤʝʲʝʖʘʖʡ ʥʤʧʨʛʥʛʣʣʤ ʛʛ ʧʨʖʣʤʘʞʡʤʧʲ ʘʧʛ ʗʤʡʲʮʛ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

ɽʖ ̓ ʡʛʨ ʇʖʦʛʝʧʠʤʛ ʤʝʛʦʤ ʣʖʠʤʥʞʡʤ ʤʠʤʡʤ ʠʩʗʞʭʛʧʠʞʫʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘʘʤʚʱʓʨʖʘʤʚʖ ʗʛʝʩʧʡʤʘʣʤ ʣʩʜʣʖ ʧʦʛʚʣʛʖʝʞʖʨʧʠʞʢ ʚʤʡʞʣʖʢ o ʞ ʠʖʠ ʥʞʨʲʛʘʤʟ ʞʧʨʤʭʣʞʠ ʞ ʚʡʵ ʤʦʤʮʛʣʞʵ ʝʛʢʡʛʚʛʡʲʭʛʧʠʞʫ ʥʡʖʣʨʖʬʞʟ ʥʤʡʞʘʖ ʫʡʤʥʠʖ ʃʤ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʤʝʛʦʤ ʣʛ ʢʤʙʩʨ ʥʤ ʧʛʟ ʚʛʣʲ ʀʖʠ ʙʤʘʤʦʵʨ ʢʛʧʨʣʱʛ ʜʞʨʛʡʞ ʘʝʵʨʲ ʘʤʚʩ ʩ ʇʖʦʛʝʖoʘʧʛʦʖʘʣʤ ʭʨʤʥʤʚʤʞʨʲʨʞʙʦʞʬʩʁʴʗʱʛ ʥʤʥʱʨʠʞ ʭʦʛʘʖʨʱ ʣʛʥʦʛʚʧʠʖʝʩʛʢʱʢʞ ʥʤʧʡʛʚствиями. ʄʥʖʧʣʤʧʨʲ ʇʖʦʛʝʖ ʤʧʤʝʣʖʘʖʡʖʧʲ ʘʧʛʙʚʖ ɸ ʋʋʘʛʠʛʝʚʛʧʲʦʖʗʤʨʖʡʞʧʤʘʛʨʧʠʞʛʳʠʧʥʛʚʞʬʞʞ ʗʱʡʞ ʤʦʙʖʣʞʝʤʘʖʣʱ ʧʨʖʣʬʞʞ ʣʖʗʡʴʚʛʣʞʵ ʥʤʧʨʦʤʛʣʖ ʙʞʚʦʤʢʛʨʛʤʦʤʡʤʙʞʭʛʧʠʖʵ ʤʗʧʛʦʘʖʨʤʦʞʵʘʝʖʡʞʘʛɾʦʫʨʄʥʖʧʛʣʞʵʧʤʫʦʖʣʵʴʨʧʵʞʧʛʙʤʚʣʵʣʛʦʖʝʢʤʛʨʡʞʘʤʚʖʝʖʘʖʡ ʣʛʥʦʤʦʘʛʨʡʞ ʛʙʤ ʣʛʫʡʱʣʛʨʡʞʘʣʞʝʣʛʧʚʛʦʜʞʘʖʛʢʱʢʥʤʨʤʠʤʢ ʣʛʥʤʟʚʛʨʡʞʭʛʦʛʝʘʛʦʫ ʇʩʯʛʧʨʘʩʛʨʢʣʤʜʛʧʨʘʤ ʙʞʥʤʨʛʝ ʃʤ ʚʤ ʧʞʫ ʥʤʦ ʣʛʨ ʤʨʘʛʨʤʘ ʣʖ ʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʤ ʘʤʥʦʤʧʤʘ ɸ ʭʖʧʨʣʤʧʨʞ ʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʛʣʖ ʨʖʠʖʵ ʨʤʭʠʖ ʝʦʛʣʞʵ ʥʦʞ ʘʤʝʢʤʜʣʤʢ ʦʖʝʦʩʮʛʣʞʞʉʧʤʟʧʠʤʙʤʝʖʘʖʡʖʧʘʱʧʤʨʱʗʤʡʛʛ ʨʦʛʫʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘʘʚʤʡʞʣʱʦʞʣʛʨʧʵʤʙʦʤʢʣʱʟ ʧʛʡʛʘʤʟʥʤʨʤʠ ʧʢʛʨʖʵʣʖʧʘʤʛʢʥʩʨʞʘʧʛʠʞʮʡʖʠʞ ʙʤʦʤʚʖ ʢʤʧʨʱ ʚʤʦʤʙʞʇʣʖʭʖʡʖʘʙʤʦʣʱʫ ʚʤʡʞʣʖʫʈʖʚʜʞʠʞʧʨʖʣʖʘʱʧʤʨʖʘʤʡʣʱʚʤʧʨʞʙʣʛʨ ʢʛʨʦʤʘ ʖʣʖʦʖʘʣʞʣʛʥʤʨʤʠʦʖʝʤʡʲʛʨʧʵʣʖ o ʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘ ʘʮʞʦʲ ʥʦʞ ʙʡʩʗʞʣʛ ʤʠʤʡʤ ʢʛʨʦʤʘʓʨʖʘʤʡʣʖʥʦʤʟʚʛʨʥʤʘʧʛʟʚʤʡʞʣʛ ɶʢʩʚʖʦʲʞ ʞ ʀʖʦʖʠʩʢʧʠʤʢʩ ʠʖʣʖʡʩ ʩʣʞʭʨʤʜʞʘ

(ÚMàO CVMVOEVǘV BMBOB TBEFDF IBWB ZPMV ƌMF VMBǵ‘MBCƌMƌZPSZ‘M‘OEBHàOMàLTVZàLTFMƌǵƌ TBOUƌNFUSFZEƌ%BIBTPOSBCVSBLBNB[BM‘Q Z‘M‘OEBTBOUƌNFUSFZF Z‘M‘OEBƌTF TBOUƌNFUSFZFEàǵNàǵUàSZ‘M‘O‘OTPOMBS‘OBEPǘSVHÚMàOV[VOMVǘVLƌMPNFUSFZEƌ #V SBLBN MV Z‘MMBS‘O‘O TPOVOEB LƌMPNFUSFZF VMBǵU‘ M‘ Z‘MMBSEB HÚMàO TV TFWƌZFTƌNFUSFPMBSBLLBZEFEƌMNƌǵUƌ4VZàLTFMƌǵƌ EFWBN FEƌZPS Mƌ Z‘MMBSEB 5BDƌLƌTUBO CƌMƌN BEBNMBS‘ HÚMEFLƌ TVZVO Z‘MM‘L ZàLTFMƌǵƌOƌOTBOUƌNFUSFPMEVǘVOVBΑLMBN‘ǵMBSE‘ :FSMƌ IBML‘O 4BSF[ (ÚMà IBLL‘OEB CƌSÎPL FGTBOFTƌWBS#VHÚMF0SUB"TZBO‘O%Bǘ&KEFSIBT‘ 1BSMBZBO,BQMBO ,BUƌM(ÚMàWF'ƌUƌMƌ:BOBO.VSHBC#PNCBT‘HƌCƌƌTƌNMFSLPZNVǵMBSNFUSF ZàLTFLMƌLUFLƌ EBǘMBS BSBT‘OB T‘L‘ǵN‘ǵ HÚMàO OFSFEFZTFNFZƌMMƌL‘Z‘MBS‘ZPLHƌCƌ%FWBTBTVCƌSƌLƌNƌOƌOQPUBOTƌZFMUFIMƌLFTƌWBS#BSUBOH#PǘB[‘ à[FSƌOEFTBOLƌBT‘MN‘ǵPMBO4BSF[(ÚMàOàOTVMBS‘O‘ 6TPZ U‘LBO‘LM‘ǘ‘ EƌZF BEMBOE‘S‘MBO EPǘBM CƌS TFUUVUVZPS4BSF[(ÚMàOàPMVǵUVSBOEFQSFNEFO TPOSB#BSUBOH7BEƌTƌV[VO[BNBOTVTV[LBMN‘ǵU‘0ZTB Z‘M‘OEBHÚMàOTVMBS‘O‘ZFSƌOEFUVUBOEPǘBMTFUUFOT‘[BOTVWBEƌZFBLNBZBCBǵMBN‘ǵU‘ Z‘M CPZVODB 4BSF[ (ÚMà LƌMPNFUSFLàQTVCƌSƌLUƌSNƌǵUƌ&MCFUUFLƌ "TZBEBLƌWBEƌMFSƌOIFNUBUM‘TVLBZOBǘ‘IFNEFTVMBNBTVZV PMBSBL CV TVZB ƌIUƌZBD‘ WBS :BMO‘[ HÚMàO ƌNLBOMBS‘OEBO ƌOTBOMBS HàOàNà[EF CƌMF GBZEBMB-

Сарез стали называть «Сияющим тигром» и даже «Озеромубийцей», «Мургабской бомбой с зажженным фитилем» Bu göle Orta Asya’nın Dağ Ejderhası, Parlayan Kaplan, Katil Gölü ve Fitili Yanan Murgab Bombası gibi isimler koymuşlar

YAZr4":*DA
вода

питьевые источники евразии

С высоты более трех километров по долинам может ринуться огромный селевой поток, сметая на своем пути все: кишлаки, города, мосты, дороги 3 kilometreyi aşkın yükseklikten gelen Usoy seti yıkıldığı takdirde, köy, şehir, köprü, kara yolu önünde ne varsa hepsini silip süpüren kuvvetli bir sel oluşur

58 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

ʨʖʠʞʛʠʦʩʥʣʱʛʙʤʦʤʚʖʠʖʠʆʩʮʖʣ ʈʛʦʢʛʝ ʍʖʦʚʜʤʩ ʃʩʠʩʧ ʚʛʧʵʨʠʞʦʖʟʤʣʣʱʫʬʛʣʨʦʤʘʞʠʞʮʡʖʠʤʘ ʝʖʠʤʣʭʞʘʭʛʦʛʝʚʘʛʨʱʧʵʭʞʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘ ʧʘʤʟ ʥʩʨʲ ʘ ɶʦʖʡʲʧʠʤʢ ʢʤʦʛ ʠʩʚʖ ʥʦʞʚʛʨ ʘʱʧʤʨʤʟ ʤʠʤʡʤ ʢʛʨʦʤʘ ɸ ʧʡʩʭʖʛ ʠʦʞʨʞʭʛʧʠʤʟ ʧʞʨʩʖʬʞʞ ʥʤ ʤʬʛʣʠʖʢ ʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʤʘ ʨʤʡʲʠʤ ʧ территории Таджикистана придется эвакуироʘʖʨʲʗʤʡʛʛʣʖʧʛʡʛʣʣʱʫʥʩʣʠʨʤʘoʥʦʞʢʛʦʣʤʨʱʧʵʭʭʛʡʤʘʛʠ ɸ ̓ ʙʤʚʩ ʘʤ ʘʦʛʢʵ ʥʖʘʤʚʠʖ ʥʦʤʞʝʤʮʡʤ ʖʣʤʢʖʡʲʣʤʛʥʤʘʱʮʛʣʞʛʩʦʤʘʣʵʘʤʚʱʘʤʝʛʦʛ ʃʤʘʱʟ ʳʨʖʥ ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʟ ʇʖʦʛʝʖ ʣʖʭʖʡʧʵ ʘ ̓ ʙʤʚʩ ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʖʵ ʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʵ ʢʞʙʦʖʬʞʞ ʞ ʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʤ ʈʖʚʜʞʠʞʧʨʖʣʖ ʥʦʤʘʛʡʞ ʘ ɺʩʮʖʣʗʛ ʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʴ ʥʤ ʥʦʤʗʡʛʢʛ ʇʖʦʛʝʖ ɸ ̓ ʙʤʚʩ ʧʤʧʨʤʵʡʤʧʲ ʦʛʠʤʙʣʤʧʬʞʦʤʘʤʭʣʤʛʤʗʧʡʛʚʤʘʖʣʞʛʤʝʛʦʖʧʛʠʦʛʨʖʦʞʖʨʤʢ ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʤʙʤ ʚʛʧʵʨʞʡʛʨʞʵ ʄʄʃ ʥʤ ʧʣʞʜʛʣʞʴʤʥʖʧʣʤʧʨʞʧʨʞʫʞʟʣʱʫʗʛʚʧʨʘʞʟʆʖʝʘʛʚʤʭʣʱʛ ʦʖʗʤʨʱ ʥʤʚʨʘʛʦʚʞʡʞ ʭʨʤ ʡʴʗʤʟ ʥʦʤʛʠʨ ʣʖʥʦʖʘʡʛʣʣʱʟ ʣʖ ʧʣʞʜʛʣʞʛ ʤʥʖʧʣʤʧʨʞ ʗʩʚʛʨ ʧʨʤʞʨʲʤʨʚʤʢʡʦʚʚʤʡʡʖʦʤʘ ʖʦʛʖʡʞʝʖʬʞʵ ʛʙʤʝʖʟʢʛʨo̓ʡʛʨ ɷʖʦʨʖʣʙʧʠʤʛ ʩʯʛʡʲʛ ʧʩʯʛʧʨʘʩʛʨ ʢʞʡʡʞʤʣʱ ʡʛʨ ʁʛʚʣʞʠʖʢ ʤʠʦʩʜʖʴʯʞʢ ʇʖʦʛʝʧʠʤʛ ʤʝʛʦʤ ʨʱʧʵʭʞ ʡʛʨ ʅʤ ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ ʧʤʨʛʣ ʨʱʧʵʭ ʡʛʨ ʣʖʧʭʞʨʱʘʖʴʨ ʖʣʖʡʤʙʞʭʣʱʛ ʇʖʦʛʝʩ ʤʝʛʦʖ o ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʢʩʦʙʖʗʧʠʤʛ ʤʝʛʦʤ ʀʖʦʖʠʩʡʲ ʞʡʞ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʤʛ ʣʖ ʘʱʧʤʨʛ ʤʠʤʡʤ ʨʱʧʵʭ ʢʛʨʦʤʘ ʘ ʖʪʙʖʣʧʠʤʟ ʥʦʤʘʞʣʬʞʞ ɷʖʚʖʫʮʖʣ ʤʝʛʦʤʎʛʘʖʇʖʦʛʝʧʠʤʢʩʤʝʛʦʩoʤʙʦʤʢʣʤʢʩʥʦʞʦʤʚʣʤʢʩ ʘʤʚʣʤʢʩ ʦʛʝʛʦʘʩʖʦʩ o ʞʧʥʤʡʣʞʡʤʧʲ ʘ ʳʨʤʢ ʙʤʚʩ ʘʧʛʙʤ ʧʨʤʡʛʨʄʚʞʣʘʛʠʀʖʠʗʩʚʛʨ ʦʖʝʘʞʘʖʨʲʧʵʛʙʤʚʖʡʲʣʛʟʮʖʵʞʧʨʤʦʞʵ ɸʤʢʣʤʙʤʢʳʨʤʝʖʘʞʧʞʨʤʨʭʛʡʤʘʛʠʖQ

OBNBNBLUB :FSMƌ IBML 4BSF[ (ÚMàhOàO TVZVOV LVMMBONBL Eƌǵƌ LBQMBO‘ TBǘNBL HƌCƌEƌS EFS (ÚMàO TVZVOV LVMMBONB ÎBM‘ǵNBMBS‘OEB OF LBEBS CBǵBS‘M‘ PMVOVS CV ÎBM‘ǵNBMBS IBOHƌ TPOVÎMBSEPǘVSVSCƌMƌONF[ 4BSF[(ÚMàOàOUFIEƌULBZOBǘ‘PMNBƌIUƌNBMƌIFS[BNBOHÚ[ÚOàOEFCVMVOEVSVMVZPS99 ZZEB CVSBEB 4PWZFU V[NBOMBS ÎBM‘ǵN‘ǵ ƞSIU ,ÚSGF[ƌOEF IƌESPNFUFPSPMPKƌL HÚ[MFN FWƌ LVSVMNVǵ4VZVO TFUƌBǵ‘OE‘SNBT‘ TFUƌZ‘L‘QLPOUSPMFEƌMFNFZFDFLǵFLƌMEFWBEƌZFBLNBT‘ TFUƌO à[FSƌOEFO UBǵNBT‘ HƌCƌ UFIMƌLFMFS HàOàNà[EFEFWBS4FOBSZPOVOOBT‘MHFMƌǵFCƌMFDFǘƌLPOVTVOEB CƌSÎPL IƌQPUF[ NFWDVU 'BLBU PSUBZBΑLBOCƌSÎPLTPSVZBCƌMƌNBEBNMBS‘IBMBDFWBQCVMBNBNBLUB6TPZTFUƌZ‘L‘ME‘ǘ‘UBLEƌSEF LƌMPNFUSFZƌBǵL‘OZàLTFLMƌLUFOHFMFO LÚZ ǵFIƌS LÚQSà LBSBZPMV ÚOàOEFOFWBSTBIFQTƌOƌ TƌMƌQTàQàSFOLVWWFUMƌCƌSTFMPMVǵVS½ODFMƌLMF 5BDƌLƌTUBO‘OEBǘWBEƌMFSƌOEFEBMHBO‘OZàLTFLMƌǘƌNFUSFZFVMBǵ‘S0WBZBHFMƌODFBLBO TFM EFSƌOMƌǘƌNFUSFWFHFOƌǵMƌǘƌoNFUSFPMBOCƌSEBMHBZBEÚOFS#VTVEBMHBT‘"NVEFSZB/FISƌOƌOZBUBǘ‘OEBOWF,BSBLVN,BOBM‘ à[FSƌOEFOBL‘QHƌEFS:PMVOEB3VǵBO 5FSNF[ ±BSDPV /VLVTHƌCƌCàZàLǵFIƌSMFSƌ POMBSDBLBTBCBWFZFSMFǵƌNNFSLF[ƌOƌTVZVOBMU‘OBHÚNFSFL"SBM%FOƌ[ƌOFVMBǵ‘S"SBM%FOƌ[ƌOFVMBǵBDBL PMBOTFMZàLTFLMƌǘƌOƌONFUSFPMBDBǘ‘ÚOHÚSàMàZPS,SƌUƌLHàOMFSEFTBEFDF5BDƌLƌTUBOUPQSBLMBS‘OEBZƌBǵL‘OZFSMFǵƌNZFSƌUBIMƌZFFEƌMNFL [PSVOEB LBM‘OBDBL #V EB BZO‘ [BNBOEB CƌO LƌǵƌOƌO UBIMƌZF FEƌMNFTƌ HFSFLUƌǘƌ BOMBN‘OBHFMƌZPS Z‘M‘OEB OFISƌO UBǵNBT‘ EPMBZ‘T‘ZMB 4BSF[ (ÚMàhOEF EBIB ÚODF IƌÎ HÚSàMNFZFO BOPSNBM TV ZàLTFMƌǵƌ LBZEFEƌMEƌ 4BSF[ (ÚMà ƌODFMFNFMFSƌOƌOZFOƌFUBC‘Z‘M‘OEBCBǵMBE‘ 6MVTMBSBSBT‘ (ÚÎ ½SHàUà ƌMF5BDƌLƌTUBO )àLàNFUƌ %VǵBOCFEF 4BSF[ (ÚMà QSPCMFNMFSƌOF EBƌS CƌS LPOGFSBOT Eà[FOMFEƌ Z‘M‘OEB#.%PǘBM"GFUMFSƌO5FIMƌLFTƌOƌO"[BMU‘MNBT‘ 4FLSFUFSMƌǘƌ UBSBG‘OEBO :‘MM‘L &ZMFN 1MBO‘ ÎFSÎFWFTƌOEF HÚMàO ÚO ƌODFMFNFMFSƌ ZBQ‘ME‘ #V ÎBM‘ǵNBMBS CÚMHFEF EPǘBM BGFU UFIMƌLFTƌOƌ B[BMUNBZB ZÚOFMƌL IFSIBOHƌ CƌS QSPKFOƌO NBMƌZFUƌOƌOƌMFNƌMZBSEPMBSBSBT‘OEBPMBDBǘ‘O‘ QSPKFOƌO o Z‘M ƌÎFSƌTƌOEF VZHVMBOBDBǘ‘O‘HÚTUFSEƌ #BSUBOH #PǘB[‘O‘O NƌMZPO Z‘MM‘L 4BSF[ (ÚMàOàLVDBLMBZBOCV[VMMBS‘OƌTFCƌOMFSDFZ‘MM‘LUBSƌIƌWBS4BSF[(ÚMàOFCFO[FS.VSHBCEBLƌ,BSBLVM(ÚMàOàOZBEB"GHBOƌTUBO‘O#BEBIǵBOFZBMFUƌOEF CƌO NFUSFZF ZBL‘O ZàLTFLMƌLUF CVMVOBOƵFWB(ÚMàOàOZà[CƌOMFSDFZ‘MM‘LUBSƌIƌWBS #àZàLEPǘBMTVSF[FSWVBS‘PMBO4BSF[(ÚMà ZBǵ‘O‘EPMEVSEV(ÚMàOHFMFDFǘƌCƌSÎPLOPLUBEB ƌOTBOBLUƌWƌUFTƌOFCBǘM‘Q


вода

питьевые источники евразии

Капля воды – крупица золота Su Damlası – Altın Tanesi Ценность каждой капли воды приравнивается к ценности золота Her damla suya altın değeri veriliyor ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları Шамиль Разнозаров

Şamil Raznozarov

В

5

ʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣʛ ʙʚʛ ʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʩʴ ʭʖʧʨʲ ʨʛʦʦʞʨʤʦʞʞ ʝʖʣʞʢʖʛʨ ʥʩʧʨʱʣʵ ʘʤʚʖ ʞʢʛʛʨ ʗʤʡʲʮʤʛ ʝʣʖʭʛʣʞʛ ɽʚʛʧʲʠʖʜʚʱʟʙʤʚʘʥʛʦʘʤʛʘʤʧʠʦʛʧʛʣʲʛ ʖʥʦʛʡʵ ʤʨʢʛʭʖʛʨʧʵ ʥʦʖʝʚʣʞʠ ʘʤʚʱ ʠʤʨʤʦʱʟʣʖʝʱʘʖʛʨʧʵjʀʖʥʡʵʘʤʚʱoʠʦʩʥʞʬʖ ʝʤʡʤʨʖx ʌʛʣʣʤʧʨʲ ʠʖʜʚʤʟ ʠʖʥʡʞ ʘʤʚʱ ʥʦʞʦʖʘʣʞʘʖʛʨʧʵʠʬʛʣʣʤʧʨʞʝʤʡʤʨʖ ʄʧʣʤʘʣʱʛ ʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵ ʥʦʖʝʚʣʞʠʖ ʥʦʤʫʤʚʵʨʣʖʗʛʦʛʙʖʫʀʖʦʖʠʩʢʧʠʤʙʤʠʖʣʖʡʖ ʨʵʣʩʯʛʙʤʧʵʣʖʠʢʭʛʦʛʝʘʛʧʲʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣɸʳʨʤʨ ʚʛʣʲ ʘʤ ʢʣʤʙʞʫ ʢʛʧʨʖʫ ʩ ʘʤʚʱ ʤʦʙʖʣʞʝʩʴʨʧʵ ʣʖʦʤʚʣʱʛ ʙʩʡʵʣʲʵ ʞ ʦʖʝʡʞʭʣʱʛ ʧʥʤʦʨʞʘʣʱʛ ʧʤʧʨʵʝʖʣʞʵ ʃʖ ʇʤʘʛʨʛ ʧʨʖʦʛʟʮʞʣ ʥʦʤʮʛʚʮʛʢ ʘ ̓ ʙʤʚʩ ʘ ɺʖʮʤʙʩʝʧʠʤʢ ʘʛʡʖʵʨʛ ʙʡʖʘʖ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʖ ɹʩʦʗʖʣʙʩʡʱ ɷʛʦʚʱʢʩʫʖʢʢʛʚʤʘ ʧʤʤʗʯʞʡ ʭʨʤ ʥʤ ʘʧʛʟ ʧʨʦʖʣʛ ʘ ʦʖʟʤʣʣʱʫ ʬʛʣʨʦʖʫ ʞ ʚʛʦʛʘʣʵʫ ʗʩʚʩʨ ʥʤʧʨʦʤʛʣʱ ʧʤʘʦʛʢʛʣʣʱʛ ʘʤʚʤʤʭʞʧʨʞʨʛʡʲʣʱʛʧʨʖʣʬʞʞʞʤʧʩʯʛʧʨʘʡʛʣʣʤ ʢʣʤʙʤʠʦʩʥʣʱʫʥʦʤʛʠʨʤʘ ɻʧʡʞ ʚʤ ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ ʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣʖ ʝʚʛʧʲʣʛʗʱʡʤʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟʥʤʗʩʨʞʡʞʦʤʘʖʣʞʴ ʥʞʨʲʛʘʤʟ ʘʤʚʱ ʨʤ ʧʛʟʭʖʧ ʚʛʟʧʨʘʩʴʨ ʚʛʧʵʨʠʞ ʪʖʗʦʞʠ ʥʤʧʨʦʤʛʣʣʱʫ ʠʖʠ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʤʢ ʨʖʠ ʞ ʭʖʧʨʣʱʢʞ ʪʞʦʢʖʢʞ ɸ ʧʨʦʖʣʛ ʧʛʙʤʚʣʵ ʧʩʯʛʧʨʘʩʛʨ ʗʛʧʥʡʖʨʣʤʛ ʦʖʧʥʦʛʚʛʡʛʣʞʛ ʣʛ ʨʤʡʲʠʤ ʗʛʣʝʞʣʖ ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʨʘʖ ʥʦʞʦʤʚʣʤʙʤʙʖʝʖ ʣʤʞ ʘʤʚʱ ʇʤʗʡʴʚʛʣʞʛ ʳʨʤʙʤ ʥʦʞʣʬʞʥʖ ʤʪʞʬʞʖʡʲʣʤʙʖʦʖʣʨʞʦʤʘʖʣʤʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʤʢʚʤ̓ʙʤʚʖ ɹʡʖʘʣʱʟ ʞʧʨʤʭʣʞʠ ʘʤʚʱ ʘ ʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣʛ ʗʤʡʲʮʖʵ ʭʖʧʨʲ ʨʛʦʦʞʨʤʦʞʞ ʠʤʨʤʦʤʙʤ ʝʖʣʵʨʖ ʥʩʧʨʱʣʛʟʀʖʦʖʠʩʢ oʦʛʠʖɶʢʩʚʖʦʲʵɻʛʤʗʯʖʵ ʚʡʞʣʖʧʤʧʨʖʘʡʵʛʨʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘ ʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘʥʦʤʫʤʚʞʨʤʣʖʥʤʝʛʢʡʵʢʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣʖ ʅʤ ʢʣʛʣʞʴ ʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʤʘ ʚʡʵ ʧʛʡʲʧʠʤʙʤ ʫʤʝʵʟʧʨʘʖ ʛʜʛʙʤʚʣʤ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ o ʢʞʡʡʞʖʦʚʖʠʩʗʞʭʛʧʠʞʫʢʛʨʦʤʘʘʤʚʱ ʄʗʯʖʵ ʚʡʞʣʖ ʘʧʛʫ ʦʛʠ ʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʤʙʤ ʥʦʤʞʧʫʤʜʚʛʣʞʵʘʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣʛoʤʠʤʡʤʨʱʧʵʭ ʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘ ʚʡʞʣʖʧʤʝʚʖʣʣʱʫʦʩʠʖʢʞʭʛʡʤʘʛʠʖ ʤʦʤʧʞʨʛʡʲʣʱʫ ʠʖʣʖʡʤʘ o ʥʤʦʵʚʠʖ ʨʱʧʵʭ километров. ʈʖʠʞʛ ʠʦʩʥʣʱʛ ʦʛʠʞ ʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣʖ ʠʖʠ ɶʢʩʚʖʦʲʵ ʂʩʦʙʖʗ ʈʛʚʜʛʣ ʓʨʦʛʠ ʞ ʇʩʢʗʖʦ ʞʙʦʖʴʨ ʘʖʜʣʩʴ ʦʤʡʲ ʘ ʦʖʝʘʞʨʞʞ ʳʠʤʣʤʢʞʠʞ ʧʨʦʖʣʱ

Водное чудо: туркменское озеро ɸ ʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣʛ ʥʦʤʮʡʤ ʤʨʠʦʱʨʞʛ ʥʛʦʘʤʟ ʤʭʛʦʛʚʞ ʦʩʠʤʨʘʤʦʣʤʙʤ ʨʩʦʠʢʛʣʧʠʤʙʤ ʤʝʛʦʖ o ʥʦʵʢʤ ʥʤʧʦʛʚʞ ʗʛʧʠʦʖʟʣʛʟ ʥʩʧʨʱʣʞ ʀʖʦʖʠʩʢ ʓʨʤʨ ʥʦʤʛʠʨ ʘʛʠʖ ʞʢʛʴʯʞʟ ʤʙʦʤʢʣʤʛ ʝʣʖʭʛʣʞʛ ʚʡʵ ʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣʖ ʞ ʘʧʛʟ ʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʟ

PQSBLMBS‘O‘O ÚOFNMƌ CƌS L‘TN‘ ÎÚM PMBO 5àSLNFOƌTUBOEB TVZB CàZàL ÚOFN WFSƌMƌZPSÃMLFEFIFSZ‘M/ƌTBOBZ‘O‘OƌML 1B[BSHàOài4V%BNMBT‘o"MU‘O5BOFTƌw BE‘ BMU‘OEB TV CBZSBN‘ LVUMBO‘ZPS )FS EBNMBTVZBBMU‘OEFǘFSƌWFSƌMƌZPS #BǵM‘DBFULƌOMƌLMFSUàN5àSLNFOƌTUBOCPZVODB V[BOBOLƌMPNFUSFMƌL,BSBLVNLBOBM‘O‘OL‘Z‘T‘OEBHFÎƌZPS&ULƌOMƌLMFSEFIBMLPZVOMBS‘WFÎFǵƌUMƌ TVTQPSMBS‘EBEà[FOMFOƌZPS %FWMFU#BǵLBO‘(VSCBOHVMƌ#FSEƌNVIBNFEPW Z‘M‘OEB%BǵPǘV[WƌMBZFUƌOEFHFSÎFLMFǵUƌSƌMFO :BǵM‘MBS,POTFZƌOEFàMLFHFOFMƌOEFƌMÎFWFLÚZMFSEFNPEFSOTVBS‘UNBUFTƌTMFSƌOƌOƌOǵBFEƌMFDFǘƌOƌO NàKEFTƌOƌWFSEƌ 5àSLNFOƌTUBOEB CBǘ‘NT‘[M‘LUBO ÚODF ǵƌǵFMFNF ZBQBO TV GBCSƌLBMBS‘ ZPLLFO ǵƌNEƌ ƌTF IFN EFWMFUIFNEFÚ[FMǵƌSLFUMFSUBSBG‘OEBOƌOǵBFEƌMFO POMBSDBGBCSƌLBIƌKƌZFOƌLPSUBNEBEPMEVSVMBOǵƌǵFMFSƌFWMFSFLBEBSVMBǵU‘S‘ZPS 5àSLNFOƌTUBOEBàMLFIBML‘OBCFO[ƌO FMFLUSƌL WFEPǘBMHB[‘OZBO‘T‘SBTVEBàDSFUTƌ[EBǘ‘U‘M‘ZPS #VQSFOTƌCƌOVZHVMBONBT‘ EFWMFUUBSBG‘OEBO Z‘M‘OBLBEBSSFTNFOHBSBOUƌBMU‘OBBM‘OE‘ ,BSBLVN ÎÚMà ƌMF LBQM‘ PMBO 5àSLNFOƌTUBO‘O FOÚOFNMƌTVLBZOBǘ‘"NVEFSZBOFISƌEƌS5PQMBN V[VOMVǘVCƌOLƌMPNFUSFPMBOCVOFISƌO LƌMPNFUSFTƌ5àSLNFOƌTUBOUPQSBLMBS‘OEBOHFÎƌZPS 6[NBOMBSB HÚSF 5àSLNFOƌTUBOhEB UBS‘N ƌÎƌO IFS Z‘MNƌMZBSNFUSFLàQTVLVMMBO‘M‘ZPS 5àSLNFOƌTUBOEBLƌ EPǘBM OFIƌSMFSƌO UPQMBN V[VOMVǘVZBLMBǵ‘LCƌOLƌMPNFUSFƌLFOTVOƌTVMBNB LBOBMMBS‘O‘O V[VOMVǘV ZBLMBǵ‘L CƌO LƌMPNFUSFEƌS "NVEFSZB .VSHBQ 5FDFO &USFL WF 4VNCBS HƌCƌàMLFOƌOCBǵM‘DBFOCàZàLOFIƌSMFSƌàMLFOƌOFLPOPNƌTƌOƌOLBML‘ONBT‘ƌÎƌOÚOFNMƌLBUL‘TBǘM‘ZPS

В Туркменистане каждый человек в среднем потребляет 45 литров воды в день Türkmenistan'da bir insan günde ortalama 45 litre su kullanıyor

Su Mucizesi: “Türkmen Gölü” 5àSLNFOƌTUBOhEBBTS‘OQSPKFTƌPMBSBL,BSBLVN ±ÚMàhOàO VÎTV[ CVÎBLT‘[ LVNMBS‘O‘O BSBT‘OEB iTVOƌZBQ‘Nw5àSLNFO(ÚMàOàOƌMLFUBC‘O‘OBΑM‘ǵ‘ ZBQ‘ME‘ #àZàLMàǘà CBL‘N‘OEBO CFO[FSƌ PMNBZBO WF ZBQ‘N‘OB Z‘M‘OEB CBǵMBOBO CV QSPKF àÎ FUBQUBO PMVǵVZPS 5àSLNFOƌTUBO WF CàUàO 0SUB "TZB ƌÎƌO ÎPL NàIƌN HFSÎFLUFO EF LàSFTFM CƌS ÚOFNUBǵ‘ZPS ,BSBLVN±ÚMàhOàONFSLF[ƌOEF%BǵPǘV[ "IBM WF#BMLBOWƌMBZFUMFSƌOƌOCƌSMFǵUƌǘƌOPLUBEBLƌ,BSBǵPSEPǘBMÎÚLàOUàTàOEFCVMVOBOCVZBQBZHÚMàO BMBO‘ ZBLMBǵ‘L LƌMPNFUSFLBSF PMVQ  NƌMZBSNFUSFLàQTVLBQBTƌUFTƌOFTBIƌQUƌS±ÚMàOUBN LBMCƌOEFCVUàSEFONVB[[BNCàZàLMàLUFLƌHÚMàO WBSM‘ǘ‘O‘OIBZBMFEƌMNFTƌCƌMFƌNLBOT‘["ODBLIBZBU WFSFO TV ÚMà LVNMBSB DBO WFSNFZF CBǵMBSTB

YAZr4":*DA YA YYAZ AAZ   rr444": 4":* ":* ": DA DA

 


вода

питьевые источники евразии Появление в самом сердце пустыни такого уникального гидротехнического сооружения невозможно было даже представить Çölün tam kalbinde bu türden muazzam büyüklükteki gölün varlığının hayal edilmesi bile imkansız Водопотребность в цифрах О значении, которое вода имеет в жизни туркмена, не нужно много говорить. Достаточно посмотреть ʤʑʒʝʚʨʥʓɵʥʢʜʞʗʟʚʣʤʑʟʗʜʑʘʖʭʛʩʗʝʠʓʗʜʓʣʢʗʖʟʗʞʡʠʤʢʗʒʝʱʗʤʝʚʤʢʠʓʓʠʖʭʓʖʗʟʮ

Rakamlarla Su İhtiyacı 4VZVOIBZBUN[BɏTOEBOOFLBEBSÕOFNMJPMEVǓVOVHFOJǰPMBSBLBOMBUNBZBHFSFLZPL#VOVCB[SBLBNMBSMB BɏLMBNBLHFSFLJSTF 5ÛSLNFOJTUBOhEBCJSJOTBOHÛOEFPSUBMBNBMJUSFTVLVMMBOZPS Область потребления Temizlik Alanı

Использованное количество Kullanım Miktarı

ɻʚʖ:FNFL

ʡʞʨʦʤʘ-ƌUSF

ʂʱʨʲʛʥʤʧʩʚʱ#VMBǵ‘L

ʡʞʨʦʤʘ-JUSF

ʉʗʤʦʠʖʚʤʢʖ&WUFNƌ[Mƌǘƌ

ʡʞʨʦʤʘ-JUSF

ɸʖʣʣʖ#BOZP

ʡʞʨʦʤʘ-JUSF

CVÎÚM ÎÚMPMBSBLLBMBCƌMƌSNƌ 5àSLNFO(ÚMàOàO ƌLƌODƌ WF àÎàODà FUBC‘O‘O EB UBNBNMBONBT‘ZMB CVSBEB TVMBOBCƌMƌS ZFOƌ UBS‘N BMBOMBS‘ PMVǵUVSVMBDBL%PǘBMGƌMUSFMFNFWFNPEFSOIƌESPUFLOPMPKƌMFS WFCƌZPUFLOPMPKƌMFSƌOLVMMBO‘MNBT‘ZMBHÚMTVZVUFLOƌL ƌIUƌZBÎMBS NFSBMBS‘O TVMBONBT‘ ZFN LàMUàSàOàOZFUƌǵUƌSƌMNFTƌWFBǘBÎMBS‘OTVMBONBT‘ƌÎƌOLVMMBO‘MBDBL #V EFNFLUƌS Lƌ ,BSBLVNB ZFOƌ CƌS IBZBUHFMFDFL LVNMBS‘OZFSƌOEFZFOƌLÚZMFSLVSVMBDBLWF5àSLNFOƌTUBOM‘MBS‘OTFWHƌEPMVÎBM‘ǵLBOFMMFSƌZMFZFUƌǵUƌSƌMFOÎƌÎFLMƌWBIBMBSLVSVMBDBLU‘S:FOƌ IBZBUMBSBLBZOBLPMBDBLTVZBBMU‘OEBOEBIBGB[MB EFǘFSWFSNFMƌWFBMU‘O‘ƌǵMFEƌǘƌNƌ[HƌCƌTVZVOCƌS EBNMBT‘O‘EBIƌƌTSBGFUNFEFOLVMMBONBT‘O‘ÚǘSFONFMƌZƌ["ODBLP[BNBOTVEBOGBZEBMBONBZBCBǵlarız. Q

 ДДАА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ ɮɮɨɵ ɨɵɱ ɨɵ ɱ  rr rr ɰɱ ɰɰɱɯ ɱɯ ɱɯɨɨɳɳ

ɶʝʞʞ ʣʖʭʖʡ ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʨʲʧʵ ʘ ̓ ʙʤʚʩ ʞ ʧʤʧʨʤʞʨʞʝʨʦʛʫʳʨʖʥʤʘ ʅʡʤʯʖʚʲ ʳʨʤʙʤ ʞʧʠʩʧʧʨʘʛʣʣʤʙʤ ʤʝʛʦʖ ʠʤторое находится в естественной впадине Каʦʖʮʤʦ ʦʖʧʥʤʡʤʜʛʣʣʤʟ ʘ ʢʛʧʨʛ ʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵ ʨʦʛʫʘʛʡʖʵʨʤʘoɺʖʮʤʙʩʝʧʠʤʙʤ ɶʫʖʡʠʤʙʤʞɷʖʡʠʖʣʧʠʤʙʤ ʧʤʧʨʖʘʡʵʛʨ ʠʘʖʚʦʖʨʣʱʫ ʠʞʡʤʢʛʨʦʤʘ ʖʘʢʛʧʨʞʢʤʧʨʲʦʖʘʣʖʢʞʡʡʞʖʦʚʖʢ ʠʩʗʞʭʛʧʠʞʫʢʛʨʦʤʘʅʤʵʘʡʛʣʞʛʘʧʖʢʤʢʧʛʦʚʬʛ ʥʩʧʨʱʣʞʨʖʠʤʙʤʩʣʞʠʖʡʲʣʤʙʤʙʞʚʦʤʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʙʤ ʧʤʤʦʩʜʛʣʞʵ ʣʛʘʤʝʢʤʜʣʤ ʗʱʡʤ ʚʖʜʛ ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʲ ɾ ʛʧʡʞ ʘʤʚʖ ʚʖʦʵʯʖʵ ʜʞʝʣʲ ʣʖʭʣʛʨ ʚʖʦʞʨʲ ʜʞʝʣʲ ʢʛʦʨʘʱʢ ʥʛʧʠʖʢ ʤʧʨʖʣʛʨʧʵ ʡʞ ʳʨʖʥʩʧʨʱʣʵʥʩʧʨʱʣʛʟ ʅʤʧʡʛʝʖʘʛʦʮʛʣʞʵʘʨʤʦʤʟ ʞ ʨʦʛʨʲʛʟ ʤʭʛʦʛʚʛʟ ʧʨʦʤʞʨʛʡʲʧʨʘʖ ʨʩʦʠ ʢʛʣʧʠʤʙʤ ʤʝʛʦʖ ʝʚʛʧʲ ʥʤʵʘʵʨʧʵ ʣʤʘʱʛ ʧʛʡʲʧʠʤʫʤʝʵʟʧʨʘʛʣʣʱʛ ʥʡʤʯʖʚʞ ʥʦʞʙʤʚʣʱʛ ʚʡʵ ʤʦʤʮʛʣʞʵɷʡʖʙʤʚʖʦʵʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʴʧʞʧʨʛʢʱ ʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʤʟ ʪʞʡʲʨʦʖʬʞʞ ʧʤʘʦʛʢʛʣʣʱʫ ʙʞʚʦʤʨʛʫʣʤʡʤʙʞʟʞʗʞʤʨʛʫʣʤʡʤʙʞʟʘʤʚʩʞʝʳʨʤʙʤ ʤʝʛʦʖʢʤʜʣʤʗʩʚʛʨʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʚʡʵʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʫ ʣʖʚʤʗʣʤʧʨʛʟ ʤʦʤʮʛʣʞʵ ʥʖʧʨʗʞʯ ʘʱʦʖʯʞʘʖʣʞʵʠʤʦʢʤʘʱʫʠʩʡʲʨʩʦ ʥʤʡʞʘʖʚʛʦʛʘʲʛʘ ɶʳʨʤʤʝʣʖʭʖʛʨ ʭʨʤʀʖʦʖʠʩʢʣʖʥʤʡʣʞʨʧʵʣʤʘʤʟ ʜʞʝʣʲʴ ʘʢʛʧʨʤ ʥʛʧʠʤʘ ʝʚʛʧʲ ʥʤʵʘʵʨʧʵ ʣʤʘʱʛ ʚʛʦʛʘʣʞʞʗʡʖʙʤʚʖʦʵʨʦʩʚʤʡʴʗʞʘʱʢʣʛʧʩʯʞʢ ʡʴʗʤʘʲ ʦʩʠʖʢ ʨʩʦʠʢʛʣ ʗʩʚʩʨ ʧʤʝʚʖʣʱ ʬʘʛʨʩʯʞʛʤʖʝʞʧʱ ɸʤʚʩ o ʞʧʨʤʭʣʞʠ ʜʞʝʣʞ ʧʡʛʚʩʛʨ ʬʛʣʞʨʲ ʗʤʡʲʮʛʝʤʡʤʨʖ ʞʨʖʠʜʛʖʠʠʩʦʖʨʣʤ ʠʖʠʢʱʤʗʦʖʗʖʨʱʘʖʛʢ ʝʤʡʤʨʤ ʢʱ ʚʤʡʜʣʱ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʘʤʚʩ ʣʛʨʦʖʨʵʥʤʥʩʧʨʩʣʞʤʚʣʤʟʠʖʥʡʞʈʤʡʲʠʤ ʨʤʙʚʖʢʱʧʢʤʜʛʢʞʝʘʡʛʭʲʞʧʨʞʣʣʩʴʥʤʡʲʝʩʞʝ ʘʤʚʱQ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

Жидкость с памятью и энергией Hafızaya ve enerjiye sahip olan sıvı Елизавета Шутилова

Elizabet Şutilova

В

4

ʆʛʙʞʤʣʖʡʲʣʤʢ ʞʣʪʤʦʢʖʬʞʤʣʣʤʢ ʖʙʛʣʨʧʨʘʛ ʆɾɶ ʃʤʘʤʧʨʞ o ʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙ ʥʦʤʮʡʖ ʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʵ ʥʤʧʘʵʯʛʣʣʖʵ ʣʤʘʱʢ ʢʞʦʤʘʱʢ ʤʨʠʦʱʨʞʵʢ ʧʘʤʟʧʨʘ ʘʤʚʱ ʘ ʥʤʧʡʛʚʣʞʛ ʙʤʚʱ ʉʭʖʧʨʣʞʠʖʢʞ ʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵ ʧʨʖʡʞ ʞʝʘʛʧʨʣʱʛʩʭʛʣʱʛoʞʝʦʖʞʡʲʨʵʣʞʣʓʮʛʡʲʗʛʣɺʜʖʠʤʗ ʖʢʛʦʞʠʖʣʛʬ ɺʜʛʦʖʡʚʅʤʡʡʖʠ ʦʤʧʧʞʵʣʛɸʡʖʚʞʢʞʦɸʤʛʟʠʤʘʞʀʤʣʧʨʖʣʨʞʣ ʀʤʦʤʨʠʤʘ ʦʖʗʤʨʖʴʯʞʛʘʳʨʤʟʤʗʡʖʧʨʞʃʖʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞʥʤʗʱʘʖʡʠʤʦʦʛʧʥʤʣʚʛʣʨʜʩʦʣʖʡʖjɺɶx ʅʤʚʖʣʣʱʢɸʧʛʢʞʦʣʤʟʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʞʝʚʦʖʘʤʤʫʦʖʣʛʣʞʵ ʘʧʛʫʝʖʗʤʡʛʘʖʣʞʟʘʢʞʦʛʧʘʵʝʖʣʱʧʥʡʤʫʤʟʘʤʚʤʟjʅʦʞʭʞʣʖʳʨʤʙʤoʣʛʨʤʡʲʠʤʭʞʧʨʤʨʖʘʤʚʱ ʣʤʞʛʛʠʖʭʛʧʨʘʤ ʧʨʦʩʠʨʩʦʖ o ʤʗʰʵʧʣʞʡ ʀʤʣʧʨʖʣʨʞʣ ʀʤʦʤʨʠʤʘ o ʂʱ ʝʖʣʞʢʖʛʢʧʵ ʞʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʛʢ ʣʤʘʱʫ ʨʞʥʤʘ ʧʨʦʩʠʨʩʦʞʦʤʘʖʣʣʤʟ ʘʤʚʱ ʈʖʠʖʵʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʣʖʵʘʤʚʖʘʱʧʨʩʥʖʛʨʠʖʠʡʛʠʖʦʧʨʘʤ ʇʩʯʛʧʨʘʩʴʨ ʠʡʞʣʞʭʛʧʠʞʛ ʚʖʣʣʱʛ ʤ ʨʤʢ ʠʖʠ ʳʨʖ ʘʤʚʖ ʦʖʗʤʨʖʛʨxɸʤʚʖʞʢʛʛʨʥʖʢʵʨʲʄʣʖʢʤʜʛʨʢʛʣʵʨʲʧʘʤʟʧʨʘʖ jʥʤʚʧʨʦʖʞʘʖʨʲʧʵxʠʘʣʛʮʣʞʢʪʖʠʨʤʦʖʢ ʥʛʦʛʚʖʘʖʨʲʞʣʪʤʦʢʖʬʞʴʭʛʦʛʝʢʤʡʛʠʩʡʱʓʮʛʡʲʗʛʣɺʜʖʠʤʗʦʖʧʧʠʖʝʖʡ ʭʨʤʘ ʣʖʨʩʦʖʡʲʣʤʟʘʤʚʛʘʧʛʙʚʖʛʧʨʲʣʖʣʤʭʖʧʨʞʬʱʞʣʖʣʤʥʩʝʱʦʲʠʞʄʣʞʞʧʡʩʜʖʨʤʧʣʤʘʤʟʥʖʢʵʨʞʘʤʚʱ ɻʯʛ ʤʚʣʤ ʩʚʞʘʞʨʛʡʲʣʤʛ ʤʨʠʦʱʨʞʛ o ʭʛʨʘʛʦʨʖʵ ʪʖʝʖ ʘʤʚʱ jʄʣʖʣʞʜʞʚʠʖʵ ʣʞʨʘʛʦʚʖʵ ʖʗʤʡʲʮʛʥʤʫʤʜʖʣʖʜʞʚʠʤʠʦʞʧʨʖʡʡʞʭʛʧʠʩʴʧʩʗʧʨʖʣʬʞʴ oʙʤʘʤʦʞʡɺʜʛʦʖʡʚʅʤʡʡʖʠoʓʨʖ ʧʩʗʧʨʖʣʬʞʵʧʩʯʛʧʨʘʩʛʨʨʖʢ ʙʚʛʛʧʨʲʙʞʚʦʤʪʞʡʲʣʱʛʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʧʠʤʨʤʦʱʢʞʘʤʚʖʧʤʥʦʞʠʖʧʖʛʨʧʵ ʞʥʤʧʩʯʛʧʨʘʩʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʛʨ ʧʤʗʤʟ ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʩʴ ʗʖʨʖʦʛʴ ʝʖʦʵʜʖʴʯʩʴʧʵ ʤʨ ʧʤʡʣʛʭʣʤʙʤ ʧʘʛʨʖ ʈʖʠʜʛ ʛʛ ʢʤʜʣʤ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲ ʞ ʚʡʵ ʤʭʞʧʨʠʞʘʤʚʱx ɾʝʘʤʚʱʢʤʜʣʤʥʤʡʩʭʖʨʲʳʣʛʦʙʞʴjɸʤʚʖʣʖʠʖʥʡʞʘʖʛʨʳʣʛʦʙʞʴʇʤʡʣʬʖɻʧʡʞʘʥʤʡʤʜʞʨʛʡʲʣʱʛʞʤʨʦʞʬʖʨʛʡʲʣʱʛʝʤʣʱ ʘʤʚʱ ʥʤʢʛʯʖʨʲ ʳʡʛʠʨʦʤʚʱ ʢʤʜʣʤ ʞʝʘʡʛʠʖʨʲ ʤʨʨʩʚʖ ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʟʨʤʠʓʨʤʨʥʦʤʬʛʧʧʤʭʛʣʲʗʡʞʝʤʠʠʥʛʦʘʤʢʩʳʨʖʥʩ ʪʤʨʤʧʞʣʨʛʝʖx oʧʠʖʝʖʡɺʜʛʦʖʡʚʅʤʡʡʖʠ ʆʖʗʤʨʖ ʥʤ ʞʝʩʭʛʣʞʴ ʧʘʤʟʧʨʘ ʘʤʚʱ ʥʦʤʚʤʡʜʖʛʨʧʵ ʘʤ ʘʧʛʢ ʢʞʦʛɾʧʧʡʛʚʤʘʖʣʞʛʳʨʤʟjʩʚʞʘʞʨʛʡʲʣʤʟʧʩʗʧʨʖʣʬʞʞxʚʖʛʨ ʣʖʢʥʤʣʞʢʖʣʞʛʪʩʣʚʖʢʛʣʨʖʡʲʣʱʫʤʧʣʤʘʜʞʝʣʞQ

U1FUFSTCVSHEB3ƞ"/PWPTUƌIBCFSBKBOT‘OEBTPOZ‘MMBSEB TVƌMFƌMHƌMƌZFOƌLFǵƌøFSLPOVMVCƌSLPOGFSBOTEà[FOMFOEƌ ,POGFSBOTBLBU‘MBOCƌMƌNBEBNMBS‘BSBT‘OEBƞTSBƌMEFO&TIFM#FO+BLPC "NFSƌLBEBO(FSBME1PMMBLWF3VTZBEBO7MBEƌNƌS 7PZFZLPWWF,POTUBOUƌO,PSPULPWWBSE‘ %àOZB4BǘM‘L½SHàUàOàOWFSƌMFSƌOFHÚSF%àOZBEBLƌÎPǘVIBTUBM‘ǘ‘OTFCFCƌOƌOhTƌTVZVOLVMMBO‘MBCƌMƌSOƌUFMƌLUFPMNBNBT‘OEBOLBZOBLMBO‘ZPS,VMMBO‘MBCƌMƌSOƌUFMƌLLB[BONBLƌÎƌOTVZVO UFNƌ[PMNBT‘O‘OZFUFSMƌPMNBE‘ǘ‘O‘CVOVOZBO‘T‘SBTVZVOHFSFLMƌEƌǘFSOƌUFMƌLMFSFWFCFMMƌCƌSZBQ‘ZBTBIƌQPMNBT‘HFSFLUƌǘƌOƌ BΑLMBZBO,POTUBOUƌO,PSPULPWi#ƌ[ ƌǵMFONƌǵTVWFÎFǵƌUMFSƌTBIBT‘OEBÎBM‘ǵ‘ZPSV[½[FMMƌLMFIB[‘SMBOBOCVTV OƌUFMƌLMFSƌEPMBZ‘T‘ZMBƌMBÎPMBSBLLVMMBO‘MBCƌMƌS#VOVLBO‘UMBZBOCƌSÎPLEFOFZTPOVÎMBS‘WBSwEƌZFƌGBEFFUUƌ 4VZVO IBG‘[BT‘ WBS ½[FMMƌLMFSƌOƌ EFǘƌǵUƌSFCƌMƌS WF E‘ǵ GBLUÚSMFSF HÚSFLFOEƌOƌZFOƌEFOǵFLƌMMFOEƌSFSFLZFOƌPSUBNMBVZVNTBǘMBZBCƌMƌS.PMFLàMZBSE‘N‘ZMBTV CƌMHƌBLUBSNBÚ[FMMƌǘƌOFTBIƌQUƌS &TIFM#FO+BLPCEPǘBMTVZVOZBQ‘T‘OEBPOVOIBG‘[BT‘O‘OUFNFMƌOƌPMVǵUVSBOOBOPQBSÎBD‘LMBSWFOBOPLBCBSD‘LMBS‘OPMEVǘVOV TÚZMFEƌ 4PO EFSFDF FOUFSFTBO CVMEVǘVNV[ LFǵƌG ƌTF TVZVO EÚSEàODà IBMƌEƌSi4VZVOEÚSEàODàIBMƌLBU‘ƌMFT‘W‘IBMƌOƌOBSBT‘OEBLBMBO WFT‘W‘LSƌTUBMGPSNVOBTBIƌQCƌSNBEEFEƌS#VNBEEFIƌESPGàK TV EFGFEƌDƌ Zà[FZMFSƌO PMEVǘV ZFSMFSEF CVMVOVS "ZS‘DB T‘W‘ LSƌTUBMGPSNVOEBTV HàOFǵ‘ǵ‘ǘ‘OEBOFOFSKƌTƌOƌBMBOCƌSFMFLUSƌL QƌMƌHƌCƌÎBM‘ǵ‘S#VT‘W‘NBEEFBZO‘[BNBOEBTVBS‘UNBEBEBLVMMBO‘MBCƌMƌSwEƌZFBΑLMBE‘(FSBME1PMMBL 4VEBO FOFSKƌ àSFUƌMFCƌMƌSi4V CƌS EFQP PMBSBL HàOFǵ FOFSKƌTƌOƌ UPQMVZPS%PMBZ‘T‘ZMBTVZVOQP[ƌUƌGWFOFHBUƌGPMBSBLǵBSKM‘CÚMHFMFSƌOFFMFLUSPULPZBSBLFMFLUSƌLàSFUƌMFCƌMƌS"OMBUU‘ǘ‘NCVTàSFÎ GPUPTFOUF[ƌOCƌSƌODƌFUBC‘O‘BOE‘S‘Sw(FSBME1PMMBLBΑLMBNBMBS‘OBǵÚZMFEFWBNFUUƌ 4VZVO Ú[FMMƌLMFSƌOF ZÚOFMƌL BSBǵU‘SNBMBS EàOZB ÎBQ‘OEB ZBQ‘MNBLUBWFCƌSÎPLCƌMƌNBEBN‘LPOVZBƌMHƌHÚTUFSNFLUFEƌS4VLPOVTVOEBIFSZFOƌBSBǵU‘SNBTPOVDVƌOTBOPǘMVOVOIBZBU‘OUFNFMMFSƌOƌEBIBƌZƌBOMBNT‘O‘TBǘMBSQ

YAZr4":*DA
вода

питьевые источники евразии

Белорусская питьевая минеральная Мансур Сайфутдинов

Р

ʛʚʠʤʟʧʨʦʖʣʛʨʖʠʘʛʝʛʨʧʢʞʣʛʦʖʡʲʣʤʟ ʘʤʚʤʟ ʠʖʠ ɷʛʡʤʦʩʧʧʞʞ o ʠʦʩʥʣʱʫ ʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘ ʢʞʣʛʦʖʡʠʞ ʦʖʝʣʱʫ ʧʤʦʨʤʘ ʤʗʯʞʢ ʤʗʰʛʢʤʢ ʠʩʗʤʢʛʨʦʤʘʘʧʩʨʠʞʅʦʖʘʚʖ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ ʳʨʤ ʗʤʙʖʨʧʨʘʤ ʧʛʙʤʚʣʵ ʫʤʦʤʮʤ ʛʧʡʞ ʣʖ ʂʛʜʚʩ ʨʛʢ ʩʣʞʠʖʡʲʣʱʟ ʦʛʧʩʦʧ ʢʤʙ ʗʱ ʧʨʖʨʲ ʗʖʝʤʟ ʣʛ ʨʤʡʲʠʤ ʚʡʵ ʦʖʝʘʞʨʞʵ ʧʖʣʖʨʤʦʣʤʠʩʦʤʦʨʣʤʟ ʤʨʦʖʧʡʞ ʘ ʦʛʧʥʩʗʡʞʠʛ 

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

ʣʤʞʤʗʛʧʥʛʭʞʨʲʘʱʫʤʚʣʖʘʣʛʮʣʞʟʦʱʣʤʠoʛʘропейский и российский. ʁʴʗʤʛ ʛʘʦʤʥʛʟʧʠʤʛ ʠʩʦʤʦʨʣʤʛ ʢʛʧʨʛʭʠʤ ʨʦʖʚʞʬʞʤʣʣʤ ʤʗʡʴʗʤʘʖʣʣʤʛ ʧʞʡʲʣʱʢʞ ʢʞʦʖ ʧʛʙʤ ʢʤʜʛʨ ʥʤʝʖʘʞʚʤʘʖʨʲ ʧʥʛʠʨʦʩ ʡʛʭʛʗʣʱʫ ʞ ʧʨʤʡʤʘʱʫ ʘʤʚ ɷʛʡʤʦʩʧʧʞʞ ɷʦʤʢʣʱʛ ʘʤʚʱ ʞ ʟʤʚʤʗʦʤʢʣʱʛ ʦʖʧʧʤʡʱ ʧʩʡʲʪʞʚʣʱʛ ʞ ʧʛʦʤʘʤʚʤʦʤʚʣʱʛ ʜʛʡʛʝʞʧʨʱʛ ʦʖʚʤʣʤʘʱʛ ʗʤʦʣʱʛ ʪʨʤʦ ʞ ʧʛʡʛʣʧʤʚʛʦʜʖʯʞʛ ʘʤʚʱ o ʤʙʦʤʢʣʤʛ ʦʖʝʣʤʤʗʦʖʝʞʛ ʥʦʞʦʤʚʣʱʫ ʡʛʭʛʗʣʱʫ ʧʦʛʚʧʨʘ ʧʠʦʱʘʖʛʨʧʵʘʛʛʣʛʚʦʖʫʄʚʣʖʠʤʝʖʥʦʛʚʛʡʖʢʞ ʧʨʦʖʣʱʤʗʳʨʤʢʥʤʭʨʞʣʛʝʣʖʴʨ

Минералку пьют все ʂʛʜʚʩʨʛʢʣʖʘʣʩʨʦʛʣʣʛʢʦʱʣʠʛʢʛʧʨʣʖʵʢʞʣʛʦʖʡʠʖʥʦʛʚʧʨʖʘʡʛʣʖʗʤʡʛʛʭʛʢʚʤʧʨʤʟʣʤɻʛʚʤʡʵ ʧʦʛʚʞʥʦʤʭʞʫʗʛʝʖʡʠʤʙʤʡʲʣʱʫʣʖʥʞʨʠʤʘʧʤʧʨʖʘʡʵʛʨʤʠʤʡʤʞʥʦʤʚʤʡʜʖʛʨʦʖʧʨʞʇʛʙʤʚʣʵʗʛʡʤʦʩʧʱʘʱʥʞʘʖʴʨʝʖʙʤʚʘʧʦʛʚʣʛʢʥʤʡʞʨʦʤʘ ʢʞʣʛʦʖʡʲʣʤʟʘʤʚʱoʗʤʡʲʮʛ ʭʛʢʦʤʧʧʞʵʣʛ ʫʤʨʵ ʞʢʛʣʲʮʛ ʭʛʢʩʠʦʖʞʣʬʱʅʦʛʚʥʤʭʨʛʣʞʛʤʨʚʖʴʨ ʙʖʝʞʦʤʘʠʛ ʛʛ ʝʚʛʧʲ ʥʲʴʨ ʘʚʘʤʛ ʗʤʡʲʮʛ ʭʛʢ ʘ ʆʤʧʧʞʞʞʘʭʛʨʘʛʦʤoʭʛʢʣʖʉʠʦʖʞʣʛ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

Mansur Sayfutdinov

#

FZB[ 3VTZB NBEFO TVMBS‘ LBZOBLMBS‘ CBL‘N‘OEBO [FOHƌOEƌS )FS àMLF CV BΑEBO CV LBEBS [FOHƌO EFǘƌMEƌS #FZB[ 3VTZB HàOMàL TV IBDNƌNPMBOBEFUCàZàL NBEFO TV LBZOBǘ‘OB TBIƌQUƌS "ODBL #FZB[ 3VTZB CV [FOHƌOMƌǘƌO TBEFDF VOEBO GBZEBMBO‘S0ZTB CVFǵTƌ[IB[ƌOFàMLFOƌOIFN UVSƌ[NƌOF LBUL‘ IFN EF àMLFOƌO E‘ǵ QƌZBTBZB ΑL‘ǵ‘O‘TBǘMBZBCƌMƌS %àOZBO‘O ÚOEF HFMFOMFSƌ UBSBG‘OEBO FTLƌEFO CFSƌTFWƌMFO"WSVQBhEBLƌIFSIBOHƌCƌSUBUƌMCFMEFTƌ #FZB[3VTZBhO‘OƌÎNFTVZVWFUFEBWƌBNBÎM‘LVMMBO‘MBONPEFSOTVMBS‘O‘L‘TLBOBCƌMƌS#FZB[3VTZB NƌOFSBMUFEBWƌBNBÎM‘WFTPGSBM‘LPMBSBLLVMMBO‘MBO TVMBSCBL‘N‘OEBOPMEVLÎB[FOHƌO#SPNƌZPUCBL‘N‘OEBO [FOHƌO TVMBS TàMGƌU LàLàSUMà IƌESPKFO EFNƌS CPS øàPS HƌCƌ UàSMà UàSMà NƌOFSBM ƌÎFSFO TVMBS NFWDVU .BBMFTFG #FZB[ 3VTZBO‘O NBEFO TVMBS‘CBL‘N‘OEBO[FOHƌOPMNBT‘EƌǘFSàMLFMFSUBSBG‘OEBOCƌMƌONFNFLUFEƌS

Beyaz Rusya’nın maden suları Maden suyunu herkes içiyor #FZB[ 3VTZBO‘O ƌÎ QƌZBTBT‘OEB IFS ÎFǵƌU NBEFO TVZV TBU‘M‘S "MLPMTà[ ƌÎFDFLMFSƌO ‘O‘ NBEFO TVMBS‘ PMVǵUVSVS #V SBLBN BSUNBZB EFWBN FEƌZPS #FZB[ 3VTZBEB CƌS ƌOTBO Z‘MEB PSUBMBNB MƌUSF NBEFO TVZV UàLFUƌMƌS #V SBLBN 3VTZBEB UàLFUƌMFO NBEFO TVZVOEBO EBIB GB[MB BNB 6LSBZOBEBLƌOEFO EBIB B[ #FZB[ 3VTZBhEB EBIB ÎPLHB[M‘TVUàLFUƌMƌZPS#VSBEBHB[M‘TVZVOVOUàLFUƌNƌ 3VTZBEBO ƌLƌ LBU 6LSBZOBEBO EÚSU LBU EBIBGB[MB

YAZr4":*DA
вода

питьевые п итьевые и источники сточники е евразии вразии ʗʛʡʤʦʩʧʧʠʤʦʤʧʧʞʟʧʠʤʛ ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʛ jʊʦʤʧʨ ʞ ʀxɾʚʖʜʛʘʩʧʡʤʘʞʵʫʧʡʤʜʣʤʟʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʤʟ ʧʞʨʩʖʬʞʞʘʧʨʦʖʣʛʞʘʢʞʦʛʦʤʧʨʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖʞ ʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʵʘʤʚʱʧʤʫʦʖʣʵʛʨʧʵ ʅʤʨʛʣʬʞʖʡ ʦʖʝʘʞʨʞʵ ʘʛʧʲʢʖ ʘʛʡʞʠ ʥʤʳʨʤʢʩʤʧʛʦʲʛʝʣʤʟʠʤʣʠʩʦʛʣʬʞʞʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʟ ʦʛʭʞʣʛʞʚʛʨʄʚʣʖʠʤʥʤʚʙʤʨʤʘʠʖʠjʧʤʦʛʘʣʤʘʖʣʞʴx ʠʨʤʥʛʦʘʱʢʝʖʟʢʛʨʣʖʥʤʨʦʛʗʞʨʛʡʲʧʠʤʢ ʦʱʣʠʛ ʡʞʚʞʦʩʴʯʛʛ ʢʛʧʨʤ ʣʖʭʖʡʖʧʲ ʀʤʢʥʖʣʞʞ ʥʤʡʩʭʖʴʨ ʘʧʛ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʛ ʧʛʦʨʞʪʞʠʖʨʱ ʚʡʵʦʖʗʤʨʱʣʛʨʤʡʲʠʤʘʥʦʛʚʛʡʖʫʧʨʦʖʣʱ ʣʤʞ ʝʖ ʦʩʗʛʜʤʢ ɸ ʥʛʦʘʩʴ ʤʭʛʦʛʚʲ ʞʫ ʞʣʨʛʦʛʧʩʛʨ Россия, так как именно этот регион остается ʠʦʩʥʣʛʟʮʞʢ ʞʢʥʤʦʨʛʦʤʢ ʗʛʡʤʦʩʧʧʠʞʫ ʢʞʣʛʦʖʡʲʣʱʫʘʤʚ ʉʦʱʣʠʖʢʞʣʛʦʖʡʲʣʤʟʞʥʞʨʲʛʘʤʟʘʤʚʱʦʛʧʥʩʗʡʞʠʞoʗʤʡʲʮʤʛʗʩʚʩʯʛʛ ʞʫʤʭʛʨʧʵʘʛʦʞʨʲ ʭʨʤ ʚʣʵ ʠʤʙʚʖ ʧʡʖʘʖ ʗʛʡʤʦʩʧʧʠʞʫ ʬʛʡʛʗʣʱʫ ʘʤʚʥʦʤʙʦʛʢʞʨʥʤʘʧʛʢʩʢʞʦʩ ʜʚʖʨʲʣʛʚʤʡʙʤ ɸʛʚʲʤʣʞʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʧʨʤʵʨʨʤʙʤ

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / FOTOĞRAF: INTREPRESS

_по материалам сайтов watermarket.ru, www.sanatorii.by

ʅʦʞʢʛʦʣʤ ʘʧʛʟ ʘʤʚʱ ʦʖʝʡʞʘʖʛʢʤʟ ʗʛʡʤʦʩʧʖʢʞʞʝʗʩʨʱʡʤʠ ʤʨʣʤʧʵʨʧʵʠʠʡʖʧʧʩʘʤʚʥʞʨʲʛʘʱʫʄʧʨʖʡʲʣʱʛʤʗʡʖʚʖʴʨʗʤʡʛʛʘʱʧʤʠʤʟʧʨʛʥʛʣʲʴʢʞʣʛʦʖʡʞʝʖʬʞʞʞʧʭʞʨʖʴʨʧʵʡʛʭʛʗʣʱʢʞ ʅʦʤʬʛʣʨʥʞʨʲʛʘʤʟʘʤʚʱʥʦʤʚʤʡʜʖʛʨʦʖʧʨʞ ɸʧʛʢʛʣʲʮʛʡʴʚʛʟʥʲʴʨʘʤʚʤʥʦʤʘʤʚʣʩʴʘʤʚʩ ʤʨʚʖʘʖʵʥʦʛʚʥʤʭʨʛʣʞʛʗʩʨʞʡʞʦʤʘʖʣʣʤʟ В Белоруссии подрастает поколение, уже ʥʦʞʘʱʠʮʛʛ ʭʨʤ ʘʤʚʖ ʘ ʗʩʨʱʡʠʖʫ o ʧʖʢʱʟ ʤʗʱʭʣʱʟ ʞ ʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʱʟ ʥʞʯʛʘʤʟ ʥʦʤʚʩʠʨ ɸʮʠʤʡʖʫʞʚʤʮʠʤʡʲʣʱʫʩʭʦʛʜʚʛʣʞʵʫʤʣʖʦʛʠʤʢʛʣʚʤʘʖʣʖʠʥʦʞʢʛʣʛʣʞʴ ʖʘʚʛʨʧʠʞʫʤʝʚʤʦʤʘʞʨʛʡʲʣʱʫ ʞ ʧʥʤʦʨʞʘʣʱʫ ʡʖʙʛʦʵʫ ʞ ʘʤʘʧʛ ʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʖ ʈʖʠ ʭʨʤ ʥʦʤʟʚʛʨ ʢʛʣʲʮʛ ʚʛʧʵʨʞ ʡʛʨ ʞ ʦʱʣʤʠ ʗʩʨʞʡʞʦʤʘʖʣʣʤʟ ʘʤʚʱ ʘʱʦʖʧʨʛʨ ʘʤʢʣʤʙʤʦʖʝ

Потенциал развития ʆʤʝʡʞʘʤʢʥʞʨʲʛʘʤʟʘʤʚʱʧʛʙʤʚʣʵʗʤʡʛʛʖʠʨʞʘʣʤ ʝʖʣʞʢʖʴʨʧʵ ʠʦʩʥʣʱʛ ʠʤʢʥʖʣʞʞ ʥʡʖʣʞʦʩʴʯʞʛ ʦʤʧʨʥʦʞʗʱʡʛʟʘʗʩʚʩʯʛʢoʘʭʖʧʨʣʤʧʨʞ ʨʖʠʞʛ ʙʞʙʖʣʨʱ ʠʖʠʂʞʣʧʠʞʟʝʖʘʤʚʗʛʝʖʡʠʤʙʤʡʲʣʱʫʣʖʥʞʨʠʤʘ jʀʤʠʖʀʤʡʖɷʛʘʦʞʚʜʞʧx ʇʄʄjɺʖʦʞʚʖx 

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

1ƌZBTBEB TBU‘MBO NBEFO TVMBS‘O‘O VHàOMàLƌÎƌMFCƌMƌSOƌUFMƌLUF HFSƌLBMBONƌLUBSEBƌTFÎÚ[àMNàǵNƌOFSBMUV[MBS‘ EBIBCàZàLPSBOƌÎFSEƌǘƌƌÎƌOǵƌGBM‘OƌUFMƌLUF LƌNBEFOTVMBS‘ (ƌUHƌEFEBIBB[ƌOTBONVTMVLTVZVLVMMBO‘ZPS0OVOZFSƌOFǵƌǵFTVLVMMBO‘N‘BSU‘ZPS#FZB[ 3VTZBEB ZFOƌ OFTƌM BSBT‘OEB ǵƌǵƌF TV LVMMBO‘N‘BSUBSBLEFWBNFUNFLUFEƌS0LVMMBSWFLSFǵMFSEF ǵƌǵF TV LVMMBON‘N‘ UBWTƌZF FEƌMNFLUF ÎPDVL LBNQMBS‘OEBƌTFǵƌǵFMFONƌǵTVLVMMBO‘N‘NFDCVSƌEƌS½ZMFZTF ǵƌǵFMFONƌǵTVLVMMBO‘N‘OEBÚOàNà[EFLƌZ‘MƌÎƌOEFBSU‘ǵUFTQƌUFEƌMFCƌMƌS

Gelişme potansiyeli ƞÎƌMFCƌMƌSNBEFOTVZVOV ƌMFSƌEFLB[BOÎMBS‘O‘OBSUBDBǘ‘O‘EàǵàOFO.ƌOTL"MLPMTà[ƞÎFDFL'BCSƌLBT‘ $PDB $PMB#FWSƌEKFT %BSƌEB #FZB[3VTZB3VTZBPSUBLǵƌSLFUƌw'SPTUƌ,wHƌCƌCàZàLGƌSNBMBSàSFUƌZPSÃMLFEFWF EàOZBEB [PS FLPOPNƌL ǵBSUMBS‘O ZBǵBONBT‘OB SBǘNFOTVàSàOMFSƌOƌOàSFUƌNƌWFUàLFUƌNƌBSUNBLUBE‘S #VBMBOEBLƌQB[BSQPUBOTƌZFMƌPLBEBSHFOƌǵWF CàZàLLƌSFLBCFUTÚ[LPOVTVCƌMFEFǘƌM'BLBU QƌZBTBEBMƌEFSMƌǘƌIBOHƌGƌSNBBMBDBLEƌZFIBMLBSBT‘OEB LPOVǵNBMBSEBTÚ[LPOVTVEVS'ƌSNBMBS TBEFDFZVSU ƌÎƌOEFEFǘƌMBZO‘[BNBOEBZVSUE‘ǵ‘OEBEBÎBM‘ǵNBL ƌÎƌOHFSFLFOCFMHFMFSƌBM‘ZPSMBS.BEFOTVZVàSFUƌDƌMFSƌOƌOƌOCBǵM‘DBƌMHƌBMBO‘3VTZBE‘S;ƌSBCVàMLF #FZB[3VTZBNBEFOTVMBS‘O‘OFOÚOFNMƌƌUIBMBUΑT‘E‘S #FZB[ 3VTZB UBUM‘ TV WF NBEFO TVZV QƌZBTBT‘ HFOƌǵWFCàZàLQPUBOTƌZFMFTBIƌQ:BL‘OEB#FZB[ 3VTZBNBEFOTVZVOVOǵÚISFUƌOƌOEàOZBDBCƌMƌOƌS PMBDBǘ‘OBƌOBO‘ZPSVN _watermarket.ru, www.sanatorii.by sitelerin verdiği bilgilere dayalı


ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / FOTOĞRAF: INTREPRESS

актуально

Крутится, Dönüyor, вертится… çevriliyor... Сергей Кормилицын

Sergey Kormilitsin

Г

FǵIVS3VTǵBƌSƌ"MFLTBOES1VǵLƌOƌO.ƌIBZMPWTLPZFLÚZàOEFZBǵBE‘ǘ‘[BNBOCVSBZBT‘LT‘LHFMEƌǘƌOƌTÚZMFSMFS 4VZVO ǵ‘S‘MU‘T‘O‘ EƌOMFZƌQ EFǘƌSNFOƌO VZVNMV WF Eà[FOMƌ ÎBM‘ǵNBT‘O‘ IBZSBO IBZSBO TFZSFEFSNƌǵ (àOàNà[EF EFǘƌSNFOƌOEVSVǵVƌOTBOMBSBÎPLUVIBGHFMƌZPS,FÎFEFOZBQ‘MN‘ǵGÚUSǵBQLBT‘O‘HƌZFOEFǘƌSNFODƌ 1TLPWCÚMHFTƌOEFCVMVOBO 4V%FǘƌSNFOƌ.à[FTƌCFLÎƌTƌ4FSHFZ:FǵƌOhEƌS(ƌSƌǵLBQ‘T‘O‘BÎU‘ǘ‘OEBWFPSBEBLƌCàZàLÎBSL‘EÚOEàSàQEFǘƌSNFOƌONFLBOƌ[NBT‘O‘ÎBM‘ǵU‘SE‘ǘ‘OEBUBNCƌSTƌIƌSCB[BCFO[ƌZPS&MƌOƌOCƌSIBSFLFUƌZMFǵFIƌSEFZBǵBZBOƌOTBOMBS‘OLVMBǘ‘OBIPǵHFMFOCƌSNFMPEƌZƌPMVǵUVSVZPS#VNFMPEƌ ǵFIƌSEFZBǵBZBOCƌSƌTƌƌÎƌOEFǘƌSNFOƌOBIǵBQPMVǘVOEBOBLBOTVZVOǵ‘S‘MU‘T‘ ÎBM‘ǵBOÎBSL‘OH‘D‘SU‘T‘ EFǘƌSNFOUBǵMBS‘O‘OU‘L‘SU‘T‘E‘S &Z NƌTBGƌS HFM "LBO TVMBS‘O TFOƌO ƌÎƌO ÚWàUUàǘà CƌS BWVÎ VO IFEƌZFOƌ BM #FMLƌ EF TBOB WFSƌMFO VO EFǘƌM ÚǘàUàMNàǵ [BNBO‘OUBLFOEƌTƌEƌS

ʤʘʤʦʵʨ ʥʤʳʨɶʡʛʠʧʖʣʚʦʅʩʮʠʞʣ ʠʤʙʚʖʜʞʡʘʧʛʡʛ ʂʞʫʖʟʡʤʘʧʠʤʢ ʗʱʘʖʡʝʚʛʧʲʣʛʦʛʚʠʤʇʡʩʮʖʡʮʩʢ ʘʤʚʱ ʡʴʗʤʘʖʡʧʵʦʖʗʤʨʤʟʡʖʚʣʤʥʦʞʙʣʖʣʣʱʫ ʢʛʫʖʣʞʝʢʤʘ ʇʛʙʤʚʣʵʣʖʢʛʡʲʣʞʬʩʧʢʤʨʦʵʨʠʖʠʣʖʚʞʠʤʘʞʣʠʩɾʢʛʡʲʣʞʠ ʫʦʖʣʞʨʛʡʲʢʩʝʛʵjɸʤʚʵʣʖʵʢʛʡʲʣʞʬʖxʘʅʧʠʤʘʧʠʤʟ ʤʗʡʖʧʨʞʇʛʦʙʛʟɻʮʞʣʘʢʵʙʠʤʟʘʤʟʡʤʭʣʤʟʮʡʵʥʛ ʠʤʙʚʖ ʤʣʤʨʠʦʱʘʖʛʨʝʖʨʘʤʦ ʚʖʘʖʵʫʤʚʠʤʡʛʧʩ ʘʱʙʡʵʚʞʨʣʖʧʨʤʵщим фокусником. ʆʖʝɾʝʖʝʘʩʭʖʡʖʣʖʚʦʛʠʤʟʬʛʡʖʵʧʞʢʪʤʣʞʵʣʛʥʦʞʘʱʭʣʱʫʙʤʦʤʚʧʠʤʢʩʩʫʩʝʘʩʠʤʘoʝʖʮʩʢʛʡʖʢʭʖʯʖʵʧʵʥʤʚʛʦʛʘʵʣʣʤʢʩʡʤʨʠʩʘʤʚʖ ʝʖʧʠʦʞʥʛʡʤʘʦʖʯʖʴʯʛʛʧʵʠʤʡʛʧʤ ʝʖʧʠʦʛʜʛʨʖʡʞʜʛʦʣʤʘʖ ɽʖʫʤʚʞ ʙʤʧʨʲ ʅʦʞʢʞ ʘ ʥʤʚʖʦʤʠ ʥʦʞʙʤʦʮʣʴ ʢʩʠʞ ʭʨʤ ʧʢʤʡʤʡʖʚʡʵʨʛʗʵʨʛʠʩʭʖʵʘʤʚʖɾʡʞʳʨʤʣʛʢʩʠʖ ʖʥʛʦʛʢʤʡʤʨʤʛʘʦʛʢʵ 

M

YAZr4":*DA
вода

питьевые источники евразии

Ради чего мы ее пьем Niçin su içiyoruz? С древнейших времен вода – важнейший компонент в ритуалах всех религий. Во множестве религиозных об обрядов главному источнику жизни отводилась важнейшая роль Eskiden beri su, bütün dini törenlerde öne önemli rol oynamaktadır. Çoğu dini törende hhayatın kaynağı olarak düşünülen suya başrol verilmiştir

Александр Попов автор книги «Полная история Ислама и арабских завоеваний»

В

ɺʦʛʘʣʛʟ ɹʦʛʬʞʞ ʘʡʖʚʱʠʖ ʢʤʦʛʟ ʅʤʧʛʟʚʤʣ ʗʱʡ ʤʚʣʞʢ ʞʝ ʧʖʢʱʫ ʥʤʭʞʨʖʛʢʱʫ ʗʤʙʤʘ ʍʨʤʗʱ ʥʛʦʛʧʛʭʲ ʦʛʠʩ ʙʦʛʠʞ ʘ ʝʣʖʠ ʩʘʖʜʛʣʞʵ ʠ ʅʤʧʛʟʚʤʣʩ ʗʦʤʧʖʡʞ ʘ ʘʤʚʩ ʢʤʣʛʨʠʞ ʙʤʦʧʨʞʝʛʦʣʖɸɺʦʛʘʣʛʢʆʞʢʛʤʨʢʛʭʖʡʞʥʦʖʝʚʣʞʠ ʊʤʣʨʖʣʖʡʞʟ ʥʤʧʘʵʯʛʣʣʱʟ ʗʤʙʩ ʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘʊʤʣʨʩʌʘʛʨʖʢʞʩʠʦʖʮʖʡʞʣʛʨʤʡʲʠʤʗʛʦʛʙʖ ʦʛʠ ʣʤʚʖʜʛʩʡʞʭʣʱʛʠʤʡʤʣʠʞ ʠʤʨʤʦʱʛʨʖʠʜʛ ʧʭʞʨʖʡʞʧʲʤʗʞʨʖʡʞʯʛʢʗʤʙʤʘɶʘɾʣʚʞʞʚʤʣʛʚʖʘʣʞʫʘʦʛʢʛʣʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʤʙʤʧʣʖʭʖʡʖʥʤʞʡʞʘʤʚʤʟʧʢʛʚʤʢ ʞʡʞʮʲʥʤʨʤʢʢʖʨʲʠʤʦʢʞʡʖ его молоком.

Очищение в водах ɸʧʘʵʯʛʣʣʤʟʠʣʞʙʛʞʩʚʖʞʝʢʖʈʤʦʛʦʞʨʩʖʡʲʣʤʛ ʤʢʤʘʛʣʞʛʘʤʚʤʟoʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʱʟʖʨʦʞʗʩʨʘʧʛʫ ʤʭʞʧʨʞʨʛʡʲʣʱʫ ʤʗʦʵʚʤʘ ʃʤ ʠ ʗʖʣʖʡʲʣʤʟ ʙʞʙʞʛʣʛ ʳʨʤ ʚʛʟʧʨʘʞʛ ʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʞ ʣʛ ʞʢʛʡʤ ʤʨ-

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

МОИСЕЙ, РАЗДВИГАЮЩИЙ МОРЕ. ГРАВЮРА ГЮСТАВА ДОРЕ / HZ. MUSA'NIN DENİZİ ORTADAN AYIRIŞI

Aleksandr Popov “Arap Fetihleri ve İslam Tarihi” kitabın yazarı

"

OUƌL :VOBOƌTUBOEB %FOƌ[ 5BOS‘T‘ 1PTFƌEPOVO POB UBQBOMBS BSBT‘OEBLƌ ƌUƌCBS‘ CàZàLUà /FISƌ HFÎFSLFO :VOBOMBS TVMBSBEFNƌSQBSB CƌSBWVÎ UBI‘M BUBSBL 1PTFƌEPOB TBZH‘ HÚTUFSƌZPSMBSE‘ "OUƌL 3PNBEB TV LBZOBLMBS‘O‘O UBOS‘T‘ PMBO'POUVTBE‘OB'POUBOBMƌ#BZSBN‘LVUMBO‘ZPSEV )ƌOEƌTUBOEBƌTFZFOƌEPǘBOCFCFLMFSƌBOOFMFSƌFN[ƌSNFEFOÚODFCBMƌMFLBS‘ǵU‘S‘MBOTVWFSƌZPSMBSE‘

Su ile temizlenir :BIVEƌMFSƌO LVUTBM LƌUBC‘ 5FWSBUUB ÎPǘV UÚSFOƌO ÚOFNMƌ ǵBSU‘ BCEFTU BMNBLU‘S "NB CVOV IƌKZFO LVSBMMBS‘ ƌMF LBS‘ǵU‘SNBNBL HFSFLƌS "TM‘OEB ZBIVEƌ HFMFOFLMFSƌ CV ƌLƌ LBWSBN‘ OFU PMBSBL CFMƌSUƌQ CƌSCƌSƌSƌOEFO BZ‘SNBLUBE‘S 5BMƌNBUMBS‘O CƌSƌTƌOEFi,BE‘OIBNBNEBƌZƌDFZ‘LBOE‘ǘ‘ EàOZBTVMBS‘O‘à[FSƌOFEÚLUàǘàIBMEFBCEFTUBMNBEBO Z‘LBONBBZƌOƌZBQNBEBO ZFUFSƌODFUFNƌ[TBZ‘MNB[w

ʣʤʮʛʣʞʵ ɾʩʚʛʟʧʠʞʛ ʨʦʖʚʞʬʞʞ ʘʛʧʲʢʖ ʧʨʦʤʙʤ ʦʖʝʚʛʡʵʡʞ ʳʨʞ ʚʘʖ ʥʤʣʵʨʞʵ ɸ ʤʚʣʤʢ ʞʝ ʥʦʛʚʥʞʧʖʣʞʟʧʠʖʝʖʣʤjɺʖʜʛʨʤʙʚʖ ʠʤʙʚʖʜʛʣʯʞʣʖ ʗʩʚʛʨ ʢʱʨʲʧʵ ʘ ʗʖʣʛ ʤʧʣʤʘʖʨʛʡʲʣʤ ʞ ʚʤʡʙʤ ʚʖʜʛʨʤʙʚʖ ʠʤʙʚʖʤʣʖʤʗʤʡʲʛʨʧʵʘʧʛʢʞʘʤʚʖʢʞ ʢʞʦʖ ʤʣʖ ʘʧʛ ʜʛ ʣʛ ʗʩʚʛʨ ʧʭʞʨʖʨʲʧʵ ʭʞʧʨʤʟ ʥʤʠʖ ʣʛ ʧʤʘʛʦʮʞʨ ʦʞʨʩʖʡ ʤʢʤʘʛʣʞʵx ʆʖʗʗʞ ɾʤʫʖʣʖʣ ʗʛʣ ɽʖʠʠʖʟ ʜʞʘʮʞʟ ʘ *̓ ʘʛʠʛ ʥʤ ʆʋ ʙʤʘʤʦʞʡjʃʛʨʦʩʥʝʖʙʦʵʝʣʵʛʨʞʣʛʘʤʚʖʤʭʞʯʖʛʨʓʨʤʘʛʡʛʣʞʛɷʤʙʖ ʞʣʖʢʣʛʡʲʝʵʥʤʚʘʛʦʙʖʨʲ ʛʙʤʧʤʢʣʛʣʞʴxɸʛʦʩʴʯʞʢʣʖʠʖʣʩʣʛʧʩʗʗʤʨʱʞ ʚʦʩʙʞʫ ʦʛʡʞʙʞʤʝʣʱʫ ʥʦʖʝʚʣʞʠʤʘ ʥʦʛʚʥʞʧʱʘʖʡʤʧʲ ʧʤʘʛʦʮʖʨʲ ʥʤʙʦʩʜʛʣʞʛ ʘ ʦʛʝʛʦʘʩʖʦ ʚʡʵ ʤʢʤʘʛʣʞʟ o ʢʞʠʘʛ ʥʦʛʚʘʖʦʵʵ ʝʖʨʛʢ ʠʖʜʚʩʴ ʢʤʡʞʨʘʩʤʢʤʘʛʣʞʛʢʦʩʠɶʘʤʘʦʛʢʵʧʡʩʜʗʱʘ ɿʤʢʀʞʥʥʩʦ ʥʛʦʘʤʧʘʵʯʛʣʣʞʠ ʧʤʘʛʦʮʖʡ ʤʢʤʘʛʣʞʛʬʛʡʱʫʥʵʨʲʦʖʝ ʞʚʖʜʛʘʫʤʚʘʋʦʖʢʗʱʡ ʥʤʝʘʤʡʛʣʡʞʮʲʨʛʢ ʠʨʤʦʞʨʩʖʡʲʣʤʤʭʞʧʨʞʡʧʵ ɸʤʚʖʘʞʩʚʖʞʝʢʛʧʡʩʜʞʡʖʘʣʛʠʤʨʤʦʤʟʧʨʛʥʛʣʞʧʞʢʘʤʡʤʢɷʤʙʖ ʠʤʨʤʦʱʟʣʛʨʤʡʲʠʤʵʘʡʵʡʧʵ jʘ ʙʩʧʨʤʢ ʤʗʡʖʠʛx ʣʤ ʞ jʧʚʛʡʖʡ ʥʤʠʦʤʘʤʢ ʇʘʤʞʢ ʧʛʣʞʴ ʘʤʠʦʩʙ ʇʛʗʵ ʢʦʖʠ ʘʤʚ ʤʗʡʖʠʤʘ

Вода в иудаизме служила символом Бога Yahudilerin Tanrısının güç kaynağının sularda olduğu, mucizelerini sular ın üzerinde yarattığına inanılır

YAZr4":*DA
вода

питьевые источники евразии

С водой в христианстве связан целый ряд ритуалов

ʘʤʝʚʩʮʣʱʫx ʅʤ ʩʨʘʛʦʜʚʛʣʞʴ ʈʖʡʢʩʚʖ ʞʢʥʛʦʖʨʤʦʈʞʨʞʘʤʘʧʛʧʭʞʨʖʡ ʭʨʤjʧʞʡʖʛʘʦʛʟʧʠʤʙʤ ɷʤʙʖʘʘʤʚʛ ʭʨʤʘʧʛʭʩʚʛʧʖʄʣʨʘʤʦʞʡʣʖʘʤʚʛ ʀʤʙʚʖʕʫʘʛʤʧʘʤʗʤʚʞʡʛʘʦʛʟʧʠʞʟʣʖʦʤʚʤʨʛʙʞʥʛʨʧʠʤʙʤ ʦʖʗʧʨʘʖ ʤʣ ʦʖʧʧʛʠ ʍʛʦʢʣʤʛ ʢʤʦʛ ʠʤʙʚʖ ʕʫʘʛ ʘʘʛʡ ʛʘʦʛʛʘ ʘ ʅʖʡʛʧʨʞʣʩ ʤʣ ʥʦʛʚʘʖʦʞʨʛʡʲʣʤ ʦʖʧʧʛʠ ʘʤʚʱ ɾʤʦʚʖʣʖ ʘʦʖʙʤʘ ɾʝʦʖʞʡʵʤʣʨʤʥʞʡʘʘʤʚʛx

Hrıstiyanlık’ta bir çok tören ve ayin suya bağlıdır

Крещение в водах

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

ʅʤʫʤʜʛ ʞʢʛʣʣʤ ʤʨ ʞʩʚʛʟʧʠʤʟ ʨʦʖʚʞʬʞʞ ʤʢʤʘʛʣʞʵʥʦʤʞʧʫʤʚʞʨʞʤʗʦʵʚʠʦʛʯʛʣʞʵʘʫʦʞʧʨʞʖʣʧʨʘʛɾʤʖʣʣʀʦʛʧʨʞʨʛʡʲ ʙʤʨʤʘʵʞʩʚʛʛʘʠʥʦʞʫʤʚʩʢʛʧʧʞʞ ʥʤʙʦʩʜʖʡʞʫʘʘʤʚʱʦʛʠʞɾʤʦʚʖʣ ʨʛʢʧʖʢʱʢʤʭʞʯʖʵ ʧʢʱʘʖʵʧʣʞʫʙʦʛʫʞʅʤʝʜʛ ʩʜʛ ʘ ʫʦʞʧʨʞʖʣʧʨʘʛ ʳʨʤ ʚʛʟʧʨʘʞʛ ʥʦʞʤʗʦʛʡʤ ʛʯʛʗʤʡʛʛʙʡʩʗʤʠʞʟʧʢʱʧʡʭʛʡʤʘʛʠ ʥʤʙʦʩʜʖʵʧʲʥʦʞʠʦʛʯʛʣʞʞʘʘʤʚʩ ʣʛʥʦʤʧʨʤʧʢʱʘʖʡʧ ʧʛʗʵʙʦʛʫʞ ʖʩʢʞʦʖʡʚʡʵʧʨʖʦʤʟʜʞʝʣʞ ʘʧʨʩʥʖʵ ʘʣʤʘʩʴ ʅʛʦʘʤʛ ʭʩʚʤ ʋʦʞʧʨʖ ʧʘʵʝʖʣʤ ʧ ʘʤʚʤʟ ʣʖ ʧʘʖʚʲʗʛ ʘ ʀʖʣʛ ɹʖʡʞʡʛʟʧʠʤʟ ʤʣ ʤʗʦʖʨʞʡ ʘʤʚʩ ʘ ʘʞʣʤ ʎʞʦʤʠʤ ʞʝʘʛʧʨʣʤ ʞ ʫʤʜʚʛʣʞʛ ʋʦʞʧʨʖ ʥʤʘʤʚʖʢɹʖʡʞʡʛʟʧʠʤʙʤʤʝʛʦʖʃʛʩʚʞʘʞʨʛʡʲʣʤ ʭʨʤ ʧ ʘʤʚʤʟ ʘ ʫʦʞʧʨʞʖʣʧʨʘʛ ʧʘʵʝʖʣ ʬʛʡʱʟ ʦʵʚ ʦʞʨʩʖʡʤʘ ʇʤ **̓ ʘʛʠʖ ʥʤ ʆʋ ʞʝʘʛʧʨʣʤ ʤʧʘʵʯʛʣʞʛ ʘʤʚʱ ʣʱʣʛ ʤʗʯʛʛ ʞ ʚʡʵ ʥʦʖʘʤʧʡʖʘʞʵ ʞ ʚʡʵ ʠʖʨʤʡʞʬʞʝʢʖ ʈʤʡʲʠʤ ʩ ʥʦʖʘʤʧʡʖʘʣʱʫ ʳʨʤ jʖʙʞʖʧʢʖx jʧʘʵʨʖʵʘʤʚʖx ʖʩʠʖʨʤʡʞʠʤʘojʖʠʘʖ ʗʛʣʛʚʞʠʨʖx jʗʡʖʙʤʧʡʤʘʛʣʣʖʵ ʘʤʚʖx ʄʣʖ ʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵʘʨʖʞʣʧʨʘʛʠʦʛʯʛʣʞʵ ʥʦʞʤʧʘʵʯʛʣʞʞʫʦʖʢʤʘʞʘʧʛʫʗʤʙʤʧʡʩʜʛʗʣʱʫʥʦʛʚʢʛʨʤʘ ʥʦʞʤʧʘʵʯʛʣʞʞʜʞʡʱʫʚʤʢʤʘɾʤʨʡʞʭʞʛʢʛʜʚʩ

EƌZFTÚZMFONFLUFEƌS.4*ZZEBZBǵBZBO̓3BCƌ:PIBOBO#FO;BLLBƌi$FTFULƌSMFUNFEƌǘƌHƌCƌTVUFNƌ[MFNF[w#V5BOS‘O‘OFNSƌEƌSWFCƌ[POBǵàQIFZMFCBLNBNBM‘Z‘[wEFSEƌƞOTBOMBS $VNBSUFTƌHàOà BSƌGFTƌOEF WF EƌǘFS EƌOƌ CBZSBNMBSEBO CƌS ÚODFLƌ HàO BS‘ONB IBWV[V PMBO NƌLWFZF HƌSNFL [PSVOEBE‘SMBS.ƌLWFhEFIFSZFOƌEVBEBOÚODFFMMFSZ‘LBONBM‘E‘S:PN,ƌQQVSHàOàBZƌOEF,PIFO CB[‘ Ú[FMTUBUàMFSƌ HFSFLHàOMàLHFSFLTFLVSCBOGFTUƌWBMMFSƌOEF LFOEƌMFSƌOF EàǵFO Ú[FM HÚSFWMFSƌ PMBO :BIVEƌEƌOBEBN‘ CFǵLFSFBCEFTUBM‘S)BUUBHFSFLMƌLVSBMMBSBVZBO BS‘ON‘ǵƌOTBOMBSTƌOBHPHBHƌSFCƌMNFLUFEƌS :BIVEƌMƌLUFTVCƌSBOMBN‘ZMB5BOS‘O‘OTƌNHFTƌ PMBSBLLVMMBO‘M‘SE‘.VTFWƌMƌǘFHÚSF"MMBICVMVUǵFLMƌOEFEFHÚSàOàS TVWFCVMVUMBS‘HÚMHFTƌOFÎFWƌSƌS 5BMNVEEBCƌS5ƌUƌNQBSBUPSVOVOIƌLBZFTƌBOMBU‘M‘S ƞNQBSBUPS :BIVEƌMFSƌO5BOS‘T‘O‘O HàÎ LBZOBǘ‘O‘O TVMBSEB PMEVǘVOV NVDƌ[FMFSƌOƌ TVZVO à[FSƌOEF ZBQU‘ǘ‘O‘EàǵàOàZPSEV:BIWF :BIVEƌIBML‘O‘LÚMFMƌLUFO LVSUBS‘SLFO ,‘[‘MEFOƌ[ƌ ƌLƌZF CÚMàQ POMBS‘ EFOƌ[EFO HFÎƌSEƌ :BIVEƌMFSƌ 'ƌMƌTUƌOF HÚUàSàSLFO ÃSEàO /FISƌOƌO TVMBS‘O‘ ƌLƌZF CÚMàQ :BIVEƌMFSƌO HFÎNFTƌOFƌ[ƌOWFSEƌƞTSBƌMƌOEàǵNBOMBS‘O‘ƌTFTVlara batırdı.

Sularda vaftiz töreni :BIVEƌMFSEFLƌBS‘ONBUÚSFOMFSƌOFCFO[FSWFTVƌMF ZBQ‘MBOCƌSUÚSFOEF)SƌTUƌZBOM‘LUBWBS#VOBWBGUƌ[ UÚSFOƌEFOƌZPS)SƌTUƌZBOM‘LƌOBO‘ǵ‘OEB:BIZB1FZHBNCFS :BIVEƌMFSƌ.FTƌIƌOHFMNFTƌOFIB[‘SMBSLFO POMBS‘ÃSEàO/FISƌOƌOTVMBS‘OBEBME‘S‘QTFNCPMƌL PMBSBL HàOBIMBS‘O‘ UFNƌ[MFZƌQ BS‘ONBMBS‘O‘ TBǘ-


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları ʖʙʞʖʧʢʤʟʞʖʠʘʖʗʛʣʛʚʞʠʨʖʨʤʡʲʠʤʘʨʤʢ ʭʨʤʠʖʨʤʡʞʠʞʤʧʘʵʯʛʣʣʩʴʘʤʚʩʣʛʥʲʴʨ ʖʥʦʖʘʤʧʡʖʘʣʱʛʥʤʚʭʖʧʦʖʧʧʢʖʨʦʞʘʖʴʨʛʛʠʖʠʡʛʠʖʦʧʨʘʛʣʣʤʛ ʧʦʛʚʧʨʘʤ ʃʖʥʦʞʢʛʦ ʇʛʦʖʪʞʢ ɸʱʦʞʬʠʞʟ ʧʤʘʛʨʤʘʖʡ ʗʤʡʲʣʱʢ ʥʦʞʣʞʢʖʨʲ ʥʤ ʧʨʤʡʤʘʤʟ ʡʤʜʠʛʧʘʵʨʤʟʘʤʚʱʠʖʜʚʱʟʭʖʧ ɸ ʥʦʖʘʤʧʡʖʘʞʞ ʧʖʢʖʵ ʞʝʘʛʧʨʣʖʵ jʘʤʚʣʖʵ ʥʦʤʬʛʚʩʦʖx o ɸʛʡʞʠʤʛ ʘʤʚʤʧʘʵʨʞʛ ʧʤʘʛʦʮʖʛʢʤʛʵʣʘʖʦʵʥʤʙʦʞʙʤʦʞʖʣʧʠʤʢʩʠʖʡʛʣʚʖʦʴ ʘ ʠʖʣʩʣ ʥʦʖʝʚʣʞʠʖ ʀʦʛʯʛʣʞʵ ʃʖ ʗʡʞʜʖʟʮʛʢ ʠ ʫʦʖʢʩ ʘʤʚʤʛʢʛ ʘʱʦʩʗʖʴʨ ʘʤ ʡʲʚʩ ʠʦʛʧʨʤʤʗʦʖʝʣʩʴ ʥʦʤʦʩʗʲ o ɾʤʦʚʖʣʲ ʤʧʘʵʯʖʴʨ ʨʦʛʫʠʦʖʨʣʱʢ ʥʤʙʦʩʜʛʣʞʛʢ ʠʦʛʧʨʖ ʖ ʥʤʨʤʢ ʘʧʛ ʜʛʡʖʴʯʞʛ ʥʤʙʦʩʜʖʴʨʧʵ ʘ ʳʨʩ ʘʤʚʩ ʞʡʞ ʫʤʨʵ ʗʱ ʩʢʱʘʖʴʨʧʵ ʛʴ ʇʭʞʨʖʛʨʧʵ ʭʨʤ ʘ ʳʨʩ ʣʤʭʲ ʤʧʘʵʯʖʴʨʧʵ ʘʤʚʱ ʘʤ ʘʧʛʫ ʞʧʨʤʭʣʞʠʖʫ ʞ ʚʖʜʛ ʘʤʚʖ ʞʝ ʘʤʚʤʥʦʤʘʤʚʣʤʙʤ ʠʦʖʣʖ ʣʖʗʦʖʣʣʖʵ ʘ ʥʤʡʣʤʭʲ ʞʢʛʛʨʨʛʜʛʧʘʤʟʧʨʘʖʇʭʞʨʖʛʨʧʵ ʭʨʤ ʠʦʛʯʛʣʧʠʖʵ ʘʤʚʖ ʣʛ ʢʤʜʛʨ ʞʧʥʤʦʨʞʨʲʧʵ ʳʨʤ ʥʦʤʞʧʫʤʚʞʨ ʨʤʡʲʠʤ ʛʧʡʞ ʠ ʣʛʟ ʥʦʞʠʖʧʖʛʨʧʵ jʣʛʭʞʧʨʱʟxʭʛʡʤʘʛʠɾ ʳʨʤʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʤʨʖʠ ʃʖʩʭʣʱʫʤʗʰʵʧʣʛʣʞʟoʢʣʤʜʛʧʨʘʤ ʣʤʣʞʤʚʣʤ ʣʛʘʣʩʮʖʛʨʚʤʘʛʦʞʵ

Исцеление водами ɾʧʡʖʢ ʠʖʠ ʞ ʚʦʩʙʞʛ ʦʛʡʞʙʞʞ ʀʣʞʙʞ ʣʖʚʛʡʵʛʨ ʘʤʚʩ ʧʘʵʯʛʣʣʱʢʞ ʠʖʭʛʧʨʘʖʢʞ ɸ ʀʤʦʖʣʛ ʩʠʖʝʱʘʖʛʨʧʵ ʤʧʣʤʘʤʥʤʡʖʙʖʴʯʛʛ ʝʣʖʭʛʣʞʛ ʘʤʚʱ ʀʤʦʖʣ ʙʤʘʤʦʞʨ ʭʨʤ ɶʡʡʖʫ ʧʤʨʘʤʦʞʡ ʭʛʡʤʘʛʠʖ ʞʝ ʘʤʚʱ ʅʦʞ ʳʨʤʢ ʬʛʣʣʤʧʨʲ ʘʤʚʱ ʥʤʚʭʛʦʠʞʘʖʛʨʧʵ ʤʧʤʗʤ jɺʩʢʖʡʞ ʡʞ ʘʱ ʤ ʘʤʚʛ ʠʤʨʤʦʩʴ ʥʲʛʨʛ ɸʱ ʡʞ ʛʛ ʣʞʧʥʤʧʱʡʖʛʨʛ ʞʝ ʨʩʭ ʞʡʞ ʂʱ ʣʞʧʥʤʧʱʡʖʛʢ ɻʧʡʞ ʗʱ ʃʖʢ ʗʱʡʤ ʩʙʤʚʣʤ ʨʤ ʂʱʧʤʨʘʤʦʞʡʞʗʱʘʤʚʩʙʤʦʲʠʤʟʈʖʠʥʤʭʛʢʩʜʛ ʘʱʣʛʗʡʖʙʤʚʖʦʞʨʛ xɽʣʖʭʛʣʞʛʘʤʚʱʘɾʧʡʖʢʛ ʥʤʚʭʛʦʠʞʘʖʛʨʧʵʧʡʤʘʖʢʞʥʦʤʦʤʠʖʂʩʫʫʖʢʛʚʖ jʍʞʧʨʤʨʖʛʧʨʲʣʖʥʤʡʤʘʞʣʩʘʛʦʖxɸʤʢʤʘʛʣʞʵʫ ʥʦʞʣʵʨʱʫʘɾʧʡʖʢʛ ʥʦʤʵʘʡʵʛʨʧʵʤʚʣʤʞʝʠʖʦʚʞʣʖʡʲʣʱʫ ʛʙʤ ʤʨʡʞʭʞʟ ʤʨ ʫʦʞʧʨʞʖʣʧʨʘʖ ɻʧʡʞ ʫʦʞʧʨʞʖʣʛʘʤʧʥʦʞʣʞʢʖʴʨʚʩʮʩʞʨʛʡʤʠʖʠʚʘʛ ʧʩʯʣʤʧʨʞ ʨʤ ʚʡʵ ʢʩʧʩʡʲʢʖʣʞʣʖ o ʳʨʤ ʤʚʣʤ ʞ ʨʤʜʛ ʞʙʦʵʝʲʨʛʡʖʚʩʮʖʤʨʦʖʜʖʛʨ ʠʖʠʝʛʦʠʖʡʤ ʨʖʠ ʜʛ ʠʖʠ ʞ ʨʛʡʤ ʤʨʦʖʜʖʛʨ ʙʦʛʫʞ ʚʩʮʞ ɾ ʥʤʨʤʢʩ ʢʤʡʞʨʘʱ ʧʤʘʛʦʮʛʣʣʱʛ ʣʛ ʘ ʭʞʧʨʤʨʛ ʣʛ ʵʘʡʵʴʨʧʵʚʛʟʧʨʘʞʨʛʡʲʣʱʢʞ ɻʯʛ ʤʚʣʤ ʞʣʨʛʦʛʧʣʤʛ ʤʨʡʞʭʞʛ ʘ ɾʧʡʖʢʛ ʘʤʚʖʣʛʨʦʛʗʩʛʨʤʧʘʵʯʛʣʞʵ ʇʭʞʨʖʛʨʧʵ ʭʨʤʡʴʗʖʵʚʤʜʚʛʘʖʵʞʡʞʘʝʵʨʖʵ ʞʝʥʦʞʦʤʚʣʤʙʤʞʧʨʤʭʣʞʠʖʘʤʚʖʞʝʣʖʭʖʡʲʣʤʵʘʡʵʛʨʧʵʭʞʧʨʤʟʞʥʦʞʙʤʚʣʖʚʡʵʤʢʤʘʛʣʞʵʅʦʤʦʤʠʙʤʘʤʦʞʡjɸʤʚʖʭʞʧʨʖʞʣʞʭʨʤʛʛʣʛʝʖʙʦʵʝʣʞʨxʃʤʗʤʡʛʛʘʧʛʙʤʘɾʧʡʖʢʛʥʤʭʞʨʖʛʨʧʵʘʤʚʖ ʞʧʨʤʭʣʞʠʖɽʖʢɽʖʢ ʣʖʫʤʚʵʯʛʙʤʧʵʘʂʛʠʠʛ ʘʧʛʙʤ ʘ ʢʛʨʦʖʫ ʤʨ ʧʘʵʯʛʣʣʤʙʤ ʍʛʦʣʤʙʤ ʠʖʢʣʵ ʆʖʧʧʩʜʚʖʵ ʤ ʘʤʚʛ ɽʖʢɽʖʢ ʅʦʤʦʤʠ ʩʠʖʝʱʘʖʡ ʭʨʤʤʣʖʧʱʨʣʖ ʥʤʚʤʗʣʤʛʚʛ ʞʞʧʬʛʡʵʛʨʤʨʢʣʤʙʞʫ ʗʤʡʛʝʣʛʟ ʈʖʠʜʛ ʥʤ ʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩ ɶʗʚʩʡʡʱ ʞʗʣ ɶʗʗʖʧʖ ʦʤʚʞʭʖ ʞ ʩʭʛʣʞʠʖ ʂʩʫʖʢʢʛʚʖ 

MBSE‘ %BIB TPOSB )SƌTUƌZBOM‘L UBSƌIƌOEF CV UÚSFO EBIBEFSƌOCƌSBOMBNLB[BOE‘ƌOTBOTVZBEBMBSLFO HàOBIMBS‘OEBOUFNƌ[MFONFLUFOÚUF FTLƌIBZBU‘O‘ UBNBNMBZ‘QZFOƌCƌSIBZBUBBE‘NBUBS )[ƞTBO‘OZBQU‘ǘ‘ƌMLNVDƌ[FZƌOFTVZMBCBǘMBOU‘M‘E‘S,BOBǵFISƌOEFCƌSEàǘàOEFTVZVǵBSBCBÎFWƌSEƌ)[ƞTB(BMƌMF(ÚMàTVMBS‘O‘OàTUàOEF ZàSàZFSFLƌOTBOMBSBCƌSNVDƌ[FEBIBHÚTUFSEƌ0 Zà[EFO)S‘TUƌZBOM‘LUBCƌSÎPLUÚSFOWFBZƌOTVZB CBǘM‘E‘S .4 **ZZEB CBǵMBOBO TV ƌMF LVUTBNB UÚSFOƌ IBMFO 0SUPEPLT WF ,BUPMƌL NF[IFCMFSƌOEF ZBQ‘MNBLUBE‘S :BMO‘[ 0SUPEPLTMBS CV LVUTBMMBǵU‘S‘MN‘ǵTVZBiBHƌBTNBwZBOƌiLVUTBMTVw ,BUPMƌLMBS ƌTFiBRVB CFOFEƌLUBw ZBOƌiNàCBSFL TVw EFSMFS#VTV WBGUƌ[UÚSFOMFSƌ LƌMƌTFWFBZƌOMFSEF LVMMBO‘MBOCàUàOBMFUMFSƌO FWMFSƌOLVUTBONBT‘OEBLVMMBO‘M‘S"HƌBTNBƌMFBRVBCFOFEƌLUBBSBT‘OEBLƌUFLGBSL,BUPMƌLMFSƌOCVTVEBOƌÎNFNFTƌEƌS 0SUPEPLTMBSƌTFPOVGBZEBM‘CƌSǵFZ IBUUBCB[FO ƌMBÎPMBSBLHÚSFSFLCVTVEBOƌÎFSMFS.FTFMB 4FSBGƌN7‘SFUTLƌZ IFS TBBU CBǵ‘ CƌS LBǵ‘L LVUTBM TV ƌÎNFZƌUBWTƌZFFEFSEƌ̓̓̓ 0SUPEPLTMVLUBTVZBCBǘM‘FOCƌMƌOFOUÚSFO)[ ƞTBO‘O 7BGUƌ[ (àOà BSƌGFTƌOEF ZBOƌ 0DBL UBSƌIƌOEF #àZàL 4V ,VUTBNB 5ÚSFOƌEƌS 5ÚSFO ǵÚZMF HFSÎFLMFǵƌS ,ƌMƌTFZF FO ZBL‘O PMBO OFISƌO WFZB HÚMàO̓oLƌ3VTZBO‘OÎPǘVCÚMHFTƌOEFTVEPONVǵ PMVSoCV[MBSEBIBÎǵFLMƌOEFEFMƌLBÎBSMBS"ΑMN‘ǵ EFǘƌMƌǘF+PSEBOEFOƌS4POSB 1BQB[TVMBSBàÎLFSF IBÎ CBU‘S‘Q TVZV LVUTBS #VOEBO TPOSB ƌTUFZFOMFS TVZBHƌSFSMFSWFZBFOB[‘OEBOFMƌOƌZà[àOàZ‘LBSMBS #VHFDF CàUàOTVMBS‘OLVUTBOE‘ǘ‘OBƌOBO‘M‘S)BUUB HFDF ZBS‘T‘ ǵƌǵFMFS NVTMVL TVZVZMB EPMEVSVMBCƌMƌS #VTVZVOEBU‘QL‘LVUTBMTVHƌCƌÚ[FMOƌUFMƌLMFSFTBIƌQPMEVǘVOBƌOBO‘M‘SƞTBO‘OWBGUƌ[FEƌMEƌǘƌHàOLà TVLBMƌUFTƌOƌZƌUƌSNF[ BODBLPOBLÚUàOƌZFUMƌ iUFNƌ[ PMNBZBOw Lƌǵƌ EPLVOVSTB CP[VMBDBǘ‘OB ƌOBO‘M‘S #V HFSÎFLUFO ÚZMFEƌS (FSÎFLUFO EPǘSVEVS #V PMBZ‘ BΑLMBNBZB ÎBM‘ǵBO CƌSÎPL UFPSƌ PSUBZB LPZVMEV GBLBUIƌÎCƌSƌZFUFSƌODFCVNVDƌ[FZƌBΑLlayamadılar.

Suyun şifalı gücü ƞTMBNEB EB EƌǘFS ƞCSBIƌNƌ EƌOMFSEF PMEVǘV HƌCƌ TVZVO LVUTBM OƌUFMƌLMFSƌOƌO PMEVǘVOB ƌOBO‘M‘S ,VSBOEB "MMBI‘O ƌOTBO‘ TVEBO ZBSBUU‘ǘ‘ ZB[‘M‘E‘S ƞTMBNEB TVZVO ÚOFNƌ BOMBU‘MNBLUBE‘S "ZS‘DB TVZVO ÚOFNƌOƌ iƞÎUƌǘƌOƌ[ TVZV EàǵàOEàOà[ Nà IƌÎ 0OV CVMVUMBSEBO UPQSBǘB Tƌ[ Nƌ #ƌ[ Nƌ EÚLàZPSV[ #ƌ[ƌTUFSTFLPOBBD‘Z‘LBUBSE‘L½ZMFZTF OƌÎƌO ǵàLSFUNƌZPSTVOV[ w EƌZFSFL WVSHVMBS i5FNƌ[MƌL ƌNBO‘O ZBS‘T‘E‘Sw CVZVSBO )[ .VIBNNFE ƞTMBNEB UFNƌ[MƌL ƌOBOD‘O‘O ÎPL ÚOFNMƌ CƌS Ú[FMMƌǘƌOƌCFMƌSUNƌǵUƌSƞTMBNEBLƌBCEFTUƌCBEFUƌOEFPOV )SƌTUƌZBOM‘LUBO BZ‘SBO UFNFM VOTVSMBS HÚSàMNFLUFEƌS)‘SƌTUƌZBOMBSƌOTBO‘OCFEFOƌOƌWFSVIVOVƌLƌ BZS‘ Ú[MàL PMBSBL HÚSNFLUFEƌS .àTMàNBOMBS ƌTF POV CƌS TBZNBLUBE‘S 3VIVO BZOB HƌCƌ CFEFOƌO

«Думали ли вы о воде, которую пьете? Вы ли ее ниспосылаете из туч или Мы ниспосылаем? Если бы Нам было угодно, то Мы сотворили бы воду горькой. Так почему же вы не благодарите?» “İçtiğiniz suyu düşündünüz mü hiç? Onu bulutlardan toprağa siz mi Biz mi döküyoruz? Biz istersek ona acıyı katardık. Öyleyse, niçin şükretmiyorsunuz?”

YAZr4":*DA
вода

питьевые источники евразии

МЕККА. КААБА. РЯДОМ ИСТОЧНИК ЗАМ-ЗАМ – СВЯТОЕ МЕСТО ДЛЯ МУСУЛЬМАН /ZEMZEM SUYUNUN YANIBAŞINDA BULUNAN KUTSAL YER: KABE-MEKKE

Коран указывает, что Аллах сотворил человека из воды Kuran’da Allah’ın insanı sudan yarattığı yazılıdır.

ʨʤʨ ʚʖʘʖʡ ʠʤʣʠʦʛʨʣʱʛ ʦʛʬʛʥʨʱ ʡʛʭʛʣʞʵ ʘʤʚʤʟʞʝʧʘʵʯʛʣʣʤʙʤʞʧʨʤʭʣʞʠʖjɼʖʦʥʦʤʧʨʩʚʱ ʞʧʫʤʚʞʨ ʞʝ ʄʙʣʵ ɶʚʖ oʙʤʘʤʦʞʡ ʅророк, – так ʭʨʤʤʧʨʩʜʖʟʨʛʛʙʤʘʤʚʤʟɽʖʢɽʖʢxɸʥʦʤʭʛʢ ʞ ʤʗʱʭʣʤʟ ʘʤʚʛ ʂʩʫʖʢʢʛʚ ʥʦʞʚʖʘʖʡ ʗʤʡʲʮʤʛ ʝʣʖʭʛʣʞʛ ʥʛʦʛʚ ʧʢʛʦʨʲʴ ʨʵʜʛʡʤ ʝʖʗʤʡʛʘ ʤʣ ʤʨʠʖʝʖʡʧʵ ʥʦʞʣʞʢʖʨʲ ʧʣʖʚʤʗʲʵ ʞ ʥʤʥʦʤʧʞʡ ʥʦʞʣʛʧʨʞʘʤʚʱʞʝʧʛʢʞʠʤʡʤʚʬʛʘʂʛʚʞʣʱʞʤʗʡʞʨʲʛʙʤ ʄʧʤʗʤʛ ʤʨʣʤʮʛʣʞʛ ʠ ʘʤʚʛ ʘʤʨ ʩʜʛ ʢʣʤʙʞʛ ʨʱʧʵʭʞ ʡʛʨ ʤʧʨʖʛʨʧʵ ʤʚʣʞʢ ʞʝ ʥʦʞʝʣʖʠʤʘ ʭʛʡʤʘʛʭʛʧʠʤʟʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʞɺʖʜʛʖʨʛʞʧʨ ʗʦʤʧʖʵ ʘʘʤʚʩʢʤʣʛʨʠʩ ʜʛʡʖʵʧʣʤʘʖʘʛʦʣʩʨʲʧʵʣʖʳʨʤ место повторяет древнее финикийское жертʘʤʥʦʞʣʤʮʛʣʞʛ ʗʤʙʩ ʘʤʚʱ ʍʛʡʤʘʛʠ ʩʥʤʨʦʛʗʡʵʵ ʘʤʚʩ ʥʤʡʩʭʖʛʨ ʨʤ ʦʖʚʞ ʭʛʙʤ ʤʣ ʛʛ ʥʲʛʨ ʣʛʘʛʦʩʴʯʞʟoʩʨʤʡʛʣʞʛʜʖʜʚʱ ʖʘʛʦʩʴʯʞʟo еще и исполнение желаний. Q

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

LƌSMƌMƌǘƌOƌ ZBOT‘UU‘ǘ‘OB CFEFOƌO EF SVIVO ƌǵMFEƌǘƌ HàOBIMBS‘Oƌ[MFSƌOƌUBǵ‘E‘ǘ‘OBƌOBO‘SMBS%PMBZ‘T‘ZMB HFSFLMƌ UFNƌ[MƌL ƌCBEFUMFSƌ ZBQ‘MNBLT‘[‘O L‘M‘OBO OBNB[LBCVMFEƌMNF[ #ƌS GBSL EB ƞTMBNEB TVZVO LVUTBONBT‘OB HFSFL EVZVMNBNBT‘E‘S ƞTMBNEB ZBǘNVS TVZV WFZB IFSIBOHƌCƌSTVLBZOBǘ‘OEBOBLBOTVUFNƌ[WFBCEFTUBMNBLƌÎƌOVZHVOEVS)[.VIBNNFEi4VUFNƌ[EƌS POVIƌÎCƌSǵFZLƌSMFUNF[wEFNƌǵUƌSƞTMBNEB FOCàZàLTBZH‘HÚTUFSƌMFOTV .FLLFEF ,BCFEFO LƌMPNFUSF V[BLM‘LUB CVMVOBO ;FN[FN TVZVEVS ;FN[FN TVZVOEBO CBITFEFSLFO )[ .VIBNNFE POVO ZFNFL LBEBS CFTMFZƌDƌ WF ǵƌGBM‘ Ú[FMMƌLMFSFTBIƌQPMEVǘVOVTÚZMFNƌǵUƌS"ZS‘DB )[ .VIBNNFEƌOBLSBCBT‘WFÚǘSFODƌTƌPMBO"CEVMMBIƌCO"CCBT )[.VIBNNFEƌO;FN[FNTVZVOVOƌMBÎPMBSBLLVMMBONBT‘OBEBƌSUBWTƌZFWFSEƌǘƌOƌ BOMBU‘Si)BTUBO‘O BUFǵƌ $FIFOOFN BMFWƌOEFOEƌS0OV;FN[FNTVZVƌMFTPǘVUVOwEFSEƌ)[.VIBNNFEIFSTVZBCàZàLÚOFNWFSƌSEƌ7FGBU‘OEBO ÚODF Bǘ‘S IBTUBMBON‘ǵU‘ #àUàO ƌMBÎMBS‘ BMNBLUBO WB[HFÎNƌǵ.FEƌOFOƌOZFEƌLVZVTVOEBOTVHFUƌSƌMƌQà[FSƌOFEÚLàMNFTƌOƌBS[VFUNƌǵUƌS 4VZB WFSƌMFO EFǘFS ƌOTBOPǘMV NFEFOƌZFUƌOƌO EFǘƌǵNF[ OƌUFMƌǘƌEƌS "UFƌTU CƌMF TVZB EFNƌS QBSB BUBSLFO CV ZFSF CƌS HàO UFLSBS EÚONFZƌ EƌMƌZPS #ÚZMFDF 'FOƌLFMƌMFSƌO 4V 5BOS‘T‘OB ZBQU‘LMBS‘ LVSCBO BEBNB BEFUƌ UFLSBS FEƌZPS ƞOTBO IFS TV ƌÎUƌǘƌOEF P TVEBO BMNBL ƌTUFEƌǘƌOƌ BM‘S CV ƌOBONBZBO Lƌǵƌ ƌÎƌO TVTV[MVǘVOV HƌEFSNFTƌ ƌOBOBO Lƌǵƌ ƌÎƌOƌTFCVOEBOÚUFUVUUVǘVEVBMBS‘O‘OZFSƌOFHFUƌSƌMNFTƌEƌSQ


вода

питьевые п итьевые и источники сточники е евразии вразии

Узор на воде Sudaki nakış ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / FOTOĞRAF: INTREPRESS

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


su

avrasya’nın a vrasya’nın ttatlı atlı ssu uk kaynakları aynakları

Юсуф Четиндаг

Yusuf Çetindağ

Доц. док. Университет Фатих. Отделение современных тюркских диалектов и литератур

Doç. Dr. Fatih Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

У

VZVO à[FSƌOEF PMBO Îƌ[HƌMFS EFTFOMFS WBSM‘ǘ‘O Îƌ[HƌMFSƌEƌS %àOZB ZBSBU‘M‘ǵ‘ UFPSƌMFSƌOƌOIFQTƌLÉƌOBU‘OTVEBOZBSBU‘M‘NBT‘OEBO CBITFEFS:VOBO 'FMTFGFTƌOEFCVLPOVEBƌMLHÚSàǵQBZMBǵ‘N‘O‘ 5IBMFTZBQN‘ǵU‘5IBMFTFHÚSFIFS[BNBOEFǘƌǵFO CVEàOZBEBIFSǵFZEFOÚODFTVWBSN‘ǵ CFMMƌCƌS T‘SBZMB CàUàO WBSM‘LMBS TVEBO ΑLN‘ǵ ƞTMBN EàOZBT‘OEBEàOZBZBSBU‘M‘ǵHÚSàǵà5IBMFTƌOUFPSƌTƌOF CFO[FNFLUFEƌSƞMLZBSBU‘MBOƌOTBO"EFNEƌ ƌMLZBSBU‘MBO VOTVS ƌTF TVZEV )[ .FWMBOB TVZV EƌǘFS VOTVSMBSEBO BZ‘SBO Ú[FMMƌǘƌOEFO CBITFEFSLFO i5BUM‘TVSVIVOLBSEFǵƌEƌS(ÚMFHƌSEƌǘƌ[BNBOTBS‘ BD‘WFCVMBO‘LPMVSwEFS.FWMBOBO‘OTÚ[MFSƌ ǵVOV

ʝʤʦ ʣʖ ʘʤʚʛ o ʳʨʤ ʩʝʤʦ ʗʱʨʞʵ ʅʤʭти все теории сотворения мира гоʘʤʦʵʨ ʤ ʨʤʢ ʭʨʤ ʞʧʨʤʭʣʞʠʤʢ ʗʱʨʞʵ ʵʘʡʵʛʨʧʵʘʤʚʖɸʙʦʛʭʛʧʠʤʟʪʞʡʤʧʤʪʞʞ ʳʨʤʨ ʘʤʥʦʤʧ ʗʱʡ ʘʥʛʦʘʱʛ ʥʤʚʣʵʨʊʖʡʛʧʤʢʅʤʢʣʛʣʞʴʊʖʡʛʧʖ ʘʢʞʦʛ ʘʠʤʨʤʦʤʢʘʧʛʘʤʝʣʞʠʖʛʨʞʞʧʭʛʝʖʛʨ ʥʦʛʜʚʛʘʧʛʙʤ ʗʱʡʖʘʤʚʖ ʖʝʖʨʛʢʘʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʤʢʥʤʦʵʚʠʛʞʝ ʘʤʚʱ ʥʤʵʘʞʡʞʧʲ ʜʞʘʱʛ ʧʩʯʛʧʨʘʖ ɶʣʖʡʤʙʞʭʣʱʟ ʥʤʚʫʤʚ ʧʩʯʛʧʨʘʩʛʨ ʞ ʘ ʞʧʡʖʢʧʠʤʢ ʢʞʦʛ ʅʛʦʘʱʢ ʭʛʡʤʘʛʠʤʢ ʘ ʬʛʥʞ ʧʤʝʞʚʖʣʞʵ ʗʱʡ ɶʚʖʢ ʘʧʤʨʘʤʦʛʣʣʤʢʢʞʦʛʥʛʦʘʱʢʳʡʛʢʛʣʨʤʢ ʗʱʡʖ ʘʤʚʖ ʋʖʝʦʛʨʞ ʂʛʘʡʖʣʖ ʨʖʠ ʩʠʖʝʱʘʖʛʨ ʣʖ ʤʨʡʞʭʞʛ ʘʤʚʱ ʤʨ ʚʦʩʙʞʫ ʳʡʛʢʛʣʨʤʘ jʅʦʛʧʣʖʵ

4

YAZr4":*DA YAZ  r4 r 4":* ":  DA

 


вода

ʘʤʚʖoʧʛʧʨʦʖʚʩʮʞ ʠʤʙʚʖʤʣʖʥʤʥʖʚʖʛʨʘʤʝʛʦʤ ʨʤ ʧʨʖʣʤʘʞʨʧʵ ʜʛʡʨʤʟ ʙʤʦʲʠʤʟ ʞ ʢʩʨʣʤʟx ʓʨʤ ʤʝʣʖʭʖʛʨ ʭʨʤʘʤʚʖ ʠʖʠʞʚʩʮʖ ʚʖʛʨʜʞʝʣʲʨʤʢʩ ʠʩʚʖʥʤʥʖʚʖʛʨɸʤʚʖoʧʛʧʨʦʖʚʩʮʞ ʤʣʞʘʧʠʤʦʢʡʛʣʱʢʤʡʤʠʤʢʞʝʤʚʣʤʙʤʞʧʨʤʭʣʞʠʖ ʄʚʣʞʢʞʝʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʟ ʥʤʚʫʤʚʵʯʞʫʚʡʵ ʘʤʧʨʤʭʣʤʞʧʡʖʢʧʠʤʟ ʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʞ ʵʘʡʵʛʨʧʵ ʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʵ ʘʤʚʱ ɸʤʚʖ ʘʚʤʫʣʩʘʮʖʵ ʜʞʝʣʲ ʘ ʦʖʧʨʛʣʞʵ ʜʞʘʤʨʣʱʫ ʡʴʚʛʟ ʘʧʛʫʜʞʘʱʫʞʣʛʜʞʘʱʫʧʩʯʛʧʨʘ ʨʖʠʜʛʘʖʜʣʖʞʚʡʵʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʟ ʠʖʜʚʖʵʞʝʠʤʨʤʦʱʫʧʭʞʨʖʛʨʧʵʣʛʠʞʢʜʞʘʱʢʤʦʙʖʣʞʝʢʤʢ ʗʤʡʛʛʨʤʙʤʘʤʚʩʢʤʜʣʤʣʖʝʘʖʨʲʖʗʱ ʫʖʵʨʱ ʘʤʚʤʟʗʛʧʧʢʛʦʨʞʵ ʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʟʌʞʘʞʡʞʝʖʬʞʞ ʠʖʠʞʜʞʘʱʛʤʦʙʖʣʞʝʢʱ ʤʗʦʛʡʞʜʞʝʣʲ ʗʡʖʙʤʚʖʦʵ ʘʤʚʛ ʞ ʗʡʖʙʤʚʖʦʵ ʗʡʞʝʤʧʨʞ ʠ ʘʤʚʛ ʥʦʤʚʡʛʘʖʡʞ ʧʛʗʛ ʜʞʝʣʲ ɸʤʧʨʤʭʣʤʞʧʡʖʢʧʠʖʵ ʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʵʝʖʤʭʛʣʲʠʤʦʤʨʠʞʟʧʦʤʠʚʤʧʨʞʙʡʖ ʧʖʢʱʫ ʤʨʚʖʡʛʣʣʱʫ ʝʛʢʛʡʲ ʧ ʤʚʣʤʟ ʧʨʤʦʤʣʱ ʤʣʖʥʦʛʤʚʤʡʛʡʖʀʞʨʖʟʧʠʩʴʧʨʛʣʩ ʧʚʦʩʙʤʟoʗʖʦʲʛʦʱʘʧʛʦʚʬʖʫʞʙʤʡʤʘʖʫʡʴʚʛʟ ʅʤʧʡʛ ʨʤʙʤ ʠʖʠ ʠ ʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʞ ʞ ʘʤʚʛ ʚʤʗʖʘʞʡʧʵ ʙʤʦʤʚ ʘʤʝʣʞʠʡʖ ʨʦʞʖʚʖ jʘʤʚʖ ʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʵʙʤʦʤʚx ɸ ʘʤʧʨʤʭʣʤʞʧʡʖʢʧʠʤʟ ʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʞ ʘʛʦʤʵʨʣʤ ʣʖʞʡʩʭʮʞʢʥʦʞʢʛʦʤʢ ʳʨʤʟ ʨʦʞʖʚʱ ʧʡʩʜʖʨ ɷʖʙʚʖʚ o ɹʛʦʖʨ ʋʖʦʖʨ o ʇʨʖʢʗʩʡ ʅʤʭʛʢʩ ʞʢʛʣʣʤ ʳʨʞ ʨʦʞ ʙʤʦʤʚʖ ʣʛʧʢʤʨʦʵ ʣʖʣʖʡʞʭʞʛʚʛʧʵʨʠʤʘʚʦʩʙʞʫ ʅʤʨʤʢʩʭʨʤɷʖʙʚʖʚ ʵʘʡʵʡ ʧʤʗʤʟ ʧʖʢʱʟ ʵʦʠʞʟ ʥʦʞʢʛʦ ʞ ʠʖʦʨʞʣʩ ʥʦʛʚʩʧʢʤʨʦʛʣʣʤʙʤ ʞʧʡʖʢʤʢ jʞʚʛʖʡʖ ʥʦʛʠʦʖʧʣʤʟ ʧʤʘʤʠʩʥʣʤʧʨʞ ʢʖʨʛʦʞʖʡʲʣʤʙʤ ʞ ʢʤʦʖʡʲʣʤʙʤx ɾʢʛʣʣʤ ɷʖʙʚʖʚ ʧʤ ʧʘʤʞʢʞ ʣʖʩʭʣʱʢʞ ʤʗʯʛʧʨʘʖʢʞ ʥʤʧʨʤʵʡʱʢʞ ʚʘʤʦʖʢʞ ʗʖʣʵʢʞ ʪʤʣʨʖʣʖʢʞ ʢʛʧʨʖʢʞʚʡʵʢʤʡʛʣʞʵ ʢʣʤʙʤʵʝʱʭʞʛʢʞʠʩʡʲʨʩʦʤʟ ʗʞʗʡʞʤʨʛʠʖʢʞ ʮʠʤʡʖʢʞʪʞʡʤʧʤʪʞʞʞʥʤʡʛʢʞʠʞ ʥʤʳʨʞʭʛʧʠʞʢʞʠʤʣʬʛʦʨʖʢʞ ʮʠʤʡʖʢʞ ʞʧʠʩʧʧʨʘ ʤʧʤʗʣʵʠʖʢʞ ʞ ʚʘʤʦʬʖʢʞ ʨʤʦʙʤʘʡʛʟ ʘʧʛʟ ʧʘʤʛʟ ʧʩʯʣʤʧʨʲʴ ʤʨʘʛʭʖʛʨ ʣʖ ʘʤʥʦʤʧ jʍʨʤ ʨʖʠʤʛ ʞʧʡʖʢʧʠʖʵ ʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʵ x ɽʖʨʛʢʧʘʤʟʤʨʘʛʨʚʖʡʞɹʛʦʖʨʞʇʨʖʢʗʩʡ ɸ ʧʩʯʣʤʧʨʞ ʘʧʛ ʳʨʞ ʨʦʞ ʙʤʦʤʚʖ ʥʤʚʤʗʣʱ ʣʞʧʫʤʚʵʯʛʟʣʖʝʛʢʡʴʢʞʡʤʧʨʞɷʤʜʲʛʟʞʡʞʩʝʤʦʩʣʖʘʤʚʛɻʚʞʣʧʨʘʤɷʖʙʚʖʚʖʞʘʤʚʱʥʦʞʘʛʡʤʠ ʆʛʣʛʧʧʖʣʧʩ ʞʧʡʖʢʧʠʤʟ ʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʞ ʛʚʞʣʧʨʘʤ ɹʛʦʖʨʖ ʞ ʘʤʚʱ  ʠ ʥʛʦʘʤʢʩ ʆʛʣʛʧʧʖʣʧʩ ʨʩʦʛʬʠʤʟʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʞ ʖʛʚʞʣʧʨʘʤʇʨʖʢʗʩʡʖʞʘʤʚʱ ʥʤʦʤʚʞʡʤ ʥʤʧʡʛʚʣʞʟ ʞ ʡʩʭʮʞʟ ʞʧʫʤʚ ʠʖʠ ʚʡʵ ʨʩʦʛʬʠʤʟ ʨʖʠ ʞ ʚʡʵ ʞʧʡʖʢʧʠʤʟ ʬʞʘʞʡʞʝʖʬʞʞ

 ДА Д ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ ɮɨɵɱ ɮɨɵ ɱ  rrr ɰɱ ɰɰɱɯ ɱ ɨɨɳɳ

ʥʤʦʖʝʞʡʤ ʠʖʠ ɸʤʧʨʤʠ ʨʖʠ ʞ ɽʖʥʖʚ ɻʧʡʞ ɷʖʙʚʖʚ ʥʛʦʛʜʞʘʖʡ ʧʘʤʟ ʝʤʡʤʨʤʟ ʘʛʠ ʘʤ ʘʦʛʢʛʣʖ ʖʗʗʖʧʞʚʤʘʞʧʛʡʲʚʜʩʠʤʘ ʨʤɹʛʦʖʨʥʦʛʘʦʖʨʞʡʧʵʘ ʦʤʝʖʦʞʟʘ97ʘʛʠʛʗʡʖʙʤʚʖʦʵʩʧʞʡʞʵʢʋʩʧʛʟʣʖ ɷʖʟʠʖʦʖ ʞ ɶʡʞ ʎʞʦ ʃʛʘʖʞ ʃʤ ʞ ɷʖʙʚʖʚʩ ʞ ɹʛʦʖʨʩʣʛʥʤʘʛʝʡʤʥʦʤʬʘʛʨʖʣʞʛʧʢʛʣʞʡʤʧʲʦʖʝʤʦʛʣʞʛʢɻʚʞʣʧʨʘʛʣʣʱʢʧʤʫʦʖʣʞʘʮʞʢʘʧʴʧʘʤʴ ʠʦʖʧʩʙʤʦʤʚʤʢʤʧʨʖʡʧʵʇʨʖʢʗʩʡ ɸʤʚʖʤʠʖʝʖʡʖʘʡʞʵʣʞʛʣʛʨʤʡʲʠʤʣʖʙʤʦʤʚ ʣʤ ʞʣʖʚʦʩʙʞʛʧʪʛʦʱʖʦʫʞʨʛʠʨʩʦʩ ʚʛʠʤʦʖʨʞʘʣʤ прикладное искусство и литературу, и в этих ʤʗʡʖʧʨʵʫ ʨʖʠʜʛ ʥʤʵʘʞʡʞʧʲ jʩʝʤʦʱ ʣʖ ʘʤʚʛx ʅʦʞʘʛʚʛʢʥʦʞʢʛʦ jɼʖʡʲ ʭʨʤʡʴʗʞʢʖʵʩʮʡʖ ʞʢʛʭʨʖʤʛʛʭʛʦʨʖʫ ʧʡʤʘʣʤʩʝʤʦʣʖʘʤʚʛxɸʡʴʗʡʛʣʣʱʟʠʖʠʤʛ ʨʤʘʦʛʢʵʘʧʨʦʛʭʖʛʨʧʵʧʤʧʘʤʛʟʘʤʝʡʴʗʡʛʣʣʤʟ ʖʝʖʨʛʢʘʱʣʩʜʚʛʣʦʖʧʧʨʖʨʲʧʵʧʣʛʟʄʚʣʖʠʤʛʛ ʭʛʦʨʱʧʨʤʵʨʩʣʛʙʤʥʛʦʛʚʙʡʖʝʖʢʞ ʞʣʛʞʧʭʛʝʖʴʨʅʤʳʨʧʦʖʘʣʞʘʖʛʨʳʨʞʭʛʦʨʱʧʩʝʤʦʤʢʣʖʘʤʚʛ ʂʛʜʚʩ ʘʨʤʦʱʢ ʝʣʖʭʛʣʞʛʢ ʧʡʤʘʖ jʡʞʣʞʵx ʞʡʞ jʭʛʦʨʖx ʤʝʣʖʭʖʴʯʞʢʨʖʠʜʛjʥʞʧʲʢʤʣʖʚʥʞʧʲx ʞ ʧʡʤʘʤʢ jʩʝʤʦx ʛʧʨʲ ʡʞʦʞʭʛʧʠʖʵ ʧʞʢʢʛʨʦʞʵ ʇʤʙʡʖʧʣʤ ʛʟ ʤʗʦʖʝ ʘʤʝʡʴʗʡʛʣʣʤʟ jʝʖʥʞʧʖʡʧʵx ʘʙʡʖʝʖʫʘʡʴʗʡʛʣʣʤʙʤʈʖʠʤʛʝʛʦʠʖʡʤʣʖʘʧʛʙʚʖ ʧʤʫʦʖʣʵʛʨʤʗʦʖʝʘʤʝʡʴʗʡʛʣʣʤʟɻʛʤʗʦʖʝʝʖʥʛʭʖʨʡʛʡʧʵʘʛʙʤʧʡʛʝʖʫʤʣʥʤʘʧʴʚʩʘʞʚʞʨʧʘʤʴ ʘʤʝʡʴʗʡʛʣʣʩʴɾʗʤʭʛʡʤʘʛʠʧʝʖʨʩʢʖʣʛʣʣʱʢʞ ʤʨʧʡʛʝʙʡʖʝʖʢʞʢʤʜʛʨʘʞʚʛʨʲʧʘʤʛʤʠʦʩʜʛʣʞʛ ʥʤʚʦʩʙʤʢʩ ʤʣʧʥʤʧʤʗʛʣʘʞʚʛʨʲʣʛʭʨʤʘʤʤʗʦʖжаемое. ʇʨʤʭʠʞʝʦʛʣʞʵʢʞʧʨʞʠʞ ʘʤʝʡʴʗʡʛʣʣʖʵo ʳʨʤɶʗʧʤʡʴʨʣʖʵʀʦʖʧʤʨʖ ʥʤʡʣʱʛʧʡʛʝʙʡʖʝʖo ʙʡʖʝʖ ʘʡʴʗʡʛʣʣʤʙʤ ʤʗʦʖʝ ʭʛʦʨ ʞʡʞ ʩʝʤʦ o ʳʨʤ ʢʞʦ ʞʝʤʗʞʡʞʵ ʖ ʘʤʚʖ o ʨʛʢʣʤʨʖ ʇʤʙʡʖʧʣʤ ʚʖʣʣʤʢʩ ʩʢʤʝʦʞʨʛʡʲʣʤʢʩ ʥʤʧʨʦʤʛʣʞʴ ɶʡʡʖʫ ʵʘʡʵʴʯʞʟʧʵ ɶʗʧʤʡʴʨʣʤʟ ʀʦʖʧʤʨʤʟ ʤʨʦʖʝʞʡʧʵ ʘʤ ɸʧʛʡʛʣʣʤʟ ʥʤʫʤʜʛʟ ʣʖ ʝʛʦʠʖʡʤ ʘʤʚʱ ʞ ʘʡʴʗʡʛʣʣʱʛ ʘ ʈʘʤʦʬʖ ʩʘʞʚʛʘ ʳʨʤ ʤʨʦʖʜʛʣʞʛ ʣʛ ʧʢʤʙʡʞ ʧʚʛʦʜʖʨʲ ʧʨʤʣ ʤʨ ʗʤʡʞʦʖʧʧʨʖʘʖʣʞʵɾʣʛʨʚʦʩʙʤʙʤʘʱʫʤʚʖ ʠʦʤʢʛʠʖʠʧʢʤʨʦʛʨʲʣʖʗʱʨʞʛʧʡʤʘʣʤʣʖʩʝʤʦʣʖ ʘʤʚʛ ʞ ʦʖʝʢʱʮʡʵʵʤʗɶʗʧʤʡʴʨʣʤʟʀʦʖʧʤʨʛ ʥʡʖʠʖʨʲ ʢʛʭʨʖʵʤʘʧʨʦʛʭʛɺʦʩʙʞʢʞʧʡʤʘʖʢʞ ʗʱʨʞʛ ʠʤʨʤʦʤʛ ʧʤʚʣʤʟʨʤʭʠʞʝʦʛʣʞʵ ʠʖʜʛʨʧʵʤʙʦʤʢʣʱʢʣʞʭʛʢ ʧʚʦʩʙʤʟ ʵʘʡʵʵʧʲʝʛʦʠʖʡʤʢ ʤʨʦʖʜʖʴʯʞʢ ʇʤʝʚʖʨʛʡʵ ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʛʨ ʧʤʗʤʟʤʙʦʤʢʣʩʴʬʛʣʣʤʧʨʲ ʞʗʤʤʣʤʥʤʢʤʙʖʛʨ ʩʝʣʖʨʲʞʥʤʣʵʨʲʇʤʝʚʖʨʛʡʵQ

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЧИЖЕНОК

питьевые п итье ит ье ев вые ые источ источники с оч чники е евраз евразии вразии и


su

BOMBUNBLUBE‘S 4V U‘QL‘ SVIVO PMEVǘV HƌCƌ ƌÎƌOF HƌSEƌǘƌ IFS ǵFZF IBZBU WFSƌS 4V SVIVO LBSEFǵƌEƌS EFNFL POMBS‘OLBZOBǘ‘O‘OBZO‘PMEVǘVOVEFNFLUƌS %PǘVƞTMBNNFEFOƌZFUƌBZO‘[BNBOEBTVNFEFOƌZFUƌPMBSBLUBO‘U‘MBCƌMƌS#ƌULƌ IBZWBO ƌOTBO L‘TBDBCàUàODBOM‘WFDBOT‘[WBSM‘LMBSBIBZBULBZOBǘ‘ PMBOTV NFEFOƌZFUMFSƌÎƌOWB[HFÎƌMNF[ÚOFNUBǵ‘S .FEFOƌZFUMFS LFOEƌ LFOEƌOF DBOM‘ CƌS PSHBOƌ[NB HƌCƌEƌS"ZS‘DB TV IFSNFEFOƌZFUƌOBC‘IBZBU‘E‘S 4V U‘QL‘ DBOM‘ PSHBOƌ[NBMBS‘O PMEVǘV HƌCƌ NFEFOƌZFUMFSƌOEF IBZBU LBZOBǘ‘E‘S5BSƌIF CBLBSTBO‘[ UàNNFEFOƌZFUMFS TVZBZBL‘OPMBOZFSMFSEFPSUBZB ΑLN‘ǵ [ƌSWFMFSFVMBǵN‘ǵU‘S%PǘVƞTMBNNFEFOƌZFUƌÎPLL‘TB[BNBOƌÎFSƌTƌOEF±ƌOUPQSBLMBS‘OBLBEBS ZBZ‘MN‘ǵ ÃTUFMƌL EF ƌOTBO LBGBMBS‘OEB PMVǵBO ÚOZBSH‘CBSƌZFSMFSƌBǵN‘ǵ ;BNBOƌÎFSƌTƌOEFTVoVZHBSM‘LoLFOUàÎHFOƌ PMVǵNVǵ%PǘVƞTMBNNFEFOƌZFUƌOEFB[ÚODFCBITFUUƌǘƌNƌ[àÎMàOàOFOƌZƌÚSOFLMFSƌPMBSBL#BǘEBU o)FSBUoƞTUBOCVMǵFIƌSMFSƌƌǵBSFUMFOFCƌMƌS 0OMBSDB ǵFIƌSEFO OFEFO CV àÎ ǵFIƌS TFÎƌMNƌǵ TPSVTVBLM‘O‘[BHFMFCƌMƌS±àOLà#BǘEBUǵFISƌƞTMBN EƌOƌOFHÚSFNBEEƌWFNBOFWƌEFǘFSMFSƌOVZVNMV CƌSǵFLƌMEFCƌSBSBEBPMNBT‘O‘OFOHà[FMÚSOFǘƌZEƌ #BǘEBUWFPOVOCƌMƌNEFSOFLMFSƌ LFSWBOTBSBZMBS‘ IBNBNMBS‘ ÎFǵNFMFSƌ ƌCBEFUIBOFMFSƌ LPOVǵVMBO CƌSÎPL EƌMƌ LàUàQIBOFMFSƌ GFMTFGF WF UBSU‘ǵ‘ QPMFNƌL PLVMMBS‘ FEFCƌZBU‘WFTBOBUNFSLF[MFSƌ WƌMMBMBS‘WFTBSBZMBS‘ UƌDBSFUƌWFLFOUƌOÚ[àiƞTMBNNFEFOƌZFUƌOFEƌS wTPSVTVOBFOLBQTBNM‘DFWBC‘WFSƌSEƌ ;BNBOMB BZO‘ TPSVZB )FSBU WF ƞTUBOCVM ǵFIƌSMFSƌ DFWBQMBS‘O‘WFSNƌǵUƌ "TM‘OEB àÎǵFIƌS"MMBI‘OCƌSMàUGàWFZBTVZVO à[FSƌOEFLƌ EFTFO HƌCƌEƌS #BǘEBU ƌMF TVZVO CƌSMƌǘƌ ƞTMBNNFEFOƌZFUƌOƌO3ÚOFTBOT%ÚOFNƌOFCBǵMBOH‘ÎLPZNVǵ )FSBUƌMFTVZVOCƌSMƌǘƌ5àSLLàMUàSàOEF 3ÚOFTBOT%ÚOFNƌOƌCBǵMBUN‘ǵ ƞTUBOCVMƌMFTVZVO CƌSMƌǘƌƌTFCVOVEFWBNFUUƌSNƌǵWFIFN5àSLIFN ƞTMBNLàMUàSàOào#BU‘ƌMF%PǘVZVBZO‘EFSFDFEF FULƌMFZFDFL LBEBS o Hà[FM TPOVÎMBSB VMBǵU‘SN‘ǵU‘ #BǘEBU ǵFISƌ FO QBSMBL EÚOFNƌOƌ "CCBTƌMFS WF

4FMÎVLMBSEÚOFNƌOEFZBǵBN‘ǵ)FSBUǵFISƌƌTF97 ZZEB)àTFZƌO#BZLBSBWF"MƌƵƌS/FWBƌOƌOÎBCBMBS‘ZMB[ƌSWFTƌOFVMBǵN‘ǵU‘/FZB[‘LLƌƌLƌǵFISƌOQBSMBL EÚOFNMFSƌOƌ ÎBCVL TÚONàǵ &ǵTƌ[ Hà[FMMƌǘƌOƌ CVHàOFLBEBSTBEFDFƞTUBOCVMLPSVZBCƌMNƌǵUƌ 4V ƞTUBOCVMVO TBEFDF NƌNBSƌTƌOƌ EFǘƌM BZO‘ [BNBOEBTBOBU‘OCàUàOEBMMBS‘O‘WFFEFCƌZBU‘FULƌMFNƌǵUƌƵBƌSMFSFTFSMFSƌOEFTVNPUƌGƌLVMMBONBZB CBǵMBN‘ǵU‘ #ƌS ǵBƌS ǵƌƌSƌOEF CƌS L‘[B Bǵ‘L PMBO BNB TFWHƌMƌTƌOEFOBZS‘MNBL[PSVOEBLBMBOFSLFǘƌOEVZHVMBS‘O‘ BOMBU‘S 4FWHƌMƌTƌOEFO BZS‘ME‘LUBO TPOSB L‘[‘O Zà[àOàO IFS [BNBO HÚ[àOàO ÚOàOEF HÚSàOEàǘàOàBOMBUNBLƌÎƌOǵBƌS i0OVOZà[Îƌ[HƌMFSƌ TVZVOà[FSƌOEFLƌEFTFOHƌCƌEƌSwEFS ƵBƌS L‘[‘OZà[Îƌ[HƌMFSƌOƌTVZVOà[FSƌOEFLƌEFTFOMFSF CFO[FUƌS #VSBEB EƌLLBU ÎFLFO iƌ[w iIBUw iZB[‘w BOMBN‘OB HFMFO Îƌ[Hƌ LFMƌNFTƌEƌS "ZO‘ [BNBOEB Îƌ[Hƌ LFMƌNFTƌ iEFTFOw NBOBT‘O‘ ÎBǘS‘ǵU‘SNBLUBE‘S ƵBƌS BZO‘ LFMƌNFOƌO ƌLƌ BOMBN‘ BSBT‘OEB CƌSQBSBMFMLVSVQL‘[‘OƌNBK‘O‘EFMƌLBOM‘O‘OBLM‘OEB TPOTV[BEFLTBOLƌZB[‘MN‘ǵÎƌ[ƌMNƌǵLBMN‘ǵPMEVǘVOV BOMBU‘S 4FWHƌMƌTƌOƌO Zà[à EFMƌLBOM‘O‘O HÚ[ZBǵMBS‘OEBLBMN‘ǵU‘0OVHƌUUƌǘƌIFSZFSEF CBLU‘ǘ‘IFS ǵFZEF HÚSàS ;ƌSB HÚ[ZBǵMBS‘OEBO EPMV EPMV PMBO HÚ[MFSMF ƌOTBO ÎFWSFTƌOF GBSLM‘ CBLBS EBIB ÚODF HÚSNFEƌLMFSƌOƌHÚSàS #VǵƌƌSFNƌTUƌLBΑT‘OEBOCBLBSTBLEBIBEFSƌO BOMBNMBS‘ΑLBDBLTFWHƌMƌ .VUMBL(à[FMMƌLUƌSZBǵMBSMB EPMV HÚ[MFS Bǵ‘L PMBO CƌSƌOƌO HÚ[MFSƌEƌS :à[ Îƌ[HƌMFSƌWFZBEFTFOCFSFLFUBOMBN‘OBHFMƌS TVƌTF LBSBOM‘LU‘S#VBΑLMBNBMBS‘EƌLLBUFBMBSBLǵƌƌSƌOBT‘M BOMBUNBL ƌTUFEƌǘƌ PSUBZB ΑLBDBL .VUMBL (à[FMMƌL "MMBIU‘S"MMBI TVZVOBZOBHƌCƌZà[FZƌHƌCƌ&WSFOF ZBOT‘S :BSBU‘D‘Z‘ TFWFOMFS POVO ZBOT‘NBT‘O‘ HÚSàODF BZS‘M‘ǘB EBZBOBNBE‘LMBS‘ ƌÎƌO BǘMBǵU‘MBS #V EVSVN EB LBƌOBUB TVZVO à[FSƌOEFLƌ EFTFO PMBSBL CBLNBLUBO WF .VUMBL (à[FMMƌǘƌ EàǵàOàSLFO CƌS HàO 0OVOMB LBWVǵNBZ‘ VNNBLUBO CBǵLB CƌS ǵFZLBMN‘ZPS#BǵLBCƌSEFǘƌǵMFIƌÎCƌSǵFZPMBSBLWF BZO‘[BNBOEB"MMBI‘ZBOT‘UBOCƌSBZOBPMBSBLHÚSàMFOLBƌOBUÎPLÚOFNMƌEƌS;ƌSBP "MMBI‘UBO‘NBN‘[WFLBCVMFUNFNƌ[FZBSE‘ND‘PMVSQ

FOTOĞRAF: ALEXANDR ÇIJENOK

avrasya’nın a vra rasya’nın ttatlı atlı ssu uk kaynakları aynakları

YAZr4":*DA YAZ YAZ AZZ  r  r4 r 4": ":*  DA A

 


вода

питьевые источники евразии

Ключи, ручьи, источники и нимфы Çeşme, dere, kaynak ve su perileri Ольга Горская историк

В

ʖʣʨʞʭʣʤʛʘʦʛʢʵʤʧʤʗʤʙʤʥʤʭʞʨʖʣʞʵ ʩʚʤʧʨʤʞʘʖʡʞʧʲ ʞʧʨʤʭʣʞʠʞ ʗʲʴʯʞʛ ʞʝʥʤʚʝʛʢʡʞʞʡʞʞʝʧʠʖʡʱɸʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʛ ʨʖʠʞʫ ʠʡʴʭʛʟ ʳʨʤʙʤ ʥʦʞʦʤʚʣʤʙʤ ʭʩʚʖ ʤʗʱʭʣʤ ʧʘʵʝʱʘʖʡʞ ʧ ʘʤʡʮʛʗʧʨʘʤʢ ʚʦʛʘʣʞʛʥʤʳʨʱʧʡʖʙʖʡʞʡʛʙʛʣʚʱ ʞ ʢʞʪʱ ʃʛʢʖʡʤ ʨʖʠʞʫ ʡʛʙʛʣʚʖʦʣʱʫ ʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘʥʤʧʛʟʚʛʣʲʧʤʫʦʖʣʞʡʤʧʲʣʖʚʦʛʘʣʛʟʝʛʢʡʛ Турции. ʃʖʦʤʚʱ ʣʖʧʛʡʵʘʮʞʛ ɹʦʛʬʞʴ ʞ ʤʧʨʦʤʘʖ ʇʦʛʚʞʝʛʢʣʤʙʤ ʢʤʦʵ ʥʦʞʣʛʧʡʞ ʘ ʂʖʡʩʴ ɶʝʞʴ ʢʣʤʙʤ ʧʘʤʞʫ ʨʦʖʚʞʬʞʟ ʘ ʨʤʢ ʭʞʧʡʛ ʞ ʤʗʱʭʖʟ ʭʨʞʨʲ ʞʧʨʤʭʣʞʠʞ ʥʦʛʧʣʤʟ ʘʤʚʱ ʞ ʠʤʡʤʚʬʱ ɾ ʦʖʝʩʢʛʛʨʧʵ jʣʖʧʛʡʞʡʞx ʠʡʴʭʞ ʞ ʦʤʚʣʞʠʞ ʢʞʪʞʭʛʧʠʞʢʞ ʧʩʯʛʧʨʘʖʢʞ o ʣʞʢʪʖʢʞ ʚʩʫʖʢʞ ʘʤʚʱʅʤʨʦʖʚʞʬʞʞ ʞʧʨʤʭʣʞʠʞʠʦʖʧʞʘʤʤʪʤʦʢʡʵʡʞ ɻʧʡʞ ʥʤʝʘʤʡʵʡ ʡʖʣʚʮʖʪʨ ʧʠʩʡʲʥʨʤʦ ʥʦʵʨʖʡʢʛʧʨʤʘʱʫʤʚʖʘʤʚʱʥʤʚʥʡʞʨʩʧʢʖʧʠʤʟ ʜʞʘʤʨʣʤʙʤ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʡʲʘʖ ʞʝ ʥʖʧʨʞ ʠʤʨʤʦʤʙʤ ʨʛʠʡʖ ʧʨʦʩʵ ʅʤʡʩʭʖʡʧʵ ʥʦʞʦʤʚʣʱʟ ʪʤʣʨʖʣ ɸʤʚʱʞʧʨʤʭʣʞʠʖʧʭʞʨʖʡʞʧʲʧʘʵʯʛʣʣʱʢʞ ʘʣʞʫ ʣʛʡʲʝʵ ʗʱʡʤ ʡʤʘʞʨʲ ʦʱʗʩ ʛʧʡʞ ʤʣʖ ʨʖʢ ʘʤʚʞʡʖʧʲ ʞ ʝʖʙʦʵʝʣʵʨʲ ʛʙʤ ʃʖʦʩʮʞʨʲ ʥʤʠʤʟ ʞ ʭʞʧʨʤʨʩʞʧʨʤʭʣʞʠʖʝʣʖʭʞʡʤʣʖʣʛʧʨʞʤʧʠʤʦʗʡʛʣʞʛ ʛʙʤʚʩʫʩʫʦʖʣʞʨʛʡʴoʣʞʢʪʛ

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları Olga Gorskaya,

Дарующие вдохновение

Tarihçi

ʃʞʢʪ ʥʤʭʞʨʖʡʞ ʠʖʠ ʚʤʗʦʱʫ ʚʩʫʤʘ ʞʧʬʛʡʵʴʯʞʫ ʗʤʡʛʝʣʞ ʥʦʛʚʧʠʖʝʱʘʖʴʯʞʫ ʗʩʚʩʯʛʛ ʞ ʚʖʦʩʴʯʞʫ ʘʚʤʫʣʤʘʛʣʞʛ ʋʦʩʥʠʞʛ ʧʩʯʛʧʨʘʖ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴʝʖʘʞʧʛʡʞʤʨʧʘʤʛʙʤʞʧʨʤʭʣʞʠʖʛʧʡʞ ʘʤʚʖʞʧʧʵʠʣʛʨ ʣʞʢʪʖʩʢʦʛʨɸʙʦʤʨʖʫʞʩʠʡʴʭʛʟʧʨʖʘʞʡʞʖʡʨʖʦʞʚʡʵʤʨʥʦʖʘʡʛʣʞʵʠʩʡʲʨʖɸ ʠʖʭʛʧʨʘʛʥʤʚʣʤʮʛʣʞʟʡʴʚʞʥʦʞʣʤʧʞʡʞʣʖʵʚʖʢ ʬʘʛʨʱ ʥʡʤʚʱ ʢʛʚ ʡʛʥʛʮʠʞʅʤʚʫʤʚʞʡʞʡʴʗʱʛ ʗʛʧʠʦʤʘʣʱʛʜʛʦʨʘʱ ʚʖʜʛʦʤʙʚʡʵʥʞʨʲʵ ʠʖʠʘ строках посвящения нимфам, принадлежащеʙʤʖʣʨʞʭʣʤʢʩʥʤʳʨʩ

"

OUƌL[BNBOMBSEBƌOTBOMBS ZFSBMU‘OEBO WFZBLBZBMBSEBOG‘ǵL‘SBOTVZBBZS‘CƌS TBZH‘ EVZBSMBSE‘ #ƌS NVDƌ[F PMBSBL HÚSàMFOCVLBZOBLMBS‘OPMVǵNBT‘TƌIƌSMFSFWFCàZàMFSFCBǘMBO‘SE‘#VUBCƌBUIBSƌLBMBS‘ BOUƌLÎBǘZB[BSWFǵBƌSMFSƌOƌOFTFSMFSƌOFLPOVPMVSEV5àSLƌZFOƌOUPQSBLMBS‘EBCÚZMF FGTBOFWƌTVLBZOBLMBS‘CBL‘N‘OEBO[FOHƌOEƌS :VOVOƌTUBOEB WF "LEFOƌ[ BEBMBS‘OEB ZBǵBZBO NƌMMFUMFS "OBEPMVZB ZFSMFǵƌODF CV UPQSBLMBSB CƌSÎPL ÚSG BEFU HFUƌSNƌǵMFS 5BUM‘ TV LBZOBLMBS‘ WF LVZVMBSB TBZH‘ EVZNB HFMFOFǘƌ POMBSEBO CƌS UBOFTƌEƌS"OUƌL±BǘEBƌOTBOMBS NƌTUƌLSVIMBS‘OTV LBZOBLMBS‘OEB ZBǵBE‘ǘ‘OB ƌOBO‘SMBSE‘ 4V LBZOBLMBS‘O‘Hà[FMHà[FMTàTMFNFBEFUƌWBSE‘)FZLFMUSBǵ LPǵVMMBSNàTBƌUPMEVǘV[BNBO TVZVOΑLU‘ǘ‘ZFSƌ à[FSƌOFIBZWBOTVSBU‘ǵFLMƌOEFCƌSUBǵLPZBSBLTàTMFSEƌ½SOFLPMBSBL Bǘ[‘OEBOTVBLBOBSTMBOLBGBM‘ ÎFǵNFMFS HàOàNà[EF CƌMƌONFLUFEƌS "OUƌL ±Bǘ ƌOTBOMBS‘ TVZVO LVUTBM PMEVǘVOB ƌOBO‘SMBSE‘ %PMBZ‘T‘ZMBTVMBSEBCBM‘LUVUNBLWFZBTVZVLƌSMFUNFL ZBTBLU‘±FǵNFZƌLƌSMFUNFL CP[NBLPOVLPSVZBO TVQFSƌTƌOFIBLBSFUFUNFLBOMBN‘OBHFMƌSEƌ

Здравствуй, студеная влага, текущая между камнями, Изображения нимф, здравствуйте также и вы, И у источников эти корыта и ваши, о, девы, В дар украшения, – они влагой обрызганы все. Я, Аристокл, проходящий по этой дороге, дарю вам Рог, из которого я жажду свою утолил.

İlham verenler ƞOBO‘ǵB HÚSF TV QFSƌMFSƌ ǵƌGB ƌMIBN WF HFMFDFLUFO IBCFSWFSFOƌZƌWBSM‘LMBSPMBSBLCƌMƌOƌSMFSEƌWFPOMBSBTBZH‘HÚTUFSƌSƌMƌSEƌ#V[BSƌG ƌODFWBSM‘LMBSZBǵBE‘LMBS‘TVÎFǵNFTƌOFUBNBNFOCBǘM‘ƌNƌǵMFS±FǵNFTVMBS‘ÎFLMƌSTFQFSƌÚMàSNàǵ.BǘBSBMBSBWFTV ÎFǵNFMFSƌOƌOZBL‘OMBS‘OBEƌOƌUÚSFOMFSZBQNBLƌÎƌO TVOBL LPZVMVSNVǵ ƞOTBOMBS TV QFSƌMFSƌOF BSNBǘBOPMBSBLÎƌÎFL NFZWF CBM QƌEF CPZOV[HƌCƌ IFSUàSLBOT‘[LVSCBOHFUƌSƌSNƌǵ#ƌSBOUƌLEÚOFN ǵBƌSƌOƌOǵƌƌSƌOEFZB[‘ME‘ǘ‘HƌCƌ Merhaba, taşlar arasında akan soğuk sular, Merhaba, su perilerinin imajları, Çeşmelerin yanında size hediye edilen tekneler Ben, Aristokl, bu yoldan geçen Size su içtiğim boynuzu armağan ediyorum.

Güzellere karşı trajik aşk "OUƌLEÚOFNTBOBUΑMBS‘ TVQFSƌMFSƌOƌ BM‘NM‘ Hà[FM PMBSBLÎƌ[FSMFSEƌ4ƌMFOMFSo"OBEPMVUPQSBLMBS‘OEB TVUBOS‘ÎBMBS‘oTVQFSƌMFSƌOFFǵMƌLFEFSMFSEƌ"OUƌL NƌUMFSFHÚSFTVQFSƌMFSƌƌOTBOMBSƌMFBSLBEBǵPMNBZB ÎBM‘ǵ‘SMBSE‘"NBCVBSBZ‘ǵMBS‘CB[FOUSBKƌLCƌUFCƌMƌZPSEV.FTFMB )BMƌLBSOBT‘OZBL‘OMBS‘OEBCVMVOBO ,BSƌƌTVLBZOBǘ‘OEB4BMNBLƌEBBEM‘CƌSQFSƌZBǵBSE‘#ƌSHàO)FSNFTWF"GSPEƌUƌOPǘMV)FSNBGSPEƌUƌ HÚSEà %FMƌLBOM‘ZB Bǵ‘L PMEV 'BLBU )FSNBGSPEƌU QFSƌL‘[‘O‘OBǵL‘OBLBZ‘UT‘[LBME‘#ƌSUàSMàZà[CVMBNBZBO QFSƌ L‘[ UBOS‘MBSB ZBMWBSE‘ %ƌMFǘƌ LBCVM

YAZr4":*DA
вода

питьевые источники евразии О трагической любви и хранителях Нимф почитали как добрых духов, исцеляющих болезни, предсказывающих будущее и дарующих вдохновение İnanışa göre su perileri şifa, ilham ve gelecekten haber veren iyi varlıklar olarak bilinirlerdi ve onlara saygı gösteririlirdi

ɾʝʤʗʦʖʜʖʡʞ ʘʤʚʵʣʱʫ ʚʩʫʤʘ ʘ ʘʞʚʛ ʥʦʛʠʦʖʧʣʱʫ ʚʛʘʩʮʛʠ ɾʫ ʧʥʩʨʣʞʠʖʢʞ ʤʗʱʭʣʤ ʘʱʧʨʩʥʖʡʞ ʧʞʡʛʣʱ ʢʖʡʤʖʝʞʟʧʠʞʛ ʗʤʜʛʧʨʘʖ ʞʝʣʖʭʖʡʲʣʤ ʧʭʞʨʖʘʮʞʛʧʵ ʚʩʫʖʢʞ ʘʤʚ ʞ ʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘ ʄʚʣʖʠʤ ʠʖʠ ʙʡʖʧʵʨ ʖʣʨʞʭʣʱʛ ʢʞʪʱ ʣʛʠʤʨʤʦʱʛ ʞʝ ʣʞʢʪ ʥʱʨʖʡʞʧʲ ʣʖʟʨʞ ʚʦʩʝʛʟ ʧʦʛʚʞ ʡʴʚʛʟ ʓʨʤ ʣʛ ʘʧʛʙʚʖ ʫʤʦʤʮʤ ʝʖʠʖʣʭʞʘʖʡʤʧʲ ʈʖʠ ʇʖʡʢʖʠʞʚʖ ʤʗʞʨʖʘʮʖʵ ʘ ʞʧʨʤʭʣʞʠʛʘʀʖʦʞʞ ʗʡʞʝɹʖʡʞʠʖʦʣʖʧʖ ʤʚʣʖʜʚʱ ʩʘʞʚʛʡʖ ʠʩʥʖʴʯʛʙʤʧʵ ʥʦʛʠʦʖʧʣʤʙʤ ɹʛʦʢʖʪʦʤʚʞʨʖ ʧʱʣʖ ɹʛʦʢʛʧʖ ʞ ɶʪʦʤʚʞʨʱ ʄʣʖ ʧʨʦʖʧʨʣʤʘʡʴʗʞʡʖʧʲʘʣʛʙʤ ʣʤʴʣʤʮʖʣʛʥʦʞʣʵʡʛʛʡʴʗʤʘʲʈʤʙʚʖʣʖʵʚʖʘʤʝʝʘʖʡʖʠʗʤʙʖʢ ʞʤʣʞʥʦʛʘʦʖʨʞʡʞʇʖʡʢʖʠʞʚʩʞɹʛʦʢʖʪʦʤʚʞта в одно двуполое существо. ɶ ʥʤʦʤʟ ʞ ʚʤʭʛʦʞ ʭʛʡʤʘʛʭʛʧʠʞʛ ʧʨʖʣʤʘʞʡʞʧʲʫʦʖʣʞʨʛʡʲʣʞʬʖʢʞʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘɹʦʛʭʛʧʠʞʟ ʥʞʧʖʨʛʡʲ ʅʖʘʧʖʣʞʟ ʥʞʧʖʡ ʤ ʗʲʴʯʛʢ ʞʝ ʝʛʢʡʞ ʗʡʞʝ ʚʦʛʘʣʛʙʤ ʙʤʦʤʚʖ ʂʞʡʛʨʖ ʞʧʨʤʭʣʞʠʛ ɷʞʗʡʞʧʇʤʙʡʖʧʣʤʥʦʛʚʖʣʞʵʢ ɷʞʗʡʞʧʗʱʡʖʚʤʭʛʦʲʴʤʧʣʤʘʖʨʛʡʵʂʞʡʛʨʖʂʣʤʙʤʜʛʣʞʫʤʘʧʘʖʨʖʡʤʧʲ ʠ ʣʛʟ ʣʤ ʣʖʥʦʖʧʣʤ ʃʛʧʭʖʧʨʣʖʵ ʚʛʘʩʮʠʖ ʘʡʴʗʞʡʖʧʲ ʘ ʧʤʗʧʨʘʛʣʣʤʙʤ ʗʦʖʨʖ ʞ ʣʛ ʣʖʟʚʵ ʘʝʖʞʢʣʤʧʨʞ ʩʢʛʦʡʖʤʨʙʤʦʵ ʖʣʞʢʪʱʥʦʛʘʦʖʨʞʡʞʛʛʧʡʛʝʱʘʞʧʨʤʭʣʞʠʄʘʞʚʞʟʥʞʧʖʡ «… слезой изойдя, несчастная Фебова внучка Библида стала ручьем, сохраняющим в этих долинах Имя своей госпожи…»

Магия влаги подземной ɸʤʚʖʢʞʞʫʫʦʖʣʞʨʛʡʲʣʞʬʖʢʥʦʞʥʞʧʱʘʖʡʞ ʨʖʠʜʛ ʢʖʙʞʭʛʧʠʞʛ ʧʘʤʟства. ɾʝʘʛʧʨʛʣʥʤʚʦʤʗʣʱʟʦʖʧʧʠʖʝʤ ʧʘʵʨʞʡʞʯʛɺʛʢʛʨʦʱʘʂʖʡʤʟɶʝʞʞ ʥʛʦʛʚ ʠʤʨʤʦʱʢ ʗʞʡ ʞʧʨʤʭʣʞʠ jʇʤ ʧʨʤʦʤʣʱ ʫʦʖʢʖʛʙʤʤʨʚʛʡʵʛʨʬʛʡʖʵʧʨʛʣʖʞʝʣʖʘʖʡʛʣʣʱʫʠʖʢʣʛʟ ʧʥʩʧʠʠʣʛʢʩʧʚʛʡʖʣʧ ʘʣʛʮʣʛʟ ʧʨʤʦʤʣʱ ʈʩʨ ʥʦʖʠʨʞʠʩʛʨʧʵʘʛʦʣʱʟ ʧʥʤʧʤʗ ʙʖʚʖʣʞʵ ʣʛ по всем вопросам, а ʨʤʡʲʠʤ ʥʤ ʘʤʥʦʤʧʖʢ ʝʚʤʦʤʘʲʵʇʴʚʖʧʥʩʧʠʖʴʨ ʝʛʦʠʖʡʤ ʥʦʞʘʵʝʖʘ ʛʙʤ ʣʖ ʨʤʣʠʩʴ ʘʛʦʛʘʠʩ ʞ ʤʥʩʧʠʖʵ ʛʙʤ ʥʦʵʢʤ ʧʨʖʦʖʴʨʧʵ ʣʛ ʥʤʙʦʩʜʖʨʲ ʛʙʤ ʙʡʩʗʤʠʤ ʘ ʞʧʨʤʭʣʞʠ ʣʤʨʖʠ ʭʨʤʗʱʘʤʚʖʨʤʡʲʠʤ ʠʖʧʖʡʖʧʲʤʗʤʚʠʖʝʛʦʠʖʡʖɽʖʨʛʢ ʥʤʢʤʡʞʘʮʞʧʲʗʤʙʞʣʛʞʧʤʘʛʦʮʞʘ воскурение фимиамом, смотрят в ʝʛʦʠʖʡʤ ɾ ʤʣʤ ʥʤʠʖʝʱʘʖʛʨ ʞʢ ʗʤʡʵʯʛʙʤʜʞʘʱʢʞʡʞʢʛʦʨʘʱʢoʣʖʧʨʤʡʲʠʤ ʥʦʖʘʚʞʘʖʳʨʖʘʤʚʖx

80 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

ʇʩʯʛʧʨʘʤʘʖʡ ʞ ʚʦʩʙʤʟ ʧʥʤʧʤʗ ʙʖʚʖʣʞʵ jʄʭʛʣʲʗʡʞʝʠʤʤʨʀʞʖʣʛʟʘʁʞʠʞʞʛʧʨʲʥʦʤʦʞʬʖʡʞʯʛɶʥʤʡʡʤʣʖʊʞʦʠʧʛʵʨʖʢʘʤʚʖʚʖʛʨʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲ ʘʧʵʠʤʢʩ ʠʨʤ ʥʤʧʢʤʨʦʞʨ ʘ ʞʧʨʤʭʣʞʠ ʘʞʚʛʨʲʘʧʛʨʤ ʭʨʤʤʣʥʤʜʛʡʖʛʨx

Выход за водой и в свет ɷʱʡ ʧʘʵʯʛʣʣʱʟ ʞʧʨʤʭʣʞʠ ʞ ʘ ʧʖʢʤʢ ʂʞʡʛʨʛ подле него построили святилище нимф – нимʪʛʟʤʣ ʚʤʘʤʡʲʣʤ ʗʤʡʲʮʤʛ ʧʤʤʦʩʜʛʣʞʛ ʩʠʦʖʮʛʣʣʤʛʧʠʩʡʲʥʨʩʦʤʟʄʧʨʖʨʠʞʛʙʤʘʞʚʣʱʚʤʧʞʫ ʥʤʦ ʅʖʘʧʖʣʞʟ ʤʥʞʧʱʘʖʛʨ ʙʤʦʤʚʧʠʤʟ ʞʧʨʤʭʣʞʠ ʨʖʠjʃʖʥʡʤʯʖʚʞʩʣʞʫʘʱʧʨʦʤʛʣʘʤʚʤʛʢʚʡʵʞʧʨʤʭʣʞʠʖʚʤʜʚʛʘʤʟʘʤʚʱ ʞʳʨʤʟʘʤʚʤʟʤʣʞʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵʚʡʵʢʱʨʲʵ ʨʖʠʠʖʠʚʡʵʥʞʨʲʵʩʣʞʫʛʧʨʲ ʥʤʚʙʤʦʤʚʤʢʣʛʧʠʤʡʲʠʤʠʡʴʭʛʟʨʤʢʛʧʨʤ ʙʚʛʩ ʣʞʫʳʨʞʠʡʴʭʞ ʤʣʞʣʖʝʱʘʖʴʨɹʡʞʠʛʛʟoʇʡʖʚʤʧʨʲʴx ɸʱʫʤʚ ʝʖ ʘʤʚʤʟ ʗʱʡ ʣʖʧʨʤʵʯʞʢ ʧʤʗʱʨʞʛʢ ʜʛʣʯʞʣʱ ʣʖʚʛʘʖʡʞ ʚʡʵ ʳʨʤʙʤ ʠʦʖʧʞʘʱʛ ʤʚʛʜʚʱʃʖʗʞʦʖʵʘʤʚʩ ʢʤʜʣʤʗʱʡʤʥʤʤʗʯʖʨʲʧʵ ʥʤʧʥʡʛʨʣʞʭʖʨʲ ʩʝʣʖʨʲ ʥʤʧʡʛʚʣʞʛ ʣʤʘʤʧʨʞ ʈʖʢʴʣʤʮʞʞʞʫʢʖʨʛʦʞʥʦʞʧʢʖʨʦʞʘʖʡʞʣʛʘʛʧʨ ʇʤʫʦʖʣʞʡʤʧʲʥʦʛʚʖʣʞʛ ʭʨʤʧʖʢʢʤʦʧʠʤʟʘʡʖʚʱʠʖʅʤʧʛʟʚʤʣʘʧʨʦʛʨʞʡʤʚʣʩʞʝʧʘʤʞʫʘʤʝʡʴʗʡʛʣʣʱʫ ɶʢʞʢʤʣʩ ʤʠʤʡʤ ʞʧʨʤʭʣʞʠʖ ʅʦʤʮʡʞ ʘʛʠʖ ʤʨ ʥʱʮʣʱʫ ʣʞʢʪʛʟʤʣʤʘ ʤʧʨʖʡʞʧʲ ʤʚʣʞ ʦʩʞʣʱ ʧʨʖʨʩʞ ʘʚʤʫʣʤʘʡʵʘʮʞʛʖʣʨʞʭʣʱʫʥʤʳʨʤʘ ʥʤʠʤʵʨʧʵʘʪʤʣʚʖʫʢʩʝʛʛʘ ʣʤʚʦʛʘʣʵʵʝʛʢʡʵʂʖʡʤʟ ɶʝʞʞ ʫʦʖʣʞʨ ʧʡʛʚʱ ʥʦʛʚʠʤʘ ɾ ʣʞʢʪʱ jʥʤʧʛʡʞʘʮʞʛʧʵxʘʚʖʘʣʞʛʘʦʛʢʛʣʖʘʗʲʴʯʞʫʞʝʳʨʤʟ ʝʛʢʡʞ ʞʧʨʤʭʣʞʠʖʫ ʥʤʥʦʛʜʣʛʢʩ ʤʫʦʖʣʵʴʨ ʢʖʙʞʴʜʞʘʤʟʘʤʚʱʈʖʠʤʟʜʛʘʠʩʧʣʤʟ ʬʛʡʛʗʣʤʟʞ правдивой, как некогда. Q


su

avrasya’nın tatlı su kaynakları

PMEVWFƌLƌTƌo4BMNBLƌEBWF)FSNBGSPEƌUoCƌSWàDVUUB DBO CVMEVMBS #ÚZMFDF PSUBZB ÎƌGU DƌOTƌZFUMƌ ZBSBU‘LΑLU‘ #B[FO EF L‘[MBS TV LBZOBLMBS‘O‘O LPSVDVMBS‘ PMVSNVǵ "OUƌL EÚOFN :VOBO ZB[BS‘ 1BVTBOƌBT .ƌMFU ǵFISƌOƌO ZBL‘OMBS‘OEB PMBO #ƌCMƌT LBZOBǘ‘OEBOTÚ[FEFSEƌ3ƌWBZFUFHÚSF#ƌCMƌT .ƌMFUǵFISƌOƌOLVSVDVTVOVOL‘[‘ZN‘ǵ#BCBT‘OEBOL‘[‘ƌTUFNFZF CƌSÎPL Lƌǵƌ HFMƌSNƌǵ 'BLBU L‘[ IFQTƌOF IBZ‘S EFSNƌǵ,FOEƌFSLFLLBSEFǵƌOFBǵ‘LPMNVǵ,BSǵ‘M‘LHÚSNFZƌODF L‘[à[àOUàEFOÚMNàǵ1FSƌL‘[MBS‘ #ƌCMƌTƌO HÚ[ ZBǵMBS‘O‘ TV LBZOBǘ‘OB ÎFWƌSNƌǵMFS "OUƌLEÚOFNǵBƌSƌ0WƌEƌVTǵÚZMFZB[BS “... Febov’un torunu, zavallı Biblida, ağlaya ağlaya Dere olmuş gözyaşları. Bu dere aka aka bu topraklarda ismini taşıdığı kızın adını unutturmaz......”.

Suların büyüsü 4V LBZOBLMBS‘O‘ LPSVNBLMB HÚSFWMƌ QFSƌ L‘[MBS‘O‘O TƌIƌS WF CàZà ZBQBCƌMEƌǘƌOF ƌOBO‘M‘SE‘ "OBEPMVEB CVMVOBO %FNFUFS5BOS‘ÎBT‘ NBCFUƌ IBLL‘OEB CƌS IƌLBZF BOMBU‘M‘S i5BQ‘OBL ZàLTFL UBǵ CƌS EVWBS‘O BSLBT‘OEBZE‘ #VSBEB TBEFDF TBǘM‘L à[FSƌOF GBM CBL‘M‘SE‘ #ƌS BZOBZ‘ ƌODF CƌS ƌQF CBǘMBZ‘Q ƌOEƌSƌZPSMBS %à[ WF EƌLFZ ǵFLƌMEF ƌOEƌSƌSLFO BZOBZ‘ TVZVO EƌCƌOF CBU‘SNBNBZB ÎBM‘ǵ‘ZPSMBS 4VMBS BZOBO‘O LFOBS‘OB EFǘFOF LBEBSƌOEƌSƌZPSMBS4POSBUBOS‘ÎBZBEVBPLVEVLUBO TPOSB P BZOBZB CBL‘M‘ZPS "ZOBEB IBTUBO‘O ZBǵBZ‘QZBǵBNBZBDBǘ‘O‘ HÚSFCƌMƌZPSMBS#VTV IFS [BNBOEPǘSVZVHÚTUFSƌZPSw 4Và[FSƌOEFGBMCBLNBO‘OCƌSCBǵLBUàSàEBIB WBSE‘i-ƌLƌZBEB ,ƌBO‘OÎFWSFMFSƌOEFCƌSTVLBZOB-

ǘ‘WBSE‘#VTVZBCBLBOIFSIBOHƌCƌSƌ HÚSNFLƌTUFEƌǘƌIFSǵFZƌHÚSFCƌMƌZPSEVw

Suya ve ışığa çıkış .ƌMFU ǵFISƌOƌO ZBL‘OMBS‘OEB CƌS LVUTBM TV LBZOBǘ‘WBSE‘,BZOBǘ‘OZBO‘OB/ƌNGFZPOBE‘UBǵ‘ZBOCƌSQFSƌL‘[NBCFEƌLVSVMNVǵUV5BQ‘OBL IFZLFMMFSƌMFTàTMFONƌǵ CàZàLÎFCƌSZBQ‘ZN‘ǵ ,BM‘OU‘MBS‘IBMFOCVMVONBLUBE‘S"OUƌLEÚOFN ZB[BS‘ 1BVTBOƌBT .ƌMFU ǵFISƌOƌO TV LBZOBǘ‘O‘ ǵÚZMF BOMBU‘SiƵFISƌO NFZEBO‘OEB ZBǘNVS TVZV UPQMBNBL ƌÎƌO CƌS TV IB[OFTƌ WBSN‘ǵ #V TV Z‘LBONBL ƌÎƌO LVMMBO‘M‘SN‘ǵ ƞÎNFL ƌÎƌO EF ǵFISƌO E‘ǵ‘OEB CƌSLBÎ Q‘OBS WBSN‘ǵ 1‘OBSMBS‘O PMEVǘVZFSF (MƌLFZBoZBOƌ5BUM‘M‘LoEFSMFSEƌw &TLƌ[BNBOMBSEBTVBMNBZBHƌUNFLÎPLÚOFNMƌ CƌS PMBZE‘ ,BE‘OMBS TV BMNBZB HƌEFSLFO ƌZƌDF TàTMFOƌZPSMBSE‘ 5FTUƌMFSƌOF TV EPMEVSVSLFO NVIBCCFU FEƌZPS TPO IBWBEƌTMFSƌ ÚǘSFOƌZPSMBSE‘ 0 [BNBOMBSEB EB EFMƌLBOM‘MBS WF BOOFMFSƌ HFMFDFLUFLƌ HFMƌOMFSƌOF CBL‘ZPSMBSE‘ #ƌS SƌWBZFUF HÚSF %FOƌ[MFS 5BOS‘T‘ 1PTFƌEPO TFWHƌMƌMFSƌOEFOCƌSƌTƌPMBO "NƌNPOBZ‘TVLBZOBǘ‘OEBHÚSNàǵUà /ƌDFZ‘MMBSHFÎUƌ(ÚSLFNMƌ/ƌNGFZSPOMBSEBO LBM‘OU‘MBS LBME‘ "OUƌLÎBǘ ZB[BSMBS‘OB ƌMIBN WFSFOIFZLFMMFSNà[FMFSEFZFSBME‘0ZTB "OBEPMV UPQSBLMBS‘ UBSƌIƌO ƌ[MFSƌOƌ UBǵ‘ZPS ,BZOBL TVMBS‘OBFTLƌ[BNBOMBSEBZFSMFǵNƌǵQFSƌL‘[MBS‘TVZVOCàZàMFZƌDƌOƌUFMƌLMFSƌOƌLPSVNBHÚSFWMFSƌOF IBMBEFWBNFEƌZPSMBS0OEBOE‘SIFSIBMEF CVTV IBMFO FTLƌTƌ HƌCƌ UBUM‘ ǵƌGBM‘ WF EPǘSVTVOV HÚTtermekte. Q

Изображали водяных духов в виде прекрасных девушек Antik dönem sanatçıları, su perilerini alımlı ve güzel olarak çizerlerdi

YAZr4":*DA

81


культура / мастер-класс

В этом есть что-то магическое: Хикмет Барутчугил ведет мастер-класс по эбру

Мраморное чудо Сергей Кормилицын

ʓ

ʗʦʩoʞʧʠʩʧʧʨʘʤʚʦʛʘʣʛʛʧʨʖʦʛʟʮʖʵ ʞʝʞʝʘʛʧʨʣʱʫʠʖʦʨʞʣʘʳʨʤʟʨʛʫʣʞʠʛ ʤʨʣʤʧʞʨʧʵʠ9*̓ʘʛʠʩ ʣʤʘʦʵʚʡʞʤʣʖ ʥʛʦʘʖʵʍʩʘʧʨʘʩʛʨʧʵʘʣʛʟʞʧʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʤʧʨʞʡʵ ʞʩʘʛʦʛʣʣʤʧʨʲʦʩʠʞ ʢʖʧʨʛʦʖ ʇʖʢʖ ʞʚʛʵ ʜʞʘʤʥʞʧʞ ʥʤ ʘʤʚʛ ʝʖʦʤʚʞʡʖʧʲ ʘ ʚʦʛʘʣʛʟ ɾʣʚʞʞ ʣʤ ʣʱʣʛʮʣʞʫ ʘʱʧʤʨ ʳʨʤʞʧʠʩʧʧʨʘʤʚʤʧʨʞʙʡʤʞʢʛʣʣʤʘʈʩʦʬʞʞɸʛʚʲ ʞ ʢʞʣʛʦʖʡʲʣʱʛ ʠʦʖʧʠʞ ʠʤʨʤʦʱʢʞ ʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵ ʫʩʚʤʜʣʞʠ ʢʤʜʣʤ ʣʖʟʨʞ ʨʤʡʲʠʤ ʝʚʛʧʲ o ʞ ʙʛвен или трагакантовой астрагал, сок которого ʚʤʗʖʘʡʵʴʨʘʘʤʚʩʚʡʵʘʵʝʠʤʧʨʞ ʦʖʧʨʛʨʨʤʡʲʠʤ ʘ ɶʣʖʨʤʡʞʞ ʃʛʩʚʞʘʞʨʛʡʲʣʤ ʭʨʤ ʝʣʖʠʤʢʵʧʲ ʧ ʨʦʖʚʞʬʞʤʣʣʤʟ ʨʩʦʛʬʠʤʟ ʠʩʡʲʨʩʦʤʟ ʡʴʗʩʵʧʲ ʣʛʤʗʱʭʣʱʢʞ jʢʦʖʢʤʦʣʱʢʞx ʤʦʣʖʢʛʣʨʖʢʞ ʣʖ ʧʨʦʖʣʞʬʖʫ ʧʨʖʦʞʣʣʱʫ ʠʣʞʙ ʦʖʣʤ ʞʡʞ ʥʤʝʚʣʤ ʧʡʱʮʞʮʲʳʨʤʧʡʤʘʤojʳʗʦʩx o ʕ ʗʱʡ ʧʨʩʚʛʣʨʤʢ ʠʤʙʚʖ ʩʭʞʨʛʡʲ ʥʤʠʖʝʖʡ

Несколько молодых петербургских дизайнеров поедут в Стамбул учиться у Хикмет-бея древнему искусству Birkaç genç Petersburglu sanatçı bu yaz, İstanbul’a Hikmet beyin öğrettiği Ebru kursuna gidecekler

82 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

ʢʣʛ ʧʨʖʦʞʣʣʩʴ ʦʩʠʤʥʞʧʲ ʣʖ ʥʤʡʵʫ ʠʤʨʤʦʤʟ ʵ ʩʘʞʚʛʡʩʚʞʘʞʨʛʡʲʣʤʟʠʦʖʧʤʨʱʩʝʤʦ oʘʧʥʤʢʞʣʖʛʨʋʞʠʢʛʨɷʖʦʩʨʭʩʙʞʡoʇʨʛʫʥʤʦʵʝʖʣʞʢʖʴʧʲ ʨʘʤʦʭʛʧʨʘʤʢ ʞ ʥʦʤʥʖʙʖʣʚʞʦʩʴ ʞʧʠʩʧʧʨʘʤ ʳʗʦʩʣʛʨʤʡʲʠʤʘʈʩʦʬʞʞ ʣʤʞʘʤʘʧʛʢʢʞʦʛ ʋʞʠʢʛʨ ɷʖʦʩʨʭʩʙʞʡ o ʧʤʘʦʛʢʛʣʣʱʟ ʠʡʖʧʧʞʠ ʳʗʦʩ ɻʙʤ ʣʛʤʗʱʭʣʱʛ ʠʖʦʨʞʣʱ ʛʧʨʲ ʘ ʠʤʡʡʛʠʬʞʵʫ ʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʖ ʛʘʦʤʥʛʟʧʠʞʫ ʢʩʝʛʛʘ ʘ ʭʖʧʨʣʤʧʨʞ o ɷʦʞʨʖʣʧʠʤʙʤ ʢʩʝʛʵ ʘ ʧʤʗʦʖʣʞʵʫ ʭʖʧʨʣʱʫ ʠʤʡʡʛʠʬʞʤʣʛʦʤʘ ʓʨʤʟ ʘʛʧʣʤʟ ʧ ʨʘʤʦʭʛʧʨʘʤʢ ʨʩʦʛʬʠʤʙʤʫʩʚʤʜʣʞʠʖʥʤʝʣʖʠʤʢʞʡʞʧʲʞʘʅʛʨʛʦʗʩʦʙʛʛʙʤʥʛʦʧʤʣʖʡʲʣʖʵʘʱʧʨʖʘʠʖʗʱʡʖʤʦʙʖʣʞʝʤʘʖʣʖʘɶʠʖʚʛʢʞʞʚʞʝʖʟʣʖʞʢʛʣʞɶʁʎʨʞʙʡʞʬʖ ʢʖʧʨʛʦʠʡʖʧʧʱ ʥʦʤʮʡʞ ʘ ɶʠʖʚʛʢʞʞ ʞ ʘ ʇʖʣʠʨ ʅʛʨʛʦʗʩʦʙʧʠʤʢʬʛʣʨʦʛʨʩʦʛʬʠʤʟʠʩʡʲʨʩʦʱ o ʓʨʤʗʱʡʖʢʤʵʢʛʭʨʖoʥʦʞʛʫʖʨʲʘʅʛʨʛʦʗʩʦʙ oʙʤʘʤʦʞʨʋʞʠʢʛʨɷʖʦʩʨʭʩʙʞʡ o ʕʧʚʛʨʧʨʘʖʢʣʤʙʤʭʞʨʖʡʞʧʡʱʮʖʡʤʣʛʢʞ ʤʭʛʣʲʤʗʦʖʚʤʘʖʡʧʵ ʠʤʙʚʖʥʤʡʩʭʞʡʥʦʛʚʡʤʜʛʣʞʛ ʤʨʠʦʱʨʲʘʱʧʨʖʘʠʩʞʢʛʣʣʤʝʚʛʧʲʕʧʭʖʧʨʡʞʘ ʭʨʤ ʢʤʙʩʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʲʝʚʛʧʲʠʩʡʲʨʩʦʩʢʤʛʟʧʨʦʖʣʱ ɸʞʝʞʨ ʢʖʧʨʛʦʖ ʳʗʦʩ ʘ ʧʛʘʛʦʣʩʴ ʧʨʤʡʞʬʩ ʤʠʖʝʖʡʧʵʣʛʨʤʡʲʠʤʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʱʢʠʩʡʲʨʩʦʣʱʢ ʧʤʗʱʨʞʛʢ ʣʤʞʥʤʘʤʦʤʨʣʱʢʢʤʢʛʣʨʤʢʘʜʞʝʣʞ ʣʛʧʠʤʡʲʠʞʫ ʢʤʡʤʚʱʫ ʥʛʨʛʦʗʩʦʙʧʠʞʫ ʚʞʝʖʟʣʛʦʤʘʳʨʞʢʡʛʨʤʢʤʣʞʥʤʛʚʩʨʘʇʨʖʢʗʩʡʩʭʞʨʲʧʵ ʩʋʞʠʢʛʨʗʛʵʚʦʛʘʣʛʢʩʞʧʠʩʧʧʨʘʩ o ʕ ʧʖʢ ʣʛ ʤʜʞʚʖʡ ʭʨʤ ʧʨʤʡʲʠʤ ʢʤʡʤʚʱʫ ʦʤʧʧʞʟʧʠʞʫ ʫʩʚʤʜʣʞʠʤʘ ʝʖʞʣʨʛʦʛʧʩʴʨʧʵ ʳʨʤʟ техникой, – удивляется мастер. Q


kültür / master-klas

Hikmet Barutçugil’in sunduğu Ebru gösterisinde büyüleyeci bir güzellik var

Mermer mucizesi Sergey Kormilitsin

&

CSV4BOBU‘V[VOUBSƌIFTBIƌQCƌSTàTMFNF TBOBU‘E‘S #VHàOMFSEF CƌMƌOFO &CSV UBS[‘OEB ZBQ‘MBO FO FTLƌ UBCMP 9*ZZBBƌUUƌS'BLBU NVIUFNFMFOCV UBCMP &CSV UFLOƌǘƌZMF ZBQ‘MBO ƌML SFTƌNEFǘƌMEƌS&CSV4BOBU‘ TVZVOà[FSƌOEFCƌSTBOBUUàSàPMBSBL)ƌOEƌTUBOEBPSUBZBΑLN‘ǵU‘;ƌSWFTƌOFƌTF5àSLƌZFEFVMBǵN‘ǵU‘&CSV4BOBU‘ƌÎƌO HFSFLFO UPQSBL CPZBMBS TVZV ZPǘVOMBǵU‘SNBL ƌÎƌOƌÎƌOFFLMFOFOLƌUSFHƌCƌNBM[FNFMFSTBEFDF 5àSLƌZFEF CVMVOBCƌMƌS ,ƌUSF "OBEPMV UPQSBLMBS‘OEBZFUƌǵFOZBCBOƌCƌSEƌLFOƌOÚ[TVZVEVS5àSL LàMUàSà ƌMF UBO‘ǵU‘ǘ‘O‘[EB FTLƌ LƌUBQMBS‘O NVDƌ[FWƌ TàTMFNFMFSƌOF IBZSBO PMEVǘVOV[EB FS ZB EBHFÎjFCSVxLFMƌNFTƌLVMBǘ‘O‘[BHFMƌS o ½ǘSFODƌ ƌLFO ÚǘSFUNFO CBOB FTLƌ CƌS FM ZB[NBT‘O‘ HÚTUFSEƌ ,FOBSMBS‘OEB IBSƌLVMBEF TàTMFNF EFTFOƌ HÚSEàN o EƌZF IBU‘SMBS )ƌLNFU #BSVUÎVHƌMo0[BNBOEBOCFSƌ&CSVZBQ‘ZPSWF CVTBOBU‘EàOZBZBUBO‘UNBZBÎBM‘ǵ‘ZPSVN )ƌLNFU #BSVUÎVHƌM ÎBǘEBǵ &CSV 4BOBU‘ VTUBT‘E‘S &ǵTƌ[ Hà[FMMƌǘF TBIƌQ UBCMPMBS‘ -POEPO #SƌUƌTI .VTFVN CBǵUB PMNBL à[FSF CƌSÎPL "WSVQB Nà[FMFSƌOEF WF CB[‘ Ú[FM LPMFLTƌZPOMBSEB CVMVONBLUBE‘S #V Z‘M CBIBSEB 4UƌHMƌU[5BTBS‘N "LBEFNƌTƌOEF )ƌLNFU #BSVUÎVHƌMƌO LƌǵƌTFM TFSHƌTƌBΑME‘&ULƌOMƌLTBZFTƌOEF 1FUFSTCVSHÃTUBEO CƌSCƌSƌOEFOHà[FMFTFSMFSƌƌMFUBO‘ǵN‘ǵPMEV"ZO‘

[BNBOEB )ƌLNFU #BSVUÎVHƌM 4UƌHMƌU[ 5BTBS‘N "LBEFNƌTƌ WF 1FUFSTCVSH 5àSL ,àMUàSà .FSLF[ƌOEFTFNƌOFSWFSEƌ o 4U1FUFSTCVSHBHFMNFLIBZBMƌNEƌoEƌZF BOMBU‘ZPS )ƌLNFU #BSVUÎVHƌM o ±PDVLMVL Z‘MMBS‘NEB CV ǵFIƌS IBLL‘OEB CƌSÎPL LƌUBQ PLVEVN WF IƌLBZFMFS EƌOMFEƌN 4FSHƌNƌ CVSBEB BÎNB UFLMƌGƌOF ÎPL TFWƌOEƌN 1FUFSTCVSHEB àMLFNƌO LàMUàSàOàUBO‘UBCƌMEƌǘƌNƌÎƌONVUMVMVLEVZVZPSVN &CSV 4BOBU‘ VTUBT‘O‘O 1FUFSTCVSHB HFMNFTƌ ÚOFNƌCBL‘N‘OEBOCàZàLCƌSFULƌOMƌLPMEVǘVOEBO[ƌZBEFCƌSLBÎHFOÎ1FUFSTCVSHTBOBUΑT‘ƌÎƌO EÚOàNOPLUBT‘PMNVǵUVCVZB[ ƞTUBOCVMB)ƌLNFU CFZƌO WFSEƌǘƌ &CSV 4BOBU‘ LVSTVOV BMNBZB HƌEFDFLMFS o (FOÎ3VTTBOBUΑMBS‘OCVFTLƌTàTMFNFTBOBU‘OB CV LBEBS ƌMHƌ HÚTUFSFDFǘƌOƌ CFLMFNƌZPSEVNoEƌZFEVZHVMBS‘O‘ƌGBEFFUUƌTBOBUΑQ

Супруга генерального консула Республики Турция в Петербурге Бенай Чынар, почетный председатель Международного женского клуба (IWC), также увлекается старинным искусством эбру Uluslararası Kadınlar Kulübu (IWC) Onursal Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Konsolosu’nun eşi Benay Çınar Ebru Sanatına çok meraklıdır

YAZr4":*DA

83


культура / мастер-класс

kültür / master-klas

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

EBRU NE DEMEK?

Этимология слова «эбру» доподлинно неизвестна. По одной версии, оно происходит от староузбекского «ebre» – «волнообразный», по другой – от персидского «ebri», что в переводе с фарси означает «облако», по третьей – от «ab-ru» – «отражение в воде».

Ebru kelimesinin etimolojisi tam olarak bilinmemektedir. Bir görüş açısına göre Ebru, «dalgalı» anlamına gelen Çağatayca «ebre» kelimesinden gelmişti. Bir başka görüşe göre Ebru, «bulut» manasını taşıyan Farsça «ebri» kelimesinden türetilmiş, bir başka görüşe göre ise «su yüzü» anlamına gelen «ab-ru» tamlamasından türetilmişti.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ? Небольшая прямоугольная неглубокая ванночка заполняется густой смесью воды и экстракта гевена. Затем на поверхность «роняют» капли смеси натуральных красок и бычьей желчи. А дальше идет в ход фантазия художника, создающего с помощью кисточки или металлической палочки причудливые и неповторимые узоры. Готовую «водяную картину» накрывают бумагой, через 5–10 секунд лист осторожно снимают и оставляют сохнуть. Фон рисунка, полученный таким образом, может быть дополнен живописной или графической композицией.

Orta boyutlu, fazla derin olmayan bir tekne kitre yardımıyla yoğunlaştırılmış su ile doldurulur. Sığır ödü ile toprak boya karıştırılır. Bu şekilde elde edilen boya suyun üzerine damlatılır. Sonrası, fırça ile tel çubuk yardımıyla suyun üzerinde değişik şekilli, harikulade desenleri yaratan ustaya, onun hayal gücüne bağlıdır. Hazır «su tablosu» üzerine bir parça kağıt serilir. 5–10 saniye sonra dikkatlice kaldırılır ve kurumaya bırakılır. Böyle bir şekilde yapılan tabloya grafik kompozisyonlu fon eklenebilir.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВ

MALZEMELER NASIL OLMALI?

В эбру используются только натуральные материалы. Краски – растительные и минеральные пигменты. Растворитель для них – бычья желчь. Вязкость воды увеличена путем добавления растительного экстракта. Кисти сделаны из древесины розового кустарника или из конского волоса.

Ebru Sanatı için kullanılan malzemeler, tabii malzemelerdir: Toprak boyalar, sığır ödü, su yoğunlaştırılması için kullanılan kitre. Ebru yapımında gül dalından veya at kılından yapılmış fırçalar kullanılmaktadır.

84 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

EBRU NASIL YAPILIR?


ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / FOTOĞRAF: INTREPRESS

актуально

Историк и теоретик моды, писатель, журналист, телеведущий, профессор самых престижных университетов мира, дизайнер театральных костюмов и декораций, коллекционер Александр Васильев по несколько раз в году бывает в Турции. Девятый президент Турецкой Республики Сулейман Демирель дважды лично вручал Васильеву награду «Тобаб» за вклад в театральную культуру Турции. Его успешная деятельность в этой стране даже вызывает зависть турецких коллег Moda tarihçisi, teorisyeni, yazar, gazeteci, sahne dekoru ve kostüm dizaynırı, dünyaca ünlü üniversitelerin profesörü, koleksiyoncu Aleksandr Vasilyev, yıl içerisinde sık sık Türkiye’ye gidip geliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiyenin tiyatro kültürüne sağladığı katkıdan dolayı Vasilyev’e iki kere Tobab Ödülünü takdim etti. Vasilyev’in Türkiye’deki başarısı, Türk meslektaşları tarafından bile kıskanılacak derecededir.

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


культура / мода

kültür / moda

Александр Васильев: «Я влюблен в Стамбул» Aleksandr Vasilyev: "İstanbul’a aşığım" Беседовал: Григорий Луговой – Что же вы такого сделали для Турции? o ɸʥʛʦʘʱʛ ʵ ʥʤʥʖʡ ʘ ʈʩʦʬʞʴ ʘ ̓ ʙʤʚʩ ʈʤʙʚʖʢʛʣʵʥʤʥʦʤʧʞʡʞʤʪʤʦʢʞʨʲʚʡʵʖʣʠʖʦʧʠʤʟ ʤʥʛʦʱ jɾʚʞʤʨʖx ʥʤ ɺʤʧʨʤʛʘʧʠʤʢʩ ʘ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ ʘʞʚʣʤʙʤ ʫʤʦʛʤʙʦʖʪʖ ɸʖʡʛʦʞʵ ʅʖʣʤʘʖ ʇ ʨʛʫ пор я оформил в Турции около 18 постановок, ʘ ʤʧʣʤʘʣʤʢ ʠʡʖʧʧʞʭʛʧʠʤʙʤ ʗʖʡʛʨʖ ʞ ʤʥʛʦʱ ʃʛʠʤʨʤʦʱʛ ʞʝ ʣʞʫ ʨʖʠʞʛ ʠʖʠ ʗʖʡʛʨʱ jʍʖʣʖʠʠʖʡʛx jʅʨʞʭʠʖ ʥʛʘʭʖʵx ʞ jɹʖʦʛʢx ʘ ʥʤʧʨʖʣʤʘʠʛ Заслуʜʛʣʣʤʟ ʖʦʨʞʧʨʠʞ ʈʩʦʬʞʞ ʂʛʦʞʭ ʍʞʢʞʣʚʜʞʡʛʦ ʚʤʧʞʫʥʤʦʞʚʩʨʘɶʣʠʖʦʛ ʇʨʖʢʗʩʡʛʞʂʛʦʧʞʣʛ jɹʖʦʛʢx ʥʤʠʖʝʱʘʖʴʨ ʘʤ ʚʘʤʦʬʛ ʈʤʥʠʖʥʱ ʥʛʦʛʚ ʤʪʞʬʞʖʡʲʣʱʢʞ ʚʛʡʛʙʖʬʞʵʢʞ ɸ ʧʨʖʢʗʩʡʲʧʠʤʢ ʂʩʝʛʛ ʞʧʠʩʧʧʨʘʖ ʇʖʗʖʣʚʜʞ ʵ ʥʦʤʘʛʡ ʘʱʧʨʖʘʠʩ ʢʤʛʟʠʤʡʡʛʠʬʞʞʞʧʨʤʦʞʭʛʧʠʞʫʠʤʧʨʴʢʤʘjʅʖʦʞʜ oʅʛʨʛʦʗʩʦʙʨʦʞʧʨʤʡʛʨʞʵʢʤʚʱxɻʛʥʤʧʛʨʞʡʞʗʤʡʛʛʭʛʡʤʘʛʠʇʦʛʚʞʥʦʤʭʛʙʤ ʵʦʖʝʦʖʗʤʨʖʡ ʞʣʨʛʦʲʛʦ ʝʣʖʢʛʣʞʨʤʙʤ ʦʛʧʨʤʦʖʣʖ jʆʛʜʖʣʧx ʠʤʨʤʦʱʟʗʱʡʤʚʣʞʢʞʝʠʩʡʲʨʩʦʣʱʫʬʛʣʨʦʤʘjʗʛʡʤʟ ʳʢʞʙʦʖʬʞʞxʘʛ̓ʙʤʚʱʥʦʤʮʡʤʙʤʧʨʤʡʛʨʞʵʇʛʟʭʖʧʨʖʢʘʞʧʞʨʥʤʭʛʨʣʖʵʨʖʗʡʞʭʠʖjɽʚʛʧʲʤʗʛʚʖʡ ɶʡʛʠʧʖʣʚʦɸʖʧʞʡʲʛʘx ʧʢʛʛʨʧʵ – Как удалось построить диалог разных культур? o ʕ ʡʞʭʣʤ ʘʧʨʦʛʭʖʡʧʵ ʧ ʡʴʚʲʢʞ ʥʦʤʮʛʚʮʞʢʞ ʭʛʦʛʝ ʀʤʣʧʨʖʣʨʞʣʤʥʤʡʲ ʘ ʚʘʖʚʬʖʨʱʛ ʙʤʚʱʀʧʤʜʖʡʛʣʞʴ ʚʤʣʖʮʞʫʚʣʛʟʚʤʜʞʡʞʣʛʢʣʤʙʞʛ ɺʤʡʲʮʛ ʘʧʛʫ ʥʦʤʜʞʡʖ ʁʞʚʞʵ ʀʦʖʧʧʖ ɶʦʝʩʢʖʣʤʘʖ ʤʧʣʤʘʖʘʮʖʵ ʥʛʦʘʩʴ ʨʩʦʛʬʠʩʴ ʗʖʡʛʨʣʩʴ ʮʠʤʡʩ ʞ ʧ ʩʘʛʦʛʣʣʤʧʨʲʴ ʢʤʜʣʤ ʧʠʖʝʖʨʲ ʨʩʦʛʬʠʞʟ ʗʖʡʛʨ ʕ ʝʣʖʡ ʞ ʥʛʦʘʤʙʤ ʖʠкомпаниатора турецкого радио и телевидения, ʗʖʦʤʣʛʧʧʩʔʡʞʴʀʤʣʧʨʖʣʨʞʣʤʘʣʩʈʖʧʠʞʣʩʪʤʣ ʀʡʤʚʔʦʙʛʣʧʗʩʦʙɺʤʧʞʫʥʤʦʘʇʨʖʢʗʩʡʛʜʞʘʛʨ ʗʖʡʛʦʞʣʖ ʁʛʡʵ ɹʤʦʚʞʛʣʠʤɶʦʛʡʲ ɺʤʘʛʡʤʧʲ ʢʣʛʥʤʧʛʯʖʨʲʚʤʢʙʦʖʪʞʣʞʓʢʞʡʞʞʈʖʨʞʯʛʘʤʟ ʍʖʧʨʲʖʦʫʞʘʤʘʞʪʤʨʤʙʦʖʪʞʟʛʛʧʛʢʲʞʩʚʖʡʤʧʲ

Reportaj: Grigoriy Lugovoy Александр ВАСИЛЬЕВ – автор переведенных на несколько языков и многократно переизданных книг «Красота в изгнании», «Русская мода. 150 лет в фотографиях», «Европейская мода. Три века из собрания Александра Васильева», «Этюды о моде и стиле», «Carte Postale» и сотен статей. Для зрителей российского телеканала «Первый» он – обаятельный шоумен, первый франт страны и незаменимый телеведущий передачи «Модный приговор». Оформленные Васильевым оперные и балетные постановки можно увидеть на театральных подмостках Англии, Германии, Португалии, Италии, Швеции, США, Китая, Японии и многих других стран. Двоюродный дядя Васильева Михаленок в 30-е годы служил военным атташе СССР в Анкаре. Aleksandr VASILYEV, birçok dile çevirilmiş «Sürgünde güzellik», «Rus moda geleneği. 150 yılın kareleri», «Avrupa moda geleneği. Aleksandr Vasilyev koleksiyonundan 3 yüzyıl», «Moda ve tarz hakkında etütler», «Carte Postale» gibi kitaplar ve birçok makale yazarıdır. Rus «ORT» kanalı izleyicileri Aleksandr Vasilyev’i şovmen, program sunucusu, şık giyinen, ve Moda Hükümü şovmen olarak tanırlar. Aleksandr Vasilyev, İngiltere, Almanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Amerika, Çin, Japonya’da sahnelendiği opera ve bale gösterileri için dekorasyon hazırlamıştır. Vasilyevin amcası Bay Mihalenok 1930’lu yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Ankarada ataşesiymiş.

– Türkiye için neler yaptınız? o 5àSLƌZFZFƌMLHFMƌǵƌNZ‘M‘OEBPMEV0[BNBO "OLBSBZB àOMà LPSFPHSBG 7BMFSƌZ 1BOPWVO ZBQU‘ǘ‘%PTUPZFWTLƌOƌO#VEBMBSPNBO‘O‘OTBIOFMFONFTƌƌÎƌOTBIOFEFLPSVOVUBTBSMBNBZBHFMEƌN 0EÚOFNEFOƌUƌCBSFO5àSLƌZFEFPQFSBWFCBMF TBIOFEFLPSVIB[‘SMBE‘N5àSLƌZFOƌOàOMàTBOBUΑT‘.FSƌαƌNƌODƌMFSUBSBG‘OEBOTBIOFMFOFOj±BOBLLBMFx j±BM‘LVǵVx j)BSFNxCBMFMFSƌHàOàNà[EFEF "OLBSB ƞTUBOCVM .FSTƌOUƌZBUSPMBS‘OEBHÚTUFSƌMƌZPS )BSFNCBMFTƌ5PQLBQ‘4BSBZ‘OEBSFTNƌEFMFHBTZPOMBSBHÚTUFSƌMƌZPSƞTUBOCVM4BCBOD‘4BOBU.à[FTƌOEF j1BSƌTo1FUFSTCVSHàÎZà[Z‘MM‘LNPEBUBSƌIƌxBEM‘UBSƌIƌHƌZTƌTFSHƌTƌOƌEà[FOMFEƌN&ULƌOMƌǘƌLƌǵƌEFOGB[MBLBU‘M‘ND‘HÚSEà5àSLƌZFEFZBQU‘ǘ‘NÎBM‘ǵNBMBS‘O‘OBSBT‘OEB3FKBOT3FTUBVSBOUƌÎNƌNBSM‘ǘ‘EBWBSE‘SMƌZ‘MMBSEBCVMPLBOUB &LƌN%FWSƌNƌOEFOTPOSBƞTUBOCVMB3VTZBEBOHÚÎFEFOjCFZB[NàMUFDƌMFSxEFEƌǘƌNƌ[HÚÎNFOMFSƌOLàMUàSNFSLF[MFSƌOEFOCƌSƌZEƌƵƌNEƌ PSBEBj"MFLTBOES7BTƌMZFWCVSBZ‘[ƌZBSFUFUUƌxEƌZFCƌSMFWIBBT‘M‘E‘S EFSLFOHàMàZPSTBOBUΑ – İki farklı kültür arasında diyalog kurmayı nasıl başarabildiniz? o Mƌ Z‘MMBSEB ,POTUBOUƌOƌZFZF HFMFO ƌOTBOMBSMB Cƌ[[BU HÚSàǵUàN .BBMFGFT ÎPǘV BSU‘L IBZBUUB EFǘƌM &O V[VO IBZBU‘ -ƌEƌZB ,SBTTB "S[VNBOPWB ZBǵBE‘ ƞML5àSL #BMF PLVMVOV P LVSNVǵUV)BUUB EBIBEPǘSVTV5àSLCBMFTƌOƌOUFNFMƌOƌBUN‘ǵU‘5àSLSBEZPWFUFMFWƌ[ZPOQSPHSBNMBS‘OEB CBMFOƌO Nà[ƌL FǵMƌǘƌOEF ZBZ‘OMBONBT‘O‘ TBǘMBZBO LƌǵƌZƌ EF UBO‘ZPSEVN "E‘:VMƌZB ,POTUBOUƌOPWOB5BTLƌOBGPO,MPE:VSHFOTCVSHƌEƌÃOMàCBMFSƌO-FMZB(PSEƌZFOLP"EFMIBMBƞTUBOCVMEBZBǵBNBLUBE‘S,POUFT&NƌMƌZB5BUƌǵFWBZƌCƌSLBÎLFSF[ƌZBSFUFUNƌǵUƌN0OVOBƌMFTƌOƌOGPUPHSBGWFBSǵƌWMFSƌOƌOCƌSL‘TN‘O‘TBU‘OBMBCƌMEƌN#ƌSÎPLHàOMàL BSǵƌWWFLBZOBLUBSBZ‘QƌODFMFNFZFNFDCVSEVNy

YAZr4":*DA
культура / мода

В XVII–XIX веках турецкий стиль оказал влияние на русских через Европу, где стал популярен «турецкий романтизм» XVII–XIX asırlarda Avrupa’da “Türk romantizmi” diye bir tarz gelişir. Daha sonra Türk tarzı diyebileceğimiz bir tarz Rusya’da yayılır ʥʦʞʤʗʦʛʧʨʞ ʅʦʞʮʡʤʧʲ ʞʝʩʭʞʨʲ ʤʙʦʤʢʣʤʛ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʤʚʣʛʘʣʞʠʤʘ ʖʦʫʞʘʤʘʞʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘy

В моем доме много турецкой керамики и тканей из Турции Evimde Türk desenleri ile yapılan birçok seramik ve Türk kumaşı var

– Ваша коллекция костюмов и антиквариата известна по всему миру. Как коллекционеру Стамбул вам интересен? o ʀʤʣʛʭʣʤʇʨʖʢʗʩʡoʤʚʞʣʞʝʧʖʢʱʫʘʛʡʞʠʤʡʛʥʣʱʫʙʤʦʤʚʤʘʢʞʦʖ ʝʚʛʧʲʣʖʫʤʚʵʨʧʵʥʦʛʠʦʖʧʣʱʛʖʣʨʞʠʘʖʦʣʱʛʦʱʣʠʞoʋʤʦʋʤʦʞʍʩʠʩʦ ɺʜʩʢʖʖʕʢʣʤʙʤʛʥʦʞʤʗʦʛʡʘʈʩʦʬʞʞʚʡʵʧʘʤʛʙʤ ʪʖʢʞʡʲʣʤʙʤ ʥʤʢʛʧʨʲʵ ʘ ʁʞʨʘʛ ɸ ʚʦʛʘʣʛʟ ʤʧʢʖʣʧʠʤʟ ʧʨʤʡʞʬʛ ʵ ʥʤʝʣʖʠʤʢʞʡʧʵ ʧ ʥʦʖʘʤʧʡʖʘʣʱʢʨʩʦʠʤʢʇʛʢʖɷʖʟʤʡʛʢ ʠʤʨʤʦʱʟʨʤʦʙʩʛʨʦʩʧʧʠʞʢʖʣʨʞʠʘʖʦʞʖʨʤʢʞʧʤʗʞʦʖʛʨʦʩʧʧʠʞʛ вещи. В моем доме много турецкой керамики и ʨʠʖʣʛʟʞʝʈʩʦʬʞʞ – Вы читаете лекции на четырех языках в университетах разных стран. Турция в их числе? o ʕ ʭʞʨʖʡ ʡʛʠʬʞʞ ʘ ɶʣʠʖʦʛ ɾʝʢʞʦʛ ʞ ʇʨʖʢʗʩʡʛʌʛʡʱʟʧʛʢʛʧʨʦʥʦʛʥʤʚʖʘʖʡʘʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʛ Билкент в столице Турции. Также проводил лекʬʞʞʘɾʝʢʞʦʧʠʤʢʅʤʡʞʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʢʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʛɶʘʇʨʖʢʗʩʡʛʭʖʧʨʤʚʖʴʢʖʧʨʛʦʠʡʖʧʧʱ – Александр Александрович, что бы вы могли рассказать о взаимовлиянии русского и турецкого костюмов… o ɺʤʅʛʨʦʖ*ʘʡʞʵʣʞʛʨʩʦʛʬʠʤʙʤ ʖʨʤʭʣʛʛo ʨʴʦʠʧʠʤʙʤ ʠʤʧʨʴʢʖ ʣʖ ʦʩʧʧʠʞʟ ʗʱʡʤ ʠʤʡʤʧʧʖʡʲʣʱʢɷʤʵʦʧʠʞʟʠʤʧʨʴʢʘʧʛʬʛʡʤʝʖʘʞʧʛʡ ʤʨ ʤʨʨʤʢʖʣʧʠʤʙʤ ʚʘʤʦʖ ɾʢʛʣʣʤ ʤʨʨʩʚʖ ʞʝ ʀʤʣʧʨʖʣʨʞʣʤʥʤʡʵ ʠ ʣʖʢ ʥʦʞʫʤʚʞʡʞ ʨʠʖʣʞ ʖʨʡʖʧʱ ʗʖʦʫʖʨʱ ʥʖʦʭʞʇʫʤʚʞʨʛʘʄʦʩʜʛʟʣʩʴ ʥʖʡʖʨʩ ʭʨʤʗʱ ʘʤʤʭʞʴ ʩʗʛʚʞʨʲʧʵ ʘ ʳʨʤʢʄʚʣʖʠʤʛʯʛʗʤʡʲʮʛʛʘʡʞʵʣʞʛʤʠʖʝʱʘʖʡʤʧʲʣʖʘʠʩʧʱɸ97**o9*9ʧʨʤʡʛʨʞʵʫʨʩʦʛʬʠʞʟʧʨʞʡʲʥʦʞʮʛʡʠʣʖʢʭʛʦʛʝɻʘʦʤʥʩ ʙʚʛʧʨʖʡ ʥʤʥʩʡʵʦʛʣjʨʩʦʛʬʠʞʟʦʤʢʖʣʨʞʝʢxɸ97***̓ʘʛʠʛ ʥʤʧʡʛ ʍʛʧʢʛʣʧʠʤʙʤ ʧʦʖʜʛʣʞʵ ʘ ʢʤʚʩ ʘʤʮʛʡ ʧʨʞʡʲjʨʴʦʠʛʦʞxɸʙʖʦʚʛʦʤʗʖʫʥʤʵʘʞʡʞʧʲʨʴʦʗʖʣʱ ʨʠʖʣʞ ʜʞʡʛʨʱ ʢʣʤʙʞʛʖʠʧʛʧʧʩʖʦʱ ʮʖʦʤʘʖʦʱ ʨʩʦʛʬʠʞʛ ʥʤʡʤʧʠʞ jʂʤʚʖ ʣʖ ʨʩʦʛʬʠʤʛx ʧʤʥʦʤʘʤʜʚʖʡʖʧʲ ʦʖʝʘʞʨʞʛʢ ʤʦʞʛʣʨʖʡʲʣʱʫ мотивов в одежде. Когда дягилевский Русский

88 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

– Sizin kostüm ve antika eşya koleksiyonunuz dünyaca meşhurdur. Bir koleksiyoncu olarak İstanbul ilginizi çekiyor mu? o &MCFUUF Lƌ ƞTUBOCVM NVIUFǵFN CƌS ǵFIƌSEƌS #VSBEB)PSIPSWF±VLVSDVNBHƌCƌÎPLHà[FMBOUƌLBD‘ÎBSǵ‘MBS‘CVMVONBLUBE‘S5àSLƌZFEFO-ƌUWBOZBEBLƌ NBMƌLBOFN ƌÎƌO ÎPL PSƌKƌOBM WF Hà[FM ǵFZMFS TBU‘O BME‘N 0TNBOM‘ ƞNQBSBUPSMVǘV CBǵLFOUƌOEF 0SUPEPLT)‘SƌTUƌZBO‘PMBOCƌS5àSLƌMFUBO‘ǵU‘N4FNB#BZPM3VTBOUƌLBFǵZBMBS‘TBU‘ZPSWF3VTLàMUàSàOFBƌU FǵZB QBSÎB CƌSƌLUƌSƌZPS&WƌNEF5àSLTFSBNƌǘƌOEFO ZBQ‘MBOCƌSÎPLFTFSWF5àSLLVNBǵ‘WBS – Dünya ülkelerinde farklı üniversitelerde 4 dilde ders veriyorsunuz. Ders verdiğiniz ülkelerin arasında Türkiye var mı? o "OLBSB ƞ[NƌS WF ƞTUBOCVM àOƌWFSTƌUFMFSƌOEF EFST WFSEƌN #ƌS EÚOFN CBǵLFOUUF CVMVOBO #ƌMLFOUÃOƌWFSTƌUFTƌOEFÎBM‘ǵU‘Nƞ[NƌS5FLOƌLÃOƌWFSTƌUFTƌOEFEFLVSTWFSEƌNƞTUBOCVMEBT‘LT‘LNBTUFSDMBTTÎBM‘ǵNBMBS‘ZBQBS‘N – Aleksandr Aleksandroviç, Türk ile Rus kostümlerinin birbirlerine etkisinden biraz bahseder misiniz? o *1FUSP[BNBOMBS‘OEBOÚODF5àSLL‘ZBGFUƌOƌO 3VTLPTUàNàà[FSƌOEFÎPLCàZàLCƌSFULƌTƌWBSE‘ 3VT TPZMVMBS‘O‘O L‘ZBGFUƌ UBNBNFO 0TNBOM‘MBSB CBǘM‘ZE‘ ;ƌSB 0TNBOM‘ ƞNQBSBUPSMVǘVOEBO BUMBT 


ФОТО: ЕВГЕНИЙ ГОЛОМОЛЗИН / FOTOĞRAF: YEVGENIY GOLOMOLZIN

kültür / moda

ʗʖʡʛʨʥʤʧʨʖʘʞʡʘ̓ʙʤʚʩjʎʖʫʛʦʛʝʖʚʩx ʦʩʧʧʠʞʛ ʘʣʤʘʲ ʘʧʥʤʢʣʞʡʞ ʤ ʈʩʦʬʞʞ ʅʤ ʚʤʦʤʙʛ ʘ ɹʦʛʬʞʴɷʖʠʧʨʥʦʤʛʫʖʡʭʛʦʛʝʀʤʣʧʨʖʣʨʞʣʤʥʤʡʲ ʞʘʤʧʥʦʞʣʵʡʤʭʛʣʲʢʣʤʙʤʛʞʝʤʧʢʖʣʧʠʤʟʠʩʡʲʨʩʦʱɸʧʘʤʴʤʭʛʦʛʚʲ ʦʩʧʧʠʞʛʤʠʖʝʖʡʞʘʡʞʵʣʞʛ ʣʖ ʨʩʦʤʠ ʥʤʝʜʛ ʘ ʥʛʦʞʤʚ ʗʛʡʤʟ ʳʢʞʙʦʖʬʞʞ ʄʣʞʥʦʞʘʛʝʡʞʘʇʨʖʢʗʩʡʤʥʛʦʩ ʗʖʡʛʨ ʦʩʧʧʠʩʴ ʠʡʖʧʧʞʭʛʧʠʩʴ ʢʩʝʱʠʩ ɸ ʇʨʖʢʗʩʡʛ ʗʱʡʤ ʦʩʧʧʠʤʛʥʤʚʘʤʦʲʛ ʥʦʖʘʤʧʡʖʘʣʖʵʬʛʦʠʤʘʲɸʧʛʳʨʤ ʤʨʦʖʝʞʡʤʧʲʣʖʜʛʣʧʠʤʟʢʤʚʛɾʢʛʣʣʤʦʩʧʧʠʞʛ ʥʛʦʛʧʛʡʛʣʬʱ ʤʨʠʦʱʡʞ ʥʛʦʘʱʛ ʚʤʢʖ ʢʤʚʱ ʘ ʇʨʖʢʗʩʡʛʇʖʢʱʟʞʝʘʛʧʨʣʱʟʞʝʣʞʫʣʖʝʱʘʖʡʧʵ jʊʛʦʖʜʖʡʲx ʚʦʩʙʤʟojʇʞʚʖʣx – Как Турция влияет на современную мировую моду? o ʉ ʨʩʦʤʠ ʛʧʨʲ ʩʣʞʠʖʡʲʣʤʛ ʠʖʭʛʧʨʘʤ ʤʣʞ никогда не ленятся. Турки – невероятно труʚʤʡʴʗʞʘʱʟ ʣʖʦʤʚ ʅʤʳʨʤʢʩ ʞʫ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤ ʤʚʛʜʚʱ ʣʖʦʵʚʩ ʧ ʠʞʨʖʟʧʠʞʢ ʞ ʞʣʚʞʟʧʠʞʢ ʤʚʣʤʞʝʧʖʢʱʫʥʛʦʛʚʤʘʱʫʘʢʞʦʛʂʣʤʜʛʧʨʘʤ ʝʣʖʢʛʣʞʨʱʫ ʛʘʦʤʥʛʟʧʠʞʫ ʚʞʝʖʟʣʛʦʤʘ ʮʲʴʨ ʧʘʤʴʤʚʛʜʚʩʘʈʩʦʬʞʞ ʥʤʧʠʤʡʲʠʩʨʖʢʥʦʛʚʡʖʙʖʴʨ ʣʛʞʝʢʛʣʣʤ ʫʤʦʤʮʛʛ ʠʖʭʛʧʨʘʤ ʞ ʢʤʚʣʱʛ ʨʛʣʚʛʣʬʞʞʈʩʦʠʞʩʭʖʨʧʵʘɻʘʦʤʥʛʄʣʞʞʣʨʛʦʛʧʩʴʨʧʵʣʤʘʞʣʠʖʢʞʢʤʚʱʞʧʦʖʝʩʘʣʛʚʦʵʴʨʞʫʘ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤʈʩʦʠʞʤʭʛʣʲʥʦʛʚʥʦʞʞʢʭʞʘʱɸ ʈʩʦʬʞʞ ʡʴʚʞ ʤʚʛʘʖʴʨʧʵ ʤʭʛʣʲ ʧʨʞʡʲʣʤ ʞ ʳʡʛгантно. Q

LBEƌGF T‘SNB LVNBǵ HƌCƌ LVNBǵ ÎFǵƌUMFSƌ HFUƌSƌMƌSEƌ 4ÚZMFEƌLMFSƌNƌO LBO‘U‘O‘ HÚSNFL ƌTUƌZPSTBO‘[ 0SVKFZOBZB 1BMBUBhZB HƌEƌO CBL‘O (ƌZTƌMFSEFO EBIBGB[MB[FWLMFSFULƌBMU‘OEBLBM‘ZPSEV97**o9*9 BT‘SMBSEB"WSVQBEB5àSLSPNBOUƌ[NƌEƌZFCƌSUBS[ HFMƌǵƌS%BIBTPOSB5àSLUBS[‘EƌZFCƌMFDFǘƌNƌ[CƌS UBS[3VTZBEBZBZ‘ME‘ #V 97** ZZEB ±FǵNF 4BWBǵ‘OEBO TPOSB5àSLMFSƌO PMBO UBS[ 3VTZB ƞNQBSBUPSMVǘVOEB ZBZ‘OMBOE‘ 3VTZB ƌOTBOMBS‘O HƌZTƌMFSƌOF GBSLM‘ LVNBǵ UàSCBO ZFMFL ǵBMWBS UàSL LVǵBLMBS‘ WF GBSLM‘ UBS[EBOUàSMàUàSMàBLTFTVBSHƌCƌEFǘƌǵƌLMƌLMFSHFUƌSEƌ "ZO‘ [BNBOEB 5àSL NPEBT‘ HƌZTƌMFSEF PSZBOUBM NPUƌøFSƌO PMVǵNBT‘ZMB ZBZH‘OMBǵ‘S Z‘M‘OEB %ƌZBHFMFW 3VT #BMF 5ƌZBUSPTV ƵFISB[BE #BMFTƌOƌ TBIOFMFEƌLUFOTPOSBCƌ[ZƌOF5àSLƌZFWF5àSLNPEBT‘O‘IBU‘SMBE‘L#BLTU:VOBOƌTUBOBZPMDVMVǘVOEB ,POTUBOUƌOƌZFà[FSƌOEFOHFÎUƌ0TNBOM‘LàMUàSàOEFOFULƌMFOEƌ3VTMBSEBBZO‘[BNBOEB5àSLMFSƌFULƌMFEƌMFS"NBEBIBTPOSB MƌZ‘MMBSEB jCFZB[ HÚÎxEFEƌǘƌNƌ[[BNBOMBSEB0QFSB CBMF 3VTLMBTƌL Nà[ƌǘƌOƌ ƞTUBOCVMB 3VT HÚÎNFOMFS HFUƌSEƌMFS ƞTUBOCVMEB3VTNBIBMMFTƌ 0SUPEPLT,ƌMƌTFTƌWBSE‘ ƞTUBOCVMEBLƌ CV HFMƌǵNFMFS LBE‘O NPEBT‘OEB EB ZBOL‘ CVMEV ƞTUBOCVMEB ƌML NPEB FWMFSƌ 3VT LBE‘OMBS UBSBG‘OEBO BΑME‘ #VOMBSEBO FO NFǵIVSMBS‘ j'FSBKBMxWFj4ƌEBOxE‘S

Боярский костюм всецело зависел от оттоманского двора. Именно оттуда к нам приходили ткани: атласы, бархаты, парчи Rus soylularının kıyafeti tamamen Osmanlılara bağlıydı. Zira Osmanlı İmparatorluğundan atlas, kadife, sırma gibi kumaş çeşitleri getirilirdi – Peki bugünlerde dünya moda endüstrisini Türkiye nasıl etkiliyor? o 5àSLMFSƌOÎPLHà[FMCƌSÚ[FMMƌǘƌWBS#VEBBTMBUFNCFMMƌLZBQNBNBMBS‘WFBDBZƌQEFSFDFEFÎBM‘ǵLBO PMNBMBS‘OE‘S %PMBZ‘T‘ZMB ±ƌO WF )ƌOEƌTUBOEBPMEVǘV HƌCƌ5àSLƌZF ÎPL LBMƌUFMƌ NBM àSFUƌS "WSVQBO‘OCƌSÎPLàOMàNPEBD‘T‘HƌZTƌWFLPMFLTƌZPOMBS‘O‘5àSLƌZFEFZBQU‘SNBLUBE‘S;ƌSBCVSBEBLBMƌUF ÎPLZàLTFLUƌS5àSLMFS"WSVQBEBFǘƌUƌNHÚSNFLUF ÚǘSFOEƌLMFSƌNPEBZFOƌMƌLMFSƌOƌIFNFOLVMMBONBZBCBǵMBNBLUBE‘SMBS5àSLMFSÎPLHƌSƌǵLFOCƌSNƌMMFU "ZS‘DB 5àSLƌZFEFƌOTBOMBSÎPLNPEFSOWF[BSƌGHƌZƌOƌZPSQ

YAZr4":*DA
актуально

«Встревожить строй ладов…» Piyano tuşları üzerinde gezinti В Стамбуле прошел первый фортепианный конкурс имени великого русского композитора Сергея Рахманинова İstanbul’da ilk defa büyük Rus bestekar Sergey Rahmaninov adına bir Piyano Yarışması yapıldı ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


культура / музыка

kültür / müzik

Татьяна Боборыкина

Tatyana Boborıkina

ʃ

4

ʖ ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʤʟ ʖʦʨʛʦʞʞ ʙʤʦʤʚʖ o ɾʧʨʞʠʡʵʡʲ ʘ ʙʛʣʛʦʖʡʲʣʤʢ ʠʤʣʧʩʡʲʧʨʘʛ ʆʤʧʧʞʞ ʦʖʝʚʖʘʖʡʖʧʲ ʢʩʝʱʠʖ ʇʛʦʙʛʵ ʆʖʫʢʖʣʞʣʤʘʖ ʀʖʝʖʡʤʧʲ ʝʖʥʤʡʣʞʘ ʚʤ ʠʦʖʛʘ ʥʦʤʧʨʦʖʣʧʨʘʤ ʦʩʧʧʠʤʙʤ ʚʘʤʦʬʖ ʤʣʖ ʦʖʝʡʞʘʖʡʖʧʲ ʣʖʚʘʧʛʢʇʨʖʢʗʩʡʤʢИ плывут, и растут эти чудные звуки… Над этой воздушной кристальной волной…» ɾʚʛʵ ʠʤʣʠʩʦʧʖ ʘ ʠʤʨʤʦʤʢ ʪʤʦʨʛʥʲʵʣʣʱʛ ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʞʵ ʆʖʫʢʖʣʞʣʤʘʖ ʞʧʥʤʡʣʵʡʞʧʲ ʢʤʡʤʚʱʢʞ ʨʖʡʖʣʨʖʢʞ ʈʩʦʬʞʞ ʦʤʚʞʡʖʧʲ ʛʯʛ ʘ ʥʦʤʮʡʤʢ ʙʤʚʩ ɻʙʤ ʞʣʞʬʞʖʨʤʦʖʢʞ ʘʱʧʨʩʥʞʡʞ ʆʤʧʧʞʟʧʠʤʈʩʦʛʬʠʖʵ ʖʧʧʤʬʞʖʬʞʵ ʚʦʩʜʗʱ ʞ ʥʦʛʚʥʦʞʣʞʢʖʨʛʡʲʧʨʘʖ jʆʉʈɾɺx ʞ ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʟ ʗʡʖʙʤʨʘʤʦʞʨʛʡʲʣʱʟ ʪʤʣʚ ʞʢʛʣʞ ɸʡʖʚʞʢʞʦʖ ʇʥʞʘʖʠʤʘʖ ʅʦʤʛʠʨ ʗʱʡ ʤʚʤʗʦʛʣ ʂʤсковской государственной консерваторией ʞʢʅɾʍʖʟʠʤʘʧʠʤʙʤ ʠʤʣʠʩʦʧʘʇʨʖʢʗʩʡʛʥʤʚʚʛʦʜʖʡʤ .ʞʣʞʧʨʛʦʧʨʘʤ ʠʩʡʲʨʩʦʱ ʞ ʨʩʦʞʝʢʖ Турции. ʀʤʣʬʛʦʨ ʞ ʘʦʩʭʛʣʞʛ ʣʖʙʦʖʚ ʧʤʧʨʤʵʡʞʧʲ ʖʥʦʛʡʵoʘʚʛʣʲʦʤʜʚʛʣʞʵʆʖʫʢʖʣʞʣʤʘʖɸʦʛʢʵ ʤʨʠʦʱʨʞʵ ʠʤʣʠʩʦʧʖ ʨʖʠʜʛ ʣʛ ʢʛʣʛʛ ʧʞʢʘʤʡʞʭʣʤʣʖʞʧʫʤʚʛʢʖʦʨʖ̓ʙʤʚʖʠʤʢʥʤʝʞʨʤʦ ʤʠʤʣʭʞʡ ʧʘʤʟ ʝʛʢʣʤʟ ʥʩʨʲ ʈʖʠ ʧʤʘʥʖʡʤ ʭʨʤ ʚʣʞ ʠʤʙʚʖ ʘ ʇʨʖʢʗʩʡʛ ʝʘʩʭʖʡʖ ʛʙʤ ʗʛʧʧʢʛʦʨʣʖʵʢʩʝʱʠʖ ʧʤʧʨʖʘʞʡʞʣʛʠʞʟʠʦʩʙ ʘʢʛʯʖʴʯʞʟ ʜʞʝʣʲoʛʛʠʤʣʛʬ ʛʛʣʖʭʖʡʤy ɽʣʖʢʛʣʞʨʖʵʪʤʨʤʙʦʖʪʞʵ ʣʖʠʤʨʤʦʤʟoʨʤʡʲʠʤ ʞʝʩʢʞʨʛʡʲʣʤ ʠʦʖʧʞʘʱʛ ʦʩʠʞ ʆʖʫʢʖʣʞʣʤʘʖ ʠʖʠ ʗʱ ʙʤʨʤʘʱʛ jʘʧʨʦʛʘʤʜʞʨʲ ʧʨʦʤʟ ʡʖʚʤʘ ʞ ʧʨʦʩʣ ʞʧʠʩʧʣʤʴ ʞʙʦʤʟx ʞ ʦʖʧʧʠʖʝʖʨʲ ʤʭʛʦʛʚʣʩʴʧʠʖʝʠʩjʈʱʧʵʭʞʞʤʚʣʤʟʣʤʭʞx ʧʨʖʡʖʧʘʤʛʙʤʦʤʚʖʧʞʢʘʤʡʤʢ ʳʢʗʡʛʢʤʟʳʨʤʙʤʠʤʣʠʩʦʧʖ ʇʛʦʙʛʟ ɸʖʧʞʡʲʛʘʞʭ ʆʖʫʢʖʣʞʣʤʘ o ʤʚʞʣ ʞʝ ʧʖʢʱʫʥʦʤʧʡʖʘʡʛʣʣʱʫʠʤʢʥʤʝʞʨʤʦʤʘʋʋʘʛʠʖo ʗʱʡ ʨʖʠʜʛ ʘʱʚʖʴʯʞʢʧʵ ʚʞʦʞʜʛʦʤʢ ʞ ʘʞʦʨʩʤʝʣʱʢ ʞʧʥʤʡʣʞʨʛʡʛʢ ʀʨʤʨʤ ʧʠʖʝʖʡ ʭʨʤ ʩ ʥʖʡʲʬʛʘ ʆʖʫʢʖʣʞʣʤʘʖʥʞʖʣʞʧʨʖ o ʘʤʤʗʦʖʜʛʣʞʛʧʠʖʝʤʭʣʞʬʱʎʛʫʛʦʛʝʖʚʱɽʚʛʧʲʛʧʨʲʣʖʢʛʠ ʣʖ ʘʤʧʨʤʭʣʱʛ ʢʤʨʞʘʱ ʢʩʝʱʠʞ ʆʖʫʢʖʣʞʣʤʘʖ ʘ ʠʤʨʤʦʱʫ ʥʦʤʵʘʞʡʤʧʲ ʛʙʤ ʤʯʩʯʛʣʞʛ ʆʤʧʧʞʞ ʠʖʠʥʛʦʛʠʦʛʧʨʲʵɻʘʦʤʥʱʞɶʝʞʞ ɽʖʥʖʚʖʞɸʤʧʨʤʠʖʄʨʝʘʩʠʳʨʞʫʢʤʨʞʘʤʘʤʨʚʖʡʛʣʣʤʝʘʩʭʞʨʞ ʘ ʧʖʢʤʢ ʞʢʛʣʞ ʠʤʢʥʤʝʞʨʤʦʖ ʤʚʣʤ ʞʝ ʦʩʧʧʠʞʫ ʝʣʖʭʛʣʞʟ ʠʤʨʤʦʤʙʤ o jʠʦʖʧʞʘʱʟx ʦʖʫʢʖʣʱʟ ʞʤʚʣʤʞʝʘʤʧʨʤʭʣʱʫojʢʞʡʤʧʛʦʚʣʱʟx jʢʞʡʤʧʨʞʘʱʟʠʤʘʧʛʢx SBINBO jʁʴʗʤʘʲ o ʣʞʠʤʙʚʖ ʣʛ ʤʧʡʖʗʛʘʖʴʯʞʟ ʞʧʨʤʭʣʞʠ ʘʚʤʫʣʤʘʛʣʞʵ ɸ ʣʖʧʡʖʜʚʛʣʞʞ ʢʩʝʱʠʤʟ ʭʛʡʤʘʛʭʛʧʠʤʛ ʧʛʦʚʬʛ ʞʙʦʖʛʨ ʗʤʡʛʛ ʘʖʜʣʩʴ ʦʤʡʲ ʭʛʢ ʦʖʧʧʩʚʤʠy ʢʩʝʱʠʖ ʚʤʡʜʣʖ ʞʚʨʞ ʤʨ ʧʛʦʚʬʖʞʗʱʨʲʤʗʦʖʯʛʣʖʠʧʛʦʚʬʩx oʙʤʘʤʦʞʡ ʠʤʢʥʤʝʞʨʤʦʓʨʞʢʱʧʡʞʩʚʞʘʞʨʛʡʲʣʤʧʤʝʘʩʭʣʱ

FISƌO BOBDBEEFTƌ ƞTUƌLMBM $BEEFTƌOEF CVMVOBO 3VTZB 'FEFSBTZPOV #BǵLPOTPMPTMVǘVOEB 4FSHFZ 3BINBOƌOPWCFTUFMFSƌEVZVMVZPSEV4BOLƌ3VT TBSBZ‘O‘ EƌCƌOEFO UFQFZF LBEBS EPMEVSVQƞTUBOCVMVOà[FSƌOEFUBǵ‘ZPSEV#Vşahane sesler akar gider sürer gider.... Suyun billur şeffaflığı üzerinden.... #àZàL3VTCFTUFDƌTƌOƌOQBSÎBMBS‘O‘OZFUFOFLMƌ 5àSLNà[ƌTZFOMFSƌUBSBG‘OEBOÎBM‘ONBT‘QSPKFTƌHFÎFOZ‘MLPOVǵVMNBZBCBǵMBOE‘0SHBOƌ[BTZPO 3VTZB'FEFSBTZPOVƌMF5àSLƌZFƞǵWF%PTUMVL%FSOFǘƌ 365ƞ% WF 7MBEƌNƌS 4QƌWBLPW 6MVTMBSBSBT‘ 7BLG‘ UBSBG‘OEBO Eà[FOMFOEƌ 1SPKF ±BZLPWTLƌ .PTLPWB %FWMFU ,POTFSWBUVWBS‘ UBSBG‘OEBO POBZMBOE‘ "ZS‘DB 5$,àMUàSWF5VSƌ[N#BLBOM‘ǘ‘ƞTUBOCVMEB Eà[FOMFOFOCVZBS‘ǵNBZ‘EFTUFLMFEƌ ,POTFSWFÚEàMUÚSFOƌ3BINBOƌOPWVOEPǘVN HàOàPMBO/ƌTBOEBHFSÎFLMFǵUƌ:BS‘ǵNBO‘OCBǵMBOH‘Î UBSƌIƌ TFNCPMƌL PMBSBL TFÎƌMNƌǵUƌ Z‘M‘O‘O .BSU BZ‘ CƌUFSLFO TBOBUΑ EàOZBZB HÚ[MFSƌOƌ ZVNEV#ÚZMFDF ƞTUBOCVMEBÚMàNTà[Nà[ƌǘƌOEVZVMEVǘVHàOMFS IBZBU‘O‘OCBǵMBOH‘D‘O‘WFTPOVOV ƌÎFSFOTFNCPMƌLCƌSEà[FOPMVǵUVSEV 4BOLƌ IFS BO QƌZBOP UVǵMBS‘ à[FSƌOEF HF[NFZF WF i#ƌO #ƌS (FDF .BTBMMBS‘w BOMBUNBZB IB[‘S 3BINBOƌOPWVO IBSƌLVMBEF Hà[FM FMMFSƌOƌ HÚTUFSFOSFTƌNZBS‘ǵNBO‘OTƌNHFTƌPMBSBLTFÎƌMEƌ 4FSHFZ 7BTƌMZFWƌÎ 3BINBOƌOPW 99 Zà[Z‘M‘O FO ǵÚISFUMƌ CFTUFDƌMFSƌOEFO PMNBLMB CƌSMƌLUF BZO‘ [BNBOEB CàZàL CƌS PSLFTUSB ǵFGƌ WF ZFUFOFLMƌ CƌS QƌZBOƌTUUƌS 1ƌZBOƌTU 3BINBOƌOPWVO QBSNBLMBS‘O‘OIBZBMHàDàNBTBMD‘QSFOTFTƵFISB[BE‘OLƌLBEBSEFSƌOWFHàÎMàPMEVǘVTÚZMFOƌS#VTÚZMFOUƌEF

YAZr4":*DA
культура / музыка

ʧʡʤʘʖʢ ʚʦʛʘʣʛʙʤ ʘʤʧʨʤʭʣʤʙʤʥʤʳʨʖʆʩʢʞjʅʤʭʩʘʧʨʘʩʟʜʛʧʛʦʚʬʛʢʢʤʟʥʛʧʛʣʣʱʟʚʖʦyʈʘʤʟ ʦʖʝʩʢʤʬʛʣʞʨʡʞʥʛʧʣʴʢʤʴ ʄʣʛʨ ʵʚʡʵʘʛʯʛʙʤʧʛʦʚʬʖʥʤʴx jɸʥʛʦʘʱʛ ʢʣʛ ʚʤʘʛʡʤʧʲ ʩʧʡʱʮʖʨʲ ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʞʵ ʠʤʢʥʤʝʞʨʤʦʖ ʘ ̓ ʙʤʚʩ ʘ ʧʛʘʛʦʣʤʢ ʙʤʦʤʚʛʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙʛoʙʤʦʤʚʛɺʤʧʨʤʛʘʧʠʤʙʤ ʅʩʮʠʞʣʖ ʈʤʡʧʨʤʙʤ ʙʤʦʤʚʛʗʛʡʱʫʣʤʭʛʟʂʩʝʱʠʖʝʘʩʭʖʡʖʘʘʛʡʞʠʤʡʛʥʣʤʢʝʖʡʛʧʤʠʣʖʢʞʣʖ ʃʛʘʩoʥʤʡʣʖʵʣʛʤʗʱʠʣʤʘʛʣʣʤʙʤʘʤʤʚʩʮʛʘʡʛʣʞʵ ʘʤʨʗʡʛʧʠʖʫʥʤʧʡʛʚʣʞʫʡʩʭʛʟʝʖʫʤʚʵʯʛʙʤ ʧʤʡʣʬʖʣʖʘʤʚʣʤʟʙʡʖʚʞʀʖʝʖʡʤʧʲ ʭʨʤʵʣʖʫʤʜʩʧʲ ʘ ʢʞʦʛ ʙʦʛʝy ʕ ʦʖʚ ʨʤʢʩ ʭʨʤ ʳʨʤʨ ʥʦʤʛʠʨ ʧʡʩʜʖʯʞʟʧʗʡʞʜʛʣʞʴʣʖʦʤʚʤʘʚʘʩʫʧʨʦʖʣ ʥʦʛʨʘʤʦʞʡʧʵ ʘ ʜʞʝʣʲx o ʧʠʖʝʖʡ ʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲ ʊʤʣʚʖʠʩʡʲʨʩʦʱʞʞʧʠʩʧʧʨʘʖʞʢʛʣʞʇʛʦʙʛʵʆʖʫʢʖʣʞʣʤʘʖ ʙʛʣʛʦʖʡʲʣʱʟʧʛʠʦʛʨʖʦʲʖʧʧʤʬʞʖʬʞʞ jʆʉʈɾɺxɶʡʞʓʦʨʩʙʦʩʡʈʴʦʠʛʡʞ ɶʦʨʚʞʦʛʠʨʤʦ ʠʤʣʠʩʦʧʖ ʥʦʛʥʤʚʖʘʖʨʛʡʲ консерватории Анатолийского университеʨʖ ʤʪʞʬʞʖʡʲʣʱʟ ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʲ ʪʤʣʚʖ ɸʡʖʚʞʢʞʦʖ ʇʥʞʘʖʠʤʘʖ ʘ ʈʩʦʬʞʞ ʙʤʧʥʤʜʖ ɶʢʞʣʳ ɶʟʙʞʧʨʤʘʖ ʧʦʖʘʣʞʡʖ ʧʖʢ ʠʤʣʠʩʦʧ ʧ ʢʩʝʱʠʤʟ ʧ ʦʖʫʢʖʣʞʣʤʘʧʠʤʟʧʞʢʪʤʣʞʛʟʄʣʖʘʦʩʭʞʡʖʧʞʢʘʤʡʞʭʛʧʠʩʴ ʚʞʦʞʜʛʦʧʠʩʴ ʥʖʡʤʭʠʩ ʥʤʭʛʨʣʤʢʩ ʥʦʛʝʞʚʛʣʨʩʠʤʣʠʩʦʧʖ ʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʴʤʗʯʛʧʨʘʖ Рахманинова, легендарному пианисту, народʣʤʢʩ ʖʦʨʞʧʨʩ ʇʇʇʆ ʥʦʤʪʛʧʧʤʦʩ ʂʤʧʠʤʘʧʠʤʟ консерватории Виктору Мержанову. jʉ ʠʤʣʠʩʦʧʖ ʥʤʢʞʢʤ ʧʤʦʛʘʣʤʘʖʨʛʡʲʣʤʙʤ ʢʤʢʛʣʨʖ ʛʧʨʲʞʚʦʩʙʤʛʤʭʛʣʲʘʖʜʣʤʛʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʞʛ o ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ ʠʡʖʧʧʞʭʛʧʠʤʟ ʢʩʝʱʠʞ ʤʗʦʖʯʖʨʲʧʵ ʠ ʚʩʮʛ ʥʦʛʤʚʤʡʛʘʖʵ ʘʧʵʭʛʧʠʞʛ

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

ʙʦʖʣʞʬʱʞʥʦʛʙʦʖʚʱ ʧʗʡʞʜʖʨʲʣʖʦʤʚʱʞʠʩʡʲʨʩʦʱx oʝʖʵʘʞʡʡʛʨʣʞʟʢʖʳʧʨʦʤ ɼʴʦʞ ʘʧʤʧʨʖʘʛʠʤʨʤʦʤʙʤʗʱʡʞʥʦʤʪʛʧʧʤʦʱ ʠʤʣʧʛʦʘʖʨʤʦʞʟ ʝʖʧʡʩʜʛʣʣʱʛ ʞ ʣʖʦʤʚʣʱʛ ʖʦʨʞʧʨʱ ʚʘʩʫ ʧʨʦʖʣ o ɾʚʞʡʲ ɷʞʦʛʨ ɶʟʮʛʙʴʡʲ ʇʖʦʱʚʜʖ ʔʦʞʟ ʇʡʛʧʖʦʛʘ ʔʦʞʟ ʆʤʝʩʢ ʂʞʫʖʞʡ ʋʤʫʡʤʘ ʔʦʞʟ ɺʞʚʛʣʠʤ ɹʛʠʫʖʣ ɶʟʗʩʡʩʧ ʤʙʡʖʧʞʡʤ ʞʨʤʙʞ ʠʤʣʠʩʦʧʖ ʅʛʦʘʤʛ ʢʛʧʨʤ ʝʖʣʵʡ ʥʞʖʣʞʧʨ ɶʨʖ ʉʧʨʴʣ ɷʞʡʲʙʞʣ ʞʝ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ʘ ʉʡʩʚʖʙʛ ʘʨʤʦʱʢʧʨʖʡɺʜʛʢʞʡʲɿʛʣʛʦɹʛʠʗʩʚʖʠ ʞʝʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖʘɷʞʡʲʠʛʣʨʛɺʖʢʡʖɿʱʡʢʖʝʞʝ ʨʤʙʤʜʛʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖʝʖʣʵʡʖʨʦʛʨʲʛʢʛʧʨʤ ʄʧʨʖʡʲʣʱʛ ʪʞʣʖʡʞʧʨʱ ʥʤʡʩʭʞʡʞ ʣʖʙʦʖʚʱ ʘʣʛ ʠʤʣʠʩʦʧʖ ʋʖʠʖʣ ɶʠʧʤʟ ʞʝ ʇʦʛʚʞʝʛʢʣʤʢʤʦʧʠʤʙʤ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ o ʣʖʙʦʖʚʩ jʈʩʦʛʬʠʤʙʤ ʠʤʢʥʤʝʞʨʤʦʖx ʥʦʞʝ jɺʦʩʜʗʖx ʚʤʧʨʖʡʧʵ ʈʩʙʦʩʡʩ ɶʚʞʡʲʤʙʡʩ ʞʝ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ʘ ʋʖʚʜʛʨʨʛʥʛ ɽʛʟʣʛʥɹʴʦʙʛʟʞʝɷʞʡʲʠʛʣʨʧʠʤʙʤʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ʗʱʡʖʩʚʤʧʨʤʛʣʖʣʖʙʦʖʚʱjʃʖʚʛʜʚʖx ʅʤʧʤʡ ʆʤʧʧʞʞ ʘ ʈʩʦʬʞʞ ɸʡʖʚʞʢʞʦ ɾʘʖʣʤʘʧʠʞʟʥʤʝʚʦʖʘʞʡʞʚʛʟʣʱʫʘʚʤʫʣʤʘʞʨʛʡʛʟʞʤʦʙʖʣʞʝʖʨʤʦʤʘʠʤʣʠʩʦʧʖʁʛʢʖʣʈʴʦʠʛʡʞʞɶʢʞʣʳ ɶʟʙʞʧʨʤʘʩ ʘʦʩʭʞʘ ʞʢ ʧʨʛʠʡʵʣʣʱʛ ʳʢʗʡʛʢʱ ʠʤʣʠʩʦʧʖ ʝʖ ʘʠʡʖʚ ʘ ʦʖʝʘʞʨʞʛ ʠʩʡʲʨʩʦʣʱʫ ʧʘʵʝʛʟ ʆʤʧʧʞʞ ʞ ʈʩʦʬʞʞ ʆʛʠʨʤʦ ʂʤʧʠʤʘʧʠʤʟ государственной консерватории Александр ʇʤʠʤʡʤʘ ʥʦʞʙʡʖʧʞʡ ʘʧʛʫ ʩʭʖʧʨʣʞʠʤʘ ʪʞʣʖʡʖ ʣʖ ʠʤʣʠʩʦʧ ʞʢʛʣʞ ʅɾʍʖʟʠʤʘʧʠʤʙʤ ʘ ʂʤʧʠʘʩ ʖ ʥʤʗʛʚʞʨʛʡʛʟ o ʣʖ ʢʖʧʨʛʦʠʡʖʧʧʱ ʠ ʡʩʭʮʞʢ профессорам Московской консерватории. ʀʦʤʢʛʨʤʙʤ ʙʡʖʘʣʱʛʥʦʞʝʛʦʱʥʤʡʩʭʖʨʩʣʞʠʖʡʲʣʩʴʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʘʱʧʨʩʥʞʨʲʣʖʧʬʛʣʛʠʤʣʬʛʦʨʣʤʙʤʝʖʡʖʞʢʛʣʞʆʖʫʢʖʣʞʣʤʘʖQ


kültür / müzik 3BINBOƌOPWVO CFTUFMFSƌOEF PSZBOUBM NPUƌøFS ƌNB FEƌMNFLUFEƌS #V NPUƌøFSƌO ZBSE‘N‘ZMB CFTUFLBS "WSVQB ƌMF "TZBO‘O #BU‘ ƌMF %PǘVOVO CVMVǵNBOPLUBT‘PMBSBLBMH‘MBE‘ǘ‘3VTZBO‘OZBQ‘T‘O‘ QBSÎBMBS‘OBBLUBS‘S0SZBOUBMNPUƌøFSƌOZBOL‘T‘VTUBO‘O ƌTNƌOEF TBLMBO‘S #FUTFDƌOƌO TPZBE‘ iHà[FMw BOMBN‘OBHFMFOiSBINBOO‘Zw3VTÎBLFMƌNFTƌOEFO WFiNFSIBNFUMƌ IFSLFTFNFSIBNFUFEFOwNBOBT‘O‘ƌÎFSFOiSBINBOwLFMƌNFTƌOEFOHFMƌS 3BINBOƌOPW i"ǵL IƌÎCƌS[BNBOUàLFONFZFO ƌMIBN LBZOBǘ‘E‘S .à[ƌLUFO [FWL BM‘SLFO ƌOTBO‘O CFZOƌOEFOÎPLLBMCƌÚOFNMƌEƌS ƞOTBONà[ƌǘƌBLM‘ZMBEFǘƌMLBMCƌZMFEƌOMFZƌQBOMBS Nà[ƌLƌOTBO‘O ƌÎƌOEFO ZàSFǘƌOEFOΑL‘QZàSFǘFTFTMFONFMƌwEFSEƌ #V TÚ[MFSƌ .FWMBOB $FMBMFUUƌO 3VNƌOƌO TÚ[MFSƌZMFCFO[FǵƌSi4‘SS‘CVBLM‘O CƌMƌONF[BL‘MƌMF 5FL LVMBLU‘S NàǵUFSƌ BODBL EƌMFw #V TÚ[MFSƌ .FWMBOB $FMBMFUUƌO3VNƌOƌO.FTOFWƌEFLƌƌMLPOTFLƌ[CFZUƌZMFCFO[FǵƌS 4FSHFZ 3BINBOƌOPW ,àMUàS WF 4BOBU 7BLG‘ #BǵLBO‘ 365ƞ% (FOFM 4FLSFUFSƌ "Mƌ &SUVǘSVM 5àSLFMƌiƞML EFGB CFTUFDƌOƌO QBSÎBMBS‘ZMB LV[FZ ǵFISƌ %PTUPZFWTLƌOƌO 1VǵLƌOƌO 5PMTUPZVOǵFISƌ CFZB[ HFDFMFS ǵFISƌ PMBO 4U 1FUFSTCVSHEB Z‘M‘OEB UBO‘ǵN‘ǵPMEVN1FODFSFMFSƌ/FWB/FISƌOFBΑMBO HÚSLFNMƌCƌSTBMPOEBO GFWLBMBEFDPǵLVZVCƌSBZOB HƌCƌ OFISƌO TVMBS‘OB ZBOT‘UBO CBUBO HàOFǵƌO TPO ‘ǵ‘LMBS‘ZMBLBS‘ǵBONà[ƌLEVZVMVZPSEV#ƌSBOLFOEƌNƌIBZBMBMFNƌOEFZNƌǵƌNHƌCƌIƌTTFUUƌNƞLƌàMLFOƌOIBML‘BSBT‘OEBEPTUÎBƌMƌǵLƌMFSƌOPMVǵNBT‘OB LBUL‘TBǘMBZBOCVPSHBOƌ[BTZPOVOZBQ‘MNBT‘OEBO NVUMVMVLEVZVZPSVNwEFEƌ :BS‘ǵNBO‘OTBOBUZÚOFUNFOƌ"OBEPMVÃOƌWFSTƌUFTƌ,POTFSWBUVBS½ǘSFUƌNÃZFTƌ 7MBEƌNƌS4QƌWBLPW 7BLG‘5àSLƌZF3FTNƌ5FNTƌMDƌTƌ"NƌOF"ZHƌTUPWB ZBS‘ǵNBZ‘ Nà[ƌǘF 3BINBOƌOPW TFOGPOƌTƌOF CFO[FUUƌ "ZHƌTUPWB TFNCPMƌLPSLFTUSBǵFGƌEFǘOFǘƌ:BS‘ǵNBO‘O0OVSTBM#BǵLBO‘ 3BINBOƌOPW%FSOFǘƌ#BǵLBO‘ FGTBOFQƌZBOƌTU 4PWZFU4PTZBMƌTU$VNIVSƌZFUMFS#ƌSMƌǘƌ)BML4BOBUΑT‘ .PTLPWB,POTFSWBUVWBSQSPGFTÚSà 7ƌLUPS.FSKBOPWBUBLEƌNFUUƌ ZBǵ‘OEBPMBOàTUBEi0SHBOƌ[BTZPOVO ZBS‘ǵUBOÚUFÎPLÚOFNMƌCƌSBNBD‘WBS#VEB LMBTƌLNà[ƌL WBT‘UBT‘ZMB ƌOTBO HÚOMàOF SVIVOB TFTMFONFL ÎFǵƌUMƌFOHFMMFSWFT‘O‘SMBS‘BǵBSBLGBSLM‘NƌMMFUMFSƌWF NFEFOƌZFUMFSƌCƌSBSBZBHFUƌSNFLUƌSwEFEƌ ƞEƌM #ƌSFU "ZǵFHàM 4BS‘DB :VSƌZ 4MFTBSFW :VSƌZ 3P[VN .ƌIBƌM )PIMPW :VSƌZ %ƌEFOLP (ÚLIBO "ZCVMVTHƌCƌLPOTFSWBUVWBSQSPGFTÚSMFSƌ ƌLƌàMLFOƌO NFǵIVS TBOBUΑMBS‘OEBO PMVǵBO KàSƌ àZFMFSƌ ZBS‘ǵNBO‘OTPOVÎMBS‘O‘CƌMEƌSEƌ#ƌSƌODƌMƌLÚEàMàOà 6MVEBǘ ÃOƌWFSTƌUFTƌ ,POTFSWBUVBS‘ ÚǘSFODƌTƌ "UB ÃTUàO#ƌMHƌO ƞLƌODƌMƌLÚEàMàOà"OLBSB#ƌMLFOUÃOƌWFSTƌUFTƌ ÚǘSFODƌTƌ $FNƌM:FOFS (ÚLCVEBL ÃÎàODàMàLÚEàMàOà"OLBSB#ƌMLFOUÃOƌWFSTƌUFTƌÚǘSFODƌTƌ%BNMB:‘MNB[LB[BOE‘MBS #VOVOZBO‘T‘SB"LEFOƌ[ÃOƌWFSTƌUFTƌÚǘSFODƌTƌ )BLBO"LTPZ̓&OƞZƌ5àSL#FTUFDƌ:PSVNVÚEàMàOà 

)BDFUUFQF ÃOƌWFSTƌUFTƌ ÚǘSFODƌTƌ5VǘSVM "EƌMPǘMV %PTUMVLÚEàMàOà "OLBSB#ƌMLFOUÃOƌWFSTƌUFTƌÚǘSFODƌTƌ;FZOFQ(àSHFZ6NVUÚEàMàOàLB[BOE‘MBS 3VTZB'FEFSBTZPOV"OLBSB#àZàLFMÎƌTƌ7MBEƌNƌSƞWBOPWTLƌ GBBMƌZFUƌOGƌLƌSCBCBMBS‘WFPSHBOƌ[BUÚSMFSƌPMBO-FNBO5àSLFMƌWF"NƌOF"ZHƌTUPWBZ‘ LFOEƌMFSƌOF 5àSLƌZF ƌMF 3VTZB BSBT‘OEBLƌ LàMUàSFM ƌMƌǵLƌMFSF LBUL‘ TBǘMBE‘LMBS‘ ƌÎƌO ZBS‘ǵNBO‘O BNCMFNMFSƌOƌUBLEƌNFEFSFL UFCSƌLFUUƌ .PTLPWB%FWMFU,POTFSWBUVWBS‘3FLUÚSà"MFLTBOES 4PLPMPW GƌOBMF HƌSFO CàUàO LBU‘M‘ND‘MBS‘ .PTLPWBZB±BZLPWTLƌZZBS‘ǵNBT‘OBLBU‘MNBZBEBWFU FUUƌ 3BINBOƌOPW 1ƌZBOP:BS‘ǵNBT‘OEB EFSFDFZFHƌSFOÚǘSFODƌMFSƌƌTF.PTLPWB,POTFSWBUVWBS‘O‘OFOƌZƌÚǘSFUNFOMFSƌOƌOWFSEƌLMFSƌTFNƌOFSMFSF EBWFUFUUƌƞMLàÎFHƌSFOMFSEFBZS‘DB 3BINBOƌOPW ,POTFS4BMPOVOEBLPOTFSWFSFDFLMFSQ

«Любовь – никогда не ослабевающий источник вдохновения. В наслаждении музыкой человеческое сердце играет более важную роль, чем рассудок...» “Aşk, hiçbir zaman tükenmeyen ilham kaynağıdır. Müzikten zevk alırken insanın beyninden çok kalbi önemlidir. (İnsan müziği aklıyla değil kalbiyle dinleyip anlar)...” YAZr4":*DA
общество / дело

Тыква-горлянка: творческий путь одного растения

Sukabağı: bir bitkinin sanat yolculuğu ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


toplum / el sanatı

Шабaн Гюль

Şaban Gül

заместитель генерального секретаря платформы «Диалог Евразия»

Diyalog Avrasya Platformu Genel Sekreter Yardımcısı

В

PESVNVO (àNàǵMàL #FMEFTƌOƌ HF[FSLFO 4VLBCBǘ‘ ƌǵMFNF VTUBT‘ 0TNBO 5àSL ƌMF UBO‘ǵU‘L %BIB ÚODF CFO[FS ÎBM‘ǵNBMBS‘ DBN WF TFSBNƌL à[FSƌOEF HÚSNàǵUàN GBLBU ƌǵMFNF ZÚOUFNƌ OFEFOƌZMFTVLBCBǘ‘OBIBZSBOLBME‘ǘ‘N‘CFMƌSUNFMƌZƌN &WƌNƌ[EF LPMBZM‘LMB ZFUƌǵUƌSFCƌMFDFǘƌNƌ[ TVLBCBǘ‘O‘OCƌSBWƌ[FZFEÚOàǵNFTƌCFOƌÎPLǵBǵ‘SUU‘ #àZàLCƌSTBC‘SMBWFUƌUƌ[MƌLMFCB[FO CB[FOEFMƌLBÎBSBLCƌSTVLBCBǘ‘O‘BWƌ[FZFEÚOàǵUàSNFL IƌÎ UF LPMBZ EFǘƌM 4VLBCBǘ‘OB BΑMBO IFS CƌS EFMƌL CB[FO MBMF CB[FO HàM WC CƌS ÎƌÎFL TV EBNMBT‘ NVNMVL IBZWBO GƌHàSà UBL‘N‘O‘[‘O TFNCPMà GƌSNBO‘[‘OMPHPTV WFZBTFWEƌǘƌOƌ[ƌOBE‘ PMVQ LBSǵ‘N‘[B ΑL‘ZPS 'BSLM‘ SFOL WF EFTFOMFSEF EFMƌLMFSFUBL‘MBOCPODVLMBSƌTFMBNCBO‘O‘ǵ‘ǘ‘OEB HÚ[àNà[FWFHÚOMàNà[FIƌUBQFEƌZPS ƌÎƌNƌ[ƌGFrahlatıyor... &TLƌEFO ƌÎƌ PZVMVQ TV LBC‘ PMBSBL LVMMBO‘MBO TVLBCBǘ‘O‘O TBOBUB EÚOàǵNFTƌOF HFMƌODF CƌSB[EBIB[‘SMBONBTBGIBT‘OEBOCBITFEFZƌN&LƌMNFTƌ 

ʤʚʣʤʢʞʝʙʤʦʤʚʠʤʘɷʤʚʦʩʢʖoɹʴʢʴʮʡʴʠʛ ʜʞʘʛʨʢʖʧʨʛʦʄʧʢʖʣʈʴʦʠ ʧʤʝʚʖʴʯʞʟʞʝʚʛʡʞʵʞʝʨʱʠʘʱʙʤʦʡʵʣʠʞ ʄʣʦʖʗʤʨʖʛʨʘʢʛʧʨʛʧʤʧʘʤʞʢʞʧʱʣʤʘʲʵʢʞ ʮʛʧʨʞ ʞ ʚʛʧʵʨʞ ʡʛʨ ʤʗʩʭʖʛʨ ʞʫʧʛʠʦʛʨʖʢʦʛʢʛʧʡʖɻʧʡʞʘʱʠʤʙʚʖʣʞʗʩʚʲʗʩʚʛʨʛʘɷʤʚʦʩʢʛ ʧʤʘʛʨʩʴʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʤʝʖʛʫʖʨʲʘ ɹʴʢʴʮʡʴʠ ʞ ʣʖʟʨʞ ʢʖʧʨʛʦʖ ʄʧʢʖʣʖ ʇʚʛʡʖʟʨʛ ʨʱʠʘʛʣʣʱʟ ʖʗʖʜʩʦ ʧʤʗʧʨʘʛʣʣʱʢʞ ʦʩʠʖʢʞ ʞʡʞ ʠʩʥʞʨʛʧʖʢʩʴʠʦʖʧʞʘʩʴʨʱʠʘʩʙʤʦʡʵʣʠʩ ɺʤʳʨʤʙʤʵʘʞʚʛʡʥʤʚʤʗʣʤʙʤʦʤʚʖʞʝʚʛʡʞʵʞʝ ʧʨʛʠʡʖ ʞ ʠʛʦʖʢʞʠʞ ʣʤ ʥʦʤʬʛʧʧ ʧʤʝʚʖʣʞʵ ʞʝʚʛʡʞʟʞʝʨʱʠʘʱʙʤʦʡʵʣʠʞʥʦʞʘʛʡʢʛʣʵʘʘʤʧʨʤʦʙ ʅʦʛʘʦʖʯʛʣʞʛ ʨʱʠʘʱ ʠʤʨʤʦʩʴ ʢʤʜʣʤ ʡʛʙʠʤ ʘʱʦʖʧʨʞʨʲ ʘ ʚʤʢʖʮʣʞʫ ʩʧʡʤʘʞʵʫ ʘ ʡʴʧʨʦʩ ʥʤʦʖʝʞʨʛʡʛʣ ɸ ʨʱʠʘʛʙʤʦʡʵʣʠʛ ʨʛʦʥʛʡʞʘʤ ʞ ʖʠʠʩʦʖʨʣʤ ʥʦʤʚʛʡʱʘʖʴʨ ʨʱʧʵʭʩ ʖ ʞʣʤʙʚʖ ʞ ʚʛʧʵʨʲ ʨʱʧʵʭ ʢʖʡʛʣʲʠʞʫ ʤʨʘʛʦʧʨʞʟ ʓʨʞ ʚʱʦʤʭʠʞ ʘʥʤʧʡʛʚʧʨʘʞʞ ʧʨʖʣʤʘʞʵʨʧʵ ʡʞʡʞʛʟ ʦʤʝʤʟ ʞʡʞ ʚʦʩʙʞʢ ʬʘʛʨʠʤʢ ʠʖʥʛʡʲʠʤʟʘʤʚʱ ʪʞʙʩʦʠʤʟʜʞʘʤʨʣʤʙʤ 

#

YAZr4":*DA
общество / дело

Рассказывает мастер тыквенных дел Осман Тюрк:

Создание лампы из тыквы-горлянки доставляет огромное удовольствие, но утомительно и требует большого терпения. Мы проделываем в тыкве в среднем от 2 до 13 тысяч маленьких отверстий – это большая нагрузка для глаз. Но в результате на свет появляется произведение искусства. Модели – исключительно результат работы воображения. На сегодняшний день мы создали 70 моделей. С одной стороны, мы стараемся сохранить исчезающий вид ремесла, а с другой – предлагаем новую, оригинальную по своей сути деятельность. Это очень тонкая работа, которая учит человека терпению. Ею можно заниматься только с любовью. Для мастера в первую очередь важны не деньги, которые он получает, а высокая оценка его творчества. Bodrum'un Gümüşlük beldesinde su kabaklarını işleyerek onlara yeni modeller kazandıran yapı teknik öğretmeni Osman Türk, sukabağı hakkındaki düşüncelerini bizimle paylaştı:

“Kabak lamba yapımı çok güzel, zevkli, bir o kadar da sabır isteyen ve yorucu bir sanat. Su kabaklarına ortalama 2 bin ile 13 bin arasında delik açılarak, tamamen el emeği ve göz nuru dökülerek ortaya sanat harikası bir eser çıkıyor. Modeller, tamamen hayal gücünün ürünü. Şu ana kadar 70 model çıkardık. Bir yandan kaybolan el sanatlarını yaşatmaya çalışırken bir yandan da yeni ve otantik el sanatları ortaya koyuyoruz. Çok teferruatlı bir iş. İnsana sabrı öğretiyor. Ancak hobi olarak yapılabilecek bir iş bu. İşin parası bir tarafa, ortaya konan eserin takdir edilmesi bizler için çok mutluluk verici."

ʧʞʢʘʤʡʤʢʡʴʗʞʢʤʟʧʥʤʦʨʞʘʣʤʟʠʤʢʖʣʚʱ ʡʤʙʤʨʞʥʤʢʪʞʦʢʱ ʞʢʛʣʛʢʡʴʗʞʢʤʟʞʡʞʡʴʗʞʢʤʙʤ ɶ ʦʖʝʣʤʬʘʛʨʣʱʛ ʧʨʛʠʡʵʣʣʱʛ ʗʩʧʞʣʱ ʘʧʨʖʘʡʵʛʢʱʛʘʳʨʞʤʨʘʛʦʧʨʞʵ ʘʧʘʛʨʛʡʖʢʥʱʥʦʞʨʵʙʞʘʖʴʨ ʠʧʛʗʛʘʝʙʡʵʚ ʝʖʘʤʦʖʜʞʘʖʴʨ ʩʧʥʤʠʖʞʘʖʴʨ ʆʖʧʧʠʖʝʱʘʖʵ ʤ ʥʦʛʘʦʖʯʛʣʞʞ ʨʱʠʘʱ ʙʤʦʡʵʣʠʞ ʠʤʨʤʦʩʴ ʘ ʚʦʛʘʣʤʧʨʞ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʡʞ

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

UPQMBONBT‘ LVSVUVMNBT‘WFƌÎE‘ǵUFNƌ[MƌǘƌƌMFCƌSMƌLUFTVLBCBǘ‘CƌSZ‘MM‘LCƌS[BNBOEBIB[‘SMBO‘ZPS 4VLBCBǘ‘ UPIVNMBS‘ .BSU/ƌTBO BZMBS‘OEB UPQSBǘBEƌLƌMƌZPSWFUBLƌQFEFOBZMBSEBCPMTVWF HàCSF ƌMF CBL‘N‘ ZBQ‘M‘ZPS &ZMàM&LƌN BZMBS‘OEB ƌTF EBM‘OEBO LPQBS‘MBSBL UBNBNFO LVSVNBT‘ WF ƌǵMFONFZFIB[‘SPMNBT‘ƌÎƌOBΑLBMBOEBZBǘNVSWF TPǘVLHÚSNFTƌƌÎƌOCFLMFUƌMƌZPS#VCFLMFNFEÚOFNƌOEFTVLBCBǘ‘O‘OƌÎƌÎFLƌMFSFLLVSVZPS,VSVNVǵ PMBOLBCBLMBS‘OE‘ǵZà[FZƌOEFCVMVOBOLƌSMƌLBCVL L‘TN‘TVWFƌODF[‘NQBSBƌMFUFNƌ[MFOƌZPS5FNƌ[MFOFOTVLBCBǘ‘O‘OBMUL‘TN‘EBƌSFǵFLMƌOEFBΑMBSBL ƌÎƌUFMG‘SÎBƌMFUFNƌ[MFOƌZPSWFƌǵMFNFLƌÎƌOÚOIBzırlıklar tamamlanıyor. 4VLBCBǘ‘O‘O à[FSƌOF IBOHƌ ǵFLMƌ ƌǵMFNFL ƌTUƌZPSTBL PǵFLMƌONPEFMSFTNƌOƌÎƌ[FSFLEFMƌLEFMNF ƌǵMFNƌOF IB[‘S IBMF HFUƌSƌMƌZPS ±ƌ[ƌNƌ ZBQ‘MBO TV LBCBǘ‘ NPEFMFHÚSF NNƌMFNNBSBM‘ǘ‘OEB EFMNFVÎMBS‘ZMBEFMƌOƌZPS %PǘBM LBCBL SFOHƌOEF LBMNBT‘O‘ ƌTUFEƌǘƌNƌ[ TVLBCBǘ‘OB ÚODF ÎFLƌÎMF SFOLMƌ CPODVLMBS ÎBL‘M‘ZPS TPOSB WFSOƌL BU‘M‘ZPS %‘ǵ Zà[FZƌOƌ CPZBNBL ƌTUFEƌǘƌNƌ[ LBCBLMBS ƌTF ÚODF CPZBO‘ZPS TPOSB CPODVLMBSÎBL‘MBSBLIB[‘SMBO‘ZPS,BCBǘ‘Oà[FSƌOF E‘ǵFULƌMFSEFOLPSVNBLƌÎƌOWFSOƌLWFZBDƌMBBU‘MBSBLÚNSàV[BU‘M‘ZPS #PZBWFCPODVLƌǵMFNƌCƌUUƌLUFOTPOSBBZE‘OMBUNB ƌÎƌO FMFLUSƌL BLTBN‘ UBL‘M‘ZPS &ǘFS UBWBOB BTBDBLTBL LBCBǘ‘O UFQF OPLUBT‘OB EFMƌL BΑMBSBL BTNBZB NàTBƌU IBMF HFUƌSƌMƌZPS 5BNBNFO EPǘBM PMBO TVLBCBǘ‘ BCBKVS TƌTUFNƌ HÚSàOUàTàOàO ZBO‘OEB SFOL WF EFTFOMFSƌZMF ZPSHVOMVǘVNV[V BM‘ZPS7FOƌIBZFUƌOEFCBIÎFNƌ[EFZFUƌǵFOTVLBCBǘ‘ FWMFSƌNƌ[ƌ TàTMFZFO BZE‘OMBUBO EFLPSBUƌG CƌS OFTOFZFEÚOàǵàZPS ,BCBLHƌMMFS GBNƌMZBT‘OEBO PMBO TVLBCBǘ‘OB TBEFDF5àSLƌZFEFEFǘƌMEàOZBO‘OIFNFOIFNFO QFLÎPLCÚMHFTƌOEFZBZH‘OPMBSBLSBTUMBNBLNàNLàOEàS±PLZBZH‘OPMBOCVCƌULƌOƌOLVMMBO‘NBMBOMBS‘EBCƌSPLBEBSHFOƌǵUƌS)FOà[LVSVNBN‘ǵLFO TFC[FPMBSBLUàLFUƌMNFLUF ZBQSBLMBS‘WFZBUPIVNMBS‘ƌMBÎPMBSBLLVMMBO‘MNBLUBE‘S 6ZHVO ǵFLƌMEFLƌ TVLBCBLMBS‘ ÎBOBL TBLT‘ TƌDƌNMFSMFCBǘMBO‘QTBMMBOBONPEFMMFSƌÎPLHà[FMEƌS WB[P UFTUƌ UFSNPT UPIVNoVOoIVCVCBUTBLMBNB LBC‘ DBO TƌNƌEƌ o ZFMFǘƌ ZBǘ MBNCBT‘ ǵFLFSMƌL WF CFO[FSƌƌǵMFSEFLVMMBO‘MN‘ǵU‘SZBEBLVMMBO‘MNBLUBPMEVǘVCƌMƌONFLUFEƌS%FLPSBUƌGBNBÎM‘LVMMBO‘N‘EB PMEVLÎB ZBZH‘OE‘S #ƌS EF Nà[ƌL BMFUƌ PMBO ,BCBL LFNBOƌWBSLƌPOVOBTM‘EBTVLBCBǘ‘E‘S (àOàNà[EFƌTFTVLBCBǘ‘OEBOZBQ‘MBOFǵZBMBSBCBKVS BQMƌL TBLMBNBLBQMBS‘ LBMFNMƌLMFS NVUGBL CàSPNBM[FNFMFSƌPMBSBLEFǘFSMFOEƌSƌMƌZPSƞǵÎƌMƌǘF à[FSƌOEFLƌCPODVLWFBLTFTVBSBHÚSFGƌZBUMBS‘ƌMF-ƌSB o64% BSBT‘OEBEFǘƌǵƌZPS½[FMMƌLMF#PESVNWF"MBOZBƌMFÚ[EFǵMFǵFOCV FMTBOBU‘àSàOMFSZFSMƌWFZBCBOD‘UVSƌTUMFSƌOCàZàL ƌMHƌTƌOƌÎFLƌZPSQ


toplum / el sanatı ʠʖʠʧʤʧʩʚʚʡʵʘʤʚʱ ʘʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣʞʛʞʧʠʩʧʧʨʘʖ ʧʡʛʚʩʛʨ ʘʠʦʖʨʬʛ ʤʥʞʧʖʨʲ ʧʨʖʚʞʞ ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʞ ʘʱʦʖʯʞʘʖʣʞʛ ʧʗʤʦ ʘʱʧʩʮʞʘʖʣʞʛ ʘʣʛʮʣʴʴ ʞʘʣʩʨʦʛʣʣʴʴʤʭʞʧʨʠʩɸʧʛʳʨʤʝʖʣʞʢʖʛʨʤʠʤʡʤ года. ʇʛʢʛʣʖ ʨʱʠʘʱ ʘʱʧʛʘʖʴʨ ʘ ʢʖʦʨʛʖʥʦʛʡʛ ʤʗʞʡʲʣʤ ʥʤʡʞʘʖʴʨ ʞ ʩʚʤʗʦʵʴʨ ɸ ʧʛʣʨʵʗʦʛ ʤʠʨʵʗʦʛʧʤʝʦʛʘʮʞʛʥʡʤʚʱʧʦʱʘʖʴʨʞʤʧʨʖʘʡʵʴʨ ʣʖʤʨʠʦʱʨʤʢʘʤʝʚʩʫʛ ʭʨʤʗʱʤʣʞʥʤʡʣʤʧʨʲʴʘʱʧʤʫʡʞʞʗʱʡʞʙʤʨʤʘʱʠʚʖʡʲʣʛʟʮʛʟʤʗʦʖʗʤʨʠʛ ɸʣʛʮʣʴʴʧʨʤʦʤʣʩʤʭʞʯʖʴʨʤʨʙʦʵʝʞʧʥʤʢʤʯʲʴ ʘʤʚʱʞʨʤʣʠʤʟʣʖʜʚʖʭʣʤʟʗʩʢʖʙʞʅʤʨʤʢʚʛʡʖʴʨ ʠʦʩʙʡʤʛʤʨʘʛʦʧʨʞʛ ʭʛʦʛʝʠʤʨʤʦʤʛʨʱʠʘʩʤʭʞʯʖʴʨʞʝʣʩʨʦʞʢʛʨʖʡʡʞʭʛʧʠʤʟʯʛʨʠʤʟ ʆʛʮʞʘ ʠʖʠʤʟʩʝʤʦʗʩʚʛʨʞʝʤʗʦʖʜʛʣʣʖʨʱʠʘʛ ʢʖʧʨʛʦʧʤʝʚʖʛʨʤʗʦʖʝʛʬʦʞʧʩʣʠʖɽʖʨʛʢ ʞʧʥʤʡʲʝʩʵ ʮʞʡʤ ʤʣ ʥʦʤʚʛʡʱʘʖʛʨ ʤʨʘʛʦʧʨʞʵ ʣʖ ʦʖʧʧʨʤʵʣʞʞʤʨ ʚʤʢʢʚʦʩʙʤʨʚʦʩʙʖoʘʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞʤʨʘʱʗʦʖʣʣʤʙʤʩʝʤʦʖ ɻʧʡʞ ʢʖʧʨʛʦ ʫʤʭʛʨ ʭʨʤʗʱ ʨʱʠʘʖ ʧʤʫʦʖʣʞʡʖ ʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʱʟ ʬʘʛʨ ʤʣ ʧʣʖʭʖʡʖ ʘʗʞʘʖʛʨ ʢʤʡʤʨʠʤʢ ʘ ʤʨʘʛʦʧʨʞʵ ʦʖʝʣʤʬʘʛʨʣʱʛ ʧʨʛʠʡʵʣʣʱʛ ʗʩʧʞʣʱ ʖ ʝʖʨʛʢ ʥʤʠʦʱʘʖʛʨ ʨʱʠʘʩ ʡʖʠʤʢ ɻʧʡʞ ʜʛ ʝʖʚʩʢʖʣʤ ʥʦʞʚʖʨʲ ʞʝʚʛʡʞʴ ʚʦʩʙʤʟ ʬʘʛʨ ʥʡʤʚ ʧʣʖʭʖʡʖʠʦʖʧʵʨ ʖʝʖʨʛʢʘʧʨʖʘʡʵʴʨʗʩʧʞʣʱɸʧʖʢʤʢʠʤʣʬʛʨʱʠʘʩʘʧʛʙʚʖʥʤʠʦʱʘʖʴʨʡʖʠʤʢ ʭʨʤʗʱʝʖʯʞʨʞʨʲʛʛʤʨʘʤʝʚʛʟʧʨʘʞʵʘʣʛʮʣʛʟʧʦʛʚʱ ʞʨʛʢʧʖʢʱʢʥʦʤʚʡʞʨʲʛʟʜʞʝʣʲ ɽʖʨʛʢ ʘʣʩʨʦʲ ʥʤʢʛʯʖʴʨ ʥʦʞʧʥʤʧʤʗʡʛʣʞʛ ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʛ ʚʡʵ ʤʧʘʛʯʛʣʞʵ ɻʧʡʞ ʙʤʦʡʵʣʠʩ ʥʦʛʚʧʨʤʞʨʥʤʚʘʛʧʞʨʲʠʥʤʨʤʡʠʩ ʘʘʛʦʫʣʛʟʛʛʭʖʧʨʞʥʦʤʚʛʡʱʘʖʴʨʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʛʤʨʘʛʦʧʨʞʛʈʖʠʤʟ ʖʗʖʜʩʦʥʤʡʣʤʧʨʲʴʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʤʙʤʥʦʤʞʧʫʤʜʚʛʣʞʵ ʗʡʖʙʤʚʖʦʵʬʘʛʨʩʞʣʖʣʛʧʛʣʣʱʢʩʝʤʦʖʢʧʥʤʧʤʗʧʨʘʩʛʨʦʛʡʖʠʧʖʬʞʞ ʈʱʠʘʖʙʤʦʡʵʣʠʖ ʦʖʧʨʛʨ ʣʛ ʨʤʡʲʠʤ ʘ ʈʩʦʬʞʞ ʤʣʖ ʮʞʦʤʠʤ ʦʖʧʥʦʤʧʨʦʖʣʛʣʖ ʥʤ ʘʧʛʢʩ ʢʞʦʩ ʇʪʛʦʱʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵʳʨʤʙʤʦʖʧʨʛʣʞʵʨʖʠʜʛʮʞʦʤʠʞʛʙʤʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʘʥʞʯʩ ʖʡʞʧʨʲʵʞʧʛʢʛʣʖoʘ ʠʖʭʛʧʨʘʛʡʛʠʖʦʧʨʘʖ ɾʝʘʛʧʨʣʤ ʭʨʤʞʝʥʤʚʫʤʚʵʯʞʫʥʤʪʤʦʢʛʨʱʠʘ ʚʛʡʖʴʨʢʞʧʠʞ ʬʘʛʨʤʭʣʱʛʙʤʦʮʠʞ ʤʧʤʗʛʣʣʤʠʦʖʧʞʘʱʥʤʚʘʛʧʣʱʛʠʖʮʥʤ ʘʖʝʱ ʠʩʘʮʞʣʱ ʨʛʦʢʤʧʱ ʛʢʠʤʧʨʞʚʡʵʫʦʖʣʛʣʞʵʧʛʢʵʣʞʝʡʖʠʤʘ ʧʥʖʧʖʨʛʡʲʣʱʛʠʦʩʙʞʞʡʞʥʤʵʧʖ ʢʖʧʡʵʣʱʛʡʖʢʥʱ ʧʖʫʖʦʣʞʬʱɶʛʯʛʛʧʨʲʢʩʝʱʠʖʡʲʣʱʟʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʠʖʗʖʠ ʠʛʢʖʣʳoʨʱʠʘʛʣʣʖʵʧʠʦʞʥʠʖ ʠʤʦʥʩʧʠʤʨʤʦʤʟʨʖʠʜʛʞʝʙʤʨʤʘʡʵʛʨʧʵʞʝʳʨʤʙʤʦʖʧʨʛʣʞʵ ɸ ʣʖʮʞ ʚʣʞ ʞʝ ʨʱʠʘʱʙʤʦʡʵʣʠʞ ʚʛʡʖʴʨ ʥʤʚʧʨʖʘʠʞ ʚʡʵ ʠʖʦʖʣʚʖʮʛʟ ʞ ʦʩʭʛʠ ʦʖʝʡʞʭʣʱʛ ʠʩʫʤʣʣʱʛ ʞ ʤʪʞʧʣʱʛ ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʣʤʧʨʞ ʌʛʣʖʞʝʚʛʡʞʵʘʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞʤʨʠʤʡʞʭʛʧʨʘʖʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʣʱʫʗʩʧʞʣʞʖʠʧʛʧʧʩʖʦʤʘoʤʨʚʤ ʡʞʦ ʤʨʚʤʚʤʡʡʖʦʤʘʇʎɶ ʓʨʞʨʤʘʖʦʱʦʩʭʣʤʟʦʖʗʤʨʱ ʠʤʨʤʦʱʢʞʤʧʤʗʛʣʣʤʧʡʖʘʵʨʧʵɷʤʚʦʩʢʞɶʡʖʣʞʵ ʥʤʡʲʝʩʴʨʧʵʗʤʡʲʮʤʟ ʥʤʥʩʡʵʦʣʤʧʨʲʴ ʠʖʠ ʩ ʢʛʧʨʣʱʫ ʨʖʠ ʞ ʩ ʞʣʤʧʨʦʖʣʣʱʫʨʩʦʞʧʨʤʘQ

На сайте www.sukabagi.com наряду с изделиями из тыквыгорлянки можно найти и другие поделки, например, из морских губок. На сайте можно также заказать семена горлянки, саму тыкву, стеклянные бусины (стеклярус) или готовые изделия

6 ve 10 Yaşlarında iki oğlu ile birlikte çalışan Osman usta çocuklarına da mesleğin inceliklerinin öğretiyor. Hem hazırlık aşamasında hem satış aşamasında çocuklarını eğitiyor. Sukabağının yanında deniz süngeri gibi farklı ürünleri web sitesinde (www.sukabagi.com) bulabilirsiniz. Web sitesinden sukabağı tohumu, ham kabak, boncuk veya işlenmiş ürünlerin siparişini de verebiliyorsunuz.

YAZr4":*DA
спорт / перспективы

Самый крупный комплекс в Азии Asya’nın en büyük tesisi Шамиль Разназаров

Шамиль Разназаров

М

àSLNFOƌTUBO"TZB4BMPO4QPSV0ZVOMBS‘hOBFWTBIƌQMƌǘƌZBQBDBL0ZVOMBSZ‘M‘OEB"ǵLBCBUUBZBQ‘MBDBL,VWFZUhUF "TZB0MƌNQƌZBU,PNƌUFTƌ#BǵLBO‘ƵFZI "INFE&M'BIBE&M4BCBIƌMF5àSLNFOƌTUBO%FWMFU#BǵLBO‘ :BSE‘ND‘T‘%FSZBHFMEƌ/VSƌZFWƌMF"ǵLBCBU7BMƌTƌƵBNVIBNNFU%VSE‘M‘ZFWBOMBǵNBT‘SBT‘OEB0SUB"TZBCÚMHFTƌOEFCV LBEBSCàZàLCƌSZBS‘ǵNBZBFWTBIƌQMƌǘƌZBQBDBLƌMLàMLFOƌO 5àSLNFOƌTUBOPMEVǘVWVSHVMBON‘ǵU‘S :BS‘ǵNBMBS‘OQSPHSBN‘OEBBUMFUƌ[N IBMUFS CPLT CBTLFUCPM WPMFZCPM IFOUCPM NƌOƌGVUCPM HàSFǵ KVEP UFLWBOEP UFOƌT NBTBUFOƌTƌWFEBIBTQPSEBM‘ZFSBM‘ZPS "TZB4BMPO4QPSV0ZVOMBS‘O‘OƌMLƌZ‘M‘OEB 5BZMBOE‘OCBǵLFOUƌ#BOHLPLUB ƌLƌZ‘MTPOSB±ƌOhFCBǘM‘ .BLBPÚ[FMZÚOFUƌNCÚMHFTƌOEFZBQ‘ME‘ÃÎàODà0ZVOMBS Z‘M‘OEB7ƌFUOBN‘OCBǵLFOUƌ)BOPƌEFEà[FOMFOEƌ )BOPƌEFLƌ0ZVOMBSEBOTPOSBZBS‘ǵNBMBS‘EÚSUZ‘MEBCƌS Eà[FOMFONFTƌWFNFWDVUTQPSMBSBEÚWàǵTBOBUMBS‘O‘OEB FLMFONFTƌLBSBSMBǵU‘S‘ME‘%ÚSEàODàTàOEFƌTFTQPSDVMBS Z‘M‘OEB,BUBS‘OCBǵLFOUƌ%PIBEBCPZÚMÎàǵFDFL "ǵLBCBUhUBZBQ‘MBDBL#FǵƌODƌ4QPS0ZVOMBS‘O‘O CBǵMBOH‘D‘O‘OCBǵBS‘M‘PMNBT‘WFEBIBÎPLTQPSIBZSBOMBS‘

ʛʧʨʤʢʥʦʤʘʛʚʛʣʞʵʥʵʨʱʫɶʝʞʖʨʧʠʞʫʞʙʦʘ ʝʖʠʦʱʨʱʫʥʤʢʛʯʛʣʞʵʫʣʖʝʘʖʣʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣɾʙʦʱʥʦʤʟʚʩʨʘɶʮʫʖʗʖʚʛʘ̓ʙʤʚʩ ɸʀʩʘʛʟʨʛʥʦʞʥʤʚʥʞʧʖʣʞʞʧʤʙʡʖʮʛʣʞʵʥʦʛʝʞʚʛʣʨʤʢ ɶʝʞʖʨʧʠʤʙʤʄʡʞʢʥʞʟʧʠʤʙʤʠʤʢʞʨʛʨʖʮʛʟʫʤʢɶʫʢʖʚʤʢ ʖʡʲʊʖʫʖʚʤʢʖʡʲʇʖʗʖʫʤʢ ʝʖʢʛʧʨʞʨʛʡʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʵ ʠʖʗʞʣʛʨʖʢʞʣʞʧʨʦʤʘʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣʖɺʛʦʵʙʛʡʲʚʱʃʩʦʞʛʘʱʢʞʢʳʦʤʢɶʮʫʖʗʖʚʖʎʖʢʩʫʖʢʢʛʨʤʢɺʩʦʚʱʡʱʛʘʱʢʗʱʡʤʥʤʚʭʛʦʠʣʩʨʤ ʭʨʤʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣʧʨʖʡʥʛʦʘʤʟ ʧʨʦʖʣʤʟʘʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʖʝʞʖʨʧʠʤʢʦʛʙʞʤʣʛ ʝʖʧʡʩʜʞʘʮʛʟ ʥʦʖʘʤʥʦʤʘʛʚʛʣʞʵʨʖʠʞʫʠʦʩʥʣʤʢʖʧʮʨʖʗʣʱʫʧʤʦʛʘʣʤваний. В программе соревнований – легкая и тяжелая атлеʨʞʠʖ ʗʤʠʧ ʗʖʧʠʛʨʗʤʡ ʘʤʡʛʟʗʤʡ ʙʖʣʚʗʤʡ ʢʞʣʞʪʩʨʗʤʡ ʗʤʦʲʗʖ ʗʤʛʘʱʛʛʚʞʣʤʗʤʦʧʨʘʖ ʨʛʣʣʞʧ ʣʖʧʨʤʡʲʣʱʟ теннис и еще 20 видов спорта. ʅʛʦʘʱʛɶʝʞʖʨʧʠʞʛʞʙʦʱʘʝʖʠʦʱʨʱʫʥʤʢʛʯʛʣʞʵʫ ʥʦʤʮʡʞʘ̓ʙʤʚʩʘʧʨʤʡʞʬʛʈʖʞʡʖʣʚʖɷʖʣʙʠʤʠʛ ʧʥʩʧʨʵʚʘʖʙʤʚʖoʘʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʟʖʚʢʞʣʞʧʨʦʖʨʞʘʣʤʟʤʗʡʖʧʨʞʀʞʨʖʵʂʖʠʖʤʈʦʛʨʲʞʞʙʦʱʧʤʧʨʤʵʡʞʧʲʘ̓ʙʤʚʩ ʘʧʨʤʡʞʬʛɸʲʛʨʣʖʢʖʋʖʣʤʛʅʤʧʡʛʞʙʦʘʋʖʣʤʛʗʱʡʤ

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

5


spor / perspektif ʦʛʮʛʣʤʥʦʤʘʤʚʞʨʲʧʤʦʛʘʣʤʘʖʣʞʵʦʖʝʘʭʛʨʱʦʛʙʤʚʖ ʖ ʨʖʠʜʛʚʤʗʖʘʞʨʲʠʩʜʛʥʦʛʚʧʨʖʘʡʛʣʣʱʢʘʞʚʖʢʧʥʤʦʨʖ ʗʤʛʘʱʛʞʧʠʩʧʧʨʘʖɸʭʛʨʘʛʦʨʱʟʦʖʝʧʥʤʦʨʧʢʛʣʱʥʤʢʛʦʵʨʧʵʧʞʡʖʢʞʘ̓ʙʤʚʩʘʧʨʤʡʞʬʛʀʖʨʖʦʖɺʤʫʛ ʍʨʤʗʱʧʨʖʦʨʥʵʨʱʫʧʤʦʛʘʣʤʘʖʣʞʟʘɶʮʫʖʗʖʚʛʧʨʖʡ ʩʧʥʛʮʣʱʢʞʥʦʞʘʡʛʠʛʯʛʗʤʡʲʮʛʥʤʠʡʤʣʣʞʠʤʘʧʥʤʦʨʖ ʨʦʞʗʩʣʱʄʡʞʢʥʞʟʧʠʤʙʤʧʨʖʚʞʤʣʖʗʩʚʩʨʦʖʧʮʞʦʛʣʱ ʞʧʢʤʙʩʨʘʢʛʧʨʞʨʲʨʱʧʝʦʞʨʛʡʛʟʅʡʖʣʞʦʩʛʨʧʵʥʤʧʨʦʤʞʨʲʠʦʱʨʱʟʡʛʚʤʘʱʟʚʘʤʦʛʬʚʡʵʫʤʠʠʛʵʣʖʨʱʧ ʗʤʡʛʡʲʯʞʠʤʘʇʨʦʤʞʨʛʡʞʘʤʝʘʛʚʩʨʨʖʠʜʛʧʥʤʦʨʞʘʣʩʴ ʮʠʤʡʩʣʖʭʛʡʤʘʛʠoʚʡʵʧʥʤʦʨʧʢʛʣʤʘ ʠʤʨʤʦʱʛ ʙʤʨʤʘʵʨʧʵʠʧʤʧʨʵʝʖʣʞʵʢ ʚʘʖʥʡʖʘʖʨʛʡʲʣʱʫʗʖʧʧʛʟʣʖ ʣʖʥʵʨʲʞʨʦʞʨʱʧʵʭʞʝʦʞʨʛʡʛʟʄʨʠʦʤʴʨʥʡʤʯʖʚʠʞʚʡʵ ʗʤʩʡʞʣʙʖ ʗʖʚʢʞʣʨʤʣʖʞʣʖʧʨʤʡʲʣʤʙʤʨʛʣʣʞʧʖɸʧʥʞʧʠʛ ʗʩʚʩʯʞʫʧʥʤʦʨʞʘʣʱʫʧʤʤʦʩʜʛʣʞʟoʨʛʣʣʞʧʣʱʛʠʤʦʨʱ ʥʤʡʵʚʡʵʢʞʣʞʪʩʨʗʤʡʖ ʠʦʱʨʱʟʘʛʡʤʨʦʛʠʞʨʦʛʫʨʱʧʵʭʣʖʵʖʦʛʣʖʚʡʵʨʵʜʛʡʤʟʖʨʡʛʨʞʠʞ ʗʤʦʲʗʱʞʗʤʠʧʖʅʡʴʧ ʠʳʨʤʢʩʦʖʧʥʖʫʣʩʨʚʘʛʦʞʨʦʛʣʞʦʤʘʤʭʣʱʛʝʖʡʱ ʡʛʙʠʤʖʨʡʛʨʞʭʛʧʠʞʟʧʖʡʤʣ ʢʛʚʞʬʞʣʧʠʞʟʞʨʤʦʙʤʘʱʟʬʛʣʨʦʱ ʙʤʧʨʞʣʞʬʱʚʡʵʞʣʤʧʨʦʖʣʣʱʫʙʤʧʨʛʟʞʚʛʡʛʙʖʬʞʟ ʦʛʧʨʤʦʖʣʈʤʡʲʠʤʭʞʧʨʤʧʥʤʦʨʞʘʣʱʫʤʗʰʛʠʨʤʘʗʩʚʛʨʗʤʡʛʛ ʨʦʞʚʬʖʨʞɸʦʛʖʡʞʝʖʬʞʴʥʛʦʘʤʙʤʳʨʖʥʖʳʨʤʙʤʥʦʤʛʠʨʖ ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʛʢʤʙʤʨʩʦʛʬʠʤʟʠʤʢʥʖʣʞʛʟjʅʤʡʞʢʛʠʧx государство вложит два миллиарда долларов. ɸʣʤʵʗʦʛʥʦʤʮʡʤʙʤʙʤʚʖʘʬʛʣʨʦʛɶʮʫʖʗʖʚʖʗʱʡʝʖʡʤʜʛʣjʄʡʞʢʥʞʟʧʠʞʟʠʤʢʥʡʛʠʧxoʧʖʢʱʟʠʦʩʥʣʱʟʘɶʝʞʞɸ ʬʛʦʛʢʤʣʞʞʝʖʠʡʖʚʠʞʥʦʞʣʵʡʩʭʖʧʨʞʛʥʦʛʝʞʚʛʣʨʈʩʦʠʢʛʣʞʧʨʖʣʖɹʩʦʗʖʣʙʩʡʱɷʛʦʚʱʢʩʫʖʢʛʚʤʘʇʖʢʤʣʡʴʗʞʨʞ ʘʧʵʭʛʧʠʞʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʨʧʥʤʦʨɷʛʦʚʱʢʩʫʖʢʛʚʤʘoʤʗʡʖʚʖʨʛʡʲʮʛʧʨʤʙʤʚʖʣʖʠʖʦʖʨʳ ʞʣʞʬʞʖʨʤʦʢʣʤʙʞʫʠʦʩʥʣʱʫ ʥʤʦʨʞʘʣʱʫʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʟ ʨʖʠʞʫʠʖʠ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʦʖʡʡʞʀʖʝʖʣʲoɶʮʫʖʗʖʚʃʛʧʡʩʭʖʟʣʤʧʥʤʦʨʘʧʨʦʖʣʛʦʖʝʘʞʘʖʛʨʧʵ ʧʨʤʡʲʩʧʥʛʮʣʤʅʦʞʣʵʨʤʦʛʮʛʣʞʛʠ̓ʙʤʚʩʥʤʧʨʦʤʞʨʲ ʧʥʤʦʨʞʘʣʱʫʮʠʤʡʞʧʥʤʦʨʞʘʣʱʫʠʤʢʥʡʛʠʧʤʘQ ÎFLNFTƌƌÎƌO0MƌNQƌZBU4UBE‘O‘OUSƌCàOMFSƌHFOƌǵMFUƌMFDFL WFCƌOTFZƌSDƌBMBCƌMFDFLUƌS#V[IPLFZƌƌÎƌOCƌOLƌǵƌMƌL LBQBM‘CV[TBMPOVOVOƌOǵBFEƌMNFTƌQMBOMBONBLUBE‘S"ZO‘ [BNBOEBZBS‘ǵNBMBSBIB[‘SMBOBOTQPSDVMBSƌÎƌOLƌǵƌMƌL CƌSTQPSPLVMV CFǵWFàÎCƌOTFZƌSDƌLBQBTƌUFMƌƌLƌZà[NF IBWV[VƌOǵBFEƌMFDFLUƌS#PXMƌOH CBENƌOUPOWFNBTBUFOƌTƌ ƌÎƌOTBIBMBSBΑMBDBL:BQ‘MBDBLPMBOTQPSUFTƌTMFSƌMƌTUFTƌOEF UFOƌTLPSUMBS‘ NƌOƌGVUCPMTBIBMBS‘ LBQBM‘CƌTƌLMFUQƌTUƌƌMF CFSBCFSIBMUFS HàSFǵWFCPLTƌÎƌOàÎCƌOLƌǵƌMƌLBSFOBWBSE‘S ÃTUFMƌLBOUSFONBOTBMPOMBS‘ BUMFUƌ[NTBMPOMBS‘ TBǘM‘LWF BM‘ǵWFSƌǵNFSLF[MFSƌ ZBCBOD‘LPOVLWFIFZFUMFSƌÎƌOPUFMWF SFTUPSBOMBSLBQ‘MBS‘O‘BÎBDBL4‘SGTQPSUFTƌTMFSƌOƌOTBZ‘T‘ PUV[EBOGB[MBPMBDBLU‘S5àSLǵƌSLFUƌ1PMƌNFYUBSBG‘OEBO ZàSàUàMFOQSPKFOƌOƌMLBǵBNBT‘OBEFWMFUƌLƌNƌMZBSEPMBS ZBU‘S‘NZBQBDBL (FÎUƌǘƌNƌ[Z‘M‘O,BT‘NBZ‘OEB"ǵLBCBU‘ONFSLF[ƌOEF "TZBhO‘OFOCàZàL0MƌNQƌZBU,PNQMFLTƌOƌOUFNFMƌBU‘ME‘ 5FNFMBUNBUÚSFOƌOF5àSLNFOƌTUBO$VNIVSCBǵLBO‘(VSCBOHVMƌ#FSE‘NVIBNNFEPWLBU‘ME‘,FOEƌTƌTQPSVTFWƌZPS WFFMEFOHFMEƌǘƌODFEFTUFLMƌZPS4BZ‘O#FSE‘NVIBNNFEPW LBSBUFBMBO‘OEBEBOàOWBO‘OBTBIƌQPMVQ,B[BOo"ǵLBCBUSBMMƌTƌHƌCƌQFLÎPLÚOFNMƌTQPSGBBMƌZFUƌCBǵMBUN‘ǵU‘SÃMLFEFTQPSVOPLBEBSCBǵBS‘M‘CƌSǵFLƌMEFHFMƌǵNFTƌSBTMBOU‘EFǘƌMEƌSZ‘M‘OBLBEBSTQPSPLVMVWFTQPS LPNQMFLTƌƌOǵBFUNFLƌÎƌOLBSBSBM‘ON‘ǵU‘SQ YAZr4":*DA
актуально

Турция выбрала стабильность Türkiye istikrarı seçti! ФОТО: АГЕНТСТВО ДЖИХАН FOTOĞRAF: CHA

Зафер Озджан

Zafer Özcan

Обозреватель журнала «Aksiyon»

Aksiyon Dergisi yazarı

12

)B[ƌSBOUBSƌIƌOEF 5àSLƌZF $VNIVSƌZFUƌ UBSƌIƌOƌO HFOFMTFÎƌNƌHFSÎFLMFǵUƌSƌMEƌ5àSLƌZFUBSƌIƌOEFQFL HÚSàMNFZFO CƌS TFÎƌN CBǵBS‘T‘OBƌN[BBUBO"L1BSUƌ BME‘ǘ‘Zà[EFPZVO ZBO‘T‘SB HƌSEƌǘƌàÎàODàTFÎƌNEFEFPZMBS‘O‘BSUU‘SBOƌMLQBSUƌPMNBZ‘CBǵBSE‘NƌMZPOTFÎNFOFUFLBCàMFEFOZà[EFMƌLPSBO #BǵCBLBO&SEPǘBO‘ 5àSLTƌZBTƌUBSƌIƌOEFBZS‘DBM‘LM‘CƌSLPOVNBUBǵ‘E‘ 4FÎƌNƌOFOGB[MBEƌLLBUÎFLFOTPOVÎMBS‘OEBOCƌSƌ EF ", 1BSUƌOƌO NFSLF[ TBǘ PZMBS‘ Bǘ‘SM‘LM‘ PMBSBL

ʞʴʣʵ ̓ ʙʤʚʖ ʥʦʤʮʡʞ ʧʛʢʣʖʚʬʖʨʱʛ ʘʧʛʤʗʯʞʛ ʘʱʗʤʦʱ ʘ ʞʧʨʤʦʞʞ ʈʩʦʛʬʠʤʟʆʛʧʥʩʗʡʞʠʞʀʘʡʖʧʨʞʘ ʨʦʛʨʞʟʦʖʝʥʦʞʮʡʖʅʖʦʨʞʵ ʧʥʦʖʘʛʚʡʞʘʤʧʨʞ ʞ ʦʖʝʘʞʨʞʵ ʅʇʆ ʅʵʨʲʚʛʧʵʨ ʥʦʤʬʛʣʨʤʘ ʙʤʡʤʧʤʘ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛ ʚʘʖʚʬʖʨʞ ʤʚʣʤʢʩ ʢʞʡʡʞʤʣʩ ʞʝʗʞʦʖʨʛʡʛʟ ʥʤʝʘʤʡʞʡʞ ʥʦʛʢʲʛʦʢʞʣʞʧʨʦʩ ʓʦʚʤʙʖʣʩ ʝʖʣʵʨʲ ʥʦʞʘʞʡʛʙʞʦʤʘʖʣʣʤʛ ʥʤʡʤʜʛʣʞʛ ʣʖ ʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʤʟ ʖʦʛʣʛʈʩʦʬʞʞʅʇʆʧʢʤʙʡʖʥʤʡʩʭʞʨʲʝʣʖʭʞʨʛʡʲʣʩʴ ʭʖʧʨʲ ʙʤʡʤʧʤʘ ʤʗʱʭʣʤ ʥʦʞʣʖʚʡʛʜʖʯʞʫ ʥʦʖʘʤ-

100 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

12


диалог / евразия > событие ʬʛʣʨʦʞʧʨʖʢ ɺʛʢʤʠʦʖʨʞʭʛʧʠʖʵ ʥʖʦʨʞʵ ʘʤ ʙʡʖʘʛ ʧʃʖʢʱʠʤʢʀʛʢʖʡʛʢɽʛʟʗʛʠʤʢ ʧʤʝʚʖʘʮʖʵʠʤʖʡʞʬʞʴʧʅʖʦʨʞʛʟʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤʟʈʩʦʬʞʞ ʘʤʝʙʡʖʘʡʵʛʢʤʟ ʋʖʟʚʖʦʤʢ ɷʖʮʛʢ ʣʖʗʦʖʡʖ ʢʛʣʛʛ ʅʖʦʨʞʵ jɹʡʖʧ ʣʖʦʤʚʖx ʘʤ ʙʡʖʘʛ ʧ ʃʩʢʖʣʤʢ ʀʩʦʨʩʡʢʩʮʛʢ ʠʤʨʤʦʱʟʘʣʛʠʤʨʤʦʱʫʠʦʩʙʖʫʧʭʞʨʖʡʧʵʘʛʚʩʯʞʢʠʖʣʚʞʚʖʨʤʢʥʤʧʡʛʓʦʚʤʙʖʣʖ ʨʖʠʜʛ ʣʖʗʦʖʡʖʢʛʣʛʛʣʖʘʱʗʤʦʖʫ ɻʧʡʞʣʖʥʦʛʚʱʚʩʯʞʫʘʱʗʤʦʖʫʅʇʆʣʛʧʢʤʙʡʖ ʥʤʡʩʭʞʨʲ ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʤ ʨʤʡʲʠʤ ʘ ʈʩʣʚʜʛʡʞ ʨʤ ʣʖ ʳʨʤʨ ʦʖʝ ʧʴʚʖ ʚʤʗʖʘʞʡʞʧʲ ʨʖʠʜʛ ʋʖʠʠʖʦʞʞɾʙʚʱʦɸʋʖʠʠʖʦʞʥʤʗʛʚʩʤʚʛʦʜʖʡʞ ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʱʛ ʠʖʣʚʞʚʖʨʱ ʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʛʢʱʛ ʅʖʦʨʞʛʟʢʞʦʖʞʚʛʢʤʠʦʖʨʞʞ ʅʂɺ ʖʘʈʩʣʚʜʛʡʞoʃʖʦʤʚʣʤʦʛʧʥʩʗʡʞʠʖʣʧʠʖʵʥʖʦʨʞʵ ʃʆʅ ʅʦʖʘʵʯʖʵʥʖʦʨʞʵʣʛʧʢʤʙʡʖʚʤʗʞʨʲʧʵʩʧʥʛʫʖ ʣʖ ʴʙʤʘʤʧʨʤʠʛ ʈʩʦʬʞʞ ʅʦʞʭʞʣʖ ʳʨʤʙʤ o ʘ ʡʞʭʣʤʧʨʵʫ ʘʱʚʘʞʣʩʨʱʫ ʠʖʣʚʞʚʖʨʤʘ ʞ ʘ ʨʤʢ ʭʨʤ ʚʤ ʧʞʫ ʥʤʦ ʣʛ ʦʛʮʛʣ ʠʩʦʚʧʠʞʟ ʘʤʥʦʤʧ ɸʈʩʣʚʜʛʡʞ ʙʚʛʅʇʆʥʤʡʩʭʞʡʖʗʤʡʲʮʛʙʤʡʤʧʤʘ ʭʛʢʤʗʱʭʣʤ ʤʣʖʘʧʛʜʛʣʛʧʢʤʙʡʖʚʤʗʞʨʲʧʵʘʱдвижения своего депутата от этой провинции. ʃʛʧʢʤʨʦʵʣʖʨʤ ʭʨʤʅʇʆʥʤʡʩʭʞʡʖʥʤʡʤʘʞʣʩʙʤʡʤʧʤʘʣʖʘʱʗʤʦʖʫ ʤʣʖʣʛʣʖʗʦʖʡʖʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤʙʤ ʠʤʡʞʭʛʧʨʘʖ ʚʛʥʩʨʖʨʤʘ  ʚʡʵ ʞʝʢʛʣʛʣʞʵ конституции.

НРП на Юго-Востоке Турции и в прибрежных провинциях ʅʤʧʡʛʨʤʙʤ ʠʖʠɺʛʣʞʝɷʖʟʠʖʡʘʦʛʝʩʡʲʨʖʨʛjʠʖʧʧʛʨʣʤʙʤ ʧʠʖʣʚʖʡʖx ʦʖʝʦʖʝʞʘʮʛʙʤʧʵ ʣʖʠʖʣʩʣʛ ʧʰʛʝʚʖ ʥʖʦʨʞʞ ʗʱʡ ʧʢʛʯʛʣ ʧʤ ʧʘʤʛʙʤ ʥʤʧʨʖ ʃʆʅʘʱʮʡʖʣʖʘʱʗʤʦʱʧʣʤʘʱʢʦʩʠʤʘʤʚʞʨʛʡʛʢ ʀʛʢʖʡʛʢ ʀʱʡʱʭʚʖʦʤʙʡʩ ɸ ʥʦʛʚʚʘʛʦʞʞ ʘʱʗʤʦʤʘʤʣʥʦʞʥʤʧʦʛʚʣʞʭʛʧʨʘʛʦʛʧʥʩʗʡʞʠʖʣʧʠʤʙʤ прокурора Кассационного суда устранил со ʧʘʤʛʙʤ ʥʩʨʞ jʨʛʣʛʘʤʙʤ ʡʞʚʛʦʖx ʄʣʚʛʦʖ ʇʖʘʖ ʧʨʖʡʛʚʞʣʤʡʞʭʣʱʢʙʡʖʘʤʟʥʖʦʨʞʞ ɸʤ ʘʦʛʢʵ ʥʦʛʚʘʱʗʤʦʣʤʟ ʙʤʣʠʞ ʃʆʅ ʞʝʢʛʣʞʡʖ ʧʘʤʞ ʡʤʝʩʣʙʞ ʞ ʢʛʨʤʚʱ ʦʖʗʤʨʱ ɾʚʛʤʡʤʙʞʭʛʧʠʖʵʥʦʤʥʖʙʖʣʚʖʧʨʖʡʖʧʡʖʗʛʛ ʦʛʠʡʖʢʣʱʛ ʦʤʡʞʠʞʧʤʧʡʤʙʖʣʤʢjʀʖʜʚʤʟʧʛʢʲʛoʡʞʦx ʚʤʡʡʖʦʤʘ ʇʎɶ ʘʠʡʴʭʞʡʖ ʘ ʥʦʛʚʘʱʗʤʦʣʩʴʙʤʣʠʩʞʃʆʅɸʦʛʝʩʡʲʨʖʨʛʥʖʦʨʞʵʥʤʡʩʭʞʡʖ ʘʥʖʦʡʖʢʛʣʨʛʣʖʢʛʧʨʗʤʡʲʮʛɸʦʛʢʵʥʤʠʖʜʛʨ ʠʭʛʢʩʥʦʞʘʛʚʛʨʳʨʤʨʣʛʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʟ ожиданиям рост. ʃʖ ʴʙʤʘʤʧʨʤʠʛ ʈʩʦʬʞʞ ʙʚʛ ʃʆʅ ʤʗʛʯʖʡʖ ʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʛʣʖʦʤʚʣʤʢʵʝʱʠʛʞʚʖʜʛʣʖʢʛʠʖʡʖ ʣʖ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲ ʖʘʨʤʣʤʢʞʞ ʤʣʖ ʣʛ ʥʦʤʧʨʤ ʣʛ ʥʤʡʩʭʞʡʖ ʗʤʡʲʮʛ ʙʤʡʤʧʤʘ ʣʤ ʥʤʨʛʦʵʡʖ ʞʫ ɸ ʥʦʞʗʦʛʜʣʱʫ ʥʦʤʘʞʣʬʞʵʫ ʃʆʅ ʥʤʡʩʭʞʡʖ ʗʤʡʲʮʛ ʙʤʡʤʧʤʘ ʥʤ ʧʦʖʘʣʛʣʞʴ ʧ ̓ ʙʤʚʤʢ ʃʖʳʨʞʫʘʱʗʤʦʖʫʠʃʆʅʥʛʦʛʮʡʖʭʖʧʨʲʙʤʡʤʧʤʘ ʠʤʨʤʦʱʛʭʛʨʱʦʛʙʤʚʖʣʖʝʖʚʗʱʡʞʤʨʚʖʣʱʂʤʡʤʚʛʜʣʤʟʞɺʛʢʤʠʦʖʨʞʭʛʧʠʤʟʥʖʦʨʞʵʢ ʣʛʧʩʢʛʘʮʞʢʨʤʙʚʖʥʦʛʤʚʤʡʛʨʲʞʝʗʞʦʖʨʛʡʲʣʱʟʗʖʦʲʛʦ ʣʤ ʣʖʗʦʖʘʮʞʢ ʘ ʳʨʞʫ ʥʦʤʘʞʣʬʞʵʫ ʝʣʖʭʞʨʛʡʲ-

diyalog/avrasya > olay

CàOZFTƌOEF UPQMBNBZ‘ CBǵBSNBT‘ZE‘ .FSLF[ TBǘ BΑT‘OEBO FO ƌMHƌOÎ TPOVÎMBSEBO CƌSƌ EF )BZEBS #Bǵ‘O#51TƌƌMFƌUUƌGBLLVSBO/BN‘L,FNBM;FZCFL MƌEFSMƌǘƌOEFLƌ%FNPLSBU1BSUƌOƌO Zà[EFƌOBMU‘OB ƌOFSFLUBNBNFOTƌMƌONƌǵPMNBT‘"ZO‘ǵFLƌMEFCB[‘ LFTƌNMFSEF&SEPǘBOEBOTPOSBLƌMƌEFSBEBZ‘PMBSBL HÚSàMFO /VNBO ,VSUVMNVǵVO )BT 1BSUƌTƌ EF CV TFÎƌNEFZà[EFƌOBMU‘OEBLBMBSBL IBZBML‘S‘LM‘ǘ‘OBZPMBÎU‘ ", 1BSUƌ EBIB ÚODF TBEFDF 5VODFMƌEFO WFLƌM ΑLBSBNB[LFO CVTFGFSCVMƌTUFZF)BLLÉSƌWF*ǘE‘S EBLBU‘ME‘",1BSUƌE‘ǵ‘OEB#%1EFTUFLMƌCBǘ‘NT‘[MBS )BLLÉSƌEF o ZBQBSLFO $)1 5VODFMƌEF o ZBQBSBLLFOEƌTƌBΑT‘OEBOCƌSƌMLƌHFSÎFLMFǵUƌSEƌ ƞLUƌEBS QBSUƌTƌ (àOFZEPǘVEB VNEVǘVOV CVMBNBE‘ #V TPOVÎUB BEBZMBS WF ,àSU TPSVOV LPOVTVOEBLƌ CFLMFOUƌMFSƌO LBSǵ‘MBOBNBNBT‘O‘O FULƌTƌPMEVǘVTÚZMFOFCƌMƌS",1BSUƌ PZVOVBSU‘SE‘ǘ‘5VODFMƌEFƌTFNƌMMFUWFLƌMƌΑLBSBNBE‘&OCàZàL TàSQSƌ[ 5àSLƌZF HFOFMƌOEF ΑLBS‘MBO NƌMMFUWFLƌMƌ TBZ‘T‘OEB PMEV 4FÎNFOƌO ZBS‘T‘O‘O PZVOV BMNBT‘OBSBǘNFOBOBZBTBEFǘƌǵƌLMƌǘƌZBQBCƌMFDFLNƌMMFUWFLƌMƌ TBZ‘T‘OB  VMBǵBNBE‘ &MCFUUF CVOVO TFCFCƌ EF ƌMMFSƌO ΑLBSE‘ǘ‘ NƌMMFUWFLƌMƌ TBZ‘T‘O‘O EFǘƌǵNFTƌZEƌ

CHP güneydoğu ve sahiller %FOƌ[#BZLBM‘OUBNLVSVMUBZBSƌGFTƌOEFQBUMBLWFSFOLBTFUTLBOEBM‘ZMBBMBǵBǘ‘FEƌMEƌǘƌ$)1 ZFOƌZÚOFUƌNƌZMFHÚSàDàZFΑLU‘,FNBM,‘M‘ÎEBSPǘMV TFÎƌN ZBLMBǵ‘SLFO :BSH‘UBZ $VNIVSƌZFU #BǵTBWD‘M‘ǘ‘O‘O EB ZBSE‘N‘ZMB (ÚMHF MƌEFS ½OEFS 4BW‘ CFSUBSBG FEƌODFQBSUƌOƌOUFLIÉLƌNƌIÉMƌOFHFMEƌ $)1 TFÎƌNTàSFDƌOEFTÚZMFNWFNFUPUEFǘƌǵUƌSEƌ ƞEFPMPKƌL SFOL TFZSFMUƌMEƌ IBMLB VMBǵNB ÎBCBT‘O‘O EƌǘFS TPOVDV FULƌMƌ UFMFWƌ[ZPO SFLMBNMBS‘ PMEV"ƌMF4ƌHPSUBT‘ZMBIFSBƌMFZFMƌSB 64% TMPHBO‘OBFǵMƌLFEFOSFLMBNGƌMNMFSƌPLVMWBSEBLƌ ZBS‘ǵB $)1Zƌ EF TPLUV 0Z PSBO‘ ZBLMBǵ‘L QVBO WFTBOEBMZFTBZ‘T‘BSUU‘#FLMFOUƌMFSƌLBSǵ‘MBNBZBO CàZàNFOƌO QBSUƌ ƌÎƌ IFTBQMBǵNBZB EÚOàǵàQ EÚOàǵNFZFDFǘƌOƌ[BNBOHÚTUFSFDFL $)1 BOBEƌMEFFǘƌUƌNTÚ[àWFSEƌǘƌ IBUUBÚ[FSLMƌLUFOCBITFUUƌǘƌ(àOFZEPǘVEBPZMBS‘BSU‘SNBLCƌS ZBOB HFOFMEFPZLBZC‘OBVǘSBE‘$)1 TBIƌMMFSEF ƌTF TFÎƌNMFSƌOF HÚSF PZMBS‘O‘ BSUU‘SE‘:BMO‘[ CVOEB  Z‘M ÚODFLƌ TFÎƌNMFSEF CBSBK‘ BǵBNBTBMBSEBCVƌMMFSEFIBU‘S‘TBZ‘M‘SCƌSPZPSBO‘OBTBIƌQ (FOÎ1BSUƌ (1 WF%FNPLSBU1BSUƌ %1 TFÎNFOƌOƌOCƌSL‘TN‘O‘O$)1ZFZÚOFMNFTƌFULƌMƌPMEV(1 WF%1PZMBS‘O‘OEƌǘFSL‘TN‘O‘OHƌUUƌǘƌ",1BSUƌOƌO EFCVƌMMFSEFPZMBS‘O‘FOB[$)1LBEBSBSU‘SE‘ǘ‘O‘ TÚZMFNFLNàNLàO ƞTUBOCVMB HFMƌODFy ZFSFM TFÎƌNMFSƌOEF ,FNBM ,‘M‘ÎEBSPǘMVOVO CFMFEƌZF CBǵLBOM‘ǘ‘OB BEBZM‘ǘ‘ƌMFƞTUBOCVMEBLƌPZMBS‘O‘BSU‘SBO$)1 CVTFÎƌNEFNFHBLFOUUFPZLBZC‘OBVǘSBE‘EBƞT-

YAZr4":*DA

101


диалог / евразия > событие ʣʤʛ ʭʞʧʡʤ ʙʤʡʤʧʤʘ ɺʦʩʙʖʵ ʭʖʧʨʲ ʞʝʗʞʦʖʨʛʡʛʟ ʣʖʣʱʣʛʮʣʞʫʘʱʗʤʦʖʫʥʛʦʛʮʡʖʠʅʇʆ ʍʨʤʠʖʧʖʛʨʧʵʇʨʖʢʗʩʡʖ ʨʤʣʖʣʱʣʛʮʣʞʫʘʱʗʤʦʖʫʃʆʅʥʤʨʛʦʵʡʖʙʤʡʤʧʖ ʤʨʚʖʣʣʱʛʝʖʣʛʛʘ ʳʨʤʢ ʢʛʙʖʥʤʡʞʧʛ ʦʖʣʛʛ ɻʧʡʞ ʘ ̓ ʙʤʚʩ ʃʆʅ ʥʤʡʩʭʞʡʖ ʘ ʇʨʖʢʗʩʡʛ ʙʤʡʤʧʤʘ ʝʖʧʨʖʘʞʘ ʥʤʘʤʡʣʤʘʖʨʲʧʵ ʅʇʆ ʥʤʡʩʭʞʘʮʩʴ ʨʤʙʚʖ ʙʤʡʤʧʤʘ ʨʤʣʖʘʱʗʤʦʖʫʞʴʣʵʃʆʅʘʥʛʦʘʤʢ ʞʝʗʞʦʖʨʛʡʲʣʤʢʤʠʦʩʙʛʇʨʖʢʗʩʡʖʥʤʡʩʭʞʡʖ ʘʤʘʨʤʦʤʢo ʞʘʨʦʛʨʲʛʢoʙʤʡʤʧʤʘ ʘ ʨʤʘʦʛʢʵʠʖʠʅʇʆʥʤʘʧʴʚʩʩʘʛʡʞʭʞʡʖʭʞʧʡʤʥʤʡʩʭʛʣʣʱʫʙʤʡʤʧʤʘʝʖʣʛʛʘʥʛʦʘʤʢʤʠʦʩʙʛʗʱʡʤ ʤʨʚʖʣʤ ʘʤʘʨʤʦʤʢoʞʘʨʦʛʨʲʛʢo голосов.

ПНД преодолела избирательный барьер, но… ʅʃɺʘʧʨʩʥʞʡʖʘʥʦʛʚʘʱʗʤʦʣʩʴʙʤʣʠʩ ʞʧʥʱʨʱʘʖʵ ʚʖʘʡʛʣʞʛ ʞʝʗʞʦʖʨʛʡʲʣʤʙʤ ʗʖʦʲʛʦʖ ʞ ʗʛʧʥʤʠʤʟʧʨʘʤ ʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤ ʘʣʩʨʦʞʥʖʦʨʞʟʣʱʫ ʦʖʝʣʤʙʡʖʧʞʟ ʁʞʚʛʦ ʥʖʦʨʞʞ ɺʛʘʡʛʨ ɷʖʫʭʛʡʞ ʠʤʨʤʦʱʟʘ̓ʙʤʚʩʧʨʦʩʚʤʢʥʦʛʤʚʤʡʛʡʣʛʤʗʫʤʚʞʢʱʟ ʞʝʗʞʦʖʨʛʡʲʣʱʟ ʗʖʦʲʛʦ ʥʤʧʡʛ ʘʱʗʤʦʤʘʞʧʥʱʨʖʡʣʖʧʛʗʛʚʖʘʡʛʣʞʛʨʛʫ ʠʨʤʥʱʨʖʡʧʵ ʧʘʛʧʨʞʧʣʞʢʧʭʛʨʱʆʖʝʙʤʦʛʘʮʞʟʧʵjʠʖʧʧʛʨʣʱʟ ʧʠʖʣʚʖʡx ʥʦʞʘʛʡ ʠ ʨʤʢʩ ʭʨʤ ʗʤʡʲʮʖʵ ʭʖʧʨʲ ʮʨʖʗʖ ʘʢʛʧʨʛʧʠʤʨʤʦʱʢʤʣʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʡʦʩʠʤʘʤʚʧʨʘʤ ʥʖʦʨʞʛʟ ʗʱʡʖ ʤʨʧʨʦʖʣʛʣʖ ʤʨ ʦʖʗʤʨʱ ʥʦʛʝʞʚʞʩʢʖʥʖʦʨʞʞʘʱʣʩʜʚʛʣʱʗʱʡʞʩʟʨʞ ʘʤʨʧʨʖʘʠʩ ʡʞʮʞʘʮʞʧʲʧʘʤʞʫʥʤʧʨʤʘʞʚʛʥʩʨʖʨʧʠʞʫʢʖʣʚʖʨʤʘɺʖʜʛʛʧʡʞʘʤʘʦʛʢʵʣʤʘʱʫʘʱʗʤʦʤʘ ɺʛʘʡʛʨ ɷʖʫʭʛʡʞ ʧʩʢʛʛʨ ʧʤʫʦʖʣʞʨʲ ʧʘʤʛ ʢʛʧʨʤ ʤʣ ʥʤʨʛʦʵʛʨ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲ ʧʖʢʤʧʨʤʵʨʛʡʲʣʤʪʤʦʢʞʦʤʘʖʨʲʮʨʖʗʥʖʦʨʞʞ ʇʖʢʤʟ ʙʡʖʘʣʤʟ ʞʣʞʬʞʖʨʞʘʤʟ ʅʃɺ ʧʨʖʡʤ ʤʗʛʯʖʣʞʛ ʣʛ ʚʤʥʩʧʨʞʨʲ ʥʦʞʣʵʨʞʵ ʣʤʘʤʟ ʠʤʣʧʨʞʨʩʬʞʞ ʈʤ ʭʨʤ ʅʃɺ ʘʧʛ ʜʛ ʥʦʛʤʚʤʡʛʡʖ ʞʝʗʞʦʖʨʛʡʲʣʱʟ ʗʖʦʲʛʦ ʤʗʰʵʧʣʵʛʨʧʵ ʚʖʘʡʛʣʞʛʢ ʣʖʬʞʤʣʖʡʞʧʨʞʭʛʧʠʤʙʤʠʦʱʡʖ

Решение или тупик? ʃʛʝʖʘʞʧʞʢʱʛʠʖʣʚʞʚʖʨʱ ʠʤʨʤʦʱʛʩʭʖʧʨʘʤʘʖʡʞ ʘ ʘʱʗʤʦʖʫ ʥʤʚ ʥʤʠʦʤʘʞʨʛʡʲʧʨʘʤʢ ʅʂɺ ʅʖʦʨʞʞʢʞʦʖʞʚʛʢʤʠʦʖʨʞʞ ʧʤʝʚʖʘʗʡʤʠʥʤʚ ʣʖʝʘʖʣʞʛʢ jʆʖʗʤʨʖ ʧʘʤʗʤʚʖ ʞ ʚʛʢʤʠʦʖʨʞʵx ʘʱʮʡʞ ʘ ʳʨʤʟ ʙʤʣʠʛ ʥʤʗʛʚʞʨʛʡʵʢʞ ʆʛʝʩʡʲʨʖʨ ʘʱʗʤʦʤʘ ʢʤʜʣʤ ʣʖʝʘʖʨʲ ʠʖʠ ʦʛʮʛʣʞʛʢ ʨʖʠ ʞ ʨʩʥʞʠʤʢʠʩʦʚʧʠʤʙʤʘʤʥʦʤʧʖ ʥʤʨʤʢʩʭʨʤʩʧʥʛʫ ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʱʫ ʠʖʣʚʞʚʖʨʤʘ ʤʗʛʧʥʛʭʞʡʞ ʢʖʧʧʱ ʢʤʡʤʚʱʫʠʩʦʚʤʘ ʤʥʞʦʖʴʯʞʫʧʵʣʖʳʨʣʞʭʛʧʠʞʟ ʣʖʬʞʤʣʖʡʞʝʢ ʅʤʚʚʛʦʜʠʖ ʢʖʦʙʞʣʖʡʲʣʱʫ ʡʛʘʱʫʢʖʧʧʥʤʚʘʛʡʖʜʞʦʣʩʴʭʛʦʨʩʥʤʚʘʤʥʦʤʧʤʢ ʳʨʣʞʭʣʤʧʨʞ ɺʖʘʣʞʛ ʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵ ʖʘʨʤʣʤʢʞʞ ʣʖʮʛʚʮʞʛ ʤʨʠʡʞʠ ʘ ʤʥʦʛʚʛʡʛʣʣʱʫ ʦʛʙʞʤʣʖʫ ʨʛʥʛʦʲʗʩʚʩʨʭʖʧʨʤʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵʅʂɺɶʳʨʤ ʧʞʨʩʖʬʞʵ ʨʩʥʞʠʤʘʖʵ ɾʧʨʤʦʞʭʛʧʠʞʟ ʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʞʟʩʧʥʛʫʠʩʦʚʤʘʢʤʜʛʨʧʨʖʨʲʣʖʭʖʡʤʢʥʤʡʞ-

102 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

UBOCVMHFOFMƌOEFZà[EFPZBMBSBLZà[EFMàL ",1BSUƌZƌ[PSMBZBO$)1 )B[ƌSBOEB#ÚMHFEF Zà[EF #ÚMHFEFZà[EF #ÚMHFEFEFZà[EFPZBMBCƌMEƌ",1BSUƌƌTF#ÚMHFEFZà[EF #ÚMHFEFZà[EF #ÚMHFEFEFZà[EFƌMF PZMBS‘O‘ZàLTFMUUƌ

MHP barajı geçti ama… .)1 CBSBKCBTL‘T‘WFQBSUƌƌÎƌNVIBMFGFUUFEƌSHƌOMƌǘƌZMFTFÎƌNFHƌSEƌEFLƌCBSBKGBDƌBT‘O‘IBGƌG T‘ZS‘LMBSMB BUMBUBO (FOFM #BǵLBO %FWMFU #BIÎFMƌ TFÎƌN TPOSBT‘ CFLMFOFO IFTBQMBǵNBO‘O UB[ZƌLƌOƌ à[FSƌOEFIƌTTFUUƌ1BUMBLWFSFOLBTFUTLBOEBM‘ QBSUƌZƌCƌSMƌLUFZÚOFUUƌǘƌLVSNBZLBESPZVCàZàLPSBOEBUBTGƌZFFUUƌ#BǵLBOM‘L%ƌWBO‘àZFMFSƌOƌOUFTƌ HÚSFWMFSƌOEFO WF NƌMMFUWFLƌMMƌLMFSƌOEFO BZS‘MNBL NFDCVSƌZFUƌOEF LBME‘ :FOƌ EÚOFNEF LPMUVǘVOV LPSVZBCƌMTFCƌMFLVSNBZLBESPZVTFÎNFLPOVTVOEBƌOƌTƌZBUƌGƌLBZCFUNƌǵPMBDBLƞEFPMPKƌQBSUƌMFSƌOEF MƌEFSƌO ƌÎ EFNPLSBUƌL NFLBOƌ[NBMBS‘ ÎBM‘ǵU‘SNBEBOZÚOFUƌNƌCFMƌSMFNFƌNUƌZB[‘WBS"ODBLTÚ[ LPOVTV ƌNUƌZB[ MBTUƌL QBUMBE‘ǘ‘OEB GBUVSBO‘O UFL CBǵ‘OBàTUMFOƌMNFTƌOƌHFSFLUƌSƌZPS .)1OƌOFOCàZàLQSPKFTƌ ",1BSUƌZFBOBZBTB ZBQU‘SNBNBL CƌÎƌNƌOEF TVOVMEV 3FGFSBOEVNVO EFWBN‘PMBOCVUBW‘S .)1OƌOPZLBZC‘O‘OCBǵM‘DB TFCFCƌZEƌ

Çözüm mü çözümsüzlük mü? #%1 #BS‘ǵ WF %FNPLSBTƌ 1BSUƌTƌ ÎBU‘ǵ‘ BMU‘OEB


diyalog/avrasya > olay

Главным вопросом, который будет обсуждаться парламентом нового созыва, станет изменение конституции Yeni dönemin en önemli gündem maddesi şüphesiz yeni Anasayadır

ʨʞʭʛʧʠʤʙʤʨʩʥʞʠʖ ʃʛʤʜʞʚʖʣʣʱʢʧʨʖʡʤʨʤ ʭʨʤʘʣʛʠʤʨʤʦʱʫʥʦʤвинциях, где в основном проживает курдское ʣʖʧʛʡʛʣʞʛ ʅʇʆʥʤʡʩʭʞʡʖʗʤʡʲʮʩʴʥʤʚʚʛʦʜʠʩo ʳʨʤ ʝʣʖʭʞʨ ʭʨʤ ʦʛʮʛʣʞʵ ʠʩʦʚʧʠʤʙʤ ʘʤʥʦʤʧʖ ʣʖʧʛʡʛʣʞʛʘʧʛʜʛʤʜʞʚʖʛʨʤʨʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʖɺʖʜʛ ʧʦʛʚʞʠʩʦʚʤʘʣʖʗʡʴʚʖʛʨʧʵʘʞʚʞʢʤʛʦʖʝʚʛʡʛʣʞʛ ʥʤ jʠʩʦʚʧʠʤʢʩ ʘʤʥʦʤʧʩx ɽʣʖʭʞʨʛʡʲʣʖʵ ʭʖʧʨʲ ʠʩʦʚʤʘʘʛʦʞʨʘʨʤ ʭʨʤʞʢʛʣʣʤʥʦʛʢʲʛʦʢʞʣʞʧʨʦ ʧʢʤʜʛʨʦʖʝʦʛʮʞʨʲʠʩʦʚʧʠʩʴʥʦʤʗʡʛʢʩ

A&NFL ½[HàSMàLWF%FNPLSBTƌ#MPLVPMBSBLTFÎƌNF HƌSFO CBǘ‘NT‘[ BEBZMBS TFÎƌNEFO HBMƌCƌZFUMF ΑLU‘ 4FÎƌN TPOVDVOV ,àSU NFTFMFTƌOEF ÎÚ[àN WFÎÚ[àNTà[MàǘàOBE‘ǵFLMƌOEFEFǘFSMFOEƌSNFL NàNLàO ±àOLà CBǘ‘NT‘[MBS‘O CBǵBS‘T‘ POMBS‘O TFÎƌN TàSFTƌ CPZVODB LVMMBOE‘LMBS‘ BSHàNBOMBS‘O ƌǵF ZBSBE‘ǘ‘O‘ HÚTUFSEƌ #V EB CÚMHFEF FUOƌL NƌMMƌZFUÎƌMƌǘF EBZBM‘ NBSKƌOBM HFOÎ CƌS ,àSU LƌUMFTƌOƌO WBSM‘ǘ‘O‘PSUBZBΑLBSE‘.BSKƌOBMTPMVOEFTUFǘƌƌTF FUOƌTƌUFà[FSƌOEFLBM‘OCƌSÎƌ[HƌC‘SBLU‘½UFEFOCFSƌ ½[FSLMƌLUBMFCƌCBǵUBPMNBLà[FSFCƌSÎPLUBMFCƌO CÚMHFEFLBSǵ‘M‘LCVMEVǘVUF[ƌ#%1UBSBG‘OEBOBSU‘L T‘LT‘LLVMMBO‘MBDBL#VEVSVNƌTFÎÚ[àNTà[MàǘàO BE‘PMBDBLWF.FDMƌTUFTàSFLMƌHàOEFNFHFMFDFL #FLMFONFZFO EVSVN Bǘ‘SM‘LM‘ PMBSBL ,àSU OàGVTUBO NàUFǵFLLƌM CB[‘ ƌMMFSƌO IFS ǵFZF SBǘNFO ",1BSUƌZFCàZàLEFTUFLWFSNFTƌWFCVTPSVOVO ÎÚ[àNàOàZƌOFƌLUƌEBSEBOCFLMFEƌǘƌOƌPSUBZBLPZNBT‘ ,àSU NFTFMFTƌ BΑT‘OEBO ,àSUMFS BSBT‘OEB DƌEEƌCƌSBZS‘ǵNBZBǵBO‘ZPS,àSUMFSƌOÚOFNMƌCÚMàNàÎÚ[àNƌÎƌOIÉMÉ#BǵCBLBOBHàWFOƌZPS

Новый парламент

Yeni meclis

ɹʡʖʘʣʱʢ ʘʤʥʦʤʧʤʢ ʠʤʨʤʦʱʟ ʗʩʚʛʨ ʤʗʧʩʜʚʖʨʲʧʵ ʥʖʦʡʖʢʛʣʨʤʢ ʣʤʘʤʙʤ ʧʤʝʱʘʖ ʧʨʖʣʛʨ ʞʝʢʛʣʛʣʞʛ ʠʤʣʧʨʞʨʩʬʞʞ ʅʇʆ ʧʤʝʚʖʘ ʠʤʢʞʧʧʞʴ ʞʝ ʚʛʘʵʨʞʭʛʡʤʘʛʠ ʩʜʛʥʦʞʧʨʩʥʞʡʖʠʳʨʤʟʦʖʗʤʨʛ ʅʦʛʢʲʛʦʢʞʣʞʧʨʦ ʈʖʟʞʥ ʓʦʚʤʙʖʣ ʘʧʨʩʥʞʡ ʘ ʣʤʘʱʟ ʥʛʦʞʤʚ ʥʦʖʘʡʛʣʞʵ ʧ ʗʤʡʲʮʛʟ ʩʘʛʦʛʣʣʤʧʨʲʴ ʅʤʫʤʜʛ ʈʩʦʬʞʵ ʣʖʭʣʛʨ ʞʧʠʖʨʲ ʦʖʚʞʠʖʡʲʣʱʛ ʦʛʮʛʣʞʵ ʚʖʘʣʞʫ ʘʣʛʮʣʛʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʞʫʥʦʤʗʡʛʢɻʛʥʤʝʞʬʞʵʘʤʘʣʛʮʣʛʟʥʤʡʞʨʞʠʛʵʘʡʵʛʨʧʵʦʛʝʩʡʲʨʖʨʤʢʥʤʝʞʨʞʘʣʤʙʤʦʖʝʘʞʨʞʵ ʳʠʤʣʤʢʞʠʞʧʨʦʖʣʱʈʩʦʬʞʵ ʘʤʨʡʞʭʞʛʤʨɻʘʦʤʥʱ ʞ ɶʢʛʦʞʠʞ ʠʤʨʤʦʱʛ ʚʤ ʧʞʫ ʥʤʦ ʣʛ ʧʢʤʙʡʞ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ ʘʱʟʨʞ ʞʝ ʠʦʞʝʞʧʖ ʘ ʥʛʦʘʤʢ ʠʘʖʦʨʖʡʛ ʳʨʤʙʤ ʙʤʚʖ ʚʤʗʞʡʖʧʲ ʦʤʧʨʖ ʳʠʤʣʤʢʞʠʞ ʣʖ ɻʧʡʞʠʘʤʧʲʢʞʙʤʚʖʢʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʤʟʞʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʤʟʧʨʖʗʞʡʲʣʤʧʨʞʈʩʦʬʞʵʚʤʗʖʘʞʨʛʯʛ ʭʛʨʱʦʛ ʙʤʚʖ ʤʣʖ ʤʠʖʜʛʨʧʵ ʧʨʦʖʣʤʟ ʠʤʨʤʦʖʵ ʤʥʦʛʚʛʡʵʛʨ ʨʛʭʛʣʞʛ ʢʣʤʙʞʫ ʘʖʜʣʱʫ ʢʞʦʤʘʱʫ процессов. Q

   :FOƌ EÚOFNƌO FO ÚOFNMƌ HàOEFN NBEEFTƌ ǵàQIFTƌ[ZFOƌ"OBTBZBPMBDBL#VLPOVEBIBMLUBO WFTƌWƌMUPQMVNEBOCàZàLCƌSUBMFQWBS"L1BSUƌ LƌǵƌMƌLCƌSLPNƌTZPOLVSBSBLÎBM‘ǵNBMBSBǵƌNEƌEFO CBǵMBE‘ #BǵCBLBO5BZZƌQ &SEPǘBO IBMLUBO BME‘ǘ‘ Zà[EF PZ EFTUFǘƌZMF ZFOƌ EÚOFNF EBIB HàWFOMƌHƌSEƌ5àSLƌZFZFOƌEÚOFNEFE‘ǵQPMƌUƌLBEBLƌZ‘MMBON‘ǵ TPSVOMBSB EBIB SBEƌLBM ÎÚ[àN BSBZBDBL 5àSLƌZFOƌOE‘ǵQPMƌUƌLBEBLƌCVEVSVǵVOEBFLPOPNƌEFLƌ PMVNMV HFMƌǵNFMFSƌO EF ÚOFNMƌ QBZ‘ WBS ½[FMMƌLMF "WSVQB WF "NFSƌLB IFOà[ LSƌ[ƌO FULƌMFSƌOƌ à[FSƌOEFO BUBNBN‘ǵLFO 5àSLƌZFOƌO Z‘M‘O ƌML ÎFZSFǘƌOƌZà[EFHƌCƌSFLPSCàZàNFZMFHFÎNFTƌ CàUàO EàOZBO‘O ƌMHƌTƌOƌ ÎFLUƌ Z‘MM‘L TƌZBTƌ WF FLPOPNƌL ƌTUƌLSBS EÚOFNƌOF Z‘M‘O EBIB FLMFONFTƌZMF5àSLƌZF HFSFLCÚMHFTƌOƌOWFHFSFLTFEàOZBO‘OQBSMBZBOZ‘ME‘[MBS‘OEBOWFÚOFNMƌTàSFÎMFSƌO CFMƌSMFZƌDƌàMLFTƌPMNBZBEFWBNFEFDFL Q

YAZr4":*DA

103


диалог / евразия > событие

diyalog/avrasya > olay

– После выборов 12 июня я совершил визит в Турецкую Республику Северного Кипра, и визит в Азербайджан является вторым моим зарубежным визитом после выборов. В ходе встреч один на один и в составе делегаций будет обсуждено развитие отношений между Турцией и Азербайджаном

– 12 Haziran Seçimlerden sonra ilk yurtdışı gezisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptım. Azerbaycan’a yaptığım ziyaret, seçimlerden sonra ikinci yurtdışı ziyaretimdir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerde Türkiye – Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi masaya yatırılacak.

– От этого проекта Европа ожидает 10 млрд. кубометров природного газа. В связи с этим мы организуем встречи и ведем работу в рамках дорожной карты. (О «Набукко»)

– Avrupa, bu projenin 10 milyar m3 doğal gazın sağlamasını beklemektedir. Bu konuda görüşmeler yapmakta, gereken hazırılıkları ve işlemleri yapmaya başladık. (Nabucco Projesi üzerinde)

104 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

Эрдоган, прямая речь Recep Tayyip Erdoğan: – Борьба с террористическими организациями должна вестись не в одной стране, а во всем мире, необходимо сформировать платформу совместной борьбы.

– Teror örgütlerine karşı bir ülke değil tüm dünya ülkeleri mücadele etmeli. Bu konuda bir araya gelerek Teröre karşı mücadele platformu oluşturmalıyız.

– Демократия прошла очень важное испытание: Партия справедливости и развития не допустит раскола в обществе, и будет уважать светскую конституцию страны. Мы продолжим работать над достижением наших целей в рамках Европейского союза.

– Ислам и демократия вполне могут ужиться вместе. Пусть те, кто обсуждает этот вопрос на Ближнем Востоке, приедут в Турцию и посмотрят, как это выглядит на практике.

– İslam ve Demokrasi birlikte olur. Orta Doğu’da bu konu üzerinde tartışanlar Türkiye’ye gelip pratikte bunun nasıl uygulandığını kendi gözleriyle görsünler.

– Мы хотим интеграции в Европу, а не ассимиляции. – Demokrasi çok önemli bir sınavdan geçmişti: AK Parti toplumumuzun parçalanmasına asla izin vermez. Anayasanın laiklik ilkesine saygı gösterir. Avrupa Birliğinin bildirdiği değişmeler konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

– Avrupa’ya entegre olun, asimile olmayın!


диалог / евразия > инфо Журнал «ДА» стал гостем Таллина

От всего сердца В столице Эстонии прошло празднование ХХХ Дней Старого города под девизом «Город открытого сердца». o ʓʨʤʨʚʛʘʞʝʭʖʧʨʤʞʧʥʤʡʲʝʩʴʨʦʖʝʣʱʛʙʤʦʤʚʖʃʤʚʡʵʣʖʧʘʳʨʤʢʙʤʚʩ ʧʞʢʘʤʡʤʢʈʖʡʡʞʣʖʧʨʖʡʤʞʢʛʣʣʤʧʛʦʚʬʛ oʙʤʘʤʦʞʨʧʨʖʦʛʟʮʞʣʖʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʙʤʦʖʟʤʣʖʙʤʦʤʚʖɶʟʣʞʋʵʦʢoʅʦʤʞʝʤʮʡʤʥʦʞʵʨʣʤʛʤʨʠʦʱʨʞʛʃʖʤʚʣʤʟʞʝ ʥʖʣʤʦʖʢʣʱʫʪʤʨʤʙʦʖʪʞʟʈʖʡʡʞʣʖ ʧʚʛʡʖʣʣʤʟʧʘʛʦʫʩ ʢʱʤʗʣʖʦʩʜʞʡʞ ʭʨʤʣʖʮ ʧʨʖʦʱʟʙʤʦʤʚʥʤʧʨʦʤʛʣʘʪʤʦʢʛʧʛʦʚʬʖʓʨʤʞʧʨʖʡʤʳʢʗʡʛʢʤʟʥʦʖʝʚʣʞʠʖ ʝʣʖʠʤʢʙʤʧʨʛʥʦʞʞʢʧʨʘʖʞʨʤʡʛʦʖʣʨʣʤʧʨʞ ʃʱʣʛʮʣʞʟʙʤʚʚʡʵʈʖʡʡʞʣʖʤʧʤʗʛʣʣʱʟoʙʤʦʤʚʣʤʧʞʨʨʞʨʩʡʠʩʡʲʨʩʦʣʤʟ ʧʨʤʡʞʬʱɻʘʦʤʥʱɽʚʛʧʲʧʤʧʨʤʵʡʤʧʲʥʩʧʨʲʣʛʗʤʡʲʮʤʛ ʣʤʘʖʜʣʤʛʧʤʗʱʨʞʛoʤʨʠʦʱʡʤʧʲʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʤʥʡʖʨʪʤʦʢʱjɺʞʖʡʤʙɻʘʦʖʝʞʵx o ɻʘʦʖʝʞʟʧʠʖʵʥʡʖʨʪʤʦʢʖʞʧʫʤʚʞʨʞʝʤʗʯʛʭʛʡʤʘʛʭʛʧʠʞʫʬʛʣʣʤʧʨʛʟʕ ʨʤʡʲʠʤʭʨʤʗʱʡʖʣʖʆʖʨʩʮʣʤʟʥʡʤʯʖʚʞ ʙʚʛʘʦʖʢʠʖʫʚʣʛʟʙʤʦʤʚʖʥʦʤʘʤʚʞʡʖʧʲʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʵjɺʞʖʡʤʙʠʩʡʲʨʩʦʀʩʡʲʨʩʦʖʚʞʖʡʤʙʖxɸʣʛʟʩʭʖʧʨʘʤʘʖʡʞ ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʞʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫʢʛʣʲʮʞʣʧʨʘʇʦʖʝʩʤʗʦʖʝʤʘʖʡʧʵʛʚʞʣʱʟ ʚʦʩʜʣʱʟʠʤʡʡʛʠʨʞʘ oʧʠʖʝʖʡʖʙʡʖʘʖʤʗʯʛʧʨʘʖʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫʢʛʣʲʮʞʣʧʨʘ jʁʞʦʖxʁʞʚʞʵʀʱʡʘʖʦʨ ɺʣʞʙʤʦʤʚʖʞʢʛʡʞʥʤʞʧʨʞʣʛʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʟʢʖʧʮʨʖʗɸʣʞʫʥʦʞʣʵʡʞʩʭʖʧʨʞʛʖʦʨʞʧʨʱ ʢʩʝʱʠʖʣʨʱ ʫʩʚʤʜʣʞʠʞ ʚʞʝʖʟʣʛʦʱʦʖʝʣʱʫʧʨʦʖʣʅʩʗʡʞʠʖʗʱʡʖ ʘʘʤʧʨʤʦʙʛʀʖʠʧʠʖʝʖʡʢʳʦʈʖʡʡʞʣʖʓʚʙʖʦʇʖʘʞʧʖʖʦ jʜʞʨʛʡʞʞʙʤʧʨʞʧʨʤʡʞʬʱ ʣʖʮʡʞʡʴʗʞʢʤʙʤʞʧʥʤʡʣʞʨʛʡʵ ʤʯʩʨʞʡʞʭʩʘʧʨʘʤʡʤʠʨʵʞʤʗʯʛʛʚʱʫʖʣʞʛx Журнал «ДА» благодарит группу компаний «ЛюксЭкспресс» за транспортную поддержку _борис клементьев / фото автора

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


diyalog / avrasya > info DA Dergisi Tallin’e misafir oldu

Candan gönülden Estonya Cumhuriyeti’nin başkenti Tallin’de XXX. Eski Şehir Günleri Festivali "Açık kalpler şehri" parolasıyla düzenlendi. o #ƌSÎPLǵFIƌSUBSBG‘OEBOLVMMBO‘MBOCVQBSPMBO‘OCƌ[ƌNƌÎƌOBZS‘DBCƌSÚOFNƌWBS#VZ‘M5BMMƌOƌOTƌNHFTƌLBMQUƌSoEƌZFBOMBU‘ZPS5BMMƌO.FSLF[#ÚMHFTƌ#BǵLBO‘"ZOƌ)ZBSNo)BWBEBOZBQ‘MBO5BMMƌOƌOQBOPSBNƌLSFTNƌOEFFTLƌǵFIƌSL‘TN‘O‘OUBNCƌSLBMQǵFLMƌOEFLVSVMEVǘVOVGBSLFUUƌL0Zà[EFOCVZ‘MEà[FOMFEƌǘƌNƌ[GFTUƌWBMƌOWFBZO‘[BNBOEBNƌTBGƌSQFSWFSMƌǘƌOWFIPǵHÚSàOàOTƌNHFTƌLBMQPMEV #VZ‘M5BMMƌOƌÎƌOÎPLÚOFNMƌ;ƌSBǵFIƌS"WSVQB,àMUàS#BǵLFOUƌTFÎƌMEƌÃTUFMƌL ǵFIƌSEFCFMLƌLàÎàLBNBTPOEFSFDFÚOFNMƌCƌSPMBZZBǵBOE‘ %ƌZBMPH"WSBTZB1MBUGPSNVOVOPGƌTƌBΑME‘ o %"1MBUGPSNVOVOEFTUFLMFEƌǘƌEFǘFSMFSƌOTBOƌEFǘFSMFSEƌS#ƌSB[ÚODF #FMFEƌZF.FDMƌTƌ 3BFLPKB .FZEBO‘hOEBZE‘N0SBEB GFTUƌWBMÎFSÎFWFTƌOEFB[‘OM‘LUFNTƌMDƌTƌOƌOLBU‘ME‘ǘ‘j,àMUàSMFSƌOEƌZBMPHV%ƌZBMPHLàMUàSàxBEM‘LPOGFSBOTZBQ‘ME‘)FNFOVZVNMV CƌSCƌSMƌLLVSEVLoEƌZFCBITFUUƌ-ƌSB.ƌMMƌ"[‘OM‘LMBS%FSOFǘƌ #BǵLBO‘-ƌEƌZB,‘MWBSU &TLƌƵFIƌS(àOMFSƌ'FTUƌWBMƌHFSÎFLUFOEFVMVTMBSBSBT‘CPZVUUBHFSÎFLMFǵUƌ%àOZBO‘OEFǘƌǵƌLàMLFMFSƌOEFOHFMFOTBOBUΑMBS SFTTBNMBS Eƌ[BZOFSMFSFULƌOMƌǘFLBU‘ME‘)FSLFTƌOÎPLIPǵVOBHƌUUƌ 5BMMƌO#FMFEƌZF#BǵLBO‘&EHBS4BWƌTBBS‘OEFEƌǘƌHƌCƌjCBǵLFOUZBǵBZBOMBS‘WFNƌTBGƌSMFSƌTFWEƌǘƌTBOBUΑZ‘EƌOMFEƌ CƌSCƌSƌOƌOEFTUFǘƌOƌHÚSEàWFBZO‘IBWBZ‘TPMVEVx DA Dergisi, LuxExpress şirketine verdiği destek için teşekkürlerini bildirir _boris klementyev / fotograflar yazar tarafından çekilmiştir

#")"3r4":*DA YAZr4":*DA
диалог / евразия > инфо

если семья крепка…

В

ʗʖʠʞʣʧʠʤʢʠʩʡʲʨʩʦʣʤʢʬʛʣʨʦʛʞʢʛʣʞʀʛʢʖʡʵɶʨʖʨʴʦʠʖʥʦʤʮʡʖʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʵjʆʛʡʞʙʞʵ ʨʦʖʚʞʬʞʞʞʧʤʘʦʛʢʛʣʣʤʧʨʲʘ ʠʤʣʨʛʠʧʨʛʧʛʢʲʞxʄʦʙʖʣʞʝʖʨʤʦʖʢʞʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞʘʱʧʨʩʥʞʡʞʂʞʣʞʧʨʛʦʧʨʘʤʥʤʚʛʡʖʢʜʛʣʯʞʣ ʚʛʨʛʟ ɾʣʧʨʞʨʩʨʪʞʡʤʧʤʪʞʞ ʧʤʬʞʤʡʤʙʞʞʞʥʦʖʘʖɶʠʖʚʛʢʞʞʣʖʩʠɶʝʛʦʗʖʟʚʜʖʣʖ ʖʨʖʠʜʛʅʡʖʨʪʤʦʢʖjɺʞʖʡʤʙɻʘʦʖʝʞʵxʘɶʝʛʦʗʖʟʚʜʖʣʛ ʅʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲʅʡʖʨʪʤʦʢʱjɺʞʖʡʤʙɻʘʦʖʝʞʵxʥʦʤʪʛʧʧʤʦʃʞʝʖʢʞɺʜʛʪʛʦʤʘ ʤʨʠʦʱʘʖʵʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʴ ʤʨʢʛʨʞʡ ʭʨʤ ʨʛʢʖʧʛʢʲʞʧʛʙʤʚʣʵoʤʚʣʖʞʝʧʖʢʱʫʤʗʧʩʜʚʖʛʢʱʫʘʤʘʧʛʢʢʞʦʛ ʖʝʣʖʭʛʣʞʛʧʛʢʲʞʘʧʤʘʦʛʢʛʣʣʤʢʤʗʯʛʧʨʘʛʣʛʘʤʝʢʤʜʣʤʣʛʚʤʤʬʛʣʞʨʲʓʨʤʨʨʛʝʞʧʥʤʚʚʛʦʜʖʡʘ ʧʘʤʛʢʚʤʠʡʖʚʛʞʠʤʤʦʚʞʣʖʨʤʦʅʡʖʨʪʤʦʢʱ ʂʩʧʨʖʪʖʇʖʖʨʭʞj$ʛʢʲʵoʤʚʞʣʞʝʣʖʞʗʤʡʛʛ ʘʖʜʣʱʫʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘʧʤʬʞʖʡʲʣʤʙʤʠʖʥʞʨʖʡʖ ʇʛʢʲʵoʤʥʤʦʖʤʗʯʛʧʨʘʖx ɽʖʢʛʧʨʞʨʛʡʲʢʞʣʞʧʨʦʖʥʤʥʦʤʗʡʛʢʖʢ BLà"UBUàSL.FSLF[ƌOEF "[FSCBZDBO,BE‘OWF±PDVLQSPCMFNMFSƌOEFO ʧʛʢʲʞ ʜʛʣʯʞʣʞʚʛʨʛʟɶʟʣʩʦʇʤʪʞʛʘʖ TPSVNMV%FWMFU#BLBOM‘ǘ‘ "[FSCBZDBO#ƌMƌNMFS"LBEFNƌTƌ'FMTFGF 4PTʨʖʠʜʛʥʤʚʭʛʦʠʣʩʡʖ ʭʨʤʦʤʡʲʧʛʢʲʞʘʝʖʯʞʨʛ ZPMPKƌWF)VLVL&OTUƌUàTàWF%ƌZBMPH"WSBTZB"[FSCBZDBO,PPSEƌOBUÚSʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʚʩʫʤʘʣʱʫʬʛʣʣʤʧʨʛʟʭʦʛʝʘʱMàǘàPSUBLMBǵBi%ƌO (FMFOFLWF.PEFSOƌUFCBǘMBN‘OEBCƌSEFǘFSPMBSBLBƌMFw ʭʖʟʣʤʘʛʡʞʠʖjɻʧʡʞʧʛʢʲʵʠʦʛʥʠʖ ʨʤʞʤʗʯʛLPOVMVLPOGFSBOTEà[FOMFEƌ ʧʨʘʤʠʦʛʥʠʤʛ oʧʠʖʝʖʡʖʤʣʖoɷʛʝʠʦʛʥʠʤʙʤ %ƌZBMPH"WSBTZB1MBUGPSNV"[FSCBZDBO.ƌMMƌ,PNƌUF#BǵLBO‘1SPG%S/ƌ[BNƌ ʞʣʧʨʞʨʩʨʖʧʛʢʲʞʤʦʖʝʘʞʨʞʞʠʖʠʤʟʡʞʗʤ $FGFSPW BΑM‘ǵLPOVǵNBT‘OEBCVHàOEàOZBà[FSƌOEFFOÎPLUBSU‘ǵ‘MBOLPOVOVO ʣʖʬʞʞʣʛʢʤʜʛʨʗʱʨʲʞʦʛʭʞɶʝʛʦʗʖʟʚʜʖʣ iBƌMFwPMEVǘVOBƌǵBSFUFUUƌ$FGFSPW ÎBǘEBǵUPQMVNEBBƌMFOƌOÚOFNƌOFWVSHVZBQU‘ ʚʤʡʜʛʣʚʛʡʖʨʲʘʧʛʘʤʝʢʤʜʣʤʛ ʭʨʤʗʱʧʤʫʦʖ%ƌZBMPH"WSBTZB1MBUGPSNV"[FSCBZDBO,PPSEƌOBUÚSà.VTUBGB4BBUÎƌLPOVǵNBT‘OEB ʣʞʨʲʛʙʤxjʂʱʣʛʢʤʜʛʢʜʚʖʨʲʦʛʮʛʣʞʵʥʦʤUPQMVNTBMTFSNBZFOƌOFOÚOFNMƌLBZOBǘ‘O‘OBƌMFPMEVǘVOVWFBZO‘[BNBOEBIFS ʗʡʛʢʧʛʢʲʞʨʤʡʲʠʤʤʨʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʖ oʝʖʢʛʨʞʡ UPQMVNVOEBZBOBLOPLUBT‘PMEVǘVOVCƌMEƌSEƌ"ƌMF ,BE‘OWF±PDVL1SPCMFNMFSƌOEFO директор института философии, социологии 4PSVNMV%FWMFU#BLBO:BSE‘ND‘T‘"ZOVS4PGƌZFWBNƌMMƌNBOFWƌEFǘFSMFSƌOLPSVNBʞʥʦʖʘʖɶʝʛʦʗʖʟʚʜʖʣʧʠʤʟʖʠʖʚʛʢʞʞʣʖʩʠ T‘OEBBƌMFOƌOSPMàOàOÎPLCàZàLPMEVǘVOVCFMƌSUUƌ4PGƌZFWBi"ƌMFTBǘMBNTBUPQMVN ʥʦʤʪʛʧʧʤʦɾʡʲʫʖʢʂʛʢʢʛʚʝʖʚʛoʉʭʛʣʱʛ EBTBǘMBNE‘S4BǘMBNBƌMFLVSVNVPMNBEBOCƌSNƌMMFUƌOZBǵBNBT‘WFHFMƌǵNFTƌ ʚʤʡʜʣʱʤʗʰʛʚʞʣʞʨʲʩʧʞʡʞʵʞʘʢʛʧʨʛʞʧʠʖʨʲ NàNLàOEFǘƌM"[FSCBZDBO BƌMFLVSVNVOVLPSVNBLƌÎƌOFMƌOEFOHFMFOƌZBQNBM‘w ʣʤʘʱʛʥʩʨʞʦʖʝʘʞʨʞʵ ʧʥʤʧʤʗʱʝʖʯʞʨʱʣʖʬʞʤEFEƌ"[FSCBZDBO#ƌMƌNMFS"LBEFNƌTƌ'FMTFGF 4PTZPMPKƌWF)VLVL&OTUƌUàTàNàEàSà ʣʖʡʲʣʱʫʚʩʫʤʘʣʱʫʬʛʣʣʤʧʨʛʟx 1SPG%SƞMIBN.FNNFE[BEFi"ƌMFƌMFƌMHƌMƌTPSVOMBS‘OÎÚ[àNMFSƌOƌTBEFDFEFWMFUUFO ʅʤʚʘʛʡʞʨʤʙʞʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞʢʞʣʞʧʨʦ CFLMFZFNFZƌ[#ƌMƌNBEBNMBS‘EBCƌSBSBZBHFMFSFLNƌMMƌNBOFWƌEFǘFSMFSLPSVNBWF ɶʝʛʦʗʖʟʚʜʖʣʖʥʤʚʛʡʖʢʦʛʡʞʙʞʞ ʥʦʤʪʛʧHFMƌǵUƌSNFLPOVTVOEBZFOƌZPMMBSBSBNBM‘wǵFLMƌOEFLPOVǵUV ʧʤʦʋʞʚʖʛʨʄʦʩʚʜʤʘjʄʗʯʛʧʨʘʤ ʠʤʨʤʦʤʛ "[FSCBZDBO%ƌOƞǵMFSƌOEFO4PSVNMV%FWMFU#BLBO‘1SPG%S)ƌEBZFU0SVDPW ʣʛʤʧʨʖʛʨʧʵʘʛʦʣʱʢʧʘʤʞʢʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʱʢ i.ƌMMƌNBOFWƌEFǘFSMFSƌOƌLPSVNBZBOUPQMVNBZBLUBEVSBNB[#ƌSUPQMVNV ʚʩʫʤʘʣʱʢʬʛʣʣʤʧʨʵʢ ʣʞʠʤʙʚʖʣʛʗʩʚʛʨ BZBLUBUVUBDBLLBEBSHàDFTBEFDFTBǘMBNCƌSBƌMFTBIƌQUƌSwEƌZFSFL"ƌMFLPOGFʩʧʨʤʟʭʞʘʱʢɻʚʞʣʧʨʘʛʣʣʤʛ ʭʨʤʢʤʜʛʨʛʙʤ SBOT‘O‘OEBNHBWVSEV ʩʚʛʦʜʖʨʲoʠʦʛʥʠʖʵʧʨʦʩʠʨʩʦʖʧʛʢʲʞx

aile sağlamsa...

#

108 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


diyalog / avrasya > info

образование, наука и диалог

ʃ

ʖʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʤʟʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞjɸʝʖʞʢʤʚʛʟʧʨʘʞʛʠʩʡʲʨʩʦʘʧʪʛʦʛʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʵʞʣʖʩʠʞxʤʗʧʩʜʚʖʡʞʧʲʥʦʤʗʡʛʢʱʞ ʥʛʦʧʥʛʠʨʞʘʱʦʖʝʘʞʨʞʵʧʤʬʞʖʡʲʣʤʙʤʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʵ ʥʛʦʛʘʤʚʭʛʧʠʤʙʤʚʛʡʖ ʣʤʘʱʛʢʛʨʤʚʱʞʞʣʣʤʘʖʬʞʤʣʣʱʛʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞʘʥʦʛʥʤʚʖʘʖʣʞʞʖʣʙʡʞʟʧʠʤʙʤʵʝʱʠʖ ʢʛʨʤʚʱʤʗʩʭʛʣʞʵʨʩʦʛʬʠʤʢʩʵʝʱʠʩʚʡʵʞʣʤʧʨʦʖʣʬʛʘ ʦʤʡʲʞʝʩʭʛʣʞʵ ʞʣʤʧʨʦʖʣʣʱʫʵʝʱʠʤʘʘʤʘʝʖʞʢʤʚʛʟʧʨʘʞʞʠʩʡʲʨʩʦʞʚʦʩʙʞʛʨʛʢʱʀʤʣʪʛʦʛʣʬʞʵʥʦʤʮʡʖʘʀʖʝʖʫʧʨʖʣʛ̓ʣʖʗʖʝʛʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ʞʢʇʩʡʛʟʢʖʣʖɺʛʢʞʦʛʡʵʄʦʙʖʣʞʝʖʨʤʦʖʢʞʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞʧʨʖʡʞʂʞʣʞʧʨʛʦʧʨʘʤʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʵʞʣʖʩʠʞʆʛʧʥʩʗʡʞʠʞʀʖʝʖʫʧʨʖʣ ʞʅʡʖʨʪʤʦʢʖjɺʞʖʡʤʙɻʘʦʖʝʞʵxɸʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʞʥʦʞʣʵʡʞʩʭʖʧʨʞʛʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʞʣʖʩʭʣʱʫ ʠʦʩʙʤʘʧʨʦʖʣɻʘʦʤʥʱ ʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʟʞʇʦʛʚʣʛʟ ɶʝʞʞ ʂʤʚʛʦʖʨʤʦʤʢʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞʘʱʧʨʩʥʞʡʞʝʘʛʧʨʣʱʟʘʀʖʝʖʫʧʨʖʣʛʩʭʛʣʱʟ ʡʞʨʛʦʖʨʩʦʤʘʛʚ B[BLƌTUBO$VNIVSƌZFUƌ#ƌMƌNWF&ǘƌUƌN#BLBOM‘ǘ‘ƌMF%ƌZBMPH"WSBTZB ʥʦʤʦʛʠʨʤʦʖʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖʞʢʇʩʡʛʟʢʖʣʖɺʛ1MBUGPSNVOVOPSUBLMBǵB,B[BLƌTUBOEB4àMFZNBO%FNƌSFMÃOƌWFSTƌUFʢʞʦʛʡʵ ʥʦʤʪʛʧʧʤʦɾʧʠʖʠɺʖʣʚʖʟʇʥʦʞʘʛʨTƌOEFEà[FOMFEƌǘƌi#ƌMƌNWFFǘƌUƌNTFLUÚSàOEFLàMUàSMFSBSBT‘ƌǵCƌSMƌǘƌw ʧʨʘʛʣʣʱʢʞʧʡʤʘʖʢʞʠʩʭʖʧʨʣʞʠʖʢʠʤʣʪʛʦʛʣVMVTMBSBSBT‘LPOGFSBOT‘OEBTPTZBMFǘƌUƌNƌOTPSVOMBS‘WFHFMƌǵƌNQFSTQFLUƌøFSƌ ʬʞʞʞʚʤʠʡʖʚʖʢʞʘʱʧʨʩʥʞʡʞʥʤʭʛʨʣʱʟʥʦʛʚUFSDàNBOM‘L ƞOHƌMƌ[DFFǘƌUƌNƌOEFZFOƌZÚOUFNMFSWFUFLOPMPKƌLVZHVMBNBMBS ʧʛʚʖʨʛʡʲʅʡʖʨʪʤʦʢʱʥʤʳʨʃʩʦʡʖʣʄʦʖʝʖʡʞʣ ZBCBOD‘MBSB5àSLÎFÚǘSFUNFZÚOUFNMFSƌ LàMUàSMFSBSBT‘ƌǵCƌSMƌǘƌOEFZBCBOD‘ академик Международной академии наук EƌMÚǘSFOƌNƌOƌOÚOFNƌWCLPOVMBSNBTBZBZBU‘S‘ME‘&ULƌOMƌǘF "WSVQBWF ʘʱʧʮʛʟʮʠʤʡʱ ʚʤʠʨʤʦʪʞʡʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫʣʖʩʠ "TZBEBOCƌMƌNBEBNMBS‘ BLBEFNƌTZBOMFSLBU‘ME‘ ʥʦʤʪʛʧʧʤʦʈʩʦʧʱʣʗʛʠʀʖʠʞʮʛʘ ʚʛʥʩʨʖʨʥʖʦÃOMàCƌMƌNBEBN‘ FEFCƌZBUUBSƌIÎƌTƌ 4àMFZNBO%FNƌSFMÃOƌWFSTƌUFTƌ3FLʡʖʢʛʣʨʖʆʛʧʥʩʗʡʞʠʞʀʖʝʖʫʧʨʖʣɶʡʚʖʣʇʢʖʞʡ UÚS:BSE‘ND‘T‘1SPGƞTLBL%BOEBZLPOGFSBOTBNPEFSBUÚSMàLZBQU‘%"1MBUʦʛʠʨʤʦʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖʞʢʇʩʡʛʟʢʖʣʖɺʛʢʞʦʛGPSNVPOVSTBMCBǵLBO‘ǵBƌS/VSMBO0SB[BMƌO 6MVTMBSBSBT‘#ƌMƌNMFS"LBEFNƌTƌ ʡʵ ʥʦʤʪʛʧʧʤʦʂʛʧʩʨɶʠʙʴʡ ʦʛʠʨʤʦʩʣʞʘʛʦʧʞÃZFTƌ GƌMPMPH 1SPG%S5VST‘OCFL,BLƌǵFW ,B[BLƌTUBO$VNIVSƌZFUƌ1BSMBNFOʨʛʨʖjʃʩʦʂʩʗʖʦʖʠxʂʖʫʢʩʚʋʞʚʜʖʝʞ ʥʦʛʝʞUPTVNƌMMFUWFLƌMƌ"MEBO4NBƌM 4àMFZNBO%FNƌSFMÃOƌWFSTƌUFTƌ3FLUÚSà1SPG ʚʛʣʨʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʤʙʤʤʗʯʛʧʨʘʖjʀʖʝʖʠʨʞʡʞx .FTVU"LHàM /VS.VCBSBLÃOƌWFSTƌUFTƌ3FLUÚSà.BINVU)ƌDB[ƌ j,B[BL5ƌMƌx ʖʠʖʚʛʢʞʠʃɶʃʆʀʄʢʞʦʝʖʠɶʟʨʗʖʟ 6MVTMBSBSBT‘%FSOFǘƌCBǵLBO‘ ,B[BLƌTUBO#ƌMƌNMFS"LBEFNƌTƌÃZFTƌ0NƌS[BL jʅʤʧʠʤʡʲʠʩʨʴʦʠʧʠʞʛʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʖʧʘʵʝʱ"ZUCBZLPOGFSBOTUBIFNBΑM‘ǵLPOVǵNBMBS‘ZBQU‘ IFNEFUFCMƌǘMFSƌOƌTVOʘʖʛʨʛʚʞʣʱʟʵʝʱʠ ʳʨʖʧʘʵʝʲʚʤʡʜʣʖʧʩʯʛʧʨʘʤEVMBS ʘʖʨʲʞʘʧʤʘʢʛʧʨʣʤʟʦʖʗʤʨʛʘʤʗʡʖʧʨʞʤʗʦʖʝʤ5VST‘OCFL,BLƌǵFWi5àSLEFWMFUMFSƌOƌCƌSBSBZBHFUƌSFO CƌSCƌSƌOFCBǘMBZBO ʘʖʣʞʵʞʣʖʩʠʞx oʤʨʢʛʨʞʡʈʩʦʧʱʣʗʛʠʀʖʠʞʮʛʘ PSUBLOPLUBEƌMEƌS#VCƌSMƌL FǘƌUƌNWFCƌMƌNBMBOMBS‘OEBLƌPSUBLÎBM‘ǵNBMBSMB ʄʚʣʖʠʤ ʥʤʧʡʤʘʖʢɶʡʚʖʣʖʇʢʖʞʡʖ ʩʧʞEBTBǘMBONBM‘E‘SwEƌZFLPOVǵUV ʡʞʵʥʤʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʴʘʝʖʞʢʤʚʛʟʧʨʘʞʵʠʩʡʲʨʩʦ "MEBO4NBƌMFHÚSFLàMUàSMFSBSBT‘ƌǵCƌSMƌǘƌOƌO Ú[FMMƌLMFEF5àSLLàMUàSMFSƌ ʤʧʤʗʛʣʣʤʠʩʡʲʨʩʦʨʴʦʠʧʠʞʫʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘ ʥʤʠʖ BSBT‘OEBLƌƌǵCƌSMƌǘƌOƌOTBǘMBONBT‘ƌÎƌOZFUFSƌODFÎBCBHÚTUFSƌMNFNFLUFEƌS ʛʯʛʣʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʱ

eğitim, bilim ve diyalog

,

YAZr4":*DA
диалог / евразия > инфо

миру нужно больше любви

dünyanın daha çok sevgiye ihtiyacı var

Д

M

ʜʖʡʖʡʖʚʚʞʣʆʩʢʞ ʔʣʩʧʓʢʦʛ ʊʛʨʫʩʡʡʖʫɹʴʡʛʣ ɻʪʦʤʧʞʣʲʵʅʤʡʤʬʠʖʵ ʊʦʖʣʬʞʧʠʇʠʤʦʞʣʖ ɸʡʖʚʞʢʞʦ ʀʤʦʤʨʠʛʘʞʭoʥʦʤʧʘʛʨʞʨʛʡʞ ʧʱʙʦʖʘʮʞʛʗʤʡʲʮʩʴ ʦʤʡʲʘʞʧʨʤʦʞʞʈʩʦʬʞʞʞɷʛʡʤʦʩʧʧʞʞ ʤʗʤʙʖʨʞʘʮʞʛʠʩʡʲʨʩʦʩʚʘʩʫʣʖʦʤʚʤʘɾʫʞʢʛʣʖʧʤʧʤʗʱʢʝʣʖʭʛʣʞʛʢʝʘʩʭʖʡʞʣʖ ʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʤʟʣʖʩʭʣʤʥʦʖʠʨʞʭʛʧʠʤʟʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞjʆʤʡʲ ʥʦʤʧʘʛʨʞʨʛʡʛʟʘɷʛʡʤʦʩʧʧʞʞʞʈʩʦʬʞʞxʀʤʣʪʛʦʛʣʬʞʵʥʦʤʮʡʖʘɷʛʡʤʦʩʧʧʠʤʢʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʤʢʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʛ oʓʨʞʡʴʚʞʧʨʖʡʞʧʘʵʝʩʴʯʞʢʝʘʛʣʤʢʢʛʜʚʩʧʨʦʖʣʖʢʞ ʠʩʡʲʨʩʦʖʢʞ ʳʥʤʫʖʢʞ oʧʠʖʝʖʡ ʤʨʠʦʱʘʖʵʥʡʛʣʖʦʣʤʛʝʖʧʛʚʖʣʞʛ ʚʛʠʖʣʪʞʡʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʙʤʪʖʠʩʡʲʨʛʨʖɷɹʉ ʚʤʠʨʤʦʪʞʡʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫʣʖʩʠ ʥʦʤʪʛʧʧʤʦɾʘʖʣʆʤʘʚʤʅʤʛʙʤʧʡʤʘʖʢ ʧʛʙʤʚʣʵ ʠʨʖʠʞʢʝʘʛʣʲʵʢʢʤʜʣʤʤʨʣʛʧʨʞʤʗʯʛʧʨʘʛʣʣʩʴʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʴ jɺʞʖʡʤʙɻʘʦʖʝʞʵxʞʌʛʣʨʦʨʩʦʛʬʠʤʙʤʵʝʱʠʖʞʠʩʡʲʨʩʦʱ ʃʖʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞʗʱʡʞʦʖʧʧʢʤʨʦʛʣʱʣʛʨʤʡʲʠʤʧʩʚʲʗʱ ʥʦʤʧʘʛʨʞʨʛʡʛʟ ʞʫʘʝʙʡʵʚʱʞʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʲ ʣʤʞʘʤʥʡʤʯʛʣʞʛ ʞʫʞʚʛʟʧʛʙʤʚʣʵʅʦʤʧʡʛʚʞʨʲʧʨʖʣʤʘʡʛʣʞʛʗʛʡʤʦʩʧʧʠʤʙʤ ʙʩʢʖʣʞʝʢʖʤʨɻʪʦʤʧʞʣʲʞʅʤʡʤʬʠʤʟʚʤʊʦʖʣʬʞʧʠʖʇʠʤʦʞʣʱ ʥʤʢʤʙʠʖʣʚʞʚʖʨʪʞʡʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫʣʖʩʠ ʝʖʢʛʧʨʞʨʛʡʲʚʞʦʛʠʨʤʦʖɾʣʧʨʞʨʩʨʖʵʝʱʠʖʞʡʞʨʛʦʖʨʩʦʱʞʢʛʣʞʕʠʩʗʖʀʤʡʖʧʖʞʕʣʠʞ ʀʩʥʖʡʱʃɶʃɷʛʡʤʦʩʧʧʞʞʇʛʦʙʛʟɹʖʦʖʣʞʣʀʖʣʚʞʚʖʨʪʞʡʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫʣʖʩʠ ʝʖʘʛʚʩʴʯʖʵʠʖʪʛʚʦʤʟʞʧʨʤʦʞʞʗʛʡʤʦʩʧʧʠʤʟ ʡʞʨʛʦʖʨʩʦʱɷɹʉʈʖʨʲʵʣʖʀʖʝʖʠʤʘʖʘʧʘʤʛʢʘʱʧʨʩʥʡʛʣʞʞ ʦʖʧʠʦʱʡʖʫʩʚʤʜʛʧʨʘʛʣʣʱʟʢʞʦʗʛʡʤʦʩʧʧʠʞʫʥʦʤʧʘʛʨʞʨʛʡʛʟ ʙʡʩʗʤʠʤʥʦʤʖʣʖʡʞʝʞʦʤʘʖʘʞʫʣʖʧʡʛʚʞʛɺʤʠʨʤʦʴʦʞʚʞʭʛʧʠʞʫ

110 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

FWMBOB$FMBMFUUƌO3VNƌ :VOVT&NSF 'FUIVMMBI(àMFO :FGSPTƌOZB1PMPUTLBZB 'SBOTƌTL4LPSƌOB 7MBEƌNƌS ,PSPULFWƌÎ #FMBSVTWF5àSLƌZFOƌOUBSƌIƌOEFÚOFNMƌ SPMBMBO ƌLƌàMLFOƌOLàMUàSMFSƌOƌOHFMƌǵNFWF[FOHƌOMFǵNFTƌOƌ TBǘMBZBOƌTƌNMFSEƌS#FMBSVT%FWMFUÃOƌWFSTƌUFTƌOEFEà[FOMFOFO i#FMBSVTWF5àSLƌZFEFBZE‘OMBS‘OSPMàwLPOVMVLPOGFSBOTUBCV ƌTƌNMFSBZS‘CƌSÚOFNLB[BOE‘ "ΑM‘ǵLPOVǵNBT‘O‘ZBQBO#FMBSVT3VTZB%FWMFUÃOƌWFSTƌUFTƌ 'ƌMPMPKƌ#ÚMàNà%FLBO‘1SPG%SƞWBO3PWEPi#VƌOTBOMBSƌLƌàMLF ƌLƌLàMUàSBSBT‘OEBLÚQSàLVSBOƌTƌNMFSEƌSƞLƌLàMUàSàCƌSCƌSƌOF CBǘMBZBOLÚQSàMFSFCƌSEF%"1MBUGPSNVƌMF5àSL%ƌMƌWF,àMUàSà .FSLF[ƌOƌLBUBCƌMƌSƌSƌ[hhEFEƌ ,POGFSBOTUBCàZàLEàǵàOàSMFSƌOIBZBUMBS‘ GFMTFGFUFNFMMFSƌOEFO[ƌZBEFCVHàOMFSEFGƌLƌSMFSƌOƌOVZHVMBONBMBS‘LPOVǵVMEV#FMBSVT#ƌMƌNMFS"LBEFNƌTƌ:BLVC,PMBTWF:BOLB,VQBMB%ƌMWF&EFCƌZBU&OTUƌUàTà.àEàS:BSE‘ND‘T‘ 'ƌMPMPH :SE %PÎ4FSHFZ(BSBOƌO #FMBSVTUB:FGSPTƌOZB1PMPUTLBZBEBO 'SBOTƌTL4LPSƌOBZBLBEBSIVNBOƌ[NƌOHFMƌǵNFTƌOƌBOMBUU‘#FMBSVT%FWMFUÃOƌWFSTƌUFTƌ#FMBSVT&EFCƌZBU‘O‘O5BSƌI #ÚMàNà#BǵLBO‘ 'ƌMPMPH :SE%PÎ5BUZBOB,B[BLPWB #FZB[ 3VTZBEàǵàOàSMFSƌOƌOFTFSMFSƌOEFOCBITFUUƌ)VLVL#ƌMƌNMFSƌ %PLUPSV .ƌMMƌ"SBǵU‘SNBÃOƌWFSTƌUFTƌƞLUƌTBU:àLTFL0LVMV )VLVL5FPSƌTƌWF,BSǵ‘MBǵU‘SNBM‘:BTBCƌMƌN#ÚMàNà1SPGFTÚSà -FPOƌE4ZVLƌZBZOFOLFOEƌUFCMƌǘƌOƌ'FUIVMMBI(àMFOGFMTFGF-


diyalog / avrasya > info

ʣʖʩʠ ʥʦʤʪʛʧʧʤʦʠʖʪʛʚʦʱʨʛʤʦʞʞʥʦʖʘʖʞʧʦʖʘʣʞʨʛʡʲʣʤʙʤʥʦʖʘʤʘʛʚʛʣʞʵʃʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʙʤʞʧʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʧʠʤʙʤʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖjɸʱʧʮʖʵʮʠʤʡʖʳʠʤʣʤʢʞʠʞxʁʛʤʣʞʚʇʴʠʞʵʟʣʛʣʥʤʧʘʵʨʞʡʧʘʤʟʚʤʠʡʖʚ ʘʝʙʡʵʚʖʢʊʛʨʫʩʡʡʖʫʖɹʴʡʛʣʖʄʣʣʖʝʘʖʡʤʧʣʤʘʣʱʛ ʥʦʞʭʞʣʱʣʱʣʛʮʣʛʟʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʤʟʞʠʩʡʲʨʩʦʣʤʟ ʧʡʖʗʤʧʨʞʢʣʤʙʞʫʧʤʘʦʛʢʛʣʣʱʫʢʩʧʩʡʲʢʖʣʧʠʞʫ ʧʨʦʖʣ ʘʱʚʛʡʛʣʣʱʫʨʩʦʛʬʠʞʢʥʦʤʧʘʛʨʞʨʛʡʛʢʓʨʤo ʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʖʵʤʨʧʨʖʡʤʧʨʲ ʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛʣʖʧʨʤʵʯʞʫ ʚʛʢʤʠʦʖʨʞʭʛʧʠʞʫʞʣʧʨʞʨʩʨʤʘʞʥʦʤʬʛʧʧʤʘ ʚʤʢʞʣʞʦʤʘʖʣʞʛʖʘʨʤʦʞʨʖʦʣʱʫʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʞʫʦʛʜʞʢʤʘ ʇʩʯʛʧʨʘʩʛʨʨʖʠʜʛʚʩʫʤʘʣʱʟʞʣʦʖʘʧʨʘʛʣʣʱʟ ʠʦʞʝʞʧʦʛʡʞʙʞʵʞʧʘʵʝʖʣʣʱʛʧʣʛʟʦʛʡʞʙʞʤʝʣʱʛ ʬʛʣʣʤʧʨʞ ʚʩʫʤʘʣʤʧʨʲʞʣʦʖʘʧʨʘʛʣʣʤʧʨʲʥʤʘʧʴʚʩ ʘʢʞʦʛʤʠʖʝʖʡʞʧʲʘʧʨʤʦʤʣʛʤʨʢʛʟʣʧʨʦʞʢʖʃʛʧʤʢʣʛʣʣʤ ʳʨʤʞʛʧʨʲʞʧʨʤʭʣʞʠʗʤʡʲʮʞʣʧʨʘʖʧʤʬʞʖʡʲʣʱʫʥʦʤʗʡʛʢ ʩʙʦʤʜʖʴʯʞʫʧʛʙʤʚʣʵʭʛʡʤʘʛʭʛʧʨʘʩ ʂʛʜʚʩʨʛʢ ʠʖʠʥʤʚʭʛʦʠʣʩʡʖʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲ ʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʙʤʠʤʢʞʨʛʨʖʥʡʖʨʪʤʦʢʱjɺʞʖʡʤʙ ɻʘʦʖʝʞʵxʘɷʛʡʤʦʩʧʧʞʞ ʥʛʦʘʱʟʥʦʤʦʛʠʨʤʦɷʛʡʤрусской государственной академии искусств, ʚʤʠʨʤʦʪʞʡʤʧʤʪʧʠʞʫʣʖʩʠ ʥʦʤʪʛʧʧʤʦʇʘʛʨʡʖʣʖ ɸʞʣʤʠʩʦʤʘʖ jʞʢʛʣʣʤʚʩʫʤʘʣʤʧʨʲʞʤʗʦʖʝʤʘʖʣʣʤʧʨʲʚʤʡʜʣʱʧʨʖʨʲʤʧʣʤʘʤʟʚʞʖʡʤʙʖʠʩʡʲʨʩʦ ʤʧʣʤʘʤʟʭʛʡʤʘʛʭʛʧʠʤʟʠʤʢʢʩʣʞʠʖʬʞʞxɸʨʤʢʜʛ ʠʡʴʭʛʘʱʧʨʩʥʞʡʞʂʓʧʖʨʋʖʦʢʖʣʚʜʱ ʚʤʠʨʤʦ ʪʞʡʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʫʣʖʩʠʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖʀʤʚʜʖʛʡʞ ɻʙʤʧʡʤʘʖʥʤʚʘʛʡʞʧʘʤʛʤʗʦʖʝʣʱʟʞʨʤʙʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞjʇʖʢʱʟʙʡʖʘʣʱʟʣʛʚʤʧʨʖʨʤʠʭʛʡʤʘʛʭʛʧʨʘʖoʣʛʫʘʖʨʠʖʡʴʗʘʞʚʦʩʙʠʚʦʩʙʩʞʣʛʩʢʛʣʞʛ ʧʩʯʛʧʨʘʤʘʖʨʲʘʢʛʧʨʛx

Tƌà[FSƌOFIB[‘SMBE‘5àSLEàǵàOàSUBSBG‘OEBOEBIB ÚODFHÚTUFSƌMFOCƌSÎPLNàTMàNBOàMLFOƌOLBSǵ‘ LBSǵ‘ZBHFMEƌǘƌTƌZBTBMHFSƌMƌL EFNPLSBTƌUFNFMMFSƌOƌOFLTƌLMƌǘƌ PUPSƌUFSTƌZBTBMSFKƌNƌOàMLFMFSF IBLƌNPMEVǘVHƌCƌFOHFMMFSƌTBZBSBL CBITFEƌMEƌǘƌàMLFMFSƌOFLPOPNƌLWFLàMUàSFM[BZ‘GM‘ǘ‘O‘O TFCFQMFSƌOƌBΑLMBE‘%àOZBO‘OEÚSUCƌSZBO‘OEB BIMBLƌWFNBOFWƌLSƌ[ZBǵBONBLUBE‘S.BBMFTFG CVHàOMFSEFEƌO EƌOƌBEFUMFS NBOFWƌWFBIMBLƌ LVSBMMBSTPTZBMBL‘NMBS‘OE‘ǵ‘OEBLBMNBLUBE‘S)ƌÎ ǵàQIFTƌ[ ƌOTBOM‘M‘ǘ‘UFIEƌUFEFOTPTZBMTPSVOMBS‘O UFNFMTFCFCƌCVEVS #VOVOZBO‘T‘SB %ƌZBMPH"WSBTZB#FZB[3VTZB ,PNƌUF#BǵLBO‘ #FZB[3VTZB%FWMFU4BOBU"LBEFNƌ 3FLUÚS#ƌSƌODƌ:BSE‘ND‘T‘1SPG%S4WFUMBOB7ƌOPLVSPWBiƌOTBOMBSBSBT‘OEBƌMFUƌǵƌNƌOUFNFMƌOEF LàMUàSMFS BSBT‘EƌZBMPHVOUFNFMƌOEFNBOFWƌEFǘFSMFSWFFǘƌUƌNZBUNBM‘wEFEƌ0SUBZBLPOVMBOCVƌGBEFZƌ,PDBFMƌ ÃOƌWFSTƌUFTƌ½ǘSFUƌNÃZFTƌ %S.&TBU)BSNBOD‘EB EƌMFHFUƌSEƌ)BSNBOD‘iƞOTBOM‘ǘ‘OBOBQSPCMFNƌOƌO ƌOTBOMBS‘OCƌSCƌSMFSƌOFZFUFSƌODFTBZH‘WFTFWHƌ HÚTUFSNFNFTƌ CFSBCFSZBǵBNBLàMUàSàOàCFOƌNTFZFNFNFTƌwEƌZFSFLLPOGFSBOT‘Ú[FUMFEƌ

«семья в молдавии. вчера. сегодня. завтра»

К

ʦʩʙʡʱʟʧʨʤʡjʇʛʢʲʵʘʂʤʡʚʖʘʞʞɸʭʛʦʖʇʛʙʤʚʣʵɽʖʘʨʦʖx ʤʦʙʖʣʞʝʤʘʖʣʣʱʟɹʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʱʢʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʤʢʞʢ ɶʡʛʠʩʆʩʧʧʤ ɾʣʧʨʞʨʩʨʤʢʛʘʦʤʥʛʟʧʠʤʟʞʣʨʛʙʦʖʬʞʞʞʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʞʫʣʖʩʠʥʦʞɶʃʂʤʡʚʖʘʞʞʞʢʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʤʟʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʛʟʅʡʖʨʪʤʦʢʖjɺʞʖʡʤʙɻʘʦʖʝʞʵx ʥʦʤʮʛʡʘʙʤʦʤʚʛɷʳʡʬʲʃʖ ʠʦʩʙʡʤʢʧʨʤʡʛʗʱʡʞʤʗʧʩʜʚʛʣʱʨʖʠʞʛʨʛʢʱ ʠʖʠjɺʛʥʦʛʧʧʞʵʘ ʧʛʢʲʛx jʈʦʖʚʞʬʞʞʞʧʤʘʦʛʢʛʣʣʖʵʧʛʢʲʵx jʇʛʢʛʟʣʱʛʥʤʨʛʦʞx jʓʨʞʭʛʧʠʞʛʬʛʣʣʤʧʨʞx jɹʤʦʤʚʧʠʖʵʞʧʛʡʲʧʠʖʵ ʠʩʡʲʨʩʦʖx ʄʨʠʦʱʘʖʵʠʦʩʙʡʱʟ стол, ректор университета доктор, профессор ɹʛʤʦʙʛʅʤʥʖʥʤʚʭʛʦʠʣʩʡ ʭʨʤjʧʛʢʲʵʵʘʡʵʛʨʧʵ ʤʧʣʤʘʤʟʤʗʯʛʧʨʘʖɾʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʲ ʣʖʥʦʖʘʡʛʣMFLV3VTTP%FWMFUÃOƌWFSTƌUFTƌƌMF ʣʖʵʣʖʩʥʦʤʭʛʣʞʛʳʨʤʟ "WSVQB&OUFHSBTZPOVWF4ƌZBTBM ʤʧʣʤʘʱ ʤʭʛʣʲʘʖʜʣʖx #ƌMƌNMFS&OTUƌUàTàƌMF%ƌZBMPH ʅʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲʠʤʢʞʨʛʨʖ "WSBTZB1MBUGPSNVOVOLBU‘M‘N‘ZMB ʅʡʖʨʪʤʦʢʱjɺʞʖʡʤʙ .PMEPWBEBBƌMFOƌOEàOà CVHàOàWF ɻʘʦʖʝʞʵxʂʤʡʚʖʘʞʞ ZBS‘O‘LPOVMVZVWBSMBLNBTBUPQMBOU‘T‘ Борис Мариан также .PMEPWBO‘O#FMUTǵFISƌOEFEà[FOMFOEƌ ʤʨʢʛʨʞʡ ʭʨʤjʦʖʝʘʞʨʞʛ ,POGFSBOTUBi"ƌMFEFEFQSFTZPOw i.Pʞʝʖʯʞʨʖʧʛʢʲʞʵʘʡʵʛʨʧʵ EFSOBƌMFWFHFMFOFLw i"IMBLƌEFǘFSMFSw ʣʖʞʗʤʡʛʛʘʖʜʣʤʟʨʛʢʤʟ iƵFIƌSWFLÚZLàMUàSàwHƌCƌLPOVMBS ʞʚʡʵʳʨʤʙʤʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ NBTBZBZBU‘S‘ME‘ ʝʖʯʞʯʖʨʲʨʦʖʚʞʬʞʞʞ :VWBSMBLNBTBUPQMBOU‘T‘BΑM‘ǵ ʦʛʡʞʙʞʤʝʣʱʛʤʗʱʭʖʞx LPOVǵNBT‘O‘ZBQBO"MFLV3VTTP%FWMFU ʄʝʖʗʤʭʛʣʣʤʧʨʲʧʛʢʛʟÃOƌWFSTƌUFTƌSFLUÚSà 1SPG%S(PFSHF ʣʱʢʞʥʦʤʗʡʛʢʖʢʞʣʛ 1PQBBƌMFOƌOIFSUPQMVNVOUFNFMƌ ʧʡʩʭʖʟʣʖʅʤʧʡʤʘʖʢʧʤ- PMEVǘVOV CVUFNFMƌOHàÎMFONFTƌOF ʨʦʩʚʣʞʠʖɶʃʂʤʡʚʖʘʞʞ ZÚOFMƌLÎBM‘ǵNBMBS‘OÎPLÚOFNMƌPMEVǘVɸʖʡʛʦʞʩʂʱʣʚʦʩ ʫʤʨʵ OVOBMU‘O‘Îƌ[Eƌ%"1MBUGPSNV.PMEPWB в иерархии ценностей ,PNƌUF#BǵLBO‘#PSƌT.BSƌBOOBƌMFOƌO ʧʛʢʲʵʝʖʣʞʢʖʛʨʤʚʣʤʞʝ HFMƌǵUƌSƌMNFWFLPSVONBT‘O‘OÚOFNMƌ ʥʛʦʘʱʫʢʛʧʨ ʩʦʤʘʛʣʲ PMEVǘVOV CVOVOƌÎƌOEFHFMFOFLWF ʦʖʝʘʤʚʤʘʥʤʧʨʤʵʣʣʤʦʖʧ- EƌOƌUFNFMMFSƌOƌOLPSVONBT‘HFSFLUƌǘƌOƌ ʨʛʨʇʤʙʡʖʧʣʤʦʛʝʩʡʲʨʖTÚZMFEƌ"ƌMFQSPCMFNMFSƌOFCVLBEBS ʨʖʢʧʤʬʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʤʙʤ ÎPLƌMHƌHÚTUFSƌMNFTƌSBTUMBOU‘EFǘƌMEƌS опроса, проведенного .PMEPWB#ƌMƌNMFS"LBEFNƌTƌÃZFTƌ7FMBсреди молдавских стуSƌV.‘OESVEFǘFSMFSƌOBSBT‘OEBBƌMFOƌO ʚʛʣʨʤʘ ʢʤʡʤʚʛʜʞ ZàLTFLLPOVNVOVBMNBT‘OBSBǘNFO ʥʤʡʤʜʞʨʛʡʲʣʤʧʢʤʨʦʵʨ CPǵBONBMBS‘OBSUU‘ǘ‘O‘BOMBUU‘.PMEPʣʖʗʦʖʠ ʘʤʧʥʦʞʣʞWBM‘ÚǘSFODƌMFSBSBT‘OEBZBQ‘MBOBOLFU ʢʖʴʨʛʙʤʠʖʠʧʛʦʲʛʝʣʤʛ HFOÎMFSƌOƌOƌOFWMƌMƌǘFPMVNMV ʩʭʦʛʜʚʛʣʞʛ ʣʤʡʞʮʲ CBLU‘ǘ‘O‘ ƌOƌOFWMƌMƌǘƌDƌEEƌHÚSEàʙʤʨʤʘʱʧʠʦʛʥʞʨʲ ǘàOà GBLBUHFOÎMFSƌOTBEFDFTƌOƌO ʧʛʗʵʗʦʖʭʣʱʢʞʩʝʖʢʞ FWMƌMƌǘFIB[‘SPMEVǘVOVHÚTUFSEƌ

moldova’da ailenin dünü, bugünü ve yarını

"

YAZr4":*DA

111


диалог / евразия > инфо

двадцать лет – своим путем

К

ʤʣʪʛʦʛʣʬʞʵ ʥʤʧʘʵʯʛʣʣʖʵʚʘʖʚʬʖʨʞʡʛʨʞʴʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞʀʖʝʖʫʧʨʖʣʖ ʥʦʤʮʡʖʘʠʤʣʬʛʖʥʦʛʡʵʘʦʛʠʨʤʦʧʠʤʢʝʚʖʣʞʞ ʇʨʖʢʗʩʡʲʧʠʤʙʤʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖʄʦʙʖʣʞʝʖʨʤʦʖʢʞʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵʘʱʧʨʩʥʞʡʞʙʛʣʛʦʖʡʲʣʤʛʠʤʣʧʩʡʲʧʨʘʤʀʖʝʖʫʧʨʖʣʖʘ ʇʨʖʢʗʩʡʛ ʅʡʖʨʪʤʦʢʖjɺʞʖʡʤʙɻʘʦʖʝʞʵxʞʇʨʖʢʗʩʡʲʧʠʞʟʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨɸʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞʥʦʞʣʵʡʞʩʭʖʧʨʞʛʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲ ʅʖʦʡʖʢʛʣʨʧʠʤʟʙʦʩʥʥʱʚʦʩʜʗʱʂʛʫʢʛʨʍʞʭʛʠ ʥʤʧʤʡʀʖʝʖʫʧʨʖʣʖʘɶʣʠʖʦʛɼʖʣʧʛʞʨʈʴʟʢʛʗʖʛʘ ʧʤʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲʅʡʖʨʪʤʦʢʱjɺʞʖʡʤʙɻʘʦʖʝʞʵxʋʖʦʩʣʈʤʠʖʠ ʖʨʖʠʜʛʩʭʛʣʱʛʞʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʞʇʂɾɸʛʡʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʴʥʦʛʥʤʚʖʘʖʨʛʡʲʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖ ʂʞʢʖʦʇʞʣʖʣɶʗʚʩʡʘʖʫʖʥʀʖʦʖ ʃʖʠʤʣʪʛʦʛʣʬʞʞʗʱʡʞʦʖʧʧʢʤʨʦʛʣʣʱ ʨʖʠʞʛʘʖʜʣʱʛʨʛʢʱ ʠʖʠjʅʤʧʡʛʚʣʞʛʘʱʗʤʦʱ ʘʆʛʧʥʩʗʡʞʠʛʀʖʝʖʫʧʨʖʣx jʅʤʡʞʨʞʭʛʧʠʞʛ ʞʝʢʛʣʛʣʞʵʘʀʖʝʖʫʧʨʖʣʛʞʣʤʘʱʛʦʛʪʤʦʢʱx jɸʞʚʛʣʞʛʗʩʚʩʯʛʙʤʀʖʝʖʫʧʨʖʣʖxʞjʆʤʡʲ B[BLƌTUBO$VNIVSƌZFUƌƞTUBOCVM#BǵLPOTPMPTMVǘV %"1MBUGPSNVWFƞTʀʖʝʖʫʧʨʖʣʖʘʌʛʣʨʦʖʡʲʣʤʟɶʝʞʞx UBOCVMÃOƌWFSTƌUFTƌ,B[BLƌTUBO$VNIVSƌZFUƌ#Bǘ‘NT‘[M‘ǘ‘O‘O:‘MEÚʇʤʥʦʛʚʧʛʚʖʨʛʡʲʅʡʖʨʪʤʦʢʱjɺʞʖʡʤʙ OàNàWFTƌMFTƌZMFƞTUBOCVMÃOƌWFSTƌUFTƌOEF/ƌTBOBZ‘OEBLPOGFSBOTEàɻʘʦʖʝʞʵxʋʖʦʩʣʈʤʠʖʠʘʧʘʤʛʟʦʛʭʞʝʖʵʘʞʡ [FOMFOEƌ5àSLƌZFo,B[BLƌTUBO1BSMBNFOUPMBS"SBT‘%PTUMVL(SVCV#BǵLBʭʨʤʣʤʘʤʛʥʤʠʤʡʛʣʞʛʀʖʝʖʫʧʨʖʣʖʧʨʖʣʛʨ O‘.FINFU±ƌÎFL ,B[BLƌTUBO$VNIVSƌZFUƌ"OLBSB#àZàLFMÎƌTƌ$BOTFƌU5àZNBʥʦʞʢʛʦʤʢʚʡʵʘʧʛʟʢʤʡʤʚʛʜʞjʕʤʭʛʣʲʦʖʚ CBZFW %ƌZBMPH"WSBTZB1MBUGPSNV&ǵCBǵLBO‘)BSVO5PLBL BLBEFNƌTZFOWF ʘʞʚʛʨʲʩʧʥʛʮʣʱʟʞʥʦʤʬʘʛʨʖʴʯʞʟʀʖʝʖʫNFEZBNFOTVQMBS‘FULƌOMƌǘFLBU‘ME‘,B[BLƌTUBO$VNIVSƌZFUƌOEFLƌTPOTFÎƌNʧʨʖʣ ʠʤʨʤʦʱʟʥʦʛʤʚʤʡʛʡʨʵʜʛʡʱʛʘʦʛʢʛʣʖ MFS ,B[BLƌTUBOEBLƌTƌZBTƌEFǘƌǵƌLMƌLWFZFOƌSFGPSNMBS ,B[BLƌTUBO‘OHFMFDFǘƌ ʣʖʥʩʨʞʠʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ oʧʠʖʝʖʡʤʣoʕʫʤ WF0SUB"TZBEB,B[BLƌTUBO‘OSPMàHƌCƌLPOVMBS‘ONBTBZBZBU‘S‘ME‘ǘ‘LPOGFSBOTʭʩʧʦʖʘʣʞʨʲʀʖʝʖʫʧʨʖʣʧʥʡʖʨʖʣʤʢ ʠʤʦʣʞ UB.ƌNBS4ƌOBOÃOƌWFSTƌUFTƌ½ǘSFUƌNÃZFTƌ"CEàMWBIBQ,BSBNPEFSBUÚSHÚSFʠʤʨʤʦʤʙʤʩʫʤʚʵʨʘʙʡʩʗʲʘʛʠʤʘʓʨʤʨʥʡʖʨʖʣ WƌàTUMFOEƌ ʥʛʦʛʜʞʡʗʤʡʲʮʞʛʗʩʦʞʄʨʘʛʨʦʖʧʡʤʢʖʡʞʧʲ %ƌZBMPH"WSBTZB1MBUGPSNV&ǵCBǵLBO‘)BSVO5PLBLLPOVǵNBT‘OEB ʢʛʡʠʞʛʘʛʨʘʞ ʣʤʤʣʣʛʧʠʡʤʣʞʡʧʵʠʝʛʢʡʛʞ ,B[BLƌTUBO‘OHFOÎOFTMƌOƌOCàUàOHFOÎMFSFÚSOFLPMBDBǘ‘OEBOCBITFUUƌ ʣʛʧʡʤʢʖʡʧʵx i#BǵBS‘MBSMBHFMƌǵFO,B[BLƌTUBO‘HÚSNFLUFONVUMVMVLEVZVZPSVN#Bǘ‘NT‘[M‘ǘB ʅʤʧʤʡʀʖʝʖʫʧʨʖʣʖʘɶʣʠʖʦʛɼʖʣʧʛʞʨ EPǘSVBE‘NMBSBUBSLFOCƌSÎPL[PSMVLMBS‘BǵU‘,B[BLƌTUBO‘OLÚLFOMFSƌOƌUBSƌI ʈʴʟʢʛʗʖʛʘʤʗʦʖʨʞʡʘʣʞʢʖʣʞʛʣʖʦʖʝʘʞʨʩʴ ÚODFTƌOFEBZBOBOΑOBSBǘBD‘OBCFO[FUNFLƌTUƌZPSVN#VΑOBSBǘBD‘OFG‘SU‘ʳʠʤʣʤʢʞʠʩʞʣʖʗʤʙʖʨʱʛʥʦʞʦʤʚʣʱʛʦʛʧʩʦOBMBS OF[PSMVLMBSHÚSNàǵUà3à[HBSPOVOLàÎàLEBMMBS‘O‘L‘SN‘ǵPMBCƌMƌS BODBL ʧʱʀʖʝʖʫʧʨʖʣʖ ʠʤʨʤʦʱʟʘʫʤʚʞʨʘʭʞʧʡʤ CVΑOBSBǘBD‘BTMBFǘƌMNFEƌ L‘S‘MNBE‘w ʣʖʞʗʤʡʛʛʖʠʨʞʘʣʤʦʖʝʘʞʘʖʴʯʞʫʧʵʧʨʦʖʣ ,B[BLƌTUBO$VNIVSƌZFUƌ"OLBSB#àZàLFMÎƌTƌ$BOTFƌU5àZNBCBZFWZBQʢʞʦʖɼʖʣʧʛʞʨʈʤʟʢʛʗʖʛʘʤʨʢʛʨʞʡʨʖʠʜʛ U‘ǘ‘LPOVǵNBT‘OEB EàOZBO‘OFOI‘[M‘HFMƌǵFOàMLFTƌT‘SBMBNBT‘OBHƌSFO ʭʨʤʢʣʤʙʤʙʦʖʣʣʱʛʤʨʣʤʮʛʣʞʵʈʩʦʬʞʞʞ ,B[BLƌTUBO‘OFLPOPNƌEVSVNVWF[FOHƌOEPǘBMLBZOBLMBS‘OEBOTÚ[FUUƌ ʀʖʝʖʫʧʨʖʣʖʧʠʖʜʚʱʢʙʤʚʤʢʦʖʝʘʞʘʖʴʨʧʵʘʧʛ "ZS‘DB $BOTFƌU5àZNBCBZFW 5àSLƌZFƌMF,B[BLƌTUBOBSBT‘OEBTàSFLMƌHFMƌǵFOÎPL ʗʤʡʲʮʛɸʭʖʧʨʣʤʧʨʞ ʣʖʗʡʴʚʖʛʨʧʵʖʠʨʞʘʣʤʛ ZÚOMàƌMƌǵLƌMFSEFO Ú[FMMƌLMFFǘƌUƌNLPOVTVOEBFULƌOƌǵCƌSMƌǘƌOEFOCBITFUUƌ ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʤʘʤʗʡʖʧʨʞʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʵ

20 yıllık yol

,

112 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


diyalog / avrasya > info

В ГАЗЕТЕ «ЗАМАН». В ЦЕНТРЕ – ГЕНДИРЕКТОР АГЕНТСТВА «ДЖИХАН» АБДУЛХАМИТ БИЛИДЖИ / CIHAN HABER AJANSI GEMEL YAYIN DIREKTÖRÜ ABDULHAMIT BILICI- ZAMAN GAZETESI MERKEZI

лига журналистов в стамбуле

В

ʚʛʠʖʗʦʛʥʦʤʮʡʤʙʤʙʤʚʖʘʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙʛʥʦʤʘʤʚʞʡʧʵʗʖʧʠʛʨʗʤʡʲʣʱʟʨʩʦʣʞʦjʀʩʗʤʠʣʖʚʛʜʚʱx ʥʤʧʘʵʯʛʣʣʱʟʥʖʢʵʨʞʜʩʦʣʖʡʞʧʨʤʘ ʥʤʙʞʗʮʞʫʥʦʞʞʧʥʤʡʣʛʣʞʞʥʦʤʪʛʧʧʞʤʣʖʡʲʣʱʫʤʗʵʝʖʣʣʤʧʨʛʟɷʡʖʙʤʚʖʦʵʧʤʚʛʟʧʨʘʞʴʞʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʞ ʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙʧʠʤʙʤʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʖjʆʉʈɾɺxʞʅʡʖʨʪʤʦʢʱjɺʞʖʡʤʙɻʘʦʖʝʞʵxʘʨʩʦʣʞʦʛʩʭʖʧʨʘʤʘʖʡʞʦʛʥʤʦʨʛʦʱ ʨʩʦʛʬʠʞʫʇʂɾoʞʝʙʖʝʛʨjʇʖʗʖʫx 4BCBI jʆʖʚʞʠʖʡx 3BEJLBM j$OOʈʴʦʠx $OO5àSL jɽʖʢʖʣx ;BNBO ʨʛʡʛʠʤʢʥʖʣʞʞАТВ ŷ"57 ɸʣʱʣʛʮʣʛʢʙʤʚʩʥʛʨʛʦʗʩʦʙʧʠʞʛ ʜʩʦʣʖʡʞʧʨʱʣʖʣʛʧʡʞʤʨʘʛʨʣʱʟ ʘʞʝʞʨʘʇʨʖʢʗʩʡʅʤʢʞʢʤʤʝʣʖʠʤʢʞʨʛʡʲʣʱʫʳʠʧʠʩʦʧʞʟʥʤʙʤʦʤʚʩ ʥʤʧʛщения редакций, в Фонде журналиʧʨʤʘʞʥʞʧʖʨʛʡʛʟʤʣʞʘʧʨʦʛʨʞʡʞʧʲ ʧʞʝʘʛʧʨʣʱʢʞʨʩʦʛʬʠʞʢʞʤʗʤʝʦʛʘʖтелями Али Байрамоглу и Арданом ɽʛʣʨʴʦʠʤʢʂʖʧʨʛʦʖʥʤʡʞʨʞʭʛʧʠʤʙʤ FÎFOZ‘M"SBM‘LBZ‘OEB4U1FUFSTCVSHEB ʜʖʣʦʖʤʨʘʛʨʞʡʞʣʖʘʤʥʦʤʧʱʞʥʤʚʛHÚSFWƌCBǵ‘OEBIBZBU‘O‘LBZCFEFOHB[Fʡʞʡʞʧʲʧʦʩʠʤʘʤʚʞʨʛʡʵʢʞʘʛʚʩʯʞʫ UFDƌMFSƌBONBFULƌOMƌǘƌLBQTBN‘OEBZBQ‘ʞʝʚʖʣʞʟʅʛʨʛʦʗʩʦʙʖʧʘʤʞʢʞʢʱʧʡʵMBO6NVU,VQBT‘CBTLFUCPMUVSOVWBT‘OB365ƞ% ʢʞʤʠʡʴʭʛʘʱʫʢʞʦʤʘʱʫʧʤʗʱʨʞʵʫ 4U1FUFSTCVSH5FNTƌMDƌMƌǘƌƌMF%"1MBUGPSNVOVO ʃʛʢʛʣʛʛʘʖʜʣʤʟʚʡʵʥʛʨʛʦEFTUFǘƌZMF4BCBI(B[FUFTƌ 3BEƌLBM(B[FUFTƌ ;BʗʩʦʜʬʛʘʗʱʡʖʘʧʨʦʛʭʖʧʤʗʤʝʦʛʘʖNBO(B[BUFTƌ $//5àSLWF"57EFO5àSLNFEZB ʨʛʡʵʢʞʃʛʘʘʖʡʲʇʛʘʞʣʚʞ /FWWBM NFOTVQMBS‘LBU‘ME‘ 4FWJOEJ ʞʋʴʧʛʟʣʤʢɹʴʡʛʦʚʜʛ В АЙА-СОФИИ / AYASOFYA' DA #VZ‘M4U1FUFSTCVSHNFEZBNFOTVQMBS‘ )àTFZJO(àMFSDF ʧʚʦʩʙʞʢʞʜʩʦƌBEFƌ[ƌZBSFUTFCFCƌZMFƞTUBOCVMBHFMEƌMFS1FUFSTCVSHEBOHFMFOHSVQCƌSÎPLUBSƌIƌZFS налистами и писателями. Тем для HF[Eƌ CƌSÎPLHB[FUFZƌ[ƌZBSFUFUUƌ BZS‘DB(B[FUFDƌMFSWF:B[BSMBS7BLG‘OBZBQ‘MBO[ƌZBSFU ʦʖʝʙʤʘʤʦʖʗʱʡʤʥʦʛʚʤʧʨʖʨʤʭʣʤ TàSFTƌODF5àSLƌZFOƌOÚOFNMƌLÚǵFZB[BSMBS‘OEBO"Mƌ#BZSBNPǘMVWF"SEBO;FOUàSLƌMF ʧʛʢʲʵ ʥʦʤʪʛʧʧʞʵ ʜʞʝʣʲʘʠʦʩʥʣʱʫ HÚSàǵNFǵBOTMBS‘PMEV4ƌZBTFUZB[BSM‘ǘ‘O‘OVTUBMBS‘4U1FUFSTCVSHVOÚOEFHFMFOHBʢʛʙʖʥʤʡʞʧʖʫɾʣʨʛʦʛʧʣʤʛʞʥʤʡʛʝ[FUFMFSƌOƌOZÚOFUƌDƌMFSƌOƌOTPSVMBS‘OBDFWBQWFSEƌMFS5àSLƌZFhEFLƌWFEàOZBEBLƌÚOFNMƌ ʣʤʛʤʗʯʛʣʞʛʠʤʡʡʛʙʦʛʮʛʣʤʥʦʤPMBZMBSIBLL‘OEBEàǵàODFMFSƌOƌQBZMBǵU‘MBS ʚʤʡʜʞʨʲʘʅʛʨʛʦʗʩʦʙʛʃʛʨʤʡʲʠʤ 4U1FUFSTCVSHNFEZBNFOTVQMBS‘/FWWBM4FWƌOEƌ 4ƌCFM&SBTMBO "Mƌ#VMBÎWF)àʝʖʠʦʩʙʡʱʢʧʨʤʡʤʢ ʣʤʞʣʖʗʖʧʠʛʨTFZƌO(àMFSDFƌMFEFBLǵBNZFNFǘƌOEFUBO‘ǵU‘MBS"ƌMF NFTMFL CàZàLǵFIƌSEFZBǵBN ʗʤʡʲʣʤʟʥʡʤʯʖʚʠʛɸʚʛʠʖʗʦʛʝʚʛʧʲ HƌCƌLPOVMBSLPOVǵVMEVƞLƌàMLFOƌOHB[FUFDƌMFSƌ1FUFSTCVSHEBZVWBSMBLNBTBUPQMBOʧʤʧʨʤʞʨʧʵʩʜʛʧʛʢʣʖʚʬʖʨʱʟʥʤ U‘T‘ZBQNBZBWFCBTLFUCPMUVSOVWBT‘OBEFWBNFUNFZFLBSBSWFSEƌMFS"SBM‘LBZ‘OEB ʧʭʛʨʩjʀʩʗʤʠʣʖʚʛʜʚʱx 1FUFSTCVSHEB6NVU,VQBT‘#BTLFUCPM5VSOVWBT‘ZBQ‘MBDBL

st. petersburg gazeteciler ligi istanbul’da

G

YAZr4":*DA

113


диалог / евразия > инфо

diyalog / avrasya > info

молодежь за диалог и толерантность

М

ʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʟʧʞʢʥʤʝʞʩʢʥʤʚʣʖʝʘʖʣʞʛʢjʂʤʡʤʚʛʜʲʝʖʚʞʖʡʤʙʞʨʤʡʛʦʖʣʨʣʤʧʨʲʘʥʦʛʤʚʤʡʛʣʞʞʧʤʬʞʖʡʲʣʱʫʠʤʣʪʡʞʠʨʤʘxʗʱʡʥʦʤʘʛʚʛʣʢʖʦʨʖoʖʥʦʛʡʵʔʜʣʤʩʠʦʖʞʣʧʠʞʢʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʱʢʥʛʚʖʙʤʙʞʭʛʧʠʞʢ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʤʢʞʢʀɺʉʮʞʣʧʠʤʙʤ ʄʚʛʧʧʖ ʞʥʡʖʨʪʤʦʢʤʟjɺʞʖʡʤʙɻʘʦʖʝʞʵxɸ ʣʛʢʥʦʞʣʵʡʞʩʭʖʧʨʞʛʦʛʠʨʤʦʱʞʥʦʤʪʛʧʧʤʦʱ ʢʣʤʙʞʫʩʠʦʖʞʣʧʠʞʫʞʝʖʦʩʗʛʜʣʱʫʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʤʘ ʧʨʩʚʛʣʨʱʞʖʧʥʞʦʖʣʨʱ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʱʛʭʞʣʤʘʣʞʠʞʉʭʖʧʨʣʞʠʞʧʞʢʥʤʝʞʩʢʖʞʝ ʨʦʞʣʖʚʬʖʨʞʧʨʦʖʣʞʧʠʖʡʞʤʨʘʛʨʱʣʖʘʤʥʦʤʧ ʠʖʠʤʘʖʢʞʧʧʞʵʢʤʡʤʚʛʜʞʘʦʛʮʛʣʞʞʧʤʬʞʖʡʲʣʱʫʠʤʣʪʡʞʠʨʤʘ àOFZ6LSBZOB.ƌMMƌ1FEBHPKƌÃOƌWFSTƌUFTƌWF%ƌZBMPH"WSBTZB ɻʧʡʞʘʤʗʯʛʧʨʘʛʣʛʧʪʤʦʢʞʦʤʘʖʣʖʳʨʞʭʛ1MBUGPSNVOVOPSUBLMBǵBEà[FOMFEƌǘƌ4PTZBM1SPCMFNMFSƌO±Ú[àʧʠʖʵʠʩʡʲʨʩʦʖ ʨʤʘʧʛʧʡʤʘʖʤʥʦʖʘʖʫʭʛʡʤʘʛʠʖ NàOEF)PǵHÚSàWF%ƌZBMPH"E‘OB(FOÎMFSF%àǵFO3PMLPOVMV ʞʚʛʢʤʠʦʖʨʞʞʤʧʨʖʴʨʧʵʥʦʤʧʨʤʧʡʤʘʖʢʞ ʝʖʠʤTFNQP[ZVN.BSUo/ƌTBOUBSƌIMFSƌOEFHFSÎFLMFǵUƌ&ULƌOMƌǘFCƌSÎPL ʨʤʦʱʢʞʣʞʭʛʙʤʣʛʧʨʤʞʨɺʛʨʞʥʤʘʨʤʦʵʴʨʨʤ ʭʨʤ àOƌWFSTƌUFEFOSFLUÚS BLBEFNƌTZFOWFÚǘSFODƌLBU‘ME‘5BNàMLFEFOHFMFO ʘʞʚʵʨʩʧʛʗʵʚʤʢʖ ʖʥʤʨʤʢʩʗʩʚʩʯʛʛ ʣʖʠʤʨʤLBU‘M‘ND‘MBSTPTZBMQSPCMFNMFSƌOÎÚ[àMNFTƌOEFHFOÎMFSFEàǵFOSPMOFEƌS ʦʤʛʢʱʣʖʚʛʛʢʧʵ ʧʛʟʭʖʧʪʤʦʢʞʦʩʛʨʧʵʘʧʛʢʲʛ TPSVTVOBDFWBQWFSNFZFÎBM‘ǵU‘MBS ʃʦʖʘʧʨʘʛʣʣʩʴʠʩʡʲʨʩʦʩ ʠʩʡʲʨʩʦʩʧʤʘʢʛʧʨʣʤʙʤ &ǘFSCƌSUPQMVNEBBIMBLLàMUàSàZPLTB BIMBLUFNFMMFSƌBU‘MNBN‘ǵTB ʥʦʤʜʞʘʖʣʞʵʣʩʜʣʤʘʥʛʦʘʩʴʤʭʛʦʛʚʲʥʤʚʚʛʦIFSOFLBEBSƌOTBOIBLMBS‘WFEFNPLSBTƌTƌOEFOCBITFEƌMƌSTFCBITFEƌMTƌO ʜʞʘʖʨʲʚʤʢʖʅʤʚʨʘʛʦʜʚʛʣʞʛʳʨʤʢʩʢʱʣʖʮʡʞ TÚZMFOFOCàUàOTÚ[MFSCPǵMBGPMBSBLLBM‘S±PDVLMBSBƌMFEFOFHÚSàSMFSTF ʣʖʥʦʖʠʨʞʠʛoʝʖʦʩʗʛʜʣʱʫʙʤʧʨʛʟʥʦʞʙʡʖʧʞʡʞ ƌMFSƌEFPOVNPEFMPMBSBLBM‘S0Zà[EFOHFMFDFǘƌNƌ[CVHàOCƌ[ƌNZBO‘N‘[ʩʠʦʖʞʣʧʠʞʛʧʛʢʲʞɾʧʠʦʛʣʣʤʧʨʲʞʚʤʗʦʤʜʛʡʖEB BƌMFNƌ[EFǵFLƌMMFOEƌSƌMƌS"IMBLLàMUàSàOàO CFSBCFSZBǵBNBLàMUàSàʨʛʡʲʣʤʧʨʲ ʠʤʨʤʦʱʛʘʧʛʥʤʭʩʘʧʨʘʤʘʖʡʞ ʛʚʘʖ OàOUFNFMMFSƌÎPDVLMBSBLàÎàLZBǵUBBƌMFƌÎFSƌTƌOEFÚǘSFUƌMNFMƌ#VOVO переступив порог, окружали гостей до момента VZHVMBONBT‘O‘EBIFNFOHÚSEàL4FNQP[ZVNBLBU‘MBOZBCBOD‘NƌTBGƌSMFS ʥʦʤʯʖʣʞʵɸʤʘʦʛʢʵʩʜʞʣʖʩʭʖʧʨʣʞʠʞʤʗʧʩʜʚʖ6LSBZOBBƌMFMFSƌOƌ[ƌZBSFUFUUƌMFS0FWMFSEFƌMLBOEBOCFSƌLBSǵ‘MBǵU‘ǘ‘N‘[ ʡʞʦʖʝʣʱʛʨʛʢʱ ʢʣʤʙʤʮʩʨʞʡʞʞʧʢʛʵʡʞʧʲ T‘DBLM‘L ƌÎUFOMƌLWFNƌTBGƌSQFSWFSMƌǘƌPSBEBOBZS‘ME‘ǘ‘N‘[BOBLBEBSHÚSEàL ʆʛʠʨʤʦʔʜʣʤʩʠʦʖʞʣʧʠʤʙʤʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʙʤ IƌTTFUUƌL"LǵBNZFNFǘƌT‘SBT‘OEBQFLÎPLEFǘƌǵƌLLPOVLPOVǵUVL ÎPL ʥʛʚʖʙʤʙʞʭʛʧʠʤʙʤʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʖɶʡʛʠʧʛʟʍʛʗʱHàMEàLWFǵBLBMBǵU‘L ʠʞʣʘʦʩʭʞʡʩʭʖʧʨʣʞʠʖʢʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵʚʞʥʡʤʢʱ (àOFZ6LSBZOB.ƌMMƌ1FEBHPKƌÃOƌWFSTƌUFTƌ3FLUÚSà"MFLTFZ±FC‘LƌOTFNʝʖʖʠʨʞʘʣʤʛʩʭʖʧʨʞʛʘʧʞʢʥʤʝʞʩʢʛʞʣʖʙʦʖʚʱ QP[ZVNLBU‘M‘ND‘MBS‘OBLBU‘M‘ND‘CFMHFTƌWFÚEàMMFSUBLEƌNFUUƌ"ZS‘DBHFMFO ɹʤʧʨʵʢʥʤʠʖʝʖʡʞʠʤʣʬʛʦʨ ʤʦʙʖʣʞʝʤʘʖʡʞʳʠʧNƌTBGƌSMFSƌÎƌOǵFIƌSHF[ƌTƌEà[FOMFOEƌWFLPOTFSZBQ‘ME‘ ʠʩʦʧʞʴʥʤʙʤʦʤʚʩ

gençler diyalog ve hoşgörüyü seçti

G

_мехмет эрдем темюр, магистр университета фатих (стамбул) отделение турецкого языка и литературы

114 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

_mehmet erdem temür fatih üniversitesi (istanbul) master öğrencisi türk dili ve edebiyatı bölümü


культура / традиции

kültür / gelenekler

Летний Навруз в столице Татарстана

Tataristan’ın başkentinde Yaz Nevruzu

В

ʀʖʝʖʣʞʥʦʤʫʤʚʞʡʋʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʟʨʛʖʨʦʖʡʲʣʱʟʪʛʧʨʞʘʖʡʲ ʨʴʦʠʧʠʞʫ ʣʖʦʤʚʤʘ jʃʖʘʦʩʝx ʇʨʤʡʞʬʖ ʈʖʨʖʦʧʨʖʣʖʣʖʥʵʨʲʚʣʛʟʧʤʗʦʖʡʖʩʧʛʗʵʪʡʖʙʞʘʤʧʲʢʞʧʨʦʖʣ ʞʚʛʘʵʨʞʦʛʙʞʤʣʤʘʆʤʧʧʞʞʅʦʞʛʫʖʡʞʖʦʨʞʧʨʤʘ ʣʖʮʛʧʨʞ ʨʛʖʨʦʖʡʲʣʱʫʥʡʤʯʖʚʠʖʫʙʤʦʤʚʖʤʣʞʥʤʠʖʝʖʡʞʧʥʛʠʨʖʠʡʵ ʦʖʝʣʤʙʤʜʖʣʦʖ ɾʧʨʤʦʞʵ ʥʦʖʝʚʣʤʘʖʣʞʵ ʃʖʘʦʩʝʖ o ʥʦʖʝʚʣʞʠʖ ʘʛʧʣʱ o ʘʤʧʫʤʚʞʨ ʠ ʤʭʛʣʲ ʚʦʛʘʣʞʢ ʘʦʛʢʛʣʖʢ ɸ jɶʘʛʧʨʛx ʝʖ ʨʦʞ ʨʱʧʵʭʞ ʡʛʨ ʚʤ ʣʖʧ ʩʜʛ ʗʱʡʤ ʩʥʤʢʞʣʖʣʞʛ ʤ ʣʛʢ ʈʛʖʨʦʖʡʲʣʱʟjʃʖʘʦʩʝxʥʛʦʛʣʵʡʣʛʨʤʡʲʠʤʣʖʝʘʖʣʞʛʤʗʯʛʣʖʦʤʚʣʤʙʤ ʥʦʖʝʚʣʞʠʖ ʣʤ ʞ ʨʦʖʚʞʬʞʞ o ʙʩʡʵʨʲ ʘʧʛʢ ʢʞʦʤʢ ʫʤʚʞʨʲ ʘ ʙʤʧʨʞʚʦʩʙʠʚʦʩʙʩ ʤʨʘʧʛʟʚʩʮʞʦʖʚʤʘʖʨʲʧʵʜʞʝʣʞʃʱʣʛʮʣʞʟʪʛʧʨʞʘʖʡʲoʴʗʞʡʛʟʣʱʟ ʚʛʧʵʨʱʟʅʛʦʘʱʛʥʦʤʫʤʚʞʡʞʘ ɶʮʫʖʗʖʚʛ ʈʖʮʠʛʣʨʛ ʣʤʘʤʨʩʜʛʥʵʨʱʟʦʖʝʪʛʧʨʞʘʖʡʲʥʦʞʣʞʢʖʛʨʩʧʛʗʵʀʖʝʖʣʲ

Аплодисменты – всем! ʃʖʥʡʤʯʖʚʲʘʤʝʡʛʈʖʨʖʦʧʠʤʙʤʚʦʖʢʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤʨʛʖʨʦʖʞʢʛʣʞ ɹʖʡʞʖʧʠʖʦʖ ʀʖʢʖʡʖ ʧʨʛʠʖʛʨʧʵ ʣʖʦʤʚ ɽʚʛʧʲ ʥʤʣʖʧʨʤʵʯʛʢʩ ʠʦʖʧʞʘʤʘʣʛʗʤʗʲʴʨʪʤʣʨʖʣʱ ʣʖʙʡʖʚʞʤʝʛʦʖʀʖʗʖʣoʥʖʦʩʧʣʞʠʞ ʣʖʚʤʝʛʦʤʢoʢʩʝʱʠʖʀʥʩʗʡʞʠʛʘʱʫʤʚʵʨʖʦʨʞʧʨʱo ʠʖʠ ʚʖʘʣʤ ʥʤʡʴʗʞʘʮʞʫʧʵ ʠʖʝʖʣʬʖʢ ʨʛʖʨʦʤʘ ʨʖʠ ʞ ʛʯʛ ʣʛʝʣʖʠʤʢʱʫʃʤʙʤʧʨʛʥʦʞʞʢʣʱʛʜʞʨʛʡʞʧʨʤʡʞʬʱʖʥʡʤʚʞʦʩʴʨ ʘʧʛʢoɷʖʮʠʞʦʧʠʤʢʩʚʦʖʢʖʨʞʭʛʧʠʤʢʩʨʛʖʨʦʩʞʢʛʣʞʂʖʚʜʞʨʖɹʖʪʩʦʞ ʍʩʘʖʮʧʠʤʢʩʖʠʖʚʛʢʞʭʛʧʠʤʢʩʨʛʖʨʦʩʞʢʛʣʞʀʤʣʧʨʖʣʨʞʣʖɾʘʖʣʤʘʖ ʋʖʠʖʧʧʠʤʢʩʚʦʖʢʖʨʞʭʛʧʠʤʢʩʨʛʖʨʦʩʞʢʛʣʞ ɶʈʤʥʖʣʤʘʖ ʈʩʘʞʣʧʠʤʢʩ ʢʩʝʱʠʖʡʲʣʤʚʦʖʢʖʨʞʭʛʧʠʤʢʩ театру имени В. Кок-Оола, Туркменскому молодежному ʨʛʖʨʦʩ ʞʢʛʣʞ ɶɶʦʧʡʖʣʖ ɹʖʙʖʩʝʧʠʤʢʩ ʚʦʖʢʖʨʞʭʛʧʠʤʢʩ ʨʛʖʨʦʩ ʞʢʛʣʞ ʂʍʖʠʞʦʖ ʃʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʢʩ ʚʦʖʢʖʨʞʭʛʧʠʤʢʩ ʨʛʖʨʦʩ ʞʢʛʣʞ ʅʀʩʭʞʵʠ ʆʛʧʥʩʗʡʞʠʞ ɶʡʨʖʟ ɺʖʙʛʧʨʖʣʧʠʤʢʩ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʛʣʣʤʢʩʠʩʢʱʠʧʠʤʢʩʨʛʖʨʦʩʞʢʛʣʞɶʇʖʡʖʘʖʨʤʘʖ ɾ ʠʤʣʛʭʣʤʜʛ ʨʦʩʥʥʖʢʈʖʨʖʦʧʨʖʣʖ ʗʡʖʙʤʞʫʥʦʞʛʫʖʡʤʤʠʤло десятка.

Многообещающее открытие ʃʖʚʥʡʤʯʖʚʲʴʦʛʛʨʪʛʧʨʞʘʖʡʲʣʱʟʪʡʖʙʍʛʧʨʞʥʤʚʣʵʨʲʛʙʤ ʩʚʤʧʨʤʞʡʞʧʲʚʛʗʴʨʖʣʨʱoʖʠʨʛʦʱʠʩʢʱʠʧʠʤʙʤʨʛʖʨʦʖɶʥʦʞʘʛʨʧʨʘʤʘʖʨʲ ʃʖʘʦʩʝ ʥʤʜʖʡʤʘʖʡ ʧʖʢ ʥʦʛʝʞʚʛʣʨ ʈʖʨʖʦʧʨʖʣʖ ʆʩʧʨʖʢ ʂʞʣʣʞʫʖʣʤʘ ʅʤʜʛʡʖʡ ʨʘʤʦʭʛʧʠʞʫ ʩʧʥʛʫʤʘ ʥʦʞʵʨʣʱʫʘʧʨʦʛʭ ɾʣʖʭʖʡʤʧʲʀʦʩʜʖʨʧʵʨʖʣʬʤʦʱʖʣʧʖʢʗʡʵjɺʛʦʘʞʮʞxʞʝ ʈʩʦʬʞʞ ʝʘʩʭʞʨ ʘʤʡʮʛʗʣʤʨʦʛʘʤʜʣʤʛ ʥʛʣʞʛ ʞʧʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʞʬʱ ʵʠʩʨʧʠʤʙʤ jʨʤʟʩʠx ʇʨʛʥʖʣʞʚʱ ɷʤʦʞʧʤʘʤʟ ʣʖ ʧʢʛʣʩ ɶʝʛʦʗʖʟʚʜʖʣʧʠʤʢʩ ʨʦʞʤ ʞʧʥʤʡʣʞʨʛʡʛʟ ʢʩʙʖʢʖ ʘʱʫʤʚʞʨ ʖʣʧʖʢʗʡʲʙʤʦʡʤʘʤʙʤʥʛʣʞʵʞʝʈʩʘʱɶʘʛʚʲʳʨʤoʛʯʛʨʤʡʲʠʤ ʤʨʠʦʱʨʞʛʨʘʤʦʭʛʧʠʤʙʤʥʦʖʝʚʣʞʠʖ _асия юнусова / казань

30

.BZ‘To)B[ƌSBOUBSƌIMFSƌBSBT‘OEB5BUBSƌTUBO‘O CBǵLFOUƌ,B[BOEB96MVTMBSBSBT‘/FWSV[5àSL)BMLMBS‘5ƌZBUSP'FTUƌWBMƌEà[FOMFOEƌHàOƌÎFSƌTƌOEF ,B[BOEBàMLFOƌOWF3VTZBO‘OFZBMFUƌOƌOUFNTƌMDƌMFSƌCƌSBSBZBHFMEƌ&ULƌOMƌǘFLBU‘MBOUƌZBUSPPZVODVTV TBIOFEF HÚTUFSƌZBQU‘MBS #BIBSCBZSBN‘PMBO/FWSV[#BZSBN‘V[VOCƌSUBSƌIFTBIƌQ #BZSBNIBLL‘OEBLƌƌMLCƌMHƌMFSàÎCƌOZ‘MÚODF[FSEàǵUMàǘàO LVUTBMLƌUBC‘"WFTUBEBHFÎNƌǵUƌS/FWSV[5ƌZBUSP'FTUƌWBMƌ /FWSV[ #BZSBN‘ZMBBZO‘ƌTƌNƌUBǵ‘NBLUBO[ƌZBEFCBZSBN‘OLVUMBNB BEFUMFSƌOƌ OFǵFMƌWFEPTUÎBPSUBN‘O‘CFOƌNTFEƌ#VZ‘MZBQ‘MBO GFTUƌWBM POVODVZ‘MEÚOàNàOàLVUMBZBDBLƞMLEà[FOMFOFOFULƌOMƌLMFS"ǵLBCBUWF5BǵLFOUUFZBQ‘ME‘,B[BOǵFISƌ /FWSV[5ƌZBUSP 'FTUƌWBMƌOFCFǵƌODƌLF[FWTBIƌQMƌǘƌZBQNBLUBE‘S

Alkışlar herkese! (BMƌBTHBS,BNBM5BUBS%SBNBUƌL5ƌZBUSPTVOVOCVMVOEVǘVǵBIBOFNFZEBOZBWBǵZBWBǵLBMBCBM‘LPMNBZBCBǵM‘ZPS'ƌTLƌZFMFSEFO TFNBZBG‘ǵL‘SBOTVMBS ,BCBOHÚMàOàOBZOBHƌCƌCFSSBLZà[FZƌOEFNà[ƌLMFƌCSMƌLUFFUSBGBOFǵFTBΑZPSEV4BIOFZFΑLBOPZVODVMBSƌÎƌOEFZFOƌHSVQMBSPMEVǘVHƌCƌ ,B[BOMBSUBSBG‘OEBOCƌMƌOFO TƌNBMBSEBCVMVOVZPS5BUBSƌTUBO‘OCBǵLFOUƌCàUàONƌTBGƌSMFSƌOƌ ÎPǵLVZMBBML‘ǵM‘ZPS"ML‘ǵMBS.BDƌU(BGVSƌ#BǵLVSEƌTUBO%SBNBUƌL 5ƌZBUSPTV ,POTUBOUƌOƞWBOPW±VWBǵƌTUBO"LBEFNƌ5ƌZBUSPTV " 5PQBOPW±VWBǵƌTUBO%SBNBUƌL5ƌZBUSPTV 7,PL0PMB5VWB.à[ƌL %SBNBUƌL5ƌZBUSPTV ""STMBO5àSLNFOƌTUBO(FOÎMƌL5ƌZBUSPTV .±BLƌS(BHBV[%SBNBUƌL5ƌZBUSPTV "MUBZ$VNIVSƌZFUƌOƌO1 ,VÎƌZBL.ƌMMƌ%SBNBUƌL5ƌZBUSPTV 4BMBWBUPW%BHFTUBO%FWMFU 5ƌZBUSPTVFLƌCƌOFWFUBCƌLƌ5BUBSƌTUBOUƌZBUSPFLƌQMFSƌOF

Açılış programı ƞMLF[/FWSV[GFTUƌWBMƌOFLBU‘MBO,VNSVL5ƌZBUSPTVUBSBG‘OEBO HÚOEFSFÎFLƌMFOOFWSV[CBZSBǘ‘ZMBCBǵBMBZBOBΑM‘ǵQSPHSBN‘ 5BUBSƌTUBO$VNIVSCBǵLBO‘3VTUBN.ƌOOƌIBOPWVOLPOVǵNBT‘WF LBU‘M‘ND‘MBS‘TFMBNMBNBT‘ZMBHÚTUFSƌMFSFCBǵMBE‘5àSLƌZFEFOHFMFO FLƌCƌOTFNBHÚTUFSƌTƌ j4UFQBOƌUTB#PSƌTPWB5PZVLxIBMLǵBSL‘T‘WF .VǘBN‘TFTMFOEƌSFO"[FSCBZDBOTBOBUΑMBS‘OEBOTPOSB5VWBEBO HFMFOTBOBUΑMBSQSPHSBN‘EFWBNFUUƌSEƌ _asiya yunusova / kazan

YAZr4":*DA

115


люди диалога

XXI век – эпоха взаимозависимости XXI. yüzyıl, karşılıklı bağımlılık asrı К осознанию взаимозависимости можно прийти только добровольно и свободно, лишь состоявшимся независимым государствам Sadece bağımsız devletler karşılıklı bağımlılığı anlayabilir

Беседовал: Юрий Нешитов

ʅ

ʤʳʨ ʥʞʧʖʨʛʡʲ ʧʬʛʣʖʦʞʧʨ ʩʭʛʣʱʟ ʥʤʡʞʨʞʠʞʤʗʯʛʧʨʘʛʣʣʱʟ ʚʛʵʨʛʡʲ ʀʖʝʖʫʧʨʖʣʖ ʄʡʜʖʧ ʇʩʡʛʟʢʛʣʤʘ ʘ ʳʨʤʢ ʙʤʚʩ ʤʨʢʛʭʖʛʨ ʡʛʨʣʞʟ ʴʗʞʡʛʟ ʞ ʡʛʨʞʛ ʨʘʤʦʭʛʧʠʤʟ ʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞ ʄʡʜʖʧ ʇʩʡʛʟʢʛʣʤʘʤʦʙʖʣʞʝʩʛʨʘʧʛʘʛʦʣʤʟʧʨʤʡʞʬʛ ʆʤʧʧʞʞ ʂʛʜʚʩʣʖʦʤʚʣʱʟ ʠʩʡʲʨʩʦʣʱʟ ʬʛʣʨʦ ʥʤʚʥʖʨʦʤʣʖʜʛʢʔʃɻʇʀʄ ʥʦʞʝʘʖʣʣʱʟʥʦʛʨʘʤʦʵʨʲʘʜʞʝʣʲʛʘʦʖʝʞʟʧʠʞʛʞʚʛʞʅʛʦʘʱʟ ʥʦʤʛʠʨʬʛʣʨʦʖoʞʧʨʤʦʞʭʛʧʠʞʟʪʞʡʲʢʤʠʖʝʖʫʧʠʤʢ ʫʖʣʛ ɺʜʖʣʙʞʦʛ ʞʢʥʛʦʖʨʤʦʛ ʃʞʠʤʡʖʛ * ʞ ʚʛʠʖʗʦʲʧʠʤʢ ʘʤʧʧʨʖʣʞʞ ʙʤʚʖ ʀʤʦʦʛʧʥʤʣʚʛʣʨʜʩʦʣʖʡʖjɺɶxʘʝʵʡʳʠʧʠʡʴʝʞʘʣʤʛʞʣʨʛʦʘʲʴʩʄʡʜʖʧʖʄʢʖʦʤʘʞʭʖ – Что вам кажется наиболее важным в международной жизни сегодня? o ʄʧʤʝʣʖʣʞʛ ʘʝʖʞʢʤʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ o ʘʧʛʤʗʯʛʟ ɸ ʥʛʦʘʩʴ ʤʭʛʦʛʚʲ ʤʧʤʝʣʖʣʞʛ ʳʨʤʙʤ ʥʦʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʖʢʞ ɽʖʨʛʢ ʣʖʧʨʤʟʭʞʘʤʛʤʗʰʵʧʣʛʣʞʛ этого факта своим народам. ʅʖʦʖʚʤʠʧʖʡʲʣʤ ʣʤ ʠ ʤʧʤʝʣʖʣʞʴ ʘʝʖʞʢʤʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ ʢʤʜʣʤ ʥʦʞʟʨʞ ʨʤʡʲʠʤ ʚʤʗʦʤʘʤʡʲʣʤ ʞ ʧʘʤʗʤʚʣʤ ʡʞʮʲ ʧʤʧʨʤʵʘʮʞʢʧʵ ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʱʢ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʖʢ ɸ ʚʖʡʛʠʤʢ ʙʤʚʩ ʣʖ ɶʪʦʤɶʝʞʖʨʧʠʤʢ ʠʤʣʙʦʛʧʧʛ ʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʤʧʘʤʗʤʚʞʨʛʡʲʣʱʫ ʚʘʞʜʛʣʞʟ ʢʣʛ ʚʤʘʛʡʤʧʲ ʧʠʖʝʖʨʲ ʧ ʛʙʤ ʨʦʞʗʩʣʱ ʧʡʤʘʖ ʠʤʨʤʦʱʛʥʤʘʨʤʦʵʴʧʛʙʤʚʣʵjʃʛʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʲo ʣʛ ʤʠʤʣʭʖʨʛʡʲʣʖʵ ʬʛʡʲ ʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤ ʤʧʘʤʗʤʚʞʨʛʡʲʣʤʙʤ ʚʘʞʜʛʣʞʵ ʂʣʤʙʞʛ ʚʤʗʞʘʮʞʛʧʵ ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ ʧʨʦʖʣʱ ʣʛ ʧʨʖʡʞ ʤʨ ʳʨʤʙʤ ʧʭʖʧʨʡʞʘʛʛ ʚʡʵ ʣʞʫ ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʲ ʤʗʛʦʣʩʡʖʧʲ ʘʣʩʨʦʛʣʣʞʢʞ ʦʖʝʚʤʦʖʢʞ ʙʦʖʜ-

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

Röportaj: Yuriy Neşitov

,

B[BLǵBƌS ZB[BS TFOBSƌTUWFQPMƌUƌLBD‘0MKBT4VMFZNFOPWCVZ‘MZBǵ‘ ƌMF CFSBCFS ǵBƌSMƌL IBZBU‘OB CBǵMBNBT‘O‘O Z‘M‘O‘ LVUMBZBDBL 0MKBT 4VMFZNFOPW 4BƌOU 1FUFSTCVSHEB 6/&4$0OVO IƌNBZFTƌ BMU‘OEB "WSBTZB EFǘFSMFSƌOƌ IBZBUB HFÎƌSNFL BNBD‘ZMB 6MVTMBSBSBT‘ ,àMUàS .FSLF[ƌ BÎNBZ‘ QMBOMBNBLUBE‘S ,àMUàS .FSLF[ƌOƌO ƌML QSPKFTƌ )BO $BOHƌS /ƌLPMBZ * WF 3VTZBEBLƌ Z‘M‘ ƌTZBO‘ LPOVMBS‘O‘ ƌÎFSFO CƌS GƌMNÎBM‘ǵNBT‘PMBDBLU‘S%"%FSHƌTƌNVIBCƌSƌCV LPOVMBSMBBMBLBM‘0MKBT4VMFZNFOPWƌMFSÚQPSUBK ZBQU‘ Uluslararası ilişkilerin bugünlerde en önemli noktasının ne olduğunu düşünüyorsunuz? 6MVTMBSBSBT‘ ƌMƌǵLƌMFSƌO ÚOFNMƌ OPLUBT‘ PMBSBL FWSFOTFMLBSǵ‘M‘LM‘CBǘ‘NM‘M‘ǘ‘HÚSàZPSVN#VHFSÎFǘFƌMLÚODFIàLàNFUMFSWBSNBM‘ CVOVHÚSNFMƌ 4POSBEBCVOVOWB[HFÎƌMNF[EPǘSVMVǘVOVLBCVMMFOƌQ IBMLMBS‘OB BOMBUNBM‘ 4BEFDF CBǘ‘NT‘[ EFWMFUMFSLBSǵ‘M‘LM‘CBǘ‘NM‘M‘ǘ‘BOMBZBCƌMƌSZ‘M‘OEB "GSƌLBo"TZB.ƌMMƌ,VSUVMVǵ)BSFLFUMFSƌ,POHSFTƌOEF CƌS LPOVǵNB ZBQU‘N 0 [BNBO LàSTàZF ΑL‘Q TÚZMFEƌLMFSƌNƌO BZO‘T‘O‘ CVHàO UFLSBSMBZBDBǘ‘N i.ƌMMƌ LVSUVMVǵ IBSFLFUƌOƌO BNBD‘ CBǘ‘NT‘[M‘L LB[BONBLU‘S "NB CBǘ‘NT‘[M‘ǘ‘O‘ LB[BOBO CƌSÎPL àMLF NVUMVMVǘB LBWVǵBNBE‘ ;ƌSB CBǘ‘NT‘[M‘L ƌÎ ÎBU‘ǵNBMBSB TBWBǵMBSB [BUFOEàǵàLPMBOFLPOPNƌ HÚTUFSHFMFSƌOƌO EBIB EB EàǵNFTƌOF ZPM BÎN‘ǵU‘S %àOZBUPQMVMVLMBS‘iCBǘ‘NM‘M‘LBTS‘OEBOCBǘ‘NT‘[M‘L EÚOFNMFSƌOƌO ZBSE‘N‘ZMB LBSǵ‘M‘LM‘ CBǘ‘NM‘M‘ǘ‘ BOMBNBZB HFÎNFLw GPSNàMàZMF ZBǵBSw #V GPSNàM IFSàMLFƌÎƌOHFÎFSMƌEƌS


diyalog insanları ʚʖʣʧʠʞʢʞ ʘʤʟʣʖʢʞ ʥʖʚʛʣʞʛʢ ʞ ʗʛʝ ʨʤʙʤ ʣʛʘʱʧʤʠʤʙʤʩʦʤʘʣʵʜʞʝʣʞɺʡʵʢʞʦʤʘʤʙʤʧʤʤʗʯʛʧʨʘʖʘʬʛʡʤʢʖʠʨʩʖʡʲʣʖʪʤʦʢʩʡʖjʤʨʘʛʠʤʘ ʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ ʭʛʦʛʝ ʥʛʦʞʤʚ ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞ ʠ ʳʥʤʫʛʤʧʤʝʣʖʣʞʵʘʝʖʞʢʤʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞx ʄʣʖʧʥʦʖʘʛʚʡʞʘʖʚʡʵʘʧʛʫoʢʱʘʧʛʧʤʧʛʚʞ по региону, соседи по планете... – Взаимозависимость, о которой вы говорите – насколько она широка? o ʃʱʣʛʮʣʞʟ ʞʢʥʛʦʖʨʞʘ ʤʧʤʝʣʖʣʣʤʟ ʘʝʖʞʢʤʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨʞʘʢʞʦʛ ʧʨʖʣʤʘʵʯʛʢʧʵʘʧʛʨʛʧʣʛʛ ʤʨʣʤʧʞʨʧʵ ʣʛ ʨʤʡʲʠʤ ʠ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʖʢ ʄʣ ʠʖʧʖʛʨʧʵ ʠʖʜʚʤʙʤ ʭʛʡʤʘʛʠʖ ʞ ʳʨʤ ʣʛ ʣʖʨʵʜʠʖ ɸʧʛʘʝʖʞʢʤʝʖʘʞʧʞʢʱʇʤʬʞʖʡʲʣʱʛʠʡʖʧʧʱʘʝʖʞʢʤʝʖʘʞʧʞʢʱɻʧʡʞʗʱʗʤʡʲʮʛʘʞʠʞʳʨʤʤʧʤʝʣʖʡʞ ʠʡʖʧʧʱ ʣʛ ʧʨʖʣʤʘʞʡʞʧʲ ʗʱ ʧʢʛʦʨʛʡʲʣʱʢʞ врагами. – Как совершенствовать общество, каковы ключевые направления для этого? o ɺʖʘʖʟʨʛ ʩʡʩʭʮʖʨʲ ʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʛ o ʣʖʭʞʣʖʵ ʧʤ ʮʠʤʡʱ ɾ ʣʖʭʞʣʖʵ ʧ ʥʦʛʥʤʚʖʘʖʣʞʵ ʡʞʨʛʦʖʨʩʦʱ ʧʡʤʘʤ ʩʥʦʖʘʡʵʛʨ ʢʞʦʤʢ ʖ ʡʞʨʛʦʖʨʩʦʖ ʩʭʞʨ ʥʤʣʞʢʖʨʲ ʞ ʘʡʖʚʛʨʲ ʧʡʤʘʤʢ ʕ ʙʡʩʗʤʠʤ ʩʘʛʦʛʣ ʭʨʤ ʩʦʤʘʛʣʲ ʥʤʧʨʞʜʛʣʞʵ ʪʞʝʞʠʞʢʤʜʣʤʥʤʘʱʧʞʨʲʩʘʛʡʞʭʛʣʞʛʢʭʞʧʡʖ ʩʦʤʠʤʘʡʞʨʛʦʖʨʩʦʱoʘʛʚʲʗʛʝʘʤʤʗʦʖʜʛʣʞʵ ʠʤʨʤʦʤʛ ʦʖʝʘʞʘʖʛʨ ʞ ʤʗʤʙʖʯʖʛʨ ʡʞʨʛʦʖʨʩʦʖ ʣʞ ʘ ʪʞʝʞʠʛ ʣʞ ʘ ʢʖʨʛʢʖʨʞʠʛ ʘʱʧʤʨ ʣʛ ʚʤʧʨʞʭʲ ʇʤʠʦʖʨʞʨʲ ʥʦʛʥʤʚʖʘʖʣʞʛ ʡʞʨʛʦʖʨʩʦʱ ʘʮʠʤʡʛoʩʣʞʭʨʤʜʞʨʲʣʖʩʠʩʘʧʖʢʤʢʗʡʞʜʖʟʮʛʢʘʦʛʢʛʣʞʕʙʤʘʤʦʴʘʥʛʦʘʩʴʤʭʛʦʛʚʲʤ ʆʤʧʧʞʞ ʧʨʦʖʣʛ ʠʤʙʚʖʨʤ ʘʛʡʞʠʤʙʤ ʭʞʨʖʨʛʡʵ ɸ ʇʎɶ ʡʞʨʛʦʖʨʩʦʩ ʘ ʮʠʤʡʛ ʥʦʛʥʤʚʖʴʨ ʥʡʤʫʤ ʣʤ ʖʢʛʦʞʠʖʣʬʱ ʣʖʫʤʚʵʨʧʵ ʘ ʚʦʩʙʤʢ ʥʤʡʤʜʛʣʞʞoʠʣʞʢʛʚʩʨʢʤʡʤʚʱʛʨʖʡʖʣʨʡʞʘʱʛ ʩʭʛʣʱʛʧʤʘʧʛʙʤʢʞʦʖ ʛʚʩʨʞʞʝʆʤʧʧʞʞ ʞʞʝ ɾʦʖʣʖ ʉ ʢʛʣʵ ʗʤʡʲʮʞʛ ʧʤʢʣʛʣʞʵ ʤʨʣʤʧʞʨʛʡʲʣʤ ʥʤʡʛʝʣʤʧʨʞ ʣʤʘʤʙʤ ʳʠʝʖʢʛʣʖ o ɻɹʓ ʂʣʛ ʠʖʜʛʨʧʵ ʨʖʠʖʵ ʪʤʦʢʖ ʥʦʤʘʛʦʠʞ ʝʣʖʣʞʟ ʣʛ ʧʨʤʡʲʠʤ ʦʖʝʘʞʘʖʛʨ ʧʥʤʧʤʗʣʤʧʨʲ ʚʩʢʖʨʲ ʧʠʤʡʲʠʤ ʥʦʞʘʞʘʖʛʨ ʣʖʘʱʠʞ ʩʙʖʚʱʘʖʣʞʵ ʥʦʖʘʞʡʲʣʱʫʤʨʘʛʨʤʘoʭʨʤʨʤʘʦʤʚʛʨʛʡʛʥʛʦʛʚʖʭʞ jʅʤʡʛ ʭʩʚʛʧx ʃʤ ʘʛʚʲ ʅʤʡʛ ʭʩʚʛʧ o ʤʣʤ ʧʤʙʡʖʧʣʤ ʠʡʖʧʧʞʠʛ ʧʩʯʛʧʨʘʩʛʨ ʘ ʇʨʦʖʣʛ ʚʩраков... ʇʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʩʵʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʛ ʢʱʥʦʞʚʛʢ к интеграции науки и искусства. Во всяком ʧʡʩʭʖʛ ʣʖʩʠʖʞʡʞʨʛʦʖʨʩʦʖ ʥʤʢʤʛʢʩ ʙʤʦʖʝʚʤʗʡʞʜʛʚʦʩʙʚʦʩʙʩ ʭʛʢʤʗʱʭʣʤʧʭʞʨʖʴʨ ʁʴʗʖʵ ʢʱʧʡʲ ʘ ʝʖʠʤʣʭʛʣʣʤʢ ʘʞʚʛ ʘʱʦʖʜʖʛʨʧʵ ʦʛʭʲʴ ɾ ʨʤʨ ʠʨʤ ʘʡʖʚʛʛʨ ʵʝʱʠʤʢ o ʥʩʧʨʲ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʱʢ ʘ ʦʖʢʠʖʫ ʧʘʤʛʟ ʚʞʧʬʞʥʡʞʣʱoʨʤʨʧʤʧʨʤʵʨʛʡʲʣʛʟʠʖʠʩʭʛʣʱʟʘʧʘʤʛʟʤʗʡʖʧʨʞ

Слово управляет миром, а литература учит понимать и владеть словом Söz dünyayı yönetir. Edebiyat ise sözü anlamayı, söze hakim olmayı ve onu güzel kullanmayı öğretir YAZr4":*DA
люди диалога

Олжас Сулейменов с 2002 года представляет Казахстан в ЮНЕСКО. Автор книг «АЗиЯ», «Язык письма» и др. Сейчас готовит к изданию большой этимологический словарь на русском языке «1001 слово» Oljas Suleymenov 2002’den beri UNESCO'da Kazakistan'ın temsilcisidir. “Asya”, “Yazıların Dili” vb. kitaplar onun kaleminden çıkmıştır. Şimdilerde Oljas Suleymenov, “1001 Kelime” adlı Rusça olarak yazılacak büyük etimolojik sözlük üzerinde çalışıyor

Осознание и воскрешение наших укорененных в истории культурных связей на основе тесного экономического сотрудничества – это обещание расцвета новой Евразии, поистине вызов тысячелетия

118 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

Bahsettiğiniz karşılıklı bağımlılığın ne kadar kapsamlı olduğunu açıklayabilir misiniz? #VHàOMFSEF HàOEFO HàOF EBIB EB LàÎàMFO EàOZBEB LBSǵ‘M‘LM‘ CBǘ‘NM‘M‘L TBEFDF àMLFMFS BSBT‘ ƌMƌǵLƌMFSFBƌUPMNBLUBOΑLU‘ƞOTBOƌMƌǵLƌMFSƌƌÎƌOEFBZO‘T‘HFÎFSMƌEƌS)FSLFTWFIFSǵFZCƌSCƌSƌOFCBǘM‘E‘S 4PTZBM T‘O‘øBS LBSǵ‘M‘LM‘ PMBSBL CBǘM‘MBS ;BNBO‘OEB CPMǵFWƌLMFS CVOVO GBSL‘OB WBSTBZN‘ǵMBS UPQMVNVO GBSLM‘TPTZBMT‘O‘øBS‘CƌSCƌSƌOFEàǵNBOPMNBZBDBLU‘ Bir toplumun gelişmesinin yolları nedir? 5PQMVNV HFMƌǵUƌSNFL ƌTUƌZPSTBO‘[ FǘƌUƌN TƌTUFNƌOƌHFMƌǵUƌSNFLHFSFL&ǘƌUƌNTƌTUFNƌOƌOHFMƌǵNFTƌƌTFPLVMEBO CƌMIBTTBFEFCƌZBUEFSTMFSƌOEFO CBǵMBS #ƌS TÚ[ EàOZBZ‘ ZÚOFUƌS &EFCƌZBU ƌTF TÚ[à BOMBU‘S TÚ[FIBLƌNPMNBZ‘ POVHà[FMLVMMBONBZ‘ ÚǘSFUƌS&EFCƌZBUEFSTMFSƌOƌOBSU‘S‘MNBT‘ÚǘSFODƌMFSƌOGƌ[ƌLEFSTMFSƌOEFCBǵBS‘M‘PMNBT‘O‘ƌZƌZÚOEFFULƌMFZFDFǘƌOFƌOBO‘ZPSVN;ƌSBFEFCƌZBU IFNGƌ[ƌL IFNNBUFNBUƌLƌÎƌOHFSFLFOIBZBMHàDàOàHFMƌǵUƌSƌS 0LVMEB FEFCƌZBU EFSTMFSƌOƌO B[BMU‘MNBT‘ ƌMFSƌEF ƌMƌN BMBO‘OEB DƌEEƌ TPSVOMBS ZBǵBOBDBǘ‘ EFNFLUƌS#VEVSVNƌMLÚODF3VTZBƌÎƌOLFOEƌOƌHÚTUFSƌS3VTZBEBFTLƌEFOƌOTBOMBSFEFCƌZBUB PLVNBZBÎPLEàǵLàOMFSEƌ"#%EFFEFCƌZBUBÎPLEƌLLBU WFSƌMNF["NBPOMBS‘OEVSVNVCBǵLB5àNEàOZBEBOHFOÎCBǵBS‘M‘BMƌNMFS"NFSƌLBZBHFMƌS #FODF ZFOƌ VZHVMBOBO UFTU T‘OBW TƌTUFNƌOƌO GBZEBM‘PMNBT‘UBSU‘ǵ‘MNBM‘E‘S#VLPOVEBÎPLǵàQIFN WBS #V TƌTUFNƌO ÚǘSFODƌMFSF EàǵàONFLUFO [ƌZBEFEPǘSVDFWBC‘UVUUVSNBZBZÚOFMNFZƌÚǘSFUUƌǘƌOƌEàǵàOàZPSVN

&ǘƌUƌN TƌTUFNƌOƌO HFMƌǵUƌSƌMNFTƌ TPOVDV CƌMƌN ƌMFTBOBU‘OCàUàOMFǵNFTƌPMBDBL/FEFPMTB CƌMƌN ƌMFFEFCƌZBUBSBT‘OEB[BOOFEƌMFOEFOEBIBT‘L‘CƌS CBǘMBOU‘O‘OPMEVǘVOVEàǵàOàZPSVN )FS CƌS GƌLƌS IFS CƌS EàǵàODF EƌMF HFUƌSƌMƌSLFO EPǘSV TÚ[DàLMFS LVMMBO‘MBSBL BOMBU‘MNBM‘ #VOV CBǵBSNBZ‘ CƌMFO Lƌǵƌ CƌS CƌMƌN BEBN‘ PMBSBL EBIB ZàLTFL[ƌSWFMFSFVMBǵBCƌMƌS Rusya ile Kazakistan arasındaki siyasi ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? ƞLƌ àMLF BSBT‘OEBLƌ ƌMƌǵLƌMFS ÎPL I‘[M‘ HFMƌǵƌZPS "ZO‘[BNBOEBZBQ‘MBOHFMƌǵNFMFS"WSBTZBEFǘFSMFSƌ "WSBTZB TFOBSZPTV EƌLLBUF BM‘OBSBL HFSÎFLMFǵUƌSƌMƌS "WSBTZB EFǘFSMFSƌ à[FSƌOEF LVSVMBO "WSBTZB TFOBSZPTVOVÎPLÚOFNTƌZPSVN#VLPOVEBƌMLGƌLƌSMFSƌ-FW /ƌLPMBZFWƌÎ(VNƌMÚWQBZMBǵN‘ǵU‘#ÚMHFOƌOSFOLMFSƌ BEFUMFSƌWFEFǘFSMFSƌOƌLPSVNBZBCàZàLÚOFNWFSFO CVCƌMƌNBEBN‘O‘CƌSNBOBEBIPDBNPMBSBLHÚSàZPSVN99BTS‘OCBǵMBOH‘D‘OEB3VTZBEBPSUBZBΑLBO "WSBTZB IBSFLFUƌ "WSVQBZB LBSǵ‘ EBNHBT‘O‘ UBǵ‘ZBSBL P [BNBOLƌ TPTZBMƌTU EFǘFSMFSF LBSǵ‘ NBIVMFGFU QP[ƌTZPOV UVUVZPSEV #VHàOMFSEF IFS ǵFZ EFǘƌǵUƌ PMBZMBSGBSLM‘CPZVULB[BOE‘ #VHàO "WSBTZB"UMBOUƌL 0LZBOVTUBO #àZàL 0LZBOVTB LBEBS ,V[FZ #V[ %FOƌ[ƌOEFO )ƌOU 0LZBOVTVOB LBEBS CƌS CàUàOEàS "WSBTZBO‘O EPǘBM WF ƌOTBO LBZOBLMBS‘ CPMEVS ƞOTBOƌMFEPǘBO‘OPSUBLMBǵBPMVǵUVSEVǘVCVCFSFLFUMƌ IB[ƌOFEFO "WSBTZBEB ZBǵBZBO NƌMMFUMFSƌ CƌS BSBZB HFUƌSFSFL LBZOBǵU‘SBSBL GBZEBMBOBCƌMƌSƌ[ "WSBTZB IBMLMBS‘EàǵàOEàLMFSƌOEFOEBIBÎPLCƌSCƌSƌOFCBǘM‘MBS"SBMBS‘OEBUBNPMBSBLGBSL‘OBWBSNBE‘LMBS‘HàÎMà CBǘMBOU‘WBSƞOTBOMBS CVHFSÎFLMFSƌBOMBE‘LUBOTPOSB "WSBTZB%FWMFUMFSƌ,POGFEFSBTZPOVPMVǵUVSBDBL99* BT‘SEBCVOVO[BNBO‘HFMEƌ #VHàOMFSEF 9*** BT‘SEB $FOHƌ[ )BO UBSBG‘OEBO UBISƌQ FEƌMNƌǵ ƞQFL:PMVOV UFLSBSMBZBO NPEFSO CƌS PUPCBO QSPKFTƌ ZàSàSMàLUF ,B[BLƌTUBO "WSBTZBO‘O HFMFDFǘƌOFCàZàLLBUL‘TBǘMBZBDBLPMBOCVLBSBZPM QSPKFTƌOEFOLFOEƌTƌOFEàǵFOL‘TN‘ZBQNBZBCBǵMBE‘(àOàNà[EF ±ƌOEFO"WSVQBZBNBMMBSEFOƌ[ZPMV ƌMFHÚOEFSƌMƌZPS:BQ‘MBOZFOƌƞQFL:PMV[BNBOWFQBSB NBTSBøBS‘O‘àÎLBUEàǵàSFDFL.àUFBIIƌUMFSƌàSFUƌDƌMFSƌMFCBǘMBZBDBLǵFLƌMEF)ƌOEƌTUBOEBOHFMFOU‘SMBS EBCVPUPCBO‘LVMMBOBDBL"GHBOƌTUBOHƌCƌ[PSMVLMBS ƌÎƌOEF CVMVOBO àMLFMFSF WF CÚMHFMFSF CV LBSBZPMV QSPKFTƌZFOƌƌNLBOMBSTVOVZPS#VCÚMHFMFSEFTBWBǵMBS‘OCƌUNFTƌBOMBN‘OBHFMFDFL"GHBOƌTUBOHƌCƌàMLFMFSEFTBWBǵMBS QPMƌUƌLBD‘MBSWFZBCBS‘ǵHàDàBTLFSMFSƌ TBZFTƌOEF EFǘƌM ZFSMƌ IBML‘O FLPOPNƌL ƌIUƌZBÎMBS‘OB EBZBOBO VMVTMBSBSBT‘ UƌDBSƌ ǵƌSLFUMFS TBZFTƌOEF TPOB FSFDFL 4ƌ[F LàÎàL CƌS UBINƌOƌNƌ TÚZMFDFǘƌN CV QSPKFOƌO GBBMƌZFU HÚTUFSNFTƌOEFO Z‘M TPOSB CV CÚMHFEFTBWBǵMBSCƌUFS 5BSƌI ƌÎFSƌTƌOEF TàSFHFMFO IBMLMBS BSBT‘OEBLƌ CBǘMBS‘O ZFOƌEFO GBSL‘OB WBS‘M‘Q DBOMBOE‘S‘MNBT‘ Cƌ[ƌ ZFOƌ CFSFLFUMƌ"WSBTZBZBVMBǵU‘SBDBL#VOVO ƌÎƌOFMƌNƌ[EFOHFMFOƌZBQNBM‘Z‘[Q


diyalog insanları

– Как вы оцениваете политические отношения России и Казахстана? oʂʣʛʠʖʜʛʨʧʵ ʥʦʤʨʛʠʖʴʨʞʣʨʛʙʦʖʬʞʤʣʣʱʛ ʥʦʤʬʛʧʧʱ ʥʦʞʭʛʢʥʦʤʨʛʠʖʴʨʧʧʖʢʤʟʘʱʧʤʠʤʟ ʣʖʨʛʦʦʞʨʤʦʞʞʗʱʘʮʛʙʤʇʇʇʆʧʠʤʦʤʧʨʲʴɾʳʨʞ ʥʦʤʬʛʧʧʱ ʞʚʩʨ ʥʤ ʛʘʦʖʝʞʟʧʠʤʢʩ ʧʬʛʣʖʦʞʴ ʇʭʞʨʖʴ ʧʘʤʞʢ ʩʭʞʨʛʡʛʢ ʁʲʘʖ ʃʞʠʤʡʖʛʘʞʭʖ ɹʩʢʞʡʛʘʖ ʤʚʣʤʙʤ ʞʝ ʠʡʴʭʛʘʱʫ ʦʖʝʦʖʗʤʨʭʞʠʤʘ ʞ ʘʛʡʞʠʞʫʧʡʩʜʞʨʛʡʛʟʛʘʦʖʝʞʟʧʠʤʟʞʚʛʞ ʥʤʳʨʤму этот сценарий мне дорог. ɽʚʛʧʲ ʠ ʢʛʧʨʩ ʧʠʖʝʖʨʲ ʭʨʤ ʛʘʦʖʝʞʟʧʨʘʤ ʘʤʝʣʞʠʮʛʛ ʘ ʆʤʧʧʞʞ ʘ ʣʖʭʖʡʛ ʋʋ ʘʛʠʖ ʣʛʧʡʤ ʣʖ ʧʛʗʛ ʣʛʠʩʴ ʥʛʭʖʨʲ ʖʣʨʞʛʘʦʤʥʛʟʧʠʤʟ ʣʖʥʦʖʘʡʛʣʣʤʧʨʞ ʣʖʫʤʚʞʡʤʧʲ ʘ ʤʥʥʤʝʞʬʞʞ ʨʤʙʚʖʮʣʞʢ ʧʤʬʞʖʡʞʧʨʞʭʛʧʠʞʢ ʨʛʣʚʛʣʬʞʵʢ ʇʛʙʤʚʣʵʖʠʨʩʖʡʲʣʤʞʣʤʛɻʘʦʖʝʞʟʧʠʞʟʠʤʣʨʞнент – огромное пространство, от Атлантики ʚʤ ʈʞʫʤʙʤ ʤʠʛʖʣʖ ʤʨ ʇʛʘʛʦʣʤʙʤ ʁʛʚʤʘʞʨʤʙʤ ʚʤ ʜʖʦʠʤʙʤ ɾʣʚʞʟʧʠʤʙʤ ɻʙʤ ʦʛʧʩʦʧʱ ʥʦʞʦʤʚʣʱʛ ʞ ʭʛʡʤʘʛʭʛʧʠʞʛ ʤʙʦʤʢʣʱ ɾ ʢʱ ʢʤʜʛʢʘʤʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵʥʡʤʚʖʢʞʳʨʤʙʤʥʦʞʦʤʚʣʤʙʤʞʭʛʡʤʘʛʭʛʧʠʤʙʤʗʤʙʖʨʧʨʘʖ ʈʖʠʤʛ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛ ʧʨʖʣʛʨ ʤʧʩʯʛʧʨʘʞʢʤ ʭʛʦʛʝ ʞʣʨʛʙʦʖʬʞʴ ʣʖʦʤʚʤʘ ʣʖʧʛʡʵʴʯʞʫ ʠʤʣʨʞʣʛʣʨʞʗʡʞʝʠʞʫʚʦʩʙʚʦʩʙʩʥʤʙʡʩʗʤʠʞʢ ʧʘʵʝʵʢoʥʤʗʤʡʲʮʛʟʭʖʧʨʞ ʛʯʛʣʛʤʧʤʝʣʖʣʣʱʢ ʀʤʣʪʛʚʛʦʖʬʞʵ ʛʘʦʖʝʞʟʧʠʞʫ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘ o ʘʥʤʡʣʛ ʘʛʦʤʵʨʣʱʟ ʦʛʝʩʡʲʨʖʨ ʳʨʤʙʤ ʤʧʤʝʣʖ-

ʣʞʵ99*ʘʛʠoʛʙʤʘʦʛʢʵ ʇʛʙʤʚʣʵ ʥʦʤʠʡʖʚʱʘʖʛʨʧʵ ʧʖʢʱʟ ʧʤʘʦʛʢʛʣʣʱʟ ʖʘʨʤʗʖʣ ʥʤ ʨʦʖʧʧʛ ɸʛʡʞʠʤʙʤ ʎʛʡʠʤʘʤʙʤ ʥʩʨʞ ʦʖʝʦʩʮʛʣʣʤʙʤ ʘ 9*** ʘʛʠʛ ʍʞʣʙʞʝʫʖʣʤʢ ʀʖʝʖʫʧʨʖʣ ʩʜʛ ʧʨʦʤʞʨ ʧʘʤʴ ʭʖʧʨʲ ʳʨʤʟ ʨʦʖʣʧпортной артерии, которая во многом опредеʡʞʨ ʗʩʚʩʯʛʛ ʠʤʣʨʞʣʛʣʨʖ ʂʤʦʧʠʞʛ ʥʛʦʛʘʤʝʠʞ ʞʝ ʀʞʨʖʵ ʘ ɻʘʦʤʥʩ ʘ ʨʦʞ ʦʖʝʖ ʚʤʡʲʮʛ ʞ ʚʤʦʤʜʛ ʭʛʢ ʧʩʫʤʥʩʨʣʱʛ ʣʤʘʱʟ ɸʛʡʞʠʞʟ ʥʩʨʲ ʚʖʧʨ ʗʤʡʲʮʤʟ ʘʱʞʙʦʱʮ ʘʤ ʘʦʛʢʛʣʞ ʀ ʣʛʢʩ ʝʖʨʛʢ ʥʦʞʧʤʛʚʞʣʵʨʧʵʠʖʦʖʘʖʣʱʨʦʛʟʡʛʦʤʘʞʝɾʣʚʞʞ ʧʘʵʝʖʘ ʩʝʖʢʞ ʨʤʦʙʤʘʡʞ ʞ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʣʱʢʞ ʬʛʥʤʭʠʖʢʞʥʤʧʨʖʘʯʞʠʤʘʞʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʛʟ ʓʨʤʨ ʥʩʨʲ ʤʨʠʦʤʛʨ ʣʤʘʱʛ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞ ʚʡʵʨʖʠʞʫʨʵʜʛʡʱʫʦʛʙʞʤʣʤʘ ʠʖʠɶʪʙʖʣʞʧʨʖʣ ɾ ʢʞʦ ʨʖʢ ʗʩʚʛʨ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣ o ʣʛ ʥʤʡʞʨʞʠʖʢʞ ʣʛʢʞʦʤʨʘʤʦʭʛʧʠʞʢʞʘʤʟʧʠʖʢʞ ʖʢʤʯʲʴ ʠʦʩʥʣʱʫʨʦʖʣʧʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʱʫʠʤʢʥʖʣʞʟ ʤʥʞʦʖʴʯʞʫʧʵʣʖʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʞʛʞʣʨʛʦʛʧʱʣʖʧʛʡʛʣʞʵʅʤʝʘʤʡʴʧʛʗʛʥʦʤʙʣʤʝoʭʛʦʛʝʚʛʧʵʨʲ ʡʛʨ ʥʤʧʡʛ ʤʨʠʦʱʨʞʵ ʳʨʤʙʤ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʣʤʙʤ ʠʤʦʞʚʤʦʖʘʤʟʣʱʘʦʛʙʞʤʣʛʝʖʠʤʣʭʖʨʧʵ ʄʧʤʝʣʖʣʞʛ ʞ ʘʤʧʠʦʛʮʛʣʞʛ ʣʖʮʞʫ ʩʠʤʦʛʣʛʣʣʱʫʘʞʧʨʤʦʞʞʠʩʡʲʨʩʦʣʱʫʧʘʵʝʛʟʣʖʤʧʣʤʘʛ ʨʛʧʣʤʙʤ ʳʠʤʣʤʢʞʭʛʧʠʤʙʤ ʧʤʨʦʩʚʣʞʭʛʧʨʘʖ o ʳʨʤ ʤʗʛʯʖʣʞʛ ʦʖʧʬʘʛʨʖ ʣʤʘʤʟ ɻʘʦʖʝʞʞ ʥʤʞʧʨʞʣʛ ʘʱʝʤʘʨʱʧʵʭʛʡʛʨʞʵɷʩʚʛʢʜʛʛʢʩʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʤʘʖʨʲQ

Tarih içerisinde süregelen halklar arasındaki bağların yeniden farkına varılıp canlandırılması bizi, yeni, bereketli Avrasya’ya ulaştıracak

YAZr4":*DA
туризм

В Конью на коне Ирина Герасимова

Х

ʤʨʞʨʛ ʥʤʗʱʘʖʨʲ ʣʛ ʘ jʥʡʵʜʣʤʟx ʖʘʣʖʧʨʤʵʯʛʟʈʩʦʬʞʞ ʈʖʢ ʙʚʛʝʖʠʡʖʚʱʘʖʡʞʧʲ ʤʧʣʤʘʱ ʞʧʠʩʧʧʨʘʖ ʦʛʢʛʧʛʡ ʗʩʚʩʯʛʟ ʄʧʢʖʣʧʠʤʟ ʞʢʥʛʦʞʞ ʄʨʠʩʚʖ ʥʤʮʡʖ ʞ ʛʧʨʲ ʧʡʖʘʖ ʨʩʦʛʬʠʞʫ ʧʨʦʤʞʨʛʡʛʟ ɹʚʛ ʥʤʵʘʞʡʖʧʲ ʩʣʞʠʖʡʲʣʖʵ ʧʞʧʨʛʢʖ ʚʩʫʤʘʣʤʙʤ ʤʗʦʖʝʤʘʖʣʞʵ o ʮʠʤʡʖ ʚʛʦʘʞʮʛʟɻʧʡʞʚʖ ʨʤʧʨʖʦʞʣʣʱʟʙʤʦʤʚʀʤʣʲʵ ʥʦʛʜʣʛʛʣʖʝʘʖʣʞʛɾʠʤʣʞʵ ʜʚʛʨʘʖʧ ʃʖʳʨʤʟʝʛʢʡʛʘʧʖʢʤʢʬʛʣʨʦʛʂʖʡʤʟɶʝʞʞ ʣʱʣʛʮʣʛʟʈʩʦʬʞʞ ʜʞʡʞʢʣʤʙʞʛʣʖʦʤʚʱʋʛʨʨʱ ʦʖʝʘʤʚʞʡʞ ʥʤʦʤʚʞʧʨʱʫ ʧʠʖʠʩʣʤʘ ʙʤʣʭʖʦʱ ʚʤʧʞʫʥʤʦʩʠʦʖʮʖʴʨʞʝʚʛʡʞʵʧʠʖʭʩʯʞʢʞʠʤʣʵʢʞ o ʫʖʦʖʠʨʛʦʣʱʢ ʫʛʨʨʧʠʞʢ ʤʦʣʖʢʛʣʨʤʢ ɾʢʣʖʧʢʛʣʩʥʦʞʮʡʞʪʦʖʠʞʟʬʱ ʝʖʨʛʢʦʞʢʡʵʣʛ ʙʦʛʠʞ ʘʞʝʖʣʨʞʟʬʱ ɽʚʛʧʲ ʤʚʛʦʜʞʘʖʡ ʥʤʗʛʚʱ ɶʡʛʠʧʖʣʚʦ ʂʖʠʛʚʤʣʧʠʞʟ ʥʦʤʥʤʘʛʚʤʘʖʡ ʧʘʖʥʤʧʨʤʡʅʖʘʛʡ ɾʢʛʣʣʤʥʤʚʀʤʣʲʛʟ ʘʍʖʨʖʡʫʤʴʠʛ ʥʦʞʢʛʦʣʤʨʱʧʵʭʡʛʨʚʤР. Х. ʤʭʛʢʧʘʞʚʛʨʛʡʲʧʨʘʩʴʨ ʥʦʤʚʤʡʜʖʴʯʞʛʧʵ ʥʤ ʧʛʟ ʚʛʣʲ ʦʖʧʠʤʥʠʞ ʥʤʵʘʞʡʧʵ ʥʛʦʘʱʟ ʘ ʞʧʨʤʦʞʞ ʭʛʡʤʘʛʭʛʧʨʘʖ ʙʤʦʤʚ ɺʤʢʖ o ʩʗʛʜʞʯʛ ʤʨ ʚʞʠʞʫ ʝʘʛʦʛʟ o ʧʨʦʤʞʡʞ ʨʤʙʚʖʛʯʛʗʛʝʠʦʱʮ ʘʤʝʘʤʚʵʨʤʡʲʠʤʧʨʛʣʱ

Молитва кружащихся дервишей ɸ9*o9***ʘʛʠʖʫʙʤʦʤʚʧʨʖʣʤʘʞʨʧʵʧʨʤʡʞʬʛʟʆʩʢʧʠʤʙʤ ʧʩʡʨʖʣʖʨʖ o ʧʛʡʲʚʜʩʠʧʠʤʙʤ ʙʤʧʩʚʖʦʧʨʘʖ ɸ ʀʤʣʲʴ ʥʦʞʙʡʖʮʖʴʨ ʡʩʭʮʞʫ ʫʩʚʤʜʣʞʠʤʘ ʩʭʛʣʱʫ ʪʞʡʤʧʤʪʤʘ ʖʦʫʞʨʛʠʨʤʦʤʘ ʇʨʦʤʵʨʧʵ ʘʛʡʞʠʤʡʛʥʣʱʛ ʝʚʖʣʞʵ ʥʤʵʘʡʵʴʨʧʵ ʢʛʚʦʛʧʛ ʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʱ ʉʣʞʠʖʡʲʣʖʵʥʡʞʨʤʭʣʖʵʦʖʗʤʨʖ ʦʛʝʲʗʖ ʥʤ ʚʛʦʛʘʩ ʠʤʘʦʤʨʠʖʭʛʧʨʘʤ ʫʖʦʖʠʨʛʦʣʖʵʠʖʢʛʣʣʖʵʠʡʖʚʠʖoʨʘʤʦʛʣʞʵʧʛʡʲʚʜʩʠʧʠʞʫ ʢʖʧʨʛʦʤʘ ʧʨʖʡʞ ʤʧʣʤʘʤʟ ʠʩʡʲʨʩʦʣʱʫ ʪʤʦʢ ʄʧʢʖʣʧʠʤʟʞʢʥʛʦʞʞɸʧʛʳʨʤʢʤʜʣʤʩʘʞʚʛʨʲʞ ʧʛʙʤʚʣʵʣʖʩʡʞʬʖʫʞʘʢʩʝʛʵʫʙʤʦʤʚʖ ɸ ʀʤʣʲʛ ʥʦʤʥʤʘʛʚʤʘʖʡ ʞʧʡʖʢʧʠʞʟ ʧʩʪʞʟ ʗʤʙʤʧʡʤʘ ʨʖʡʖʣʨʡʞʘʱʟ ʥʤʳʨ ɺʜʖʡʖʡʛʚʚʞʣ Руми. oʂʛʘʡʖʣʖ jʙʤʧʥʤʚʞʣʚʩʮʞxoʨʖʠʛʙʤʣʖʝʱʘʖʴʨʥʤʭʞʨʖʨʛʡʞ ʥʦʤʘʤʝʙʡʖʧʞʡ ʭʨʤʘʧʛʡʴʚʞo ʗʦʖʨʲʵ ʣʛʝʖʘʞʧʞʢʤʤʨʬʘʛʨʖʠʤʜʞʞʘʛʦʤʞʧʥʤведания.

120 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ


turizm

Konya’ya giderken Irina Gerasimova

#

ƌMEƌǘƌOƌ[ UBUƌM CFMEFTƌ Q‘S‘M Q‘S‘M LVNMV QMBKMBS‘OE‘ǵ‘OEBHFSÎFL5àSLƌZFZƌHÚSNFLƌTUFSNƌTƌOƌ[ 0TNBOM‘ƞNQBSBUPSMVǘVOVOTBOBUWF[BOBBUMBS‘O‘OUFNFMƌOƌOPMVǵUVSVMEVǘV5àSLƌZFZƌHÚSNFL ƌTUFSNƌTƌOƌ[ .BOFWƌFǘƌUƌNƌOCƌSUBS[‘PMBOEFSWƌǵMƌǘƌOPSUBZBΑLU‘ǘ‘5àSLƌZFZƌHÚSNFLƌTUFSNƌTƌOƌ[ $FWBC‘O‘[iFWFUwƌTF FTLƌBE‘ƞLPOƌZBPMBOCVHàOLàCƌMEƌǘƌNƌ[,POZBǵFISƌTƌ[ƌCFLMƌZPS "OBEPMVOVOPSUBT‘OEBCVMVOBOCVUPQSBLMBSEBUBSƌICPZVODBCƌSÎPLGBSLM‘VZHBSM‘LZBǵBN‘ǵU‘ #VSBEBZBǵBZBO)ƌUƌUMFSTPZMVBUMBS‘ZFUƌǵUƌSƌZPSMBSE‘ #VOVONƌSBT‘PMBSBLÎÚNMFLDƌMFS ÎBOBLÎÚNMFLMFSƌ WFZBQU‘LMBS‘EƌǘFSFǵZBMBS‘)ƌUƌULàMUàSàOFIBTPMBO BU EFTFOMFSƌ ƌMF TàTMàZPSMBSE‘ ;BNBOMB )ƌUƌUMFSƌO ZFSƌOƌ'SƌHZBM‘MBS 3PNBM‘MBS 3VNMBS #ƌ[BOTM‘MBSBME‘ #VUPQSBLMBS #àZàLƞTLFOEFSƌOƌǵHBMƌOƌHÚSEà#VSBMBSEB)BWBSƌ"[ƌ[1BVMVTWBB[WFSNƌǵUƌ ,POZBO‘O ZBL‘OMBS‘OEB ±BUBMIÚZàLUF .½ ZBLMBǵ‘LCƌOZ‘MÚODFƌOTBOM‘LUBSƌIƌOEFǵFIƌSCƌÎƌNƌOEFƌMLEà[FOMƌZFSMFǵƌNZFSƌLVSVMNVǵUV(àOàNà[EFEFWBNFEƌMFOLB[‘ÎBM‘ǵNBMBS‘CVOVƌTQBUMBNBLUBE‘S)BZWBOTBME‘S‘MBS‘OBLBSǵ‘TBWVONB CBS‘OBLMBS‘ PMBSBL ZBQ‘MBO ƌML FWMFS ÎBU‘T‘[ PMBSBL TBEFDFEVWBSEBOƌCBSFUUƌ

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / FOTOĞRAF: INTREPRESS

Bir dervişin hikayesi 9* o 9*** ZZ UBSƌIMFSƌ BSBT‘OEB ,POZB 4FMDVLMBS‘O EFWMFUƌ PMBO 3VN 4BMUBOBU‘O‘O CBǵLFOUƌ PMNVǵUV ,POZBZB FO ƌZƌ FO ZFUFOFLMƌ TBOBUΑMBS CƌMƌN BEBNMBS‘ GFMTFGFDƌMFS NƌNBSMBSEBWFUFEƌMƌSEƌƵFIƌSEF NVIUFǵFN FǵTƌ[ Hà[FMMƌLUF CƌOBMBS ZBQ‘M‘S NFESFTFMFS BΑM‘SE‘ (àOàNà[EF ,POZBO‘O CƌOB NƌNBSƌTƌOEF Nà[FMFSƌOEF HÚSFCƌMFDFǘƌNƌ[ NP[BƌLMFS UBIUBPZNBD‘M‘ǘ‘ IBM‘EPLVNBD‘M‘ǘ‘ TBEFDF CVSBZBBƌUEVWBSÚSHàTà0TNBOM‘ƞNQBSBUPSMVǘVOVOLƌNMƌǘƌPMNVǵUVS 3VN4BMUBOBU‘O‘OCBǵLFOUƌOƌOQBSMBLEÚOFNƌ PMBO9***ZZEB,POZBEBƞTMBNWFUBTBWWVGEàOZBT‘OEBÚOFNMƌǵBƌSWFEàǵàODFBEBN‘PMBO.FWMBOB $FMBMFUUƌO 3VNƌ WBB[ WFSNFZF CBǵMBS )BZSBOMBS‘ UBSBG‘OEBOLFOEƌTƌOFi&GFOEƌNƌ[wNBOBT‘OBHFMFO .FWMBOB ƌTNƌ WFSƌMFO [BU ƌOTBOMBS‘O IBOHƌ NƌMMFU WFZB IBOHƌ EƌOF NFOTVQ PMEVǘVOV ÚOFNTFNFEFO IFSLFTƌO LBSEFǵ PMEVǘVOV TÚZMàZFO .FWMBOB YAZr4":*DA

121


turizm

туризм

ʨʱʧʵʭoʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʞʝʖʥʖʚʣʤʙʤʢʞʦʖɾʧʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʞ ʩʠʖʝʱʘʖʴʨ ʣʖ ʤʨʠʦʱʨʤʧʨʲ ʚʩʫʤʘʣʩʴ ʗʡʞʝʤʧʨʲʆʩʢʞʞʫʦʞʧʨʞʖʣʧʠʞʫʩʭʛʣʞʟ

Приди, кто бы ты ни был, приди. Будь ты безбожник или язычник, приди. Наша школа не дом безнадежности. Даже сотню раз согрешив, все равно приди

Великий шелковый хайвей jʈʖʠʤʛ ʥʦʤʵʘʡʛʣʞʛ ʙʩʢʖʣʞʝʢʖ ʨʤʡʛʦʖʣʨʣʤʧʨʞ ʡʴʗʘʞʞʣʛʤʗʱʠʣʤʘʛʣʣʤʙʤʚʦʩʜʛʡʴʗʞʵ ʗʱʡʤʦʛʘʤʡʴʬʞʤʣʣʱʢʘʨʛʜʛʧʨʤʠʞʛʘʦʛʢʛʣʖ ɸʛʡʞʠʤʡʛʥʣʱʛ ʧʨʞʫʞ ʆʩʢʞ ʞ ʛʙʤ jʥʦʤʙʦʖʢʢʣʖʵxʠʣʞʙʖʥʦʞʨʭʛʟjʂʛʧʣʛʘʞxʥʛʦʛʘʛʚʛʣʱʣʖ ʢʣʤʙʞʛʵʝʱʠʞʞʞʝʚʖʴʨʧʵʤʙʦʤʢʣʱʢʞʨʞʦʖʜʖʢʞ o ʦʖʧʧʠʖʝʖʡ ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʲ ɺʞʦʛʠʨʤʦʖʨʖ ʠʩʡʲʨʩʦʱ ʞ ʨʩʦʞʝʢʖ ʢʩʣʞʬʞʥʖʡʞʨʛʨʖ ʀʤʣʲʞ ʂʛʫʢʛʨ ʔʣʚʛʣ o ɶ ʦʞʨʢʞʭʛʧʠʞʛ ʧʨʦʤʠʞ ʂʛʘʡʖʣʱ ʦʱʚʖʴʯʞʛʝʘʩʠʞʪʡʛʟʨʱʣʛʟoʞʤʧʤʗʱʟ ʘʞʚʘʦʖʯʛʣʞʵʚʖʡʞʢʩʧʩʡʲʢʖʣʧʠʤʢʩʢʞʦʩʣʤʘʱʟʢʤʡʞʨʘʛʣʣʱʟʦʞʨʩʖʡoʨʖʣʛʬʠʦʩʜʖʯʞʫʧʵ ʚʛʦʘʞʮʛʟx ʂʩʝʛʟʢʛʭʛʨʲ ʙʚʛ ʥʤʫʤʦʤʣʛʣ ʆʩʢʞ o ʢʛʧʨʤ ʥʛʦʛʧʛʭʛʣʞʵ ʚʩʫʤʘʣʱʫ ʚʤʦʤʙ ɻʜʛʙʤʚʣʤ ʤʠʤʡʤ ʚʘʩʫ ʢʞʡʡʞʤʣʤʘ ʭʛʡʤʘʛʠ ʥʦʞʛʝʜʖʴʨ ʥʤʠʡʤʣʞʨʲʧʵ ʨʤʢʩ ʠʨʤ ʥʦʤʘʤʝʙʡʖʧʞʡ ʡʴʗʤʘʲ ʣʖʞʘʱʧʮʛʟ ʬʛʣʣʤʧʨʲʴ ɾʝ ʣʞʫ ʥʦʞʢʛʦʣʤ 

  ɾʝ ʧʨʤʡʲ ʡʴʗʞʢʤʟ ʦʤʧʧʞʵʣʖʢʞ ʠʩʦʤʦʨʣʤʟ ɶʣʨʖʡʞʞʧʴʚʖʢʤʜʣʤʚʤʗʦʖʨʲʧʵʣʖʠʤʣʛ ʥʦʖʘʚʖ ʜʛʡʛʝʣʤʢɸʛʚʲʀʤʣʲʵ ʘʤʨʤʣʖʳʠʝʤʨʞʠʖ o ʘʖʜʣʛʟʮʖʵ ʨʤʭʠʖ ɸʛʡʞʠʤʙʤ ʮʛʡʠʤʘʤʙʤ ʥʩʨʞ ʣʖʭʖʘʮʛʙʤ ʪʩʣʠʬʞʤʣʞʦʤʘʖʨʲ ʛʯʛ ʘʤ ʨʱʧʵʭʛʡʛʨʞʞ ʚʤ Р. Х. ʓʨʤ ʥʤ ʧʩʨʞ ʥʛʦʘʱʟ ʫʖʟʘʛʟ ʘʞʧʨʤʦʞʞʭʛʡʤʘʛʭʛʧʨʘʖʅʦʖʘʚʖʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʖʵ ʧʠʤʦʤʧʨʲ ʣʛ ʥʦʛʘʱʮʖʡʖ ʠʢ ʘ ʚʛʣʲ ɷʤʡʲʮʛ ʘʛʦʗʡʴʚʥʦʤʟʨʞʗʱʡʣʛʘʧʤʧʨʤʵʣʞʞʅʦʞʨʖʠʤʟ jʦʛʝʘʤʧʨʞx ʠʖʦʖʘʖʣʱ ʧ ʨʤʘʖʦʖʢʞ ʚʤʗʞʦʖʡʞʧʲ ʧʴʚʖʞʝʀʞʨʖʵʗʤʡʲʮʛʙʤʚʖʀʖʜʚʱʛʠʢʠʩʥʬʤʘʜʚʖʡʞʠʖʦʖʘʖʣʧʖʦʖʞoʨʤʙʚʖʮʣʞʛʢʤʨʛʡʞ jʗʛʣʝʤʠʤʡʤʣʠʞx ʞ jʂʖʠʚʤʣʖʡʲʚʧʱx ʘ ʤʚʣʤʢ jʪʡʖʠʤʣʛxʄʣʞʞʧʛʟʭʖʧʧʨʤʵʨoʢʤʣʩʢʛʣʨʖʡʲʣʱʛ ʧʨʦʤʛʣʞʵ ʘʤʝʘʛʚʛʣʣʱʛ ʘ ʧʛʡʲʚʜʩʠʧʠʤʢ ʧʨʞʡʛ ʉʧʨʖʡʱʛ ʥʩʨʣʞʠʞ ʣʖʫʤʚʞʡʞ ʘ ʠʖʦʖʘʖʣ ʧʖʦʖʛʗʛʝʤʥʖʧʣʱʟʣʤʭʡʛʙɾʣʛʨʤʡʲʠʤʅʤʧʦʛʚʞʙʦʤʢʖʚʣʤʙʤʚʘʤʦʖʘʱʚʛʡʵʛʨʧʵʚʘʩʫʳʨʖʜʣʖʵ ʥʤʧʨʦʤʟʠʖ o ʘ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʤʟ ʠʤʢʣʖʨʛ ʣʖʘʛʦʫʩ ʵʝʱʭʣʞʠʞ ʗʩʚʚʞʧʨʱ  ʢʩʧʩʡʲʢʖʣʛ  ʫʦʞʧʨʞʖʣʛ ʢʤʡʞʡʞʧʲ ʧʘʤʞʢ ʗʤʙʖʢ ʘʤʨ ʤʣʖ o ʨʤʡʛʦʖʣʨʣʤʧʨʲʞʘʛʦʤʨʛʦʥʞʢʤʧʨʲ 

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / FOTOĞRAF: INTREPRESS

Легче самолетом долететь

122 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

ʈʛ ʠʨʤʡʴʗʞʨʧʠʤʦʤʧʨʲʞʠʤʢʪʤʦʨ ʥʦʛʚʥʤʭʨʞʨʖʴʨ ʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵ ʩʧʡʩʙʖʢʞ 5VSLJTI "JSMJOFT ʨʱʧʵʭʥʛʨʛʦʗʩʦʜʬʛʘʧʚʛʡʖʡʞʝʖʥʤʧʡʛʚʣʞʛ ʥʵʨʲ ʡʛʨ ʳʨʤʨ ʧʘʤʟ ʘʱʗʤʦ ɶʘʞʖʠʤʢʥʖʣʞʵ ʣʛ ʧʡʩʭʖʟʣʤ ʤʪʞʬʞʖʡʲʣʤ ʩʚʤʧʨʤʛʣʖ ʝʘʖʣʞʵ ʡʩʭʮʛʟʘʔʜʣʤʟɻʘʦʤʥʛjʃʖʮʞʧʖʢʤʡʛʨʱʡʛʨʖʴʨ сегодня по 180 направлениям, как междунаʦʤʚʣʱʢ ʨʖʠʞʘʣʩʨʦʛʣʣʞʢx oʧʤʤʗʯʞʡʔʠʧʛʡʲ ʕʖʢʖʣ ʢʖʦʠʛʨʤʡʤʙ ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʲʧʨʘʖ ʈʩʦʛʬʠʞʫʖʘʞʖʡʞʣʞʟʘʅʛʨʛʦʗʩʦʙʛ ʇʨʖʢʗʩʡʲʧʠʞʟ ʖʳʦʤʥʤʦʨ o ʙʞʙʖʣʨʧʠʞʟ ʥʛʦʛʧʖʚʤʭʣʱʟ ʩʝʛʡ ʇʞʧʨʛʢʖ ʥʦʞʙʤʦʤʚʣʱʫ ʥʤʚʠʞʚʱʮʛʟʨʖʠʜʛʥʤʥʩʡʵʦʣʖ ʠʖʠʩʣʖʧʢʛʜʚʩʙʤʦʤʚʣʱʛ ʖʘʨʤʗʩʧʱ ʇʨʖʦʩʮʠʞ ʧ ʠʤʦʝʞʣʠʖʢʞ ʚʖʢʱ ʘ ʵʦʠʞʫʥʡʖʨʠʖʫjʤʨʠʩʨʴʦxʧʥʤʠʩʥʠʖʢʞ ʠʤʢʖʣʚʞʦʤʘʖʣʣʱʛ ʧʨʩʚʛʣʨʱʞ ʠʤʣʛʭʣʤ ʨʩʦʞʧʨʱʇʦʛʚʞ ʥʖʧʧʖʜʞʦʤʘ ʣʛʦʛʚʠʤ ʘʧʨʦʛʭʖʴʨʧʵ ʞ ʞʣʘʖʡʞʚʱ ʠʤʡʵʧʤʭʣʞʠʞ ʇʨʴʖʦʚʛʧʧʱ ʦʖʧʠʡʖʚʱʘʖʴʨ ʚʘʖ последних ряда кресел в хвосте самолета, на ʣʞʫʩʠʡʖʚʱʘʖʴʨʣʤʧʞʡʠʞʉʚʤʗʣʖʵʠʦʤʘʖʨʲʙʤʨʤʘʖoʞʣʘʖʡʞʚʱʥʩʨʛʮʛʧʨʘʩʴʨʡʛʜʖ jɹʡʖʘʣʖʵʣʖʮʖʝʖʚʖʭʖ oʙʤʘʤʦʞʨʙʣʕʖʢʖʣ oʤʗʛʧʥʛʭʞʨʲʥʖʧʧʖʜʞʦʖʢʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʱʟʠʤʢʪʤʦʨ ʞ ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʲ ɸʤʝʚʩʮʣʱʟ ʥʖʦʠ ʈʩʦʛʬʠʞʫʖʘʞʖʡʞʣʞʟoʤʚʞʣʞʝʧʖʢʱʫʢʤʡʤʚʱʫʇʦʛʚʣʞʟʘʤʝʦʖʧʨʧʖʢʤʡʛʨʖoʣʛʢʣʤʙʞʢʗʤʡʲʮʛʮʛʧʨʞʡʛʨxQ


актуально

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / FOTOĞRAF: INTREPRESS

(FM HFM OFPMVSTBOPMZƌOFHFM ƞTUFSLBGƌS ƌTUFS NFDVTƌ ƞTUFSQVUBUBQBOPMZƌOFHFM Cƌ[ƌNEFSHBI‘N‘[ àNƌUTƌ[MƌLEFSHBI‘EFǘƌMEƌS :à[LFSFUÚWCFOƌ CP[NVǵPMTBOEBZƌOFHFMEƌZPS ,POZB,àMUàSWF5VSƌ[N.àEàSà.FINFU:àOEFOi0BD‘NBT‘[ WBIƌN[BNBOMBSEBCVLBEBSIPǵHÚSà TFWHƌ WF EPTUMVǘVO QBZMBǵ‘M‘Q HÚTUFSƌMNFTƌ ÎPL ǵBǵ‘SU‘D‘ .FWMBOBO‘O NVIUFǵFN ǵƌƌSMFSƌ WF CƌSÎPL EàOZB EƌMMFSƌOF UFSDàNF FEƌMFOi.FTOFWƌw LƌUBC‘O‘O UƌSBK‘ CàZàLUàSw EƌZF BOMBU‘ZPS .FWMBOB $FMBMFUUƌO 3VNƌOƌO ǵƌƌSMFSƌOƌO CàZàMFZƌDƌ Hà[FMMƌǘƌ /FZƌO BǘMBU‘D‘ Nà[ƌǘƌ NàTMàNBO EàOZBT‘OB 4FNBEBOT‘O‘WFSNƌǵUƌ .FWMBOBO‘O5àSCFTƌ NBOFWƌZPMMBS‘OCVMVǵUVǘVOPLUBE‘S4FWHƌZƌFOCàZàLEFǘFSPMBSBLHÚSFO LƌǵƌZFTBZH‘T‘O‘HÚTUFSNFLƌÎƌOIFSZ‘MZBLMBǵ‘LPMBSBLƌLƌNƌMZPOƌOTBO,POZBZ‘[ƌZBSFUFEFS0OMBS‘O CƌOƌ #BU‘ àMLFMFSEFO HFMFOMFSEƌS "SBǵU‘SNBD‘MBS .FWMBOBO‘O)‘SƌTUƌZBOGFMTFGFTƌOFZBL‘OPMEVǘVOVTÚZMFSMFS

İpek Yolu 3VTUVSƌTUMFSUBSBG‘OEBOÎPLTFWƌMFO"OUBMZBEBO ,POZBZBPUPCàTMFHƌEƌMFCƌMƌS,POZB .ƌMBUUBO ƌLƌ CƌO Z‘M ÚODF PSUBZB ΑLBO ƞQFL :PMVOVO ÚOFNMƌ OPLUBT‘E‘S ƞǵƌO EPǘSVTVOV TÚZMFNFL HFSFLƌSTF EàOZBDBàOMàUƌDBSFUZPMVPMBOƞQFL :PMVOVOƌOTBOM‘LUBSƌIƌOEFLƌƌMLPUPCBOPMEVǘVOV TÚZMFZFCƌMƌSƌ[ :BMO‘[ CV BOUƌL PUPCBOEBLƌ B[BNƌ I‘[ EFWFOƌO HàOEF LƌMPNFUSF NFTBGFZƌ BǵNBT‘OEBO EPMBZ‘ LNHàOEà #ÚZMF CƌS I‘[MB HƌEFO LFSWBOMBS ±ƌOEFLƌ ƵƌBO LFOUƌOEFOIBSFLFUFEFSFL,POZBZBBODBLCƌS Z‘MEB WBSBCƌMƌSEƌ )FS LƌMPNFUSFEF ZPMDVMBS‘ LFSWBOTBSBZ ZBOƌ CVHàOLà EƌMƌZMF NPUFM 

CFO[ƌO ƌTUBTZPOV WF .BD%POBMET PMNBL à[FSF àÎàOà CƌSEFO CƌSMFǵUƌSFO ZFSMFS CFLMFSEƌ &TLƌEFO ZPMDVMVMBSB HFDF HàWFOMƌ CƌS CBS‘OBL PMBO 4FMÎVL NƌNBSƌ UBS[‘OEB ZBQ‘MN‘ǵ CV EFW BO‘UTBM ZBQ‘MBS CVHàOF LBEBS VMBǵN‘ǵU‘ IBMB EB UàN Hà[FMMƌǘƌZMF HÚ[àNà[àO ÚOàOEFEƌS ,FSWBOTBSBZMBS‘OÚOFNMƌCƌSÚ[FMMƌǘƌWBS"WMVMBS‘O‘OPSUBT‘OEBƌLƌLBUM‘CƌSZBQ‘ ƌÎƌOEFQVUQFSFTU #VEƌTU .àTMàNBOWFZB)‘SƌTUƌZBOMBS‘O HƌEƌQ ƌCBEFUMFSƌOƌ HFSÎFLMFǵFCƌMFDFǘƌ CƌS PEB WBSE‘ #V EB IPǵHÚSàOàO Hà[FM ÚSOFǘƌ EFǘƌM NƌEƌS

En kolay yol uçakla gelmek )‘[M‘ WF LPOGPSMV TFZBIBU FUNFZƌ UFSDƌI FEFOMFS ZPMDVMVǘVOV 5àSL )BWB :PMMBS‘ ƌMF HFSÎFLMFǵFCƌMƌSMFS4POZ‘MCPZVODBCƌO1FUFSTCVSHMV(àOFZ "WSVQBO‘O &O ƞZƌ )BWBZPMV ƵƌSLFUƌ àOWBO‘O‘ LB[BOBO5):‘UFSDƌIFUUƌ5àSL)BWB:PMMBS‘4U1FUFSTCVSH 5FNTƌMDƌMƌǘƌ QB[BSMBNB NàNFTTƌMƌ :àLTFM :BNBO iƵƌSLFUƌNƌ[E‘ǵWFƌÎTFGFSMFSPMNBLà[FSFUBN OPLUBZBVÎVǵMBSHFSÎFLMFǵNFLUFEƌSwEƌZFBOMBU‘ZPS ƞTUBOCVM "UBUàSL )BWBBMBO‘ BTM‘OEB LPTLPDB CƌS USBOTGFS OPLUBT‘E‘S #VSBT‘ IFS [BNBOEB ÎPL LBMBCBM‘L FMƌOEF TFQFUMFSƌ UBǵ‘ZBO ZBǵM‘ UFZ[FMFS %VUZ'SFFNBǘB[BMBSEBOΑLBOSFOLMƌWFTPONPEB CBǵÚSUàMFSƌUBLBOIBO‘NMBS ƌǵBEBNMBS‘ ÚǘSFODƌMFS WFUBCƌLƌUVSƌTUMFS,BMBCBM‘LBSBT‘OEBT‘LT‘LFOHFMMƌ ƌOTBOMBSHÚSàOàS6ÎBLUBTPOƌLƌLPMUVLT‘SBT‘BΑM‘Q à[FSƌOF TFEZF LPZVMBSBL TFZBIBU FEƌZPSMBS :BOƌ ZBUBSBLVÎBLTFGFSMFSƌOƌHFSÎFLMFǵUƌSƌZPSMBS :àLTFM:BNBOi:PMDVMBS‘N‘[BNBLTƌNVNLPOGPSWFHàWFOTBǘMBNBL Cƌ[ƌNUFNFMHÚSFWƌNƌ[EƌS 5àSL)BWB:PMMBS‘O‘OVÎBLMBS‘ZFOƌTBZ‘MBCƌMƌS6ÎBLMBS‘OPSUBMBNBZBǵ‘Z‘ME‘SwEƌZPSQ

YAZr4":*DA

123


актуально

«Консул» едет в Турцию “Konsolos”Türkiye’ye gidiyor Подведены итоги конкурса «Стамбул-2010». Победитель определен, однако конкурс на этом не закончился İstanbul-2010 Yarışmasının sonuçları belli oldu. Birinci seçildi, fakat yarış bununla bitmedi Сергей Кормилицын

Sergey Kormilitsin

У

àSLƌZF $VNIVSƌZFUƌ 4U 1FUFSTCVSH #BǵLPOTPMPTMVǘV ƌMF 5PVS1SFTT$MVC o '*+&53644*" 5VSƌ[N :B[BSMBS‘ #ƌSMƌǘƌ UBSBG‘OEBO HFSÎFLMFǵUƌSƌMFO ZBS‘ǵNB .PTLPWB 4U 1FUFSTCVSH WF :FLBUFSƌOCVSHEBO LƌUBQ NBLBMF ZB[BSMBS‘ ƌOUFSOFU ZB[BSMBS‘ WF UFMFWƌ[ZPO QSPHSBN ZBQ‘ND‘MBS‘ PMBOHB[FUFDƌMFSƌCƌSBSBZBHFUƌSEƌ 4U1FUFSTCVSH ǵFIƌS NFDMƌTƌ NƌMMFUWFLƌMƌ ZBS‘ǵNBO‘O KàSƌ LPNƌUFTƌ àZFTƌ :BIZB 7BUBOZBSi0 LBEBS ÎPLHB[FUFDƌOƌOCƌSBSBZBHFMNFTƌOƌIƌÎCFLMFNƌ-

ʭʦʛʜʚʛʣʣʱʟʙʛʣʛʦʖʡʲʣʱʢʠʤʣʧʩʡʲʧʨʘʤʢ ʈʩʦʬʞʞʘʇʖʣʠʨʅʛʨʛʦʗʩʦʙʛʞʖʧʧʤʬʞʖʬʞʛʟ ʨʩʦʞʧʨʧʠʞʫ ʜʩʦʣʖʡʞʧʨʤʘ5PVS1SFTT$MVC o '*+&53644*" ʠʤʣʠʩʦʧ ʧʤʗʦʖʡ ʜʩʦʣʖʡʞʧʨʤʘ ʞʝ ʂʤʧʠʘʱ ʅʛʨʛʦʗʩʦʙʖ ɻʠʖʨʛʦʞʣʗʩʦʙʖoʖʘʨʤʦʤʘ ʧʨʖʨʛʟʞʠʣʞʙ ʞʣʨʛʦʣʛʨʥʩʗʡʞʠʖʬʞʟʞʨʛʡʛʥʦʤграмм. jʕʣʛʤʜʞʚʖʡ ʭʨʤʞʫʗʩʚʛʨʧʨʤʡʲʠʤ oʣʛʩʧʨʖʛʨ ʩʚʞʘʡʵʨʲʧʵʭʡʛʣʜʴʦʞ ʚʛʥʩʨʖʨɽʖʠʤʣʤʚʖʨʛʡʲʣʤʙʤʧʤʗʦʖʣʞʵʅʛʨʛʦʗʩʦʙʖɸʖʨʖʣʵʦʕʙʲʵoɸʧʛ

124 ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

5


güncel ʤʣʞ ʚʤʧʨʤʟʣʱ ʥʛʦʘʤʙʤ ʢʛʧʨʖ ʥʤʨʤʢʩ ʭʨʤ ʦʖʧʠʦʱʘʖʴʨʚʡʵʦʤʧʧʞʟʧʠʤʙʤʭʞʨʖʨʛʡʵʚʩʮʩʇʨʖʢʗʩʡʖx jɷʡʖʙʤʚʖʦʵʳʨʞʢʥʩʗʡʞʠʖʬʞʵʢʢʤʧʨʢʛʜʚʩ ʣʖʮʞʢʞ ʧʨʦʖʣʖʢʞ ʧʨʖʡ ʛʯʛ ʗʤʡʛʛ ʥʦʤʭʣʱʢ ʞ ʮʞʦʤʠʞʢ o ʥʤʚʭʛʦʠʣʩʡ ʝʣʖʭʛʣʞʛ ʢʛʦʤʥʦʞʵʨʞʵ ʙʛʣʛʦʖʡʲʣʱʟ ʠʤʣʧʩʡ ʈʩʦʬʞʞ ʘ ʇʖʣʠʨ ʅʛʨʛʦʗʩʦʙʛ ʂʛʫʢʛʨ ʍʱʣʖʦ o ɾ ʵ ʩʘʛʦʛʣ ʭʨʤ ʭʛʢ ʚʖʡʲʮʛ ʨʛʢ ʢʤʧʨ ʳʨʤʨ ʗʩʚʛʨ ʥʦʤʭʣʛʛ ɽʖ ʧʘʤʴ ʜʞʝʣʲ ʵ ʥʦʞʮʛʡ ʠ ʩʗʛʜʚʛʣʞʴ ʭʨʤ ʛʧʡʞ ʘʱ ʫʤʨʞʨʛ ʦʖʝʘʞʨʞʵ ʭʛʡʤʘʛʭʛʧʠʞʫ ʤʨʣʤʮʛʣʞʟ ʢʛʜʚʩ ʣʖʦʤʚʖʢʞ o ʣʩʜʣʤ ʦʖʗʤʨʖʨʲ ʞʢʛʣʣʤ ʘ ʤʗʡʖʧʨʞ ʠʩʡʲʨʩʦʱ ʈʤʦʙʤʘʡʵ ʗʞʝʣʛʧ o ʳʨʤ ʘʧʛ ʫʤʦʤʮʤ ʣʤ ʠʤʣʠʩʦʛʣʬʞʵ ʢʛʮʖʛʨ ʥʤʣʞʢʖʣʞʴ ɶ ʠʩʡʲʨʩʦʣʱʛ ʠʤʣʨʖʠʨʱ ʣʖʥʦʤʨʞʘ ʤʗʡʛʙʭʖʴʨ ʛʙʤʉʣʖʬʞʤʣʖʡʲʣʤʟʠʩʡʲʨʩʦʱoʤʧʤʗʖʵʠʦʖʧʤʨʖ ʞʤʣʖʧʗʡʞʜʖʛʨʡʴʚʛʟx jɶʘʨʤʦʱ ʧʢʤʙʡʞ ʣʛ ʥʦʤʧʨʤ ʦʖʧʧʠʖʝʖʨʲ ʤ ʧʘʤʛʢʝʣʖʠʤʢʧʨʘʛʧʤʇʨʖʢʗʩʡʤʢ ʣʤʞʥʤʚʭʛʦʠʣʩʨʲ ʘʖʜʣʱʛ ʧʤʗʱʨʞʵ ʘ ʛʙʤ ʜʞʝʣʞ o ʣʖʩʠʛ ʠʩʡʲʨʩʦʛ ʳʠʤʣʤʢʞʠʛ ʳʠʤʡʤʙʞʞ ɸʤʝʣʞʠʣʛʨ ʳʣциклопедия Турции, написанная журналистаʢʞx oʧʠʖʝʖʡʙʛʣʛʦʖʡʲʣʱʟʚʞʦʛʠʨʤʦʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵjʅʛʨʛʦʗʩʦʙʠʤʣʬʛʦʨxɻʘʙʛʣʞʟʀʤʡʭʞʣ jɼʖʡʲ ʭʨʤʨʤʡʲʠʤʤʚʣʖʞʝʥʦʛʚʧʨʖʘʡʛʣʣʱʫ ʦʖʗʤʨ ʢʤʜʛʨ ʝʖʣʵʨʲ ʥʛʦʘʤʛ ʢʛʧʨʤx o ʥʤʧʛʨʤʘʖʡʧʛʠʦʛʨʖʦʲʂʞʣʞʧʨʛʦʧʨʘʖʠʩʡʲʨʩʦʱʞʨʩʦʞʝʢʖʈʩʦʬʞʞɾʗʦʖʫʞʢʕʝʖʦQ

ZPSEVN "TM‘OEB POMBSEBO IFS CƌSƌOƌO CƌSƌODƌ PMNBZBIBLL‘WBS±àOLàCVHB[FUFDƌMFSƌOIFQTƌ3VTZBPLVSMBS‘OBƞTUBOCVMVOSVIVOVLFǵGFUUƌSƌZPSMBSw EƌZFIBZSBOM‘ǘ‘O‘QBZMBǵU‘ i#V ÎBM‘ǵNBMBS TBZFTƌOEF ƌLƌ àMLF BSBT‘OEBLƌ LÚQSà EBIB EB TBǘMBNMBǵ‘ZPS WF HFOƌǵMƌZPS ;BNBOMB CV LÚQSàOàO EBIB EB HàÎMà CƌS IBMF HFMFDFǘƌOF ƌOBO‘ZPSVN ƞǵƌO EPǘSVTV CFO ƌLƌ NƌMMFU BSBT‘OEB ƌMƌǵLƌMFSƌO HFOƌǵMFNFTƌOƌO TBǘMBONBT‘ƌTUFOƌZPSTBCVOVBODBLLàMUàSBMBO‘OEBLƌÎBM‘ǵNBMBSƌMFHFSÎFLMFǵFCƌMFDFǘƌHÚSàǵàOFWBSE‘NƞLƌ àMLFBSBT‘OEBUƌDBSƌƌMƌǵLƌMFSƌOPMNBT‘EBHà[FM'BLBUCVOBIBTPMBOSFLBCFULBSǵ‘M‘LM‘BOMBǵNBZBFOHFMPMBCƌMƌS,àMUàSUFNBTMBS‘ƌTFUBNUFSTƌOFƌLƌVMVT BSBT‘OEBLƌ LBSǵ‘M‘LM‘ BOMBǵNBZ‘ TBǘMBS .ƌMMƌ LàMUàSàO LFOEƌOF IBT Hà[FMMƌǘƌ WBS ƞOTBOMBS‘ CƌS BSBZB HFUƌSFO ƌǵUF CV Hà[FMMƌLUƌSw EƌZF PSHBOƌ[BTZPOVO ÚOFNƌOƌWVSHVMBE‘5àSLƌZF4U1FUFSTCVSH#BǵLPOTPMPTV.FINFU±‘OBS 4U1FUFSTCVSH,POTFS ,VSVNV (FOFM .àEàSà :FWHFOƌZ,PMÎƌOi:B[BSMBSƞTUBOCVMƌMFUBO‘ǵNBƌ[MFOƌNMFSƌOEFO ÚUF ǵFISƌO UBSƌIƌOEF CƌMƌN LàMUàS FLPOPNƌ ÎFWSFCƌMƌNƌBMBOMBS‘OEBZFSBMBOÚOFNMƌPMBZMBSEBOTÚ[FUUƌMFS#V HB[FUFDƌMFSƌOLBMFNƌOEFO5àSLƌZF BOTƌLMPQFEƌTƌOƌO CBǵMBOH‘D‘E‘Sw EFEƌ 5$ ,àMUàS WF5VSƌ[N #BLBOM‘ǘ‘ 4FLSFUFSƌ ƞCSBIƌN :B[BSi/FZB[‘LLƌZBS‘ǵNBEBUBLEƌNFEƌMFOÎBM‘ǵNBMBSEBOTBEFDFCƌSƌCƌSƌODƌMƌLLB[BO‘SwEƌZFà[àOUàTàOàEƌMFHFUƌSEƌQ

У национальной культуры – особая красота, и она сближает людей Milli kültürün kendine has güzelliği var. İnsanları bir araya getiren işte bu güzellik

Главный приз конкурса – поездку в Турцию, жюри единогласно присудило главному редактору журнала «Консул» ОЛЕГУ ДАВТЯНУ за целый ряд публикаций об этой стране и за его вклад в издание книги «Стамбул глазами петербургских журналистов». В таком формате книга на русском языке о Стамбуле была издана впервые. Другие участники конкурса получат памятные подарки от Министерства культуры и туризма Турции, а также диплом генерального консульства Республики Турция в Петербурге с благодарностью за публикацию, способствующую укреплению связей между нашими народами и странами. Что же касается представленных на конкурс работ, то Мехмет Чынар предложил собрать все публикации в сборник и издать под одной обложкой. «Нужно поздравить Олега Давтяна с победой и подчеркнуть, что решение, кто станет победителем, принималось открыто и честно, – подвел итог председатель ассоциации туристских журналистов СПб TourPressClub – FIJET/RUSSIA Анатолий Ковалев. – Решено, что конкурс будет проводиться ежегодно, и теперь в нем смогут принимать участие как российские, так и турецкие журналисты». Yarışmanın ödülü Türkiye gezisi Jüri bu ödülü oybirliğiyle, dergisinde Türkiye hakkında bir dizi makaleler yayınlaması ve “St.Petersburglu gazetecilerin gözüyle İstanbul” adlı kitabın çıkmasına yaptığı katkıdan dolayı Konsolos Dergisi Genel Yayın Yönetmeni OLEG DAVTYAN’A verdi. Bu çalışma, İstanbul hakkında diğerlerine benzemeyen, yeni boyutta yapılan bir kitap. Yarışmadaki diğer katılımcılara T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan hatıra hediyeler ve iki ülke, iki halk arasında ilişkilerin gelişmesinin sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosluğu’ndan teşekkür belgesi verilecek. Mehmet Çınar, Yarışmada sunulan çalışmaları bir kitap halinde çıkarmayı teklif etti. TourPressClub – FIJET/RUSSIA St. Petersburg turizm yazarları birliği başkanı Anatoliy Kovalev: “Birincilik ödülü alan Oleg Davtyan’ı tebrik etmek gerekir. Bu ödülün kime verileceği ile alakalı kararın açık ve dürüst alındığını vurgulamak isterim. Bu faaliyetin her yıl yapılması gerektiğine karar verdik. Gelecekte yapılacak olan bu yarışmaya hem Rusya, hem de Türkiye gazetecileri katılacak” diye ekledi.

YAZr4":*DA

125


фотоконкурс

ƿǬǜǩǤȭÖÖ ǯÖǠǤǜǧǪǟǜÖÖ ǩǡÖǝȲǞǜǡǮ čĦħĥijĭġİĮĥĭĻ‫¿ק‬ĪĮĭĪijİı¿¿ aĕĮIJĮĥĩġīĮĤg¿įİĮĥĮīħġĦIJıĿ ̟̒̚ƹ̝̣̐̍̚̕ƹ̠ƹ̒̎̍̚ ƹĚēğÝĠÝđĘěďĎĘĩĚě‫׈‬ÝĞēğĖÝ÷ĚğēĝĚēğ Ý ĚēğÝ ĖĢÝ ĖÝ ĠÝ ĤēĘěĐēĤēĞėěđěÝ ěďĦēĚĖĬÝ Ý ûēÝ ĠĒĖĐĖğēĘĩĚě Ý ĤğěÝ ęēĔĒĠĚĎĝěĒĚĨ‫׈‬ÝėěĚėĠĝĞÝ£ĂěğěĒĖĎĘěđŸ ÝěďħĬĐĘēĚĚĨ‫׈‬ÝĐÝĜĝěĥĘěęÝĐĨĜĠĞėēÝĔĠĝĚĎĘĎÝ£óïŸ ÝğĎėĔēÝĚēÝĖęēēğÝđĝĎĚĖģÝïĕēĝďĎ‫׈‬ĒĔĎĚ Ý ðēĘěĝĠĞĞĖĬ Ý ċĞğěĚĖĬ Ý òĝĠĕĖĬ Ý øĎĕĎĢĞğĎĚ Ý øĖĝđĖĕĖĬ Ý úěĘĒĎĐĖĬ Ý þěĞĞĖĬ Ý ĀĎĒĔĖėĖĞğĎĚ Ý ĀĠĝėęēĚĖĞğĎĚ Ý ĀĠĝģĖĬ ÝāėĝĎĖĚĎÝ_ÝěğěĐĞīĒĠ ÝđĒēÝğěĘĩėěÝĤĖğĎīğÝĔĠĝĚĎĘÝ£óïŸ Ý ĚĎÝĞĎ‫׈‬ğÝ&OTO.AROD SPBRUÝĜěĞğĠĜĎīğÝÝġěğěđĝĎġĖĖÝĚĎĥĖĢÝ ĤĖğĎğēĘē‫׈‬Ý_ÝĬĝėĖē ÝĖĚğēĝēĞĚĨē ÝĚēěďĨĤĚĨēÝöĚĎĤĖğ ÝēĞğĩÝ ĠÝĘīĒē‫׈‬ÝĔēĘĎĚĖēÝĜěĒēĘĖğĩĞĬÝĞĐěĖęĖÝĐĜēĤĎğĘēĚĖĬęĖ ÝĜěĒęēĤēĚĚĨęĖÝ ĚĎďĘīĒēĚĖĬęĖ Ý ĝĎĞĞėĎĕĎğĩÝ ĞÝ ĜěęěĦĩīÝ ġěğěėĎęēĝĨÝ ěÝ ĚĎĥēęÝ ďēĞėĝĎ‫׈‬Ěēę Ý ĜĝēėĝĎĞĚěę Ý ĕĎęēĤĎğēĘĩĚěęÝ ęĖĝē õĠĝĚĎĘÝ £óïŸÝ ĜĠďĘĖėĠēğÝ ĜēĝĐĨēÝ ěğěďĝĎĚĚĨēÝ ĪėĞĜēĝğĎęĖÝ Ý ĝĎďěğĨÝĠĤĎĞğĚĖėěĐÝğĐěĝĤēĞėěđěÝĞěĝēĐĚěĐĎĚĖĬÝÝ ÷ÝēĦēÝĝĎĕÝĜěĐğěĝĬēğÝĠĞĘěĐĖĬÝėěĚėĠĝĞĎÝ£ĂěğěĒĖĎĘěđŸ ýĝĖĞĨĘĎ‫׈‬ğēÝĞĐěĖÝġěğěĝĎďěğĨ ÝěģēĚĖĐĎ‫׈‬ğēÝġěğěĞĚĖęėĖÝ ĒĝĠđĖĢ

НОМИНАЦИЯ УКРАИНА / UKRAYNA ФОТО: ЕВГЕНИЙ ОВЕЧКИН / FOTO: YEVGENIY OVEÇKIN

НОМИНАЦИЯ ГРУЗИЯ / GÜRCISTAN ФОТО: СЕРГЕЙ БОЙКО / FOTO: SERGEY BOYKO

̛̠̞̘̬̏̕ƹ̛̗̗̠̝̞̍̚ƹƹ ɤ̡̛̛̛̟̘̑̍̐̕ɥƹ

НОМИНАЦИЯ КАЗАХСТАН / KAZAKISTAN ФОТО: ВИТАЛИЙ ПОПОВ / FOTO: VITALIY POPOV

ДА ɮɨɵɱrɰɱɯɨɳ

̵̭̏ͅƹ ̵̵̻̻̰̭́̿̽́ƹ ̵̸̶̼͈̭̲̽̾̿ƹ ̺̭ƹ ̶̭̾̿ƹ FotoNarod-spb.ru ÿĚĖęėĖÝĒěĘĔĚĨÝďĨğĩÝĞĒēĘĎĚĨÝĐÝĞğĝĎĚē ÝėěğěĝĠīÝ ĎĐğěĝÝĜěĞēğĖĘ ÝĚěÝĚēÝĐÝĞğĝĎĚē ÝĐÝėěğěĝě‫׈‬ÝěĚÝĜĝěĔĖĐĎēğ øěĚėĠĝĞÝ £ĂěğěĒĖĎĘěđŸÝ _Ý ĞěĐęēĞğĚĨ‫׈‬Ý ĜĝěēėğÝ ĖĚġěĝęĎģĖěĚĚěđěÝ ĎđēĚğĞğĐĎÝ £÷ĚğēĝĜĝēĞĞŸ Ý þěĞĞĖ‫׈‬Ğėě ğĠĝēģėě‫׈‬Ý ĎĞĞěģĖĎģĖĖÝ ĒĝĠĔďĨÝ ĖÝ ĜĝēĒĜĝĖĚĖęĎğēĘĩĞğĐĎÝ £þĠğĖĒŸ Ý ğĠĝēģėě‫׈‬Ý ĎĐĖĎėěęĜĎĚĖĖÝ£4URKISHÝAIRLINESŸ ÝęēĔĒĠĚĎĝěĒĚěđěÝĔĠĝĚĎĘĎÝ £óïŸÝóĖĎĘěđÝôĐĝĎĕĖĬ ÝėěğěĝĨ‫׈‬ÝĤĖğĎīğÝĔĖğēĘĖÝÝĞğĝĎĚ ýěĒĐēĒēĚĖēÝ ĖğěđěĐÝ ĞěĞğěĖğĞĬÝ Ý ĒēėĎďĝĬÝ ýěďēĒĖğēĘē‫׈‬Ý ėěĚėĠĝĞĎÝ ĔĒĠğÝ ĚēěďĨĤĚĨēÝ ĖÝ ĖĚğēĝēĞĚĨēÝ ĜĝĖĕĨÝ üğÝ ĎĐĖĎėěęĜĎĚĖĖÝ £ĀĠĝēģėĖēÝ ĎĐĖĎĘĖĚĖĖŸÝ_ÝĜěēĕĒėĖÝĐÝÿğĎęďĠĘÝĖÝÿĎĚėğ ýēğēĝďĠĝđÝüğÝ ĔĠĝĚĎĘĎÝ£óïŸÝ_ÝĜěĒĎĝėĖÝĖÝĞĠĐēĚĖĝĨ


fotoğraf yarışması

2ŜLŜPÖR@LŜK@W@LÖ CHW@JMF 2IRPI>O>O>Pǵ¿#LQLAFV>ILD¿6>OǵȡJ>Pǵ¿ ABS>J¿BAFVLO

НОМИНАЦИЯ ЭСТОНИЯ / ESTONYA

$Üd2â3â)â)ƹ /"2ƹ &).",)".&)Ý S̒N̒RLAR̒Ý OLMAD̒ʴ̒Ý GIBIÝ ILETI˭IMINÝDEÝS̒N̒RLAR̒ÝYOKÝ$!Ý$ERGISININÝBIRÝʌNCEKIÝSAY̒S̒NDAÝAʁ̒LANÝ &OTODIYALOGÝ YAR̒˭MAS̒N̒NÝ DAÝ S̒N̒RLAR̒Ý YOKÝ !ZERBAYCAN Ý "EYAZÝ 2USYA Ý %STONYA Ý 'ʑRCISTAN Ý +AZAKISTAN Ý +̒RG̒ZISTAN Ý -OLDOVA Ý 2USYA Ý 4ACIKISTAN Ý 4URKMENISTAN Ý 4ʑRKIYE Ý 5KRAYNADANÝ YANIÝ $!Ý $ERGISININÝOKUNDUʴUÝBʑTʑNÝʑLKELERDENÝ&OTO.AROD SPBRUÝSITESINEÝ RESIMLERÝ GELIYORÝ $EMEKÝ KI Ý INSANLAR̒NÝ IZLENIMLERI Ý GʌRDʑKLERIÝ GʑZELLIKLERIÝPAYLA˭MAS̒ ÝUʁSUZÝS̒N̒RS̒Z ÝGʑZELÝDʑNYAM̒Z̒ÝFOTOGRAFÝ MAKINESIÝYARD̒M̒YLAÝANLATMAS̒NAÝIHTIYAʁÝVARÝ $!Ý $ERGISI Ý YAR̒˭MAYAÝ KAT̒LANÝ ARKADA˭LAR̒NÝ GʌNDERDIʴIÝ ILKÝ RESIMLERIÝ YAY̒ML̒YORÝ &OTODIYALOGÝ 9AR̒˭MAN̒NÝ ˭ARTLAR̒N̒Ý SIZEÝ BIRÝ KEREÝDAHAÝAʁ̒KLAYAL̒MÝ +ENDIÝʁEKTIʴINIZÝRESIMLERIÝBIZEÝGʌNDERIN ÝBA˭KALAR̒N̒NÝRESIMLERINEÝ OYÝVERIN

ФОТО: Н. ПОДОЛЬСКАЯ / FOTO: N. PODOLSKAYA

НОМИНАЦИЯ ТУРЦИЯ / TÜRKIYE

НОМИНАЦИЯ ЭСТОНИЯ / ESTONYA

ФОТО: ВИКТОРИЯ МЕЛЬНИКОВА / FOTO: VIKTORIYA MELNIKOVA

ФОТО: ВАСИЛИЙ МАРЬИН / FOTO: VASILIY MARYIN

#*.*!&2'*$ƹ 2,&Ŝ(-&)&)ƹŜ,.',& #HMHĠK:³:KÁGÁSÁƹ#HMH):KH= LI; KNƹ LBM>LBG>ƹ@øG=>KBG &OTOʴRAâAR Ý KI˭ININÝ YA˭AD̒ʴ̒Ý ʑLKEDEÝ DEʴILÝ ZIYARETÝETTIʴIÝʑLKEDEÝʁEKILMELI &OTODIYALOGÝ YAR̒˭MAS̒ Ý )NTERPRESSÝ HABERÝ AJANS̒ Ý2USYAÝILEÝ4ʑRKIYEÝˁ˭ÝVEÝ$OSTLUKÝ$ERNEʴIÝ 254ˁ$ Ý 4ʑRKÝ (AVAÝ 9OLLAR̒Ý ˭IRKETIÝ VEÝ Ý ʑLKENINÝ INSANLAR̒N̒NÝ OKUDUʴUÝ 5LUSLARARAS̒Ý $!Ý DERGISININÝ $IYALOGÝ !VRASYA Ý ORTAKÝ BIRÝ PROJESIDIR 9AR̒˭MAÝSONUʁLAR̒ÝÝ!RAL̒KTAÝAʁ̒KLANACAKT̒RÝ 9AR̒˭MAY̒Ý KAZANANLARAÝ AL̒˭̒LMAM̒˭Ý VEÝ ENTERESANÝ ʌDʑLLERÝ VERILECEKTIRÝ 4ʑRKÝ (AVAÝ 9OLLAR̒Ý TARAF̒NDANÝ ˁSTANBULÝ VEÝ 3TÝ0ETERSBURGÝ GEZILERIÝHEDIYEÝEDILECEK Ý$!ÝDERGISIÝISEÝSʑRPRIZÝ HEDIYELERÝVERECEKTIR НОМИНАЦИЯ ТУРЦИЯ / TÜRKIYE ФОТО: ВАСИЛИЙ МАРЬИН / FOTO: VASILIY MARYIN

YAZr4":*DA
Журнал ДА № 34  

ВОДА питьевые источники евразии

Журнал ДА № 34  

ВОДА питьевые источники евразии